Professorien Vanhas-selitykset

Olin jo päät­tä­nyt, että en enää kir­joi­ta mitään Tatu Van­ha­sen älyk­kyys­tut­ki­muk­sis­ta, jois­ta tulin sano­neek­si jotain, kun HS-raa­dil­ta sii­tä kysyt­tiin. Van­ha­nen kir­joit­ti Hel­sin­gin Sano­mien mie­li­pi­de­si­vul­la, että Pisa-tut­ki­muk­set kor­re­loi­vat kovas­ti hänen las­ke­mien­sa kes­ki­mää­räis­ten älyk­kyys­osa­mää­rien kans­sa. Tänään jouk­ko kas­va­tus­tie­tei­li­jöi­tä kumo­si tämän Hesa­ris­sa. Enti­se­nä tilas­to­tie­tei­li­jä­nä ei voi niel­lä noi­ta väitteitä.

En väi­tä, että Van­ha­sen ole­tus vai­ku­tuk­sen suun­nas­ta oli­si oikea, mut­ta pro­fes­so­rien vas­ta­väit­teet ovat kyl­lä vää­riä. Tie­tys­ti voi olla, että toi­mit­ta­ja on vähän yksin­ker­tais­ta­nut hei­dän sanomansa.

Jark­ko Hau­ta­mä­ki sanoo ensin, ettei ole kan­sa­kun­tien älyk­kyyt­tä. Se on kate­go­ria­vir­he. Siis mitä? Jos on ole­mas­sa yksi­löi­den älyk­kyyt­tä, on ole­mas­sa kan­sa­kun­nan älyk­kyys­ja­kau­ma, jos­ta yksin­ker­tai­sin, jos­kaan ei vält­tä­mät­tä paras tun­nus­lu­ku on keskiarvo.

Hän sanoo myös, että tie­dot eivät ole ver­tai­lu­kel­poi­sia, kos­ka Van­ha­sen aineis­tos­ta osa on kerät­ty vuo­sia sit­ten, toi­set vii­me vuon­na. Aikae­ro naker­taa hänen mukaan­sa tulos­ten var­muut­ta. Kyl­lä, näin on. Kaik­ki mit­taus­vir­heet hei­ken­tä­vät tulos­ten luo­tet­ta­vuut­ta, mut­ta tämä toi­mii argu­ment­ti­na toi­sin päin vah­vis­taen Van­ha­sen väi­tet­tä. Jos aineis­ton laa­tuon­gel­mis­ta huo­li­mat­ta saa­daan noin kor­kea kor­re­laa­tio, parem­min mita­tul­la aineis­tol­la pitäi­si syn­tyä vie­lä kor­keam­pi kor­re­laa­tio. Tus­kin ne mit­taus­vir­heet tätä kor­kea­ta kor­re­laa­tio­ta aiheuttavat.

Mic­hael Uljen­sin mie­les­tä Van­ha­sen ana­lyy­siä ei voi suo­raan ver­ra­ta Pisa-tut­ki­muk­seen, kos­ka mita­taan eri asioi­ta. Pisa mit­taa osaa­mis­ta, kun Van­ha­nen tavoit­te­lee osaa­mi­sen taus­tal­la ole­vaa men­taa­lis­ta kapa­si­teet­tia. Tämä­hän oli Van­ha­sen väi­te: men­taa­li­nen kapa­si­teet­ti selit­tää osaa­mis­ta. Val­kuai­sen mää­rä ruu­as­sa ja pituus­kas­vu ovat var­maan aivan eri asioi­ta, mut­ta sil­ti ruu­an sisäl­tä­män val­kuai­sen mää­räl­lä on men­ty selit­tä­mään pituuskasvua.

Kari Uusi­ky­län lausun­nos­sa on sen­tään jotain jär­keä. Hänen mukaan­sa mate­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­nen lah­jak­kuus ja älyk­kyys­osa­mää­rä kyl­lä kor­re­loi­vat. Hän­kin meni kui­ten­kin sano­maan, että oli­si tär­keä­tä tie­tää, miten kan­so­jen älyk­kyys­osa­mää­rät on mitat­tu. Minua­kin se kiin­nos­tai­si, mut­ta kun Van­ha­nen on jul­kis­ta­nut ne ennen Pisa-tut­ki­mus­ta, ei hän miten­kään ole voi­nut vää­ris­tää tulok­sia Pisaan sopi­vik­si. Uusi­ky­lä huo­maut­taa, että Men­san jäse­ni­nä ole­vat huip­pu­älyk­käät eivät ole aina miten­kään hyvin menes­ty­neet kou­lus­sa. Sopeu­tu­mi­son­gel­mia sil­lä jou­kol­la kyl­lä voi olla, mut­ta ei se ker­ro mitään medi­aa­nin lähel­lä ole­vis­ta riip­pu­vuuk­sis­ta. Sitä pait­si, kor­re­laa­tio oli vahva.

Samat kas­va­tus­tie­tei­li­jät, joi­den mie­les­tä erot oppi­la­sai­nek­ses­sa ei seli­tä Pisa-tulok­sia mai­den välil­lä, vas­tus­ta­vat sitä, että Pisa-tut­ki­muk­sen tulok­set jul­kais­tai­siin kou­lu­koh­tai­ses­ti, kos­ka se oli­si kou­lu­ja koh­taan vää­rin. Oppi­la­sai­nes vaih­te­lee niin pal­jon kou­lus­ta toiseen.

Tilas­tol­li­ses­ti erit­täin mer­kit­se­vää kor­re­laa­tio­ta ei voi selit­tää noin yksin­ker­tai­ses­ti pois päi­vil­tä. On aivan sel­vä, että Van­ha­sen tut­ki­muk­set ja Pisa mit­taa­vat mel­ko lail­la samaa asi­aa. Joko Van­ha­nen mit­taa tosia­sias­sa kou­lun anta­maa osaa­mis­ta tai Pisan tulok­sis­ta selit­tää suu­ren osan erot oppi­lai­den lah­jak­kuu­des­sa. Kausa­li­teet­ti on var­maan­kin molem­min­suun­tai­nen. Sii­tä, kum­pi vai­kut­taa enem­män, voi­daan kiis­tel­lä pit­kään. Sitä voi­e­daan tut­kia yksi­lö­ta­sol­la, mut­ta en ole var­ma, ovat­ko tulok­set sovel­let­ta­vis­sa kan­sa­kun­tien tasolla

Minua nimit­täin kiin­nos­taa kysy­mys, onko ole­mas­sa kan­sa­kun­nan älyk­kyyt­tä asian syvem­mäs­sä mer­ki­tyk­ses­sä. Kun elin­kei­no­ra­ken­ne ja elä­män­ta­paa muut­tu­vat virik­keel­li­sem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­te­lua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raa­ko täs­tä se, että lap­sis­ta kehit­tyy älyk­kääm­piä? Rotis­ta­kin tulee yksin­ker­tai­ses­sa ympä­ris­tös­sä tyh­miä ja virik­kei­ses­sä älykkäitä.

Jos pro­fes­so­rit pitä­vät Van­ha­sen tut­ki­muk­sia vas­ten­mie­li­si­nä ja vaa­ral­li­si­na tai sel­lai­si­na, jois­ta ei ole hyvä kes­kus­tel­la jul­ki­suu­des­sa, mik­si he eivät sano sitä?

93 vastausta artikkeliin “Professorien Vanhas-selitykset”

 1. Hyvä Osmo; itsel­lä­ni­kin pis­ti­vät sil­mään nuo ontu­vat vas­ta­väit­teet, vaik­ka popu­laa­tioi­den väli­set mah­dol­li­set älyk­kyy­se­rot eivät nyt sinäl­lään kau­heas­ti kiin­nos­ta. En myös­kään ole tutus­tu­nut juu­ri Van­ha­sen tut­ki­muk­siin aihees­ta tar­kem­min. Absur­dia on vain kate­go­ri­ses­ti väit­tää ettei­kö moi­sia ero­ja nyt vain voi­si olla ja yrit­tää hau­da­ta koko aihe sen sijaan että mie­ti­tään todel­la­kin mis­tä moi­set voi­si­vat joh­tua, ja mitä siten voi­si yrit­tää teh­dä huo­no-osai­sem­mil­la seu­duil­la asian korjaamiseksi.

  Omal­ta omal­ta osal­ta­ni olen osal­lis­tu­nut kehi­tys­mai­den virik­keel­lis­tä­mi­seen tilaa­mal­la jenk­ki­ka­ve­rin kaut­ta itsel­le­ni OLPC-pro­jek­tin Give One Get One ‑kam­pan­jan puit­teis­sa XO-kan­net­ta­van, ja ohes­sa saman­lai­sen jol­le­kul­le kehi­tys­maa­lap­sel­le. Mai­nit­sen tämän nyt täs­sä rele­vant­ti­na ajan­koh­tai­se­na tie­don­mu­ru­na, vaik­ka Suo­mes­ta onkin hie­man han­ka­laa osal­lis­tua kam­pan­jaan eri­näi­sis­tä byro­kra­tia­syis­tä (tosin jos ei hin­gu omaa vas­taa­vaa, lah­joit­ta­mi­nen tie­tys­ti onnis­tuu hel­pom­min, mut­ta niin hyvä ihmi­nen en ollut). Ks. http://laptopgiving.org/

 2. Osmo:

  Kun elin­kei­no­ra­ken­ne ja elä­män­ta­paa muut­tu­vat virik­keel­li­sem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­te­lua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raa­ko täs­tä se, että lap­sis­ta kehit­tyy älyk­kääm­piä? Rotis­ta­kin tulee yksin­ker­tai­ses­sa ympä­ris­tös­sä tyh­miä ja virik­kei­ses­sä älykkäitä.

  Jou­ni:

  Näin var­maan on. Iät ja ajat on tie­det­ty, että virik­keel­li­nen var­hais­lap­suus nos­taa aivo­jen käyt­tö­as­tet­ta. Mut­ta muut­taa­ko se gee­ni­pe­ri­mää, joka syn­tyy hedelmöityshetkellä.
  (tai tie­tys­ti jo sitä ennen, kun sukuso­lut ovat syntyneet).

  Niin, mitä ne tes­tit lopun­pe­rin mit­taa­vat. Ehkä ne mit­taa­vat sitä, kuin­ka tehok­kaas­ti aivot ovat käy­tös­sä niis­sä peri­män rajois­sa, johon geno­mi antaa myö­ten. Jos lap­suus on ollut virik­kee­tön, niin älyä on vähem­män, mut­ta geno­mis­ta tes­ti ei vie­lä pal­jon ker­ro. Evo­luu­tio on hidas pro­ses­si. Se ei muu­ta­mas­sa sadas­sa vuo­des­sa vie­lä geno­mia muuta.

  Jou­ni Lundqvist

 3. Osmo: “Jark­ko Hau­ta­mä­ki sanoo ensin, ettei ole kan­sa­kun­tien älyk­kyyt­tä. Se on kate­go­ria­vir­he. Siis mitä? Jos on ole­mas­sa yksi­löi­den älyk­kyyt­tä, on ole­mas­sa kan­sa­kun­nan älykkyysjakauma”

  Näh­däk­se­ni Hau­ta­mäen huo­mio on aiheel­li­nen. Mikä on esim suo­ma­lai­nen kan­sa­kun­ta? Toi­von mukaan jo niin hete­ro­gee­ni­nen, että on mie­le­käs­tä puhua vain yksi­löi­den älykkyydestä.

 4. Minua on jo pidem­pään pis­tä­nyt sil­mään kuin­ka Tatu van­has­ta on pyrit­ty vas­tus­ta­maan ilmei­ses­ti ideo­lo­gi­sin perus­tein. En uskal­la väit­tää, ettei­kö Tatu Van­ha­sen tut­ki­muk­sis­sa voi­si hyvin­kin olla niin vaka­via puut­tei­ta­kin että ne mitä­töi­si­vät suu­rel­ta osal­taan hänen kir­jan­sa, mut­ta minus­ta on aivan äly­tön­tä väit­tää ilman mitään kun­non todis­tei­ta, a prio­ri, ettei­kö eri mai­den välil­lä voi­si tosi­aan olla ero­ja älyk­kyy­den keskiarvossa.

  Mikä muka tekee nime­no­maan älyk­kyy­des­tä sel­lai­sen, ettei eri ihmis­ryh­mien välil­lä voi­si olla sii­nä mitään ero­ja, kun tie­de­tään kui­ten­kin hyvin ero­ja ole­van esi­mer­kik­si pituu­des­sa, ihon tum­muu­des­sa, eri sai­rauk­sien ylei­syy­des­sä jne. Eikä se, että moniin näis­tä omi­nai­suuk­sis­ta (ml. pituus ja älyk­kyys) vai­kut­taa myös ympä­ris­tö­te­ki­jät, pois­ta mihin­kään näi­tä eroja.

  Voi hyvin­kin olla, että aika­naan jos­sain hyvin teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa vaik­ka­pa joku afrik­ka­lai­nen maa tode­taan kes­ki­mää­rin älyk­kääm­mäk­si kuin Suo­mi. Jos näin tosi­aan­kin on, oli­si se minus­ta jär­ke­vin­tä hyväk­syä tosi­asia­na ja miet­tiä onko havai­tul­la erol­la jotain vai­ku­tus­ta — ja voi­tai­siin­ko tähän eroon joten­kin vai­ku­taa. Minus­ta ratio­naa­li­sen pää­tök­sen­teon poh­ja­na pitäi­si olla aina par­haim­mat mah­dol­li­set käy­tet­tä­vis­sä ole­vat ja empii­ri­ses­ti havai­tut fak­tat, jos sel­lai­sia on suin­kin ole­mas­sa, eikä fak­to­jen ohit­ta­mi­nen olan­ko­hau­tuk­sel­la, jos ne ovat vas­toin omaa ideologiaa.

 5. ruso,

  Mik­si on mie­les­tä­si toi­vot­ta­vaa, että kan­sa­kun­ta on mah­dol­li­sim­man hete­ro­gee­ni­nen? Mitä etu­ja sii­nä on ver­rat­tu­na väes­töön, joka on kyvyil­tään ja myös arvoil­taan jos­sain mää­rin samal­la vii­val­la alun perin? 

  Eikö esim. kou­luo­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen jäl­kim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa ole huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­paa ja hel­pom­paa vain yhden esi­mer­kin mainitakseni? 

  Osmo,

  On tosi­aan eri­tyis­laa­tui­nen sat­tu­ma, että nämä kei­no­te­koi­set, kuvit­teel­li­set kon­struk­tiot (= kan­sa­kun­nat) poik­kea­vat tämän nimel­tä mai­nit­se­mat­to­man omi­nai­suu­den suh­teen toi­sis­taan näin olen­nai­ses­ti. Jos tosi­aan on ole­mas­sa vain yksi­löi­den älyk­kyyt­tä, joka jakau­tuu siis esim. ruson mukaan tasai­ses­ti ja täy­sin satun­nai­ses­ti ympä­ri man­te­rei­den, niin mikä­hän meka­nis­mi Van­ha­sen ja Lyn­nin meta­tut­ki­muk­ses­sa on tämän oudon sys­te­maat­ti­sen vir­heen saa­nut aikaan?

  Var­tee­no­tet­ta­va kri­tiik­ki on perus­te­le­vaa, eikö vain? Ei voi vain sanoa “kate­go­ria­vir­he..” kuten Hautamäki. 

  Olen itse asias­sa kuul­lut näi­tä Hau­ta­mäen perus­te­lu­ja kyl­lä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Muu­ta­mat meta­tut­ki­muk­seen sisäl­ly­te­tyt tulok­set eivät ole nou­dat­ta­neet Afri­kas­sa tiu­kas­ti val­tion rajo­ja, vaan luku­ja on laa­jen­net­tu kos­ke­maan saman­kal­tai­sia heimoja/yhteisöjä riip­pu­mat­ta val­tion rajois­ta. Tämä riit­tää sii­hen, että Hel­sin­gin yli­opis­ton oppi­mi­sen arvioin­ti­kes­kus, jon­ka esi­mies Hau­ta­mä­ki on, ei ylei­ses­ti hyväk­sy mitään Van­ha­sen tee­se­jä eikä oikeas­taan suos­tu kes­kus­te­le­maan mis­tään asi­aan liittyvästä. 

  Mie­len­kii­nois­ta kyl­lä yksi­kään Afri­kan val­tio ei ole muka­na Pisas­sa, mut­ta sil­ti tämä argu­ment­ti kel­paa tyr­mää­mään Van­ha­sen regres­sio­ana­lyy­sin tulok­sen… Hmmm?

  Pimit­tä­vät­hän he tiu­kas­ti kou­lu­koh­tai­sia ero­ja Pisa-tulok­sis­sa kuten Osmo­kin tie­tää.. ristiriitaista.…

 6. Osmol­le,
  Tie­däm­me Tatu Van­ha­sen vieh­ty­vän rotuo­peis­ta älyk­kyys­poh­din­to­jen­sa rin­nal­la. Näin “kan­sa­kun­ta” on hänen yhtey­des­sä herk­kä käsi­te saat­taen vii­ta­ta esim etni­siin ryh­miin. Tämä mie­les­sä­ni kysyin “mikä ihmeen kan­sa­kun­ta?” Täs­tä näkö­kul­mas­ta tari­na esim yhte­näi­ses­tä suo­ma­lai­ses­ta kan­sa­kun­nas­ta on lähin­nä natio­na­lis­ti­nen myytti.

  Eli­nal­le,
  Perin­tei­ses­ti kult­tuu­rit, val­tiot, yri­tyk­set, tie­de, tai­de, yksi­löt jne ovat kukois­ta­neet ollees­saan avoi­mia vie­rail­le vai­kut­teil­le, ja kuol­leet käper­tyes­sään oma­hy­väi­ses­ti omaan kuvi­tel­tuun erin­omai­suu­teen­sa. Hete­ro­gee­ni­syys on täl­lai­sen avoi­muu­den merkki.

 7. Kun elin­kei­no­ra­ken­ne ja elä­män­ta­paa muut­tu­vat virik­keel­li­sem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­te­lua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raa­ko täs­tä se, että lap­sis­ta kehit­tyy älykkäämpiä?”

  Hyvä kysy­mys. Täs­tä samas­ta asias­ta­han oli puhet­ta maa­il­man leh­dis­tös­sä vain kuu­kausi sit­ten, kun DNA:n kak­sois­kier­teen aika­naan sel­vit­tä­nyt tut­ki­ja James Wat­son möläyt­ti, että Saha­ran ete­lä­puo­li­sen Afri­kan mus­tat ovat geneet­ti­ses­ti tyh­mem­piä kuin me val­koi­set. Hän perus­ti mie­li­pi­teen­sä samaan havain­toon kuin Tatu Vanhanen.

  New Yor­ke­rin toi­mit­ta­ja Malcolm Gladwell nos­ti sit­ten esiin tie­deyh­tei­sön laa­jim­min hyväk­sy­män aja­tuk­sen, että ympä­ris­tön alyl­li­sen haas­ta­vuu­den vai­ku­tus on tosi­aan aivan rat­kai­se­va. Hän kir­joit­ti arvos­te­lun psy­ko­lo­gi James Flyn­nin kir­jas­ta What is Intel­li­gence?, jos­sa tätä proble­ma­tiik­kaa on käsi­tel­ty. Flyn­nin mukaan on muun muas­sa teh­ty tut­ki­mus, että Sak­sas­sa kas­va­neet “alku­pe­räi­set sak­sa­lai­set” ja afri­kas­ta kotoi­sin ole­vat lap­set, jot­ka on kas­va­tet­tu sak­sa­lai­sis­sa per­heis­sä, ovat tes­tien mukaan yhtä älykkäitä.

  Tämä puol­tai­si siis tuo­ta teo­ri­aa­si PISA-tulos­ten ja Van­ha­sen aineis­ton yhteydestä.

  Lue Gladwel­lin jut­tu. Se on lyhyt.

  http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2007/12/17/071217crbo_books_gladwell

 8. Perin­tei­ses­ti kult­tuu­rit, val­tiot, yri­tyk­set, tie­de, tai­de, yksi­löt jne ovat kukois­ta­neet ollees­saan avoi­mia vie­rail­le vai­kut­teil­le, ja kuol­leet käper­tyes­sään oma­hy­väi­ses­ti omaan kuvi­tel­tuun erin­omai­suu­teen­sa. Hete­ro­gee­ni­syys on täl­lai­sen avoi­muu­den merkki.”

  Jos­tain syys­tä esi­mer­kik­si kau­koi­dän val­tiot eivät näy­tä tar­vit­se­van mas­sii­vis­ta maa­han­muut­toa Lähi-Idäs­tä ja Afri­kas­ta eivät­kä näy­tä tar­vit­se­van yli­pää­tään­kään etni­ses­ti mah­dol­li­sim­man hete­ro­gee­nis­tä väes­töä ollak­seen ns. kukois­ta­via val­tioi­ta. Toi­saal­ta kun ajat­te­lee että monet Afrik­ka­lai­set val­tiot ovat hyvin­kin moni­kult­tuu­ri­sia mut­ta sil­ti kehi­tys siel­lä on ollut sii­nä mää­rin hitaam­paa, pai­koin jopa nega­tii­vis­ta talou­del­li­ses­sa mie­les­sä, että he tar­vit­se­vat vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen mas­sii­vis­ta talou­del­lis­ta apua. Kai­kes­tä täs­tä etni­ses­tä rik­kau­des­ta huo­li­mat­ta myös käsit­tä­mät­tö­män raa­ka väki­val­ta lei­mah­taa siel­lä aika-ajoin. 

  Myös koko isla­mi­lais­ta maa­il­maa voi­si vai­vat­ta käyt­tää vas­taa­va­na esi­merk­ki­nä kult­tuu­ri­pii­ris­tä, jos­sa ihmi­set ja aja­tuk­set ovat liik­ku­neet mel­ko vapaas­ti jo hyvin pit­kän ajan, mut­ta sil­ti talous perus­tuu lähin­nä raa­ka-ainei­den vien­tiin eikä tie­teen ja tek­nii­kan saral­la­kaan ole juu­ri näky­nyt koko ihmis­kun­taa hyö­dyt­tä­viä läpimurtoja. 

  Lisää esi­merk­ke­jä kukois­ta­vien val­ta­kun­tien tuhos­ta väes­tön ja kult­tuu­rin hete­ro­gee­ni­syy­den lisään­tyes­sä löy­tyy his­to­rias­ta, niin uudem­mas­ta kuin van­hem­mas­ta, vaik­ka kuin­ka pal­jon. Myös tämä ajat­te­lu­ta­pa: ‘käper­tyes­sään oma­hy­väi­ses­ti omaan kuvi­tel­tuun erin­omai­suu­teen­sa.’ on osoit­tau­nut tuhoi­sak­si niin kan­nat­ta­jil­leen kuin muil­le­kin. Kaik­kien näh­tä­vil­lä ole­vien tosi­asioi­den jat­ku­va kiis­tä­mi­nen; sen­suu­ri, peit­te­ly, valeh­te­lu, yhdis­tet­ty­nä soke­aan uskoon ei tule tuot­ta­maan sen enem­pää onnea kuin rau­haa­kaan. Ei meil­le eikä niil­le muille..

 9. Mitä mah­taa tar­koit­taa “geneet­ti­ses­ti tyh­mä”. Jos ident­ti­sis­tä kak­so­sis­ta toi­nen on kas­va­nut “kome­ros­sa” ja toi­nen viri­ke­maa­il­mas­sa, väi­tän että kome­ro­ro­tyyp­pi menes­tyy äly­tes­tis­sä huo­nom­min kuin viri­ke­tyyp­pi. Ja molem­mil­la on saman­lai­nen peri­mä. Kum­pi­kin on siis geneet­ti­ses­ti yhtä “tyh­miä”.

  Minus­ta ident­ti­set kak­so­set sopi­si­vat par­hai­ten ver­ro­keik­si haet­taes­sa ympä­ris­tön ja peri­män vai­ku­tus­ta menes­ty­mi­seen äly­tes­teis­sä. Onko­han täs­tä aineis­toa tiedemaailmassa.

  Jou­ni Lundqvist

 10. ruso,

  Jos annat esi­merk­ke­jä kult­tuu­reis­ta jot­ka ovat kukois­ta­neet vie­rai­den vai­kut­tei­den ansiois­ta, pys­tyn jokais­ta esi­merk­kiä­si koh­den nimeä­mään kult­tuu­rin, joka on tuhou­tu­nut juu­ri mai­nit­se­mis­ta­si syis­tä. His­to­rias­sa on lukui­sia esi­merk­ke­jä kor­kea­kult­tuu­reis­ta, jot­ka ovat romah­ta­neet bar­baa­ris­ten val­loit­ta­jien tun­keu­tues­sa pri­mi­tii­vi­si­ne uskon­toi­neen ja bru­taa­lei­ne tapoi­neen ylem­mäl­lä tasol­la ole­van yhtei­sön piiriin. 

  Afri­kas­sa jul­kais­taan vuo­des­sa 20 000:lla nimik­keel­lä kir­jo­ja. Näis­tä­kin liki puo­let Ete­lä-Afri­kas­sa, jos­sa on val­kois­ten hal­lit­se­ma kult­tuu­ri. Suo­mes­sa jul­kais­taan samas­sa ajas­sa 10 000 nimi­ket­tä !!! En ymmär­rä, miten Suo­mea noin suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa voi­si hyö­dyt­tää maa­han­muut­to täl­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pii­ris­tä. Mit­kä ovat nämä mah­dol­li­set kult­tu­rin hel­met ja tie­teen inno­vaa­tiot, jot­ka meil­tä jää­vät saa­vut­ta­mat­ta ilman Afri­kan väes­tön rikas­tut­ta­vaa vaikutusta? 

  Län­si­mais­sa on kul­jet­tu pit­kä ja kivik­koi­nen tie koh­ti nais­ten ja las­ten tasa­ver­tai­sia ihmi­soi­keuk­sia. Miten mei­tä yle­vöi­tää vai­kut­teet isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta, jon­ka käsi­tyk­set nai­sen ase­mas­ta ovat mei­dän näkö­kul­mas­tam­me kes­kiai­kai­sia. Oli­si­ko mei­dän­kin syy­tä ottaa vai­ku­teit­ta sha­ria-lais­ta ja sisäl­lyt­tää raip­pa­ran­gais­tuk­set sank­tio­va­li­koi­maam­me? Mie­les­tä­ni ei. 

  En sitä pait­si tie­dä, mitä niin erin­omais­ta vai­ku­tet­ta vail­la me tääl­lä olem­me, että ruson tavoin pitäi­si oikein toi­voa hete­ro­gee­ni­syyt­tä ja näin ollen esim. huo­nom­pia pisa-tulok­sia. Vai oli­sim­me­ko vie­lä yli­voi­mai­sem­pia, jos sai­sim­me näi­tä mys­ti­siä vie­rai­ta vai­kut­tei­ta? Ehkä­pä, jos immi­gran­tit ovat Itä-Aasiasta. 

  Tämä ei ole mitään käper­ty­mis­tä omaan erin­omai­suu­teen, vaan silk­kaa rationaalisuutta.

 11. Aja­tel­laan nyt vaik­ka suo­ma­lai­sia. Luku­tai­to län­nes­tä, peru­na Ame­ri­kas­ta, muut vil­je­ly­kas­vit Euroo­pas­ta, kan­san­musiik­ki Puo­las­ta. Rajat sul­jet­tui­na asui­sim­me yhä Ryy­sy­ran­nas­sa hank­kien elan­non lähin­nä metsästäen.

  Aivan vii­me aikoi­na etni­set ravin­to­lat, pizzat ja pas­ta­ruu­at ovat tuo­neet jotain loh­tua läs­ki­soo­sin ja kar­ja­lain­pais­tin ankeuteen.

  Län­si­ran­ni­kon väes­tö on jopa geneet­ti­ses­ti pal­jon ter­veem­pää, saa­tu­aan “vai­kut­tei­ta” ulko­mai­ses­ta gee­ni­pe­ri­mäs­tä ver­rat­tu­na sisä­maan kan­sal­lis­mie­li­sem­män lisään­ty­mi­sen sisä­siit­toi­siin alueisiin.

  Tai Intia. Siir­to­maa­kau­des­ta ei tie­ten­kään saa sanoa mitään hyvää, mut­ta uskal­lan sil­ti väit­tää, että brit­ti­läi­nen kult­tuu­ri on vai­kut­ta­nut Inti­aan myön­tei­ses­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­tai­siin kah­ta­sa­taa eri­lais­ta kieltä.

  Omas­sa vies­tis­sä­si mai­nit­sit jo Ete­lä-Afri­kan, jos­sa euroop­pa­lai­sen vai­ku­tuk­sen ansios­ta jul­kais­taan puo­let man­te­reen kirjoista.

  Hong­kong ja Singapore.

  Intia­lais­ten vai­ku­tus Kenian talou­teen on ollut erit­täin rikas­tut­ta­va. Zim­babwes­sa on yri­tet­ty kan­sal­lis­mie­li­ses­tä ohjel­maa seu­ra­ten pääs­tä eroon vie­rais­ta vai­kut­teis­ta, mut­ta ei se oikein hyvin suju.

  Antii­kin Roo­ma imi tai­ta­vas­ta vai­kut­tei­ta sekä hel­lee­ni­ses­tä kult­tuu­ris­ta että egyp­ti­läi­ses­tä. Roo­man val­ta­kun­nan leviä­mi­nen poh­joi­seen toi nii­hin yhteiskuntajärjestyksen. 

  Myön­tei­siä esi­merk­ke­jä kult­tuu­rien toi­si­aan rikas­tut­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta voi­daan esit­tää vaik­ka kuin­ka pal­jon. Ulko­mai­sil­ta vai­kut­teil­ta suo­jau­tu­mis­ta sovel­let­tiin tuhan­sia vuo­sia Tyy­nen val­ta­me­ren saa­ril­la, mut­ta ei se mitään kovin lois­ta­vaa synnyttänyt.

 12. Jou­ni Lundqvistille:

  Älyk­kyy­den periy­ty­mis­tä on tut­kit­tu toi­sis­taan eril­leen jou­tu­neil­la ident­ti­sil­lä kak­so­sil­la ja saa­tu tulok­sek­si, että peri­män mer­ki­tys on suu­ri. Täs­sä on kui­ten­kin pie­ni meto­do­lo­gi­nen ongel­ma. Jos ident­ti­set kak­so­set jou­tu­vat toi­sis­taan eril­leen, kas­vuo­lot eivät voi oikein olla tavan­omai­set. Kovin outoa oli­si myös, jos kas­vuo­lot oli­si­vat kovin eri­lai­set, toi­nen jou­tui­si Kes­ki­län­nen raa­mat­tu­vyö­hyk­keel­le ja toi­nen New Yor­kin älymystökortteleihin.

 13. Osmo tote­aa:

  Myön­tei­siä esi­merk­ke­jä kult­tuu­rien toi­si­aan rikas­tut­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta voi­daan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon.”

  Ilman muu­ta, minä en aina­kaan väi­tä lain­kaan vas­taan. Ilmai­sin ehkä itseä­ni huo­nos­ti. Tar­koi­tin, että yhtä lail­la vai­kut­teet voi­vat olla huo­no­ja. Alku­pe­räi­nen ase­tel­ma­han kes­kus­te­lus­sa oli, että ruso oli sitä miel­tä, että on ole­mas­sa vain yksi­löi­den älyk­kyyt­tä ei kan­sa­kun­nan. Ja että tavoi­te­ti­la on mak­si­maa­li­nen kan­san­kun­nan heterogeenisyys. 

  Mik­si älyl­li­nen hete­ro­gee­ni­syys oli­si tavoi­tel­ta­vam­paa kuin kor­kea­ta­soi­nen homo­gee­ni­syys, joka on Suo­men vah­vuus esim. Pisa-tes­teis­sä. Tätä kysyin ja kysyn vieläkin!

  Mitään kan­sa­kun­nan hete­ro­gee­ni­syyt­tä ei myös­kään tar­vit­se olla omak­sues­sam­me esim. eri­lai­sia vil­je­lys­tek­nii­koi­ta ja mui­ta Osmon mai­nit­se­mia asioi­ta. Parem­min­han me ne omak­sum­me, jos kai­kil­la on älyä nii­tä omak­sua… En tie­dä osoit­ti­ko Osmo kom­ment­tin­sa minul­le, mut­ta aina­kin hän puhuu eri asias­ta kuin ruso ja minä. Ei minul­la ole mitään ulko­mai­sia, meil­le edul­li­sia vai­kut­tei­ta vas­taan. Kyse oli sii­tä, edis­tää­kö kan­sa­kun­nan älyl­li­nen hete­ro­gee­ni­syys jotain ja jos niin mitä. 

  Jos ruo­ka­kult­tuu­ria köyh­dyt­tä­viä joka tup­pu­ky­län kul­mal­le ilmes­ty­nei­tä pizze­rioi­ta pitää mai­nio­na esi­merk­ki­nä myön­tei­ses­tä vai­kut­tees­ta, niin en voi muu­ta kuin ihme­tel­lä. Onhan se tie­tys­ti hie­noa, että Frut­ti di Maren saa tis­mal­leen saman­lai­se­na samal­la turk­ki­lai­sel­la aksen­til­la Johan­nes­bur­gis­ta Sodan­ky­lään… Eipä tule yllä­tyk­siä! Kas, en kui­ten­kaan osaa tätä moni­kult­tuu­ri­suut­ta niin arvos­taa, pikem­min­kin näen sen mono­kult­tuu­ri­suu­te­na, kuten McDonalds-baaritkin. 

  (Sitä pait­si kar­ja­lan­pais­tis­sa ei ole mitään ankea­ta, se on hyvää, kokei­le­pa teh­dä se lui­ses­ta lihas­ta ja vaik­ka iso­jen juu­res­pa­lo­jen ja sipu­lin kans­sa. Ne kau­pan val­miit ainek­set nyt tie­tys­ti ovat vähän ankei­ta, mut­ta kyl­lä niis­tä­kin ihan kel­po pais­tin saa..)

 14. Osmo luu­lee..

  Län­si­ran­ni­kon väes­tö on jopa geneet­ti­ses­ti pal­jon terveempää,”

  Kan­san­ter­veys­lai­tok­sen laa­jan tut­ki­muk­sen mukaan nime­no­maan geneet­ti­siä ero­ja ei ole, vaan ilmiö­tä on seli­tet­ty elin­ta­voil­la ja ruot­sin­kie­li­sen väes­tön yhteisöllisyydellä. 

  Asias­ta lisää mm. Kan­san­ter­veys­lai­tok­sen jul­kai­sus­sa “Kan­san­ter­veys” 10/2006 s. 14–15.

  ” […] sisä­maan kan­sal­lis­mie­li­sem­män lisään­ty­mi­sen sisä­siit­toi­siin alueisiin.”

  Nyt kyl­lä trollaat?

 15. Puheet suo­ma­lais­ten sisä­siit­toi­suu­des­ta eivät perus­tu min­kään­lai­siin tie­teel­li­set kri­tee­rit täyt­tä­viin tut­ki­mus­tu­lok­siin ja täs­sä kon­teks­tis­sa ne voi­daan­kin tul­ki­ta rasis­ti­sek­si lei­ma­kir­veek­si, jol­la vih­reät yrit­tä­vät perus­tel­la omia ideo­lo­gi­sia hankkeitaan.

  Kult­tuu­rien väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus ja moni­kult­tuu­ri­suus, Osmo hyvä, ovat kak­si täy­sin eri asi­aa. Kult­tuu­rien väli­ses­sä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa voi­daan, jos näin halu­taan, ottaa oppia hyvis­tä ja tehok­kais­ta toi­min­ta­ta­vois­ta ja näin on käy­tän­nös­sä tapah­tu­nut myös suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin koh­dal­la. Useim­mi­ten vie­rais­ta kult­tuu­reis­ta Suo­meen juur­tu­neet hyvät ja tehok­kaat tavat ovat tul­leet hyvin sotais­ten vuo­ro­vai­ku­tus­ten seu­rauk­se­na. Nämä ja vai­keat luon­no­no­lot ovat teh­neet suo­ma­lai­sis­ta myös hyvin sit­kei­tä ja kek­se­liäi­tä. Ilman näi­tä “sisä­siit­toi­suu­del­la han­kit­tu­ja” omi­nai­suuk­sia suo­ma­lai­sia ei oli­si ole­mas­sa. Hyvi­nä aikoi­na maa­ham­me on pesiy­ty­nyt sit­ten enem­män­kin nii­tä huo­no­ja asioi­ta, jois­ta “ame­rik­ka­lai­nen ros­ka­kult­tuu­ri” näyt­tää vih­rei­den mie­les­tä ole­van sitä pahin­ta lajia.

  Var­sin­kin viher­va­sem­mis­tol­la näyt­tää ole­van kova hin­ku tuo­da aktii­vi­ses­ti suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin kaik­kea vie­ras­ta, kar­voi­neen päi­vi­neen, ja jo läh­tö­koh­tai­ses­ti tei­dän jouk­kon­ne myön­tä­vät, että kovin eri­lai­set kult­tuu­rit ovat kes­ke­nään yhteen­so­pi­mat­to­mia. Täl­lai­sen joh­to­pää­tök­sen voi teh­dä sii­tä, että vih­reät vaa­ti­vat suo­ma­lai­sil­ta sitä ns. suvait­se­vai­suut­ta eli muut­ta­maan omia käy­tän­tö­jään, jot­ta ris­ti­rii­dat vie­rai­den tapo­jen kans­sa eivät aiheut­tai­si konflikteja.

  En myös­kään ymmär­rä, miten te sovi­tat­te kan­sain­vael­lus­ten seu­rauk­se­na eko­lo­gi­sen jalan­jäl­jen kas­vat­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­van älyl­li­sen ris­ti­rii­dan. Vai huo­maat­te­ko sitä edes? Entä mitä aja­tuk­sia kehi­ty­sa­vul­la aikaan­saa­dun Afri­kan väes­tö­rä­jäh­dyk­sen kas­vat­ta­man eko­lo­gi­sen jalan­jäl­jen suu­ruus teis­sä aiheuttaa?

  Kovin syväl­li­siä tie­teel­li­siä tut­ki­muk­sia vuo­ros­taan ei tar­vi­ta sen sei­kan totea­mi­sek­si, että esi­mer­kik­si ran­ta­ruot­sa­lai­set, ahve­nan­maa­lai­set, Suo­men roma­nit ja saa­me­lai­set ovat hyvin sisä­siit­tois­ta väkeä. Sii­hen riit­tää pelk­kä perus­kou­lun mate­ma­tiik­ka ja yhteis­kun­tao­pin tun­neil­ta saa­tu tie­to. Ahve­nan­maa­lai­sia lie­nee n. 20.000, jois­ta lisään­ty­mi­si­käi­siä alle kol­man­nes. Roma­nei­ta vuo­ros­taan on alle 10.000. Toh­dit­ko Osmo väit­tää, että ahve­nan­maa­lai­set tai roma­nit oli­si­vat degeneroituneita?

 16. Evo­luu­tios­sa on ter­mi pul­lon­kau­lae­fek­ti. Se tar­koit­taa suun­nil­leen sitä, että joku popu­laa­tio kutis­tuu syys­tä ja toi­ses­ta välil­lä hyvin pie­nek­si ja myö­hem­min taas kasvaa.

  Nyky-Suo­men alue on eräi­den näke­mys­ten mukaan voi­nut supis­tua väes­töl­tään välil­lä jopa muu­ta­maan sataan ihmi­seen. Eikä tän­ne tul­lut väes­tö alun­pe­rin­kään ollut kovin suuri.

  Sii­tä huo­li­mat­ta tun­tuu vai­keal­ta aja­tel­la, että erit­täin moni­mut­kai­nen ja lukuis­ten gee­nien tuot­ta­ma älyk­kyys oli­si kan­sal­la nimel­tä suo­ma­lai­set kovin poik­kea­va esim. ghanalaisista. 

  Koko ihmis­kun­nan gee­ni­pe­ri­mä on niin homo­gee­ni­nen, että itse näen älyk­kyys­tes­tien ja pisa­tes­tien tulok­set hyvin pit­käl­le ympä­ris­tön tuot­tei­na. Toki myön­nän, jos sai­var­te­le­maan men­nään, että yhteis­kun­nat sinän­sä (ihmi­sen kas­vu­ym­pä­ris­töt) ovat myös gee­nien tuotteita.

  Jou­ni Lundqvist

 17. Ahve­nan­maa­lai­set tai­ta­vat olla geneet­ti­ses­ti pal­jon hete­ro­gee­ni­sem­pia kuin vaik­ka­pa posio­lai­set. Onhan sitä vähän har­ras­tet­tu merenkulkua.

  Moni­kult­tuu­ri­suu­den vas­ta­koh­ta on yksi­kult­tuu­ri­suus, jol­lais­ta vaa­li­taan van­ha­les­ta­dio­lai­sis­sa syr­jä­ky­lis­sä, Yhdys­val­tain raa­mat­tu­vyö­hyk­keel­lä ja vaik­ka­pa Sau­di-Ara­bias­sa ja Iranissa. 

  Minul­la ei ole mitään sitä vas­taan, että yksi­kult­tuu­ri­suut­ta vaa­li­vat vetäy­ty­vät omiin reser­vaat­tei­hin­sa, pukeu­tu­vat kaik­ki samal­la taval­la, kam­paa­vat tuk­kan­sa samal­la taval­la ja elä­vät päi­väs­tä toi­seen samaln­lais­ta elä­mää, kun­han eivät pako­ta mui­ta samaan.

  Aika huo­nos­ti nämä van­ha­les­ta­dio­lai­set kylät kyl­lä menes­ty­vät. Moni pyr­kii niis­tä pois ja kiel­täy­tyy kos­kaan enää palaa­mas­ta. Moni­kult­tuu­ri­sil­la kau­pun­geil­la menee pal­jon paremmin

  Mikä­hän on sel­lai­nen oma käy­tän­tö, jota minä olen vaa­ti­nut ketään muut­ta­maan? Hyvä, olen vas­tus­ta­nut ympä­ri­leik­kaus­ta, myön­nän, mut­ta muu­ta en muis­ta vas­tus­ta­nee­ni. Hyvä, toi­nen­kin syn­ti löy­tyy: pakol­lis­ta, tun­nus­tuk­sel­lis­ta uskon­non­ope­tus­ta olen vas­tus­ta­nut, kos­ka minus­ta jokai­nen lah­ko opet­ta­koon oman uskon­ton­sa mui­ta sii­hen pakottamatta. 

  Moni­kult­tuu­ri­suu­den suu­rin uhka eivät ole eri­lai­set suo­ma­lai­set hur­ma­hen­ki­set kan­sal­lis­mie­li­set, kos­ka hei­tä on aika vähän, vaan hei­dän ete­läi­sem­mät hen­gen­hei­mo­lai­sen­sa isla­mi­lai­sis­sa mais­sa, yhden ainoan kult­tuu­rin puo­les­ta saar­naa­vat ja sotivat.

  Pari ker­taa YK:n kokouk­sis­sa käy­nee­nä haluan huo­maut­taa, että yksi­kult­tuu­ri­suu­den puo­lus­ta­jat löy­tä­vät hel­pos­ti toi­sen­sa. Vati­kaa­ni teki tii­vis­tä yhteis­työ­tä isla­mi­lais­ten mai­den kans­sa. Ahdas­mie­li­syys näyt­tää yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä voit­ta­van pie­net teo­lo­gi­set erimielisyydet. 

  Euroop­pa­lai­suu­den puo­lus­ta­mi­nen on libe­raa­lin arvo­yh­teis­kun­nan puo­lus­ta­mis­ta. Libe­raa­lis­sa yhteis­kun­nas­sa sal­li­taan ihmis­ten elää eri taval­la, ja kun­nioit­taa eri­lai­sia arvo­ja eikä edes pako­te­ta ketään syö­mään päi­vit­täin kar­ja­lan­pais­tia, jos­kaan ei sitä kielletäkään.

 18. ”Aja­tel­laan nyt vaik­ka suo­ma­lai­sia. Luku­tai­to län­nes­tä, peru­na Ame­ri­kas­ta, muut vil­je­ly­kas­vit Euroo­pas­ta, kan­san­musiik­ki Puolasta. ”

  Edel­lyt­ti­kö tämä laa­jaa­kin inti­aa­nien, euroop­pa­lais­ten maan­vil­je­li­jöi­den ja puo­la­lais­ten tans­si­jat­ta­rien maahantuontia?

  ”Rajat sul­jet­tui­na asui­sim­me yhä Ryy­sy­ran­nas­sa hank­kien elan­non lähin­nä metsästäen.”

  Mihin tämä väit­tee­si perus­tuu? Koi­tui­ko pit­kä ruot­sa­lais­mie­hi­tys kan­san­mur­hi­neen, pak­ko­kään­ny­tyk­si­neen ja sota­väen pak­ko-ottoi­neen todel­la­kin yksi­no­maan kan­sam­me onnek­si? Eikö suo­ma­lai­sil­la todel­la­kaan ollut kult­tuu­ria ennen ruot­sa­lais­ten hyök­käys­tä? Jos todel­la­kin uskot näin niin ei voi kuin onni­tel­la RKPläis­ten taho­jen täy­del­lis­tä menes­tys­tä aivo­pe­sus­sa. Aivan yhtä hyvin minä voi­sin väit­tää että jos suo­ma­lai­sia ei oli­si alis­tet­tu lyhy­tai­kai­sen tek­ni­sen yli­voi­man avul­la, oli­sim­me val­loit­ta­neet pait­si koko maa­il­man niin myös avaruuden.. 

  ”Aivan vii­me aikoi­na etni­set ravin­to­lat, pizzat ja pas­ta­ruu­at ovat tuo­neet jotain loh­tua läs­ki­soo­sin ja kar­ja­lain­pais­tin ankeuteen.”

  Mel­ko sub­jek­tii­vi­nen näkemys..

  ”Län­si­ran­ni­kon väes­tö on jopa geneet­ti­ses­ti pal­jon ter­veem­pää, saa­tu­aan “vai­kut­tei­ta” ulko­mai­ses­ta gee­ni­pe­ri­mäs­tä ver­rat­tu­na sisä­maan kan­sal­lis­mie­li­sem­män lisään­ty­mi­sen sisä­siit­toi­siin alueisiin.”

  Halua­mat­ta miten­kään kiis­tää tie­to­ja­si itä­suo­ma­lais­ten suu­rem­mas­ta suo­ma­lai­suu­des­ta joh­tu­vas­ta hei­kos­ta peri­mäs­tä, totean ainoas­taan että käsi­tyk­se­si vai­kut­taa ole­van sama kuin RKPn hen­ki­sen isän, Axel Olof Freu­dent­ha­lin käsi­tyk­set asias­ta. Sil­tä varal­ta ettei joku luki­ja tun­ne lain­kaan tätä asi­aa niin:

  * Ruot­sia puhu­va sivis­ty­nyt luok­ka kuu­luu ruot­sa­lai­seen kan­sal­li­suu­teen, joka näin ollen oli ollut ja on edel­leen­kin valtiaskansa;
  * Suo­ma­lai­set eivät olleet voi­neet, rotun­sa jäsen­kan­saa kun oli­vat, luo­da ennen ruot­sa­lais­ten val­loi­tus­ta mitään omin­ta­keis­ta kulttuuria;
  * His­to­rias­ta tie­däm­me, että niil­lä kan­soil­la, jot­ka kuu­lu­vat turaa­ni­lai­seen kan­san­su­kuun, ei ole eri­tyi­siä luon­non­lah­jo­ja itse­näi­seen edis­ty­mi­seen sivis­tyk­sen eikä vil­je­lyk­sen alalla;
  * Ei mikään muu kan­sa Euroo­pas­sa ole osoit­ta­nut niin vähän tai­pu­mus­ta itse­näi­seen ase­maan kan­so­jen jou­kos­sa kuin suo­ma­lai­set ja yli­pään­sä koko turaa­ni­lai­nen suku;
  * Älyl­li­ses­sä suh­tees­sa suo­ma­lai­set eivät vie­lä vetä­neet ver­to­ja muil­le kansoille;
  * Ruot­sa­lai­sen talon­po­jan mie­les­tä suo­ma­lai­nen ammat­ti­to­ve­ri on alem­pi olen­to, erä­mai­den pölk­ky­pää, joka kai­kis­sa suh­teis­sa on hänes­tä jäljessä.

  Kysei­sen her­ran nimeä kan­ta­vaa Axel Olof Freu­dent­hal –mita­lia, toki vain hopeis­ta kos­ka kul­tai­set on varat­tu.. no Heil­le, kan­taa ylpeä­nä mm. Paa­vo Lip­po­nen, joten kyl­lä itä­suo­ma­lai­nen­kin voi pääs­tä Bätt­re­ta­lan­de – pii­rei­hin kun tar­peek­si tekee heil­le palveluksia..

  Miel­tä häm­men­tä­vä yksi­tyis­koh­ta­na totean että Ruot­sin BKT asu­kas­ta koh­den on nykyi­sin ALEMPI kuin Suo­men.. Kun vie­lä muis­te­taan että Ruot­si on saa­nut yltä­kyl­läi­ses­ti moni­kult­tuu­ris­ta rik­kaut­ta ja parem­pia gee­ne­jä, unoh­ta­mat­ta sitä 350 000 euron väli­tön­tä sääs­töä val­tion menoi­hin jokais­ta maa­han­muut­ta­jaa (ei suom. huom.) koh­den, niin ei voi kuin häm­mäs­tel­lä miten tämä yli­pää­tään on mahdollista! 

  ”Tai Intia. Siir­to­maa­kau­des­ta ei tie­ten­kään saa sanoa mitään hyvää, mut­ta uskal­lan sil­ti väit­tää, että brit­ti­läi­nen kult­tuu­ri on vai­kut­ta­nut Inti­aan myön­tei­ses­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­tai­siin kah­ta­sa­taa eri­lais­ta kieltä.”

  Eikö siel­lä sit­ten enää puhuta?

  ”Omas­sa vies­tis­sä­si mai­nit­sit jo Ete­lä-Afri­kan, jos­sa euroop­pa­lai­sen vai­ku­tuk­sen ansios­ta jul­kais­taan puo­let man­te­reen kirjoista.”

  Tso tso.. Kyl­lä ne afrik­ka­lai­set­kin kir­joit­taa kir­jo­ja. Esi­mer­kik­si pro­sen­tu­aa­li­ses­ti jul­kai­sui­hin näh­den nobel-pal­kin­non saa­nei­ta löy­tyy monin ver­roin enem­män Afri­kas­ta kuin täältä…

  ”Hong­kong ja Singapore.
  Intia­lais­ten vai­ku­tus Kenian talou­teen on ollut erit­täin rikas­tut­ta­va. Zim­babwes­sa on yri­tet­ty kan­sal­lis­mie­li­ses­tä ohjel­maa seu­ra­ten pääs­tä eroon vie­rais­ta vai­kut­teis­ta, mut­ta ei se oikein hyvin suju.”

  Mah­ta­ko­han nämä­kään olla nii­tä par­hai­ta esi­merk­ke­jä moni­kult­tuu­rin rikas­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta.. Zim­babwe ei muu­ten suin­kaan ole mikään savo­lais­ten ryy­sy­ran­nan­joo­sep­pien sisä­siit­toi­nen ja homo­gee­ni­nen taka­pa­ju­la vaan aito moni­kult­tuu­ri­nen val­tio, jon­ka väes­tös­tä sho­nat (71%), nde­be­let (16%) ja muut afrik­ka­lai­set (11%) muo­dos­ta­vat Suo­meen ver­rat­tu­na äärim­mäi­sen rik­kaan ja hete­ro­gee­ni­sen väestön..

  ”Antii­kin Roo­ma imi tai­ta­vas­ta vai­kut­tei­ta sekä hel­lee­ni­ses­tä kult­tuu­ris­ta että egyp­ti­läi­ses­tä. Roo­man val­ta­kun­nan leviä­mi­nen poh­joi­seen toi nii­hin yhteiskuntajärjestyksen. ”

  Roo­man val­ta­kun­nan leviä­mi­nen poh­joi­seen ja itään toi muka­naan laa­jan maa­han­muu­ton ja sitä seu­raa­van romahduksen.

  ”Myön­tei­siä esi­merk­ke­jä kult­tuu­rien toi­si­aan rikas­tut­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta voi­daan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon.”

  Äärim­mäi­sen nega­tii­vi­sia esi­merk­ke­jä kult­tuu­rien toi­si­aan ”rikas­tut­ta­vas­ta” vai­ku­tuk­ses­ta voi­daan esit­tää vaik­ka kuin­ka pal­jon. Aino ero näil­lä on sii­nä että ne on help­po perus­tel­la ylei­ses­ti hyväk­sy­tyl­lä his­to­rial­la, ei mie­li­ku­vil­la tai jol­lain pseudopupulla..

  ”Ulko­mai­sil­ta vai­kut­teil­ta suo­jau­tu­mis­ta sovel­let­tiin tuhan­sia vuo­sia Tyy­nen val­ta­me­ren saa­ril­la, mut­ta ei se mitään kovin lois­ta­vaa synnyttänyt.”

  Viit­taan vie­lä tuo­hon Japa­niin.. Mai­nit­sen vie­lä toi­sen­kin mel­koi­sen homo­gee­ni­sen väes­tön saa­ren eli Islan­nin, ja kun sinä Ode mai­nit­sit etni­ses­ti äärim­mäi­sen rik­kaan ja hete­ro­gee­ni­sen Intian, niin tut­ki­pa mis­sä näis­tä mais­ta on esi­mer­kik­si alhai­sin kes­ki­mää­räi­nen elinikä..

 19. Tuo Gladwel­lin mai­nit­se­ma tut­ki­mus on täyn­nä rei­kiä alkaen sii­tä, ettei ole mitään tie­toa noi­den las­ten afroa­me­rik­ka­lais­ten isien älykkyyksistä.

 20. Ahdas­mie­li­syys näyt­tää yhdis­tä­vä­nä teki­jä­nä voit­ta­van pie­net teo­lo­gi­set erimielisyydet.”

  Vapaa­mie­li­set siis rii­taan­tu­vat kes­ke­nään helpommin. 🙂

 21. ruso sanoo:

  Osmol­le,
  Tie­däm­me Tatu Van­ha­sen vieh­ty­vän rotuo­peis­ta älyk­kyys­poh­din­to­jen­sa rinnalla.”

  Onko Osmol­la ja sinul­la jotain salat­tua tie­toa Tatu Van­ha­sen miel­ty­myk­sis­tä? Ker­to­kaa toki meil­le tie­tä­mät­tö­mil­le, mis­tä on kyse! Jätä epä­mää­räi­set vih­jai­lut ja nos­ta kis­sa pöydälle!

  Lausu­ma­si on Van­has­ta her­jaa­va, ellei vakuut­ta­via argu­ment­te­ja tule väit­tee­si tueksi.

 22. Eli­nal­le,
  Tar­joi­tin juu­ri sitä, min­kä Osmo tar­ken­si parem­min sanoin kuin mitä oli­sin itse saa­nut suollettua.

 23. Nyt ihan ole­tus­poh­jal­ta tarkistamatta:

  Jos vii­tat­tu tut­ki­mus on se usein mai­nit­tu sodan jäl­keen teh­ty, isät oli­vat USA:n armei­jan soti­lai­ta. USA:n armei­jaan oli ja on palik­ka­tes­ti, jon­ka raja on n. 80. Isien soti­la­sar­vot toden­nä­köi­ses­ti myös oli­vat huo­mat­ta­vas­ti mosu­ri­ta­soa korkeampia.

  Yhdys­val­tain kou­lu­jär­jes­tel­mäs­sä on pit­kään esiin­ty­nyt ano­ma­lia: Rotu­jen väli­set suo­riu­tu­mi­se­rot ovat pal­jon pie­nem­mät armei­jan hen­ki­lö­kun­nal­leen jär­jes­tä­mis­sä kou­luis­sa. Syy­tä on etsit­ty har­taas­ti, mut­ta kaik­kein ilmei­sin­tä on kiel­täy­dyt­ty kat­so­mas­ta: Aines on jo val­miik­si älyk­kyys­tes­tein valikoitua

 24. Eli­nal­le,
  …ei ole mitään salais­ta tie­toa. Van­ha­seen lii­te­tään var­sin ylei­ses­ti sana “rotuop­pi”. Esim HS kuu­kausi­lii­te kir­joit­ti jokin vuo­si sit­ten otsi­kol­la Pro­fes­so­ri Van­ha­sen uusi rotuop­pi. Kan­dee lukea!

 25. ruso,

  Mie­les­tä­ni kir­joi­tit­te aivan eri asias­ta: Sinä väes­tön hete­ro­gee­ni­syy­den puo­les­ta, Osmo vie­rai­den vai­kut­tei­den puo­les­ta. Vie­rai­siin vai­kut­tei­hin ei tar­vi­ta kuin TV ja inter­net ja vaik­ka­pa opin­to­mat­ko­ja, ei hete­ro­gee­nis­tä veästöä. 

  Mut­ta, jos te mie­les­tän­ne otit­te saman asian esiin, niin jää­vi­hän minä täs­sä olen sit­ten sitä kiistämään.

 26. ruso,

  Median tapa liit­tää pahan­tah­toi­ses­ti mil­loin mitä­kin ter­me­jä ihmi­siin, ei rii­tä vakuut­ta­maan minua asioi­den toden­pe­räi­syy­des­tä. Ei tosi­aan vaik­ka se oli­si sano­ja­si lainaten“yleisesti liitetty”…

  Luin kyl­lä aikoi­naan kuu­kausi­liit­teen jutun. Rotuop­piin vii­tat­tiin monel­la ilkeä­mie­li­sel­lä taval­la, jois­ta Van­ha­sen kau­nii­ta ihmis­var­ta­loi­ta kuvaa­vat veis­tok­set oli­vat yksi asia, mikä jäi mieleen.

 27. Osmo otti kom­ment­tis­saan esiin eril­lään kas­va­nei­den kak­sos­ten älyk­kyys­tut­ki­muk­set ja nii­den meto­do­lo­gi­set ongelmat. 

  Kak­sos­tut­ki­muk­sia on kui­ten­kin teh­ty pal­jon muis­ta­kin läh­tö­koh­dis­ta kuin eril­leen jou­tu­neis­ta yksi­löis­tä. Alla lai­naus Van­ha­sen kom­ment­te­ja Jen­se­nin teok­seen The g Fac­tor – The Science of Men­tal Abi­li­ty (Prae­ger 1998) : 

  Täs­sä kir­jas­sa Jen­sen käsit­te­lee perus­teel­li­ses­ti kysy­mys­tä perin­nöl­li­syy­den ja älyk­kyys­osa­mää­rän yhtey­des­tä. Van­ha­sen mukaan Jen­sen ei tie­ten­kään kiel­lä sitä, ettei­vät­kö myös ympä­ris­tö­te­ki­jät vai­kut­tai­si älyk­kyy­teen: ”Ilmia­su on aina sekä perin­tö­te­ki­jöi­den että ympä­ris­tö­te­ki­jöi­den vai­ku­tuk­sen alainen.”

  Mut­ta mitä todis­tei­ta Jen­se­nil­lä on perin­tö­te­ki­jöi­den domi­noi­van vai­ku­tuk­sen puo­les­ta? Van­ha­nen luet­te­li neljä:

  ”Ensin­nä­kin, yhdes­sä kas­va­tet­tu­jen ident­tis­ten kak­sos­ten älyk­kyys­osa­mää­rät ovat pal­jon lähem­pä­nä toi­si­aan kuin yhdes­sä kas­va­tet­tu­jen epäi­dent­tis­ten kak­sos­ten. Tätä eroa ei voi miten­kään selit­tää ympä­ris­tö­te­ki­jöil­lä. Toi­sek­si, eril­lään kas­va­tet­tu­jen ident­tis­ten kak­sos­ten älyk­kyys­osa­mää­rät ovat lähem­pä­nä toi­si­aan kuin yhdes­sä kas­va­tet­tu­jen epäi­dent­tis­ten kak­sos­ten. Kol­man­nek­si, adop­toi­tu­jen hen­ki­löi­den, jot­ka eivät ole kos­kaan tun­te­neet bio­lo­gi­sia van­hem­pi­aan, älyk­kyys­osa­mää­rät kor­re­loi­vat vah­vem­min hei­dän bio­lo­gis­ten van­hem­pien­sa kuin hei­dän kas­va­tus­van­hem­pien­sa älyk­kyys­osa­mää­rien kans­sa. Nel­jän­nek­si, lap­suu­des­ta asti yhdes­sä kas­va­tet­tu­jen hen­ki­löi­den, jot­ka eivät ole sukua kes­ke­nään, älyk­kyys­osa­mää­rät kor­re­loi­vat hei­kom­min kuin bio­lo­gis­ten sisa­rus­ten, ja aikui­siäs­sä hei­dän ÄO-kor­re­laa­tion­sa ale­nee nol­laan. Jen­sen viit­taa moniin tut­ki­muk­siin, jot­ka tuke­vat näi­tä havaintoja.”

  Van­ha­nen otti täs­sä yhtey­des­sä kan­taa myös käyt­täy­ty­mis­ge­ne­tii­kan löy­dök­siin, jot­ka hänen mukaan­sa ovat täy­sin lin­jas­sa Jen­se­nin tee­sien kans­sa. Van­ha­nen mai­nit­si, että yhte­nä mie­len­kiin­toi­se­na havain­to­na on myös se, että peri­mä vai­kut­taa ylei­sä­lyk­kyy­teen lap­suusiäs­sä vähem­män kuin aikuisiässä.

  ”Jen­se­nin joh­to­pää­tök­se­nä on, että perin­tö­te­ki­jöi­den vai­ku­tus älyk­kyys­osa­mää­rään on 40–50% lap­suu­des­sa, 60–70% nuo­ruu­des­sa ja van­hem­mal­la iäl­lä mel­kein 80%.”
  Van­ha­nen ker­toi, että Jen­sen sai aikoi­naan osak­seen anka­raa arvos­te­lua. Asiat ovat kui­ten­kin muut­tu­neet: tus­kin kukaan nyky­ään kiel­tää peri­män vai­ku­tus­ta yksi­löi­den väli­siin älyk­kyy­se­roi­hin. Vai­ku­tuk­sen mää­räs­tä voi­daan tosin olla eri miel­tä. Van­ha­nen heit­ti, että jopa sosio­lo­git ovat tai­pu­neet tosi­asioi­den edes­sä. Aina­kin J.P. Roo­sin tapauk­ses­sa tämä pitää myös Suo­men osal­ta paik­kan­sa! (Tosin Roos itse arve­lee ole­van­sa har­vi­nai­nen poikkeus.)”

  Läh­de: http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006–2‑niemela3.html

 28. Esim HS kuu­kausi­lii­te kir­joit­ti jokin vuo­si sit­ten otsi­kol­la Pro­fes­so­ri Van­ha­sen uusi rotuop­pi. Kan­dee lukea!”

  Juu, ‘kan­dee’ lukea. Sii­tä saa hyvän käsi­tyk­sen suo­ma­lai­sen jour­na­lis­min tasosta…

 29. Minä en ole kos­kaan epäil­lyt peri­män osuut­ta älyk­kyy­teen. Jens­se­nin luvut saat­ta­vat olla tosia. Sen sijaan älyk­kyys­tes­tien ja pisa­tes­tien luo­tet­ta­vuut­ta olen pohtinut. 

  Armei­jas­sa meil­lä oli aika­naan joku palik­ka­tes­ti. Sii­nä oli perus­o­siot eli hah­mo­tus, ver­baa­li­suus ja mate­ma­tiik­ka. Olen sata var­ma, että meil­lä lukion käy­neil­lä oli etu­lyön­ti ver­rat­tu­na kan­sa­kou­lun käy­nei­siin, jot­ka kuu­teen vuo­teen eivät olleet luke­neet pal­jon muu­ta kuin akuank­kaa ja urhei­lu-uuti­sia. Kynää oli käy­tet­ty etu­pääs­sä vain veik­kaus­ku­pon­kien täyttöön.

  Ja kun men­nään vie­lä pitem­mäl­le, sopii kysyä, mil­lä saa äly­tes­tis­sä köy­his­sä olois­sa kas­va­neen afrik­ka­lai­sen aikui­sen (tai koko kan­san) samal­le vii­val­le hyvin­voi­neen suo­ma­lai­sen kans­sa. Tätä minä tarkoitan

  Jou­ni Lundqvist

 30. Jou­ni,

  Niin, mik­si sinä olit käy­nyt lukion ja ne palik­ka­tes­tin huo­nos­ti läpäis­seet vain kan­sa­kou­lun…? Mik­si he oli­vat täy­tel­leet veik­kaus­ku­pon­ke­ja sil­mäil­len vaja­vai­sel­la luku­tai­dol­laan samal­la urhei­lu-uuti­sia ja tavan­neet pön­töl­lä Aku Ank­kaa sii­nä mis­sä sinä olit jo Her­mann Hes­se­si kah­lan­nut läpi siir­tyen vaa­ti­vam­paan kirjallisuuteen?

  Oli­si­ko lukion käy­neil­lä ALUN PERIN kes­ki­mää­rin kor­keam­pi älyk­kyys­osa­mää­rä vai onko tämä sinul­le ihan mah­do­ton ajatus?

  Vii­si­vuo­tiail­le teh­dään suh­teel­li­sen laa­ja tes­ti­pat­te­ris­to suo­ma­lai­ses­sa neu­vo­la­jär­jes­tel­mäs­sä tar­koi­tuk­se­na seu­loa epä­kel­vot tulok­kaat start­ti­luo­kil­le ja eri­tyi­so­pe­tuk­sen pii­riin. Var­sin toi­mi­vaa.. ! Nega­tii­vi­nen kor­re­laa­tio tes­tis­sä menes­ty­mi­sen ja kou­lu­vai­keuk­sien välil­lä on erit­täin merkitsevä. 

  Joten ehkä se lukion käy­mi­nen ei ole niin relevanttia..

 31. Tra­ve­ler,

  Kuu­kausi­liit­teen jut­tu oli tosi­aan tör­keän lei­maa­va. “Hip­sii suk­ka­sil­laan jne..” havain­to­ja, joi­den tar­koi­tus oli vain luo­da kuvaa sää­lit­tä­väs­tä rotuop­pien hapat­ta­mas­ta persoonasta. 

  Todel­la tar­koi­tus­ha­kui­nen, ikä­vän sävyi­nen jut­tu Tatu Van­ha­ses­ta. Toi­mit­ta­ja-paral­la ei ilmei­ses­ti ollut mitään edel­ly­tyk­siä ymmär­tää asian tie­teel­lis­tä puol­ta, joten oli pak­ko tur­vau­tua joka virk­kees­sä sii­hen irre­le­vant­tiin seik­kaan, että Tatu Van­ha­nen on Mat­ti Van­ha­sen isä.

 32. Ode: brit­ti­läi­nen kult­tuu­ri on vai­kut­ta­nut Inti­aan myön­tei­ses­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­tai­siin kah­ta­sa­taa eri­lais­ta kieltä.

  Hmmm… Joka tapauk­ses­sa näis­sä asiois­sa puo­li­hy­väk­syt­ty lähde

  http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IN

  sanoo:

  The num­ber of lan­gua­ges lis­ted for India is 428. Of tho­se, 415 are living lan­gua­ges and 13 are extinct.

 33. Osmo:
  “Pari ker­taa YK:n kokouk­sis­sa käy­nee­nä haluan huo­maut­taa, että yksi­kult­tuu­ri­suu­den puo­lus­ta­jat löy­tä­vät hel­pos­ti toi­sen­sa. Vati­kaa­ni teki tii­vis­tä yhteis­työ­tä isla­mi­lais­ten mai­den kanssa.”

  Se, että yhteis­työ­tä teh­dään on posi­tii­vi­nen asia. Sisäl­tö­puo­li on sit­ten toi­nen. Jos Vati­kaa­ni pyr­kii sil­lan­ra­ken­ta­jak­si län­si­mai­sen kult­tuu­rin ja ikiai­kai­sen kil­pa­kump­pa­nin­sa isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin välil­le pidän sitä pit­käl­lä aika­pers­pek­tii­vil­lä edis­tyk­sel­li­se­nä askeleena. 

  Sisäl­tö­puo­lel­la on sit­ten kes­kei­se­nä tämä väes­tö­po­li­tiik­ka, johon Vati­kaa­ni pitäi­si saa­da puhut­tua mukaan, jot­ta län­si­mai­sen kult­tuu­rin ja isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin välil­le voi­si saa­da kes­tä­vät väes­töl­lis­tä lii­ka­va­rus­te­lua rajoit­ta­vat sopi­muk­set. Kun Raa­mat­tu sanoo Juma­lan kehot­ta­neen, että “lisään­ty­kää ja täyt­tä­kää maa”, tuo lause­ke ei sisäl­lä vii­tet­tä sii­tä mitä teh­dään kun maa on jo täynnä. 

  Uskon, että kos­ka toi­mi­va ja riit­tä­vän syväl­li­nen dia­lo­gi län­si­mai­sen ja isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin joh­ta­vien edus­ta­jien välil­lä on tähän asti puut­tu­nut sekä Vati­kaa­ni että isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin joh­to on kat­so­nut tur­val­li­sem­mak­si ja Juma­lan tah­don mukai­sek­si maan täyt­tä­mi­sen omim­mil­la syn­ty­vyy­den sään­nös­te­lyä rajoittamalla. 

  Maa­pal­lon väes­tön­kas­vun jää­dyt­tä­mi­sek­si Suo­men hal­li­tuk­sen pitäi­si loba­ta pro­tes­tant­ti­sia kirk­ko­ja, pro­tes­tant­tis­ten kirk­ko­jen pitäi­si loba­ta Vati­kaa­nia ja Vati­kaa­nin pitäi­si raken­taa kon­sen­sus isla­mi­lai­sen kult­tuu­rin joh­don kans­sa. Jos pro­tes­tant­ti­set kir­kot onnis­tu­vat täs­sä lob­bauk­ses­sa Suo­men hal­li­tuk­sen kan­nat­tai­si antaa pro­tes­tant­ti­sil­le kir­kol­le koh­tuul­li­sia pro­tes­tant­tis­ten kirk­ko­jen toi­vo­mia moraa­lin raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen liit­ty­viä myönnytyksiä. 

  Henk­se­lei­tä pau­kut­ta­mal­la tämä ei kui­ten­kaan voi onnis­tua, vaan ainoas­taan pit­kä­jän­tei­sel­lä ja jämä­käl­lä toi­min­nal­la vuo­si­kym­men­ten ja vuo­si­sa­to­jen aika­jän­teel­lä ja perspektiivillä. 

  Tuon kal­tai­nen suun­ni­tel­ma kan­nat­tai­si lei­poa myös koh­ta aloit­ta­van EU:n vii­sai­den mies­ten ryh­män, jos­sa Jor­ma Olli­la on vara­pu­heen­joh­ta­ja­na, raken­ta­maan toimintasuunnitelmaan. 

  Sen että joku on älyk­kääm­pi kuin joku toi­nen ei pidä estää yhteis­työ­tä. Yleen­sä ei myös­kään kan­na­ta kiis­tel­lä sii­tä kuka on älyk­käin tai vii­sain, jos vaih­toeh­to­na on lyö­dä kaik­kien kiis­te­li­jöi­den älyk­kyys ja vii­saus yhteen ja teh­dä yhdes­sä jotain todel­la upe­aa, kuten rat­kais­ta ilmasto‑, väes­tö- sekä köyhyysongelmat.

 34. Usein ja mie­les­tä­ni täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa nousee usein pin­nal­le aja­tus sii­tä, että jos tun­nus­taa mah­dol­li­suu­den älyk­kyy­se­roi­hin kan­so­jen välil­lä syys­tä tai toi­ses­ta, oli­si se auto­maat­ti­ses­ti osoi­tus muu­ka­lais­vas­tai­suu­des­ta, rasis­mis­ta tms. On kui­ten­kin täy­sin mah­dol­li­suut­ta pyr­kiä havain­noi­maan ero­ja kan­so­jen välil­lä ilman nega­tii­vi­sia taka-ajatuksia.

  Omal­ta koh­dal­ta­ni haluan koros­taa, että olen arvoil­ta­ni mel­ko libe­raa­li, enkä ole ulko­maa­lai­sia vas­taan — oli­vat­pa nämä sit­ten mis­tä kan­sas­ta hyvän­sä. Samoin muis­tan Tatu Van­ha­sen ehdot­ta­neen TV-ohjel­mas­sa rat­kai­suk­si moniin ihmis­ten väli­siin ris­ti­rii­toi­hin sitä, että ihmi­set pariu­tui­si­vat nykyis­tä enem­män yli etnis­ten rajo­jen. Tämä lisäk­si mm. vähen­täi­si reses­sii­vi­ses­ti periy­ty­vien sai­rauk­sien esiintyvyyttä.

 35. Oli mai­nit­se­ma­ni HS-artik­ke­lin sävys­tä mitä miel­tä tahan­sa, niin suo­ra Van­has-lai­naus ko artikkelista:

  Ei afrik­ka­lais­ten huo­no-osai­suus ole mei­dän val­koi­hois­ten syy­tä. Kun suo­ma­lais­ten kes­ki­mää­räi­nen älyk­kyys­osa­mää­rä on 97, Afri­kas­sa se on 60–70. Erot älyk­kyy­des­sä on mer­kit­tä­vin huo­no-osai­suut­ta selit­tä­vä ilmiö”

  1) …aika suo­ra­vii­vais­ta päättelyä…
  2) kiis­ta­na­lai­nen läh­tö­ole­tus (älyk­kyys syn­nyn­näi­nen ominaisuus)
  3) totaa­li­sen historiatonta

 36. Älyk­kyy­den syn­nyn­näi­syy­des­sä ei ole mitään kiis­ta­na­lais­ta. Asia tun­ne­taan tavat­to­man hyvin.

  Noin suo­ral­ta kädel­tä mie­lee­ni ei tule _yhtään_ aspek­tia, jos­sa hen­ki­nen suo­ri­tus­ky­ky ja sen kehit­ty­mi­nen joten­kin oleel­li­ses­ti oli­si eri­lai­nen kuin ruu­miil­li­nen suo­ri­tus­ky­ky. Suun­nil­leen samat asiat pätevät.

 37. Kun yksi­kult­tuu­ri­suus onkin niin arvos­tet­tua niin lainaanpa
  täs­sä Ahve­nan­maan yhteis­kun­ta­mal­lin ihai­li­joi­den logiik­kaa ja perus­te­lui­ta sovel­let­tu­na Man­ner-Suo­meen. Eikö ole­kin vei­keä mal­li perus­te­lui­neen tuo Ahve­nan­maan malli: 

  1.) Kie­lie­nem­mis­tön kie­li, suo­mi, on ainoa viral­li­nen hal­lin­to­kie­li Man­ner-Suo­mes­sa. Mui­den kiel­ten käyt­tä­mi­nen on lain­vas­tais­ta, kos­ka Man­ner-Suo­mel­la on itsehallinto. 

  2.) Man­ner-Suo­men kou­lu­jär­jes­tel­mä toi­mii ainoas­taan suo­men kie­lel­lä. Muun­kie­li­set kou­lut on lait­to­mia, kos­ka Man­ner-Suo­mi on itsehallintoalue. 

  3.) Mui­ta kie­liä kuin suo­mea puhu­vat eivät saa omal­la äidin­kie­lel­lään mitään ope­tus­ta, kos­ka Man­ner-Suo­mel­la on itsehallinto. 

  4.) Mui­tä kie­liä äidin­kie­le­nä puhu­vil­ta lap­sil­ta on lail­la kiel­let­ty oman äidin­kie­len ja äidin­kie­li­nen ope­tus Man­ner-Suo­mes­sa, kos­ka Man­ner-Suo­mel­la on itsehallinto. 

  5.) Kaik­ki kun­nat toi­mi­vat suo­men kie­lel­lä Man­ner-Suo­mes­sa, kos­ka Man­ner-Suo­mel­la on itsehallinto. 

  6.)Jokaiseen jul­ki­seen vir­kaan riit­tää suo­men kie­len osaa­mi­nen suul­li­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti, kos­ka Man­ner-Suo­mel­la on itsehallinto. 

  7.) Man­ner-Suo­meen muut­ta­neet eivät saa ostaa kiin­teis­tö­jä ellei­vät ole asu­neet Man­ner-Suo­mes­sa vii­si (5) vuot­ta ja osaa­vat suo­mea, kos­ka Man­ner-Suo­mes­sa on itsehallinto

  8.) Katu­kil­vet ja tien­vii­tat on vain suo­mek­si Man­ner-Suo­mes­sa, kos­ka Man­ner-Suo­mes­sa on itsehallinto.

  9.) Kaik­ki opis­ke­le­vat tas­a­puo­li­ses­ti suo­men kie­lel­lä Man­ner-Suo­mes­sa, kos­ka Man­ner-Suo­mi on itsehallintoalue. 

  10.) Yri­tys­tä ei saa rekis­te­röi­dä Man­ner-Suo­meen ellei yri­tyk­ses­sä ole vähin­tään yhtä man­ner­suo­ma­lais­ta yri­tyk­sen hal­li­tus­jä­se­ne­nä, kos­ka Man­ner-Suo­mes­sa on itsehallinto

  11,) Man­ner-Suo­mes­sa sal­li­taan vain suo­men­kie­li­set seu­ra­kun­nat, kos­ka Man­ner-Suo­mes­sa on itsehallinto.

 38. Afrik­kaan on lai­tet­tu kehi­tys­a­pu­na rahaa monin­ker­tai­ses­ti Euroo­pan Mars­hall-avun ver­ran toi­sen maa­il­man­so­dan jälkeen. 

  Mis­tä joh­tuu, että kehi­tys­tä on edel­leen tapah­tu­nut niin vähän? Mik­si suu­ri osa 1960-luvun tie­noil­la itse­näis­ty­neis­tä Afri­kan val­tiois­ta on niin huo­nos­sa jamas­sa? Val­koi­sen hete­ro­mie­hen syy­tä­kö? Jos vih­reil­tä kysyy, niin toden­nä­köi­ses­ti, kuten kaik­ki ongel­mat ylipäätään.. 

  Aja­tel­laan nyt vaik­ka suo­ma­lai­sia. Luku­tai­to län­nes­tä, peru­na Ame­ri­kas­ta, muut vil­je­ly­kas­vit Euroo­pas­ta, kan­san­musiik­ki Puo­las­ta. Rajat sul­jet­tui­na asui­sim­me yhä Ryy­sy­ran­nas­sa hank­kien elan­non lähin­nä metsästäen.

  Aivan vii­me aikoi­na etni­set ravin­to­lat, pizzat ja pas­ta­ruu­at ovat tuo­neet jotain loh­tua läs­ki­soo­sin ja kar­ja­lain­pais­tin ankeuteen.”

  Kuten jo joku aiem­min­kin tote­si, uuden­lai­sen kult­tuu­rin maa­han­tuon­ti ei vaa­di ihmis­ten maa­han­tuon­tia. Tava­rat, musiik­ki ja tie­de, esi­mer­kik­si, eivät tee rikok­sia tai läh­de möli­se­mään kadul­le, jos joku piir­tä­jä jos­sain leh­des­sä ereh­tyy piir­tä­mään kuvan jos­tain par­ta­sui­ses­ta, 1400 vuot­ta sit­ten elä­nees­tä, vuohipaimenesta. 

  Kult­tuu­rel­lis­ten vai­kut­tei­den saa­mi­seen tar­vi­taan mas­sii­vis­ta maa­han­muut­toa isla­mi­lai­sis­ta val­tiois­ta ainoas­taan vih­rei­den märis­sä päi­vä­unis­sa, jot­ka vali­tet­ta­vas­ti uhkaa­vat tul­la todek­si myös meil­lä Suo­mes­sa. Aja­tel­kaa­pa tosi­aan vaik­ka Japa­nia, miten sen on onnis­tu­nut nous­ta talous­mah­dik­si ilman kol­man­nen maa­il­man kulttuurinrikastuttajia?

 39. No, ase­te­taan sit­ten kiistanalaiseksi.

  1) Unoh­de­taan myy­tit val­tio­mies­ten kuo­le­mat­to­mas­ta vii­sau­des­ta ja kan­san yli­ver­tai­suu­des­ta kyvys­tä ymmär­tää oma par­haan­sa ja siten tai­to seu­ra­ta suur­ten joh­ta­jien­sa näke­mys­tä, ts natio­na­lis­ti­nen historiankirjoitus.

  2) Muis­te­taan, että sat­tu­mal­la ja hil­lit­tö­mäl­lä onnel­la on myös osan­sa his­to­rian­ku­lus­sa (ole­te­taan vaik­ka ettei aiem­min mai­nit­tu peru­na oli­si jos­tain omi­tui­ses­ta syys­tä löy­tä­nyt ajois­sa peril­le tms ikävyyksiä).

  3) Ase­te­taan Suo­men maa­pe­rään hil­lit­tö­miä rik­kauk­sia, jois­ta suu­ret val­lat ovat iät ajat kinastelleet.

  …eli siis ole­te­taan, ettei­vät suo­ma­lai­set oli­si­vat niin onnek­kai­ta kuin mitä ovat olleet… räm­pi­sim­me köy­hyy­des­sä ja tais­te­li­sim­me päi­vit­täi­ses­tä toi­meen­tu­los­ta. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me oli­si uto­pia, aja­tus jota emme oli­si edes teo­reet­ti­se­na mah­dol­li­suu­te­na tul­leet ajatelleeksi. 

  Peri­mäm­me voi­si olla oleel­li­ses­ti sama, mut­ta mit­kä oli­si­vat tulok­sem­me Pisas­sa ja äo-tes­teis­sä, tyys­tin toi­sen­lai­ses­sa arjes­sa? Veik­kaan, että heikot…

 40. Itse en näe moni­kult­tuu­ri­hul­lu­tuk­sen vas­ta­koh­ta­na jotain kört­ti­ky­lää, jos­sa kaik­kien on pak­ko käyt­täy­tyä tie­tyl­lä taval­la ja jos­ta ei saa muut­taa pois. Minul­le moni­kult­tuu­ri-ideo­lo­gian ter­ve vas­ta­koh­ta on itse­näi­nen Suo­mi ennen EU:ta. Kyl­lä tääl­lä jo 80-luvul­la pit­saa ja kebab­bia syö­tiin. Ulko­mail­le pää­si töi­hin jos halusi ja ulko­maa­lai­set pää­si­vät tän­ne töihin. 

  Onko se Osmo mie­les­tä­si sit­ten hyvä vai huo­no asia, että Intias­sa puhu­taan 200:aa (tai 400:aa) kiel­tä? Vah­vis­taa­ko se Inti­aa val­tio­na, hel­pot­taa­ko hal­lin­toa ja pal­ve­lu­jen tar­joa­mis­ta? Vai päin­vas­toin? Toi­saal­ta Intia on val­ta­van iso Euroo­pan kokoi­nen alue, johon hel­pos­ti mah­tui­si kym­me­niä tai sato­ja kan­sal­lis­val­tioi­ta, jos niin halutaan.

  En usko, että Intias­sa­kaan puhu­taan nii­tä 200 kiel­tä jokai­ses­sa kau­pun­gis­sa. Toi­saal­ta mei­dän moni­kult­tuu­ri­ses­sa Turus­sam­me puhu­taan jo nyt 120 kiel­tä. Ja uusien mää­räys­ten mukaan nii­tä ilmei­ses­ti tul­laan puhu­maan myös Turun suo­ma­lai­sis­sa kou­luis­sa oppitunneilla. 

  Rikas­taa­ko tämä sinun mie­les­tä­si Tur­kua kult­tuu­ril­li­ses­ti tai talou­del­li­ses­ti? Pie­ne­nä vink­ki­nä: Tur­ku on Suo­men ensim­mäi­nen kau­pun­ki, jos­sa whi­te flight ‑ilmiö on havain­noi­ta­vis­sa live­nä ja jon­ka talous on moni­kult­tuu­rin takia konkurssitilassa.

 41. Kes­kus­te­lu on taas läh­te­nyt elä­mään omaa elä­mään­sä. Oden alku­pe­räi­nen poh­din­ta koh­dis­tui älyyn, Pisaan ja Tatu Van­ha­seen. Jos äidin­kie­len tun­nil­la kir­joit­taa asian vie­res­tä, arvo­sa­na on enin­tään vii­si. Ymmär­rys hoi, äly älä jätä. Minä­kö tyh­mä, nyt en ymmärrä.

  Jou­ni Lundqvist

 42. RUSOn Jou­luglö­gi on ilmi­sel­väs­ti lii­an vahvaa.
  Mon­ta ker­taa Suo­men kan­sa on kul­ke­nut hyvin ahtaas­ta evo­luu­tio­por­tis­ta nälän, pak­ka­sen ja vihol­lis­ten lähes nujertamana.
  Onnek­si meil­lä ei ole rik­kauk­sia, sil­loin oli­sim­me köyhiä???
  Joten­kin minus­ta tun­tuu että mei­dän “onnem­me” vete­lee vii­mei­si­ään, nyky­suo­ma­lai­nen on käsit­tä­mät­tö­män avu­ton ja tyh­mä arki­sis­sa askareissa.

 43. Jou­ni hyvä, 

  Ero­ta toki äidin­kie­len tun­nin aine­kir­joi­tus ja vapaa­muo­toi­nen net­ti­kes­kus­te­lu toi­sis­taan. Älyk­käi­den (ja mui­den­kin) ihmis­ten kes­kus­te­lu tuot­taa pol­vei­le­via asso­si­aa­tioi­ta suun­taan jos toi­seen. Vain tämä tekee aja­tus­ten vaih­dos­ta mie­le­käs­tä ain­kin mei­dän nais­ten mielestä.…. 

  Ja liit­tyi­kö mie­les­tä­si äidin­kie­len aine­kir­joi­tus joten­kin Osmon otsi­kon alle? Äly hoi! Minä­kö tyh­mä? Vain nel­jä pis­tet­tä sinua jäl­jes­sä noin kes­ki­mää­rin (link­ki tulee tarvittaessa)

 44. Kuka on ehdot­ta­nut mas­sii­vis­ta maa­han muut­toa isla­mi­lai­sis­ta maista?”

  Jokai­nen sotaa käy­vil­tä alueil­ta ja ihmi­soi­keuk­sia sor­ta­vis­ta val­tiois­ta pako­lais­ten Eurooppaan/Suomeen pääs­tä­mis­tä kan­nat­ta­va. Maa­il­man jokai­ses­sa sodas­sa aina­kin toi­sel­la puo­lel­la ovat islamistit/muslimit. Lähes jokai­ses­sa mus­li­mie­nem­mis­töi­ses­sä val­tios­sa riko­taan räi­keäs­ti ihmisoikeuksia.

  Sit­ten olem­me tuli­jan ker­to­mus­ten varas­sa sen suh­teen, että mil­lai­sia tyyp­pe­jä tän­ne oikeas­ti tulee ja hups ongel­mat räjäh­tä­vät käsiin.

  Syyl­li­siä ovat myös Tur­kin EU-jäse­nyyt­tä kan­nat­ta­vat (liik­ku­mi­sen vapaus van­hoil­lis­tu­vas­ta Tur­kis­ta, joka voi myös muo­dos­tua läh­tö­ase­mak­si Euroop­paan pyr­ki­vil­le) sekä Tuni­sias­ta ym. “työ­pe­räis­tä” maa­han­muut­toa havit­te­le­vat. Maal­lis­tu­nei­den seas­sa tulee fun­de­ja, ja usein toi­ses­sa suku­pol­ves­sa tapah­tuu vaih­toeh­to-iden­ti­tee­til­li­sis­tä syis­tä uus-radi­ka­li­soi­tu­mis­ta. Esi­merk­ke­jä täs­tä kehi­tyk­ses­tä on vaik­ka kuinka.

  On joten­kin epä­re­hel­lis­tä ihme­tel­lä, että ket­kä muka kan­nat­ta­vat mus­li­mien maa­han­muut­toa kun ei kovin mon­taa pykä­lää tar­vit­se ede­tä päät­te­ly­ket­jus­sa sen huo­ma­tak­seen. Suo­mes­sa mus­li­mien maa­han­muut­toa kan­nat­ta­vat eri­tyi­ses­ti vasem­mis­to­liit­to ja ikä­vä kyl­lä myös vih­reät sekä mm. pää­mi­nis­te­ri Mat­ti Vanhanen.

  Ratio­naa­li­nen ja eni­ten ihmi­siä aut­ta­va ja vähi­ten omil­le yhteis­kun­nil­lem­me ongel­mia aiheut­ta­va tapa vai­kut­taa on tie­tys­ti koh­den­taa apua uudis­tus­hen­ki­siä voi­mia ja hädä­na­lai­sia aut­taen pai­kan pääl­le, mut­ta täl­lai­ses­sa on se ongel­ma, että tie­dos­ta­ja ei saa oma­koh­tai­ses­ti käsin­kos­ke­tel­ta­vak­si omaa säde­ke­hään­sä, toi­sin kuin vaik­ka­pa Hel­sin­gin katu­jen rikkaudessa.

  Ensim­mäis­tä soma­lia­lais­ta ravin­to­laa odotellessa.

 45. ruso,

  Kyl­lä Suo­mes­sa on tais­tel­tu päi­vit­täi­ses­tä toi­meen­tu­los­ta ja “räm­mit­ty köy­hyy­des­sä” sano­ja­si lai­na­ten. Kuka nyt syyl­lis­tyy totaa­li­seen his­to­riat­to­muu­teen, jos­ta syy­tit Tatu Vanhasta. 

  Ihan pelk­kien onnel­lis­ten sat­tu­mien piik­kiin en lait­tai­si sitä, että näis­tä ilmas­to-olo­suh­teis­ta, vaa­ti­mat­to­mien luon­non­va­ro­jen kes­kel­tä ja sotien kuri­muk­ses­ta, nousee yksi maa­il­man menes­ty­neim­mis­tä kansoista. 

  Mut­ta kai meil­lä sit­ten vain on käy­nyt kau­hea tuuri/tsägä/mäihä jne.. Toi­vo­kaam­me tätä onnen­pot­kaus­ta myös Afrikalle.

 46. Jou­ni:

  Kes­kus­te­lu on taas läh­te­nyt elä­mään omaa elä­mään­sä. Oden alku­pe­räi­nen poh­din­ta koh­dis­tui älyyn, Pisaan ja Tatu Van­ha­seen. Jos äidin­kie­len tun­nil­la kir­joit­taa asian vie­res­tä, arvo­sa­na on enin­tään vii­si. Ymmär­rys hoi, äly älä jätä. Minä­kö tyh­mä, nyt en ymmärrä.”

  Nämä läh­te­vät aina elä­mään omaa elä­mään­sä, kos­ka sitä mitä tie­det­tiin jo aikaa sit­ten ei vain viit­si­tä tun­nus­taa. Lai­naan Cati­li­nan kom­ment­tia, kos­ka sii­nä on hom­man ydin sel­keäs­ti sanottuna:

  Älyk­kyy­den syn­nyn­näi­syy­des­sä ei ole mitään kiis­ta­na­lais­ta. Asia tun­ne­taan tavat­to­man hyvin.

  Noin suo­ral­ta kädel­tä mie­lee­ni ei tule _yhtään_ aspek­tia, jos­sa hen­ki­nen suo­ri­tus­ky­ky ja sen kehit­ty­mi­nen joten­kin oleel­li­ses­ti oli­si eri­lai­nen kuin ruu­miil­li­nen suo­ri­tus­ky­ky. Suun­nil­leen samat asiat pätevät.”

  Toi­ses­ta kap­pa­lees­ta voi­si kes­kus­tel­la, ensim­mäi­ses­tä ei enää kan­na­ta kos­ka se tosi­aan tunnetaan.

  Jot­ta kes­kus­te­lus­sa oli­si jotain jär­keä pitäi­si kes­kit­tyä sii­hen mitä älyk­kyy­den periy­ty­mi­nen yhteis­kun­nal­li­sel­la tasol­la mer­kit­see. Onko esi­mer­kik­si oikeut­taa yleen­sä har­joit­taa mitään yhteis­kun­ta­suun­nit­te­lua tuon tun­ne­tun tosi­asian perus­teel­la jne…?

  Tuol­lai­seen kes­kus­te­luun ei kui­ten­kaan kos­kaan päästä.

 47. Osmo kyse­lee sim­mut ymmyr­käi­si­nä, kuka on ehdot­ta­nut mas­sii­vis­ta maa­han­muut­toa isla­mi­lai­sis­ta maista. 

  On pal­jon taho­ja (vih­reät, ääni­tor­ve­na esim. Sumu­vuo­ri) ja yksit­täi­siä, vir­kan­sa vuok­si kan­taa otta­via hen­ki­löi­tä (mm. Astrid Thors, Jari Vilen), jot­ka kan­nat­ta­vat laa­ja­mit­tais­ta maahanmuuttoa. 

  Immi­graa­tio­ta ei ehkä ekspli­siit­ti­ses­ti toi­vo­ta ils­la­mi­lai­sis­ta mais­ta, mut­ta siel­tä­hän ne nyt tule­vat, jot­ka ovat tul­lak­seen… Vai läh­te­vät­kö Erik­so­nit Ruot­sis­ta, Jen­se­nit Tans­kas­ta ja Sch­nei­de­rit Sak­sas­ta vaih­ta­maan vaip­po­ja suur­ten ikä­luok­kien suu­ril­le takapuolille…

 48. Suo­meen halu­taan työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa. Meil­lä jokai­sel­la tie­tys­ti voi olla eri­lai­sia käsi­tyk­siä siitä,mistä mais­ta ammat­ti­tai­tois­ta väkeä on par­hai­ten saa­ta­vil­la. Tois­tai­sek­si noi­ta on tul­lut Viros­ta, Venä­jäl­tä, Puo­las­ta ja Kii­nas­ta. Nokial­la näyt­tää ole­van aika pal­jon intia­lai­sia. Isla­mi­lais­ta mais­ta työ­lu­van kans­sa on tul­tu ver­rat­tain vähän.
  .

 49. Olen Jou­ni Lund­qvis­tin kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että oli­si korre3ktia puhua anne­tus­ta aihees­ta. Eli­na sanoi, että on nai­siin liit­ty­vä piir­re, ettei kyke­ne pysy­mään asias­sa. Minul­ta ei noin sovi­nis­tis­ta puheen­vuo­roa oli­si irron­nut. Eikä tuo tämän lis­tan osal­ta näy­tä pitä­vän edes paikkaansa. 

  Eräät Suo­men Sisun akti­vis­tit näyt­tä­vät tun­keu­tu­van täl­le lis­tal­le pur­ka­maan isla­mi­lai­sia vas­taan koke­mi­aan pel­ko­ja, puhu­taan tääl­lä sit­ten mis­tä asias­ta hyvän­sä. Eivät­kö he voi­si perus­taa omaa blo­gia, jos­sa voi­si­vat pieh­ta­roi­da islam-fobioi­den­sa paris­sa. En aja­tel­lut sal­lia tätä aihet­ta enää, kos­ka se on lukui­sis­sa kes­kus­te­luis­sa kalut­tu loppuun.

 50. Jos kir­joi­tuk­sen aihee­na on Tatu Van­ha­nen ja etnis­ten ryh­mien väli­set erot älyk­kyys­osa­mää­räs­sä, ja kom­men­teis­sa toi­vo­taan Suo­men ole­van mah­dol­li­sim­man hete­ro­gee­ni­nen, ei ehkä ole enää kovin yllät­tä­vää, jos joku pääs­tää kol­man­nes­ta maa­il­mas­ta Euroop­paan koh­dis­tu­vaan kan­sain­vael­luk­seen liit­ty­viä sora­ää­niä. Asi­aa ei hir­veäs­ti auta se, että blo­gin pitä­jä kyse­lee ihmi­sil­tä isla­mi­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pii­ris­tä saa­pu­vas­ta maa­han­muu­tos­ta. Mitä nii­hin kysyt­tyi­hin läh­tei­siin tulee, val­tion tule­vai­suu­den­suun­ni­tel­mia työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton suh­teen voi vil­kais­ta täältä:

  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/tyovoimaa-tunisiasta

  Tuhat tuli­jaa vuo­des­sa on tie­ten­kin hyvin kau­ka­na mas­sii­vi­ses­ta muut­to­liik­kees­tä, mut­ta kysees­sä onkin vain kokei­lu, jota epäi­le­mät­tä laa­jen­ne­taan, kun­han sii­tä vain saa­daan hyviä koke­muk­sia. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti hie­man epäi­len sitä, tulee­ko nii­tä, mut­ta on koko­naan toi­nen asia, kuka vai­ku­tus­val­tai­nen hen­ki­lö uskal­taa sanoa, ettei kei­sa­ril­la ole vaat­tei­ta, ja saa­da saa­vil­li­sen rasis­mi­syy­tök­siä kasvoilleen.

  Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton lisäk­si on lukui­sia hen­ki­löi­tä, jota aja­vat Suo­meen sel­väs­ti avoi­mem­paa pako­lais­po­li­tiik­kaa, ja kuten az tar­koit­ti, tämä tie­täi­si mit­ta­vaa mus­li­mien ja muis­ta kol­man­nen maa­il­man mais­ta saa­pu­nei­den vähem­mis­tö­jen kas­vua Suo­mes­sa. Läh­tei­tä voi­sin toki etsiä, mut­ta se tus­kin on tar­peen. Vih­reis­sä vai­kut­ta­nee­na Osmo on epäi­le­mät­tä tavan­nut näi­tä maa­il­man­pa­ran­ta­jia aivan riittämiin.

 51. Kysy­mys isla­mi­lai­suu­den haas­tees­ta ja tähän liit­tyen Poh­jois-Afri­kan väes­tön­rä­jäh­dyk­ses­tä ja sen tuot­ta­mas­ta siir­to­lai­suus­pai­neis­ta on asia, jos­ta sinän­sä pitää kes­kus­tel­la. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa käy­te­tyt argu­men­tit vain on sanot­tu aika moneen ker­taan, eikä saman jan­ku­tuk­sen seu­raa­mi­nen kiin­nos­ta kovin monia.

 52. Pahoit­te­len, mikä­li olen itse­kin lii­ak­si poi­ken­nut aihees­ta. Isla­mi­lai­seen maa­han­muut­toon liit­ty­vän pelon pur­ka­mi­nen myös täl­le pals­tal­le, ja välil­lä aihees­ta riip­pu­mat­ta, on oire nyky-yhteis­kun­nan kes­kus­te­lun­tu­kah­dut­ta­mis­kult­tuu­ris­ta. Kun yli puo­lue­ra­jo­jen arvos­tet­tu hen­ki­lö, kuten tämän blo­gin pitä­jä, ottaa maa­han­muut­to- ym. asiat puheek­si, on monel­la kiusaus pääs­tä pur­ka­maan aja­tuk­si­aan. Koe­tan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vas­tai­suu­des­sa pysy­tel­lä enem­män aiheessa. 

  Kan­sa­kun­tien mah­dol­li­sis­ta älyk­kyy­se­rois­ta pitäi­si pys­tyä kes­kus­te­le­maan neut­raa­lis­ti, mitään salaa­mat­ta. Mikä­li ero­ja on pys­tyt­ty totea­maan tie­teel­li­sil­lä meto­deil­la ja objek­tii­vi­ses­ti, ei tut­ki­mus­tu­los­ten kiel­tä­mi­sel­lä ja salaa­mi­sel­la pääs­tä mihin­kään. On pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä kaik­kien kan­so­jen etu, että tut­ki­mus­tu­lok­set voi­daan jul­kis­taa ilman suu­rem­paa kiih­koi­lua. Kehi­ty­sa­vun ja muun vas­taa­van­lai­sen toi­min­nan oikean­lai­nen koh­den­ta­mi­nen ja rää­tä­löin­ti saat­taa hel­pot­tua olen­nai­ses­ti älyk­kyy­se­ro­jen tunnustamisella. 

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa elä­mäs­sä­ni aloin miet­tiä tätä asi­aa tilas­to­tie­teen tun­nil­la, kun opis­ke­lu­to­ve­ril­le­ni asiat avau­tui­vat heti, vaik­ka hän käyt­ti mur­to-osan tun­te­ja samo­jen asioi­den opet­te­luun itsee­ni ver­rat­tu­na. Hän tulee suvus­ta, jos­sa on pal­jon insi­nöö­re­jä ja lää­kä­rei­tä. Omas­sa suvus­sa­ni useil­la on ei-mate­maat­ti­nen ammat­ti. Jotain luon­tais­ta, perin­nöl­lis­tä kykyä mate­maat­tis­ten asioi­den omak­su­mi­seen siis täy­tyi olla kysees­sä. Mikä­li eri­lai­nen perin­nöl­li­nen kyky omak­sua asioi­ta pätee kah­den yksi­lön välil­lä, niin mik­si ei päti­si myös popu­laa­tioi­den välillä? 

  Muis­tan luke­nee­ni 10–15 vuot­ta taka­pe­rin Valit­tu­jen Palo­jen artik­ke­lin, jon­ka mukaan juu­ta­lais­ten kes­ki­mää­räi­nen älyk­kyys on mui­ta kan­so­ja ja kan­san­ryh­miä huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­mal­la tasol­la. Itse en tätä tut­ki­mus­tu­los­ta epäi­le, enkä näin ei-juu­ta­lai­se­na ole eri­tyi­sen kateel­li­nen tai kat­ke­ra täs­tä asias­ta. Juu­ta­lais­ten jou­kos­ta on kaut­ta his­to­rian nous­sut usei­den tie­teen- ja tai­tee­na­lo­jen ura­nuur­ta­jia, kuten Albert Eins­tein. Toden­nä­köi­ses­ti he ovat gee­ni­pe­ri­män­sä ansios­ta mui­ta euroop­pa­lai­sia älyk­kääm­piä. Mer­kil­le­pan­ta­vaa on se, että asias­ta ei aina­kaan tuo­na maa­il­man­ai­ka­na nous­sut min­kään­lais­ta kohua, kukaan ei puhu­nut rasis­ti­ses­ta ja eriar­vois­ta­vas­ta tut­ki­muk­ses­ta, joka pitää kiel­tää ja sensuroida. 

  Van­ha­sen tut­ki­muk­sen mukaan­han aasia­lai­set ovat kaik­kein älyk­käim­piä, joten euro­sent­ri­syy­des­tä­kään ei voi­da puhua. Tut­ki­muk­sen tei­lauk­sen syyk­si riit­tää viit­taus, pie­ni epäi­lys sii­tä, että afrik­ka­lai­set eivät oli­si­kaan euroop­pa­lais­ten tasol­la älyk­kyy­des­sään kes­ki­mää­rin (huom!). Oli­si­ko se niin kama­laa tun­nus­taa, että näin saat­tai­si oikeas­ti olla­kin? Ymmär­rän kyl­lä, että jon­kin­lai­se­na uhka­na koe­taan tämän­kal­tai­sen tut­ki­mus­tu­los­ten käyt­tö rasis­ti­sen sor­ron väli­nee­nä. Sil­ti tie­teen ja sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­nen ei kuu­lu nyky­ai­kai­seen Euroop­paan. Ei vaik­ka tut­ki­mus­tu­lok­set oli­si­vat­kin ris­ti­rii­das­sa tiet­ty­jen ideo­lo­gioi­den kanssa. 

  Tatu Van­ha­nen on todel­la­kin use­aan ottee­seen koros­ta­nut rotu­jen sekoit­tu­mi­sen tär­keyt­tä. Minään kovin suu­re­na rasis­ti­na hän­tä ei siis voi pitää. 

  Eläm­me äärim­mäi­sen teko­py­hiä aikoja.

 53. Bio­lo­gias­sa tun­ne­taan sel­lai­nen kuin hete­roo­si-ilmiö. En tie­dä liit­tyy­kö tämä miten­kään älyyn, ja menee var­maan jo huu­mo­rio­sas­toon.… Ellei perä­ti rodunjalostukseen.

  Hete­roo­sis­sa hyvä domi­noi­va allee­li peit­tää huo­non reses­sii­vi­sen. Tätä on käy­tet­ty mm mais­sin kas­va­tuk­ses­sa. Omi­nai­suus hävi­ää nopeas­ti jo seu­raa­vis­sa suku­pol­vis­sa. Hete­roo­si­ja­lo­tuk­ses­sa hae­taan hete­rot­sy­go­ti­aa eli vas­tin­gee­nien erilaisuutta,

  Tähän liit­tyen. Vaik­ka ihmis­kun­nan gee­ni­pe­ri­mä on hyvin yhte­ne­väi­nen, uskon sii­hen, että yhteis­tä gee­ni­pak­kaa sekot­ta­mal­la ei men­nä älyn suh­teen aina­kaan dege­ne­raa­tion suun­taan eli hete­rot­sy­go­tia voi olla hyvä asia myös ihmi­sen evoluutiossa.

  Uskon­to­jen ja kult­tuu­rien kans­sa täl­lä ei ole mitään teke­mis­tä. Tämä on raa­kaa biologiaa.

  Lope­tan oman äly­kes­kus­te­lu­ni tähän vähän älyt­tö­mään kirjoitukseen.

  Jou­ni Lundqvist

 54. Mitä älyk­kyys­tut­ki­mus mittaa?
  Van­ha­sen käsi­tyk­sen mukaan mit­taus­tu­los ennus­taa menestystä.

  Yhtä perus­tel­tua oli­si väit­tää, että kor­kea ÄO ennus­taa väki­val­tai­suut­ta ja tai­pu­mus­ta pit­kä­ai­kai­seen sor­toon ja soti­mi­seen (juu­ta­lai­set). Tai että se ennus­taa synk­kää dik­ta­tuu­ria ja nälän­hä­tää (P‑Korea). Tai että se ker­too lyhyt­nä­köi­ses­tä oman edun tavoit­te­lus­ta, eli­nym­pä­ris­tön vas­tuut­to­mas­ta tur­me­lus­ta ja tule­vien suku­pol­vien elin­mah­dol­li­suuk­sien vaka­vas­ta vaa­ran­ta­mi­ses­ta (OECD maat).

  Pitäi­si­kö suo­ma­lais­ten häve­tä, vai olla ylpei­tä kan­sam­me kes­ki­mää­räi­sen ÄO ripeäs­tä nousus­ta maa­il­man huipulle?

 55. Kuka on ehdot­ta­nut mas­sii­vis­ta maa­han muut­toa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta? Jokin läh­de oli­si nyt paikallaan?”

  http://tinyurl.com/27dznp :
  “Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­ja Hei­di Hau­ta­la esit­tää työ­pai­koil­le maa­han­muut­ta­ja­kiin­tiöi­tä ja nipun mui­ta uusia, osin radi­kaa­le­ja­kin ehdo­tuk­sia työn­te­ki­jöi­den saa­mi­sek­si Suo­meen ulkomailta.
  […]
  Mui­ta vih­rei­den ehdot­ta­mia kei­no­ja ovat Afrik­kaan perus­tet­ta­vat EU:n työ­voi­man rek­ry­toin­ti­pis­teet ja mää­rä­ai­kai­nen siir­to­lai­suus ja EU:ssa asu­van kuu­den mil­joo­nan pape­rit­to­man siir­to­lai­sen lail­lis­ta­mi­nen. Näil­lä kei­noil­la unio­niin joka tapauk­ses­sa tule­vat siir­to­lai­set eivät jou­tui­si tur­vau­tu­maan lait­to­maan työnvälitykseen.

  Hau­ta­lan mie­les­tä Suo­meen on saa­ta­va kym­me­nen vuo­den aika­na vähin­tään 100 000 uut­ta maa­han­muut­ta­jaa, jot­ta työ­voi­man tar­pee­seen voi­daan vas­ta­ta. Nyt Suo­mes­sa on noin 120 000 maahanmuuttajaa.”

  http://www.kepa.fi/uutiset/ihmisoikeudet/3215 :
  “Sit­ran rapor­tis­sa hah­mo­tel­laan aktii­vis­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Tavoit­tee­na on, että tule­vai­suu­des­sa Suo­meen muut­tai­si vuo­sit­tain jopa 50 000 maa­han­muut­ta­jaa, joi­ta hou­ku­tel­laan aktii­vi­ses­ti maahan.
  […]
  Raport­ti koros­taa myös suu­rem­man vas­tuun kan­ta­mis­ta maa­il­man pako­lai­son­gel­mas­ta. Sik­si kym­me­ni­sen pro­sent­tia kai­kis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta pitäi­si olla pakolaisia.”

  Suo­men Sisun aktiivi?:
  http://www.kaleva.fi/plus/juttu666337_page0.htm

 56. PK ei vas­tan­nut kysy­myk­seen. Onko jokin näis­tä ehdot­ta­nut, että tuo työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to pitäi­si koh­dis­taa juu­ri isla­mi­lai­siin maihin?

 57. Kes­kus­te­lul­le sytyk­keek­si Eero Ilo­nie­men teks­tiä (link­ki ohessa):

  Würt­bur­gin yli­opis­ton tilas­to­tie­tei­li­jä Elart von Col­la­nin mukaan PISA-tes­ti luo mie­li­ku­van syy-yhtey­des­tä, jota ei ole ole­mas­sa. Suo­men hyvä menes­tys ei ker­ro suo­ma­lai­sen kou­lu­jär­jes­tel­män vah­vuuk­sis­ta, vaan sii­tä yhteis­kun­nal­lis­ten ilmiöi­den sum­mas­ta, jos­sa suo­ma­lais­lap­set osal­lis­tu­vat kokeeseen.

  Yksi esi­merk­ki täs­tä on suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen ulko­maa­lai­siin. Darms­tad­tin yli­opis­ton tut­ki­ja Horst Entof ver­tai­li PISA- tulok­sia ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaan. Kor­re­laa­tio on vah­va. Mitä nui­vem­pi maa on maa­han­muut­ta­jia koh­taan, sen parem­pia PISA-tulok­sia se voi odottaa.

  Myös maa­han­muut­ta­jiin suo­peas­ti suh­tau­tu­vien mai­den välil­lä on ero­ja. Jos maas­sa on pal­jon ulko­mais­ta syn­ty­pe­rää ole­via, mut­ta hei­dät on pääs­tet­ty maa­han tiu­kan seu­lon­nan jäl­keen (Kana­dan mal­li), he pär­jää­vät parem­min kuin maat, jois­sa ei ole tiuk­kaa seu­lon­taa (Sak­san mal­li). Par­hai­ten pär­jää­vät maat, jot­ka eivät juu­ri rajo­jan­sa avaa (Suo­men mal­li). Tut­ki­muk­sen otsik­ko – PISA tulok­set: Min­kä eron muu­ka­lais­la­ki tekee­kään – on pal­jon puhuva.
  Pitäi­si­kö hyviä PISA-tulok­sia hala­ja­vien mui­den mai­den tutus­tua Suo­men kou­lu­tus­jär­jes­tel­mään vai sen maahanmuuttopolitiikkaan?

  Ruot­sa­lais­ta Peter Fredriks­so­nia ihme­tyt­ti, mik­si Suo­mi, joka kopioi pal­jon perus­kou­lu­mal­lis­taan Ruot­sis­ta, pär­jää PISA:ssa parem­min. Kun hän pois­ti tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta lap­set, joil­la on ulko­maa­lais­taus­tai­set van­hem­mat (Ruot­sis­sa hei­tä on yli vii­sin­ker­tai­nen mää­rä Suo­meen ver­rat­tu­na) tulos-ero supis­tui lähes olemattomiin.

 58. Ei ole myös­kään ehdot­ta­nut, että ei-isla­mi­lai­sis­ta mais­ta — sehän oli­si islamofobiaa.

  Pako­lai­sia ote­taan pää­asias­sa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta, jois­ta läh­de­tään pakoon islao­fo­bi­sia kans­sa-isla­mis­te­ja. Vuo­si sit­ten oli kau­hea kina, kun pako­lai­sia ei otet­tu tar­peek­si isla­mi­lai­sis­ta mais­ta, ja SuPon­kaan suo­si­tuk­sia ei halut­tu huo­mioi­da, kos­ka nekin oli­vat isla­mo­fo­bi­sia. Jos kiin­tiöi­ty­jen pako­lais­ten mää­rä nos­te­taan 750:tä 5000:een, niin suu­ri osa heis­tä tuli­si edel­leen isla­mi­lai­sis­ta mais­ta (lisä­nä siten loput tur­va­pai­kan­ha­ki­jat, ja “laa­jen­ne­tun per­he­kä­si­tyk­sen” mukai­set per­hee­nyh­dis­tä­mis-tulok­kaat joil­le myös kaa­vail­lan hel­pom­paa oles­ke­lu­lu­paa ja kansalaisuutta.

  Thors sen­tään kaa­vai­lee oman 10 000/v työ­voi­man otta­mis­ta pää­asias­sa Itä-Euroo­pas­ta, mut­ta jos rek­ry­toi­mis­to­ja raken­ne­taan afrik­kaan, niin eikö­hän pain­opis­te ole Poh­jois-Afri­kan mus­li­mi­val­tiois­sa. Siel­tä­hän se nykyi­nen ihmis­pai­ne tulee lau­toil­la ja piik­ki­lan­ko­jen yli tet­sa­ten. Näi­tä pape­rit­to­mia par­ko­ja sit­ten on EU alu­eel­la 6milj. joil­le kai­kil­le pitäi­si myön­tää kan­sa­lai­suus. Ja hei­dän per­hei­leen. Useas­ti perus­tel­laan maa­han­muut­toa ruot­sin mal­lin mukai­sel­la huma­ni­tää­i­se­nä apu­na, joil­la köy­hien mai­den köy­hät pää­se­vät län­teen osak­si län­si­mais­ta hyvin­voin­tia ja krii­se­jä pakoon. Ruot­sin maa­han­muut­to, kuten koko moni­kult­tuu­ris­tu­van Euroo­pan on ollut pää­asias­sa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta. Mik­sei Suo­mes­sa­kin, joka koit­taa kai­kin kei­noin eroon rehot­ta­vas­ta islamofobiasta?

 59. Tämä ket­ju on kyl­lä men­nyt aika pal­jon sivuun alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta, mut­ta pak­ko­han tuo­hon on minun­kin kommentoida;

  PK ei vas­tan­nut kysy­myk­seen. Onko jokin näis­tä ehdot­ta­nut, että tuo työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to pitäi­si koh­dis­taa juu­ri isla­mi­lai­siin maihin?”

  PK vas­ta­si aivan sel­väs­ti tuos­sa link­kei­neen kuka halu­aa maa­han­muut­toa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta, mus­li­mi­maat­han ovat mm. pako­lais­ten tuo­tan­non suur­val­to­ja vai olet­ko Ode asias­ta eri mieltä? 

  Lisäk­si on vie­lä hal­li­tuk­sen ns. työ­vii­su­mi­han­ke joil­la työ­voi­maa halu­taan tuot­taa nimen omaan Ukrai­nas­ta (ei islam), Tur­kis­ta (islam), Tuni­sias­ta (islam) ja Egyp­tis­tä (islam).

  En tie­dä onko se Vih­rei­den edus­kun­ta­ryh­män tah­to vai onko se ainoas­taan Astrid Thors­sin ajat­te­lua, mut­ta mie­les­tä­ni asia on lin­jat­tu aika sel­keäs­ti. Mik­sei rek­ry­toin­ti­mai­na ollut Ukrai­nan lisäk­si esim. Val­ko­ve­nä­jä, Kii­na, Intia, Viet­nam ja vaik­ka­pa kaik­ki kehit­ty­neet Kau­koi­dän maat. Jopa vau­raas­ta Japa­nis­ta voi­si tul­la jon­kin ver­ran työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia, kaik­ki ihmi­set kun eivät mit­taa kaik­kea rahalla.

 60. Armei­jas­sa meil­lä oli aika­naan joku palik­ka­tes­ti. Sii­nä oli perus­o­siot eli hah­mo­tus, ver­baa­li­suus ja mate­ma­tiik­ka. Olen sata var­ma, että meil­lä lukion käy­neil­lä oli etu­lyön­ti ver­rat­tu­na kan­sa­kou­lun käy­nei­siin, jot­ka kuu­teen vuo­teen eivät olleet luke­neet pal­jon muu­ta kuin akuank­kaa ja urhei­lu-uuti­sia. Kynää oli käy­tet­ty etu­pääs­sä vain veik­kaus­ku­pon­kien täyttöön”
  ——————————-

  Armei­jan palik­ka­tes­tis­tä, eli P1-tes­tis­tä sen ver­ran, että sen asteik­ko on 1–9 ja 4% tes­ta­tuis­ta saa­vut­taa yhdek­si­kön (tai jää ykköseen)
  En ole käy­nyt lukioi­ta, sain sil­ti kah­dek­si­kon, vaik­ka täyt­te­lin­kin lähin­nä lot­to­ku­pon­ke­ja ikä­vuo­sien 16–20 välillä.
  Olen nykyi­sin myös Men­san jäsen ja men­sa­lais­ta mie­his­tä useim­pien tulos on joko 8 tai 9, lukion on muis­taak­se­ni jol­lain otan­nal­la meis­tä käy­nyt noin 75%

 61. Odel­le sen ver­ran, että kan­so­jen väli­nen kans­sa­käy­mi­nen, kaup­pa, kult­tuu­ri ja muu on aivan eri asia kuin nykyi­sin meil­le tupu­tet­tu moni­kult­tuu­ri­suus, jon­ka joh­toa­ja­tuk­se­na tun­tuu ole­van Suo­men ja mui­den­kin län­si­mai­den täyt­tä­mi­nen afrik­ka­lai­sil­la ja muslimeilla. 

  Esi­merk­ki­si ovat jos­kus hie­man huvit­ta­via, useim­mat toki tie­tä­vät intia­lais­ten mer­kit­tä­vän talou­del­li­sen panok­sen Afrik­kaan, samaa kuin kii­na­lais­ten läs­nä­olo samois­sa mer­keis­sä Kaak­kois-Aasias­sa. Tus­kin meil­le­kään oli­si hai­tak­si saa­da vaik­ka­pa japa­ni­lai­sia inno­vaat­to­rei­ta tai uusia Gutzei­te­ja tai Fina­ly­so­nei­ta, mut­ta en hei­tä kut­sui­si ensi­si­jas­sa maa­han­muut­ta­jik­si vaan kan­sain­vä­li­sik­si sijoittajiksi.

  Suo­mi ei ole mis­sään tapauk­ses­sa sisä­siit­toi­nen val­tio, ei aina­kaan sen sisä­siit­toi­sem­pi kuin mikään muu­kaan. Joka maas­sa on aina ollut sisään­päin­kään­ty­nei­tä enklaa­ve­ja ja ara­bi­mais­sa ser­kusa­vio­liit­to on yhät tänään todel­la ylei­nen, se kun tur­vaa varo­jen pysy­mi­sen suvussa.

  Tuos­ta les­ta­dio­lai­suu­des­ta voi­si jopa louk­kan­tua, mut­ta huo­nos­ti­pa Ode Suo­men tun­tee. Les­ta­dio­lai­set per­heet ovat huo­mat­ta­vas­ti kes­ki­mää­räis­tä useam­min yrit­tä­jiä, vie­lä­pä varak­kai­ta sel­lai­sia. Tutus­tu­han vaik­ka Poh­jois-Suo­men raken­nusa­lan yri­tyk­siin ja nii­den taus­ta­voi­miin. Saa­tat oppia uutta.

 62. Jäl­leen pis­teen Soi­nin­vaa­ral­le, joka näyt­tää pitä­vän fak­to­ja arvos­sa, vaik­ka ne oli­si­vat vähän epä­miel­lyt­tä­viä­kin. Täs­sä tapauk­ses­sa fak­ta on, että Van­ha­sen ja Pisan tulos­ten välil­lä on korrelaatio.

  Näki­sin täs­sä laa­jem­min­kin anti­ra­sis­mi­tie­dot­ta­mi­sen ongel­man. Jos rasis­tit sat­tu­vat vetoa­maan joi­hin­kin fak­toi­hin, nuo fak­tat ovat vaa­ras­sa lei­mau­tua rasis­ti­sik­si. Tämä­hän on pään pis­tä­mis­tä pen­saa­seen tms. Tosi­asioi­den tun­nis­ta­mi­ses­ta ja tun­nus­ta­mi­ses­ta oli­si hyvä läh­teä liik­keel­le ja ede­tä nii­tä hyl­kää­mät­tä arvo­va­lin­toi­hin jne. Päin­vas­tai­nen jär­jes­tys tun­tuu aika epä­var­mal­ta, mut­ta aina­kin jois­sa­kin tapauk­sis­sa anti­ra­sis­mi­tie­dot­ta­mi­nen näyt­täi­si sitä käyttävän.

  OS:“Minua nimit­täin kiin­nos­taa kysy­mys, onko ole­mas­sa kan­sa­kun­nan älyk­kyyt­tä asian syvem­mäs­sä merkityksessä”
  Tar­koit­tai­si­ko tämä kysy­mys suu­rin­piir­tein samaa, kuin että onko ole­mass­sa kan­sa­kun­nan väes­tön kes­ki­pi­tuut­ta perin­nöl­li­ses­ti? Monet pit­käk­si “tie­de­tyt” kan­sat­hat ovat ravit­se­muk­sel­li­ses­ti etu­lyön­tia­se­mas­sa. Perin­nöl­lis­tä eroa saat­taa sil­ti olla. Onko perin­nöl­li­nen pituuse­ro rasis­ti­nen käsi­te, jos sitä käy­te­tään etnis­ten ryh­mien ver­tai­luun? Tulee­ko ihmi­sis­tä yhtä pit­kiä, jos ko. ver­tai­lu kielletään?

  Parem­paa uut­ta vuot­ta toivoen
  Ris­to J.

 63. Pek­ka kysyy.. ja vas­taa itse vää­ris­tel­len Vanhasta

  Mitä älyk­kyys­tut­ki­mus mittaa?
  Van­ha­sen käsi­tyk­sen mukaan mit­taus­tu­los ennus­taa menestystä.”

  Van­ha­nen & Lynn esit­tä­vät yhtey­den val­tion BKT:n ja ÄO:n välil­lä, ei muu­ta. Pitää­kö kor­kea­ta brut­to­kan­san­tuo­tet­ta per kapi­ta tavoit­te­le­mi­sen arvoi­se­na menes­ty­mi­se­nä ei var­si­nai­ses­ti lii­ty tähän. Toki tämä ole­tus on oikeu­te­tus­ti impli­siit­ti­se­nä läsnä.

  Pekas­ta­kin on var­mas­ti muka­va saa­da lap­si­li­sät, roko­tuk­set, kou­lu­ruo­ka jne. lap­sil­leen ja lamp­sia upo­uusis­sa Fjäll­re­ve­neis­sä vapaa­päi­vä­na kir­jas­toon sivis­tä­mään itse­ään ihan ilmaiseksi 

  Että ehkä­pä tämä “menes­ty­mi­nen” jotain myön­teis­tä tuo muassaan.

 64. oire nyky-yhteis­kun­nan keskusteluntukahduttamiskulttuurista”

  Hyvin tii­vis­tet­ty vas­taus Osmon ihmettelyyn.

  Eili­sen osal­ta moneen kir­joit­ta­jaan ympä­ri inter­net­tiä, sil­loin myös täs­sä blo­gis­sa, on vai­kut­ta­nut län­si­mie­li­sen, arvo­li­be­raa­lin, demo­kra­ti­aa kan­nat­ta­neen, kris­til­li­sen kas­va­tuk­sen saa­neen, val­ta-ase­mas­sa aiem­min vai­kut­ta­neen ja val­ta-ase­maan pyr­ki­neen nai­sen mur­haa­mi­nen Pakis­ta­nis­sa. Mur­haa­ja räjäyt­ti perään itsen­sä. Tus­kin menee kovin pahas­ti vikaan kun arvaa mikä aja­tus­maa­il­ma teon taka­na oli.

  Mut­ta on tot­ta, että tätä kes­kus­te­lua on aivan tur­ha käy­dä täs­sä yhdes­sä blo­gis­sa kym­me­neen ker­taan, ja blo­gin pitä­jäl­lä on täy­si oikeus se sen­su­roi­da. Tätä kes­kus­te­lua pitäi­si käy­dä val­ta­vir­tai­ses­sa medias­sa. Arvioi­den mukaan jopa 300–500 mil­joo­naa mus­li­mia kan­nat­taa asen­tei­den ja aja­tus­maa­il­man tasol­la pyhää sotaa län­si­mai­ta vas­taan ja antaa hil­jai­sen hyväk­syn­tän­sä mm. itse­mur­hais­kuil­le, kun ne koh­dis­tu­vat Israe­lia, län­si­mai­ta, demo­kra­ti­aa, arvo­li­be­ra­lis­mia jne. ja näi­den käty­rei­tä vastaan.

  Kes­kus­te­lu on myös pal­jon laa­jem­pi kuin vain Euroo­pan demo­gra­fi­aa ja kohee­sio­ta kos­ket­ta­va. Ei ole ollen­kaan mah­do­ton aja­tus, että maa­il­mas­sa on 20 vuo­den pääs­tä 2–3 isla­mis­tis­ta ydinasevaltiota.

  Entä mikä erot­taa Pakis­ta­nin tai Ira­nin arvo­li­be­raa­lis­ta euroop­pa­lai­ses­ta län­si­maas­ta tai mm. Japa­nis­ta? Suu­rem­pien mit­ta­kaa­vo­jen tasol­la ei juu­ri mikään muu kuin Islam. Toi­seut­ta pal­vo­va län­si­mai­nen “intel­lek­tuel­li” toi­saal­ta kek­sii tuhat ja yksi älyl­lis­tä har­hau­tus­ta pai­kal­li­ses­ta kult­tuu­ris­ta (kan­nat­ta­vat­ko pai­kal­li­set ateis­tit “pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria”?), hete­ro­gee­ni­syy­des­tä, sosio­eko­no­mias­ta, län­si­mai­den impe­ria­lis­mis­ta jne. ennen kuin suos­tuu kat­so­maan tätä totuut­ta silmiin.

  Voin hyvin­kin olla vää­räs­sä, mut­ta oman aavis­tuk­se­ni mukaan mikään toi­nen kysy­mys ei tule kos­ket­ta­maan 21. vuo­si­sa­taa yhtä syväl­ti kuin Islam. Myö­hem­mäs­sä his­to­rian­kir­joi­tuk­ses­sa Islam tulee ole­maan suu­ri juon­ne laa­jem­mas­sa tar­kas­te­lus­sa, esi­mer­kik­si ympä­ris­tö­ky­sy­myk­siä suurempi.

  Mut­ta meil­lä aika­lai­si­na kuluu vie­lä kau­an ennen kuin tie­dos­tam­me tämän laa­jem­min, kos­ka vie­lä pit­kään tämä kysy­mys tulee pysy­mään käsin­kos­ke­tel­ta­van tun­ne­poh­jai­sen todel­li­suu­tem­me ulko­puo­lel­la, abstrak­tio­na, vain poh­din­nal­li­ses­ti lähes­tyt­tä­vä­nä, ja tämä poh­din­ta halu­taan tyr­mä­tä kos­ka se haas­taa kor­rek­tiiin maa­il­man­kat­so­muk­seen taker­tu­nei­den tun­ne­ke­hyk­siä ja ‑mer­ki­tyk­siä.

  Olkoon tämä vii­mei­nen vies­tiin Isla­mis­ta tähän blo­giin, ellei blo­gin pitä­jä itse var­ta­vas­ten kes­kus­te­lua aihees­ta jos­kus aloita.

  En kui­ten­kaan suo­si­ta niput­ta­maan islam-krii­ti­koi­ta yhteen nip­puun “Suo­men Sisu­lai­si­na” tms. Suu­ri osa suo­ma­lai­ses­ta islam-kri­tii­kis­tä johon olen tutus­tu­nut on suh­tees­sa har­vi­nai­sen ratio­naa­lis­ta, arti­ku­loi­tua ja perus­tel­tua monen­lai­seen muu­hun kri­tiik­kiin ver­rat­tu­na. Tämä ei ole mikään arvo sinän­sä itses­sään, mut­ta ymmär­tääk­se­ni suu­rin osa kri­tii­kin tuot­ta­jis­ta ovat mais­te­rei­ta, toh­to­rei­ta ja diplo­mi-insi­nöö­re­jä ja pereh­ty­neet laa­jal­ti käsit­te­le­mien­sä aihei­den subs­tans­siin. Tuu­li­pu­ku­kan­sa-ste­reo­ty­pia rasis­mis­ta (“se on tie­tä­mät­tö­myyt­tä” jne.) ei päde. Keho­tan lähes­ty­mään kes­kus­te­lua ratio­naa­li­ses­ti, ja tun­nus­te­le­maan aivoi­mes­ti mil­lai­siin joh­to­pää­tök­siin itse päädyt.

 65. JK. Unoh­tui vie­lä mai­ni­ta. Pal­jon hyviä, poh­dit­tu­ja ja perus­tel­tu­ja kir­joi­tuk­sia löy­tyy vih­rei­den Jus­si K. Nie­me­län blo­gis­ta, jos syvem­pi tutus­tu­mi­nen aihee­seen kiin­nos­taa: http://jussikniemela.blogspot.com/

 66. Näil­le maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jil­le hei­dän “har­ras­tus” on kuin uskonto.
  Ei ole mitään mer­ki­tys­tä mil­lään kus­kus­tel­ta­vil­la asioil­la. Syy­tä maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­seen kek­si­tään mil­loin mis­tä­kin fobias­ta. Afrik­ka­lai­set täyt­tä­vät maan. Voi hyvä syl­vi sentään…
  Tai­taa olla niin, että nyt on vain valit­tu sii­hen otol­li­nen koh­de tämän ajan mukaan. Jos aika oli­si toi­nen, koh­de­kin voi­si olla joku­muu. Vai­no­har­hai­suus kukois­taa ja ennak­ko­luu­lo­ja ruo­ki­taan­mi­tä­mie­li­ku­vi­tuk­se­sim­mil­la keinoilla.
  Kaik­ki asiois­ta päät­tä­jät hau­ku­taan jopa isän­maan pettureiksi.
  Sit­ten se on sitä avoin­ta ja raken­ta­vaa kes­kus­te­lua mukamas.

  Kes­kus­te­lua ei voi käy­dä sel­lais­ten ihmis­ten kans­sa joil­la on humaa­ni­nen vaka­va asen­ne­vam­ma. Sin­ne pie­neen pää­hän on raken­net­tu har­ras­tus, joka poh­jau­tuu vihaan syr­ji­mi­seen. hauk­ki­mi­seen jne. Ja jou­kos­sa se tyh­myys tun­tuu tiivistyvän.

  Itsel­le­ni tulee mie­lee Lapuan ‑liik­keen jutut aikoi­naan. Sii­nä isän­maal­li­sil­la teoil­la puo­lus­tel­tiin mil­loin mitä­kin väki­val­tai­suuk­si yms.

  Rasis­mia ja syr­jin­tää mei­dän ei tule hyväk­syä eikä sietää.

 67. Suo­mi voi­si har­joit­taa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa Kon­tu­las­ta, Jako­mäes­tä ja Varis­suol­ta muu­hun osaan maa­ta. Näis­sä lähiöis­sä on tuhan­sit­tain työ­tä vail­le ole­via maa­han­muut­ta­jia työ­voi­ma­re­ser­vi­nä. Kie­li­tai­to­kin on jo val­miik­si parem­pi kuin suo­raan ete­läs­tä tulleilla.

  Poh­jois­mai­seen ilmas­toon tot­tu­nei­ta työt­tö­miä löy­tyy mas­soit­tain myös Ruot­sin suur­kau­pun­kien lie­peil­tä, kuten Rin­ke­bys­tä ja Rosengår­dis­ta. Hae­taan työ­voi­ma siel­tä; var­mas­ti myös RKP oli­si innois­saan, kun ank­ka­lam­mi­kol­le tuli­si täydennystä.

  Eikö ei-koto­pe­räi­sen työ­voi­man saan­ti onnis­tu näin? Mik­si ei? 

  Onnis­tuu­ko parem­min suo­raan Ukrai­nas­ta, Tur­kis­ta, Tuni­sias­ta tai Egyp­tis­tä à la Thors? Miksi?

 68. Ciclis­ta :“Rasis­mia ja syr­jin­tää mei­dän ei tule hyväk­syä eikä sietää.”

  En ole­kaan nyt vähään aikaan tör­männ­nyt tähän suvait­se­vai­seen perus­a­ja­tuk­seen, mut­ta aina se sykähdyttää.

  Sen voi sanoa monel­la taval­la, esi­mer­kik­si näin: Suvait­se­mat­to­muut­ta emme voi sal­lia mis­sään olois­sa tai muu­ten on edes­säm­me taas koh­ta uusi Lapuan liike.

  Kyl­lä­hän nämä älyk­kyys­tut­ki­muk­set­kin vää­ri­ne tulok­si­neen taval­laan entei­le­vät uut­ta lapua­lai­suut­ta. Sik­si ne on tukah­du­tet­ta­va alkuunsa.

 69. Ciclis­tan pääs­sä pyörii: 

  Kes­kus­te­lua ei voi käy­dä sel­lais­ten ihmis­ten kans­sa joil­la on humaa­ni­nen vaka­va asen­ne­vam­ma. Sin­ne pie­neen pää­hän on raken­net­tu har­ras­tus, joka poh­jau­tuu vihaan syr­ji­mi­seen. hauk­ki­mi­seen jne. Ja jou­kos­sa se tyh­myys tun­tuu tiivistyvän.”

  Noh, vedä­pä Ciclis­ta hen­keä… Kes­kus­te­lua ei voi käy­dä, jos tur­vau­du­taan lail­la­si ad homi­nem ‑argu­ment­tei­hin. Muut ovat tyh­miä, rumia ja pienipäisiä…ja mitä vie­lä, kun nyt sat­tu­vat ole­maan eri mieltä. 

  Sen ver­ran kir­joi­tuk­ses­sa­si vili­si pai­no­vir­hei­tä, että tai­si olla jotain teräs­tet­tyä hoo­kak­soo­ta näp­päi­mis­tön vie­rel­lä. Eli saat anteeksi… 😉

 70. Vir­ta­sel­la­han on aivan kuningasajatus ! 

  Ruot­sin lähiöt­hän suo­ras­taan pur­sua­vat työ­pe­räis­tä rikas­tus­ta, jota siel­lä ei ilmei­ses­ti osata/haluta hyö­dyn­tää. Mei­dän muu­ta­mat kym­me­net tuhan­net vie­ras­pe­räi­set työt­tö­mät eivät ole mitään tämän reser­vin rin­nal­la, ja kuten sanot­tu tulok­kail­la oli­si vah­vuu­te­na toi­nen koti­mai­nen. Thors­han oli­si aivan täpinässä…

  Sii­tä, että 100 000 alle 25-vuo­tias­ta suo­ma­lais­nuor­ta on ilman työ­tä tai opis­ke­lu­paik­kaa ei pal­jon puhu­ta. Ja myös van­hem­paa­kin työ­ky­kyis­tä poruk­kaa vete­leh­tii kor­tis­tos­sa (vank­kaa oma­koh­tais­ta tie­toa..) Tär­kein­tä­hän täs­sä kai­kes­ta pää­tel­len on saa­da aikaan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä työ­pe­räis­tä MAAHANMUUTTOA.

 71. Minun mie­le­tä­ni kui­ten­kaan maa­han­muu­tol­la ja älyk­kyys­tut­ki­muk­sel­la ei niin kovin pal­jon ole teke­mis­tä tois­ten­sa kanssa.
  Eli­nal­le tie­dok­si, että olen absolutisti.Teen sil­ti kirjoitusvirheitä,koska en ole sitä suku­pol­vea, joka osai­si haka­ta näp­päi­mis­töä niin hie­nos­ti kym­me­nel­lä sor­mel­la. Sitä­pait­si näp­päi­mis­tös­sä voi olla myö­kin vikaa.. Mut­ta jos oikein­kir­joi­tus on sinul­le oleel­lis­ta, niin sil­le­mi­nä en voi mitään. Sekin on sinun ongelmasi!
  Kir­joi­tus­vir­heet ja koke­nir­joi­tus­tai­don puu­te lie­nee osoi­tus myös­kin älyk­kyy­des­tä. Sil­ti­pä minul­le­kin on yhteis­kun­nas­sa ollut käyt­töä. Mis­tä moi­nen vää­ryys mah­taa johtua?

  Jos sinä­ker­rot ole­va­si tyhmä,ruma ja pie­ni­päi­nen, niin sekin on sinun oma ongel­ma­si. Minul­le kai­kil­la ihmi­sil­lä on sama ihmi­sar­vo ja samat oikeu­det. Mut­ta myös samat vel­vol­li­suu­det. Vaik­ka­pa kun­nioit­taa lakia.

  Vaan sano­pa miten nämä kes­kus­te­lut mah­dol­li­ses­ti kehit­tä­vät maa­han­muut­toa? Sil­lä taval­la­ko, että meil­le ei enää otet­tai­si pako­lai­sia? Vai, että kaik­ki maa­han­muu­ta­jat lei­ma­taan rikol­li­sik­si, joi­ta ei tuli­si maa­han päästää.

  Tapio:
  Minua­kin aina sykäh­dyt­tää tei­dän isla­min pel­ko! Huvit­ta­vin­ta sii­nä asias­sa on se, että tie­tyt natio­nal­si­ti­pii­rit pyr­ki­vät osit­ta­maan miten isla­mis­ti­mais­ta tule­vat ihmi­set ovat vaa­ral­li­sia. Hei­dän luo­ki­tel­laan ter­ro­ris­teik­si, väki­val­tai­sik­si. Ja hei­dän ainoan pää­mää­rän ker­ro­taan ole­van Suo­men muut­ta­mi­nen isla­mis­ti­sek­si maak­si. Kas kum­maa, kun nii­tä lähe­tys­saar­naa­jia ei ole näky­nyt? Ai niin kyse onkin salai­ses­ta Suo­men joh­don kans­sa sovi­tus­ta operaatiosta.

  Mik­si muu­ten Suo­mes­sa on uskon­non­va­paus? Mik­si muu­ten ihmi­sil­lä­on tapa­na ajaa omia asioita,jopa perus­taa puo­luei­ta? Eikö se ker­ron jotain kehi­tyk­sen halusta?

  Ja minua kum­mas­tut­taa myös­kin se, että miten tie­tyt pii­rit julis­ta­vat sitä, että suo­ma­lai­nen kult­tuu­ri hävi­ää maa­han­muu­ton seu­rauk­se­na. Kuka­han sen kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sen on kieltänyt?

 72. Niin ja vie­lä lop­puun tiedoksenne:

  Kan­nat­tai­si jos­kus kokeil­la mil­tä rasis­min koke­mi­nen tun­tuu? Se on yksi suu­rim­pia tur­vat­to­muu­den aiheut­ta­jia, ja yksi suu­rim­pia louk­kauk­sia mitä ihmi­sel­le voi tehdä.

 73. Ciclis­tal­le: Olen koke­nut rasis­mia. Kun olen poh­ja­lai­nen, olen tuon tuos­ta­kin saa­nut kuul­la sii­tä vinoi­lua muu­al­la Suo­mes­sa ja var­sin­kin pääkaupunkiseudulla.

  Usein on muka lei­kin muo­dos­sa kysel­ty, onko minul­la­kin puuk­ko ja pun­ta­ri jos­sa­kin val­mii­na väki­val­lan tekoi­hin, ja olen­ko häjy lapua­lai­nen sekä vie­lä­pä joten­kin yksin­ker­tai­nen (älyk­kyy­del­tään sel­väs­ti alle nor­maa­lin) ja huumorintajuton.

  Kyl­lä se on ras­san­nut ja aiheut­ta­nut tur­vat­to­muu­den tunnetta.

 74. Ciclis­ta,

  Olen “kokeil­lut” rasis­mia jo ennen kehotustasi. 

  Olin 80-luvun puo­lel­la Israe­lis­sa mos­ha­vil­la, jon­ka isän­tä vei minut pie­neen Israe­lin rajal­la ole­vaan poh­joi­se­gyp­ti­läi­seen kylään ystä­vän­sä luo käy­mään. Kylän kaduil­la vas­taan­tu­le­vat mie­het tun­ki­vat vie­ree­ni, tart­tui­vat sie­kai­le­mat­ta rin­toi­hi­ni, hipe­löi­vät hiuk­sia­ni ja puhui­vat tör­keyk­siä.. . Lopul­ta juu­ta­lai­nen suo­je­li­ja­ni her­mos­tui ja jou­tui käsi­ry­syyn kol­men mie­hen kans­sa, jot­ka onnek­si antoi­vat perik­si. Ennen kuin he täy­sin pois­tui­vat pai­kal­ta he syl­ki­vät pääl­le­ni moneen ker­taan. Itkin koko seu­raa­van­kin päivän…

  Ole­tan että tämä epi­so­di tapah­tui ihon­vä­ri­ni ja vaa­lei­den hius­te­ni vuok­si. Pääl­lä­ni oli län­si­mai­sit­tain far­kut ja neu­le kyl­me­ne­väs­sä illas­sa, mut­ta ei tosi­aan mitään huo­ran asua. 

  Enpä ole näh­nyt kos­kaan, että täs­sä kaa­mean rasis­ti­ses­sa Suo­mes­sa mus­li­mi­nai­sia kos­kaan oli­si koh­del­tu vas­taa­val­la taval­la. En ole kos­kaan kuul­lut edes mitään huu­te­lua. En sil­ti väi­tä, ettei­kö sitä voi­si olla. Tääl­lä sii­tä sen­tään voi teh­dä riko­sil­moi­tuk­sen toi­sin kuin Egyptissä.

 75. Nyt ollaan toti­ses­ti kau­ka­na aihees­ta kai­kin puo­lin, mut­ta kos­ka Ciclis­ta koh­den­taa kysy­myk­sen­sä minul­le, niin vas­taan Jou­nin vas­ta­lauseis­ta huolimatta…

  Ciclis­ta:

  jos oikein­kir­joi­tus on sinul­le oleel­lis­ta, niin sil­le­mi­nä en voi mitään”

  Oikein­kir­joi­tus on minul­le olen­nais­ta eikä sinun tar­vit­se­kaan sil­le voi­da mitään.… Pre­fe­roin toki sisäl­töä, mut­ta elä­mä on opet­ta­nut, että tiuk­ka for­maat­ti tukee yllät­tä­vän­kin pal­jon sano­man peril­le menoa. 

  koke­nir­joi­tus­tai­don puu­te lie­nee osoi­tus myös­kin älykkyydestä.”

  Yksit­täis­ten, mekaa­nis­ten tai­to­jen hal­lin­ta tai hal­li­nan puu­te ei ker­ro minun mie­les­tä­ni älyk­kyy­des­tä pas­kan ver­taa, mut­ta sal­lin sinun olla eri mieltä. 

  Jos sinä­ker­rot ole­va­si tyhmä,ruma ja pie­ni­päi­nen, niin sekin on sinun oma ongelmasi”

  Tämä liit­tyi ad homi­nem ‑argu­men­toin­nin kuvai­luun. Vas­ta­puo­len kan­na­no­tot mitä­töi­dään tur­vau­tu­mal­la per­soo­naan lii­te­tyil­lä oikeilla/kuvitelluilla väit­tä­mil­lä… “olet niin nuo­ri, ettet ymmär­rä etc.” Mis­sään koh­taa en ole ker­to­nut ole­va­ni tyh­mä, ruma ja pie­ni­päi­nen. Mut­ta jos olen­kin, niin kenen­pä muun ongel­ma se ensi­si­jai­ses­ti oli­si ellei minun? 

  Vaan sano­pa miten nämä kes­kus­te­lut mah­dol­li­ses­ti kehit­tä­vät maahanmuuttoa?”

  Toden­nä­köi­ses­ti ei mitenkään!

 76. Tuo Eli­nan rasis­mi “kokei­lu” sai miet­ti­mään Suo­ma­lais­ta sanon­taa “maas­sa maan taval­la”, toden­nä­köi­ses­ti sil­le on vas­taa­vuu­det myös muis­sa kie­lis­sä? Vai onko, ker­to­koot kuka tie­tää. En tie­dä onko tuos­sa sanon­nas­sa jär­keä, mut­ta itse olen sii­hen usko­nut, sen enem­pää asi­aa miet­ti­mät­tä. En halua vähek­syä koke­maa­si. Tuol­lai­nen kou­rin­ta yms. on todel­la mouk­ka­mais­ta ja sivis­ty­mä­tön­tä mut­ta samal­la täy­tyy tode­ta että mekin yri­täm­me vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta maan tapo­jen kun­nioit­ta­mis­ta, tosin tuo yri­tys ei tuo­ta aina tulos­ta. Tuos­sa kult­tuu­ris­sa “huo­nos­ti” pukeu­tu­neen kou­rin­ta lie­ni sal­lit­tua tai “puo­lik­si sal­lit­tua” kos­ka pai­kal­li­set eivät asi­aan puut­tu­neet tai halui­si­vat puut­tua mut­ta pel­kä­si­vät? Myös tääl­lä Suo­mes­sa lähiö­baa­ris­sa “mutiai­sen” hauk­ku­mi­nen on puo­lik­si sal­li­tua kos­ka sii­hen ei kukaan halua tai uskal­la puut­tua. YK on yrit­tä­nyt teh­dä yhtei­siä peli­sään­tö­jä kuin­ka koh­del­la ihmis­tä, mut­ta tulee mul­ta minun ja monen muun hau­dal­le enen­kuin tämä toteutuu.

  Oli­si­ko sit­ten käy­tän­nös­sä toi­mi­va rat­kai­su yrit­tää pitää nämä kult­tuu­rit eril­lään? Tai rat­koa tätä kult­tuu­ri­konflik­tia vie­mäl­lä demo­kra­ti­aa pakol­la näil­le “mou­kil­le”, ei näy­tä kovin hyvin toi­mi­van. Itse uskon että jotain his­to­rial­li­ses­ti yhteen­liit­tä­mä­tön­tä näis­sä kult­tu­reis­sa on, ne ovat muo­vau­tu­neet tuhan­sien vuo­sien aika­na, kuin­ka ne voi­si­vat muun­tua ole­maan samaa miel­tä 100:ssa vuo­des­sa? Pidän kovin Sci-Fi kir­jal­li­suu­des­ta mut­ta en kui­ten­kaan usko sen ole­van realistista.

 77. BRG,

  Monet nuo­rem­mat nai­set täs­sä kyläs­sä kyl­lä oli­vat ilman hui­via ja käyt­ti­vät pit­kiä housu­ja. Minul­la oli 80-luvun tapaan väl­jä neu­le, joka ulot­tui pepun yli, far­kut ja ten­na­rit. Kiis­tän ollee­ni sopi­mat­to­mas­ti, puhu­mat­ta­kaan pro­vo­soi­vas­ti pukeu­tu­nut. Olin ainoas­taan skan­di­naa­vin näköi­nen. Hyök­käys oli puh­taas­ti rasis­ti­nen teko!

  Tämä on taas sitä “val­koi­nen on aina vää­räs­sä” ‑ajat­te­lua. Jos burk­haan pukeu­tu­nut nuo­ri nai­nen sai­si seu­ra­lai­si­neen tääl­lä vas­taa­van koh­te­lun syl­ke­mi­si­neen, niin oli­sit­ko sil­loin­kin sitä miel­tä, että mitäs ei ole maan taval­la? Ne mie­het eivät olleet vain “mouk­ka­mai­sia ja sivis­ty­mät­tö­miä”, vaan väki­val­tai­sia ja bru­taa­le­ja. Mitä oli­si tapah­tu­nut, jos tut­tu­ni ei oli­si saa­nut mie­hiä tal­tu­tet­tua. En tie­dä, mut­ta ole­tan että minut oli­si rais­kat­tu. Et mie­les­tä­si vähät­te­le koke­maa­ni, minus­ta vähät­te­let ja jopa syyl­lis­tät minut. 

  mekin yri­täm­me vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta maan tapo­jen kunnioittamista,”

  Hmm, käsit­tääk­se­ni tääl­lä saa pukeu­tua kas­vot­kin peit­tä­vään burk­haan ja har­joit­taa omia tapo­jaan aivan vapaas­ti, esi­mer­kik­si jät­tää kät­te­le­mät­tä pre­si­dent­ti tämän suku­puo­len takia. Tämä sama pre­si­dent­ti kyl­lä kil­tis­ti vetää hui­vin pää­hän­sä, kun vie­rai­lee sitä vaa­ti­vis­sa mus­li­mi­mais­sa. Myl­ly­pu­ros­sa vie­te­tään moni­kult­tuu­ris­ta jou­lu­juh­laa ilman mitään kris­ti­nus­kon tun­nuk­sia, nak­ki­keit­to­päi­vä­nä on vaih­toeh­to­ruo­ka mus­li­miop­pi­lail­le, uima­hal­leis­sa on omat vuo­ron­sa mus­li­mi­nai­sil­le… He eivät usein ainoas­taan SAA nou­dat­taa tapo­jaan, vaan mah­dol­li­suu­det sii­hen jär­jes­te­tään verovaroin. 

  Mikä on siis se tapa, jota he eivät voi tääl­lä toteut­taa? No, he eivät voi sil­poa tyt­tö­jen­sä sukue­li­miä.… Mut­ta se onkin­vas­toin lakia. Me vaa­dim­me Suo­men lain nou­dat­ta­mis­ta, tavat heil­lä saa­vat olla mitä ovat.

 78. Tuli mie­leen, kun selai­lin näi­tä mei­dän ajoit­tain älyt­tö­miä äly­kir­joi­tuk­sia, sel­lai­nen tri­vi­aa­li jut­tu kuin luku­tai­to. Tämä liit­tyy aihee­seen fil­mien teks­ti­tys tee­vees­sä. En tie­dä, kuin­ka mones­sa maas­sa fil­meis­sä ei ole teks­ti­tyk­siä. Aina­kaan Espan­jas­sa ei ole. Jos jol­la­kin on parem­paa tie­toa, ker­to­koon muille.

  Suo­mes­sa teks­ti­tys pää­tet­tiin jos­kus 1958, kun oli päh­käil­ty, puhu­taan­ko vai kir­joi­te­taan­ko. Joku ylen tii­mi (muka­na mm Vil­le Zil­liacus) päät­ti, että teks­ti­te­tään, eikä puhu­ta. Syy­nä oli kuu­lem­ma se, että se tuli halvemmaksi.Sillä on ollut kau­as­kan­toi­set seu­rauk­set suo­ma­lais­ten luku­tai­toon ja var­maan myös englan­nin ymmärtämiseen.

  Ja roh­ke­nen väit­tää, että jopa kou­lu­me­nes­tyk­seen. Vai­ku­tuk­sia älyyn sil­lä ei ole. Näin uskal­lan sanoa. Mut­ta menes­ty­mi­seen äly­tes­teis­sä hyväl­lä luku­tai­dol­la voi olla merkitystä.

 79. Muu­ta­mia eril­li­siä kommentteja:
  1) Älyk­kyys näyt­tää oikeas­taan ole­van aivo­so­lu­jen fysio­lo­gi­nen omi­nai­suus: mitä tar­kem­min ne pys­ty­vät välit­tä­mään sig­naa­lin eteen­päin, sitä parem­min aivo­jen omis­ta­ja menes­tyy älyk­kyys­tes­teis­sä (eli aivo­säh­kö­käy­ris­tä pys­tyy päät­te­le­mään älykkyseroja).
  2) “Kan­sa­kun­nan älyk­kyys” ei ole yhtä käy­pä käsi­te kuin “popu­laa­tion älyk­kyys”, joi­ta muu­ten Van­ha­sen käyt­tä­mät tie­dot kos­ke­vat. Täl­lä pääs­tään kysy­myk­se­na­set­te­luun “vai­kut­ta­vat­ko ympä­ris­tö­olot pit­käl­lä aika­vä­lil­lä popu­laa­tion omi­nai­suuk­sien kehit­ty­mi­seen evo­luu­tios­sa”, johon vas­taus var­mas­ti on myönteinen.
  Intui­tii­vi­ses­ti näyt­tää uskot­ta­val­ta, että näil­lä pal­ki­sil­la on elet­ty ankei­ta­kin aiko­ja sen jäl­keen, kun tän­ne muu­tim­me (suo­ma­lai­set­kin ovat tulo­kas­la­ji Suo­mes­sa). Tämä on voi­nut hyvin­kin vai­kut­taa kar­si­vas­ti siten, että vain ahke­rim­mat, sääs­tä­väi­sim­mät ja rehel­li­sim­mät ovat pär­jän­neet. Vas­ta­vuo­roi­sel­la alt­ruis­mil­la on täl­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä myös suu­ri mer­ki­tys; nykyi­sin sitä kut­su­taan poh­jois­mai­sek­si hyvin­voin­ti­val­tiok­si. Siel­lä, mis­sä vas­taa­via olo­ja ei ole koet­tu, ei popu­laa­tioon ole ollut vas­taa­vaa vaikutusta.
  Edel­lä ole­van seli­tys­mal­lin kan­nal­ta pel­kän älyk­kyy­den käyt­tä­mi­nen kan­so­jen menes­ty­se­ro­jen selit­tä­mi­seen on ongel­mal­lis­ta. Toden­nä­köi­sem­min kyse on laa­jem­mas­ta geneet­ti­ses­tä pää­omas­ta, joka ilme­nee myös muus­sa käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Kor­re­laa­tio ei tar­koi­ta kausaalisuutta.
  3) Lap­suu­den ajan ravin­to vai­kut­taa (myös) her­mo­so­lu­jen kehi­tyk­seen. Ravin­non tai tiet­ty­jen vita­mii­nien puu­te lap­suu­des­sa alen­taa älyk­kyyt­tä sii­tä, mik­si se muu­ten kehit­tyi­si. Tämä on ylei­nen rasi­te kehi­tys­mais­sa, mut­ta Suo­mes­sa­kin vie­lä omal­la ikä­luo­kal­la­ni oli aikoi­naan sään­nös­te­ly­kor­tit, joka viit­taa sii­hen, että puu­tos­tau­tien ris­ki oli ole­mas­sa, joten meil­lä­kin kes­ki­mää­räi­sen älyk­kyys­ta­son tuli­si yhä nous­ta pel­käs­tään demo­gra­fi­sis­ta syistä.
  4) Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on jo koko­naan toi­nen kes­kus­te­lu­nai­he, mut­ta sii­tä kan­nat­taa huo­ma­ta, että teo­reet­ti­ses­ti on edul­lis­ta tuo­da ulkoa vain sel­lais­ta työ­voi­maa, joka saa­vut­taa kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­sia kor­keam­man ansio­ta­son. Poh­ti­kaa­pa mik­si näin on.
  5) Jos hete­reo­gee­ni­nen väes­tö­ra­ken­ne on hyvä asia, niin par­haim­mil­laan se tar­koit­taa sitä, että suun­nil­leen joka tuhan­nes kah­des­sa­das vas­taan­tu­li­ja kadul­la on etni­nen suo­ma­lai­nen, kos­ka tämä on mei­dän sekoi­tus­suh­teem­me tämän pal­lon väes­tös­sä. Vai onko ole­mas­sa jokin “lii­an hete­ro­gee­ni­sen” raja, jos­ta en ole kuullut?

 80. Eli­na kirjoitti:
  “uima­hal­leis­sa on omat vuo­ron­sa musliminaisille…”

  Tuo­ta minä en tien­nyt­kään! Kuu­los­taa ihan kau­heal­ta! Itse­kin olen mones­ti halun­nut pääs­tä jäse­nek­si nais­ten kun­to­kes­kuk­seen. Vaan eivät ole vie­lä huo­li­neet. En kyl­lä ymmär­rä yhtään miksi?

 81. Mus­li­mi­nai­set eivät siis voi olla mies­ten kans­sa saman aikaan kau­pun­gin uima­hal­lis­sa. Sik­si tämä oma vuoro. 

  Tämä vuo­ro­jär­jes­te­ly on sinän­sä on aivan tur­ha, kos­ka muu­al­ta tul­leet mus­li­mi­nai­set eivät yleen­sä osaa uida. Mut­ta onhan näi­tä kään­ty­nei­tä alun perin suo­ma­lai­sia­kin jon­kin ver­ran tie­tys­ti. Tun­tuu kyl­lä hie­man kei­no­te­koi­sel­ta, että nämä nuo­ruu­ten­sa yhteis­sau­nois­sa viet­tä­neet yhtäk­kiä tar­vit­se­vat omat tun­tin­sa uima­hal­liin hui­vin pää­hän vedettyään. 

  Jos tun­nus­tan uskon­toa, jon­ka mukaan minun on uita­va yksin, niin tulee­ko minun saa­da oma yksi­tyi­nen vuo­ro­ni kun­nal­li­ses­ta uima­hal­lis­ta? Jos ei pidä, niin mik­si ei?

  Ciclis­ta, olet pyr­ki­nyt jäse­nek­si yksi­tyi­seen kun­to­kes­kuk­seen, jol­la on lain mukaan oikeus vali­ta asiak­kaan­sa. Mikä sii­nä on sinul­le epäym­mär­ret­tä­vää? Et täyt­tä­nyt ilmei­ses­ti perus­kri­tee­riä: xx

  Mik­si muu­ten halusit jäse­nek­si nime­no­maan nai­sil­le tar­koi­tet­tuun kun­to­kes­kuk­seen?… Tulee kai­ken­lais­ta mie­leen, mut­ta se var­mas­ti sen­su­roi­tai­siin, joten jätän vas­taa­mi­sen sinulle.

 82. Jaa, onpas tosi­aan kum­mal­lis­ta toi­min­taa Kylmäkoskella?

  Sinun ei var­mas­ti auta muu kuin ottaa yhteyt­tä kun­nan päät­tä­jiin, sel­vää suku­puo­li­syr­jin­tää­hän tuo sit­ten on. 

  Pro­fes­so­rien Van­has-seli­tyk­sis­tä kun­to­sa­li­vuo­roi­hin… heh, lope­te­taan­ko Ciclis­ta, tähän?

 83. Eli­na,

  hei­tän tähän väliin sinän­sä täy­sin asiat­to­man ad homi­ne­min ja totean että onpas tosi muka­va näh­dä näis­sä mer­keis­sä nais­puo­li­nen kes­kus­te­li­ja, joka ajat­te­lee niin­kuin sinä ajattelet. 

  Jos­tain täy­sin käsit­tä­mät­tö­mäs­tä syys­tä, kai­ken jär­jen vas­tai­ses­ti usein juu­ri nai­set ovat innol­la puo­lus­ta­mas­sa tätä mul­ti­kult­ti­hul­luut­ta ja suvait­se­vat isla­min maa­han­tuon­tia häm­mäs­tyt­tä­vän suu­rel­la sydämellä.

 84. Onko sii­nä jotain vää­rää, jos tuo esiin maas­sam­me jo nyt ole­van suu­ren työ­voi­ma­re­ser­vin, jon­ka tar­jon­ta ei koh­taa työ­nan­ta­jien kysyn­tää, ja tuo esiin sen sei­kan ettem­me tar­vit­se ulko­mai­sia vah­vis­tuk­sia työmarkkinoillemme? 

  Onko sii­nä jotain rasis­tis­ta, jos tuo esiin sen että ei näe mitään ongel­mal­lis­ta sii­nä, että jos nii­tä työ­pe­räi­siä tän­ne jos­tain ihme syys­tä oli­si han­kit­ta­va, oli­si kan­sal­li­sen edun mukais­ta koit­taa haa­lia nii­tä mais­ta ja kult­tuu­reis­ta joi­den arvot eivät sodi omiam­me vastaan?

  Vai onko niin että puo­la­lai­nen, sak­sa­lai­nen ja vaik­ka­pa jon­kin Aasian budd­ha­lai­sen maan asu­kas oli­si jol­la­kin tapaa, joko vää­rän väri­nen tai vää­rää uskon­toa edus­ta­va moni­kult­tuu­ri­suusin­toi­li­joi­den mielestä?

  En aina seu­raa kaik­kien, tai tiet­ty­jen kom­men­toi­jien logiik­kaa, mut­ta se lie­nee pie­nin murheistani.

 85. Kii­tos Ant­ti! Olen vil­pit­tö­män otet­tu täs­tä kohteliaisuudesta 🙂

 86. Ciclis­ta, “Kas kum­maa, kun nii­tä lähe­tys­saar­naa­jia ei ole näky­nyt? Ai niin kyse onkin salai­ses­ta Suo­men joh­don kans­sa sovi­tus­ta operaatiosta.”

  On nii­tä näky­nyt, mut­ta lähin­nä näi­den koto­pe­räis­ten mus­li­mien tahol­ta. Abdul­lah Tam­mi jake­lee Isla­min Aika — jär­jes­tön­sä kans­sa lap­pusia juna-ase­mil­la ynnä muualla.

  Ko. her­ras­ta ja jär­jes­tös­tä olen jos­kus kir­joit­ta­nut blogiini

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Islamilainen+puolue+pyrkii+puoluerekisteriin/1135230096548

 87. Ei kai tuon puo­lu­een ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na ole kään­ny­tys­työ. Ja vaik­ka oli­si­kin, niin ei yksi lin­tu kesää vie­lä tee. Var­sin­kin kun on vie­lä suomalainenkin.

 88. Kos­kien PISA-tut­ki­muk­sia : PISA-tut­ki­muk­set ja nii­den anta­ma myön­tei­nen kuva suo­ma­lais­nuor­ten tai­dois­ta on vali­tet­ta­vas­ti näköharha.

  Ei ole mikään ihme , jos esi­mer­kik­si Ruot­si ja eri­tyi­ses­ti Mal­mö menes­tyy sur­keas­ti PISA-ver­tai­lus­sa. Äidin­kie­le­nään ruot­sia puhu­vien oppi­lai­den suh­tel­li­nen mää­rä ale­nee jat­ku­vas­ti ja maa­han­muut­ta­jien kie­li­tai­dos­sa on rajus­ti toi­vo­mi­sen varaa. Syys­tä on ope­tuk­ses­sa mut­ta myös oppi­lai­den innokkuudessa.

  Eivät suo­ma­lai­set ole mitään eri­tyi­siä täh­tiop­pi­lai­ta ; on vain niin , että Suo­mes­sa on tähän saak­ka ollut lähes pel­käs­tään suo­mea (tai ruot­sin­kie­li­sil­lä alueil­la ruot­sia) äidin­kie­le­nään puhu­via oppilaita.

 89. M.K Says: “Eivät suo­ma­lai­set ole mitään eri­tyi­siä täh­tiop­pi­lai­ta ; on vain niin , että Suo­mes­sa on tähän saak­ka ollut lähes pel­käs­tään suo­mea (tai ruot­sin­kie­li­sil­lä alueil­la ruot­sia) äidin­kie­le­nään puhu­via oppilaita.”

  Toi­vo­ta­vas­ti ase­tel­ma säi­lyy tuol­lai­se­na jat­kos­sa­kin vaik­ka nykyis­ten kaa­vai­lu­jen perus­teel­la niin ei tai­da käy­dä vaan Suo­mi seu­raa Ruot­sin vii­toit­ta­maa tietä. 

  Maa­han­muut­ta­jien ei tosin tar­vit­si­si juu­ri­kaan hei­ken­tää PISA-tulok­sia mikä­li maa­han­muut­ta­jien laa­tuun kiin­ni­tet­täi­siin enem­män huo­mio­ta, siis mikä­li nämä tuli­si­vat kult­tuu­reis­ta jot­ka integroi­tu­vat hyvin suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. En usko, että sak­sa­lai­nen maa­han­muut­ta­ja­lap­si menes­tyy PISA tes­tis­sä suo­ma­lais­ta las­ta huonommin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.