Talin Golf-kenttä

Yksi demokra­t­ian han­kaluuk­sia on, että perus­tee­ton­ta etua on vaikea ottaa pois pieneltä ryh­mältä. Jos vaik­ka 5 000 suo­ma­laista saisi vuodessa täysin ansioton­ta etu­ut­ta tuhat euroa vuodessa, ketään ei kiin­nos­taisi tuon etu­u­den lakkaut­ta­mi­nen. Nuo 5 000 liit­tou­tu­isi­vat tiukasti saavuter­tun edun taak­si eikä mui­ta asia kiin­nos­taisi, sil­lä mak­saa­han se suo­ma­laiste kohden vain kymmene3n sent­tiä kuus­sa. Aina sitä­pait­si löy­tyy poli­itikko­ja kalas­ta­maan noi­ta 5 000 ääntä.

Helsin­ki on vuokran­nut sul­je­tulle klu­bille Tal­in golfken­tän, puoli neliök­ilo­metriä, siis 500 000 neliömetriä, mikä tont­tip­u­las­ta kär­sivässä pääkaupungis­sa on ehkä parem­pi mit­tari. Tästä alueesta kaupun­ki perii vuokraa muhkeat 2500 euroa vuodessa. Alue on tosi­asi­as­sa sul­jet­tu muil­ta eikä sinne tavalli­nen rah­vas myöskään pääse pelaa­maan, ei edes mak­sus­ta. Seu­ral­la on jäs­en­inään run­sas tuhat “hyvää veron­mak­sa­jaa”, joista tosin aika moni mak­saa veron­sa Espooseen.

Kaupun­gin sisäl­lä Liikun­tavi­ras­to on vuokran­nut tuon ken­tän Kiin­teistövi­ras­tol­ta puolen miljoo­nan euron hin­nal­la. Liikunt­abud­jetista menee siis noin puoli miljoon­aa euroa Tal­in golf­clu­bi­un toimin­nan sub­ven­tioon. Niil­läkin rahoil­la voisi vaik­ka jär­jestää potku­pal­lo­kent­tiä pojannaskaleille.

Vaik­ka tämä sisäi­nen vuokra on 200 ker­taa korkeampi kuin vuokra, jon­ka liikun­tavi­ras­to peri­in golf­clu­bil­ta, sekin on vain mur­to-osa vuokras­ta, mikä vas­taavas­ta alueesta nyhdet­täisi­in, jos se olisi osoitet­tu sosi­aaliseen asuntotuotantoon.

Seli­tys mata­lalle vuokralle on, että kukaan ei tul­lut aikanaan lait­ta­neek­si siihen indek­siehtoa. Saman­laista uno­hdus­ta ei ole päässyt tapah­tu­maan aravavuokra­tont­tien kohdalla.

Kun vuokra­soimus joskus päät­tyy, itses­tään selvänä pide­tään, että sama sul­jet­tu seu­ra saa jatkaa ja ilman tar­jouskil­pailua.  Jos pelaisin golfia, vaatisin tar­jouskil­pailua. Ei se ole mikään peruste saa­da etuoikeuk­sia, että on saanut niitä ennenkin.

Minus­ta alue ei voi jatkua sul­je­tun clu­bin sul­je­tus­sa käytössä. Jos alue jatkaa golfkent­tänä, siitä on tehtävä kent­tä jokamieskenttä.

Ei ole edes yksiselit­teistä, että sen pitäisi jatkaa golfkent­tänä. Osan siitä voisi ottaa asub­n­to­tuotan­toon ja lop­un voisi ottaa kansan käyt­töön isona puistona.

Min­un on muyös vaikea perustel­la kenellekään, mik­si sul­jet­tu seu­ra voisi saa­da noin arvokkaan alueen käyt­töön­sä mak­samal­la siitä vähem­män kuin sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to mak­saa tonttimaasta.

17 vastausta artikkeliin “Talin Golf-kenttä”

 1. Kuu­lostaa­pa aika hul­lul­ta, jos asi­at todel­la ovat näin. Mil­loin se vuokra­sopimus on tehty ja miten kauan se on vielä voimassa?

 2. Tämä kuu­lostaa kyl­lä sen ver­ran jär­jet­tömältä ja epäoikeu­den­mukaiselta touhul­ta, että pakko­han tuol­laiselle toimin­nalle on olla muitakin syitä kuin “Seli­tys mata­lalle vuokralle on, että kukaan ei tul­lut aikanaan lait­ta­neek­si siihen indek­siehtoa.” Vai noin hep­poisin perusteinko Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to tekee päätök­siä yleisestikin?

  Eikä golfken­tän per­in­teikkyyskään voi olla niin tärkeää, että tuon kokoinen alue Helsingistä annetaan eli­it­ille ilmaiseksi!

 3. http://golfpiste.com/kentat/hgk/dms/Strategia2006taulukko.pdf

  Eikös tuos­sa ole kohdas­sa 4 ja viimeisessä sarak­keessa het­ki johon tarttua? 

  Joku sopimu­soikeut­ta tun­te­va voisi myös selvit­tää, onko vuokra­sopimus puret­tavis­sa tai ehto­ja muutet­tavis­sa kesken vuokra-ajan. Verot­ta­jakin voisi olla kiin­nos­tunut moi­ses­ta piilotuesta.

  Tai sit­ten voisi uno­htaa koko asian ja antaa olla, kos­ka vaiku­tus­mah­dol­lisu­udet ovat olemat­tomat. Tuhat jäsen­tä yhteiskun­nan huip­ul­ta on aikamoinen hyväve­lik­er­ho. Jos joku halu­aa koet­taa, niin onnea matkaan.

 4. Tämä kir­joi­tus puhut­telee min­ua, kos­ka asun ken­tän välit­tömässä läheisyy­dessä Munkkivuores­sa. Muut­taes­samme tänne noin 12 vuot­ta sit­ten ajat­telin ilah­tuneena, että tässähän voi alkaa har­ras­taa golfia, kun on noin upeat mah­dol­lisu­udet. Olin­pa tyhmä!

  Olinkin tyr­mistynyt, kun sit­tem­min sain tietää, ettei sinne ole ulkop­uolisille mitään asi­aa. Jopa kar­tanon kahvi­las­sakin on ovel­la kylt­ti, jos­sa tylysti tode­taan kahvi­lan ole­van vain jäse­nille tarkoitet­tu…? No, sain kyl­lä limu­ni, mut­ta toiste en sit­ten ole sinne men­nyt jäseniä häiritsemään. 

  On toisaan aivan pöyristyt­tävää, että poruk­ka, jol­la on kaik­ki mah­dol­lisu­udet liikkua vähän kauem­mak­sikin, saa­vat täl­laisen lohkaisun Helsin­gin keskus­tan läheisyy­destä upeas­ta puistosta. 

  Golf-kent­tä on kyl­lä kuitenkin todel­la kau­nis ulkop­uoleltakin kat­sot­tuna ja toimii sen­tään talvel­la kaikkien ulkoilu­alueena. Kaupun­ki lait­taa sinne heti ladut, kun lun­ta on tarpeek­si ja toki siel­lä voi kävel­läkin. Kävel­lä voi myös kesäaikaan, ei se kiel­let­tyä ole, mut­ta se voi olla vaar­al­lista lentävien pal­lo­jen vuoksi. 

  Rak­en­tamista en kan­na­ta mis­sään tapauk­ses­sa munkkivuore­laise­na, sem­minkin kun Munkkivuori ja Tal­in uusi asuinalue ovat täy­del­lisessä joukkoli­iken­nekurimuk­ses­sa. Jatku­va tiivi­impi rakekn­t­a­mi­nen ei voi olla aina ratkaisu. Kyl­lä veron­mak­sajia houkutel­laan juuri kau­ni­il­la puis­toil­la ja ulkoilumah­dol­lisuuk­sil­la. Rak­en­t­a­mi­nen pilaisi koko Tal­in urheilupuis­ton alueen kertahehitolla. 

  Rak­en­tamista tulen siis vas­tus­ta­maan raivoisas­ti kuten var­masti useim­mat munkkivuore­laiset. Mielu­um­min säi­lytän tilanteen ennal­laan. Paras­ta kuitenkin olisi, jos kent­tä saataisi­in kaikkien ihmis­ten käyt­töön golfkent­tänä, ei jalka­pal­lo­kent­tinä. Niitä on tääl­lä tarpeeksi. 

  Tiedän muuten pari kansalais­tot­telema­tona henkilöä, jot­ka pokkana menevät bagei­neen pelaa­maan Tali­in, vaikkeivät ole jäseniä. Kun nou­dat­taa val­lal­la ole­vaan tiukkaa pukeu­tu­misetiket­tiä ja ajaa vain auton­sa muina miehinä röyhkeästi parkkik­selle, niin eipä siitä mitään san­omista ole tul­lut heille 🙂

 5. Eli­na vas­tus­taa rak­en­tamista Munkkivuoren suun­nalle kos­ka siel­lä on surkea joukkoli­ikenne. Yhdyn arvioon joukkoli­iken­teen tasos­ta, mut­ta olisiko­han sil­lä ken­ties jotain tekemistä sen kanssa että asukkai­ta on niin vähän?

  Mitä jos vas­tus­tusen­er­gian kohden­taisi vaik­ka siihen että lob­baisi 4 ja/tai 10 ratikan jatkamista Munkkivuoreen ja edelleen Huopalah­den ja/tai Pitäjän­mäen juna-ase­malle. Tai vaatisi, että jos ja kun se Lap­in­mäen­tien kor­vaa­va auto­tun­neli Turun­väylältä Hakamäen­tielle tehdään, niin se vede­tään saman tien Kehä I:lle saak­ka, mielestäni tuo moot­tori­tie on huo­mat­tavasti mah­dol­lisia uud­is­as­ukkai­ta suurem­pi ympäristöhaitta…

 6. Maa­ta on pääkaupunkiseudul­la ihan riit­tävästi. Mik­si uudet talot pitäisi gryn­dätä sel­l­aiselle paikalle mis­sä on jo jotain? Onko se kaavoitusteknis­es­ti helpom­paa, vai mis­tä on kyse?

 7. “Eikä golfken­tän per­in­teikkyyskään voi olla niin tärkeää, että tuon kokoinen alue Helsingistä annetaan eli­it­ille ilmaiseksi!”

  Olisiko jotenkin perustel­tua antaa alue täysin vas­taavalle ei-eli­it­tik­lu­bille ilmaisek­si? Itse en näe tilanteen muut­tuvan yhtään sen järkeväm­mäk­si, mikäli alue vuokrat­taisi­in samoil­la ehdoil­la vaikka­pa töölöläisille vasenkätisille.

  En siis ymmär­rä miten tuo eli­it­ti tähän liit­tyy, mielestäni moi­sen alueen ali­hin­taan vuokraami­nen, tuli se sit­ten eli­itin tai jonkun muun rajatun porukan käyt­töön, on järjetöntä.

 8. tpyy­lu­o­ma,

  Enpä pitäisi nyt asukas­määrää ainakaan ain­oana selit­tävänä tek­i­jänä tälle joukkoli­iken­teen toimimattomuudelle. 

  Munkkivuores­sa on 4–5000 asukas­ta. Käytössämme on yksi bus­si keskus­taan (18), jon­ka vuorovälit ovat ruuh­ka-aikanakin yli kymme­nen min­u­ut­tia. Mat­ka kaupun­gin sydämeen kestää perus­ru­uhkas­sa 40 min­u­ut­tia ja hil­jaisi­nakin aikoina puoli tuntia. 

  Kyseessä on lin­ja, jon­ka pysäkkivälit ovat mak­simis­saan 200 metriä (ja val­o­tolp­pa joka välis­sä) ja reit­il­lä ei ole mitään jär­jeste­lyjä joukkoli­iken­teelle, ei bus­sikaisto­ja, ei liiken­neval­oe­tuuk­sia. Sun­nun­taisin ja iltaisin vuorovälit ovat harvem­mat kuin lennot Vaasaan…Jos asuu lähel­lä ostaria, liiken­nöi keskus­taan myös lin­ja 14, joten se tuo vähän helpo­tus­ta. Mut­ta vain pieni osa meistä asuu näin lähellä. 

  Lehti­saa­res­sa on alle neljä­sosa asukkai­ta (reilu tuhat), mut­ta Espoos­ta tule­vien vuoro­jen ansioista aivan muki­in­menevä tilanne. Kulosaa­res­sa on myös vähem­män asukkai­ta (alle 4000) ja metron lisäk­si usei­ta busse­ja Itäväyläl­lä. Muitakin esimerkke­jä löytyy. 

  Miten tässä näin onkin päässyt käymään? Munkkivuores­sa ei ole toimi­vaa kaupungi­nosay­hdis­tys­tä, vaan asioi­ta hoitaa Munkin seudun yhdis­tys, jon­ka jäsenistö on pääosin munkkiniemeläistä. Puheen­jo­hta­ja on kyl­läkin munkkivuore­lainen Tar­ja Sar­jakos­ki, jon­ka hyvinkin tunnen. 

  Pitänee taas vähän kansalaisak­tivoitua tässä mainit­se­mas­sasi ratik­ka-asi­as­sa ja varsinkin jo hyvis­sä ajoin vas­tus­taa Osmon rakennushankkeita…heh! Otankin Tar­jaan yhteyttä!

 9. Sylvesteri,

  Eli­it­ti on tässä yhtey­dessä käypä sana, kos­ka alue on vuokrat­tu eli­it­ille. Vasenkä­tiset töölöläiset oli­si­vat käypä käsite, jos alue olisi vuokrat­tu heille. 

  Nyt tietysi tulisi määritel­lä eli­it­ti. Tulisiko Pekka Raukko apuun..?

  Vasenkätis­ten töölöläis­tenkin määritelmä on hakuses­sa. Jos asun Män­ty­tien lop­pupäässä ja olen syn­tyjäni oikeakäti­nen, mut­ta oikea käteni on amputoitu.. olenko töölöläi­nen vasenkäti­nen.. Pekka auta!

 10. Eli­na, Kulosaari on läpikulkure­it­ti, samoin Lehti­saari. Munkkivuori taas on puis­ton, meren ja kah­den moot­tori­tien muus­ta kaupungista eristämä puss­in­perä. Jos Munkkivuoren jäl­keen kaupun­ki jatkuisi esim. Pajamä­keen tai Pitäjän­mä­keen, niin se olisi aika luon­te­van joukkoli­iken­neväylän var­rel­la, siinä on vaan joku sem­moinen nur­mikent­tä välissä 🙂

 11. Pakko kom­men­toi­da tuol­la aiem­min esi­in­tynyt­tä mielipi­det­tä, että jalka­pal­lo­kent­tiä olisi jo tarpeek­si… Ei pidä paikkaansa, kaikille vapai­ta, tasaisia ja tarpeek­si iso­ja nur­mikent­tiä ei todel­lakaan ole kesäisin riit­tävästi. Olemme puu­laak­i­joukkueemme kanssa usein kat­selleet kateel­lisi­na tal­in golfkent­tiä jonot­taes­samme niille par­ille nur­mikaistaleelle, jot­ka eivät ole varat­tu­ja rek­isteröidy­ille seuroille.

 12. Osmo:
  “Ei ole edes yksiselit­teistä, että sen pitäisi jatkaa golfkent­tänä. Osan siitä voisi ottaa asub­n­to­tuotan­toon ja lop­un voisi ottaa kansan käyt­töön isona puistona.”

  Voi tööt miten hyväl­lä paikalla on paljon arvokas­ta maa­ta epä­taloudel­lis­es­ti hyö­dyn­net­tynä. Monel­lakaan tuotan­nol­lisel­la toimin­nal­la ei enää aikoi­hin ole ollut taloudel­lista kalli­in maan hin­nan takia sijai­ta (Län­si-) Helsingis­sä, eikä monil­la korkeak­ouluista / yliopis­toista valmis­tuneil­lakaan ole varaa ostaa (Län­si-) Helsingistä viihty­isän kokoista ja laa­tu­ista asun­toa, mut­ta kaupungilla on varaa sub­ven­toi­da yksi­ty­istä golfin­pelu­u­ta nykyetäisyyk­sil­lä keskus­tan tun­tu­mas­sa=). Helsin­gin metropo­lialue­han on määritel­ty nykyään ulot­tumaan n. 60 km päähän keskustasta.

 13. tpyy­lu­o­ma,

  Niin..? Juuri­han tätä jo sanoin! Joukkoli­iken­teen puut­teet eivät johdu Munkkivuores­sa suo­ranais­es­ti asukas­määrästä, kuten oli väit­tämäsi, vaan muista tekijöistä. 

  Olemme tosi­aan sano­jasi lainat­en puss­in­perässä, ja jostain vielä määrit­telemät­tömästä syys­tä alueelle on pesiy­tynyt varsin kansalais­pas­si­ivista pop­u­laa kaupnkisu­un­nit­teli­ja Sep­po Laak­soa luku­un otta­mat­ta. Jos ei mitään vaa­di, ei mitään saa.. eikö vain? Eli otan syyn myös ihan omaan niskaan. 

  Paikallisen ala-asteen rehtorikin mukaan alueen ihmiset ovat oudon laisko­ja tule­maan koulun tilaisuuk­si­in, vaik­ka mitä kek­sit­täisi­in raho­ja säästämät­tä. Isol­la rahal­la oste­tul­la Kari Uusikylän luen­nol­lakin koul­ul­la oli vain kouralli­nen ihmisiä tehokkaas­ta infor­maa­tios­ta huoli­mat­ta. Toi­sis­sa kouluis­sa eivät istuma­paikat riit­täneet kyseisen gurun saa­pues­sa jaka­maan oppe­jansa. Mut­ta Munkkivuori onkin laa­jalti tun­netu myös Mummovuorena 🙁

  Mut­ta Tal­in urheilupuis­toa ei raken­neta, sen takaan! Kuuleeko Osmo? Olen jo aloit­tanut konkreet­tisen vas­tarin­nan.. (so. en oo enää kaveri sun)

  Asutko muuten tääl­lä myös Tapio/Teuvo/Toivo tms. Pyy­lu­o­ma? Tun­nen läh­es kaik­ki, joil­la on lap­sia ja paljon muitakin.

 14. Tal­in golfkent­tä on his­to­ri­al­lis­es­ti arvokas, joten golfkäytössä sen tulee säi­lyä. Sen sijaan se, mil­laista golfia ken­täl­lä pelataan, ei ole aivan niin san­ot­tua. Luukin kaltainen osit­tain jokamieskent­tä voisi olla sopi­va strate­gia myös Talille. Tai sit­ten men­nään hake­maan mallia St Andrewsn Old Cours­es­ta ja pidet­täisi­in kent­tä puis­tona osan ajas­ta. Se tosin olisi silkkaa tuhlausta.

 15. tuol­laisen vas­taa­van­laisem luxus-ken­tän poh­ja­mak­su on luokkaa 30.000 euroa /hlö. Mut­ta Talis­sa sitä ei tarvitse mak­saa, kos­ka kaupun­ki mak­saa investoin­nit jäsen­ten hyväksi.

 16. Hie­man ohi aiheen, mut­ta min­ulle on nyt todel­la epä­selvää saako Tal­in golfken­tän alueel­la ulkoilla? 

  Vaar­al­lis­ta­han se on, kun pal­lo­ja lyödään joka puolel­la kent­tää yli aito­jen. Nyt, kun kent­tä on tietääk­seni sul­jet­tu (talvikausi) on kent­tää osit­tain ympäröivään aitaan ilmestynyt lap­pu­ja “Liikku­mi­nen ken­täl­lä oma­l­la vas­tu­ul­la”. Mikä siel­lä on se vaara, kun/jos kent­tä on talvikau­den suljettu?

  Myöskin mieti­tyt­tää, kun mon­esti kesäaikaa pal­lo­ja lentää jopa viereiselle jalka­pal­lo­ken­tälle ja ohikulkeville ulkoiluteille kuka on vas­tu­us­sa, jos pal­lo sat­ut­taa jotakuta? 

  Täy­tyykö aito­ja korottaa?

 17. Osmol­ta eri­no­mainen aja­tus tämä kilpailuttaminen.

  Kun alue tulee jälleen markki­noille, mei­dän golf­seu­rame tekee var­masti tar­jouk­sen. Kotikent­tämme on per­in­teikäs sekin, mut­ta sijait­see kohtu­ullisen automatkan päässä Helsingistä. Tiedän, että mei­dänkin seu­ramme jäsenistä use­ampi on ilmoit­tau­tunut Tal­in golfk­er­hon jonoon ja läh­tee var­masti tuke­maan ken­tän han­k­in­taa seu­ramme käyt­töön. Nykyi­nen ket­tämme on vela­ton ja varakas. Kysyn­tää ken­tälle kyl­lä löy­tyy, vaik­ka siirtäisimme toim­intamme Tali­in. Onhan kent­tämme paljon lähempänä kuin use­at uudet ja suosi­tut pääkaupunkiseudun kentät.

  Liikun­tavi­ras­ton mak­sama puolen miljoo­nan vuokrata­so on meille “piece of cake”. Siitä lähde­tään ja tar­jouk­semme toden­näköis­es­ti tulee ole­maan selvästi parempi.

  Lopuk­si — tun­tien Tal­in yhdis­tyk­sen hen­gen — en usko että siltä suunnal­ta saadaan kasaan koher­rent­tiä tar­jous­ta, vaik­ka taloudel­liset rah­keet luulisi löy­tyvän. Nöyryys puut­tuu. Toden­näköis­es­ti osa­vat vain yrit­täää saa­da alueen veron­mak­sajien mak­set­tavak­si hyväl­lä verkostoitumisella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.