Histan aluetta ei voi rakentaa ilman rataa

Espoos­sa kaavail­laan His­tan alueelle noin 20 000 asukkaan omakotilähiötä.

Uuden­maan maakun­takaavas­sa alue on rak­en­tamisen kehi­tys­su­un­ta kuitenkin siten, että rak­en­tamisen pitäisi liit­tyä raidey­htey­teen. Tuo­ta kaut­ta on suun­nitel­tu rataa Loh­jalle ja sieltä edelleen Saloon. Tämä Espoo-Salo rata kor­vaisi aikanaan viimeaiko­jen ehkä suurim­man ifra­mu­nauk­sen, Rantaradan, joka olisi alun­perinkin pitänyt vetää tätä kaut­ta. (Kun joskus kir­joi­tan kir­jan, mitä kaikkea pahaa RKP on saanut aikaan, tämä munaus ansait­see siinä kokon­aisen luvun)

Espoos­sa näköjään välitetään vähät maakun­takaavoista. Olavi Louko ker­toi alueen joukkoli­ikenne vai­h­toe­hdok­si riit­tävän bus­siy­htey­den Espoon keskuk­seen. Tätä kaut­ta jouti­las ihmi­nen voi körötel­lä Helsinki­in, mut­ta yhtey­destä tulee niin heikko­ta­soinen, että ben­san hin­nan on nous­ta­va kah­teenkymme­neen euroon litral­ta, ennen kuin sitä ale­taan laa­jem­min käyttää.

Noin ei voi tehdä. Kymme­nen tuhat­ta autoa aamu­ru­uhkaan lisää on lisää ben­sanku­lu­tus­ta noin 10 miljoon­al­la litral­la vuodessa ja hidas­taa kaikkien matkan­tekoa, minkä lisäk­si se edel­lyt­täisi tiein­vestoin­te­ja sum­mal­la, jol­la se4n radan rak­en­taisi pari­inkin ker­taan. Maakun­tali­iton on pan­ta­va tässä kova kovaa vas­taan ja pysyt­tävä kan­nas­saan, jon­ka mukaan Hista raken­netaan raideli­iken­teen varaan tai ei ollenkaan. Jos stä ei suun­nitel­la raideli­iken­teeseen tukeu­tu­vak­si, radan rak­en­t­a­mi­nen jäl­keen­päin on hyödytön­tä. Autokaupun­ki on rak­en­teeltaan aivan eri­lainen kuin raideli­iken­nekaupunk eikä autokaupungista saa raidekaupunkia kuin purka­mal­la se ja rak­en­ta­mal­la kokon­aan uudestaan.

On turha odotel­la Espoo-Loh­ja-Salo ‑rataa. Voihan sen ensim­mäisen osan Espoos­ta His­taan rak­en­taa ensin jatkoa odottelemaan.

6 vastausta artikkeliin “Histan aluetta ei voi rakentaa ilman rataa”

 1. Juuri näin, tämän His­tan raidey­htey­den kanssa on tärkeää olla koplaa­mat­ta ELSA-rataa siihen. Espoos­sa on ajatel­tu nimeno­maan ELSAa ja se on todet­tu turhan kalli­ik­si, joten raiteet on uno­hdet­tu. Liikenne voitaisi­in kuitenkin hoitaa hyvinkin hal­val­la jatko­raiteel­la Espoon keskuksesta, 

  Joukkoli­iken­nefoo­ru­mil­la aiheessa käy­dyssä keskustelus­sa Antero Alku sanoi mielestäni kaiken olen­naisen His­tas­ta: “Yksir­aiteinen Espoos­ta Turun ratal­in­jaus­ta nou­dat­ta­va paikallis­ra­ta ja pari kolme huokea­ta pysäkkiä His­tan alueel­la. Etäisyys on niin pieni, ettei radal­la tarvi­ta edes kohtaus­mah­dol­lisu­ut­ta.… YIT:ssä kehitel­ty suun­nitel­ma läh­tee siitä, että Espoo-Loh­ja ‑suurnopeusradan tilava­raus on tässä kohdas­sa moot­tori­tien rin­nal­la. Metro­maiseen tapaan ajatel­laan, että radal­la voisi olla ase­ma tässä, joten His­tan keskuk­sen on pakko sijai­ta His­tan reunal­la, jot­ta se olisi ase­man luona.… Suurnopeusradan toteu­tu­mi­nen on [ajanko­htaista] aikaisin­taan 50 vuo­den päässä, joten sitä ei pidä ottaa huomioon lainkaan His­tan liiken­teen kannal­ta. Mikä hyvän­sä paikallis­ra­ta ehtii perusko­r­jausikään ennen suurnopeusrataa… Paikallisju­nali­ikenne on tarkoituk­sen­mukaista ja kan­nat­tavaa suun­nitel­la vain ja ain­oas­taan His­tan näkökul­mas­ta.” http://jlf.fi/f20/2183-histan-suunnittelu-ja-joukkoliikenneyhteydet/

  Taustal­la tässä on mielestäni pääkaupunkiseudun raide­hankkei­ta vaivaa­va mam­mut­ti­tau­ti. Kar­talle piir­retään toinen tois­taan isom­pia ja komeampia rato­ja, joiden­ka toteu­tus on pysävästi kymme­nen vuo­den päässä. Pienem­piä han­kkei­ta ei sit­ten tarvitse tehdä kun se ja se rata tekee ne tarpeettomiksi.

  Ver­rat­taen hal­pa Raide­jok­erikin on minus­ta tästä hyvä esimerk­ki, jos se tehtäisi­in suo­si­ol­la pala ker­ral­laan vaik­ka jatka­mal­la ykkösen ratikkakisko­ja Oulunkylän kaut­ta Viikkin, ja toisaal­ta kympin kisko­ja Huopalah­den kaut­ta Maunulaan, jne. niin voisi tul­la joskus valmis­takin. Mut­ta kun pitää tehdä ker­ral­la, ja sitä­pait­si Maunulaan ja Viikki­in tulee metro minä het­kenä hyvänsä…

 2. Jok­erin on kyl­lä siir­ryt­tävä raiteille ker­ral­la. Muuten­han siinä tulee vai­h­to jos­sakin kohdin, ja vai­h­dot ovat aina han­kala asia.

 3. Blogin­pitäjä puhuu asi­aa. His­tan suun­nan rata palvelisi myös mui­ta saman kolkan asuinaluei­ta (Veikko­la, Vihti), joista pen­delöidään yhä ahkerammin. 

  Pelkään vaan, että Espoon äsket­täi­nen metropäätös ajaa kaikkien muiden joukkoli­iken­nehankkei­den etenkin raide­hankkei­den edelle, ja tulee huonon­ta­maan myös vielä jotenkuten toimivia (mut­ta jo huonon­tunei­ta) Espoon bus­siy­hteyk­siä säästö­tarpei­den muodossa.

 4. Muut asi­at itsekul­lakin mielesssä, mut­ta lyhyesti…

  Jok­erin pitää toki siir­tyä ker­ral­la raiteille. Se ei tarkoi­ta sitä etteikö Jok­erin reitin osil­la voi olla raitio­vaunuli­iken­net­tä jo aiem­min. Eli esim. kuor­mit­ta­va Viik­ki — Oulunkylä väli voisi olla ykkösen jatke jol­loin Jok­eribusse­ja ei tarvit­taisi niin paljon.

  Mielestäni on suh­teel­lisen selvää mihin raiti­otiev­erkko­ja pitäisi jatkaa: Huopalah­teen, Viikkin, Munkkivuoreen, Pitäjän­mäelle ja Maunulaan näin alka­jaisik­si. Myöhem­min voi miet­tiä Kehä I toisel­la puolel­la ole­via kohtei­ta kuten Mal­mi tai Kon­ala. Lisäk­si on pienem­piä tarpeel­lisia pätk­iä kuten Kumpu­lan joukkoliikenneväylä.

  Näille pitäisi olla vuo­tu­inen raha bud­jetis­sa, esim. kuusi miljoon­aa euroa jol­la helpohkois­sa esikaupunki­olo­suhteis­sa tekee ehkä nelisen kilo­metriä rataa vuodessa. Jok­eris­sa mak­saa sil­lat ja tun­nelit ongel­malli­sis­sa paikois­sa, väli Oulunkylästä Maunulaan sekä Kehä I ja Turun­väylän yli­tyk­set Espoossa.

  Min­un amatööri­ar­vaus on että tuol­la rahal­la ja tahdil­la saataisi­in yllä­maini­tut pätkät tehtyä hel­posti jo ennen kuin bus­si­jok­erin sopimus lop­puu 2013. Ver­tailun vuok­si, kymmenel­lä miljoon­al­la ei saa edes yhtä metron pinta-asemaa.

  Uudet alueet kuten Jätkäsaari ja Kru­unuvuori on asia erik­seen ja tulee rak­en­taa ja rahoit­taa muun rak­en­tamisen yhteydessä.

 5. Olen samaa mieltä kir­joita­jan kanssa ja juuri sik­si pää­tim­mekin kaupung­in­hal­li­tuk­ses­sa palaut­taa His­tan osayleiskaaval­u­on­nok­sen uudelleen valmis­teltavak­si. Palau­tus­ta perustelti­in sil­lä, että on mon­ta asi­aa mitä vielä pitää selvit­tää ennen kuin edes luon­nos­ta voi lait­taa nähtävil­lä. Joukkoli­iken­teen ratkaisem­i­nen on niistä aivan perus­tavaa laat­ua ole­va asia. 

  Näin kir­joitin siitä kok­ouk­sen jälkeen:
  http://jaanaleppakorpi.blogspot.com/2007/10/draamaa-kaupunginhallituksessa.html

  Jaana Lep­päko­r­pi
  Espoon kaupung­in­hal­li­tuk­sen jäsen

 6. Kympin jatkami­nen huopalah­den ase­malle olisi mielestäni tavoite numero yksi.

  Man­skun pohjois­päähän on rakennettu/kaavoitettu paljon uusia toimis­to­ja, joi­hin Myyr­mäen ja Espoon junista sekä jok­eri lin­jal­ta on han­kala päästä. Tämä tarkoit­taa siis lisää auto­ja man­skulle ja entistä pahempaa härdel­liä. Hakamäen tien tun­neli tuskin tätä asi­aa auttaa.

  Raiti­olin­jat nyt takaisin kun­ni­aan ennen kuin joukkoli­ikenne tilanne on pääkaupunkiseudul­la yhtä surulli­nen kuin muis­sa suomen kaupungeissa.

  Nyt alkaa olla kiire!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *