Piilotettu neuvottelutulos?

Työe­htosopimuk­sis­sa on tapana piilot­taa niiden todel­li­nen sisältö niin perus­teel­lis­es­ti, etteivät siitä ulkop­uoliset saa mitään selvää. Tämä on kateu­den voit­tamisek­si ilmais­es­ti aivan perustel­tua. Nyt näyt­tää siltä, että Tehy ja Kun­tatyö­nan­ta­ja ovat täysin eri mieltä siitä, mitä on sovit­tu – tai sit­ten ne puhu­vat julk­isu­u­teen palturia.

Kun­tatyö­nan­ta­ja nyt ainakin las­kee koro­tuk­set arit­meet­tis­es­ti väärin. Peräkkäisiä koro­tuk­sia ei voi ketjut­taa laske­mal­la pros­en­tit yhteen. Tarvi­taan ker­to­laskua, siis korkoa korolle laskua.

Laskin Tehyn palkanko­ro­tusten vaiku­tuk­set Helsin­gin Sanomien tänään julkaise­man taulukon mukaan. Oletin, että yleisko­ro­tuk­set vuon­na 2010 ja 2011 ovat molem­mil­la ker­roil­la kolme pros­ent­tia kum­mas­sakin sopimuk­ses­sa. Jos palkkaa syysku­us­sa 2007 merk­itään sadal­la, palkat KVTES:n ter­vey­den­hoitoalalle (esim. Super) ja Tehy sopimuk­sen mukaan kehit­ty­i­sivät seu­raavasti. Molem­pi­in sopimuk­si­in saman­laise­na liit­tyvää 270 euron joulu­os­tosra­haa ei laskelmis­sa ote­ta huomioon.

KVTES Tehy

1.10.2007     103,5     100,0

1.1.2008     103,5     103,3

1.2.2007     103,5     107,4

1.3.2008     106,7     107,4

1.9.2008     109,3     110,0

1.5.2009     110,1     110,9

1.9.2009     112,8     113,6

1.1.2010     112,8     115,9

1.5.2010     116,2     119,4

1.5.2010     119,7     120,6 — 123,0

Tuo viimeinen haaruk­ka johtuu siitä, että Tehy on sitoutunut ”nos­ta­maan tuot­tavu­ut­ta” eli tule­maan toimeen vähem­mäl­lä henkilökun­nal­la. Jos tämä ei toteudu, tehyläiset mak­sa­vat siitä sakkoa palkois­saan enim­mil­lään kak­si prosenttia.

Tässä on oletet­tu, että Super ei saisi lainkaan hyvi­tys­tä palkkoi­hin­sa vuo­den 2010 ja 2011 sopimuk­si­in, vaan niis­sä nou­datet­taisi­in samaa KVTES:in yleis­lin­jaa, johon Tehyn koro­tuk­set on sidottu.

Kos­ka Tehyn ensim­mäi­nen koro­tus myöhästyi kolmel­la kuukaudel­la tam­miku­uhun 2008, Tehyläiset ovat tap­pi­ol­la vuo­den 2008 jouluku­uhun asti. Jos laskemme koko palkka­sum­man lokaku­us­ta 2007 jouluku­uhun 2011, Tehyläiset tien­asi­vat täl­lä sopimuk­sel­la 1,1 % – 1,5 % enem­män kuin Super­i­laiset. Melko var­masti Super kirii vuon­na 2010 Tehyn etu­matkan kiin­ni, joten näin tarkastel­tuna tehyläiset eivät saa­neet paljon mitään Superi­in verrattuna.

Tässä ei voi olla koko totu­us eikä olekaan. ”Joi­hinkin tehyläis­ten palkkaryh­mi­in tulee pari­in otteeseen vähim­mäis­palkko­jen koro­tuk­sia” (HS) . Kun­tatyö­nan­ta­jan mukaan täl­lä ei ole paljon merk­i­tys­tä, kos­ka näitä pien­impiä palkko­ja saavia on niin vähän. Tehyn mukaan nuo koro­tuk­set siir­tyvät kaikki­in palkkoi­hin ja tule­vat liki kaikkien tehyläis­ten hyväk­si. Jos Tehyn sopimus pakot­taa kun­tia korot­ta­maan veroäyre­jään, niiden täy­tyy uskoa enem­män Tehyn kuin Kun­tatyö­nan­ta­jan tulkintaa.

Arvioi nyt tuo­ta sit­ten.

3 vastausta artikkeliin “Piilotettu neuvottelutulos?”

 1. Muka­va nähdä jonkun julk­isu­udessa sanovan väärin las­ket­tua väärin las­ke­tuk­si. Use­am­mas­sakin paikas­sa KT:n tapaa laskea pros­en­tit yhteen on kut­sut­tu “toisen­laisek­si tavak­si laskea”. Matem­ati­ikanko­keesta laske­mal­la “toisel­la taval­la” sai nelosen. Se vain tässä huolestut­taa, että kun­tien vas­tu­ul­la on iso­ja raho­ja. Meinaan, jos kun­tat­aloud­es­ta vas­taa­vat eivät edes perusk­oulun oppimäärään kuu­lu­vas­ta suh­teel­lisen yksinker­tais­es­ta lasku­toim­i­tuk­ses­ta selviä.

  Mon­es­sa paikas­sa olen näh­nyt tuon, että eivät ne tehyläiset niin kovasti voit­ta­neet, kun seu­raaval­la kier­roksel­la parin vuo­den kulut­tua Super puolestaan vaatii enem­män saadak­seen Tehyn kiin­ni. Ei se mitä super­i­laiset sil­loin saa­vat tehyläisiltä ole pois. Ilman tätä jupakkaa voisi hyvinkin jäädä kum­mal­takin liitol­ta saamatta.

 2. Tehyläiset tuulet­ti­vat TV:ssä mah­tavaa lottovoittoa.

  22- 28% tulee lisää oli kuulem­ma Tehy itse tiedot­tanut kannattajilleen.

  Myyn­timiehet (Tehyn johto) käyt­tävät miel­lään %-luku­ja, joka suh­teel­lise­na luku­na saa 5% alen­nuk­sen kuul­losta­maan parem­mal­ta kuin 5 euron alennus.

  Laiti­nen-Peso­la on mon­ta ker­taa sanonut, että tämä sopimus on vain Tehyläisille, ja nyt super­i­laiset saa­vat saman tai ehkä enemmän.

  Osmon laskel­man perus­teel­la olisi Tehyn johdon kan­nat­tanut jät­tää se näytelmäk­er­ho väli­in ja ottaa tukiope­tus­ta matematiikassa.

  Palkanko­ro­tus kuulem­ma motivoi 3 viikok­si tekemään enem­män töitä, joten tam­miku­us­sa poti­lasjonot sit­ten kas­va­vat, tai jos tämä koetaan tap­piok­si niin voihan sitä alkaa tuhkaa­maan itseään nyt jo.

  Olisin valmis men­emään lakkoon sen puoles­ta, että val­tio pois­taa asun­tovähen­nyk­sen ja las­kee palkkaveroa 5% 

  Mihin voin liit­tyä asian tiimoil­ta ja ketä vas­taan pitää lakkoilla 😀

 3. Jimee: Asian tiimoil­ta voinee liit­tyä Veron­mak­saji­in ja työ­tais­te­lu­toimen­piteek­si käy irti­sanou­tu­mi­nen Suomes­sa asumisesta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *