Yksi raja murrettu

Tänään New Yorkin raa­ka-ainepörssis­sä raakaöljyn tyn­nyri­hin­ta käväisi het­kel­lis­es­ti sadas­sa dol­laris­sa vähän klo 19:n jäl­keen Suomen aikaa. Päätöskurssi tosin oli vain 99,62.

Mitä ennus­taisitte hin­naksi vuo­den päästä?

13 vastausta artikkeliin “Yksi raja murrettu”

 1. Löin viikko sit­ten vetoa öljyn hin­nas­ta kymme­nen vuo­den päästä. Veikkasin hin­naksi sataa dol­lar­ia inflaa­tioko­r­jauk­sel­la. Vastapuoli pää­tyi 180 dollariin. 

  Vuo­den päästä raakaöljy on — san­o­taan nyt vaik­ka — kymme­nen pros­ent­tia halvem­paa. Kyl­lä nimit­täin näil­lä hin­noil­la täy­tyy vähitellen alkaa näkyä uut­ta tarjontaa.

 2. Tam­miku­un 2009 futu­uri näytää ole­van 93,35. Öljytrei­darei­den arvaus lie­nee paras. Vuon­na 2000 hin­ta oli jos­sain 20 dol­lar­in vai­heil­la. Tähän men­nessä hin­nan­nousul­la ei ole ollut mitään merk­i­tys­tä ainakaan kulu­tuk­seen. Joten ei kai se raja ole vielä lähel­läkään. USA:n pres­i­dent­tiehdokkaat saar­naa Iowas­sa, että USA lopet­taa öljyn­tuon­nin kymme­nessä vuodessa. Se on mah­ta­va uuti­nen kaikille maail­man maa­jus­seille. Köy­hille ja nälkäsille se ei ole niinkään hyvä uutinen.

 3. Kauanko dol­lari vielä pysyy öljy­val­u­ut­tana? Vai pitääkö USA taval­la tai toisel­la, vaik­ka väk­isin, talouten­sa koneis­ton voideltuna?

 4. Päin­vas­toin; se olisi mah­ta­va uuti­nen suurelle osalle maail­man köy­hiä. Riskinä on tosin, että län­si­maid­en pro­tek­tion­is­mi estää köy­hiä hyötymästä. 

  Veikkaan että öljyn hin­ta on haarukas­sa 100–150 dol­lar­ia. Haaruk­ka on lev­eä, mut­ta ottaen huomioon heilah­dusten raju­u­den viimeis­ten muu­ta­man vuo­den aikana, paljoa tuon enem­pää en uskalla veika­ta. Jos Bush jäähyväis­lah­jak­seen pom­mit­taa vielä Ira­nia, voidaan men­nä tuon ylikin. 

  Joko­han ne IMF:n ana­lyytikot ovat saa­neet uusia, rahakkaampia töitä, jot­ka kat­soi­vat kristal­li­pal­lostaan pari vuot­ta sit­ten, että öljyn reaal­i­hin­ta aset­tuu noin 35 dol­lari­in tyn­nyriltä ja pysyvän siel­lä vuo­teen 2030? Jot­ta se olisi toteu­tunut, olisi sub­sti­tu­ut­tien pitänyt olla markki­noil­la jo nyt. Ehkä kristal­li­pal­lo oli kuitenkin oike­as­sa ja tämä ihme tapah­tuu kulu­van vuo­den aikana? 

  Eli kakkosveikkaus: 35 dol­lar­ia. (En lait­taisi rahaa tämän puoles­ta likomaan)

 5. Ennustin tuos­sa aikaisem­min kym­menker­tais­tu­mista 20 vuo­den jak­sol­la. Siis nousutren­di olisi 12 % / a. Kos­ka eri­laista epä­vakaut­ta on paljon, tuo menee var­maan +/- 50 % putkessa.

  Net­tikeskustelus­sa 2003 eduskun­tavaalien alla ennustin öljyn hin­nan nou­se­van vaa­likaudessa 100 dol­lari­in bar­relil­ta, kun 35 $ hin­taa taivasteltiin.

 6. Luulis, että yhdys­val­tain keskus­pankin rahapoli­ti­ik­ka vaikut­taa öljyn hin­taan enem­män kuin kulu­tuk­sen muu­tok­set. Tietysti suuret muu­tok­set tuotan­nos­sa voi nos­taa hin­taa, mut­ta niitä on kyl­lä mah­do­ton­ta ennus­taa. Uusien dol­lar­ien painamista taas voi pitää varmana.

 7. Öljyn hin­ta on täy­del­lisen keinot­telun tuote. Tämä 100 rajakin oli yhden pellen älyn­väläys. Toope myi tappiolla:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7169543.stm

  Öljyn hin­ta ei ole enää mis­sään suh­teessa tuotan­tokus­tan­nuk­si­in vaan sen hin­ta määrätään jol­lain ihmeel­lisel­lä perus­teel­la, jos­ta ei ota selvää kukaan. 

  Mikä muuten tuos­sa 100 dol­lar­in hin­nan saavut­tamises­sa oli niin eri­tyisen merkit­tävää että se piti lait­taa ihan omak­si postauk­sek­seen? Onko oikeasti väliä sil­lä onko hin­ta 99,62 vai 100. Mikä tuos­sa tasalu­vus­sa on niin merkittävää?

 8. Ville: mil­lä perustelul­la öljyn hin­ta on keinot­telun tuote? Otathan huomioon öljyn tuot­tamisen kus­tan­nusten ole­van usein muis­sa val­u­u­tois­sa kuin dol­lareis­sa ja että dol­lar­in inflaa­tio on mui­ta val­u­ut­to­ja nopeampaa?

 9. Jo ennen kuin öljyn tuotan­to kään­tyy lasku­un, öljyn vien­ti kään­tyy lasku­un, kun öljyn­tuot­ta­ja­maid­en sisäi­nen öljynku­lu­tus kas­vaa. Mik­si? Mitä korkeam­mak­si öljyn hin­ta nousee, sitä enem­män öljyn­tuot­ta­jat rikas­tu­vat, ja sitä enem­män he käyt­tävät öljyn­sä kotona. Tätä vaiku­tus­ta vielä lisää väestönkasvu tuot­ta­ja­mais­sa. Huom myös, että mm. saudeille öljy on “Jumalan lah­ja”, jota pitää jakaa kaikille kansalaisille nau­ret­ta­van alhaiseen hin­taan -> ei rohkaise säästämään.

  Öljyn hin­nan määräävät kysyn­tä ja tar­jon­ta. Jos kiin­nos­taa öljy­fu­tu­urien hin­noit­te­ly, ks esim artikkeli
  “Are We in a Spec­u­la­tive Bub­ble with Regard to Oil Prices?”
  http://www.theoildrum.com/node/3157

  Jollei tule maail­man­laa­juista lamaa, niin hin­nat jatka­vat nousuaan.

 10. Veikkasin öljyn hin­naksi yli 90 dol­lar­ia vuo­den sisäl­lä viime Syyskuussa.En odot­tanut sen toteu­tu­van näin pian. En osaa sanoa mikä hin­ta on tarkalleen vuo­den päästä, mut­ta pitkäl­lä aikavälil­lä tren­di on var­masti nou­se­va. Vuo­den sisäl­lä voi tapah­tua kaiken­laista — esimerkik­si lama USA:ssa voi tilapäis­es­ti alen­taa hin­taa tai iso luon­nonkatas­trofi voi nos­taa sitä. 

  Ei sil­lä oikeas­t­aan ole merk­i­tys­täkään mikä hin­ta on esimerkik­si tasan vuo­den päästä, ellei halua keinotel­la ja sijoit­taa. Pitem­mäl­lä trendil­lä on merk­i­tys­tä taval­lisillekin ihmisille — kan­nat­taako esim. ostaa asun­toa paikas­ta, johon ei ole tulos­sa julk­ista liiken­net­tä pienen asukasti­hey­den takia?

 11. Ville: “Öljyn hin­ta on täy­del­lisen keinot­telun tuote. Tämä 100 rajakin oli yhden pellen älyn­väläys. Toope myi tappiolla”

  Seu­raa­vana päivänä kuitenkin öljyä myyti­in taas $100/br.

  Mak­sim­it var­maan jon­nekkin 140–150 välille. Lope­tus 130 tienoille.

 12. Öljy­markki­noil­la käy­dään kaup­paa vuo­den 2016 öljys­tä vähän alle 90 dol­lar­in hin­nal­la. Kos­ka tässä on mukana myös inflaa­tio-odotus, markki­nat ennus­ta­vat öljyn reaal­i­hin­nan alen­tu­van selvästi. Tämä ennus­tus tun­tuu yllät­tävältä, sil­lä vuon­na 2016 esimerkik­si Nor­ja on pois­tu­mas­sa öljyn­tuot­ta­ja­maid­en joukos­ta ja moni muukin Opecin ulkop­uo­li­nen öljyn­tuot­ta­ja­maa on pane­mas­sa pille­jä pus­si­in samal­la kun maail­mas­sa on läh­es mil­jar­di autoa enemmän

  Pelkään pahoin, että taustal­la on mah­dol­lisu­us tehdä auto­jen polt­toainet­ta kivi­hi­ilestä. Tämä pros­es­si tuot­taa ben­sal­i­traa kohden liki tuplas­ti enem­män hiilidioksidipäästöjä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.