Ihmiset pois autojen tieltä?

(Kolum­ni Hel­sin­gin Uutisissa) 

 

Yli­por­mes­ta­ri Jus­si Pajusen (kok) pyr­ki­mys ohja­ta asiak­kai­ta kes­kus­tan liik­kei­siin kehä­tei­den auto­mar­ket­tien sijaan on kan­na­tet­ta­va. Auto­mar­ke­tit ovat kau­pun­ki­ra­ken­teen loi­sia, jota ei pidä ruok­kia. Aja­tus lisä­tä kes­kus­tan autoi­lua ei ole uusi, vaik­ka se sai­kin ihmi­set raivoihinsa. 

 

Hel­sin­gin kes­kus­taan suun­tau­tu­vaa auto­lii­ken­net­tä on sää­del­ty koh­ta 40 vuot­ta pysä­köin­ti­paik­ko­jen mää­räl­lä. Kun val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen pää­tök­sen hylä­tä Smith-Pol­vi­sen suun­ni­tel­mas­sa ehdo­te­tut moot­to­ri­tiet kau­pun­gin kes­kus­taan, oli pak­ko teh­dä pai­su­val­la auto­lii­ken­teel­le jotain. Se jokin oli pitää pysä­köin­ti­paik­ko­jen­mää­rä pie­ne­nä samal­la kun jouk­ko­lii­ken­net­tä parannettiin. 

 

Se tep­si. Vaik­ka auto­lii­ken­ne on kas­va­nut kaik­kial­la muu­al­la pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, nie­mel­le suun­tau­tu­van lii­ken­teen kas­vu päät­tyi vuo­den 1970 tienoilla.

Vii­me vuo­si­na tätä ruu­via on löy­sät­ty Pek­ka Kor­pi­sen (sd) joh­dol­la juu­ri kes­kus­tan kaup­po­jen tuke­mi­sek­si. Pysä­köin­ti­paik­ko­ja on lisät­ty sel­väs­ti yli sen 33000 kap­pa­leen, jos­ta ymmär­tääk­se­ni on edel­leen voi­mas­sa val­tuus­ton pää­tös. Pysä­köin­ti­paik­ko­jen lisäys on joh­ta­nut lii­ken­teen kas­vuun, ruuh­kiin, meluun ja saas­tei­siin. Vähän useam­pi on autol­laan kes­kus­taan pääs­syt, mut­ta hitaam­min. Bus­sit ja rati­kat sei­so­vat samois­sa ruuh­kis­sa. Jalan­kul­ki­jan kan­nal­ta olo­suh­teet ovat muut­tu­neet huo­nom­mik­si. En ole lain­kaan var­ma, että täs­tä on ollut kes­kus­tan kau­poil­le lopul­ta mitään hyötyä.

 

Katu­verk­ko on nyt niin täyn­nä, että lisä­hel­po­tuk­set autoil­le vai­keut­tai­si­vat myös autoi­li­joi­den elämää.

 

Entä lisää väy­liä? Ne eivät ruuh­kia hel­pot­tai­si vaan siir­täi­si­vät ne vain pai­kas­ta toi­seen. Katu­verk­ko on koko­nai­suus, jon­ka läpäi­sy­ky­ky ei para­ne, ellei jok­seen­kin kaik­kia katu­ja leven­ne­tä. Lisä­kais­tat oli­si otet­ta­va jal­ka­käy­tä­vis­tä. Ihmi­set pois auto­jen tiel­tä! Sepä vas­ta kes­kus­taa elävöittäisi! 

 

Lisää suju­vuut­ta saa­tai­siin Kes­kus­ta­tun­ne­lil­la, jota Jus­si Paju­nen tun­tuu läm­pi­mäs­ti kan­nat­ta­van. Tun­ne­li mak­sai­si jär­jet­tö­män pal­jon, 500 mil­joo­naa euroa. Jokai­sen hel­sin­ki­läi­sen on varau­dut­ta­va mak­sa­maan tun­ne­lis­ta yli puo­let kuu­kausi­pal­kas­taan. Sil­lä rahal­la paran­tai­si kes­kus­tan olo­ja pal­jon tehok­kaam­min käyt­tä­mäl­lä rahat jouk­ko­lii­ken­tee­seen. Kun hyö­ty tun­ne­lis­ta tuli­si lähin­nä kes­kus­tan kiin­teis­tö­no­mis­ta­jil­le, näi­den pitäi­si se myös mak­saa. Tus­kin nekään tun­ne­lia haluai­si­vat, jos se hei­dän mak­set­ta­vak­seen tuli­si. 

 

Yrit­tä­jien mie­les­tä pysä­köin­ti­mak­su­ja pitäi­si alen­taa vii­kon­lop­pui­sin. Sen kun alen­ta­vat. Val­tao­sa pai­kois­ta on yksi­tyi­sis­sä pysäköintipaikoiss

11 vastausta artikkeliin “Ihmiset pois autojen tieltä?”

 1. Auto­mar­ke­tit­tien suh­teen kan­nat­taa olla tark­ka­na. Hel­sin­ki-kes­kei­ses­sä kie­len­käy­tös­sä vilah­te­lee Jum­bot ja Sel­lot samas­sa lausees­sa vaik­ka kyse on mie­les­tä­ni vähän eri asias­ta. Esim. Sel­lo ja Iso Ome­na ovat uusia kau­pun­ki­kes­kuk­sia, jot­ka pitä­vät sisäl­lään myös pal­ve­lui­ta (mm. kir­jas­to) ja jot­ka sijait­se­vat asu­tuk­sen kes­kel­lä, toi­sin kuin Jum­bo joka on mie­les­tä­ni auto­mar­ket. Espoos­sa­kin kehi­tys­tä on toki ollut myös huo­noon suun­taan, mut­ta juu­ri noi­ta jul­ki­sen lii­ken­teen ja asu­tuk­sen kes­kel­le raken­net­tu­ja kaup­pa­kes­kuk­sia pitäi­si tukea ei vähätellä.

  Hel­sin­gin kes­kus­tan asu­kas­mää­rä ei enää suu­res­ti kas­va. Pitäi­si tun­nus­taa että sil­loin ei kas­va kaup­po­jen asiak­kai­den­kaan mää­rä. Asiak­kai­den mää­rä kas­vaa vain jos hou­ku­tel­laan lisää ihmi­siä kau­em­paa. Täl­löin aina osa tulee autoil­la, pit­kiä mat­ko­ja ja autoi­lun mää­rä kas­vaa. Mie­les­tä­ni ainoa tapa pitää pää­kau­pun­ki­seu­dun lii­ken­ne kuris­sa on raken­taa vah­vo­ja alue­kes­kusia kes­kus­tan ulko­puo­lel­le. Kun liik­ku­mi­sen mää­rä pysyy kuris­sa sil­loin pysyy autoi­lu­kin mää­rä. Tämä täy­tyi­si teh­dä sil­lä­kin kus­tan­nuk­sel­la että Hel­sin­gin kes­kus­tan liik­keen­har­joit­ta­jien tili­pus­sit eivät enää kas­vai­si seu­dun väki­mää­rän mukana.

  Hel­sin­gis­sä kan­nat­tai­si kes­kit­tyä nyt sii­hen kuin­ka kau­pun­ki tur­vaa asuk­kai­den­sa viih­ty­vyy­den niin että kes­kus­tan omat asuk­kaat edes asioi­si­vat kes­kus­tas­sa. Itke­mi­nen välil­lä sii­tä että maa­lais­ten autot täyt­tä­vät kes­kus­tan kadut ja välil­lä sii­tä että ne eivät täy­tä katu­ja ei oikein vakuu­ta. Lop­pu­jen lopuk­si epä­toi­voi­nen yri­tys kas­vat­taa Hel­sin­gin kes­kus­tan asia­kas­mää­riä tekee vain hal­laa koko seu­dun lii­ken­teen kehitykselle.

 2. Osmo:

  Auto­mar­ke­tit ovat kau­pun­ki­ra­ken­teen loi­sia, jota ei pidä ruokkia.” 

  Sini­vih­reä:

  Vaik­ka asias­ta oli­si eri miel­tä­kin, kie­li­ku­va oli muka­van väri­käs. Loi­sia ei kai kuten­kaan aktii­vi­se­ti ruo­ki­ta, vaan ne otta­vat ravin­ton­sa ilman että koh­de on mil­lään tavoin asial­le myö­tä­su­kai­nen. Loi­nen voi­si olla parem­min­kin esim verot­ta­ja, joka kerää rahaa yllä­pi­tääk­seen jouk­ko­lii­ken­net­tä, halusi­pa mak­sa­ja sitä tai ei. Ver­tai­sin auto­mar­ket­te­ja mie­luum­min pullasorsiin.

  Hel­sin­gis­sä turis­tei­le­va Sini­vih­reä kan­nat­taa ruuh­ka­mak­su­ja pää­kau­pun­gin lii­ken­teen rajoit­ta­mi­sen kei­no­na. Turis­til­le ruuh­ka­mak­su ei mer­kit­se käy­tän­nös­sä mitään, ja tilaa löytyisi.

 3. Mik­ko on oikeas­sa: On har­haan­joh­ta­vaa ja täs­sä tapauk­ses­sa jopa vahin­gol­lis­ta niput­taa kaik­ki ei-kes­kus­ta­pai­not­tei­set lii­ke­rat­kai­sut yhdek­si “automarketit”-nimiseksi nipuksi. 

  Vahin­gol­lis­ta se on sik­si, että Hel­sin­gin kes­kus­ta on yksin­ker­tai­ses­ti lii­an pie­ni ja aivan lii­an syr­jäs­sä ihmis­ten nor­maa­leil­ta kul­ku­rei­teil­tä pys­tyäk­seen pal­ve­le­maan koko pää­kau­pun­ki­seu­tua. Sel­lai­sen rat­kai­sun yrit­tä­mi­nen joh­taa väki­sin­kin tur­han autoi­lun — joko yksi­tyi­sau­toi­lun tai tur­han jouk­ko­lii­keh­ti­mi­sen — lisääntymiseen.

  Jär­ke­väm­pää oli­si kehit­tää Mal­min ja Itä­kes­kuk­sen kal­tai­sia alue­kes­kuk­sia, jois­sa päi­vit­täi­seen ja vii­kot­tai­seen elä­mään tar­vit­ta­vat asiat sai­si hoi­del­tua hyvien ja lyhyi­den jouk­ko­lii­ken­neyh­teyk­sien — tai käve­ly­mat­kan — päässä.

 4. Auto­mar­ke­tit ovat kau­pun­ki­ra­ken­teen loi­sia, jota ei pidä ruokkia.” 

  Tuos­ta olen kyl­lä eri miel­tä, vai onko mah­dol­li­ses­ti niin, että auto­mar­ket­tiin kul­je­taan autol­la ja kes­kus­taan jul­ki­sil­la? Jos on, niin asia sel­vä. Jol­lei, niin voin olla edel­leen vää­räs­sä, mut­ta oli­si kiva jos joku selittäisi. 

  Ruuh­kat ovat tie­tääk­se­ni paho­ja sik­si että ne 

  a) saas­tut­ta­vat, kos­ka autoi­li­jat jou­tu­vat kiih­dyt­tä­mään ja jar­rut­ta­maan jat­ku­vas­ti; ja

  b) yksit­täi­nen autoi­li­ja aiheut­taa muil­le ulkois­vai­ku­tuk­sen joka näkyy muun lii­ken­teen kär­si­mä­nä ajan­huk­ka­na (auto lisää vapaal­la väy­läl­lä ei hidas­ta ketään, kun taas ruuh­kas­sa se tuk­kii väy­län entis­tä pahemmin). 

  Kes­kus­tan ruuh­kat lie­ne­vät monin ver­roin pahem­pia kuin mitä ne iki­nä ovat ajo­mat­kal­la auto­mar­ket­tiin. Luu­li­si siis että on mah­dol­lis­ta pur­kaa pahim­pia ruuh­kia kes­kus­tan ulko­puo­lel­le väy­lien var­teen kes­kus­tan park­ki­paik­ko­ja rajaa­mal­la ja auto­mar­ket­te­ja fik­sus­ti sijoit­ta­mal­la niin, että lisään­ty­neen väy­lä-autoi­lun (mm. pidem­mät mat­kat) hai­tat jää­vät pie­nem­mik­si kuin vähen­ty­neen kes­kus­ta-autoi­lun hyöty.

 5. Mik­ko,

  Aivan! Mik­si juu­ri Hel­sin­gin kes­kus­ta oli­si se “oikea” paik­ka teh­dä ostok­sen­sa, jos jokin muu pal­ve­lui­den kes­kit­ty­mä on lähem­pä­nä? Mikä mie­lek­kyys on läh­teä Espoos­ta Sel­lon ohi nie­men kär­keen oli väli­nee­nä oma auto tai jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neet? Mikä? 

 6. Puhuin auto­mar­ke­teis­ta, jol­lai­nen on esi­mer­kik­si Jum­bo. Itä­kes­kus taas on hyvin vähän auto­mar­ket. Tämä ei ole diko­to­mia. Kaup­pa­kes­kuk­sil­le voi­si las­kea auto­mar­ket-indek­sin sen perus­teel­la, kuin­ka suu­ri osa asiak­kais­ta tulee pai­kal­le autolla. 

  Kau­pun­ki­ra­ken­teel­li­ses­ti Sel­lo on hyväl­lä pai­kal­la, mut­ta sil­ti se on aika­pal­jon auto­mar­ket. Se ei joh­du Sel­los­ta itses­tään vaan sii­tä, että Espoon yhdys­kun­ta­ra­ken­ne on sel­lai­nen, että monen on käy­tä­vä kau­pas­sa autol­la. Ei rii­tä, että kaup­pa­kes­kuk­seen pää­see jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä, pitäi­si pääs­tä myös kotiin.

  Jos käy joka tapauk­ses­sa kau­pas­sa autol­la, ei ole mikään itsei­sar­vo tun­kea sil­lä autol­la Hel­sin­gin kes­kus­taan. Valt­gao­sa Hel­sin­gin nie­men kaup­po­jen asiak­kais­ta tulee muu­ten kuin hen­ki­lö­au­tol­la. Sinän­sä kes­kus­ta on vähem­män ruuh­kau­tu­nut kuin kehätiet.

 7. Sel­lo ja Lep­pä­vaa­ra on her­kul­li­nen esimerkki.

  Lep­pä­vaa­ran Maxi oli suo­men ensim­mäi­nen auto­mar­ket, eikä siel­lä pit­kään aikaan muu­ta ollut­kaan kuin se ja McDo­nalds. Espoon kaa­voi­tuk­sen vit­kas­te­lul­la lie­nee ollut jotain teke­mis­tä sen kans­sa, että Hel­sin­ki omis­ti maat.

  80-luvul­la raken­net­tiin ase­man itä­puo­li ja kaup­pa­kes­kus Gal­le­ria. Nyt siel­lä sit­ten on Sel­lo ja jon­kun ver­ran lisää asutusta.

  Sel­los­sa on 2500 park­ki­paik­kaa, 1,2 ihmis­tä per auto tihey­del­lä tämä tar­koit­taa noin 3000 autol­la tul­lut­ta asia­kas­ta. Kehä I muu­ten vetää ehkä 4000 autoa tun­nis­sa, sat­tu­nees­ta syys­tä se on Lep­pä­vaa­ran koh­dal­la luul­ta­vas­ti Suo­men ruuh­kai­sin tieosuus.

  Sel­los­sa oli­kin las­ket­tu osit­tain juna­lii­ken­teen varaan, mut­ta tämä ei ole oikein toi­mi­nut. Lep­pä­vaa­ra ei sinän­sä ole jalan­kul­ku­ym­pä­ris­tök­si ihan huo­no, mut­ta ei siel­lä oikein ole mitään muu­ta kiin­nos­ta­vaa ole kuin kau­pat. Samal­la junal­la pää­see nopeas­ti kes­kus­taan jos­ta löy­tyy kau­pat ja pal­jon muu­ta­kin. Eli sama ongel­ma kuin Hert­to­nie­mes­sä, se on niin lähel­lä kes­kus­taa ettei se oikein pys­ty kil­pai­le­maan saa­vu­tet­ta­vuu­del­la, ja sen takia met­roa­se­man vie­res­sä ton­tit kas­vaa pajua.

  Lep­pä­vaa­ral­la on myös toi­nen kaup­pa­kes­kus­ten ongel­ma, liik­kei­den aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­la alue on täy­sin pys­tyyn kuol­lut kos­ka kaup­pa­kes­kus on sul­jet­tu. Yri­tä sii­nä sit­ten pyö­rit­tää elo­ku­va­teat­te­ria tai ravin­to­laa. Sama jut­tu Itäkeskuksessa.

  Olin aikoi­naan Per­kaal­la Turun­väy­län ja Kehä I ris­teyk­ses­sä töis­sä. Busi­ness Park mai­nos­ti itse­ään hyvil­lä lii­ken­neyh­teyk­sil­lä, kak­si moot­to­ri­tie­tä, joke­ri­bus­si ja vie­lä juna-ase­ma! Pait­si että ne moot­to­ri­tiet ovat tukos­sa, Joke­ri siten samoin, ja juna-ase­mal­le kävel­lään kilo­met­ri moot­to­ri­tien vier­tä. Autoi­le­vat kol­lee­gat tuli­vat töi­hin joko ennen seit­se­mää tai yhdek­sän jäl­keen. Itse kul­jin Poh­jois-Hel­sin­gis­tä. Riip­pu­mat­ta sii­tä käy­tin­kö mat­kaan hen­kiö­au­toa, bus­si — juna (kol­me vaih­toa) tai bus­si — bus­si (yksi vaih­to) yhdis­tel­mää, vai pol­jin­ko pyö­räl­lä niin aikaa sai vara­ta tun­nin. Koo­mis­ta täs­sä on että mihin­kä tahan­sa kan­ta­kau­pun­kiin oli­si lähes joka puo­lel­ta pää­kau­pun­ki­seu­tua pääs­syt autol­la­kin paremmin.

  Hel­sin­kiin. Kes­kus­tan lii­ke­vaih­to kas­vaa talous­kas­vun myö­tä, en oikein ymmär­rä koh­kaa­mis­ta kes­kus­tan elin­voi­mas­ta. Suh­teel­li­ses­ti lii­ke­vaih­to tosin pie­nee, kos­ka väki­lu­ku kas­vaa alueil­la joil­la on huo­not jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det kes­kus­taan. Sinän­sä en näe mitään ongel­maa sii­nä että Kirk­ko­num­me­lai­set käy­vät Kirk­ko­num­mel­la kau­pas­sa, mut­ta mui­ta kuin ostos­kes­kuk­sia ei syr­jem­mäl­le oikein syn­ny yllä­mai­ni­tuis­ta syis­tä. Hyvä yhteys kes­kus­taan ja sen moni­puo­li­seen tar­jon­taan on var­mas­ti Nur­mi­jär­ve­läis­ten­kin toiveissa.

  Pitäi­si raken­taa rataa nime­no­maan reu­na-alui­eil­la, esim. täs­sä blo­gis­sa käsi­tel­ty His­ta. Toi­saal­ta Hel­sin­ki voi­si tukea lähi-etä­kes­kuk­si­aan, eli Töö­lö — Pasi­la — Kal­lio kol­mio­ta. Kes­kus­tan pitäi­si kas­vaa poh­joi­seen, se tekee sitä kau­pun­gin toi­mis­ta huo­li­mat­ta­kin, mut­ta kehi­tys­tä voi­si nopeut­taa. Län­si­met­ro aut­taa saa­vu­tet­ta­vuut­ta, mut­ta Pisa­ra-rata oli­si iso piris­tys­ruis­ke, sekä Oop­pe­ran seu­tu että Haka­nie­mi oli­si­vat suo­raan pää­ra­dan lähi­ju­nien reitillä.

 8. Niin Osmo, ymmär­rän että tar­koi­tit juu­ri Jum­bon tyy­li­siä auto­mar­ket­te­ja, mut­ta sanoit Pajusen pyr­ki­mys­ten ole­van kan­na­tet­ta­via, juu­ri tämän takia pitäi­si olla mie­les­tä­ni tark­ka­na näis­sä kom­men­teis­sa. Vaik­ka Paju­nen kor­jai­li­kin lausun­to­jaan kun ylei­nen mie­li­pi­de ne tyr­mä­si, niin ennen var­si­nais­ta kohua hänen lauseen­kään­teen­sä oli­vat kyl­lä aika sel­keät. Esim. kaup­pa­leh­den jutus­sa 2.11. Paju­nen vas­tus­taa nime­no­maan “jum­bo­jen ja iso­jen ome­nien satel­liit­ti­kau­pun­ke­ja” ei siis kehä III:n automarketteja.

  http://www.kauppalehti.fi/4/0x3001905ac/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?
  oid=6912&request_ahaa_info=true

  Pitäi­si siis näh­dä ihmis­ten todel­li­set tavoit­teet noi­den kol­meen ker­taan kor­jail­tu­jen lausun­to­jen takaa. Itsel­le­ni Paju­nen ei aina­kaan ole kos­kaan eri­tyi­sen mie­lek­kään ja eko­lo­gi­sen kau­pun­ki­ra­ken­teen puolustajana.

  Sel­lo on toden­tot­ta var­mas­ti lähel­lä auto­mar­ket­tia ja aina­kin myyntimäärä/pysäköintipaikka ‑indek­sil­lä kaup­pa­kes­kuk­set voi lait­taa Osmon hah­mot­te­le­maan jär­jes­tyk­seen. Syy­nä auto­jen mää­rään Espoon kaup­pa­kes­kuk­sis­sa on varmasti
  juu­ri asu­tuk­sen haja­nai­suus. Asial­le pitäi­si ehdot­to­mas­ti teh­dä jotain, mut­ta tär­keä kysy­mys kui­ten­kin on miten haja­nai­suut­ta kor­jat­tai­siin. Vaih­toeh­to­lin­jo­ja olen jotenkin
  hais­tel­lut ole­van val­lal­la kak­si. Toi­ses­sa raken­ne­taan nuk­ku­ma­lä­hiöi­tä jot­ka tukeu­tu­vat Hel­sin­gin kes­kus­tan pal­ve­lui­hin ja toi­ses­sa aktii­vi­sia kau­pun­ki­kes­kuk­sia, jot­ka yrit­tä­vät olla pal­ve­luis­taan mah­dol­li­sim­man oma­va­rai­sia. Ensim­mäi­nen mie­les­tä­ni joh­taa var­maan autois­tu­mi­seen, epä­miel­lyt­tä­vään asu­mi­seen ja nur­mi­jär­ve­läis­ty­mi­seen, jäl­kim­mäi­nen hyvin teh­ty­nä voi kään­tää kau­pun­ki­ra­ken­net­ta oike­aan suuntaan.

  Osmo on jos­kus sano­nut että ker­ran raken­net­tu auto­kau­pun­ki ei muu­tu enää jouk­ko­lii­ken­ne­kau­pun­gik­si — itse antai­sin kui­ten­kin vähän toi­voa. Hom­ma onnis­tuu kyl­lä kun­han on malt­tia ja pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Esim. Lep­pä­vaa­ra on jouk­ko­lii­ken­teel­li­ses­ti vas­ta alus­sa, kirit­tä­vää on usean vuo­si­kym­me­nen ajal­ta. Kun­han ensi­hä­tään kau­pun­ki­ra­ta saa­daan jat­ket­tua Espoon kes­kuk­seen ja Joke­ri rai­tel­le ja irti ruuh­kis­ta voi­tai­siin ehkä vähä­sen pääs­tä eteen­päin. Ehkä sit­ten voi­tai­siin pik­ku­hil­jaa supis­taa park­ki­ti­lan mää­rää tai muut­taa sitä maksulliseksi.

 9. Ihmi­set pois auto­jen tiel­tä” oli otsikko!

  Saa­tai­siin­ko Helsn­gin kes­kus­tas­ta Roma­nias­ta tul­leet ker­jä­läi­set pois jalan­kul­ki­joi­den tiel­tä? Ostos­viih­ty­vyyt­tä hait­taa ikä­väs­ti pol­vil­laan, vau­va­kää­rö kai­na­los­sa ropoa ano­vat ex-itä­blo­kin edus­ta­jat. Sel­los­sa ei näi­tä näy!

 10. Kan­nat­ta muis­taa, että Hel­sin­gin kes­kus­tal­la on joi­tain valt­ti­kort­te­ja täs­sä pelissä

  - viih­dear­vo eli baa­rit, ravin­to­lat elo­ku­vat ja teatterit
  — eri­kois­liik­kei­den keskittymä

  Mut­ta muu­ten eli ruo­kaos­tok­set, huo­ne­ka­lut, kir­jat, vaat­teet jne jne kan­nat­taa ostaa auto­mar­ke­tis­ta. Tämä on siis tär­kein arki­päi­vän kan­nal­ta. Ja omal­la autol­la kan­nat­taa käy­dä. Eipä kukaan var­maan halua hakea koko per­heen ruo­ka- yms. ostok­sia bus­sil­la, jos ei ole pakko.

  Vii­kon­lop­pu­na baa­ris­ta tul­les­sa jul­kis­ta on pak­ko käyt­tää jo alko­ho­lin nau­tis­ke­lun vuok­si. Teat­te­ris­sa taas on käy­tä­vä omal­la autol­la, kos­ka nais­väel­tä menee hoh­to tapauk­ses­ta, jos arki­ses­sa bus­sis­sa vai­val­loi­ses­ti mat­kus­taa hie­nos­ti pukeutuneena.

  Jäl­jel­le jää­vät nuo eri­kois­liik­keet. Ne ovat kau­pun­gil­la mis­sä sat­tuu ja niis­tä oste­taan joku lamp­pu, joka on tiet­ty hel­poin­ta vie­dä kotiin omal­la autolla.

  Sum­ma sum­ma­rum: oma auto on per­heel­li­sel­le sel­väs­ti tär­kein. Mut­ta kes­kus­tas­sa oli­si hyvä suun­ni­tel­la lii­ken­ne niin, että teat­te­riin ja eri­kois­liik­kei­siin pää­see vai­vat­to­mas­ti autol­la. Muu­ten ostok­set voi hoi­taa omal­la autol­la kehän marketeissa.

 11. Kuten edel­lä jo aihet­ta sivut­tiin­kin, Hel­sin­gin kes­kus­tan kau­pat ja kehien auto­mar­ke­tit pal­ve­le­vat eri käyt­tö­tar­koi­tuk­sia. Päi­vit­täis­ta­va­rat oste­taan auto­mar­ke­teis­ta, eri­kois­ta­va­rat ja viih­de kes­kus­tas­ta. Sii­nä mai­to hap­pa­nee, jää­te­lö sulaa ja broi­le­ri kas­vat­taa sal­mo­nel­lan, jos ne hae­taan pidem­män mat­kan pääs­tä kes­kus­tas­ta — eten­kin jul­ki­sia kul­ku­neu­vo­ja käyttäen.

  Toi­nen jut­tu on se, miten se lähi­kaup­pa (ellei jo kuol­lut) saa­tai­siin hou­kut­te­le­vam­mak­si kuin automarketit.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.