Kenen syy?

Minun piti teh­dä illan­suus­sa huo­mis­ta esi­tel­mää, mut­ta joten­kin en pys­ty­nyt. Voi­sin tie­tys­ti sanoa selitykseksi,että piti tukea jär­kyt­ty­nei­tä lap­sia, mut­ta aika huo­no seli­tys sekin oli. Olin jär­kyt­ty­nyt itsekin.

Minun piti men­nä tele­vi­sioon kes­kus­te­le­maan auto­ve­ro­tuk­ses­ta, mut­ta onnek­si se perut­tiin. Moti­vaa­tio oli heikko.

Täs­sä vai­hees­sa etsi­tään tie­tys­ti syyl­li­siä. Parem­pi oli­si tie­tys­ti etsiä syi­tä kuin syyl­li­siä. Hal­li­tus piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den ja oli pit­kään ten­ti­vä­nä. Kuusi vuot­ta sit­ten tämä oli­si ollut minun vas­tuul­la­ni. Mitä tämä minis­te­ril­le kuu­luu? Pait­si, jos ampu­ja on hake­nut apua mie­len­ter­vey­son­gel­miin eikä ollut saa­nut. Sil­loin vähän kuuluu,

Koh­de (polii­si­ter­mi­no­lo­gi­aa, ihan hir­veä minus­ta­kin, mut­ta käy­tän sitä, kun en muu­ta­kaan kek­si) oli kuu­lem­ma kir­joit­ta­nut jol­la­kin inter­net­si­vus­tol­la aiko­muk­sis­taan. Tele­vi­sio­toi­mit­ta­ja kyse­li­pal­ve­lun tar­joa­jal­ta, miten tämä on mah­dol­lis­ta ymmär­tääk­se­ni kysyäk­seen, mik­sei tätä vies­tiä pois­tet­tu sivuil­ta. Miten se vies­tin pois­ta­mi­nen oli­si aut­ta­nut ja miten sivus­ton yllä­pi­tä­jä oli­si pys­ty­nyt vies­tin löytämään.

Kym­me­net ihmi­set luki­vat tuon vies­tin. MIKSI HE EIVÄT TEHNEET MITÄÄN? Kym­me­net ihmi­set luki­vat myös Myyr­man­nin pom­mit­ta­jan vies­tin, eivät­kä hekään teh­neet mitään. Tosin tämä jäl­kim­mäi­nen vie­ti oli vähän vai­keam­min tul­kit­ta­va, mut­tas tuo edel­li­nen oli sel­keä ilmo­tus mitä tulee tapah­tu­maan, mis­sä ja mil­loin. Oli­ko se avun­pyyn­tö? Pitäis­kö olla “ilmian­na asia­ton vies­ti” osoit­tei­den lisäk­si “ilmian­na vaa­ral­li­nen vies­ti” ‑osoi­te?

Lähi­pii­riä voi­daan tie­tys­ti syyt­tää, ettei­vät he näh­neet, mitä on tapah­tu­mas­sa. Jää­hy­väis­kir­jeen (jota ei oli­si pitä­nyt lukea julk­si­uu­des­sa, kts. alla) mukaan kyse oli erit­täin lah­jak­kaas­ta hen­ki­lös­tä. Kymp­pi aine­kir­joi­tuk­ses­sa, sanoi­sin! Minä en kui­ten­kaan syyt­täi­si. Jäl­ki­vii­saus on lii­an helppoa.

Luo­ka­ton­ta lukio­ta on syy­tet­ty täs­tä­kin. En ole var­ma. Minä olen käy­nyt luo­kal­li­sen lukio, ja kyl­lä mel­lä­kin oli pari pahas­ti syr­jään vetäy­ty­vää oppilasta.

Täl­le tapah­tum­nal­le ei ole syyl­li­siä vaan syi­tä. Seu­raa­val­le saman­lai­sel­le voi olla­kin. Tätä revi­tel­lään leh­dis­tös­sä aina­kin viik­ko. Mie­len­ter­vey­del­tään järk­ky­nei­tä on mui­ta­kin, ja he otta­vat mal­lia. Leh­dis­töl­lä on nyt suu­ri vas­tuu sii­tä, ettei­vät he usu­ta mui­ta samaan. Itse­mur­hat­kin mene­vät aaltoina.

Aina tulee mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä. Sil­loin oli­si tur­val­li­sem­paa, jos maas­sa oli­si vähem­män asei­ta. Puu­kol­la­kin­voi tap­paa, mut­ta ei mon­ta kerralla.

Kai­kis­ta vähi­ten haluan syyt­tää polii­sia mis­tään, kos­ka en kadeh­di hei­tä. Kui­ten­kin, kos­ka pahoin pel­kään, että täl­lai­sia tilan­tei­ta tulee vas­taan lisää, haluai­sin teh­dä tyh­män kysy­myk­sen. Vuon­na 2001 menin len­to­ko­neel­la Itä­val­taan pyö­räi­le­mään, Wie­nin len­toa­se­mal­la joku oli jät­tä­nyt mat­ka­lau­kun kes­kel­le käy­tä­vää. Hal­li tyh­jen­net­tiin, mut­ta pys­tyin kui­ten­kin käy­tä­vän pääs­tä kat­so­maan, kuin­ka Mic­he­lin-mie­hen näköi­nen kave­ri kävi hake­mas­sa “pom­min” pois ja sijoit­ti sen pans­sa­roi­tuun säi­li­öön.  Jos pom­mia vas­taan voi pukeu­tua, täy­tyy olla ole­mas­sa myös haar­nis­ka pis­too­lia vas­taan. Ymmär­tääk­se­ni kului aika kau­an sii­tä, kun “koh­de” oli ampu­nut itse­ään, sii­hen kun lää­kin­tä­hen­ki­lö­kun­ta pää­si kat­so­maan, voi­ko uhrien hyväk­si teh­dä mitään.

Tehys­sa var­maan ollaan hel­pot­tu­nei­ta, että tämä tapah­tui tänään, eikä 19.11.

Lii­ken­tees­sä kuo­lee sama mää­rä ihmi­siä viikottain.

97 vastausta artikkeliin “Kenen syy?”

 1. Hei.

  Osmo hyvä. Oli­si­ko nyt kui­ten­kin niin, että oli­si kan­nat­ta­nut nuk­kua rau­has­sa yön yli ja miet­tiä vas­ta sit­ten rau­has­sa aja­tuk­sen kans­sa mitä sitä oikein kirjoittaakaan.

  Muis­ta Osmo että kun osoit­taa sor­mel­la mui­ta, osoit­taa täl­löin aina kol­me sor­mea itseen päin!

  Syyt­tä­mi­nen ja “rai­voa­mi­nen” täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on inhi­mil­lis­tä, mut­ta Osmo, kysyn, onko se ammatillista ?

  -lepo­kat­ti

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Tehy voi­si kyl­lä omas­ta mie­les­tä­ni tämän kar­mean tra­ge­dian jäl­keen tee­tät­tää kamp­pan­jan­sa uusiksi.

  Nykyi­nen lause­va­lin­ta on — kai­ken tapah­tu­neen jäl­keen — joten­kin gro­tes­ki. Se — siis lause­va­lin­ta — ei aja enää näi­den ammat­ti­lais­ten asiaa.

  Olen kai­ken kaik­ki­aan tapah­tu­neen joh­dos­ta — tois­tai­sek­si — kovin sanaton.

  Suo­mi ei ole tämän päi­vän jäl­keen sama Suo­mi kuin eilen. Valitettavasti. 

  Syvin osan­ot­to­ni kai­kil­le Teil­le, joi­ta tämä tra­ge­dia on koh­dan­nut henkilökohtaisesti.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Poi­ka oli saa­nut jotain SSRI-nap­pe­ja ja tilit­ti niis­tä you­tuu­bis­sa. Sero­to­nii­nin takai­si­nes­tä­jien ylei­siä sivu­vai­ku­tuk­sia lap­sil­la ja nuo­ril­la ovat mania, kaik­ki­voi­pai­suus­har­hat ja kouluammuskelut.

  Hätäi­sem­pi voi­si jopa pää­tel­lä, että Kel­lo­kos­kel­la ei ehkä sit­ten­kään ole resurs­se­ja avo­hoi­don poti­lai­den riit­tä­vään seurantaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Eräs ame­rik­ka­lai­nen net­ti­tut­tu tapaa tode­ta näis­sä yhteyk­sis­sä, että “no corp­se left unused.” Pidän joten­kin maut­to­ma­na sitä että puhu­taan mie­len­ter­veys­työn resurs­seis­ta ennen kuin ruu­miit ehti­vät edes kyl­me­tä, vaik­ka asia sinän­sä on hyvä.

  Vai­mo oli samaa miel­tä kuin Osmo tuos­ta mal­lin anta­mi­ses­ta, ja kiro­si tele­vi­sio­ta you­tu­be videoi­den vei­vaa­mi­ses­ta. Mediaeet­ti­ses­ti ongel­ma on mie­les­tä­ni sii­nä, että uhrien ja omais­ten yksi­tyi­syy­den sinän­sä aiheel­li­nen ja sää­dyl­li­nen kun­nioit­ta­mi­nen tekee heis­tä ano­nyy­me­ja. Teki­jän motii­vit ja mie­len­ti­la on hen­ki­lö­ta­sol­la käsi­tel­tä­vis­sä, mut­ta suru ja kipu jää­vät ilman kas­vo­ja. Kaik­ki muis­ta­vat Pet­ri Gerd­tin, mut­ta kuka osaa nime­tä ensim­mäi­sen­kään Myyr­man­nis­sa kuol­leen tai vammautuneen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Lepo­kat­ti.
  “Syyt­tä­mi­nen ja “rai­voa­mi­nen” täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on inhi­mil­lis­tä, mut­ta Osmo, kysyn, onko se ammatillista ?”

  Minus­ta sil­lä, mitä “lepo­kat­ti” on luke­nut, ja mitä Ode on kir­joit­ta­nut, ei ole mitään teke­mis­tä keskenään.

  Voim­me­ko me ihmi­set todel­la­kin elää näin eri maailmoissa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Jos polii­si oli­si tien­nyt var­mak­si (jäl­ki­kä­teen tie­tys­ti tie­si), että ampu­jal­la oli .22 kalii­be­ri­nen, niin var­maan sitä vas­taan pans­sa­roi­tu­mi­nen oli­si­kin ollut mah­dol­lis­ta. Toi­nen jut­tu on sit­ten se, että pys­sy­mies voi alkaa kohel­taa entis­tä rajum­min, jos polii­si yrit­tää men­nä sisään. Minus­ta polii­sia ei voi kyl­lä kri­ti­soi­da täs­sä asias­sa oikein mistään.

  En ota mitään kan­taa mihinkään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Yri­tin kir­joit­taa kir­joi­tuk­sen niin, etten syyt­täi­si ketään, mut­ta aina­kin nimi­mer­kin Lepo­kat­ti ‑puheen­vuo­ros­ta pää­tel­len en täy­sin onnistunut. 

  En kri­ti­soi­nut mie­les­tä­ni edes polii­sia, eikä sii­hen ole mitään syy­tä­kään. Polii­si tulee var­mas­ti ana­ly­soi­maan omaa toi­min­taan­sa. Jos vir­hei­tä on sat­tu­nut, luo­tan sii­hen, että niis­tä yri­te­tään ottaa oppia ilman ulko­puo­lis­ten näl­vi­mis­tä. Halusin vain sanoa, että kun Suo­mes­sa on pal­jon asei­ta ja pal­jon mie­len­ter­vey­del­tään hor­ju­via, polii­sin pitäi­si varau­tua haar­nis­koi­tu­mi­seen niin, että lin­noit­tau­tu­nut voi­daan käy­dä hake­mas­sa pois, jos täll­lä ei ole panttivankeja.

  Jäl­ki­kä­teen var­maan kes­kus­tel­laan sii­tä, oli­si­ko pai­kal­le ensim­mäi­sek­si tuleen polii­sin pitä­nyt ampua “koh­de­hen­ki­lö”, mut­ta sii­tä minä en neu­vo ketään, var­sin­kin kun en tie­dä, oli­si­ko tämä ollut edes mah­dol­lis­ta. On sinän­sä hyvä asia, että polii­si ammust­kee meil­lä niin vähän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Itse olen selail­lut net­ti­reak­tioi­ta täs­sä pari tun­tia, ja suren sitä, miten niin moni käyt­tää tätä tra­ge­di­aa omien mie­liai­hei­den­sa aja­mi­seen. Syyl­li­sik­si ovat pääs­seet niin liber­ta­ris­tit, moni­kult­tuu­ri­krii­ti­kot, sta­li­nis­ti­toi­mit­ta­jat kuin aseharrastajatkin.

  Kui­ten­kin teki­jä oli vaka­vas­ti sai­ras ja har­hai­nen. Mut­ta mis­tä se oli­si voi­tu tie­tää etu­kä­teen? Net­ti on täyn­nä sai­rai­ta tuo­tok­sia (vaik­ka jäl­ki­vii­saa­na voi­si sanoa, että noin yksi­tyis­koh­tai­nen uhkai­lu kan­nat­tai­si ottaa vaka­vas­ti). Hänen vuo­da­tuk­sen­sa­kin oli­vat lop­pu­jen lopuk­si mel­ko tyy­pil­lis­tä tei­niangs­tia kenel­le tahan­sa int­ro­ver­til­le “toi­si­na­jat­te­li­jal­le” (omat lukio­lai­se­na kir­joit­ta­ma­ni vuo­da­tuk­set oli­vat var­sin saman­ta­pai­sia, jos­kin eri­lai­se­na per­soo­na­na suun­ta­sin vihan enem­män sisään- kuin ulospäin).

  Miten siis paran­taa mie­len­ter­vey­son­gel­mien tun­nis­ta­mis­ta, hoi­toa ja hoi­toon­pää­syä? Mie­les­tä­ni hyvä alku oli­si se, että mie­len­ter­vey­son­gel­mien hoi­to nos­tet­tai­siin yhdek­si val­ta­kun­nan ykkösprojekteista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. lepo­kat­ti sanoo:

  Syyt­tä­mi­nen ja “rai­voa­mi­nen” täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa on inhi­mil­lis­tä, mut­ta Osmo, kysyn, onko se ammatillista ?”

  Perus­te­li­sit­ko, mik­si Osmon pitäi­si täs­sä asias­sa olla amma­til­li­nen eikö hän saa olla täy­sin ulko­puo­li­se­na vain inhimillinen?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Nyky­ajan yle­tön yksi­lön lähes anar­kis­ti­sen vapau­den koros­tus, yhtei­söl­li­syy­den mure­ne­mi­nen, välit­tä­mi­sen kari­se­mi­nen, jokai­nen taaplat­koon tyy­lil­lään — tähän se johtaa…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Luke­mat­to­mil­le net­ti­foo­ru­meil­le tulee päi­vit­täin kai­ken­lai­sia epä­mää­ri­siä uhkauk­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia agres­sii­vi­sia vuo­da­tuk­sia. Välil­lä foo­ru­meil­la myös poh­di­taan avoi­mes­ti mik­si jokin ter­ro­ris­ti teki niin tai näin, tai miten kan­nat­tai­si toteut­taa kau­hea terrori-isku.

  Suo­men laki ei kiel­lä tuol­lais­ta. Pitäi­si­kö kieltää?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Itse­kin luo­tan sii­hen, että polii­si ana­ly­soi oman toi­min­tan­sa, mut­ta kom­men­toin nyt ama­töö­ri­nä kumminkin.

  Miten polii­si oli­si voi­nut tie­tää tilan­teen sisäl­lä riit­tä­vän tar­kas­ti? Mitä jos “koh­de” oli­si­kin sii­hen asti pidät­täy­ty­nyt tap­pa­mas­ta, mut­ta varus­tau­tu­nut pis­too­lin lisäk­si luo­ti­lii­veil­lä ja puo­li­au­to­maat­ti­ki­vää­ril­lä. Täl­löin häti­köi­den teh­ty ryn­näk­kö oli saat­ta­nut päät­tyä pahem­paan veri­löy­lyyn. Ampu­jia oli­si saat­ta­nut jopa olla useam­pi, kuten Columbinessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. En kan­na­ta netin sen­su­roi­mis­ta. Ihmet­te­lin vain sitä, että jos joku ilmoit­taa aiko­van­sa mur­ha­ta ihmi­siä, ker­too tar­kas­ti ajan ja pai­kan ja teko­ta­van, mik­si kenel­le­kään ei juo­lah­ta­nut mie­leen ilmoit­taa asi­aa poliisille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Ei sen­su­roin­nis­sa mitään jär­keä oli­si. Sil­loin kahe­li kir­joit­te­li­si päi­vä­kir­jaan­sa ja teki­si tekon­sa kuitenkin. 

  Itse mie­tin eilen käsi sydä­mel­lä, oli­sin­ko teh­nyt mitään, jos oli­sin näh­nyt tuon videon etu­kä­teen. Vähän aikaa sit­ten mie­tin pit­kään, varoit­tai­sin­ko eräs­tä ystä­vää­ni hänel­le ongel­mal­li­ses­ta hen­ki­lös­tä, jon­ka pel­kä­sin kes­kus­te­lu­jem­me perus­teel­la saat­ta­van ryh­tyä väki­val­tai­sek­si. En kui­ten­kaan sano­nut mitään, kos­ka en halun­nut huo­les­tut­taa hän­tä tur­han takia. Kävi ilmi, että huo­leen oli aihet­ta. Onnek­si mitään peruut­ta­ma­ton­ta ei tapah­tu­nut. Sil­loin pää­tin, että täs­tä eteen­päin mie­luum­min hös­sö­tän tur­han takia kuin kadun ihmi­sen kuol­tua tai vam­mau­dut­tua, etten sano­nut mitään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Siis että miten­kö “sivus­ton yllä­pi­tä­jä oli­si pys­ty­nyt vies­tin löy­tä­mään”. Ehkä­pä viran­omai­nen voi­si lisen­soi­da sitä ohjel­maa, jota se käyt­tää löy­tääk­seen inter­ne­tis­tä Suo­meen koh­dis­tu­via ter­ro­ris­tiuh­kia … ja jos val­tiol­la sel­lais­ta ei muka ole, voi­si­vat fir­mat ostaa sel­lai­sen vaik­ka­pa USA:sta.

  Vies­ti oli­si tie­tys­ti pitä­nyt löy­tää jo sen takia, että vas­ta sit­ten viran­omai­nen oli­si voi­nut edes har­ki­ta, mitä tekee vai
  tekee­kö mitään … ehkä har­kit­si­kin, mis­tä sitä tietää? 

  Mut­ta pelk­kä vies­ti pois­ta­mi­nen oli­si voi­nut aut­taa, sil­lä noi­den ampu­ja­sur­ki­mus­ten suun­ni­tel­maan kuu­luu oleel­li­se­na osa­na hank­kia jul­ki­suut­ta teol­leen. Jos maa­il­ma ei saa tie­tää, miten “yle­vät pää­mää­rät” mur­haa­jal­la on, teko voi jopa jää­dä teke­mät­tä. Tosin jul­ki­suu­den mini­moi­mi­nen vaa­ti­si kan­sain­vä­lis­tä yhteis­työ­tä var­sin­kin jenk­ki­fir­mo­jen kanssa. 

  Eikä inter­ne­tin val­vo­mi­nen tie­ten­kään ole ainoa mah­dol­li­nen tapa huo­ma­ta, että jotain on pahas­ti pie­les­sä. Oli­si­ko esim. aut­ta­nut, jos jouk­ko­mur­haa­jan ampu­ma­har­joi­tuk­sia oli­si ollut aikui­nen val­vo­mas­sa, kuten kai suu­res­sa osaa Euroop­paa, toi­sin kuin Suo­mes­sa, pitää olla? Entäs toi­mii­ko kou­lun val­von­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la tavalla?

  No, ei seu­laa voi tie­ten­kään kos­kaan teh­dä niin tiheäk­si, että jokai­nen seko­pää jäi­si var­muu­del­la kiin­ni. Mut­ta toi­vot­ta­vas­ti minis­te­ri sil­ti kan­taa vas­tuu­ta edel­li­sen tapai­sis­sa asioissa.

  Jos jotain myön­teis­tä halu­aa sanoa — jot­ta ei tar­vit­se aja­tel­la kuo­le­mia täy­sin tar­koi­tuk­set­to­mi­na — tämä jäl­keen, jos joku ei pidä kou­lu­kiusaa­mis­ta vaka­va­na ongel­ma­na, ei tar­vit­se kuin sanoa: “Joke­la”.

  Jul­ki­suu­des­sa on muu­ten vii­tat­tu lähin­nä teki­jän yhdys­val­ta­lai­siin esi­ku­viin. Itse kui­ten­kin muis­te­len, että joku vuo­si sit­ten rie­hu­nut sak­sa­lai­nen jouk­ko­mur­haa­ja ilmoit­te­li teos­taan netis­sä hyvin samaan tap­paan, saman­lai­sel­la reto­rii­kal­la jopa, kuin tämä suo­ma­lai­nen ver­sio. Oli­si­ko Auvi­nen jää­nyt kotiin kiil­lot­ta­maan aseen­sa piip­pua, jos netis­tä ei oli­si löy­ty­nyt esikuvaa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Tämän ikä­vän tapauk­sen jäl­keen on sel­vää, että jotain näky­vää pitää teh­dä ja nopeas­ti. Aina­kin popu­lis­ti­po­lii­tik­ko­jen mie­les­tä. Toden­nä­köi­ses­ti polii­sil­le vaa­di­taan ja polii­si saa lisä­oi­keuk­sia ja kan­sa­lais­va­pauk­sia rajoi­te­taan edel­leen. Sar­kas­ti­nen voi­si kut­sua seu­raa­vien viik­ko­jen debat­tia jäl­ki­vii­sas­te­luk­si. Mie­len­kiin­nol­la seuraan.

  Mut­ta. Ajat­te­li­ja kysyy­kin: Mitä aut­ta­vat esi­mer­kik­si Jou­ha-jou­kot tai Kar­hu­ryh­män hie­not tak­ti­set suun­ni­tel­mat. Eivät­hän ne tätä­kään pys­ty­neet estä­mään, kuten eivät pys­ty­neet Myyr­mäen pommi-iskuakaan. 

  Jos joku halu­aa pahaa teh­dä, niin sil­loin se tekee pahaa. Eikä sitä pys­ty estä­mään vai pys­tyi­kö? Onnek­si Suo­mi on koh­tuul­li­sen syr­jäs­sä ja mitään­sa­no­ma­ton maa, joten tääl­lä voi ehkä elää kan­sain­vä­li­sel­tä ter­ro­ris­mil­ta suojassa.

  Lot­ta Roti, unoh­dit lis­tas­ta­si dema­rit ja vapaan kas­va­tuk­sen (kyl­lä, Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­tal­la aihees­ta, 5. tai 6. kir­joit­ta­ja tai­si lait­taa dema­rien viak­si tämänkin).

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Ehkä tähän pätee sama kuin itse­mur­haa hau­to­van jut­tui­hin, jot­ka tämä sit­ten vään­tää lei­kik­si tai kuit­taa nau­rul­la. Eli kysy­myk­ses­sä on myös epä­toi­voi­nen tapa hakea huo­mio­ta, pyy­tää jota­ku­ta estä­mään itse­ään. Mut­ta on vai­kea kuvi­tel­la, että joku ihan nor­maa­li­nen oloi­nen suun­nit­te­lee sel­lais­ta, ihan tosis­saan. Fan­t­asiois­ta tämä­kin var­maan on alka­nut. Monet ihmi­set unel­moi­vat vihaa­mien­sa ihmis­ten sur­maa­mi­ses­ta tai yleen­sä vain väki­val­las­ta. Mis­sä vai­hees­sa sii­tä tulee pak­ko­miel­le ja siir­ry­tään fan­ta­sias­ta todel­li­suu­teen? Ehkä kan­nat­tai­si täl­lai­set “vit­sit” aina ottaa todesta.

  Lot­ta Roti, unoh­dit lis­tas­ta­si dema­rit ja vapaan kas­va­tuk­sen (kyl­lä, Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­tal­la aihees­ta, 5. tai 6. kir­joit­ta­ja tai­si lait­taa dema­rien viak­si tämänkin).”

  Jep, näi­den tasa­päis­tä­vä kou­lu­lai­tos kun ei tar­joa nuo­rel­le nerol­le haas­tei­ta. Toi­saal­ta myös Kokoo­mus ja Ame­rik­ka ovat syyl­li­siä. Sekä kehi­ty­so­pin opet­ta­mi­nen kou­lus­sa, ter­vey­den­hoi­ta­ja ja reh­to­ri (jotain­han voi pää­tel­lä sii­tä, että hei­dät ammut­tiin!), hevi­musiik­ki, inter­net, väki­val­ta­viih­de ja tie­to­ko­ne­pe­lit. Sekä tie­tys­ti van­hem­mat sekä hallitus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. TL ker­too totuuden:

  Luke­mat­to­mil­le net­ti­foo­ru­meil­le tulee päi­vit­täin kai­ken­lai­sia epä­mää­ri­siä uhkauk­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia agres­sii­vi­sia vuodatuksia.” 

  Näin­hän se on! Eikä edes kovin epä­mää­räi­siä, vaan erit­täin­kin konkreettisia. 

  Tääl­lä­kin monel­la, ilmei­sen aikui­sel­la ihmi­sel­lä on ihan hukas­sa netin luon­ne foo­ru­mi­na. Lot­ta­kin poh­ti oli­si­ko ilmoit­ta­nut polii­sil­le Auvi­sen kon­struioi­man videon, jos­sa kou­lu menee veri­sek­si mosaii­kik­si. (Ole­tan, että L tar­koit­ti tätä.)

  Saman­kal­tai­sia videoi­ta (ja sata ker­taa raa­em­pia) on net­ti pul­lol­laan ihan avoi­mil­la sivuis­toil­la puhu­mat­ta­kaan rekis­te­röi­ty­mis­tä vaa­ti­vil­la sivuil­la. Jos niis­tä ruvet­tai­siin tut­kin­ta­pyyn­tö­jä teke­mään, ei polii­sil­la muu­hun aikaa riit­täi­si­kään. Tei­ni­poi­kien val­veu­tu­nee­na äiti­nä olen täy­sin tie­toi­nen netin sai­raim­mis­ta­kin sisäl­löis­tä. Olen usein äimis­ty­nyt, kun muut luu­le­vat eläin­sek­sin tai autent­ti­sen kivi­tys­mur­han ole­van kama­lin­ta kamaa netissä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Onnek­si Suo­mi on koh­tuul­li­sen syrjässä…”

  Onko se sil­loin syr­jäs­sä, jos/kun kan­sain­vä­li­nen ter­ro­ris­mi iskee Suo­meen. Kaik­ki on mah­dol­lis­ta ja kaik­keen pitää varau­tua. Sil­ti­kään koto­maam­me ei ole mikään suo­jai­sa lin­nun­pe­sä. Enää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Osmo häm­mäs­te­lee:

  Ihmet­te­lin vain sitä, että jos joku ilmoit­taa aiko­van­sa mur­ha­ta ihmi­siä, ker­too tar­kas­ti ajan ja pai­kan ja teko­ta­van, mik­si kenel­le­kään ei juo­lah­ta­nut mie­leen ilmoit­taa asi­aa poliisille.”

  Noh, viit­taan osit­tain edel­li­seen kommettiini. 

  Muis­ta myös, että tämä tark­ka tapah­tu­ma­ku­vaus oli pos­tat­tu vas­ta veri­löy­ly­päi­vän aamu­na. Sturm­geis­tin ja Natu­ral Selec­to­rin pit­kään You­tu­bes­sa olleet hen­gen­tuot­teet oli pois­tet­tu ja hän tuli aivan mui­ta pol­ku­ja uudes­taan esiin. Oli­ko kukaan edes vält­tä­mät­tä näi­tä uusia ehti­nyt näh­dä? Net­ti­hän on kuin ava­ruus, ei joka kolk­kaan kukaan ilman tark­kaa koor­di­naa­tis­toa vält­tä­mät­tä eksy.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. Joukkomurhaaja/terroristi löy­tyy ver­kos­ta kai lähin­nä kah­del­la tapaa: joko hän ilmoit­taa aikeis­taan sel­vä­sa­nai­ses­ti (kuten Auvi­nen teki) tai sit­ten hän nousee esiin mil­joo­nien jou­kos­ta käyt­täy­ty­mäl­lä netis­sä niin, että sopii joukkomurhaajan/terroristin pro­fii­liin. Eli ei se, Eli­na, niin äly­tön idea ole. Aina­kin ter­ro­ris­mia on onnis­tut­tu estä­mään. Toi­nen asia on, pal­jon­ko täl­lai­siin asioi­hin kan­nat­taa resurs­se­ja uhrata.

  Luu­lin muu­ten, että Suo­mi ei enää ollut lin­tu­ko­to Myyr­man­nin jälkeen …

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Käy­kää luke­mas­sa Vas­ten­tah­toi­nen Seli­baat­ti ‑blo­gia. Siel­lä nimi­merk­ki Lord­Se­li­bacy tekee Joke­lan ampu­jas­ta marttyyria.

  LS on tek­nil­li­ses­sä kor­kea­lou­lus­sa opis­ke­le­va mies, joka kan­nat­taa jon­kin­lais­ta kan­sal­lis­so­sia­lis­tis­ta yli-ihmisideologiaa.

  Vii­mei­sim­mäs­sä teks­tis­sä hän käyt­tää käsi­tet­tä kognitiivinen
  ala­luok­ka, joka on käsit­tääk­se­ni erään ulko­suo­ma­lai­sen tek­nii­kan toh­to­rin kek­si­mä nimi­tys amik­sil­le ja muil­le hänen mie­les­tä vähem­piar­voi­sil­le ihmisille.

  Eli kyl­lä näi­tä löy­tyy. Kysy­mys kuu­luu, että miten pys­ty­tään tun­nis­ta­maan ajois­sa todel­la vaa­ral­li­set yksilöt?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Lot­ta luulee:

  Kui­ten­kin teki­jä oli vaka­vas­ti sai­ras ja harhainen.”

  Mikään ei tämän het­ki­sen käy­tet­tä­vän tie­don perus­teel­la viit­taa sii­hen, että teki­jä oli­si ollut var­si­nai­ses­ti mie­li­sai­ras eli psykoottinen. 

  Pikem­min­kin ajat­te­li­sin jon­kin­lais­ta erit­täin vaka­vaa per­soo­nal­li­suu­den kehi­tys­häi­riö­tä ja mah­dol­lis­ta raja­ti­laa. Tähän var­mas­ti tulee täs­men­nyk­siä seu­raa­vien päivien/viikkojen aika­na. Van­hem­mat saat­ta­vat olla pit­kään­kin tilas­sa, jos­sa hei­tä ei voi kuulla.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Osmo on vähän höl­mö eikä omaa psy­ko­lo­gis­ta tajua:

  Auvi­nen oli lait­ta­nut net­tiin sel­keän ilmoi­tuk­sen sii­tä, mitä tulee tapah­tu­maan, mis­sä ja mil­loin. “Oli­ko se avun­pyyn­tö?”, kysyy Osmo. 

  Yhtä hyvin voi­si kysyä oli­ko Hit­le­rin hyök­käys Puo­laan avunpyyntö? 

  Itse pää­sen aivan vai­vat­to­mas­ti Auvi­sen pään sisään. Tah­toi tap­paa enem­män kuin mitään muu­ta täs­sä maa­il­mas­sa, oli päät­tä­nyt tap­paa, ja teki sen. Ei mitään mah­dol­li­suut­ta kenel­lä­kään pysäyttää.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Pikem­min­kin ajat­te­li­sin jon­kin­lais­ta erit­täin vaka­vaa per­soo­nal­li­suu­den kehi­tys­häi­riö­tä ja mah­dol­lis­ta rajatilaa.”

  Minus­ta tuo kyl­lä täyt­tää vaka­van sai­rau­den ja har­hai­suu­den tun­to­mer­kit mani­fes­toi­tues­saan joukkomurhana.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 26. Niin joo videos­ta vie­lä. Sanoin itse­kin, että net­ti on täyn­nä toi­nen tois­taan sai­raam­paa tava­raa. Täs­sä kui­ten­kin oli paik­ka ja päi­vä­mää­rä — mikä lie­nee astet­ta har­vi­nai­sem­paa. Se viit­taa yksi­tys­koh­tai­seen ja pit­käl­le kehi­tel­tyyn fan­ta­si­aan. Mitä olen luke­nut nois­ta Jenk­ki­län kou­lu­mur­his­ta, niin Pek­kam­me on aika tyy­pil­li­nen tapaus.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 27. Kyl­lä minus­ta video voi olla avun­pyyn­tö. Auvi­nen ymmär­tää itse­kin tuhoa­van­sa pal­jon, myös oman elä­män­sä, jos toteut­taa fan­t­asian­sa. Hän halu­aa tul­la ote­tuk­si vaka­vas­ti, huo­ma­tuk­si, kuun­nel­luk­si. Jos hänen tavoit­teen­sa oli vain ja ainoas­taan tap­paa mah­dol­li­sim­man pal­jon ihmi­siä, mik­si mai­nos­taa sitä etu­kä­teen, kun on ole­mas­sa sel­lai­nen mah­dol­li­suus, että tulee este­tyk­si? Näen pro­ses­sin ana­lo­gi­se­na itse­mur­haa suun­nit­te­le­van kans­sa: toi­saal­ta pelot­taa, toi­saal­ta hou­kut­taa. Mie­li on sen ver­ran sai­ras, että itse­mur­ha tun­tuu sekä hyväl­tä että ainoal­ta rat­kai­sul­ta. Toi­saal­ta sit­ten­kin joku osa toi­voo, että jos­tain tuli­si joku toi­nen ratkaisu. 

  Vaik­ka mitä­pä tätä enem­pää spekuloimaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 28. Minus­ta tuo kyl­lä täyt­tää vaka­van sai­rau­den ja har­hai­suu­den tun­to­mer­kit mani­fes­toi­tues­saan joukkomurhana.”

  Mikään teko ei sinän­sä rii­tä mie­li­sai­rau­den diag­noo­siin. Jos et minua usko, kon­sul­toi jota­ku­ta psy­kiat­rian asian­tun­ti­jaa. Toi­saal­ta on psy­koot­ti­sia hen­ki­löi­tä, jot­ka eivät kos­kaan tee pahaa sen enem­pää itsel­leen kuin muillekaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 29. Itseä­ni hie­man ihme­tyt­tää mik­si tapah­tu­ma syn­nyt­tää kol­lek­tii­vi­sen surun? Ikään­kuin tapah­tu­ma kos­ket­tai­si jol­lain taval­la nii­tä­kin, joi­ta asia ei lop­puen lopuk­si kos­ke lainkaan. 

  Rupe­sin poh­dis­ke­le­maan asi­aa sen jäl­keen kun peläs­ty­nee­nä tajusin, että vaik­ka löö­pit ovat mus­ta­na niin mie­le­ni ei. Mik­si näin?

  Mää­rit­te­len kol­lek­tii­vi­sen surun seuraavasti. 

  1. Sure­val­la ei ole hen­ki­lö­koh­tais­ta suh­det­ta uhriin.
  2. Sure­va kokee empa­ti­aa kohdetta/uhria koh­taan, mikä syn­nyt­tää surua. 

  Mik­si sure­va kokee empatiaa? 

  Suri­ja kokee kuu­lu­van­sa samaan jouk­koon uhrin kans­sa, kos­ka näil­lä on jokin yhtei­nen teki­jä. Se voi olla ihon­vä­ri, kan­sal­li­suus tai maan­tie­teel­li­nen sijain­ti, jne. Nyt riit­tää sama kan­sal­li­suus ja ihon­vä­ri liit­tä­mään suri­ja­jou­kot Joke­lan tapauk­ses­sa yhteen.
  Har­vat suo­ma­lai­set ovat surul­li­sia esi­mer­kik­si Afri­kas­sa tapah­tu­vien kau­heuk­sien takia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 30. Tark­kaa­vai­nen luki­ja huo­maa, että olen pois­ta­nut pari Eli­nan ja Pek­ka Rau­kon vies­tiä. Vika on minun. Pyy­sin Eli­naa hank­ki­maan itsel­le­ni erään tie­don, jos­sa arvauk­se­ni osui oikeaan. 

  Eli­na pani tie­don myös blo­giin. Hyväk­syin sen lähet­tä­jän nimen perus­teel­la kom­mu­ni­kaat­to­ril­la pys­ty­mät­tä luke­kaan vies­tiä. Kotiin tul­tua­ni pos­tin sen ja koko seu­ran­neen ket­jun, kos­ka tus­kaa täs­sä asias­sa ei pidä enit­ses­tään lisätä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 31. (Kir­joi­tan taas pit­käs­ti, mut­ta en osaa oikein muu­ta­kaan tapaa. Lisäk­si muil­la foo­ru­meil­la oli niin asia­ton­ta kir­joit­te­lua, että pää­dyin tän­ne, jos­sa sen­tään on suh­teel­li­sen sees­teis­tä mielipiteenvaihtoa.)

  Ketään ei kan­na­ta syyt­tää tai syyl­lis­tää. Taus­ta­vai­kut­ti­mia on niin monia, ei nii­tä voi yksilöidä. 

  Täs­sä­kin maas­sa on kou­lu­kiusat­tu­ja arviol­ta sato­ja­tu­han­sia. Psyy­ke­lääk­kei­tä syö 300,000 (ulko­muis­tis­ta, kor­jat­kaa jos vää­rin), lin­ko­lan ja naes­sin tai nietzschen aja­tuk­siin tutus­tu­nei­ta ja nii­tä omak­su­nei­ta­kin on san­koin jou­koin. FPS-pelaa­jis­ta tai väki­val­lan roman­ti­jois­ta nyt puhu­mat­ta­kaan. Kui­ten­kin täl­lai­sia tapauk­sia on ollut vain yksi Suo­mes­sa. (Rau­man­me­ri 1989 oli luon­teel­taan eri­lai­nen ja Pet­ri Gerd­tis­tä ei ymmär­tääk­se­ni kos­kaan saa­tu var­muut­ta, aikoi­ko hän räjäyt­tää itsen­sä ja sivul­li­sia, vai oli­ko hän vain mat­kal­la räjäyt­tä­mään pom­mia jos­sain muu­al­la — kuten hän oli aiem­min­kin har­ras­tel­lut — ja pom­mi lau­ke­si­kin vahin­gos­sa. Mitään itse­mur­ha­vies­tiä tai seli­tys­tä hän ei jät­tä­nyt taak­seen, mikä viit­tai­si jälkimmäiseen.)
  Ei Ame­ri­kas­sa­kaan, käsit­tääk­se­ni, olla voi­tu takai­sin joh­taa mitään sel­keäs­ti tois­tu­via kor­re­laa­tioi­ta kouluampujista. 

  En myös­kään kiin­nit­täi­si mer­kit­tä­väs­ti huo­mio­ta net­tiin lähe­tet­tyi­hin vies­tei­hin. Vas­taa­via radi­kaa­le­ja aja­tuk­sia ovat kir­joit­ta­neet, suo­men­kie­lel­lä­kin, useam­mat ihmi­set. Suu­ri osa niis­tä pro­vo­kaa­tio­tar­koi­tuk­ses­sa tai hen­ki­se­nä, ei tosis­saan tar­koi­tet­tu­na, pur­kau­tu­mi­se­na. Myös asei­den ihan­noin­tia ja ampu­mis­vi­deoi­ta löy­tyy. Ei polii­si voi kes­kit­tää resurs­se­ja kont­rol­liyh­teis­kun­nan luo­mi­seen täl­lais­ten tapaus­ten seu­raa­mi­sek­si IP-jäl­ji­tyk­si­neen ym.
  Tuo vii­mei­nen ainoa var­si­nai­ses­ti tekoa enteil­lyt video näy­tet­tiin lähe­te­tyn edel­li­se­nä ilta­na(?), ja teko tapah­tui seu­raa­va­na aamu­na. On hyvin mah­dol­lis­ta, että video­ta ei kukaan kat­so­nut tuo­na aikana.

  Tapah­tu­nees­ta tul­laan kui­ten­kin käy­mään pal­jon yhteis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua, ja — ikä­vä kyl­lä — popu­laa­ri­leh­dis­tö tulee pieh­ta­roi­maan tapah­tu­neel­la lap­suu­den kave­ria ja net­ti­tyt­töys­tä­vää myö­ten. Odo­tan vain kos­ka ensim­mäi­nen leh­ti (ehkä­pä seis­ka?) keh­taa vetää mukaan teki­jän äidin, joka on lin­ko­la­lai­nen vih­reä (net-kir­joi­tuk­sis­saan­han teki­jä mai­nit­see Lin­ko­lan kun­nioit­ta­vas­sa sävys­sä useam­paan ottee­seen). Kuten Lot­ta Roti tote­si, monel­la on jo nyt löy­ty­nyt syyl­li­sen­sä ja syytettynsä. 

  Ylei­sem­mäl­lä tasol­la (jota ei siis tähän yksit­täis­ta­pauk­seen hyvin­kään mah­dol­li­ses­ti voi yleis­tää) poh­ti­sin laa­jem­paa tun­ne­ke­hi­tyk­sel­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­suh­det­ta kas­vu­ym­pä­ris­tön kans­sa. Per­hei­siin poli­tii­kal­la ei voi­da juu­ri vai­kut­taa, mut­ta päi­vä­ko­tei­hin ja perus­kou­lui­hin kyl­lä, tär­keim­piin ver­tais- ja vii­te­ryh­mäym­pä­ris­töi­hin, joi­den vai­ku­tus nuo­ren kehi­tyk­sel­le on hyvin merkittävä.

  Uto­pias­sa päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen piha-alu­eet oli­si­vat laa­jo­ja, puis­to­mai­sia ja virik­keel­li­siä. Ryh­mä­koot oli­si­vat noin kym­me­nen hen­gen suu­rui­sia, mah­dol­lis­taen yksi­löl­li­sen ope­tuk­sen ja ohjauk­sen. Opet­ta­jien ja ohjaa­jien palk­kaus oli­si yhteis­kun­nan kil­pai­lu­ky­kyi­sim­piä. Opetus/ohjaus perus­tui­si raken­ta­vaan ja kuun­te­le­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen oppi­lai­den kans­sa, opet­ta­jan perim­mäi­ses­tä auk­to­ri­teet­tia­se­mas­ta luopumatta.

  Luok­ka­ti­lat oli­si­vat ava­ria, ilman­vaih­dol­taan toi­mi­via, tuo­leil­taan pehmustettuja.
  Niin oppiai­nei­den välil­lä, kuin oppiai­nei­den sisäl­lä yksi­löl­li­nen valin­nan­va­ra ja ete­ne­mis­mah­dol­li­suu­det oli­si­vat nykyis­tä pal­jon laa­jem­pia (tämä edel­lyt­tää em. mai­nit­tu­ja n. 10 oppi­laan luokkakokoja).
  Tär­kein yksi­lön oma­koh­tai­sen oppi­mi­sen edel­ly­tys on kiin­nos­tus, ja perus­o­pe­tuk­sen ympä­ril­tä maa­il­mas­ta löy­tyy val­ta­vas­ti tär­kei­tä asioi­ta joi­ta opis­kel­la. Tär­keäm­pää on oppia mer­ki­tyk­siä, oppia hank­ki­maan ja käsit­te­le­mään tie­toa kuin detal­je­ja (kuka nii­tä pän­tät­ty­jä vuo­si­lu­ku­ja, var­pu­ja, nimiä, kau­pun­ke­ja, yksit­täi­siä kaa­vo­ja, tau­lu­koi­ta tms. muis­taa! Ei juu­ri kukaan!) Lah­jak­kaat pitää myös huo­mioi­da ja tar­jo­ta heil­le virik­kei­tä. Ei ole miel­tä tai hen­ki­ses­ti kovin haastavaa/tyydyttävää oppia luke­maan suju­vas­ti paris­sa vii­kos­sa ja seu­ra­ta koko luku­vuo­si tavaa­mis­ta, tai osa­ta jo 6. luo­kan mate­ma­tii­kan ver­ran ala-asteen ensim­mäi­sil­lä luo­kil­la, ja vas­tail­la 2x5 kysy­myk­siin. (Tämä on taas kysy­mys luokkakoista.)

  Tai­de­ai­nei­ta vähen­tä­nyt ja mate­ma­tiik­kaa ja äidin­kiel­tä lisän­nyt tehok­kuusa­jat­te­lu on vaka­va peda­go­gi­nen har­ha, joka hei­ken­tää nuor­ten kou­lu­viih­ty­vyyt­tä, eikä paran­na oppi­mi­se­del­ly­tyk­siä tai lisää opit­tua pääomaa. 

  Tär­keim­män yksit­täi­sen oppiai­neen tuli­si olla vapaa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu. Opet­ta­ja (ja täl­lai­nen oppiai­ne vaa­ti­si pal­jon opet­ta­jal­ta, mikä on yksi ongel­ma) voi­si aset­taa aihei­ta kes­kus­te­lul­le, tai oppi­laat voi­si­vat nii­tä ehdot­taa. Tar­koi­tus oli­si ohja­ta oppi­lai­ta ymmär­tä­mään eri­lai­suut­ta, kuun­te­le­maan tois­ten aja­tuk­sia ja tun­to­ja, poh­ti­maan omaa elä­mään­sä ja maa­il­maa laa­jem­min (opet­ta­jan pitäi­si luon­nol­li­ses­ti hal­li­ta nämä, mikä ei suin­kaan aina toteu­du). Ketään pai­nos­ta­mat­ta, oppi­lai­den iän ja kehi­tyk­sen huo­mioi­den, arvo­sa­no­ja anta­mat­ta, vain kes­kus­tel­len maa­il­mas­ta. Tätä tär­kein­tä oppiai­net­ta var­ten voi­si olla eri­tyi­nen luok­ka, jos­sa oli­si muka­vas­ti peh­mei­tä tyy­ny­jä lat­tial­la, ja oppi­laat voi­si­vat myös vain levä­tä ja kuun­nel­la tois­ten kes­kus­te­lua. Edel­ly­tet­tyä oli­si vain osal­lis­tu­mi­nen tunneille.
  Tämän suun­tais­ta oppiai­net­ta kokei­li ame­rik­ka­lai­nen nais-psy­ko­lo­gi, jos­ta luin n. 10 vuot­ta taka­pe­rin ja sii­tä läh­tien kysy­mys on ajoit­tain poh­di­tut­ta­nut. Myös Japa­nis­sa on ollut yksit­täi­siä kokei­lu­ja. Nimiä en nyt muis­ta, mut­ta googlet­ta­mal­la löy­ty­nee tarvittaessa.
  Suun­ta­vii­vois­ta muis­tan sen, että ame­rik­ka­lai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa (jos­sa oli esim. kes­kus­tel­tu onko ava­ruus lopu­ton ym. mitä ute­li­aat lap­set kek­si­vät­kin kysyä) las­ten oppi­mi­se­del­ly­tyk­set ja hen­ki­nen hyvin­voin­ti oli kohen­tu­nut. Ame­rik­ka­lais­ten nuo­ri­so­ri­kol­lis­ten koh­dal­la rikos­ten uusi­mi­nen oli vähen­ty­nyt, ja kyky sie­tää epä­mu­ka­via tilan­tei­ta kohentunut.
  Japa­ni­lai­sel­la luo­kal­la (jon­ka mie­so­pet­ta­ja oli aivan mah­ta­va, doku­ment­ti tuli Canal+ kana­val­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten, jos joku toi­nen­kin sat­tui näke­mään) kou­lu­kiusaa­mis­ta ei juu­ri esiin­ty­nyt ja lap­set osoit­ti­vat toi­sil­leen spon­taa­nia soli­daa­ri­suut­ta ja empa­ti­aa huo­mat­ta­vas­ti kes­ki­ver­toa enemmän.

  Todel­la pal­jon kiusaa­mi­ses­ta perus­tuu eri­lai­suu­teen. Joku toi­nen lap­si on älyk­kääm­pi, tyh­mem­pi, liha­vam­pi, rumem­pi, sil­mä­la­si­päi­nen, hei­kom­pi, puhuu oudol­la taval­la jne. Tar­ha- tai ala-astei­käi­set kiusaa­jat (mis­tä nämä kier­teet läh­te­vät) eivät usein ymmär­rä mil­tä toi­ses­ta todel­la tun­tuu, eivät osaa aset­tua riit­tä­väs­ti kiusa­tun ase­maan. Kiusaa­mi­nen voi­daan jopa kokea har­mit­to­mak­si. Tämän kysy­myk­sen lähes­ty­mi­nen sekä kiusa­tun että kiusaa­jan näkö­kul­mas­ta — ja monen muun vuo­ro­vai­ku­tus­ta, toi­sen kuun­te­le­mis­ta edel­lyt­tä­vän kysy­myk­sen — on lähes­tyt­tä­vis­sä kes­kus­te­lun kaut­ta, raken­teel­li­se­na osa­na kou­lu­jär­jes­tel­mää, joka ohjeis­taa, tun­ne­ke­hyk­sel­tään ede­saut­taa ihmi­siä ylei­sem­min elä­mään (kuka niis­tä fak­to­jen tois­ta­mi­ses­ta mitään muis­taa? mikä on elä­mäs­sä pär­jää­mi­sel­le tär­ke­ää?), tois­ten kun­nioit­ta­mi­seen, tois­ten ase­maan aset­tu­mi­seen, eli­nym­pä­ris­tön poh­ti­mi­seen ja eri­lai­suu­den ymmär­tä­mi­seen. Täl­lai­nen oppiai­ne voi­si mer­kit­tä­väs­ti lie­ven­tää myös moni­kult­tuu­ri­suu­teen sisäl­ty­viä riskejä.

  Oppiai­ne- ja oppi­mis­ke­hyk­sen sisäl­tö­muu­tok­sia lukuu­not­ta­mat­ta (ja nii­den­kin koh­dal­la varauk­sen syn­nyt­tää mer­kit­tä­vä opet­ta­jien uudel­leen­kou­lut­ta­mi­sen tar­ve) täl­lai­nen uto­pis­ti­nen mal­li ei ole luo­ta­vis­sa nyky­re­surs­sein. Poliit­ti­sen tah­don löy­tyes­sä (mihin en ollen­kaan usko) voi­tai­siin toi­saal­ta teh­dä sitou­mus esim. kah­den vuo­si­kym­me­nen mit­tai­ses­ta sitou­muk­ses­ta mää­rä­ra­ho­jen tasai­seen kas­vat­ta­mi­seen. Mut­ta ei niin tule tapah­tu­maan. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta, että kyse on poh­jas­ta koko elä­män mit­tai­sel­le hyvin­voin­nil­le. Tär­keim­mäis­tä ihmis­ten hyvin­voin­tia kos­ke­vas­ta asias­ta, johon poli­tii­kan kei­noin voi­daan vaikuttaa.

  Mut­ta ehkä jonain päi­vä­nä reaa­li­po­li­tii­kan tuol­la puo­len, kun ruve­taan ymmär­tä­mään, mis­tä ihmis­ten hen­ki­sen hyvin­voin­nin, infor­maa­tio­tul­vas­sa pär­jää­mi­sen, sosi­aa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, hyväk­sy­tyk­si tule­mi­sen koke­mi­sen (ym.) taus­tat pit­käl­ti juon­tu­vat. En sano var­mak­si, mut­ta jos tämän teon teh­nyt oli­si kes­kus­te­lu­tun­nil­la saa­nut pur­kaa aja­tuk­si­aan, väi­tel­lä niis­tä ja tul­la kuul­luk­si ja koke­nut että hän­tä kuun­nel­laan, oli­si­ko vält­tä­mät­tä 9 ihmis­tä kuol­lut. Minul­le tämän kal­tai­sis­ta teois­ta tulee usein mie­leen val­ta­van voi­ma­kas ja epä­toi­voi­nen “kuun­nel­kaa minua!” “nyt te huo­mioit­te minut!” huuto.

  Tämä on oma näke­myk­se­ni, jon­ka mukaan taas tul­laan puhu­maan ja mora­li­soi­maan val­ta­via mää­riä sym­bo­li­sia sisäl­tö­mer­ki­tyk­siä, mut­ta jos nuor­ten ylei­seen pahoin­voin­tiin halu­taan kon­kreet­ti­ses­ti puut­tua, se edel­lyt­tää kon­kreet­ti­sia muu­tok­sia las­ten ja nuor­ten tär­keim­piin kas­vu­ym­pä­ris­töi­hin. Ne eivät sel­väs­ti­kään voi niin hyvin kuin ne voi­si­vat voida.
  Sii­nä vai­hees­sa kun kysy­tään mie­len­ter­veys­hoi­don varo­jen perään — mikä sikä­li on hyvin tär­ke­ää — on jo ensim­mäi­nen ja toi­nen­kin mah­dol­li­suus menetetty.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 32. Mie­les­tä­ni ihmi­nen, joka ammus­ke­lee ihmi­siä sil­mit­tö­mäs­ti tar­koi­tuk­se­na tap­paa kaik­ki, ei ole ter­ve mil­lään mit­ta­puul­la mitat­tu­na. Ihmi­nen voi seo­ta joko heti tai pit­kän pro­ses­sin tuloksena. 

  Kan­nat­taa­ko tähän liit­tää Hit­le­riä, Main­ho­fia ynnä mui­ta seko­päi­tä. Ja kan­nat­too­ko täs­sä edes poh­tia yhteis­kun­nan syn­ty­jä syviä. Ongel­ma on lähin­nä lää­ke­tie­teel­li­nen. Mur­haa­jat ovat meil­lä aina keskuudessamme.

  No, se kui­ten­kin on sanot­ta­va, että täys­jär­kis­ten yhtei­sö­jen kan­nat­taa aina kiin­nit­tää huo­mio­ta fanaat­ti­suu­teen, joka liit­tyy aina uskon­toon ja poli­tiik­kaan. Mur­heel­li­nen tapaus, joka tapauk­ses­sa, (jol­la media mässäilee.)

  Otan osaa myös ampu­jan omais­ten kohtaloon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 33. Ker­toi­sit­ko Eli­na, jos ker­ran omaat itse psy­ko­lo­gis­ta tajua, mik­sei Auvi­sen ilmoi­tus tule­vas­ta veri­työs­tä voi­nut olla avun­pyyn­tö? Ontu­va ver­taus v. 1938 tapah­tu­miin ei vakuuta.
  Itse olen ymmär­tä­nyt, että ali­ta­jui­ses­ti apua halua­va saat­tai­si toi­mia näin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 34. jou­ni lund­qvist, lai­naan seu­raa­van pät­kän netis­tä, niin ei tar­vit­se itse kir­joit­taa samaa:

  Per­soo­nal­li­suus­häi­riöt (F60-) muo­dos­ta­vat kes­ke­nään hete­ro­gee­ni­sen, mut­ta kui­ten­kin muis­ta mie­len­ter­vey­den häi­riöis­tä erot­tu­van ryh­män. Täl­löin yksi­lön per­soo­nal­li­suu­des­sa ja käyt­täy­ty­mis­tai­pu­muk­sis­sa on vaka­via häi­riöi­tä, jot­ka eivät suo­ra­nai­ses­ti aiheu­du eli­mel­li­ses­tä syys­tä eivät­kä muus­ta psy­kiat­ri­ses­ta häi­riös­tä. Per­soo­nal­li­suus­häi­riöil­le on omi­nais­ta huo­mat­ta­va pysy­vyys, mikä ilme­nee pit­kä­kes­toi­suu­te­na, alka­mi­se­na yleen­sä nuo­ruusiäs­sä (vaik­ka nuo­ruusi­käi­sis­tä tätä diag­noo­sia ei ole vie­lä syy­tä teh­dä per­soo­nal­li­suu­den “kes­ke­ne­räi­syy­den” vuok­si) tai var­hai­sai­kui­suu­des­sa, usein sai­rau­den­tun­non puut­tu­mi­nen, riip­pu­mat­to­muus tie­tys­tä sai­raus­jak­sos­ta ja omi­nai­suuk­sien koros­tu­mi­nen oirei­den sijaan.”

  ja, per­soo­nal­li­suus­häi­riös­tä voi paran­tua ja per­soo­nal­li­suus­häi­riö voi ympä­ris­tön ja elä­män­ko­ke­mus­ten avul­la lie­ven­tyä. Per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­tä esiin­tyy eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiail­la mie­hil­lä. Alhai­sem­paa esiin­ty­mis­tä van­hem­pien ihmis­ten jou­kos­sa on perus­tel­tu ns. spon­taa­ni­pa­ra­mi­sel­la (kyp­sy­mis­pro­ses­sil­la) ja per­soo­nal­li­suus­häi­riöis­ten kor­keil­la itsemurhamäärillä.

  Lisä­tie­toa: http://www.therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Persoonallisuush%C3%A4iri%C3%B6t

  Näis­sä ampu­ma­ta­pauk­sis­sa kuten useim­mi­ten ihmis­ten väki­val­tai­ses­sa käyt­täy­ty­mi­ses­sä on usein kyse pit­kään kehit­ty­nees­tä, syväs­tä per­soo­nal­li­suus­häi­riös­tä ei niin­kään psy­ko­pa­tias­ta, skit­so­fre­nias­ta tai psykoosista.

  Per­soo­nal­li­suus­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen on hyvin hidas­ta, mut­ta nii­den syn­ty­taus­toi­hin voim­me yrit­tää vai­kut­taa. Tämä antaa ripauk­sen toi­voa. Psy­ko­pa­tian ja skits­fo­re­nian syn­tyyn ei käsit­tääk­se­ni pys­ty juu­ri vai­kut­ta­maan ja niil­lä on vah­va syn­nyn­näi­nen kor­re­laa­tio, eikä niis­tä aina­kaan nyky­kei­noin voi parantua.

  Teki­jän lei­maa­mi­nen mie­li­sai­raak­si oli­si (ole­tan vas­toin tar­kem­paa tie­toa) harhaanjohtavaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 35. Perun kaik­ki laten­tit epäi­ly­ni polii­sin tuna­roin­nis­ta. Ne perus­tui­vat mm. Hel­sin­gin Sano­mien jul­kai­se­maan tie­toon, että ampu­ja oli­si löy­det­ty kou­lun käy­tä­väl­tä vas­ta klo 16:n paik­keil­la, nel­jän tun­nin pii­ri­tyk­sen jäl­keen. Tämä tie­to ei pitä­nyt paik­kaan­sa. Ei pitä­nyt paik­kaan­sa sekään,että nopeam­pi apu oli­si pelas­ta­nut haa­voit­tu­nei­ta kuolemalta.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 36. Tuo­mo:

  Ver­taus oli tosi­aan­kin ontu­va.. Olen ihan samaa miel­tä. Kek­si parempi!

  Tosi vai­kea perus­tel­la intui­tioon perus­tu­via asioi­ta, myön­nän. Kuu­lem­me var­mas­ti ihka oikei­den psy­kiat­rien ja psy­ko­lo­gien­kin lausun­to­ja riit­tä­miin täs­tä asias­ta seu­raa­vien päi­vien aika­na. Pek­kaa oli­si ehkä voi­nut aut­taa, mut­ta ei enää sil­loin kun mani­fes­ti oli netissä. 

  Teko oli Auvi­sen Suu­ri Teh­tä­vä, se oli Pak­ko, se oli jotain mitä ilman hän ei voi­nut elää ja min­kä vuok­si hänen piti kuol­la. Ei sel­lai­sel­la mis­siol­la enää huu­del­la äitiä .. pon­nis­tel­laan vain koh­ti jotain, jota vain har­va ilmei­ses­ti ymmär­tää… Pait­si ne sata tuhat­ta, jot­ka ovat rekis­te­röi­ty­neet kan­sain­vä­li­sel­le fanisivustolle. 

  Hän halusi jää­dä his­to­ri­aan, min­kä yhteis­kun­ta suru­li­pu­tuk­si­neen ja kynt­ti­lä­me­ri­neen onkin mah­dol­lis­ta­nut. Juma­la hän halusi olla.. päät­tää kuka kuo­lee, kuka jää eloon, naut­tia täy­del­li­ses­tä val­lan­tun­tees­ta. Muut juok­se­vat, kir­ku­vat, isot pojat pis­saa­vat alleen.. 

  Miten ette tajua, minä tajuan..!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 37. Ari Aal­to­nen,

  En minä aina­kaan sure!

  Lähin­nä kau­his­tuin ja jär­ky­tyin. Empa­ti­aa kyl­lä tun­nen, kos­ka voin äiti­nä eläy­tyä sii­hen, mil­tä lap­sen­sa menet­tä­neis­tä tuntuu. 

  Täl­lai­set tapah­tu­mat muis­tut­ta­vat sii­tä, että joka ker­ran kun lap­si läh­tee kou­luun, on mah­dol­lis­ta, että kotiin tulee ruu­mis. Näin­hän se on aina, mut­ta tämä muis­tut­taa sii­tä rajul­la taval­la. Kysees­sä on siis myös pelko. 

  Sii­hen, mik­si tun­tee­ni ovat voi­mak­kaam­mat Joke­lan kuin esim. Dar­fu­rin tapah­tu­miin, vas­taat itse.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 38. Lot­ta Roti kir­joit­ti: “Net­ti on täyn­nä sai­rai­ta tuo­tok­sia (vaik­ka jäl­ki­vii­saa­na voi­si sanoa, että noin yksi­tyis­koh­tai­nen uhkai­lu kan­nat­tai­si ottaa vaka­vas­ti). Hänen vuo­da­tuk­sen­sa­kin oli­vat lop­pu­jen lopuk­si mel­ko tyy­pil­lis­tä tei­niangs­tia kenel­le tahan­sa int­ro­ver­til­le ‘toi­si­na­jat­te­li­jal­le’…”

  TL kir­joit­ti: “Luke­mat­to­mil­le net­ti­foo­ru­meil­le tulee päi­vit­täin kai­ken­lai­sia epä­mää­ri­siä uhkauk­sia ja hen­ki­lö­koh­tai­sia agres­sii­vi­sia vuo­da­tuk­sia. Välil­lä foo­ru­meil­la myös poh­di­taan avoi­mes­ti mik­si jokin ter­ro­ris­ti teki niin tai näin, tai miten kan­nat­tai­si toteut­taa kau­hea terrori-isku.”

  Eli­na kir­joit­ti: “Tääl­lä­kin monel­la, ilmei­sen aikui­sel­la ihmi­sel­lä on ihan hukas­sa netin luon­ne foo­ru­mi­na. … Saman­kal­tai­sia videoi­ta (ja sata ker­taa raa­em­pia) on net­ti pul­lol­laan ihan avoi­mil­la sivuis­toil­la puhu­mat­ta­kaan rekis­te­röi­ty­mis­tä vaa­ti­vil­la sivuilla.”

  Aivan niin. Mil­loin tahan­sa voi käy­dä jopa aivan viat­to­mil­la har­ras­tus­pals­toil­la luke­mas­sa pelot­ta­via viha­kir­joi­tuk­sia ja vir­tu­aa­liyh­tei­sö­si­vuil­la sai­rai­den asioi­den esit­te­ly­jä. Ihmi­set pur­ka­vat aggres­sioi­taan ja per­ver­sioi­taan Inter­ne­tis­sä, eivät­kä nuo pur­kauk­set yleen­sä toteu­du miten­kään. Ver­kos­sa pal­jon liik­ku­va­na olen vas­ten tah­toa­ni tör­män­nyt sivui­hin, joi­ta en oli­si halun­nut näh­dä. Ei ole mah­dol­lis­ta rea­goi­da jokai­seen sai­raa­seen sivuun. Tie­ten­kin jokai­nen netin­käyt­tä­jä voi­si ottaa peri­aat­teek­seen ilmoit­taa jokai­sen näke­män­sä sai­raan sivun polii­sil­le. Pal­jon­ko tie­to­tek­niik­ka-asian­tun­ti­joi­ta tar­vit­tai­siin sel­vit­tä­mään kaik­kien ilmoi­tet­tu­jen net­ti­kir­joit­ta­jien ja video- ja kuva­pos­taa­jien hen­ki­löl­li­syy­det? Mitä sit­ten teh­täi­siin, jos mitään ei (vie­lä) oli­si tapahtunut? 

  Jon­kin­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia EHKÄ voi­si olla tut­kia sel­lai­set sivut, jois­sa esi­te­tään tar­kas­ti ajal­li­ses­ti ja pai­kal­li­ses­ti Suo­meen yksi­löi­ty kon­kreet­ti­nen uhkaus. En tie­dä kuin­ka pal­jon sel­lai­sia on. Ehkä sel­lai­set oli­si syy­tä ottaa tavak­si ilmoit­taa polii­sil­le. Vaan oli­si­ko polii­sil­la resurs­se­ja tut­kia edes niitä?

  Tämä on Inter­ne­tin pimeä puo­li. Hel­sin­gin Sano­mien artik­ke­lis­sa (http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Netiss%C3%A4+ihaillaan+Auvisen+tekoa/1135231667586 ) asia tulee hyvin esille.

  Inter­net tulee vai­kut­ta­maan ihmis­kun­nan kult­tuu­rien kehi­tyk­seen dra­maat­ti­ses­ti. Inter­net on siu­naus ja kirous samanaikaisesti.

  Niin kau­an kuin ihmi­nen ei saa­nut sai­rai­ta ja tuhoa­via aja­tuk­si­aan ja mie­li­te­ko­jaan kaik­kien näh­tä­vil­le, sel­lais­ten hau­to­ja jol­la­kin tasol­la tajusi että aja­tuk­sen­sa ja mie­li­te­kon­sa eivät ole hyviä. Nyt, kun ne saa­daan jul­ki, niil­le saa AINA myön­teis­tä vas­ta­kai­kua. Sai­raim­mat­kin mie­li­teot voi­mis­tu­vat ja rupea­vat tun­tu­maan ihan nor­maa­leil­ta ja sal­li­tuil­ta, kun löy­tyy samoin ajat­te­le­via ja ymmärtäjiä.

  Pan­do­ran lipas on jo avat­tu, kiin­ni sitä ei saa. Tämän asian kans­sa on vain elet­tä­vä ja toi­vot­ta­va ettei omal­le koh­dal­le osu. Tap­pio­mie­lia­laa, myön­nän, mut­ta voi­ko asial­le mitään? Onko jol­la­kul­la rat­kai­su ongelmalle?

  Laa­ja ja dra­maat­ti­nen­kin kult­tuu­riant­ro­po­lo­gi­nen tut­ki­mus­kent­tä odot­taa tut­ki­joi­ta. Jon­kin ver­ran tut­ki­muk­sia vir­tu­aa­li­maa­il­mois­ta jo on teh­ty­kin, mut­ta en ole tie­toi­nen sel­lai­sis­ta jois­sa todel­la arvioi­tai­siin ja mal­lin­net­tai­siin mitä tule­man pitää nime­no­maan Inter­ne­tin pimeän puo­len siivittämänä.

  Tämä Inter­ne­tis­tä — koko­naan toi­nen asia on kiusaa­jien kiusa­tus­sa herät­tä­mä vihan­tun­ne. Se, miten kiusat­tu vihaan­sa käsit­te­lee ja miten sii­tä sel­vi­ää, on tuhan­nen taa­lan kysymys.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 39. Sii­vu­ja mara­ton­kir­joit­ta­ja Azin kommentista: 

  Täs­sä­kin maas­sa on kou­lu­kiusat­tu­ja arviol­ta satojatuhansia.”

  Noh, ei kai nyt sen­tään, kun perus­kou­lun puo­lel­la oppi­lai­ta on noin puo­li mil­joo­naa ja lukios­sa rei­lu sata­tu­hat­ta ja siel­lä kiusaa­mi­nen on pal­jon harvinaisempaa. 

  Psyy­ken­lääk­kei­tä käyt­tää 300 000”

  Tuon luvun vedit kyl­lä ihan hatus­ta. Oikea luku on yli 700 000 ihmis­tä ja näis­tä noin 150 syö psyy­ko­sei­hin tar­koi­tet­tu­ja lääkkeitä. 

  Mik­si muu­ten tämä kiusaa­mi­nen tähän koko ajan kes­kus­te­lus­sa vede­tään esiin joka puo­lel­la. Auvi­sen tove­ri ja naa­pu­ri Miro vakuut­taa, ettei tätä kiusat­tu. Auvi­nen itse ei viit­taa kiusaa­mi­seen miten­kään ja opet­ta­jat ja muut kou­lu­ka­ve­rit­kin kiis­tä­vät kiusaamisen. 

  Yhdes­sä haas­tat­te­lus­sa eräs Auvis­ta juu­ri­kaan tun­te­ma­ton hen­ki­lö oli heit­tä­nyt tämän kiusaa­mis­kor­tin peliin, ja nyt sitä hei­lu­tel­laan ahke­raan. Onhan se yksi aikam­me muo­ti-ilmiöis­tä kau­his­tel­la kiusaa­mis­ta. Mitään perää sii­nä ei siis vält­tä­mät­tä ole. 

  Tuo vii­mei­nen ainoa var­si­nai­ses­ti tekoa enteil­lyt video näy­tet­tiin lähe­te­tyn edel­li­se­nä ilta­na(?), ja teko tapah­tui seu­raa­va­na aamu­na. On hyvin mah­dol­lis­ta, että video­ta ei kukaan kat­so­nut tuo­na aikana.”

  Tätä minä­kin sanoin, kun niin kovas­ti syyl­lis­te­tään nämä vel­tot lus­mut, jot­ka eivät ilmoit­ta­neet mitään. Sturm­geis­ter oli vaih­ta­nut kaik­ki tun­nuk­sen­sa uudes­sa pos­tauk­ses­sa. Ja kuten sanot­tu, tuol­lais­ta mats­kua nyt on niin pil­vin pimein netissä. 

  Odo­tan vain kos­ka ensim­mäi­nen leh­ti (ehkä­pä seis­ka?) keh­taa vetää mukaan teki­jän äidin, joka on lin­ko­la­lai­nen vih­reä (net-kir­joi­tuk­sis­saan­han teki­jä mai­nit­see Lin­ko­lan kun­nioit­ta­vas­sa sävys­sä useam­paan otteeseen)”

  Tie­to oli jo tääl­lä, mut­ta Osmon sen­suu­ri iski… Minä kehtasin!

  Az lis­taa yhteis­kun­nal­li­sia parannusehdotuksia: 

  Luok­ka­ti­lat oli­si­vat ava­ria, ilman­vaih­dol­taan toi­mi­via, tuo­leil­taan pehmustettuja.”

  Ei juma.…, mä repeen… puhu­ria pää­hän ja tyy­ny per­seen alle, niin johan lop­puu jouk­ko­teu­ras­tuk­set. Et kai sen­tään tosis­sa­si ole?

  Kyl­lä täl­lai­nen todel­la vaka­va per­soo­nal­li­suu­den kehi­tys­häi­riö läh­tee var­hai­ses­ta kas­vu­ym­pä­ris­tös­tä, joka on 90 pro­sent­ti­ses­ti per­he ja koti. Kyl­lä se luo­kan sei­nien värin, päi­vä­ko­din tädin ja piha­pen­sai­den osuus on var­sin marginaalinen. 

  Luke­kaa vaik­ka täs­tä asiantuntijaa: 

  http://www.mielenterveys-taimi.fi/mielekas/2004_4/12.htm

  (älä nyt sen­su­roi plea­se, kun näin kau­hee­ta vai­vaa men­nä ylö­sa­las ton Azin kir­joi­tuk­sen kans­sa ja hain tie­dot sille.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 40. Osmo viit­taa kirjeeseen: 

  Jää­hy­väis­kir­jeen (jota ei oli­si pitä­nyt lukea julk­si­uu­des­sa, kts. alla) mukaan kyse oli erit­täin lah­jak­kaas­ta henkilöstä”

  Osmo sekoit­taa ilmei­ses­ti netis­sä olleen tes­ta­men­tin ja Auvi­sen per­heel­leen jät­tä­män jää­hy­väis­kir­jeen. Netis­sä jul­kai­se­mis­ta kukaan ei voi estää, ja per­heel­le suun­nat­tua kir­jet­tä ei aina­kaan tie­tääk­se­ni vie­lä ole polii­si jul­kais­sut. Eikä aina­kaan sil­loin, kun kir­joi­tit aloi­tuk­sen, se on varma. 

  Osmo, minus­ta on kyl­lä epä­rei­lua, että kun otsik­ko on “kenen syy”.. niin se min­ne usei­den miet­teet koh­dis­tu­vat, onkin sen­suu­rin pii­ris­sä. Eli älä sit­ten kysy, jos et hyväk­sy vas­tauk­sia. Eli mik­si kysyt, jos haluat vain mie­lei­siä­si vas­tauk­sia? Tyhmää!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 41. Tai­de­ai­nei­ta vähen­tä­nyt ja mate­ma­tiik­kaa ja äidin­kiel­tä lisän­nyt tehok­kuusa­jat­te­lu on vaka­va peda­go­gi­nen har­ha, joka hei­ken­tää nuor­ten kou­lu­viih­ty­vyyt­tä” (az)
  Ei mil­lään pahal­la, mut­ta lap­sel­le, jol­la ei ole vaa­dit­tu­ja lah­jo­ja, tai­de­ai­neet (ja lii­kun­ta ja käsi­työt) ovat kou­lu­viih­ty­vyyt­tä vähen­tä­vä teki­jä. Lukuai­nei­ta voi ope­tel­la, tai­de­ai­neet ja lii­kun­ta ovat armot­to­man eli­tis­ti­siä: huo­nok­si synnytään.
  “Tär­keim­män yksit­täi­sen oppiai­neen tuli­si olla vapaa­muo­toi­nen kes­kus­te­lu.” (az)
  Joten­kin täl­lai­nen ajat­te­lu tuo mie­leen iki­van­hat kon­ser­va­tii­vi­set mie­li­pi­teet sii­tä, miten rah­vaal­le on tur­haa ja vahin­gol­lis­ta opet­taa mitään muu­ta kuin uskon­toa. Kun ne osaa­vat olla hyviä kris­tit­ty­jä (az käyt­täi­si eri ilmai­sua, kos­ka kuu­luu eri uskon­to­kun­taan, mut­ta tar­koit­tai­si ihan samaa), niin se on sii­nä, mitään käy­tän­nön tie­to­ja ei tarvita.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 42. Mie­len­kiin­toi­sia poh­din­to­ja Anna-Lii­sa. Net­ti on eit­tä­mät­tä syn­nyt­tä­nyt ver­tais- ja vii­te­ryh­miä ääria­ja­tus­ten ympä­ril­le, joi­ta ei ennen inter­net­tiä niin hel­pos­ti muo­dos­tu­nut. Toi­saal­ta asial­le ei voi juri­di­ses­ti teh­dä yhtään mitään.

  Masen­taa kyl­lä tämän jutun uuti­soin­ti. Alkaen sii­tä MTV3:n rikos­toi­mit­ta­jas­ta, joka teon tapah­dut­tua etsiy­tyä teki­jän koti­ta­lon edus­tal­le kyse­le­mään ohi­kul­ki­joil­ta, että tie­sit­te­kö, että mur­haa­ja asui täs­sä? Tänään Ilta­leh­ti on tavoit­ta­nut Anna Abreun ja Ant­ti Tuis­kun ker­to­maan mie­li­pi­teen­sä tapah­tu­nees­ta. Sur­rea­lis­tis­ta. Juk­ka Paar­ma näkee osa­syyl­li­syy­den kovas­sa talouselämässä.
  Kaik­ki kes­kus­te­lu­foo­ru­mit ovat tie­tys­ti alus­ta läh­tien olleet täyn­nä äidin (ja Lin­ko­lan) syyl­lis­tä­mis­tä maa­il­man­vi­han tar­tut­ta­mi­ses­ta poi­kaan. Nyt täl­lä lin­kil­lä spe­ku­loi­vat myös — aina­kin — Turun Sano­mat (Lin­ko­lan puhe­lin­haas­tat­te­lua myö­ten) ja Ilta­leh­ti, ei tar­vin­nut odot­taa Seiskaa.

  En ymmär­rä mihin kai­kel­la mora­li­soin­nil­la lopul­ta täh­dä­tään. Meil­lä on inter­net, meil­lä on syväe­ko­lo­gia, mui­ta ääria­ja­tuk­sia, mah­dol­li­suus ampu­ma-ase­har­ras­tuk­seen ja luke­mat­to­mia nuo­ria mie­hiä jot­ka n. 16–25 vuo­den iäs­sä pää­ty­vät roman­ti­soi­maan väki­val­taa. Eivät nämä ole häviä­mäs­sä mihin­kään. Näi­den syyt­te­lyn sijaan, nii­den kans­sa pitäi­si oppia ja aut­taa lap­sia, nuo­ria elämään.

  Sik­si ereh­dyin ylem­pä­nä kir­joit­ta­maan kou­lu­jär­jes­tel­mäs­tä, tätä poh­ties­sa­ni, mut­ta nyt sekin tun­tuu vas­ten­mie­li­sel­tä, ja vies­tin voi­si mel­kein­pä pois­taa. Tun­tuu kuin kukin näke­myk­si­nem­me oli­sim­me haas­kal­la täs­sä kes­kus­te­lus­sa, sil­loin­kin kun yri­täm­me muo­toil­la, ettei asia näin oli­si, kuka syyt­tä­mäs­sä tahoa a tai b, tai vaa­ti­mas­sa asi­aa y tai x. Joten­kin tun­tuu, että nii­den pitäi­si olla oma kes­kus­te­lun­sa, eikä rat­sas­taa täl­lai­sil­la tapauk­sil­la, kun teois­ta ei ole edes tapah­tu­nut kuin päi­vä tai pari.

  Tämä tapaus kaik­ki­nen­sa, ihmis­ten reak­tioi­ta myö­ten (oma­ni mukaan lukien, ja var­maan tämän­kin vies­tin kir­joi­tus) tun­tuu joten­kin surul­li­sel­ta ja väärältä.

  Esil­lä ollei­den tie­to­jen perus­teel­la pojal­la oli kou­lu­ka­ve­rei­ta, ja aina­kin yksi ystä­vä, eikä hän var­si­nai­ses­ti ollut kos­kaan ollut kou­lu­kiusat­tu (ehkä tähän saa­daan vah­vis­tus myö­hem­min suun­taan tai toi­seen), ja aina­kin “Heli” sanoo, että tytöt symp­pa­si­vat Pek­kaa. Mie­leen jäi tämän lähim­män ystä­vän ker­to­mus, kuin­ka Pek­ka-Eric oli kal­ja­pul­lo kädes­sä viet­tä­mäs­sä juhan­nus­juh­laa mui­den ikäis­ten­sä kans­sa, ja kes­ken juh­lien ilmoit­taa läh­te­vän­sä kotiin kir­joit­ta­maan kir­jaa kave­rei­den pyy­täes­sä hän­tä jää­mään. Mitä täl­lai­seen voi sanoa? Ei yhtään mitään.

  En tie­dä ovat­ko muut samaa miel­tä, mut­ta ehdo­tan, että vies­ti­ket­jun voi­si sii­vo­ta ja sul­kea tai pois­taa kokonaan.

  Tämä on ollut masen­ta­vin uutis­ta­paus pit­kään aikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 43. äh kes­kus­te­lu menee nyt täy­sin vika­rai­teil­le, ja saa hen­ki­lö­koh­tai­sia sävyjä.

  300,000 syö masen­nus­lääk­kei­tä, luvut meni­vät sekaisin

  kou­lu­ky­sy­mys oli monen teki­jän koko­nai­suus jota ereh­dyin poh­ti­maan, ei yksit­täi­siä mer­ki­tyk­sel­tään vähä­pä­töi­siä koh­tia ivattavaksi

  vai­kut­ta­vat­ko per­heet vai koulu/kaveriympäristö enem­män per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­den syn­tyyn on pal­jon väi­tel­ty kysy­mys, sel­vä on että molem­mat ovat merkittäviä
  kou­luun voim­me poli­tii­kal­la vai­kut­taa, muu­hun emme niinkään

  lurk­ki, ei kysees­sä ollut todel­la­kaan mikään eli­tis­ti­nen kau­na “rah­vai­ta” vas­taan. ko. kal­tai­sen oppiai­neen on todet­tu paran­ta­van oppi­mi­se­del­ly­tyk­siä, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja kou­lu­viih­ty­vyyt­tä. otos on pie­ni, mut­ta lupaa­va. pää­dyin vain poh­ti­maan sitä vää­räs­sä yhteydessä

  olet oikeas­sa ettei­vät kaik­ki pidä tai­de­ai­neis­ta, mut­ta useim­mat kyl­lä (tämä­hän on sel­vi­tet­ty kyselyinkin).
  vain pie­nem­mät ryh­mä­koot (vaa­tii enem­män opet­ta­jia) voi­vat lopul­ta mah­dol­lis­taa suu­rem­man yksi­löi­dyn valin­nan­va­pau­den, joten nyky­ti­lan­tees­sa kysy­mys on rele­vant­ti, mut­ta tämä on vää­rä yhteys täl­le keskustelulle

  enem­pää en tähän ket­juun kir­joi­ta, joten ei kan­na­ta jat­kaa “väit­te­lyä”

  Osmo teh­köön joh­to­pää­tök­set esim. Eli­nan vies­tien sävys­tä, ja sopi­vat­ko ne tämän tra­ge­dian yhteyteen

  har­mit­taa, että ereh­dyin otta­maan osaa koko keskusteluun

  tun­tuu täy­sin väärältä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 44. Az kysyy:

  En tie­dä ovat­ko muut samaa miel­tä, mut­ta ehdo­tan, että vies­ti­ket­jun voi­si sii­vo­ta ja sul­kea tai pois­taa kokonaan.”

  Jos sinä tun­net täl­lä het­kel­lä syvää maa­il­man­tus­kaa (mikä sinän­sä on ymmär­ret­tä­vää), niin ei se kui­ten­kaan tar­koi­ta, että kes­kus­te­lu mei­tä jär­kyt­tä­neis­tä tapah­tu­mis­ta tuli­si tukah­dut­taa. Eihän sinun enää tar­vit­se tul­la tähän ket­juun, jos tun­net sen epämiellyttäväksi. 

  Maa­il­ma on kovin har­voin tis­mal­leen sel­lai­nen kuin sen toi­voi­si ole­van… edes parin met­rin säteellä

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 45. Täs­sä uuti­nen Afga­nis­ta­nis­ta. Tus­kin kukaan on edes huo­man­nut tääl­lä koto­suo­mes­sa. Tapah­tui pari päi­vää sit­ten myös. 

  http://plaza.fi/ulkomaat/afganistanin-itsemurhaiskussa-kuoli-kymmenia-lapsia

  Olen sit­ten lop­pue­lä­mä­ni hau­dan­va­ka­va, onhan tämä nyt monin­ker­tai­ses­ti vie­lä kama­lam­pi tra­ge­dia kuin Joke­la. Älä sinä­kään Az nau­ra enää kos­kaan.. älä edes hymyile.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 46. Eli­nan sen­su­roi­tu viesti

  Mara­ton­kir­joit­ta­ja Az (0,0001% hänen tekstistään):

  Ketään ei kan­na­ta syyt­tää tai syyl­lis­tää. Taus­ta­vai­kut­ti­mia on niin monia, ei nii­tä voi yksilöidä.”

  Kyl­lä minus­ta voi ihan rei­lus­ti syyt­tää van­hem­pia. Jos koto­na asu­va nuo­ri kas­vaa noin kie­roon ilman että miten­kään rea­goi­daan, niin kenen vika se sit­ten on ellei van­hem­pien? Gee­nien (no sii­nä­kin tapauk­ses­sa van­hem­pien)? Vai ihan itsen­sä vika?

  Kyse on sii­tä, ettei halu­ta­kaan näh­dä, miten omi­tui­nen ja eris­täy­ty­nyt friik­ki se oma fin­ni­naa­ma on. Ei halu­ta! Ei sit­ten­kään kun tämä yksi­näi­nen syn­kis­te­li­jä, sota­pe­lien pelaa­ja ja death metal ‑musan kuun­te­li­ja hank­kii aseen. Ei halu­ta näh­dä mitään!

  Voi, voi, ettei täs­sä nyt lii­kaa syyl­lis­tet­täi­si… Aina­han se on hal­li­tuk­sen vika ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen puut­teen.. Niin­hän se kor­rek­ti mant­ra menee!

  Olet­te­ko kuul­leet kas­va­tus­vas­tuus­ta? Outo käsi­te ehkä monel­le. Se tar­koit­taa sitä, että van­hem­mat ovat vas­tuus­sa sii­tä, että lap­ses­ta tulee yhteis­kun­ta­kel­poi­nen. Ja jos näyt­tää sil­tä, ettei ole tulos­sa, niin nis­ka­vil­lois­ta kiin­ni ja lähim­pään psy­kiat­ri­seen päi­vy­tyk­seen. Ja se on teh­tä­vä heti!

  Näin on jämp­ti! Ja itsel­lä­ni on sama­ni­käi­nen poi­ka, tie­dok­si vain, ettei joku luu­le vit­tu­mai­sek­si vanhaksipiiaksi…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 47. Lai­toin tuon Eli­nan vies­tin, vaik­ka sen aluk­si sen­su­roin­kin, kos­ka kes­kus­te­lu on joka tapauk­ses­sa täl­lä blo­gil­la ja eri­tyi­ses­ti muu­al­la­kin men­nyt suun­taan, jota yri­tin varjella. 

  Olen Eli­nan kans­sa eri miel­tä tuos­ta van­hem­poi­en syyt­tä­mi­ses­tä. Ensin­nä­kin kas­vat­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti lah­jak­kaan lap­sen kas­vat­ta­mi­nen, on jos­kus vaikeata. 

  Toi­sek­si kaik­ki eivät ole eivät­kä kos­kaan tule ole­maan­kaan hyviä van­hem­pia. Minä en tie­dä kysei­sen per­heen kotio­lois­ta mitään, jote puhun ylei­sel­lä tasol­la tar­koit­ta­mat­ta juu­ri hei­tä. Puhun vain tuos­ta Eli­nan julis­ta­mas­ta periaatteesta.

  Kos­ka huo­mat­ta­val­la osal­la van­hem­mis­ta on kas­va­tuson­gel­mia, yhteis­kun­ta, joka jät­tää kas­va­tus­vas­tuun vain vanhemmille,tulee koke­maan pal­jon epä­on­nis­tu­mi­sia. Lap­sen kas­vat­ta­mi­seen tar­vi­taan koko kylä. Sil­loin, kun omat van­hem­mat eivät ole aivan opti­maa­li­sia, ter­vees­sä yhteis­kun­nas­sa lap­si hakeu­tuu itses­tään johon­kin toi­seen seu­raan. Pri­va­ti­soi­tu­nees­sa yhteis­kun­nas­sa se ei vain onnis­tu. Sik­si tulee niin pal­jon huteja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 48. Kodin vas­tuus­ta minul­la on mie­les­sä­ni erään opet­ta­jan neu­vo van­hem­mil­le; Vaik­ka lap­sen­ne asiat ovat kuin­ka päin pee­tä, niin yrit­tä­kää roik­kua pai­dan­hel­mas­sa, se on tei­dän van­hem­pien osa. Ja ali­no­maan pitää kysyä, miten menee ja mis­sä ollaan. Tär­kein­tä lap­sel­le on tie­tää, että van­hem­mat välit­tä­vät hänestä.

  Tämä vies­ti ei ole Tuusu­laan, kun en tie­dä höy­kä­sen pöläys­tä surul­li­sen per­heen tilan­tees­ta. Eikä sil­lä ole enää mitään merkitystä.

  Asias­ta kol­man­teen. Minus­ta pitäi­si alkaa har­ras­taa kan­sa­lais­kas­va­tus­ta sii­tä, mitä netis­sä tapah­tuu ja miten vies­tei­hin pitää rea­goi­da. Myyr­mäen ja Tuusu­lan tapauk­sis­ta oli tie­toa netis­sä jo ennak­koon. Mik­si nuo­ret luki­jat eivät rea­goi­neet niihin.

  Jos yri­te­tään iskeä läpi aja­tus, että netis­sä kaik­ki val­vo­vat kaik­kia eli tun­te­vat vas­tuun myös toi­sis­ta, niin eikö se oli­si aika hyvä jut­tu. Ennen kyläyh­tei­sö val­voi asuk­kai­taan. Mik­sei net­ti­ky­läyh­tei­sö voi­si toi­mia samoin.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 49. Eli­na.
  “Näin on jämp­ti! Ja itsel­lä­ni on sama­ni­käi­nen poi­ka, tie­dok­si vain, ettei joku luu­le vit­tu­mai­sek­si vanhaksipiiaksi…”

  En luul­lut vanhaksipiiaksi.

  Pidän kuten­kin todel­la rauk­ka­mai­se­na toi­min­ta­na syyl­lis­tää ano­ny­mi­tee­tin suo­jis­ta tap­pa­jan vanhempia.

  Eli­nan kir­joi­tuk­sis­ta nousee minus­ta väis­tä­mät­tä esil­le yhtei­set piir­teet ampu­jan kanssa.
  Lähin­nä tar­koi­tan tuo­ta nai­via “yli-ihmi­su­hoa” — “Miten ette tajua, minä tajuan..!”
  Tai sitä har­hais­ta käsi­tys­tä, että on yksi­no­maan hänen hen­ki­lö­koh­tai­sen kyvyk­kyy­ten­sä ansio­ta, että hänen oma poi­kan­sa ei ole (tois­tai­sek­si) tap­pa­nut ketään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 50. Pidän kuten­kin todel­la rauk­ka­mai­se­na toi­min­ta­na syyl­lis­tää ano­ny­mi­tee­tin suo­jis­ta tap­pa­jan vanhempia.”

  Juu­ri näin. Var­sin­kin kun on näyt­töä ettei psy­kiat­ri­set sai­rau­det miten­kään itses­tään­sel­väs­ti ole redusoi­ta­vis­sa kas­va­tuk­ses­ta (tai edes ympä­ris­tös­tä koko­nai­suu­te­na) joh­tu­vak­si edes per­soo­nal­li­suus häi­riöi­den koh­dal­la. Var­sin­kin aso­si­aa­li­sen persoonallisuuden/psykopatian (joka siis on myös per­so­nal­li­suu­den häi­riö eikä rin­nas­tet­ta­vis­sa skit­so­fre­nian kans­sa) koh­dal­la on vah­vaa näyt­töä sai­rau­den bio­lo­gi­ses­ta poh­jas­ta. Yllä oli link­ki Psy­kiat­ri J. Täh­kän haas­tat­te­luun jos­sa hän koros­taa nime­no­maan var­hai­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mer­ki­tys­tä mut­ta huo­maut­tai­sin että J. Täh­kä on ns. psy­ko­dy­naa­mi­ses­ti suun­tau­tu­nut (nyky­ter­mi Freu­din aja­tuk­siin poh­jau­tu­vis­ta teorioista/malleista) ja psy­koa­na­lyy­si oli puo­li­vuo­si­sa­taa sit­ten ehdot­to­man vää­räs­sä skit­so­fre­nian ja autis­min syis­tä (syy­nä pidet­tiin äidin omi­nai­suuk­sia) ja tämä joh­ti sil­loin tur­haan van­hem­pien (tai tar­kem­min äidin) syyllistämiseen.

  -psyk. SH

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 51. Osmo:

  Lai­toin tuon Eli­nan vies­tin, vaik­ka sen aluk­si sen­su­roin­kin, kos­ka kes­kus­te­lu on joka tapauk­ses­sa täl­lä blo­gil­la ja eri­tyi­ses­ti muu­al­la­kin men­nyt suun­taan, jota yri­tin varjella.”

  Hyvä niin!

  Ihmet­te­lin­kin, kun älyk­kyys­kes­kus­te­lus­sa toit useam­paan­kin ottee­seen esiin arvoi­na­si sanan­va­pau­den, tabu­jen rik­ko­mi­sen ja avoi­men kes­kus­te­lun. Sit­ten sivuu­tet­tiin täs­sä kes­ku­te­lus­sa se kaik­kein yti­mis­tä ydin eli koti ja van­hem­mat… Ettei vain syyl­lis­tet­täi­si ketään! 

  Pek­ka halu­aa riitaa: 

  Pidän kuten­kin todel­la rauk­ka­mai­se­na toi­min­ta­na syyl­lis­tää ano­ny­mi­tee­tin suo­jis­ta tap­pa­jan vanhempia.”

  Sinul­la on var­mas­ti omat vah­vat syy­si lada­ta näin täy­sil­lä minua koh­ti. Tämä on kui­ten­kin ihan lail­li­nen foo­ru­mi, jos­sa saa kir­joit­taa ano­nyy­mi­na (Osmo päät­tää) ja niin kau­an kuin se on mah­dol­lis­ta pidän tämän oikeuden. 

  En koe syyl­lis­tä­vä­ni nyt juu­ri näi­tä van­hem­pia. Puhun ylei­sem­mäl­lä tasol­la kas­va­tus­vas­tuus­ta, mut­ta ymmär­rän, että koet asian tuol­la tavoin. Olen ymmär­tä­nyt, että olet var­sin lähei­nen ihmi­nen heille?

  Eli­nan kir­joi­tuk­sis­ta nousee minus­ta väis­tä­mät­tä esil­le yhtei­set piir­teet ampu­jan kanssa”

  Niin, eikö­hän meil­lä kai­kil­la ole yhtei­siä piir­tei­tä hänen kans­saan? Kyl­lä jokai­nen on jos­kus halun­nut räjäyt­tää maa­il­man tai aina­kin se vit­tu­mai­sim­man tyy­pin. En ole kui­ten­kaan kos­kaan suun­ni­tel­lut tap­pa­va­ni ketään puhu­mat­ta­kaan toteu­tuk­ses­ta, joten saat nyt kyl­lä perus­tel­la väit­tä­mä­si, tar­kem­min jos haluat jat­kaa kes­kus­te­lua. Mik­si juu­ri minä oli­sin se pahis?

  Tai sitä har­hais­ta käsi­tys­tä, että on yksi­no­maan hänen hen­ki­lö­koh­tai­sen kyvyk­kyy­ten­sä ansio­ta, että hänen oma poi­kan­sa ei ole (tois­tai­sek­si) tap­pa­nut ketään.”

  Yleen­sä ei tar­vi­tä mitään eri­tyis­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta kyvyk­kyyt­tä, jot­ta lap­ses­ta ei tule mas­sa­mur­haa­jaa. Tar­vi­taan eri­tyi­nen epä­ky­vyk­kyys, että näin käy..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 52. Sar­jas­sa Osmon tyh­jät (vaih­da kon­so­nant­ti tar­vit­taes­sa M‑kirjaimeksi) puheet: 

  kes­kus­te­lui on joka tapauk­ses­sa täl­lä blo­gil­la ja eri­tyi­ses­ti muu­yal­la­kin men­nyt suun­taan, jota yri­tin varjella.”

  Aika hur­ja aatos, että Osmo, 56 v. var­je­li­si kaik­kea medias­sa vel­lo­vaa kes­kus­te­lua, mut­ta kaik­ki­voi­pai­suus­ku­vi­tel­mat eivät ilmei­ses­ti ole vain mas­sa­mur­haa­jien ja kak­si­vuo­tiai­den oikeus. 

  Olen Eli­nan kans­sa eri miel­tä tuos­ta van­hem­poi­en syyt­tä­mi­ses­tä. Ensin­nä­kin kas­vat­ta­mi­nen, eri­tyi­ses­ti lah­jak­kaan lap­sen kas­vat­ta­mi­nen, on jos­kus vaikeata.”

  Jaa, että las­ten kas­vat­ta­mi­nen on vaikeaa…noh, öööö. mihin ver­rat­tu­na? Mikä on lauseen infor­maa­tio­ar­vo? Koi­rien­kin kas­vat­ta­mi­nen on vai­ke­aa tai minun on aina­kin erit­täin vai­kea pitää hen­gis­sä viher­kas­ve­ja… Lap­set ovat hen­gis­sä kyllä..

  Sit­ten vie­lä eri­tyi­ses­ti (huu­to­merk­ki) lah­jak­kaan lap­sen kas­vat­ta­mi­nen on erit­täin vai­ke­aa.? Onko täs­tä jotain tilas­to­ja? Oma 12 kym­pin oppi­laa­ni on ollut help­po kas­va­tet­ta­va minul­le. Ja Pekan­kaan kiusak­si ei omaa mas­sa­mur­haa­jan pro­fii­lia. Eli miten niin …? Link­ke­jä tilas­toi­hin, kii­tos. Mikä sii­nä on vai­ke­aa? Mik­si lah­jak­kaan lap­sen kas­va­tus on joten­kin eri­tyi­sen vai­ke­aa, kerro!

  Osmo jat­kaa kuo­le­mat­to­mia totuuksiaan: 

  Toi­sek­si kaik­ki eivät ole eivät­kä kos­kaan tule ole­maan­kaan hyviä vanhempia”

  Tämä­pä yllä­tys.…, nyt kyl­lä hau­ko­tut­taa sii­hen mal­liin, että pak­ko vetäy­tyä yöpuulle. 

  Lap­sen kas­vat­ta­mi­seen tar­vi­taan koko kylä”

  Vali­tet­ta­vas­ti se “kylä” muo­dos­tuu vain yksin­ker­tai­ses­ti ter­veen per­heen ihmis­suh­teis­ta. Ter­veel­lä per­heel­lä on ympä­ril­lään suku­lai­set, naa­pu­rit, tut­ta­vat, ystä­vät ja ne satun­nai­set ter­veh­ti­jät ja kaik­kien näi­den lap­set. Ei ole mitään kylää ilman yksik­köä, joka sen yhtei­sön ympä­ril­leen luo. 

  (ja opet­te­le nyt saa­ke­li käyt­tä­mään näp­pis­tä niin, että joka toi­nen sana ois ees oikein)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 53. Ymmär­rän ihmis­ten hätää ja rai­voa ja sit­ten taas en. Rai­voa on kuu­lem­ma aiheut­ta­nut, että ampu­jan isä on omis­ta­nut kita­ra­soo­lon kuol­leel­le pojal­leen. Kyl­lä kai per­he saa sur­ra myös omaa mene­tys­tään? Omal­la taval­laan se on jopa suu­rem­pi kuin ammut­tu­jen per­hei­den menetys. 

  Jos hei­dän poi­kan­sa oli­si amfe­ta­mii­ni­höy­ryis­sä varas­ta­nut kuor­ma-auton ja aja­nut päin pik­ku­bus­sia, jos­sa täs­mäl­leen samat ihmi­set oli­si­vat kuol­leet, eivät­kö he oli­si yhtä kuol­lei­ta ja yhtä epä­oi­keu­den­mu­kai­ses­ti kuol­lei­ta kuin nyt. Otsi­kot vain oli­si­vat olleet vähän pienempiä.

  Suun­ni­tel­mal­li­suus tekee teos­ta kata­lam­man, mut­ta ei uhreis­ta sen kuolleempia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 54. Saa­vat­han ne omaa mene­tys­tään sur­ra, ei kai sitä kukaan kiel­lä. Mut­ta aika irvo­kas­ta jul­kis­taa netis­sä täl­lai­nen “oodi san­ka­ril­le”- hen­ki­nen jut­tu. Suri­si­vat nyt ihan itsek­seen hiljaisuudessa. 

  Sii­tä­hän ne tap­pouh­kauk­set­kin niil­le läh­ti. On se nyt äärim­mäi­sen louk­kaa­vaa ja irvo­kas­ta uhrien omai­sil­le tääl­lai­set kuulumiset. 

  Ihme, että joi­den­kin sym­pa­tiat tun­tu­vat ole­van vain tämän mur­haa­jan ja mur­haa­jan per­heen puolella?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 55. Eli­na:
  “Sinul­la on var­mas­ti omat vah­vat syy­si lada­ta näin täy­sil­lä minua koh­ti. Tämä on kui­ten­kin ihan lail­li­nen foo­ru­mi, jos­sa saa kir­joit­taa anonyymina”

  En yrit­tä­nyt estää sinua lymyi­le­mäs­tä pen­saas­sa ja rois­ki­maan siel­tä kom­ment­te­ja­si. Tote­sin vain että se on mie­les­tä­ni raukkamaista.

  Minus­ta on aivan OK kir­joit­taa nimi­mer­kil­lä, kun kir­joi­te­taan asiois­ta. Kun kir­joi­te­taan toi­ses­ta ihmi­ses­tä, jon­ka hen­ki­löl­li­syys tun­ne­taan, vain kur­jim­mat pel­ku­rit pii­lou­tu­vat ano­ny­mi­tee­tin taakse.

  Eli­na:
  “Yleen­sä ei tar­vi­tä mitään eri­tyis­tä hen­ki­lö­koh­tais­ta kyvyk­kyyt­tä, jot­ta lap­ses­ta ei tule mas­sa­mur­haa­jaa. Tar­vi­taan eri­tyi­nen epä­ky­vyk­kyys, että näin käy..”

  Kun ilmei­ses­ti olet kes­ki­mää­räis­tä älyk­kääm­pi ja kyvyk­kääm­pi, niin ker­rot­ko mikä Joke­lan tap­pa­jan kas­va­tuk­ses­sa on men­nyt pie­leen, ja kuin­ka hänen saa­ma kas­va­tus on poi­ken­nut sii­tä, jota sinä itse olet antanut.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 56. En osaa eri­tel­lä, mut­ta olen Osmo Soi­nin­vaa­ran auto­ko­la­ri­rin­nas­tuk­sen kans­sa samaa miel­tä. Ajat­te­len, että ihmi­set jou­tui­vat onnet­to­muu­den uhreik­si ja haluan kun­nioit­taa hei­tä. Moni asia meni pahas­ti ja yhtä aikaa vikaan ja vaka­va onnet­to­muus sat­tui. Jos tämä oli sat­tu­ma yksi mil­joo­nis­ta, niin se tus­kin tois­tuu. Jos tämän­ta­pais­ten onnet­to­muuk­sien ris­ki on suu­rem­pi kuin oli luul­tu, täy­tyy varau­tu­mis­ta (mm. ase­kont­rol­li) lisä­tä. Mut­ta tämä on yksi teki­jä yhteis­kun­nal­li­ses­sa koko­nais­tur­val­li­suu­des­sa, joka tie­tys­ti on ensiar­voi­nen asia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 57. Pek­ka,

  On aivan nor­mien mukais­ta kes­kus­tel­la netis­sä nimi­mer­kil­lä jul­ki­suu­den hen­ki­löis­tä ja sitä­hän nämä Auvi­sen van­hem­mat täl­lä het­kel­lä ovat, vaik­ka­kin var­mas­ti erit­täin vastentahtoisesti. 

  En sitä pait­si ole sano­nut näis­tä nimen­omai­sis­ta hen­ki­löis­tä mitään, olen vain kir­joit­ta­nut kas­va­tus­vas­tuus­ta ylei­sel­lä tasol­la. Isän net­ti­se­koi­lu­ja kita­ra­soo­lo­jen­sa kans­sa pidän todel­la har­kit­se­mat­to­mi­na enkä ihmet­te­le, että sai vihat nis­kaan­sa. Täs­sä­kään koh­das­sa en kui­ten­kaan moit­ti­nut hän­tä ihmi­se­nä, vaan tekoa. 

  vain kur­jim­mat pel­ku­rit pii­lou­tu­vat ano­ny­mi­tee­tin taakse.”

  Mik­si sol­vaat? Kiis­tän ole­va­ni kur­ja pel­ku­ri, vaik­ka nai­se­na haluan netis­sä esiin­tyä anonyymina.

  Jos vält­tä­mät­tä haluat tie­tää koko nime­ni, niin Osmo sen tie­tää kyl­lä. En vain nyt tie­dä, mihin sitä aiot käyt­tää ja vai­ku­tat niin aggre­sii­vi­sel­ta, että täy­tyy har­ki­ta. Tääl­lä aion kir­joit­taa jat­kos­sa­kin Eli­na­na oli aihe mikä tahansa. 

  Kas­va­tus­vas­tuus­ta:

  Minus­ta on ihmeel­lis­tä, että jos nuo­ri hais­tat­te­lee opet­ta­jil­le ja töh­rii rati­koi­ta, niin syyt­tä­vä sor­mi osoit­taa ilman muu­ta koti­kas­va­tuk­seen. Sit­ten, kun nuo­ri ampuu nau­raen ja huu­taen val­lan­ku­mous­ta kah­dek­sal­ta ihmi­sel­tä hen­gen, niin yhtäk­kiä kodil­la ei ole­kaan osaa eikä arpaa. 

  Tämä las­ke­va line­aa­ri­nen yhtä­lö siis menee: mitä pie­nem­pi rike, sitä suu­rem­pi van­hem­pien vas­tuu, mitä kama­lam­pi rikos, ei vas­tuu­ta siis ollen­kaan? Ei ymmär­rä pie­ni minä tätä. Selit­täi­si­kö joku?

  Luu­len, että ihmi­set käyt­täy­ty­vät näin defen­sii­vi­ses­ti sik­si, että pel­kää­vät kuol­lak­seen, että hei­dän lap­sen­sa teki­si­vät jotain vas­taa­vaa. He siis irti­sa­nou­tu­vat jo etu­kä­teen jyr­käs­ti täl­lä tavoin mis­tään vas­tuun­kan­nos­ta. Syyl­li­syys ja häpeä ovat surua vai­keam­pia tun­tei­ta käsitella. 

  Pek­ka arvelee:

  Kun ilmei­ses­ti olet kes­ki­mää­räis­tä älyk­kääm­pi ja kyvykkäämpi” 

  En tie­dä mis­tä olet tämän käsi­tyk­sen saa­nut, en ota kantaa. 

  Kas­va­tan lap­sia­ni niin, että meil­lä on mah­dol­li­sim­man avoi­met välit. Tie­dän, mitä he ajat­te­le­vat mis­tä­kin, mitä teke­vät ja miten suh­tau­tu­vat omiin ja mui­den aja­tuk­siin ja tekemisiin. 

  Tämä ei tar­koi­ta sitä, että joka kes­ki­kal­ja­pul­lon kork­kauk­sen tie­täi­sin, mut­ta tie­dän suun­ta­vii­vat hyvin. Seu­raan las­te­ni teke­mi­siä siten, että jos jokin näyt­tää poik­kea­val­ta, otan sen heti puheek­si hei­dän ja myös ulko­puo­lis­ten kans­sa saa­da­ka­se­ni eri­lai­sia näkö­kul­mia ja mah­dol­li­sim­man syvän pers­pek­tii­vin asi­aan. Kyl­lä meil­lä on täl­lai­sia tilan­tei­ta ollut pal­jon­kin. En ummis­ta sil­miä­ni vai­keil­ta­kaan asioil­ta. Van­hin poi­ka­ni on mm. ollut ESY-luo­kal­la yhden lukukauden. 

  Seu­raan myös poi­kie­ni netin käyt­töä, mut­ta eivät tun­nu tun­te­van mitään vetoa väki­val­taan. Jos huo­mai­sin pie­nim­piä­kään viit­tei­tä sel­lai­ses­ta arvo­maa­il­mas­ta lap­sil­la­ni kuin Auvi­sel­la oli, tur­vau­tui­sin välit­tö­mäs­ti inten­sii­vi­seen tera­peut­ti­seen apuun. Mikään pil­le­ri­purk­ki kou­ras­sa ei siel­tä lähdettäisi. 

  En tie­dä, mikä on Auvi­sen kas­va­tuk­ses­sa on men­nyt pie­leen, mut­ta jotain fun­da­men­taa­lis­ta se tie­tys­ti on. Aina­kin van­hem­mat ovat kään­tä­neet ongel­mil­le jos­sain vai­hee­sa selkänsä. 

  Las­tenp­sy­kiat­rian eri­kois­lää­kä­ri Rai­sa Caccia­to­re arve­li lap­suu­den kaik­ki­voi­pai­suus­ku­vi­tel­mien jää­mis­tä pääl­le tie­tyn­lai­sen lap­sen idea­li­soin­nin vuok­si. Mut­ta asian­tun­ti­jat ovat luon­nol­li­ses­ti nyt hyvin varo­vai­sia sanois­saan. Var­si­nai­sia diag­noo­se­ja­han ei kuol­leis­ta tehdä. 

  Kun oma mität­tö­myys sit­ten tör­mäyk­ses­sä ulko­maa­il­man kans­sa ikään kuin pal­jas­tuu, pans­sa­rik­si muo­dos­te­taan mui­den ali-ihmi­syys ja oma jumal­lal­li­suus. Tätä­hän näkee ympä­ris­tös­sä pie­ni­muo­toi­sem­pa­na jat­ku­vas­ti. Jokai­nen tun­tee tyy­pin, joka pitää itse­ään mui­ta parem­pa­na. His­to­rias­ta sit­ten tie­de­tään ne tyy­pit, joil­la tämä ajat­te­lu on men­nyt överiksi. 

  Van­hem­mat ovat lai­min­lyö­neet täs­sä tapauk­ses­sa lap­seen­sa tutus­tu­mi­sen. Kyl­lä koto­na asu­van nuo­ren mie­len maa­il­ma ja sen muu­tok­set täy­tyy van­hem­pien ais­tia. Jos nuo­ri pelaa kaik­kein raa­im­pia väki­val­ta­pe­le­jä tun­ti­kausia päi­väs­sä, ja hank­kii aseen, niin van­hem­pien tulee ihan vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa rea­goi­da. Uskon kyl­lä, että myö­häis­tä se oli­si ollut aseen hank­ki­mi­sen ja mani­fes­tin jäl­keen, valitettavasti. 

  Tämä tulee ole­maan minun mie­li­pi­tee­ni lop­puun asti, vaik­ka oma poi­ka­ni teki­si jotain täl­lais­ta, mitä kovas­ti tun­nut toi­vo­van. Minut saa sit­ten kyl­lä syyl­lis­tää ja pitää­kin syyl­lis­tää. Saat olla, Pek­ka, ensim­mäi­se­nä heit­tä­mäs­sä kiviä.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 58. Eli­na: “Sii­tä­hän ne tap­pouh­kauk­set­kin niil­le läh­ti. On se nyt äärim­mäi­sen louk­kaa­vaa ja irvo­kas­ta uhrien omai­sil­le tääl­lai­set kuulumiset.”

  Ovat­ko Auvi­set syy­päi­tä tätä kaut­ta mui­den­kin Tuusu­las­sa asu­vien Auvis­ten saa­miin uhkai­lui­hin? Siis sel­lais­ten hen­ki­löi­den, jot­ka eivät edes per­het­tä tunne…

  Tap­pouh­kai­lu aiheen tii­moil­ta lähen­te­lee hup­suu­den huip­pua. Mut­tei yksin. 

  Ihme, että joi­den­kin sym­pa­tiat tun­tu­vat ole­van vain tämän mur­haa­jan ja mur­haa­jan per­heen puolella?”

  Se vai­ku­tel­ma tul­lee sik­si, että puhe on ollut lähin­nä mur­haa­jan per­hees­tä eikä uhrien per­heis­tä. Minun sym­pa­tia­ni saa­vat molem­mat, mut­ta Oden tavoin näen, että mur­haa­jan per­heen mene­tys on hiu­kan oman­lai­nen­sa ja ehkä hiu­kan muser­ta­vam­pi, sil­lä hei­dän mene­tyk­seen­sä liit­tyy syyl­li­syys, jota mui­den per­hei­den ei tar­vit­se kantaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 59. Eli­na.
  Sii­tä miten asiat ovat, ei voi pää­tel­lä, kuin­ka nii­den pitäi­si olla.
  Vaik­ka netis­sä hen­ki­löön käy­vä loan­heit­to ano­nyy­mi­nä oli­si “nor­mi”, ei se tee minus­ta sitä yhtään reilummaksi.

  Kyl­lä minä tie­dän sinun oikean hen­ki­löl­li­syy­te­si, mut­ta en ole aja­tel­lut käyt­tää sitä mihinkään.
  Agres­sii­vi­suu­des­ta minul­la on juu­ri päin­vas­tai­nen käsi­tys kuin sinul­la. En tie­dä, kum­pi­ko meis­tä oli­si todel­li­suu­des­sa agres­sii­vi­sem­pi. Sinun näen­näi­nen agres­sii­vi­suus voi olla hei­jas­tus­ta ano­ny­mi­tee­tis­tä, joka “vapaut­taa” ihmi­sen osit­tain moraa­lis­ten tun­tei­den kahleista. 

  Koti­kas­va­tuk­sen ja Joke­lan mur­he­näy­tel­män yhtey­des­tä kasaa­ma­si kehä­pää­tel­mä jat­kaa kun­niak­kaas­ti Spe­den aloit­ta­maa “nai­sen logiik­ka” ‑sar­jaa.
  Nor­maa­lil­la logii­kal­la ei oli­si­kaan mah­dol­lis­ta ker­toa mitään sel­lai­ses­ta asias­ta, jos­ta ei tie­dä mitään.

  Ode on minus­ta oikeas­sa sii­nä, että tap­pa­jan omais­ten osa on lopul­ta vie­lä kur­jem­pi kuin uhrien omais­ten. Help­poa ei ole kum­mil­la­kaan, mut­ta tap­pa­jan omai­set saa­vat myö­tä­tun­non sijaan nimet­tö­mien idioot­tien ja bes­serwis­se­rei­den vihat nis­kaan­sa. Luu­len että he tun­ti­si­vat surun lisäk­si syyl­li­syyt­tä ja häpe­ää riit­tä­väs­ti ilman ulko­puo­lis­ten “apua­kin”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 60. Minä­kin Eli­nan tapaan tuo­mit­sen jyr­käs­ti isän toi­min­nan. Hal­vek­sit­ta­vaa tosi­aan tuol­lai­nen “oodi kuol­leel­le” ‑jut­tu … Het­ki­nen, tsek­ka­sin tuos­sa jutun. Ei se isä mitään oodia jul­kais­sut­kaan, kun­han omis­ti erään aiem­min kil­pai­luun lähet­tä­män­sä soo­lon pojal­leen, pyy­si ettei sitä äänes­tet­täi­si, ker­toi ettei tie­dä kos­ka seu­raa­van ker­ran osal­lis­tui­si ja syyt­ti lopuk­si har­hai­le­via aja­tuk­si­aan vies­tin­sä sekavuudesta.

  Sori pik­ku moka.

  (Mut­ta kyl­lä me Eli­nan kans­sa oltai­siin kui­ten­kin hoi­det­tu jut­tu tyy­lik­kääm­min, kir­kas­jär­ki­sem­min. Var­ma­na oltais.)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 61. Pek­ka,

  Vaik­ka netis­sä hen­ki­löön käy­vä loan­heit­to ano­nyy­mi­nä oli­si “nor­mi”, ei se tee minus­ta sitä yhtään reilummaksi.”

  Voi­sit­ko osoit­taa ne koh­dat, mis­sä mie­les­tä­si olen syyl­lis­ty­nyt loan­heit­toon jota­ku­ta hen­ki­löä koh­taan, että muut­kin voi­vat arvioi­da asiaa?

  Kyl­lä minä tie­dän sinun oikean hen­ki­löl­li­syy­te­si, mut­ta en ole aja­tel­lut käyt­tää sitä mihinkään.”

  Omaat sit­ten yli­luon­nol­li­sia kyky­jä, kos­ka aina­kaan Osmo ei sitä ole sinul­le ker­to­nut. Mut­ta, jos tie­dät niin hyvä niin, ei minul­la mitään salat­ta­vaa ole.…

  Agres­sii­vi­suu­des­ta minul­la on juu­ri päin­vas­tai­nen käsi­tys kuin sinul­la. En tie­dä, kum­pi­ko meis­tä oli­si todel­li­suu­des­sa agres­sii­vi­sem­pi. Sinun näen­näi­nen agres­sii­vi­suus voi olla hei­jas­tus­ta ano­ny­mi­tee­tis­tä, joka “vapaut­taa” ihmi­sen osit­tain moraa­lis­ten tun­tei­den kahleista. ”

  En minä­kään tie­dä kum­pi meis­tä oli­si todel­li­suu­des­sa aggres­sii­vi­sem­pi, enkä ehkä halua tie­tää­kään. Voi hyvin olla, että minä.. Sinä­hän vai­ku­tat itse Rau­han Ruhtinaalta. 

  Koti­kas­va­tuk­sen ja Joke­lan mur­he­näy­tel­män yhtey­des­tä kasaa­ma­si kehä­pää­tel­mä jat­kaa kun­niak­kaas­ti Spe­den aloit­ta­maa “nai­sen logiik­ka” ‑sar­jaa.
  Nor­maa­lil­la logii­kal­la ei oli­si­kaan mah­dol­lis­ta ker­toa mitään sel­lai­ses­ta asias­ta, jos­ta ei tie­dä mitään.”

  Nyt siis jo hyö­kä­tään suku­puol­ta­ni vas­taan. Ker­rot lähin­nä itses­tä­si näil­lä rima­na­li­tuk­sil­la, tajuat­ko sen. 

  tap­pa­jan omais­ten osa on lopul­ta vie­lä kur­jem­pi kuin uhrien omaisten.” 

  Näin minä­kin ajat­te­len. Sil­ti minul­la saa olla näke­myk­siä asias­ta ja kai­kil­la saa olla. Tie­dän muu­ten enem­män kuin arvaatkaan..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 62. Mut­ta kyl­lä me Eli­nan kans­sa oltai­siin kui­ten­kin hoi­det­tu jut­tu tyy­lik­kääm­min, kir­kas­jär­ki­sem­min. Var­ma­na oltais.”

  Joo.. niin oltaiskiii

  Jos nyt jotain oli heti omis­tet­ta­va, niin kai­kil­le uhreil­le tie­ten­kin. Itse oli­sin ollut toden­nä­köi­ses­ti hil­jaa. Mut­ta eihän sitä tie­dä, miten sho­kis­sa toimii.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 63. Nai­sen logiik­ka” on minus­ta käsi­te, joka ei todel­li­suu­des­sa ole suku­puo­leen liit­ty­vä ominaisuus.
  Se, että sinä käy­tät kes­kus­te­lus­sa “nai­sen logiik­kaa”, ja olet nai­nen, on uskoak­se­ni puh­das tilas­tol­li­nen sattuma.
  “Nai­sen logiik­ka” on alku­pe­räi­ses­sä muo­dos­sa komiik­kaa, mut­ta tosis­saan käy­tet­ty­nä tragikomiikkaa.

  Arvaat muu­ten enem­män kuin tiedätkään…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 64. Pek­ka Rauk­ko kirjoitti:
  “Kun ilmei­ses­ti olet kes­ki­mää­räis­tä älyk­kääm­pi ja kyvyk­kääm­pi, niin ker­rot­ko mikä Joke­lan tap­pa­jan kas­va­tuk­ses­sa on men­nyt pie­leen, ja kuin­ka hänen saa­ma kas­va­tus on poi­ken­nut sii­tä, jota sinä itse olet antanut.”

  Tämän toi­sen Pekan äiti on Mikae­la “Micco” Vuo­rio. Vuo­rio toi­mii Elon­ke­hä ry:n rahas­ton­hoi­ta­ja. Tämän pitäi­si herät­tää joi­tain aja­tuk­sia itse kussakin.

  Elon­ke­hä ry:n hal­li­tus 2007

  Puheen­joh­ta­ja: Eetu Myllymäki
  Vara­pu­heen­joh­ta­ja: Samu Tirronen
  Sih­tee­ri: Göran Ekström
  Rahastonhoitaja:Mikaela Vuo­rio (sur­maa­jan äiti)
  Jäsen: Piia Häkkinen
  Jäsen: Pent­ti Linkola
  Varajäsen:Anni Kytömäki
  Vara­jä­sen: Tai­to Mikkonen
  Vara­jä­sen: Eero Paloheimo

  En tie­dä Sinus­ta — Pek­ka — mut­ta aina­kin minä olen tutus­tu­nut erään tämän saman yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­nen mie­li­pi­tei­siin ja kir­joi­tuk­siin. Minun ymmär­tääk­se­ni näis­sä pii­reis­sä Pent­ti Lin­ko­laa pide­tään suo­ma­lai­sit­tain erää­nä tär­keim­pä­nä syväe­ko­lo­gian oppimestareista.

  Syväe­ko­lo­gian kah­dek­san tee­siä Arne Nae­sin ja Geor­ge Ses­sion­sin mukaan kuu­lu­vat seuraavasti:

  1. Inhi­mil­li­sen ja ei inhi­mil­li­sen elä­män hyvin­voin­ti ja kukois­tus ovat
  arvo­ja sinän­sä. Nämä arvot ovat itse­näi­siä riip­pu­mat­ta ei-inhimillisen
  maa­il­man hyö­dyl­li­syy­des­tä inhi­mil­li­siin tarkoituksiin. 

  2. Elä­män­muo­to­jen rik­kaus ja moni­nai­suus edis­tä­vät näi­den arvojen
  toteu­tu­mis­ta ja ovat arvo­ja itsessään. 

  3. Ihmi­sel­lä ei ole oikeut­ta vähen­tää tätä rik­kaut­ta ja moninaisuutta
  lukuun otta­mat­ta elä­mäl­le vält­tä­mät­tö­mien tar­pei­den tyydyttämistä. 

  4. Ihmi­se­lä­män ja kult­tuu­rin kukois­tus edel­lyt­tää ihmispopulaation
  olen­nais­ta vähen­tä­mis­tä. Ei-inhi­mil­li­sen elä­män kukois­tus vaa­tii tätä
  vähennystä.

  5. Nykyi­nen ihmi­sen puut­tu­mi­nen ei-inhi­mil­li­seen maa­il­maan on kohtuuton
  ja tilan­ne huo­no­nee nopeasti. 

  6. Poli­tiik­kaa on sik­si muu­tet­ta­va. Muu­tos vai­kut­taa taloudellisiin,
  tek­no­lo­gi­siin ja ideo­lo­gi­siin perus­ra­ken­tei­siin. Sii­tä seuraava
  asian­ti­la tulee ole­maan syväs­ti eri­lai­nen nykyi­seen verrattuna. 

  7. Ideo­lo­gi­nen muu­tos on pää­osin elä­män laa­dun arvos­ta­mis­ta yhä
  kor­keam­man elin­ta­son tavoit­te­lun sijas­ta. Tulee ole­maan syvä tietoisuus
  eros­ta suu­ren ja mer­kit­tä­vän välillä. 

  8. Niil­lä, jot­ka alle­kir­joit­ta­vat edel­lä ole­vat koh­dat, on velvollisuus
  joko suo­raan tai epä­suo­ras­ti yrit­tää pan­na toi­meen välttämättömät
  muutokset.”

  Kuten jo tote­sin — en vie­lä juu­ri­kaan kom­men­toi. Kyse­len ja seu­raan mihin suun­taan kes­kus­te­lu liikkuu.

  En todel­la­kaan tie­dä — mut­ta sen tie­dän, että tois­ten syyt­te­lyn sijaan kan­nat­tai­si kai­kis­sa pii­reis­sä kat­sel­la hie­man pei­lin suun­taan ja miet­tiä löy­tyi­si­kö siel­tä ken­ties osa­syi­tä tapahtuneeseen?

  Vih­rey­des­sä­kin on tum­mia — jopa mus­tia — sävyjä.

  Ja toi­von todel­la, että Ode jul­kai­see myös tämän kommentin.
  Kir­joi­tin jotain aikai­sem­min tosi­asioi­den tunnustamisesta.…

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 65. Jul­kai­sin, kos­ka Kul­ler­vo saa tämän vies­tin jul­ki kui­ten­kin jossain.

  Nämä lin­ko­la­lai­set ja palo­hei­mo­lai­set eivät ole kos­kaan olleet suu­res­sa suo­sios­sa­ni, enkä minä hei­dän, mut­ta minus­ta on vää­rin syyt­tää hei­tä täs­tä tapah­tu­mas­ta. On help­po löy­tää molem­mil­ta teks­te­jä, joi­ta voi kuvi­tel­la mur­haa­jan käyt­tä­neen toi­min­tan­sa perus­tei­na, mut­ta kyl­lä ne esi­ku­vat todel­li­suu­des­sa löy­ty­vät Yhdys­val­lois­ta. Kun mie­li järk­kyy niin se järkkyy.

  Leh­dis­töä var­ten fak­ta­na kui­ten­kin todet­ta­koon, että Mikae­la Vuo­rio on eron­nut vih­reis­tä ja myös Tuusu­lan val­tuus­to­ryh­mäs­tä ja liit­ty­nyt Tuusu­lan Puo­les­ta ryhmään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 66. Kan­nat­tai­si­ko sil­ti kat­soa peiliin?

  Vih­reis­sä pii­reis­sä on — ylei­ses­ti — help­po syy­tel­lä natio­na­lis­te­ja sodan­liet­so­jik­si ja rasis­teik­si — ja kovin vai­ke­aa löy­tää omas­sa aat­tees­saan mitään vikaa.

  Ihmi­nen joka pitää itse­ään ja aatet­taan vir­heet­tö­mä­nä on omas­ta mie­les­tä­ni lui­su­nut var­sin kau­as inhimillisyydestä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 67. Kul­ler­vo:
  “En tie­dä Sinus­ta — Pek­ka — mut­ta aina­kin minä olen tutus­tu­nut erään tämän saman yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäse­nen mie­li­pi­tei­siin ja kir­joi­tuk­siin. Minun ymmär­tääk­se­ni näis­sä pii­reis­sä Pent­ti Lin­ko­laa pide­tään suo­ma­lai­sit­tain erää­nä tär­keim­pä­nä syväe­ko­lo­gian oppimestareista.”

  Olen tutus­tu­nut ilmei­ses­ti kaik­kien esit­tä­mä­si lis­tan ihmis­ten aja­tuk­siin. Tilaan nimit­täin leh­teä, jota yhdis­tys julkaisee.
  Usei­ta lis­tan ihmi­sis­tä tun­nen myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti (mm. Mikaelan).
  Lin­ko­laa en tun­ne, mut­ta hänen aja­tuk­siin olen kyl­lä ensim­mäi­sen ker­ran tutus­tu­nut jo vuo­si­kym­me­niä sit­ten, ja arvos­tan hän­tä sel­väs­ti enem­män kuin Ode. En tosin niin­kään yhteis­kun­nal­li­se­na ajat­te­li­ja­na, kuin todel­li­suu­den tark­ka­nä­köi­se­nä hah­mot­ta­ja­na ja älyl­li­ses­ti rehel­li­se­nä ihmisenä.
  Jos kui­ten­kin aja­tel­laan, että Lin­ko­laa luke­mal­la tulee jouk­ko­sur­maa­jak­si, niin arvos­te­lu­ky­vys­sä on minus­ta kota­lai­sen run­saas­ti toi­vo­mi­sen varaa.

  Syväe­ko­lo­gi­aa en ymmär­rä sen osin “mys­tis­ten” ja rajoit­tu­nei­den käsi­tys­ten vuok­si, mut­ta on sii­nä val­ta­van pal­jon enem­män jär­keä, kuin val­taus­kon­nos­sam­me, markkinauskossa.

  Joke­lan sur­mien kans­sa sama­na päi­vä­nä kat­soin TV:stä tois­ta­kin traa­gis­ta “tapah­tu­maa” — edus­kun­nan kes­kus­te­lua ilmas­ton­muu­tok­ses­ta. Siel­lä esi­tet­tiin täy­sin jär­jet­tö­miä ja moraa­lit­to­mia aja­tuk­sia, joi­den seu­rauk­se­na voi tule­vai­suu­des­sa kuol­la mil­joo­nia ihmi­siä ja luke­mat­to­mat muut jou­tua elä­mään sie­tä­mät­tö­mis­sä oloissa.
  Ter­ve ihmi­nen kes­tää sitä­kin soo­paa kuun­nel­la ilmei­ses­ti loput­to­miin, mut­ta mie­lel­tään järk­ky­neel­le se voi aiheut­taa tuhoi­saa käytöstä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 68. > Kai­kis­ta vähi­ten haluan syyt­tää polii­sia mis­tään, kos­ka en
  > kadeh­di hei­tä. Kui­ten­kin, kos­ka pahoin pel­kään, että
  > täl­lai­sia tilan­tei­ta tulee vas­taan lisää, haluai­sin tehdä
  > tyh­män kysy­myk­sen. Vuon­na 2001 menin lentokoneella
  > Itä­val­taan pyö­räi­le­mään, Wie­nin len­toa­se­mal­la joku oli
  > jät­tä­nyt mat­ka­lau­kun kes­kel­le käy­tä­vää. Hal­li tyhjennettiin,
  > mut­ta pys­tyin kui­ten­kin käy­tä­vän pääs­tä katsomaan,
  > kuin­ka Mic­he­lin-mie­hen näköi­nen kave­ri kävi hakemassa
  > “pom­min” pois ja sijoit­ti sen pans­sa­roi­tuun säi­li­öön. Jos
  > pom­mia vas­taan voi pukeu­tua, täy­tyy olla ole­mas­sa myös
  > haar­nis­ka pis­too­lia vas­taan. Ymmär­tääk­se­ni kului aika
  > kau­an sii­tä, kun “koh­de” oli ampu­nut itse­ään, sii­hen kun
  > lää­kin­tä­hen­ki­lö­kun­ta pää­si kat­so­maan, voi­ko uhrien
  > hyväk­si teh­dä mitään.

  Kuin­ka tyh­mä voi joku kan­san­edus­ta­ja olla! Kom­ment­tia tulee, jäl­ki­kä­teen tie­tys­ti kun fak­tat ovat selvillä. 

  Polii­sil­la ei ollut mitään tie­toa ampu­jan asees­ta tai edes asei­den luku­mää­räs­tä. Polii­sin ainoa kuu­lo­ha­vain­to oli, kun polii­sia koh­ti ammut­tiin. Sii­nä tilan­tees­sa ei pys­ty var­muu­del­la sano­maan, että kysees­sä oli 22-kalii­be­ri­nen ase, jon­ka luo­te­ja vas­taan luo­ti­lii­vit kyl­lä tehoa­vat. Tosin pää­tä nekään eivät suo­jaa. Tuleen vas­taa­mi­nen oli­si myös ollut ris­kial­tis­ta, sil­lä lähel­lä juok­si pal­jon pake­ne­via lap­sia. Eikä ampu­ja var­mas­ti jää­nyt pai­kal­leen sei­so­maan ja odot­ta­maan polii­sien lau­kauk­sia. Sitä­pait­si polii­sin vir­ka-aseen luo­dil­la on niin pal­jon ener­gi­aa, että useam­paan­kin ker­taan kim­mon­nee­na se vie­lä pys­tyy tappamaan.

  Kun sit­ten polii­si ryh­tyi tut­ki­maan kou­lu­ra­ken­nus­ta, oli pak­ko var­mis­tua sii­tä, ettei esim. oven taka­na ole viri­tet­tyä pom­mia. Ei ollut myös­kään täy­sin var­maa tie­toa sii­tä, että ampu­ja toi­mi yksin. Ampu­ja oli myös yrit­tä­nyt sytyt­tää kou­lua tuleen. Tämän asian löy­ty­mi­nen var­mas­ti lisä­si epäi­ly­jä mah­dol­li­ses­ta räjähteestä. 

  Polii­sin toi­min­taan Wie­nin len­to­ken­täl­lä en ota enem­pää kan­taa. Kui­ten­kin on ole­mas­sa räjäh­tei­tä, että mat­ka­lau­kul­li­nen nii­tä vie men­nes­sään sekä Mic­he­lin-mie­hen että käy­tä­vän, eikä nur­kan takaa kurk­ki­va Soi­nin­vaa­ra­kaan jää osattomaksi.

  Mie­les­tä­ni polii­si toi­mi suun­nil­leen oikein koko tra­ge­dian ajan. Osa leh­dis­töä on naris­sut tie­do­tuk­sen hitau­des­ta. Tot­ta­kai, leh­ti­mie­hil­le­hän ei tar­joil­tu kavi­aa­ria eikä shamp­pan­jaa eikä pääs­tet­ty kuvaa­maan kuol­lei­ta. Sehän on tör­ke­ää sanan­va­pau­den rajoit­ta­mis­ta. Pisim­mäl­le täs­sä menee Aamu­leh­ti, joka virit­te­lee sala­liit­to­teo­rioi­ta polii­sien epä­toi­voi­ses­ta vir­hei­den peit­te­lys­tä. Leh­ti jopa las­kee aika­tau­lua ampu­jan liik­keis­tä ja polii­sin reaktioista.

  Kaik­kein pisim­mäl­le menee kui­ten­kin minis­te­ri Sar­ko­maa, joka kehus­ke­lee käy­neen­sä pai­kal­la heti tapah­tu­man alet­tua. Mik­si? Mitä hän luu­li teke­vän­sä siel­lä? Sai­on­maa tai Sar­ko­maa, eroa ei ole. Ruu­miin pääl­lä sei­soes­sa näkyy kauemmas.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 69. Mat­ti ei tar­kis­ta asioita: 

  Kuin­ka tyh­mä voi joku kan­san­edus­ta­ja olla!”

  Ei Osmo ole kan­san­edus­ta­ja… mut­ta voi tie­tys­ti enti­nen­kin kan­san­edus­ta­ja olla tyhmä… 

  Itse­kin kyl­lä vähän ihmet­te­lin tätä vuo­da­tus­ta fik­sul­ta (?)ihmi­sel­tä. Suo­mes­sa on kaik­kien tie­dos­sa ole­vien kri­tee­rien mukaan erit­täin ammat­ti­tai­toi­nen polii­si myös psy­ko­lo­gi­sen kou­lu­tuk­sen huo­mioi­den. Täl­löin maal­li­koi­den täy­sin tun­ne­kuo­hui­hin perus­tu­vat ryö­pyt tulee jät­tää omaan arvoonsa. 

  Itse luet­te­lit­kin jo lähes kaik­ki asiat, joi­den vuok­si mikään har­kit­se­ma­ton ryn­näk­kö ei oli­si ollut vii­sas teko. Myös tapah­tu­mien ajau­tu­mi­nen pant­ti­van­kien otta­mi­seen ja täy­del­li­seen pat­ti­ti­lan­tee­seen oli takuu­var­mas­ti koko ajan joh­don mielessä. 

  Jäl­ki­vii­saus on todel­la se vii­sau­den kevyin lajityyppi. 

  (ja jos joku, esim Pek­ka Rauk­ko nyt halu­aa kom­men­toi­da, niin koros­tan, että mie­li­pi­tee­ni koti­kas­va­tuk­sen osuu­des­ta tapauk­ses­sa ei ole muut­tu­nut, vaik­ka se teki­si kuin­ka kipeää)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 70. Joke­lan isku ei tie­ten­kään miten­kään lii­ty tavan­omai­seen vih­rey­teen, mut­ta ns. syvä­vih­rey­teen se liit­tyy taval­la tai toi­sel­la. Auvi­sen jäl­keen­sä jät­tä­mäs­sä mani­fes­tis­sa, hänen äitin­sä eräis­sä kir­joi­tuk­sis­sa sekä Pent­ti Lin­ko­lan usein esiin tuo­mis­sa aja­tuk­sis­sa on yhtä­läi­syyk­siä runsaasti.

  Olen tähän nyt pää­ty­nyt, kun olen useas­ti aina yön yli nukut­tua­ni ver­ran­nut kes­ke­nään Auvi­sen mani­fes­tia, hänen äitin­sä kes­kei­siä kir­joi­tuk­sia sekä Lin­ko­lan kes­kei­siä ajatuksia.

  Onko sitä vai­kea tun­nus­taa? Totuus ei kui­ten­kaan pala tulessakaan.

  Kaik­ki­han nyt poh­ti­vat Joke­lan sur­mien syi­tä. Mik­si jotain pitäi­si sala­ta ja paa­sa­ta vain kou­lu­kiusaa­mi­ses­ta, Ame­ri­kan mal­lis­ta ja muus­ta vas­taa­vas­ta sil­loin, kun Suo­mi ehkä on saa­nut ensim­mäi­sen oikean eko­ter­ro­ris­tin, joka oli val­mis itse tap­pa­maan ja kuo­le­maan sekä mani­fes­toi­maan sen puo­les­ta, että ihmis­kun­ta har­ve­ni­si ja har­ve­ni edes vähän, jot­ta maa­pal­lon luon­non­mu­kai­nen elä­mä sai­si elintilaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 71. Osmo muis­tut­taa:

  Auvi­nen ei läh­te­nyt pelas­ta­maan maa­il­maa väes­tö­rä­jäh­dyk­sel­tä vaan vapaut­ta­maan älyk­käät yli-ihmi­set tyh­män mas­san diktatuurilta.”

  Näin­hän Auvi­nen itse sanoo, mut­ta ei tar­vit­se kovin kum­mois­ta aasin­sil­taa vetää lin­ko­la­lai­seen ihmi­se­lä­män mitä­töin­tiin, jot­ta ollaan hänen ajatusmaailmassaan. 

  Kai­pa Lin­ko­la­kin on itsen­sä joten­kin ylen­tä­nyt, kun ei tähän päi­vään men­nes­sä ole aloit­ta­nut har­ven­nus­ta itses­tään. Se kai oli­si luon­te­va ele esi­merk­ki­nä meil­le muille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 72. Ei pitä­nyt enää osal­lis­tua tähän, mut­ta tämä Osmon sit­ten lopul­ta kui­ten­kin sal­li­ma kes­kus­te­lu jäi häi­rit­se­mään. (Kos­ka sitä käy­dään laajemminkin.)

  Eli­na, maa­il­ma on täyn­nään tapauk­sia, jois­sa rakas­ta­van ja välit­tä­neen per­heen jäl­ki­kas­vu on teh­nyt hir­vei­tä tekoja.

  Kukaan meis­tä ei tie­dä, mil­lai­set olot tuos­sa per­hees­sä oikeas­ti olivat. 

  Et anna itses­tä­si kovin fik­sua tai inhi­mil­lis­tä kuvaa kuva­tes­sa­si van­hem­pia mm. “poik­keuk­sel­li­sen epä­ky­vyk­käik­si”. Olet vain tavat­to­man ilkeä, kuten Osmo totesi.

  Var­mas­ti he itse itke­vät tuhan­teen ker­taan jokai­sen “ihmis­kun­ta sai­si meneh­tyä, jos ei opi elä­mään luon­non kans­sa” hen­ki­sen lausah­duk­sen, jon­ka nyt voi yhdis­tää jouk­ko­mur­haan (mut­ta joka oikeas­ti on sel­lai­ses­ta äärim­mäi­sen etäi­nen itses­sään). Itke­vät loh­dut­to­man toi­vot­to­mi­na, mitä kukaan meis­tä ei voi ymmärtääkään.

  Mitä ede­saut­taa vihan liet­so­mi­nen van­hem­pia vas­taan jota net nyt on pul­lol­laan tämän Lin­ko­la-yhtey­den takia, ja jota useam­pi tähän­kin ket­juun kir­joit­ta­nut on omal­la panok­sel­laan edesauttanut? 

  Mie­ti per­heen 10-vuo­ti­aan pojan tilan­net­ta. Kuin­ka mon­ta ker­taa hän jou­tuu ano­maan anteek­si antoa ja hyväk­syn­tää kave­reil­taan, opet­ta­jil­taan, ympä­ris­töl­tään, ettei hän ole vel­jen­sä? Kuin­ka pelo­kas, jär­kyt­ty­nyt hänen tilan­sa on? Kuin­ka hän pel­kää, ettei hän ole oma yksi­lön­sä? Ettei hän­tä hyväk­sy­tä enää yksi­lö­nä? Pel­käs­tään hänen seu­raa­va kou­lu­päi­vän­sä, tuon kou­lu­päi­vän väli­tun­nit, ihmis­ten kat­seet? Entä van­hem­pien asioi­mi­nen kyläl­lä? Van­hem­pien jak­sa­mi­nen tämän pojan van­hem­pi­na? Elä­män jat­ku­mi­nen? Ettei tra­ge­dia syn­ny­tä vie­lä lisää uhreja?

  Eli­na, Eli­na Hir­vo­nen kir­joit­taa uusim­mas­sa vih­reäs­sä lan­gas­sa tapah­tu­nees­ta har­ki­tuim­man näh­dyn puheen­vuo­ron, keho­tan luke­maan: http://www.vihrealanka.fi/node/839

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 73. Aase­ja alkaa taas olla sil­lal­la aivan tun­gok­seen asti.

  Jos Auvi­nen oli­si toteut­ta­nut Lin­ko­lan aja­tuk­sia, hän oli­si koh­dis­ta­nut tekon­sa talous­e­lä­män tai poli­tii­kan mer­kit­tä­vim­piin vai­kut­ta­jiin, ei kou­lu­lai­siin. Jokai­nen Lin­ko­laa oikeas­ti luke­nut tie­tää tämän.
  Jos tar­koi­tus oli hil­li­tä väes­tö­rä­jäh­dys­tä, niin hän oli­si ampu­nut tyt­tö­jä, ei poi­kia ja van­hem­pia, jo syn­nyt­tä­nei­tä, naisia.
  Hän­tä­hän ei käsit­tääk­se­ni kuva­ta idioo­tik­si, vaan hyvin kou­lus­sa menes­ty­neek­si, eli sel­lai­sek­si, jol­lai­sek­si tääl­lä juu­ri käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa kor­kea ÄO ennus­taa ihmi­sen tulevan.
  Tapah­tu­mien kuvauk­ses­ta voi­daan minus­ta yksi­se­lit­tei­ses­ti pää­tel­lä, että tar­koi­tus ei ollut tap­paa mah­dol­li­sim­man mon­ta ihmis­tä, vaan uhrit oli vali­koi­tu suku­puo­len ja kou­luas­teen mukaan. Kuin­ka­han tämä sopii eko­ter­ro­ris­tin profiiliin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 74. Az,

  Eli­na, maa­il­ma on täyn­nään tapauk­sia, jois­sa rakas­ta­van ja välit­tä­neen per­heen jäl­ki­kas­vu on teh­nyt hir­vei­tä tekoja.”

  Sinä­pä tie­tä­väi­nen olet? Rakas­taa ja välit­tää­kin voi vää­rin. Mas­sa­mur­haa­jat eivät tule oikeal­la taval­la rakas­ta­vis­ta ja välit­tä­vis­tä kodeista. 

  Kukaan meis­tä ei tie­dä, mil­lai­set olot tuos­sa per­hees­sä oikeas­ti olivat.”

  En ole väit­tä­nyt­kään tie­tä­vä­ni. Mut­ta tie­dän, että lap­sen tun­ne-elä­män kehi­tyk­seen ei mikään vai­ku­ta niin pal­jon kuin vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teet koto­na ja eten­kin var­hais­lap­suu­des­sa, jol­loin lap­sel­la ei vie­lä ole mitään kog­ni­tii­vi­sia kei­no­ja hal­li­ta koke­muk­si­aan. Täs­tä perus­asias­ta ei ole kou­lu­kun­tae­ro­ja, tämä ei siis ole vain psy­ko­dy­naa­mi­ses­ti suun­tau­tu­nei­den tut­ki­joi­den teoriaa. 

  Et anna itses­tä­si kovin fik­sua tai inhi­mil­lis­tä kuvaa kuva­tes­sa­si van­hem­pia mm. “poik­keuk­sel­li­sen epä­ky­vyk­käik­si”. Olet vain tavat­to­man ilkeä, kuten Osmo totesi.”

  En ole anta­mas­sa tääl­lä mitään kuvaa itses­tä­ni, vaan kes­kus­te­le­mas­sa otsi­kon “kenen syy?” alla. Per­soo­na­ni ei kuu­lu tähän. Osmo kir­joit­ti, että sanoin inhot­ta­vas­ti, ei että oli­sin ilkeä. Hen­ki­löön tai tekoon koh­dis­tu­va moi­te on eri asia. 

  Az maa­lai­lee van­hem­pien sie­lun­mai­se­maa täl­lä hetkellä: 

  Itke­vät loh­dut­to­man toi­vot­to­mi­na, mitä kukaan meis­tä ei voi ymmärtääkään.”

  Tämä on minus­ta niin itses­tään­sel­vää, että sen tois­te­le­mi­nen tääl­lä on tur­haa. Kyl­lä hei­dän suun­nat­to­man tus­kan­sa kaik­ki ymmär­tä­vät, ei sii­tä ole kyse. Täl­lai­nen nyyh­ki­mi­nen ja voih­ki­mi­nen ei minuun vetoa. 

  Mie­ti per­heen 10-vuo­ti­aan pojan tilannetta.”

  On käy­nyt mie­les­sä, kar­mai­se­vaa­han se on hänel­le. Hän tie­tys­ti on aivan osa­ton kai­kil­la mit­ta­reil­la tapah­tu­nee­seen. Eikö­hän hän saa kui­ten­kin niin pal­jon nyt myö­tä­tun­toa ja asian­mu­kais­ta tera­pi­aa, että sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat hyvät. 

  Tuo Eli­na Hir­vo­sen läs­sy­tys nyt oli ihan tyh­jää täyn­nä. Minä en usko, että psy­kiat­ris­ten pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­del­la on tämän tapauk­sen kans­sa mitään teke­mis­tä. Ei psy­kiat­rit mitään pop­pa­mie­hiä ole. Jos ihmi­sel­lä ei ole sai­rau­den­tun­toa, niin ei hän­tä voi­da hoi­taa. Pahas­ti har­hai­set ja väki­val­taa teh­neet voi­daan tie­tys­ti tie­tyin kri­tee­rein pas­sit­taa lai­tok­seen. Mut­ta kuten asian­tun­ti­jat sano­vat, ei Auvi­nen ollut rea­li­teet­ti­ta­jul­taan poik­kea­va kuin kor­kein­taan raja­ti­laan asti, ei siis psy­koot­ti­nen. Ei vää­ris­ty­nei­hin arvoi­hin ole hoitoa!

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 75. Pek­ka,

  Yksin­ker­tais­tat nyt! Ei kukaan väi­tä, että Auvi­nen oli­si toi­mi­nut suo­ra­nai­ses­ti Lin­ko­lan ope­tus­lap­se­na ja pyr­ki­nyt toteut­ta­maan suu­ri­suun­tais­ta väes­tön harvennusta. 

  Auvi­sen arvo­maa­il­ma ihmi­se­lä­män mitä­töi­mi­si­neen ja ihmis­ten käsit­tä­mi­nen arvot­to­ma­na mas­sa­na vain muis­tut­taa var­sin mer­kit­tä­väs­ti lin­ko­la­lai­sen ajat­te­lun ideo­lo­gis­ta poh­jaa. Itsen­sä ylen­tä­mi­nen­kin on Lin­ko­lan tee­seis­sä vah­vas­ti muka­na. Kir­joit­taa­han Lin­ko­la, että ihmis­kun­nal­la on sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia vain, jos val­las­sa on tar­koin vali­koi­tu­nut eliitti. 

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 76. Eli­na Says:
  12. mar­ras­kuu­ta 2007 kel­lo 9.42

  Yksin­ker­tais­tat nyt! Ei kukaan väi­tä, että Auvi­nen oli­si toi­mi­nut suo­ra­nai­ses­ti Lin­ko­lan ope­tus­lap­se­na ja pyr­ki­nyt toteut­ta­maan suu­ri­suun­tais­ta väes­tön harvennusta.”

  Minus­ta sinä mitä­töit Tapion kir­joi­tuk­sen. Kuu­li­sin Mie­lel­lä­ni Tapiol­ta itsel­tään, mitä hän tarkoitti?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 77. Joo, sori!

  Lukai­sin huo­nos­ti tuon Tapion… Hän­hän tosi­aan ajat­te­lee eko­ter­ro­ris­mia täsä yhtey­des­sä. Itse pidän sitä ehkä kau­kaa haet­tu­na.… Toi­saal­ta Auvi­nen­han koros­ti teko­aan poliit­ti­se­na isku­na eikä itse halun­nut hän­tä muis­tel­ta­van “vain” kouluammuskelijana. 

  Kau­hean ohut­ta on ollut ana­ly­soin­ti medias­sa täs­tä aihees­ta. Tapion kans­sa olen sii­nä kyl­lä samaa miel­tä, että kou­lu­kiusaa­mi­set, psy­kiat­ri­set hoi­dot ym. jou­ta­vat romu­kop­paan tämän tra­ge­dian motii­ve­ja tarkastellessa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 78. Jos pom­mia vas­taan voi pukeu­tua, täy­tyy olla ole­mas­sa myös haar­nis­ka pis­too­lia vastaan.”

  Polii­si ei tie­dä mon­ta­ko ampu­jaa pai­kal­la on ja mitä mui­ta asei­ta tilois­sa on (nk. plus yksi-peri­aa­te). Haar­nis­ka pis­too­lia vas­taan sinän­sä on, nii­tä kut­su­taan pans­sa­roi­duik­si ajo­neu­voik­si. Mikään vaa­te ei ole sata­var­ma suoja.

  Polii­si toi­mi mie­les­tä­ni ihan oikein myös jäl­ki­tar­kas­te­lun valos­sa. Ihmi­siä hekin ovat eikä vaa­ra­ti­lan­tee­seen voi suin­päin lähet­tää ketään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 79. Jrn,

  Niin täy­sin oikeas­sa­han olet. Tämä­hän asia tääl­lä jo pit­käl­ti käsi­tel­tiin­kin. Ensi jär­ky­tyk­ses­sä ihmi­sen usein täy­tyy löy­tää jokin help­po seli­tys tapah­tu­mien kulul­le. Sel­lai­nen yksin­ker­tai­nen kausaa­li­suh­de, jon­ka mie­li kyke­nee sil­lä het­kel­lä käsittelemään. 

  Kos­ka Osmon lojaa­li ja läm­min mie­li ei voi syyt­tää yksi­löä eli teki­jää itse­ään, koh­teek­si muo­dos­tuu kas­vo­ton ins­ti­tuu­tio, polii­si. Vali­tet­ta­va, mut­ta kovin inhi­mil­li­nen ilmiö on tämä. Pahuut­ta on vai­kea kat­soa sil­miin. Se sattuu..

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 80. Jos luet­te koko ket­jun läpi, peruin jo ihmet­te­ly­ni polii­sin toi­min­nas­ta. Se perus­tui leh­dis­sä jul­kais­tuun tie­toon, jon­ka kyl­lä itse­kin kuu­lin omin kor­vin polii­sin suus­ta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: että ampu­ja oli läy­det­ty vas­ta klo 16 ja kou­lun käytävältä.

  Tie­to oli vää­rä. Niin kau­an polii­si ei kou­luun tun­keu­tu­mis­ta ollut sit­ten­kään viivytellyt.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 81. Joo, kyl­lä minä aina­kin luin läpi ja huo­ma­sin perumisesi. 

  Ihan ylei­sel­lä tasol­la vain halusin kiin­nit­tää huo­mion tähän ilmi­öön. Oma pie­ni, rajoit­tu­nut mie­li yrit­tää löy­tää rat­kai­su­ja psyy­ken tasa­pai­non säi­lyt­tä­mi­sek­si tra­ge­dian koh­da­tes­sa. Näin­hän se menee… Ensi­si­jai­nen koh­de yleen­sä syyt­tä­mi­sel­le ovat ne, jot­ka ovat täy­sin osat­to­mia tapah­tu­miin ja par­haan­sa ovat yrit­tä­neet auttaakseen. 

  Pahuus on hyvään usko­val­le niin käsit­tä­mä­tön­tä ja suur­ta, että hel­pom­pi syy­tel­lä aut­ta­ja­ta­hoa.. Ei sitä pahuut­ta voi koh­da­ta sil­mäs­tä silmään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 82. Auvi­nen ei läh­te­nyt pelas­ta­maan maa­il­maa väes­tö­rä­jäh­dyk­sel­tä vaan vapaut­ta­maan älyk­käät yli-ihmi­set tyh­män mas­san dik­ta­tuu­ril­ta. Ei tämä ole Lin­ko­laa vaan jotain aivan muuta.

  Lin­ko­lan vii­mei­sim­mät tuo­tok­set luke­nee­na sanoi­sin että ei. Turun San­omain toi­mit­ta­ja muo­toi­li asian ihan oikein tähän tapaan: “Lin­ko­la halusi elvyt­tää elii­tin käsit­teen myön­tei­ses­sä mie­les­sä ja kat­soi suur­ten mas­so­jen tur­mel­leen kult­tuu­rim­me. Hän käyt­ti muun muas­sa nimi­tyk­siä “ros­ka­vä­ki” ja “paa­ria­luok­ka”. Hyvin saman­lai­sia aja­tuk­sia esit­ti myö­hem­mis­sä inter­net-vies­teis­sään Tuusu­lan ampuja.”

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 83. Satuin­pa tör­mää­mään tähän van­haan kir­joi­tuk­seen kun asia vali­tet­ta­vas­ti edel­leen ja uudel­leen on ajankohtainen. 

  Itseä­ni kiin­nos­tai­si mitä ihmet­tä tar­koi­tit tuol­la “Kymp­pi aine­kir­joi­tuk­ses­sa, sanoi­sin!” kommentillasi?

  Auvi­sen “julis­tus” oli kat­ke­ra ja sai­raal­loi­sen vihan täyt­tä­mä vuo­da­tus, jon­ka sisäl­tä­mät “aja­tuk­set” joh­ti­vat 9 ihmi­sen väki­val­tai­seen kuo­le­maan. Se ei kir­jal­li­ses­ti ollut miten­kään ansiok­kaam­pi kuin “Mein Kampf”, jota ei ylei­ses­ti pide­tä minään maa­il­man­kir­jal­li­suu­den merkkiteoksena. 

  Mikä­li tämä on edel­leen kan­ta­si niin odo­tan puo­li­va­ka­vis­sa­ni sinun ehdot­ta­van seu­raa­vak­si Mat­ti Saar­ta “Vuo­den Ampujaksi”.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 84. Luo­ka­ton­ta lukio­ta on syy­tet­ty täs­tä­kin. En ole var­ma. Minä olen käy­nyt luo­kal­li­sen lukio, ja kyl­lä mel­lä­kin oli pari pahas­ti syr­jään vetäy­ty­vää oppilasta.”

  Nyky­ään on luok­kia ilman luku­jär­jes­tys­tä. Vain ruo­kai­lu on mer­kit­ty. Jos on huo­no fii­lis siir­ry­tään kuvaamataito-modeen.

  Kou­luam­pu­mi­set ja teot Myyr­mä­ki, Joke­la, Kau­ha­va, Hyvin­kää… kaik­ki nuor­ten mies­ten tekoja…

  Jos sosio­lo­gi Erik Allard tai filo­so­fi Georg Hen­rik von Wright eläi­si­vät, he ker­toi­si­vat, mis­sä on syy.

  Kou­lus­sa ei enää ope­ta­ta sel­kei­tä arvo­koo­de­ja eikä nor­me­ja. Kun pitäis men­nä armei­jaan seu­raa kata­stro­fi. Psyy­ke ei kes­tä kuria.

  Psyy­ke ei myös­kään kes­tä, kun tyt­töys­tä­vä jät­tää tai joku on ket­tuil­lut. Pitää kos­taa ampua takai­sin kovilla… 

  Suo­sit­te­li­sin jäl­ki-istun­to­ja ja suvi­virt­tä, kas­va­tus­ta ja tukea, kas­va­tus­me­ne­tel­mien palaut­ta­mis­ta aikaan ennen kou­lusur­mia. Moraalikoodia.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.