Vaasan sydänleikkaukset

Osana ter­vey­den­hoidon järkeistämistä on yritet­ty sopia työn­jaos­ta niin, ettei kaikkea tehtäisi kaikkial­la. Näin säästy­isi vähän rahaa, mut­ta ennen kaikkea laatu paranisi osaamista keskit­tämäl­lä. Kun tekee saman­laisia asioi­ta mon­ta ker­taa peräkkäin, se alkaa sujua.

Yksi sovi­tu­ista järkeistämis­toimista oli, tai sen piti olla, sydän­leikkausten siirtämi­nen Vaasas­ta Tam­pereelle. Paikalli­nen sairaan­hoitopi­iri ryhtyi kuitenkin RKP:n johdol­la nurkka­p­a­tri­oot­tisek­si ja päät­ti jatkaa avosy­dänkirur­giaa Vaasas­sa. Arggh! Seu­raavak­si ne ovat var­maan manku­mas­sa rahaa val­ti­ol­ta, kun ter­vey­den­hoito on niin kallista.

Olen ollut sydän­leikkauk­ses­sa. Ei ker­takaikkises­ti ole poti­laan kannal­ta mitään merk­i­tys­tä, mis­sä leikkaus tapah­tuu. Kos­ka nuo leikkauk­set ovat vaar­al­lisia, minä kyl­lä val­it­sisin sairaalan osaamisen, enkä läheisyy­den mukaan. Har­va meistä sydän­leikkauk­sis­sa alvari­in­sa ramppaa.

Joskus ennen RKP oli ihan vakavasti otet­ta­va puolue, joka syn­nyt­ti Tax­ellin kaltaisia val­tiomiehiä. Nyky­isin se on ottanut sen nukkavierun nurkka­p­a­tri­ootin roolin, jota joskus on julk­isu­udessa yritet­ty tar­jo­ta vihreille. Pei­ni on kau­nista ja val­tio maksaa.

4 vastausta artikkeliin “Vaasan sydänleikkaukset”

 1. Vaasan suun­nal­la taitaa kaik­ki kehit­tämi­nen ja järkeistämi­nen olla jumis­sa RKP:n takia. Aidosti järkevät kun­tali­itok­set eivät alueel­la tun­netusti etene, kos­ka RKP pitää kynsin ja ham­pain kiin­ni alueen ruotsinkielisen­em­mistöis­ten kun­tien itsenäisyy­destä. Mus­tasaaren ja Vaasan yhdis­tymi­nen ei tästä syys­tä onnis­tu, vaik­ka se olisi kaikin tavoin ain­oa järkevä ratkaisu. Mut­ta se kieli…

 2. Näin se menee. Aikoinaan yliopis­tol­la funtsit­ti­in mah­dol­lisu­ut­ta keskit­tää taloudel­li­sis­sa vaikeuk­sis­sa ole­via oppi­ainei­ta eri yliopis­toi­hi­in. Sen sijaan, että Turus­sa, Helsingis­sä, Tam­pereel­la jne on kaikissa pikkuainelaitok­set x,y,z, niin Turus­sa voisi olla iso ainelaitos X, Helsingis­sä Y ja Tam­pereel­la Z. En muista, mis­tä oppi­aineista tuol­loin puhut­ti­in. Eri­no­mainen idea, joka ei tietenkään koskaan toteutunut.

 3. Olen ollut koko pros­essin ajan pääosin samaa mieltä Soin­in­vaaran kanssa Vaasan sydänkirur­gian jatkamisen hölmöydestä…

  Yksi argu­ment­ti, jota sydänkirur­gian lakkaut­tamisen vas­tus­ta­jat ovat käyt­täneet, on saanut min­ut kuitenkin miet­timään asi­aa uudelleen. Vaasan leikkausten siir­toa on vas­tustet­tu sil­lä argu­men­til­la, että esimerkik­si pietarsaaren seudul­ta on melko pitkä ambu­lanssi­mat­ka tam­pereelle, jos ihmiselle tulee aku­ut­ti sydän­leikkauk­sen tarve. Eri­tyis­es­ti näin olisi pelas­tuskopterei­den puuttues­sa. Eli sinän­sä osaavaan Tam­pereen yliopis­tol­liseen keskus­sairaalaan saavut­taisi­in vaikka­pa Luodon kun­nas­sa sydänko­htauk­sen saa­neen ihmisen kannal­ta liian myöhään.

  Osaako enti­nen perus­palve­lu­min­is­teri sanoa, pois­taako sydänkirur­gian siir­to myös kyvyn vas­ta­ta kiireel­lisi­in tilanteisi­in ja toisaal­ta onko pitkäkestoisen ambu­lanssikul­je­tuk­sen pelko turha sen vuok­si, etteivät piden­tyneet kul­je­tus­matkat vaaran­na poti­laiden henkiä. Onko kiireel­lisessäkin leikkauk­ses­sa hoidon taso tärkeämpi kuin sen nopea saatavuus?

  Tot­ta var­masti on, että Lapis­sa etäisyy­det ovat jo nyt pidem­piä kuin etäisyys Pietarsaares­ta Tam­pereelle, mut­ta eihän muis­sakaan palveluis­sa tyy­dytä Suomen muis­sa osis­sa Lapin palvelutasoon.

  Aivan eri asia tietysti on se, kuin­ka sairaan­hoitopi­iri aikoo käytän­nössä päätök­sen­sä toimeen­pan­na… Mis­tä esimerkik­si han­ki­taan kirur­git? Etelä-Poh­jan­maan sairaan­hoitopi­ir­i­hän on jo kieltäy­tynyt yhteistyöstä Vaasan kanssa. Käytän­nössä leikkauk­set siis toden­näköis­es­ti lop­pu­vat Vaasas­sa, eikä RKP:kään sille mitään voi.

 4. RKP:n poli­ti­ik­ka tulee ymmär­ret­täväk­si ver­tailul­la kasvikun­taan. Suomenkieli koetaan rikkakasv­ina, joka uhkaa vil­jel­tyä ja var­jel­tua ruotsinkie­len kukkapenkkiä. Eri­laiset keinot kukkapenkin var­jelemisek­si ovat käytössä. Käykääpä kulkies­sanne vaik­ka ihaile­mas­sa Vaasan Län­simet­sän koulun aitaa, jon­ka tehtävänä on estää suomen­su­o­ma­lais­ten ja suomen­ruot­salais­ten las­ten pihamaal­la, leikkien lomas­sa, tapah­tu­va keskinäi­nen ja yleen­sä suomek­si tapah­tu­va kommunikointi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.