Syyllistyykö Jan Vapaavuori vaalipetokseen?

Viime eduskun­tavaalien aikaan sain vaa­likoneista Jan Vapaavuoren läh­es viimeisek­si. Mies pyr­ki eduskun­taan tosi öykkärimäisil­lä oikeis­tomielip­iteil­lä. Kos­ka tun­sin kaverin, osasin jo sil­loin epäil­lä petos­ta. Asia varmis­tui, kun luin hänen ajatuk­si­aan kaavoituk­ses­ta Turun San­omista.

Jan Vapaavuori uhkaa, että val­tio puut­tuu kun­tien kaavoituk­seen kovin keinoin jos nämä jatka­vat yhdyskun­taraken­net­ta hajot­tavaa kaavoitus­ta, joka todel­la läh­estyykin ympäristörikos­ta. Näis­sä ker­mankuori­jakun­nis­sa on yleen­sä aika van­h­va por­varienem­mistö kaavoitus­ta toteuttamassa.

Vapaavuorelle ei riitä, että kaavoite­taan tiivi­im­pää yhdyskun­taa. Hän halu­aa myös pois pien­talo­ja ihan­noivas­ta ajat­telus­ta ja tilalle kun­non ker­rostalo­ja. Tuo­ta­han eivät edes Helsin­gin vihreät uskalla sanoa kuin kuiskat­en.  Helsingis­sä tehdään juuri asumisen ja maankäytön ohjel­maa, jos­sa kokoomus on voimakkaasti vaat­in­ut lisää pientasloja.

Onko oikein, että poli­itikko, joka vaal­i­main­on­nas­saan lupaa type­r­yyk­siä, alka­akin ajaa ihan järke­viä asioi­ta? Jos minä olisin kokoomusäänestäjä, pitäisi tätä petoksena.

Jos tämä johtaa siihen , että kokoomus erot­taa Vapaavuoren, niin aina voi liit­tyä vihreisiin.

43 vastausta artikkeliin “Syyllistyykö Jan Vapaavuori vaalipetokseen?”

 1. Älä toi­vo moista!

  Kokoomus­laisille media sal­lii rat­ti­juopot­telu­ja, pahoin­pite­lyjä ja mui­ta, mut­ta vihreille ei. Jos Vapaavuori loikkaisi vihreisi­in, hänen men­neet tekon­sa kaadet­taisi­in vihrei­den niskaan.

  En edes vitsaile.

 2. “Onko oikein, että poli­itikko, joka vaal­i­main­on­nas­saan lupaa type­r­yyk­siä, alka­akin ajaa ihan järke­viä asioita?”

  Mei­dän kaikkien kannal­ta parem­pi näin kuin toisinpäin.

 3. Vapaavuoren kun­ni­ak­si on san­ot­ta­va, että hän ei koeta mielis­tel­lä, ainakaan sel­l­aista ihmistä, joka ei ole hänen poten­ti­aa­li­nen äänestäjän­sä. En saanut hän­tä ansaan kun kysyin hänen mielipi­det­tään eräästä helsinkiläis­es­tä kaavoitusasi­as­ta kun kävin jutut­ta­mas­sa hän­tä eduskun­tavaalien alla. Hän sanoi voivansa ottaa kan­taa asi­aan vas­ta jos ja kun se tulee kaupung­in­hal­li­tuk­seen, mis­tä Vapis jääväsi itsen­sä tul­lessaan ministeriksi.

  Tosin olen aikaisem­min luul­lut, että oikeis­to­lainen kovu­us kor­reloisi posi­ti­ivis­es­ti sen kanssa, että ollaan valmi­ita pitämään tiukastikin kiin­ni omista päätök­sistä tai sel­l­ai­sis­takin míelip­iteistä, jot­ka eivät vält­tämät­tä saavu­ta äänestäjien enem­mistön suo­sio­ta. Ker­tomasi esimerk­ki osoit­taa, että olin tässä asi­as­sa väärässä Vapaavuoren suh­teen; val­takun­nan­poli­ti­ikas­sa ei tarvitse enää tyy­dyt­tää äänestäjien punainen riv­i­ta­lo ja golfkent­tä ‑halu­ja.

  Näitä mielipi­de­tutkimuk­sia, joiden mukaan helsinkiläis­ten enem­mistö muka halu­aisi asua omakoti­talos­sa, siteer­ataan ahk­erasti lehdis­tössä. Eikö kuitenkin kaavoitus­poli­ti­ikan pitäisi olla proak­ti­ivista sen sijaan että yritetään tehdä Helsingistä pohjolan Los Ange­le­sia? Sitä­pait­si, jos kysytään aka­teemis­es­ti koulutet­tu­jen joskin usein palkkakuopas­sa elävien “huip­pu­osaa­jien” mielip­iteitä, ker­rosta­lo kel­paakin yllät­tävän mon­elle. Ja jos kyse­ly rajoite­taan syn­type­r­äisi­in helsinkiläisi­in, luulisin että ker­rosta­lo on pait­si ole­tusar­voinen, myös tavoitel­luin asum­is­muo­to; siihen kun ei liity joka-aamuista lumen­lu­on­tia ja jokakesäisiä pakol­lisia läm­mi­tys- ja kat­tore­mont­te­ja ynnä mui­ta pien­taloa­sumisen ihanuuksia.

 4. Tai sit­ten Vapaavuori on hyvä esimerk­ki min­is­ter­istä, joka ei tien­nyt vas­tu­ualueestaan yhtikäs mitään ennen kuin pere­htyi asioi­hin ja alkoi toimia omak­sumansa mukaises­ti. Kaiken kaikki­aan raikas­ta­va kan­nan­ot­to kokoomuk­sen ihme­po­jan suus­ta. Ehkä Helsin­gin kokoomuk­sel­la ei enää ole suur­ta hinkua rak­en­taa Helsin­gin Hal­tialan peltoja.

 5. Entä, jos ja kun ihmiset eivät halua asua ker­rostalois­sa? Asum­i­nen omakoti­talos­sa maaseudul­la on jok­seenkin viimeinen taloudelli­nen etuoikeus, jos­ta halu­aisin luop­ua enkä tietääk­seni ole suo­ma­lais­ten joukos­sa yksin. Oma rauha, oma talo, oma tupa ja oma lupa ovat olleet per­heellemme tärkein kaik­ista taloudel­li­sista tavoitteista.

 6. Ihmettelin myös vai­mon kanssa tuo­ta Jan Vapaavuoren “sosial­is­tista” kään­net­tä. Jos hal­li­tuk­sen jäse­nille pitäisi antaa arvosanat niin Vapaavuori olisi ain­oa, joka ansai­sisi hyvän/kiitettävän.

 7. Keven­nys: Vapaavuori heit­ti viinit (vahin­gos­sa) mun päälle Pykälän vuosi­juh­lis­sa 90-luvun alkupuolel­la. Pyysi toki anteek­si mon­ta kertaa. 

  Mut­ta ilmeis­es­ti näytin vieläkin liian nyreältä, kos­ka Vapaavuori tote­si: Jos ei meno tääl­lä miel­lytä, niin pysy siel­lä mökissä Tuupajoella.. 

  Sanat piir­tyivät ikuis­es­ti tajun­taani… ja nyt puhuu ihan muuta…

 8. Toki pysyn mah­dol­lisuuk­sien mukaan, eihän se ole edes miel­lyt­tävää. Yleen­sä jätän auton Kirkkon­um­melle ja tulen junal­la Helsinkiin.

 9. Osmo,
  lupaatko sinä pysyä pois maaseudul­ta? Lupaatko syödä ruokasi Helsingis­sä tuote­tu­ista raa­ka-aineista? Niin hul­lul­ta kuin se kuu­lostaakaan, niin muu Suo­mi tulisi ekol­o­giselta kannal­ta tarkastel­tuna hyvin toimeen ilman Helsinkiä. Helsin­ki ei tulisi toimeen ilman muu­ta Suomea — ekol­o­gis­es­ti tarkasteltuna.

  Osmo,
  mitä ovat ne “öykkärimäiset oikeis­to­laiset” mielipiteet?

  Tiedemies,
  kokoomus­laisethan syyl­listyvät juuri rat­ti­juop­poilu­un, kun taas vihreät kas­vat­ta­vat ruo­hoa Poris­sa. Kokoomus­laiset lait­ta­vat sairaalat lakkoon, kun taas vihreät käyvät ammuskele­mas­sa ihmisiä kouluis­sa. Ei jumankek­ka — tohtorismies…

 10. Vielä parem­min kuin ilman Helsinkiä, Suo­mi tulisi toimeen ilman Helsinki­in pen­delöiviä “maal­la” asuvia.

  Kuka vihreä on kas­vat­tanut ruo­hoa Poris­sa? Joku vasem­mius­toli­it­to­lainen jäi sel­l­ais­es­ta kiin­ni, mut­ta vihreätä en muista.

  Onko sin­ul­la jokin osoi­tus siitä, että mainit­tu ammuske­li­ja olisi kuu­lunut vihreisiin? 

  Ennen kaikkea Markuk­selta jäi huo­maa­mat­ta sekä alku­peräisen kir­joituk­sen että Tiedemiehen kom­mentin sävy. Voi pal­jas­taa, että joskus joku vihreäkin on syyl­listynyt rattijuoppouteen.

 11. Osmo,
  hesalaiset pen­delöivät kesämökeil­lään enem­män kuin “maalaiset” Hesas­sa. Vas­taa nyt silti siihen, voitko tyy­tyä Helsingis­sä tuotet­tuun ruokaan koko vuo­den 2008, jos minä puolestani lupaan olla käymät­tä Hesas­sa koko vuon­na 2008.

  Se oli Vasem­mis­toli­it­to­lainen tosi­aan. Nti ali­val­tiosi­h­teeri taitaa olla Tampereelta.

  Onko min­ul­la osoi­tus­ta, että ampu­ja kuu­lui Vihreisi­in… Ei tietenkään ole. Tiedät itse hyvin mihin viit­tasin, mut­ta koko kom­ment­ti oli tri tiedemiehen äly­va­paaseen kom­ment­ti­in liit­tyvä kärjistys.

  Mikä oli se sävy, joka jäi huomaamatta?

 12. Michael Perukan­gas:
  “Sitä­pait­si, jos kysytään aka­teemis­es­ti koulutet­tu­jen joskin usein palkkakuopas­sa elävien “huip­pu­osaa­jien” mielip­iteitä, ker­rosta­lo kel­paakin yllät­tävän monelle.”

  En nyt tiedä mik­si riv­i­talokaan niin huono olisi. Kyl­lä riv­i­taloalueetkin voidaan suun­nitel­la niin, että joukkoli­ikenne pelaa. Diver­genssi on kuitenkin parem­pi kuin se, että kaikkien olisi pakko asua saman­tyyp­pi­sis­sä taloissa. 

  Toisaal­ta, jos olisi tar­jol­la enem­män iso­ja ker­rostaloa­sun­to­ja monien ei tarvit­sisi tilan takia muut­taa pien­taloon. Nykyaikaises­sa (uus)perheessä voi hyvinkin olla valmi­ik­si kak­si las­ta ja toive (yhteis­es­tä) kol­mannes­ta. Jos kaikille lap­sille halu­taan omat huoneet ja isälle/äidille työhuone, päädytään siihen että tarvi­taan neljä maku­uhuonet­ta, olo­huone, työhuone ja keit­tiö ja tuos­sakaan ei ylimääräistä tilaa olisi vaivak­si asti.

 13. Kyl­lä minus­ta demokraat­tises­sa maas­sa pitää lähtöko­htana olla, että ihmis­ten toivo­muk­set elämän- ja asuin­tavas­taan ovat se primääri lähtöko­h­ta. Eli sen sijaan, että yritet­täisi­in pakot­taa ihmiset asumaan ker­rostalois­sa, pyrit­täisi­in rak­en­ta­maan haja-asu­tus­ta mah­dol­lisim­man ympäristöystävällisesti. 

  Mieheni on var­maan tässä keskustelus­sa sel­l­ainen syn­ti­nen, saatana, kur­ja, eli Inkoos­sa asu­va Espoos­sa työsken­televä työ­matkat oma­l­la autol­la tait­ta­va henkilö. Se vain on niin, että vaik­ka kuin­ka halu­aa asua maaseudul­la, niin työ­paikat ovat useim­mil­la aloil­la taa­jamis­sa. Mieheni tekee aika paljon etätöitä (globaalit telekon­fer­enssit), mut­ta valitet­tavasti bisnes vaatii asi­akkaiden tapaamista kas­vokkain melko sään­nölis­es­ti (tämä aiheut­taa myös muu­ta epäekol­o­gisu­ut­ta, kuten sään­nöl­lisiä ulko­maan­matko­ja lentokoneella).

  Ja jos täl­laisil­la aloil­la työsken­televil­lä ihmisil­lä on tyyp­illi­nen suo­ma­lainen toive maaseudun rauhas­ta ja omakoti­talosta sekä rahaa, kuten heil­lä usein voi olla alo­jen suh­teel­lisen hyvästä palkkata­sos­ta johtuen, he muut­ta­vat jon­nekin maaseudulle, jos­ta voi vielä siedet­tävän työ­matkan päästä käy­dä siel­lä Espoossa/Helsingissä töis­sä. Voin sanoa suo­raan, että niin hyviä ihmisiä emme ole, että muut­taisimme sikahin­taiseen ker­rostalolähiöön ihan vain ympäristösy­istä, kun saamme tääl­lä samal­la hin­nal­la hyväkun­toisen omakoti­talon isoine pihoi­neen rauhal­lis­es­ta pien­estä maaseutukunnasta.

  Voisitte myös siel­lä pääkaupunkiseudul­la kat­soa vähän ns. poikit­tais­li­iken­neasi­aa (mikäli asi­at eivät ole kohen­tuneet huo­mat­tavasti ver­rat­tuna tilanteeseen n. 10 vuot­ta sit­ten). Tuol­loin työsken­telin espoolaises­sa fir­mas­sa, ja olin omas­sa yksikössäni hyvin harv­inainen poikkeus tul­lessani bus­sil­la töi­hin, vaik­ka muut työn­tek­i­jät asui­v­at pääkaupunkiseudul­la. Omaa autoa he käyt­tivät — eivät maalaiset suinkaan ain­oi­ta ole.

  Kun asuin Tapi­o­las­sa ja kävin Pitäjän­mäel­lä töis­sä, min­ul­la ei ollut ajoko­rt­tia, ja työ­mat­ka oli yhtä hel­vettiä. Jouduin men­emään joko kahdel­la bus­sil­la hie­man yli tun­nin matkan mieletön­tä kier­toti­etä (mukaan lukien siis n. 20 min odotus hyytäväl­lä pysäkil­lä säässä kuin säässä) tai sit­ten kolmel­la eri väli­neel­lä koukat­en Helsin­gin keskus­tan kaut­ta. Oma­l­la autol­la mat­ka olisi tait­tunut mukavasti ja noin kol­ma­sosas­sa ajas­ta. Jos en olisi ollut muut­ta­mas­sa Itä­val­taan, olisin aivan var­masti han­kkin­ut kortin ja liit­tynyt autol­la työ­matkansa teke­vien joukkoon.

  En sit­ten tiedä, kuin­ka hyvä joukkoli­iken­teen palve­lu­ta­so voi olla hin­nan karkaa­mat­ta liian korkeak­si. Mut­ta aivan var­maa on, että sen on olta­va riit­tävän hyvä, ennen kuin ihmiset hark­it­se­vat sitä vai­h­toe­hdok­si yksi­ty­isautoilulle. Sinä et ehkä Osmo oikein osaa eläy­tyä tähän, jos asut Kata­janokalla ja kaik­ki usein tarvit­se­masi matkako­hteet ovat joko käve­ly- tai ratikka­matkan päässä.

 14. Kun vai­etaan tavoi­ter­i­s­tiri­idoista niin kansalaiskeskustelu infan­til­isoituu. Esimerkik­si luvataan väljiä omakoti­taloaluei­ta, jois­sa on hyvät liiken­ney­htey­det ja toimi­vat paikallispalve­lut käve­lyetäisyy­del­lä, sekä tietenkin hal­vat ton­tit. Jos tuol­ta poh­jal­ta val­i­taan edus­ta­jia niin se on arvon­ta eikä vaalit, ja sikäli kun arpaon­ni tuot­taa hyviä päät­täjiä niin se on onni onnettomuudessa.

 15. On aika vaikeaa esit­tää huumo­ria pelkän tek­stin avul­la. Jos sitä alle­vi­ivaa liikaa, niin koko hausku­us menee ja jos ei, niin joku ymmärtää asian jotenkin ihan omi­tuisel­la tavalla.

  Vakavasti: Suomes­sa rikoslais­sa on eri rikok­sista eri ran­gais­tus. Se käy aivan tarkalleen yksi­in ihmis­ten käsi­tys­ten kanssa siitä, mikä on oikeu­den­mukaista, mut­ta on jonkin­lainen osvi­it­ta kuitenkin.

  Lehdis­tö kohtelee kuitenkin hyvin eri taval­la eri­laisi­in rikok­si­in syyl­listyneitä ja eri rikok­sista epäiltyjä ja tämä kohtelu riip­puu paljolti siitä, miten kyseinen epäilty tai toteen­näytet­ty rikos sopii ennakkolu­u­loi­hin esimerkik­si juuri puolueen julkisuuskuvasta.

  Vapaavuorel­la on muu­ta­ma rikos taustal­la, eikä mikään niistä tai­da olla uni­ik­ki kokoomus­laiselle poli­itikolle, joskaan nyt ei tule mieleen ketään muu­ta kokoomus­laista, joka olisi tuomit­tu varkaud­es­ta. Pahoin­pitelystä taidet­ti­in tuomi­ta viimek­si K. Häkämies ja rat­ti­jupumuk­ses­ta Sir­pa “selv­in­päin en kän­nis­sä ajaisi” Pietikäinen.

  Kukaan ei ole leiman­nut kokoomus­ta pahoin­pitelijä- ja rat­ti­juop­pop­uolueek­si, vaik­ka heikäläisil­lä on tästä korkean tason kokemusta.

  Yksi vihrei­den ehdokas (Drake) tuomit­ti­in huumei­den käyt­törikok­ses­ta ja yhtä kansane­dus­ta­jaa (Mer­iläi­nen) epäilti­in. Koko puolue leimat­ti­in tämän perus­teel­la lehdistössä. 

  Minus­ta se oli vähän kohtu­u­ton­ta. Vit­si perus­tui siis siihen, että jos Vapaavuori loikkaisi vihreisi­in, niin var­maan vihre­itä alet­taisi­in leima­ta pahoin­pite­ly- ja rattijuoppopuolueeksi.

 16. Lot­ta Roti:
  “Voisitte myös siel­lä pääkaupunkiseudul­la kat­soa vähän ns. poikit­tais­li­iken­neasi­aa (mikäli asi­at eivät ole kohen­tuneet huo­mat­tavasti ver­rat­tuna tilanteeseen n. 10 vuot­ta sitten).”

  Nykyään on bus­si­jok­eri 550 ja Tapi­o­las­ta pääsee Pitäjän­mä­keen suo­raan 5 min­uutin vuorovälil­lä. Mut­ta noin yleis­es­ti Espoos­ta Espooseen pääsee edelleen käte­viten Helsin­gin keskus­tan tai ehkä Munkkiniemen kaut­ta. Espoon keskuk­ses­ta pääsee Munkkiniemeen bus­sil­la 15 — 20 min­uutis­sa, mut­ta Otaniemeen menee n. 40 minuuttia. 

  Itse asun­toa han­kkies­sani huo­masin tuon Munkkiniemen näp­pärän sijain­nin, mut­ta sil­loisel­la mak­sukyvyl­läni siel­lä oli tar­jol­la vain rot­telokoppe­ja. Espoon keskuk­ses­ta sai tyy­likkäästä talosta uuden kak­sion, jos­sa on tam­mi­par­ketit, iso parveke ja hyi­hyi oma sauna. Helsin­ki työn­tää nihkeäl­lä kaavoituk­sel­laan hyvät veron­mak­sa­jat pois. 

  Jos kaupungilla olisi tar­jo­ta (ehkä Espoonkin) opiske­li­ja-asun­noista pois heit­et­täville laadukkai­ta vuokra-asun­to­ja, jot­ka voi myöhem­min elämän­ti­lanteen sal­lies­sa lunas­taa omak­si, ehkä:) sil­lä voisi olla jokin vaiku­tus Helsin­gin val­in­taan asuinpaikkana. 

  Kos­ka aka­teemiset pätkä­työläiset ovat suh­teel­lisen hyväo­saisia, mut­ta eivät riit­tävän hyväo­saisia, mil­lään isol­la klikil­lä ei ole kiin­nos­tus­ta ajaa mei­dän asi­aamme, ei edes Akaval­la, mikä on melkoisen ala-arvoinen suori­tus tuol­ta lafkalta ja kyseenalais­taa koko puljun ole­mas­saolon oikeu­tuk­sen. Meni vähän aiheesta sivuun=)

 17. “Ihmettelin myös vai­mon kanssa tuo­ta Jan Vapaavuoren “sosial­is­tista” käännettä”

  Mitä ihmeen “sosial­is­tista kään­net­tä”? Nämä Vapaavuoren ideat ovat ihan johdon­mukaista oikeis­to­laisu­ut­ta. Työväen- ja keskilu­okka­han tästä vihreästä utopi­as­ta jou­tu­isi kär­simään, Vapaavuoren äänestäjäkun­nal­la on kyl­lä jatkos­sakin varaa vali­ta asuin­muo­ton­sa vaik­ka omako­ti­a­sum­i­nen tehtäisi hyvinkin paljon kalliimmaksi.

 18. Arvasin, että joku tart­tuu kiin­ni tuo­hon “sosial­is­tiseen” kään­teeseen. Voimakeinona sitaat­ti ei näköjään riitä. San­o­taan sit­ten vaik­ka sosial­isti­nen 🙂 käänne.

 19. Ker­rostalo­ja ja ker­rostaloaluei­ta on monenlaisia.

  Halu­aako Vapaavuori ker­rostalo­ja Helsin­gin keskus­taan ja sen lähi­tun­tu­maan vai halu­aako hän jatkaa viime vuosikym­menten lin­jaa ja rak­en­taa hal­val­la betoni­hel­vette­jä kauem­mak­si pois rumen­ta­mas­ta kaupunkikuvaa? 

  Pekka Kor­pinen­han ajoi voimakkaasti jälkim­mäistä suuntausta.

 20. Kysy­isin Osmo Soin­in­vaar­al­ta, että mil­lä hän perustelee väitet­tään, että kokoomuk­sen vaal­i­main­on­ta oli täysin vas­tu­u­ton­ta? Olisi hyvä kuul­la tästä lisää.

  Jan Rossi

 21. Markus kysyy Osmol­ta: mitä ovat ne “öykkärimäiset oikeis­to­laiset” mielipiteet?

  Tuli sama mieleen. Ovatko mielip­i­teet “öykkärimäisiä” automaat­tis­es­ti, jos ne tule­vat oikeis­tol­ta eivätkä miel­lytä Osmoa?.

  Mik­si ne eivät ole vain mielip­iteitä siinä mis­sä viher­vasem­mis­tonkin mielip­i­teet? Voiko vihreil­lä olla öykkärimäisiä mielip­iteitä? Mitä salaperäi­nen Osmo oikein tarkoittaa..? 

  Mitä on öykkärismi?

 22. Lot­ta ker­too kokemuksistaan: 

  “Tuol­loin työsken­telin espoolaises­sa fir­mas­sa, ja olin omas­sa yksikössäni hyvin harv­inainen poikkeus tul­lessani bus­sil­la töi­hin, vaik­ka muut työn­tek­i­jät asui­v­at pääkaupunkiseudul­la. Omaa autoa he käyt­tivät — eivät maalaiset suinkaan ain­oi­ta ole.”

  Niin­pä! Kyl­lä tääl­lä hyvienkin joukkoli­iken­ney­hteyk­sien äärel­lä on suurin osa ihmi­sistä ilmeisen jalat­to­mia. Kyl­lä se pihas­sa seiso­va auto ote­taan käyt­töön pariknkin sadan metrin matkalle puhu­mat­takaan lyhyemmistä.. 😉

  En ymmär­rä niiden syyl­listämistä, jot­ka nyt yksinker­tais­es­ti tarvit­se­vat autoa. Auton väärinkäytön pahim­mat syn­tiset löy­tyvät kyl­lä kehä ykkösen tai ainakin kehä kol­mosen sisäpuolelta. 

  Itse olen auto­ton eli putipuh­toinen enke­li, mut­ta puo­lus­tan kyl­lä maal­la asu­via kuitenkin. Eivät kaik­ki voi pakkau­tua Katajanokalle..

 23. Mis­sä kohtaa Osmo viit­taa kokoomuk­sen vas­tu­ut­tomaan vaal­i­main­on­taan? Ohi meni.

 24. Eli­nalle:

  Pitääkö sitä nyt oikein alle­vi­ivat­en san­ioa, että koko artikke­li oli pilaa ja tarkoitet­tu kiitok­sek­si Vapaavuorelle asial­lis­es­ta ja rohkeas­ta haastattelusta.

 25. Osmon luk­i­joista ilmeis­es­ti muutkin kuin minä kär­sivät Asperg­erin oireyhtymästä.

  Lain­aus Wikipedi­as­ta: “Asperg­er-henkilöt eivät useim­miten osaa lukea riv­ien välistä vaan käsit­tävät sanatarkasti mitä san­o­taan. Esimerk­ki: Kun opet­ta­ja kysyy: “Söikö koira sin­unkin kotiläksysi?” AS-lap­si pysyy hil­jaa miet­tien pitäisikö opet­ta­jalle ker­toa, ettei hänel­lä ole koiraa, vai etteivät koirat yleen­sä pidä paperin syömis­es­tä. Lap­si ei kykene luke­maan ruumi­in asen­nos­ta, äänen­sävys­tä ja kasvo­jen ilmeistä sitä, mitä opet­ta­ja todel­la tarkoittaa…”

 26. Osmolle:

  Ei tuo öykkärimäisyys ja öykkärimäisen oikesto­laiset mielip­i­teet mitään pilaa ollut. 

  Kyl­lä minä muuten tajusin jujun tietenkin, mut­ta ihan tosis­saan­han sinän­sä käytät tuol­laista retoriikkaa.

  Eivät muut ole niin tyh­miä, mitä kuvit­telet etkä sinä niin yyber­fik­su kuin kuvittelet.…

 27. Markus,

  Tek­stis­sä on monia taso­ja. Jos ymmärtää ihan hyvin iron­ian jol­lain tasol­la, ei se estä ihmettelemästä sanaval­in­to­ja jol­lain toisel­la tasol­la. Osmo ei tajua sitä, ehkä sil­lä on Asperger..

  Edelleen kysyn, mitä ovat öykkärimäiset mielip­i­teet ja voiko niitä esi­in­tyä joka ilmansuunnasta.

 28. Mik­si tart­tua johonkin sanakään­teisi­in ja jäädä puimaan niitä. On ikävää, jos tällekin blogille tulee henkilöitä, jot­ka eivät tuo keskustelu­un uusia ideoita vaan lähin­nä kisail­e­vat keskenään siitä kuka saa viimeisen sanan asi­as­sa kuin asiassa.

 29. Ellu,
  onnit­te­lut, jos löysit jol­lain tasol­la tästä iro­ni­aa. Itse en edes parin uus­in­talukemisen jäl­keen kyen­nyt erot­ta­maan mitään sel­l­aista. Voitko (tai voiko Osmo) lyhyesti ker­toa, mikä tässä kir­joituk­ses­sa oli iron­ian tyyli­in kir­joitet­tua, ja mis­tä min­un olisi se pitänyt tun­nistaa? Itse veikkaan, että pilkan tyylila­ji oli tässä kir­joituk­ses­sa iron­ian sijaan ns. sisäpi­irin huumo­ria, joka ei auen­nut meille, kos­ka tyyli oli niin lähel­lä blo­gin kir­joi­tusten tavanomaista tyyliä, eli blo­gin kulttuuria.

  Luulen, että kir­joi­tus on alun alka­en tehty vakavis­saan, mut­ta tajut­tuaan ampuneen­sa yli, Osmo koit­taa peit­el­lä jälk­iään, ja kri­ti­soi meitä väärin ymmärtämis­es­tä. Näke­myk­seni puoles­ta puhuu tiedemiehen ensim­mäi­nen kom­ment­ti, jon­ka lopuk­si hän kir­joit­taa “En edes vit­saile.”, mikä tavanomaisen netiketin [hyvät tavat] mukaan nimeno­maan korostaa, että henkilön kir­joi­tus­ta ei pidä ottaa pilana. Osmo siitä huoli­mat­ta väit­tää, että minä en ymmärtänyt hänen enkä tiedemiehen kir­joituk­sen sävyä, eikä hyvien tapo­jen mukaises­ti katkaise heti kät­telyssä vinoon läht­enyt­tä keskustelua.

  Lopuk­si hän yllät­täen kään­tää hyökkäyk­sen kär­jen eri­tyis­es­ti sin­u­un henkilönä, käyt­täen sarkastista ilmaisua älysi rajal­lisu­ud­es­ta ihme­tellen, että “Pitääkö sitä nyt oikein alle­vi­ivat­en [Eli­nalle] san­ioa, että koko artikke­li oli pilaa…”.

  Mut­ta ei vede­tä herneitä releeseen, blo­gin pitäjäl­lä on oikeus näin tehdä. Oma­han on aikani, jos tähän sitä haaskaan.

 30. A. Aal­tosen kanssa tismall­een samaa mieltä. Ode — kiitos hyvästä blogista.

 31. Make,

  Jos olen rehelli­nen, en minäkään mitään iro­ni­aa löytänyt.. en tosi­aan ensim­mäisel­lä enkä toisel­lakaan ker­ral­la. Teesken­telin vain, etten jou­tu­isi tyh­män kir­joi­hin. Mut­ta niin­hän siinä kuitenkin kävi…

  Ihan nap­pi tulk­in­ta sin­ul­la kyl­lä koko keskustelus­ta.. onnit­te­lut juuri sinulle!(ei ironiaa)

 32. Apua!

  Luuleeko joku nyt todel­la, että pidän vaalipetok­se­na sitä, jos kansane­dus­ta­ja osoit­tau­tuu fik­sum­mak­si kuin miltä vaikut­ti vaalimainonnassaan!

  Jos tästä halu­aa kir­joit­taa vakavasti jotain, niin voi tietysti kysyä, mik­si moni poli­itikko kuvit­telee, että hei­dän kan­nat­taa näytel­lä tyh­mem­pää kuin ovat. Mitä he oikein ajat­tel­e­vat äänestäjistään?

 33. Itsekin muis­tan Jan Vapaavuoren sijoit­tuneen omis­sa vaa­likone­tu­lok­sis­sani viimeis­ten joukkoon, joten oli pakko käy­dä tark­ista­mas­sa, mitä nämä “öykkärimäiset oikeis­tomielip­i­teet” olivat.

  Mielestäni esimerkik­si tämä Ylen vaa­likoneesta löy­tynyt vas­taus täyt­tää kyl­lä öykkärimäisen oikeis­tomielip­i­teen vaatimukset:

  Tulo­ero­jen kasvua pitää hillitä, sil­lä se johtaa ihmis­ten eriarvoistumiseen.
  Vapaavuori: Täysin eri mieltä, “Suomes­sa on maail­man pien­im­mät tulo­erot eli maa on maail­man sosial­is­tisimpia mai­ta jo nyt.”

 34. Eli­na ja Markus, ottakaa pipo pois kir­joit­taes­sanne net­ti­in. Tun­tuu kiristävän päätä.

  Osmon ja muu­ta­man muun kanssa olen samaa mieltä Vapaavuores­ta. Min­ul­la oli hänestä todel­la huono kuva aiem­min, mut­ta olen ollut hyvin tyy­tyväi­nen hänen kan­nan­ot­toi­hin­sa ministerinä.

 35. Osmo: etkö voisi hie­man moderoi­da tätä keskustelua. Ei kai kaikkia/kaikkien mielip­iteitä tarvitse ketju­un lisätä. Varsinkaan, jos ne eivät tuo mitään uutta.

  Tulee mieleen säh­lyjoukkueemme, jon­ka muka­van yhteishen­gen rikkoi­vat pari tosikkoa, treenivuoroil­la mailo­jaan rikko­vaa ja v‑tä kar­ju­vaa “äijää”. Hissun kissun perustet­ti­in sit­ten toinen jen­gi ja jätet­ti­in nämä tosikot riehu­maan keskenään.

  Huumori tun­tuu ole­van vaikea laji, se kun pitäisi olla yhtä aikaa hauskaa ja rauta­lan­gas­ta vään­net­tyä, ainakin eräille suomalaisille.

 36. Saman­laisia pyyn­töjä on tul­lut sen ver­ran paljon min­ulle myös sähkö­pos­til­la, että alan rajoit­taa. Puheen­vuorot, jois­sa arvioidaan vain toisia kir­joit­ta­jia mut­ta eivät itse sub­stanssia, jäävät tästä edespäin julkaisematta.

  Päästin nuo leikkimielisyyt­tä ymmärtämät­tömät jutut läpi osin sik­si, että voisin vas­ta­ta niihin. Jos joku on ymmärtänyt asi­at noin väärin, on joku toinenkin voinut.

 37. Ymmär­rän kyl­lä että tämä ei ole mikään demokraat­ti­nen keskusteluy­hteisö vaan tääl­lä on OS dik­tatu­uri, joskin hyvin val­is­tunut sel­l­ainen. Mut­ta voisiko nuo “rajoite­tut” puheen­vuorot olla pois­ta­mat­ta ja ehkä vain siirtää johonkin “roskako­ri­in” ja pistää tilalle link­ki, se ei paljon tilaa vie. Tääl­lä on paljon “tyh­miä” mielip­iteitä jot­ka eivät min­un mielestäni ole niin tyh­miä ja halu­aisin saa­da jatkos­sakin olla vapaasti tyhmä,

 38. BRG..,

  Kan­natan tätä. Ne viral­lisen OS-totu­u­den ulkop­uoliset mielip­i­teet ovat jopa yleen­sä huo­mat­tavasti kiinnostavampia.

 39. Inkoolainen Lot­ta Roti arvostelee pääkaupuniseu­tua huonos­ta joukkoli­iken­teestä. Kan­nat­taisiko aloit­taa omas­ta kun­nas­ta? Inkoo ei tietääk­seni ole tehnyt joukkoli­iken­teen hyväk­si mitään.

  Espooseen on aika han­kala saa­da toimi­vaa joukkoli­iken­net­tä. Joukkoli­iken­teen toimivu­us ratkaistaan laa­dit­taes­sa yleiskaavaa, mut­ta Espoo on raken­net­tu kokon­aan ilman yleiskaavaa. Jok­eri nyt kuitenkin on ratkaissut tuo Tapi­o­la-Pitäjän­mä­ki ‑ongel­man.

  Muute Lotan kir­joi­tus sai min­ut innol­la odot­ta­maan aikaa, jol­loin ben­sa mak­saa viisi euroa litralta.

 40. Seu­raa­va on iro­ni­aa, sarkas­mia tai pelkkä vit­si; Ilk­ka Kan­er­vaa moitit­ti­in taas ker­ran ties mis­tä. Hän kuit­tasi sen; “Kun tun­nette min­ut, tun­nette äänestäjäni”. Tätä lausah­dus­ta olen lainan­nut var­maan sato­ja ker­to­ja, kun meitä päät­täjiä on haukuttu.

  Val­is­tunut itse­valtius on paras, mut­ta val­is­tuneisu­us häviää kahdessa viikos­sa. Demokra­t­ian ylivoimaisu­us on siinä, että type­r­ät päät­täjät voidaan erot­taa neljän vuo­den välein.

  Kansa ei yleen­sä päät­täjiään vai­h­da, vaik­ka ne oli­si­vat kuin­ka type­r­iä. Mis­tä se johtuu. Vas­taus; Kat­so Iken lausahdus.

 41. “Muute Lotan kir­joi­tus sai min­ut innol­la odot­ta­maan aikaa, jol­loin ben­sa mak­saa viisi euroa litralta.”

  Niin­pä tietysti. Halvek­sit min­ua ja kaltaisiani, kos­ka halu­amme asua maal­la, vaik­ka työ­paikkamme ovat kaupungis­sa. Luuletko, että me *halu­amme* käy­dä Helsingis­sä tai Espoos­sa töis­sä? Mikään­hän ei olisi mukavam­paa kuin tehdä etätöitä tai että fir­mat perus­taisi­vat yksiköitä tänne pieni­in kun­ti­in. Ei kukaan niin per­vo ole, että halu­aa istua joka päivä puoli­toista tun­tia autossa ihan vain huvikseen. 

  Ja jos luulet, että Espooseen on vaikea saa­da toimi­va joukkoli­ikenne, niin miten kuvit­telet asian ole­van Inkoos­sa? Arvostelin muuten Espoon joukkoli­iken­net­tä nimeno­maan entisenä pääkaupunkiseutulaisena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.