Professorien Vanhas-selitykset

Olin jo päät­tänyt, että en enää kir­joi­ta mitään Tatu Van­hasen älykkyys­tutkimuk­sista, joista tulin sanoneek­si jotain, kun HS-raadil­ta siitä kysyt­ti­in. Van­hanen kir­joit­ti Helsin­gin Sanomien mielipi­desivul­la, että Pisa-tutkimuk­set kor­reloi­vat kovasti hänen laskemien­sa keskimääräis­ten älykkyysosamäärien kanssa. Tänään joukko kas­va­tusti­eteil­i­jöitä kumosi tämän Hesaris­sa. Entisenä tilas­toti­eteil­i­jänä ei voi niel­lä noi­ta väitteitä.

En väitä, että Van­hasen ole­tus vaiku­tuk­sen suun­nas­ta olisi oikea, mut­ta pro­fes­sorien vas­taväit­teet ovat kyl­lä vääriä. Tietysti voi olla, että toimit­ta­ja on vähän yksinker­tais­tanut hei­dän sanomansa.

Jarkko Hau­tamä­ki sanoo ensin, ettei ole kansakun­tien älykkyyt­tä. Se on kat­e­go­ri­avirhe. Siis mitä? Jos on ole­mas­sa yksilöi­den älykkyyt­tä, on ole­mas­sa kansakun­nan älykkyys­jakau­ma, jos­ta yksinker­taisin, joskaan ei vält­tämät­tä paras tun­nus­luku on keskiarvo.

Hän sanoo myös, että tiedot eivät ole ver­tailukelpoisia, kos­ka Van­hasen aineis­tos­ta osa on kerät­ty vuosia sit­ten, toiset viime vuon­na. Aikaero naker­taa hänen mukaansa tulosten var­muut­ta. Kyl­lä, näin on. Kaik­ki mit­tausvirheet heiken­tävät tulosten luotet­tavu­ut­ta, mut­ta tämä toimii argu­ment­ti­na toisin päin vahvis­taen Van­hasen väitet­tä. Jos aineis­ton laatuon­gelmista huoli­mat­ta saadaan noin korkea kor­re­laa­tio, parem­min mitat­ul­la aineis­tol­la pitäisi syn­tyä vielä korkeampi kor­re­laa­tio. Tuskin ne mit­tausvirheet tätä korkea­ta kor­re­laa­tio­ta aiheuttavat.

Michael Uljensin mielestä Van­hasen ana­lyysiä ei voi suo­raan ver­ra­ta Pisa-tutkimuk­seen, kos­ka mitataan eri asioi­ta. Pisa mit­taa osaamista, kun Van­hanen tavoit­telee osaamisen taustal­la ole­vaa men­taal­ista kap­a­siteet­tia. Tämähän oli Van­hasen väite: men­taa­li­nen kap­a­siteet­ti selit­tää osaamista. Valkuaisen määrä ruuas­sa ja pitu­uskasvu ovat var­maan aivan eri asioi­ta, mut­ta silti ruuan sisältämän valkuaisen määräl­lä on men­ty selit­tämään pituuskasvua.

Kari Uusikylän lausun­nos­sa on sen­tään jotain järkeä. Hänen mukaansa matemaat­tis-luon­non­ti­eteelli­nen lah­jakku­us ja älykkyysosamäärä kyl­lä kor­reloi­vat. Hänkin meni kuitenkin sanomaan, että olisi tärkeätä tietää, miten kan­so­jen älykkyysosamäärät on mitat­tu. Min­u­akin se kiin­nos­taisi, mut­ta kun Van­hanen on julk­istanut ne ennen Pisa-tutkimus­ta, ei hän mitenkään ole voin­ut vääristää tulok­sia Pisaan sopiviksi. Uusikylä huo­maut­taa, että Men­san jäs­en­inä ole­vat huip­puä­lykkäät eivät ole aina mitenkään hyvin men­estyneet koulus­sa. Sopeu­tu­misongelmia sil­lä joukol­la kyl­lä voi olla, mut­ta ei se ker­ro mitään medi­aanin lähel­lä ole­vista riip­pu­vuuk­sista. Sitä pait­si, kor­re­laa­tio oli vahva.

Samat kas­va­tusti­eteil­i­jät, joiden mielestä erot oppi­la­sainek­ses­sa ei selitä Pisa-tulok­sia maid­en välil­lä, vas­tus­ta­vat sitä, että Pisa-tutkimuk­sen tulok­set julka­istaisi­in kouluko­htais­es­ti, kos­ka se olisi koulu­ja kohtaan väärin. Oppi­la­saines vai­htelee niin paljon koulus­ta toiseen.

Tilas­tol­lis­es­ti erit­täin merk­it­sevää kor­re­laa­tio­ta ei voi selit­tää noin yksinker­tais­es­ti pois päiviltä. On aivan selvä, että Van­hasen tutkimuk­set ja Pisa mit­taa­vat melko lail­la samaa asi­aa. Joko Van­hanen mit­taa tosi­asi­as­sa koulun anta­maa osaamista tai Pisan tulok­sista selit­tää suuren osan erot oppi­laiden lah­jakku­udessa. Kausali­teet­ti on var­maankin molem­min­su­un­tainen. Siitä, kumpi vaikut­taa enem­män, voidaan kiis­tel­lä pitkään. Sitä voiedaan tutkia yksilö­ta­sol­la, mut­ta en ole var­ma, ovatko tulok­set sovel­let­tavis­sa kansakun­tien tasolla

Min­ua nimit­täin kiin­nos­taa kysymys, onko ole­mas­sa kansakun­nan älykkyyt­tä asian syvem­mässä merk­i­tyk­sessä. Kun elinkeino­rakenne ja elämän­ta­paa muut­tuvat virik­keel­lisem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­telua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raako tästä se, että lap­sista kehit­tyy älykkäämpiä? Rotis­takin tulee yksinker­taises­sa ympäristössä tyh­miä ja virikkeisessä älykkäitä.

Jos pro­fes­sorit pitävät Van­hasen tutkimuk­sia vas­ten­mielis­inä ja vaar­al­lisi­na tai sel­l­aisi­na, joista ei ole hyvä keskustel­la julk­isu­udessa, mik­si he eivät sano sitä?

93 vastausta artikkeliin “Professorien Vanhas-selitykset”

 1. Hyvä Osmo; itsel­länikin pis­tivät silmään nuo ontu­vat vas­taväit­teet, vaik­ka pop­u­laa­tioiden väliset mah­dol­liset älykkyy­serot eivät nyt sinäl­lään kauheasti kiin­nos­ta. En myöskään ole tutus­tunut juuri Van­hasen tutkimuk­si­in aiheesta tarkem­min. Absur­dia on vain kat­e­goris­es­ti väit­tää etteikö moisia ero­ja nyt vain voisi olla ja yrit­tää hau­da­ta koko aihe sen sijaan että mietitään todel­lakin mis­tä moi­set voisi­vat johtua, ja mitä siten voisi yrit­tää tehdä huono-osaisem­mil­la seuduil­la asian korjaamiseksi.

  Oma­l­ta oma­l­ta osaltani olen osal­lis­tunut kehi­tys­maid­en virik­keel­listämiseen tilaa­mal­la jenkkikaverin kaut­ta itsel­leni OLPC-pro­jek­tin Give One Get One ‑kam­pan­jan puit­teis­sa XO-kan­net­ta­van, ja ohes­sa saman­laisen jollekulle kehi­tys­maalapselle. Mainit­sen tämän nyt tässä rel­e­vant­ti­na ajanko­htaise­na tiedon­mu­runa, vaik­ka Suomes­ta onkin hie­man han­kalaa osal­lis­tua kam­pan­jaan erinäi­sistä byrokra­ti­asy­istä (tosin jos ei hin­gu omaa vas­taavaa, lahjoit­ta­mi­nen tietysti onnis­tuu helpom­min, mut­ta niin hyvä ihmi­nen en ollut). Ks. http://laptopgiving.org/

 2. Osmo:

  Kun elinkeino­rakenne ja elämän­ta­paa muut­tuvat virik­keel­lisem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­telua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raako tästä se, että lap­sista kehit­tyy älykkäämpiä? Rotis­takin tulee yksinker­taises­sa ympäristössä tyh­miä ja virikkeisessä älykkäitä.

  Jouni:

  Näin var­maan on. Iät ja ajat on tiedet­ty, että virik­keelli­nen varhais­lap­su­us nos­taa aivo­jen käyt­töastet­ta. Mut­ta muut­taako se geeniper­imää, joka syn­tyy hedelmöityshetkellä.
  (tai tietysti jo sitä ennen, kun suku­so­lut ovat syntyneet).

  Niin, mitä ne testit lop­un­perin mit­taa­vat. Ehkä ne mit­taa­vat sitä, kuin­ka tehokkaasti aiv­ot ovat käytössä niis­sä per­imän rajois­sa, johon geno­mi antaa myöten. Jos lap­su­us on ollut virik­keetön, niin älyä on vähem­män, mut­ta gen­o­mista testi ei vielä paljon ker­ro. Evoluu­tio on hidas pros­es­si. Se ei muu­ta­mas­sa sadas­sa vuodessa vielä geno­mia muuta.

  Jouni Lundqvist

 3. Osmo: “Jarkko Hau­tamä­ki sanoo ensin, ettei ole kansakun­tien älykkyyt­tä. Se on kat­e­go­ri­avirhe. Siis mitä? Jos on ole­mas­sa yksilöi­den älykkyyt­tä, on ole­mas­sa kansakun­nan älykkyysjakauma”

  Nähdäk­seni Hau­tamäen huomio on aiheelli­nen. Mikä on esim suo­ma­lainen kansakun­ta? Toivon mukaan jo niin het­ero­geeni­nen, että on mielekästä puhua vain yksilöi­den älykkyydestä.

 4. Min­ua on jo pidem­pään pistänyt silmään kuin­ka Tatu van­has­ta on pyrit­ty vas­tus­ta­maan ilmeis­es­ti ide­ol­o­gisin perustein. En uskalla väit­tää, etteikö Tatu Van­hasen tutkimuk­sis­sa voisi hyvinkin olla niin vakavia puut­teitakin että ne mitätöi­sivät suurelta osaltaan hänen kir­jansa, mut­ta minus­ta on aivan älytön­tä väit­tää ilman mitään kun­non todis­tei­ta, a pri­ori, etteikö eri maid­en välil­lä voisi tosi­aan olla ero­ja älykkyy­den keskiarvossa.

  Mikä muka tekee nimeno­maan älykkyy­destä sel­l­aisen, ettei eri ihmis­ryh­mien välil­lä voisi olla siinä mitään ero­ja, kun tiede­tään kuitenkin hyvin ero­ja ole­van esimerkik­si pitu­udessa, ihon tum­muudessa, eri sairauk­sien yleisyy­dessä jne. Eikä se, että moni­in näistä omi­naisuuk­sista (ml. pitu­us ja älykkyys) vaikut­taa myös ympäristötek­i­jät, poista mihinkään näitä eroja.

  Voi hyvinkin olla, että aikanaan jos­sain hyvin tehdyis­sä tutkimuk­sis­sa vaikka­pa joku afrikkalainen maa tode­taan keskimäärin älykkääm­mäk­si kuin Suo­mi. Jos näin tosi­aankin on, olisi se minus­ta järkev­in­tä hyväksyä tosi­asiana ja miet­tiä onko havait­ul­la erol­la jotain vaiku­tus­ta — ja voitaisi­inko tähän eroon jotenkin vaiku­taa. Minus­ta ratio­naalisen päätök­sen­teon poh­jana pitäisi olla aina parhaim­mat mah­dol­liset käytet­tävis­sä ole­vat ja empi­iris­es­ti havaitut fak­tat, jos sel­l­aisia on suinkin ole­mas­sa, eikä fak­to­jen ohit­ta­mi­nen olanko­hau­tuk­sel­la, jos ne ovat vas­toin omaa ideologiaa.

 5. ruso,

  Mik­si on mielestäsi toiv­ot­tavaa, että kansakun­ta on mah­dol­lisim­man het­ero­geeni­nen? Mitä etu­ja siinä on ver­rat­tuna väestöön, joka on kyvy­iltään ja myös arvoil­taan jos­sain määrin samal­la viival­la alun perin? 

  Eikö esim. koulu­opetuk­sen jär­jestämi­nen jälkim­mäisessä vai­h­toe­hdos­sa ole huo­mat­tavasti halvem­paa ja helpom­paa vain yhden esimerkin mainitakseni? 

  Osmo,

  On tosi­aan eri­ty­is­laa­tu­inen sat­tuma, että nämä keinotekoiset, kuvit­teel­liset kon­struk­tiot (= kansakun­nat) poikkea­vat tämän nimeltä mainit­se­mat­toman omi­naisu­u­den suh­teen toi­sis­taan näin olen­nais­es­ti. Jos tosi­aan on ole­mas­sa vain yksilöi­den älykkyyt­tä, joka jakau­tuu siis esim. ruson mukaan tasais­es­ti ja täysin sat­un­nais­es­ti ympäri man­terei­den, niin mikähän mekanis­mi Van­hasen ja Lyn­nin metatutkimuk­ses­sa on tämän oudon sys­temaat­tisen virheen saanut aikaan?

  Var­teenotet­ta­va kri­ti­ik­ki on perustel­e­vaa, eikö vain? Ei voi vain sanoa “kat­e­go­ri­avirhe..” kuten Hautamäki. 

  Olen itse asi­as­sa kuul­lut näitä Hau­tamäen perustelu­ja kyl­lä henkilöko­htais­es­ti. Muu­ta­mat metatutkimuk­seen sisäl­lyte­tyt tulok­set eivät ole nou­dat­ta­neet Afrikas­sa tiukasti val­tion rajo­ja, vaan luku­ja on laa­jen­net­tu koske­maan samankaltaisia heimoja/yhteisöjä riip­pumat­ta val­tion rajoista. Tämä riit­tää siihen, että Helsin­gin yliopis­ton oppimisen arvioin­tikeskus, jon­ka esimies Hau­tamä­ki on, ei yleis­es­ti hyväksy mitään Van­hasen teese­jä eikä oikeas­t­aan suos­tu keskustele­maan mis­tään asi­aan liittyvästä. 

  Mie­lenki­inoista kyl­lä yksikään Afrikan val­tio ei ole mukana Pisas­sa, mut­ta silti tämä argu­ment­ti kel­paa tyr­määmään Van­hasen regres­sio­ana­lyysin tulok­sen… Hmmm?

  Pimit­täväthän he tiukasti kouluko­htaisia ero­ja Pisa-tulok­sis­sa kuten Osmokin tietää.. ristiriitaista.…

 6. Osmolle,
  Tiedämme Tatu Van­hasen viehtyvän rotuopeista älykkyyspo­hd­in­to­jen­sa rin­nal­la. Näin “kansakun­ta” on hänen yhtey­dessä herkkä käsite saat­taen viita­ta esim etnisi­in ryh­mi­in. Tämä mielessäni kysyin “mikä ihmeen kansakun­ta?” Tästä näkökul­mas­ta tari­na esim yht­enäis­es­tä suo­ma­lais­es­ta kansakun­nas­ta on lähin­nä nation­al­isti­nen myytti.

  Eli­nalle,
  Per­in­teis­es­ti kult­tuu­rit, val­tiot, yri­tyk­set, tiede, taide, yksilöt jne ovat kukois­ta­neet olleessaan avoimia vieraille vaikut­teille, ja kuolleet käper­tyessään omahyväis­es­ti omaan kuvitel­tu­un eri­no­maisu­u­teen­sa. Het­ero­geenisyys on täl­laisen avoimuu­den merkki.

 7. “Kun elinkeino­rakenne ja elämän­ta­paa muut­tuvat virik­keel­lisem­mik­si ja enem­män abstrak­tia ajat­telua vaa­ti­vam­mik­si, seu­raako tästä se, että lap­sista kehit­tyy älykkäämpiä?”

  Hyvä kysymys. Tästä samas­ta asi­as­ta­han oli puhet­ta maail­man lehdis­tössä vain kuukausi sit­ten, kun DNA:n kak­soiskier­teen aikanaan selvit­tänyt tutk­i­ja James Wat­son möläyt­ti, että Saha­ran eteläpuolisen Afrikan mus­tat ovat geneet­tis­es­ti tyh­mem­piä kuin me valkoiset. Hän perusti mielip­i­teen­sä samaan havain­toon kuin Tatu Vanhanen.

  New York­erin toimit­ta­ja Mal­colm Glad­well nos­ti sit­ten esi­in tiedey­hteisön laa­jim­min hyväksymän ajatuk­sen, että ympäristön alyl­lisen haas­tavu­u­den vaiku­tus on tosi­aan aivan ratkai­se­va. Hän kir­joit­ti arvostelun psykolo­gi James Fly­n­nin kir­jas­ta What is Intel­li­gence?, jos­sa tätä prob­lemati­ikkaa on käsitel­ty. Fly­n­nin mukaan on muun muas­sa tehty tutkimus, että Sak­sas­sa kas­va­neet “alku­peräiset sak­salaiset” ja afrikas­ta kotoisin ole­vat lapset, jot­ka on kas­vatet­tu sak­salai­sis­sa per­heis­sä, ovat testien mukaan yhtä älykkäitä.

  Tämä puoltaisi siis tuo­ta teo­ri­aasi PISA-tulosten ja Van­hasen aineis­ton yhteydestä.

  Lue Glad­wellin jut­tu. Se on lyhyt.

  http://www.newyorker.com/arts/critics/books/2007/12/17/071217crbo_books_gladwell

 8. “Per­in­teis­es­ti kult­tuu­rit, val­tiot, yri­tyk­set, tiede, taide, yksilöt jne ovat kukois­ta­neet olleessaan avoimia vieraille vaikut­teille, ja kuolleet käper­tyessään omahyväis­es­ti omaan kuvitel­tu­un eri­no­maisu­u­teen­sa. Het­ero­geenisyys on täl­laisen avoimuu­den merkki.”

  Jostain syys­tä esimerkik­si kaukoidän val­tiot eivät näytä tarvit­se­van mas­si­ivista maa­han­muut­toa Lähi-Idästä ja Afrikas­ta eivätkä näytä tarvit­se­van ylipäätäänkään etnis­es­ti mah­dol­lisim­man het­ero­geenistä väestöä ollak­seen ns. kukois­tavia val­tioi­ta. Toisaal­ta kun ajat­telee että mon­et Afrikkalaiset val­tiot ovat hyvinkin monikult­tuurisia mut­ta silti kehi­tys siel­lä on ollut siinä määrin hitaam­paa, paikoin jopa negati­ivista taloudel­lises­sa mielessä, että he tarvit­se­vat vuosikymmen­estä toiseen mas­si­ivista taloudel­lista apua. Kaikestä tästä etnis­es­tä rikkaud­es­ta huoli­mat­ta myös käsit­tämät­tömän raa­ka väki­val­ta leimah­taa siel­lä aika-ajoin. 

  Myös koko islami­laista maail­maa voisi vai­vat­ta käyt­tää vas­taa­vana esimerkkinä kult­tuuripi­iristä, jos­sa ihmiset ja ajatuk­set ovat liikkuneet melko vapaasti jo hyvin pitkän ajan, mut­ta silti talous perus­tuu lähin­nä raa­ka-ainei­den vien­ti­in eikä tieteen ja tekni­ikan sar­al­lakaan ole juuri näkynyt koko ihmiskun­taa hyödyt­täviä läpimurtoja. 

  Lisää esimerkke­jä kukois­tavien val­takun­tien tuhos­ta väestön ja kult­tuurin het­ero­geenisyy­den lisään­tyessä löy­tyy his­to­ri­as­ta, niin uudem­mas­ta kuin van­hem­mas­ta, vaik­ka kuin­ka paljon. Myös tämä ajat­te­lu­ta­pa: ‘käper­tyessään omahyväis­es­ti omaan kuvitel­tu­un eri­no­maisu­u­teen­sa.’ on osoit­taunut tuhoisak­si niin kan­nat­ta­jilleen kuin muillekin. Kaikkien nähtävil­lä ole­vien tosi­a­sioiden jatku­va kiistämi­nen; sen­su­uri, peit­te­ly, vale­htelu, yhdis­tet­tynä sokeaan uskoon ei tule tuot­ta­maan sen enem­pää onnea kuin rauhaakaan. Ei meille eikä niille muille..

 9. Mitä mah­taa tarkoit­taa “geneet­tis­es­ti tyh­mä”. Jos ident­ti­sistä kak­so­sista toinen on kas­vanut “komerossa” ja toinen virike­maail­mas­sa, väitän että komero­rotyyp­pi men­estyy älytestis­sä huonom­min kuin viriketyyp­pi. Ja molem­mil­la on saman­lainen per­imä. Kumpikin on siis geneet­tis­es­ti yhtä “tyh­miä”.

  Minus­ta ident­tiset kak­soset sopi­si­vat parhait­en ver­rokeik­si haet­taes­sa ympäristön ja per­imän vaiku­tus­ta men­estymiseen älytesteis­sä. Onko­han tästä aineis­toa tiedemaailmassa.

  Jouni Lundqvist

 10. ruso,

  Jos annat esimerkke­jä kult­tuureista jot­ka ovat kukois­ta­neet vieraiden vaikut­tei­den ansioista, pystyn jokaista esimerkkiäsi kohden nimeämään kult­tuurin, joka on tuhoutunut juuri mainit­semis­tasi syistä. His­to­ri­as­sa on lukuisia esimerkke­jä korkeakult­tuureista, jot­ka ovat rom­ah­ta­neet bar­baaris­ten val­loit­ta­jien tunkeutues­sa prim­i­ti­ivi­sine uskon­toi­neen ja bru­taaleine tapoi­neen ylem­mäl­lä tasol­la ole­van yhteisön piiriin. 

  Afrikas­sa julka­istaan vuodessa 20 000:lla nimik­keel­lä kir­jo­ja. Näistäkin liki puo­let Etelä-Afrikas­sa, jos­sa on valkois­t­en hal­lit­se­ma kult­tuuri. Suomes­sa julka­istaan samas­sa ajas­sa 10 000 nimiket­tä !!! En ymmär­rä, miten Suomea noin suurem­mas­sa mit­takaavas­sa voisi hyödyt­tää maa­han­muut­to täl­lais­es­ta kult­tuuripi­iristä. Mitkä ovat nämä mah­dol­liset kult­turin hel­met ja tieteen inno­vaa­tiot, jot­ka meiltä jäävät saavut­ta­mat­ta ilman Afrikan väestön rikas­tut­tavaa vaikutusta? 

  Län­si­mais­sa on kul­jet­tu pitkä ja kivikkoinen tie kohti nais­ten ja las­ten tasaver­taisia ihmisoikeuk­sia. Miten meitä ylevöitää vaikut­teet islami­lais­es­ta maail­mas­ta, jon­ka käsi­tyk­set naisen ase­mas­ta ovat mei­dän näkökul­mas­tamme keski­aikaisia. Olisiko mei­dänkin syytä ottaa vaikuteit­ta sharia-laista ja sisäl­lyt­tää raip­pa­rangais­tuk­set sank­tio­va­likoimaamme? Mielestäni ei. 

  En sitä pait­si tiedä, mitä niin eri­no­maista vaikutet­ta vail­la me tääl­lä olemme, että ruson tavoin pitäisi oikein toivoa het­ero­geenisyyt­tä ja näin ollen esim. huonom­pia pisa-tulok­sia. Vai olisim­meko vielä ylivoimaisem­pia, jos saisimme näitä mys­tisiä vierai­ta vaikut­tei­ta? Ehkäpä, jos immi­grantit ovat Itä-Aasiasta. 

  Tämä ei ole mitään käper­tymistä omaan eri­no­maisu­u­teen, vaan silkkaa rationaalisuutta.

 11. Ajatel­laan nyt vaik­ka suo­ma­laisia. Luku­taito lännestä, peruna Amerikas­ta, muut vil­je­lykasvit Euroopas­ta, kansan­musi­ik­ki Puo­las­ta. Rajat sul­jet­tuina asu­isimme yhä Ryysyran­nas­sa han­kkien elan­non lähin­nä metsästäen.

  Aivan viime aikoina etniset rav­in­to­lat, piz­zat ja pas­taru­u­at ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja kar­jalain­paistin ankeuteen.

  Län­sir­an­nikon väestö on jopa geneet­tis­es­ti paljon ter­veem­pää, saat­u­aan “vaikut­tei­ta” ulko­mais­es­ta geeniper­imästä ver­rat­tuna sisä­maan kansal­lis­mielisem­män lisään­tymisen sisäsi­it­toisi­in alueisiin.

  Tai Intia. Siir­tomaakaud­es­ta ei tietenkään saa sanoa mitään hyvää, mut­ta uskallan silti väit­tää, että brit­tiläi­nen kult­tuuri on vaikut­tanut Inti­aan myön­teis­es­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­taisi­in kah­tasa­taa eri­laista kieltä.

  Omas­sa viestis­säsi mainit­sit jo Etelä-Afrikan, jos­sa euroop­palaisen vaiku­tuk­sen ansios­ta julka­istaan puo­let man­tereen kirjoista.

  Hongkong ja Singapore.

  Intialais­ten vaiku­tus Ken­ian talouteen on ollut erit­täin rikas­tut­ta­va. Zim­bab­wes­sa on yritet­ty kansal­lis­mielis­es­tä ohjel­maa seu­rat­en päästä eroon vieraista vaikut­teista, mut­ta ei se oikein hyvin suju.

  Anti­ikin Rooma imi taitavas­ta vaikut­tei­ta sekä helleenis­es­tä kult­tuurista että egyp­tiläis­es­tä. Rooman val­takun­nan lev­iämi­nen pohjoiseen toi niihin yhteiskuntajärjestyksen. 

  Myön­teisiä esimerkke­jä kult­tuurien toisi­aan rikas­tut­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta voidaan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon. Ulko­maisil­ta vaikut­teil­ta suo­jau­tu­mista sovel­let­ti­in tuhan­sia vuosia Tyy­nen val­tameren saar­il­la, mut­ta ei se mitään kovin lois­tavaa synnyttänyt.

 12. Jouni Lundqvis­tille:

  Älykkyy­den periy­tymistä on tutkit­tu toi­sis­taan erilleen joutuneil­la ident­tisil­lä kak­sosil­la ja saatu tulok­sek­si, että per­imän merk­i­tys on suuri. Tässä on kuitenkin pieni metodologi­nen ongel­ma. Jos ident­tiset kak­soset joutu­vat toi­sis­taan erilleen, kasvuolot eivät voi oikein olla tavanomaiset. Kovin outoa olisi myös, jos kasvuolot oli­si­vat kovin eri­laiset, toinen jou­tu­isi Keskilän­nen raa­mat­tuvyöhyk­keelle ja toinen New Yorkin älymystökortteleihin.

 13. Osmo toteaa:

  “Myön­teisiä esimerkke­jä kult­tuurien toisi­aan rikas­tut­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta voidaan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon.”

  Ilman muu­ta, minä en ainakaan väitä lainkaan vas­taan. Ilmaisin ehkä itseäni huonos­ti. Tarkoitin, että yhtä lail­la vaikut­teet voivat olla huono­ja. Alku­peräi­nen asetelma­han keskustelus­sa oli, että ruso oli sitä mieltä, että on ole­mas­sa vain yksilöi­den älykkyyt­tä ei kansakun­nan. Ja että tavoiteti­la on mak­si­maa­li­nen kansankun­nan heterogeenisyys. 

  Mik­si älylli­nen het­ero­geenisyys olisi tavoiteltavam­paa kuin korkeata­soinen homogeenisyys, joka on Suomen vahvu­us esim. Pisa-testeis­sä. Tätä kysyin ja kysyn vieläkin!

  Mitään kansakun­nan het­ero­geenisyyt­tä ei myöskään tarvitse olla omak­sues­samme esim. eri­laisia vil­jelystekni­ikoi­ta ja mui­ta Osmon mainit­semia asioi­ta. Parem­min­han me ne omak­summe, jos kaikil­la on älyä niitä omak­sua… En tiedä osoit­tiko Osmo kom­ment­tin­sa min­ulle, mut­ta ainakin hän puhuu eri asi­as­ta kuin ruso ja minä. Ei min­ul­la ole mitään ulko­maisia, meille edullisia vaikut­tei­ta vas­taan. Kyse oli siitä, edis­tääkö kansakun­nan älylli­nen het­ero­geenisyys jotain ja jos niin mitä. 

  Jos ruokakult­tuuria köy­hdyt­täviä joka tup­pukylän kul­malle ilmestyneitä pizze­ri­oi­ta pitää main­iona esimerkkinä myön­teis­es­tä vaikut­teesta, niin en voi muu­ta kuin ihme­tel­lä. Onhan se tietysti hienoa, että Frut­ti di Maren saa tismall­een saman­laise­na samal­la turkki­laisel­la aksen­til­la Johan­nes­bur­gista Sodankylään… Eipä tule yllä­tyk­siä! Kas, en kuitenkaan osaa tätä monikult­tuurisu­ut­ta niin arvostaa, pikem­minkin näen sen monokult­tuurisuute­na, kuten McDonalds-baaritkin. 

  (Sitä pait­si kar­jalan­pais­tis­sa ei ole mitään ankea­ta, se on hyvää, kokeilepa tehdä se luis­es­ta lihas­ta ja vaik­ka iso­jen juures­palo­jen ja sip­ulin kanssa. Ne kau­pan valmi­it ainek­set nyt tietysti ovat vähän ankei­ta, mut­ta kyl­lä niistäkin ihan kelpo paistin saa..)

 14. Osmo luulee..

  “Län­sir­an­nikon väestö on jopa geneet­tis­es­ti paljon terveempää,”

  Kansan­ter­veyslaitok­sen laa­jan tutkimuk­sen mukaan nimeno­maan geneet­tisiä ero­ja ei ole, vaan ilmiötä on selitet­ty elin­tavoil­la ja ruotsinkielisen väestön yhteisöllisyydellä. 

  Asi­as­ta lisää mm. Kansan­ter­veyslaitok­sen julka­is­us­sa “Kansan­ter­veys” 10/2006 s. 14–15.

  ” […] sisä­maan kansal­lis­mielisem­män lisään­tymisen sisäsi­it­toisi­in alueisiin.”

  Nyt kyl­lä trollaat?

 15. Puheet suo­ma­lais­ten sisäsi­it­toisu­ud­es­ta eivät perus­tu minkään­laisi­in tieteel­liset kri­teer­it täyt­tävi­in tutkimus­tu­lok­si­in ja tässä kon­tek­stis­sa ne voidaankin tulki­ta rasis­tisek­si leimakirveek­si, jol­la vihreät yrit­tävät perustel­la omia ide­ol­o­gisia hankkeitaan.

  Kult­tuurien väli­nen vuorovaiku­tus ja monikult­tuurisu­us, Osmo hyvä, ovat kak­si täysin eri asi­aa. Kult­tuurien välisessä vuorovaiku­tuk­ses­sa voidaan, jos näin halu­taan, ottaa oppia hyvistä ja tehokkaista toim­intatavoista ja näin on käytän­nössä tapah­tunut myös suo­ma­laisen kult­tuurin kohdal­la. Useim­miten vieraista kult­tuureista Suomeen juur­tuneet hyvät ja tehokkaat tavat ovat tulleet hyvin sotais­ten vuorovaiku­tusten seu­rauk­se­na. Nämä ja vaikeat luon­nonolot ovat tehneet suo­ma­lai­sista myös hyvin sitkeitä ja kek­seliäitä. Ilman näitä “sisäsi­it­toisu­udel­la han­kit­tu­ja” omi­naisuuk­sia suo­ma­laisia ei olisi ole­mas­sa. Hyv­inä aikoina maa­hamme on pesiy­tynyt sit­ten enem­mänkin niitä huono­ja asioi­ta, joista “amerikkalainen roskakult­tuuri” näyt­tää vihrei­den mielestä ole­van sitä pahin­ta lajia.

  Varsinkin viher­vasem­mis­tol­la näyt­tää ole­van kova hinku tuo­da akti­ivis­es­ti suo­ma­laiseen kult­tuuri­in kaikkea vieras­ta, kar­voineen päivi­neen, ja jo lähtöko­htais­es­ti tei­dän joukkonne myön­tävät, että kovin eri­laiset kult­tuu­rit ovat keskenään yhteen­sopi­mat­to­mia. Täl­laisen johtopäätök­sen voi tehdä siitä, että vihreät vaa­ti­vat suo­ma­laisil­ta sitä ns. suvait­se­vaisu­ut­ta eli muut­ta­maan omia käytän­töjään, jot­ta ris­tiri­idat vieraiden tapo­jen kanssa eivät aiheut­taisi konflikteja.

  En myöskään ymmär­rä, miten te sovi­tat­te kan­sain­vael­lus­ten seu­rauk­se­na ekol­o­gisen jalan­jäl­jen kas­vat­tamis­es­ta aiheutu­van älyl­lisen ris­tiri­idan. Vai huo­maat­teko sitä edes? Entä mitä ajatuk­sia kehi­tysavul­la aikaansaadun Afrikan väestöräjähdyk­sen kas­vat­ta­man ekol­o­gisen jalan­jäl­jen suu­ru­us teis­sä aiheuttaa?

  Kovin syväl­lisiä tieteel­lisiä tutkimuk­sia vuorostaan ei tarvi­ta sen seikan toteamisek­si, että esimerkik­si rantaruot­salaiset, ahve­nan­maalaiset, Suomen roman­it ja saame­laiset ovat hyvin sisäsi­it­toista väkeä. Siihen riit­tää pelkkä perusk­oulun matem­ati­ik­ka ja yhteiskun­taopin tun­neil­ta saatu tieto. Ahve­nan­maalaisia lie­nee n. 20.000, joista lisään­tymisikäisiä alle kol­mannes. Romanei­ta vuorostaan on alle 10.000. Tohditko Osmo väit­tää, että ahve­nan­maalaiset tai roman­it oli­si­vat degeneroituneita?

 16. Evoluu­tios­sa on ter­mi pul­lonkaulae­fek­ti. Se tarkoit­taa suun­nilleen sitä, että joku pop­u­laa­tio kutis­tuu syys­tä ja tois­es­ta välil­lä hyvin pienek­si ja myöhem­min taas kasvaa.

  Nyky-Suomen alue on eräi­den näke­mys­ten mukaan voin­ut supis­tua väestöltään välil­lä jopa muu­ta­maan sataan ihmiseen. Eikä tänne tul­lut väestö alun­perinkään ollut kovin suuri.

  Siitä huoli­mat­ta tun­tuu vaikeal­ta ajatel­la, että erit­täin mon­imutkainen ja lukuis­ten gee­nien tuot­ta­ma älykkyys olisi kansal­la nimeltä suo­ma­laiset kovin poikkea­va esim. ghanalaisista. 

  Koko ihmiskun­nan geeniper­imä on niin homogeeni­nen, että itse näen älykkyys­testien ja pisat­estien tulok­set hyvin pitkälle ympäristön tuot­teina. Toki myön­nän, jos saivartele­maan men­nään, että yhteiskun­nat sinän­sä (ihmisen kasvuym­päristöt) ovat myös gee­nien tuotteita.

  Jouni Lundqvist

 17. Ahve­nan­maalaiset taita­vat olla geneet­tis­es­ti paljon het­ero­geenisem­pia kuin vaikka­pa posi­o­laiset. Onhan sitä vähän har­rastet­tu merenkulkua.

  Monikult­tuurisu­u­den vas­tako­h­ta on yksikult­tuurisu­us, jol­laista vaal­i­taan van­halesta­di­o­lai­sis­sa syr­jäkylis­sä, Yhdys­val­tain raa­mat­tuvyöhyk­keel­lä ja vaikka­pa Sau­di-Ara­bi­as­sa ja Iranissa. 

  Min­ul­la ei ole mitään sitä vas­taan, että yksikult­tuurisu­ut­ta vaali­vat vetäy­tyvät omi­in reser­vaat­tei­hin­sa, pukeu­tu­vat kaik­ki samal­la taval­la, kam­paa­vat tukkansa samal­la taval­la ja elävät päivästä toiseen samalnlaista elämää, kun­han eivät pako­ta mui­ta samaan.

  Aika huonos­ti nämä van­halesta­di­o­laiset kylät kyl­lä men­estyvät. Moni pyrkii niistä pois ja kieltäy­tyy koskaan enää palaa­mas­ta. Monikult­tuurisil­la kaupungeil­la menee paljon paremmin

  Mikähän on sel­l­ainen oma käytän­tö, jota minä olen vaat­in­ut ketään muut­ta­maan? Hyvä, olen vas­tus­tanut ympärileikkaus­ta, myön­nän, mut­ta muu­ta en muista vas­tus­ta­neeni. Hyvä, toinenkin syn­ti löy­tyy: pakol­lista, tun­nus­tuk­sel­lista uskon­nonope­tus­ta olen vas­tus­tanut, kos­ka minus­ta jokainen lahko opet­takoon oman uskon­ton­sa mui­ta siihen pakottamatta. 

  Monikult­tuurisu­u­den suurin uhka eivät ole eri­laiset suo­ma­laiset hurma­henkiset kansal­lis­mieliset, kos­ka heitä on aika vähän, vaan hei­dän eteläisem­mät hen­gen­heimo­laisen­sa islami­lai­sis­sa mais­sa, yhden ain­oan kult­tuurin puoles­ta saar­naa­vat ja sotivat.

  Pari ker­taa YK:n kok­ouk­sis­sa käyneenä halu­an huo­maut­taa, että yksikult­tuurisu­u­den puo­lus­ta­jat löytävät hel­posti toisen­sa. Vatikaani teki tiivistä yhteistyötä islami­lais­ten maid­en kanssa. Ahdas­mielisyys näyt­tää yhdis­tävänä tek­i­jänä voit­ta­van pienet teol­o­giset erimielisyydet. 

  Euroop­palaisu­u­den puo­lus­t­a­mi­nen on lib­er­aalin arvoy­hteiskun­nan puo­lus­tamista. Lib­er­aalis­sa yhteiskun­nas­sa sal­li­taan ihmis­ten elää eri taval­la, ja kun­nioit­taa eri­laisia arvo­ja eikä edes pakote­ta ketään syömään päivit­täin kar­jalan­pais­tia, joskaan ei sitä kielletäkään.

 18. ”Ajatel­laan nyt vaik­ka suo­ma­laisia. Luku­taito lännestä, peruna Amerikas­ta, muut vil­je­lykasvit Euroopas­ta, kansan­musi­ik­ki Puolasta. ”

  Edel­lyt­tikö tämä laa­jaakin inti­aanien, euroop­palais­ten maanvil­jeli­jöi­den ja puo­lalais­ten tanssi­jat­tarien maahantuontia?

  ”Rajat sul­jet­tuina asu­isimme yhä Ryysyran­nas­sa han­kkien elan­non lähin­nä metsästäen.”

  Mihin tämä väit­teesi perus­tuu? Koi­tuiko pitkä ruot­salais­miehi­tys kansan­murhi­neen, pakkokään­ny­tyksi­neen ja sotaväen pakko-ottoi­neen todel­lakin yksi­no­maan kansamme onnek­si? Eikö suo­ma­laisil­la todel­lakaan ollut kult­tuuria ennen ruot­salais­ten hyökkäys­tä? Jos todel­lakin uskot näin niin ei voi kuin onnitel­la RKPläis­ten taho­jen täy­del­listä men­estys­tä aivope­sus­sa. Aivan yhtä hyvin minä voisin väit­tää että jos suo­ma­laisia ei olisi alis­tet­tu lyhy­taikaisen teknisen ylivoiman avul­la, olisimme val­loit­ta­neet pait­si koko maail­man niin myös avaruuden.. 

  ”Aivan viime aikoina etniset rav­in­to­lat, piz­zat ja pas­taru­u­at ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja kar­jalain­paistin ankeuteen.”

  Melko sub­jek­ti­ivi­nen näkemys..

  ”Län­sir­an­nikon väestö on jopa geneet­tis­es­ti paljon ter­veem­pää, saat­u­aan “vaikut­tei­ta” ulko­mais­es­ta geeniper­imästä ver­rat­tuna sisä­maan kansal­lis­mielisem­män lisään­tymisen sisäsi­it­toisi­in alueisiin.”

  Halu­a­mat­ta mitenkään kiistää tieto­jasi itä­suo­ma­lais­ten suurem­mas­ta suo­ma­laisu­ud­es­ta johtu­vas­ta heikos­ta per­imästä, totean ain­oas­taan että käsi­tyk­sesi vaikut­taa ole­van sama kuin RKPn henkisen isän, Axel Olof Freuden­thalin käsi­tyk­set asi­as­ta. Siltä var­al­ta ettei joku luk­i­ja tunne lainkaan tätä asi­aa niin:

  * Ruot­sia puhu­va sivistynyt luok­ka kuu­luu ruot­salaiseen kansal­lisu­u­teen, joka näin ollen oli ollut ja on edelleenkin valtiaskansa;
  * Suo­ma­laiset eivät olleet voineet, rotun­sa jäsenkansaa kun oli­vat, luo­da ennen ruot­salais­ten val­loi­tus­ta mitään omintakeista kulttuuria;
  * His­to­ri­as­ta tiedämme, että niil­lä kan­soil­la, jot­ka kuu­lu­vat turaani­laiseen kansan­suku­un, ei ole eri­ty­isiä luon­non­lahjo­ja itsenäiseen edis­tymiseen sivistyk­sen eikä vil­je­lyk­sen alalla;
  * Ei mikään muu kansa Euroopas­sa ole osoit­tanut niin vähän taipumus­ta itsenäiseen ase­maan kan­so­jen joukos­sa kuin suo­ma­laiset ja ylipään­sä koko turaani­lainen suku;
  * Älyl­lisessä suh­teessa suo­ma­laiset eivät vielä vetäneet ver­to­ja muille kansoille;
  * Ruot­salaisen talon­po­jan mielestä suo­ma­lainen ammat­ti­toveri on alem­pi olen­to, erä­maid­en pölkkypää, joka kaikissa suhteis­sa on hänestä jäljessä.

  Kyseisen her­ran nimeä kan­tavaa Axel Olof Freuden­thal –mitalia, toki vain hopeista kos­ka kul­taiset on varat­tu.. no Heille, kan­taa ylpeänä mm. Paa­vo Lip­po­nen, joten kyl­lä itä­suo­ma­lainenkin voi päästä Bät­tre­ta­lande – piirei­hin kun tarpeek­si tekee heille palveluksia..

  Mieltä häm­men­tävä yksi­tyisko­htana totean että Ruotsin BKT asukas­ta kohden on nyky­isin ALEMPI kuin Suomen.. Kun vielä muis­te­taan että Ruot­si on saanut yltäkyl­läis­es­ti monikult­tuurista rikkaut­ta ja parem­pia geene­jä, uno­hta­mat­ta sitä 350 000 euron väl­itön­tä säästöä val­tion menoi­hin jokaista maa­han­muut­ta­jaa (ei suom. huom.) kohden, niin ei voi kuin häm­mästel­lä miten tämä ylipäätään on mahdollista! 

  ”Tai Intia. Siir­tomaakaud­es­ta ei tietenkään saa sanoa mitään hyvää, mut­ta uskallan silti väit­tää, että brit­tiläi­nen kult­tuuri on vaikut­tanut Inti­aan myön­teis­es­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­taisi­in kah­tasa­taa eri­laista kieltä.”

  Eikö siel­lä sit­ten enää puhuta?

  ”Omas­sa viestis­säsi mainit­sit jo Etelä-Afrikan, jos­sa euroop­palaisen vaiku­tuk­sen ansios­ta julka­istaan puo­let man­tereen kirjoista.”

  Tso tso.. Kyl­lä ne afrikkalaisetkin kir­joit­taa kir­jo­ja. Esimerkik­si pros­en­tu­aalis­es­ti julka­isui­hin näh­den nobel-palkin­non saanei­ta löy­tyy monin ver­roin enem­män Afrikas­ta kuin täältä…

  ”Hongkong ja Singapore.
  Intialais­ten vaiku­tus Ken­ian talouteen on ollut erit­täin rikas­tut­ta­va. Zim­bab­wes­sa on yritet­ty kansal­lis­mielis­es­tä ohjel­maa seu­rat­en päästä eroon vieraista vaikut­teista, mut­ta ei se oikein hyvin suju.”

  Mah­tako­han nämäkään olla niitä parhai­ta esimerkke­jä monikult­tuurin rikas­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta.. Zim­bab­we ei muuten suinkaan ole mikään savolais­ten ryysyran­nan­joosep­pi­en sisäsi­it­toinen ja homogeeni­nen taka­pa­ju­la vaan aito monikult­tuuri­nen val­tio, jon­ka väestöstä shonat (71%), nde­belet (16%) ja muut afrikkalaiset (11%) muo­dosta­vat Suomeen ver­rat­tuna äärim­mäisen rikkaan ja het­ero­geenisen väestön..

  ”Anti­ikin Rooma imi taitavas­ta vaikut­tei­ta sekä helleenis­es­tä kult­tuurista että egyp­tiläis­es­tä. Rooman val­takun­nan lev­iämi­nen pohjoiseen toi niihin yhteiskuntajärjestyksen. ”

  Rooman val­takun­nan lev­iämi­nen pohjoiseen ja itään toi mukanaan laa­jan maa­han­muu­ton ja sitä seu­raa­van romahduksen.

  ”Myön­teisiä esimerkke­jä kult­tuurien toisi­aan rikas­tut­tavas­ta vaiku­tuk­ses­ta voidaan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon.”

  Äärim­mäisen negati­ivisia esimerkke­jä kult­tuurien toisi­aan ”rikas­tut­tavas­ta” vaiku­tuk­ses­ta voidaan esit­tää vaik­ka kuin­ka paljon. Aino ero näil­lä on siinä että ne on help­po perustel­la yleis­es­ti hyväksytyl­lä his­to­ri­al­la, ei mielikuvil­la tai jol­lain pseudopupulla..

  ”Ulko­maisil­ta vaikut­teil­ta suo­jau­tu­mista sovel­let­ti­in tuhan­sia vuosia Tyy­nen val­tameren saar­il­la, mut­ta ei se mitään kovin lois­tavaa synnyttänyt.”

  Viit­taan vielä tuo­hon Japani­in.. Mainit­sen vielä toisenkin melkoisen homogeenisen väestön saaren eli Islannin, ja kun sinä Ode mainit­sit etnis­es­ti äärim­mäisen rikkaan ja het­ero­geenisen Int­ian, niin tutkipa mis­sä näistä maista on esimerkik­si alhaisin keskimääräi­nen elinikä..

 19. Tuo Glad­wellin mainit­se­ma tutkimus on täyn­nä reik­iä alka­en siitä, ettei ole mitään tietoa noiden las­ten afroamerikkalais­ten isien älykkyyksistä.

 20. “Ahdas­mielisyys näyt­tää yhdis­tävänä tek­i­jänä voit­ta­van pienet teol­o­giset erimielisyydet.”

  Vapaamieliset siis riitaan­tu­vat keskenään helpommin. 🙂

 21. ruso sanoo:

  “Osmolle,
  Tiedämme Tatu Van­hasen viehtyvän rotuopeista älykkyyspo­hd­in­to­jen­sa rinnalla.”

  Onko Osmol­la ja sin­ul­la jotain salat­tua tietoa Tatu Van­hasen miel­tymyk­sistä? Ker­tokaa toki meille tietämät­tömille, mis­tä on kyse! Jätä epämääräiset vih­jailut ja nos­ta kissa pöydälle!

  Lausumasi on Van­has­ta her­jaa­va, ellei vaku­ut­tavia argu­ment­te­ja tule väit­teesi tueksi.

 22. Eli­nalle,
  Tar­joitin juuri sitä, minkä Osmo tarken­si parem­min sanoin kuin mitä olisin itse saanut suollettua.

 23. Nyt ihan ole­tus­po­h­jal­ta tarkistamatta:

  Jos viitat­tu tutkimus on se usein mainit­tu sodan jäl­keen tehty, isät oli­vat USA:n armei­jan soti­lai­ta. USA:n armei­jaan oli ja on palikkat­esti, jon­ka raja on n. 80. Isien soti­lasar­vot toden­näköis­es­ti myös oli­vat huo­mat­tavasti mosuri­ta­soa korkeampia.

  Yhdys­val­tain koulu­jär­jestelmässä on pitkään esi­in­tynyt anom­alia: Rotu­jen väliset suo­ri­u­tu­mis­erot ovat paljon pienem­mät armei­jan henkilökun­nalleen jär­jestämis­sä kouluis­sa. Syytä on etsit­ty har­taasti, mut­ta kaikkein ilmeis­in­tä on kieltäy­dyt­ty kat­so­mas­ta: Aines on jo valmi­ik­si älykkyys­testein valikoitua

 24. Eli­nalle,
  …ei ole mitään salaista tietoa. Van­haseen liitetään varsin yleis­es­ti sana “rotuop­pi”. Esim HS kuukausili­ite kir­joit­ti jokin vuosi sit­ten otsikol­la Pro­fes­sori Van­hasen uusi rotuop­pi. Kandee lukea!

 25. ruso,

  Mielestäni kir­joititte aivan eri asi­as­ta: Sinä väestön het­ero­geenisyy­den puoles­ta, Osmo vieraiden vaikut­tei­den puoles­ta. Vieraisi­in vaikut­tei­hin ei tarvi­ta kuin TV ja inter­net ja vaikka­pa opin­tomatko­ja, ei het­ero­geenistä veästöä. 

  Mut­ta, jos te mielestänne otitte saman asian esi­in, niin jäävi­hän minä tässä olen sit­ten sitä kiistämään.

 26. ruso,

  Medi­an tapa liit­tää pahan­tah­tois­es­ti mil­loin mitäkin ter­me­jä ihmisi­in, ei riitä vaku­ut­ta­maan min­ua asioiden toden­peräisyy­destä. Ei tosi­aan vaik­ka se olisi sano­jasi lainaten“yleisesti liitetty”…

  Luin kyl­lä aikoinaan kuukausili­it­teen jutun. Rotuop­pi­in viitat­ti­in monel­la ilkeämielisel­lä taval­la, joista Van­hasen kau­ni­ita ihmis­var­taloi­ta kuvaa­vat veis­tok­set oli­vat yksi asia, mikä jäi mieleen.

 27. Osmo otti kom­ment­tis­saan esi­in eril­lään kas­vanei­den kak­sosten älykkyys­tutkimuk­set ja niiden metodol­o­giset ongelmat. 

  Kak­sos­tutkimuk­sia on kuitenkin tehty paljon muis­takin lähtöko­hdista kuin erilleen joutuneista yksilöistä. Alla lain­aus Van­hasen kom­ment­te­ja Jens­enin teok­seen The g Fac­tor – The Sci­ence of Men­tal Abil­i­ty (Praeger 1998) : 

  Tässä kir­jas­sa Jensen käsit­telee perus­teel­lis­es­ti kysymys­tä perin­nöl­lisyy­den ja älykkyysosamäärän yhtey­destä. Van­hasen mukaan Jensen ei tietenkään kiel­lä sitä, etteivätkö myös ympäristötek­i­jät vaikut­taisi älykkyy­teen: ”Ilmi­a­su on aina sekä per­in­tötek­i­jöi­den että ympäristötek­i­jöi­den vaiku­tuk­sen alainen.”

  Mut­ta mitä todis­tei­ta Jense­nil­lä on per­in­tötek­i­jöi­den domi­noivan vaiku­tuk­sen puoles­ta? Van­hanen luet­teli neljä:

  ”Ensin­näkin, yhdessä kas­vatet­tu­jen ident­tis­ten kak­sosten älykkyysosamäärät ovat paljon lähempänä toisi­aan kuin yhdessä kas­vatet­tu­jen epäi­dent­tis­ten kak­sosten. Tätä eroa ei voi mitenkään selit­tää ympäristötek­i­jöil­lä. Toisek­si, eril­lään kas­vatet­tu­jen ident­tis­ten kak­sosten älykkyysosamäärät ovat lähempänä toisi­aan kuin yhdessä kas­vatet­tu­jen epäi­dent­tis­ten kak­sosten. Kol­man­nek­si, adop­toitu­jen henkilöi­den, jot­ka eivät ole koskaan tun­te­neet biol­o­gisia van­hempiaan, älykkyysosamäärät kor­reloi­vat vahvem­min hei­dän biol­o­gis­ten van­hempi­en­sa kuin hei­dän kas­va­tus­van­hempi­en­sa älykkyysosamäärien kanssa. Neljän­nek­si, lap­su­ud­es­ta asti yhdessä kas­vatet­tu­jen henkilöi­den, jot­ka eivät ole sukua keskenään, älykkyysosamäärät kor­reloi­vat heikom­min kuin biol­o­gis­ten sis­arusten, ja aikuisiässä hei­dän ÄO-kor­re­laa­tion­sa ale­nee nol­laan. Jensen viit­taa moni­in tutkimuk­si­in, jot­ka tuke­vat näitä havaintoja.”

  Van­hanen otti tässä yhtey­dessä kan­taa myös käyt­täy­tymis­geneti­ikan löy­dök­si­in, jot­ka hänen mukaansa ovat täysin lin­jas­sa Jens­enin teesien kanssa. Van­hanen mainit­si, että yht­enä mie­lenki­in­toise­na havain­tona on myös se, että per­imä vaikut­taa yleisä­lykkyy­teen lap­su­usiässä vähem­män kuin aikuisiässä.

  ”Jens­enin johtopäätök­senä on, että per­in­tötek­i­jöi­den vaiku­tus älykkyysosamäärään on 40–50% lap­su­udessa, 60–70% nuoru­udessa ja van­hem­mal­la iäl­lä melkein 80%.”
  Van­hanen ker­toi, että Jensen sai aikoinaan osak­seen ankaraa arvostelua. Asi­at ovat kuitenkin muut­tuneet: tuskin kukaan nykyään kieltää per­imän vaiku­tus­ta yksilöi­den välisi­in älykkyy­seroi­hin. Vaiku­tuk­sen määrästä voidaan tosin olla eri mieltä. Van­hanen heit­ti, että jopa sosi­olog­it ovat taipuneet tosi­a­sioiden edessä. Ainakin J.P. Roosin tapauk­ses­sa tämä pitää myös Suomen osalta paikkansa! (Tosin Roos itse arvelee ole­vansa harv­inainen poikkeus.)”

  Lähde: http://www.skepsis.fi/lehti/2006/2006–2‑niemela3.html

 28. “Esim HS kuukausili­ite kir­joit­ti jokin vuosi sit­ten otsikol­la Pro­fes­sori Van­hasen uusi rotuop­pi. Kandee lukea!”

  Juu, ‘kandee’ lukea. Siitä saa hyvän käsi­tyk­sen suo­ma­laisen jour­nal­is­min tasosta…

 29. Minä en ole koskaan epäil­lyt per­imän osu­ut­ta älykkyy­teen. Jenss­enin luvut saat­ta­vat olla tosia. Sen sijaan älykkyys­testien ja pisat­estien luotet­tavu­ut­ta olen pohtinut. 

  Armei­jas­sa meil­lä oli aikanaan joku palikkat­esti. Siinä oli peru­so­siot eli hah­mo­tus, ver­baal­isu­us ja matem­ati­ik­ka. Olen sata var­ma, että meil­lä lukion käyneil­lä oli etu­lyön­ti ver­rat­tuna kansak­oulun käyneisi­in, jot­ka kuu­teen vuo­teen eivät olleet luke­neet paljon muu­ta kuin akuankkaa ja urheilu-uutisia. Kynää oli käytet­ty etupäässä vain veikkauskuponkien täyttöön.

  Ja kun men­nään vielä pitem­mälle, sopii kysyä, mil­lä saa älytestis­sä köy­hissä olois­sa kas­va­neen afrikkalaisen aikuisen (tai koko kansan) samalle viivalle hyv­in­voineen suo­ma­laisen kanssa. Tätä minä tarkoitan

  Jouni Lundqvist

 30. Jouni,

  Niin, mik­si sinä olit käynyt lukion ja ne palikkat­estin huonos­ti läpäis­seet vain kansak­oulun…? Mik­si he oli­vat täytelleet veikkauskuponke­ja silmäillen vajavaisel­la luku­taidol­laan samal­la urheilu-uutisia ja tavan­neet pön­töl­lä Aku Ankkaa siinä mis­sä sinä olit jo Her­mann Hes­s­esi kahlannut läpi siir­tyen vaa­ti­vam­paan kirjallisuuteen?

  Olisiko lukion käyneil­lä ALUN PERIN keskimäärin korkeampi älykkyysosamäärä vai onko tämä sin­ulle ihan mah­do­ton ajatus?

  Viisivuo­ti­aille tehdään suh­teel­lisen laa­ja testi­pat­ter­is­to suo­ma­laises­sa neu­vola­jär­jestelmässä tarkoituk­se­na seu­loa epäkelvot tulokkaat start­tilu­okille ja eri­ty­isopetuk­sen piiri­in. Varsin toimi­vaa.. ! Negati­ivi­nen kor­re­laa­tio testis­sä men­estymisen ja koulu­vaikeuk­sien välil­lä on erit­täin merkitsevä. 

  Joten ehkä se lukion käymi­nen ei ole niin relevanttia..

 31. Trav­el­er,

  Kuukausili­it­teen jut­tu oli tosi­aan törkeän leimaa­va. “Hip­sii sukkasil­laan jne..” havain­to­ja, joiden tarkoi­tus oli vain luo­da kuvaa säälit­tävästä rotuop­pi­en hap­at­ta­mas­ta persoonasta. 

  Todel­la tarkoi­tushakuinen, ikävän sävyi­nen jut­tu Tatu Van­has­es­ta. Toimit­ta­ja-par­al­la ei ilmeis­es­ti ollut mitään edel­ly­tyk­siä ymmärtää asian tieteel­listä puol­ta, joten oli pakko tur­vau­tua joka virk­keessä siihen irrel­e­vant­ti­in seikkaan, että Tatu Van­hanen on Mat­ti Van­hasen isä.

 32. Ode: brit­tiläi­nen kult­tuuri on vaikut­tanut Inti­aan myön­teis­es­ti. Ilman sitä maas­sa puhut­taisi­in kah­tasa­taa eri­laista kieltä.

  Hmmm… Joka tapauk­ses­sa näis­sä asiois­sa puoli­hyväksyt­ty lähde

  http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=IN

  sanoo:

  The num­ber of lan­guages list­ed for India is 428. Of those, 415 are liv­ing lan­guages and 13 are extinct.

 33. Osmo:
  “Pari ker­taa YK:n kok­ouk­sis­sa käyneenä halu­an huo­maut­taa, että yksikult­tuurisu­u­den puo­lus­ta­jat löytävät hel­posti toisen­sa. Vatikaani teki tiivistä yhteistyötä islami­lais­ten maid­en kanssa.”

  Se, että yhteistyötä tehdään on posi­ti­ivi­nen asia. Sisältöpuoli on sit­ten toinen. Jos Vatikaani pyrkii sil­lan­rak­en­ta­jak­si län­si­maisen kult­tuurin ja iki­aikaisen kil­pakump­panin­sa islami­laisen kult­tuurin välille pidän sitä pitkäl­lä aikaper­spek­ti­ivil­lä edis­tyk­sel­lisenä askeleena. 

  Sisältöpuolel­la on sit­ten keskeisenä tämä väestöpoli­ti­ik­ka, johon Vatikaani pitäisi saa­da puhut­tua mukaan, jot­ta län­si­maisen kult­tuurin ja islami­laisen kult­tuurin välille voisi saa­da kestävät väestöl­listä liikavarustelua rajoit­ta­vat sopimuk­set. Kun Raa­mat­tu sanoo Jumalan kehot­ta­neen, että “lisään­tykää ja täyt­täkää maa”, tuo lauseke ei sisäl­lä viitet­tä siitä mitä tehdään kun maa on jo täynnä. 

  Uskon, että kos­ka toimi­va ja riit­tävän syvälli­nen dialo­gi län­si­maisen ja islami­laisen kult­tuurin johtavien edus­ta­jien välil­lä on tähän asti puut­tunut sekä Vatikaani että islami­laisen kult­tuurin johto on kat­sonut tur­val­lisem­mak­si ja Jumalan tah­don mukaisek­si maan täyt­tämisen omim­mil­la syn­tyvyy­den sään­nöste­lyä rajoittamalla. 

  Maa­pal­lon väestönkasvun jäädyt­tämisek­si Suomen hal­li­tuk­sen pitäisi loba­ta protes­tant­tisia kirkko­ja, protes­tant­tis­ten kirkko­jen pitäisi loba­ta Vatikaa­nia ja Vatikaanin pitäisi rak­en­taa kon­sen­sus islami­laisen kult­tuurin johdon kanssa. Jos protes­tant­tiset kirkot onnis­tu­vat tässä lob­bauk­ses­sa Suomen hal­li­tuk­sen kan­nat­taisi antaa protes­tant­tisille kirkolle kohtu­ullisia protes­tant­tis­ten kirkko­jen toivo­m­ia moraalin rak­en­tamiseen ja ylläpitämiseen liit­tyviä myönnytyksiä. 

  Henkse­leitä paukut­ta­mal­la tämä ei kuitenkaan voi onnis­tua, vaan ain­oas­taan pitkäjän­teisel­lä ja jämäkäl­lä toimin­nal­la vuosikym­menten ja vuo­sisato­jen aika­jän­teel­lä ja perspektiivillä. 

  Tuon kaltainen suun­nitel­ma kan­nat­taisi leipoa myös koh­ta aloit­ta­van EU:n vii­saiden miesten ryh­män, jos­sa Jor­ma Ollila on vara­puheen­jo­hta­jana, rak­en­ta­maan toimintasuunnitelmaan. 

  Sen että joku on älykkäämpi kuin joku toinen ei pidä estää yhteistyötä. Yleen­sä ei myöskään kan­na­ta kiis­tel­lä siitä kuka on älykkäin tai vii­sain, jos vai­h­toe­htona on lyödä kaikkien kiis­telijöi­den älykkyys ja viisaus yhteen ja tehdä yhdessä jotain todel­la upeaa, kuten ratkaista ilmasto‑, väestö- sekä köyhyysongelmat.

 34. Usein ja mielestäni tässäkin keskustelus­sa nousee usein pin­nalle aja­tus siitä, että jos tun­nus­taa mah­dol­lisu­u­den älykkyy­seroi­hin kan­so­jen välil­lä syys­tä tai tois­es­ta, olisi se automaat­tis­es­ti osoi­tus muukalais­vas­taisu­ud­es­ta, rasis­mista tms. On kuitenkin täysin mah­dol­lisu­ut­ta pyrk­iä havain­noimaan ero­ja kan­so­jen välil­lä ilman negati­ivisia taka-ajatuksia.

  Oma­l­ta kohdal­tani halu­an korostaa, että olen arvoil­tani melko lib­er­aali, enkä ole ulko­maalaisia vas­taan — oli­vat­pa nämä sit­ten mis­tä kansas­ta hyvän­sä. Samoin muis­tan Tatu Van­hasen ehdot­ta­neen TV-ohjel­mas­sa ratkaisuk­si moni­in ihmis­ten välisi­in ris­tiri­itoi­hin sitä, että ihmiset par­i­u­tu­isi­vat nyky­istä enem­män yli etnis­ten rajo­jen. Tämä lisäk­si mm. vähen­täisi reses­si­ivis­es­ti periy­tyvien sairauk­sien esiintyvyyttä.

 35. Oli mainit­se­mani HS-artikke­lin sävys­tä mitä mieltä tahansa, niin suo­ra Van­has-lain­aus ko artikkelista:

  “Ei afrikkalais­ten huono-osaisu­us ole mei­dän valkoi­hois­t­en syytä. Kun suo­ma­lais­ten keskimääräi­nen älykkyysosamäärä on 97, Afrikas­sa se on 60–70. Erot älykkyy­dessä on merkit­tävin huono-osaisu­ut­ta selit­tävä ilmiö”

  1) …aika suo­ravi­ivaista päättelyä…
  2) kiis­tanalainen lähtöo­le­tus (älykkyys syn­nyn­näi­nen ominaisuus)
  3) totaalisen historiatonta

 36. Älykkyy­den syn­nyn­näisyy­dessä ei ole mitään kiis­tanalaista. Asia tun­netaan tavat­toman hyvin.

  Noin suo­ral­ta kädeltä mieleeni ei tule _yhtään_ aspek­tia, jos­sa henk­i­nen suori­tuskyky ja sen kehit­tymi­nen jotenkin oleel­lis­es­ti olisi eri­lainen kuin ruumi­illi­nen suori­tuskyky. Suun­nilleen samat asi­at pätevät.

 37. Kun yksikult­tuurisu­us onkin niin arvostet­tua niin lainaanpa
  tässä Ahve­nan­maan yhteiskun­ta­mallin ihail­i­joiden logi­ikkaa ja perustelui­ta sovel­let­tuna Man­ner-Suomeen. Eikö olekin veikeä malli perusteluineen tuo Ahve­nan­maan malli: 

  1.) Kielienem­mistön kieli, suo­mi, on ain­oa viralli­nen hallintok­ieli Man­ner-Suomes­sa. Muiden kiel­ten käyt­tämi­nen on lain­vas­taista, kos­ka Man­ner-Suomel­la on itsehallinto. 

  2.) Man­ner-Suomen koulu­jär­jestelmä toimii ain­oas­taan suomen kielel­lä. Muunkieliset koulut on lait­to­mia, kos­ka Man­ner-Suo­mi on itsehallintoalue. 

  3.) Mui­ta kieliä kuin suomea puhu­vat eivät saa oma­l­la äidinkielel­lään mitään ope­tus­ta, kos­ka Man­ner-Suomel­la on itsehallinto. 

  4.) Muitä kieliä äidinkie­lenä puhuvil­ta lap­sil­ta on lail­la kiel­let­ty oman äidinkie­len ja äidinkieli­nen ope­tus Man­ner-Suomes­sa, kos­ka Man­ner-Suomel­la on itsehallinto. 

  5.) Kaik­ki kun­nat toimi­vat suomen kielel­lä Man­ner-Suomes­sa, kos­ka Man­ner-Suomel­la on itsehallinto. 

  6.)Jokaiseen julkiseen virkaan riit­tää suomen kie­len osaami­nen suullis­es­ti ja kir­jal­lis­es­ti, kos­ka Man­ner-Suomel­la on itsehallinto. 

  7.) Man­ner-Suomeen muut­ta­neet eivät saa ostaa kiin­teistöjä elleivät ole asuneet Man­ner-Suomes­sa viisi (5) vuot­ta ja osaa­vat suomea, kos­ka Man­ner-Suomes­sa on itsehallinto

  8.) Katuk­il­vet ja tien­vi­itat on vain suomek­si Man­ner-Suomes­sa, kos­ka Man­ner-Suomes­sa on itsehallinto.

  9.) Kaik­ki opiskel­e­vat tas­a­puolis­es­ti suomen kielel­lä Man­ner-Suomes­sa, kos­ka Man­ner-Suo­mi on itsehallintoalue. 

  10.) Yri­tys­tä ei saa rek­isteröidä Man­ner-Suomeen ellei yri­tyk­sessä ole vähin­tään yhtä man­ner­suo­ma­laista yri­tyk­sen hal­li­tusjäse­nenä, kos­ka Man­ner-Suomes­sa on itsehallinto

  11,) Man­ner-Suomes­sa sal­li­taan vain suomenkieliset seu­rakun­nat, kos­ka Man­ner-Suomes­sa on itsehallinto.

 38. Afrikkaan on laitet­tu kehi­tys­a­puna rahaa moninker­tais­es­ti Euroopan Mar­shall-avun ver­ran toisen maail­man­so­dan jälkeen. 

  Mis­tä johtuu, että kehi­tys­tä on edelleen tapah­tunut niin vähän? Mik­si suuri osa 1960-luvun tienoil­la itsenäistyneistä Afrikan val­tioista on niin huonos­sa jamas­sa? Valkoisen het­eromiehen syytäkö? Jos vihreiltä kysyy, niin toden­näköis­es­ti, kuten kaik­ki ongel­mat ylipäätään.. 

  “Ajatel­laan nyt vaik­ka suo­ma­laisia. Luku­taito lännestä, peruna Amerikas­ta, muut vil­je­lykasvit Euroopas­ta, kansan­musi­ik­ki Puo­las­ta. Rajat sul­jet­tuina asu­isimme yhä Ryysyran­nas­sa han­kkien elan­non lähin­nä metsästäen.

  Aivan viime aikoina etniset rav­in­to­lat, piz­zat ja pas­taru­u­at ovat tuoneet jotain lohtua läskisoosin ja kar­jalain­paistin ankeuteen.”

  Kuten jo joku aiem­minkin tote­si, uuden­laisen kult­tuurin maa­han­tuon­ti ei vaa­di ihmis­ten maa­han­tuon­tia. Tavarat, musi­ik­ki ja tiede, esimerkik­si, eivät tee rikok­sia tai lähde mölisemään kadulle, jos joku piirtäjä jos­sain lehdessä ere­htyy piirtämään kuvan jostain par­ta­su­is­es­ta, 1400 vuot­ta sit­ten eläneestä, vuohipaimenesta. 

  Kult­tuurel­lis­ten vaikut­tei­den saamiseen tarvi­taan mas­si­ivista maa­han­muut­toa islami­lai­sista val­tioista ain­oas­taan vihrei­den märis­sä päiväu­nis­sa, jot­ka valitet­tavasti uhkaa­vat tul­la todek­si myös meil­lä Suomes­sa. Ajatelka­a­pa tosi­aan vaik­ka Japa­nia, miten sen on onnis­tunut nous­ta talous­mahdik­si ilman kol­man­nen maail­man kulttuurinrikastuttajia?

 39. No, asete­taan sit­ten kiistanalaiseksi.

  1) Uno­hde­taan myytit val­tiomi­esten kuolemat­tomas­ta viisaud­es­ta ja kansan yliv­er­taisu­ud­es­ta kyvys­tä ymmärtää oma parhaansa ja siten taito seu­ra­ta suurten johta­jien­sa näke­mys­tä, ts nation­al­isti­nen historiankirjoitus.

  2) Muis­te­taan, että sat­tumal­la ja hillit­tömäl­lä onnel­la on myös osansa his­to­ri­anku­lus­sa (olete­taan vaik­ka ettei aiem­min mainit­tu peruna olisi jostain omi­tuis­es­ta syys­tä löytänyt ajois­sa per­ille tms ikävyyksiä).

  3) Asete­taan Suomen maaperään hillit­tömiä rikkauk­sia, joista suuret val­lat ovat iät ajat kinastelleet.

  …eli siis olete­taan, etteivät suo­ma­laiset oli­si­vat niin onnekkai­ta kuin mitä ovat olleet… rämp­isimme köy­hyy­dessä ja tais­telisimme päivit­täis­es­tä toimeen­tu­losta. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme olisi utopia, aja­tus jota emme olisi edes teo­reet­tise­na mah­dol­lisuute­na tulleet ajatelleeksi. 

  Per­imämme voisi olla oleel­lis­es­ti sama, mut­ta mitkä oli­si­vat tulok­semme Pisas­sa ja äo-testeis­sä, tyystin toisen­laises­sa arjes­sa? Veikkaan, että heikot…

 40. Itse en näe monikult­tuuri­hul­lu­tuk­sen vas­tako­htana jotain kört­tikylää, jos­sa kaikkien on pakko käyt­täy­tyä tietyl­lä taval­la ja jos­ta ei saa muut­taa pois. Min­ulle monikult­tuuri-ide­olo­gian ter­ve vas­tako­h­ta on itsenäi­nen Suo­mi ennen EU:ta. Kyl­lä tääl­lä jo 80-luvul­la pit­saa ja kebab­bia syöti­in. Ulko­maille pääsi töi­hin jos halusi ja ulko­maalaiset pää­sivät tänne töihin. 

  Onko se Osmo mielestäsi sit­ten hyvä vai huono asia, että Inti­as­sa puhutaan 200:aa (tai 400:aa) kieltä? Vahvis­taako se Inti­aa val­tiona, helpot­taako hallintoa ja palvelu­jen tar­joamista? Vai päin­vas­toin? Toisaal­ta Intia on val­ta­van iso Euroopan kokoinen alue, johon hel­posti mah­tu­isi kym­meniä tai sato­ja kansal­lis­val­tioi­ta, jos niin halutaan.

  En usko, että Inti­as­sakaan puhutaan niitä 200 kieltä jokaises­sa kaupungis­sa. Toisaal­ta mei­dän monikult­tuurises­sa Turus­samme puhutaan jo nyt 120 kieltä. Ja uusien määräys­ten mukaan niitä ilmeis­es­ti tul­laan puhu­maan myös Turun suo­ma­lai­sis­sa kouluis­sa oppitunneilla. 

  Rikas­taako tämä sin­un mielestäsi Turkua kult­tuuril­lis­es­ti tai taloudel­lis­es­ti? Pienenä vinkkinä: Turku on Suomen ensim­mäi­nen kaupun­ki, jos­sa white flight ‑ilmiö on havain­noitavis­sa livenä ja jon­ka talous on monikult­tuurin takia konkurssitilassa.

 41. Keskustelu on taas läht­enyt elämään omaa elämään­sä. Oden alku­peräi­nen pohd­in­ta kohdis­tui älyyn, Pisaan ja Tatu Van­haseen. Jos äidinkie­len tun­nil­la kir­joit­taa asian vier­estä, arvosana on enin­tään viisi. Ymmär­rys hoi, äly älä jätä. Minäkö tyh­mä, nyt en ymmärrä.

  Jouni Lundqvist

 42. RUSOn Jouluglö­gi on ilmi­selvästi liian vahvaa.
  Mon­ta ker­taa Suomen kansa on kulkenut hyvin ahtaas­ta evoluu­tio­portista nälän, pakkasen ja vihol­lis­ten läh­es nujertamana.
  Onnek­si meil­lä ei ole rikkauk­sia, sil­loin olisimme köyhiä???
  Jotenkin minus­ta tun­tuu että mei­dän “onnemme” vetelee viimeisiään, nyky­suo­ma­lainen on käsit­tämät­tömän avu­ton ja tyh­mä ark­i­sis­sa askareissa.

 43. Jouni hyvä,

  Ero­ta toki äidinkie­len tun­nin ainekir­joi­tus ja vapaa­muo­toinen net­tikeskustelu toi­sis­taan. Älykkäi­den (ja muidenkin) ihmis­ten keskustelu tuot­taa polveile­via assosi­aa­tioi­ta suun­taan jos toiseen. Vain tämä tekee aja­tusten vai­h­dos­ta mielekästä ainkin mei­dän nais­ten mielestä.…. 

  Ja liit­tyikö mielestäsi äidinkie­len ainekir­joi­tus jotenkin Osmon otsikon alle? Äly hoi! Minäkö tyh­mä? Vain neljä pis­tet­tä sin­ua jäl­jessä noin keskimäärin (link­ki tulee tarvittaessa)

 44. “Kuka on ehdot­tanut mas­si­ivista maa­han muut­toa islami­lai­sista maista?”

  Jokainen sotaa käyviltä alueil­ta ja ihmisoikeuk­sia sor­tavista val­tioista pako­lais­ten Eurooppaan/Suomeen päästämistä kan­nat­ta­va. Maail­man jokaises­sa sodas­sa ainakin toisel­la puolel­la ovat islamistit/muslimit. Läh­es jokaises­sa mus­lim­ienem­mistöisessä val­tios­sa riko­taan räikeästi ihmisoikeuksia.

  Sit­ten olemme tuli­jan ker­to­musten varas­sa sen suh­teen, että mil­laisia tyyppe­jä tänne oikeasti tulee ja hups ongel­mat räjähtävät käsiin.

  Syyl­lisiä ovat myös Turkin EU-jäsenyyt­tä kan­nat­ta­vat (liikku­misen vapaus van­hoil­lis­tu­vas­ta Turk­ista, joka voi myös muo­dos­tua lähtöase­mak­si Euroop­paan pyrkiville) sekä Tunisi­as­ta ym. “työperäistä” maa­han­muut­toa havit­tel­e­vat. Maal­lis­tunei­den seassa tulee fun­de­ja, ja usein toises­sa sukupolves­sa tapah­tuu vai­h­toe­hto-iden­ti­teetil­li­sistä syistä uus-radikalisoi­tu­mista. Esimerkke­jä tästä kehi­tyk­ses­tä on vaik­ka kuinka.

  On jotenkin epäre­hellistä ihme­tel­lä, että ketkä muka kan­nat­ta­vat mus­lim­ien maa­han­muut­toa kun ei kovin mon­taa pykälää tarvitse ede­tä päät­te­lyketjus­sa sen huo­matak­seen. Suomes­sa mus­lim­ien maa­han­muut­toa kan­nat­ta­vat eri­tyis­es­ti vasem­mis­toli­it­to ja ikävä kyl­lä myös vihreät sekä mm. päämin­is­teri Mat­ti Vanhanen.

  Ratio­naa­li­nen ja eniten ihmisiä aut­ta­va ja vähiten omille yhteiskun­nillemme ongelmia aiheut­ta­va tapa vaikut­taa on tietysti kohden­taa apua uud­is­tushenkisiä voimia ja hädä­nalaisia aut­taen paikan päälle, mut­ta täl­laises­sa on se ongel­ma, että tiedosta­ja ei saa omako­htais­es­ti käsinkos­keteltavak­si omaa sädeke­hään­sä, toisin kuin vaikka­pa Helsin­gin katu­jen rikkaudessa.

  Ensim­mäistä soma­lialaista rav­in­to­laa odotellessa.

 45. ruso,

  Kyl­lä Suomes­sa on tais­tel­tu päivit­täis­es­tä toimeen­tu­losta ja “räm­mit­ty köy­hyy­dessä” sano­jasi lainat­en. Kuka nyt syyl­listyy totaaliseen his­to­ri­at­to­muu­teen, jos­ta syytit Tatu Vanhasta. 

  Ihan pelkkien onnel­lis­ten sat­tumien piikki­in en lait­taisi sitä, että näistä ilmas­to-olo­suhteista, vaa­ti­mat­tomien luon­non­va­ro­jen keskeltä ja sotien kurimuk­ses­ta, nousee yksi maail­man men­estyneim­mistä kansoista. 

  Mut­ta kai meil­lä sit­ten vain on käynyt kauhea tuuri/tsägä/mäihä jne.. Toi­vokaamme tätä onnen­potkaus­ta myös Afrikalle.

 46. Jouni:

  “Keskustelu on taas läht­enyt elämään omaa elämään­sä. Oden alku­peräi­nen pohd­in­ta kohdis­tui älyyn, Pisaan ja Tatu Van­haseen. Jos äidinkie­len tun­nil­la kir­joit­taa asian vier­estä, arvosana on enin­tään viisi. Ymmär­rys hoi, äly älä jätä. Minäkö tyh­mä, nyt en ymmärrä.”

  Nämä lähtevät aina elämään omaa elämään­sä, kos­ka sitä mitä tiedet­ti­in jo aikaa sit­ten ei vain viit­sitä tun­nus­taa. Lainaan Catili­nan kom­ment­tia, kos­ka siinä on hom­man ydin selkeästi sanottuna:

  “Älykkyy­den syn­nyn­näisyy­dessä ei ole mitään kiis­tanalaista. Asia tun­netaan tavat­toman hyvin.

  Noin suo­ral­ta kädeltä mieleeni ei tule _yhtään_ aspek­tia, jos­sa henk­i­nen suori­tuskyky ja sen kehit­tymi­nen jotenkin oleel­lis­es­ti olisi eri­lainen kuin ruumi­illi­nen suori­tuskyky. Suun­nilleen samat asi­at pätevät.”

  Tois­es­ta kap­paleesta voisi keskustel­la, ensim­mäis­es­tä ei enää kan­na­ta kos­ka se tosi­aan tunnetaan.

  Jot­ta keskustelus­sa olisi jotain järkeä pitäisi keskit­tyä siihen mitä älykkyy­den periy­tymi­nen yhteiskun­nal­lisel­la tasol­la merk­it­see. Onko esimerkik­si oikeut­taa yleen­sä har­joit­taa mitään yhteiskun­ta­su­un­nit­telua tuon tun­netun tosi­asian perus­teel­la jne…?

  Tuol­laiseen keskustelu­un ei kuitenkaan koskaan päästä.

 47. Osmo kyse­lee sim­mut ymmyrkäis­inä, kuka on ehdot­tanut mas­si­ivista maa­han­muut­toa islami­lai­sista maista. 

  On paljon taho­ja (vihreät, ään­i­tor­ve­na esim. Sumu­vuori) ja yksit­täisiä, virkansa vuok­si kan­taa ottavia henkilöitä (mm. Astrid Thors, Jari Vilen), jot­ka kan­nat­ta­vat laa­jamit­taista maahanmuuttoa. 

  Immi­graa­tio­ta ei ehkä eksplisi­it­tis­es­ti toiv­ota ilslami­lai­sista maista, mut­ta sieltähän ne nyt tule­vat, jot­ka ovat tul­lak­seen… Vai lähtevätkö Erik­sonit Ruot­sista, Jensen­it Tan­skas­ta ja Schnei­der­it Sak­sas­ta vai­h­ta­maan vaip­po­ja suurten ikälu­okkien suurille takapuolille…

 48. Suomeen halu­taan työperäistä maa­han­muut­toa. Meil­lä jokaisel­la tietysti voi olla eri­laisia käsi­tyk­siä siitä,mistä maista ammat­ti­taitoista väkeä on parhait­en saatavil­la. Tois­taisek­si noi­ta on tul­lut Viros­ta, Venäjältä, Puo­las­ta ja Kiinas­ta. Nokial­la näyt­tää ole­van aika paljon intialaisia. Islami­laista maista työlu­van kanssa on tul­tu ver­rat­tain vähän.
  .

 49. Olen Jouni Lundqvistin kanssa samaa mieltä siitä, että olisi korre3ktia puhua annetus­ta aiheesta. Eli­na sanoi, että on naisi­in liit­tyvä piirre, ettei kykene pysymään asi­as­sa. Min­ul­ta ei noin sovin­is­tista puheen­vuoroa olisi irronnut. Eikä tuo tämän lis­tan osalta näytä pitävän edes paikkaansa. 

  Eräät Suomen Sisun aktivis­tit näyt­tävät tunkeu­tu­van tälle listalle purka­maan islami­laisia vas­taan kokemi­aan pelko­ja, puhutaan tääl­lä sit­ten mis­tä asi­as­ta hyvän­sä. Eivätkö he voisi perus­taa omaa blo­gia, jos­sa voisi­vat piehtaroi­da islam-fobioiden­sa paris­sa. En ajatel­lut sal­lia tätä aihet­ta enää, kos­ka se on lukui­sis­sa keskusteluis­sa kalut­tu loppuun.

 50. Jos kir­joituk­sen aiheena on Tatu Van­hanen ja etnis­ten ryh­mien väliset erot älykkyysosamäärässä, ja kom­menteis­sa toiv­otaan Suomen ole­van mah­dol­lisim­man het­ero­geeni­nen, ei ehkä ole enää kovin yllät­tävää, jos joku päästää kol­mannes­ta maail­mas­ta Euroop­paan kohdis­tu­vaan kan­sain­vael­luk­seen liit­tyviä soraääniä. Asi­aa ei hirveästi auta se, että blo­gin pitäjä kyse­lee ihmisiltä islami­lais­es­ta kult­tuuripi­iristä saa­pu­vas­ta maa­han­muu­tos­ta. Mitä niihin kysyt­ty­i­hin lähteisi­in tulee, val­tion tule­vaisu­u­den­su­un­nitelmia työperäisen maa­han­muu­ton suh­teen voi vilka­ista täältä:

  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/tyovoimaa-tunisiasta

  Tuhat tuli­jaa vuodessa on tietenkin hyvin kaukana mas­si­ivis­es­ta muut­toli­ik­keestä, mut­ta kyseessä onkin vain kokeilu, jota epäilemät­tä laa­jen­netaan, kun­han siitä vain saadaan hyviä koke­muk­sia. Henkilöko­htais­es­ti hie­man epäilen sitä, tuleeko niitä, mut­ta on kokon­aan toinen asia, kuka vaiku­tus­val­tainen henkilö uskaltaa sanoa, ettei keis­ar­il­la ole vaat­tei­ta, ja saa­da saav­il­lisen rasis­misyytök­siä kasvoilleen.

  Työperäisen maa­han­muu­ton lisäk­si on lukuisia henkilöitä, jota aja­vat Suomeen selvästi avoimem­paa pako­lais­poli­ti­ikkaa, ja kuten az tarkoit­ti, tämä tietäisi mit­tavaa mus­lim­ien ja muista kol­man­nen maail­man maista saa­punei­den vähem­mistö­jen kasvua Suomes­sa. Lähteitä voisin toki etsiä, mut­ta se tuskin on tarpeen. Vihreis­sä vaikut­ta­neena Osmo on epäilemät­tä tavan­nut näitä maail­man­paran­ta­jia aivan riittämiin.

 51. Kysymys islami­laisu­u­den haas­teesta ja tähän liit­tyen Pohjois-Afrikan väestön­räjähdyk­ses­tä ja sen tuot­ta­mas­ta siir­to­laisu­u­s­paineista on asia, jos­ta sinän­sä pitää keskustel­la. Tässä keskustelus­sa käyte­tyt argu­men­tit vain on san­ot­tu aika mon­een ker­taan, eikä saman janku­tuk­sen seu­raami­nen kiin­nos­ta kovin monia.

 52. Pahoit­te­len, mikäli olen itsekin liiak­si poiken­nut aiheesta. Islami­laiseen maa­han­muut­toon liit­tyvän pelon purkami­nen myös tälle pal­stalle, ja välil­lä aiheesta riip­pumat­ta, on oire nyky-yhteiskun­nan keskustelun­tukah­dut­tamiskult­tuurista. Kun yli puoluer­a­jo­jen arvostet­tu henkilö, kuten tämän blo­gin pitäjä, ottaa maa­han­muut­to- ym. asi­at puheek­si, on monel­la kiusaus päästä purka­maan ajatuk­si­aan. Koetan henkilöko­htais­es­ti vas­taisu­udessa pysytel­lä enem­män aiheessa. 

  Kansakun­tien mah­dol­li­sista älykkyy­seroista pitäisi pystyä keskustele­maan neu­traal­isti, mitään salaa­mat­ta. Mikäli ero­ja on pystyt­ty totea­maan tieteel­lisil­lä metodeil­la ja objek­ti­ivis­es­ti, ei tutkimus­tu­losten kieltämisel­lä ja salaamisel­la päästä mihinkään. On pidem­mäl­lä tähtäimel­lä kaikkien kan­so­jen etu, että tutkimus­tu­lok­set voidaan julk­istaa ilman suurem­paa kiihkoilua. Kehi­tysavun ja muun vas­taa­van­laisen toimin­nan oikean­lainen kohden­t­a­mi­nen ja räätälöin­ti saat­taa helpot­tua olen­nais­es­ti älykkyy­sero­jen tunnustamisella. 

  Henkilöko­htaises­sa elämässäni aloin miet­tiä tätä asi­aa tilas­toti­eteen tun­nil­la, kun opiske­lu­tover­il­leni asi­at avau­tu­i­v­at heti, vaik­ka hän käyt­ti mur­to-osan tun­te­ja samo­jen asioiden opet­telu­un itseeni ver­rat­tuna. Hän tulee suvus­ta, jos­sa on paljon insinööre­jä ja lääkäre­itä. Omas­sa suvus­sani useil­la on ei-matemaat­ti­nen ammat­ti. Jotain luon­taista, perin­nöl­listä kykyä matemaat­tis­ten asioiden omak­sumiseen siis täy­tyi olla kyseessä. Mikäli eri­lainen perin­nölli­nen kyky omak­sua asioi­ta pätee kah­den yksilön välil­lä, niin mik­si ei pätisi myös pop­u­laa­tioiden välillä? 

  Muis­tan luke­neeni 10–15 vuot­ta takaperin Valit­tu­jen Palo­jen artikke­lin, jon­ka mukaan juu­ta­lais­ten keskimääräi­nen älykkyys on mui­ta kan­so­ja ja kansan­ryh­miä huo­mat­tavasti korkeam­mal­la tasol­la. Itse en tätä tutkimus­tu­losta epäile, enkä näin ei-juu­ta­laise­na ole eri­tyisen kateelli­nen tai katk­era tästä asi­as­ta. Juu­ta­lais­ten joukos­ta on kaut­ta his­to­ri­an nous­sut usei­den tieteen- ja taiteenalo­jen uranu­ur­ta­jia, kuten Albert Ein­stein. Toden­näköis­es­ti he ovat geeniper­imän­sä ansios­ta mui­ta euroop­palaisia älykkäämpiä. Merkillepan­tavaa on se, että asi­as­ta ei ainakaan tuona maail­manaikana nous­sut minkään­laista kohua, kukaan ei puhunut rasis­tis­es­ta ja eri­ar­vois­tavas­ta tutkimuk­ses­ta, joka pitää kieltää ja sensuroida. 

  Van­hasen tutkimuk­sen mukaan­han aasialaiset ovat kaikkein älykkäimpiä, joten eurosen­trisyy­destäkään ei voi­da puhua. Tutkimuk­sen teilauk­sen syyk­si riit­tää viit­taus, pieni epäilys siitä, että afrikkalaiset eivät olisikaan euroop­palais­ten tasol­la älykkyy­dessään keskimäärin (huom!). Olisiko se niin kamalaa tun­nus­taa, että näin saat­taisi oikeasti ollakin? Ymmär­rän kyl­lä, että jonkin­laise­na uhkana koetaan tämänkaltaisen tutkimus­tu­losten käyt­tö rasis­tisen sor­ron väli­neenä. Silti tieteen ja sanan­va­pau­den rajoit­ta­mi­nen ei kuu­lu nykyaikaiseen Euroop­paan. Ei vaik­ka tutkimus­tu­lok­set oli­si­vatkin ris­tiri­idas­sa tiet­ty­jen ide­olo­gioiden kanssa. 

  Tatu Van­hanen on todel­lakin use­aan otteeseen korostanut rotu­jen sekoit­tumisen tärkeyt­tä. Minään kovin suure­na rasisti­na hän­tä ei siis voi pitää. 

  Elämme äärim­mäisen tekopy­hiä aikoja.

 53. Biolo­gias­sa tun­netaan sel­l­ainen kuin het­eroosi-ilmiö. En tiedä liit­tyykö tämä mitenkään älyyn, ja menee var­maan jo huumoriosas­toon.… Ellei peräti rodunjalostukseen.

  Het­eroosis­sa hyvä domi­noi­va alleeli peit­tää huonon reses­si­ivisen. Tätä on käytet­ty mm maissin kas­vatuk­ses­sa. Omi­naisu­us häviää nopeasti jo seu­raavis­sa sukupolvis­sa. Het­eroosi­jalo­tuk­ses­sa haetaan het­erot­sy­go­ti­aa eli vastingee­nien erilaisuutta,

  Tähän liit­tyen. Vaik­ka ihmiskun­nan geeniper­imä on hyvin yht­eneväi­nen, uskon siihen, että yhteistä geeni­pakkaa sekot­ta­mal­la ei men­nä älyn suh­teen ainakaan degen­er­aa­tion suun­taan eli het­erot­sy­go­tia voi olla hyvä asia myös ihmisen evoluutiossa.

  Uskon­to­jen ja kult­tuurien kanssa täl­lä ei ole mitään tekemistä. Tämä on raakaa biologiaa.

  Lopetan oman älykeskustelu­ni tähän vähän älyt­tömään kirjoitukseen.

  Jouni Lundqvist

 54. Mitä älykkyys­tutkimus mittaa?
  Van­hasen käsi­tyk­sen mukaan mit­taus­tu­los ennus­taa menestystä.

  Yhtä perustel­tua olisi väit­tää, että korkea ÄO ennus­taa väki­val­taisu­ut­ta ja taipumus­ta pitkäaikaiseen sor­toon ja sotimiseen (juu­ta­laiset). Tai että se ennus­taa synkkää dik­tatu­uria ja nälän­hätää (P‑Korea). Tai että se ker­too lyhyt­näköis­es­tä oman edun tavoit­telus­ta, elinympäristön vas­tu­ut­tomas­ta turmelus­ta ja tule­vien sukupolvien elin­mah­dol­lisuuk­sien vakavas­ta vaaran­tamis­es­ta (OECD maat).

  Pitäisikö suo­ma­lais­ten hävetä, vai olla ylpeitä kansamme keskimääräisen ÄO ripeästä nousus­ta maail­man huipulle?

 55. “Kuka on ehdot­tanut mas­si­ivista maa­han muut­toa islami­lai­sista maista? Jokin lähde olisi nyt paikallaan?”

  http://tinyurl.com/27dznp :
  “Vihrei­den eduskun­taryh­män puheen­jo­hta­ja Hei­di Hau­ta­la esit­tää työ­paikoille maa­han­muut­ta­jaki­in­tiöitä ja nipun mui­ta uusia, osin radikaale­jakin ehdo­tuk­sia työn­tek­i­jöi­den saamisek­si Suomeen ulkomailta.
  […]
  Mui­ta vihrei­den ehdot­tamia keino­ja ovat Afrikkaan perustet­ta­vat EU:n työvoiman rekry­toin­tip­is­teet ja määräaikainen siir­to­laisu­us ja EU:ssa asu­van kuu­den miljoo­nan paperit­toman siir­to­laisen lail­lis­t­a­mi­nen. Näil­lä keinoil­la unioni­in joka tapauk­ses­sa tule­vat siir­to­laiset eivät jou­tu­isi tur­vau­tu­maan lait­tomaan työnvälitykseen.

  Hau­ta­lan mielestä Suomeen on saata­va kymme­nen vuo­den aikana vähin­tään 100 000 uut­ta maa­han­muut­ta­jaa, jot­ta työvoiman tarpeeseen voidaan vas­ta­ta. Nyt Suomes­sa on noin 120 000 maahanmuuttajaa.”

  http://www.kepa.fi/uutiset/ihmisoikeudet/3215 :
  “Sitran rapor­tis­sa hah­motel­laan akti­ivista maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa. Tavoit­teena on, että tule­vaisu­udessa Suomeen muut­taisi vuosit­tain jopa 50 000 maa­han­muut­ta­jaa, joi­ta houkutel­laan akti­ivis­es­ti maahan.
  […]
  Raport­ti korostaa myös suurem­man vas­tu­un kan­tamista maail­man pako­laisongel­mas­ta. Sik­si kym­menisen pros­ent­tia kaik­ista maa­han­muut­ta­jista pitäisi olla pakolaisia.”

  Suomen Sisun aktiivi?:
  http://www.kaleva.fi/plus/juttu666337_page0.htm

 56. PK ei vas­tan­nut kysymyk­seen. Onko jokin näistä ehdot­tanut, että tuo työperäi­nen maa­han­muut­to pitäisi kohdis­taa juuri islami­laisi­in maihin?

 57. Keskustelulle sytyk­keek­si Eero Iloniemen tek­stiä (link­ki ohessa):

  Würt­bur­gin yliopis­ton tilas­toti­eteil­i­jä Elart von Col­lanin mukaan PISA-testi luo mieliku­van syy-yhtey­destä, jota ei ole ole­mas­sa. Suomen hyvä men­estys ei ker­ro suo­ma­laisen koulu­jär­jestelmän vahvuuk­sista, vaan siitä yhteiskun­nal­lis­ten ilmiöi­den sum­mas­ta, jos­sa suo­ma­lais­lapset osal­lis­tu­vat kokeeseen.

  Yksi esimerk­ki tästä on suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen ulko­maalaisi­in. Darm­stadtin yliopis­ton tutk­i­ja Horst Entof ver­taili PISA- tulok­sia ulko­maalais­poli­ti­ikkaan. Kor­re­laa­tio on vah­va. Mitä nuiv­em­pi maa on maa­han­muut­ta­jia kohtaan, sen parem­pia PISA-tulok­sia se voi odottaa.

  Myös maa­han­muut­ta­ji­in suo­peasti suh­tau­tu­vien maid­en välil­lä on ero­ja. Jos maas­sa on paljon ulko­maista syn­type­r­ää ole­via, mut­ta hei­dät on päästet­ty maa­han tiukan seu­lon­nan jäl­keen (Kanadan malli), he pär­jäävät parem­min kuin maat, jois­sa ei ole tiukkaa seu­lon­taa (Sak­san malli). Parhait­en pär­jäävät maat, jot­ka eivät juuri rajo­jansa avaa (Suomen malli). Tutkimuk­sen otsikko – PISA tulok­set: Minkä eron muukalais­la­ki tekeekään – on paljon puhuva.
  Pitäisikö hyviä PISA-tulok­sia hala­javien muiden maid­en tutus­tua Suomen koulu­tusjär­jestelmään vai sen maahanmuuttopolitiikkaan?

  Ruot­salaista Peter Fredriksso­nia ihme­tyt­ti, mik­si Suo­mi, joka kopi­oi paljon perusk­oulumallis­taan Ruot­sista, pär­jää PISA:ssa parem­min. Kun hän poisti tutkimus­tu­lok­sista lapset, joil­la on ulko­maalais­taus­taiset van­hem­mat (Ruot­sis­sa heitä on yli viisinker­tainen määrä Suomeen ver­rat­tuna) tulos-ero supis­tui läh­es olemattomiin.

 58. Ei ole myöskään ehdot­tanut, että ei-islami­lai­sista maista — sehän olisi islamofobiaa.

  Pako­laisia ote­taan pääasi­as­sa islami­lai­sista maista, joista lähde­tään pakoon islao­fo­bisia kanssa-islamis­te­ja. Vuosi sit­ten oli kauhea kina, kun pako­laisia ei otet­tu tarpeek­si islami­lai­sista maista, ja SuPonkaan suosi­tuk­sia ei halut­tu huomioi­da, kos­ka nekin oli­vat islam­o­fo­bisia. Jos kiin­tiöi­ty­jen pako­lais­ten määrä nos­te­taan 750:tä 5000:een, niin suuri osa heistä tulisi edelleen islami­lai­sista maista (lisänä siten lop­ut tur­va­paikan­hak­i­jat, ja “laa­jen­netun per­hekäsi­tyk­sen” mukaiset per­heeny­hdis­tämis-tulokkaat joille myös kaavail­lan helpom­paa oleskelulu­paa ja kansalaisuutta.

  Thors sen­tään kaavailee oman 10 000/v työvoiman ottamista pääasi­as­sa Itä-Euroopas­ta, mut­ta jos rekry­toimis­to­ja raken­netaan afrikkaan, niin eiköhän pain­opiste ole Pohjois-Afrikan mus­lim­i­val­tiois­sa. Sieltähän se nykyi­nen ihmi­s­paine tulee lau­toil­la ja piikki­lanko­jen yli tet­sat­en. Näitä paperit­to­mia parko­ja sit­ten on EU alueel­la 6milj. joille kaikille pitäisi myön­tää kansalaisu­us. Ja hei­dän per­heileen. Use­asti perustel­laan maa­han­muut­toa ruotsin mallin mukaisel­la human­itääisenä apuna, joil­la köy­hien maid­en köy­hät pää­sevät län­teen osak­si län­si­maista hyv­in­voin­tia ja kri­ise­jä pakoon. Ruotsin maa­han­muut­to, kuten koko monikult­tuuris­tu­van Euroopan on ollut pääasi­as­sa islami­lai­sista maista. Mik­sei Suomes­sakin, joka koit­taa kaikin keinoin eroon rehot­tavas­ta islamofobiasta?

 59. Tämä ketju on kyl­lä men­nyt aika paljon sivu­un alku­peräis­es­tä aiheesta, mut­ta pakko­han tuo­hon on min­unkin kommentoida;

  “PK ei vas­tan­nut kysymyk­seen. Onko jokin näistä ehdot­tanut, että tuo työperäi­nen maa­han­muut­to pitäisi kohdis­taa juuri islami­laisi­in maihin?”

  PK vas­tasi aivan selvästi tuos­sa linkkei­neen kuka halu­aa maa­han­muut­toa islami­lai­sista maista, mus­lim­i­maathan ovat mm. pako­lais­ten tuotan­non suur­val­to­ja vai oletko Ode asi­as­ta eri mieltä? 

  Lisäk­si on vielä hal­li­tuk­sen ns. työvi­isum­i­hanke joil­la työvoimaa halu­taan tuot­taa nimen omaan Ukrainas­ta (ei islam), Turk­ista (islam), Tunisi­as­ta (islam) ja Egyp­tistä (islam).

  En tiedä onko se Vihrei­den eduskun­taryh­män tah­to vai onko se ain­oas­taan Astrid Thorssin ajat­telua, mut­ta mielestäni asia on lin­jat­tu aika selkeästi. Mik­sei rekry­toin­ti­maina ollut Ukrainan lisäk­si esim. Valkovenäjä, Kiina, Intia, Viet­nam ja vaikka­pa kaik­ki kehit­tyneet Kaukoidän maat. Jopa vau­raas­ta Japanista voisi tul­la jonkin ver­ran työperäisiä maa­han­muut­ta­jia, kaik­ki ihmiset kun eivät mit­taa kaikkea rahalla.

 60. “Armei­jas­sa meil­lä oli aikanaan joku palikkat­esti. Siinä oli peru­so­siot eli hah­mo­tus, ver­baal­isu­us ja matem­ati­ik­ka. Olen sata var­ma, että meil­lä lukion käyneil­lä oli etu­lyön­ti ver­rat­tuna kansak­oulun käyneisi­in, jot­ka kuu­teen vuo­teen eivät olleet luke­neet paljon muu­ta kuin akuankkaa ja urheilu-uutisia. Kynää oli käytet­ty etupäässä vain veikkauskuponkien täyttöön”
  ——————————-

  Armei­jan palikkat­estistä, eli P1-testistä sen ver­ran, että sen asteikko on 1–9 ja 4% tes­ta­tu­ista saavut­taa yhdek­sikön (tai jää ykköseen)
  En ole käynyt lukioi­ta, sain silti kahdek­sikon, vaik­ka täyt­telinkin lähin­nä lot­tokuponke­ja ikävu­osien 16–20 välillä.
  Olen nyky­isin myös Men­san jäsen ja men­salaista miehistä useimpi­en tulos on joko 8 tai 9, lukion on muis­taak­seni jol­lain otan­nal­la meistä käynyt noin 75%

 61. Odelle sen ver­ran, että kan­so­jen väli­nen kanssakäymi­nen, kaup­pa, kult­tuuri ja muu on aivan eri asia kuin nyky­isin meille tuputet­tu monikult­tuurisu­us, jon­ka johtoa­jatuk­se­na tun­tuu ole­van Suomen ja muidenkin län­si­maid­en täyt­tämi­nen afrikkalaisil­la ja muslimeilla. 

  Esimerkkisi ovat joskus hie­man huvit­tavia, useim­mat toki tietävät intialais­ten merkit­tävän taloudel­lisen panok­sen Afrikkaan, samaa kuin kiinalais­ten läs­näo­lo samoissa merkeis­sä Kaakkois-Aasi­as­sa. Tuskin meillekään olisi haitak­si saa­da vaikka­pa japani­laisia inno­vaat­tor­e­i­ta tai uusia Gutzeit­e­ja tai Finalysonei­ta, mut­ta en heitä kut­su­isi ensisi­jas­sa maa­han­muut­ta­jik­si vaan kan­sain­välisik­si sijoittajiksi.

  Suo­mi ei ole mis­sään tapauk­ses­sa sisäsi­it­toinen val­tio, ei ainakaan sen sisäsi­it­toisem­pi kuin mikään muukaan. Joka maas­sa on aina ollut sisään­päinkään­tyneitä enklaave­ja ja ara­bi­mais­sa serkusavi­o­li­it­to on yhät tänään todel­la yleinen, se kun tur­vaa varo­jen pysymisen suvussa.

  Tuos­ta lesta­di­o­laisu­ud­es­ta voisi jopa loukkan­tua, mut­ta huonos­ti­pa Ode Suomen tun­tee. Lesta­di­o­laiset per­heet ovat huo­mat­tavasti keskimääräistä use­am­min yrit­täjiä, vieläpä varakkai­ta sel­l­aisia. Tutus­tuhan vaik­ka Pohjois-Suomen raken­nusalan yri­tyk­si­in ja niiden taus­tavoimi­in. Saatat oppia uutta.

 62. Jälleen pis­teen Soin­in­vaar­alle, joka näyt­tää pitävän fak­to­ja arvos­sa, vaik­ka ne oli­si­vat vähän epämiel­lyt­täviäkin. Tässä tapauk­ses­sa fak­ta on, että Van­hasen ja Pisan tulosten välil­lä on korrelaatio.

  Näk­isin tässä laa­jem­minkin anti­ra­sis­mi­tiedot­tamisen ongel­man. Jos rasis­tit sat­tuvat vetoa­maan joi­hinkin fak­toi­hin, nuo fak­tat ovat vaaras­sa leimau­tua rasis­tisik­si. Tämähän on pään pistämistä pen­saaseen tms. Tosi­a­sioiden tun­nistamis­es­ta ja tun­nus­tamis­es­ta olisi hyvä lähteä liik­keelle ja ede­tä niitä hylkäämät­tä arvo­val­in­toi­hin jne. Päin­vas­tainen järjestys tun­tuu aika epä­var­mal­ta, mut­ta ainakin jois­sakin tapauk­sis­sa anti­ra­sis­mi­tiedot­ta­mi­nen näyt­täisi sitä käyttävän.

  OS:“Minua nimit­täin kiin­nos­taa kysymys, onko ole­mas­sa kansakun­nan älykkyyt­tä asian syvem­mässä merkityksessä”
  Tarkoit­taisiko tämä kysymys suur­in­pi­irtein samaa, kuin että onko ole­mass­sa kansakun­nan väestön keskip­itu­ut­ta perin­nöl­lis­es­ti? Mon­et pitkäk­si “tiede­tyt” kansathat ovat rav­it­se­muk­sel­lis­es­ti etu­lyön­ti­ase­mas­sa. Perin­nöl­listä eroa saat­taa silti olla. Onko perin­nölli­nen pitu­usero rasisti­nen käsite, jos sitä käytetään etnis­ten ryh­mien ver­tailu­un? Tuleeko ihmi­sistä yhtä pitk­iä, jos ko. ver­tailu kielletään?

  Parem­paa uut­ta vuot­ta toivoen
  Ris­to J.

 63. Pekka kysyy.. ja vas­taa itse vääris­tellen Vanhasta

  “Mitä älykkyys­tutkimus mittaa?
  Van­hasen käsi­tyk­sen mukaan mit­taus­tu­los ennus­taa menestystä.”

  Van­hanen & Lynn esit­tävät yhtey­den val­tion BKT:n ja ÄO:n välil­lä, ei muu­ta. Pitääkö korkea­ta brut­tokansan­tuotet­ta per kapi­ta tavoit­telemisen arvoise­na men­estymisenä ei varsi­nais­es­ti liity tähän. Toki tämä ole­tus on oikeutetusti implisi­it­tisenä läsnä.

  Pekas­takin on var­masti muka­va saa­da lap­sil­isät, roko­tuk­set, koulu­ruo­ka jne. lap­silleen ja lamp­sia upou­u­sis­sa Fjäll­reveneis­sä vapaapäivä­na kir­jas­toon sivistämään itseään ihan ilmaiseksi 

  Että ehkäpä tämä “men­estymi­nen” jotain myön­teistä tuo muassaan.

 64. “oire nyky-yhteiskun­nan keskusteluntukahduttamiskulttuurista”

  Hyvin tiivis­tet­ty vas­taus Osmon ihmettelyyn.

  Eilisen osalta mon­een kir­joit­ta­jaan ympäri inter­net­tiä, sil­loin myös tässä blo­gis­sa, on vaikut­tanut län­simielisen, arvolib­er­aalin, demokra­ti­aa kan­nat­ta­neen, kris­til­lisen kas­vatuk­sen saa­neen, val­ta-ase­mas­sa aiem­min vaikut­ta­neen ja val­ta-ase­maan pyrki­neen naisen murhaami­nen Pak­istanis­sa. Murhaa­ja räjäyt­ti perään itsen­sä. Tuskin menee kovin pahasti vikaan kun arvaa mikä aja­tus­maail­ma teon takana oli.

  Mut­ta on tot­ta, että tätä keskustelua on aivan turha käy­dä tässä yhdessä blo­gis­sa kymme­neen ker­taan, ja blo­gin pitäjäl­lä on täysi oikeus se sen­suroi­da. Tätä keskustelua pitäisi käy­dä val­tavir­taises­sa medi­as­sa. Arvioiden mukaan jopa 300–500 miljoon­aa mus­lim­ia kan­nat­taa asen­tei­den ja aja­tus­maail­man tasol­la pyhää sotaa län­si­mai­ta vas­taan ja antaa hil­jaisen hyväksyn­tän­sä mm. itse­murhaiskuille, kun ne kohdis­tu­vat Israelia, län­si­mai­ta, demokra­ti­aa, arvolib­er­al­is­mia jne. ja näi­den kätyre­itä vastaan.

  Keskustelu on myös paljon laa­jem­pi kuin vain Euroopan demografi­aa ja koheesio­ta kos­ket­ta­va. Ei ole ollenkaan mah­do­ton aja­tus, että maail­mas­sa on 20 vuo­den päästä 2–3 islamistista ydinasevaltiota.

  Entä mikä erot­taa Pak­istanin tai Iranin arvolib­er­aal­ista euroop­palais­es­ta län­si­maas­ta tai mm. Japanista? Suurem­pi­en mit­takaavo­jen tasol­la ei juuri mikään muu kuin Islam. Toiseut­ta palvo­va län­si­mainen “intellek­tuel­li” toisaal­ta kek­sii tuhat ja yksi älyl­listä harhau­tus­ta paikallis­es­ta kult­tuurista (kan­nat­ta­vatko paikalliset ateis­tit “paikallista kult­tuuria”?), het­ero­geenisyy­destä, sosioekono­mi­as­ta, län­si­maid­en impe­ri­al­is­mista jne. ennen kuin suos­tuu kat­so­maan tätä totu­ut­ta silmiin.

  Voin hyvinkin olla väärässä, mut­ta oman aav­is­tuk­seni mukaan mikään toinen kysymys ei tule kos­ket­ta­maan 21. vuo­sisa­taa yhtä syvälti kuin Islam. Myöhem­mässä his­to­ri­ankir­joituk­ses­sa Islam tulee ole­maan suuri juonne laa­jem­mas­sa tarkastelus­sa, esimerkik­si ympäristökysymyk­siä suurempi.

  Mut­ta meil­lä aikalaisi­na kuluu vielä kauan ennen kuin tiedostamme tämän laa­jem­min, kos­ka vielä pitkään tämä kysymys tulee pysymään käsinkos­ketelta­van tun­nepo­h­jaisen todel­lisu­utemme ulkop­uolel­la, abstrak­tiona, vain pohdin­nal­lis­es­ti läh­estyt­tävänä, ja tämä pohd­in­ta halu­taan tyr­mätä kos­ka se haas­taa kor­rek­ti­i­in maail­mankat­so­muk­seen tak­er­tunei­den tun­neke­hyk­siä ja ‑merk­i­tyk­siä.

  Olkoon tämä viimeinen viesti­in Islamista tähän blogi­in, ellei blo­gin pitäjä itse var­tavas­ten keskustelua aiheesta joskus aloita.

  En kuitenkaan suosi­ta niput­ta­maan islam-kri­itikoi­ta yhteen nip­pu­un “Suomen Sisu­laisi­na” tms. Suuri osa suo­ma­lais­es­ta islam-kri­ti­ik­istä johon olen tutus­tunut on suh­teessa harv­inaisen ratio­naal­ista, artiku­loitua ja perustel­tua mon­en­laiseen muuhun kri­ti­ikki­in ver­rat­tuna. Tämä ei ole mikään arvo sinän­sä itsessään, mut­ta ymmärtääk­seni suurin osa kri­ti­ikin tuot­ta­jista ovat mais­tere­i­ta, tohtor­e­i­ta ja diplo­mi-insinööre­jä ja pere­htyneet laa­jalti käsit­telemien­sä aihei­den sub­stanssi­in. Tuulipukukansa-stereo­typ­ia rasis­mista (“se on tietämät­tömyyt­tä” jne.) ei päde. Kehotan läh­estymään keskustelua ratio­naalis­es­ti, ja tun­nustele­maan aivoimesti mil­laisi­in johtopäätök­si­in itse päädyt.

 65. JK. Uno­h­tui vielä maini­ta. Paljon hyviä, pohdit­tu­ja ja perustel­tu­ja kir­joituk­sia löy­tyy vihrei­den Jus­si K. Niemelän blo­gista, jos syvem­pi tutus­tu­mi­nen aiheeseen kiin­nos­taa: http://jussikniemela.blogspot.com/

 66. Näille maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jille hei­dän “har­ras­tus” on kuin uskonto.
  Ei ole mitään merk­i­tys­tä mil­lään kuskusteltavil­la asioil­la. Syytä maa­han­muu­ton vas­tus­tamiseen kek­sitään mil­loin mis­täkin fobi­as­ta. Afrikkalaiset täyt­tävät maan. Voi hyvä sylvi sentään…
  Taitaa olla niin, että nyt on vain valit­tu siihen otolli­nen kohde tämän ajan mukaan. Jos aika olisi toinen, kohdekin voisi olla joku­muu. Vain­o­harhaisu­us kukois­taa ja ennakkolu­u­lo­ja ruok­i­taan­mitämieliku­vi­tuk­ses­im­mil­la keinoilla.
  Kaik­ki asioista päät­täjät hauku­taan jopa isän­maan pettureiksi.
  Sit­ten se on sitä avoin­ta ja rak­en­tavaa keskustelua mukamas.

  Keskustelua ei voi käy­dä sel­l­ais­ten ihmis­ten kanssa joil­la on humaa­ni­nen vaka­va asen­nevam­ma. Sinne pie­neen päähän on raken­net­tu har­ras­tus, joka poh­jau­tuu vihaan syr­jimiseen. haukkimiseen jne. Ja joukos­sa se tyh­myys tun­tuu tiivistyvän.

  Itsel­leni tulee mielee Lapuan ‑liik­keen jutut aikoinaan. Siinä isän­maal­lisil­la teoil­la puo­lus­telti­in mil­loin mitäkin väki­val­taisuuk­si yms.

  Rasis­mia ja syr­jin­tää mei­dän ei tule hyväksyä eikä sietää.

 67. Suo­mi voisi har­joit­taa työperäistä maa­han­muut­toa Kon­tu­las­ta, Jakomäestä ja Varis­suol­ta muuhun osaan maa­ta. Näis­sä lähiöis­sä on tuhan­sit­tain työtä vaille ole­via maa­han­muut­ta­jia työvoimare­serv­inä. Kieli­taitokin on jo valmi­ik­si parem­pi kuin suo­raan etelästä tulleilla.

  Pohjo­is­maiseen ilmas­toon tot­tunei­ta työt­tömiä löy­tyy mas­soit­tain myös Ruotsin suurkaupunkien liepeiltä, kuten Rinke­bystä ja Rosen­gårdista. Haetaan työvoima sieltä; var­masti myös RKP olisi innois­saan, kun ankkalam­mikolle tulisi täydennystä.

  Eikö ei-kotop­eräisen työvoiman saan­ti onnis­tu näin? Mik­si ei? 

  Onnis­tuuko parem­min suo­raan Ukrainas­ta, Turk­ista, Tunisi­as­ta tai Egyp­tistä à la Thors? Miksi?

 68. Ciclista :“Rasis­mia ja syr­jin­tää mei­dän ei tule hyväksyä eikä sietää.”

  En olekaan nyt vähään aikaan tör­männnyt tähän suvait­se­vaiseen perusa­jatuk­seen, mut­ta aina se sykähdyttää.

  Sen voi sanoa monel­la taval­la, esimerkik­si näin: Suvait­se­mat­to­muut­ta emme voi sal­lia mis­sään olois­sa tai muuten on edessämme taas koh­ta uusi Lapuan liike.

  Kyl­lähän nämä älykkyys­tutkimuk­setkin väärine tuloksi­neen taval­laan enteilevät uut­ta lapualaisu­ut­ta. Sik­si ne on tukah­dutet­ta­va alkuunsa.

 69. Ciclis­tan päässä pyörii: 

  “Keskustelua ei voi käy­dä sel­l­ais­ten ihmis­ten kanssa joil­la on humaa­ni­nen vaka­va asen­nevam­ma. Sinne pie­neen päähän on raken­net­tu har­ras­tus, joka poh­jau­tuu vihaan syr­jimiseen. haukkimiseen jne. Ja joukos­sa se tyh­myys tun­tuu tiivistyvän.”

  Noh, vedäpä Ciclista henkeä… Keskustelua ei voi käy­dä, jos tur­vaudu­taan lail­lasi ad hominem ‑argu­ment­tei­hin. Muut ovat tyh­miä, rumia ja pienipäisiä…ja mitä vielä, kun nyt sat­tuvat ole­maan eri mieltä. 

  Sen ver­ran kir­joituk­ses­sasi vil­isi pain­ovirheitä, että taisi olla jotain terästet­tyä hookak­soo­ta näp­päimistön vierel­lä. Eli saat anteeksi… 😉

 70. Vir­tasel­la­han on aivan kuningasajatus ! 

  Ruotsin lähiöthän suo­ras­taan pur­sua­vat työperäistä rikas­tus­ta, jota siel­lä ei ilmeis­es­ti osata/haluta hyö­dyn­tää. Mei­dän muu­ta­mat kymmenet tuhan­net vierasperäiset työt­tömät eivät ole mitään tämän reservin rin­nal­la, ja kuten san­ot­tu tulokkail­la olisi vahvuute­na toinen koti­mainen. Thor­shan olisi aivan täpinässä…

  Siitä, että 100 000 alle 25-vuo­ti­as­ta suo­ma­lais­nuor­ta on ilman työtä tai opiskelu­paikkaa ei paljon puhuta. Ja myös van­hempaakin työkyky­istä porukkaa vetele­htii kortis­tossa (vankkaa omako­htaista tietoa..) Tärkein­tähän tässä kaikesta päätellen on saa­da aikaan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä työperäistä MAAHANMUUTTOA.

 71. Min­un mieletäni kuitenkaan maa­han­muu­tol­la ja älykkyys­tutkimuk­sel­la ei niin kovin paljon ole tekemistä tois­t­en­sa kanssa.
  Eli­nalle tiedok­si, että olen absolutisti.Teen silti kirjoitusvirheitä,koska en ole sitä sukupolvea, joka osaisi haka­ta näp­päimistöä niin hienos­ti kymmenel­lä sormel­la. Sitä­pait­si näp­päimistössä voi olla myökin vikaa.. Mut­ta jos oikeinkir­joi­tus on sin­ulle oleel­lista, niin sillem­inä en voi mitään. Sekin on sin­un ongelmasi!
  Kir­joi­tusvirheet ja kokenir­joi­tus­taidon puute lie­nee osoi­tus myöskin älykkyy­destä. Siltipä min­ullekin on yhteiskun­nas­sa ollut käyt­töä. Mis­tä moinen vääryys mah­taa johtua?

  Jos sinäk­er­rot olevasi tyhmä,ruma ja pienipäi­nen, niin sekin on sin­un oma ongel­masi. Min­ulle kaikil­la ihmisil­lä on sama ihmis­ar­vo ja samat oikeudet. Mut­ta myös samat velvol­lisu­udet. Vaikka­pa kun­nioit­taa lakia.

  Vaan sanopa miten nämä keskuste­lut mah­dol­lis­es­ti kehit­tävät maa­han­muut­toa? Sil­lä taval­lako, että meille ei enää otet­taisi pako­laisia? Vai, että kaik­ki maa­han­muu­ta­jat leimataan rikol­lisik­si, joi­ta ei tulisi maa­han päästää.

  Tapio:
  Min­u­akin aina sykähdyt­tää tei­dän islamin pelko! Huvit­tavin­ta siinä asi­as­sa on se, että tietyt nation­al­si­tipi­ir­it pyrkivät osit­ta­maan miten islamisti­maista tule­vat ihmiset ovat vaar­al­lisia. Hei­dän luokitel­laan ter­ror­is­teik­si, väki­val­taisik­si. Ja hei­dän ain­oan päämäärän ker­ro­taan ole­van Suomen muut­ta­mi­nen islamistisek­si maak­si. Kas kum­maa, kun niitä lähetys­saar­naa­jia ei ole näkynyt? Ai niin kyse onkin salais­es­ta Suomen johdon kanssa sovi­tus­ta operaatiosta.

  Mik­si muuten Suomes­sa on uskon­non­va­paus? Mik­si muuten ihmisil­läon tapana ajaa omia asioita,jopa perus­taa puoluei­ta? Eikö se ker­ron jotain kehi­tyk­sen halusta?

  Ja min­ua kum­mas­tut­taa myöskin se, että miten tietyt piir­it julis­ta­vat sitä, että suo­ma­lainen kult­tuuri häviää maa­han­muu­ton seu­rauk­se­na. Kuka­han sen kult­tuurin har­ras­tamisen on kieltänyt?

 72. Niin ja vielä lop­pu­un tiedoksenne:

  Kan­nat­taisi joskus kokeil­la miltä rasis­min kokem­i­nen tun­tuu? Se on yksi suurimpia tur­vat­to­muu­den aiheut­ta­jia, ja yksi suurimpia loukkauk­sia mitä ihmiselle voi tehdä.

 73. Ciclistalle: Olen kokenut rasis­mia. Kun olen poh­jalainen, olen tuon tuostakin saanut kuul­la siitä vinoilua muual­la Suomes­sa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla.

  Usein on muka leikin muo­dos­sa kysel­ty, onko min­ul­lakin puukko ja pun­tari jos­sakin valmi­ina väki­val­lan tekoi­hin, ja olenko häjy lapualainen sekä vieläpä jotenkin yksinker­tainen (älykkyy­deltään selvästi alle nor­maalin) ja huumorintajuton.

  Kyl­lä se on ras­san­nut ja aiheut­tanut tur­vat­to­muu­den tunnetta.

 74. Ciclista,

  Olen “kokeil­lut” rasis­mia jo ennen kehotustasi. 

  Olin 80-luvun puolel­la Israelis­sa moshav­il­la, jon­ka isän­tä vei min­ut pie­neen Israelin rajal­la ole­vaan pohjois­egyp­tiläiseen kylään ystävän­sä luo käymään. Kylän kaduil­la vas­taan­tule­vat miehet tunki­vat viereeni, tart­tui­v­at siekailemat­ta rin­toi­hi­ni, hipelöivät hiuk­siani ja puhui­v­at törkeyk­siä.. . Lop­ul­ta juu­ta­lainen suo­jeli­jani her­mos­tui ja jou­tui käsirysyyn kol­men miehen kanssa, jot­ka onnek­si antoi­vat perik­si. Ennen kuin he täysin pois­tu­i­v­at paikalta he sylkivät pääl­leni mon­een ker­taan. Itkin koko seu­raa­vankin päivän…

  Ole­tan että tämä episo­di tapah­tui ihon­väri­ni ja vaalei­den hiusteni vuok­si. Pääl­läni oli län­si­maisit­tain farkut ja neule kylmenevässä illas­sa, mut­ta ei tosi­aan mitään huo­ran asua. 

  Enpä ole näh­nyt koskaan, että tässä kaamean rasis­tises­sa Suomes­sa mus­lim­i­naisia koskaan olisi kohdel­tu vas­taaval­la taval­la. En ole koskaan kuul­lut edes mitään huutelua. En silti väitä, etteikö sitä voisi olla. Tääl­lä siitä sen­tään voi tehdä rikosil­moituk­sen toisin kuin Egyptissä.

 75. Nyt ollaan totis­es­ti kaukana aiheesta kaikin puolin, mut­ta kos­ka Ciclista kohden­taa kysymyk­sen­sä min­ulle, niin vas­taan Jounin vasta­lau­seista huolimatta…

  Ciclista:

  “jos oikeinkir­joi­tus on sin­ulle oleel­lista, niin sillem­inä en voi mitään”

  Oikeinkir­joi­tus on min­ulle olen­naista eikä sin­un tarvit­sekaan sille voi­da mitään.… Prefer­oin toki sisältöä, mut­ta elämä on opet­tanut, että tiuk­ka for­maat­ti tukee yllät­tävänkin paljon sanoman per­ille menoa. 

  “kokenir­joi­tus­taidon puute lie­nee osoi­tus myöskin älykkyydestä.”

  Yksit­täis­ten, mekaanis­ten taito­jen hallinta tai hal­li­nan puute ei ker­ro min­un mielestäni älykkyy­destä paskan ver­taa, mut­ta sallin sin­un olla eri mieltä. 

  “Jos sinäk­er­rot olevasi tyhmä,ruma ja pienipäi­nen, niin sekin on sin­un oma ongelmasi”

  Tämä liit­tyi ad hominem ‑argu­men­toin­nin kuvailu­un. Vastapuolen kan­nan­otot mitätöidään tur­vau­tu­mal­la per­soon­aan liite­ty­il­lä oikeilla/kuvitelluilla väit­tämil­lä… “olet niin nuori, ettet ymmär­rä etc.” Mis­sään kohtaa en ole ker­tonut ole­vani tyh­mä, ruma ja pienipäi­nen. Mut­ta jos olenkin, niin kenen­pä muun ongel­ma se ensisi­jais­es­ti olisi ellei minun? 

  “Vaan sanopa miten nämä keskuste­lut mah­dol­lis­es­ti kehit­tävät maahanmuuttoa?”

  Toden­näköis­es­ti ei mitenkään!

 76. Tuo Eli­nan rasis­mi “kokeilu” sai miet­timään Suo­ma­laista sanon­taa “maas­sa maan taval­la”, toden­näköis­es­ti sille on vas­taavu­udet myös muis­sa kielis­sä? Vai onko, ker­tokoot kuka tietää. En tiedä onko tuos­sa sanon­nas­sa järkeä, mut­ta itse olen siihen uskonut, sen enem­pää asi­aa miet­timät­tä. En halua väheksyä koke­maasi. Tuol­lainen kour­in­ta yms. on todel­la moukka­maista ja sivistymätön­tä mut­ta samal­la täy­tyy tode­ta että mekin yritämme vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta maan tapo­jen kun­nioit­tamista, tosin tuo yri­tys ei tuo­ta aina tulosta. Tuos­sa kult­tuuris­sa “huonos­ti” pukeu­tuneen kour­in­ta lieni sal­lit­tua tai “puo­lik­si sal­lit­tua” kos­ka paikalliset eivät asi­aan puut­tuneet tai haluisi­vat puut­tua mut­ta pelkä­sivät? Myös tääl­lä Suomes­sa lähiöbaaris­sa “muti­aisen” haukku­mi­nen on puo­lik­si sal­li­tua kos­ka siihen ei kukaan halua tai uskalla puut­tua. YK on yrit­tänyt tehdä yhteisiä pelisään­töjä kuin­ka kohdel­la ihmistä, mut­ta tulee mul­ta min­un ja mon­en muun hau­dalle enenkuin tämä toteutuu.

  Olisiko sit­ten käytän­nössä toimi­va ratkaisu yrit­tää pitää nämä kult­tuu­rit eril­lään? Tai ratkoa tätä kult­tuurikon­flik­tia viemäl­lä demokra­ti­aa pakol­la näille “moukille”, ei näytä kovin hyvin toimi­van. Itse uskon että jotain his­to­ri­al­lis­es­ti yhteen­li­it­tämätön­tä näis­sä kult­tureis­sa on, ne ovat muo­vau­tuneet tuhan­sien vuosien aikana, kuin­ka ne voisi­vat muun­tua ole­maan samaa mieltä 100:ssa vuodessa? Pidän kovin Sci-Fi kir­jal­lisu­ud­es­ta mut­ta en kuitenkaan usko sen ole­van realistista.

 77. BRG,

  Mon­et nuorem­mat naiset tässä kylässä kyl­lä oli­vat ilman huiv­ia ja käyt­tivät pitk­iä housu­ja. Min­ul­la oli 80-luvun tapaan väljä neule, joka ulot­tui pepun yli, farkut ja ten­nar­it. Kiistän olleeni sopi­mat­tomasti, puhu­mat­takaan provosoivasti pukeu­tunut. Olin ain­oas­taan skan­d­i­naavin näköi­nen. Hyökkäys oli puh­taasti rasisti­nen teko!

  Tämä on taas sitä “valkoinen on aina väärässä” ‑ajat­telua. Jos burkhaan pukeu­tunut nuori nainen saisi seu­ralaisi­neen tääl­lä vas­taa­van kohtelun sylkemisi­neen, niin olisitko sil­loinkin sitä mieltä, että mitäs ei ole maan taval­la? Ne miehet eivät olleet vain “moukka­maisia ja sivistymät­tömiä”, vaan väki­val­taisia ja bru­taale­ja. Mitä olisi tapah­tunut, jos tut­tuni ei olisi saanut miehiä tal­tutet­tua. En tiedä, mut­ta ole­tan että min­ut olisi raiskat­tu. Et mielestäsi vähät­tele koke­maani, minus­ta vähät­telet ja jopa syyl­listät minut. 

  “mekin yritämme vaa­tia maa­han­muut­ta­jil­ta maan tapo­jen kunnioittamista,”

  Hmm, käsit­tääk­seni tääl­lä saa pukeu­tua kasvotkin peit­tävään burkhaan ja har­joit­taa omia tapo­jaan aivan vapaasti, esimerkik­si jät­tää kät­telemät­tä pres­i­dent­ti tämän sukupuolen takia. Tämä sama pres­i­dent­ti kyl­lä kiltisti vetää huiv­in päähän­sä, kun vierailee sitä vaa­tivis­sa mus­lim­i­mais­sa. Myl­ly­purossa vietetään monikult­tuurista joulu­juh­laa ilman mitään kristi­nuskon tun­nuk­sia, nakkikeit­topäivänä on vai­h­toe­htoruo­ka mus­lim­iop­pi­laille, uima­halleis­sa on omat vuoron­sa mus­lim­i­naisille… He eivät usein ain­oas­taan SAA nou­dat­taa tapo­jaan, vaan mah­dol­lisu­udet siihen jär­jestetään verovaroin. 

  Mikä on siis se tapa, jota he eivät voi tääl­lä toteut­taa? No, he eivät voi silpoa tyt­tö­jen­sä sukue­lim­iä.… Mut­ta se onk­in­vas­toin lakia. Me vaadimme Suomen lain nou­dat­tamista, tavat heil­lä saa­vat olla mitä ovat.

 78. Tuli mieleen, kun selailin näitä mei­dän ajoit­tain älyt­tömiä älykir­joituk­sia, sel­l­ainen triv­i­aali jut­tu kuin luku­taito. Tämä liit­tyy aiheeseen filmien tek­sti­tys teeveessä. En tiedä, kuin­ka mon­es­sa maas­sa filmeis­sä ei ole tek­sti­tyk­siä. Ainakaan Espan­jas­sa ei ole. Jos jol­lakin on parem­paa tietoa, ker­tokoon muille.

  Suomes­sa tek­sti­tys päätet­ti­in joskus 1958, kun oli pähkäilty, puhutaanko vai kir­joite­taanko. Joku ylen tii­mi (mukana mm Ville Zil­li­a­cus) päät­ti, että tek­stitetään, eikä puhuta. Syynä oli kuulem­ma se, että se tuli halvemmaksi.Sillä on ollut kauaskan­toiset seu­rauk­set suo­ma­lais­ten luku­taitoon ja var­maan myös englan­nin ymmärtämiseen.

  Ja rohke­nen väit­tää, että jopa koulumen­estyk­seen. Vaiku­tuk­sia älyyn sil­lä ei ole. Näin uskallan sanoa. Mut­ta men­estymiseen älytesteis­sä hyväl­lä luku­taidol­la voi olla merkitystä.

 79. Muu­tamia eril­lisiä kommentteja:
  1) Älykkyys näyt­tää oikeas­t­aan ole­van aivosolu­jen fys­i­ologi­nen omi­naisu­us: mitä tarkem­min ne pystyvät välit­tämään sig­naalin eteen­päin, sitä parem­min aivo­jen omis­ta­ja men­estyy älykkyys­testeis­sä (eli aivosähkökäyristä pystyy päät­telemään älykkyseroja).
  2) “Kansakun­nan älykkyys” ei ole yhtä käypä käsite kuin “pop­u­laa­tion älykkyys”, joi­ta muuten Van­hasen käyt­tämät tiedot koske­vat. Täl­lä päästään kysymyk­se­naset­telu­un “vaikut­ta­vatko ympäristöolot pitkäl­lä aikavälil­lä pop­u­laa­tion omi­naisuuk­sien kehit­tymiseen evoluu­tios­sa”, johon vas­taus var­masti on myönteinen.
  Intu­iti­ivis­es­ti näyt­tää uskot­taval­ta, että näil­lä palk­isil­la on elet­ty ankeitakin aiko­ja sen jäl­keen, kun tänne muu­timme (suo­ma­laisetkin ovat tulokasla­ji Suomes­sa). Tämä on voin­ut hyvinkin vaikut­taa kar­si­vasti siten, että vain ahk­er­im­mat, säästäväisim­mät ja rehellisim­mät ovat pär­jän­neet. Vas­tavuoroisel­la altru­is­mil­la on täl­laises­sa ympäristössä myös suuri merk­i­tys; nyky­isin sitä kut­su­taan pohjo­is­maisek­si hyv­in­voin­ti­val­tiok­si. Siel­lä, mis­sä vas­taavia olo­ja ei ole koet­tu, ei pop­u­laa­tioon ole ollut vas­taavaa vaikutusta.
  Edel­lä ole­van seli­tys­mall­in kannal­ta pelkän älykkyy­den käyt­tämi­nen kan­so­jen men­esty­sero­jen selit­tämiseen on ongel­mallista. Toden­näköisem­min kyse on laa­jem­mas­ta geneet­tis­es­tä pääo­mas­ta, joka ilme­nee myös muus­sa käyt­täy­tymisessä. Kor­re­laa­tio ei tarkoi­ta kausaalisuutta.
  3) Lap­su­u­den ajan rav­in­to vaikut­taa (myös) her­mosolu­jen kehi­tyk­seen. Ravin­non tai tiet­ty­jen vita­mi­inien puute lap­su­udessa alen­taa älykkyyt­tä siitä, mik­si se muuten kehit­ty­isi. Tämä on yleinen rasite kehi­tys­mais­sa, mut­ta Suomes­sakin vielä oma­l­la ikälu­okallani oli aikoinaan sään­nöste­lyko­r­tit, joka viit­taa siihen, että puu­tostau­tien ris­ki oli ole­mas­sa, joten meil­läkin keskimääräisen älykkyys­ta­son tulisi yhä nous­ta pelkästään demografi­sista syistä.
  4) Työperäi­nen maa­han­muut­to on jo kokon­aan toinen keskustelu­nai­he, mut­ta siitä kan­nat­taa huo­ma­ta, että teo­reet­tis­es­ti on edullista tuo­da ulkoa vain sel­l­aista työvoimaa, joka saavut­taa keskimäärin suo­ma­laisia korkeam­man ansio­ta­son. Pohtikaa­pa mik­si näin on.
  5) Jos het­ere­ogeeni­nen väestörakenne on hyvä asia, niin parhaim­mil­laan se tarkoit­taa sitä, että suun­nilleen joka tuhannes kahdessadas vas­taan­tuli­ja kadul­la on etni­nen suo­ma­lainen, kos­ka tämä on mei­dän sekoi­tus­suh­teemme tämän pal­lon väestössä. Vai onko ole­mas­sa jokin “liian het­ero­geenisen” raja, jos­ta en ole kuullut?

 80. Eli­na kirjoitti:
  “uima­halleis­sa on omat vuoron­sa musliminaisille…”

  Tuo­ta minä en tien­nytkään! Kuu­lostaa ihan kauheal­ta! Itsekin olen mon­esti halun­nut päästä jäsenek­si nais­ten kun­tokeskuk­seen. Vaan eivät ole vielä huo­li­neet. En kyl­lä ymmär­rä yhtään miksi?

 81. Mus­lim­i­naiset eivät siis voi olla miesten kanssa saman aikaan kaupun­gin uima­hal­lis­sa. Sik­si tämä oma vuoro. 

  Tämä vuoro­jär­jeste­ly on sinän­sä on aivan turha, kos­ka muual­ta tulleet mus­lim­i­naiset eivät yleen­sä osaa uida. Mut­ta onhan näitä kään­tyneitä alun perin suo­ma­laisi­akin jonkin ver­ran tietysti. Tun­tuu kyl­lä hie­man keinotekoiselta, että nämä nuoruuten­sa yhteis­saunois­sa viet­täneet yhtäkkiä tarvit­se­vat omat tuntin­sa uima­hal­li­in huiv­in päähän vedettyään. 

  Jos tun­nus­tan uskon­toa, jon­ka mukaan min­un on uita­va yksin, niin tuleeko min­un saa­da oma yksi­tyi­nen vuoroni kun­nal­lis­es­ta uima­hal­lista? Jos ei pidä, niin mik­si ei?

  Ciclista, olet pyrkinyt jäsenek­si yksi­tyiseen kun­tokeskuk­seen, jol­la on lain mukaan oikeus vali­ta asi­akkaansa. Mikä siinä on sin­ulle epäym­mär­ret­tävää? Et täyt­tänyt ilmeis­es­ti peruskri­teer­iä: xx

  Mik­si muuten halusit jäsenek­si nimeno­maan naisille tarkoitet­tuun kun­tokeskuk­seen?… Tulee kaiken­laista mieleen, mut­ta se var­masti sen­suroitaisi­in, joten jätän vas­taamisen sinulle.

 82. Jaa, onpas tosi­aan kum­mallista toim­intaa Kylmäkoskella?

  Sin­un ei var­masti auta muu kuin ottaa yhteyt­tä kun­nan päät­täji­in, selvää sukupuolisyr­jin­täähän tuo sit­ten on. 

  Pro­fes­sorien Van­has-seli­tyk­sistä kun­tos­alivuoroi­hin… heh, lopete­taanko Ciclista, tähän?

 83. Eli­na,

  heitän tähän väli­in sinän­sä täysin asi­at­toman ad homine­min ja totean että onpas tosi muka­va nähdä näis­sä merkeis­sä nais­puo­li­nen keskusteli­ja, joka ajat­telee niinkuin sinä ajattelet. 

  Jostain täysin käsit­tämät­tömästä syys­tä, kaiken jär­jen vas­tais­es­ti usein juuri naiset ovat innol­la puo­lus­ta­mas­sa tätä mul­ti­kult­ti­hul­lu­ut­ta ja suvait­se­vat islamin maa­han­tuon­tia häm­mästyt­tävän suurel­la sydämellä.

 84. Onko siinä jotain väärää, jos tuo esi­in maas­samme jo nyt ole­van suuren työvoimare­servin, jon­ka tar­jon­ta ei kohtaa työ­nan­ta­jien kysyn­tää, ja tuo esi­in sen seikan ettemme tarvitse ulko­maisia vahvis­tuk­sia työmarkkinoillemme? 

  Onko siinä jotain rasis­tista, jos tuo esi­in sen että ei näe mitään ongel­mallista siinä, että jos niitä työperäisiä tänne jostain ihme syys­tä olisi han­kit­ta­va, olisi kansal­lisen edun mukaista koit­taa haalia niitä maista ja kult­tuureista joiden arvot eivät sodi omi­amme vastaan?

  Vai onko niin että puo­lalainen, sak­salainen ja vaikka­pa jonkin Aasian bud­dha­laisen maan asukas olisi jol­lakin tapaa, joko väärän väri­nen tai väärää uskon­toa edus­ta­va monikult­tuurisu­us­in­toil­i­joiden mielestä?

  En aina seu­raa kaikkien, tai tiet­ty­jen kom­men­toi­jien logi­ikkaa, mut­ta se lie­nee pienin murheistani.

 85. Kiitos Antti! Olen vil­pit­tömän otet­tu tästä kohteliaisuudesta 🙂

 86. Ciclista, “Kas kum­maa, kun niitä lähetys­saar­naa­jia ei ole näkynyt? Ai niin kyse onkin salais­es­ta Suomen johdon kanssa sovi­tus­ta operaatiosta.”

  On niitä näkynyt, mut­ta lähin­nä näi­den kotop­eräis­ten mus­lim­ien tahol­ta. Abdul­lah Tam­mi jakelee Islamin Aika — jär­jestön­sä kanssa lap­pu­sia juna-asemil­la ynnä muualla.

  Ko. her­ras­ta ja jär­jestöstä olen joskus kir­joit­tanut blogiini

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Islamilainen+puolue+pyrkii+puoluerekisteriin/1135230096548

 87. Ei kai tuon puolueen ensisi­jaise­na tavoit­teena ole kään­ny­tystyö. Ja vaik­ka olisikin, niin ei yksi lin­tu kesää vielä tee. Varsinkin kun on vielä suomalainenkin.

 88. Koskien PISA-tutkimuk­sia : PISA-tutkimuk­set ja niiden anta­ma myön­teinen kuva suo­ma­lais­nuorten taidoista on valitet­tavasti näköharha.

  Ei ole mikään ihme , jos esimerkik­si Ruot­si ja eri­tyis­es­ti Malmö men­estyy surkeasti PISA-ver­tailus­sa. Äidinkie­lenään ruot­sia puhu­vien oppi­laiden suhtelli­nen määrä ale­nee jatku­vasti ja maa­han­muut­ta­jien kieli­tai­dos­sa on rajusti toivom­isen varaa. Syys­tä on opetuk­ses­sa mut­ta myös oppi­laiden innokkuudessa.

  Eivät suo­ma­laiset ole mitään eri­ty­isiä täh­tiop­pi­lai­ta ; on vain niin , että Suomes­sa on tähän saak­ka ollut läh­es pelkästään suomea (tai ruotsinkielisil­lä alueil­la ruot­sia) äidinkie­lenään puhu­via oppilaita.

 89. M.K Says: “Eivät suo­ma­laiset ole mitään eri­ty­isiä täh­tiop­pi­lai­ta ; on vain niin , että Suomes­sa on tähän saak­ka ollut läh­es pelkästään suomea (tai ruotsinkielisil­lä alueil­la ruot­sia) äidinkie­lenään puhu­via oppilaita.”

  Toiv­otavasti asetel­ma säi­lyy tuol­laise­na jatkos­sakin vaik­ka nyky­is­ten kaavailu­jen perus­teel­la niin ei tai­da käy­dä vaan Suo­mi seu­raa Ruotsin viitoit­ta­maa tietä. 

  Maa­han­muut­ta­jien ei tosin tarvit­sisi juurikaan heiken­tää PISA-tulok­sia mikäli maa­han­muut­ta­jien laatu­un kiin­nitet­täisi­in enem­män huomio­ta, siis mikäli nämä tuli­si­vat kult­tuureista jot­ka inte­groitu­vat hyvin suo­ma­laiseen yhteiskun­taan. En usko, että sak­salainen maa­han­muut­ta­jalap­si men­estyy PISA testis­sä suo­ma­laista las­ta huonommin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.