Autot pois musiikkitalon kohdalta!

Hesari kir­joit­ti tänään asi­as­ta, joka min­u­akin on raivos­tut­tanut. Musi­ikki­talon näköjään ikuisek­si jäävän työ­maan kohdal­la on pysyvä ruuh­ka, joka myöhästyt­tää bussien ja ratikoiden kulkua kohtu­ut­tomasti. Mik­si väliä ei sul­je­ta henkilöau­toil­ta töi­den sik­si ajak­si? Suurin osa autoil­i­jois­ta­han kiet­tää paian jo nyt, mik­si lop­pu­jakin ei pan­na niin tekemään? Olen aika var­ma, että ihmis­ten yhteen las­ket­tu matkus­tu­sai­ka näin menetellen lyhenisi, minkä autoil­i­jat menet­täi­sivät (jos menet­täi­sivät mitään), sen bus­si- ja ratikka­matkus­ta­jat moninker­tais­es­ti voittaisivat.

Kuuleko Pekka Sauri?

9 vastausta artikkeliin “Autot pois musiikkitalon kohdalta!”

 1. Valitet­tavasti tilane ei ole aivan niin yksoikoinen, kun mitä annat ymmärtää. Et nyt täs­men­tänyt mitä tarkalleen tarkoi­tat autoli­iken­teen pois­tamisel­la (tule­van) Musi­ikki­talon kohdal­ta, mut­ta ole­tan, että tarkoi­tat autoli­iken­teen katkaisua joltain kohtaa Man­ner­heim­inti­etä (miltä kohtaa?). Täl­lä toimen­piteel­lä olisi melkoisia seu­rauk­sia. Jos mietitään vaik­ka sitä, miten tämän jäl­keen autot pää­si­sivät vaikka­pa Elielin parkki­hal­li­in tai Fin­lan­dia-talon pysäköin­tialueelle, huo­mataan ettei asi­aa voi­da ratkaista kovinkaan helposti.

  Lisäk­si moni autoil­i­ja jou­tu­isi aja­maan varsin pitk­iä kier­toteitä. On vaikeaa suo­ral­ta kädeltä arvioi­da tämän seu­rauk­sia, mut­ta voisin olet­taa, että (jo nyt ruuhkaiselle) Meche­lin­in kadulle tulisi huo­mat­ta­va lisäys liiken­nemäärään. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa voisi käy­dä niin, että kier­toitei­den väl­i­tyskyky ei riitä välit­tämään lisään­tynyt­tä liiken­net­tä, jol­loin liikenne ruuhkau­tuu pahoin näil­lä katu­o­suuk­sil­la. Siitä kär­sisi tolkut­tomasti, pait­si autoli­ikenne, myös kyseisil­lä alueil­la liikku­va joukkoliikenne.

  En nyt suo­ral­ta kädeltä sano, etteikö esit­tämääsi liiken­teen katkaisua voitaisi tehdä, mut­ta mielestäni toimen­pide olisi käytän­nössä huo­mat­tavasti laa­jamit­taisem­pi kuin mitä annat ymmärtää — paljon laa­jem­pi kuin yksit­täisen kadun­pätkän ruuhkaisu­us tai autoil­i­joiden etu vs. joukkoli­iken­teen käyt­täjien etu.

  Viime kädessä keskus­tan autoli­iken­teen määrää pitäisi rajoit­taa. Tämähän voi sinän­sä olla hyvä aja­tus, mut­ta ei sitä kan­na­ta yksit­täisen työ­maan takia tehdä.

 2. Näin­hän se pitäisi ehdot­tomasti tehdä!

  Kuu­lun kyl­läkin ihmisi­in, jot­ka fanaat­tisu­u­teen asti ovat valmi­ita mil­tei mihin tahansa toimen­piteisi­in, jot­ka rajoit­ta­vat yksi­ty­isautoilua ja edis­tävät joukkoli­in­net­tä. Näin ollen min­ul­ta on turha odot­taa objek­ti­ivi­su­ut­ta näi­den kysymys­ten äärellä. 

  Mikäli asia yksin minus­ta riip­puisi, yksi­ty­isautoilu olisi luvan­varaista ja joukkoli­ikenne ilmainen palvelu pääkaupunkiseudul­la. Lupia heruisi elinkeinolle vält­tämät­tömälle autoilulle tiukoin kri­teere­in ja eri­ty­is­ryh­mille kuten vammaisille.

  Veren­paineeni nousee ter­vey­delle vaar­al­lisi­in lukemi­in joka ker­ta, kun vien pikku­tyt­töäni urheiluhar­joituk­si­in kilo­metrin päähän tääl­lä Munkin seudul­la jalan tai pyöräl­lä. Koulun piha on täyn­nä maas­ture­i­ta, joil­la peruutel­laan holtit­tomasti ja joi­ta pide­tään tyhjäkäyn­nil­lä las­ten imiessä pakokaa­sut juuri sopi­val­la korkeudella. 

  Tyt­töni menee jo usein yksinkin treenei­hin ja pahim­pana vaaramo­ment­ti­na näen juuri tämän auto­jen kar­avaanin koulun oven edessä. Ja jokaiki­nen per­he tulee noin kilo­metrin säteeltä… Kyl­lä pän­nii! Mulkoilenkin aina siihen malli­in kuske­ja, että olen saanut var­masti omi­tuisen ämmän maineen..

  Kävin tässä eilen keskus­tas­sa bus­sil­la. Bus­si ei kul­je Man­ner­heim­inti­etä kyl­läkään, vaan Töölön ja Kampin kaut­ta Rauta­tien­to­rille. Mat­ka kesti Munkkivuores­ta 35 min­u­ut­tia. Onko tämä kohtu­ullista? Kuuleeko Pekka Sauri?

  Kiroilin koko matkan etten läht­enyt pyöräl­lä ja siu­nailin sitä autu­ut­ta, että min­ul­la on keskus­taan vain har­voin asiaa.

 3. En ole asi­aa tutk­in­uyt kun­nol­la, mut­ta liikenne pitäisi var­maankin katkaista eduskun­tat­alon edestä tai niin, että Fin­lan­di­at­alon risteyk­sessä etelästä tule­vat sai­sai­vat kään­tyä vain oikealle, mut­ta eivät jatkaa suo­raan. Vas­taavasti pohjois­es­ta tule­vat saisi­vat kään­tyä vain vasem­malle, jol­loin kään­tyjät eivät enää jonot­taisi ratikkakiskoilla.

  Melkein koko henkilöau­toli­ikenne on jo siir­tynyt muualle, joten eivät ne muut cväylät siitä juuri ruuhkau­tu­isi, vaik­ka lop­utkin siirtyisivät.

  Jos meil­lä olisi elek­tron­i­nen liiken­teen hin­noit­telu, emme tarvit­sisi köm­pelöjä kiel­to­ja. Ajaa saisi vaikka­pa kah­den euron hin­nal­la, jol­loin turha liikenne jäisi pois.

 4. “En ole asi­aa tutk­in­uyt kun­nol­la, mut­ta liikenne pitäisi var­maankin katkaista eduskun­tat­alon edestä tai niin, että Fin­lan­di­at­alon risteyk­sessä etelästä tule­vat sai­sai­vat kään­tyä vain oikealle, mut­ta eivät jatkaa suo­raan. Vas­taavasti pohjois­es­ta tule­vat saisi­vat kään­tyä vain vasem­malle, jol­loin kään­tyjät eivät enää jonot­taisi ratikkakiskoilla.”

  No, enpä ole tutk­in­ut minäkään, mut­ta silti min­ua vähän epäi­lyt­tää pääsyn jär­jestämi­nen esimerkik­si noile em. parkkialueille. Mut­ta tuskim­pa tuo nyt mah­do­ton­ta silti olisi, jos se vain tosis­saan halu­taan tehdä.

  “Melkein koko henkilöau­toli­ikenne on jo siir­tynyt muualle, joten eivät ne muut cväylät siitä juuri ruuhkau­tu­isi, vaik­ka lop­utkin siirtyisivät.”

  Tästä en ole ollenkaan niin var­ma. Kyl­lä siitä Man­ner­heim­intieltä kieltämät­tä melkoinen määrä liiken­net­tä on jo siir­tynyt, mut­ta yleen­sä ne siir­tyjät kuu­lu­vat siihen ryh­mään, jolle kier­totie on kohtu­ullisen lyhyt. On luul­tavaa, että tuos­ta vielä, nyky­sessä ruuhkati­lanteessakin, kulke­vat joutu­vat kiertämään melkois­es­ti (mikä aiheut­taa olen­nais­es­ti lisäli­iken­net­tä kuin ain­oas­taan Man­skun läpi ajet­taes­sa). Toisek­seen raja kohtu­ullis­es­ti suju­van liiken­teen ja täy­del­lisen ruuhkau­tu­misen välil­lä on varsin äkki­jyrkkä ja sen saat­taa aiheut­taa jo yksikin lisäau­to. Eli näen­näisen pienel­lä liiken­nemäärän muu­tok­sel­la saat­taa olla merkit­tävät seuraukset.

  Minä en ole lainkaan vaku­ut­tunut, että Man­ner­heim­intien sulkem­i­nen paran­taisi joukkoli­iken­teen toimivu­ut­ta kokon­aisuute­na. Ei ainakaan lyhyel­lä tähtäimel­lä (pidem­män päälle ehkä niin voisi käy­dä, jos autoli­ikenne vähenisi).

  “Jos meil­lä olisi elek­tron­i­nen liiken­teen hin­noit­telu, emme tarvit­sisi köm­pelöjä kiel­to­ja. Ajaa saisi vaikka­pa kah­den euron hin­nal­la, jol­loin turha liikenne jäisi pois.”

  Ei turha liikenne vaan ain­oas­taan sel­l­ainen, jos­ta ei olla valmi­ita mak­samaan tuo­ta kah­ta euroa 🙂 Mut­ta kan­natet­ta­va aja­tus noin muuten. Tuol­laisel­la jär­jeste­lyl­lä saataisi­in autoilun aiheut­ta­mat kus­tan­nuk­set myös näkymään autoil­i­joille, jol­loin se ohjaisi toim­intaa oikeaan suun­taan. Nythän autoilun ulkoiset kus­tan­nuk­set eivät juuri vaiku­ta päätöksentekoon.

 5. Tässä nyt taas ammu­taan tykil­lä autoa. Ongel­mat johtu­vat koordi­noimat­tomista katutöistä, eivät autoista. Ennen kuin Man­sku ja Hakamäen­tie myl­lät­ti­in, niin liikenne toi­mi aivan hyvin. On muutenkin hert­tasen yhden­tekevää myöhästyykö töistä oma­l­la autol­la vai bus­sil­la tai muul­la julkisella. 

  Mitens se menikään:

  Jos joku asia on kivaa, niin määrätään sille maksu

  Jos joku asia on oikein kivaa ja toimi­vaa, niin määrätään sille vero

  Jos joku asia on oikein hauskaa ja toimi­vaa, niin määrätään se luvanvaraiseksi

  Jos joku asia on oikein hauskaa ja eri­tyisen hyvin toimi­vaa, niin kiel­letään se.

  Jos

 6. Juuri näin. Henkilöau­toli­iken­teen voisi kään­tää Man­ner­heim­intieltä Arka­di­ankadulle ja sieltä edelleen Runeberginkadulle, ja toises­sa päässä Oop­per­an kohdal­ta samoin Runeberginkadulle. Henkilöau­toli­ikenne Töölön­lahdel­la Man­ner­heim­intien poik­ki Kansal­lis­museon kohdal­ta. Tämä nopeut­taisi Man­ner­heim­intien iso­ja risteyk­siä kun yksi suun­taa jäisi val­oista kevyem­mäk­si (ratikat, ja bus­sit Oop­per­an kohdal­la), net­to­vaiku­tus liiken­teen suju­vu­u­teen olisi pieni. 

  Enkä pahas­tu­isi vaik­ka tämä olisi pysyväisjär­jeste­ly. Vapau­tuneeseen katu­ti­laan voisi som­mitel­la vaikka­pa 1900-luvun alun varas­toarkkite­htu­urista vaikut­tei­ta saanei­ta punati­ili­raken­nuk­sia kierrätysmateriaaleista…

 7. Nykyi­nen ruuh­ka Musi­ikki­talon kohdal­la johtuu käytän­nössä lähin­nä maa-ainek­sen poiskul­jet­tamis­es­ta. Kun se osa rak­en­tamis­es­ta on tehty, vas­taavaa liiken­nehait­taa ei enää ole. Poli­it­tiseen tyyli­in sopi­vasti, Osmo etsii ratkaisua ongel­maan, joka lop­puu itses­tään koh­ta puoliin.

  Maakuor­mat voisi kul­jet­taa rautatiel­lä van­haa Rauta­tienkatu­jen raidet­ta pitkin Hernesaaren/Hietsun suun­taan, jos­sa ne voitaisi­in kuor­ma­ta autoi­hin. Täl­löin koko rekkar­al­li pois­tu­isi Musi­ikki­talon kul­mil­ta Län­siväylälle. Epäilen, että osasyy tähän nykyiseen ral­li­in on se, että urakoit­si­jat eivät tunne Helsin­gin liiken­nekult­tuuria (ainakin osas­sa näyt­tää ole­van jopa Rovaniemeläi­nen kul­je­tus­li­ike) sekä se, että vas­taavia Helsin­gin viras­to­ja ei ns. tipan ver­taa kiin­nos­ta — eivät osaa vaik­ka kiin­nos­taisi? — suun­nitel­la kokon­ais­val­tais­es­ti liikenne-asioi­ta. Liikenne on aina lähtöko­htais­es­ti paha asia, joten aiheutet­tu hait­ta ei ole virkami­esten mielestä ongel­ma. Tässäkin asi­as­sa yksi­tyisen kon­sult­tiy­htiön käyt­tö olisi saat­tanut säästää aikaa, rahaa ja vaivaa, mut­ta eihän mei­dän virkamiehiä viisaampia ihmisiä olekaan, joten mik­si pyytää apua ulkopuolisilta.

  Kuinkas Osmo kom­men­toisit tätä kuusi vuot­ta van­haa visionääristä näke­mys­tä, joka oli Vihreässä langassa?
  http://arkisto.vihrealanka.fi/2001/8/sahko.html

 8. Ruuh­ka johtuu siitä, että Musi­ikki­talon työ­maan vuok­si puut­tuu kaisto­ja. Niin­pä esimerkik­si pohjois­es­ta päin tul­taes­sa vasem­malle kään­tyvä liikenne ryh­mit­tyy ratikkakaistoille. Ongel­ma pois­tuu, kun työ­maa on siinä kun­nos­sa, että Man­ner­heim­intie saadaan taas kokon­aan käyt­töön. En ymmär­rä, mik­si ongel­man väli­aikaisu­us estäisi sen kor­jaamista väli­aikaisel­la järjestelyllä. 

  Minä en ole tätä tutkimut, enkä pysty tutki­maankaan, mut­ta voi ker­toa, mil­lä peri­aat­teel­la asia pitäisi ratkaista, kun asia on ensin tutkit­tu. Autoilun kiel­to lisää joidenkin autoil­i­joiden mat­ka-aikaa ja lyhen­tää tois­t­en. Pitäisi toteut­taa se ratkaisu, joka tuot­taa yhteen­las­ket­tuna vähiten ajankäyt­töä. Käsi­tyk­seni on, että autois­sa on niin vähän väkeä, että tämä peri­aate johtaisi autoli­iken­teen rajoituksiin.

 9. Aja­tus on hyvä, mut­ta ylem­pi esi­tys autoli­iken­teen siirtämis­es­tä Arka­di­ankadulle ja Runeberginkadulle on huono kos­ka Arka­di­ankatu on osit­tain kaivet­tu auki raiti­oti­etöi­den vuok­si. Ajokaisto­ja on toisi­naan sul­jet­tu ja liiken­neval­o­ja pois­tet­tu käytöstä. Lisäk­si Runeberginkadun ja Arka­di­ankadun risteyk­ses­tä on onnis­tut­tu tekemään käsit­tämät­tömän huonos­ti toimi­va työn­tämäl­lä ympäri risteystä jotakin liiken­teen­jaka­jaa esit­täviä betoniviritelmiä. Eivätkä tuos­sakaan risteyk­sessä ole tain­neet liiken­neval­ot olla pääl­lä kuukausiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.