Yksi raja murrettu

Tänään New Yor­kin raa­ka-aine­pörs­sis­sä raa­ka­öl­jyn tyn­ny­ri­hin­ta käväi­si het­kel­li­ses­ti sadas­sa dol­la­ris­sa vähän klo 19:n jäl­keen Suo­men aikaa. Pää­tös­kurs­si tosin oli vain 99,62.

Mitä ennus­tai­sit­te hin­nak­si vuo­den päästä?

13 vastausta artikkeliin “Yksi raja murrettu”

 1. Löin viik­ko sit­ten vetoa öljyn hin­nas­ta kym­me­nen vuo­den pääs­tä. Veik­ka­sin hin­nak­si sataa dol­la­ria inflaa­tio­kor­jauk­sel­la. Vas­ta­puo­li pää­tyi 180 dollariin. 

  Vuo­den pääs­tä raa­ka­öl­jy on — sano­taan nyt vaik­ka — kym­me­nen pro­sent­tia hal­vem­paa. Kyl­lä nimit­täin näil­lä hin­noil­la täy­tyy vähi­tel­len alkaa näkyä uut­ta tarjontaa.

 2. Tam­mi­kuun 2009 futuu­ri näy­tää ole­van 93,35. Öljyt­rei­da­rei­den arvaus lie­nee paras. Vuon­na 2000 hin­ta oli jos­sain 20 dol­la­rin vai­heil­la. Tähän men­nes­sä hinn­an­nousul­la ei ole ollut mitään mer­ki­tys­tä aina­kaan kulu­tuk­seen. Joten ei kai se raja ole vie­lä lähel­lä­kään. USA:n pre­si­dent­tieh­dok­kaat saar­naa Iowas­sa, että USA lopet­taa öljyn­tuon­nin kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Se on mah­ta­va uuti­nen kai­kil­le maa­il­man maa­jus­seil­le. Köy­hil­le ja näl­kä­sil­le se ei ole niin­kään hyvä uutinen.

 3. Kau­an­ko dol­la­ri vie­lä pysyy öljy­va­luut­ta­na? Vai pitää­kö USA taval­la tai toi­sel­la, vaik­ka väki­sin, talou­ten­sa koneis­ton voideltuna?

 4. Päin­vas­toin; se oli­si mah­ta­va uuti­nen suu­rel­le osal­le maa­il­man köy­hiä. Ris­ki­nä on tosin, että län­si­mai­den pro­tek­tio­nis­mi estää köy­hiä hyötymästä. 

  Veik­kaan että öljyn hin­ta on haa­ru­kas­sa 100–150 dol­la­ria. Haa­ruk­ka on leveä, mut­ta ottaen huo­mioon hei­lah­dus­ten rajuu­den vii­meis­ten muu­ta­man vuo­den aika­na, pal­joa tuon enem­pää en uskal­la vei­ka­ta. Jos Bush jää­hy­väis­lah­jak­seen pom­mit­taa vie­lä Ira­nia, voi­daan men­nä tuon ylikin. 

  Joko­han ne IMF:n ana­lyy­ti­kot ovat saa­neet uusia, rahak­kaam­pia töi­tä, jot­ka kat­soi­vat kris­tal­li­pal­los­taan pari vuot­ta sit­ten, että öljyn reaa­li­hin­ta aset­tuu noin 35 dol­la­riin tyn­ny­ril­tä ja pysy­vän siel­lä vuo­teen 2030? Jot­ta se oli­si toteu­tu­nut, oli­si subs­ti­tuut­tien pitä­nyt olla mark­ki­noil­la jo nyt. Ehkä kris­tal­li­pal­lo oli kui­ten­kin oikeas­sa ja tämä ihme tapah­tuu kulu­van vuo­den aikana? 

  Eli kak­kos­veik­kaus: 35 dol­la­ria. (En lait­tai­si rahaa tämän puo­les­ta likomaan)

 5. Ennus­tin tuos­sa aikai­sem­min kym­men­ker­tais­tu­mis­ta 20 vuo­den jak­sol­la. Siis nousut­ren­di oli­si 12 % / a. Kos­ka eri­lais­ta epä­va­kaut­ta on pal­jon, tuo menee var­maan +/- 50 % putkessa.

  Net­ti­kes­kus­te­lus­sa 2003 edus­kun­ta­vaa­lien alla ennus­tin öljyn hin­nan nouse­van vaa­li­kau­des­sa 100 dol­la­riin bar­re­lil­ta, kun 35 $ hin­taa taivasteltiin.

 6. Luu­lis, että yhdys­val­tain kes­kus­pan­kin raha­po­li­tiik­ka vai­kut­taa öljyn hin­taan enem­män kuin kulu­tuk­sen muu­tok­set. Tie­tys­ti suu­ret muu­tok­set tuo­tan­nos­sa voi nos­taa hin­taa, mut­ta nii­tä on kyl­lä mah­do­ton­ta ennus­taa. Uusien dol­la­rien pai­na­mis­ta taas voi pitää varmana.

 7. Öljyn hin­ta on täy­del­li­sen kei­not­te­lun tuo­te. Tämä 100 raja­kin oli yhden pel­len älyn­vä­läys. Too­pe myi tappiolla:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7169543.stm

  Öljyn hin­ta ei ole enää mis­sään suh­tees­sa tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin vaan sen hin­ta mää­rä­tään jol­lain ihmeel­li­sel­lä perus­teel­la, jos­ta ei ota sel­vää kukaan. 

  Mikä muu­ten tuos­sa 100 dol­la­rin hin­nan saa­vut­ta­mi­ses­sa oli niin eri­tyi­sen mer­kit­tä­vää että se piti lait­taa ihan omak­si pos­tauk­sek­seen? Onko oikeas­ti väliä sil­lä onko hin­ta 99,62 vai 100. Mikä tuos­sa tasa­lu­vus­sa on niin merkittävää?

 8. Vil­le: mil­lä perus­te­lul­la öljyn hin­ta on kei­not­te­lun tuo­te? Otat­han huo­mioon öljyn tuot­ta­mi­sen kus­tan­nus­ten ole­van usein muis­sa valuu­tois­sa kuin dol­la­reis­sa ja että dol­la­rin inflaa­tio on mui­ta valuut­to­ja nopeampaa?

 9. Jo ennen kuin öljyn tuo­tan­to kään­tyy las­kuun, öljyn vien­ti kään­tyy las­kuun, kun öljyn­tuot­ta­ja­mai­den sisäi­nen öljyn­ku­lu­tus kas­vaa. Mik­si? Mitä kor­keam­mak­si öljyn hin­ta nousee, sitä enem­män öljyn­tuot­ta­jat rikas­tu­vat, ja sitä enem­män he käyt­tä­vät öljyn­sä koto­na. Tätä vai­ku­tus­ta vie­lä lisää väes­tön­kas­vu tuot­ta­ja­mais­sa. Huom myös, että mm. sau­deil­le öljy on “Juma­lan lah­ja”, jota pitää jakaa kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le nau­ret­ta­van alhai­seen hin­taan -> ei roh­kai­se säästämään.

  Öljyn hin­nan mää­rää­vät kysyn­tä ja tar­jon­ta. Jos kiin­nos­taa öljy­fu­tuu­rien hin­noit­te­ly, ks esim artikkeli
  “Are We in a Specu­la­ti­ve Bubble with Regard to Oil Prices?”
  http://www.theoildrum.com/node/3157

  Jol­lei tule maa­il­man­laa­juis­ta lamaa, niin hin­nat jat­ka­vat nousuaan.

 10. Veik­ka­sin öljyn hin­nak­si yli 90 dol­la­ria vuo­den sisäl­lä vii­me Syyskuussa.En odot­ta­nut sen toteu­tu­van näin pian. En osaa sanoa mikä hin­ta on tar­kal­leen vuo­den pääs­tä, mut­ta pit­käl­lä aika­vä­lil­lä tren­di on var­mas­ti nouse­va. Vuo­den sisäl­lä voi tapah­tua kai­ken­lais­ta — esi­mer­kik­si lama USA:ssa voi tila­päi­ses­ti alen­taa hin­taa tai iso luon­non­ka­ta­stro­fi voi nos­taa sitä. 

  Ei sil­lä oikeas­taan ole mer­ki­tys­tä­kään mikä hin­ta on esi­mer­kik­si tasan vuo­den pääs­tä, ellei halua kei­no­tel­la ja sijoit­taa. Pitem­mäl­lä tren­dil­lä on mer­ki­tys­tä taval­li­sil­le­kin ihmi­sil­le — kan­nat­taa­ko esim. ostaa asun­toa pai­kas­ta, johon ei ole tulos­sa jul­kis­ta lii­ken­net­tä pie­nen asu­kas­ti­hey­den takia?

 11. Vil­le: “Öljyn hin­ta on täy­del­li­sen kei­not­te­lun tuo­te. Tämä 100 raja­kin oli yhden pel­len älyn­vä­läys. Too­pe myi tappiolla”

  Seu­raa­va­na päi­vä­nä kui­ten­kin öljyä myy­tiin taas $100/br.

  Mak­si­mit var­maan jon­nek­kin 140–150 välil­le. Lope­tus 130 tienoille.

 12. Öljy­mark­ki­noil­la käy­dään kaup­paa vuo­den 2016 öljys­tä vähän alle 90 dol­la­rin hin­nal­la. Kos­ka täs­sä on muka­na myös inflaa­tio-odo­tus, mark­ki­nat ennus­ta­vat öljyn reaa­li­hin­nan alen­tu­van sel­väs­ti. Tämä ennus­tus tun­tuu yllät­tä­väl­tä, sil­lä vuon­na 2016 esi­mer­kik­si Nor­ja on pois­tu­mas­sa öljyn­tuot­ta­ja­mai­den jou­kos­ta ja moni muu­kin Opecin ulko­puo­li­nen öljyn­tuot­ta­ja­maa on pane­mas­sa pil­le­jä pus­siin samal­la kun maa­il­mas­sa on lähes mil­jar­di autoa enemmän

  Pel­kään pahoin, että taus­tal­la on mah­dol­li­suus teh­dä auto­jen polt­toai­net­ta kivi­hii­les­tä. Tämä pro­ses­si tuot­taa ben­sa­lit­raa koh­den liki tuplas­ti enem­män hiilidioksidipäästöjä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.