Asukaspysäköintipaikan hinta kymmenkertaistettava!

Hel­sin­gin Sano­mat ker­toi, että vää­rin tai mak­sa­mat­ta pysä­köi­mi­ses­tä ei saa Hel­sin­gis­sä juu­ri sak­ko­lap­pua. Moni valit­ti, että kan­ta­kau­pun­gin asun­to­ka­duil­ta on niin vai­kea löy­tää luval­lis­ta pysä­köin­ti­paik­kaa, että on pak­ko pysä­köi­dä luvat­to­maan paikkaan.

Pysä­köin­ti­paik­ko­jen puut­tee­seen on syy­nä se, että asu­kas­py­sä­köin­ti on lähes ilmais­ta, kol­me euroa kuus­sa. Tämän takia auto­ja sei­so­te­taan kaduil­la myös tur­haan. Noin alka­jai­sik­si asu­kas­py­sä­köin­ti­pai­kan hin­nan voi­si kym­men­ker­tais­taa. Sit­ten­kin se oli­si aika vähän.

Nos­ta­mal­la asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen hin­to­ja saa­daan auto­ja pois kaduil­ta, jol­loin pai­kan löy­ty­mi­nen on hel­pom­paa. Kuu­kausik­si hylä­tyt autot siir­re­tään muu­al­le ja per­hei­siin han­ki­taan vähem­män kak­ko­sau­to­ja. Samal­la lisään­tyi­si auto­jen yhteiskäyttö.

Kuu­lun itse CityCarClu­biin, jos­ta saan auton netis­tä tilaa­mal­la. Hel­sin­gis­sä näi­tä yhteis­käyt­tä­jiä on noin 1800, Tuk­hol­mas­sa kym­me­nen ker­taa enem­män. Yhteis­käyt­tö sääs­tää kal­lis­ta pysäköintitilaa.Nuo 1800 CityCarClu­bin asiaks­ta tar­vit­si­si­vat 18 kilo­met­riä kadun­var­si­ti­laa, jos heil­lä kai­kil­la oli­si oma auto. Jos kau­pun­ki ei antai­si pysä­köin­ti­ti­laa ilmai­sek­si, yhteis­käyt­tö oli­si pal­jon suositumpaa.

Ilmai­nen asu­kas­py­sä­köin­ti on myös vää­rin kun­ta­lais­ten yhden­ver­tai­suu­den kan­nal­ta. Uuteen taloon on raken­net­ta­va pysä­köin­ti­pai­kat, jot­ka tule­vat taval­la tai toi­sel­la asuk­kai­den mak­set­ta­vik­si. Niis­tä koi­tuu noin sadan euron kus­tan­nuk­set paik­kaa koh­den kuus­sa. Sik­si oli­si oikein, että autoi­li­jat niis­sä talois­sa, joil­le tätä pysä­köin­ti­paik­ka­vel­voi­tet­ta ei ole ase­tet­tu, mak­sai­si­vat myös jotain kau­pun­ki­lais­ten yhtei­seen kas­saan. Vaik­ka nyt aluk­si sen 30 euroa kuussa.

35 vastausta artikkeliin “Asukaspysäköintipaikan hinta kymmenkertaistettava!”

 1. Kol­me­kym­men­tä euroa kuus­sa oli­si aika pal­jon oikeu­des­ta, joka ei vält­tä­mät­tä rea­li­soi­du ollen­kaan. Ei se lap­pu tuu­li­la­sis­sa sitä park­ki­paik­kaa tuo muassaan. 

  Kun paik­ko­ja ei ole, nii­tä ei ole.… Aika koh­tuu­ton mak­su 360 euroa vuo­des­sa oli­si minus­ta sii­tä, että kym­me­nen ker­taa kol­me kort­te­lia kier­ret­ty­ään voi pysä­köi­dä kol­men sadan met­rin säteel­le asuintalostaan.

  Mut­ta Osmon tun­tien ehdo­tuk­sen taka­na onkin aja­tus, että kes­kus­tas­sa asuu vain erit­täin varak­kai­ta ihmi­siä.. mut­ta ei se ole näin. Siel­lä asuu myös ei- niin ‑varak­kai­ta hen­ki­löi­tä esim. vuo­kral­la, joil­le auto on mm. työn vuok­si välttämätön.

 2. Täy­tyy sanoa, että olen kans­sa­si har­vi­nai­sen pit­käl­le samaa miel­tä. Mark­ki­na­ta­lou­den perus­sään­tö on, että hin­ta tulee mää­rä­tä niin että hyö­dy­ket­tä on aina saa­ta­vil­la (muu­toin myy­dään lii­an hal­val­la). On suo­ras­taan pöy­ris­tyt­tä­vää, että autoi­li­joi­den auto­pai­kat (kadul­la) mak­se­taan veron­mak­sa­jien kukkarosta!

  Uuteen taloon on raken­net­ta­va pysä­köin­ti­pai­kat, jot­ka tule­vat taval­la tai toi­sel­la asuk­kai­den mak­set­ta­vik­si. Niis­tä koi­tuu noin sadan euron kus­tan­nuk­set paik­kaa koh­den kuus­sa. Sik­si oli­si oikein, että autoi­li­jat niis­sä talois­sa, joil­le tätä pysä­köin­ti­paik­ka­vel­voi­tet­ta ei ole ase­tet­tu, mak­sai­si­vat myös jotain kau­pun­ki­lais­ten yhtei­seen kas­saan. Vaik­ka nyt aluk­si sen 30 euroa kuussa.”

  Oikein oli­si tie­ten­kin että sii­tä mak­set­tai­siin sama hin­ta kuin hal­li­pai­kas­ta: 100 euroa kuus­sa (oikeas­taan hal­li­pai­kan tuli­si aina olla hal­vem­pi kos­ka kadun­var­si­py­sä­köin­ti rumen­taa mai­se­maa ja hait­taa esi­mer­kik­si lumi­töi­den tekemistä).

  Kari

 3. hömm?…

  Se hal­li­paik­ka on OMA vuo­krat­tu auto­paik­ka.. Asu­kas­py­sä­köin­nis­sä mak­se­taan oikeu­des­ta löy­tää ihan itse rat­tia väsy­mät­tä vään­tä­mäl­lä park­ki­paik­ka. Koke­muk­ses­ta ker­ron, että var­sin onne­kas saa olla monil­la kan­ta­kau­pun­gin alueil­la, jos töis­tä tul­les­saan nor­miai­kaan täs­sä onnistuu. 

  Vähän sama kuin mak­saa omis­tusoi­keu­des­ta mer­suun tai mak­saa oikeu­des­ta ostaa mer­su. Kum­mas­ta mak­sai­sit enem­män, Kari?

 4. Eli­na: Et nyt oikein ymmär­rä. Nii­tä paik­ko­ja ei löy­dy juu­ri sik­si, että ne on hin­noi­tel­tu sel­väs­ti lii­an hal­voik­si. Tie­ten­kin voi­daan kes­kus­tel­la sii­tä, mikä pitäi­si olla hal­li­pai­kan ja kadun­var­si­pai­kan hin­to­jen suh­de, mut­ta tosia­sia on joka tapauk­ses­sa se, että pai­kat ovat lii­an hal­po­ja (jos nii­tä ker­ran jou­tuu etsimään).

  Tie­ten­kin ei-mer­ki­tyt pai­kat (kuten ylei­nen pysä­köin­tioi­keus) joh­taa pysä­köin­ti­ti­lan opti­maa­li­sem­paan käyt­töön, mitä voi­daan pitää perus­tee­na sil­le, että _oma_ hal­li­paik­ka on kal­liim­pi (kaik­ki hal­li­pai­kat­kaan eivät vält­tä­mät­tä ole omia) kuin kadun­var­teen parkkeeaus. 

  Mie­les­tä­ni kui­ten­kin kadun­var­teen pysä­köin­ti on niin hai­tal­lis­ta ympä­ris­tön viih­tyi­syy­del­le, lii­ken­teen toi­min­nal­le (väriin paik­koi­hin pysä­köi­dyt ajo­neu­vot), lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­le (pysäh­ty­nei­den auto­jen takaa tiel­le tule­vat jalan­kul­ki­jat) ja kiin­teis­tö­jen huol­lol­le (esim lumien luo­mi­nen, tava­roi­den kul­jet­ta­mi­nen, jne), että sii­tä on per­tus­tel­tua veloit­taa enem­män kuin hal­lis­ta, jos­ta riit­tää hal­lin raken­nuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta (ja maa-alas­ta) mak­set­tu hinta.

  Olen­nais­ta­han täs­sä on se, että nykyi­sel­lään kes­kus­tan kal­lii­ta nelioi­tä vuo­kra­taan autoi­li­joil­le pilk­ka­hin­nal­la, rei­lul­la eurol­la per neliö/kk (olet­taen, että Osmon las­kel­ma kol­mes­ta euros­ta per kk pitää paik­kan­sa). Se ei ole reilua.

  Mer­su­ver­tauk­se­si ontuu, kos­ka kyse on vii­me kädes­sä oikeu­des­ta käyt­tää Mer­sua vs. omis­taa ko. Mer­su (johon tie­tys­ti on käyt­tö­oi­keus). Eihän työ­suh­deau­to­kaan tule mer­kit­tä­väs­ti hal­vem­mak­si kuin omistusauto…

 5. Ehkä jon­kin­lai­nen ame­rik­ka­lais­tyy­li­nen asun­to­vau­nu-trai­ler­park ‑asu­mis­muo­to oli­si pai­kal­laan, niin ihmi­set voi­si­vat aina siir­tyä kotei­neen ja muut­taa lähem­mäs työ­paik­ko­jaan ja kävel­lä ne työmatkat.

 6. Koti­ka­tu­ni kes­ki­ses­sä Hel­sin­gis­sä on kak­si­suun­tai­nen tie, jol­la kul­kee yksi bus­si­lin­ja­kin. Auto­ja on molem­min puo­lin par­kis­sa niin, että kak­si­kais­tai­sel­le ajo­ra­dal­le jää juu­ri sen tar­vit­se­ma kuja­mai­nen tila. Aikui­se­na en aja jal­ka­käy­tä­väl­lä vaan tiel­lä, mut­ta kun tänä­kin aamul­la auto­ku­ja pit­kin tuli kes­kel­lä tie­tä yksi auto vas­taan, alkoi ottaa aivoon. 

  Bus­si kul­ki­si kodin edes­tä, mut­ta näin monel­la pitää oikeas­ti sil­ti olla auto? Tääl­tä pää­see vie­lä­pä fil­la­ril­la nopeam­min kes­kus­taan kuin omal­la autol­la aamui­sin Pasi­lan kaut­ta radan vart­ta polkemalla!

 7. Kun minul­le joku­nen vuo­si taka­pe­rin tip­pui auto käsiin hain asu­kas­py­sä­köin­ti­lu­van. Luu­lin ensin että se kol­kyt­jo­tain euroa on kuus­sa, mut­ta oli­kin vuodessa.

  Ongel­man ydin ei ole kui­ten­kaan hin­ta, vaan las­ku­tus­ta­pa, eli kiin­teä mak­su. Täl­lai­sen ohjaus­vai­ku­tus on huo­no, kun se on ker­ran mak­set­tu niin autoa voi sei­sot­taa kadul­la vuo­den ympä­ri. Parem­pi oli­si jon­kin­lai­nen asu­kas­alen­nus (50%?) parkkiajasta.

  Alan prof­fa New Yor­kis­ta muu­ten sum­ma­si aiko­naan, että kadun­var­si­py­sä­köin­nin oikea hin­ta löy­tyy seu­raa­val­la kaavalla:
  1) Se on tar­peek­si kal­lis­ta kun joka yhdek­säs paik­ka on vapaana.
  2) Sen pitää ollaa kal­liim­paa kuin hal­lis­sa pysä­köin­ti, kos­ka on kai­kin puo­lin toi­vot­ta­vaa, että autoi­li­jat aja­vat suo­raan halliin.

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Kuu­lun itse CityCarClu­biin, jos­ta saan auton netis­tä tilaamalla.”

  Sini­vih­reä:

  Hin­nat näyt­ti­vät äkkiä kat­sot­tu­na ole­van sitä luok­kaa, että useim­mi­ten aina­kin minun kan­nat­tai­si ottaa tak­si, jol­loin sai­sin ammat­ti­kul­jet­ta­jan samaan kauppaan.

 9. Nos­ta­mal­la hal­li­paik­ko­jen hin­to­ja saa­daan kadut hel­pos­ti täy­teen lait­to­mas­ti pysä­köi­ty­jä auto­ja. Hal­leis­sa oli­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la täl­lä het­kel­lä tilaa, joten satun­nai­ses­ti autoa tar­vit­se­vien autot tuli­si saa­da hal­li­py­sä­köin­tiin, vaik­ka vähän etääm­mäl­le ihan ydin­kes­kus­tas­ta. Jär­jes­te­ly oli­si yksi askel myös blo­gaa­jan mark­ki­noi­man CCC:n suun­taan. Onko muu­ten CCC-autol­le tar­koi­tet­tu park­ki­paik­ka CCCP?

  Hal­li­py­sä­köin­tiy­ri­tyk­siä ja pysä­köin­tiä val­vo­via yri­tyk­siä ei pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ole luku­mää­räi­ses­ti kovin pal­jon. Oli­si hyvin mah­dol­lis­ta saa­da hei­dät innos­tu­maan jon­kin sor­tin bonus­jär­jes­te­lys­tä satun­nai­ses­ti autoa tar­vit­se­vien etä­park­ke­ja pork­ka­noi­maan. Esi­mer­kik­si joten­kin niin, että park­ki­hal­lien kulun­val­von­nas­ta seu­rat­tai­siin auton käyt­tö­ker­to­jen mää­rää per kuu­kausi ja park­ki­pai­kan vuo­kras­ta sai­si alen­nus­ta 20 pro­sent­tia käyt­tö­ker­to­jen jää­des­sä alle 10:een ker­taan kuu­kau­des­sa, mii­nus kak­si pro­sent­tiyk­sik­köä per käyt­tö­ker­ta. Samal­la tie­tys­ti voi­si hie­man nos­taa kadun­var­si­py­sä­köin­nin maksuja.

 10. Ei ihme, että CityCarClub voi­vot­te­lee pien­tä suo­sio­ta. Hin­nat ovat tosi­aan täh­ti­tie­teel­li­set sii­hen näh­den että autoi­lun suu­rin etu, liik­ku­mi­sen vapaus lois­taa jär­jes­tel­mäs­sä poissaolollaan. 

  Sys­tee­mis­sä­hän pitää tila­ta tie­tys­ti auto etu­kä­teen, hakea se usein aika kau­kaa­kin ja palaut­taa samaan paik­kaan tar­kal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Clu­bil­le mak­se­taan kuu­kausi­mak­su, tun­ti­ve­loi­tus ja vie­lä kilo­met­rien mukaan. Muu­ta­man tun­nin käy­tös­tä yli sata­nen on ihan normitaksa. 

  Minul­le kävi vie­lä pari ker­taa niin, että auto myö­häs­tyi vähä­sen, niin peri­vät alka­val­ta tun­nil­ta KOLMINKERTAISEN sum­man. Ker­ran taas autoon oli jää­nyt yksi muo­vi­nen limu­pul­lon kork­ki. Ilmei­ses­ti pudon­nut lauk­kua pen­koes­sa tai tas­kus­ta. Tämän kor­kin poi­min­ta autos­ta mak­soi minul­le kym­me­nen euroa. Aika koh­tuul­lis­ta vai mitä? Irti­sa­nou­duin klu­bis­ta parin kuu­kau­den huo­no­jen koke­mus­ten perusteella. 

  Jos vähän­kin enem­män vapaa-ajal­laan tar­vit­see autoa, niin kan­nat­taa pitää hal­paa autoa ilman kas­koa tai osa­kas­kol­la. Jos tar­vit­see autoa vain har­voin ja suh­teel­li­sen lyhyil­le mat­koil­le, niin sit­ten tak­si alle.

 11. Oma auto on pahin mah­dol­li­nen ympä­ris­tö­tu­ho. Käsi­tyk­se­ni on että sitä käy­te­tään ensi­si­jai­ses­ti eri­tyis­syis­tä ja eri­tyis­käy­tös­sä muu­ta­mia ker­to­ja vuo­des­sa inten­sii­vi­ses­ti. Muul­loin auto sei­soo tal­lis­sa tai sil­lä aje­taan lyhyi­tä mat­ko­ja. Kau­pun­gis­sa monet per­heet eivät aja sil­lä juu­ri ollen­kaan. Ja jot­kut ovat valin­neet kal­liim­man die­se­lau­ton ja mak­sa­vat die­sel­ve­ron vaik­ka ajo­ki­lo­met­ria jää­vät val­ta­vas­ti alle die­se­lin talou­del­li­sen kannattavuusrajan.

  CityCarClu­bia käy­tös­tä voi­si­pa miet­tiä mikä oli­si jär­ke­vä tapa saa­da auto käyt­töön vii­kon­lo­pun tai vii­kon loma­reis­suil­le. Ei voi oikeas­ti pitää paik­kan­sa että kaik­ki vaih­toeh­dot ovat niin kal­lii­ta, että oma auto on hal­vem­pi kuin vuo­kraa­mi­nen tai kimppa-autopalvelu.

  Väi­te “Työ­elä­mä, asu­mi­nen ja pal­ve­lut on nyky-yhteis­kun­nas­sa jär­jes­tet­ty niin, että oma auto on usein vält­tä­mät­tö­myys.” onko­han se rea­lis­ti­nen tai pelk­kä sta­tuk­sen sym­boo­li? (se että per­heel­lä pitä olla auto, jopa 2). 

  Miet­ties­sään liik­ku­mis­ta­paan­sa ei yksit­täi­nen ihmi­nen ole vält­tä­mät­tä aidon valin­nan edes­sä. Ihmi­set halua­vat asua nykyis­tä enem­män haja-asu­tusa­lueil­la ja oma­ko­ti­ta­lois­sa ja vähem­män eri­tyi­ses­ti ker­ros­ta­lois­sa. Tii­vis­tä­mi­so­pil­la ei ole kult­tuu­ris­ta kai­ku­poh­jaa Suo­mes­sa, sil­lä se on ris­ti­rii­das­sa suo­ma­lais­ten kult­tuu­ris­ten käsi­tys­ten kanssa. 

  Ilman yhteis­kun­nan toi­min­to­jen uudel­leen orga­ni­soin­tia ei park­ki­paik­ka mak­sut, polt­toai­ne­ve­roil­la, auton käyt­tö­mak­suil­la ym. ympä­ris­tö­po­liit­ti­sil­la ohjaus­kei­noil­la ole niin suur­ta vai­ku­tus­ta (vaik­ka tarpellisia). 

  Vas­ta kun ihmi­set ovat aidon valin­ta­ti­lan­teen edes­sä, voi­daan vedo­ta hei­dän talou­del­li­seen tai sosi­aa­li­seen minään­sä. Kun ihmi­set viet­tä­vät nykyis­tä suu­rem­man osan ajas­taan asui­na­lu­eel­laan lisään­tyy myös pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tö ja muu­kin pai­kal­li­nen elä­mä voi moni­puo­lis­tua ja liik­ku­mis­tar­ve vähentyä.

 12. Jua­ni­to:
  Väi­te “Työ­elä­mä, asu­mi­nen ja pal­ve­lut on nyky-yhteis­kun­nas­sa jär­jes­tet­ty niin, että oma auto on usein vält­tä­mät­tö­myys.” onko­han se rea­lis­ti­nen tai pelk­kä sta­tuk­sen sym­boo­li? (se että per­heel­lä pitä olla auto, jopa 2).
  Vastaus:
  Riip­puu sii­tä, pitää­kö omaa aikaan­sa yhtään min­kään arvoi­se­na. Jos vaih­toeh­dot ovat 1) aja töi­hin kah­del­la tai kol­mel­la eri bus­sil­la ja varaa sii­hen tun­ti suun­taan­sa ja 2) mene autol­la alle puo­les­sa tun­nis­sa, niin kum­man valit­set, jos on varaa?

 13. Jua­ni­to:

  Kun ihmi­set viet­tä­vät nykyis­tä suu­rem­man osan ajas­taan asui­na­lu­eel­laan lisään­tyy myös pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tö ja muu­kin pai­kal­li­nen elä­mä voi moni­puo­lis­tua ja liik­ku­mis­tar­ve vähentyä.”

  Sini­vih­reä:

  Edel­lä kuvat­tu tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti, kun hank­kii lap­sia. Val­tio voi­si­kin tukea ihmis­ten lisään­ty­mis­pro­jek­te­ja ympäristösyistä.

 14. Jua­ni­to:

  Kun ihmi­set viet­tä­vät nykyis­tä suu­rem­man osan ajas­taan asui­na­lu­eel­laan lisään­tyy myös pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­jen käyt­tö ja muu­kin pai­kal­li­nen elä­mä voi moni­puo­lis­tua ja liik­ku­mis­tar­ve vähentyä.”

  Sini­vih­reä:

  Edel­lä kuvat­tu tapah­tuu auto­maat­ti­ses­ti, kun hank­kii lap­sia. Val­tio voi­si­kin tukea ihmis­ten lisään­ty­mis­pro­jek­te­ja ympäristösyistä.”

  Älä nyt viit­si nau­rat­taa. Nimen omaan lap­si­per­heet­hän nii­tä auto­mar­ket­te­ja ja kau­ka­na kotoa ole­via pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät! Lap­sien han­kin­ta on suun­nil­leen suu­rin ympä­ris­tö­ri­kos mitä aja­tel­la saat­taa. Tie­ten­kin sil­lä on monia posi­tii­vi­sia­kin vai­ku­tuk­sia, mut­ta ympä­ris­tö­syis­tä ei kyl­lä las­ten han­kin­taa pitäi­si edistää.

  Kari

 15. Lurk­ki, olen aika pit­käl­le sam­maa miel­tä kan­sa­si. Vaih­toeh­to­ja on kui­ten­kin enem­män kuin ne kak­si mitä mai­nit­set. Luu­len että suu­rin osa ihmi­siä käyt­tää autoa muka­vuu­den takia ei sik­si että sääs­te­tään aikaa. Voi­tais kehit­tää jul­kis­lii­ken­net­tä, kimp­pa­kyy­tyiä, muut­taa työn orga­ni­soin­ti jne. Täs­sä jos jos­sain pitäs olla se “holis­ti­nen näke­mys”. Eli vaa­tii sosi­aa­li­nen, kult­tuu­ri­nen, tek­ni­nen, talou­del­li­nen muu­tos. Sem­moi­seen tun­te­mat­to­muu­teen tus­kin kukaan uskal­tau­tuu yksin.

 16. Jua­ni­to, nämä kak­si vaih­toeh­toa eivät tie­ten­kään ole ainoat esim. minul­le, joka pää­sen nopeam­min töi­hin bus­sil­la tai pyö­räl­lä kuin omal­la autol­la. Jul­ki­sen lii­ken­teen soi­si tar­joa­van mah­dol­li­sim­man monil­le yhtä hyvää pal­ve­lua. Sitä odo­tel­les­sa moni valit­see oman auton.

 17. Kari:

  Älä nyt viit­si nau­rat­taa. Nimen omaan lap­si­per­heet­hän nii­tä auto­mar­ket­te­ja ja kau­ka­na kotoa ole­via pal­ve­lui­ta käyt­tä­vät! Lap­sien han­kin­ta on suun­nil­leen suu­rin ympä­ris­tö­ri­kos mitä aja­tel­la saat­taa. Tie­ten­kin sil­lä on monia posi­tii­vi­sia­kin vai­ku­tuk­sia, mut­ta ympä­ris­tö­syis­tä ei kyl­lä las­ten han­kin­taa pitäi­si edistää.”

  Sini­vih­reä:

  Kyl­lä meil­lä aina­kin las­ten­han­kin­ta on ollut ympä­ris­tö­te­ko par­haas­ta pääs­tä. Posi­tii­vi­sel­le puo­lel­la voi­daan las­kea esim. se, että taa­pe­roi­käi­sen kans­sa ulko­maan loma­mat­kat jät­tää suo­siol­la väliin. Aiem­mat kak­si-kol­me len­täen teh­tyä vuo­sit­tais­ta ulko­maan­mat­kaa ovat haa­veun­ta vain. Mar­ke­tis­sa, joka on parin kilo­met­rin pääs­sä kotoa, käy­dään ker­ran vii­kos­sa isoil­la ostok­sil­la. Täy­den­ny­sos­tok­set hae­taan kär­ry­jä työn­täen lähi­kau­pas­ta. Aikaan ennen lap­sia ostok­sia ei suun­ni­tel­tu ja ostok­sil­la käy­tiin autol­la pal­jon nykyis­tä useam­min. Enti­set ympä­ris­tö­ri­kol­li­set vapaa-ajan­har­ras­tuk­set ovat tyys­tin lop­pu­neet samaan tah­tiin kuin vapaa-aika­kin. Puo­len tun­nin-tun­nin käve­ly päi­väs­sä on juu­ri se, min­kä ehtii ja jaksaa.

  Eli täl­lais­ta.

 18. Kyl­lä meil­lä aina­kin las­ten­han­kin­ta on ollut ympä­ris­tö­te­ko par­haas­ta päästä.”

  Ilmei­ses­ti myös väes­tö­rä­jäh­dys lie­veil­miöi­neen on sinul­le täy­sin tun­te­ma­ton käsite?

  Aina­kin moni itse tun­te­ma­ni hen­ki­lö on siir­ty­nyt lähi­kau­pan käy­tös­tä auto­mar­ke­tin käyt­töön, ker­ros­ta­los­ta oma­ko­ti­ta­loon ja bus­sis­ta hen­ki­lö­au­toon nimen omaan las­ten han­kin­nan vuok­si. Riip­pu­nee ihmi­ses­tä, elin­ta­vois­ta ja elä­män­ti­lan­tees­ta. Koko­nai­suu­te­na ihmis­ten lisää­mi­nen pal­lol­le tus­kin on rat­kai­su luon­non­va­ro­jen käy­tön vähen­tä­mi­seen, vaik­ka kuin­ka sinun tapauk­ses­sa­si kulu­tus on het­kel­li­ses­ti vähen­ty­nyt (eivät­kö­hän ne mat­kus­te­lut palaa, jah­ka ker­sa kas­vaa vähän isommaksi)

  Kari

 19. Kyl­lä meil­lä aina­kin las­ten­han­kin­ta on ollut ympä­ris­tö­te­ko par­haas­ta päästä”

  Muut ovat komen­toin­neet tätä “usko­ma­ton­ta” väi­tet­tä, ainoas­taan lisään sen että ympä­ris­tö teko­si oli­si vie­lä parem­pi jos ottai­sit lap­sen jos­tain “koy­hem­mäs­tä” maas­ta eikä teh­dä lisää uusia kulut­ta­jia. Ehkä sekin vai­kut­tai­si myön­tei­ses­ti asu­kas­py­sä­köin­ti­paik­ko­jen hinnoitteluun.

 20. Eli­nal­le ja Sini­vih­reäl­le CityCarClu­bin täh­ti­tie­teel­li­sis­tä hinnoista.
  Vuo­kra­sin lau­an­tai­na auton 2,5 tun­nik­si ja ajoin 77 km. Hin­nak­si tuli 28 euroa eli noin 36 sent­tiä kilo­met­ril­tä. Oman auton kus­tan­nuk­sik­si on las­ket­tu 43 sent­tiä. Niin pal­jon sii­tä voi verot­to­mas­ti korvata.
  Tak­sil­la sama mat­ka oli­si mak­sa­nut liki satasen.

  Eli­na valit­ti, että sank­tio tulee, kun ei palau­ta autoa ajois­sa. Yhteis­käyt­tö vali­tet­ta­vas­ti vaa­tii täs­mäl­li­syyt­tä, kos­ka se seu­raa­va käytt­tä­jä ei mie­lel­lään odo­ta. On myös ymmär­ret­tä­vä, että auto pitää palaut­taa siistinä. . 

  Eli­nan väi­te, että muu­ta­man tun­nin käy­tös­tä sai­si sata­sen las­kun ei pidä paik­kan­sa. Eli­na on vaa­ti­nut muil­ta täs­mäl­li­syyt­tä. Sil­loin sitä voi­si edel­lyt­tää hänel­tä itseltäänkin

 21. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Vuo­kra­sin lau­an­tai­na auton 2,5 tun­nik­si ja ajoin 77 km. Hin­nak­si tuli 28 euroa eli noin 36 sent­tiä kilometriltä.”

  Sini­vih­reä:

  Aika hyvin. 2,5 tun­tia ja 77 km on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la on aivan kun­nioi­tet­ta­va suo­ri­tus kenel­le tahan­sa tavaralähetille 🙂

  Tai­sit las­kea mukaan ainoas­taan muut­tu­vat kus­tan­nuk­set. Itse olin kat­so­vi­na­ni että pal­ve­luun liit­tyi myös jon­kin­lai­sia kuu­kausi­mak­su­ja, joi­den suh­teel­li­nen osuus koko­nais­kus­tan­nuk­ses­ta kas­vaa käy­tön vähen­tyes­sä. Jos vaik­ka lai­te­taan kym­pin kuu­kausi­mak­su äskei­sen pääl­le, niin pääs­tään kilo­met­ri­hin­taan 49 senttiä. 

  No sai­var­te­lu sik­seen. Ei se hin­ta niin pahal­ta vai­kut­ta­nut tuos­sa tapauksessa.

 22. En nyt jak­sa kat­soa tark­ko­ja sum­mia hin­nas­tos­ta, mut­ta mie­les­tä­ni mak­soin sata­sen luok­kaa nel­jäs­tä tun­nis­ta ja ajoin pari­sa­taa kil­saa. Auton merk­kiä en muis­ta, mut­ta far­ma­ri­mal­li se oli. Sii­nä tai­si kyl­lä olla juu­ri sil­lä ker­taa se pul­lon­kor­kin poi­mi­mis­palk­kio mukana. 

  Jos en käy­tä aivan täs­mäl­li­siä käsit­tei­tä, niin ei sum­ma­kaan ole aivan täs­mäl­li­nen, mut­ta suu­rus­luok­ka oli tätä. Minun mie­les­tä­ni neli­sen tun­tia on muu­ta­ma tunti.… 

  Tot­ta kai pitäi­si olla täs­mäl­li­nen (kii­tos täs­tä elä­mä­noh­jees­ta, Osmo), mut­ta sank­tio vähäi­ses­tä epä­täs­mäl­li­syy­des­tä oli kui­ten­kin koh­tuu­ton. Ja mitä tulee siis­tey­teen, niin minus­ta yksi muo­vi­kork­ki ei vie­lä tee autoa epä­siis­tik­si. Mut­ta aina­han on ole­mas­sa nimel­tä mai­nit­se­mat­to­mia Ool­la alka­via pedant­te­ja niu­hot­ta­jia, jot­ka teke­vät mui­den elä­mäs­tä vaikeaa 😉

 23. Karil­le ja Sinivihreälle: 

  Minus­ta asia on pää­sään­töi­ses­ti nime­no­maan niin kuin Kari sanoo. Lap­si­per­heet kär­rää­vät vau­va-aika­na ton­ni­tol­kul­la vaip­po­ja, purk­ki­ruo­kia ja kor­vi­ke­pak­kauk­sia auto­mar­ke­teis­ta. Täl­lä välin sink­ku­mies ostaa mai­ton­sa lähei­ses­tä elintarvikekioskista. 

  Lap­si­per­hees­sä on aina jokin han­kin­ta täh­täi­mes­sä. Vii­kon­lo­put vie­te­tään kaup­pa­kes­kuk­sis­sa mil­loin lumi­lau­dan, syöt­tö­tuo­lin tai uusien vaat­tei­den peräs­sä. Jos per­he on varak­kaam­paa sar­jaa, niin autot­to­muus tai pik­kuau­to vaih­tuu maas­tu­riin, asu­mis­muo­to usein oma­ko­ti­ta­loon ja koko elä­män­tyy­li liik­ku­vam­mak­si. Neli­vuo­tias käy jum­pas­sa, uimas­sa ja mus­ka­ris­sa. Lap­sia vie­dään edes­ta­kai­sin autol­la usein kou­luun­kin ensim­mäi­set vuo­det, kave­reil­le leik­ki­mään, ja har­ras­tuk­siin päivittäin. 

  Ulko­maan­mat­kat­kaan eivät omas­sa tut­ta­va­pii­ris­sä­ni ole sanot­ta­vam­min vähen­ty­neet jäl­ki­kas­vun myötä. 

  Jos Sini­vih­reän ja hänen lähi­pii­rin­sä koh­dal­la on toi­sin, niin hyvä niin, mut­ta väit­täi­sin, että Karin esit­tä­mä tren­di on oikea.

 24. Las­kin CityCarClu­bin sivuil­ta: nel­jä tun­tia 200 km isol­la far­ma­ril­la = 74,36 euroa eli 37 sent­tiä kilometriltä.

  Jos saman kuu­kau­den aika­na on mui­ta ajo­ja, hin­ta ale­nee vähän. Tämä sisäl­tää siis bensat.

 25. Täs­sä kävi nyt niin, että Osmon las­ke­ma sum­ma on ns. Sil­ver-jäse­nyy­den mukaan, jol­loin kuu­kausi mak­su on 35 euroa ja minä las­kin taval­li­sen Blue-jäse­nyy­den mukaan (noin kymp­pi kuus­sa). Eli olim­me molem­mat oikeassa. 

  Ker­ras­saan seka­va mak­susys­tee­mi kai­kin puolin.

 26. Eli­na:

  Lap­si­per­hees­sä on aina jokin han­kin­ta tähtäimessä.”

  Sini­vih­reä:

  Tuo­han pitää tie­ten­kin paik­kan­sa. Toi­saal­ta lap­si­per­heen han­kin­nat ovat usein­kin var­sin arki­sia ja perus­tar­peis­ta läh­te­viä. Lap­set­to­mat puo­les­taan hake­vat ken­ties useam­min sisäl­töä elä­mään­sä kulu­tuk­sen kautta. 

  Ehkä­pä kan­nat­taa muis­taa se, että lap­set­kin ovat ihmi­siä. Yksi­ne­lä­jä tar­vit­see omaan käyt­töön­sä koko­nai­sen keit­tiön, kun taas vaik­ka­pa neli­hen­ki­sen per­heen jäsen sel­vi­ää nel­jän­nek­sel­lä. Tie­to­ko­net­ta yksi­ne­lä­jän talou­des­sa käyt­tää yksi hen­ki­lö, per­hees­sä useam­pi. Esi­merk­ke­jä voi­si jat­kaa loput­to­miin, mut­ta lop­pu­tu­los­ta se ei muu­ta mik­si­kään. Resurs­sien käyt­tö on usein tehok­kaam­paa, kun käyt­tä­jiä on useam­pia kuin yksi. Tehok­kuut­ta on lap­si­per­heis­sä löy­dyt­tä­vä­kin enem­män, kos­ka per­heen tulot eivät kas­va sil­lä perus­teel­la, että lap­sia tulee lisää. Usein käy täy­sin päin­vas­toin ja per­heen tulot pie­ne­ne­vät dramaattisesti. 

  Edel­lis­tä ei pidä kokea hyök­käyk­sek­si yksi­ne­lä­jiä tai lap­set­to­mia pare­ja vas­taan, vaan se on puo­lus­tus­pu­heen­vuo­ro sil­le, että ei se ihmis­ten lisään­ty­mi­nen nyt ole kai­ken pahan alku ja juu­ri. Inhi­mil­li­sen elä­män jat­ku­mi­sen kan­nal­ta se lie­nee jopa var­sin oleellista.

 27. Yhden hen­gen talouk­sis­ta vain pie­ni osa on Sini­vih­reän kuvai­le­via kers­ka­ku­lut­ta­via ja mat­kus­te­le­via city-ihmisiä. 

  Tyy­pil­li­nen yksi­ne­lä­jä on vähä­va­rai­nen elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön tai pie­ni­tu­loi­nen pal­kan­saa­ja. Eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la vuo­kra loh­kai­see sel­lai­sen sii­vun jo ihan kes­ki­mää­räi­sis­tä ansiois­ta, että lop­puo­sa menee kyl­lä ihan vain normielämiseen. 

  Uraih­mi­sil­lä on yleen­sä per­he. Toi­meen­tu­lo­tuen saa­jis­ta­kin suu­rin osa on yksineläjiä. 

  Sini­vih­reä sanoo:

  Toi­saal­ta lap­si­per­heen han­kin­nat ovat usein­kin var­sin arki­sia ja perus­tar­peis­ta lähteviä.”

  Nyt tie­tys­ti pitäi­si mää­ri­tel­lä perus­tar­peet, jot­ta tämä lause auke­ni­si. Ovat­ko esim. urhei­lu- ja muut har­ras­tus­vä­li­neet vält­tä­mät­tö­miä? Vält­tä­mä­tön­tä ei lie­ne kuin sään mukai­nen vaa­te­tus ja ravin­to, jos oikein nihi­lis­te­jä ollaan. 

  Esi­koi­sel­lam­me oli tuli­te­rät vau­nut, hyp­py­kiik­ku, sateen­var­jo­rat­taat, rin­ta­rep­pu, sel­kä­rink­ka, super­hy­per­tur­val­li­nen mark­ki­noi­den kal­lein autois­tuin, pin­na­sän­ky, hoi­to­pöy­tä jne.. jne..

  Kol­mo­sen koh­dal­la bon­ga­sin naa­pu­rin van­hat vau­nut pyö­rä­kel­la­ris­ta, vau­va nuk­kui vie­res­sä, hoi­det­tiin sylis­sä ja roi­ko­tet­tiin käsi­var­rel­la tai lii­nas­sa. Tajusin että kaik­ki tava­ra­pal­jous oli täy­sin tur­haa… Talou­del­li­nen tilan­ne oli parem­pi­kin kuin esi­koi­sen kans­sa, joten köy­häi­ly joh­tui vain valais­tuk­ses­ta, että juu­ri­kaan mitään ei vau­va tarvitse. 

  (Tää tai­si men­nä taas vähän kau­as asu­kas­py­sä­köin­ni­tä vai oliks tää joku metroketju :))

 28. Hei

  Sini­vih­reä:
  ” Resurs­sien käyt­tö on usein tehok­kaam­paa, kun käyt­tä­jiä on useam­pia kuin yksi. Tehok­kuut­ta on lap­si­per­heis­sä löy­dyt­tä­vä­kin enem­män, kos­ka per­heen tulot eivät kas­va sil­lä perus­teel­la, että lap­sia tulee lisää.”

  Het­ki­nen. Eihän täs­sä ole mitään logiik­kaa tai jos onkin niin se on jotain eko­lo­gi­suu­del­le tyys­tin vie­ras­ta. Siis väi­tät että mitä use­ma­pia lap­sia per­hees­sä teh­dään niin sitä eko­lo­gi­sem­mak­si kukin kulu­tus­hyö­dy­ke käy, kos­ka käyt­tä­jien mää­rä kas­vaa var­rat­tu­na yhden hen­gen talouk­siin. Ymmär­rät­kö sä itse­kään mitä väi­tät. Tol­la perus­teel­la maa­il­ma pelas­tui­si sitä var­mem­min mitä useam­pi yksi­näi­nen perus­tai­si per­heen ja mitä usem­mas­sa per­hees­sä yli­pää­tään teh­täi­siin mah­dol­li­sem­man pal­jon lap­sia tehok­kuu­den kas­vat­ta­mi­sek­si. HALOO!!!

  Sä nimit­täin unoh­dat las­kel­mas­sa­si tyys­tin, että jokai­nen uusi ihmi­syk­si­lö täl­le pal­lol­le syn­nyt­ty­ään lisää myös omal­ta osal­taan koko­nais­ku­lu­tus­ta oman yllä­pi­ton­sa ver­ran, joka on vie­lä­pä hui­kean kor­kea tääl­lä län­si­mais­sa. Kor­vau­tuu­ko se kaik­ki sil­lä, että kon­so­li­pe­liai­ka jae­taan koto­na usem­man hen­ki­lön kesken.

  HALOO!!!

  - Juho Järvelin -

 29. Kos­ka mul­la HKLn kuu­kausi­lip­pu suo­ra­ve­loi­tuk­ses­sa mak­san kuu­kau­des­sa CCC:n osuus­kun­ta­mak­sua vain 2 euroa.

  CCCn sivuil­ta:
  HKL:N Suo­ra­ve­loi­tus­asia­kas hyö­tyy yhteis­työs­tä liit­tyes­sään City Car Clubiin.
  Liit­ty­mi­nen, joka nor­maa­lis­ti mak­saa 69 euroa, on suo­ra­ve­loi­tus­asiak­kail­le ilmai­nen. Samoin yri­tyk­sen kuu­kausi­mak­sus­ta saa lähes 80 pro­sen­tin alennuksen:
  nor­maa­lis­ti kuu­kausi­mak­su City Car Clu­bin jäse­nil­le on 9,90 euroa, mut­ta suo­ra­ve­loi­tus­asia­kas mak­saa jäse­nyy­des­tään vain 2 euroa kuukaudessa.

 30. Eli­na:

  Nyt tie­tys­ti pitäi­si mää­ri­tel­lä perus­tar­peet, jot­ta tämä lause auke­ni­si. Ovat­ko esim. urhei­lu- ja muut har­ras­tus­vä­li­neet vält­tä­mät­tö­miä? Vält­tä­mä­tön­tä ei lie­ne kuin sään mukai­nen vaa­te­tus ja ravin­to, jos oikein nihi­lis­te­jä ollaan.” 

  Sini­vih­reä:

  En nyt luki­si aivan perus­tar­peik­si, mut­ta kyl­lä mai­nit­se­mie­si tuot­tei­den käyt­tö tai­tai­si olla hyö­dyk­si sekä yksi­löl­le että yhteis­kun­nal­le. Vai voi­ko joku väit­tää, että las­ten liik­ku­mi­nen ulko­na asian­mu­kai­sis­sa varus­teis­sa oli­si joten­kin paha juttu 🙂

  Juho Jär­ve­lin:

  Het­ki­nen. Eihän täs­sä ole mitään logiik­kaa tai jos onkin niin se on jotain eko­lo­gi­suu­del­le tyys­tin vierasta.”

  Sini­vih­reä:

  Ihai­lin logiik­kaa itse­kin. Pie­ni kehä­pää­tel­män poi­ka­nen piris­tää aina kummasti 🙂 

  No, minä taas näen niin että eliön, oli­pa kysees­sä vaik­ka laa­ka­ma­to tai ihmi­nen, lisään­ty­mi­nen ei voi kos­kaan olla eko­lo­gi­suu­del­le (mitä sana­hir­viö tark­kaan ottaen sisäl­tä­nee­kään) tyys­tin vierasta.

  Ja sit­ten kun se jäl­ke­läi­nen on aivan eko­lo­gian oppi­kir­jo­jen mukaan tul­la tup­sah­ta­nut, per­he on var­sin eko­te­ho­kas yhtei­sö käy­tet­tä­vis­sä ole­vien resurs­sien hyödyntämiseen.

 31. Moi

  En mal­ta olla jat­ka­mat­ta rau­ta­lan­gan vään­töä liit­tyen Sini­vih­reän perhe-ajatuksiin.

  Tot­ta­kai min­kä tahan­sa eliön lisään­ty­mi­nen on eko­lo­gi­ses­ti mie­le­käs­tä. Luon­to nyt vaan toi­mii näin elä­män kier­to­kul­kuun perus­tu­vas­sa sys­tee­mis­sä. Syn­ty­mä, kuo­le­ma uuden elä­män tiel­tä, you know.

  Mut­ta.

  Sii­hen saa­maan eko­lo­gi­suu­teen vali­tet­ta­vas­ti kuu­luu ns. tasa­pai­no­ti­la. Jos tie­tyn eliö­la­jin popu­laa­tioa kas­vaa lii­an suu­rek­si suh­tees­sa omaan eko­lo­gi­seen pai­kal­li­seen loke­roon­sa, niin luon­to hakeu­tuu takai­sin tasa­pai­noi­sem­paan tilaan ja yleen­sä tämä tar­koit­taa loke­ron­sa ylit­tä­neen lajin jäsen­mää­rän romah­dus­ta sie­det­tä­väl­le tasol­le tasa­pai­noi­sem­paan asetelmaan.

  Näin on käy­nyt lukui­sia ker­to­ja pai­kal­li­sil­le ihmis­po­pu­laa­tioil­le, johon liit­tyen ihmi­nen poik­ke­aa muis­ta lajeis­ta, kos­ka ihmi­nen osaa kulut­taa kult­tuu­rin­sa ansios­ta myös yli vält­tä­mät­tö­mien tar­pei­den­sa poi­ke­ten täs­sä mel­kein kai­kis­ta muis­ta lajeista.

  (En ryh­dy luet­te­le­maan lukui­sia kor­kea­kult­tu­rie­si­merk­ke­jä vähem­män kehit­ty­neis­tä kult­tu­reis­ta puhu­mat­ta­kaan. Kir­jal­li­suut­ta löy­tyy run­saas­ti­si­tä etsi­väl­le. Totean­pa vain, että mikä teki­si meis­tä nykyih­mi­sis­tä sen kummempia.)

  Mei­dän juu­ri nyt ja var­sin­kin tule­vien vie­lä syn­ty­mät­tö­mien suku­pol­vien kan­nal­ta tilan­ne sat­tuu ole­maan eri­tyi­sen uhkaa­va, kos­ka kii­tos jat­ku­vaan kas­vuun perus­tu­van glo­baa­lin talous­jär­jes­tel­mäm­me ihmi­nen on ylit­tä­nyt loke­ron­sa todel­la pahas­ti jo vii­me vuo­si­sa­dal­la. Käy­tän­nös­sä me jo käym­me kil­pa­juok­sua yhä vähe­ne­vien resurs­sien ja ala­ti kas­va­van ja yhä enem­män per yksi­lö kulut­ta­van popu­laa­tiom­me välillä.

  Kos­ka eläm­me rajal­li­sel­la tai­vaan­kap­pa­leel­la, jol­la on rajal­li­nen mää­rä uusiu­tu­mat­to­mia resurs­se­ja ja uusiu­tu­vat uusiu­tu­vat tie­tyl­lä rajal­li­sel­la nopeu­del­la, niin rajat­to­maan kas­vuun perus­tu­va kult­tuu­rim­me tulee tör­mää­mään itse kiel­tä­miin­sä rajoi­hin ennem­min tai myöhemmin. 

  Täs­tä perus­to­tuu­des­ta on vai­kea rim­puil­la pois, vaik­ka mm. ns. tek­nous­ko­vat niin pyr­ki­vät­kin epä­toi­voi­ses­ti tekemään. 

  Toden­nä­köi­ses­ti ennem­min sivu­tuot­tee­na aiheut­ta­mien­sa ongel­mien täh­den, kuten ilmas­ton läm­pe­ne­mi­nen, otso­ni­ka­to, biosfää­rin myr­kyt­ty­mi­nen, irti­ryös­täy­ty­nyt nano­tek­no­lo­gia, maa­il­man­laa­jui­nen ABC-sota jne. Näi­tä riit­tää yli oman tarpeen.

  Minus­ta mikä tahan­sa lää­ke tähän ongel­maan, joka perus­tuu ihmis­po­pu­laa­tion ja kulu­tuk­sen kas­vuun ainoas­taan nopeut­taa rajo­jen koh­taa­mis­ta. Sini­vih­reä ei ajat­te­le asi­aa lop­puun saakkaa.

  Ei tosin ajat­te­le kovin­kaan moni, kos­ka lop­pu­pää­tel­mä on perin epä­mu­ka­va ja joh­taa koko kult­tuu­rim­me kyseenalaistamiseen.

  Sini­vih­reä:
  “Vai voi­ko joku väit­tää, että las­ten liik­ku­mi­nen ulko­na asian­mu­kai­sis­sa varus­teis­sa oli­si joten­kin paha juttu”

  Niin­pä niin. Viit­taan ylläolevaan.

  On se vaan kum­ma, että lajim­me tuli toi­meen kym­me­niä tuhan­sia vuo­sia ilman las­ten­rat­tai­ta omas­sa loke­ros­saan, mut­ta nykyih­mi­nen ei tule toi­meen ilman jär­kyt­tä­vän mas­sii­vis­ta tava­roi­den pal­jout­ta ja nii­den tuot­ta­mi­seen raken­net­tua vie­lä mas­si­vi­sem­paa infrastuktuuria. 

  Ai niin.
  Unohdin.
  Nykyih­mi­nen ei osaa luo­pua mis­tään, eikä voi olla hank­ki­mat­ta mitään mitä hänel­le tarjotaan.

  VOI MEITÄ !

  - Juho Järvelin -

 32. Juho Jär­ve­lin:

  Ai niin.
  Unohdin.
  Nykyih­mi­nen ei osaa luo­pua mis­tään, eikä voi olla hank­ki­mat­ta mitään mitä hänel­le tarjotaan.

  VOI MEITÄ !”

  Sini­vih­reä:

  Yllä ole­va perus­tuu mie­les­tä­ni var­sin vaja­vai­seen ihmis­ku­vaan. Itse kuu­lun ilmei­ses­ti har­vi­nai­seen ihmis­ryh­mään, kos­ka tun­nen lukui­san jou­kon varak­kai­ta ihmi­siä, jot­ka ovat vuo­si­kym­me­niä elä­neet vaa­ti­ma­ton­ta elä­mää ilman mate­rian peräs­sä juoksemista.

  Kyl­lä ihmi­nen osaa luo­pua. Mitä van­hem­mak­si ihmi­nen tulee, sitä luon­nol­li­sem­mak­si eri­lai­sis­ta asiois­ta luo­pu­mi­nen muut­tuu. Luo­pu­mi­nen voi olla vapaa­eh­tois­ta, tai sit­ten pakon sane­le­maa, kuten ter­vey­des­tä luo­pu­mi­nen sai­ras­tu­mi­sen yhtey­des­sä. Esi­mer­kik­si luo­pu­mi­nen jäl­ke­läis­ten hyväk­si on tyy­pil­lis­tä liki­pi­täen jokai­sel­le ihmiselle. 

  Opti­mis­mis­ta ei sil­ti kan­na­ta luopua.

 33. Asu­kas­py­sä­köin­nin hin­nan nos­ta­mi­nen oli­si OK jos samal­la “ei-asuk­kai­den” auto­jen jät­tä­mi­nen koti­ka­duil­lem­me EI oli­si KOKONAAN ILMAISTA klo 19–09 joka päi­vä! Kadut täyt­ty­vät kai­ken­maa­il­man lef­fas­sa- ja kir­kos­sa­kä­vi­jöi­den, oop­pe­ra­kä­vi­jöi­den, työ­väen­opis­to­lais­ten ja mui­den tapah­tu­mien (ilo­tu­li­tus, kon­sert­ti, tai­de ym) töl­lis­te­li­jöi­den autoista.
  Hal­lis­ta auto­pai­kan vuo­kraa­mi­nen ei aina tun­nu jär­ke­väl­tä kal­liin hin­nan takia ja kos­ka lähim­män par­kin sisään­käyn­ti on 3–4 kort­te­lin päässä.
  Mak­sai­sin oikein mie­lel­lä­ni 10-ker­tai­sen hin­nan katu­py­sä­köin­nis­tä jos tie­täi­sin että minua odot­taa tyh­jä auto­paik­ka suht lähel­lä kotia, kun tulen väsy­nee­nä töis­tä ruokakauppakasseineni.
  Kaik­ki ydin­kes­kus­tas­sa asu­vat eivät pär­jää koko­naan ilman autoa!!

 34. Autoi­li­joi­ta vero­te­taan jo nyt niin pal­jon että mitään yli­mää­räi­siä mak­su­ja en enää kai­paa. Aina­kin tääl­lä etu-Kal­lios­sa pysä­köin­ti­paik­ka löy­tyy lähes aina mel­ko nopeasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.