Geenirekisteri ja raiskaukset

Helsin­gin Sanomien rikos­ti­las­tot toi­vat mieleeni taas kysymyk­sen, joi­ta olen poht­in­ut pitkään. Raiskaus on inhot­ta­va rikos, jos­ta jää läh­es aina tek­i­jästä todis­teek­si solu­ja. Tieto­suo­javä­ki on tästä kauhuis­saan, mut­ta jos meil­lä olisi rek­ister­it geneet­ti­sistä sor­men­jäljistä, tek­i­jä selviäisi aina. Olen ymmärtänyt, että koko geenikart­taa ei sil­loin rek­isteröitäisi perin­nöl­li­sine sairauksi­neen, vaan pieni pätkä “hyödytön­tä” infor­maa­tio­ta. Toki sitä voitaisi­in käyt­tää muunkin rikol­lisu­u­den selvit­tämiseen, mut­ta en oikein ymmärrä,mitä vikaa siinä on, jos poli­isi saa rosvot kiinni.

33 vastausta artikkeliin “Geenirekisteri ja raiskaukset”

 1. DNA:n tois­to­jak­soi­hin eli niihin yksilöl­lisi­in fin­ger­print osi­in perus­tu­va tietokan­ta väestöstä toden­näköis­es­ti peruste­taan, se on ainakin nyky­tun­tu­ma biotekni­ikan alal­la. Rikosten selvit­tämi­nen on kai se mikä sitä puoltaa. Kerät­tyä tietoa on mah­dol­lisu­us soveltaa ja muo­dos­tuu kova tutkimuk­selli­nen paine soveltaa sitä muuhunkin ja se on se ongel­malli­nen osio, mm. geneet­tiset suku­lais­suh­teet voisi­vat pal­jas­taa arkalu­on­teisia asioita.

 2. Ehdot­tomasti kan­natet­ta­va aja­tus! Myös sor­men­jäl­jet voitaisi­in ottaa ruti­ini­no­mais­es­ti kaik­il­ta maas­sa asuvil­ta. Jos näi­den tun­nis­tus­mah­dol­lisuuk­sien käyt­tö olisi yksiselit­teis­es­ti varat­tu lail­la vain todel­lis­ten rikosten selvit­tämiseen eikä mihinkään muuhun, kuten esimerkik­si val­tioneu­vos­ton jäsen­ten sor­men­jälki­in ex-missien sängypäädyis­sä ja siitä seu­raavaan seiska­jour­nal­is­mi­in, niin tämä olisi var­masti kan­natet­tavaa. Kaikki­han toki halu­a­vat että rikol­lisu­us vähenee..

  En kuitenkaan usko että näin tapah­tuu vaan hal­li­tus ja media pyrkivät parem­minkin peit­telemään kaikin tavoin eri­laisia ongelmia. Tiet­tyjä rikol­lisu­u­den muo­to­ja kun ei ker­ta kaikki­aan kan­na­ta tutkia kovinkaan tarkasti, se kun ei olisi edullista nykyiselle hallinnolle ja poli­ti­ikalle. Seu­raisi vain turhaa puhet­ta ja han­kalia kysymyk­siä. Parem­pi vain lisätä BB ohjelmia telkkari­in ja tärkeitä uutisia esimerkik­si eduskun­nan sek­suaalis­es­ta häirinnästä..

 3. Kan­nate­taan. Periaatteessa.

  Sisämin­is­teri Holm­lund ehdot­ti hil­jat­tain ikära­jo­ja ja valvo­jia net­ti­sivuille. Ote­taan siis sähköi­nen henkilöko­rt­ti käyt­töön ja määrätään laki, joka sal­lii laa­jakaistay­htey­den toimia vain jos surf­faa­jan henkilöl­lisyys on tiedossa. 

  Ja toisaal­ta nyt gps-kän­nyköi­den ja ‑paikan­timien aikana olisi help­poa valvoa ylinopeuk­sia reaali­a­jas­sa aina ja kaikkial­la. Samal­la voisi luo­da automaat­tisia tietulle­ja sopi­vasti paikas­ta ja ajas­ta riippuen.

  Hie­man jo huolestut­taa nykyi­nen valvon­ta­touhu, hakekaa­pa googlel­la “seis — pääsy estetty”.

 4. “ja tärkeitä uutisia esimerkik­si eduskun­nan sek­suaalis­es­ta häirinnästä..”

  Mutku aut­tais­han geen­ite­knolo­gia tähänkin.… Hel­posti saataisi­in selville kuka edus­ta­ja-sika on nuol­lut huu­liki­il­lot Lot­ta Back­lundin huulil­ta. Syl­jessähän on kaik­ki mikä veressäkin.

 5. Rikol­lisu­u­den alen­t­a­mi­nen on kan­natet­tavaa, mut­ta menetelmät jot­ka lisäävät valvo­jan val­taa ja samal­la vähen­tävät yksilön vapaa­ta liikku­mista ovat mielestäni kyseenalaisia. Esimerkik­si esille tul­lut inter­netin käyt­töoikeu­den kaven­t­a­mi­nen vain hei­hin joil­la on sähköi­nen­henkilöl­lisyys olisi mielestäni täysin väärin ja inter­netin perusideaa vas­taan (ilmeis­es­ti edelli­nen kom­men­toi­ja tarkoit­ti yleis­es­ti laa­jakaistal­la koko inter­net­tiä). Tämä valitet­tavasti aset­taa hel­posti ihmiset eri­ar­voiseen ase­maan eli lisää kokoa­jan kas­vavaa epätasa-arvoa.

  Ymmär­ryk­seni mukaan geenirek­isterin tekem­i­nen on täl­lä het­kel­lä mah­dol­lista ja sil­lä mielestäni voitaisi kor­va­ta esim. pas­sit ja henkilöl­lisyys­pa­peri (niin paljon kohut­tu biopas­si), mut­ta rikol­lisu­u­den kitkemiseen lähtisin toisin keinoin kuin rajaa­mal­la yksilönvapautta. 

  Mitkä oli­si­vat min­un keinoni? Aloit­taisin vaik­ka het­ken kat­se­le­mal­la ympärille ja ajat­telisin jotain muu­ta kuin kas­vavaa talout­ta ja suurem­pia voittoja.

  PS. Toiv­ot­tavasti “Fil­lar­il­la Niz­za­an” kir­jan pieni sanavirhe saati­in korjattua.

 6. “en oikein ymmärrä,mitä vikaa siinä on, jos poli­isi saa rosvot kiinni.”

  Se mikä on lail­lista tänään, voi huomen­na tehdä rikol­lisen. Kaik­ki täl­läiset jär­jeste­lyt vain kas­vat­ta­vat tieto­ja käsis­sään pitävien ryh­mien val­taa entis­es­tään, ja pistävät mar­gin­aaliryh­mät entistä ahtaam­malle. Kun mitään ei voi enää tehdä jäämät­tä siitä kiin­ni, voi hyvinkin odot­taa alka­van esi­in­tymään kaiken­laisia psykol­o­gisia ongelmia.

  Ja poli­isikin on erit­täin luotet­ta­va taho? Ei. Tyyp­illi­nen suo­ma­lainen poli­isi toimii ensin, ja vale­htelee sen jäl­keen. Se ei edes puhu ennen toim­intaa. Ain­ut fun­da­men­taa­li­nen ero poli­isin ja rikol­lis­jen­gin välil­lä on nähdäk­seni, että lain tulk­in­ta on yleen­sä poli­isin puolel­la, oli poli­isi sit­ten oike­as­sa tai ei (oikeus kun kuitenkin uskoo ennem­min poli­isia, kos­ka poli­isi­han ei voi valehdella). 

  Mut­ta suo­ma­laiset ovat erit­täin sin­isilmäisiä; eräs viimeiaikainen euro­barometrikin tämän kertoi.

 7. Eli­na:
  “Mutku aut­tais­han geen­ite­knolo­gia tähänkin…. Hel­posti saataisi­in selville kuka edus­ta­ja-sika on nuol­lut huu­liki­il­lot Lot­ta Back­lundin huulilta.”

  Eiköhän olisi helpom­paa, halvem­paa, ja nopeam­paa kysyä suo­raan Lotalta?

 8. Geeni- ja muiden ns. arkalu­on­tois­t­en henkilörek­isterei­den ongel­mana ovat väärinkäyt­tö ja tekni­nen murtamattomuus.

  Jos täl­laista rek­ister­iä on edes teknis­es­ti mah­dol­lista käyt­tää väärin, niin näin myös ennen pitkää tulee tapah­tu­maan. Toinen aiheelli­nen ongel­ma on iden­ti­teet­ti­varkausien kas­va­va ris­ki: täl­laiset rek­ister­it ovat tässä suh­teessa ihanteel­lisia kohteita.

  Rikok­sien tor­jun­nas­sa hyvä työkalu, mut­ta erit­täin vaikeasti hallittavissa.

 9. Osmo, jos luk­isit sen jutun sisäl­lön tai raiskauk­sia koske­vaa tutkimu­saineis­toa, huo­maat yhden asian, mik­si täl­lainen on jo lähtöko­htais­es­ti tarpee­ton. Puhu­mat­takaan lain muus­ta vaar­al­lisu­ud­es­ta tieto­suo­jan, väärinkäytön, rikok­seen lavas­tamisen ja sen pakkokeinolu­on­teen takia.

  Raiskaus kun rikok­se­na on tyyp­il­lis­es­ti kotona, autossa, mökil­lä jne tapah­tu­va rikos, jos­sa uhri tun­tee tek­i­jän tai on tun­tenut jonkin aikaa. Nk. pusikko­raiskauk­set ovat äärim­mäisen harv­inaisia, vaik­ka tun­tuu, että ihmis­ten mieliku­vis­sa raiskauk­set tapah­tu­vat aina jos­sakin pimeässä puis­tossa päällekävi­jän toimesta.

 10. Dna:sta ja sor­men­jäljistä voidaan muo­dostaa ns. tiiviste. Tietotekni­ikas­sa vas­taa­va käsite on ‘hash’. Eli alku­peräis­es­ta tiedos­ta johdet­tu yksilöivä tieto, jos­ta ei voi­da palaut­taa alku­peräistä dna:ta tai sor­men­jälkeä, mut­ta toista dna:ta tai sor­men­jälkeä voidaan ver­ra­ta siihen muo­dosta­mal­la tästäkin tiiviste. 

  Tiivis­teet ovat yksilöl­lisiä siinä kuin dna tai sor­men­jäl­ki mut­ta kun siitä ei voi­da alku­peräistä tietoa, sitä ei voi­da käyt­tää väärin. Täl­laisen tiedon, jota käytän­nössä ei voi väärinkäyt­tää uskaltaisin antaa jopa suomen viranomaisille.

 11. Sam­po:

  “Eiköhän olisi helpom­paa, halvem­paa, ja nopeam­paa kysyä suo­raan Lotalta?”

  Kyl­lähän sitä yritet­ti­in muu­ta­ma päivä sit­ten koko A‑talk ‑ohjel­man ajan, mut­ta eipä suos­tunut ker­tomaan yhden yhtä ahdis­teli­jansa nimeä.

 12. Raiskaa­ja onkin kek­seliäämpi kuin Osmo.

  “http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200801157097471_ul.shtml”

  Ehkä kuitenkin tulen mielum­min vain raiskatuk­si kuin hapon syövyt­tämäk­si elinikäisiä vam­mo­ja saaden (tai kuollen).. Vaik­ka raiskaa­jan henkilöl­lisyys jäisikin selvittämättä. 

  A. Ahma,

  Tämä “pusikko­raiskauk­set ovat äärim­mäisen harv­inaisia,” on aika kulunut kort­ti raiskauskeskustelus­sa. Mikä on tämä äärim­mäisen harv­inainen? Kyl­lä näitä kym­meniä on vuodessa Suomes­sa, yleen­sä etnisel­lä värinäl­lä rikastettuina. 

  Jos min­ut kolkat­taisi­in takaapäin ja raiskat­taisi­in viiden miehen voimal­la pusikos­sa kuten Oulus­sa hil­jat­tain, niin min­ua tuskin lohdut­taisi, että tapah­tu­ma on “äärim­mäisen harvinainen”. 

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Oulun+joukkoraiskauksesta+ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n+4%E2%80%93+6+ulkomaalaista/1135223768258

  Minä voin pääsään­töis­es­ti vält­tää väki­val­taisia parisuhtei­ta, epäi­lyt­täviä tilantei­ta vieraiden kotona jne. Mut­ta en kyl­lä kek­si miten olisin voin­ut vält­tää Oulun tapah­tu­mat sen enem­pää kuin tämä uhrikaan. Sik­si puskaraiskaus on aina pelot­tavampi naiselle. Sen voi empaat­tise­na miehenäkin ymmärtää eikä vähätel­lä asi­aa tuo­hon tyyliin.

 13. Onko­han tuo Oulun raiskaus muuten selvin­nyt? Käsit­tämätön­tä minus­ta, että pienel­lä paikkakun­nal­la ei saa­da ulko­maalaista jätkälau­maa kiin­ni. Tuskin siel­lä kovinkaan mon­taa sel­l­aista on.

  Rai­sion raiskauk­sen selvit­tämiseen DNA ei olisi aut­tanut. Siinä kun väitet­ty ulko­maalisen tekemä raiskaus osoit­tau­tui valvon­takam­er­an kuvas­sa “raiskatun” naisen kaa­tu­iluk­si ihan vaan liial­lisen humalati­lan vuoksi.

  Siitä huoli­mat­ta raiskaa­jille tulisi saa­da kovem­mat tuomiot!

 14. Hieno idea, mut­ta tule­vaisu­u­den käytän­tö kauhistuttaa.

  Ske­naario: Kun ote­taan tiedot niin ote­taan sit­ten saman tien kaik­ista kun­non bio­tun­nis­teet. Ja kun tun­nis­tus ker­ran on ole­mas­sa niin mik­si jät­tää tämä hieno tieto käyt­tämät­tä muuten kuin rikosten selvit­te­lyyn? (vrt. kauanko kesti, että lap­si­pornon­esto­lain oikeut­ta­maa oper­aat­torin kykyä sen­suroi­da net­tiä alet­ti­in vaa­tia sovelet­tavak­si muuhunkin käyttöön)

  Jo nyt on ehdotet­tu, että ihmis­ten tekemisiä netis­sä pitäisi valvoa. (kos­ka net­ti­hän on suomenkieli­nen, näkyvästi rajat­tu ja hel­posti valvot­tavis­sa ole­va enti­teet­ti) Myös sitä on ehdotet­tu, että netis­sä ei saisi esi­in­tyä kuin oma­l­la nimel­lään. Ihan yleisen tur­val­lisu­u­den nimis­sä ihmiset eivät saisi olla netis­sä kuin bio­tun­nistau­tuneina. Jäi­sivät­pähän ped­ofi­ilit kiin­ni! Ja kun tähän lisätään se tosi­a­sia, että tule­vaisu­udessa läh­es kaik­ki lehdet, kir­jat, musi­ik­ki, eloku­vat ja vas­taa­va mate­ri­aali siir­tyy net­ti­in, käy niin, että mitään et enää tee ilman valvontaa. 

  Halu­atko koskaan kat­soa pornoa? Kir­joit­taa jotain copy­right-oikeuk­sia rikko­vaa? Loika­ta parem­paan työ­paikkaan? lukea ter­ror­is­teista? Ker­toa eriäviä mielip­iteitä? han­kkia laiton­ta musi­ik­ka? keskustel­la raiskausuhrien tukiryh­mässä? loika­ta pois usko­lahkos­ta? Han­kkia tietoa? Kat­soa, kuun­nel­la tai lukea jotain, mitä et halua muiden tietävän? Halu­aisitko antaa nämä tiedot vira­nomaisille, tai kau­pal­liselle taholle, maa­han, johon haet viisum­ia, tai tietomurtajalle?

  Eli hieno idea, mut­ta siitä pais­taa läpi “en minä mut­ta muut”-ajattelu. On help­poa miet­tiä lake­ja, jos ei ajat­tele niiden koskaan kos­ket­ta­van itseä.

 15. Oli teknologi­nen inno­vaa­tio mikä tahansa, ilmestyvät maail­man­lop­un povaa­jat kauhuku­vi­neen nopeasti. Täl­lä ker­taa roolis­sa on Emma London. 

  Itsel­läni oli matka­puhe­lin jo sil­loin kun se oli tiiliskiv­en kokoinen mötikkä ja puhe­lut mak­soi­vat NMT-verkos­sa liki kolme markkaa min­u­ut­ti. Luke­mat­tomat ker­rat sain kuul­la ole­vani vähin­tään paho­laisen lähet­tiläs saatanal­li­sine kojeineni. Tutut ja tun­tem­at­tomat kat­soi­vat asi­ak­seen saar­na­ta min­ulle kuin­ka tämä laite suis­taa yhteiskun­nan ennen­näkemät­tömään rap­pi­oon: Ihmiset eivät enää tapaa toisi­aan, koskaan ei saa olla rauhas­sa puhe­li­men pir­inältä jne. Tek­stivi­estien tul­lessa ennustet­ti­in kir­joi­tus­taidon häviävän sen jäl­keen kun huo­mat­ti­in, että ennakko-ole­tuk­sista huoli­mat­ta niistä tulikin varsin suosit­tu­ja. (Osmo huom.)

  Ja Emman kysymyk­si­in: Halu­an ehdot­tomasti kat­sel­la pornoa ja lukea ter­ror­is­teista. Mitä sit­ten? Niin halu­a­vat miljoonat muutkin suo­ma­laiset. Ketä min­un henkilöl­lisyyteni siinä suh­teessa voisi kiinnostaa? 

  Rikosten selvit­tämisessä DNA on varsin käyt­tökelpoinen ja rek­ister­iä kerätäänkin ilmeis­es­ti huimaa vauh­tia. Tutul­tani otet­ti­in sitä varten poli­isiku­u­lus­telun yhtey­dessä ver­inäyte. Hän oli lähet­tänyt läh­estymiskiel­los­sa ollessaan tek­stivi­estin suo­jat­ulle, jos­sa tiedusteli lainan­mak­sua­sioi­ta. Hän on kan­nel­lut tästä oikeusasiamiehelle.

 16. “A. Ahma” sen taisi jo tode­takin. Suurin osa raiskaa­jista on uhrilleen tut­tu­ja. Tun­nistamiseen ei tuol­loin tarvi­ta minkään val­takun­nan rekistereitä. 

  Joskus “oikei­den” vihrei­den aja­tusten­juok­su on täl­laisen por­var­il­liseen maail­manku­vaan kalleel­laan ole­van amatöörilib­er­aalin mielestä hie­man kavah­dut­tavaa. Tosin luin juuri Remek­sen “Pahan Per­imän”, joten kuten sen luke­neet tietävät, mielip­i­teeni saat­taa olla lukukoke­muk­sen jäljiltä hie­man värittynyt 🙂

 17. Sinivihreä:

  “Suurin osa raiskaa­jista on uhrilleen tuttuja.” 

  Ja tämänkö takia niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa raiskaa­ja EI ole tut­tu, dna:n mah­dol­lisuuk­sia EI saisi käyt­tää? Tämä nyt ei oikein min­ulle aukea. Ne tututkin muuten raiskaa­vat usein humalan takia tiedot­toman naisen. Täl­löin tek­i­jä ei vält­tämät­tä selviä kysymäl­lä nätisti. 

  Taku­u­var­masti suurin osa varkauk­sis­takin on tut­tu­jen tekemiä: juopot aikamiespo­jat varas­ta­vat leskiäideiltään, teinit van­hem­mil­taan, työn­tek­i­jät työnantajiltaan… 

  Sit­ten kun käsi­laukku­ni varaste­taan ruuhkas­sa, niin poli­isin tulisi tyy­tyä vain kyse­lemään min­ul­ta: kuka­han sen mah­toi tehdä. Muut tutk­in­takeinot eivät ole sal­lit­tu­ja, kos­ka “suurin osa­han varkauk­sista on tut­tu­jen tekemiä”.

  Tapot ja murhatkin ovat muuten useim­miten tut­tu­jen tekemiä. Vas­tus­tat­teko niidenkin uusia mah­dol­lisia tutk­in­takeino­ja noin raivokkaasti? 

  Miten olen havait­se­vani tääl­lä jotain vähät­te­lyä raiskaus­rikos­ta kohtaan?

 18. Mielu­um­min antaisin geenirek­isterin ylläpitämisen yliopis­toille tai kansan­ter­veyslaitok­selle. Rek­isteris­sä geenikar­tat oli­si­vat tun­nista­mat­to­mia, mut­ta painav­ista syistä oikeu­den päätök­sel­lä yksit­täistä geen­inäytet­tä voisi hakea kan­nas­ta, ja saa­da sille yksilöin­ti. Tuo näyt­teet yksilöivä tieto voisi sit­ten olla jonkin vira­nomaisen hallussa. 

  Geenirek­isteri voi kyl­lä olla san­gen väkevä val­lan väärinkäytön väline, kuten edel­läkin on todet­tu. Eikä tämä tiedon kah­ti­a­jakokaan estä sen väärinkäyt­töä, jos joku sel­l­aista haluaa.

 19. Eli­na:

  “Miten olen havait­se­vani tääl­lä jotain vähät­te­lyä raiskaus­rikos­ta kohtaan?”

  Sinivihreä:

  Kut­sut­takoon sitä sit­ten vähät­te­lyk­si, jos niin halu­at. En ampuisi var­pus­takaan tykil­lä, enkä kyl­lä mil­lään muullakaan.

  En nyt oikein ymmär­rä mihin tarvit­set moista rek­ister­iä, jos raiskaa­ja on tut­tu. Esim. aviop­uoli­son tapauk­ses­sa, kyl­lä sen raiskaa­jan kuvan voi näyt­tää poli­isille nimen kera vaik­ka omas­ta vihkikuvastaan.

 20. Tuol­lainen rek­isteri kun on, niin ei tarvitse kuin “löy­tyä” (val­hekeis­ari-kytän itse paikalle tuo­maa) DNA:ta, niin johan saadaan poli­isin epämiel­lyt­tämänä pitämille henkilöille kakkua. Ilman rek­ister­iä, jos tuos­ta vaan ilman mui­ta johtolanko­ja ja todis­tei­ta löy­ty­isi henkilö jon­ka DNA vas­taa tapah­tuma­paikalta saat­ua, pitäisi häly­tyskel­lo­jen alkaa soida. 

  Ai ettekä, että poli­isi­in ja oikeusjär­jestelmään pitää luot­taa? Sel­l­aisia valepukke­ja ja hyväve­lik­er­ho­ja ne ovat, että enpä tai­da. Tämä suo­ma­lais­ten sin­isilmäisyys niiden suh­teen on surullista. Suomiko muka vähiten kor­rup­toitunei­ta mai­ta… kyl­lähän kun kysytään itse hyväve­lik­er­ho­jen jäseniltä.

 21. Sinivihreälle:

  Voi hyvä­nen aika, 

  Eihän sitä rek­ister­iä tarvit­sekaan, jos raiskaa­ja on tut­tu ja MYÖNTÄÄ tekon­sa. Mikä tässä nyt on edelleen epäselvää. 

  Osmo nyt vain käsit­tääk­seni otti raiskauk­set esi­in yht­enä esimerkkinä. Toki geenirek­isteri olisi hyödylli­nen monis­sa muis­sakin rikos­tutkin­nois­sa. Poli­isi­tutkin­nat, syyt­täjälaitok­sen toim­inta, oikeuskäsit­te­lyt ja val­i­tus­menet­te­lyt eivät ole mitään halpo­ja pros­esse­ja. Mon­es­sa tapauk­ses­sa ne keveni­sivät selvästi, kun dna olisi käytössä. 

  Geenirek­isteri toimisi myös vaina­jien tun­nistamises­sa, isyys­tutkimuk­sis­sa ja oikeudet­tomien per­heeny­hdis­tämistapausten selvit­tämisessä. Ulko­maan kansalaisil­la on Helsin­gin seudul­la läh­es monop­o­li puskaraiskauk­sis­sa, joten pelkkä suo­ma­lais­ten rek­isteri ei kyl­lä siinä suh­teessa auttaisi…

  Rek­ister­iä pelkääville tiedok­si: Keskus­rikospoli­isil­la on jo noin 80 000 tuhan­nen ihmisen tiedot hal­lus­saan, kos­ka laki mah­dol­lis­taa ver­inäyt­teen oton tässä tarkoituk­ses­sa rikok­ses­ta epäil­lyltä henkilöltä kuu­lus­telun yhteydessä.

  nn:n para­noiaan aut­taa lentolip­pu vaikka­pa Kolumbi­aan, jos niin suo­ma­lais­ten kor­rup­tuneisu­us ja hyväve­lik­er­hot kauhis­tut­ta­vat. Kokeilepa seu­raa­van ker­ran syyte­tyn penkil­lä istues­sasi lahjoa käräjäoikeu­den tuo­mari, niin saat konkreet­tisen esimerkin siitä miten Suomes­sa kor­rup­tio toimii. Se toimii siten, että saat parhaim­mas­sa tapauk­ses­sa ehdot­toman vankilatuomion.

 22. Eli­na:

  “Mikä tässä nyt on edelleen epäselvää. ”

  Sinivihreä:

  Mis­sä on tarve? Epä­selvää on se, että jos suurin osa tapauk­sista on ns. selviä tapauk­sia, niin mik­si lähteä mas­si­iviseen rek­isteröin­ti­in, joka asial­lis­es­ti tarkoit­taa sitä että jokainen on kansalainen on rek­isteris­sä epäilty­jen listalla. 

  Eli­na:

  ““Osmo nyt vain käsit­tääk­seni otti raiskauk­set esi­in yht­enä esimerkkinä. Toki geenirek­isteri olisi hyödylli­nen monis­sa muis­sakin rikostutkinnoissa.””

  Sinivihreä:

  En ollutkaan tietoinen, että rikol­lisu­us, sel­l­ainen joi­hin rek­ister­istä mah­dol­lis­es­ti olisi hyö­tyä, on kovasti kasvussa. 

  Eli­na:

  “Poli­isi­tutkin­nat, syyt­täjälaitok­sen toim­inta, oikeuskäsit­te­lyt ja val­i­tus­menet­te­lyt eivät ole mitään halpo­ja pros­esse­ja. Mon­es­sa tapauk­ses­sa ne keveni­sivät selvästi, kun dna olisi käytössä.”

  Sinivihreä:

  Työt saat­taisi­vat joltain yksit­täiseltä osin “kevetä”, mut­ta se että kus­tan­nuk­set halpeni­si­vat on sit­ten aivan toinen jut­tu. Itse veikkaan kokon­aiskus­tan­nusten lähin­nä lisään­tyvän, jos täl­laisi­in rek­isterei­hin mennään. 

  Varsi­nainen huoleni rek­isteri­in on oikeas­t­aan seu­raa­va: Tämänkin pal­stan keskusteli­jat viihtyvät mielel­lään esim. älykkyys/vastaavien teemo­jen ympäril­lä. Siinä vai­heessa kun yksilön per­imästä löy­de­tään raha­nar­voisia tieto­ja jot­ka kuvaa­vat yksilön suori­tuskykyä jostain näkökul­mas­ta, niiden tieto­jen levit­telyssä on mielestäni syytä nou­dat­taa koroste­tun suur­ta varovaisuutta.

  Niin ja mielestäni gee­nien tutkimi­nen esimerkik­si sil­loin kun haetaan paran­nuskeinoa sairauk­si­in on aina paikallaan, mut­ta siihen ei ymmärtääk­seni tarvi­ta kaik­ki kansalaiset kat­tavaa geenirekisteriä.

 23. Eli­nalle:

  “Halu­an ehdot­tomasti kat­sel­la pornoa ja lukea ter­ror­is­teista. Mitä sit­ten? Niin halu­a­vat miljoonat muutkin suo­ma­laiset. Ketä min­un henkilöl­lisyyteni siinä suh­teessa voisi kiinnostaa?”

  Tule­vaisu­udessa esimerkik­si Yhdys­val­tain vira­nomaisia kiin­nos­taa kovasti. Jo täl­lä het­kel­lä Yhdys­val­lois­sa on käytössä “hälyyt­tim­iä” ja “anso­ja”; Päädyt listalle, kun lainaat kir­jas­tos­ta tietyn kir­jan tai surf­faat tiet­tyyn osoit­teeseen netis­sä. Esimerkik­si eräs kir­jail­i­ja jou­tui tälle ter­ror­istiepäi­lylistalle, kos­ka hän otti selvää maami­inoista seu­raavaa kir­jaansa varten. (sori, ei ole linkkiä) Eli jos koskaan halu­at saa­da viisum­in jenkkilään niin voi olla työn takana jos oper­aat­torisi olisi luovut­tanut tietosi sinne vira­nomaisavun nimis­sä. Tai­dat ajatel­la, että kun et tee mitään kiel­let­tyä niin ketä kiin­nos­taa. Minä taas ajat­te­len, että ihmisiä pää­tyy väärään paikkaan ja väärään aikaan ja sil­loin voi käy­dä huonosti.

  Toisek­seen, maail­ma tarvit­see kauhuske­naar­i­oiden kuu­lut­ta­jia. Ilman heitä vaikut­taisi siltä, että kaik­ki olisi tosi jees ja että vira­nomaiset ehdot­taisi­vat vain sel­l­aisia muu­tok­sia, jot­ka paran­taisi­vat kansalais­ten elämää. On hyvä, että on ole­mas­sa henkilöitä, jot­ka esimerkik­si avoimesti kri­ti­soi­vat lap­si­pornon suda­tusyri­tyk­siä netis­sä, eivätkä vain hymise että “ajatelkaa edes lap­sia” ja että “tässä tapauk­ses­sa tarkoi­tus pyhit­tää keinot”.

 24. Sinivihreä pelkää ole­vansa epäilty:

  […] jokainen kansalainen on [geeni]rekisterissä epäilty­jen listalla

  Olemme kaik­ki kym­menis­sä muis­sakin rek­istereis­sä ilman, että olemme mitenkään epäiltyjä yhtään mis­tään. Mik­set sinäkin voisi olla myös geenirek­isteris­sä ihan iloisin mielin.. vai oletko ajatel­lut ken­ties raiska­ta jonkun?

  Sinivihreä:

  “Mikä on tarve [geenirek­ister­ille]?”

  Viimeisen ker­ran: Tarve on niiden rikosten selvit­tämi­nen, jot­ka eivät muu­toin selviäisi. Näi­hin EIVÄT kuu­lu mainit­se­masi selvät tapauk­set. Tämän lisäk­si rek­ister­il­lä olisi muu­takin jo edel­lä mainit­se­maani hyödyl­listä käyttöä. 

  Sinivihreä:

  “En ollutkaan tietoinen, että rikol­lisu­us, sel­l­ainen joi­hin rek­ister­istä mah­dol­lis­es­ti olisi hyö­tyä, on kovasti kasvussa.”

  Mik­si sen pitäisi olla kasvus­sa? En mitään sel­l­aista ole väit­tänyt. Riit­tää, että rikosten selvit­tämis­pros­ent­ti olisi kasvus­sa. Se olisi hyvä asia. (Raiskauk­set muuten ovat sitä pait­si jyrkässä kasvussa). 

  Sinivihreä epäilee, että rek­isterin kus­tan­nuk­set ovat liian korkeat hyö­ty­i­hin nähden. 

  Tietysti investoin­ti­vai­heessa kus­tan­nuk­set oli­si­vat hyö­tyä suurem­mat, mut­ta näin­hän on joka asian kohdal­la. Itsel­läsi on nyt vain mutu-ote tähän asi­aan. Mitään laskelmi­a­han et esitä. DNA-tes­taus on vielä kallista, mut­ta hin­ta tulee laske­maan biotekni­ikan kehi­tyk­sen myötä. Sen sijaan ihmistyön hin­ta ei tule laske­maan. Poli­isit, syyt­täjät, tuo­mar­it, kri­isit­er­apeu­tit ym. eivät tule saa­maan koskaan huonom­paa palkkaa. 

  Sinivihreä pelkää myös, että hänen älykkyyten­sä perin­nölli­nen osu­us tulee julkisek­si ja tätä tietoa käytetään rahan­hi­mossa VÄÄRIN. 

  Sin­una olisin tässäkin kohtaa huo­let­tomin mielin.

 25. “Kokeilepa seu­raa­van ker­ran syyte­tyn penkil­lä istues­sasi lahjoa käräjäoikeu­den tuo­mari, niin saat konkreet­tisen esimerkin siitä miten Suomes­sa kor­rup­tio toimii. Se toimii siten, että saat parhaim­mas­sa tapauk­ses­sa ehdot­toman vankilatuomion.”

  Ei siinä mitään lahjo­htaa tarvitse olla, kun “oikeus” vaan mielu­um­min uskoo kah­ta vale­htel­e­vaa kyt­tää kuin sin­ua. Ja min­ul­la on ihan omako­htaista koke­mus­ta (_kävelykadulla_ mai­jal­la tört­töile­vien) öykkärikyt­tien tekais­tu­ista sakoista, mitä on ihan turha yrit­tää lähteä raas­tu­paan kumoa­maan, kun siel­lä kuun­nal­laan mielum­min kah­ta kyt­tää kuin sin­ua. Oikeu­den toteu­tu­misen mah­dol­lisu­udet kun ovat niin pienet, että odotusar­vo on, että hom­ma tulee kalli­im­mak­si sitä kautta.

 26. Sinän­sä hyvä idea mut­ta ei tule toteu­tu­maan. Naiset nääs vas­tus­taisi­vat kos­ka pal­jas­tauisi liian usein, että lapsen isä ei olekaan lapsen biologi­nen isä 😉

 27. Ajet­telin ensin etten sano tähän mitään, itse kul­lakin on ajoit­tain type­r­iä ideoita, mut­ta KRP:n sulkulista ja tek­i­jänoikeusjär­jestön älyt­tömät ideat herät­tivät sen ver­ran paljon aggres­sioi­ta että johonkin ne pitää purkaa. Anteeksi.

  Kysymys ei ole siitä että yksi­ty­isyys olisi absolu­ut­ti­nen arvo. Tingimme jatku­vasti yksi­ty­isyy­destämme muiden hyö­ty­jen takia, esimerkik­si se että autois­sa on yksilöitävä tun­niste on pois yksi­ty­isyy­destämme, mut­ta toisaal­ta vält­tämätön­tä liiken­netur­val­lisu­u­den valvom­isek­si. Olen­naista on että hyödyt ovat suurem­mat kuin haitat.

  Mut­ta kun Osmo kysyy pitäisikö olla ole­mas­sa geneet­ti­nen rek­isteri jot­ta voitaisi­in tun­nistaa raiskaa­ja niin hän astuu per­in­teiseen teknolo­gia­jo­htamiseen miinaan, ikäänkuin teknolo­gia olisi ratkaisukimp­pu jos­ta voimme vali­ta vain halu­a­mamme ratkaisun aku­ut­ti­in ongel­maan. Jos on geneet­ti­nen rek­isteri jol­la voidaan tun­nistaa ihmisiä biol­o­gisen mate­ri­aalin perus­teel­la, niin meil­lä on täs­mälleen se eikä puskaraiskaa­jien­tun­nis­tusjär­jestelmä. Mitään var­maa tapaa raja­ta sitä vain raiskaustapauk­si­in ei ole sen takia ettei ole ole­mas­sa raiskaa­jageene­jä. Kun ottaa jär­jestelmän käyt­töön saa sen kaik­ki omi­naisu­udet, halu­aa tai ei.

  Kykymme kek­siä ja erotel­la eri käyt­tö­tapo­ja on läh­es aina ker­talu­okkaa sofistikoituneem­pi kuin ne mah­dol­lis­ta­va tekni­ik­ka. Esimerkik­si net­tipuolel­la, se onko toiv­ot­tavaa ehkäistä lap­si­pornoa tai tek­i­jänoikeusrikko­muk­sia on epäolen­naista, kos­ka teknis­es­ti ottaen se on kaik­ki yhtä ja samaa bit­timössöä. Ei ole ole­mas­sa ped­ofil­ia- tai omis­tu­soikeus­bit­te­jä. Tiedon­si­ir­to­ja joka valvotaan totaalis­es­ti tai sit­ten ei, mitkään kom­pro­mis­sit eivät ole teknis­es­ti mahdollisia.

  Toki tuol­lais­es­ta valvon­ta­jär­jestelmästä olisi var­maan muu­takin hyö­tyä, ja geneet­tisel­lä tun­nistamisel­la saataisi­in ratkot­tu­ja muitakin rikok­sia kuin ne pari tapaus­ta jos­sa tek­i­jä on tun­tem­aton. Mut­ta kun tämän suh­teut­taa totaalisen valvon­takoneis­ton riskei­hin niin vai­h­tokaup­pa on todel­la huono.

  Tau­ti jota yllä yritän kuva­ta on tavoite­sokeus, hoetaan tavoit­teira kun pitäisi puhua keinoista. Ei-tek­nol­o­gise­na esimerkkinä, se että syype­r­us­taisen sosi­aal­i­tur­van tarkoi­tus on olla reilua, kan­nus­taa ja selkeää on täysin irrel­e­vant­tia jos se ei sitä ole.

 28. Tpyy­lu­o­ma,

  Suo­raan sanoen en tajun­nut kir­joituk­ses­tasi juuri mitään, mut­ta kom­men­toin sitä silti: 

  San­ot:

  “[…]geneet­tisel­lä tun­nistamisel­la saataisi­in ratkot­tu­ja muitakin rikok­sia kuin ne pari tapaus­ta jos­sa tek­i­jä on tuntematon.”

  Pari tapaus­ta ?

  Suomes­sa pää­tyy oikeuskäsit­te­lyyn väki­val­tarikok­sia noin 30 000 vuodessa. Näistä noin 12 pros­ent­tia on törkeitä pahoin­pite­lyjä ja törkeitä raiskauk­sia. Uhrin kuole­maan johtanei­ta tapauk­sia on 120–140 vuosittain. 

  Hen­keen ja ter­vey­teen kohdis­tu­vien ja sek­suaalirikosten selvi­tys­ta­so on noin 80 %. Huom: Tässä eivät ole mukana lievät pahoinpitelyt. 

  Viidennes kolmes­ta kymmen­estä tuhannes­ta on kuusi tuhat­ta, eikö? Tosi­asi­as­sa­han selvit­tämät­tömiä tapauk­sia on vielä enem­män, kos­ka selvit­tämis­pros­ent­ti on alem­pi lievis­sä tapauksissa. 

  Mikäli tämä on “pari”, niin se poikkeaa kovasti min­un käsi­tyk­ses­täni sanan merkityksestä.

 29. Kor­jaan heti! 

  30 000 tapaus­ta ei luon­nol­lis­es­tikaan päädy oikeuskäsit­te­lyyn tai edes syyte­hark­in­taan, vaan suuri osa lievistä tapauk­sista sovitel­laan. Tämä ei kuitenkaan muu­ta kir­joituk­seni asiaa.

 30. Eli­na:

  “vai oletko ajatel­lut ken­ties raiska­ta jonkun?”

  Sinivihreä:

  Vas­ta­ta, jät­tää vas­taa­mat­ta, vastata… 

  En, enkä pelkää myöskään tule­vani raiskatuksi.

 31. Olisin valmis hyväksymään tun­nis­teti­eto­jen käytön yhteiskun­nas­sa, joka olisi oikeudenmukainen. 

  Sitä odotel­lessa…

 32. YKSILÖNSUOJAN MERKITYSTTÄ EI PIDÄ VÄHÄTELLÄ

  En pidä onnis­tuneena aja­tus­ta ottaa kaik­il­ta kansalaisil­ta sor­men­jä­jet tai — mikäon oikeas­t­aan sama asia — dna-näyte.

  Yksilöän­suo­jal­la on arvon­sa ja myös hin­tansa siinä, että kaikkia rikok­sia ei saa­da selvitet­tyä. Jär­jestelmää myös voidaankäyt­tää väärin. Oikeusval­tion luomi­nen kestää sukupolvia; sen tuhoamiseen ei mene kauaa.

  Muis­tat­tetko muuten. Vuosi­adan alus­sa ei tarvit­tu Euroopas­sa pas­sia., pait­si Venäjäl­lä. “Ihmi­nen on ihmi­nen, kun hänel­lä on ruumis ja sielu. Pait­si Venäjäl­lä. Ihmi­nen on ihmi­nen, kun hänel­lä on ruumis, sielu ja passi.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.