Saako toisen tontille pysäköidä?

Käräjäoikeus on toden­nut, ettei yksi­tyi­nen pysäköin­nin­valvon­tay­htiö voi määrätä 40 euron parkkisakkoa yksi­tyiselle ton­tille pysäköin­nistä. Täl­lainen valvon­ta kuu­luu kuulem­ma julkiselle val­lalle, joka toisaal­ta valvoo vain julk­isia aluei­ta. Käräjäoikeu­den päätös merk­it­see siis, että toisen ton­tille saa pysäköidä ilmaiseksi.

Jos itse omis­taisin ton­tin, jolle luvat­tomat pysäköi­jät tunke­vat, muut­taisin sen mak­sullisek­si pysäköin­tipaikak­si, jos­sa pysäköin­ti on sal­lit­tua, mut­ta mak­saa 40 euroa muil­ta kuin niiltä, joil­la on oikeus pysäköidä ilmaisek­si. Mak­sullisen pysäköin­nin lail­lisu­ut­ta kukaan ei voi kiistää eikä sitä, että mak­samat­ta jäänyt pysäköin­ti­mak­su on ulosottokelpoinen.

27 vastausta artikkeliin “Saako toisen tontille pysäköidä?”

 1. En nyt ole sat­apros­ent­tisen var­ma asi­as­ta, mut­ta luulen, että käräjäoikeu­den päätök­sel­lä on ollut jotain tekemistä sen kanssa, että pysäköin­tivirhe­mak­sun kir­joit­ti yksi­tyi­nen pysäköinninvalvoja.

 2. Niin, jatkona siis edel­liselle: Eli siis että yksi­tyisel­lä pysäköin­nin­valvo­jal­la ei ole oikeut­ta kir­joit­taa samal­la lail­la lain mukaan sito­vaa pysäköin­tivirhe­mak­sua kuin kun­nal­lisel­la tai poli­isil­la. En ole var­ma ymmärsinkö jutun oikein, mut­ta käsit­tääk­seni ko. pysäköin­tipaikalla pysäköin­ti oli ilmaista jon­ain tiet­tynä aikana?

 3. Kyse oli yksi­tyis­es­tä ton­tista, jos­sa ulkop­uolisil­la ei ole oikeut­ta pysäköidä lainkaan, siis vaik­ka sin­un pihasi. Jos on luva­ton­ta ran­gaista tästä pysäköin­nistä, sil­loin­han on oikeus pysäköidä mihin tahansa yksi­tyiselle maalle. Jos tulk­in­ta on tämä, kan­nat­taa muut­taa paik­ka muodol­lis­es­ti mak­sullisek­si ja määrätä pysäköin­nistä mak­su, siis ei virhe­mak­sua. Siitä voi lähet­tää ihan taval­lisen laskun,jonka lähet­tämiseen ei mitään vira­nomais­val­tuuk­sia tarvita.

 4. Kat­so­taan nyt mitä hov­ioikeus ja korkein oikeus sanovat asiasta.

  Voi olla järkev­in­tä kir­joit­taa asi­as­ta selkeä uusi laki.

  (Muuten olen sitä mieltä, että oikeu­sis­tu­in­ten tuomioiden kri­ti­soin­ti luke­mat­ta itse tuomio­ta on jär­jetön­tä puuhaa. Onko ko. tuomio luet­tavis­sa jos­sain päin net­tiä? En jak­saisi vaivau­tua tilaa­maan käräjäoikeu­den kanslias­ta mak­sullisia kopioita.)

 5. Tämä antaa ihan uusia ulot­tuvuuk­sia sille urbaani­le­gen­dalle Maamiehen tieto­laarista, kysymyk­seen “Saako toisen ton­tille rak­en­taa veneva­jan?” vai­hde­taan kysyjäk­si nim­imerkin “Val­oinko sokke­lin turhaan?” tilalle “Trai­leri jo parkissa”.

 6. En ymmär­rä, mik­si päätök­set itse pitäisi itse lukea jokaises­sa tapauk­ses­sa. Jos tuomion tärkein sisältö ei istu omaan oikeusta­ju­un, perustelu­iden lukem­i­nen ei sitä yleen­sä mihinkään muu­ta. Tuomiois­tu­in­ten päätösten lain­mukaisu­ut­ta on maal­likon kuitenkin melkein mah­do­ton­ta arvioida. 

  Kri­ti­ikin kohteena ei yleen­sä olekaan tuomiois­tu­in sinän­sä, vaan päätök­sen keskeinen sisältö: Tässä siis se, ettei mak­su ollut lain­voimainen. Tulkin­nan syytä ei voi oikein arvioi­da ilman sekä lain­opil­lista asiantun­te­mus­ta että päätösten itsen­sä lukua: Voi olla, että kaik­ki tuomiois­tuimet ovat samaa mieltä korkeim­paan asti, kos­ka laki nyt sanoo näin. Päätöstä voi silti kri­ti­soi­da, vika vain ei ole tuomiois­tu­imis­sa, vaan laissa. 

  Tämän eron ymmärtämi­nen voi olla vaikeaa, kos­ka suurin osa suo­ma­lai­sista seu­raa amerikkalaisia lak­isar­jo­ja, joista saa ihan väärän kuvan tuomiois­tu­in­ten toiminnasta.

 7. Selvyy­den vuok­si san­ot­takoon vielä, että nämä yksi­tyiset ton­tit ovat usein esimerkik­si, ainakin Helsingis­sä, kaupun­gin vuokra-asun­toki­in­teistö­jen tont­te­ja. Ideana tääl­lä näkyy ole­van, että vuokra-asun­nois­sa asuvil­la ei käy vierai­ta tai vier­aat eivät ainakaan tule oma­l­la autol­laan. (Esimerkkinä olkoon Karvi­aistien ja Karvi­ais­mäen alue Malmilla.)
  Iso­jen ker­rostaloaluei­den parkkipaikoil­la ei ole lainkaan viera­s­paikko­ja ja kaduil­la on alue­pysäköin­tikiel­to tai puolen tun­nin paik­ka. Meil­lä ei ole autoa, mut­ta jos joskus sat­un­nais­es­ti käytössä on auto, ei sille löy­dy mitään lail­lista paikkaa.
  Myös VR on pan­nut kor­ten­sa kekoon ja antanut ase­man vier­essä ole­van ison pysäköin­tialueen jollekin taholle käyt­töön ja tämä taho on alka­nut rahas­taa parkkipaikoista (siis liityn­täli­iken­teen paikoista (ja se on ainakin euro per jotain eli kuukaudessa vaikka­pa juna­matkail­i­jan kului­hin toinen moko­ma). Ase­man parkkis on usein puoli­ty­hjänä, vaik­ka Malmil­la on huu­ta­va parkkipaikka­pu­la. Kun kävin Kulosaa­res­sa kyläilemässä, huo­masin, että metroase­man parkkik­sel­la pysäköin­ti on ilmaista. Sosi­aaliryh­mien kannal­ta tarkasteluina mie­lenki­in­tois­es­ti kohden­net­tu nämä toimenpiteet.

 8. “Mies pysäköi auton­sa Jakomäen­tie 6 kiin­teistön alueelle luvat­tomasti yhdek­sän ker­taa syksyn ja tal­ven 2006 aikana. ” /HS
  “Jakomäen Kiin­teistöt Oy on Helsin­gin kaupun­gin omis­ta­ma aravavuokrat­aloy­htiö. ” / http://www.jakomaenkiinteistot.fi/

  Aika has­sua, Helsin­gin kaupun­ki on ulkois­tan­nut pysäköin­nin­valvon­nan? Olisi hyvä selvit­tää, mak­sako kaupun­gin omis­ta­ma yhtiö suuria sum­mia Park­Comille, vaik­ka samaa sako­tus­palvelua saa kaupun­gin oma­l­ta yksiköltä?

 9. Tämä kyseinen Park­Com oli pari vuot­ta sit­ten lait­tanut autoni tuulilasi­in pysäköin­tivirhe­mak­sun. Tilanne oli sikäli erikoinen, että autoni seisoi tuol­loin parkki­talos­sa ruudus­sa, jon­ka olin itsel­leni vuokran­nut jo pari vuot­ta aikaisem­min. Kun tiedustelin kyseis­es­tä yhtiöstä seli­tys­tä asialle, he ilmoit­ti­vat, että eivät voi tietää, kuka kyseisessä parkki­hal­lis­sa on pysäköinyt oman auton­sa luval­liselle paikalle ja kuka ei. Toisin sanoen kokeili­vat kepil­lä jäätä. En koskaan mak­sanut sitä pysäköin­tivirhe­mak­sua, mut­ta keskustelin noin tun­nin puhe­limes­sa yhtiön toim­i­tusjo­hta­jan kanssa aiheesta “mik­si suuri osa parkki­hallin vuokrat­ta­vana ole­vista ruuduista on yhä vuokraa­mat­ta ja samaan aikaan kadun­var­ret ovat täyn­nä autoja”. 

  Pysäköin­nin­valvon­ta ei ole liike­toim­intaa vaan vira­nomaisen valvon­tate­htävä. Vero­jen keräämiselle ei saa tapah­tua samaa kuin on jois­sakin tapauk­sis­sa hyvän­tekeväisyyskeräys­ten kanssa käynyt, että pöyhkeät keräysku­lut kate­taan mut­ta toimek­sianta­jalle jael­laan vain almuja.

 10. Käräjäoikeudelle esitet­ty kysymys oli kuitenkin, että “saako oma­lle ton­tille pysäköinyt­tä sakot­taa itse”? Vas­taus oli tietysti myös odotet­tu, “ei saa, olet­teko vähän tyh­mä? Ja kas­san kaut­ta, 1300 €, kiitos”.

 11. Ainakin meil­lä tääl­lä Lappeen­ran­nas­sa kaupun­ki suorit­taa pysäköin­nin­valvon­taa eli kir­joit­taa sakko­ja yksi­ty­isille pysäköin­tipaikoille väärin pysäköidy­ille autoille esim. kaup­pakeskus Armadas­sa, Iso-Kris­ti­inas­sa ja Opris­sa. Käsit­tääk­seni sopi­mal­la pysäköin­nin­valvon­nas­ta saa oman tont­tin­sa valvon­nan piiri­in. Pysäköin­nin valvo­jat tule­vat myös pyy­det­täessä muuallekin esim. yliopis­tolle ja uima­hallille sakottamaan.

  Yksit­täistapauk­sis­sa voi tääl­lä ainakin soit­taa poli­isille. Täl­löin poli­isi tulee ja sakot­taa. Poli­isil­la on myös oikeus siirtää tai siir­rät­tää auto.

  Mielestäni yksi­tyi­nen taho ei voi mitenkään toimia rankaisijana. 

  Osmo saisi miet­tiä tätä lauset­taan hie­man pidem­mälle: “Käräjäoikeu­den päätös merk­it­see siis, että toisen ton­tille saa pysäköidä ilmaiseksi.”

  Kos­ka tai­dat tykätä rak­en­taa hie­man asi­aa liip­paavia johtopäätök­siä, niin minäkin teen tässä yhden vas­taa­van­laisen. Kos­ka minä en saa luki­ta kel­lari­i­ni ihmistä, joka yrit­tää varas­taa autoani, niin auto­jen varas­t­a­mi­nen on suomes­sa laillista.

 12. Mikä ongel­ma tässä pysäköin­ti­asi­as­sa on. Jos sin­un pihaasi joku pysäköi, “potk­it auton lom­molle”, huu­dat kurkkusuo­rana syyl­liselle ja lop­ul­ta kut­sut poli­isin. Osmon neu­vo on, että tee pihas­tasi mak­sulli­nen pysäköin­tipaik­ka. Se tääl­lä maal­la ei oikein istu, mut­ta ehkä jos­sain Punavuores­sa istuu. Joka tapauk­ses­sa on selvää, että yksi­tyi­nen ei voi mätk­iä pysäköin­ti­ran­gais­tuk­sia. Mikä tässä on se ongelma.

 13. Teo­ria on teo­ria mut­ta prak­ti­ka on praktika.

  Poli­isi ja pysäköin­nin­valvo­jat eivät varsinkaan viikon­lop­puisin tee mitään luvat­toma­lle pihapysäköin­nille. Pitäisi soit­taa poli­isi sakot­ta­maan, jol­la on viikon­lop­puisin yllin kyllin tekemistä. Ei var­masti tule. Lap­puli­isat eivät ole työssä myöskään sil­loin. Sen vuok­si olisi hyväk­si jos yksi­tyiset ottaisi­vat hoitaak­seen pysäköin­nin­valvon­taa tuol­ta osin. 

  Ker­ron tämän sik­si, että olen erään asun­toy­htiön hal­li­tuk­ses­sa ja toivoisin, että hov­ioikeus kumoaisi käräjäoikeu­den päätöksen.

  Vähän asian vier­estä, mut­ta fak­ta on se, että suuris­sa kaupungeis­sa ilman yksi­ty­isiä var­tioin­tiyri­tyk­siä hom­ma olisi karan­nut poli­isin käsistä aiko­ja sit­ten. Poli­isi ei usko enää itsekään voivansa pitää yleistä järjestys­tä esim. kaup­pakeskuk­ses­sa. Työ on dele­goitu yksityisille.

 14. Nähdäkeni nimeno­maan yksi­ty­is­ten fir­mo­jen myötä kaupun­gin vuokra-asun­toki­in­teistö­jen pysäköin­ti­ti­lanne on ajatu­tunut mah­dot­tomak­si; tulosta täy­tyy saa­da ja saadaan­han sitä, kun viera­s­paikat on pois­tet­tu tai niitä on vähen­net­ty radikaalisti.

 15. Park­Comin toim­inta­malli oli alun­perinkin täysin kestämätön. Kos­ka yri­tyk­sen tuot­to perus­tuu parkkisakkoi­hin, sen intressin mukaista on mah­dol­lisim­man suuri määrä sakotet­tavia väärin­pysäköin­te­jä — siinä mis­sä kiin­teistön omis­ta­ja luon­nol­lis­es­ti halu­aa pitää asi­at­tomat park­keer­aa­jat minimissä.

  Hom­ma voisi toimia siten, että pysäköin­nin­valvontafir­mal­ta oste­taan palvelua, jolle on määritel­ty tiet­ty peruskuukausi­mak­su. Mak­sun lop­ulli­nen suu­ru­us riip­puisi siitä, miten hyvin sopimuk­sen piiri­in kuu­lu­va alue pysy­isi vapaana väärin pysäköidy­istä vierail­i­joista. Tämä kan­nus­taisi aitoon valvon­taan ja jopa ennal­taehkäi­sevään toim­intaan sen sijaan, että kytätään nurkan takana ja juostaan laput­ta­maan heti, kun kul­jet­ta­ja on kadon­nut näköpi­iristä (Park­Com on kuulem­ma toimin­ut jos­sain ihan oikeasti näin, uskokaa tai älkää!). Itse sakko­mak­su menisi kun­nalle kuten kuuluukin.

  Lak­i­u­ud­is­tus­ta tässä kai tarvi­taan, mut­ta ei touhu voin­ut sel­l­aise­nakaan jatkua kuin mitä se oli ennen oikeu­den päätöstä.

 16. Min­ul­la ei ole kyseis­es­tä tapauk­ses­ta mitään tietoa, mut­ta näin minä olen ymmärtänyt yksi­tyisen pysäköin­nin­valvon­nan ongel­mat yleisel­lä tasolla:

  1. vain vira­nomaisel­la on sako­tu­soikeus ja hyvä niin. Kyse ei siis voi olla sakos­ta vaan sopimus­rikko­muk­ses­sa. Sopimus­rikko­mus voi tapah­tua vain siitä mitä on sovit­tu, eikä tätä voi yksipuolis­es­ti muut­taa. Jos sopimuk­ses­sa puhutaan vain parkkikiekos­ta, ei väärin pysäköin­ti esimerkik­si keskelle kah­ta ruu­tua ole sopimusrikkomus.

  2. voiko kylt­ti­in kir­joitet­tu sopimus olla pätevä (pysäköimäl­lä hyväksyt ehdot). Pidän tätä hie­man kyseenalaisena.

  3. mikäli koh­ta kak­si pätee, on sopimus kuitenkin syn­tynyt vain auton kul­jet­ta­jan ja parkkipaikan omis­ta­jan välil­lä. Auton kul­jet­ta­ja ja sen omis­ta­ja eivät vält­tämät­tä ole sama henkilö. Parkkipaikan omis­ta­jan on kyet­tävä todis­ta­maan kenen kanssa hän on sopimuk­sen sopin­ut. Vira­nomaisen kir­joit­ta­man pysäköin­ti­sakon yhtey­dessä todis­tus­taak­ka on auton omistajalla.

  Yksi­tyisel­lä pihal­la tuo todis­tus­taak­ka tekee mak­sun per­im­is­es­tä vaikean. Parkki­halleis­sa voidaan käyt­tää port­te­ja ja kameroita.

  Voin koke­muk­ses­ta kom­pa­ta B.J:n kom­ment­tia siitä, että Lappeen­ran­nas­sa on kun­nal­liseen pysäköin­nin­valvon­taan panos­tet­tua ja parkkipirkot ovat todel­la akti­ivisia. Tämä on mielestäni oikea tapa hoitaa pysäköintiongelmat.

 17. Ode kir­joit­taa “Käräjäoikeu­den päätös merk­it­see siis, että toisen ton­tille saa pysäköidä ilmaisek­si.” ja “Mak­sullisen pysäköin­nin lail­lisu­ut­ta kukaan ei voi kiistää eikä sitä, että mak­samat­ta jäänyt pysäköin­ti­mak­su on ulosottokelpoinen.”

  Molem­mat väit­teet ovat väärät. 

  Ensim­mäi­nen väite on väärä sik­si että jos paikalla on liiken­nemerk­ki, jota on rikot­tu niin lais­sa säädetyl­lä taval­la voidaan määrät pysäköintisakko.

  Toinen väite on jo loogis­es­ti väärä: Jos pysäköin­ti on ilmaista niin mikä on “Mak­samat­ta jätet­ty pysäköintimaksu”? 

  Oden logi­ikalla tuomiois­tu­imien pitäisi hyväksyä yksi­ty­istämisessä käyn­nis­te­tyt lait­to­muudet tarkoituk­sen­mukaisu­ussy­istä jos jol­lain hallinnon­haar­al­la pihis­tetään henkilökun­nas­ta (=pysäköin­nin­valvon­ta ja poliisi).

  Aika kum­maa logi­ikkaa entiseltä lainlaatijalta 😉

 18. Kyl­lä. Siitä voitaisi­in antaa pysäköin­ti­SAKKO jos poli­isil­la olisi tapana tul­la yksi­ty­isi­in pihoi­hin sakot­ta­maan. Sel­l­aista ei tapah­du edes tiete­is­filmeis­sä. Eivät poli­isit kävele pitkin yksi­ty­isiä piho­ja katsomassa,onko joku pysäköinyt sinne luvatta. 

  Sakko on tietysti sel­l­ainen asia, jon­ka voi antaa vain poli­isi, ei esimerkik­si kun­nalli­nen pysäköin­nin­valvo­ja. Kun­nal­liset pysäköin­nin­valvo­jat jaka­vat MAKSUJA pysäköin­nistä. Ei ole mitenkään yksiselit­teistä, että tämä vaatii julk­ista val­taa muual­la kuin julkisel­la alueel­la. Asi­as­ta tulee var­maankin korkeampi­en oikeu­sis­tu­in­ten päätös. Käräjäoikeudet ovat anta­neet asi­as­ta ris­tiri­itaisia päätöksiä.

  GranpaIg­or ei ymmärtänyt mitä esitin. Jos väärin­pysäköin­tiä ei voi ran­gaista, pysäköin­nin voi toki SALLIA mak­sua vas­taan. Mak­su voi olla esimerkik­si 40 euroa ker­ta. Saa­vathan parkki­hal­litkin per­iä mak­sua pysäköin­nistä. Se mak­su on ulosottokelpoinen. 

  Toki tämä esi­tys oli vähän ilkikuris­es­ti tehty. Parem­pi olisi sal­lia se, että pysäköin­tioikeu­den varas­tamis­es­ta yksi­tyisel­lä maal­la voi määrätä rahal­lisen kor­vauk­sen alueen omis­ta­jalle, jon­ka per­im­i­nen voidaan antaa yksi­tyiselle yri­tyk­selle. Enti­nen lain­laati­ja muut­taisi siis lakia, JOS nykyi­nen lain­tulk­in­ta todel­la tämän kieltää. 

  Miten GranpaIg­or ajat­telisi, jos hänen mak­samalleen autopaikalle tulisi pysyvästi vieras auto, joka estäisi hän­tä käyt­tämästä mak­samaansa paikkaa? Siitä voi soit­taa poli­isille, joka ei tule paikalle, ei ainakaan ennen kuin auto on poistunut.

 19. Kyl­lä yksi­ty­is­ten taloy­htiöi­den piha-alueil­la on tietääk­seni viral­lisia liiken­nemerkke­jäkin. Niiden nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä voi paikalle pyytää paikkakun­nas­ta riip­puen pysäköin­nin­valvo­jan tai poli­isin. Tiedän näin tapah­tuneenkin. En minä väit­tänyt enkä edel­lyt­tänyt että polisit juok­sen­telisi­vat yksi­ty­is­ten pihois­sa tutkaile­mas­sa. Minkälaiset suh­teet sit­ten pitää olla pysäköin­nin­valvo­jaan tai poli­isin että hei­dät saisi näin mität­tömän asian tiimoil­la liik­keelle on sit­ten kokon­aan toinen asia.

  En kyl­lä usko Oden väitet­tä että yksi­tyisen mak­sullisen parkkipaikan pitäjän määrämää parkki­mak­su olisi ulosot­tokelpoinen samal­la tavoin kuin pysäköin­nin­valvo­jan määräämä mak­su (anteek­si käytin yksinker­taisu­u­den vuiok­si väärä nim­i­tys­tä sakko).

  Tuos­sa toisen autopaikan luvat­toman käytön esimerkissä on implisi­it­tis­es­ti jotenkin sel­l­ainen aja­tus että jos poli­isia ei saa paikalle (kun poli­ise­ja yms on niin vähän) niin asia vaatisi heti yksi­ty­istämistä jollekin Park­comin tyyliselle firmalle. 

  Muutenkin kyse on aika ääries­imerk­istä. Tässä koko jutus­sa on vain kyse siitä miten pitkälle alamme ulkois­taa eri­laista järjestyk­sen­pitoa yksi­ty­isille yri­tyk­sille ja siitä sal­li­iko jo nykyi­nen lain­säädän­tö sen kuten esimerkik­si tässä pysäköinninvalvonta-asiassa.

  Ja sit­ten pitäisi erot­taa vielä nykyti­la ja tavoiteti­la. Tuomiois­tuimet eivät voi päät­tää mikä olisi toiv­ot­ta­va tavoiteti­la vaan ain­oas­taan mikä on lain mukainen menet­te­ly­ta­pa voimas­saol­e­van lain puitteissa.

  Jos laki on huono muutet­takoon sitä, mut­ta se päätös on poliittinen.

 20. En tiedä mitä sieniä Ode on syönyt, mut­ta tämä viimeinen kom­ment­ti on ihan omaa luokkaansa. 

  Poli­isi tulee var­masti paikalla, jos auto on virheel­lis­es­ti pysäköi­ty esim. pelas­tustielle. Anta­vat vielä sakonkin päälle. Poli­isi voi myös kir­joit­taa pysäköin­tivirhe­mak­su­ja siinä mis­sä ns. lap­puli­isat. Jot­ka muuten ovat pysäköin­nin­valvo­jan apu­laisia, eivät pysäköin­nin­valvo­jia. Pysäköin­nin­valvo­ja on kun­nalli­nen virkamies, jol­la on yleen­sä ylem­pi oikeustutk­in­to. Pysäköin­ti­ti­laa ei myöskään voi varas­taa, kos­ka rikoslais­sa ei ole kyseistä rikos­ta ole. 

  “Miten GranpaIg­or ajat­telisi, jos hänen mak­samalleen autopaikalle tulisi pysyvästi vieras auto, joka estäisi hän­tä käyt­tämästä mak­samaansa paikkaa? Siitä voi soit­taa poli­isille, joka ei tule paikalle, ei ainakaan ennen kuin auto on poistunut.”

  “Tulisi pysyvästi”, “ei ainakaan ennen kuin auto on poistunut”

  Olisiko näi­den välil­lä ristiriita?

 21. Ei ole kyse ääries­imerk­istä, kun luva­ton pysäköi­jä tulee paikalle, jos­ta toinen on mak­sanut. Se lie­nee pikem­minkin stan­dard­i­ta­paus. Nämä yksi­tyiset pysäköin­nin­valvo­jat valvo­ja juuri näitä asun­to-osakey­htiöi­den pysäköin­tipaikko­ja, joi­hin jotkut tule­vat pysäköimään tois­t­en mak­samille nimikkopaikoille.

  On tot­ta, että pysäköin­nin­valvo­jan voi saa­da paikalle pyyn­nöstä, mut­ta nämä vaa­ti­vat paikalle myös isän­nöit­si­jää todis­ta­maan, että paik­ka kuu­luu jollekin toiselle. Sik­si voin pysäköidä toisen­paikalle ilman suurem­pia riske­jä, ainakin viikon­lop­puisin. Yksi­tyiselle valvo­jalle, jol­ta taloy­htiö tilaa palvelun, voi antaa luet­telon niistä, joil­la on oikeus pysäköidä alueel­la. Eivät kai taloy­htiöt olisi kään­tyneet yksi­ty­is­ten yri­tys­ten puoleen, jos julki­nen palvelu toimisi.

  Käytin tahal­lani pysäköin­tipaikan luvat­tomas­ta hal­tu­uno­to­s­ta nim­i­tys­tä “varas­taa”, kos­ka usein myös auton luva­ton­ta käyt­töönot­toa kut­su­taan varkaudek­si. Rin­nas­tus oli tahalli­nen. Minus­ta se, että ottaa käyt­töön jotain sel­l­aista, jos­ta joku toinen on mak­sanut, on varkautta,mutta tiedän että juridis­es­ti se on vain luva­ton­ta käyt­töä, kuten auton varas­t­a­mi­nenkin on, jos sitä ei aio pitää itsel­lään loputtomasti.

  Ville viisas­telee. Ei kukaan tietenkään pysäköin pysyvästi autoa, kos­ka sitä ei sen jäl­keen voi käyt­tää autona. San­o­taan sit­ten vaik­ka, että säännöllisesti.

  Jos min­ul­la on vai­h­toe­htona mak­saa pysäköin­tipaikas­tani 150 euroa kuus­sa tai pysäköidä toisen­paikalle ilmaisek­si ja mak­saa sakot aina kun poli­isi saadaan paikalle, luva­ton pysäköin­ti tulee selvästi halvemmaksi.

  Min­ul­la on ihan oikeasti sel­l­ainen käsi­tys, että jos pysäköin mak­sulliselle paikalle, vaikka­pa lentoase­mal­la, ja ilmoi­tan, että mak­sami­nen ei huvi­ta, mak­su on ulosot­tokelpoinen. Jos asun­to-osakey­htiö muut­taa pysäköin­tipaikat ulkop­uolis­ten osalta mak­sullisik­si, en ymmär­rä, miten tilanne eroaisi juridis­es­ti lentoase­man mak­sullis­es­ta parkista.

  Olen siis muut­ta­mas­sa lakia, jos tuo käräjäoikeu­den päätös pitää ylem­mis­sä asteis­sa. Ne joiden mielestä ei ole oikein valvoa luva­ton­ta pysäköin­tiä taloy­htiöi­den parkkipaikoil­la aja­vat tosi­asi­as­sa sitä, että toisen mak­samalle paikalle saa pan­na auton­sa ilmaiseksi.

 22. Yksi­tyiset mak­sullista pysäköin­tia tar­joa­vat lait­ta­vat yleen­sä jonkun rahas­tus­lait­teen. Näin se Oden “ei huvi­ta mak­saa” tuskin edes real­isoituu nois­sa yksi­ty­i­sis­sä parkki­talois­sa. Et pääse sisään/ulos ellet maksa.

  Kyl­lä yksi­ty­is­tenkin velko­muk­set saa mutkan kaut­ta — eli käräjäoikeu­den kaut­ta ulosot­tokelpoisik­si. Mut­ta use­at julkiset mak­sut ovat sel­l­aise­naan ulosot­tokelpoisia. Mut­ta yksi­ty­is­ten per­imät parkki­mak­sut tai jotkut Park­comin “parkkisakot” eivät var­masti ole tällaisia.

  Nyt Ode sekoi­tat “Ne joiden mielestä ei ole oikein valvoa luva­ton­ta pysäköin­tiä taloy­htiöi­den parkkipaikoil­la aja­vat tosi­asi­as­sa sitä, että toisen mak­samalle paikalle saa pan­na auton­sa ilmaisek­si.” En oikein ymmär­rä, että kukaan olisi tuol­laista väit­tänyt halu­a­vansa. Kyse on edelleenkin siitä mitkä ovat tämän het­k­isten lakien aset­ta­mat muodot ja rajoituk­set tuol­laiselle. Ja käräjäoikeus on tässäkin tapauk­ses­sa tulkin­nut vain voimas­saole­via lake­ja toimi­val­tansa puit­teis­sa. Ei tuomiois­tuin­laitos voi vapaasti tulki­ta mikä on oikein tai väärin tai jonkun mielestä toiv­ot­tavaa tai epä­toiv­ot­tavaa. Suomen jär­jestelmä on lakisidonnainen.

  Selkeä ja ris­tiri­ida­ton lause kir­joituk­ses­sa olikin “Olen siis muut­ta­mas­sa lakia, jos tuo käräjäoikeu­den päätös pitää ylem­mis­sä asteissa.”

 23. “Poli­isi tulee var­masti paikalla, jos auto on virheel­lis­es­ti pysäköi­ty esim. pelas­tustielle. Anta­vat vielä sakonkin päälle. Poli­isi voi myös kir­joit­taa pysäköin­tivirhe­mak­su­ja siinä mis­sä ns. lap­puli­isat. Jot­ka muuten ovat pysäköin­nin­valvo­jan apu­laisia, eivät pysäköin­nin­valvo­jia. Pysäköin­nin­valvo­ja on kun­nalli­nen virkamies, jol­la on yleen­sä ylem­pi oikeustutk­in­to. Pysäköin­ti­ti­laa ei myöskään voi varas­taa, kos­ka rikoslais­sa ei ole kyseistä rikos­ta ole.” 

  Työsken­te­len itse itähelsinkiläisessä kiin­teistöy­htiössä. Luva­ton park­keer­aami­nen parkkipaikoillemme on jo vuosien ajan ollut todel­la suuri ongel­ma. Ottaen huomioon poli­isin resurssit Itä-Helsin­gin alueel­la, voin todel­la syväl­lä koke­muk­sen rin­taäänel­lä tode­ta, että poli­isi ei todel­lakaan tule paikalle, jos auto on väärin park­keer­at­tu. Poli­isin edus­ta­ja ker­toi allekir­joit­ta­neelle, että Itä-Helsin­gin alueel­la on niin vähän par­tioi­ta liik­keel­lä, että hei­dän on pakko keskit­tyä kaikkein aku­uteimpi­in asioi­hin, kuten vakavi­in pahoin­pite­ly­i­hin. Sen vuok­si muun muas­sa Tallinnanaukion häiriköt jäävät usein häätämättä.

  Mikäli huo­maamme auto­ja, jot­ka ovat väärin park­keer­at­tu­ja, soita­mme yleen­sä kaupun­gin palkkalis­toil­la ole­vat lap­puli­isat paikalle. He tule­vat, jos heitä huvit­taa. Mon­esti eivät. He työsken­televät pääsään­töis­es­ti vir­ka-aikaan, vaik­ka suurin osa vääri­in paikkoi­hin park­keer­aa­jista on liik­keel­lä nimeno­maan iltaisin. 

  Tässäkin jutus­sa mainit­tu yksi­tyi­nen parkki­valvontafir­ma tulee heti pyy­det­täessä paikalle ja työsken­telee vaik­ka viidestä aamul­la yhteen­toista illal­la. Toim­inta on tehokas­ta ja tulok­sel­lista. Tämän siis olen kuul­lut kol­le­goil­tani muista kiin­teistöy­htiöistä, jois­sa parkkipaikoille väärin pysäköi­ty­jen auto­jen määrä on rom­ah­tanut tehokkaan valvon­nan ansios­ta. Me olemme valitet­tavasti pitäy­tyneet vielä kun­nal­li­sis­sa parkkipirkois­sa. Olen todel­la pahoil­lani viimek­si esi­in tulleesta oikeu­den päätök­ses­tä, kos­ka ko. fir­ma tekee hyvää työtä.

 24. Tässä nyt on taas puurot ja vel­lit pahasti sekaisin.

  Kat­sokaa­pa http://www.finlex.fi osoit­teesta Tieli­iken­nela­ki 28§, siinä selkeästi ker­ro­taan mihin yksi­tyisel­lä maan­omis­ta­jal­la on oikeus:

  “Pysäköin­ti yksi­tyiselle alueelle ilman kiin­teistön omis­ta­jan tai halti­jan lupaa on kiel­let­ty. Pysäköin­tiä koske­vat määräyk­set yksi­tyisel­lä alueel­la on ilmais­ta­va selvästi havait­taval­la tavalla.”

  Käräjäoikeu­den kan­ta tapauk­ses­sa oli,
  — että pysäköin­nin voi kieltää tai vaikka­pa sal­lia tiety­ille autoille ja/tai tiet­tynä aikana,
  — mut­ta ehtojen/kiellon vas­tais­es­ta pysäköimis­es­tä ei SAKKOA saa määrätä kuin poli­isi tai kun­ta oma­l­la alueel­laan (kun­nan pysäköin­nin valvojat).

  Yksi­tyi­nen taho, tapauk­ses­sa Park­Com, ei ole täl­laisen “sakon” määräämiseen oikeutet­tu, kos­ka — riip­pumat­ta mik­si sitä nimitetään — todel­lisu­udessa rin­nas­tuu pysäköin­tivirhe­mak­su­un, jos­ta on oma lakin­sa, jon­ka mukaan sen saa määrätä (kuten edel­lä) poli­isi tai kun­ta. Park­Comin mielestä kyseessä on sopimus­sakko, ei pysäköin­tivirhe­mak­su: käräjäoikeu­den mielestä eroa ei ole.

  Ruot­sis­sa­han tämä on ratkaistu lail­la jo 1984. Jos Suomes­sa päädytään säätämään laki, jol­la valvon­ta­toim­inta lail­lis­te­taan myös yksi­ty­is­ten tekemänä tiety­il­lä alueil­la ja ehdoil­la, ongel­ma pois­tuu. Sil­loin on myös syytä säädel­lä se, että kuka on mak­sus­ta vas­tu­us­sa, jos kul­jet­ta­jaa ei tun­neta: mah­dol­lis­es­ti ajoneu­von haltija.

  Kos­ka täl­laista lakia ei Suomes­sa ole, eikä laki toim­intaa nykyisel­lään sal­li, on Her­ra kansane­dus­ta­jankin turha valit­taa netin pal­stal­la vaan on syytä ryhtyä toimi­in Ruotsin mallin kaltaisen lain säätämisek­si, mikäli sel­l­aista kannattaa.

 25. En luo­ta yksi­ty­isi­in parkki­valvontafir­moi­hin nykyti­lanteessa lainkaan. Ran­gais­tuk­sien jakami­nen pro­vi­siopal­ka­lla ja fir­man tulo­jen syn­tymi­nen ran­gais­tuk­sien mak­si­moimis­es­ta, itse omien tapausten­sa tutkimi­nen ja mak­su­jen määräämi­nen muo­tovirheistäkin (jalkati­laan pudon­nut invalap­pu) ilman peru­mis­mah­dol­lisu­ut­ta kuin hallinto-oikeu­den kaut­ta kuu­lostaa pikem­minkin lääni­tys­laitok­selta kuin oikeusvaltiolta.

  Uskon kyl­lä, että yksi­tyi­nen valvon­ta tulee, mut­ta niin, että siihen sisäl­tyy kun­nolli­nen val­i­tus­menet­te­ly. Lisäk­si ran­gais­tus­lu­on­toinen mak­su ei voi olla tulope­ruste. Fir­man maine olkoon pant­ti­na sen kil­pail­lessa asi­akkaista ja työn­tek­i­jän maine hänen palkkauk­sen­sa peruste. Jos olisi aikaa, pyrk­isin luon­nos­tele­maan tuos­ta mallin, jos­sa liike­toim­inta olisi kohtu­ullisen kan­nat­tavaa, mut­ta ei piiskaisi mak­sumääräyk­sen kir­joit­ta­jaa sta­hanovi­laisi­in suorituksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.