Huumekatastrofia vain odotellaan

Viron Schen­gen­sopimuk­seen jol­lakin mys­tisel­lä taval­la liit­tyen suo­ma­lais­ten huumen­uorten Virossa saa­ma kor­vaushoito lop­puu jouluku­us­sa. On pakko entisenä huumea­sioista vas­tan­neena min­is­ter­inä ihme­tel­lä, että Suomes­sa ei näköjään aio­ta tehdä mitään sille, että kaduillemme ilmaan­tuu sato­ja opi­aat­tiri­ip­pu­vaisia, joiden on pakko taval­la tai toisel­la — jäl­jelle on jäänyt vain lait­to­mia tapo­ja — saa­da jotain vieroi­tu­soireisi­in­sa. Jos kyse olisi mis­tä muus­ta sairaud­es­ta hyvän­sä, tätä pidet­täisi­in heitteillejättönä. 

Tästä mitään tekemät­tömyy­destä on seu­rauk­se­na huumekuolemia, rikol­lisu­ut­ta ja hero­i­inin tulem­i­nen taas katukaup­paan. Hero­i­inia osta­vat ne huumeri­ip­pu­vaiset, jot­ka eivät saa enää pub­renor­fi­inia, mut­ta tot­ta kai hero­i­inin tar­jo­nan elpymi­nen tuo myös uusia kokeil­i­joi­ta ja uusia huumeriippuvaisia.

Pari päivää sit­ten keskustelu­un artikke­lis­tani “Miten köy­hdytän huumekaup­pi­aan” ilmaan­tui Hei­din ja Petrin viesti asi­as­ta. Kos­ka har­va kolu­aa van­ho­ja artikkelei­ta, julkaisen kir­jeen tässä alla uud­estaan. Sen van­han artikke­lin alta löy­tyy myös Pent­ti Kar­vosen viesti samas­ta asiasta.

Tämä lääke­matkailun lop­pumi­nen Viroon on sinän­sä hyvä asia. Kun lääkkei­den jakelu on noin työlästä ja kallista, lääk­keestä tulee poti­laan kannal­ta kohtu­ut­toman kallista. Sik­si matkailu rahoite­taan myymäl­lä osa lääkkeistä ja säästämäl­lä lääket­tä piikit­tämäl­lä sitä imeske­lyn sijaan. Mut­ta ei Virossa annet­tavaa hoitoa voi noin vain lopet­taa tar­joa­mat­ta koti­maista hoitoa tilalle.

Kun perus­palve­lu­min­is­teri Risikko on saanut Tehy-kiis­tan pois pöy­dältään, hänen pitäisi puut­tua tähän ongel­maan ja nopeasti.

=============================================

Hei­di ja Petri Says:

VOI HERÄÄ SUOMI NUORISOSI PAHOINVOINTIIN!!!

Olemme olleet jo yli kak­si vuot­ta kor­vaushoi­dos­sa Virossa Wis­marin sairaalas­sa, kiitos Pent­ti Kar­vosen. Rikok­set ovat jääneet ja elämän­ti­lanteemme onmuutenkin paran­tunut huo­mat­tavasti. Nyt kuitenkin tule­van Schen­gen­sopimuk­sen vuok­si olemme hyvin stres­saan­tunei­ta jatkos­ta. Ennen kun pääsemme Suomeen kor­vaushoitoon ehtii Viron hoito meiltä suo­ma­laisil­ta lop­pumaan. Vaik­ka Wis­marin lop­pumisen ja Suomen hoidon alka­misen välille jääkin vain noin kak­si kuukaut­ta, olemme pulassa.
Emme halu­aisi pala­ta siihen entiseen: rikok­si­in ja pros­ti­tuu­tioon Sub­u­tex­in rahoit­tamisek­si. Entiseen on help­po pala­ta, mut­ta todel­la vaikeaa siitä on nous­ta tähän, mihin me olemme päässeet Wis­marin kor­vaushoidon avulla.
Sub­u­tex on meille vain lääket­tä jota käyt­täessämme pysymme ter­veinä ja pystymme toim­i­maan nor­maal­isti. Monil­la on sel­l­ainen käsi­tys, että me vuosia käyt­täneet päi­hty­isimme kyseis­es­tä lääk­keestä. Tämä ei kuitenkaan ole totta.
Kun kadut “siiv­otaan” Sub­u­tex-lääkkeistä, Sub­u­tex­in käyt­täjät eivät katoa, vaan alka­vat käyt­tää kovempia
ainei­ta: opi­aat­te­ja. Kysyn­nän ja tar­jon­nan laki. Suomeen ale­taan salakul­jet­taa hero­i­inia ja mui­ta opi­aat­te­ja mon­ta ker­taa enem­män kuin viime vuosi­na. Sub­u­tex-riip­pu­vaiset siir­tyvät siis tur­val­lis­es­ta Sub­u­tex­ista tappavan
vaar­al­lisi­in opi­aat­tei­hin. Niihin kuolee paljon porukkaa, kun taas Sub­u­tex on tur­val­lista siinä mielesssä,
ettei siitä voi ottaa tap­pavaa ylian­nos­tus­ta.
Suomes­sa kor­vaushoitoon pääsem­i­nen vie aikaa. Nykyi­nen hoito­takuu, jon­ka mukaan myön­teis­es­tä kor­vaushoitopäätök­ses­tä puolen vuo­den sisäl­lä on päästävä hoitoon, ei toi­mi. Mei­dän piti aloit­taa syysku­us­sa Suomes­sa kor­vaushoito, jot­ta emme jou­tu­isi “kadulle” kun hoito Wis­maris­sa lop­puu. Silti pääsemme aloit­ta­maan vas­ta helmiku­us­sa, eli päätök­sen saamis­es­ta meneekin vuosi, kun olemme päässeet hoitoon tämän luvatun kuu­den kuukau­den sijaan. Päi­hde­po­lik­linikka, joka kotikaupungis­samme hoitaa nämä kor­vaushoitopäätök­set, teki kohdal­lamme suuren virheen, jon­ka takia hoitoon pääsymme viivästyy näinkin paljon.
Kos­ka Suomes­sa ei pääse kor­vaushoitoon riit­tävän nopeasti, olisi huo­mat­tavasti parem­pi jos saisimme tääl­lä Sub­u­tex­it apteekki­in. Tot­takai sen täy­ty­isi olla valvot­tua, että niitä ei voisi kuka tahansa sieltä hakea. Ehdo­tuk­seni onkin, että K‑klinikalta annet­taisi resep­ti viikon lääkkeisi­in kor­vaushoito­laisille henkilöl­lisyys­todis­tus­ta vas­taan, ja apteekissa olisi KELAko­rtin lisäk­si näytet­tävä myös poli­isin myön­tämä henkilöl­lisyys­todis­tus. Kor­vaushoitok­linikalta voisi myös soit­taa siihen apteekki­in, jos­ta poti­las aikoo hakea lääk­keen­sä, ja henkilökun­ta voisi ker­toa kel­lon­a­jan jol­loin poti­las apteekki­in olisi menos­sa, sekä kuvail­la poti­laan vaate­tus­ta tms.

Suomen kor­vaushoito on lapsenkengis­sä. Kotikaupungis­samme tehdään asi­at niin kuin tehdään vain sik­si, kun olemme kotikaupungis­samme. (Näin perusteli eräs lääkäri kun kyseenalais­timme tiet­tyjä lin­jauk­sia) Eihän kor­vaushoito ole joukkueurheilua vaan yksilöhoitoa.

Älkää päät­täjät kään­täkö taas päätänne! Huume­on­gel­ma vain kas­vaa jos ette ala tehdä oikei­ta päätök­siä. Ihmisiä mekin vain olemme, emmekä koskaan uskoneet mihin “huume­hel­vetti­in” itsemme ajaisimme. Ja nyt se on liian myöhäistä. Tietenkin tulemme jatkos­sakin tais­tele­maan huumeri­ip­pu­vu­ut­ta vas­taan, jot­ta pää­sisimme kokon­aan irti.
Mik­si syyt­tää narko­maane­ja huumei­den käytöstä? Teimme nuo­ri­na ja tietämät­töminä vääriä val­in­to­ja joista kär­simme me itse sekä läheisemme ja koko yhteiskunta.
Kuka muka voi sanoa täysin rehellis­es­ti, ettei ole tehnyt yhtään väärää val­in­taa 12–18 vuotiaana?

43 vastausta artikkeliin “Huumekatastrofia vain odotellaan”

 1. Tämä huume­on­gel­ma on juuri sel­l­ainen asia jon­ka ratkaisu­un kon­sen­sus-yhteiskun­ta on voimaton.
  Kos­ka vihreistö ei hyväksy huumei­den kieltämistä ja kon­ser­vati­iv­it niiden vapaut­tamista, puolit­tainen kiel­to- ja sal­limiskult­tuuri aiheut­taa markki­na­t­alouden lakien mukaan myyjän markki­nat, kaikkine siitä koitu­vine haittoineen.
  Kos­ka huumei­den kieltämi­nen tuskin nykyti­lanteessa onnis­tuu, pitäisi tosis­saan harki­ta huumei­den sal­lim­ista esim.rekisteröidyille käyt­täjille, val­tion mak­samana ja kontrolloimana.
  Toiv­ot­tomat tapauk­set hiipuisi­vat eri­ty­i­sis­sä laitok­sis­sa hil­jalleen pois, huumeista eroon halu­avia tuettaisiin.

 2. Edel­liselle kom­men­toi­jalle tekee mieli huo­maut­taa, että on kai sitä nyt enem­män kuin kak­si mahdollisuutta.
  -
  Suo­mi on outo maa jo tässäkin vai­heessa. Kun esimerkik­si Tan­skas­sa huumei­denkäyt­täjät kuol­e­vat van­hu­u­teen (tosin nuoremp­ina kuin muut keskimäärin), Suomes­sa jo nyt nuoret kuol­e­vat huumeisi­in ja vaarana tosi­aan on, että koh­ta vielä sankem­min joukoin. Suo­mi on nuorten huumekuolemien kärkimaita.

 3. Minä kai kuu­lun tuo­hon “vihreistöön”, ainakin luulen kuu­lu­vani. Mut­ta huumei­den osalta min­ul­la on selkeän kiel­teinen kan­ta. Olen sitä mieltä, että ain­oas­taan sel­l­aiset viihdekäyt­töiset aineet voidaan sal­lia, joiden vaiku­tuk­sen alaise­na poli­isin ja pelas­tus­toimen sekä sairaan­hoidon työte­htävis­sä työsken­televät voivat työsken­nel­lä menet­tämät­tä lainkaan työkykyään. Esimerkik­si tupak­ka ei kuu­lu näi­hin aineisi­in. En ymmär­rä, mik­si yhä elää vah­vana se olet­ta­mus, että “kaik­ki vihreät” kan­nat­ta­vat päi­htei­den vapauttamista.

 4. En ymmär­rä nim­imerkin Maan­pin­nalle kom­ment­tia. Suomes­sa huumei­den käyt­tö on kiel­let­tyä. Miten se voisi olla enem­män kiellettyä?

  Tosin nikoti­inin ja alko­holin käyt­töä ei ole kielletty,mutta en ole kuul­lut kokoomuk­sen kan­nat­ta­van niiden kieltämistä.

 5. Huumei­den käyt­tö, ja varsinkin myyn­ti voisi olla enem­män kiel­letyä siten että sitä valvot­taisi­in ja sanktioitaisiin.
  Huumei­den käyt­täjille jaet­ta­vat puh­taat neu­lat ovat osoi­tus siitä että kiel­to on voimas­sa vain paperilla.

 6. Miten C‑hepatiitin ja AIDSin levit­tämi­nen vähen­täisi huumei­den käyt­töä? Tap­pa­mal­la käyt­täjät nopeam­min? Muista nyt kuitenkin, että huumei­den käyt­töä rahoite­taan aika paljon pros­ti­tuu­ti­ol­la, joten tau­dit lev­iäi­sivät myös muuhun väestöön.

 7. Maan­pin­nalle, tah­toisitko siis, että ruiskuhu­umei­ta käyt­tävien kesku­udessa alka­isi uusi hiv-epi­demia. Puh­taiden ruisku­jen ja neu­lo­jen jakami­nen oli niin tehokas­ta, että se pysäyt­ti ruiskuhu­umei­den käyt­täjien hiv-epi­demi­an. Nyt hiv lev­iää lähin­nä kaukoidän tuli­aisi­na het­erosek­sis­sä 🙂 Siinäkin olisi paljon kiel­let­tävää ja paljon valvottavaa.

 8. Kan­nat­taisiko erotel­la vah­vat ja ei vah­vat huumeet? Onhan niis­säkin ero­ja, ja niiden aiheut­ta­mat vaiku­tuk­set ja tau­dit eivät ole verrattavissa.
  Huumeet ovat tääl­lä jäädäk­seen. Kieltämäl­lä ei ratkaista ongelmaa.

 9. Suo­ras­taan suu­tut­taa lukea näitä itseään vahvis­tavia ennus­tuk­sia tyyli­in “huumeet ovat tääl­lä jäädäk­seen”. Ei sitä ole mis­sään päätet­ty, että ihmiskun­ta ei koskaan tule pääsemään huumeista irti. Anteek­si opti­mis­mi­ni, mut­ta nojaan evoluu­tioon. Evoluu­ti­ol­la on ollut tapana kar­sia heikot. Huumeisi­in sor­tu­mi­nen on sit­tenkin heikkout­ta, vaik­ka se yksilö­ta­sol­la näyt­täy­tyykin hark­it­se­mat­to­muute­na, tietämät­tömyytenä tai suo­ranaise­na ymmärtämät­tömyytenä. Väit­teeni tässä asi­as­sa kuu­luu, että tiedon ja ymmär­ryk­sen evoluu­tion myötä päi­h­teet­tömyys hitaasti ja var­masti edistyy.

  Mitä tulee heikkoi­hin ja vahvoihin huumeisi­in, ymmär­rän näkökul­man, että suh­tau­tu­mi­nen niihin tulisi poike­ta toi­sis­taan. Mut­ta en hyväksy aja­tus­ta, että “ei vah­vat” huumeet tästä syys­tä oli­si­vat jotenkin ok. Eivät ne ole. Ne eivät ole sitä edes ekol­o­gis­es­ti, kos­ka niiden viihdekäytöstä seu­raa mon­en­laista tuh­laus­ta. Ennen kaikkea kysymys on kuitenkin port­ti­teo­ri­as­ta ja varovaisu­us­pe­ri­aat­teesta. Mik­si kenenkään pitäisi kas­vat­taa omaa henkilöko­htaista riskiään ajau­tua vahvo­jen huumei­den käyt­täjäk­si “ei vahvo­jen” huumei­den viihdekäytöl­lä? Ei miksikään.

 10. Alko­holi pilaa kaik­ista Suomes­sa käyte­ty­istä huumeista eniten inhimil­listä elämää — sato­ja tuhan­sia ongel­makäyt­täjiä — mut­ta port­ti­teo­ri­an kannal­ta pahin aine on tilas­tol­lis­es­ti nikoti­i­ni. Suomes­ta ei löy­dy juuri yhtään kiel­let­ty­jen huumei­den käyt­täjää, joka ei tupakoisi. Mil­lään muul­la huumeel­la ei ole yhtä hyvää ennustear­voa muiden huumei­den käyt­töön. Tupakoin­ti toisaal­ta tap­paa alko­ho­lia enem­män, itse asi­as­sa joka toinen tupakoi­ja kuolee tupakan aiheut­ta­maan sairauteen.

 11. Jot­ta port­ti­teo­ria… ikäänkuin huumeil­la olisi joku hier­arkia. Asi­aa voi toki tutkia, tulok­set ovat ter­veen jär­jen mukaisia: “Prone­ness to devian­cy and drug avail­abil­i­ty in the neigh­bor­hood pro­mote mar­i­jua­na use. These find­ings sup­port the com­mon lia­bil­i­ty mod­el of sub­stance use behav­ior and sub­stance use dis­or­der.” http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/163/12/2134

  Eli taipu­vu­us eril­lais­ten huumei­den käyt­töön ja rikol­lisu­u­teen, sekä sitä tuke­va ympäristö on osa sama kokon­aisu­ut­ta. Ain­oa syy minkä takia täl­lai­sista itses­tään selvyyk­sistä tarvit­see edes keskustel­la, on että huumeet on kir­jaimel­lis­es­ti demon­isoitu. Ajatel­laan että on ole­mas­sa se pirun pikku­sor­mi johon tart­tumal­la muuten mallil­laan ole­va elämä menee suo­raan hel­vetti­in. Tämä on älyl­listä ja moraal­ista laisku­ut­ta, ei siitä van­haa ja vaikeaa kysymys­tä voi noin hel­posti ohit­taa, mik­si Jeppe juo?

 12. Eikös evoluu­tioon nojaami­nen ole myös itseään vahvis­tavia ennus­tus?. Huumeet kuu­lu­vat ihmisen evoluu­tioon. Jokaises­sa kult­tuuris­sa joka his­to­ri­an ajas­sa on ollut ja käytet­ty huumei­ta. Mon­et suuret ajat­teli­jat, kir­joil­i­jat, taiteil­i­jat, tieteil­i­jät (freud) ovat nojau­tuneet huumeisi­in läpi ihimishis­to­ri­as­sa, ja evoluu­tio kulkenut niiden seuras­sa, jokus niiden avulla.

  Opti­mis­misi on hyvä, mut­ta pes­imis­teil­lä taitaa olla real­is­tisem­pi arvioin­tikyky. Mis­tä päät­telet että huumei­den käyt­täjiä ovat “evoluu­tios­es­ti heikompia”?

  Huumei­den käyt­tö on lähinä oire jostain muus­ta yhteiskun­nal­isongelmista. Tuskin yhteiskun­ta tulee lähinä “täy­del­lisek­si” niin että päästään huumeista.

  Ekol­o­gisu­ud­es­ta ja varovaisu­us­pe­ri­aate ollen samaa mieltä, varsinkin nikoti­inin kohdal­la, mut­ta, kuten sanoin, huumeet ovat oire, ei ongel­ma sinänsä.

 13. Osmo väit­tää:

  “Suomes­ta ei löy­dy juuri yhtään kiel­let­ty­jen huumei­den käyt­täjää, joka ei tupakoisi.”

  Saisiko jonkin lähde­vi­it­teen tähän väittämääsi?

  Ainakaan rave-bileis­sä, jois­sa pääasialli­nen huume on ekstaasi, eivät ihmiset pol­ta tupakaa sen enem­pää kuin väestö muutenkaan. Sanois­in, että jopa päin­vas­toin: heil­lä on pääsään­töis­es­ti korkea sosioekonomi­nen ase­ma, joka on yhtyedessä tupakoimattomuuteen. 

  Suomes­sa noin neljä­sosa väestöstä tupakoi. Huumei­den ongel­makäyt­täjiä on hie­man reilut puoli pros­ent­tia. Minä olisin kyl­lä näi­den luku­jen poh­jal­ta varsin skepti­nen tämän port­ti­teo­ri­an suhteen. 

  Rin­ta­maitoa vähin­tään puoli vuot­ta saa­neet tupakoi­vat tilas­tol­lis­es­ti merk­it­sevästi vähem­män kuin vastik­keel­la ruok­i­tut. Olisiko maitop­ul­lo siis se ensim­mäi­nen portti?

 14. Huumei­den käyt­täjät ovat fak­tis­es­ti heikom­pia muun muas­sa, kos­ka kuol­e­vat nuoremp­ina ja hal­lit­se­vat omaa elämään­sä ja päätök­sen­tekoaan vähem­män kuin päihteettömät. 

  Suuret ajat­teli­jat on määritelmä, jolle on vaikea antaa yhteis­mi­tallisia raja-arvo­ja. Ketä ovat pienet ajat­teli­jat, halu­aako joku luetel­la nim­iä? Näin ollen en jak­sa innos­tua mietiskelemään lainkaan, mil­lainen rooli päi­hteil­lä tai “tajun­nan­laa­jen­ta­jil­la” on ollut his­to­ri­al­lisen ajat­telun tai filosofioiden syn­nyssä. Var­maankin on niin, että esimerkik­si kra­pu­las­sa on syn­tynyt paljon hyvää runoa ja rakkaut­ta, aivan kuin on niinkin, että tieteel­lisiä keksin­töjä on syn­tynyt ihan vahingossa.

  Huumeet ovat ongel­ma, jos­ta on kyllin syytä moni­in huume­on­gel­man syinä pidet­ty­i­hin ongelmi­in. Tämä “huumeet ovat oire” hoke­ma on mielestäni vain yksi esimerk­ki tekais­tu­ista syistä olla tart­tumat­ta huume­on­gel­maan suo­raan. Se on yhtä hyvä seli­tys kuin esimerkik­si las­ten mie­len­ter­veysongelmien hoita­mat­to­muudelle on “ei ole rahaa”. Tah­don puutet­ta. Rel­e­vant­ti kysymys kuu­lu, mik­si emme yksilöinä/ yhteisönä/ yhteiskuntana/ ihmiskun­tana motivoidu hylkäämään huumei­ta, vaik­ka meil­lä on käytössä riit­tävästi tietoa niiden haitoista ja vaaroista?

 15. Timo Karosen kysymys: 

  “Rel­e­vant­ti kysymys kuu­lu, mik­si emme yksilöinä/ yhteisönä/ yhteiskuntana/ ihmiskun­tana motivoidu hylkäämään huumei­ta, vaik­ka meil­lä on käytössä riit­tävästi tietoa niiden haitoista ja vaaroista?”

  Yksilöi­den ja yhteisö­jen toimin­nan moti­vaa­tiona ovat mon­esti keskenään ris­tiri­itaiset, jopa täysin vas­takkaiset taovit­teet. Pienen, alle kolmivuo­ti­aan lapsen pyrkimyk­set ovat täysin mieli­hyväpe­ri­aat­teen sanelemia. Lapsen toim­intaa ohjaa vain välit­tömän tyy­dy­tyk­sen saami­nen keino­ja kai­h­ta­mat­ta. Koul­u­laiselta odotamme jo suun­tau­tu­mista pidem­män aikavälin tavoit­teisi­in mieli­hyvän siin­täessä vas­ta rankko­jenkin pon­nis­telu­jen takana. 

  Addik­ti ihmi­nen on ikään kuin jäänyt arkaaiseen varhais­la­pu­u­den tilaan. Hän on kyvytön toteut­ta­maan tietois­es­ti hyväk­si kokemi­aan toim­inta­malle­ja, kos­ka se edel­lyt­täisi uhrauk­sia ja pitäy­tymistä hänelle hier­arkian ylimpänä olev­as­ta mielihyväperiaatteesta. 

  Meil­lä on taipumus arvostaa ja pitää korkeata­soisi­na niitä ihmisiä, joiden kyky hillitä väl­itön­tä mieli­hyvään­sä on eri­tyisen kehit­tynyt. Nämä ihmiset eivät ole ahnei­ta, eivät sor­ru kor­rup­tioon, eivät petä puolisoitaan.… Sen sijaan meil­lä on taipumus puolestaan halvek­sia ihmisiä, joiden omi­naisuuk­si­in kuu­luu välit­tömän tyy­dy­tyk­sen hakem­i­nen jopa yht­esöimme normis­ton kovim­mas­sa ytimessä ole­via arvo­ja rikkomalla. 

  San­o­taan­han huumei­den käyt­täjistä, että he oli­si­vat valmi­it myymään oman äitin­säkin. Ja kos­ka yksilöi­den kohdal­la on näin, on se näin myös yhteiskun­nan ja ihmiskun­nan tasolla.

 16. Eli­na, käsit­telet yksilöä ja olet var­masti osit­tain oikeil­la jäljil­lä. Logi­ik­ka katkeaa kuitenkin siir­ryt­täessä seu­raavalle tasolle, yhteisöön. Esimerkik­si per­hey­hteisölle olisi miel­lyt­täväm­pää saa­da päi­hderi­ip­pu­vu­us hallintaan yhdessä, mut­ta sen sijaan usein val­i­tuk­si tulee jokin yksilöde­fenssi, reaal­i­ti­lanteen kieltämi­nen tai siitä vaiken­e­m­i­nen. Joudu­taan kysymään täs­men­tävänä kysymyk­senä, mik­si päi­hderi­ip­pu­vaiselle näyt­täisi yhteisö­ta­sol­la ker­tyvän näen­näistä val­taa — väkivaltaa?

 17. Itse en päi­hteitä juurikaan käytä, kos­ka en pidä niistä ja koen muutenkin päi­htei­denkäytön sopi­mat­tomak­si omaan elämäntilanteeseeni. 

  Sen­si­jaan en ymmär­rä, mik­si huumeista tai mis­tään muus­takaan pitäisi päästä eroon. Eikö pitäisi ennem­minkin päästä eroon niistä ongelmista, joi­ta huumeet “aiheut­ta­vat”? Tämä aja­tus on taustal­la ns. hait­to­jen min­i­moin­tipoli­ti­ikas­sa. Kyseistä läh­estymistapaa hauku­taan “lep­suiluk­si” ja “käsien pystyyn nos­tamisek­si”, joskus hauku­taan sen kan­nat­ta­jia henkilöko­htaisuuk­sil­lakin (olen näh­nyt julkisesti). 

  Jos ongel­ma on se, että narkkar­it ovat likaisia ja vaar­al­lisia, pitäisi miet­tiä, mikä tekee ihmi­sistä yleen­sä puh­tai­ta ja vaarat­to­mia ja miet­tiä sit­ten, mikä on paras keino tehdä näistä ihmi­sistä puh­tai­ta ja vaarat­to­mia. Ennenkuin vaah­to tulee suus­ta (niinkuin “kovan lin­jan” kan­nat­ta­jil­la yleen­sä tässä vai­hes­sa alkaa tul­la), kan­nat­taa myös palaut­taa mieleen, että rikol­lisil­lakin on ihmisoikeudet. Ja että pelkästään se, että joku haisee pahalle ja on sekaisin ei poista kenenkään ihmisoikeuksia. 

  Myön­nän, kyl­lä min­u­akin inhot­ta­vat deekut ja narkkar­it, mut­ta ihmisiä he ovat kuitenkin. Vaik­ka ei välit­täisi niistä yhtään, niin kan­nat­taa muis­taa, että joku läheinen voi joutua siihen jamaan joskus. 

  Min­un läheisiäni on joskus joutunut.

 18. Oden esi­in nos­ta­ma aihe on todel­la ajanko­htainen. Kyse ei ole siitä ovatko huumeet hyvä vai paha, vaan siitä miten saadaan huumei­den käytön hai­tat min­i­moitua. Puh­taiden ruisku­jen jakami­nen on ollut hait­to­jen min­i­moimisen osalta äärim­mäisen tärkeää. Hepati­it­ti C.n ja HIVin lev­iämi­nen on saatu pysäytet­tyä. Samal­la on pystyt­ty jaka­maan muu­takin huume­in­foa, ja aut­ta­maan ihmisiä pois päihdekierteestä.

  Sub­u­tex-kor­vaushoidon ongel­mana on sen liian jäykkä jär­jestämis­sys­tee­mi. Helsingis­sä (ja Suomes­sa) on tapana Sub­u­tex-hoitoon liit­tää myös muu­ta hoitoa ja sosi­aal­ista sup­por­t­io­ta. Alku­un tämä onkin tarpeen, mut­ta kun henkilö on päässyt päi­htei­den käytöstä irti, ja tarvit­see vain kor­vaushoitolääk­keen, on resurssien tuh­laus­ta antaa lääk­keen lisäk­si myös muu­ta hoitoa. Tämä syö henkilöstöresursse­ja ja rahaa. Lop­ul­ta hoitoa voidaan tar­jo­ta vain osalle tarvitsijoista. 

  Vihreä ryh­mämme on Helsingis­sä saanut kor­vaushoitopaikko­jen määrää jonkin ver­ran lisät­tyä, mut­tei vielä tarvet­ta vas­taavasti. Jos ylläpi­to­hoito­jär­jestelmää ei saa­da kehitet­tyä, ei hoitoa koskaan pystytä tar­joa­maan tarvet­ta vastaavasti.

 19. Tosi­a­sia on, että vain min­i­maa­li­nen osa huumeri­ip­pu­vai­sista nousee kuiv­ille oli hoito sit­ten ihan mikä tahansa. Ja näistäkin kahdes­ta henkilöstä vuosit­tain vain toinen kuntoutuu työelämään… (suo­jatyöhön)

  Joten pitää tosi­aan keskit­tyä vain huumei­den käytön seu­rausten min­i­moin­ti­in. Huumau­saine­den han­k­in­taan ja kyt­töön liit­tyvistä rikok­sista seu­raa­vat mate­ri­aaliset ja henkiset mene­tyk­set ovat suurem­mat kuin het­kessä arvioisikaan. 

  Rikosten uhrit ja mah­dol­lis­es­ti myös hei­dän läheisen­sä tarvit­se­vat psykoter­api­aa, sairaus­lo­mia, lääk­i­tyk­siä. Vaku­u­tus­laitok­set mak­sa­vat kor­vauk­sia, oikeuslaitok­set pyörit­tävät lop­ut­to­mia istun­to­ja, poli­isi on täystyöl­lis­tet­ty, haastemiehet aja­vat päät­tymät­tömiä kier­roksi­aan kehäteil­lä yrit­täessään tavoit­taa epäiltyjä oikeu­den eteen, ulosot­tovi­ras­tot käyvät paperiso­taa henkilöitä vas­taan, joil­ta ei koskaan ole sent­tiäkään odotet­tavis­sa. Ja tämä lista on vain pin­taraa­paisu ilmiöön…

  Mitä tämä kaik­ki mak­saa? Veikkaan, että se mak­saa enem­män kuin yksinker­tais­es­ti sijoit­taa kaik­ki huumei­den käyt­täjät samaan kort­teeri­in ja antaa heille kullekin mieleisen­sä huume päivit­täin, ruo­ka sekä juo­ma ja tarpeelli­nen ter­vey­den­hoito. Lisään­ty­isikö huumei­den käyt­tö tämän käytän­nön val­lites­sa. Ei lisääntyisi! 

  Ongel­mak­si muo­dos­tu­isi kyl­lä toden­näköis­es­ti se, etteivät ko. asi­akkaat viihty­isi näis­sä olo­suhteis­sa. Huumei­den käyt­töön liit­tyy elämyshakuisu­us ja jän­ni­tyk­sen koke­muk­set.. Tämä täyshoito­las­sa puuttuisi..

 20. “Mitä tämä kaik­ki mak­saa? Veikkaan, että se mak­saa enem­män kuin yksinker­tais­es­ti sijoit­taa kaik­ki huumei­den käyt­täjät samaan kort­teeri­in ja antaa heille kullekin mieleisen­sä huume päivit­täin, ruo­ka sekä juo­ma ja tarpeelli­nen terveydenhoito.”

  En osaa sanoa, paljonko tuo mak­saa, mut­ta kus­tan­nuk­set ovat tarkasti tiedos­sa. Kuv­a­sit nimit­täin suo­ma­laista vanhustenhoitoa.

 21. Eli­na kir­joit­ti että vain min­i­maa­li­nen osa huumeri­ip­pu­vai­sista pääsee kier­teestä irti (iro­nisoiden 2/vuosi). Huumeri­ip­pu­vu­ud­es­ta on vaikea äästä eroon, mut­ta mah­do­ton­ta se ei ole. Olen lääkärin työssäni tör­män­nyt useisi­in henkilöi­hin, jot­ka ker­to­vat jos­sain nuoruuten­sa vai­heessa käyt­täneen­sä huumei­ta, mut­ta päässeen­sä niistä eroon. Tämä on valitet­ta­van usein tul­lut esille nimeno­maan poti­laan ollessa c‑hepatiittiviruksen kan­ta­ja. Eli kyseiset poti­laani ovat olleet suo­nen sisäis­ten huumei­den (useim­miten amfe­tami­i­ni) käyt­täjiä, ja selvin­neet siitä kuiv­ille. mon­et jopa ilman kovin mas­si­ivisia hoitoja.

  Sub­u­tex on kor­vaus­lääke opi­aat­tien (kuten hero­i­i­ni) käyt­täjille. Sen käyt­tämi­nen korvaus/ylläpitohoidossa ei ole huumeri­ip­pu­vu­u­den jatkamista, vaan kuiv­il­la oloa. Tämän ymmärtämi­nen on kuitenkin läh­es mah­do­ton­ta monille poli­itikoille, ja vaikeaa myös suurelle osalle lääkäreistä. On helpom­pi puhua huumei­den nol­la tol­er­anssista, ja jät­tää hoitoa tarvit­se­vat sitä vaille. 

  Tässäkin keskustelus­sa on ruisku­jakelua pidet­ty huume­myön­teisenä. Samaan asen­teeseen tör­mää kor­vaushoidon edistämisessä.

 22. Arvasin että lyhyt­täkään viestiä ei ehditä lukea, minä en puhunut mitään huumeneu­lo­jen jakamisen lopet­tamis­es­ta, sanoin vain että se osoit­taa sen, että että paper­ille kir­joite­tu­ista kiel­loista huoli­mat­ta huumei­ta ei ole oikeasti kiel­let­ty, mut­ta ei niitä ole vapautettukaan.
  Ihan ensim­mäisessä viestis­sä sanoin että jom­pi kumpi lin­ja pitää vali­ta, muuten ongel­ma pysyy ikuisesti.

 23. Tim­o­lle: Kuin­ka nuorem­pia minkä huumei­den käyt­täjät kuol­e­vat ver­rat­tuna mihin väestöryh­mään??. Eiköhän se riipu huumeista, elämän­ti­lanteista, yksilöistä jne. Eihän ole sama hero­i­inin kuin ekstaasin käyt­täjä, alko­holin kuin tupakan käyt­täjä, anfe­tami­inien, kokai­inin käyt­täjä ja mar­i­hua­nan käyttäjä. 

  Kra­pu­laruno­ja ja vahin­gos­sa syn­tyneitä keksin­to­ja on syn­tynyt huo­mat­tavasti vähem­män kuin tajun­nan­laa­jen­ta­jil­la on syn­tynyt teok­sia, inspi­raa­tio­ta, val­lanku­mouk­sia ja tuot­tei­ta. Suurien ajat­telijoiden ei tarvitse määritel­lä, kun vaan tutkii hei­dän tuotan­toa ja saavu­tuk­sia tietää ketkä he ovat. Raja-arvot jää haitalli­seille yhdis­teille ja sen semmosta. 

  En todel­lakaan puo­lus­ta huumei­den käyt­töä. Mut­ta vielä ei ole kek­sit­ty pil­leri mil­lä pois­te­taan adik­tio­ta tai halu­ja huumekokeilu­un, joten kan­nat­taa tutkia mikä on pohjim­mil­taan se syy ja taus­tatek­i­jät mikä saa henkilön lait­ta­maan piik­ki hero­i­inia suoneeseen tai otta­maan ekstaasi, kokai­inia, val­i­um ja via­graa samanaikaises­ti joka viikon­lop­puna vuodes­ta toiseen. 

  Eri väestöryh­mät käyt­tävät eri huumei­ta, riip­puu ostovoimas­ta ja yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­ta. Mut­ta hyvin suuri osa käyt­tää, joko lail­lisia tai lait­to­mia tai molem­pia. Mis­tä se johtuu? Tuskin huumeista itses­tä. Ihmisethän kehit­tävät ja tuot­ta­vat niitä. Markkin­io­ta ja osta­jia löy­tyy, miksi?

 24. “Eri väestöryh­mät käyt­tävät eri huumei­ta, riip­puu ostovoimas­ta ja yhteiskun­nal­lis­es­ta ase­mas­ta. Mut­ta hyvin suuri osa käyt­tää, joko lail­lisia tai lait­to­mia tai molem­pia. Mis­tä se johtuu? Tuskin huumeista itses­tä. Ihmisethän kehit­tävät ja tuot­ta­vat niitä. Markkin­io­ta ja osta­jia löy­tyy, miksi?”

  Koke­muk­seni lau­tamiehenä puhuu tätä asi­aa vas­taan. Kaik­ki käyt­tävät kaikkea väestöryh­mästä riip­pumat­ta. Olen tavan­nut kym­meninä vuosia amfe­tami­iniri­ip­pu­vu­ud­es­ta kärsi­neen selkeäsanaisen henkilön ja olen tavan­nut alle kak­sikymp­pisen amfe­tami­ini­zom­bi­en. Seli­tys­tä on etsit­tävä muual­ta kuin “väestöryh­mistä”.

  Yksi vai­et­tu syy huume­on­gel­maan on val­lit­se­va “ter­ror­is­min vas­tainen sota” eli uskon­to­ja ja ener­giapoli­ti­ikkaa sekoit­tel­e­va hallinto­jär­jestelmien globaali etur­i­s­tiri­ita. Sen rahoi­tusvä­li­neenä ja osit­tain myös “sis­sisotana” oper­oi organ­isoitunut huumeli­ike­toim­inta. Tämän asian toden­t­a­mi­nen on yhtä vaikeaa kuin sen, onko avaru­udessa elämää. Silti se on ilmi­selvää. Afgan­istan, Kolum­bia, huumevil­jelmiä “kap­i­tal­is­tikri­tit­ty­jen” tarpeisi­in. Evoluu­tio on tehokas myö tässä asi­as­sa. Elämä on opet­ta­mas­sa jälleen ker­ran selviy­tymistä tois­t­en heikkouden varassa.

 25. En voi olla samaa mieltä. Seli­tys ei ole väestöryh­mis­sä, enkä niinkään väit­tänyt, vaan että kaik­ki käyt­tävät huumei­ta. Kalli­it, muoti­hu­umeet osta­vat ne joil­la on siihen varaa, ja usein­miten käyvät töis­sä ja elävät “nor­maalia” elämää hyvis­sä per­heis­sä. Näitä on paljon. 

  Vähem­män tun­tuu ole­van “syr­jäy­tyneitä narkkare­i­ta” joiden pitää varas­taa saadak­seen päivän annok­sen tai vetää mitä käsi­in saa laadus­ta piit­taa­mat­ta, paljon tuhoisem­pia huumei­ta lyhyl­lä aikavälil­lä. Näyt­tää siltä että tämä on se ain­oa ryh­mä jol­la on huume­on­gel­ma, mut­ta niin en usko ole­van, yksi muiden joukossa.

  Evoluu­tio jatkaa matkansa, mut­ta on vaar­al­lista sekoit­ta sitä sosi­aal­i­dar­win­is­min evoluu­tioon, niin tekevät rasis­tiset ja uskonto­fa­nati­ikot. Huumet eivät ole siivilä joka erot­taa hyvät ja huonot ihmiset. 

  Pääa­sia on että kaik­ki olemme samas­sa laivas­sa samas­sa matkas­sa, ja kaik­ki huume­on­gel­mat kos­ket­ta­vat kaikkia ihmisia taval­la tai toisel­la. Muista mitä sanoit varovaisuusperiaatteesta.

 26. Kumpa asia olisi samoin alko­holin suh­teen. Ker­ren eräs kirur­gi sanoi, että heil­lä olisi aika hil­jas­ta, jos kaik­ki alko­holista aiheutuneet vam­mat jäi­sivät pois.

  Mik­si Suomes­sa ei aloite­ta val­is­tuskam­pan­jaa asian suhteen?

  Mik­si las­ten van­hem­man osta­vat alaikäisille alkoholia?

  Epäilemät­tä tupak­ka on myös paha. Mut­ta siitä on har­voin sosi­aal­isia ongelmia. Alko­holi ja huumeet ovat mukana melkein kaikissa väki­val­tai­sis­sa teois­sa. Joka päivä jää sato­ja rat­ti­juop­po­ja kiin­ni, jot­ka voisi­vat hyvinkin aiheut­taa sivullis­ten ennenaikaisen kuoleman.

 27. Tupak­ka on ns “cash crop”. 20 vuot­ta sit­ten sitä tuotet­ti­in eteläamerikas­sa tuhoa­mal­la sademet­sää. Ja kun oli kyse teho­tuotan­nos­ta, samal­la maaperä ja poh­javedet pilat­ti­in. Nykyään tupakkaa tuote­taan samal­la taval­la afrikas­sa. Voitot jäävät eli­t­ille ja suur tupakkayhtiöille.

  Muu­ta­ma vuot­ta sit­ten puhut­ti­in tupakan aiheut­ta­mas­ta ter­vey­den­hoito kuluista jot­ka vero­mak­sa­jat mak­saa­vat. Viime aikona olen kuul­lut että tupakan polt­to kan­nat­taa taloudel­lis­es­ti val­ti­olle kos­ka kun tupakan polt­ta­ja sairas­tuu, se tapah­tuu yleen­sä eläkeiässä ja lop­pu tulee paljon nopeam­min ver­rat­tuna ei tupakoivalle. Joten val­tio säästää huo­mat­ta­van määrän rahaa eläke­mak­su­is­sa. Toinen asia on tupakan epigeno­maat­tiset vaiku­tuk­set jot­ka astet­tain tule­vat esille.

  Tupakan vähäiset sosi­aaliset vaiku­tuk­set? Evoluu­tion kannal­ta, var­masti älykkäät ihmiset eivät polta.

 28. Min­er­va Krohn kirjoitti:

  “Helsingis­sä (ja Suomes­sa) on tapana Sub­u­tex-hoitoon liit­tää myös muu­ta hoitoa ja sosi­aal­ista sup­por­t­io­ta. Alku­un tämä onkin tarpeen,”

  Olen kuul­lut, että asia olisi päin­vas­toin. “Sosi­aalisen sup­por­t­ion” jär­jestämi­nen on resurssikysymys, ja kos­ka sitä vaa­di­taan, ei tarpeel­lisia lääke­hoito­ja suos­tu­ta aloit­ta­maan. Hoitoon pääsys­tä on tehty liian vaikeaa. Alku­un olisi tarpeen saa­da jostain lääkkeitä, eikä jäädä lop­ut­tomasti jonot­ta­maan sosi­aal­ista supportiota.

 29. Timo Karo­nen olet­ti huumeista päästävän eroon sil­lä, että niiden käyt­täjät pikkuhil­jaa kuol­e­vat pois ja rait­ti­itt jäävät jäl­jelle. Tuo geneet­ti­nen karsin­ta on hie­man hidas­ta — huumeisi­in kuoleen noin pros­ent­ti ongel­makäyt­täjistä vuodessa — mut­ta tuol­la teo­ri­an mukaan mei­dän pitäisi päästä aika pian eroon alko­holista ja tupakas­ta, jot­ka sen­tään tap­pa­vat ihan eri tahtiin.

 30. Mat­ti on oike­as­sa siinä että sup­por­t­io on kallista, ja sik­si kor­vaushoitoa ei voi­da laa­jen­taa tarvit­si­joille. Hoidol­lis­es­ti on järkeä että aluk­si annetaan lääk­keen lisäk­si myös sup­por­t­io­ta, mut­ta pitkän päälle siinä ei tietenkään ole järkeä.

  Olen joskus ver­rannnut että tilanne on sama kuin jos dia­beetikoista osa saisi insuli­inia + pis­tosope­tus­ta vuosikaudet sairaalas­sa, ja muut odot­telisi­vat että josko joku näistä hoi­dos­sa ole­vista dia­beetikoista sen lopettaisi.

  Sub­u­tex-ylläpi­to­hoidolle pitää saa­da nyky­istä kevyem­pi jär­jestelmä, jot­ta resurssit, siis sekä raha että henkilöstö, riit­tävät tarvit­ta­van hoidon antamiseen.

 31. “Hei­di ja Petri Says:
  VOI HERÄÄ SUOMI NUORISOSI PAHOINVOINTIIN!!!
  Olemme olleet jo yli kak­si vuot­ta kor­vaushoi­dos­sa Virossa Wis­marin sairaalas­sa, kiitos Pent­ti Karvosen.”

  Eikö yli kak­si vuot­ta jatku­va kor­vaushoito ole mallies­imerk­ki tehot­tomas­ta hoidosta?

 32. Alla eräs laskel­ma tehot­toman hoidon kus­tan­nuk­sista. Sekä numero­taitoiselle seli­tys, mik­si pil­ler­it menevät katukauppaan. 

  ***Apteekki­hin­nat:
  Sub­u­tex 8mg 7 kpl tukkuhin­ta sine alv on tuo 33.50 ja apteekin tak­san mukainen myyn­ti­hin­ta tuo 52.61! Eli vuosikus­tan­nus 8mg/pv vuosikus­tan­nus olisi 2735,72–16408,60 €.

  Apteekki­hin­noin kyl­lä, mut­ta Sub­u­tex­iä ei ole tänä päivänä mah­dol­lista jakaa apteekin kaut­ta. Lääkete­htaiden sairaalahin­nat ovat per­in­teis­es­ti korkein­taan noin kol­ma­sosas­sa apteekin hin­noista. Eli laske­masi luku tulee jakaa vähin­tään kolmel­la, jol­loin päädymme lukui­hin mak­simis­saan 911,91–5469,53€.

  Sub­u­tex-hoito päivässä ja vuodessa: pelkät lääkekustannukset:8mg-48mg/pv vuosikus­tan­nus olisi 2735,72–16408,60 €.***

  P.S. Wis­marin sairaala on yksi­tyi­nen liikeyritys.
  http://www.epl.ee/artikkel/407847

 33. # Sat­tuma Says:
  29. mar­rasku­u­ta 2007 kel­lo 11.33

  “Hei­di ja Petri Says:
  VOI HERÄÄ SUOMI NUORISOSI PAHOINVOINTIIN!!!
  Olemme olleet jo yli kak­si vuot­ta kor­vaushoi­dos­sa Virossa Wis­marin sairaalas­sa, kiitos Pent­ti Karvosen.”

  Eikö yli kak­si vuot­ta jatku­va kor­vaushoito ole mallies­imerk­ki tehot­tomas­ta hoidosta?

  LOL

 34. Ciglista:

  “Kumpa asia olisi samoin alko­holin suh­teen. Ker­ran eräs kirur­gi sanoi, että heil­lä olisi aika hil­jas­ta, jos kaik­ki alko­holista aiheutuneet vam­mat jäi­sivät pois.

  Mik­si Suomes­sa ei aloite­ta val­is­tuskam­pan­jaa asian suhteen?

  Mik­si las­ten van­hem­man osta­vat alaikäisille alkoholia?”

  Suomes­sa val­lit­see edelleen sel­l­ainen kult­tuuri että alko­holin vaaroista puhumi­nen on type­r­ää moral­isoin­tia. Tai että ongel­mat koske­vat vain jotain pienehköä ongel­makäyt­täjien ryhmää.

  Kuitenkin ongel­mat kasautu­vat kovaa vauh­tia. HS:n rapor­toima mak­sa­sairauk­sien val­ta­va kasvu mainit­takoon vain yht­enä oireena ongel­mas­ta. Nais­ten alko­holi­sairaudet lisään­tyvät — van­hempi­en alko­holin käytön aiheut­ta­mat las­ten­hoidol­liset ongel­mat samoin. 

  Tarvi­taanko sukupol­ven­vai­h­dos — joku seu­raa­va ikäpolvi alkaa ajatel­la että “alko­holin käyt­tö on kes­ki-ikäis­ten ja luusere­it­ten hommaa”. 

  Se vaatii muu­ta­man nuori­son vah­vasti arvosta­man ihmisen aset­tumisen alko­ho­lia vastaan.

  Kon­formis­min voima on val­ta­va — sekä hyvässä että pahas­sa. Mut­ta kon­formis­mi ei lähde liik­keelle ilman että jotkut “high sta­tus” idol­it osoit­ta­vat nuorisolle että “coolit ei juo eikä polta”. 

  Suuria joukko­ja ei pelkäl­lä val­is­tuk­sel­la saa ymmärtämään mil­lainen aikapom­mi tässä meil­lä on. Toki val­is­tus­ta tarvitaan.

  Ps. Ciglista, Olen siis kanssasi tässä asi­as­sa suht samaa mieltä 🙂

 35. Nyt ihmis­ten käy­dessä hoi­dos­sa Virossa ja Latvi­as­sa lääk­keet ja lääkäri­mak­sut mak­se­taan itse. Sopii näköjään hyvin veron­mak­sajille, että se hoito siir­retään tänne poti­laille ilmaisek­si. Joskin ennen sitä hero­i­ini­in ja kadul­la kalli­isi­in lääkkeisi­in on hoidet­ta­va rahat mil­lä keinol­la hyvän­sä. No sitä saa mitä tilaa toiv­ot­tavasti joku miet­tii nopean ratkaisun asiaan.

 36. Nk:lle ja Sat­tumalle tiedok­si: ensim­mäistä vuot­ta kor­vaushoi­dos­sa kut­su­taan hoidon aloituk­sek­si, toinen taas on hoitoon kiin­nit­tymi­nen, vaki­in­tu­mis­vai­heek­si kut­su­taan kol­mat­ta vuot­ta. Neljän­tenä vuote­na hoito vas­ta pääsee kun­nol­la alka­maan. Vas­ta viidennes-kuu­dennes vuosi on hoi­dos­ta irtaan­tu­mis­vai­he. Tämä ei tietenkään päde jokaisen kohdal­la, kos­ka kyse on yksilöl­lis­es­tä hoi­dos­ta ‑ei joukkueurheilus­ta, mut­ta näin kor­vaushoito menee pääpiirteittäin.

 37. Tere Hei­di ja Petri!

  Mik­si te ette mene kuukaudek­si WH:n osas­tolle. Hin­nat löy­dätte kau­pal­lisen sairaalan net­ti­sivul­ta http://www.wh.ee/ Viroa taita­mat­tomille suomen­nan, hoitovuorokausi osas­tol­la mak­saa Wis­maris­sa 500–1000eek eli 53–78€, paikas­sa on lääkäripäivystys 24h/vrk, joten vieroi­tu­soireet pystytään hoita­maan hel­posti lääkityksellä. 

  Siis vieroi­tushoito Sub­u­tex­il­la kestää viisi-kuusi vuotta!?
  Pitääkö tässä itkeä vai nau­raa? En ole, lääkäri, narkkari tai vihreä, mut­ta ihmette­len suuresti, kuin­ka huumevieroit­ta­mi­nen fys­i­ol­o­gisel­la tasol­la voi kestää yli kuukau­den, jos poti­las sitä haluaa. 

  Suosi­tan, että ostat­te käsir­au­dat, ja luk­it­sette itsenne Wis­marin pat­terei­hin, ensi vuon­na olette sit­ten jo vapai­ta huumeriippuvuudesta.

  P.S. Suosi­tan Soin­in­vaar­alle ja Krohnille matkaa Tallinnaan, Wis­marin sairaalaan. Kysykää siel­lä sit­ten lääk­ereiltä, mik­si he eivät ota 25 vuode­paikan saira­sosas­tolle näitä suo­ma­laisia sub­u­texn­uo­ria? Olisiko­han kyse alakäsimaksuista?

 38. Hei Sat­tuma!

  Et näköjään ole ymmärtänyt eroa kor­vaushoidon ja vieroi­tushoidon välillä.
  Vieroi­tushoidon tarkoi­tus on vieroit­taa huumeista ja lääkkeistä mak­simis­saan muu­ta­mas­sa kuukaudessa. Kor­vaushoito taas on tarkoitet­tu niille opi­aat­tiri­ip­pu­vaisille joil­la on monia epäon­nis­tunei­ta vieroi­tushoitoyri­tyk­siä. Kor­vaushoito on pitkäjän­teistä hoitoa jon­ka tarkoi­tus on ensin aut­taa huumeri­ip­pu­vaisia palau­tu­maan kiin­ni yhteiskuntaan.
  Hyvin har­val­la käyt­täjäl­lä on työ- tai opiskelu­paik­ka, monil­la ei ole edes asun­toa, jokainen käyt­täjä joka ei ole minkään hoidon piiris­sä joutuu tekemään rikok­sia tai myymään itseään. Mon­en päiväryt­mi on sekaisin. Ihmis­suhde­taidot ja muut sosi­aaliset taidot ovat käyt­täjien kesku­udessa hyvin heikko­ja. Pani­ikki­häir­iö ja muut psyy­keen ongel­mat ovat yleisiä. On paljon muitakin asioi­ta, jot­ka pyritään saa­maan kun­toon kor­vaushoidon aikana.
  Kor­vaushoito on pitkä pros­es­si, joka lop­puu vieroituk­seen tiput­ta­mal­la lääkean­nos­ta pikkuhiljaa.

  Jos vieroit­tau­tu­mi­nen olisi niin help­poa kuin luulet, mik­si sit­ten huumeri­ip­pu­vaisia on niin paljon?
  Kyse ei ole pelkkien fyy­sis­ten vieroi­tu­soirei­den hoita­mis­es­ta, vaan myös henki­sistä oireista. Var­masti jokainen opi­aat­ti- ja opi­oi­di-riip­pu­vainen on jos­sain vai­heessa kokenut fyy­sisiä vieroitusoireita.
  Fyy­siset oireet kestävät vain tietyn ajan, mut­ta henkiset ovatkin sitkeämpiä ja niitä on vaikeampi lääk­itä tai hoitaa.
  Myös sosi­aaliset vieroi­tu­soireet ovat vaikei­ta. On hyvin vaikeaa päästä piikkik­oukus­ta ja tavois­taan ja oppia käyt­tämään aika hyvi­in asioi­hin, eikä rikok­si­in. Koko elämän­ta­pa täy­tyy muut­taa ja koko kaveripi­iri vai­h­taa, ja se ei kenellekään ole helppoa.
  Kor­vaushoi­dos­sa pyritään muut­ta­maan elämän­ta­vat ensin ja vas­ta sit­ten pääsemään lääk­keestä eroon.

 39. Luulen, että sub­u­tex­ista riip­pu­vaisia on paljon, kos­ka joku hyö­tyy siitä taloudel­lis­es­ti. Hei­di ja Petri, pal­jaste­taan nyt pieni salaisu­us, ei vält­tämät­tä ole niin tietämätön, miltä ensin näytän. 

  On haus­ka nähdä kuin­ka sub­u­texi­in liit­tyvä huume-eli­it­ti pyörit­tää vihre­itä ja mui­ta hyväuskoisia.

  Eräs keskisu­uren kaupun­gin lääkäri(päidelääketieteen eri­ty­is­pätevyys) ihmetteli vuon­na 2005 seuraavaa:
  ***olin turus­sa koulu­tusti­laisu­udessa, jos­sa san­ot­ti­in että
  heil­lä on lasken­nal­lis­es­ti 130 kor­vaushoitopoti­las­ta, varsi­nais-suomen sairaan­hoitopi­irin alueel­la on 450 000 ihmistä ja nyt eri ter­veyskeskuk­si­in perustet­ti­in lääkäri-sairaan­hoita­jatyö­paria asian tiimoil­ta, vaikkei useim­mas­sa ter­veyskeskuk­ses­sa ole yhtään korvaushoitopotilasta.
  Nyt tälle suomes­sa 4500 arvioidulle poti­laalle on val­jastet­tu lain­säädän­tö, 5 lakimuu­tos­ta muu­ta­man vuo­den sisäl­lä ja mainit­tu kor­vaushoito terveyskeskuksiin.
  Kysyin että onko peruste­htävä hie­man hukassa ?
  Mille muulle varsi­nais­suomen poti­las­ryh­mälle ( 130/450 000) laite­taan yhtä paljon resursseja?
  ja jos kuolleisu­us on mit­tari, mille muulle poti­las­ryh­mälle jos­sa kuolleisu­ut­ta on saman ver­ran kuin tässä ryh­mässä viritetään em:t lain­muu­tos, min­is­ter­iön kir­jeet yms?***

  P.S. Lopetan väit­te­lyn Kar­vosen kanssa tähän. Kiitos tästä hauskas­ta huumevap­aas­ta koke­muk­ses­ta. Ehkä pitää sit­tenkin ostaa Sub­u­tex­in valmis­ta­jan Scher­ing-Plough Cor­po­ra­tionin (NYSE: SGP) osakkei­ta. Mikäli $ vahvis­tuu €:n suh­teen tule­vaisu­udessa, tämä sub­u­texkaup­pa on var­ma voittaja!

 40. “Suomes­ta ei löy­dy juuri yhtään kiel­let­ty­jen huumei­den käyt­täjää, joka ei tupakoisi.” ‑Soin­in­vaara

  Helsin­gin Samomis­sa oli tänään hyviä uutisia. Enää alle 15 pros­ent­tia helsinkiläis­nuorista tupakoi.
  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/En%C3%A4%C3%A4+alle+15+prosenttia+helsinkil%C3%A4isnuorista+tupakoi/1135232848200?ref=rss

  Huumei­den käyt­täjiä on Helsin­gin nuorisos­sa enem­män, kuin tupakoijia.

  Tosin tässä yhtey­dessä sana käyt­täjä aiheut­taa ongel­man. Uskon, että läh­es kaikil­la huume ja alko­holi ongel­maisil­la on myös tupak­ka riippuvuus.

 41. Paluuviite: ajp

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *