Öljyn kulutusta pitäisi verottaa ankarasti

Teol­lisu­us­maid­en pitäisi sopia, että ne nos­ta­vat öljy­tuot­tei­den kulu­tusvero­ja tun­tu­vasti. Tämä voi kuu­lostaa äkkiseltään hölmöltä, kun hin­ta on muutenkin nopeas­sa nousus­sa. Veron tarkoi­tus ei olisi nos­taa kulut­ta­jahin­to­ja, vaan ohja­ta hin­nan­nousus­ta koitu­vat voitot kulut­ta­ja­maid­en hallituksille.

Yllä ole­va voi kuu­lostaa vähän yllät­tävältä. Väitän ihan tosis­sani, että kan­sain­vä­li­nen, har­mon­isoitu öljyn kulu­tusvero ei vaikut­taisi juuri mitään öljyn hin­taan. Tämä läh­tee ole­tuk­ses­ta, että öljyn tar­jon­nan hin­ta­jous­to on liki olema­ton­ta ja että öljyn kulu­tus on nouse­mas­sa tar­jon­taa suurem­mak­si. Näis­sä olois­sa öljyn hin­ta nousee tasolle, joka riit­tää leikkaa­maan kulu­tuk­sen tuotan­non tasolle. Tuo tas­apain­ot­ta­va hin­ta on läh­es riip­puma­ton siitä, kuin­ka suuri osa tuloista menee öljyn­tuot­ta­ja­maille ja kuin­ka suuri osa verote­taan kulut­ta­ja­maid­en val­tioiden käyttöön.

Öljyn hin­ta on nyt noin 100 dol­lar­ia tyn­nyriltä ja se menee kaik­ki öljyn­tuot­ta­ja­maille. Jos kulut­ta­ja­maat verot­taisi­vat yhteisel­lä sopimuk­sel­la vaikka­pa 30 dol­lar­il­la tyn­nyriltä, hin­ta olisi edelleen 100 dollaria,mutta siitä hin­nas­ta meni tuot­ta­ja­maille 70 dol­lar­ia ja kulu­tus­maid­en hal­li­tuk­sille 30 dol­lar­ia. Näin saataisi­in aikaan 2,5 mil­jardin dol­lar­in tulon­si­ir­to öljysheikeiltä julkisen sek­torin hyväk­si päivässä.

Ei se tietysti ihan noin yksinker­taista ole. Jos tuol­lainen kulu­tusvero saataisi­in aikaan tänään, öljyn maail­man­markki­nahin­ta ei huomen­na lask­isi 70 dol­lari­in tyn­nyriltä, mut­ta pienen sopeu­tu­misen jäl­keen päädyt­täisi­in lähdes samoi­hin hin­toi­hin. Nyky­is­ten öljye­si­in­tymien hyö­dyn­tämi­nen oli erit­täin kan­nat­tavaa sil­loinkin, kun öljyn hin­ta oli 20 dol­lar­ia tyn­nyriltä. Muis­tis­sani on var­men­tam­a­ton tieto, että Venäjän val­tio antaa raakaöljys­tä öljyä pump­paav­ille ener­giay­htiöille 20 diol­lar­ia tyn­nyriltä ja verot­taa itselleen lop­ut, siis noin 80 dol­lar­ia tynnyriltä.

Kri­it­tistä tässä on väite, että öljyn tar­jon­ta on jous­tam­a­ton­ta. Koke­muk­set tältä vuosikymmeneltä osoit­ta­vat asian ole­van näin. Tietysti öljyn korkea hin­ta kan­nus­taa etsimään sitä vaik­ka pohjois­naval­ta jään alta, mut­ta asi­aan vaikut­taa myös toinen tek­i­jä, joka voi tehdä tar­jon­nan hin­ta­jous­tos­ta jopa negatiivisen.

Öljy on lop­pumas­sa tai ainakin mon­en öljyn­tuot­ta­ja­maan öljy on lop­pumas­sa. Jos hal­lus­sasi on öljyä vas­taa­maan 20 vuo­den hyö­dyn­tämistä, öljyn tasais­es­ti nou­se­va hin­ta ei kan­nus­ta sin­ua pump­pa­maan sitä ulos nopeam­min saadak­sesi sen lop­pumaan 15 vuodessa. Pikem­minkin moni ajat­telee, että öljyä kan­nat­taa pumpa­ta hitaam­min, kos­ka myöhem­min se on vielä kalli­im­paa. Jos kulut­ta­ja­maat anta­vat sig­naalin, että ne tule­vat verot­ta­maan kulut­ta­jahin­to­jen nousun itselleen, houku­tus hidas­taa öljyn pump­paamista heikkenee.

Sitä pohjois­na­van öljyä ei ehkä saa­da hyö­dyn­netyk­si, ellei siitä mak­se­ta enem­pää, mut­ta ilmas­toa ajatellen, mikä kiire meil­lä on siirtää kaik­ki fos­si­ili­nen hiili ilmakehään?

Selvää tietysti on, että yllä ole­va toimii vain, jos öljyn verot­tamis­es­ta päätetään ylikansal­lis­es­ti. Jos Suo­mi nos­taa yksin öljyn vero­tus­ta, se ei laske raakaöljyn hin­taa New Yorkin pörssissä.

13 vastausta artikkeliin “Öljyn kulutusta pitäisi verottaa ankarasti”

 1. Aika radikaali idea. Minus­ta tun­tuu kuitenkin, että talousop­pi­neet voivat olla eri mieltä yhtälön toteutumisesta.

  Vero­jen ja kulu­jen nos­to ovat eri­tyisen hyvä keino saa­da aikaan inflaa­tio­ta. Kaik­ki taloudessa toimi­vat halu­a­vat keinol­la mil­lä hyvän­sä nos­taa hin­to­ja mikäli se vain on edes jotenkin perusteltavissa.

 2. Jos öljyn tar­jon­ta on jous­tam­a­ton­ta, idea toimii. 

  Tar­jon­ta voisi tietysti jous­taa: se on teknis­es­ti ja öljyresurssien puoles­ta mah­dol­lista lyhyel­lä aikavälil­lä. Tuotan­non lisäämisessä ei kuitenkaan olisi öljyn­tuot­ta­jan kannal­ta mitään järkeä: 10 vuo­den päästä samas­ta tavaras­ta saisi tuplahin­nan. Lisäk­si tuote (ja tulot) lop­pu­vat sitä nopeam­min, mitä enem­män tuottaa.

  Tar­jon­ta on siis jous­tam­a­ton­ta, jos tuot­ta­jal­la on taloudel­lisia intresse­jä. Eiköhän niitä ole.

 3. Tässä nähdään mitä on käynyt, kun öljyn­tuot­ta­ja­maat pystyvät tekemään yhteistyötä, mut­ta kulut­ta­ja­maat eivät. Sopi­va määrä tuolle verolle olisi yhtä mon­ta dol­lar­ia kuin öljyn maail­man­markki­nahin­ta ylit­tää 100 $. 

  Neliölli­nen hin­nan­nousu toisi jous­toa myös kysyn­tään, ei toisi äkkinäisiä muu­tok­sia niinkuin yhtäkkiä lätkäisty könt­tävero, ei rasit­taisi kulut­ta­ja­mai­ta kohtu­ut­tomasti kos­ka verokuor­maa muual­la voitaisi­in keven­tää. Kos­ka hin­nan­nousun tuo­mat tulot jaet­taisi­in 50 — 50 kulut­ta­ja- ja tuot­ta­ja­maid­en välil­lä, jokainen voisi sanoa, että melko reilua.

  Käytän­nössä vero­ta­sot voisi määrit­tää edel­lisen vuo­den keski­hin­to­jen perus­teel­la, jol­loin lyhyen aikavälin heilahte­lut voisi vaimentaa.

 4. Hmm…

  1bbl öljyä = 450kg C02
  $30/bbl = $67/tC02
  $1 = €1,47
  $67/tC02 = €46/tCO2

  Hin­ta EU:n päästökaupassa:
  EUA nyt €23/tCO2
  €10/bbl = $15/bbl

  Eli puoli­matkas­sa ollaan, rahat vain menevät päästöoikeudet saaneille. Ja jos sitä ylimääräistä rahaa tulee EU:lle, niin tuo Desertc on yksi €10 mil­jardin han­ke johon sheik­itkin saat­taisi­vat olla tyy­tyväisiä http://www.desertec.org/

 5. hyvä idea. nyky­isin öljyn myyn­nistä suurim­mat voitot keräävät tuot­ta­jat, ja haitoista kär­sii koko maail­ma. öljyn­tuot­ta­ja­maat pitäisi aset­taa suurem­paan vastuuseen. 

  Mut­ta valitet­tavasti Nor­jas­sa jae­taan hyväl­lä oma­l­latun­nol­la palk­in­to ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan triv­i­aalein keinoin-yli­ju­malalle Al Gorelle, samal­la kun oma maa on maail­man kol­man­nek­si suurin öljyn­viejä. Jos Nor­ja todel­la tun­tisi vas­tu­un­sa ilmas­ton­muu­tok­ses­ta, niin se ei tyy­ty­isi jaka­maan palk­in­to­ja yhdys­val­tain demokraat­tisen puolueen jäse­nille, vaan käyt­täisi öljyn myyn­tivoit­ton­sa ilmas­ton­muu­tok­sen hallintaan. 

  Yht­enä fos­si­ilipolt­toaine-talouden suurista hyö­tyjistä Nor­ja saa silti pais­tatel­la hyvän moraalisen maineen­sa pais­teessa kun sen eduskun­nan val­it­se­ma palk­in­toraati palk­it­see fos­si­ilipolt­toaine-talouden kri­ti­soi­jan. (tai ei että Al Goren henkilöko­htaises­sa elämässä eri­tyis­es­ti ilmas­to-arvoista välitet­täisi­in, kun mies asuu kar­tanos­sa uima-altaineen ja lentää yksi­tyiskoneel­laan jatku­vasti ympäri maail­maa, hänel­lähän on varaa ostaa niitä mitä lie­nee ilmas­to-anei­ta. köy­hät koh­datkoon ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­tamisen todel­liset haitta-vaikutukset.

 6. Jos asuu Helsin­gin keskus­tas­sa ja hoitaa asiansa polkupyöräl­lä tai raitio­vaunul­la, tulee hel­posti mieleen, että ben­si­inin ja öljyn käyt­tö on paha asia. Kuitenkin maaseudul­la oman auto on mon­elle eläkeläiselle ja vam­maiselle elin­tärkeä apu­vä­line kun julkiset liiken­nevä­li­neet puut­tuvat. Maitoli­tra käy­dään hake­mas­sa kirkol­ta joskus kym­me­nien kilo­me­trien päästä. Vihreät pro­filoitu­vat myös vam­mais­ten puolueek­si. Sik­si esit­tämäni näköko­h­ta olisi hyvä huomioi­da, kun puhutaan polt­toaineen hinnasta.
  Hyvää Uut­ta vuot­ta. Mie­lenki­in­toinen blogi.

 7. Min­ua ihme­tyt­tää välil­lä aika voimakkaastikin puhe siitä kuka kär­sii ilmas­ton­muu­tok­ses­ta ja kuka ei. Ja tapa mil­lä etsitään niitä syyl­lisiä, on aika uskon­nol­liseen hurskastelu­un viittaava.
  Min­ulle on jäänyt sel­l­ainen kuva, että hyv­in­voin­nin ja taloudel­lisen vau­rau­den lisään­tymi­nen on kuitenkin lop­pu­jen lopuk­si ollut se ain­ut keino, mil­lä ympäristönkin tila on kohentunut.
  Yleen­sä ihmi­nen kek­sii kuitenkin keinot selvitä taval­la tai toisel­la aika isois­takin ongelmista, jos siihen vain on taloudelli­nen mah­dol­lisu­us. Enkä usko, että maail­man hiilid­iok­sidipäästö­jen koh­dat­ta tehdään poikkeusta. Vau­rau­den lisään­tymi­nen mah­dol­lis­taa myös ympäristöa­sioi­hin panos­tamisen tulevaisuudessakin.

  Sel­l­ainen ajat­te­lu­ta­pa, että tuot­ta­ja olisi vas­tu­us­sa raa­ka-aineen jalostuk­sen jälkeisen käytön ympäristöhaitoista yksin on aika kohtuuton.
  Samal­la logi­ikalla kai voitaisi­in vesi­laitos­ta kri­ti­soi­da jätevesien syn­nys­tä. hanat vaan kiin­ni, niin jätevesiä ei enää synny.

 8. Minus­ta fos­si­il­isia tulee verot­taa ankarasti, mut­ta vero­tus täy­tyy toteut­taa ns. dou­ble div­i­dent- peri­aatet­ta nou­dat­taen, eli muu­ta vero­tus­ta pitää laskea vas­taavasti. Tähän pitää sitoutua etukä­teen. Muuten on ris­ki, että julki­nen sek­tori tur­poaa kuin pul­lataik­i­na, kun kakkua ollaan jaka­mas­sa taas. Lisäk­si näin pide­tään inflaa­tio kuris­sa ja vähen­netään vero­tuk­sen vääristävää vaikutusta.

  Hyvä hap­potesti sille, onko näi­den vero­jen kan­nat­ta­ja rehellis­es­ti ympäristön asial­la onkin se, kan­nat­taako hän näitä vero­ja myös tässä muodossa.

 9. Osmo: Mik­si halu­at, että öljyn tuot­ta­jat kiihdyt­tävät öljyn pump­paamista? Mitä tasaisem­paa öljyn pump­paamisen lasku on, sitä parem­min maail­man talous sopeutuu?

  Peka: Mik­si maaseudul­la asum­ista pitäisi sub­ven­toi­da hal­val­la polt­ton­es­teel­lä? Jos joku halu­aa asua maal­la mak­sakoon hän saas­tut­tamisen­sa omas­ta eikä kaupunki­lais­ten pus­sista. Otit esille myös vam­maiset ja vihreän puolueen profi­ilin… Minus­ta on aika äly­va­paa argu­ment­ti, että jotain tarvit­tavaa muu­tos­ta ei tehtäisi, kos­ka puolueen profi­ili ei kestäisi sitä. Täl­löin­hän muu­tos jää joko tekemät­tä tai sen tekevät muut. Ensim­mäisessä tapauk­ses­sa kär­sii yhteiskun­ta ja toises­sa vihreä puolue.

  Tiedemies: Olen samaa mieltä julkisen sek­torin kas­vat­tamis­es­ta ilmas­ton­suo­jelun nimissä.

  Mik­si vas­tuu kasvi­huonekaa­su­ista muuten tei­dän mielestä pitää vierit­tää öljyn pump­paa­jille eikä öljyn käyt­täjille? Eihän lan­noite­valmis­ta­ji­akaan laite­ta syyt­teeseen maanvil­jeli­jöi­den töp­päi­ly­istä vesistö­jen kanssa.

  Jos Osmon ehdot­ta­ma vero toteutetaan se estää kaiken yli 30 $ bar­relil­ta (+sidot­tun pääo­man korot+riski) öljyn pump­paamisen. Täl­lä het­kel­lä käytössä ole­vat esi­in­tymät voivat sen kestää, mut­ta entäs öljyn saami­nen öljy­hiekas­ta ja muut kalli­it pumppausmahdollisuudet?

  Päästökaup­pa on tietysti patent­ti­vas­taus kaik­keen, mut­ta eikö se olisi paljon järkevämpi tapa suit­sia ylen­palt­tista öljyn polttamista?

  hups… Cilista sanoikin jo oikeas­t­aan samat asiat

 10. Peka Nykä­nen:

  “Kuitenkin maaseudul­la oman auto on mon­elle eläkeläiselle ja vam­maiselle elin­tärkeä apu­vä­line kun julkiset liiken­nevä­li­neet puuttuvat.”

  “Sik­si esit­tämäni näköko­h­ta olisi hyvä huomioi­da, kun puhutaan polt­toaineen hinnasta.”

  Jos Soin­in­vaaran hypo­teesi pätee, öljynku­lut­ta­ja­maid­en yhdessä sopi­ma öljyvero ei nos­ta öljyn hin­taa, kos­ka kulu­tuk­sen ja tuotan­non tas­apain­ot­ta­va hin­ta on läh­es riip­puma­ton siitä kuin­ka suuri osa tuloista menee öljyn­tuot­ta­ja­maille ja kuin­ka suuri osa verote­taan kulut­ta­ja­maid­en val­tioiden käyttöön.

  Sik­si myös arit­meet­ti­nen dol­larimääräi­nen öljyvero on tässä parem­pi kuin lyhyel­lä tähtäimel­lä neliöl­liset, ehkä myöhem­min samaan tas­apain­ot­tuvat pros­ent­tipo­h­jaiset ideat. Neliölli­nen pros­ent­tipo­h­jainen ratkaisu ohjaisi voimakkaam­min kulu­tus­ta mut­ta ei olisi kaikkien kannal­ta reilu. Keksin tuon aikaisem­paa viestiä kir­joit­taes­sani, joten sik­si siitä tuli vähän seka­va, kun en lopuk­si lukenut sitä riit­tävän tarkasti läpi ennen lähettämistä.

 11. Moro

  Art­turi:
  Mik­si kalli­is­tikin pumpat­ta­va öljy pitää saa­da maaperästä ylös ja ilmake­hään. Eikö olisi parem­pi jät­tää se sinne.

  Ciclista:
  “Min­ulle on jäänyt sel­l­ainen kuva, että hyv­in­voin­nin ja taloudel­lisen vau­rau­den lisään­tymi­nen on kuitenkin lop­pu­jen lopuk­si ollut se ain­ut keino, mil­lä ympäristönkin tila on kohentunut.”

  Vau­rau­den lisään­tymi­nen tarkoit­taa lisää neliöitä asun­toi­hin, lämpimämpiä asun­to­ja, lisää tavaroi­ta niihin parem­pi­in asun­toi­hin, lisää ener­giaa niiden tavaroiden käyt­tämiseen kuten viihde-elek­tron­i­ikan valmiustiloi­hin yms, nopeam­mat liikku­misvä­li­neet kuten autot polkupyörän sijaan ja niin edelleen ja niin edelleen. 

  Sit­ten kun tämä kaik­ki on han­kit­tu ja kuor­mitet­tu luon­non­va­ro­ja yli luon­non uusi­u­tu­misnopeu­den ja kulutet­tu yhä lisää uusi­u­tu­mat­to­mia luon­non­va­ro­ja sekä pumpat­tu hiilid­iok­sidia ilmake­hään, niin .….

  Tämän kaiken jäl­keen VASTA alamme pohtia mitä tälle pitäisi tehdä.

  Eli hie­man rajoituk­sia, hie­man puh­taam­paa ener­giaa, mut­ta sama kierre jatkuu edelleen ja yhä kiihtyväl­lä tahdil­la sekä yhä laa­jem­mis­sa väestönosissa.

  Peru­songel­ma ei pois­tu koskaan täl­lä nurinkurisel­la logiikalla. 

  Valitet­tavasti 90% tämänkin blo­gin keskustelijoista ajat­telee juuri näin. Ei uskalla puut­tua perusongelmaan. 

  Poikkeaako tämä mitenkään peili­inkat­so­mat­toman juo­pon tilas­ta. Seli­tyk­siä kyl­lä löy­tyy lop­ut­tomasti eli ihan samaa höpö­tys­tä että yksilöil­lä pitää olla vapaus elää miten sat­tuu välit­tämät­tä paskan ver­taa elämän­ta­pansa seu­rauk­sista. (Tämä kos­kee myös ‘sheikke­jä’.)

  - Juho Järvelin -

 12. Juho:

  Uskallan toivoa, että suurin osa tämän blo­gin keskustelui­hin osal­lis­tuneista jakaa tavoit­teesi. Tavoit­tei­dein saavut­tamisen keinoista on sit­ten erim­ielisyyt­tä. Mielestäni ilmake­hän läm­pen­e­mistä ei voi pitää talouskasvun seu­rauk­se­na, vaik­ka ne tapah­tu­vatkin samaan aikaan. Talous voi kas­vaa ilman resurssien käytön lisäämistä, esim. paran­ta­mal­la energiatehokkuutta.

  Min­ul­la ei ole mielipi­det­tä siitä täy­tyykö maaperässä ole­va lop­pu öljy saa­da sieltä ylös ja ilmake­hään. Min­ul­la on mielipi­de, että jos se voidaan saa­da sieltä ylös siten, että sen käyt­tämis­es­tä koituu enem­män hyö­tyä kuin hait­taa maa­pal­lolle, niin sen ylö­sot­tamista ei saa keinotekois­es­ti rajoittaa.

 13. Käytän­nössä öljyn verot­ta­mi­nen nyt ei poikkea oleel­lis­es­ti öljyn kulu­misen eli deplee­tion kauhuske­naar­i­oista. Itse asi­as­sa olisi järkeväm­pää ottaa kipu nyt hal­li­tusti kuin ottaa se hal­lit­se­mat­tomasti öljyn piikin jälkeen.

  Öljy­tuot­tei­den diskrim­i­naa­ti­ol­la vero­tuk­sen keinoin olisi teknisiä vaiku­tuk­sia. Toden­näköis­es­ti öljyläm­mi­tys kok­isi nopean sukupu­u­ton. Täl­loin joudut­taisi­in samal­la myös kurit­ta­maan input / out­put ‑suh­teeltaan luoka­ton­ta sähkölämmitystä.

  Kulkuneu­voille en edes ole var­ma olisiko kiristyvä öljy­tuot­tei­den vero­tus edes niin paha asia. Var­maa on , että tuoteke­hi­tys kiihty­isi huo­mat­tavasti. Jopa täysin kon­ven­tion­aalises­sa teknolo­gias­sa : polt­to­moot­torit ennen ja jäl­keen öljykri­isin ovat kak­si eri asiaa. 

  Lopuk­si tietysti myös vai­h­toe­hdot öljylle ja sen johdan­naisille saisi­vat uut­ta tuul­ta. Kaiken kaikki­aan öljy­tuot­tei­den vero­tuk­sen aiheut­ta­ma taloudelli­nen kipu on epärel­e­vant­ti , sil­lä on parem­pi ottaa hal­lit­tu tus­ka nyt kuin hal­lit­se­ma­ton kirku­va kipu myöhem­min. Niinikään hal­lit­tua tuskaa lievit­täisi var­masti kiihtyvä tuotekehitys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.