Pakkolakia tarvitaan,vaikka tulisi sopu

Sanoin jo aikaisem­min, että Tehyn joukkoir­ti­sanou­tu­mi­nen avaisi oven, jota on vaikea sulkea. “Pakko­lakia” tarvitaan,vaikka tulisi sopu huomisaamuna.

Meil­lä on tähän asti hyväksyt­ty se, että pienen ryh­män pis­te­lakko voi aiheut­taa mas­si­ivista tal­ioudel­lista tuhoa. Tämä on tehon­nut. Sen seu­rauk­se­na meil­lä on eräil­lä mies­val­taisil­la aloil­la selvästi parem­mat palkat kuin työn vaa­tivu­us edel­lyt­täsi. Samal­la nais­val­taiset alat ovat jääneet jäl­keen. Se on sinän­sä väärin, ja ymmär­rän empa­t­ian tasol­la niitä, joiden mielestä Tehyl­lä on oikeus uha­ta ihmis­ten tap­pamisel­la, vaik­ka van­hana pasi­fisti­na kavah­dan aina tap­pamisel­la uhkaamista.

Toivon, että ihmiset ymmärtävät erot­taa keinon ja päämäärän toi­sis­taan. Jos “hyvän” päämäärän takia hyväksytään paha keino, paha keino on hyväksyt­tätä myös “pahan” päämäär­rän ajamisek­si. Jos hyväksytään se, että Tehy uhkaa tap­paa keskosia 24 pros­entin palkanko­ro­tuk­sen vuok­si, on kai hyväksyt­tävä se, että he tap­pa­vat keskosia ajaak­seen 240 pros­entin palkanko­ro­tus­ta? Siis 25 000 euroa kuus­sa tai ruumi­ita tulee!?

Hyvä, Tehy ei tee näin ja vaik­ka Tehyn johto sekoaisi ja yrit­täik­si tehdä näin, jäsenistö ei pysy­isi mukana .

Mut­ta kun keino on hyväksyt­ty, se on kenen tahansa käytet­tävis­sä. Myös “pahis­ten”

On paljon alo­ja, jot­ka voivat uha­ta viat­tomien kuole­mal­la. Voi olla, että muis­tan väärin, mut­ta muista, että kun sähköala oli lakos­sa, he raja­si­vat sairaalat ulkop­uolelle. Seu­raavak­si he var­maankin tekevät toisin päin. Jos ker­ran saa uha­ta ihmishengillä, mik­si ei toteut­taisi lakko vain ja ain­oas­taan sairaaloissa?

Tai hälyy­tyskeskuk­set? Tai jokaiki­nen palomies ja jokaiki­nen poli­isi? Teol­lisu­u­den puolel­la ei voi aiheut­taa kuin taloudel­lista katas­trofia, joka on tois­taisek­si hyäksyt­ty, mut­ta met­sä­te­ol­lisu­u­den jät­teen­puhdis­tus­laitosten sulkem­i­nen muis­tet­taisi­in pitkään.

Tästä seu­raa­va kiris­r­tysy­hteiskun­ta on kaukana ihanteis­tani. Kir­jas­ton­hoita­jat eivät siinä pär­jää. Minus­ta Tehyn käyt­tämä lakkoase pitää kieltää ja kieltää pitää kaik­ki sen seu­ran­naiset. Jot­ta näin ei syr­jit­täisi naisia, kieltää pitäisi myös teol­lisu­u­den avainalo­jen kiristyslakot.

58 vastausta artikkeliin “Pakkolakia tarvitaan,vaikka tulisi sopu”

 1. No, ei kai se ihan näin suo­ravi­ivaista ole? Tarkoi­tus ei kai pyhitä keino­ja, mut­ta kyl­lä keino­ja ja tarkoi­tus­ta yleen­sä täy­tyy voi­da tarkastel­la kokonaisuutena.

  Muuten­han meil­lä ei olisi esimerkik­si tieli­iken­net­tä ollenkaan. Ei kai hyvä tarkoi­tus (eli ihmis­ten ja tavaroiden liikut­telu) pyhitä keino­ja (autoilu), joka aiheut­taa sato­jen ihmis­ten kuole­man vuodessa?

 2. En saanut ilmeis­es­ti aja­tus­tani perille. 

  Jos on kyse yhdestä valin­nas­ta — esimerkik­si sal­li­taan autoilu tai ei sal­li­ta — tarkoi­tus­ta ja keinoa tulee tarkastel­la yhdessä. Jos kyse on yleis­es­tä kaikkia koskev­as­ta sään­nöstä — työ­tais­telus­sa saa uha­ta ihmishenkien mene­tyk­sel­lä tai ei saa — tätä ei voi tarkastel­la vain yhdessä tapauk­ses­sa, kos­ka sama sään­tö kos­kee muitakin tapauksia. 

  Siis vaik­ka pitää Tehyn tais­telus­sa ihmishenkien uhkaamista perustel­tuna, on ymmär­ret­tävä, että sama sään­tö tulee sil­loin koske­maan kaikkia muitakin alo­ja, ei vain ali­palkat­tu­ja naisia. Tämän sään­nön vaiku­tus­ta yhteiskun­taan on tarkastelta­va kokonaisuutena.

  Niin­pä minus­ta, kun tämä Tehyn kysymys on ohi, pitäisi joukkoir­ti­sanou­tu­misen pelisään­nöt ottaa tarkastelu­un ja säätää niille samat rajat kuin lakko-oikeudelle.

 3. Pelas­tus­la­ki

  46 §
  Velvol­lisu­us osal­lis­tua pelastustoimintaan

  Jos ihmisen pelas­tamisek­si tai onnet­to­muu­den tor­ju­misek­si on vält­tämätön­tä, on pelas­tus­toimin­nan johta­jal­la oikeus määrätä palo- ja onnet­to­muu­s­paikalla tai sen läheisyy­dessä ole­va työkykyi­nen henkilö, jol­la ei ole pätevää syytä esteenä, avus­ta­maan pelas­tus­toimin­nas­sa. Pelas­tusvi­ra­nomaisel­la on vas­taavas­sa tilanteessa oikeus, jos tilanteen hal­lit­sem­i­nen ei muuten ole mah­dol­lista, määrätä onnet­to­muuskun­nas­sa oleskele­via työkyky­isiä henkilöitä viipymät­tä saa­pumaan palo- tai onnet­to­muu­s­paikalle ja avus­ta­maan pelas­tus­toimin­nas­sa. Tehtävästä on oikeus kieltäy­tyä vain pätevästä syystä.

  No, ei kai vaikka­pa hoita­mat­ta jäävä teho-osas­to ole lain tarkoit­ta­ma onnet­to­muu­s­paik­ka vaik­ka ruumi­ita alka­isi tul­lakin? Onko­han “kri­isi­lain­säädän­nössä” joku parem­min asi­aan sopi­va pykälä?

 4. Kos­ka asia ei min­ulle enää mitenkään kuu­lu, en ole yksi­tyisko­hti­in pere­htynyt. Kateek­si ei kuitenkaan käy hoita­jaa, joka on sairaalas­sa toises­sa tehtävässä ja joka kut­su­taan pelas­ta­maan hen­gen­vaaras­sa ole­vaa poti­las­ta lakon­alaiseen työpis­teeseen. Ymmärtääk­seni Tehy on kehot­tanut kieltäy­tymään. (Olen tässä lehti­ti­eto­jen varas­sa ja voi olla, että toimit­ta­ja on ymmärtänyt väärin) Henkilöko­htainen ratkaisu on vaikea, kos­ka siinä tule­vat rikoslain pykälät vas­taan. Kun ne ovat yleisen syyt­täjän asioi­ta, en niitä myöskään voi­da mil­lään lakon­lopet­tamis­sopimuk­sel­la vetää pois tuomioistuimista.

 5. Neu­vot­te­lu­te­o­reet­tis­es­ti ammat­tiy­hdis­tys­li­iket­tä tarvi­taan kos­ka yksit­täisen työn­tek­i­jän neu­vot­telu­ase­ma suh­teessa yksit­täiseen työ­nan­ta­jaan ei ole reilu. Nor­maal­i­ti­lanteessa mah­dol­lisia työn­tek­i­jöitä on ker­talu­okkaa enem­män kuin työ­nan­ta­jia jol­loin markki­nat ovat epä­tas­apain­os­sa. (Oikeis­tokri­ti­ikin ay-liiket­tä kohtaan ongel­ma on se että se olet­taa kon­trafak­tu­aalis­es­ti vapaat ja toimi­vat työ­markki­nat.) Tähän on poikkeuk­sia, huip­pu­jääkiekkoil­i­joi­ta on vähem­män kuin vapai­ta paikko­ja ja sik­si hur­jat palkat. Joten on ihan ter­vet­tä että työn­tek­i­jät hake­vat neu­vot­telu­voimaa kollek­ti­ivis­es­ta sopimis­es­ta siinä kuin NHL-seuratkin.

  Mut­ta jos neu­vot­te­lu­teo­ria johtaa siihen, että val­lit­se­vis­sa olo­suhteis­sa ruumi­it on valitet­ta­va seu­raus teo­ri­as­ta niin teo­ria ei päde kysei­sis­sä olo­suhteis­sa. Kiristyskiel­to imp­likoi siten että neu­vot­te­lut pitää sen val­lites­sa hoitaa jotenkin muuten. Eli jos val­tio voi estää ydin­voimalan tek­i­jöitä lakkoile­mas­ta niin val­ti­ol­la pitää myös vas­tavuorois­es­ti olla oikeus pakot­taa ydin­voimala mak­samaan sopi­vak­si kat­so­mansa palk­ka. Kun kri­it­tis­ten alo­jen palkat eivät voi lakkok­iel­lon vuok­si määräy­tyä työ­markki­noil­la, niin pitäisi säätää niitä varten pakkosopimislaki.

 6. Min­ul­la on se käsi­tys, että työe­htosopimuk­sil­la hoita­jien palkko­ja on säädel­ty alaspäin. Siis, jos ne olis­di­vat määräy­tyneet markki­noil­la vapaasti, palkat oli­si­vat korkeam­mat. Sil­loin tietysti pääkaupunkuiseudun kun­tien kartel­li (kukaan ei yritä ostaa hoita­jia toisil­ta) olisi laiton.

 7. Jos ei pelas­tus­lakia nou­da­ta em. taval­la tiedos­sa on vain sakkoa (“tuomit­ta­va, jollei teosta muual­la lais­sa sääde­tä ankaram­paa ran­gais­tus­ta, pelas­tus­rikko­muk­ses­ta sakkoon”). Pelas­tusvi­ra­nomainen siis saa hakea sairaan­hoita­jan vaik­ka kotoa pelas­ta­maan onnet­to­muu­s­paikan uhre­ja (kuole­man­vaaras­sa ole­via poti­lai­ta?). Mut­ta jos hoita­ja kieltäy­tyy, seu­raus on vain sakko, jon­ka TEHY kai voi kor­va­ta lainrikkojalle.

  Muuten olen sitä mieltä, että sairaan­hoita­jien neu­vot­telu­ase­ma on “epäsym­metri­nen” suh­teessa työan­ta­jaan lähin­nä siitä syys­tä, että julkisel­la ter­vey­den­huol­lon osu­us kaik­ista ter­vey­den­huol­lon menoista on noin 75 prossaa. Kyseessä lie­nee “määräävä markki­nao­su­us” (mis­tä osoituk­se­na on, että yksi­tyisel­lä puolel­la sairaan­hoita­jat tien­aa­vat käsit­tääk­seni jopa vähem­män kuin julkisel­la … tai suurin piirtein saman ilman päivystyk­siä yms. ja paikkakun­tako­htaiset palkkaliuku­mat ovat käsit­tämät­tömän pieniä). Työn­tek­i­jöistä kil­paile­via työ­nan­ta­jia ei ilmeis­es­ti ole tarpeeksi.

  Ruotsin ja Nor­jan palkat kuitenkin todis­ta­vat, että työ­nan­ta­jan “kartel­li” ei toi­mi kaikissa tilanteis­sa. Jostain syys­tä siel­lä sairaan­hoita­jista alkoi olla kova pula kym­menisen vuot­ta sit­ten. Seu­rauk­se­na palkat nousi­vat, sit­ten kasvoi työn tar­jon­ta (mm. Suomes­ta), ja nyt siel­lä voi vain unel­moi­da sel­l­ai­sista palkanko­ro­tuk­sista kuin Suomes­sa olisi tehyläisille ollut luvassa.

  Veikkaan, että paris­sa vuosikymme­nessä julkisen ter­vey­den­huol­lon osu­us on tip­punut alle 50 pros­entin lähin­nä vau­raiden eläkeläis­ten takia. Viimeistään siinä vai­heessa yksi­tyisen puolen palkat alka­vat määrätä tahdin. 

  Niin tai näin, veron­mak­sa­jan kannal­ta ikäviä näkymiä edessä.

 8. “Min­ul­la on se käsi­tys, että työe­htosopimuk­sil­la hoita­jien palkko­ja on säädel­ty alaspäin. Siis, jos ne olis­di­vat määräy­tyneet markki­noil­la vapaasti, palkat oli­si­vat korkeam­mat. Sil­loin tietysti pääkaupunkuiseudun kun­tien kartel­li (kukaan ei yritä ostaa hoita­jia toisil­ta) olisi laiton.”

  Tuol­ta taitaa tosi­aan olla lähtöisin tämän koko hässäkän aiheut­tanut kip­inä. TES-palk­ka on vain työn­tek­i­jöi­den suo­jak­si määritel­ty vähim­mäis­palk­ka. On täysin nor­maalia mak­saa enem­män, jos jonkin­lais­es­ta työvoimas­ta on pulaa. 

  Jostain syys­tä Suomen mak­sukyky­isimpi­in työ­nan­ta­ji­in kuu­lu­vat tahot eli pääkaupunkiseudun kaupun­git ovat halun­neet pela­ta avoimesti epäreilua peliä. Ja on ajatel­tu, että yleiset sään­nöt eivät koske heitä, kos­ka ovat niin vahvo­ja. Kartellilain­säädän­nön tulisi ilman muu­ta koskea myös julk­ista sek­to­ria kovien kartel­lisakko­jen uhalla. 

  Komen­to­talous on ohi ja ainakin korkeis­sa julk­i­sis­sa virois­sa pitäisi olla pakol­lise­na kansan­talouden perustei­den ymmärtämi­nen. Se olisi julkiselle päät­täjälle paljon tärkeämpi vaa­timus kuin esimerkik­si eri­no­mainen ruotsinkie­len taito. 

  Suomen hal­li­tus taas ei voi mis­sään olois­sa alis­tua ihmishengillä kiristämisen edessä. Väki­val­taan on vas­tat­ta­va aina sen elim­i­noivin voima­toimin. Jos hal­li­tus ei tähän kykene se kaatuu. Tehy:n väki­val­lal­la uhkaamiseen on täysin lin­jakas­ta ja reilua vas­ta­ta pakko­toimil­la. Suo­ma­laisen väkiväl­lan­ta­ju on niin kehit­tynyt, että (läh­es) jokainen ymmärtää kuin­ka haavoit­tuvak­si itsemme tekisimme. 

  Kouluis­sakaan ei kiusa­ta heitä, jot­ka ovat heikom­pia vaan heitä jot­ka alis­tu­vat kiusaamiseen. Hätä­var­jelu­un pitää osa­ta tur­vau­tua ajois­sa, jot­ta pääsee mah­dol­lisim­man pie­nil­lä vahin­goil­la. Ja voima­toimet täy­tyy osai­ta mitoit­taa per­in­teisen suo­ma­laisen mallin mukaises­ti hyökkäyk­sen elim­i­noiviksi ilman kos­ton kier­ret­tä aiheut­tavia kos­tok­er­toimia ja hätä­var­jelun liioittelua.

  Nuoriso hakee mallia väki­val­taan vas­taamis­es­ta amerikkalais­es­ta kostoper­in­teestä ja mon­et (naiset) eivät ymmär­rä hom­man vakavu­ut­ta ollenkaan.

 9. Osmo:

  “Jos hyväksytään se, että Tehy uhkaa tap­paa keskosia 24 pros­entin palkanko­ro­tuk­sen vuok­si, on kai hyväksyt­tävä se, että he tap­pa­vat keskosia ajaak­seen 240 pros­entin palkanko­ro­tus­ta? Siis 25 000 euroa kuus­sa tai ruumi­ita tulee!?”

  Jos tehyläiset vaati­si­vat 25 000 euroa kuus­sa, hei­dän vaa­timuk­sen­sa voitaisi­in yksinker­tais­es­ti sivu­ut­taa, kos­ka ulko­mail­ta saataisi­in rajat­tomasti hoita­jia tekemään hei­dän hom­mansa huo­mat­tavasti halvem­mal­la kuin 25 000 eurol­la kuus­sa. Kun tehyläiset nyt suh­teel­lisen vaa­ti­mat­tomasti halu­a­vat pelkästään palkko­jen­sa nos­tamista yleiseu­roop­palaiselle tasolle, ulko­mail­ta sen sijaan ei saataisi hoita­jia tekemään hei­dän hom­mansa alle yleiseu­roop­palaisen palkkata­son. Tässä ero, joka pal­jas­taa bluffauk­sen kysymyk­sesi takana.

  Hie­man kär­jistäen sanois­in, että jos keskosia kuolee, niin tap­pa­jana eivät todel­lakaan ole hoita­jat vaan Suomes­sa nou­datet­tu, jo 1600–1700-luvun esikap­i­tal­is­tiselta ajal­ta periy­tyvä kam­er­al­isti­nen talous­poli­ti­ik­ka, jon­ka mukaan yhteiskun­nan hyö­ty on sitä suurem­pi, mitä enem­män val­tion kas­sas­sa on rahaa, ja siis vas­taavasti sitä vähäisem­pi, mitä enem­män val­tion kas­sas­sa ole­vaa rahaa käytetään yleishyödyl­lisi­inkään tarkoituk­si­in — ikään kuin keskosia voisi ruokkia seteleillä.

 10. Ei se nyt ihan noin ole. Eihän Tehy nytkään hyväksy sitä, että irti­sanoutunei­den paikat täytetään.

  Seu­raavaa ei pidä käsit­tää väärin, sil­lä minus­ta Tehyn palkko­ja tulee nos­taa työvoima­pu­lan tor­ju­misek­si. Tuo palkko­jen nos­t­a­mi­nen yleiseu­roop­palaiselle tasolle antaa jotenkin ymmärtää, etteivät ne sitä nyt olisi. Suh­teessa mui­hin palkkoi­hin Tehyn palkat eivät ole Suomes­sa huonot. Nor­jalainen sairaan­hoita­ja saa parem­paa palkkaa, mut­ta niin saa­vat kaik­ki muutkin Nor­jas­sa parem­paa palkkaa. Tehyn oman ilmoituk­sen mukaan hei­dän palkkansa ovat parikym­men­tä pros­ent­tia alle OECD:n keskiar­von. Niin ovat muidenkin.

 11. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, miten Suomes­sa kaik­ki palkat voivat olla 20% alle OECD:n keskiar­von, jos ker­ran ostovoimako­r­jat­tu BKT on yli keskiar­von ja funk­tion­aa­li­nen tulo­jakokin kai hiukan keskiver­toa enem­män palka­nsaa­jien hyväksi.

  Sairaan­hoita­jien palkat sen sijaan ovat käsit­tääk­seni reip­paasti yli yleiseu­roop­plaaisen tason. EU15-maid­en suh­teen keskitasoa.

 12. Sanoin tämän ennenkin: Tehyläis­ten palkat eivät suh­teessa ole huonom­mat kuin muual­lakaan. Tehyläiset vaa­ti­vat suurem­paa suh­teel­lista palkkaa kuin muil­la on.

  Lehdis­sa kyl­lä ver­rataan herkästi hoita­jien palkko­ja lon­toolaisi­in palkkoi­hin. Insinöörit ovat lon­toolaisi­in insinöörei­hin näh­den vielä pahem­mas­sa palkkakuopas­sa. Kuitenkin Tehyläiset vaa­ti­vat nimeno­maan sil­lä perus­teel­la lisää, että halu­a­vat enem­män kuin muut.

 13. Ode:
  “Ei se nyt ihan noin ole. Eihän Tehy nytkään hyväksy sitä, että irti­sanoutunei­den paikat täytetään.”

  Tämä oli minus­ta Tehyltä selvä tak­ti­nen virhe. Tehyn olisi pitänyt jopa vaa­tia, että kaik­ki paikat laite­taan välit­tömästi haku­un. Kun niiden täyt­tö ei tietenkään olisi onnis­tunut, sen parem­min kuin jo valmi­ik­si avoimien paikko­jen täyt­tö, olisi Tehyl­lä ollut hyvä näyt­tö palkkata­son virheellisyydestä.

 14. Tsuh­nalle on annet­ta­va se myön­ny­tys, että nuo OECD-tilas­tot ovat min­ul­la muistin­varaisia. Jär­jestö ei nimit­täin avaa tilas­to­jaan taval­lisille kuol­e­vaisille enkä koneeltani pääse niihin käsik­si. (Arghh!) Siitä olen kyl­lä jok­seenkin var­ma, että fun­tion­aa­li­nen tulon­jako on meil­lä poikkeuk­sel­lisen epäedulli­nen palkkat­loille ja juuri tästä seu­raa suo­ma­lais­ten mata­la palkkata­so mui­hin teiol­lisu­us­mai­hin verrattuna.

 15. Osmo: “Eihän Tehy nytkään hyväksy sitä, että irti­sanoutunei­den paikat täytetään.”

  Onko Tehyl­lä tämän vaa­timuk­sen­sa takana jotain lail­lista voimaa? Hyväksyi tai ei, minus­ta irti­sanoutunei­den hoita­jien paikat tulee mah­dol­lisuuk­sien mukaan täyt­tää. Se voi kyl­läkin olla vaikeaa. Ulko­maisia voi hoita­jia rekry­toi­da, mut­ta se on hidas pros­es­si. Ulko­maille läht­eneitä suo­ma­laisia hoita­jia ei var­maankaan hel­posti saa­da palaa­maan, jos ovat ulko­maille kotiutuneet.

  Osmo: “Seu­raavaa ei pidä käsit­tää väärin, sil­lä minus­ta Tehyn palkko­ja tulee nos­taa työvoima­pu­lan torjumiseksi.”

  Olen var­maan jo joskus aikaisem­minkin jos­sain kom­men­tis­sanikin toden­nut, että jotain on erit­täin pahasti pielessä työ­markki­noil­la, jos tule­va työvoima­pu­la ei automaat­tis­es­ti nos­ta palkko­ja. Tämä osoit­taa minus­ta erit­täin hyvin sen, ettei julki­nen sek­tori työ­nan­ta­jana osaa asi­aansa. Se ei kykene toim­i­maan pitkäjän­nit­teis­es­ti ja suun­nitel­mallis­es­ti. Iro­nista, että pitkäjän­nit­teisyy­den ja suun­nitel­mallisu­u­den puut­teesta yleen­sä syytetään yksi­ty­isiä yrityksiä.

  Nopea keino saa­da työ­markki­nat toim­i­maan myös ter­vey­den­hoitoalal­la on ulot­taa jo aiem­min mainit­tu kartellilain­säädän­tö myös julk­isi­in työ­nan­ta­ji­in. Tämän lisäk­si sairaan­hoitopi­ireille ja/tai kun­nille pitää määrätä sakko­mak­su­ja liian pitk­istä hoito­jonoista. Toisin sanoen, ne pitää pakot­taa tekemään työnsä.

  Nämä toimet paran­taisi­vat hoita­jien palkko­ja ja poti­laat tuli­si­vat hoide­tuk­si. Mut­ta, lop­putu­los olisi yhteiskun­nalle erit­täin kallis. Kalli­ik­si sen tekee ter­vey­den­hoidon kyken­emät­tömyys tarkastel­la omia toim­intat­apo­jaan tehokku­u­den kannal­ta. Toim­intata­vat ovat tehot­to­mia. Tämä voidaan selkeästi osoit­taa tarkastele­mal­la niitä kun­tia, jot­ka ovat yksi­ty­istäneet ter­vey­den­hoitopalvelu­iden­sa tuotan­non. Yksi­tyi­nen puoli pystyy tuot­ta­maan samat palve­lut tehokkaam­min. Se pystyy samal­la rahamääräl­lä tuot­ta­maan enem­män palvelua.

 16. Oma muistin­varainen ole­tuk­seni oli tästä julkaisusta:

  http://en.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t87.pdf

  Nyt huo­maan, että sitä aiem­min sitä silmäil­lessäni, luulin sivun 13 taulukoiden ver­tail­e­van koko pot­tia, kun ne ver­taa­vatkin vain yksi­tyisen sek­torin sisäistä tulon­jakoa. (Siinä Suo­mi tosi­aan on aav­is­tuk­sen OECD:tä “parem­pi”.)

  VATT:in uusim­mas­sa “Talouden rak­en­teis­sa” palkko­jen osu­udek­si kansan­tu­losta ilmoite­taan noin 57% vuon­na 2005. En nyt juuri ehdi etsiä ver­tailu­luku­ja, mut­ta käsi­tyk­seni on, että Suomen taso ei ole poikkeuk­sel­lisen mata­la; vaikea uskoa, että se selit­täisi “20% mata­lam­mat palkat”.

 17. Piti­hän jut­tu selvit­tää, että saa unta. Tämän peruasteella:

  http://www.wu-wien.ac.at/inst/vw1/papers/wu-wp102.pdf
  kuva 1a

  suo­ma­lais­ten palkko­jen osu­us kansan­tu­losta on aika täs­mälleen euroalueen keskiarvo.

  Olen joskus ajatel­lut, että “kaik­ki” luule­vat suo­ma­lais­ten palkko­ja huonoik­si, kos­ka korkeasti koulutet­tu­jen palkat taita­vat tosi­aan olla tuon 20 pros­ent­tia huonom­mat tai enem­mänkin. Mut­ta se on kai hin­ta, joka täy­tyy tasais­es­ta tulon­jaos­ta maksaa. 

  Tai sit­ten tilas­tois­sa on joku virhe ja suo­ma­laiset oikeasti huonom­pit­u­loisia kuin niiden perus­teel­la päät­telisi. (Ei, veroki­ilakaan ei tai­da asi­aa selittää.)

 18. Tsuh­na:
  “VATT:in uusim­mas­sa “Talouden rak­en­teis­sa” palkko­jen osu­udek­si kansan­tu­losta ilmoite­taan noin 57% vuon­na 2005.”

  Tilas­tokeskus ilmoit­taa samalle vuodelle palkko­jen osu­udek­si kansan­tu­losta 46,2 %.
  http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_palkat.html

  Ero on noin eläke­mak­su­jen suu­ru­us­lu­okkaa. Olisiko­han niin, että VATT sisäl­lyt­tää lukui­hin eläke­mak­sut ja Tilas­tokeskus ei? Kum­ma kun OECD:n tietoi­hin ei pääse. Tuol­lainen data täy­ty­isi olla avoimesti saatavil­la ana­lyysin ja päätök­sen­teon tueksi.

  Lehdis­sä julka­is­tuis­sa ver­tailuis­sa suo­ma­lais­ten ostovoima on aina jäänyt EU-15 hän­nille. Ylem­mil­lä toim­i­henkilöil­lä jo brut­topalkat ovat hän­täpäässä ja kova vero­tus heiken­tää sijoi­tus­ta lisää. 

  Noista syistä Suo­mi on “kil­pailukykyi­nen” ja tuon takia TUPO­ja on tehty koko laman jälkeisen ajan matalil­la palkko­jen yleisko­ro­tuk­sil­la. Se on ollut näis­sa olois­sa fik­sua, kos­ka näi­den avul­la ollaan pystyt­ty kas­vat­ta­maan työl­lisyysastet­ta ja luo­maan veronkeven­nys­varaa ja paran­ta­maan palka­nsaa­jien ostovoimaa enem­män veronkeven­nys­ten kaut­ta kun oltaisi pystyt­ty korkeampi­en nimel­lisko­ro­tusten ja korkeam­man työt­tömyy­den oloissa.

  Nyt tuli liit­tok­ier­ros hyvään saumaan, kun suo­ma­laiset palkat ovat euroop­palai­sista jäl­jessä, työvoima­pu­la uhkaa ja palkanko­ro­tus­varaa on monil­la aloil­la. Kun men­estyvien alo­jen palkat nou­se­vat, näi­den työn­tek­i­jöil­lä on varaa käyt­tää muiden tar­joamia palvelui­ta ja muidenkin alo­jen työl­lisyys para­nee. Jatkos­sa veronkeven­nyk­set kan­nat­taa pain­ot­taa matalimpi­in tulolu­okki­in ja palkanko­ro­tuk­set men­estyk­sen perus­teel­la. Sol­i­daari­nen veropoli­ti­ik­ka on fik­sumpaa kuin sol­i­daari­nen palkkapolitiikka.

  BKT:n kasvul­la on mak­set­tu koko kansan­talouden tasol­la laman aiheut­tamia ulko­maisia net­tovelko­ja. Vaihtotase/maksutase on ollut viimeiset vuodet n. 10 Mrd €/ a plus­sal­la. On hyvä, että huonom­pi­en aiko­jen tul­lessa luot­tokelpoisu­us on kun­nos­sa. Suomes­sa reuna-alueena suh­dan­nekään­teet ovat voimakkaampia kuin muualla.

 19. Tämä palkkaraken­nekysymys on sinän­sä mie­lenki­in­toinen, mut­ta hyvät speku­laa­tiot voivat men­nä hukkaan, kun joku löytää oikean tilas­ton. Mie­lenki­in­toista, että palkkata­soa mikään hel­posti saata­va tilas­to ei julkaise. Sain sen OECD:n employ­ment out­lookin tilas­to-osan auki, mut­ta palkoista siel­läkään ei kerrottu.

  Noista kansan­talolu­den makrolu­vuista ei suo­raan pääse palkkata­soi­hin (tun­tipalk­ka) kos­ka vaikut­ta­vana tek­i­jänä on myös työa­jan pitu­us, joka on Suomes­sa pitkä ja Län­si-Euroopas­sa lyhyt. Hol­lan­nin ja Suomen ero on 22 pros­ent­tia työa­jan pitu­udessa ja ero Nor­jaan on samaa luokkaa. 

  Varoit­taisin myös brut­topalkko­jen ver­taamista. Esimerkik­si Tan­skas­sa työn­tek­i­jä mak­saa eläke­mak­sut kokon­aan brut­topalka­s­taan. Mekin voisimme tehdä niin, että nos­tamme palkko­ja 20 pros­en­til­la ja siir­rämme eläke- ja sotu­mak­sut työn­tek­i­jän maksettavaksi.

  Näistä ver­tailuista pääsemme ilmeis­es­ti kuitenkin siihen tulok­seen, että sairaan­hoita­jien palkat ovat Suomes­sa ver­rat­tuina mui­hin palkkoi­hin aivan ver­tailukelpoiset. Nämä kan­sain­väliset ver­tailut eivät puol­la Tehyn oikeu­den­mukaisu­us­vaa­timus­ta. Mut­ta toki voidaan tode­ta, että jos sama vääryys (sairaan­hoita­ja vas­taan opis­toinsinööri) val­lit­see muual­lakin, ei se ole mikään syy olla kor­jaa­mat­ta sitä Suomessa.

  Aku­ut­ti syy nos­taa sairaan­hoita­jien palkko­ja on edessä ole­va työvoima­pu­la. Se johtuu muiden pohjo­is­maid­en ja Bri­tann­ian liian vähäis­es­tä sairaan­hoita­jien koulu­tuk­ses­ta. Kos­ka mei­dän ei kan­na­ta erikois­tua viemään verovaroin koulutet­tu­ja saier­aan­hoita­jia naa­puri­mai­hin, heistä on pidet­tävä kiin­ni kun­non palkalla.

  Lääkärien lakko kuusi vuot­ta sit­ten oli täysin hyödytön. Palkat oli­vat jo irronneet sovi­tu­ista ja oli­vat vah­vas­sa nousus­sa. Lääkäri­lakko nos­ti palkko­ja het­kek­si yli trendin, mut­ta pian tren­di saavut­ti ne ja kehi­tys jatkui ennal­laan. Tästä huo­mau­tuk­ses­ta ei Lääkärili­itossa pide­tä, mut­ta kuka tahansa voi havai­ta asian tilastoista.

  Näin tässä Tehyn työ­tais­telus­sakin käy. Sairaan­hoita­jat saa­vat sen palkanko­ro­tuk­sen, jon­ka palkkaliuku­mat oli­si­vat tuoneet joka tapauksessa.

 20. “Sairaan­hoita­jat saa­vat sen palkanko­ro­tuk­sen, jon­ka palkkaliuku­mat oli­si­vat tuoneet joka tapauksessa.”

  Olet melko opti­misti­nen. Itsekin jaan tuon opti­mis­min jos­sain määrin (mut­ta vain siten että hoita­jat aloit­ta­vat nyky­istäkin isom­man paon alal­ta) mut­ta ymmär­rän kyl­lä mik­si mon­et tehyläiset eivät sitä jaa. Ver­taami­nen lääkärei­hin on type­r­ää kos­ka heil­lä on ihan toisen­laiset mah­dol­lisu­udet tehdä töitä yksi­tyisenä ja siten nos­taa myös julkisen puolen palkkoja. 

  Ain­oa järkevä tapa nos­taa hoita­jien palkko­ja pitkässä juok­sus­sa on perus­taa hoita­jien työn­väl­i­tys fir­mo­ja ja sit­ten myy­dä palvelu kun­nille. Tämä työ­tais­telu tul­laan täysin vesit­tämään tämän pakko­lain nojal­la (joka het­kekään uskoo että tuo 10%-20% tulee jäämään todel­lisek­si työhön velvoit­tamis tasok­si on naivi). Tul­laan tilanteeseen jos­sa ollaan käytän­nössä nor­maalis­sa lakos­sa sil­lä ero­tuk­sel­la että nyt joudu­taan neu­vot­tele­maan myös “van­hoina työn­tek­i­jöinä palaamis”-pykälästä. Tulok­se­na tulee ole­maan hie­man tar­jot­tua korkeampi sopimus ja edelleen vit­tuun­tuneet hoitajat.

 21. Poli­it­ti­nen puolue Vihreät on ainakin min­un näkökul­mas­ta kadon­nut jon­nekin tuntemattomaan.
  Sin­ul­la Ode on var­masti edelleen suhtei­ta, joten voisitko selvit­tää vihrei­den kansane­dus­ta­jien ja puolueen kan­taa tähän pakkotyölakiin?

 22. “Mut­ta toki voidaan tode­ta, että jos sama vääryys (sairaan­hoita­ja vas­taan opis­toinsinööri) val­lit­see muual­lakin, ei se ole mikään syy olla kor­jaa­mat­ta sitä Suomessa.”

  Tarken­net­takoon var­muu­den vuok­si, että juuri tämä oli se aja­tus, mikä itseni pohjim­mil­taan innoit­ti kir­joit­ta­maan tuon aiem­man kom­ment­ti­ni (mitä siitä ei var­maan valitet­tavasti pystynyt päättelemään).

  Sivu­men­nen sanoen palkko­jen kansan­tuo­teo­su­u­den ver­tailu mui­hin län­si­mai­hin on ehkä vähem­män mie­lenki­in­toista kuin palkko­jen kansan­tuo­teo­su­u­den ver­tailu lamaa edeltäneeseen Suomeen. Nimit­täin itse tör­mäsin taan­noin Juha Sil­ta­lan teok­ses­sa Työelämän huonon­tu­misen lyhyt his­to­ria täl­laiseen tiedonmuruseen:

  “Val­tion taloudel­lisen tutkimuskeskuk­sen tutk­i­ja Teu­vo Jun­ka las­ki — - Tilas­tokeskuk­sen kansan­talouden tilin­pitoaineis­ton perus­teel­la, että työvoima- ja pääo­maku­lu­jen säi­lyt­tämi­nen [lamaa edeltäneel­lä] pitkän aikavälin keski­ta­sol­la olisi joko nos­tanut vuo­den 2000 keskipalkkaa 3 363 eurol­la toteu­tuneen työl­lisyy­den mukaan tai — palkko­jen pysyessä toteu­tuneen palkkake­hi­tyk­sen mukaisi­na — lisän­nyt työl­lisyyt­tä 130 000–280 000 henkilöl­lä. Vero­tu­lo­jen osalta paluu entiseen merk­it­sisi 18 mil­jar­dia vuodessa — enem­män kuin val­tion panos­tus kun­tien sosi­aali- ja terveydenhuoltoon.”

  Tähän voisi sanoa anglosak­sisen tent­tikysymyk­sen tapaan: “Dis­cuss.”

 23. Pakko­la­ki on todel­lakin vält­tämätön. Lakko-oikeus on kuitenkin Suomes­sa aivan kohtu­ullisel­la tasol­la, kun pakkoso­vit­telua ei tunneta. 

  Jostain syys­tä hoita­jat ovat tosi­aan mui­ta ammat­triyh­miä innokkaampia muut­ta­maan parem­man palkan perässä ulko­maille. Ilmi­selvästi kyseessä on osin laman peru­ja ole­va ongel­ma, eli hoita­jien laa­ja työt­tömyys avasi kana­vat ulko­maille siir­tymiseen. Yleinen palkanko­ro­tus olisi oirei­den hoita­mista, mielu­um­min keskit­ty­isin syi­den kor­jaamiseen. Paikalliset palkka­jous­tot ylöspäin ovat yksi ratkaisu, mut­ta lisäk­si voitaisi­in ottaa käyt­töön työssäolovelvoite. Sairaan­hoita­jan tutkin­non suorit­tamiseen (ja ammat­in­har­joit­tamis­lu­van saamiseen) voitaisi­in jatkos­sa lisätä edel­ly­tyk­sek­si viisivuoti­nen (pal­ka­lli­nen) työhar­joit­telu suo­ma­laises­sa sairaalassa/terveyskeskuksessa. Täl­lä varmis­tet­taisi­in se, että koulu­tuk­seen eivät hakeudu ne, jot­ka halu­a­vat poimia rusi­nat pul­las­ta, eli Suomes­ta ilmaisen koulu­tuk­sen ja ulko­mail­ta parem­mat palkat. Kos­ka tämä joukkopako on nimeno­maan hoitoalan ongel­ma, täl­lainen eri­ty­isjär­jeste­ly on perustel­tu. Saman­tyy­li­nen menet­te­ly taitaa olla käytössä myös sotilaslentäjillä. 

  Voi tosin olla, että EU:n työvoiman vapaan liikku­vu­u­den sään­nök­set rajoit­ta­vat tuo­ta menet­te­lyä. Ehkä sään­töjä voisi kuitenkin kiertää lait­ta­mal­la tuon työssäolovelvoit­teen nimeno­maan opin­to­jen osaksi.

 24. Heti aivan alkume­treil­lä pari isoa ay-pomoa sanoi, että ratkaisu löy­tyy pitkästä sopimuk­ses­ta. Mielestäni hoita­jat ovat ansain­neet 500 euroa lisää lik­saa. Raha löy­tyy, mut­ta aikataulua pitää venyt­tää ainakin kolmeen vuoteen.

  Ain­oa ikäväjut­tu tässä on se, että ali­palkat­tu­ja naisa­lo­ja on muitakin kuin hoita­jat. No, on sen­tään hyvä, että yksi naisala uskaltaa lähteä tais­to­jen tielle. Tsemp­piä vaan.

 25. jouni lundqvist:
  No, on sen­tään hyvä, että yksi naisala uskaltaa lähteä tais­to­jen tielle.

  Kyse­lyn mukaan miehet kan­nat­ta­vat TEHY:n työ­tais­telua naisia enem­män. Tietysti, eiväthän naiset osaa sovus­sa olla keskenään, ovat vain kateel­lisia … Vai joh­tu­isiko se sit­tenkin siitä, että esim. las­ten­tarhanopet­ta­ja tietää, että hänen palkkara­hansa mak­se­taan samas­ta verovaroin kerä­tys­tä palkkapo­tista? TEHY:n kiristys onnistues­saan uhkaa suo­raan hänen palkkakehitystään.

  Kun­nan hom­mia tekevää vaimoa ainakin tun­tu­vat TEHY:n puuhat inhot­ta­van ihan järke­vistä syistä. 

  Min­ua taas huolestut­taa se, että kun verora­hat lop­pu­vat — ensi sopimuskaudel­la kaik­ki tietysti halu­aisi­vat saman kuin tehyläiset ja vähän yli — niin mitä sit­ten? Yhä suurem­mat palvelumak­sut ja palvelun tason lasku? Yksityistäminen?

 26. “Kir­jas­ton­hoita­jat eivät siinä pärjää.”

  Kiin­toisaa, kuin­ka näis­sä työ­tais­teluis­sa aina laite­taan eri­laiset heikos­sa ase­mas­sa ole­vat ryh­mät keskenään vas­takkain. No, käsit­tääk­seni kir­jas­ton­hoita­jat kuitenkin anta­vat aika laa­jasti tuken­sa hoita­jien työtaistelulle.

 27. Tapio Laak­so ei nyt lukenut itse artikke­lia. Yritin varoit­taa siitä, että vaik­ka olisi sitä mieltä, että sairaan­hoita­jien työ­tais­telu on oikeutet­tu, oikeus uha­ta työ­tais­teluis­sa ihmishengillä voi lop­ul­ta kään­tyä etuoikeutet­tu­jen väestöryh­mien eduk­si. Jos se on ehdot­tomasti ja aina lail­lista, sil­lä voi kiristää tähti­ti­eteel­lisiä palkko­ja. Sitä isom­pia, mitä pienem­mästä avain­ryh­mästä on kyse.

 28. Ihan kuin pakko­työla­ki olisi ain­oa kuviteltavis­sa ole­va lakimuu­tos, mil­lä voitaisi­in puut­tua ns. ihmishengillä kiristämiseen.

  Pakko­työ ei ole kovin toimi­va idea kenenkään kannal­ta. Jos sairas­tun, toivon että min­ua hoitaval­la ihmisel­lä on muu­takin moti­vaa­tio­ta kuin se, että hänet on sakko­jen uhal­la pakotet­tu työ­paikalle. Se, että pakko­työstä mak­set­taisi­in 130-pros­ent­tista palkkaa, ei muu­ta asi­aa miksikään.

  Katainen yrit­tää nyt vakuutel­la, että hal­li­tus ei ole aset­tunut mitään osa­puol­ta vas­taan, ja että “poti­las­tur­valain” moti­iv­ina on ain­oas­taan poti­las­tur­val­lisu­us. Kyl­lä tässä on osit­tain kysymys rahas­ta: lakon­mur­to­lain avul­la voidaan mah­dol­lis­es­ti jyrätä lakkoil­i­joiden vaa­timuk­set. Ehkäpä on aivan hyväksyt­tävääkin, että yhteiskun­ta käyt­tää järeää keinoa osit­tain rahan vuok­si — mut­ta se olisi kai sit­ten voita­va sanoa suoraan.

  Lukekaa­han Kataisen kan­nan­ot­to: http://www.kokoomus.fi

 29. Työ­tais­telul­la kiristämisen mah­dol­lisu­udet eivät juurikaan perus­tu lail­lisu­u­teen tai lait­to­muu­teen. “Laiton lakko” on joka tapauk­ses­sa hie­man absur­di käsite. Lakko­jen pitkä his­to­ria on kuitenkin juuri lait­to­muudessa. Voi hyvin käy­dä niin, että suun­nitel­tu pakko­la­ki vain pahen­taa tilan­net­ta ja lisäk­si aiheut­taa pitkän aikavälin kri­isin, kun osa hoita­jista ei koskaan palaa duu­ni­in, vaik­ka koro­tus olisi 30 %.

  Lakko­jen keskeinen kiristys­vaiku­tus perus­tuu moraaliseen oikeu­tuk­seen ja sitä kaut­ta tule­vaan voimaan. Keskeinen osa tätä on se, että kyke­nee pitämään lakko­r­in­ta­man kasas­sa. On aika jul­ma kuva ihmi­sistä, jos ajat­telee, että jos se vain olisi lail­lista niin kaik­ki pienet avain­ryh­mät oli­si­vat valmi­ita aset­ta­maan tikarin yhteiskun­nan kaulalle.

  On muuten aika hur­ja näke­mys, että vahvo­jen liit­to­jen alo­jen lakko-oikeut­ta pitäisi rajoit­taa, kos­ka toiset alat eivät voi tehdä samaa. Tämä on vain samaa mitä edel­lisessä jo sanoin: asete­taan eri palka­nsaa­ja-alat tap­pele­maan keskenään. Kun kir­jas­ton­hoita­ja ei voi saa­da suur­ta palkkaa eikä käyt­tää voimaa niin sit­ten paper­im­ieskään ei saa. Ja muis­tutet­takoon, että paper­im­iehetkin sil­loin taan­noin tap­pe­li­v­at mm. tehtaiden siivoo­jien puolesta.

 30. Meil­lä on tietyt sään­nöt siitä, miten lakkoaset­ta saa käyt­tää. Minus­ta nuo samat sään­nöt olisi saatet­ta­va koske­maan myös joukkoir­ti­sanou­tu­misia. Se olisi tur­val­lista, kos­ka emme voi mitenkään luot­taa siihen, ettei joku käyt­täisi kiristysaset­ta kohtu­ut­tomasti, jos se on laillista.

  Ay-liike on itse säädel­lyt lakkoaseen käyt­töä sil­lä, että neu­vot­telu­oikeuk­sia ei ole annet­tu kovin pie­nille ryhmille.Heidät siis pakote­taan töi­hin kollek­ti­ivisen jär­jestelmän kaut­ta. Vuosia sit­ten olisi suun­nit­teil­la muu­ta­man Riihimäel­lä toimi­van junan­suorit­ta­jan lakko, joka olisi pysäyt­tänyt koko junali­iken­teen, mut­ta ei siitä mitään tul­lut juuri tämän takia. 

  Vaik­ka lakkoaset­ta pieni ryh­mä ei voi käyt­tää, irti­sanou­tu­mista he voivat, eikä sil­loin ay-liikekään pysty valvo­maan keinon kohtuullisuutta. 

  Minus­ta sel­l­ainen ei joh­da oikeu­den­mukaiseen maail­maan. Enkä myöskään ymmär­rä, miten se ei olisi kir­jas­toin­hoita­jil­ta pois, jos Helsin­gin ener­gian ihmiset onnis­tu­vat kiristämään itselleen kym­menker­taisen palkan uhkaa­mal­la lopet­taa sähkön toimit­tamisen sairaaloille. Samas­ta kaupun­gin kas­sas­ta ne rahat menevät.

 31. Irti­sanou­tu­mi­nen, joukko tai ei, on työn­tek­i­jän kannal­ta selkeästi suurem­pi ris­ki ja uhraus, kuin lakko.
  Jos työ­tais­telu hävitään, ei työ­paikkaa enää ole.

  Pakko­työla­ki suosii työ­nan­ta­jaa, mikä on todel­lakin omi­aan pitkit­tämään selkkaus­ta. Eikö olisi kohtu­ullista, että siinä tapauk­ses­sa, että pakko­työhön määrätään Tehyläisiä irti­sanoutunei­ta, irti­sanou­tu­mis­ten seu­rauk­se­na säästyvä koko palkka­sum­ma (X 1,3) mak­se­taan Tehylle jaet­tavak­si niiden kesken, jot­ka eivät tule pakko­työhön määrätyksi.
  Muus­sa tapauk­ses­sa laki on selvästi tarkoitet­tu työ­tais­telua murtamaan.

 32. Jos lähde­tään siitä ettei hotio­henkilökun­nal­la saa olla tehokas­ta (väistämät­tä aiheut­taa hait­taa myös poti­laille) työ­tais­telu keinoa käytet­tävis­sään (saan tämän käsi­tyk­sen Soin­in­vaaran kir­joituk­sista) pitäisi tyy­dyt­tävä palk­ka kehi­tys tur­va­ta jol­lakin muul­la keinol­la. On kestämätön tilanne jos työ­nan­ta­ja häikäilemät­tömästi käyt­tää hyväk­si suo­je­lu­työvelvot­tei­ta ja siten pitää palkat alhaalla.

 33. Käsit­tääk­seni sairaan­hoita­jat ovat uhan­neet joukkoir­ti­sanou­tu­misel­la aiem­minkin, vuon­na 1955. Tuol­loin kuitenkin yhteiskun­ta ajau­tui yleis­lakkoon, en tiedä onko mitään analo­giaa löy­det­tävis­sä tähän päivään.

  “On kestämätön tilanne jos työ­nan­ta­ja häikäilemät­tömästi käyt­tää hyväk­si suo­je­lu­työvelvot­tei­ta ja siten pitää palkat alhaalla.”

  Niin, olisiko ammat­tiy­hdis­tys­li­ik­keen pohdit­ta­va täm­möis­ten alo­jen tukemista tuk­i­lakoil­la, vai ovatko nekin kiel­let­ty nykyisessä järjestelmässä?

 34. Työ­nan­ta­ja ei voi voit­taa. Jos viisaut­ta nyt löy­ty­isi vähänkään työ­nan­ta­jaleiristä, se myös myön­net­täisi­in. Sairaan­hoita­jat vain sisu­un­tu­vat tuol­lais­es­ta nilkkimäis­es­tä näpertelystä, jota eduskun­nas­sa nyt har­raste­taan. Aivan mah­dol­lista on, että työn­tek­i­jöistä tyh­jenevis­sä ter­veyskeskuk­sis­sa nähdään pian isot joukot sairaan­hoita­jia, ei työn­tek­i­jöinä, vaan asiakkaina.

 35. Osmo Soin­in­vaaran mukaan irti­sanoutu­vat sairaan­hoita­jat “uhkaa­vat ihmishengillä”. 

  Työn­tek­i­jöil­lä on oikeus irti­sanoutua työstä, jota he eivät halua syys­tä tai tois­es­ta tehdä. Vapaas­sa yhteiskun­nas­sa tämä kos­kee myös ns. avainalo­ja. Yhteiskun­nal­la on ollut riit­tävästi aikaa varautua irti­san­omis­ten aiheut­tami­in ongelmi­in irti­sanomisa­jan puit­teis­sa. Siten hoita­jat eivät ole uhan­neet ihmishengillä, vaan ovat toim­i­neet län­si­maisen yhteiskun­nan nor­maalin käytän­nön mukaises­ti. Yhtä hyvin voitaisi­in väit­tää, että jokainen joka ei ole koulut­tau­tunut hoita­jak­si uhkaa ihmishengillä ollessaan suos­tu­mat­ta hoito­työn työvoimareserviksi.

  Työ­nan­ta­jan (julkisen val­lan) tehtävänä on huole­htia, että työvoimaa avainaloil­la on riit­tävästi. Tähän on kak­si mah­dol­lisu­ut­ta. Toinen on mak­saa oikeu­den­mukaista palkkaa, toinen on pakkoy­hteiskun­ta. Osmo kan­nat­taa pakkoy­hteiskun­taa, total­i­taris­tista val­tion määräys­val­taa yli ihmis­ten oman vapaan tah­don. Ollaan vaar­al­lisil­la vesillä.

  Kovin yllät­tynyt en ole vihrei­den uus­lib­er­aal­ista lin­jas­ta Tehy-kiis­tas­sa (ei halu­ta vaaran­taa val­tion velan takaisin­mak­sua, autoveron helpo­tuk­sia tai työ­nan­ta­jien työ­nan­ta­ja­mak­su­jen helpo­tuk­sia), mut­ta näin ilmeinen tak­tisen poli­it­tisen jär­jen puute on yllät­tänyt jopa minut.

 36. Ruurik Holmille:

  On sin­isilmäistä puhua tässä tapauk­ses­sa yksit­täisen työn­tek­i­jän oikeud­es­ta irti­sanoutua kun on selvää, että nimeno­maan liit­to on tämän toimen takana ja tarkoituk­se­na on käyt­tää hyväk­si val­lit­se­vaa työ­markki­nati­lan­et­ta palkanko­ro­tus­vaa­timuk­si­in suos­tu­misen pakot­tamisek­si. Hoita­jil­la, kuten kaikil­la muil­lakin olisi ollut täysin nor­maali lakkoase käytössään mut­ta sitä päätet­ti­in olla käyt­tämät­tä. Lisäk­si syy mik­si lakkoase jätet­ti­in käyt­tämät­tä on mielestäni täysin perus­tee­ton. Vaik­ka lakkoon men­e­m­i­nen olisi estänyt poti­laiden hen­gel­lä uhkaamisen, olisi se silti luonut kestämät­tömän tilanteen ter­vay­den­huoltoon. Val­it­se­mal­la joukkoir­ti­sanou­tu­miset keinok­seen hoita­jat viestit­tivät selvästi (ainakin min­ulle), että heitä ei kiin­nos­ta mikään muu kuin oma palkkanauha.

  Työ­nan­ta­jan velvoit­teeseen, varmis­taa työvoiman riit­tävä saatavu­us, vetoami­nen on tässä tapauk­ses­sa mielestäni toinen täysin päätön argu­ment­ti val­lit­se­vis­sa olo­suhteis­sa. Tehyl­lä on käytän­nössä määräävä ase­ma alan henkilöstössä ja liitos­ta käsin on varsin selkeästi viestitet­ty miten Tehyn ohi töi­hin pyrkiviä tul­taisi­in työ­paikoil­la kohtele­maan. Lisäk­si on ole­mas­sa kol­maskin vai­h­toe­hto tilanteen ratkaisemisek­si. Muu­ten­taan koulu­tus­poli­it­tisia pain­o­tuk­sia niin, että sairaan­hoita­jia koulute­taan selvästi yli tarpeen. Se, että tämän sivu­vaiku­tuk­se­na on alan palkkake­hi­tyk­sen pysähtymi­nen kun työvoimas­ta on yli­tar­jon­taa ei liene ongel­ma kos­ka Tehynkin päähuole­nai­he on ainakin lausun­to­jen mukaan tule­vaisu­u­den työvoiman riit­tävyy­den turvaaminen.

  En muutenkaan ymmär­rä laista syn­tynyt­tä porua, sil­lä vaik­ka sen avul­la pakotet­taisi­in 30% irti­sanoutuneista takaisin töi­hin jää ennestäänkin jo resurssien rajoil­la sin­nit­televään ter­vey­den­huoltoon noin 8500 hoita­jan men­tävä aukko. Tilanne ei liene kovin kestävä sil­loinkaan, eli aseen voima ei merkit­tävästi vähene (siis muil­ta osin kuin poti­laiden hen­gel­lä uhkaamisen suhteen).

 37. Ymmär­rän hyvin, että tehyläiset puo­lus­ta­vat asi­aansa kärkevästi, pro­pa­gan­dak­sikin sitä voisi kut­sua kuten aina työ­tais­teluis­sa. Ymmär­rän jopa oppo­si­tion urputuk­sen. Mut­ta mik­si ihmeessä niin moni sivulli­nen ottaa asi­aan kan­taa TEHY:n puoles­ta ikään kuin sen kan­ta olisi moraalis­es­ti yliv­er­tainen mui­hin kan­toi­hin näh­den? Tässä puhutaan sen­tään porukas­ta, joka on uhan­nut jät­tää ihmisiä kuole­maan palkko­jen­sa takia.

  Tosin halu­an uskoa, että kovat puheet ovat olleet vain tak­tisia: tot­ta kai TEHY:n johto on koko ajan tien­nyt, että val­tio ei tule sal­li­maan suun­nitel­lun kaltaista työ­tais­telua. Vai uskooko joku tehyläis­ten yllät­tyneen siitä, että val­tion tärkeä tehtävä on suo­jel­la kansalais­ten henkeä ja että sil­lä on väki­val­ta­mo­nop­o­li, jol­la suo­jaami­nen voidaan toteut­taa, jos muu ei auta? Eikä siihen edes olisi tarvit­tu uut­ta lakia. Sitä pait­si puolue­tovereil­ta hal­li­tuk­ses­sa olisi voin­ut asian vielä varmis­taa, jos oli epäselvyyttä.

  Olen var­ma, että moni sairaan­hoita­ja on salaa tyy­tyväi­nen “pakko­laki­in”; eipähän tarvitse vaaran­taa henkiä, mut­tei ruve­ta “rikkurik­sikaan”.

  Entäs poti­laat sit­ten? Tehyläis­ten lin­ja tun­tuu ole­van väit­tää, että “mon­et tun­tu­vat tuke­van, mut­ta var­maan jotkut vas­tus­ta­vatkin”. Minä veikkaan, että kan­nat­ta­jien ja vas­tus­ta­jien raja kul­kee ainakin kuole­man­pelkois­t­en ja ei-kuole­man­pelkois­t­en välillä.

 38. On se kum­ma, kun ilmeis­es­ti aivan ajat­te­lykyky­isille ihmisille ei tule ymmär­re­tyk­si se tosi­a­sia, että tehyläis­ten tapauk­ses­sa on suo­jatyövelvot­tei­den nou­dat­ta­mi­nen aina vesit­tänyt (so. mur­tanut) koko työ­tais­telun. Nyt on sit­ten vain tul­lut se raja vas­taan. Vuon­na 1955 joukkoir­ti­sanou­tu­mi­nen tep­si Kekkosen pääministerkaudella.

  Kuka­pa huvikseen kävisi työ­tais­telua jol­la ei ole mitään vaikutusta?

  Viime kädessä tilanteesta vas­taa val­tio, eli hal­li­tus ja eduskun­ta. Val­ti­ol­la kun yhä on se velvol­lisu­us taa­ta tietyt perus­tus­lail­liset oikeudet, kuten terveyshuolto.

  Jos joku tässä uhkaa ihmis­ten tap­pamisel­la, se on Kataisen ja Van­hasen hal­li­tus. Tämän ymmär­si Kekko­nen. Van­hanen näem­mä ei.

 39. Osmo
  “Sanoin jo aikaisem­min, että Tehyn joukkoir­ti­sanou­tu­mi­nen avaisi oven, jota on vaikea sulkea. “Pakko­lakia” tarvitaan,vaikka tulisi sopu huomisaamuna.”

  Sinus­ta on siis oikein, että:

  “poti­laiden hen­ki tai ter­veys vaaran­tu­vat vakavasti työ­tais­telun aiheut­ta­man henkilöstö­va­jauk­sen vuok­si, voisi lään­in­hal­li­tus määrätä ter­vey­den­huol­lon ammattihenkilön”

  Siis minkä tahansa ammat­ti­henkilön alalta

  “poti­las­tur­vatyöhön kun­nal­liseen ter­vey­den­huol­lon toimintayksikköön.”

  Näem­mä myöskin mihin tahansa yksikköön myös.

  “Esi­tyk­sen tarkoituk­se­na on varmis­taa poti­las­tur­val­lisu­u­den vähim­mäis­ta­so tilanteis­sa, jois­sa työhön jäävä henkilöstö ei riit­täisi tur­vaa­maan hoi­dos­sa ole­vien henkeä tai terveyttä.”

  jol­loin tuo tilanne jää “päälle”, kos­ka henkilökun­taa ei ole ilman lakkoa/irtisanotumistakaan tarpeek­si. Joku vääräleu­ka sanoisi tuo­ta orjuudeksi.

  “Ammat­ti­henkilö voitaisi­in määrätä työhön siitä riip­pumat­ta, onko hän irti­sanoutunut, muus­ta syys­tä työelämän ulkop­uolel­la vai töis­sä muualla.”

  Lain mukaan sekä sinus­ta olisi siis OK lähet­tää töi­hin vaik­ka äitiys­lo­ma­l­la, sairaslo­ma­l­la, eläk­keel­lä jne. olijat.

  “ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilöitä voitaisi­in määrätä tavanomais­es­ta poikkeav­i­in tehtävi­in ja joiden perus­teel­la työaikasään­nök­sistä voitaisi­in poiketa.”

  Muus­ta lain­säädän­nöstä viis kun­han hoita­jia on. No niiltä työ­nalle nään­tyneitähän sinne todel­laki­in tarvitaan.

  “Määräys poti­las­tur­vatyöhön olisi määräaikainen, ja kestäisi ker­ral­laan enin­tään yhden viikon. Määräys voitaisi­in uudistaa.”

  Siiss käytön­nössä kun uud­is­tamis ker­to­ja ei ole rajat­tu, niin mikään ei estä lop­u­ton­ta uudistamista.

  “Poti­las­tur­vatyöhön määrätylle tulisi suorit­taa kor­vaus työstä.”

  Että oikein kor­vaus. Mitäs se min­i­mi palk­ka nyt olikaan 5 euroa tun­nil­ta. Tai no johaan muual­la viis laista veisat­ti­in, että mik­si ei sit­ten tässäkin.

  “Laki olisi määräaikainen”

  Kuten se auton käyttöverokin?

  Lain­auk­set:
  Hal­li­tuk­sen esi­tys Eduskun­nalle laik­si poti­las­tur­val­lisu­u­den varmis­tamis­es­ta ter­vey­den­huol­lon työ­tais­telun aikana Eduskun­nan kotisivuilta

 40. Niin val­tion kuin kun­tata­sonkin päät­täjät ovat osoit­ta­neet moraalin­sa puut­teet: rahaa ei anneta, ellei sitä väk­isin ote­ta — työ­panos kyl­lä kel­paa, jopa siinä määrin, että irti­sanoutuneetkin pakote­taan takaisin töihin.

  Jos voisimme luot­taa päät­täjien moraali­in ja oikeu­den­mukaisu­u­teen ja rahaa ohjat­taisi­in neu­vot­telu­jen jäl­keen sinne, mis­sä sitä asial­lis­ten argu­ment­tien jäl­keen nähtäisi­in aiheel­lisek­si lisätä, ei tarvit­sisi käy­dä täl­laisi­in taisteluihin.

  Kun­tapäät­täjil­lä on ollut vuosien ajan mah­dol­lisu­us kor­ja­ta hoitoalan palkkaus, jos­ta on kyl­lä aiem­minkin puhut­tu. Eipä ole kiin­nos­tanut. Ei pidä vaa­tia lop­u­ton­ta moraal­isu­ut­ta työn­tek­i­jöiltä, jos työ­nan­ta­jakaan ei sitä mis­sään vai­heessa ole osoit­tanut. Se johtaisi vain siihen, että hoita­jia käytet­täisi­in hyväk­si — tai hei, niin­hän on jo tehtykin, vuosien ajan!

 41. “Joku vääräleu­ka sanoisi tuo­ta orjuudeksi.”

  Ei taide­ta tarvi­ta edes vääräleukaa sen sanomisek­si. Onhan siitä ollut jo pidem­pään hil­jaista puhet­ta, että Suomes­sa lain­säädän­nön laatu on heikko, mut­ta nyt taitaa tul­la yhden lajin ennä­tys tumpuloinnissa.

 42. Esitän tässä yhtey­dessä vas­tat­tavak­si hypoteesiin ;
  “Mitä sit­ten, jollei kukaan enää koulut­taudu hoito-
  ja hoi­va-alalle? Mil­laista lain­säädän­töä sil­loin tarvitaan
  yhteiskun­taan ja miten se sulauteaan demokra­ti­aan poh­jau­tu­vaan perustuslakiin?
  Tehy ei taa­tusti ole uhan­nut tap­paa ketään, vaan on
  ehdoil­laan tuonut alan merkit­tävyy­den uudelleen harkit­tavak­si kansalais­ten kesku­u­teen; tarvit­sem­meko laisinkaan ter­vey­den­hoitoalaa vai emme. Jos mah­dol­liset hen­gen mene­tyk­set sisäl­tyvät tuo­hon hark­in­taan, pitää mei­dän pun­ni­ta sen merk­i­tys­tä arvioidessamme tule­vaisu­u­teen ulot­tuvaa ratkaisua nyt esil­lä ole­vaan kysymyk­seen. Kyl­lä yhteiskun­nan on mak­set­ta­va halu­a­mansa toimin­nat, ei yksi­ty­is­ten kansalaisten.

 43. “Tehy ei taa­tusti ole uhan­nut tap­paa ketään, vaan on
  ehdoil­laan tuonut alan merkit­tävyy­den uudelleen harkit­tavak­si kansalais­ten keskuuteen…”

  Näin minäkin asian näen. Häm­mästyt­täväk­si tilanteen tekee mielestäni se, että julki­nen val­ta on läht­enyt tietois­es­ti vaikut­ta­maan toimin­nal­laan tehyläis­ten työn arvon­määri­tyk­seen, joka palkka­neu­vot­teluis­sa on käyn­nis­sä. Tehy­la­ki on, jos sitä nyt kau­ni­isti halu­aa kuva­ta, tietois­es­ti luo­tu markki­nahäir­iö työmarkkinoilla.

 44. “Tehy-laki” takaa suo­jatyön ja suo­jelee siten ihmishenkiä työ­tais­te­lu­ti­lanteessa. On se niin väärin. Halo­nen ja hal­li­tus vastuuseen! 

  Toinen asia on, että Kataisel­la on kak­si kor­vaa ja hän kuulee asioi­ta. Kuten sairaan­hoita­jien tuskan. Sil­loin ei voi ihmi­nen sulkea korvi­aan, on toimit­ta­va vaik­ka se totut­tu­ja kuvioi­ta sotkisikin.

  Rea­gan­ista ja Tatcherista asti on epäilty sel­l­aista oikeis­ton sala­juon­ta, että ollaan tekev­inään hyvää, mut­ta oikeasti yritetään sabotoi­da “vasem­mis­to­laisia” rak­en­tei­ta, kuten julk­ista (eli sul­jet­tua) terveydenhuoltoa.

 45. Pazi-j-dog: karkeasti ottaen kun­tapäät­täjien velvol­lisu­us on opti­moi­da verovaro­jen käyt­tö. Hoita­jien edun­valvo­jien velvol­lisu­us on ajaa hoita­jien asi­aa. Tehy on tässä selvästi epäon­nis­tunut, ja nyt tuo­ta epäon­nis­tu­mista koete­taan korjata. 

  Tuos­ta hoita­jien edun­valvon­nas­ta en ole ihan ymmärtänyt mik­si se on hajaan­tunut use­am­paan osaan, ja ilmeis­es­ti osit­tain vielä päällekkäiseen osaan. Ymmärtääk­seni osa Superin ja Tehyn jäsenistä tekee ihan saman­laisia töitä.

  Kovasti myös ihme­tyt­tää mik­si STTK (Tehy on STTK:n jäsen­jär­jestö) ja SAK ovat olleet ihan hil­jaa tämän farssin alus­ta läh­tien. Ei kyl­lä yhtään pääse kehu­maan ay-liik­keen ole­van sol­i­daari­nen — ei mil­lään organisaatiotasolla.

  Toki val­tio- ja kun­tapäät­täjil­lä pitää olla päätök­sis­sään myös moraali- ja tasaver­taisu­usasi­at kohdallaan.

 46. Timo Jokiselle:

  Kyse todel­la on yksit­täis­ten työn­tek­i­jöi­den irti­sanou­tu­mis­es­ta. Jokainen on henkilöko­htais­es­ti irti­sanoutunut oma­l­la ilmoituk­sel­laan. Muun­laista irti­sanou­tu­mista ei Suomen laki tunne. Taitaa sin­isilmäisyyssyytös osua Timo Jok­ista omaan nilkkaan — nimit­täin hal­li­tuk­sen moti­ivien suhteen.

 47. Uskotko todel­la, että hoita­ja jät­täisi keskoskaapin? Ei jät­täisi, mut­ta siihen ei tarvi­ta pakko­lakia. Tyä­nan­ta­ja on jät­tänyt jo mon­ta vuot­ta hoita­jan sen keskoskaapin kanssa oman onnen­sa nojaan nään­tymään, ei poti­las­tur­val­lisu­us ole ollut kun­nos­sa. Jos pelkkä vuoron­va­i­h­tok­iel­to aihet­taa sen, että kym­meniä leikkauk­sia joudu­taan peru­ut­ta­maan heti, eikö sil­loin ole revit­ty hoita­jan selkä­na­has­ta? Siis hom­ma toimin­ut vuodon­va­i­h­doil­la, kun olisi tarvit­tu lisää virko­ja. Vaan kuka­pa niihin virkoi­hin olisi hak­enut täl­lä pal­ka­lla, tule­vaisu­udessa vielä vähem­män? Mit­ta on tul­lut täy­teen, kat­seet voi kohdis­taa työnantajaan.

 48. Soin­in­vaara:
  “Toivon, että ihmiset ymmärtävät erot­taa keinon ja päämäärän toi­sis­taan. Jos “hyvän” päämäärän takia hyväksytään paha keino, paha keino on hyväksyt­tätä myös “pahan” päämäär­rän ajamisek­si. Jos hyväksytään se, että Tehy uhkaa tap­paa keskosia 24 pros­entin palkanko­ro­tuk­sen vuok­si, on kai hyväksyt­tävä se, että he tap­pa­vat keskosia ajaak­seen 240 pros­entin palkanko­ro­tus­ta? Siis 25 000 euroa kuus­sa tai ruumi­ita tulee!?”

  Kysymyk­seni:
  Minkä keinon sal­lisit Tehylle, jos työ­nan­ta­ja halu­aisi lopet­taa palkan mak­sun kokon­aan? Edelleenkö Tehyn pitäisi hoitaa edun­valvon­ta siten, että ruumi­ita ei tulisi?

 49. Insinööriltä erit­täin hyvä kysymys!

  Pakko­lain ehdo­ton edel­ly­tys minus­ta olisi, että se ei saisi vaikeut­taa sen kohteek­si joutunei­den taloudel­lista ase­maa. Nyt säädet­tävä laki ei täytä edes tätä minimivaatimusta.

  Laki kos­kee kaikkia hoita­jia, ei ain­oas­taan niitä, joiden kohdal­la pakko­työ real­isoituu. Ne, joiden kohdal­la pakko­työ ei real­isoidu, ovat ilman palkkaa huo­mat­tavasti pitem­pään lain säätämisen vuok­si, joten he kär­sivät hyvin yksiselit­teis­es­ti pakko­työlaista. Samoin siitä kär­sii Tehy, joka mak­saa avus­tuk­sia irtisanoutuneille.

  Jos vihreil­lä olisi yhtään oikeu­den­tun­toa jäl­jel­lä, he esit­täi­sivät laki­in muu­tos­ta, jol­la pakko­työlaista taloudel­lis­es­ti kär­siville kor­vat­taisi sen aiheut­ta­mat taloudel­liset menetykset.
  Toisin sanoen kaikille irti­sanoutuneille mak­set­taisi palkkaa siltä ajal­ta kun pakko­työlakia sovelletaan.

  Poti­las­tur­val­lisu­u­den kannal­ta täl­lä muu­tok­sel­la ei olisi mitään merk­i­tys­tä. Jos tätä muu­tos­ta ei voi tehdä, on todel­la fal­skia kut­sua pakko­työlakia potilasturvallisuuslaiksi.

 50. Olisin kiin­nos­tunut tietämään, mitä tämän blo­gin omis­ta­ja on tässä käy­dys­tä keskustelus­ta mieltä. Osmo Soin­in­vaara tun­tuu lois­ta­van pois­saolol­laan (näkyy sem­mo­nen halo ilman ydintä).

 51. Tehy näyt­tää main­os­ta­van kam­pan­jaansa slo­ganil­la Tah­don asia. Kun kon­flik­ti on ohi ja Tehy mah­dol­lis­es­ti saa halu­a­mansa, niin onko sil­loin kyseessä Tah­don voitto?

 52. Tri­umph des Wil­lens, makustelep­pa käsitet­tä Tah­don koitto.
  Suomenkieltä ja sen historiaa.

  Kun tämä on ohi, muis­tamme tapaus­ta tah­don koit­tona. Näin on tehty ennenkin, jopa raken­nuk­sia on nimet­ty: Koiton talo jne.

 53. Kysymyk­seni:
  Minkä keinon sal­lisit Tehylle, jos työ­nan­ta­ja halu­aisi lopet­taa palkan mak­sun kokon­aan? Edelleenkö Tehyn pitäisi hoitaa edun­valvon­ta siten, että ruumi­ita ei tulisi?

  Mielestäni kysymys on erit­täin hyvä herät­tämään keskustelua. Itseni kysymys saa lähin­nä ajat­tele­maan sitä, mil­lä perus­teel­la työ­nan­ta­ja halu­aisi lopet­taa palkan mak­sun. En ole ehkä visionääri mut­ta uskon kyl­lä monil­la muil­lakin ole­van ongel­ma noiden perustelu­iden laa­timises­sa tule­vaisu­u­den palkkaneuvotteluissa.

  Itse asi­as­sa uskon varsin monil­la työ­nan­ta­japuolen edus­ta­jil­la ole­van täl­lä het­kel­lä sama tunne vaa­dit­tua 24%:n koro­tus­ta kohtaan. Näitä kah­ta maag­ista numeroa ei ole perustel­tu mis­sään eri­tyisen hyvin. Onko vain sat­tumaa, että Tehy halu­aa “mata­la­palkkaisille” hoita­jille puo­let enem­män kuin muille kun­tasek­torin työ­paikoille? Perus­tuuko tämä indek­siko­ro­tusten laa­haamiseen? Onko las­ket­tu, että täl­lä ympäri Suomea saman tasoisel­la koro­tuk­sel­la selvitään tule­vaisu­u­den työvoima­pu­las­ta? Onko ehkä sit­tenkin todet­tu, että lähi­hoita­ja-sh-lääkäri palkko­jen suhde Suomes­sa on vääristynyt kan­sain­välisessä ver­tailus­sa ja tämä 24% kor­jaa vääristymän?

  Tarkoituk­seni ei ole sanoa, ettei Tehy ansaitse koro­tus­ta. Nykyisel­lä kom­mu­nikoin­nil­la Tehyn jäsenetkään eivät kykene perustele­maan mik­si he ovat niin kaukana palkkavaa­timuk­sen­sa kanssa kun­tatyö­nan­ta­jan ehdo­tuk­ses­sa. Tämä voi olla traag­ista ensi viikol­la kun “lakko” alkaa. Samas­sa tilanteessa voisi olla kun­tatyö­nan­ta­ja, joka uhkaisi työ­su­l­ul­la mikäli hoita­jat eivät insinöörin ehdo­tuk­sen mukaises­ti suos­tu­isi tekemään työtään ilmaiseksi.

 54. “Nykyisel­lä kom­mu­nikoin­nil­la Tehyn jäsenetkään eivät kykene perustele­maan mik­si he ovat niin kaukana palkkavaa­timuk­sen­sa kanssa kun­tatyö­nan­ta­jan ehdotuksessa…”

  Kirka­sot­saisu­u­den aika on sairaanhoidon(kin) maail­mas­sa nähtävästi päät­tynyt. Ajas­sa, jos­sa toiset voivat selit­telemät­tä ansai­ta miljoo­nia euro­ja vuodessa, ei 500 euron palkanko­ro­tus­ta ole tarpeen perustel­la. Riit­tää jos on val­taa ja voimia koro­tus itselleen runnoa. 

  Seu­raavk­si odot­taisin, ja toivoisinkin, opet­ta­jien reagoivan. Opet­ta­jil­la on varsin tehokas lakkoase käytössään, jos ei sitäkin sit­ten eri­laisil­la pakko­laeil­la lähde­tä vesittämään.

 55. Minkä keinon sal­lisit Tehylle, jos työ­nan­ta­ja halu­aisi lopet­taa palkan mak­sun kokon­aan? Edelleenkö Tehyn pitäisi hoitaa edun­valvon­ta siten, että ruumi­ita ei tulisi?

  Jos kysymys oli tehty vakavis­saan, niin kai siihen pitää vakavis­saan vas­ta­ta. Työ­nan­ta­ja vietäisi­in tuomiois­tu­imeen, jos­sa se häviäisi jut­tun­sa välit­tömästi ja määrät­täisi­in mak­samaan velka­nsa. Mak­sun toteut­tamiseen voidaan käyt­tää pakkokeinoja.

  Tämä pakko­lak­i­han ei vaa­di hoita­jia tekemään työtään ilmaisek­si, vaan siitä mak­se­taan enem­män kuin Tehy on neu­vot­teluis­sa pyytänyt.

 56. Kysymyk­seni 14.11. klo 23.49:
  “Minkä keinon sal­lisit Tehylle, jos työ­nan­ta­ja halu­aisi lopet­taa palkan mak­sun kokon­aan? Edelleenkö Tehyn pitäisi hoitaa edun­valvon­ta siten, että ruumi­ita ei tulisi?”

  oli vakavis­saan tehty ja tarkoituk­se­na oli tes­ta­ta logi­ikkaasi, joka sisäl­tyi blogi­isi, jos­sa kirjoitit:

  “Toivon, että ihmiset ymmärtävät erot­taa keinon ja päämäärän toi­sis­taan. Jos “hyvän” päämäärän takia hyväksytään paha keino, paha keino on hyväksyt­tätä myös “pahan” päämäär­rän ajamisek­si. Jos hyväksytään se, että Tehy uhkaa tap­paa keskosia 24 pros­entin palkanko­ro­tuk­sen vuok­si, on kai hyväksyt­tävä se, että he tap­pa­vat keskosia ajaak­seen 240 pros­entin palkanko­ro­tus­ta? Siis 25 000 euroa kuus­sa tai ruumi­ita tulee!?”

  En ollut kiin­nos­tunut kiin­nos­tunut työ­työmiois­tu­imista ym., vaan kysymyk­seni oli teo­reet­ti­nen sen pohtimisek­si, että pitääkö keino ja päämäärä aina erot­taa toi­sis­taan. En myöskään pyrkinyt otta­maan kan­taa siihen, että onko Tehyn tapauk­ses­sa keino päämäärään hyväksyt­tävyy­teen näh­den liian raju.

  Kysyin siis teo­reet­tis­es­ti, että hyväksy­isitkö Tehyn keinon, jos vaik­ka perus­tus­lain säätämisjärjestyk­sessä kaik­ki ali­palkatut määrät­täisi­in palkat­tomasti hoita­maan työnsä. 

  Jos vas­taat, että tässä tapauk­ses­sa hyväksy­isit, niin mielestäni jou­tu­isit myön­tämään, ettei keinoa ja päämäärää aina tarvit­sekaan erot­taa toisistaan.

  En olisi kysynyt, jos en pitäisi logi­ikkaasi yleen­sä tosi terävänä.

 57. Onko viesti väline vai väline viesti. Olem­i­nen ja pitämi­nen. (Ja keino ja päämäärä.) On hyvin hauskaa, että keskustelu pääsee logi­ikan pur­tavien tasolle, ja sikäli olen kiin­nos­tunut. Mut­ta pojat: todel­lisu­udel­la on toim­intat­a­pansa ja sitä tapah­tuu kokoa­jan, joskus täy­tyy toimia. Willy Kyrk­lun­dia lainatakseni:

  “Kaik­ki sanat, kun toim­inta puut­tuu, ovat merk­i­tyk­set­tömät ja tyhjät”

 58. Tässä pieni täs­men­nys, tai oival­lus tuo­hon Kyrk­lundin lauseeseen tässä ajas­sa (lause muut­tui siis min­un lauseekseni):

  Kaik­ki rahat, kun toim­inta puut­tuu, ovat merk­i­tyk­set­tömät ja tyhjät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.