Digiboksien virrankulutus

Edelli­nen digi­bok­sikysymyk­seni tuli minus­ta selvite­tyk­si. Meitä kiusa­taan turhaan kahdel­la eri digi­bok­sil­la. Helpom­mal­la olisi päästy, jos kaape­liv­erkkoon olisi työn­net­ty vähän bit­te­jä tuh­laillen anten­nidataa, mut­ta näin nyt tehti­in. Toinen pur­nauk­se­nai­heeni liit­tyy digi­bok­sien stand by ‑kuor­mi­tuk­seen. Dig­itele­vi­sioni, jos­sa siis olisi digi­bok­si sisään­raken­net­tuna, kulut­taa valmiusti­las­sa puoli wat­tia sähköä. Sil­lä watin puo­likkaalk­la se pitää siis hereil­lä sekä tele­vi­sion että digi­box­in. Pelkkä erilli­nen digi­bok­si kulut­taa seit­semän wat­tia, siis 14 ker­taa enem­män. Jos ne kulut­ta­vat keskimäärin seit­semän wat­tia ja niitä on kak­si miljoon­aa, tekee tämä 14 megawat­tia yöt ja päivät, sil­lä digi­bok­sia ei oikein voi sulkea.

Miten se valmiusti­la on siinä digi­bok­sis­sa 14 ker­taa tuh­lail­e­vam­pa kuin siinä tele­vi­sios­sa, joka siis pitää hereil­lä myös tele­vi­sion? Min­ul­la oli ker­ran lounastapaami­nen erään Nokian porukan kanssa. He mainit­si­vat, että nämä stan­by-lait­tei­den vir­ran­iop­ti­moin­ti on nokialais­ten silmis­sä täysin tekemät­tä. Nokial­la on tähän tun­tu­maa, kun se kän­nykän akku pit­tää saa­da riit­tämään vuorokauk­sik­si. Yleinen vihreä neu­vo on sulkea valmiusti­las­sa ole­vat lait­teet. Oikea neu­vo taitaisi olla tehdä niistä lait­teista parem­pia. Minkään lait­teen ei pitäisi tarvi­ta wat­tia enem­pää walmiustilassa.

5 vastausta artikkeliin “Digiboksien virrankulutus”

 1. Miten digi­bok­sista sul­je­taan valmiusti­la? Minä en ainakaan omas­ta bok­sis­tan­si sel­l­aista nap­pu­laa ole löytänyt. Ain­oa keino on irrot­taa johto, ja siitähän tietenkin seu­raa ase­tusten katoami­nen, ole­tan. Ja joka tapauk­ses­sa vaival­loista. Tiedän: osta jatko­jo­hto, jos­sa on vir­takytkin. Sen tein tietokoneen johtokasalle. Mut­ta että telkkarin kylkeenkin.

 2. Van­him­mat digi­bok­sit oli usein tehty niinkin fik­susti, että kulut­ti­vat “valmiusti­las­sa” yhtä paljon sähköä kuin käytössä. Van­hem­mil­lani oli (tai on var­maan vieläkin) Nokialainen bok­si, Nokia Media­mas­ter 120C, joka tosi­aankin kulut­taa yhtä paljon oli se pääl­lä tai valmiustilassa.

 3. Ensim­mäi­nen boksi­ni philips oli myös tuh­laavainen, se vei 7w oli se pääl­lä tai valmiusti­las­sa. Kaukosää­timel­lä sai vai­h­taa etulevyn ledin väriä vihreästä punaisek­si, muu­ta ei lait­teen uumenis­sa tain­nutkaan tapahtua.

  Valmiusti­las­sa ole­van koneen vir­ran­säästöä ei ole opti­moitu sen takia että valmis­ta­ja ajat­telee sen miet­timisen ole­van täysin hukat­tua aikaa. Lait­teet suun­nitel­laan pääosin mais­sa jos­sa sähkön­säästöä ei ajatel­la juuri mis­sään muodossa. 

  Voimme vain toivoa että joku valmis­ta­ja päät­täisi ottaa vir­ran­säästön markki­noin­tikeinok­si, pienel­lä viiveel­lä muutkin seu­raa­vat perässä.

 4. Digi­bok­seis­sa on yksi olen­nainen ero mon­een muuhun lait­teeseen ver­rat­tuna: niihin voidaan verkon kaut­ta päivit­tää uusia ver­sioi­ta ohjelmis­tos­ta. Eli Yle voi lähet­tää esimerkik­si tiet­tyyn malli­in ohjelmistopäiv­i­tyk­siä, jot­ka kor­jaa­vat lait­teeseen ohjel­moitu­ja virheitä (tai mah­dol­lis­ta­vat esim. uusien omi­naisuuk­sien asen­tamisen). Vähän vas­taa­va hom­ma kuin tietoko­neo­hjelmien ser­vice pack:t ja muut vastaavat.

  Idea­han on siis se, että nämä päiv­i­tyk­set lähetetään tv-ohjel­masig­naalin “seassa” ja laite sit­ten kuun­telee tätä lähetys­tä ja päivit­tää itsen­sä tarvit­taes­sa. Olet­taisin (en siis tiedä, olen lopet­tanut näi­den digi­jut­tu­jen seu­raamisen jo aikaa sit­ten), että se laite “kuun­telee” lähetys­tä jatku­vasti odot­taen näitä päiv­i­tyk­siä, mikä tietysti vie enem­män sähköä kuin pelkän kaukosää­ti­men “kuun­telu” (siis esim. televisiossa).

  Näin siis ainakin teo­ri­as­sa. En tiedä, paljonko tuo­ta käytän­nössä käytetään nykyisin.

 5. Karin teo­ria on ikävä kyl­lä väärä. Stand­by-tilas­sa sähköi­nen laite ei tee mitään muu­ta kuin vuo­taa vir­taa. Päiv­i­tyk­set täy­tyy tehdä kuten tietokoneis­sa, eli päiv­i­tys on löy­det­tävä, ladat­ta­va digi­bok­si­in ja instal­loita­va käyt­täjän ohjauk­sel­la. Ain­oa mukavu­us tietokoneen päivit­tämiseen ver­rat­tuna on se, että sen päiv­i­tyk­sen joskus har­voin saa anten­nikaapelin läpi ilman muu­ta piuharumbaa.

  Pääsyy mik­si digi­bok­sit syö niin paljon vir­taa, on lait­tei­den luonne. Digi­bok­seista on tehty niin halpo­ja kuin vähänkin on mah­dol­lista ja lisäk­si ne on yrit­tet­ty saa­da markki­noille mah­dol­lisim­man nopeasti. Lisäk­si kool­la ei ole paljon väliä. Kaik­ki digi­bok­sit, kovalevyl­liset mukaan­lukien, ovat kutakuinkin tyhjää täyn­nä. Halpu­us­vaade johtaa siihen, että jokainen boksin kom­po­nent­ti on niin hal­pa kuin mah­dol­lista. On aivan tois­ar­voista, miten hyvin ne kom­po­nen­tit sopi­vat toisiinsa.

  Kos­ka lait­tei­den sof­t­aa voidaan päivit­tää jäl­keen­päin, bok­sit tuoti­in vieläkin enem­män raak­ileina, kuin jos bok­sit oli­si­vat olleet pelkkää rautaa ilman sof­t­aa. Eli paras bok­si on se, joka on ollut pisim­pään markkinoilla. 

  Mut­ta näis­sä lait­teis­sa on kuitenkin niin vähän ohjel­moitavu­ut­ta, että sof­t­apäiv­i­tyk­sil­lä voi vain hiukan käytet­tävyyt­tä. Lep­oti­lan vir­ranku­lu­tus on ja pysyy sinä, mitä se oli kort­ti­taloa hätäis­es­ti kokoon kyhätessä.

  Lisäk­si yksikään laite­valmis­ta­ja, jol­la on myytävänä myös hieno­ja taulutelkkare­i­ta, ei ala naker­taa kat­teitaan pelkäk­si välikau­den tuot­teek­si tarkoite­tul­la digiboksilla. 

  Kulut­ta­jaa kusete­taan aina, varsinkin jos se halu­aa vain mah­dol­lisim­man halpaa…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.