Vai että lisää autoja?

Kaupung­in­jo­hta­ja Pajunen halu­aa keskus­taan lisää auto­ja, jot­ta kaup­pa ei siir­ty­isi kehätei­den mar­ket­tei­hin. Sik­si hän ei myöskään halua suuhka­mak­su­ja, jot­ka oli­si­vat kuolinisku keskus­tan kaupoille.

Jus­si on ehdot­tomasti oike­as­sa päämäärän osalta. On tärkeätä puo­lus­taa keskus­tan elin­voimaisu­ut­ta. Keinon osalta hän on väärässä kolmes­ta syystä.

Ilman jät­ti-investoin­te­ja keskus­taan mah­tuu hyvin vähän auto­ja lisää ilman, että se muut­tuu liiken­nehel­vetik­si, johon kukaan ei halua tul­la. Näi­den autoil­i­joiden kaup­poi­hin kan­ta­ma rahamäärä on aika vähäi­nen ja toden­näköis­es­ti alit­taa sen rahamäärän, jon­ka liiken­teen hait­to­jen karkoit­ta­mat jalan liikku­vat toisi­vat mukanaan. Taitaa olla niin, että liiken­teen määrän lisäämi­nen heiken­täisi kau­pan tilan­net­ta keskus­tas­sa. Eri­tyisen hölmö oli samas­sa tilaisu­udessa esitet­ty vaa­timus, jon­ka mukaan Espa ja Kai­vokatu pitää vara­ta autoille. Ovatko­han Espan liik­keet asi­as­ta samaa mieltä? Kävellen ne tur­is­tit sinne kai tulevat.

Toisek­si Pajunen on väärässä vas­tus­taes­saan ruuh­kamak­su­ja. Aamu­ru­uhkan aikana kau­pat eivät ole edes auki eikä neljän ruuh­ka tai­da sekään olla suosit­tua shop­pailu­aikaa. Jos ruuhka­mak­sut karkot­ta­vat työ­mat­ka-autoil­i­joi­ta, shop­pail­i­joille jäisi enem­män parkkitilaa.

Kol­man­nek­si Pajunen olisi väärässä, vaik­ka ruuhka­mak­sut oli­si­vat voimas­sa ympäri vuorokau­den. Ei kukaan ole esit­tänyt niitä laitet­taviksi vain keskus­taan tule­val­la liiken­teelle, kos­ka ei niitä siel­lä niin hirveästi edes tarvi­ta. Keskus­tan liiken­net­tä säädel­lään pysäköin­tipaikoil­la. Ruuhka­mak­su­ja tarvi­taan ennen kaikkea kehäteille, jot­ka ovat nyt umpeu­tu­mas­sa pahanalais­es­ti. Sil­loin ne myös rokot­taisi­vat niitä automarketteja.

Keskus­tan ruuhka­mak­su­jen kan­nat­ta­jat ovat nekin väärässä kuvitel­lessaan, että ruuhka­mak­sut vähen­täi­sivät keskus­taan tule­vaa liiken­net­tä. Sitä säädel­lään pysäköin­tipaikoil­la. Jos Vir­ta­nen jät­tää auton koti­in, Lah­tiselle vapau­tuu paik­ka. Siis­pä Pajunen on väärässä vielä neljän­nenkin ker­ran. Kos­ka edes keskus­tan ruuhka­mak­sut eivät vähen­täisi liiken­net­tä, ne kar­si­si­vat köy­hät pois ja tek­i­sivät tilaa rikkaille. Kaup­pa voit­taisi siinäkin!

31 vastausta artikkeliin “Vai että lisää autoja?”

 1. Hesarin pal­stal­ta otettua : 

  Käyn joka lauan­tai puolisoni ja isoäidin kanssa keskus­tas­sa aami­aisel­la ja ostok­sil­la — autol­la. Kaupunki­han on sil­loin aivan kuol­lut — vain muu­ta­ma auto on liiken­teessä ja Espal­la on enim­mäk­seen vain ulkomaalaisia.

  Silmi­in­pistävää on per­hei­den puut­tumi­nen. Väitän, että tavalli­nen auton omis­ta­va helsinkiläis- tai vaik­ka espoolais­per­he ei lähde julk­isil­la ostok­sille keskus­taan. Ensin­näkin se on kallista ja toisek­si hankalaa.

  Vas­tako­h­ta keskus­tan hil­jaiselolle lauan­taisin on kaup­pakeskusten ihmis­paljous. Jum­bois­sa ja sel­l­ois­sa raha vai­h­taa omis­ta­jaa, lap­siper­he kun käyt­tää suurim­man osan tulois­taan kulutukseen.

  Jot­ta keskus­ta olisi muul­loinkin kuin toimis­toaikaan elävä, täy­ty­isi asi­akkai­ta houkutel­la vaik­ka ilmaisel­la pysäköin­nil­lä esimerkik­si iltaisin 17–20 ja lauan­taisin 9–15 välisenä aikana. Olen var­ma, että näin saataisi­in myös hyvä­tu­loisia per­heitä tuo­maan keskus­taan iloa ja elämää ja samal­la varmis­tet­taisi­in palvelu­iden säi­lymi­nen ja lisääntyminen.

 2. Kaupun­ki kuol­lut lauan­taisin? Et voi olla tosis­sasi! Alek­si pur­suaa ihmisiä niin ettei sekaan mah­du. Onko kuol­lut­ta se, ettei liikenne ruuhkaudu? Pan­naan liiken­neval­oi­hin punainen aal­to, niin alkaa tun­tua elävämmältä?

 3. Huh­huh!
  Aikamoi­sen mehevä aihe miet­tien ensi syksyn kun­nal­lis­vaale­ja:). Ja oikeas­t­aan melkein­pä tärkein mah­dolli­nen jos ajatel­laan ilmas­ton­muu­tos­ta. Laskeske­lin jokin aika sit­ten blo­gis­sani, miten paljon autoilun pitäisi vähen­tyä metropo­lialueel­la, jos halut­taisi­in Suomen osalta päästä 80% päästövähen­nyk­si­in vuo­teen 2050 men­nessä, mitä pide­tään min­im­i­lasku­na jos ote­taan tavoit­teek­si kah­den asteen globaali läm­pöti­lan nousu. Otin laskuis­sani huomioon sen, että autoilun tulee tääl­lä vähen­tyä maaseu­tua radikaal­im­min ja että julki­nen liikenne lisään­tyy rutkasti. Otin huomioon myös polt­toainete­knolo­gian ja auto­jen kehi­tyk­sen vaikutukset.

  Lop­putu­los oli lohdu­ton: mikäli lasku­ni pitävät paikkaansa (spek­seis­sä var­masti hakemista mut­ta tulos vah­vasti suun­taa anta­va), pitää metropo­lialueen autoilu vähen­tyä 95%:llä vuo­teen 2050 men­nessä. Tämä tarkoit­taa puolit­tumista joka 10. vuosi. Tämä taasen tarkoit­taa sitä että kos­ka ensim­mäi­nen puolit­tumi­nen on se helpoin, pitää sen tapah­tua aivan viimeistään vuon­na 2020. Laskel­mat löy­tyvät täältä: http://thexder82.livejournal.com/8309.html. Pohdin siel­lä myös erään­laisen veroina ja veron­palau­tuksi­na toteutet­ta­van kun­nal­lisen autoki­in­tiön mah­dol­lisu­ut­ta. Se olisi vas­taus “sit köy­hät ei saa ajaa” ja “sit lap­siper­heet ei saa ajaa” ‑argu­ment­tei­hin.

  Helsin­ki on maail­man vihrein metropoli, joten meil­lä on vas­tuu ottaa ensim­mäi­nen askel. Jos­sei autoilu vähene tääl­lä, se ei tule vähen­emään muual­lakaan. Jossemme me tee mitään, emme voi vaa­tia sitä muil­takaan. Toivon todel­la, että ilmas­to­muu­tok­ses­ta + autoilus­ta + kaavoituk­ses­ta + joukkoli­iken­teestä tulee kun­nal­lis­vaalien ykkös­teema ja vihreät pää­sevät pro­filoi­tu­maan kun­nol­la. Pajusen aivopieru antaa tähän hyvät mahdollisuudet:).

  Vielä aiheeseen liit­tyen ilmainen neu­vo Val­met Auto­mo­tiv­elle Uuteenkaupunki­in: Box­ter & Cay­man out, Tes­la Road­ster & Tes­la Sedan in. On tuskin mah­dol­lista saa­da tuo puolit­tumis­tavoite läpi joten täl­lai­sis­sa autois­sa voisi olla osa ratkaisua: http://www.teslamotors.com/

 4. Van­han kaup­pami­esten viisauden mukaan suo­ma­laisen ja USA:laisen bis­neskult­tuurin eron huo­maa selvim­min sateel­la. Kun Suomes­sa sataa, sateen­var­jo­ja pitää men­nä osta­maan tavarat­alon tai oso­to­skeskuk­sen yläk­er­ras­ta hitaasti kiertävien tavaroiden osas­tol­ta. Kun USA:ssa sataa, sateen­var­jo­ja tul­laan myymään kadul­la kulkeville ihmisille. 

  Tähän Pajusen suul­la esitet­tyyn Helsin­gin keskus­tan kaup­pali­ikkei­den tavaran liikku­mat­to­muu­songel­maan löy­ty­isi myös liikei­dean kaltainen ratkaisu; kuka­pa siis perus­taisi koti­inkul­je­tuk­si­in erikois­tuneen jakeluyri­tyk­sen ja saisi markki­noiduk­si sen palve­lut keskus­tan kaup­pali­ikkeille. Parhait­en koti­inkul­je­tus­palvelun merk­i­tyk­sen ovat omak­suneet pizze­ria-yrit­täjät, jois­sa lie­nee yrit­täjistämme eniten maahanmuuttajia.

 5. Mon­et euroopan suurkaupun­gin kesku­s­tat (väit­täisin että suuri osa) ovat siir­tyneet tai siitymässä autot­tomak­si. Etelä sekä kes­ki-europas­sa se on laa­ja ilmiö, ja se on vilka­s­tanut liike sekä sosi­aalielämää huo­mat­tavasti. Myös kaupun­ki viihty­isyys on lisään­tynyt. Mik­si kaik­ki tämä ei voi toimia helsingissä. 

  Ihmette­len paljon väitet­tä “Helsin­ki on maail­man vihrein metropoli” mihin sem­moinen ylim­ielisyys perus­tuu, tai onko se vain kansal­lis­mie­len ylläpitämisek­si? Johan on jotain!

 6. Olen aina pitänyt automar­ket­tien pystyt­tämistä suure­na virheenä, kos­ka ben­san hin­nan nousu jos­sain vai­heessa syö niiden kannattavuuden. 

  Juk­ka Jon­nisen link­ki tes­lam­o­tors sivuille avasi silmäni. Eihän automar­ket­ti­in ole pakko men­nä ben­sa-autol­la. Ener­giaa on jostain siihen autoon on saata­va, mut­ta se voidaan tuot­taa vaikka­pa aurinkoen­er­gial­la. (Aurinkoen­er­gia on täysin tuules­ta tem­mat­tu heit­to — en ole asiantun­ti­ja ener­gian muun­tamises­sa ja sen varastoimisessa)

  Ohjaako tekni­ik­ka ja sen rajoituk­set liikaa ajat­telua jokaisen omas­ta ihan­ney­hteiskun­nas­ta. Muut­toli­ike kaupunkei­hin kas­vaa, mut­ta kas­vaako se siitä syys­tä, että näin aidosti halu­taan vaiko pakon sanelemana?

 7. Sen ver­ran lisäys­tä edel­liseen, että kaupunkiku­vaan ei auto­ja yhtään sen enem­pää kuin on pakko, vaik­ka oli­si­vat kuin­ka ympäristöys­täväl­lisiä ja äänet­tömiä. Ne vievät yksinker­tais­es­ti liikaa tilaa.

 8. 1) Espa ja Kai­vokatu. Minäkin mietin onko paikalla ollut esimerkik­si Kaisaniemenkadun yrit­täjiä. Tai Espan. Stock­a­han juuri lob­basi itselleen käve­lykadun pätkän keskuskadulle.

  2) Ruuhka­mak­su­ista. Pajunen ei tietääk­seni ole idioot­ti, eikä sitä ole kaup­paka­marin jäsenetkään, eli pitäisikö kysyä mikä se todel­li­nen moti­ivi on? Mikä ihmeen olen­to on se suu­rit­u­loinen shop­pail­i­ja jol­la ei ole varaa mak­saa ruuh­ka- ja pysäköin­ti­mak­sua? Ruuhka­mak­sul­la saa lisää tilaa tielle, pysäköin­ti­mak­sul­la parkkipaikan lämpimässä hal­lis­sa. Tulee mieleen taan­noinen kokoomuskan­nan­ot­to jos­sa valitet­ti­in, että Töölössä on vaikea pysäköidä, ja sosial­is­tis­es­ti ongel­mana nähti­in parkkipaiko­jen puute eikä pysäköin­ti­mak­su­jen pienuus.

  Käsit­tämätön sam­makko on myös vaa­timus vihreistä aal­losta. Jos täl­laista vaah­toaa Reiska Pak­i­lan Teboilin kahvios­sa niin siihen suh­tau­tuu olanko­hau­tuk­sel­la, mut­ta kaupung­in­jo­hta­ja… ikäänkuin liiken­nesu­un­nit­teli­jat ihan ilkeyt­tään seisoit­taisi auto­ja punai­sis­sa! Ei ris­teileville pääteille yksinker­tais­es­ti pysty tekemään vihre­itä aaltoja.

  Min­ul­la on yksinker­tainen kol­men kohdan ohjel­ma keskus­tan liiken­teelle, joka täyt­tää Pajusen kri­teer­it, eli helpot­taa autol­la asioin­tia, lisää kesku­tan vetovoima ver­rat­tuna kehä­mar­ket­tei­hin ja tuot­taa parem­mat vihreät aal­lot, eikä sisäl­lä edes ruuhkamaksuja:

  1) Kai­vokatu, Kaisaniemenkatu, ja kum­matkin Espat kiin­ni autoil­ta. Pitkäsil­ta varataan joukkoli­iken­teelle. Vaatii noin 30 betoni­por­sas­ta, en tiedä paljonko nämä mak­sa­vat, mut­ta jonkin ver­ran vähem­män kuin puolen mil­jardin keskustatunneli.

  2) Jatke­taan parkki­hallin sisää­na­joliusko­ja Kaup­pa­to­rille ja Ruo­ho­lah­teen, sekä yhdis­tetään ne toisi­in­sa tekemäl­lä lop­ut yhdys­tun­nelit niiden välille, kus­tan­nus joitain kym­meniä miljoo­nia euro­ja. Samal­la kadun­var­sipysäköin­ti hin­noitel­laan niin että se on aina hal­lipysäköin­tiä kalliimpaa.

  3) Kameroin valvot­tu läpi­a­jok­iel­to Län­siväylältä muille moot­toriteille (Itäväylä, Lah­den moot­tori­tie…) Samoin Itäväylältä. Kus­tan­nus joitain miljoo­nia euroja.

  Seu­raus:

  Meil­lä on käve­lykeskus­ta, vapau­tuneeseen katu­ti­laan voi tehdä katukahviloi­ta, tai vaik­ka rak­en­taa lisää liiketi­laa. Tai kat­taa katu­ja. Tai jotain muu­ta. Joka tapauk­ses­sa enem­män ihmisiä, lisää liikevaihtoa.

  Poikit­tais­li­ikenne (noin kol­ma­sosa autois­sa kan­takaupungis­sa) siir­tyy kehäteille, minne se kuu­luukin. Niiden väistämätön tukkeu­tu­mi­nen vaan tapah­tuu hie­man aiem­min. Keskus­tan yrit­täjien kannal­ta tämä korkein­taan hait­taa kil­pail­i­joi­ta kehäteillä.

  Ylipään­sä keskus­tan liikenne järkevöi­tyy, meil­lä on yksi alue jonne vievät tiet ja sieltä pois, eikä mitään liiken­nesol­mua. Kun ris­teävä liikenne vähe­nee, niin säteit­täisille yhteyk­sille (esim. Man­ner­heim­intie) saadaan parem­min toimi­va vihreä aal­to. Keskus­taan ja sieltä pois pääsee autol­la nopeammin.

  Pysäköin­ti on help­poa, ajaa vaan suo­raan hal­li­in. Kaikil­la liikeki­in­töistöil­lä on yksi iso keskustapark­ki asi­akkaitaan varten, ei omia eril­lisiä ja kalli­ita halle­ja. Parkkipaikan etsi­jöi­den pois­tu­mi­nen myös vähen­tää ja suju­voit­taa autoli­iken­net­tä katu­verkos­sa. Parkki­hal­lit kan­nat­ta­vat entistä paremmin.

  Tai sit­ten voidaan horista että vas­takkainaset­telun aika on ohi ja ava­ta kaik­ki väylät autoille, tehdään vaik­ka puis­ton tilalle Keskies­pa. Jäl­ki on täl­laista: http://reliques.online.fr/detroit/detroit04.html

 9. Sinivihreä mökkeilee pääkaupunkiseudul­la. Toisin kun useim­mil­la suo­ma­laisil­la min­ul­la on koti “maaseudul­la” ja mök­ki kaupungis­sa. Mökkiläisen näkökul­mas­ta pk-seudul­ta voi huo­ma­ta muu­ta­man seikan.

  Kehä kol­mo­nen alkaa olla todel­la houkut­tel­e­va vai­h­toe­hto Helsin­gin keskustalle. Yksi suuri syy on juuri siinä, että yleen­sä ostok­sil­la käy­dessään tarvit­see auton tar­joa­maa kuljetuskapasiteettia. 

  Toinen tek­i­jä on se, että Hgin keskus­ta ei ole oikein pystynyt uud­is­tu­maan, vaan tar­jol­la on sitä samaa van­haa. Itse en tur­isti­na enää jak­sa innos­tua Hgin keskus­tan palve­lu­tar­jon­nas­ta. Lento­ken­tältä pääsee kahdessa tun­nis­sa euroop­palaisi­in kaupunkei­hin. Ja mikä tärkeää: lento­ken­tälle ei tarvitse kulkea Hgin keskus­tan kaut­ta. Hki jää täl­löin ikään kuin syrjään.

  En kuitenkaan näe keskus­tan ja kehän välil­lä sovit­tam­a­ton­ta ris­tiri­itaa. Näk­isin että kehä on kasvuhakuinen ja dynaami­nen kaup­pakeskit­tymä, joka voi kas­vaa ja laa­jen­tua asi­akkaiden tarpei­den mukaan. Hgin keskus­ta taas voi rauhas­sa kehit­tyä Suomen suurim­pana kaupunkikeskus­tana, erikoistuen vähän fyy­sistä tilaa ja suur­ta asi­akas­määrää vaa­ti­vaan liiketoimintaan.

  Keskus­tan kehi­tyk­sen kannal­ta olisi hyvä, että yksi­ty­isautoilun ja joukkoli­iken­teen suju­vaan yhdis­tämiseen uhrat­taisi­in muu­ta­ma aja­tus. Maail­mal­la näkee näitä ratkaisu­ja, jois­sa joukkoli­ikenne koukkaa suurten parkkialuei­den kaut­ta kul­jet­taen ihmisiä keskus­taan. Näitä voitaisi­in mielestäni kehit­tää myös Hgin seudul­la. Matkus­ta­javir­rathan asian lop­ul­ta ratkai­se­vat, mut­ta niihin voi vaikut­taa hinnoittelulla.

 10. “Ruuhka­mak­su­ja tarvi­taan ennen kaikkea kehäteille, jot­ka ovat nyt umpeu­tu­mas­sa pahanalaisesti.”

  Ei toi­mi, enkä kan­na­ta — ainakaan nykyisel­lä joukkoli­iken­teel­lä!!! Nykyisel­lään kaiken­lainen poikit­tainen liikku­mi­nen pääkaupunkiseudul­la käyt­täen julk­ista liiken­net­tä on pelkkää tuskaa. Enkä ole näh­nyt julk­isu­udessa mitään merkit­täviä lähi­t­ule­vaisu­u­den han­kkei­ta, jot­ka tätä helpot­taisi­vat (nykyisenkin bus­si­jok­erin tulo kesti vuosia, ja kehära­ta valmis­tuu täl­lä vauhdil­la aikaisin­taan 2042).

  Ruuhka­mak­sutkaan tuskin pure­vat tilanteeseen, jos­sa ihmisil­lä on valit­ta­vana oman auton käyt­tö ruuhkas­sa, jol­loin mat­ka kestää 25 min­u­ut­tia tai bus­si-juna-bus­si, jol­loin mat­ka kestää oli ruuhkaa tai ei 1h 10minuuttia.

  Ja ennenkuin joku kysyy: liikun itse joukkoli­iken­net­tä käyt­täen käytän­nössä kaikil­la matkoil­lani — toistaiseksi.

 11. Muu­tamia vas­tauk­sia ja selvennyksiä:

  Juani­to:
  ”Ihmette­len paljon väitet­tä “Helsin­ki on maail­man vihrein metropoli” mihin sem­moinen ylim­ielisyys perus­tuu, tai onko se vain kansal­lis­mie­len ylläpitämisek­si? Johan on jotain!”

  Olisi pitänyt tarken­taa, että tarkoi­tan täl­lä nimeno­maan poli­it­tisil­ta val­ta­suhteil­taan vihrein­tä metropo­lia maail­mas­sa. Vihreän puolueen kan­na­tus on metropo­lialueel­la käsit­tääk­seni noin 15% luokkaa, mikä lie­nee ain­ut­laa­tu­ista maail­man­laa­juis­es­tikin. Jois­tain Sak­san kaupungeista en tosin osaa men­nä takuuseen.

  Tämän vuok­si näenkin, että Helsingillä on moraa­li­nen vas­tuu näyt­tää suun­taan maail­man­laa­juis­es­tikin, tai vähin­tään alkaa sovelta­maan niitä ratkaisu­ja joi­hin muut paljon vähem­män vihreät kaupun­git ovat jo ryhtyneet, kuten ruuhkamaksuja.

  Ari Aal­to­nen:
  ”Juk­ka Jon­nisen link­ki tes­lam­o­tors sivuille avasi silmäni. Eihän automar­ket­ti­in ole pakko men­nä ben­sa-autol­la. Ener­giaa on jostain siihen autoon on saata­va, mut­ta se voidaan tuot­taa vaikka­pa aurinkoenergialla.”

  Niin, itse näk­isin näil­lä sähköau­toil­la ole­van todel­la suuri poten­ti­aali kah­den mega­trendin – ilmas­ton­muu­tok­sen ja öljyn ehtymisen – tukies­sa niiden käyt­töönot­toa. Ongel­mat­to­mia ne eivät toki ole, kos­ka se sähkön­tuotan­tokin tuot­taa kasvi­huonepäästöjä mut­ta ympäristö- ja ener­giate­hokku­us ovat aivan toista luokkaa kuin öljyä käytet­täessä. Helsin­gin olisi ehkä hyvä näin aluk­si tukea sähköau­to­jen käyt­töönot­toa vaikka­pa anta­mal­la niille ilmainen pysäköin­ti keskus­tas­sa. Pitkäl­lä tähtäimel­lä tästä olisi toki hyvä luopua.

  ”Sen ver­ran lisäys­tä edel­liseen, että kaupunkiku­vaan ei auto­ja yhtään sen enem­pää kuin on pakko, vaik­ka oli­si­vat kuin­ka ympäristöys­täväl­lisiä ja äänet­tömiä. Ne vievät yksinker­tais­es­ti liikaa tilaa.”

  Samaa mieltä. Päästöt ovat vain se suurin ongel­ma, mut­ta kaupunki­ti­lan val­taus sekin vaka­va asia johon sähköau­tot eivät auta. Kaukana asu­vat voisi­vat ajaa sähköau­toil­laan raitei­den var­relle latausase­mallille ja siitä sit­ten metrolla/junalla/raitiovaunulla raitei­ta pitkin käve­lykeskus­taan. Olen aikamoi­sen var­ma, että 3–5 suun­nas­ta keskus­taan tule­vat metrolin­jat, junara­ta sekä raitio­vaunut pystyvät syöt­tämään keskus­taan kau­pan kannal­ta aivan tarpeek­si ihmisiä ilman autojakin.

 12. Pajusen avauk­ses­sa posi­ti­ivis­in­ta on se, että autoilun edis­tämi­nen tavoit­teena lausu­taan vih­doin ääneen ja lyödään tarkem­matkin tavoit­teet pöytään.

  Pääkaupunkiseudun kun­nal­lispoli­ti­ikkaa “autoilupuolue” (kok+dem) on johtanut yksi­ty­isautoilua edis­täen jo kym­meniä vuosia, vaik­ka sitä ei julk­ista liiken­net­tä suit­sut­tavista vaalio­hjelmista ja poli­itikko­jen puheista voisikaan huo­ma­ta. Tuomio­jaa lainatak­seni “kog­ni­ti­ivi­nen dis­so­nanssi” on ollut val­lal­la… Keskustelua Pajusen kaltainen rehellisyys toiv­ot­tavasti paran­taa — kiitok­set Jus­sille asei­den antamis­es­ta kunnallisvaaleihin!

 13. Sinivihreä kir­joit­taa: “Kehä kol­mo­nen alkaa olla todel­la houkut­tel­e­va vai­h­toe­hto Helsin­gin keskustalle. Yksi suuri syy on juuri siinä, että yleen­sä ostok­sil­la käy­dessään tarvit­see auton tar­joa­maa kuljetuskapasiteettia.”

  Tuo­ta, mis­tä aloite­taan? Olen kuul­lut, enkä epäile tätä lukua, että koko suomen rav­in­to­lamyýn­nistä 70% tehdään 00100 postinu­meroalueel­la. Lisäk­si keskus­tas­sa on var­maan puo­let koko maan eloku­vateat­tereista, teat­tereista, kon­sert­ti­saleista, museoista, erikois­li­ikkeistä, jne.

  Tämä on se mikä rahaa ja elämää keskus­tas­sa pyörit­tää, bulkki­tavara malli­in ruokakaup­pa on sivu­bis­ness. Ja näi­den vapaa-ajan palvelu­iden käyt­tö myös kas­vaa nopeam­min kuin vaik­ka ruokakauppa.

  En allekir­joi­ta väitet­tä keskus­tan epäki­in­nos­tavu­ud­es­ta, se kestää ihan hyvin ver­tailun useimpi­in vas­taa­van kokoisi­in ja isoom­pi­inkin euroop­palaisi­in kaupunkei­hin. Tosin yksi ongel­ma on tämän kaup­paka­mariväen itse­tuhoinen vim­ma kehit­tää keskus­tas­ta yksi iso ostoskeskus, elävä kaupun­ki tarvit­see muu­takin kuin liikkeitä.

 14. “Tuo­ta, mis­tä aloite­taan? Olen kuul­lut, enkä epäile tätä lukua, että koko suomen rav­in­to­lamyýn­nistä 70% tehdään 00100 postinu­meroalueel­la. Lisäk­si keskus­tas­sa on var­maan puo­let koko maan eloku­vateat­tereista, teat­tereista, kon­sert­ti­saleista, museoista, erikois­li­ikkeistä, jne.”

  Tuo pitää var­maan paikkansa. Helsin­gin suh­teel­lisen suuri asukas­määrä riit­tää ruokki­maan juuri kuvaa­masi kaltaista palve­lu­tar­jon­taa ja siihen kan­nat­taakin panos­taa jatkossa. 

  Kehät kuitenkin pystyvät tar­joa­maan fyy­sistä tilaa ja hyviä liiken­ney­hteyk­siä, joi­ta ainakin minä pääkaupunkiseudul­la mökkeilevänä arvostan. 

  Jos taas halu­an lomail­lessani käy­dä rav­in­tolois­sa, museois­sa, erikois­li­ikkeis­sä jne. Hgin keskustalle alkaa löy­tyä todel­la kovia kil­pail­i­joi­ta siedet­tävän matkan päässä. Sieltä kehältä kun voi näp­pärästi hypätä joukkoli­iken­nevä­li­neeseen nimeltä lentokone 🙂

 15. Arki-iltaisin, etenkin talvel­la Helsin­gin keskus­tas­sa on todel­la hil­jaista. Jos autot kiel­letään kan­takaupungis­sa, en usko sen ainakaan elävoit­tävän kaupunkia, kuin ehkä kesäisin. En usko myöskään että autoilu itsessään pelas­taa kaupunkia. Suurin osavuodes­ta Helsin­ki on kylmä ja tyly mes­ta, ei kiin­nos­ta men­nä ulos, ei varsinkaan keskus­taan kävelemään rän­täsateeseen. Auto­jen pois­t­a­mi­nen tun­tuu ole­van mon­elle patent­ti­ratkaisu kaupunkisu­un­nit­telu­un, tuskin näin kuitenkaan on.

 16. Lähtöko­htana keskus­tan liiken­nesu­un­nit­telulle tuskin kan­nat­taa olla kehä kol­mosen ulkop­uolel­la asu­vat, Helsingis­sä sat­un­nais­es­ti pistäy­tyvät ihmiset.

  Itse kan­takaupungis­sa yhden pääväylän var­rel­la asu­vana arvostaisin kovasti jos asuinympäristöni ei kuor­mitet­taisi ainakaan nyky­istä enem­pää turhal­la metelil­lä ja pakokaa­sul­la. Min­ulle kyl­läkään häir­it­sev­in­tä eivät ole henkilöau­tot vaan bus­sit. Bus­seista läh­tee päästöjä monin ver­roin enem­män kuin yhdestäkään autos­ta. Keskieu­roopas­sa käsit­tääk­seni on sel­l­aisi­akin kaupunke­ja jois­sa pait­si että yksi­ty­isautoilu on keskus­ta-alueel­la kiel­let­ty, myöskään diesel­bus­seil­la ei ole keskus­taan asi­aa. Niiden päätease­mat sijait­se­vat laidem­mal­la jos­ta siir­ry­tään luon­tev­asti kiskoy­hteyk­sil­lä keskus­taan. Mut­ta jos keskus­tatun­nelia halu­taan auto­ja varten ja vielä erik­seen oli mainit­tu että pakokaa­su­jen poistop­utketkin pitäisi saa­da katukuilui­hin, en pidä toden­näköisenä että kaupun­ki lähi­t­ule­vaisu­udessa kehit­tyy ainakaan parem­paan suun­taan siel­lä asu­vien ja sen ilmaa hen­git­tävien kannalta.

 17. “Lähtöko­htana keskus­tan liiken­nesu­un­nit­telulle tuskin kan­nat­taa olla kehä kol­mosen ulkop­uolel­la asu­vat, Helsingis­sä sat­un­nais­es­ti pistäy­tyvät ihmiset.”

  Ihan tiedok­si vaan asukkaalle, että mis­tähän ne aamu- ja iltapäiväru­uhkat keskus­taa ympäröiville kehä- ja moot­toriteille muuten syn­tyvät kuin Kehä III:sen ulkop­uolel­la asu­vista, Kehä I:sen sisäpuolel­la töis­sä käyvistä ihmisistä.

  Bus­sili­ikenne seisoo ja myöhästelee, kun henkilöau­tot tukki­vat joukkoli­iken­nekai­stat. Helsin­gin ympäryskun­tien lep­su, läh­es kaiken sal­li­va kaavoitus­poli­ti­ik­ka on yksi pääsyylli­nen liiken­neru­uhki­in Helsin­gin ympärysteillä.

 18. “Tuo­ta, mis­tä aloite­taan? Olen kuul­lut, enkä epäile tätä lukua, että koko suomen rav­in­to­lamyýn­nistä 70% tehdään 00100 postinu­meroalueel­la. Lisäk­si keskus­tas­sa on var­maan puo­let koko maan eloku­vateat­tereista, teat­tereista, kon­sert­ti­saleista, museoista, erikois­li­ikkeistä, jne.”

  Mut­ta kuin­ka kauan? Seu­raavas­sa vai­heessa ei raken­neta pelkästään kaup­pakeskuk­sia vaan viihdekeskuk­sia, jois­sa on rav­in­toloi­ta, baare­ja, keila­ra­to­ja ja mul­ti­plex-eloku­vateat­tere­i­ta. Tois­taisek­si keskus­tan rav­in­to­lat vetävät, mut­ta näin ei vält­tämät­tä ole ikuisesti.

  Helsin­ki tekee vain vahinkoa itselleen vaikeut­ta­mal­la autoilua, eli Pajunen on täysin oikeal­la asial­la pyrkimyksissään.

 19. “Seu­raavas­sa vai­heessa ei raken­neta pelkästään kaup­pakeskuk­sia vaan viihdekeskuk­sia, jois­sa on rav­in­toloi­ta, baare­ja, keila­ra­to­ja ja mul­ti­plex-eloku­vateat­tere­i­ta. Tois­taisek­si keskus­tan rav­in­to­lat vetävät, mut­ta näin ei vält­tämät­tä ole ikuisesti.”
  Mitä näyt­töä meil­lä on että mitään täl­laista on tapah­tu­mas­sa? Onhan näitä eloku­vateat­tere­i­ta, esim. Itäkeskuk­sen kino. Kehä I ulkop­uolel­la on kouralli­nen rav­in­toloi­ta joi­hin voisin kuvitel­la vieväni vierai­tani (itseasi­as­sa tulee mieleen tasan kak­si ja toinen on Kirkkon­um­mel­la.) Minkään­laista iltaelämää on keskus­tan ulkop­uolel­la lähin­nä Tikkuri­las­sa, eri­tyis­es­ti maan­päälli­nen ruotsin­lai­va Hotel­li Van­taa on ver­rat­tain suosit­tu. Tuskin on ihan sat­tumaa että se on vilkkaan juna-ase­man vieressä.

  Jos jon­nekin kehätei­den var­teen halu­taan tehdä kil­pail­e­va City Park ‑ver­sio kaupungista on kak­si vaihtoehtoa:

  Poim­i­taan halu­tut asi­at. Kokoel­ma rav­in­toloi­ta, ja pari eloku­vateat­te­ria. Mut­ta tässä on kil­pailun kannal­ta se ongel­ma että kun ihmiset tule­vat syömään tai juo­maan, he käyvät myös eloku­vis­sa, näyt­telyssä, teat­teris­sa, luen­nol­la, museossa, käve­lyl­lä, kuka mis­säkin ja mikä pir­ullis­in­ta kaik­ki eri yhdistelmissä. 

  Tai sit­ten kopi­oidaan koko tar­jon­ta. Eli käytän­nössä raken­netaan uusi kaupun­ki. Joka on sit­ten ihan yhtä toiv­o­ton autoli­iken­teen kannal­ta, käve­lymit­takaavaan kun ei mah­du lop­ut­tomasti auto­ja. Eli se pitää rak­en­taa joukkoli­iken­teen varaan.…

  Joku viisas kokoomus­poli­itikko tote­si aikoinaan että maantiedet­tä ei voi­da muuttaa.

 20. “Helsin­gin ympäryskun­tien lep­su, läh­es kaiken sal­li­va kaavoitus­poli­ti­ik­ka on pääsyyllinen”.

  Helsin­ki on ihan yhtä suuri syylli­nen tässä sopas­sa. Mitä kaavoitus­poli­ti­ikkaan tulee, niin sitä ei oikeas­t­aan ole. On vain poli­it­tis­ten päät­täjien puhet­ta, mut­ta kovin vähän tekoja.

 21. “Seu­raavas­sa vai­heessa ei raken­neta pelkästään kaup­pakeskuk­sia vaan viihdekeskuk­sia, jois­sa on rav­in­toloi­ta, baare­ja, keila­ra­to­ja ja mul­ti­plex-eloku­vateat­tere­i­ta. Tois­taisek­si keskus­tan rav­in­to­lat vetävät, mut­ta näin ei vält­tämät­tä ole ikuisesti.”
  Mitä näyt­töä meil­lä on että mitään täl­laista on tapahtumassa?

  No ainakin Sel­l­oon on tulos­sa iso elokuvateatteri:
  http://www.sello.fi/uutiset/2006_biorex.htm

 22. Ajatel­la, 240 000 asukkaan kaupungis­sa on eloku­vateat­teri. Tai ei siis vielä ole, mut­ta voi vaik­ka tul­la. Mitähän seuraavaksi?

 23. Nimeno­maan, Odel­la tuos­sa hyvä point­ti. Mikä siinä on niin kauheaa, että lähiöis­säkin on palvelui­ta? Jos asun Pih­la­jamäessä, mikä siinä on niin hirvit­tävää, että käyn Viikin Pris­mas­ta tai mei­dän omas­ta S‑marketista hake­mas­sa sen lihamari­nadin? Itse ajat­te­len ihan päin­vas­toin, että on suo­ras­taan velvol­lisu­us käyt­tää lähipalvelui­ta, kos­ka se estää oman asuinalueen näivet­tymisen pelkäk­si nukku­malähiök­si, mis­sä ei ole mitään palveluita.

  Pitääkö mei­dän lähiöis­sä asu­vien todel­lakin olla ihan kaikessa keskus­tas­sa riip­pu­vaisia? Eikö meil­läkin ole oikeus tasokkaisi­in lähipalvelui­hin? Pitäisikö men­nä julk­isil­la keskus­taan että me vihreät ollaan tyy­tyväisiä tai yksi­ty­isautol­la että Pakokaa­su-Pajunen ja muut kokkar­it on tyy­tyväisiä? Kyl­lä minus­ta ekol­o­gis­in­ta on kävel­lä tuo­hon Smaraan/Prismaan tai men­nä pari pysäkkiä bus­sil­la — ainakin se on ekol­o­gis­in­ta, se on varma!

  Jos keskus­ta halu­aa olla kil­pailukykyi­nen, sen pitää panos­taa sel­l­aisi­in asioi­hin mitä ei pris­moista ja sel­l­oista saa: fes­ti­vaalei­hin, huip­pu­rav­in­toloi­hin, klubei­hin, kult­tuuri­in, laadukkaisi­in kaup­pakeskuk­si­in. Autoilun suju­vu­u­den lisäämi­nen ei ole mikään ratkaisu, ongel­ma on yksi­no­maan tarjontapuolella. 

  Esim. vaatekau­pat: mik­si espoolainen tulisi Helsin­gin keskus­taan osta­maan Espritin tai Mexxin bulkki­vaat­tei­ta jostain Aleksi13:sta kun niitä myy­dään kaikkial­la muual­lakin? Eri asia jos keskus­tas­sa olisi jotain laadukkai­ta, harv­inaisia vaate­merkke­jä joi­ta kyl­lä saa kaik­ista muista euroop­palai­sista metropoleista mut­ta ei meiltä…

 24. asukas sanoi:

  “Min­ulle kyl­läkään häir­it­sev­in­tä eivät ole henkilöau­tot vaan bus­sit. Bus­seista läh­tee päästöjä monin ver­roin enem­män kuin yhdestäkään autosta.”

  Het­keäkään epäilemät­tä väit­teesi on var­masti täysin tot­ta. Mut­ta kuin­ka moninker­tainen on bussin kul­je­tuska­p­a­siteet­ti ver­rat­tuna henkilöau­toon? Jos bus­sit pois­tet­taisi­in, paljonko tulisi henkilöau­to­ja tilalle?

 25. Repa on totu­u­den torvi: 

  “Ruuhka­mak­sutkaan tuskin pure­vat tilanteeseen, jos­sa ihmisil­lä on valit­ta­vana oman auton käyt­tö ruuhkas­sa, jol­loin mat­ka kestää 25 min­u­ut­tia tai bus­si-juna-bus­si, jol­loin mat­ka kestää oli ruuhkaa tai ei 1h 10minuuttia.”

  Kyl­lä julk­isil­la liiken­nevä­lineil­lä liikkues­sa saa tosi­aan vara­ta hyvinkin nelink­er­taisen ajan matkan­tekoon. Lauan­ta­iaa­mu­na vein lapseni kori­pal­lo-ottelu­un Kiven­lah­teen Län­si-Helsingistä. Ajo­mat­ka kesti 15 min. Kat­soin ihan huvikseni(en siis harkin­nutkaan sel­l­aista tosis­sani), mitä mat­ka olisi tul­lut kestämään julk­isia liiken­nevä­lineitä käyttäen. 

  Valites­sani minkä tahansa vai­h­toe­hdon mat­ka-aika olisi ollut yli tun­ti YTV:n reit­ti­palvelun mukaan. Käytän­nössä toden­näköis­es­ti vieläkin enem­män. Vain joku täysin seon­nut, fanaat­ti­nen ekovihreä rupeaa repimään lapsen­sa ylös kukon­laulun aikaan pelas­taak­seen maail­man, kun kaik­ki muut joka tapauk­ses­sa tule­vat autoilla.

 26. Niko­las Ojala sanoi:
  “Mut­ta kuin­ka moninker­tainen on bussin kul­je­tuska­p­a­siteet­ti ver­rat­tuna henkilöau­toon? Jos bus­sit pois­tet­taisi­in, paljonko tulisi henkilöau­to­ja tilalle?”

  Kap­a­siteet­ti on tietenkin suurem­pi. Yhden bussin tilalle ei voisi tul­la kuin kolme-neljä henkilöau­toa, eli sen ver­ran mitä bus­si katu­ti­laa vie… Mielel­läni näk­isin tilanteen jos­sa yksi­ty­is­moot­to­ri­a­joneu­voilu kiel­let­täisi­in tietyn vyöhyk­keen, vaikka­pa koko kan­takaupun­gin, sisäl­lä kokon­aan muil­ta kuin sen sisäl­lä asuvil­ta. Tak­sit ja jakelu­au­tot saisi­vat edelleen tul­la keskus­taan asti, samoin raideli­ikenne ja polkupyörät. 

  Mut­ta se uto­pi­oista, ei kai tässä pääse puh­taas­ta ilmas­ta naut­ti­maan kuin muut­ta­mal­la jon­nekin hevonku­useen ja alka­mal­la saas­tut­taa työ­matkansa var­rel­la asu­vien ilmaa oma­l­la bensakrematoriollaan.

 27. Osmon iro­ni­aa:

  “Ajatel­la, 240 000 asukkaan kaupungis­sa on eloku­vateat­teri. Tai ei siis vielä ole, mut­ta voi vaik­ka tul­la. Mitähän seuraavaksi?”

  Ajatel­la, nyt mäkin ymmärsin. Kun tarpeek­si alle­vi­ivaa, niin Eli­nakin tajuaa 😉

 28. On muuten Tapi­o­las­sa eloku­vateat­teri. Isäni käy siinä usein juuri kan­natuk­sen vuok­si, mut­ta kyl­lä se vetelee kuulem­ma viimeisiä hengenvetojaan. 

  Minä en edes viit­si enää käy­dä juurikaan eloku­vis­sa, kun pidän näitä hehtaar­i­halle­ja niin epävi­ihty­is­inä. Kun asuin 80-luvul­la Kru­u­nun­haas­sa, niin Helsingis­sä oli vielä pil­vin pimein pieniä, inti­ime­jä teat­tere­i­ta. Ne oli­vat jopa erikois­tuneet eri­laisi­in ohjelmis­toi­hin ja eloku­vis­sa käyn­ti oli miel­lyt­tävä kokemus. 

  Taas olen ilmeis­es­ti kyl­lä aiheen ulkop­uolel­la, näin tässä aina käy…

 29. Sinivihreä heit­tää hihas­ta lukuja: 

  “Olen kuul­lut, enkä epäile tätä lukua, että koko suomen rav­in­to­lamyýn­nistä 70% tehdään 00100 postinumeroalueella.”

  En usko!

  Sen ver­ran vilkas yöelämä on ainakin Turus­sa ja Tam­pereel­la. Lisäk­si Helsingis­sä on Töölön, Kallion ja Punavuoren alueel­la tosi paljon myyn­tiä. Eikä idässäkään kuiv­in suin olla.

 30. Eli­na:

  “Sinivihreä heit­tää hihas­ta lukuja:”

  Sinivihreä:

  Otta­mat­ta kan­taa mainit­semiesi luku­jen oikeel­lisu­u­teen, totean vain että ne eivät olleet min­un esit­tämiäni, kuten voit ketjun läpi luke­mal­la todeta.

  Yritän paran­taa omaa lain­autekni­ikkaani selkeäm­pään suuntaan

 31. Turkoosi sanoo: ” Otta­mat­ta kan­taa mainit­semiesi luku­jen oikeellisuuteen,” 

  Otit jo kan­taa sanom­al­la, että et epäile luku­ja, eikö vain?. 

  Pääkaupunkiseudul­la asuu 20 prossaa Suomen väestöstä. Oma veikkauk­seni on, että kympin pos­tialueel­la kyl­lä voitaisi­in tehdä rav­in­to­lakaup­paa jopa tämä 20 prossaa, mut­ta ei nyt sen­tään 70..? Helsin­gin ja muun pääkaupunkiseudun myyn­ti ei ole vain kympin alueella. 

  Mut­ta voisin nyt tark­istaa tämänkin. Olen sel­l­aista ihmistyyp­piä, että kaik­ki täl­lainen jää vaivaa­maan, ellen ota selvää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.