Huumepoliisi syytettynä

Olen suh­tau­tu­nut aina vähän kyy­ni­ses­ti huu­me­po­lii­sin vaa­ti­muk­siin saa­da käyt­tää tehok­kaam­pia urkin­ta­me­ne­tel­miä. Niis­tä ei ole hyö­tyä, sil­lä jos polii­si saa kuun­nel­la puhe­li­mia, arka­luon­toi­sia asioi­ta ei ker­ro­ta puhe­li­mis­sa ja niin edel­leen. Aina joku myös käyt­tää noi­ta oikeuk­sia väärin.

Teho­kas kei­no sen sijaan on sopia joi­den­kin rikol­lis­ten kans­sa, että nämä kaval­ta­vat kave­rin­sa ja pää­se­vät itse tuo­miot­ta. Kar­tel­lien pal­jas­tuk­sis­sa­han tämä kei­no otet­tiin käyt­töön jokin aika sit­ten ja teho­si heti.

Mikä­li olen tul­kin­nut uuti­sia oikein, val­ta­kun­nan syyt­tä­jä on päät­tä­nyt syyt­tää eräi­tä huu­me­po­lii­se­ja vasi­koin­ti­so­pi­muk­sis­ta. Syyt­tä­jä var­maan­kin tie­tää, mitä tekee. Jos täl­lai­nen sopi­mus on lai­ton, niin kai se sit­ten on lai­ton. Sii­tä sai­si lail­li­sen lakia muut­ta­mal­la. Täs­sä asias­sa olen kyl­lä huu­me­po­lii­sin puo­lel­la. Toki sil­lä varauk­sel­la, että asi­aan saat­taa tie­tys­ti liit­tyä jotain sel­lais­ta, jota en tiedä.

Aika kova on huu­me­po­lii­sin väi­te, että hei­dän työ­tään on alet­tu vai­keut­taa sen jäl­keen, kun he pää­si­vät jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den jäl­jil­le. Ei kai nyt tar­koi­te­ta, että val­ta­kun­nan syyttäjä…

28 vastausta artikkeliin “Huumepoliisi syytettynä”

 1. Ehkä pik­ku­hil­jaa alkaa karis­ta se naii­vi usko­mus, että suo­ma­lai­set polii­sit nou­dat­tai­si­vat aina tut­kin­nas­sa lakia. Supon kohel­luk­set, Smash Asem ja tämä alka­vat sen osoit­taa. Polii­sin pak­ko­kei­no­val­tuuk­sia on jat­ku­vas­ti lisät­ty, polii­sin val­von­taa sen sijaan ei.

 2. Since we are at it…”
  Voi­sit­ko mai­ni­ta _yhden_ (1) kor­kean vir­ka­ju­ris­tin, joka _ei_ oli­si, tai oli­si ollut, Demo­kraat­tis­ten laki­mies­ten jäsen?

 3. Entä jos syyt­tä­jä halu­aa vain pur­kaa jut­tu­ruuh­kaa? Hel­sin­gin kärä­jä­oi­keu­des­sa on ollut jo jon­kin aikaa pulaa syyt­tä­jis­tä, ja kun nämä huu­me­po­lii­sit ovat nyt intou­tu­neet nap­paa­maan toi­nen tois­taan suu­rem­pia huu­me­vyyh­te­jä kerit­tä­väk­si… noh, jääm­me odot­te­le­maan lisä­va­lais­tus­ta asiaan.

 4. Täs­sä hil­jai­suu­des­sa ja sai­raus­lo­mis­sa herää tiet­ty epäi­lys, että huu­me­po­lii­si on pääs­syt lii­an iso­jen ken­kien jäljille.

 5. Kuka muis­taa komi­sa­rio Sulo Aittoniemen? 

  Hän sai raken­nus­liik­kei­siin liit­ty­väs­sä tut­kin­nas­sa kiin­ni usei­ta vai­kut­ta­jia ja oli pää­se­mäs­sä ilmei­ses­ti erään suu­ren puo­lu­een kovaan yti­meen kiin­ni, kun hänet siir­ret­tiin sivuun “epä­asial­lis­ten kuu­lus­te­lu­me­ne­tel­mien” vuoksi.

  Tämän takia Ait­to­nie­mi aika­naan edus­kun­taan valit­tiin — ei popu­lis­tis­ten mie­li­pi­tei­den­sä vuoksi.

  Jos eliit­ti hää­rii­kin nyt huu­me­bis­nek­ses­sä raken­nus­toi­min­nan sijaan — tai lisäksi.

 6. Minus­ta on jok­seen­kin para­noi­dia ihan tosis­saan uskoa, että joku “iso­ken­käi­nen” oli­si tämän jutun taka­na. Kuka Suo­mes­sa voi­si muka olla huu­me­bis­nek­ses­sä niin iso teki­jä, että polii­sia alet­tai­siin sen vuok­si jah­da­ta? Täs­sä täy­tyi­si lisäk­si vähin­tään pait­si val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä, myös polii­si­joh­dos­sa iso­ja teki­jöi­tä olla lah­jot­tu­na ja jos sii­hen uskoo, voi saman tien kir­jau­tua sisään osastolle. 

  En tar­koi­ta, että sel­lai­nen on mah­do­ton­ta, mut­ta niin epä­to­den­nä­köis­tä, että sel­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei kan­na­ta kau­heas­ti pohtia.

  Toden­nä­köi­sem­pä­nä pidän sitä, että kaik­ki ovat vähän tur­han innok­kai­ta teke­mään sen, min­kä usko­vat ole­van oma teh­tä­vän­sä. Ei minus­ta ole ollen­kaan kau­kaa haet­tua, että huu­me­po­lii­si on hie­man tai­vut­ta­nut lakia esi­mer­kik­si kat­so­mal­la vasi­koi­den rik­kei­tä läpi sor­mien. Tode­nä­köi­se­nä ske­naa­rio­na pidän jotain sen­kal­tais­ta, että on rat­sat­tu kämp­pä ja asu­kas on “ehti­nyt” huuh­to­maan huu­meet ves­san­pön­tös­tä, eikä näyt­töä sit­ten ole­kaan mis­tään isom­mas­ta rik­kees­tä ja vas­ta­pal­ve­luk­se­na ker­rot­tu mis­tä aine tulee. 

  Joku vasi­koi­nut kave­ri on sit­ten men­nyt ker­to­maan syyt­tä­jäl­le, että polii­si lupai­li ettei jut­tua nos­te­ta ja inno­kas syyt­tä­jä sit­ten pis­tä­nyt asian eteen­päin, kos­ka niin kuu­luu tehdä.

 7. ajat­te­len tästä(kin) asias­ta suun­nil­leen samal­la taval­la kuin Tie­de­mies, pait­si että vähän isom­pia vasi­koin­ti­so­pi­muk­sia on ilmei­ses­ti teh­ty, kos­ka syyt­tä­jä nii­hin puut­tuu. Halusin vain kol­men huu­to­mer­kin kans­sa alle­vii­va­ta tuo­ta huu­me­po­lii­sin pääl­li­kön esit­tä­mää syytöstä.

  Raken­nus­bis­ness kuu­luu puo­luei­den toi­men­ku­vaan. Epä­asial­li­nen vai­kut­ta­mi­nen kaa­voi­tuk­seen ja sen yhtey­det puo­lue­ra­hoi­tuk­seen on ollut meil­lä- vakiin­tu­nut maan tapa, mut­ta iso­ken­käis­ten puut­tu­mi­nen huu­me­kaup­paan oli­si aika mielikuvituksellista.

 8. Kar­tel­li­ver­tauk­se­si on mie­les­tä­ni todel­la huo­no, sil­lä kar­tel­lin pal­jas­tues­sa kar­tel­li pois­tuu ja tilal­le tulee lail­lis­ta, rehel­lis­tä kil­pai­lua val­lit­se­vil­la markkinoilla.

  Tilan­tees­sa, jos­sa käräy­tet­tä­vä ja käräyt­tä­jä toi­mi­vat lait­to­mil­la mark­ki­noil­la ei itse toi­min­taan aiheu­du paran­nus­ta yhden toi­mi­jan pois­ta­mi­sel­la. Täl­läi­ses­sä tapauk­ses­sa polii­si ottaa ainoas­taan kan­taa toi­sen puo­les­ta tois­ta vas­taan. Pitäi­si todel­la miet­tiä, kenel­le huu­me­kaup­pa sallitaan?

  Sitee­raan sivus­ton yllä­pi­tä­jään teok­ses­ta minis­te­ri­kyy­ti: “Muu­al­la kan­na­bik­sen käyt­töä ja pie­ni­muo­tois­ta kaup­paa kat­so­taan läpi sor­mien. Espan­ja­lai­nen huu­me­po­lii­si selit­ti asian minul­le niin, että he pyr­ki­vät estä­mään kan­na­bis­kau­pan lui­su­mi­sen ammat­ti­ri­kol­li­sil­le ja kovien huu­mei­den kaup­paa­jil­le, eivät­kä he sik­si käräy­tä ama­töö­re­jä jos näi­den toi­min­ta pysyy riit­tä­vän pienimuotoisena.

 9. Oli­si pitä­nyt olla tar­kem­pi. Huu­me­ri­kol­li­suus on talous­ri­kol­li­suut­ta, kuten raken­nusa­lan vehkeilytkin. 

  En väit­tä­nyt, että puo­lue­joh­ta­ja jakaa Subu­texia. Osa tiet­ty­jen val­ta­ra­ken­tei­den raha­vir­rois­ta saat­taa kul­kea myös huu­me­bis­nek­sen kaut­ta. En myös­kään tar­koit­ta­nut puo­luei­ta muu­ten kuin Ait­to­nie­mi-esi­mer­kis­sä, vaan eliit­tiä, joka on laa­jem­pi käsite.

 10. Nyky­ään ongel­ma­na on se, että kil­pai­lua yli­ko­ros­te­taan yhteis­työn kus­tan­nuk­sel­la. Kil­pai­lu­vi­ras­ton ja ideo­lo­gian vas­ta­pai­no­na pitäi­si olla yhteis­työn ja muka­van elä­män viras­to. Nämä sit­ten vään­täi­si­vät kät­tä yhteis­työn ja kil­pai­lun sopi­vas­ta rajan­ve­dos­ta. Poh­jois­mai­den menes­tys perus­tuu pal­jol­ti eri toi­mi­joi­den suju­val­le yhteistyölle.

  Mel­kein kaik­ki kup­pi­kun­nat kat­so­vat nykyi­sin asioi­ta lii­an kapeas­ta pers­pek­tii­vis­tä eivät­kä toi­mi koko­nai­suu­den ja siten myös oman pit­kän­täh­täi­men etun­sa puo­les­ta. Ken­täl­lä ja eri asioi­den etu­lin­jas­sa ei voi aina nou­dat­taa lakia kir­jai­mel­li­ses­ti, mut­ta tämä ei sil­ti tar­koi­ta sitä ettei­vät­kö nämä eri­lai­set etu­lin­jan vään­tä­jät toi­mi­si lain hen­gen mukai­ses­ti ja kir­jai­men­kin mukai­ses­ti niin pit­käl­le kuin se perus­teh­tä­vän onnis­tu­mis­ta vaa­ran­ta­mat­ta onnistuu.

 11. Kir­jai­mel­li­ses­ti luke­vil­le ja tul­kit­se­vil­le täsmennyksiä:

  Kil­pai­lu­vi­ras­ton ja ideologian”
  -> Kil­pai­lu­vi­ras­ton ja ‑ideo­lo­gian

  yhteis­työn ja muka­van elä­män virasto”
  -> Yhteis­työn ja muka­van elä­män virasto

 12. Tie­de­mie­hen mukaan on ”jok­seen­kin para­noi­dia” uskoa, että joku iso­ken­käi­nen on saa­nut val­tion­syyt­tä­jän tut­ki­maan huu­me­po­lii­sia. Para­noi­di tar­koit­taa vainoharhaista. 

  Turun Nos­to­ko­ne –jutus­sa kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä Tom­mi Teu­ri jät­ti syyt­tä­mät­tä vero­hal­li­tuk­sen pää­joh­ta­jaa, vaik­ka esi­tut­kin­ta antoi syyt­teen nos­ta­mi­seen perus­teet. Syyt­tä­jä ker­toi jul­ki­suu­des­sa (aina­kin MOT-ohjel­mas­sa), että hän­tä oli pai­nos­tet­tu val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän virastosta. 

  En ota kan­taa Teu­rin väit­tee­seen. Se kui­ten­kin osoit­taa, että vaka­vas­ti otet­ta­va hen­ki­lö on jo jul­ki­suu­des­sa väit­tä­nyt val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­ton pai­nos­ta­neen. Viras­ton omaan teh­tä­vän­ku­vaan ei kuu­lu syyt­tä­jien ”pai­nos­ta­mi­nen” tai ohjaa­mi­nen taval­la, joka koe­taan pai­nos­ta­mi­sek­si, joten jäl­jel­le jää epäi­ly, että val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän­vi­ras­toa oli pai­nos­tet­tu ulko­puo­lel­ta ja se oli tai­pu­nut pai­nos­tuk­sen alla. Kis­sa on siis nos­tet­tu pöy­däl­le aina­kin ker­ran, vaik­ka se on saa­tu siel­tä sii­vot­tua pois. Asia ei ole vähäi­nen. Jos yhdes­sä­kin tapauk­ses­sa pai­nos­te­taan tai tai­vu­taan pai­nos­tuk­seen, koko syyt­tä­jä­lai­tok­sen riip­pu­mat­to­muus tulee kyseenalaiseksi. 

  Teu­ri oli koke­nut syyt­tä­jä ja komi­sa­rio Aar­nio on koke­nut polii­si­joh­ta­ja. On vai­kea uskoa, että he ovat jon­kin keit­tiöp­sy­ko­lo­gin tun­nis­ta­man vai­no­har­han sokai­se­mi­na tul­leet jul­ki­suu­teen taval­la, joka vaa­ran­taa hei­dän uran­sa. Toden­nä­köi­ses­ti he ovat halun­neet ker­toa yhteis­kun­nal­le jotain sel­lais­ta, mitä yhteis­kun­ta ei ole halun­nut kuulla. 

  Minus­ta yhteis­kun­ta tekee vain asian itsel­leen hel­pok­si, jos se lei­maa ikä­vät, mut­ta tut­ki­mi­sen arvoi­set väit­teet Tie­de­mie­hen tavoin paranoideiksi. 

  Jää­köön tämä tähän, kat­so­taan miten esi­tut­kin­nas­sa käy. Se on aina­kin sel­vää, että jok­si­kin aikaa huu­me­po­lii­sin toi­min­ta Hel­sin­gis­sä on saa­tu rampautettua.

 13. Jos lai­tan folio­ha­tun pää­hän, niin voi­sin joten­kin kuvi­tel­la huu­me­kaup­pi­aan saa­neen asiak­kaa­na olleen päät­tä­jän kouk­kuun sii­nä mie­les­sä, että pys­tyy kiris­tä­mään huu­me­pal­jas­tuk­sel­la. Tai sit­ten huu­me­po­lii­si saat­tai­si sel­vit­tää jotain jon­ka yhtey­des­sä voi­si käyt­tä­jäk­si pal­jas­tua joku päät­tä­jä. Täl­lais­ten tilan­tei­den vält­tä­mi­sek­si pitäi­si­kin olla edus­kun­nas­sa huu­me­ja­ke­lu työ­suh­de-etu­na, palaan asi­aan jah­ka tuo mus­ta heli­kop­te­ri häipyy…

 14. On aika taval­la eri luo­kan asia pai­nos­taa, esi­mer­kik­si soit­ta­mal­la tutul­leen jos­sa­kin viras­tos­sa, hel­lit­tä­mään otet­ta kuin läh­teä lavas­ta­maan rikok­sia ja nos­te­le­maan syyt­tei­tä (joi­ta ei ole tosin vie­lä nos­tet­tu, kun­han tut­ki­taan) val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän toimesta. 

  Oikeus­jär­jes­tel­mäl­lä on yleen­sä sel­lai­nen omi­nai­suus, että rikos on hel­pom­pi pis­tää pii­loon kuin lait­taa jut­tu pys­tyyn tekais­tul­la aineis­tol­la. Tekais­tu­ja rikos­jut­tu­ja var­maan voi olla ole­mas­sa, mut­ta väi­tän nii­den ole­van monin ver­roin har­vi­nai­sem­pia ja vai­keam­pia jär­jes­tää kuin jon­kun jutun hys­syt­te­ly hiljaiseksi. 

  Huu­me­ri­kol­li­suus on ylei­ses­tiot­taen kovin altis­ta kai­ken­lai­sil­le vil­leil­le spe­ku­laa­tioil­le — jois­ta osaa voi pitää hyvin­kin para­noi­di­si­na — kos­ka, kuten huu­meyk­si­kön yli­ko­mi­sa­rio Aamu-TV:ssä sanoi, polii­si jou­tuu kai­va­maan tapauk­set alus­ta pitäen omal­la työl­lään. Mitään asia­no­mis­ta­jia ei ole, ainoas­taan ilmian­ta­jia. Into näi­hin vil­lei­hin spe­ku­laa­tioi­hin näkyy näis­sä­kin kommenteissa.

  Lisäk­si polii­sin tut­ki­mi­nen rikok­ses­ta epäil­ty­nä on Suo­mes­sa jo itses­sään niin har­vi­nais­ta, että polii­siin vaka­vis­saan koh­dis­tu­va epäi­ly on pal­jon epä­to­den­nä­köi­sem­min tekais­tu kuin suun­nil­leen kehen tahan­sa muu­hun. Ennem­min­kin polii­sin teke­miä rikok­sia kuvit­te­li­sin lakais­ta­van maton alle, ottaen huo­mioon sen tavan, jol­la ko. riko­se­päi­lyt yleen­sä tutkitaan.

 15. Osmo:

  Raken­nus­bis­ness kuu­luu puo­luei­den toi­men­ku­vaan. Epä­asial­li­nen vai­kut­ta­mi­nen kaa­voi­tuk­seen ja sen yhtey­det puo­lue­ra­hoi­tuk­seen on ollut meil­lä- vakiin­tu­nut maan tapa,”

  Tämä on oikeas­ti hyvin mie­len­kiin­tois­ta. Ker­toi­sit­ko lisää? Mil­lä tavoin polii­ti­kot ovat vai­kut­ta­neet esi­mer­kik­si tont­tien hin­toi­hin hyö­dyt­tääk­seen vali­koi­tu­ja taho­ja, kuten esi­mer­kik­si omien puo­luei­den­sa omis­tuk­ses­sa ole­via rakennusliikkeitä.

  Olen sitä miel­tä, että jos tuol­lais­ta ilme­nee maas­sam­me, sel­lai­nen kor­rup­tio on murs­kat­ta­va sää­li­mät­tö­mäs­ti ja sii­hen syyl­lis­ty­viä on koh­del­ta­va erit­täin ankarasti!

 16. mark­ku:

  Legen­daa­ri­sin lie­nee raken­nus­lii­ke Haka dema­ri­val­lan vah­voi­na vuo­si­na. Raken­nusa­lal­la kuu­lee vie­lä­kin jut­tu­ja hur­jis­ta sau­nail­lois­ta jois­sa hom­mat sovit­tiin kave­reit­ten kes­ken par­hain päin.

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Haka_(rakennusyhti%C3%B6)

  Hom­ma ei var­maan ole tänä päi­vä­nä enää yhtä tör­ke­ää, muu­ta aina kun­ta­ta­sol­ta minis­te­ri­ta­sol­le har­ras­te­taan kai­ken­lais­ta koplaa­mis­ta, mis­sä jon­kin tie­tyn pää­tök­sen läpi­me­noon saa­te­taan sitoa mui­ta asiois­ta kuten pai­kal­li­sia raken­nus­hank­kei­ta. Avai­na­se­mas­sa pää­tök­siä teh­täes­sä on poliit­ti­sen elii­tin hil­jai­nen verkottuminen.

  Vas­tuu­teh­tä­viin ja toteu­tuk­seen sit­ten usein kun­nal­li­seen tyy­liin vali­taan sopi­vin eikä vält­tä­mät­tä pätevintä.

 17. Minun kiin­nos­tuk­se­ni asi­aan herät­ti komi­sa­rio Aar­nion toi­min­ta. Se on ollut polii­sil­le epä­ta­van­omais­ta. Sel­kein esi­merk­ki on hänen väit­teen­sä, että esi­tut­kin­nas­sa on kyse ajojahdista. 

  Mik­si Aar­nio toi­mii epä­ta­van­omai­ses­ti? En kek­si kuin kak­si syy­tä. Voi olla, että hän bluf­faa, kos­ka tie­tää yksik­kön­sä syyl­lis­ty­neen vir­ka­ri­kok­siin ja uskoo voi­van­sa ulos­tu­lol­laan häm­men­tää asi­aa ja vai­keut­taa esi­tut­kin­taa. Toi­nen vaih­toeh­to on, että hän on todel­la koh­dan­nut asias­sa jotain sel­lais­ta, jota pitää poik­keuk­sel­li­se­na ja jos­ta herää epäi­lys kät­ke­tyis­tä motii­veis­ta. Tämän epäi­lyn pitää olla vah­va, jos hän tuo sen jul­ki­suu­teen näin­kin suo­raan: ”Meis­tä on alka­nut tun­tua, että jokin taho halu­aa yksik­köm­me pois jär­jes­täy­ty­neen rikol­li­suu­den tor­jun­nas­ta” (hs.fi 12.12.2007).

  On epä­kiin­nos­ta­vaa lukea tääl­tä arvauk­sia sii­tä, kuin­ka tavan­omais­ta polii­sin jou­tu­mi­nen esi­tut­kin­taan on. Uskon, että Aar­nio tun­tee polii­sin toi­min­ta­ta­vat riit­tä­vän hyvin arvioi­dak­seen, onko kysees­sä nor­maa­li sisäi­nen lail­li­suus­val­von­ta. Jos oli­si, Aar­nio oli­si toi­mi­nut tavan­omai­ses­ti tode­ten, että hänen tie­dos­saan ei ole rikok­sia, mut­ta on hyvä, että esi­tut­kin­ta suo­ri­te­taan. Aina­kin minä haluan tie­tää, mik­si Aar­nio käyt­tää pal­jon kovem­paa kieltä. 

  Esi­tut­kin­ta ei tuo tähän vält­tä­mät­tä sel­vyyt­tä. Se sel­vit­tää nyt, onko huu­me­po­lii­si teh­nyt rikok­sia. Sii­hen kysy­myk­seen saa­daan vas­taus, mut­ta kysy­mys tut­kin­nan mah­dol­li­sis­ta kät­ke­tyis­tä motii­veis­ta ei ole tut­kin­nan koh­tee­na eikä se siten täl­lä selviä.

  ”Para­noi­di­ses­ti” asi­aan suh­tau­tu­vien ei ole syy­tä häve­tä. He ovat poik­keuk­sel­li­sen hyväs­sä ja tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa. Aar­nion esit­tä­mään väit­tee­seen ajo­jah­dis­ta ovat yhty­neet hänen epäil­lyt kol­le­gan­sa, kaik­ki komi­sa­rioi­ta ja kenttäpäälliköitä. 

  Oli­si roh­ke­aa olet­taa, että he kaik­ki ovat men­neet yhtä aikaa sekai­sin kuin teinipojat.

 18. Kyse on toden­nä­köi­syyk­sis­tä. Mil­lä toden­nä­köi­syy­del­lä Aar­nio antaa tuol­lai­sen lausun­non, jos a) polii­sin toi­min­taa todel­la vai­keu­te­taan tahal­laan ja vie­lä näin järein kei­noin ja b) jos kysees­sä on vain aivan rutii­nin­omai­nen tutkimus. 

  Suo­mes­sa polii­si on perin­tei­ses­ti anta­nut aika hui­mia lausun­to­ja ja vaa­ti­nut lisää oikeuk­sia. Se, että huu­me­po­lii­sin toi­min­taan koh­dis­tuu epäi­ly­jä, voi hyvin olla itses­sään näi­den polii­sien mie­les­tä “ajo­jah­tia”. Kun toi­mi­taan aivan toi­mi­val­tuuk­sien rajal­la — huu­me­po­lii­sil­le pait­si puhe­lin­kuun­te­lu, myös muun­lai­nen ihmis­ten seu­ran­ta on arki­päi­vää — syn­tyy var­mas­ti toi­si­naan hou­ku­tus men­nä vähän pidem­mäl­le. En tie­dä, onko täs­sä men­ty, mut­ta se ei yllät­täi­si. Jos on men­ty (vaik­ka sit­ten vasi­koi­den jut­tu­jen kat­so­mi­ses­sa sor­mien läpi) ja sii­tä on tul­lut “nor­maa­lia toi­min­taa”, niin sel­lai­seen puut­tu­mi­nen näh­dään hel­pos­ti epä­rei­lu­na toi­min­nan vai­keut­ta­mi­se­na. Täl­lai­nen reak­tio on erit­täin inhimillinen. 

  Minus­ta epäil­ty­jen ja hei­tä lähel­lä­ole­vien taho­jen asias­ta anta­mat lausun­not eivät ole kovin infor­ma­tii­vi­sia. Jos tut­kin­nas­sa on jotain tekaistua/hataraa ja epä­sel­vää aineis­toa, jon­ka poh­jal­ta toi­mi­taan, se voi tun­tua ajo­jah­dil­ta vaik­ka kukaan ei mitään kapu­loi­ta sinän­sä yrit­täi­si­kään lait­taa rat­tai­siin. En ihmet­te­li­si yhtään, jos vaik­ka rikol­li­set itse oli­si­vat anta­neet vil­le­jä lausuntoja/ilmiantoja huu­me­po­lii­seis­ta, jot­ka sit­ten osoit­tau­tu­vat perättömiksi.

  Sen­si­jaan se, että polii­si oli­si pää­se­mäs­sä jon­kun vir­ka­mies- tai poliit­ti­sen elii­tin jäl­jil­le ja sitä sen vuok­si oltai­siin läh­te­mäs­sä val­tio­syyt­tä­jän voi­min “pis­tä­mään kuriin”, on hyvin epä­to­den­nä­köi­nen. Se on samaa sar­jaa nii­den men­nei­den vuo­sien ylei­sön­osas­to­kir­joi­tus­ten ja “ilmian­to­jen” kans­sa, joi­den mukaan suun­nil­leen koko talous- ja poliit­ti­sen elä­män eliit­ti vetää päi­vät pit­kät kokaii­nia nokkaan.

 19. Tämä jat­kuu vie­lä HS:ssa. Aar­nio epäi­lee polii­sin sisäis­tä val­ta­tais­te­lua ja myön­tää itse, että hänel­tä saat­taa men­nä työ, kos­ka on tuo­nut asian julkisuuteen.

  Aloi­te­taan alus­ta. Entä jos tääl­lä oli­si väi­tet­ty, että kysees­sä on polii­sin sisäi­nen kamp­pai­lu, jos­sa KRP petaa parem­pia ase­tel­mia tule­vaan val­lan­ja­koon teh­tai­le­mal­la tut­kin­nan Hel­sin­gin huu­meyk­sik­köä vastaan?

  Var­mas­ti sekin oli­si ollut vai­no­har­hai­nen seli­tys. Eihän suo­ma­lai­nen polii­si tee X vrt. eihän suo­ma­lai­nen poliitikko
  voi olla sekaan­tu­nut Y.

  Link­ki: http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Ylikomisario+Aarnio+Ilmiantajat+ovat+poliiseja/1135232621437

 20. Tämä menee jo seman­tii­kas­ta vääntämiseksi. 

  Pidän vai­no­har­hai­si­na seli­tyk­siä, joi­den mukaan syy­tök­set ovat täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu­ja ja että nii­tä on läh­det­ty tuo­maan jul­ki­suu­teen sik­si, että a) halu­taan pei­tel­lä sitä, että joku kor­keal­la tahol­la oli­si sekaan­tu­nut huu­me­bis­nek­seen b) halu­taan kam­me­ta huu­me­po­lii­sia sivuun osa­na polii­sin sisäis­tä valtapeliä.

  Sii­tä, että joku polii­sin sisäl­lä on när­käs­ty­nyt esi­mer­kik­si muo­to­vir­hees­tä, on aika pit­kä mat­ka johon­kin polii­sin sisäi­seen sala­liit­toon. Tot­ta­kai eri yksi­köi­den kil­pai­lu­men­ta­li­teet­ti voi vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka her­käs­ti läh­de­tään ilmian­ta­maan toi­sia polii­se­ja vir­ka­vir­heis­tä. Ihmi­sis­tä­hän sii­nä on kyse. Oli­si perin kum­mal­lis­ta, jos asi­aan liit­ty­vil­lä ihmi­sil­lä ei oli­si jotain hen­ki­lö­koh­tai­sia int­res­se­jä, oli kyse sit­ten oman uran edis­tä­mi­nen, kateus tms.

  Täl­lai­set moti­vaa­tiot ovat kui­ten­kin yhden­te­ke­viä. Ei ole mitään mer­ki­tys­tä sil­lä, mis­tä vai­kut­ti­mis­ta tut­kin­ta on käyn­nis­tet­ty, olet­taen että tut­kin­ta itse suo­ri­te­taan puo­lu­eet­to­mas­ti. Tus­kin KRP:ssäkään niin tyh­miä ollaan, että ilmian­non teh­neet lai­te­taan tut­ki­maan tapausta. 

  Mut­ta edel­leen: Aar­nion kom­me­tit ovat sikä­li täy­sin arvot­to­mia että hän on itse epäil­ty. Tot­ta­kai epäil­ty on stres­saan­tu­nut ja var­sin­kin jos kokee epäi­lyn aiheet­to­mak­si, her­käs­ti syyt­tää ajojahdista.

 21. Kii­tos pro­vois­ta, kuten tästä:

  Pidän vai­no­har­hai­si­na seli­tyk­siä, joi­den mukaan syy­tök­set ovat täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu­ja ja että nii­tä on läh­det­ty tuo­maan jul­ki­suu­teen sik­si, että a) halu­taan pei­tel­lä sitä, että joku kor­keal­la tahol­la oli­si sekaan­tu­nut huu­me­bis­nek­seen b) halu­taan kam­me­ta huu­me­po­lii­sia sivuun osa­na polii­sin sisäis­tä valtapeliä.”

  Ei tuo ole muu­ta kuin olki­nuk­ke-argu­men­taa­tio. Tar­tu­taan yksit­täi­seen asi­aan, jota ei edes ole jul­ki­sa­not­tu esi­te­tys­sä muo­dos­sa ja tois­te­taan sitä osoi­tuk­se­na koko päät­te­ly­ket­jun heikkoudesta. 

  Väi­te, että joh­ta­vat polii­ti­kot ovat osa huu­me­kaup­paa ja pyr­ki­vät vai­kut­ta­maan huu­me­po­lii­sin toi­min­taan on edel­li­sen kir­joit­ta­jan oma. Hie­noa, jos viit­se­liäi­syyt­tä riit­tää oman itsen­sä kumoa­mi­seen — voi­ko sitä kut­sua skit­so­fre­ni­sek­si päät­te­lyk­si vai­no­har­hai­suu­den sijaan. 

  Tie­de­mies teki­si itsel­leen pal­ve­luk­sen, jos palai­si kes­kus­te­lun alkuun ja muis­tu­tuk­see­ni sii­tä, min­kä tapah­tu­ma­ket­jun seu­rauk­se­na Sulo Ait­to­nie­mi nousi edus­kun­taan. Sii­nä kuvios­sa oli­vat muka­na poliit­ti­set ryh­mät, pää­oma­ri­kas toi­mia­la, rikos­ket­jua tut­ki­va polii­si ja oikeusviranomaiset.

  On sym­paat­tis­ta aja­tel­la, että jos pää­oma­rik­kai­ta toi­mia­lo­ja ovat vaik­ka raken­nus­teol­li­suus, pank­ki­toi­min­ta, pros­ti­tuu­tio ja huu­me­kaup­pa, niin suo­ma­lai­sen elii­tin voi olet­taa sekaan­tu­neen vain kah­teen ensin mai­nit­tuun, kak­si jäl­kim­mäis­tä kun ovat moraa­li­ses­ti kyseenalaisia.

  Talous­ri­kok­seen ryh­ty­vil­lä oli­si sil­loin kak­si­ta­soi­nen moraa­li, joka sal­lii talou­del­li­sen tuo­ton hank­ki­mi­sen lait­to­mil­la kei­noil­la, mut­ta estää tiet­ty­jen, ehkä talou­del­li­ses­ti tuot­ta­vam­pien kei­no­jen hyö­dyn­tä­mi­sen. Täl­lai­nen kun­non talous­ri­kol­li­nen on kuin yrit­tä­jä, joka ei läh­de mukaan kehit­ty­vään toi­mia­laan, vaan pitäy­tyy omas­saan “moraa­li­syis­tä”. Täl­lai­nen toi­min­ta­pa on yri­tyk­ses­sä kuin yri­tyk­ses­sä var­min kei­no saa­da oma lii­ke­toi­min­ta loppumaan.

  Aar­nion kom­men­tit eivät uutu arvot­to­mik­si sik­si, että hän on epäil­ty. Ei, vaik­ka jokai­nen tie­tää, että syy­te­tyl­lä ei ole vel­vol­li­suut­ta pysyä totuu­des­sa. Aar­nio voi las­ke­tel­la velt­to­ja syy­tök­siä oikeus­sa­lis­sa, mut­ta nyt hän tekee sen jul­ki­suu­des­sa. Täs­sä on rat­kai­se­va ero. Näin hän menet­tää vir­ka-ase­man­sa edel­lyt­tä­män luot­ta­muk­sen, jos käy ilmi, että hän on puhu­nut pal­tu­ria. Sehän sel­vi­ää lopul­ta puo­lu­eet­to­mas­sa esitutkinnassa.

  Teks­tis­tä riit­tää ammen­net­ta­vaa: “Ei ole mitään mer­ki­tys­tä sil­lä, mis­tä vai­kut­ti­mis­ta tut­kin­ta on käyn­nis­tet­ty, olet­taen että tut­kin­ta itse suo­ri­te­taan puolueettomasti.” 

  Edel­li­ses­sä kap­pa­lees­sa kir­joit­ta­ja osoit­taa ymmär­rys­tä sil­le, että tut­kin­nan käyn­nis­tä­mi­seen voi olla luon­nol­li­sia motii­ve­ja, kuten ihmis­ten oman uran edis­tä­mien tai kateus. 

  Kysees­sä on oikeus­hal­lin­non sisäi­nen tut­kin­ta. Oikeus­hal­lin­nos­sa ei sai­si olla täl­lai­sia “alhai­sia” motii­ve­ja. Sil­ti kir­joit­ta­jan jat­ko­väi­te perus­tuu ole­tuk­seen, että itse tut­kin­ta suo­ri­te­taan puolueettomasti. 

  Tut­kin­nas­sa on muka­na KRP, jota väi­te­tään tut­kin­ta­pyyn­nön läh­tö­pai­kak­si. Sik­si jou­du­taan hyväk­sy­mään mel­koi­nen double stan­dard: KRP voi käyn­nis­tää tut­kin­nan alhai­sil­la motii­veil­la, mut­ta tut­kin­taa suo­rit­taes­saan se on täy­sin puolueeton!

  Tot­ta­kai epäil­ty on stres­saan­tu­nut ja var­sin­kin jos kokee epäi­lyn aiheet­to­mak­si, her­käs­ti syyt­tää ajo­jah­dis­ta.” Pitäi­si­kö jat­kaa, että sit­ten epäil­ty luon­nol­li­ses­ti hank­kiu­tuu tele­vi­sio­ka­me­roi­den eteen teke­mään itses­tään nar­rin yhdes­sä kol­le­go­jen­sa, komi­sa­rioi­den ja kent­tä­pääl­li­köi­den kanssa… 

  Minä meni­sin tv-uutis­ten sijaan jät­kien kans­sa sau­naan, lausui­sin muu­ta­man aggres­sii­vin ja odot­tai­sin esi­tut­kin­nan tulok­sia. Mut­ta ei, kun se Aar­nio on niin herk­kä, niin kuin huu­me­tut­ki­jat tun­ne­tus­ti ovat…

 22. En nyt ymmär­rä. Sekä nimi­mer­kit Iisi että Kut­ka esit­ti­vät hypo­tee­sin, että jokin mys­ti­nen eliit­ti tai “iso­ken­käi­set” hää­ri­si­vät huu­me­bis­nek­ses­sä. Tähän liit­tyi mie­les­tä­ni aika suo­ra vih­jaus, että huu­me­po­lii­siin koh­dis­tu­neet epäi­lyt oli­si­vat täy­sin tekais­tu­ja. Myö­hem­min, Aar­nion lausun­to­jen perus­teel­la “eliit­ti” muut­tui­kin sit­ten KRP:ksi, mut­ta en näh­nyt mis­sään, että Kut­ka oli­si kiis­tä­nyt vih­jan­neen­sa että syy­tök­set oli­vat tekaistuja. 

  Epäil­lyt eivät tie­ten­kään jul­ki­ses­ti mene sano­maan, että syy­tök­set oli­si­vat jotain muu­ta tekais­tu­ja, kos­ka se mer­kit­si­si syy­tös­ten myön­tä­mi­sen. Sik­si epäil­ty­jen esit­tä­mät väit­teet eivät ole infor­ma­tii­vi­sia kum­paan­kaan suun­taan. Hei­tä tulee pitää syyt­tö­mi­nä, kun­nes toi­sin todis­te­taan, mut­ta sekin on eri asia kuin usko­mi­nen sii­hen, että kysees­sä oli­si sala­liit­to huu­me­po­lii­sia vastaan. 

  Jos KRP:ssä ollaan oltu tie­toi­sia tai kuul­tu huhu­ja jos­tain vilun­ki­pe­lis­tä, niin sii­hen, tekee­kö joku ilmian­non vai ei, voi vai­kut­taa vaik­ka mikä

 23. Asia oli­si lähes yhden­te­ke­vä, jos esi­tut­kin­ta oli­si kuin kak­si­vai­hei­nen roko­tus, jos­sa ensin anne­taan pis­tos (kuu­lus­te­lu) ja vuo­den pääs­tä toi­nen vah­vis­ta­va (syyte/syyttämättäjättämispäätös). Lopus­sa kaik­ki rat­ke­aa ja välis­sä asi­aa ei tar­vit­se miettiä.

  Sen sijaan esi­tut­kin­nan aika­na ihmi­set ovat puo­lik­si toi­min­ta­ky­vyt­tö­miä, kos­ka eivät tie­dä lop­pu­tu­los­ta — vaik­ka tie­täi­si­vät itsen­sä syyttömiksi. 

  Pahin tilan­ne nor­maa­lin toi­min­nan kan­nal­ta on viran­hal­ti­jan pidät­tä­mi­nen viras­ta esi­tut­kin­nan ajak­si. Sil­loin orga­ni­saa­tio lamaan­tuu. Sik­si esi­tut­kin­taa ei saa kos­kaan käyn­nis­tää alhai­sil­la motii­veil­la. Ei, vaik­ka vedot­tai­siin sii­hen, että tut­kin­nas­sa sel­vi­ää syyl­li­syys tai syyttömyys.

  En ole näh­nyt, että kukaan oli­si tääl­lä esit­tä­nyt väi­tet­tä, että syyt­teet oli­si­vat täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu­ja. Tie­de­mies on itse tar­jon­nut tätä väi­tet­tä mui­den suu­hun. Syyt­teet ovat joko täy­sin paik­kan­sa­pi­tä­mät­tö­miä, osin paik­kan­sa­pi­tä­viä tai täy­sin paik­kan­sa­pi­tä­viä. Meis­tä ei kukaan voi sitä tie­tää täs­sä vaiheessa.

  Ja ihan vie­lä vii­mei­sen ker­ran: komi­sa­rio Aar­nion ja hänen kol­le­go­jen­sa ulos­tu­lo asias­sa on polii­sin ja suo­ma­lai­sen median his­to­rias­sa poik­keuk­sel­li­nen. Jos ainoa mah­dol­li­nen sii­tä vedet­tä­vä joh­to­pää­tös on, että Aar­nio on “herk­kä”, yhteis­kun­ta on onnis­tu­nut kas­vat­ta­maan lap­sen­sa hyvin. Sys­tee­mis­sä ei ole vir­hei­tä, eihän.

 24. Nimi­merk­ki “Iisi” kirjoitti:

  Täs­sä hil­jai­suu­des­sa ja sai­raus­lo­mis­sa herää tiet­ty epäi­lys, että huu­me­po­lii­si on pääs­syt lii­an iso­jen ken­kien jäljille.”

  Nimi­merk­ki “Kut­ka” kirjoitti:

  Jos eliit­ti hää­rii­kin nyt huu­me­bis­nek­ses­sä raken­nus­toi­min­nan sijaan — tai lisäk­si.”, asiayh­tey­des­sä, jos­sa vih­ja­si Sulo Ait­to­nie­men kuu­lus­te­lu­me­ne­tel­miin koh­dis­tu­nei­den epäi­ly­jen olleen tekaistuja.

  Mitä muu­ta tämä on kuin vih­jauk­sia sii­tä, että syy­tök­set ovat tekais­tu­ja? Jos tämä ei ollut tar­koi­tus, niin sit­ten ymmär­sin väärin. 

  Tekais­tu syy­tös on eri asia kuin paik­kan­sa­pi­tä­mä­tön. Joku voi teh­dä perät­tö­män ilmian­non esi­mer­kik­si vää­ri­nym­mär­ryk­sen vuok­si. Ja kyl­lä­hän sys­tee­mis­sä voi olla ja toden­nä­köi­ses­ti onkin virheitä. 

  Kuten jo moneen ker­taan kir­joi­tin, se, mitä Aar­nio sanoo, ei anna syy­tös­ten toden­pe­räi­syy­des­tä mitään infor­maa­tio­ta, ellei sitä voi­da ver­ra­ta joi­hin­kin fak­toi­hin. Näi­tä fak­to­ja ei meil­lä täs­sä kes­kus­te­lus­sa ole käy­tet­tä­vis­sä. On pal­jon mah­dol­lis­ta, että Aar­nio on aidos­ti tie­tä­mä­tön ja kuul­lut vain huhu­ja — aina­kin eilen hän tele­vi­sios­sa sanoi näin — ja on myös mah­dol­lis­ta, että hän tie­tää enem­män. Hän voi myös sumut­taa ja yrit­tää heit­tää epäi­lyk­siä koko tut­kin­nan ylle, jos hän onkin syyl­lis­ty­nyt johon­kin. Kos­ka tätä ei voi miten­kään tie­tää, Aar­nion lausun­not eivät ole kovin informatiivisia. 

  En myös­kään kiis­tä­nyt sitä, ettei­vät­kö täl­lai­set syy­tök­set ja tämä tut­kin­ta vai­keut­tai­si huu­me­po­lii­sin työ­tä. Näin asia sel­väs­ti on, ja sik­si asia pitää nopeas­ti sel­vit­tää. Mut­ta edel­leen, jul­ki­nen spe­ku­laa­tio esi­tut­kin­nan täs­sä vai­hees­sa sii­tä, että onko taus­tal­la jokin eliit­ti tai, vii­mei­sim­pä­nä, KRP:n val­ta­pyr­ki­myk­set, on jok­seen­kin hedel­mä­tön­tä ja jopa epäasiallista.

 25. Jos se on hedel­mä­tön­tä ja epä­asial­lis­ta, niin eikös lope­te­ta se tähän… 

  Pitäi­si­kö ymmär­tää, että sit­ten nii­tä spe­ku­laa­tioi­ta vas­ta saa esit­tää, kun esi­tut­kin­ta on valmistunut? 

  Jos Aar­nion sanat eivät ole infor­ma­tii­vi­sia, kos­ka ei ole fak­to­ja ver­rat­ta­vak­si, sama pätee myös esi­tut­kin­ta­pyyn­töön ja KRP:n mah­dol­li­siin tie­toi­hin, kos­ka ei ole fak­to­ja, joi­hin verrata.

  Emme siis voi perus­tel­lus­ti olet­taa mitään ja tämä kes­kus­te­lu on witt­gens­tei­ni­lai­sit­tain turha.

 26. Se on kui­ten­kin var­maa, että kyse on ihmi­sis­tä, yksi­löis­tä, joi­den toi­min­taan vai­kut­ta­vat inhi­mil­li­set aja­tuk­set, tun­teet, teot, motii­vit, jne. Ihmis­luon­ne on hyvin ahne, ylpeä, itse­käs… Mikään vaih­toeh­to täs­sä tapauk­ses­sa ei siis ole pois­sul­jet­tu. Uskon että mikään täs­sä blo­gis­sa epäil­ty vaih­toeh­to ei ole mah­do­ton, eikä lii­an vai­no­har­hai­nen. Mik­si Suo­mes­sa ei tapah­tui­si saman­kal­tai­sia asioi­ta kuin muu­al­la maa­il­mas­sa? Luul­tiin­han sitä, ettei tääl­lä taka­pa­ju­las­sa tuli­si tapah­tu­maan koulusurmiakaan…

 27. [Ei tar­vit­se jul­kais­ta, kun on niin häti­köi­tyä ja poh­ti­ma­ton­ta tekstiä.]

  Alkaa­ko täs­tä todel­la­kin olla jo vuosi? 

  Polii­sin ylim­mäl­tä joh­dol­ta tip­puu kum­mal­li­sia kommentteja.

  Kun kih­la­kun­nan­syyt­tä­jä sanoo, että hän­tä on uhkail­tu polii­sin toi­mes­ta tote­aa KRP:n pääl­lik­kö vain, että hän ei pidä tapah­tu­nut­ta mahdollisena. 

  Kar­hu ryh­män pääl­lik­kö perää apu-leh­des­sä syy­te­suo­jaa polii­seil­le seu­raa­vas­ti: “Jos­kus tun­tuu, että mie­het, jot­ka täs­sä työs­sä koko ajan otta­vat kan­taak­seen vam­mau­tu­mi­sen­sa tai kuo­le­man­sa ris­kin, jou­tu­vat tosi­pai­kas­sa vie­lä miet­ti­mään, joh­taa­ko hei­dän rat­kai­sun­sa syyt­tei­siin ja mah­dol­li­siin vahin­gon­kor­vauk­siin. Ei se ole oikein.”

  Nyt on Hel­sin­gin polii­sin lisäk­si syyt­tees­sä Van­taan polii­si ja KRP. Eril­li­siä juttujako? 

  Ongel­ma ei ole pel­käs­tään polii­sin ongel­ma. Ongel­ma on koko yhteiskunnan. 

  Huu­me­ky­sy­myk­ses­sä polii­sin on annet­tu mää­rit­tää mikä on rikos, mil­lai­nen ran­gais­tus tulee, mit­kä on käy­tet­tä­vät toi­met ja kuka on toi­mien koh­de. Täs­tä seu­raa luon­nol­li­ses­ti ongel­ma, kun sekä lain­sää­tä­jä että toi­meen­pa­ni­ja antaa val­vo­van eli­men ottaa hal­tuun oman toimialansa. 

  Ikä­vä puo­li täs­sä on se, että pää­kau­pun­ki­seu­dun polii­sia on yleen­sä pidet­ty todel­la hyvä­nä ja ongel­mat on yleen­sä mää­ri­tel­ty maa­kun­tien pien­ten pii­rien ongelmiksi.

  In the futu­re, eve­ry­one will be ano­ny­mous for 15 minutes.”

 28. TOR- ver­kos­sa kaup­paa pitä­nyt nimi­merk­ki “Rau­ta­kou­ra” sekä doup­pi­kaup­pa “Ana­bo­licS­hop­Fi” oli­vat Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sin bisneksiä.

  Jos huu­me­po­lii­si pyö­rit­ti aikoi­naan hom­maan ver­kos­to­mark­ki­noin­nil­la, niin nyt se on verkossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.