Geenirekisteri ja raiskaukset

Hel­sin­gin Sano­mien rikos­ti­las­tot toi­vat mie­lee­ni taas kysy­myk­sen, joi­ta olen poh­ti­nut pit­kään. Rais­kaus on inhot­ta­va rikos, jos­ta jää lähes aina teki­jäs­tä todis­teek­si solu­ja. Tie­to­suo­ja­vä­ki on täs­tä kau­huis­saan, mut­ta jos meil­lä oli­si rekis­te­rit geneet­ti­sis­tä sor­men­jäl­jis­tä, teki­jä sel­viäi­si aina. Olen ymmär­tä­nyt, että koko gee­ni­kart­taa ei sil­loin rekis­te­röi­täi­si perin­nöl­li­si­ne sai­rauk­si­neen, vaan pie­ni pät­kä “hyö­dy­tön­tä” infor­maa­tio­ta. Toki sitä voi­tai­siin käyt­tää muun­kin rikol­li­suu­den sel­vit­tä­mi­seen, mut­ta en oikein ymmärrä,mitä vikaa sii­nä on, jos polii­si saa ros­vot kiinni.

33 vastausta artikkeliin “Geenirekisteri ja raiskaukset”

 1. DNA:n tois­to­jak­soi­hin eli nii­hin yksi­löl­li­siin fin­gerprint osiin perus­tu­va tie­to­kan­ta väes­tös­tä toden­nä­köi­ses­ti perus­te­taan, se on aina­kin nyky­tun­tu­ma bio­tek­nii­kan alal­la. Rikos­ten sel­vit­tä­mi­nen on kai se mikä sitä puol­taa. Kerät­tyä tie­toa on mah­dol­li­suus sovel­taa ja muo­dos­tuu kova tut­ki­muk­sel­li­nen pai­ne sovel­taa sitä muu­hun­kin ja se on se ongel­mal­li­nen osio, mm. geneet­ti­set suku­lais­suh­teet voi­si­vat pal­jas­taa arka­luon­tei­sia asioita.

 2. Ehdot­to­mas­ti kan­na­tet­ta­va aja­tus! Myös sor­men­jäl­jet voi­tai­siin ottaa rutii­nin­omai­ses­ti kai­kil­ta maas­sa asu­vil­ta. Jos näi­den tun­nis­tus­mah­dol­li­suuk­sien käyt­tö oli­si yksi­se­lit­tei­ses­ti varat­tu lail­la vain todel­lis­ten rikos­ten sel­vit­tä­mi­seen eikä mihin­kään muu­hun, kuten esi­mer­kik­si val­tio­neu­vos­ton jäsen­ten sor­men­jäl­kiin ex-mis­sien sän­gy­pää­dyis­sä ja sii­tä seu­raa­vaan seis­ka­jour­na­lis­miin, niin tämä oli­si var­mas­ti kan­na­tet­ta­vaa. Kaik­ki­han toki halua­vat että rikol­li­suus vähenee..

  En kui­ten­kaan usko että näin tapah­tuu vaan hal­li­tus ja media pyr­ki­vät parem­min­kin peit­te­le­mään kai­kin tavoin eri­lai­sia ongel­mia. Tiet­ty­jä rikol­li­suu­den muo­to­ja kun ei ker­ta kaik­ki­aan kan­na­ta tut­kia kovin­kaan tar­kas­ti, se kun ei oli­si edul­lis­ta nykyi­sel­le hal­lin­nol­le ja poli­tii­kal­le. Seu­rai­si vain tur­haa puhet­ta ja han­ka­lia kysy­myk­siä. Parem­pi vain lisä­tä BB ohjel­mia telk­ka­riin ja tär­kei­tä uuti­sia esi­mer­kik­si edus­kun­nan sek­su­aa­li­ses­ta häirinnästä..

 3. Kan­na­te­taan. Periaatteessa.

  Sisä­mi­nis­te­ri Holm­lund ehdot­ti hil­jat­tain ikä­ra­jo­ja ja val­vo­jia net­ti­si­vuil­le. Ote­taan siis säh­köi­nen hen­ki­lö­kort­ti käyt­töön ja mää­rä­tään laki, joka sal­lii laa­ja­kais­tayh­tey­den toi­mia vain jos surf­faa­jan hen­ki­löl­li­syys on tiedossa. 

  Ja toi­saal­ta nyt gps-kän­ny­köi­den ja ‑pai­kan­ti­mien aika­na oli­si help­poa val­voa yli­no­peuk­sia reaa­lia­jas­sa aina ja kaik­kial­la. Samal­la voi­si luo­da auto­maat­ti­sia tie­tul­le­ja sopi­vas­ti pai­kas­ta ja ajas­ta riippuen.

  Hie­man jo huo­les­tut­taa nykyi­nen val­von­ta­tou­hu, hake­kaa­pa googlel­la “seis — pää­sy estetty”.

 4. ja tär­kei­tä uuti­sia esi­mer­kik­si edus­kun­nan sek­su­aa­li­ses­ta häirinnästä..”

  Mut­ku aut­tais­han gee­ni­tek­no­lo­gia tähän­kin.… Hel­pos­ti saa­tai­siin sel­vil­le kuka edus­ta­ja-sika on nuol­lut huu­li­kiil­lot Lot­ta Backlun­din huu­lil­ta. Syl­jes­sä­hän on kaik­ki mikä veressäkin.

 5. Rikol­li­suu­den alen­ta­mi­nen on kan­na­tet­ta­vaa, mut­ta mene­tel­mät jot­ka lisää­vät val­vo­jan val­taa ja samal­la vähen­tä­vät yksi­lön vapaa­ta liik­ku­mis­ta ovat mie­les­tä­ni kysee­na­lai­sia. Esi­mer­kik­si esil­le tul­lut inter­ne­tin käyt­tö­oi­keu­den kaven­ta­mi­nen vain hei­hin joil­la on säh­köi­nen­hen­ki­löl­li­syys oli­si mie­les­tä­ni täy­sin vää­rin ja inter­ne­tin perus­i­de­aa vas­taan (ilmei­ses­ti edel­li­nen kom­men­toi­ja tar­koit­ti ylei­ses­ti laa­ja­kais­tal­la koko inter­net­tiä). Tämä vali­tet­ta­vas­ti aset­taa hel­pos­ti ihmi­set eriar­voi­seen ase­maan eli lisää kokoa­jan kas­va­vaa epätasa-arvoa.

  Ymmär­ryk­se­ni mukaan gee­ni­re­kis­te­rin teke­mi­nen on täl­lä het­kel­lä mah­dol­lis­ta ja sil­lä mie­les­tä­ni voi­tai­si kor­va­ta esim. pas­sit ja hen­ki­löl­li­syys­pa­pe­ri (niin pal­jon kohut­tu bio­pas­si), mut­ta rikol­li­suu­den kit­ke­mi­seen läh­ti­sin toi­sin kei­noin kuin rajaa­mal­la yksilönvapautta. 

  Mit­kä oli­si­vat minun kei­no­ni? Aloit­tai­sin vaik­ka het­ken kat­se­le­mal­la ympä­ril­le ja ajat­te­li­sin jotain muu­ta kuin kas­va­vaa talout­ta ja suu­rem­pia voittoja.

  PS. Toi­vot­ta­vas­ti “Fil­la­ril­la Nizzaan” kir­jan pie­ni sana­vir­he saa­tiin korjattua.

 6. en oikein ymmärrä,mitä vikaa sii­nä on, jos polii­si saa ros­vot kiinni.”

  Se mikä on lail­lis­ta tänään, voi huo­men­na teh­dä rikol­li­sen. Kaik­ki täl­läi­set jär­jes­te­lyt vain kas­vat­ta­vat tie­to­ja käsis­sään pitä­vien ryh­mien val­taa enti­ses­tään, ja pis­tä­vät mar­gi­naa­li­ryh­mät entis­tä ahtaam­mal­le. Kun mitään ei voi enää teh­dä jää­mät­tä sii­tä kiin­ni, voi hyvin­kin odot­taa alka­van esiin­ty­mään kai­ken­lai­sia psy­ko­lo­gi­sia ongelmia.

  Ja polii­si­kin on erit­täin luo­tet­ta­va taho? Ei. Tyy­pil­li­nen suo­ma­lai­nen polii­si toi­mii ensin, ja valeh­te­lee sen jäl­keen. Se ei edes puhu ennen toi­min­taa. Ainut fun­da­men­taa­li­nen ero polii­sin ja rikol­lis­jen­gin välil­lä on näh­däk­se­ni, että lain tul­kin­ta on yleen­sä polii­sin puo­lel­la, oli polii­si sit­ten oikeas­sa tai ei (oikeus kun kui­ten­kin uskoo ennem­min polii­sia, kos­ka polii­si­han ei voi valehdella). 

  Mut­ta suo­ma­lai­set ovat erit­täin sini­sil­mäi­siä; eräs vii­meiai­kai­nen euro­ba­ro­met­ri­kin tämän kertoi.

 7. Eli­na:
  “Mut­ku aut­tais­han gee­ni­tek­no­lo­gia tähän­kin…. Hel­pos­ti saa­tai­siin sel­vil­le kuka edus­ta­ja-sika on nuol­lut huu­li­kiil­lot Lot­ta Backlun­din huulilta.”

  Eikö­hän oli­si hel­pom­paa, hal­vem­paa, ja nopeam­paa kysyä suo­raan Lotalta?

 8. Gee­ni- ja mui­den ns. arka­luon­tois­ten hen­ki­lö­re­kis­te­rei­den ongel­ma­na ovat vää­rin­käyt­tö ja tek­ni­nen murtamattomuus.

  Jos täl­lais­ta rekis­te­riä on edes tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta käyt­tää vää­rin, niin näin myös ennen pit­kää tulee tapah­tu­maan. Toi­nen aiheel­li­nen ongel­ma on iden­ti­teet­ti­var­kausien kas­va­va ris­ki: täl­lai­set rekis­te­rit ovat täs­sä suh­tees­sa ihan­teel­li­sia kohteita.

  Rikok­sien tor­jun­nas­sa hyvä työ­ka­lu, mut­ta erit­täin vai­keas­ti hallittavissa.

 9. Osmo, jos luki­sit sen jutun sisäl­lön tai rais­kauk­sia kos­ke­vaa tut­ki­musai­neis­toa, huo­maat yhden asian, mik­si täl­lai­nen on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti tar­pee­ton. Puhu­mat­ta­kaan lain muus­ta vaa­ral­li­suu­des­ta tie­to­suo­jan, vää­rin­käy­tön, rikok­seen lavas­ta­mi­sen ja sen pak­ko­kei­no­luon­teen takia.

  Rais­kaus kun rikok­se­na on tyy­pil­li­ses­ti koto­na, autos­sa, mökil­lä jne tapah­tu­va rikos, jos­sa uhri tun­tee teki­jän tai on tun­te­nut jon­kin aikaa. Nk. pusik­ko­rais­kauk­set ovat äärim­mäi­sen har­vi­nai­sia, vaik­ka tun­tuu, että ihmis­ten mie­li­ku­vis­sa rais­kauk­set tapah­tu­vat aina jos­sa­kin pimeäs­sä puis­tos­sa pääl­le­kä­vi­jän toimesta.

 10. Dna:sta ja sor­men­jäl­jis­tä voi­daan muo­dos­taa ns. tii­vis­te. Tie­to­tek­nii­kas­sa vas­taa­va käsi­te on ‘hash’. Eli alku­pe­räi­ses­ta tie­dos­ta joh­det­tu yksi­löi­vä tie­to, jos­ta ei voi­da palaut­taa alku­pe­räis­tä dna:ta tai sor­men­jäl­keä, mut­ta tois­ta dna:ta tai sor­men­jäl­keä voi­daan ver­ra­ta sii­hen muo­dos­ta­mal­la täs­tä­kin tiiviste. 

  Tii­vis­teet ovat yksi­löl­li­siä sii­nä kuin dna tai sor­men­jäl­ki mut­ta kun sii­tä ei voi­da alku­pe­räis­tä tie­toa, sitä ei voi­da käyt­tää vää­rin. Täl­lai­sen tie­don, jota käy­tän­nös­sä ei voi vää­rin­käyt­tää uskal­tai­sin antaa jopa suo­men viranomaisille.

 11. Sam­po:

  Eikö­hän oli­si hel­pom­paa, hal­vem­paa, ja nopeam­paa kysyä suo­raan Lotalta?”

  Kyl­lä­hän sitä yri­tet­tiin muu­ta­ma päi­vä sit­ten koko A‑talk ‑ohjel­man ajan, mut­ta eipä suos­tu­nut ker­to­maan yhden yhtä ahdis­te­li­jan­sa nimeä.

 12. Rais­kaa­ja onkin kek­se­li­ääm­pi kuin Osmo.

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200801157097471_ul.shtml”

  Ehkä kui­ten­kin tulen mie­lum­min vain rais­ka­tuk­si kuin hapon syö­vyt­tä­mäk­si eli­ni­käi­siä vam­mo­ja saa­den (tai kuol­len).. Vaik­ka rais­kaa­jan hen­ki­löl­li­syys jäi­si­kin selvittämättä. 

  A. Ahma,

  Tämä “pusik­ko­rais­kauk­set ovat äärim­mäi­sen har­vi­nai­sia,” on aika kulu­nut kort­ti rais­kaus­kes­kus­te­lus­sa. Mikä on tämä äärim­mäi­sen har­vi­nai­nen? Kyl­lä näi­tä kym­me­niä on vuo­des­sa Suo­mes­sa, yleen­sä etni­sel­lä väri­näl­lä rikastettuina. 

  Jos minut kol­kat­tai­siin takaa­päin ja rais­kat­tai­siin vii­den mie­hen voi­mal­la pusi­kos­sa kuten Oulus­sa hil­jat­tain, niin minua tus­kin loh­dut­tai­si, että tapah­tu­ma on “äärim­mäi­sen harvinainen”. 

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Oulun+joukkoraiskauksesta+ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n+4%E2%80%93+6+ulkomaalaista/1135223768258

  Minä voin pää­sään­töi­ses­ti vält­tää väki­val­tai­sia pari­suh­tei­ta, epäi­lyt­tä­viä tilan­tei­ta vie­rai­den koto­na jne. Mut­ta en kyl­lä kek­si miten oli­sin voi­nut vält­tää Oulun tapah­tu­mat sen enem­pää kuin tämä uhri­kaan. Sik­si pus­ka­rais­kaus on aina pelot­ta­vam­pi nai­sel­le. Sen voi empaat­ti­se­na mie­he­nä­kin ymmär­tää eikä vähä­tel­lä asi­aa tuo­hon tyyliin.

 13. Onko­han tuo Oulun rais­kaus muu­ten sel­vin­nyt? Käsit­tä­mä­tön­tä minus­ta, että pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la ei saa­da ulko­maa­lais­ta jät­kä­lau­maa kiin­ni. Tus­kin siel­lä kovin­kaan mon­taa sel­lais­ta on.

  Rai­sion rais­kauk­sen sel­vit­tä­mi­seen DNA ei oli­si aut­ta­nut. Sii­nä kun väi­tet­ty ulko­maa­li­sen teke­mä rais­kaus osoit­tau­tui val­von­ta­ka­me­ran kuvas­sa “rais­ka­tun” nai­sen kaa­tui­luk­si ihan vaan lii­al­li­sen huma­la­ti­lan vuoksi.

  Sii­tä huo­li­mat­ta rais­kaa­jil­le tuli­si saa­da kovem­mat tuomiot!

 14. Hie­no idea, mut­ta tule­vai­suu­den käy­tän­tö kauhistuttaa.

  Ske­naa­rio: Kun ote­taan tie­dot niin ote­taan sit­ten saman tien kai­kis­ta kun­non bio­tun­nis­teet. Ja kun tun­nis­tus ker­ran on ole­mas­sa niin mik­si jät­tää tämä hie­no tie­to käyt­tä­mät­tä muu­ten kuin rikos­ten sel­vit­te­lyyn? (vrt. kau­an­ko kes­ti, että lap­si­por­no­nes­to­lain oikeut­ta­maa ope­raat­to­rin kykyä sen­su­roi­da net­tiä alet­tiin vaa­tia sove­let­ta­vak­si muu­hun­kin käyttöön)

  Jo nyt on ehdo­tet­tu, että ihmis­ten teke­mi­siä netis­sä pitäi­si val­voa. (kos­ka net­ti­hän on suo­men­kie­li­nen, näky­väs­ti rajat­tu ja hel­pos­ti val­vot­ta­vis­sa ole­va enti­teet­ti) Myös sitä on ehdo­tet­tu, että netis­sä ei sai­si esiin­tyä kuin omal­la nimel­lään. Ihan ylei­sen tur­val­li­suu­den nimis­sä ihmi­set eivät sai­si olla netis­sä kuin bio­tun­nis­tau­tu­nei­na. Jäi­si­vät­pä­hän pedo­fii­lit kiin­ni! Ja kun tähän lisä­tään se tosia­sia, että tule­vai­suu­des­sa lähes kaik­ki leh­det, kir­jat, musiik­ki, elo­ku­vat ja vas­taa­va mate­ri­aa­li siir­tyy net­tiin, käy niin, että mitään et enää tee ilman valvontaa. 

  Haluat­ko kos­kaan kat­soa por­noa? Kir­joit­taa jotain copy­right-oikeuk­sia rik­ko­vaa? Loi­ka­ta parem­paan työ­paik­kaan? lukea ter­ro­ris­teis­ta? Ker­toa eriä­viä mie­li­pi­tei­tä? hank­kia lai­ton­ta musiik­ka? kes­kus­tel­la rais­kausuh­rien tuki­ryh­mäs­sä? loi­ka­ta pois usko­lah­kos­ta? Hank­kia tie­toa? Kat­soa, kuun­nel­la tai lukea jotain, mitä et halua mui­den tie­tä­vän? Haluai­sit­ko antaa nämä tie­dot viran­omai­sil­le, tai kau­pal­li­sel­le tahol­le, maa­han, johon haet vii­su­mia, tai tietomurtajalle?

  Eli hie­no idea, mut­ta sii­tä pais­taa läpi “en minä mut­ta muut”-ajattelu. On help­poa miet­tiä lake­ja, jos ei ajat­te­le nii­den kos­kaan kos­ket­ta­van itseä.

 15. Oli tek­no­lo­gi­nen inno­vaa­tio mikä tahan­sa, ilmes­ty­vät maa­il­man­lo­pun povaa­jat kau­hu­ku­vi­neen nopeas­ti. Täl­lä ker­taa roo­lis­sa on Emma London. 

  Itsel­lä­ni oli mat­ka­pu­he­lin jo sil­loin kun se oli tii­lis­ki­ven kokoi­nen mötik­kä ja puhe­lut mak­soi­vat NMT-ver­kos­sa liki kol­me mark­kaa minuut­ti. Luke­mat­to­mat ker­rat sain kuul­la ole­va­ni vähin­tään paho­lai­sen lähet­ti­läs saa­ta­nal­li­si­ne kojei­ne­ni. Tutut ja tun­te­mat­to­mat kat­soi­vat asiak­seen saar­na­ta minul­le kuin­ka tämä lai­te suis­taa yhteis­kun­nan ennen­nä­ke­mät­tö­mään rap­pioon: Ihmi­set eivät enää tapaa toi­si­aan, kos­kaan ei saa olla rau­has­sa puhe­li­men piri­näl­tä jne. Teks­ti­vies­tien tul­les­sa ennus­tet­tiin kir­joi­tus­tai­don häviä­vän sen jäl­keen kun huo­mat­tiin, että ennak­ko-ole­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta niis­tä tuli­kin var­sin suo­sit­tu­ja. (Osmo huom.)

  Ja Emman kysy­myk­siin: Haluan ehdot­to­mas­ti kat­sel­la por­noa ja lukea ter­ro­ris­teis­ta. Mitä sit­ten? Niin halua­vat mil­joo­nat muut­kin suo­ma­lai­set. Ketä minun hen­ki­löl­li­syy­te­ni sii­nä suh­tees­sa voi­si kiinnostaa? 

  Rikos­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä DNA on var­sin käyt­tö­kel­poi­nen ja rekis­te­riä kerä­tään­kin ilmei­ses­ti hui­maa vauh­tia. Tutul­ta­ni otet­tiin sitä var­ten polii­si­kuu­lus­te­lun yhtey­des­sä veri­näy­te. Hän oli lähet­tä­nyt lähes­ty­mis­kiel­los­sa olles­saan teks­ti­vies­tin suo­ja­tul­le, jos­sa tie­dus­te­li lai­nan­mak­su­asioi­ta. Hän on kan­nel­lut täs­tä oikeusasiamiehelle.

 16. A. Ahma” sen tai­si jo tode­ta­kin. Suu­rin osa rais­kaa­jis­ta on uhril­leen tut­tu­ja. Tun­nis­ta­mi­seen ei tuol­loin tar­vi­ta min­kään val­ta­kun­nan rekistereitä. 

  Jos­kus “oikei­den” vih­rei­den aja­tus­ten­juok­su on täl­lai­sen por­va­ril­li­seen maa­il­man­ku­vaan kal­leel­laan ole­van ama­töö­ri­li­be­raa­lin mie­les­tä hie­man kavah­dut­ta­vaa. Tosin luin juu­ri Remek­sen “Pahan Peri­män”, joten kuten sen luke­neet tie­tä­vät, mie­li­pi­tee­ni saat­taa olla luku­ko­ke­muk­sen jäl­jil­tä hie­man värittynyt 🙂

 17. Sini­vih­reä:

  Suu­rin osa rais­kaa­jis­ta on uhril­leen tuttuja.” 

  Ja tämän­kö takia niis­sä tapauk­sis­sa, jois­sa rais­kaa­ja EI ole tut­tu, dna:n mah­dol­li­suuk­sia EI sai­si käyt­tää? Tämä nyt ei oikein minul­le aukea. Ne tutut­kin muu­ten rais­kaa­vat usein huma­lan takia tie­dot­to­man nai­sen. Täl­löin teki­jä ei vält­tä­mät­tä sel­viä kysy­mäl­lä nätisti. 

  Takuu­var­mas­ti suu­rin osa var­kauk­sis­ta­kin on tut­tu­jen teke­miä: juo­pot aika­mies­po­jat varas­ta­vat les­kiäi­deil­tään, tei­nit van­hem­mil­taan, työn­te­ki­jät työnantajiltaan… 

  Sit­ten kun käsi­lauk­ku­ni varas­te­taan ruuh­kas­sa, niin polii­sin tuli­si tyy­tyä vain kyse­le­mään minul­ta: kuka­han sen mah­toi teh­dä. Muut tut­kin­ta­kei­not eivät ole sal­lit­tu­ja, kos­ka “suu­rin osa­han var­kauk­sis­ta on tut­tu­jen tekemiä”.

  Tapot ja mur­hat­kin ovat muu­ten useim­mi­ten tut­tu­jen teke­miä. Vas­tus­tat­te­ko nii­den­kin uusia mah­dol­li­sia tut­kin­ta­kei­no­ja noin raivokkaasti? 

  Miten olen havait­se­va­ni tääl­lä jotain vähät­te­lyä rais­kaus­ri­kos­ta kohtaan?

 18. Mie­luum­min antai­sin gee­ni­re­kis­te­rin yllä­pi­tä­mi­sen yli­opis­toil­le tai kan­san­ter­veys­lai­tok­sel­le. Rekis­te­ris­sä gee­ni­kar­tat oli­si­vat tun­nis­ta­mat­to­mia, mut­ta pai­na­vis­ta syis­tä oikeu­den pää­tök­sel­lä yksit­täis­tä gee­ni­näy­tet­tä voi­si hakea kan­nas­ta, ja saa­da sil­le yksi­löin­ti. Tuo näyt­teet yksi­löi­vä tie­to voi­si sit­ten olla jon­kin viran­omai­sen hallussa. 

  Gee­ni­re­kis­te­ri voi kyl­lä olla san­gen väke­vä val­lan vää­rin­käy­tön väli­ne, kuten edel­lä­kin on todet­tu. Eikä tämä tie­don kah­tia­ja­ko­kaan estä sen vää­rin­käyt­töä, jos joku sel­lais­ta haluaa.

 19. Eli­na:

  Miten olen havait­se­va­ni tääl­lä jotain vähät­te­lyä rais­kaus­ri­kos­ta kohtaan?”

  Sini­vih­reä:

  Kut­sut­ta­koon sitä sit­ten vähät­te­lyk­si, jos niin haluat. En ampui­si var­pus­ta­kaan tykil­lä, enkä kyl­lä mil­lään muullakaan.

  En nyt oikein ymmär­rä mihin tar­vit­set mois­ta rekis­te­riä, jos rais­kaa­ja on tut­tu. Esim. avio­puo­li­son tapauk­ses­sa, kyl­lä sen rais­kaa­jan kuvan voi näyt­tää polii­sil­le nimen kera vaik­ka omas­ta vihkikuvastaan.

 20. Tuol­lai­nen rekis­te­ri kun on, niin ei tar­vit­se kuin “löy­tyä” (val­he­kei­sa­ri-kytän itse pai­kal­le tuo­maa) DNA:ta, niin johan saa­daan polii­sin epä­miel­lyt­tä­mä­nä pitä­mil­le hen­ki­löil­le kak­kua. Ilman rekis­te­riä, jos tuos­ta vaan ilman mui­ta joh­to­lan­ko­ja ja todis­tei­ta löy­tyi­si hen­ki­lö jon­ka DNA vas­taa tapah­tu­ma­pai­kal­ta saa­tua, pitäi­si häly­tys­kel­lo­jen alkaa soida. 

  Ai ette­kä, että polii­siin ja oikeus­jär­jes­tel­mään pitää luot­taa? Sel­lai­sia vale­puk­ke­ja ja hyvä­ve­li­ker­ho­ja ne ovat, että enpä tai­da. Tämä suo­ma­lais­ten sini­sil­mäi­syys nii­den suh­teen on surul­lis­ta. Suo­mi­ko muka vähi­ten kor­rup­toi­tu­nei­ta mai­ta… kyl­lä­hän kun kysy­tään itse hyvä­ve­li­ker­ho­jen jäseniltä.

 21. Sini­vih­reäl­le:

  Voi hyvä­nen aika, 

  Eihän sitä rekis­te­riä tar­vit­se­kaan, jos rais­kaa­ja on tut­tu ja MYÖNTÄÄ tekon­sa. Mikä täs­sä nyt on edel­leen epäselvää. 

  Osmo nyt vain käsit­tääk­se­ni otti rais­kauk­set esiin yhte­nä esi­merk­ki­nä. Toki gee­ni­re­kis­te­ri oli­si hyö­dyl­li­nen monis­sa muis­sa­kin rikos­tut­kin­nois­sa. Polii­si­tut­kin­nat, syyt­tä­jä­lai­tok­sen toi­min­ta, oikeus­kä­sit­te­lyt ja vali­tus­me­net­te­lyt eivät ole mitään hal­po­ja pro­ses­se­ja. Mones­sa tapauk­ses­sa ne keve­ni­si­vät sel­väs­ti, kun dna oli­si käytössä. 

  Gee­ni­re­kis­te­ri toi­mi­si myös vai­na­jien tun­nis­ta­mi­ses­sa, isyys­tut­ki­muk­sis­sa ja oikeu­det­to­mien per­hee­nyh­dis­tä­mis­ta­paus­ten sel­vit­tä­mi­ses­sä. Ulko­maan kan­sa­lai­sil­la on Hel­sin­gin seu­dul­la lähes mono­po­li pus­ka­rais­kauk­sis­sa, joten pelk­kä suo­ma­lais­ten rekis­te­ri ei kyl­lä sii­nä suh­tees­sa auttaisi…

  Rekis­te­riä pel­kää­vil­le tie­dok­si: Kes­kus­ri­kos­po­lii­sil­la on jo noin 80 000 tuhan­nen ihmi­sen tie­dot hal­lus­saan, kos­ka laki mah­dol­lis­taa veri­näyt­teen oton täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa rikok­ses­ta epäil­lyl­tä hen­ki­löl­tä kuu­lus­te­lun yhteydessä.

  nn:n para­noi­aan aut­taa len­to­lip­pu vaik­ka­pa Kolum­bi­aan, jos niin suo­ma­lais­ten kor­rup­tu­nei­suus ja hyvä­ve­li­ker­hot kau­his­tut­ta­vat. Kokei­le­pa seu­raa­van ker­ran syy­te­tyn pen­kil­lä istues­sa­si lah­joa kärä­jä­oi­keu­den tuo­ma­ri, niin saat kon­kreet­ti­sen esi­mer­kin sii­tä miten Suo­mes­sa kor­rup­tio toi­mii. Se toi­mii siten, että saat par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa ehdot­to­man vankilatuomion.

 22. Eli­na:

  Mikä täs­sä nyt on edel­leen epäselvää. ”

  Sini­vih­reä:

  Mis­sä on tar­ve? Epä­sel­vää on se, että jos suu­rin osa tapauk­sis­ta on ns. sel­viä tapauk­sia, niin mik­si läh­teä mas­sii­vi­seen rekis­te­röin­tiin, joka asial­li­ses­ti tar­koit­taa sitä että jokai­nen on kan­sa­lai­nen on rekis­te­ris­sä epäil­ty­jen listalla. 

  Eli­na:

  “Osmo nyt vain käsit­tääk­se­ni otti rais­kauk­set esiin yhte­nä esi­merk­ki­nä. Toki gee­ni­re­kis­te­ri oli­si hyö­dyl­li­nen monis­sa muis­sa­kin rikostutkinnoissa.””

  Sini­vih­reä:

  En ollut­kaan tie­toi­nen, että rikol­li­suus, sel­lai­nen joi­hin rekis­te­ris­tä mah­dol­li­ses­ti oli­si hyö­tyä, on kovas­ti kasvussa. 

  Eli­na:

  Polii­si­tut­kin­nat, syyt­tä­jä­lai­tok­sen toi­min­ta, oikeus­kä­sit­te­lyt ja vali­tus­me­net­te­lyt eivät ole mitään hal­po­ja pro­ses­se­ja. Mones­sa tapauk­ses­sa ne keve­ni­si­vät sel­väs­ti, kun dna oli­si käytössä.”

  Sini­vih­reä:

  Työt saat­tai­si­vat jol­tain yksit­täi­sel­tä osin “keve­tä”, mut­ta se että kus­tan­nuk­set hal­pe­ni­si­vat on sit­ten aivan toi­nen jut­tu. Itse veik­kaan koko­nais­kus­tan­nus­ten lähin­nä lisään­ty­vän, jos täl­lai­siin rekis­te­rei­hin mennään. 

  Var­si­nai­nen huo­le­ni rekis­te­riin on oikeas­taan seu­raa­va: Tämän­kin pals­tan kes­kus­te­li­jat viih­ty­vät mie­lel­lään esim. älykkyys/vastaavien tee­mo­jen ympä­ril­lä. Sii­nä vai­hees­sa kun yksi­lön peri­mäs­tä löy­de­tään raha­nar­voi­sia tie­to­ja jot­ka kuvaa­vat yksi­lön suo­ri­tus­ky­kyä jos­tain näkö­kul­mas­ta, nii­den tie­to­jen levit­te­lys­sä on mie­les­tä­ni syy­tä nou­dat­taa koros­te­tun suur­ta varovaisuutta.

  Niin ja mie­les­tä­ni gee­nien tut­ki­mi­nen esi­mer­kik­si sil­loin kun hae­taan paran­nus­kei­noa sai­rauk­siin on aina pai­kal­laan, mut­ta sii­hen ei ymmär­tääk­se­ni tar­vi­ta kaik­ki kan­sa­lai­set kat­ta­vaa geenirekisteriä.

 23. Eli­nal­le:

  Haluan ehdot­to­mas­ti kat­sel­la por­noa ja lukea ter­ro­ris­teis­ta. Mitä sit­ten? Niin halua­vat mil­joo­nat muut­kin suo­ma­lai­set. Ketä minun hen­ki­löl­li­syy­te­ni sii­nä suh­tees­sa voi­si kiinnostaa?”

  Tule­vai­suu­des­sa esi­mer­kik­si Yhdys­val­tain viran­omai­sia kiin­nos­taa kovas­ti. Jo täl­lä het­kel­lä Yhdys­val­lois­sa on käy­tös­sä “hälyyt­ti­miä” ja “anso­ja”; Pää­dyt lis­tal­le, kun lai­naat kir­jas­tos­ta tie­tyn kir­jan tai surf­faat tiet­tyyn osoit­tee­seen netis­sä. Esi­mer­kik­si eräs kir­jai­li­ja jou­tui täl­le ter­ro­ris­tie­päi­ly­lis­tal­le, kos­ka hän otti sel­vää maa­mii­nois­ta seu­raa­vaa kir­jaan­sa var­ten. (sori, ei ole link­kiä) Eli jos kos­kaan haluat saa­da vii­su­min jenk­ki­lään niin voi olla työn taka­na jos ope­raat­to­ri­si oli­si luo­vut­ta­nut tie­to­si sin­ne viran­omai­sa­vun nimis­sä. Tai­dat aja­tel­la, että kun et tee mitään kiel­let­tyä niin ketä kiin­nos­taa. Minä taas ajat­te­len, että ihmi­siä pää­tyy vää­rään paik­kaan ja vää­rään aikaan ja sil­loin voi käy­dä huonosti.

  Toi­sek­seen, maa­il­ma tar­vit­see kau­hus­ke­naa­rioi­den kuu­lut­ta­jia. Ilman hei­tä vai­kut­tai­si sil­tä, että kaik­ki oli­si tosi jees ja että viran­omai­set ehdot­tai­si­vat vain sel­lai­sia muu­tok­sia, jot­ka paran­tai­si­vat kan­sa­lais­ten elä­mää. On hyvä, että on ole­mas­sa hen­ki­löi­tä, jot­ka esi­mer­kik­si avoi­mes­ti kri­ti­soi­vat lap­si­por­non suda­tus­yri­tyk­siä netis­sä, eivät­kä vain hymi­se että “aja­tel­kaa edes lap­sia” ja että “täs­sä tapauk­ses­sa tar­koi­tus pyhit­tää keinot”.

 24. Sini­vih­reä pel­kää ole­van­sa epäilty:

  […] jokai­nen kan­sa­lai­nen on [geeni]rekisterissä epäil­ty­jen listalla

  Olem­me kaik­ki kym­me­nis­sä muis­sa­kin rekis­te­reis­sä ilman, että olem­me miten­kään epäil­ty­jä yhtään mis­tään. Mik­set sinä­kin voi­si olla myös gee­ni­re­kis­te­ris­sä ihan iloi­sin mie­lin.. vai olet­ko aja­tel­lut ken­ties rais­ka­ta jonkun?

  Sini­vih­reä:

  Mikä on tar­ve [gee­ni­re­kis­te­ril­le]?”

  Vii­mei­sen ker­ran: Tar­ve on nii­den rikos­ten sel­vit­tä­mi­nen, jot­ka eivät muu­toin sel­viäi­si. Näi­hin EIVÄT kuu­lu mai­nit­se­ma­si sel­vät tapauk­set. Tämän lisäk­si rekis­te­ril­lä oli­si muu­ta­kin jo edel­lä mai­nit­se­maa­ni hyö­dyl­lis­tä käyttöä. 

  Sini­vih­reä:

  En ollut­kaan tie­toi­nen, että rikol­li­suus, sel­lai­nen joi­hin rekis­te­ris­tä mah­dol­li­ses­ti oli­si hyö­tyä, on kovas­ti kasvussa.”

  Mik­si sen pitäi­si olla kas­vus­sa? En mitään sel­lais­ta ole väit­tä­nyt. Riit­tää, että rikos­ten sel­vit­tä­mis­pro­sent­ti oli­si kas­vus­sa. Se oli­si hyvä asia. (Rais­kauk­set muu­ten ovat sitä pait­si jyr­käs­sä kasvussa). 

  Sini­vih­reä epäi­lee, että rekis­te­rin kus­tan­nuk­set ovat lii­an kor­keat hyö­tyi­hin nähden. 

  Tie­tys­ti inves­toin­ti­vai­hees­sa kus­tan­nuk­set oli­si­vat hyö­tyä suu­rem­mat, mut­ta näin­hän on joka asian koh­dal­la. Itsel­lä­si on nyt vain mutu-ote tähän asi­aan. Mitään las­kel­mia­han et esi­tä. DNA-tes­taus on vie­lä kal­lis­ta, mut­ta hin­ta tulee las­ke­maan bio­tek­nii­kan kehi­tyk­sen myö­tä. Sen sijaan ihmis­työn hin­ta ei tule las­ke­maan. Polii­sit, syyt­tä­jät, tuo­ma­rit, krii­si­te­ra­peu­tit ym. eivät tule saa­maan kos­kaan huo­nom­paa palkkaa. 

  Sini­vih­reä pel­kää myös, että hänen älyk­kyy­ten­sä perin­nöl­li­nen osuus tulee jul­ki­sek­si ja tätä tie­toa käy­te­tään rahan­hi­mos­sa VÄÄRIN

  Sinu­na oli­sin täs­sä­kin koh­taa huo­let­to­min mielin.

 25. Kokei­le­pa seu­raa­van ker­ran syy­te­tyn pen­kil­lä istues­sa­si lah­joa kärä­jä­oi­keu­den tuo­ma­ri, niin saat kon­kreet­ti­sen esi­mer­kin sii­tä miten Suo­mes­sa kor­rup­tio toi­mii. Se toi­mii siten, että saat par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa ehdot­to­man vankilatuomion.”

  Ei sii­nä mitään lah­joh­taa tar­vit­se olla, kun “oikeus” vaan mie­luum­min uskoo kah­ta valeh­te­le­vaa kyt­tää kuin sinua. Ja minul­la on ihan oma­koh­tais­ta koke­mus­ta (_kävelykadulla_ mai­jal­la tört­töi­le­vien) öyk­kä­ri­kyt­tien tekais­tuis­ta sakois­ta, mitä on ihan tur­ha yrit­tää läh­teä raas­tu­paan kumoa­maan, kun siel­lä kuun­nal­laan mie­lum­min kah­ta kyt­tää kuin sinua. Oikeu­den toteu­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det kun ovat niin pie­net, että odo­tusar­vo on, että hom­ma tulee kal­liim­mak­si sitä kautta.

 26. Sinän­sä hyvä idea mut­ta ei tule toteu­tu­maan. Nai­set nääs vas­tus­tai­si­vat kos­ka pal­jas­taui­si lii­an usein, että lap­sen isä ei ole­kaan lap­sen bio­lo­gi­nen isä 😉

 27. Ajet­te­lin ensin etten sano tähän mitään, itse kul­la­kin on ajoit­tain type­riä ideoi­ta, mut­ta KRP:n sul­ku­lis­ta ja teki­jä­noi­keus­jär­jes­tön älyt­tö­mät ideat herät­ti­vät sen ver­ran pal­jon aggres­sioi­ta että johon­kin ne pitää pur­kaa. Anteeksi.

  Kysy­mys ei ole sii­tä että yksi­tyi­syys oli­si abso­luut­ti­nen arvo. Tin­gim­me jat­ku­vas­ti yksi­tyi­syy­des­täm­me mui­den hyö­ty­jen takia, esi­mer­kik­si se että autois­sa on yksi­löi­tä­vä tun­nis­te on pois yksi­tyi­syy­des­täm­me, mut­ta toi­saal­ta vält­tä­mä­tön­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den val­vo­mi­sek­si. Olen­nais­ta on että hyö­dyt ovat suu­rem­mat kuin haitat.

  Mut­ta kun Osmo kysyy pitäi­si­kö olla ole­mas­sa geneet­ti­nen rekis­te­ri jot­ta voi­tai­siin tun­nis­taa rais­kaa­ja niin hän astuu perin­tei­seen tek­no­lo­gia­joh­ta­mi­seen mii­naan, ikään­kuin tek­no­lo­gia oli­si rat­kai­su­kimp­pu jos­ta voim­me vali­ta vain halua­mam­me rat­kai­sun akuut­tiin ongel­maan. Jos on geneet­ti­nen rekis­te­ri jol­la voi­daan tun­nis­taa ihmi­siä bio­lo­gi­sen mate­ri­aa­lin perus­teel­la, niin meil­lä on täs­mäl­leen se eikä pus­ka­rais­kaa­jien­tun­nis­tus­jär­jes­tel­mä. Mitään var­maa tapaa raja­ta sitä vain rais­kaus­ta­pauk­siin ei ole sen takia ettei ole ole­mas­sa rais­kaa­ja­gee­ne­jä. Kun ottaa jär­jes­tel­män käyt­töön saa sen kaik­ki omi­nai­suu­det, halu­aa tai ei.

  Kykym­me kek­siä ja ero­tel­la eri käyt­tö­ta­po­ja on lähes aina ker­ta­luok­kaa sofis­ti­koi­tu­neem­pi kuin ne mah­dol­lis­ta­va tek­niik­ka. Esi­mer­kik­si net­ti­puo­lel­la, se onko toi­vot­ta­vaa ehkäis­tä lap­si­por­noa tai teki­jä­noi­keus­rik­ko­muk­sia on epä­olen­nais­ta, kos­ka tek­ni­ses­ti ottaen se on kaik­ki yhtä ja samaa bit­ti­mös­söä. Ei ole ole­mas­sa pedo­fi­lia- tai omis­tusoi­keus­bit­te­jä. Tie­don­siir­to­ja joka val­vo­taan totaa­li­ses­ti tai sit­ten ei, mit­kään kom­pro­mis­sit eivät ole tek­ni­ses­ti mahdollisia.

  Toki tuol­lai­ses­ta val­von­ta­jär­jes­tel­mäs­tä oli­si var­maan muu­ta­kin hyö­tyä, ja geneet­ti­sel­lä tun­nis­ta­mi­sel­la saa­tai­siin rat­kot­tu­ja mui­ta­kin rikok­sia kuin ne pari tapaus­ta jos­sa teki­jä on tun­te­ma­ton. Mut­ta kun tämän suh­teut­taa totaa­li­sen val­von­ta­ko­neis­ton ris­kei­hin niin vaih­to­kaup­pa on todel­la huono.

  Tau­ti jota yllä yri­tän kuva­ta on tavoi­te­so­keus, hoe­taan tavoit­tei­ra kun pitäi­si puhua kei­nois­ta. Ei-tek­no­lo­gi­se­na esi­merk­ki­nä, se että syy­pe­rus­tai­sen sosi­aa­li­tur­van tar­koi­tus on olla rei­lua, kan­nus­taa ja sel­ke­ää on täy­sin irre­le­vant­tia jos se ei sitä ole.

 28. Tpyy­luo­ma,

  Suo­raan sanoen en tajun­nut kir­joi­tuk­ses­ta­si juu­ri mitään, mut­ta kom­men­toin sitä silti: 

  Sanot:

  […]geneet­ti­sel­lä tun­nis­ta­mi­sel­la saa­tai­siin rat­kot­tu­ja mui­ta­kin rikok­sia kuin ne pari tapaus­ta jos­sa teki­jä on tuntematon.”

  Pari tapaus­ta ?

  Suo­mes­sa pää­tyy oikeus­kä­sit­te­lyyn väki­val­ta­ri­kok­sia noin 30 000 vuo­des­sa. Näis­tä noin 12 pro­sent­tia on tör­kei­tä pahoin­pi­te­ly­jä ja tör­kei­tä rais­kauk­sia. Uhrin kuo­le­maan joh­ta­nei­ta tapauk­sia on 120–140 vuosittain. 

  Hen­keen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­vien ja sek­su­aa­li­ri­kos­ten sel­vi­tys­ta­so on noin 80 %. Huom: Täs­sä eivät ole muka­na lie­vät pahoinpitelyt. 

  Vii­den­nes kol­mes­ta kym­me­nes­tä tuhan­nes­ta on kuusi tuhat­ta, eikö? Tosia­sias­sa­han sel­vit­tä­mät­tö­miä tapauk­sia on vie­lä enem­män, kos­ka sel­vit­tä­mis­pro­sent­ti on alem­pi lie­vis­sä tapauksissa. 

  Mikä­li tämä on “pari”, niin se poik­ke­aa kovas­ti minun käsi­tyk­ses­tä­ni sanan merkityksestä.

 29. Kor­jaan heti! 

  30 000 tapaus­ta ei luon­nol­li­ses­ti­kaan pää­dy oikeus­kä­sit­te­lyyn tai edes syy­te­har­kin­taan, vaan suu­ri osa lie­vis­tä tapauk­sis­ta sovi­tel­laan. Tämä ei kui­ten­kaan muu­ta kir­joi­tuk­se­ni asiaa.

 30. Eli­na:

  vai olet­ko aja­tel­lut ken­ties rais­ka­ta jonkun?”

  Sini­vih­reä:

  Vas­ta­ta, jät­tää vas­taa­mat­ta, vastata… 

  En, enkä pel­kää myös­kään tule­va­ni raiskatuksi.

 31. Oli­sin val­mis hyväk­sy­mään tun­nis­te­tie­to­jen käy­tön yhteis­kun­nas­sa, joka oli­si oikeudenmukainen. 

  Sitä odo­tel­les­sa…

 32. YKSILÖNSUOJAN MERKITYSTTÄ EI PIDÄ VÄHÄTELLÄ

  En pidä onnis­tu­nee­na aja­tus­ta ottaa kai­kil­ta kan­sa­lai­sil­ta sor­men­jä­jet tai — mikä­on oikeas­taan sama asia — dna-näyte.

  Yksi­löän­suo­jal­la on arvon­sa ja myös hin­tan­sa sii­nä, että kaik­kia rikok­sia ei saa­da sel­vi­tet­tyä. Jär­jes­tel­mää myös voi­daan­käyt­tää vää­rin. Oikeus­val­tion luo­mi­nen kes­tää suku­pol­via; sen tuhoa­mi­seen ei mene kauaa.

  Muis­tat­tet­ko muu­ten. Vuo­sia­dan alus­sa ei tar­vit­tu Euroo­pas­sa pas­sia., pait­si Venä­jäl­lä. “Ihmi­nen on ihmi­nen, kun hänel­lä on ruu­mis ja sie­lu. Pait­si Venä­jäl­lä. Ihmi­nen on ihmi­nen, kun hänel­lä on ruu­mis, sie­lu ja passi.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.