Päihdeäidit

Suo­mes­sa syn­tyy tie­tääk­se­ni 700 alko­ho­lin vau­rioit­ta­maa FAS-las­ta vuo­sit­tain. Äidin alko­ho­lin­käyt­tö ras­kau­den aika­na on tuo­min­nut hei­dät kehi­tys­vam­mai­sik­si. Tämä tilan­ne on mieletön.

Joi­den­kin oikeus­op­pi­nei­den mie­les­tä äidin alko­ho­lin­käyt­töön ei voi­da puut­tua pak­ko­kei­noin sikiön suo­je­le­mi­sek­si, kos­ka sikiö ei ole ihmi­nen eikä sikiöl­lä sik­si ole ihmi­soi­keuk­sia. Äiti voi­daan kyl­lä pan­na pak­ko­hoi­toon, jos hänen kat­so­taan vaa­ran­ta­van oman ter­vey­ten­sä mut­ta ei tule­van lap­sen­sa hyväksi.

Minus­ta tämä on sai­var­te­lua. Koko tul­kin­ta sikiön ihmi­soi­keuk­sien puut­tu­mi­ses­ta on peräi­sin abort­ti­lais­ta. Jos sikiöl­lä oli­si ihmi­soi­keu­det, abort­ti pitäi­si kiel­tää kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Eikö voi­tai­si aja­tel­la, että lap­sel­la, joka on tar­koi­tus syn­nyt­tää, on ihmi­soi­keu­det ja äidin oikeuk­sia voi­daan rajoit­taa hänen hyväkseen.

En aika­naan minis­te­ri­nä läh­te­nyt aja­maan päih­deäi­tien pak­ko­hoi­toa, jol­lai­nen mah­dol­li­suus on esi­mer­kik­si Nor­jas­sa. Kun vapaa­eh­toi­ses­ti­kaan hoi­toon hakeu­tu­neet eivät hoi­toon pääs­seet, pak­ko­hoi­don aja­mi­nen tun­tui vähem­män moti­voi­dul­ta. Oli myös pel­ko, että päih­de­riip­pu­vai­set äidit meni­si­vät pak­ko­hoi­don pelos­sa maan alle.

Kehi­tim­me suun­ni­tel­man, jota kut­suim­me ”vii­den täh­den hotel­lik­si”. Tar­koi­tuk­se­na oli kehit­tää hoi­dos­ta niin ylel­li­nen, että päih­deäi­dit hakeu­tui­si­vat sin­ne vapaa­eh­toi­ses­ti. Kun ker­roin, pal­jon­ko yksi FAS-lap­si yhteis­kun­nal­le tulee mak­sa­maan – varo­vai­ses­ti las­kien­kin mil­joo­na euroa – olin var­ma, että sai­sin tähän tar­koi­tuk­seen val­tio­va­rain­mi­nis­te­riöl­tä tukut­tain rahaa. En saa­nut. En ymmär­rä miksi.

Aina­kin sel­lai­nen huu­me­riip­pu­vai­sen äidin pak­ko­hoi­to pitää hyväk­syä, jota hän itse pyy­tää: äiti hakeu­tuu hoi­toon ja antaa vapaa­eh­toi­ses­ti luvan sii­hen, että hän­tä saa pitää hoi­dos­sa pakol­la, vaik­ka hänen mie­len­sä vie­roi­tusoi­rei­den vuok­si muut­tui­si. Tähän­kään ei laki anna mahdollisuutta.

Sikiön kan­nal­ta alko­ho­li on pal­jon pahem­pi asia kuin huu­meet. Huu­meäi­tien laps­ten vai­keu­det alka­vat syn­ny­tys­ten jäl­keen. Sil­loin sanot­tiin, että huu­meäi­tien lap­sis­ta ote­taan huos­taan kol­men vuo­den ikään men­nes­sä 80 %.

Minä oli­sin aika tyly.  Jos van­hem­pien huu­me­riip­pu­vuus on sitä luok­kaa, ettei­vät he pys­ty las­taan hoi­ta­maan, lap­si pitäi­si ottaa huos­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­la eikä odot­taa, että tapah­tuu jotain riit­tä­vän pahaa oikeut­ta­maan huostaanoton.

Eikä vain ottaa huos­taan, sil­lä huos­taan­ot­to on väliai­kai­nen ja täh­tää lap­sen palaut­ta­mi­seen van­hem­mil­leen. Täl­lai­nen lap­si pitäi­si antaa adop­toi­ta­vak­si. Bio­lo­gi­sel­la van­hem­muu­del­la ei ole mer­ki­tys­tä, jos lap­si vau­vas­ta alkaen on kas­va­nut tois­ten kas­vat­ta­ma­na. Suo­mes­sa on pal­jon adop­tio­las­ta toi­vo­via per­hei­tä. Annet­ta­koon nuo syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta huos­taan ote­tut heille.

24 vastausta artikkeliin “Päihdeäidit”

 1. FAS-lap­sia syn­tyy vuo­sit­tain suo­mes­sa noin sata, ei 700. 

  http://www.saunalahti.fi/kup/syndroma/fas.htm

  Arvioi­daan, että taval­la tai toi­sel­la alko­ho­lin vau­rioit­ta­mia lap­sia syn­tyy Osmon mai­nit­se­ma mää­rä. Täl­löin on kyse FAE-lap­sis­ta. Tämä diag­noo­si on ver­ra­ten epä­tark­ka toi­sin kuin FAS

  Tämän lisäk­si epäil­lään, että monet oppi­mis- ja käy­tös­häi­riöt, dys­fa­sia, ADHD ym. saat­ta­vat joh­tua äidin päih­tei­den käy­tös­tä. Tämä on tie­tys­ti erit­täin vai­kea alue tut­kia, kos­ka ras­kau­den aikai­ses­ta päih­tei­den käy­tös­tä on vai­kea saa­da luo­tet­ta­vaa tietoa. 

  Voi­sit Osmo parem­min pereh­tyä näi­hin aloi­tuk­siin, ettet nyt näin vää­rää tie­toa tääl­lä jake­le. Moni lukee vain aloi­tuk­se­si ja on nyt sitä miel­tä, että FAS-lap­sia (eli pahas­ti alko­ho­lin vau­rioit­ta­mia kehi­tys­vam­mai­sia vau­vo­ja) syn­tyy seit­sen­ker­tai­nen mää­rä todel­li­seen ver­rat­tu­na. Onnek­si tilan­ne ei ole näin paha, vaik­ka jokai­nen elä­män­sä nor­maa­lit mah­dol­li­suu­det menet­tä­nyt via­ton pie­no­kai­nen on toki liikaa. 

  Sikiön kan­nal­ta alko­ho­li on pal­jon pahem­pi asia kuin huumeet. ”

  Mitä tämä tar­koit­taa, voit­ko perus­tel­la tätä?

 2. Vuo­den vaih­tees­sa tulee voi­maan uusi las­ten­suo­je­lu­la­ki. Saa näh­dä min­kä­lai­sia vaikutuksia. 

  Pikai­sen tutus­tu­mi­sen perus­teel­la uusi lain­sää­dän­tö pyr­kii otta­maan sosi­aa­li­työn­te­ki­jät ja muun las­ten­suo­je­lu­työn tiu­kem­min byro­kraat­ti­sen val­von­taan­sa. Pape­ri­töi­tä tulee lisää ja vel­voit­teet kas­vaa. En tie­dä pys­tyy­kö ras­kas­kaan byro­kra­tia sil­ti teke­mään huo­nos­ti työn­sä teke­väs­tä sosi­aa­li­työn­te­ki­jäs­tä hyvää tai ehkäi­se­mään vir­hei­tä ja lai­min­lyön­te­jä. Tun­nol­lis­ten ihmis­ten pape­ri­työ­taak­ka kyl­lä kasvaa. 

  Perin­tei­seen tapaan byro­kra­tia rea­goi epä­koh­tiin ainoal­la tun­te­mal­laan taval­la: lisää­mäl­lä byro­kra­ti­aa. Maa­lais­jär­jel­le ja omal­le har­kin­nal­le jäte­tään aina vähem­män tilaa. Las­ten­suo­je­lus­sa on epä­koh­tia niin­kuin tulee kir­joi­tuk­ses­ta­si­kin ilmi, mut­ta uusi lain­sää­dän­tö tus­kin niil­le mitään voi. 

  Roh­kei­siin tär­kei­siin pää­tök­siin ei uskal­le­ta ryh­tyä, mut­ta innol­la sää­de­tään yhä yksi­tyis­koh­tai­sem­pia lake­ja. Mie­li­val­tai­suut­ta pelä­tään lii­kaa­kin. jos sää­det­täi­siin laki päih­deäi­tien pak­ko­hoi­dos­ta, niin kyl­lä sen toi­meen­pa­ne­mi­nen aiheut­tai­si var­mas­ti MOT-ohjel­man ansait­se­via epä­oi­keu­den­mu­kai­suuk­sia, mut­ta mie­les­tä­ni ne oli­si­vat pie­nem­pi paha kuin kra­pu­las­sa syn­ty­vät vauvat. 

  Las­ten­suo­je­lus­sa­kin pitäi­si uskal­taa roh­keas­ti antaa työ­tä teke­vil­le enem­män val­taa ja vas­tuu­ta. Pitäi­si mah­dol­lis­taa pie­ni­muo­toi­nen mie­li­val­tai­suus­kin, ja val­lan­hal­ti­ja pitäi­si lait­taa tiu­kas­ti vas­tuuseen sii­tä miten val­taan­sa käyt­tää. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jöil­le pitäi­si antaa enem­män tilaa teh­dä enem­män las­ten aut­ta­mi­sek­si jär­ke­väk­si kat­so­mal­laan taval­la eikä alis­taa jokais­ta toi­mea byro­kra­tian ja toi­min­ta-ohjeen alle.

 3. Eli­na tai­taa olla oikeas­sa. Vaka­vas­ti alko­ho­lin vau­rioit­ta­mia FAS-lap­sia on pal­jon vähem­män, jos­kin tuo tie­to 700 FAS-lap­ses­ta esiin­tyy jul­ki­suu­des­sa aika usein. Jon­ki­nas­tei­sis­ta alko­ho­li­vau­riois­ta diag­nos­ti­soi­tu­ja oli aika­naan tuo 700 ja nyt vähän enem­män. Diag­nos­ti­soi­mat­ta jää­nei­tä on myös mää­rä, jota ei tiedetä. 

  Päih­de­riip­pu­vai­sil­le äideil­le syn­tyy lap­sia noin 5000, siis joka kym­me­nes syn­ty­vä lap­si (!). Jot­kut näis­tä äideis­tä pys­ty­vät ole­maan kui­vil­la ras­kau­den ajan, mut­ta epäi­ly todel­la on, että osa nois­ta muis­ta oireyh­ty­mis­tä liit­tyi­si tähän kysymykseen.

 4. Hie­noa että Osmo Soi­nin­vaa­ra uskal­lat tais­tel­la oikeit­ten asioi­den puo­les­ta. Sel­väs­ti­kin ymmär­rät että on äärim­mäi­sen vai­ke­aa tais­tel­la riip­pu­vai­suuk­sia ja äidin oikeuk­sia vas­taan mut­ta sil­ti uskal­lat tuo­da esiin sen tär­keän sei­kan että syn­ty­mään tar­koi­te­tul­la sikiöl­lä on kaik­ki ihmisoikeudet.

  Äiti­nä uskal­lan väit­tää että pak­ko­hoi­to on hyvä vaih­toeh­to päih­de­riip­pu­vai­sil­le. Kos­ka tie­tä­myk­sem­me ras­kau­des­ta on kas­va­nut voi­sim­me ihan hyvin ulot­taa huos­taan­o­ton kri­tee­rit ras­kau­den alkuvaiheisiin.

 5. Muis­te­li­sin, että taan­noin oli jos­sa­kin (poh­jois?) maas­sa tar­jot­tu päih­deon­gel­mai­sil­le nuo­ril­le nai­sil­le rahaa sii­tä hyväs­tä, että nämä ste­ri­loi­daan ja että täs­tä oli­si nous­sut kau­hea kohu “euge­nii­kan” harjoittamisena. 

  Itse en näe kysy­myk­ses­sä mitään ongel­maa. Moni nar­ko­maa­ni ottai­si var­mas­ti mie­lel­lään vas­taan vaik­ka 1000 euroa palk­kio­na sii­tä, että menee ver­ra­ten yksin­ker­tai­seen ope­raa­tioon. Täl­lä sääs­tet­täi­siin myös mon­ta murhetta. 

  Ennen tämä aja­tus puis­tat­ti minua, mut­ta kun sain omia lap­sia ja aloin huo­ma­ta kau­pun­gil­la per­hei­tä, jois­sa on pie­niä lap­sia ja van­hem­mat aivan tolk­ku pois, mie­tin kan­taa­ni uudel­leen. Eihän tämä koko ongel­maa rat­kai­si­si, mut­ta voi­si hel­pot­taa kuitenkin.

 6. Jos­kus ker­rot­tiin päih­deäi­dis­tä, joka oli pyö­räyt­tä­nyt sar­jas­sa kuusi FAS-las­ta (Eli­nal­le: nämä oli­vat oikeis­ta FAS-lapsia).Jotenkin minul­le­kin tuli mie­leen, että voi­si­ko tähän joten­kin puuttua.

  Euge­niik­ka on kai sitä, että rajoi­te­taan syn­ty­vyyt­tä geneet­ti­sen omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Se, että sosi­aa­li­ses­ti kel­vot­to­mien van­hem­pien lisään­ty­mis­tä pyri­tään rajoittamaan,ei tämän mää­ri­tel­män mukaan ole euge­niik­kaa. Lie­vin muo­to tätä oli­si, että ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oikeus ehdot­taa abort­tia. Sitä­kään ei nyt saa teh­dä, vaan äidin on olta­va niin tol­kuis­saan, että kek­sii tämän vaih­toeh­don itse.

 7. Minun mie­les­tä Suo­mes­sa on noin ylei­ses­ti­kin ottaen niin vaka­va alko­ho­lion­gel­ma, että ihmet­te­len suu­res­ti mik­si sii­hen ei olla puu­tut­tu oikeas­taan mitenkään.
  En ymmär­rä kenen edun mukaus­ta on vaik­ka­pa nykyi­sin hyvin taval­li­nen näky, että nuo­ret, vie­lä kehit­ty­mäs­sä ole­vat tytöt vetä­vät ns. viikonloppukännejä.
  Näis­tä aiheu­tu­neet ongel­mat­han tule­vat eteen vas­ta vuo­si­kym­me­nen pääs­tä. Sii­nä­kö meil­lä on sat­saus tulevaisuuteen.
  Miten alko­ho­li vai­kut­taa vie­lä kehit­ty­mäs­sä ole­van tule­van syn­nyt­tä­jän var­ta­loon? Ja miten pal­jon se yleen­sä­kin lisää sit­ten tule­vai­suu­des­sa alko­ho­lin käyt­töä ras­kau­den aika­na. Ei sii­tä alko­ho­lis­mis­ta pääs­tä niin vain eroon ras­kau­den koit­taes­sa vaik­ka yllät­täen. Monet äidit kui­ten­kin peit­te­le­vät­kin asi­aa, kos­ka pote­vat asias­ta huo­noa omaatuntoa.

  Mik­si täs­sä maas­sa ei teh­dä aktii­vis­ta alko­ho­lin käy­tön vas­taus­ta valistustyötä??

 8. Osmo “Lie­vin muo­to tätä [syn­tyy­vy­den rajoit­ta­mis­ta] oli­si, että ter­vey­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la oli­si oikeus ehdot­taa aborttia”

  Fetaa­lial­ko­ho­li­syndroo­man syn­ty­me­ka­nis­mi on vie­lä pal­jol­ti hämä­rän pei­tos­sa. Alko­ho­lin vai­ku­tus on kiis­ta­ton, mut­ta suu­ri osa rap­pio­al­ko­ho­lis­tien­kin lap­si­si­ta syn­tyy ter­vei­nä, jos­kin usein pie­ni­pai­noi­si­na. Näin ollen abor­tin suo­sit­ta­mi­nen on arpapeliä.. 

  Pak­ko­hoi­don yksi kes­kei­nen ongle­ma on koh­de­ryh­män tavoi­tet­ta­vuus. Pahoin alko­ho­li­soi­tu­nut äiti usein taju­aa ole­van­sa ras­kaa­na vas­ta ensim­mäi­sen ras­kaus­kol­man­nek­sen jäl­keen ja vas­ta täs­sä vai­hees­sa hakeu­tuu neu­vo­laan jos sil­loin­kaan. FAS:n kan­nal­ta ensim­mäi­nen ras­kaus­kol­man­nes on juu­ri kriit­ti­nen. Sil­loin tapah­tu­vat solu­muu­tok­set, jot­ka aiheut­ta­vat kehi­tys­vam­mai­suu­den. Pak­ko­hoi­to tämän jäl­keen vai­kut­taa lähin­nä lap­sen kas­vuun, ei muuta.

 9. Täs­sä vie­lä luku­jen ja ter­mi­no­lo­gian täs­men­nys­tä. Erja Hal­mes­mä­ki on teh­nyt aihees­ta väitöskirjan. 

  Lai­naus: Duo­decim 2005;121:54–61 E. Hal­mes­mä­ki ja I. Autti-Rämö
  55

  Suo­mes­sa syn­tyy vuo­sit­tain noin 600 lasta,
  joil­la on sikiö­ai­kai­seen alko­ho­lial­tis­tuk­seen liittyviä
  oirei­ta. Arvioim­me, että näis­tä lap­sis­ta noin 70:llä on
  klas­si­nen FAS, 130:lla FAE ja
  noin 400:lla yksi­no­maan kes­kus­her­mos­ton toimintahäiriö
  tai vain var­hais­ras­kau­des­sa tapahtuneen
  satun­nai­sen huma­la­ha­kui­sen alkoholinkäytön
  aiheut­ta­ma epämuodostuma.”

  Joten Osmo tapai­li tätä koko­nais­lu­kua, joka siis on arvio. Kui­ten­kin eten­kin FAS on sel­keä oireyh­ty­mä tyy­pil­li­si­ne piir­tei­neen, joten luku sen osal­ta on luotettava.

 10. Minul­la on kyl­lä eri tie­to tuos­ta alko­ho­li­vam­mo­jen aiheu­tu­mi­sa­jan­koh­das­ta. Aina­kin kuusi vuot­ta sit­ten, kun tutus­tuin asi­aan viran puo­les­ta, sanot­tiin, että ensim­mäi­sen kol­man­nek­sen jäl­keen vas­ta alka­vat her­mos­ton kan­nal­ta rat­kai­se­vat ajat.

 11. Vähän kär­jis­tys­tä ketjuun.

  Lisään­ty­mi­soi­keut­ta ei kai vie­lä olla vie­mäs­sä kenel­tä­kään pois, mut­ta pitäi­si­kö ihmi­sil­tä ottaa pois oikeus van­hem­muu­teen sii­nä mie­les­sä, että saa auto­maat­ti­ses­ti kas­vat­taa omia lap­si­aan. Mik­si ainoas­taan huu­me­van­hem­mat oli­si tuo­mit­tu menet­tä­mään lap­sen­sa? Jon­kun toi­sen mie­les­tä jokin toi­nen seik­ka bio­lo­gis­ten van­hem­pien elä­män­ta­vois­sa, voi olla lap­sel­le vahingoksi. 

  Jos lähes­ty­tään asi­aa niin, että kenel­lä­kään ei ole auto­maat­ti­ses­ti oikeut­ta kas­vat­taa lap­sia. Oikeu­den voi­si saa­vut­taa läpäis­ty­ään riit­tä­vän tiu­kat testit. 

  Mark­ki­na­ta­lou­den hen­ges­sä bio­lo­gi­nen van­hem­muus ja kas­va­tus­van­hem­muus ero­tet­tai­siin täy­sin toi­sis­taan, ja kum­man­kin van­hem­muu­den lajin sai­si osal­leen se, joka sen par­hai­ten tai­taa. Ihmi­set voi­si­vat myös eri­kois­tua sii­hen van­hem­muu­den lajiin, jon­ka koke­vat itsel­leen lähei­sem­mäk­si. Samal­la yhteis­kun­nan ohjai­lu­mah­dol­li­suu­det para­ni­si­vat oleel­li­ses­ti ja kus­tan­nuk­sis­sa sääs­tet­täi­siin tavattomasti.

 12. Alko­ho­lis­tiäi­dit oli­si ilman muu­ta pak­kos­te­ri­loi­ta­va jo ensim­mäi­sen FAS lap­sen jäl­keen. Toi­men­pi­de­hän voi­daan hel­pos­ti peruut­taa, mikä­li äiti pää­see irti alkoholismistaan.

  Ste­ri­loin­ti­palk­kio oli­si erin­omai­nen aja­tus, eikä sitä pitäi­si raja­ta ainoas­taan alko­ho­lis­tei­hin ja nar­ko­maa­nei­hin, vaan laa­jem­min koko toi­meen­tu­lo­tuel­la ym. avus­tuk­sil­la pysy­väs­ti elä­vien jouk­koon. On kiis­ta­ton tosia­sia että mai­ni­tun jou­kon lap­set jat­ka­vat taval­li­ses­ti van­hem­pien­sa näyt­tä­mäl­lä tiel­lä aikui­se­na­kin. Palk­kio voi­si olla huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi­kin ja rahat tähän oli­si saa­ta­vis­sa hel­pos­ti sii­tä välit­tö­mäs­ti seu­raa­vis­ta suu­ris­ta sääs­töis­tä. Täs­tä seu­raa­vaa pien­tä ihmis­po­pu­laa­tion pie­ne­ne­mis­tä­kin pitää ter­veh­tiä ilolla.

  Monet alko­ho­lis­tit hank­ki­vat piit­taa­mat­to­mas­ti lap­sia taa­tak­seen itsel­leen “hää­döt­tö­män” kau­pun­gin vuo­kra-asun­non ja suu­rem­mat sosiaaliavustukset.

 13. Tra­ve­ler ehdot­taa pak­kos­te­ri­li­saa­tio­ta päihdeäideille:

  Toi­men­pi­de­hän [ste­ri­li­saa­tio] voi­daan hel­pos­ti peruut­taa, mikä­li äiti pää­see irti alkoholismistaan.”

  Nai­sen ste­ri­loin­ti ei ole mikään pik­ku­toi­men­pi­de, mut­ta vie­lä huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ope­raa­tio on sen pur­ku. Hedel­mäl­li­syys palaa vain noin puo­lel­le nai­sis­ta pur­ku­leik­kauk­sen jälkeen. 

  Mik­sem­me ste­ri­loi­si mie­hiä, jot­ka vas­tuut­to­mas­ti ovat yhdyn­näs­sä alko­ho­lis­ti­nais­ten kans­sa? Mie­hen vasek­to­mia on yksin­ker­tai­nen, päi­vä­ki­rur­gi­nen toi­men­pi­de ja puret­ta­vis­sa sii­nä mis­sä naisenkin. 

  Tra­ve­ler jatkaa:

  Monet alko­ho­lis­tit hank­ki­vat piit­taa­mat­to­mas­ti lap­sia taa­tak­seen itsel­leen “hää­döt­tö­män” kau­pun­gin vuo­kra-asun­non ja suu­rem­mat sosiaaliavustukset.”

  Ja pah! Tun­net­ko mon­ta­kin täl­lais­ta tapaus­ta henkilökohtaisesti?

 14. Eli­na, nai­sen ste­ri­laa­tion pur­ku onnis­tuu suu­rem­mal­la toden­nä­kö­li­syy­del­lä kuin mie­hen ste­ri­laa­tion pur­ku. Lisäk­si päih­deon­gel­mai­sen nai­sen kans­sa sek­siä har­ras­ta­vien mies­ten ste­ri­loin­ti ei oli­si lähi­main­kaan teho­kas tapa puut­tua näi­hin tapauk­siin, kun nai­nen voi hel­pos­ti hank­kia sek­si­kump­pa­nik­seen jon­kun ste­ri­loi­mat­to­man miehen.

  Jos esi­mer­kik­si on 49 ste­ri­loi­tua päih­deon­gel­mais­ta nais­ta, 1 ste­ri­loi­ma­ton nai­nen ja 50 ste­ri­loi­ma­ton­ta mies­tä, niin vuo­des­sa syn­tyy kor­kein­taan yksi lap­si päih­deon­gel­mai­sel­le nai­sel­le. Jos taas on 50 ste­ri­li­ma­ton­ta päih­deon­gel­mais­ta nais­ta, 1 ste­ri­li­ma­ton mies ja 49 ste­ri­loi­tua mies­tä — voi syn­tyä 50 las­ta päih­deon­gel­mai­sil­le naisille.

  Tosin olen sitä miel­tä, että nyky­päi­vä­nä ste­ri­loin­ti oli­si aina­kin pakol­li­se­na toi­me­na lii­an radi­kaa­li temp­pu. Mel­kein yhtä teho­kas­ta oli­si esi­mer­kik­si pit­kä­vai­kut­tei­sen ehkäi­sy­kap­se­lin tms asen­nus päih­deon­gel­mai­sil­le äideil­le. Ja niis­sä onnel­li­sis­sa tapauk­sis­sa, jois­sa nai­nen pää­i­si päih­deon­gel­mas­ta jos­kus tule­vai­suu­des­sa eroon, oli­si lisään­ty­mis­ky­ky kui­ten­kin edel­leen tal­lel­la ehkäi­sy­kap­se­lin pois­ta­mi­sen tai sen vai­ku­tuk­sen päät­ty­mi­sen jälkeen.

 15. Kari,

  Aina­kin kau­pun­gin yllä­pi­tä­mil­lä per­he­suun­nit­te­lun sivuil­la sano­taan, että pur­ku onnis­tuu samal­la toden­nä­köi­syyel­lä oli kysees­sä mies tai nai­nen. Eli puo­lel­la onnis­tuu, puo­lel­la ei!

  http://metku.net/~pesu/ehkaisy/sterilisaatio.php

  En nyt syväl­li­ses­ti pereh­ty­nyt mate­maat­ti­siin pää­tel­mii­si ste­ri­loin­nin hyö­dyl­li­syy­des­tä suku­puo­lit­tain. Teen sen ehkä myö­hem­min. (jou­lu­kii­rei­tä..)

  Kui­ten­kin, jos yksi hol­ti­ton alko­ho­lis­ti­nai­nen on jo ras­kaa­na, niin hän on yhdek­sän kalen­te­ri­kuu­kaut­ta (10 ras­kaus­kuu­kaut­ta) vaa­ra­ton täl­tä kannalta. 

  Täl­lä välin syys­tä tai toi­ses­ta hol­tit­to­man mie­hen on mah­dol­lis­ta teh­dä sata nais­ta ras­kaak­si. Kum­pi nyt sit­ten kan­nat­taa ste­ri­loi­da, jos kri­tee­rik­si ase­te­taan kyvyt­tö­myys aja­tel­la lap­sen etua?

 16. Tur­ha kes­kus­tel­la mis­tään ste­ri­loin­nis­ta. Kan­sal­lis­mie­li­set­kään eivät pidä nais­ten suku­puo­lie­li­mien sil­po­mi­ses­ta ;), Vaik­ka Suo­mes­sa surut­ta lei­kel­lään­kin vaik­ka­pa inter­su­ku­puo­li­sia lap­sia heil­tä kysymättä.
  Vaka­vas­ti opet­tu­na pak­kos­te­ri­loin­ti tus­kin on todel­la­kaan mikään sel­lai­nen vaih­toeh­to, joka voi­si mitenk­kään nyky­päi­vän maa­il­mas­sa rea­lis­ti­ses­ti toteutua.
  Kyl­lä ainut kei­no on valis­tus, ja yleen­sä alko­ho­lin käy­tön vähen­tä­mi­nen. Monis­sa mais­sa se ei ole ongel­ma, ja silti(siksi) ihmi­set osaa­vat pitää aidos­ti haus­kaa ja naut­tia elämästäään;)!!

 17. Vie­lä kurio­si­teet­ti­na ste­ri­loin­tien peru­mis­ten onnis­tu­mis­pro­sen­teis­ta Wiki­pe­dian mukaan nais­ten ste­ri­laa­tios­sa: “Success­ful repair of the fal­lo­pian tubes is now pos­sible in 98% of women who have had a tubal liga­tion, regard­less of the type of ste­ri­liza­tion procedure.”

  Mies­ten ste­ri­laa­tios­ta sano­taan puo­les­taan, että: “Vaso­va­sos­to­my is effec­ti­ve at achie­ving preg­nancy in only 50%-70% of cases”.

 18. Puhe pak­kos­te­ri­li­saa­tios­ta edus­taa sel­lais­ta kan­taa, että ihmi­syk­si­löt ovat ole­mas­sa yhtei­sön­sä evo­lu­tii­vi­sen edun vuok­si. Me libe­raa­lit ajat­te­lem­me päin­vas­toin, että yhtei­söt ovat ole­mas­sa yksi­löi­den hyvin­voin­nin ja menes­tyk­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Ongel­ma­ta­pauk­sia on, mut­ta edes kan­sa­kun­nan koko­nai­se­tu ei ole perus­te ihmi­soi­keuk­sien ohittamiselle. 

  Päih­deäi­tien koh­dal­la kysy­mys on lopul­ta sii­tä, voi­daan­ko hei­dän teko­jaan pitää vapai­na valin­toi­na. Jos ei, yhteis­kun­ta voi hol­ho­ta hei­dän hedel­mäl­li­syyt­tään. Mitään ihan suo­ra­vii­vais­ta vas­taus­ta kysy­myk­seen ei kai ole.

 19. Mik­sem­me ste­ri­loi­si mie­hiä, jot­ka vas­tuut­to­mas­ti ovat yhdyn­näs­sä alko­ho­lis­ti­nais­ten kans­sa? Mie­hen vasek­to­mia on yksin­ker­tai­nen, päi­vä­ki­rur­gi­nen toi­men­pi­de ja puret­ta­vis­sa sii­nä mis­sä naisenkin.”

  Ylhääl­lä­hän tuo jo tuli­kin, hyvä­kun­toi­nen mies voi saat­taa ras­kaak­si vaik­ka 100 nais­ta vuo­des­sa.. Siis ongel­ma on sii­nä että nai­set TEKEVÄT ne lap­set, mie­het vain vähän avit­taa.. Ymmär­rän että femak­ko­pii­reis­sä asia näräs­tää ja sik­si suo­sit­te­len­kin kai­kil­le vasem­mis­to­lai­sil­le ja muil­le tie­dos­ta­vil­le lap­sen­teos­ta pidät­täy­ty­mis­tä. Juu­ri siten vas­tus­tat­te par­hai­ten ilmas­ton­muu­tos­ta ja glo­ba­li­saa­tio­ta. Linkola.

  Tra­ve­ler jatkaa:

  Monet alko­ho­lis­tit hank­ki­vat piit­taa­mat­to­mas­ti lap­sia taa­tak­seen itsel­leen “hää­döt­tö­män” kau­pun­gin vuo­kra-asun­non ja suu­rem­mat sosiaaliavustukset.”

  Ja pah! Tun­net­ko mon­ta­kin täl­lais­ta tapaus­ta henkilökohtaisesti?”

  No ihan val­ta­van lähel­tä en mut­ta kave­ri­pii­riä asus­te­lee jon­kin ver­ran nois­sa pas­ka­lä­hiöis­sä­kin ja on tuos­ta­kin puhut­tu; oikei­den esi­merk­kien valos­sa. Yksi enti­nen kou­lu­ka­ve­ri näyt­tää myös viet­tä­vän kes­ki­luok­kais­ta elä­mää kaka­ra­lau­man­sa kans­sa. Mitään töi­tä mai­nit­tu paris­kun­ta ei ole kyl­lä kos­kaan teh­nyt jos sos­sus­sa valit­ta­mis­ta ei las­ke­ta työksi.

  Tuos­ta ste­ri­loin­nis­ta sen ver­ran että mikä­li leik­kaus todel­la­kin aiheut­taa noin suu­rel­le osal­le pysy­vän stre­ri­li­tee­tin, pitäi­si tie­ten­kin käyt­tää nii­tä iho­na­lai­sia ehkäi­sy­kap­se­lei­ta. Ei ihmis­ten leik­kaa­mi­nen ole pää­asia vaan tulokset.

 20. Minä oli­sin aika tyly. Jos van­hem­pien huu­me­riip­pu­vuus on sitä luok­kaa, ettei­vät he pys­ty las­taan hoi­ta­maan, lap­si pitäi­si ottaa huos­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­la eikä odot­taa, että tapah­tuu jotain riit­tä­vän pahaa oikeut­ta­maan huos­taan­o­ton. Eikä vain ottaa huos­taan, sil­lä huos­taan­ot­to on väliai­kai­nen ja täh­tää lap­sen palaut­ta­mi­seen van­hem­mil­leen. Täl­lai­nen lap­si pitäi­si antaa adoptoitavaksi.”

  Tylyä kyl­lä. Adop­toin­nin uhka saat­tai­si ehkä lisä­tä abor­tin hou­kut­te­le­vuut­ta, mut­ta myös joh­taa päih­deon­gel­man salaamiseen. 

  Lähin­nä jäin miet­ti­mään, miten mää­ri­tel­lään, että van­hem­pien huu­me­riip­pu­vuus on “sitä luok­kaa”? Monet päih­deon­gel­mai­set, jopa opi­aat­ti­riip­pu­vai­set, pys­ty­vät huo­leh­ti­maan lap­sis­taan ongel­mit­ta. Eivät lähes­kään kaik­ki, mut­ta yksi­löl­li­sen arvioin­nin ansios­ta nämä muu­ta­mat van­hem­mat voi­vat samal­la sekä saa­da apua päih­deon­gel­maan­sa että kas­vat­taa las­taan rakas­ta­vien van­hem­pien tavoin. 

  Huo­leh­ti­mis­ky­vyn mää­rit­tä­mi­nen on aika har­maa­ta aluet­ta. Teks­tis­tä tulee sel­lai­nen mie­li­ku­va, että pel­kän päih­de­riip­pu­vuu­den tuli­si olla riit­tä­vä syy lap­sen pak­koa­dop­toin­tiin. Päih­de­riip­pu­vuus lei­maa ihmi­sen monis­sa jul­ki­sis­sa pal­ve­luis­sa, työn­haus­sa ym. jo nyt ja sul­kee hel­pos­ti yhteis­kun­nan lai­dal­le. Pitää­kö päih­deon­gel­mai­sil­ta vie­lä vie­dä vii­mei­nen­kin ihmi­sar­von mit­ta — mah­dol­li­suus hyvään vanhemmuuteen? 

  En mis­sään tapauk­ses­sa vas­tus­ta sitä, että päih­de­riip­pu­vais­ten van­hem­pien kykyä huo­leh­tia ja kan­taa vas­tuu­ta lap­sis­taan tark­kail­tai­siin mui­ta tii­viim­min, van­hem­pia vel­voi­tet­tai­siin yhteis­työ­hön viran­omais­ten kans­sa ja puut­tu­mis­kyn­nys oli­si sama kuin muil­la­kin, mut­ta mik­si sen tuli­si olla alem­pi? Useim­mat päih­deon­gel­mai­set eivät kyke­ne kyp­sään van­hem­muu­teen, mut­ta kun kui­ten­kin osa pystyy…

 21. Isän suun­na­ton rak­kaus ja ikä­vä tyttäreensä
  HELSINGIN SANOMAT
  2.4.2008

  Isä tais­te­lee suo­ma­lai­sen tyt­tä­ren­sä saa­mi­sek­si Norjasta 

  Päih­deon­gel­mai­nen äiti vei Osloon Suo­mes­sa huos­taan ote­tun tytön
  Iri­na Vähäsarja
  Ter­hi Width 

  Isät sivuu­te­taan usein las­ten huol­ta­juu­des­ta ja sijoi­tuk­sis­ta päätettäessä. 

  Sen sai huo­ma­ta myös hel­sin­ki­läis­mies, jon­ka 12-vuo­tias tytär on yhä Nor­jas­sa, vaik­ka mies on saa­nut lap­sen yksin­huol­ta­juu­den Suomessa. 

  Alun perin tytön huol­ta­juus oli hänen suo­ma­lai­sel­la äidil­lään. Tytär otet­tiin huos­taan Suo­mes­sa vuon­na 2002, kos­ka äidin ei kat­sot­tu päih­tei­den­käy­tön vuok­si kyke­ne­vän huo­leh­ti­maan lapsestaan. 

  Kun kuusi­vuo­tias tytär oli äitin­sä luo­na lomal­la kesäl­lä 2002, äiti vei lap­sen Osloon. 

  Isän mukaan suo­ma­lai­set sosi­aa­li­vi­ran­omai­set otti­vat kyl­lä nor­ja­lai­siin kol­le­goi­hin­sa yhteyt­tä kuu­kau­den kulut­tua Nor­jaan menos­ta, mut­ta eivät vaa­ti­neet lap­sen palau­tus­ta. Äitiä yri­tet­tiin hou­ku­tel­la Suo­meen päihdehoitoon. 

  Pian Oslon las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set alkoi­vat saa­da per­hees­tä huo­les­tu­nei­ta ilmoi­tuk­sia. Kesäl­lä 2003 tytär otet­tiin huos­taan päih­ty­neel­tä äidil­tä. Hänet sijoi­tet­tiin nor­ja­lai­seen las­ten­ko­tiin ja siel­tä sijoitusperheeseen. 

  Nyt äiti on palan­nut Suo­meen, mut­ta tytär asuu yhä sijoi­tus­per­hees­sä. Isä sai yksin­huol­ta­juu­den joulukuussa. 

  Sama äiti tuo­mit­tiin Van­taan kärä­jä­oi­keu­des­sa tors­tai­na 11-kuu­kau­ti­sen poi­kan­sa heit­teil­le­pa­nos­ta ehdol­li­seen van­keu­teen vuo­dek­si ja kah­dek­si kuu­kau­dek­si. Hän jät­ti lap­sen vii­me loka­kuus­sa vähis­sä vaat­teis­sa pen­saa­seen bus­si­py­sä­kin taak­se vilk­kaan kadun viereen. 

  Oslos­sa kärä­jä­oi­keus ei sel­vit­tä­nyt, oli­si­ko isäs­tä ollut Nor­jaan jää­neen tytön huoltajaksi. 

  Myös­kään suo­ma­lai­set las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set eivät isän mukaan tut­ki­neet hänen olo­suh­tei­taan ja antoi­vat totuu­den­vas­tai­ses­ti ymmär­tää, ettei hän oli­si ollut lap­sen kans­sa tekemisissä. 

  Isä pitää tapah­tu­nut­ta sel­vä­nä vir­ka­vir­hee­nä. Hän on teh­nyt sosi­aa­li­vi­ran­omais­ten toi­min­nas­ta riko­sil­moi­tuk­sen, hal­lin­to­kan­te­lun ja vetoo­muk­sen EU:n parlamentille. 

  Myös isän nor­ja­lai­nen asia­na­ja­ja Harald Hodt arvioi, että sekä Suo­men että Nor­jan las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set teki­vät vuon­na 2003 aivan lii­an vähän työ­tä tytön palauttamiseksi. 

  Oikeus­kä­sit­te­lys­sä Nor­jas­sa teh­tiin kar­kea vir­he, sil­lä isää ei mis­sään vai­hees­sa pidet­ty osa­puo­le­na jutus­sa, vain äitiä. Las­ten­suo­je­lu­ky­sy­myk­siä rat­ko­va Fyl­kes­nem­da antoi tuol­loin vas­tuun lap­ses­ta Oslon kun­nal­le. Myö­hem­mäs­sä tuo­miois­tuin­kä­sit­te­lys­sä isä ei taas­kaan ollut osa­puo­le­na”, Hodt ker­too puhelimessa. 

  Nor­jan las­ten­suo­je­lu­vi­ran­omai­set eivät ole kor­jan­neet vir­het­tään, vaik­ka isä on itse ollut aktii­vi­nen osa­puo­li asias­sa. He eivät kom­men­toi yksit­täi­siä tapauk­sia, kuten ei asi­aa Suo­mes­sa hoi­ta­nut Hel­sin­gin kau­pun­gin sosiaalivirastokaan. 

  Sosi­aa­li­vi­ras­ton laki­mies Kar­ri Väli­mä­ki sanoo, ettei tun­ne tapaus­ta. Isän ker­to­man perus­teel­la kuu­los­taa kui­ten­kin sil­tä, että suo­ma­lais­vi­ran­omai­set eivät ole mene­tel­leet oikein antaes­saan huos­taan ote­tun lap­sen jää­dä äidin kans­sa ulkomaille. 

  Vas­tuu lap­ses­ta säi­lyy sosi­aa­li­lau­ta­kun­nal­la. Jos näin ei oli­si, mei­dät oli­si lii­an help­po hoi­taa pois pelis­tä tah­don­vas­tai­sis­sa las­ten­suo­je­lu­asiois­sa vie­mäl­lä lap­si rajan yli.” 

  Lap­si on ollut Nor­jas­sa samas­sa sijoi­tus­per­hees­sä neli­sen vuot­ta. Mitä kau­em­min aikaa kuluu, sitä vai­keam­paa sijoi­tus­ko­ti­pää­tös­tä on pyörtää. 

  Jos lap­si on otet­tu huos­taan vaik­ka pari­vuo­ti­aa­na ja on ollut samas­sa pai­kas­sa kol­me nel­jä vuot­ta, voi huol­ta­juu­den saa­mi­nen olla vai­ke­aa”, Hodt arvioi. Lap­sen siir­tä­mis­tä sijoi­tus­ko­dis­ta pide­tään usein täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa lap­sel­le vahingollisena. 

  Yksin­huol­ta­juut­ta isä roh­kais­tui hake­maan vii­me syk­sy­nä sen jäl­keen, kun kuu­li äidin jät­tä­neen toi­sen lap­sen­sa heit­teil­le Myyr­mäes­sä. Myön­tei­nen huol­ta­juus­pää­tös tuli 17. joulukuuta. 

  Asia­na­ja­ja Hodt ei ole var­ma, pätee­kö isäl­le Suo­mes­sa myön­net­ty huol­ta­juus­pää­tös Nor­jas­sa. Suo­men oikeus­mi­nis­te­riö on isän aloit­tees­ta toi­mit­ta­nut Nor­jaan Euroo­pan neu­vos­ton yleis­so­pi­muk­sen mukai­sen pyyn­nön huol­ta­juu­den tunnustamisesta. 

  Huos­taan­o­ton pur­ka­mis­ta käsi­tel­tä­neen oikeu­des­sa syk­syl­lä. Sii­hen saak­ka tytär pysyy Oslos­sa. Isä jat­kaa taisteluaan. 

  Jos äiti on mokan­nut, mik­si sii­tä ran­gais­taan minua ja las­ta”, isä kysyy. 

  Läh­de: http://www.hs.fi/digilehti/kotimaa/artikkeli/1135235232896/

  Tätä aina­kin tämä päih­deäi­ti on saa­nut aikaan. Nyt tais­te­lem­me “tuu­li­myl­ly­jä” vas­taan, että isä, joka sain Suo­mes­sa yksin­huol­ta­juu­den, sai­si tyt­tä­ren­sä kotiin.
  Mut­ta vir­ka­ko­neis­to Suo­mes­sa ja Nor­jas­sa ovat teh­neet paho­ja vir­ka­vir­hei­tä, eikä ketään niis­tä myön­nä vir­hei­tään eikä auta isää asias­sa, sil­lä olem­me teh­neet tut­kin­ta­pyyn­tö­jä polii­sil­le ym. tahoille.

  Toi­sen van­hem­man ja lap­sen oikeuk­sia riko­taan kokoa­jan, kaik­kia asi­aan liit­ty­viä lake­ja riko­taan ran­kim­man kaa­van mukaan.

 22. Ehkä­pä ylel­li­nen hoi­to päih­deäi­deil­le oli­si tuo­nut kan­nus­tei­ta asunn­ot­to­mil­le nar­ko­maa­neil­le hank­kiu­tua ras­kaak­si sosi­aa­li­sen nousun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Miten ohjel­ma oli­si mark­ki­noi­tu huu­mei­den­käyt­töä har­kit­se­vil­le? Oli­si­ko se toi­mi­nut yhtä hyvin kuin minä se markkinoidaan?

 23. Las­ten poi­sot­to syn­nä­rill oli­si sitä oike­aa ennal­taeh­käi­syä, ei se, että käy­te­tään tol­ku­ton mää­rä rahaa kel­vot­to­mien van­hem­pien tukemiseen.

  Ei näis­sä hom­mis­sa raha ole ongel­ma, vaan se että teh­dään asiat alus­ta asti vää­rin. On ihan sel­vää että las­ten­suo­je­lus­sa­kin pie­ni poruk­ka aiheut­taa mer­kit­tä­vim­män vai­van. Jos täl­tä kel­vot­to­mien sakil­ta ote­taan lap­set jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­la pois, las­ten­suo­je­lun tar­ve romahtaisi.

 24. Tans­ka­lai­ses­sa doku­men­tis­sa nar­ko­maa­niäi­dit toi­voi­vat pak­ko­hoi­toa päih­deäi­deil­le. Arvo­li­be­raa­lius ei ole täs­sä suh­tees­sa rat­kai­su. Aja­tel­kaa, mikä hel­vet­ti las­ta odottaa!!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.