Suomen metsäteollisuus ja Putinin virkaanastujaispuhe

Min­ua on aina ihme­tyt­tänyt, kuin­ka huonos­ti teol­lisu­utemme seu­raa muu­tok­sia toim­intaym­pärtistössään. Vajaa vuosi sit­ten olin eräässä teol­lisu­u­den ener­giasem­i­naaris­sa pan­elisti­na. Erään suo­ma­laisen ener­giaval­taisen teol­lisu­usyri­tyk­sen toim­i­tusjo­hta­ja esit­ti strate­giana varautua ilmastopoli­ti­ikkaan , että kos­ka Suo­mi on niin riip­pu­vainen raskaas­ta teol­lisu­ud­es­ta, ilmas­tovelvoit­teet eivät saa koskea Suomea ja tämän­mukaises­ti Suomes­sa on toimit­ta­va. Jos olisin omis­tanut kyseisen yri­tyk­sen osakkei­ta, olisin myynyt heti. En moraalis­es­ta närkästyk­ses­tä vaan var­jel­lak­seni omaisuuttani.

Kun pres­i­dent­ti Putin astui toiselle virkakaudelleen, hän piti merkit­tävän lin­japuheen. Suomes­sa sitä analysoiti­in vain tur­val­lisu­us­poli­ti­ikan osalta. Minus­ta puheen merkit­tävin viesti Suomen kannal­ta oli Putinin kan­ta, että Venäjän on kehitet­tävä met­sä­te­ol­lisu­ud­es­ta toinen jal­ka öljyn ja maakaa­sun rin­nalle. Raaka­pu­un vien­ti­t­ul­lit oli­vat johdon­mukainen seu­raus tuos­ta lin­jas­ta ja lisää on tulos­sa. Onhan logis­tis­es­ti järkeväm­pää jalostaa  puu paperik­si Venäjäl­lä kuin kul­jet­taa se Suomeen jalostet­tavak­si.  Venäjän val­tavien met­sä­varo­jen mobil­isoin­ti  on suo­ma­laisen puun­jalostuk­sen kannal­ta ehkä jopa merkit­täväm­pää kuin nuo vien­ti­t­ul­lit. Jos min­ul­la olisi met­sä­te­ol­lisu­u­den osakkei­ta, myisin nekin, kuten myös omakoti­talon metsäteollisuuspaikkakunnalla.

Joskus kauan sit­ten 1960-luvul­la Suomes­ta vieti­in raaka­pu­u­ta muualle jalostet­tavak­si. Sitä pahek­sut­ti­in suuresti. En muista aset­tiko Suo­mi sil­loin raaka­pu­ulle vien­ti­t­ulle­ja tai tekikö kiusaa, mut­ta muis­tan, että sitä vaa­dit­ti­in. Voi olla, että EFTA-määräyk­set kiel­sivät ne.

Venäjä lait­toi muuten jokin aika sit­ten vien­ti­t­ul­lit myös vil­jalle, mut­ta sitä meil­lä ei kukaan protestoinut.

4 vastausta artikkeliin “Suomen metsäteollisuus ja Putinin virkaanastujaispuhe”

 1. Niin­pä niin. Met­sä­te­ol­lisu­u­den johto on ollut liian kon­ser­vati­ivista. Tuoteke­hi­tys on ollut liian niukkaa eikä toim­intaym­päristön muu­tok­si­in ole reagoitu. Nyt siitä maksetaan.

 2. Venäjä halu­aa rikas­tua muul­lakin kuin öljyl­lä. Ja Suomes­sa levitel­lään käsiä avut­tom­i­na joka suun­taan ja kerätään miljoonaop­tiot niin kauan kuin jotain on jaossa. 

  Onko Suo­mi uppoa­va laiva?

 3. Met­sä­te­ol­lisu­u­den merk­i­tys Suomelle on ollut siinä, että sen vien­ti­t­u­lot ovat jakau­tuneet kansan­taloudessa laa­jalle, met­sän­o­mis­ta­jille, met­sureille, kuor­ma-autoyrit­täjille ja teol­lisu­ustyön­tek­i­jöille. Jos Suomeen tuo­daan raa­ka-aine ulko­mail­ta, joka jaloste­taan tuon­tiener­gian ja hyvin pienen työn­tek­i­jäjoukon­voimin ulko­maisen pääo­man turvin, ei tästä Suomeen lop­ul­ta niin paljon rahaa jää. Sit­ten, jos koti­mainen puu ei käy kau­pak­si, ollaan vaikeuk­sis­sa, mut­ta kyl­lä se käy, vähin­tään energiapuuna. 

  Joku voi viisas­tel­la tuos­ta ulko­mais­es­ta pääo­mas­ta, kos­ka on siinä koti­maista mukana. Kun pääo­ma­markkim­nat ovat lik­vid­it, ei ole suur­ta merk­i­tys­tä sil­lä, saako suo­ma­lainen pääo­ma tuot­ton­sa koti­mai­sista vai ulko­mai­sista kohteista.

 4. “Venäjä halu­aa rikas­tua muul­lakin kuin öljyl­lä. Ja Suomes­sa levitel­lään käsiä avut­tom­i­na joka suun­taan ja kerätään miljoonaop­tiot niin kauan kuin jotain on jaossa. 

  Onko Suo­mi uppoa­va laiva?”

  Kyl­lä tuonne Venäjän tuotan­toin­fran kehit­tämiseen on men­tävä mukaan, mut­ta ei mil­lä tahansa ehdoil­la. Solana teki Kan­er­van porukas­ta EU:n Venäjän­poli­ti­ikan ykkösketjun. 

  Tätä ei pidä nyt rys­siä. Suomeen korkeim­man jalostusas­teen tuotan­to ja uusien pros­essien kehit­tämi­nen ja hiomi­nen kun­toon, Venäjälle/ltä bulk­ki ja volyymit. 

  WTO-sopimus sel­l­aisek­si, että naa­puri ei vedä mat­toa alta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.