Komissaari sokerista

Kun tulin tuos­sa aiem­min kir­joit­ta­neek­si sok­erin vil­je­lyn jär­jet­tömyy­destä, kan­nat­taa tähän pan­na pieni uuti­nen eilis­es­tä Hesarista, jos­sa EU:n maat­alouskomis­saari Mar­i­an Fis­ch­er Boel kir­joit­taa asi­as­ta komis­sion kannalta.

Koko EU:n sok­eripoli­ti­ikan lähtöko­htana on, että WTO neu­vot­teluis­sa EU joutuu luiop­umaan raukka­mais­es­ta sok­erin vien­titues­ta ja päin vas­toin hyväksymään sen, että Euroopan markki­noille tulee sok­e­ria kehi­tys­maista. Taloudel­lisin ter­mein tämä tarkoit­taa siis, että sok­erin hin­ta Unionis­sa tulee laske­maan. Moni lehti muuten pelkäsi, että se tulisi nousemaan.

Kun sok­erin hin­ta tule­vaisu­udessa ale­nee, vil­je­ly käy kan­nat­ta­mat­tomak­si siel­lä, minne se huonoiten sovel­tuu, kuten Suomes­sa. Jot­ta tämä ei toisi vil­jeli­jöille kohtu­ut­to­mia mene­tyk­siä, EU yrit­tää nyt ostaa osan vil­jeli­jöistä pois tuotan­nos­ta, mak­samal­la heille ylimääräistä kor­vaus­ta tuotan­to­su­un­nan vai­h­tamis­es­ta.   Tätä tukea ei kenenkään ole pakko ottaa vas­taan. Jos halu­aa jatkaa sok­er­invil­je­lyä, voi niin tehdä, mut­ta on ymmär­ret­tävä, että sok­erin hin­ta tulee tulev­ina vuosi­na laske­maan, eikä sil­loin (ken­ties) enää mak­se­ta mitään korvauksia.

Suomes­sa on itse asi­as­sa vaa­dit­tu, että komis­sio ei saisi houkutel­la suo­ma­laisia vil­jeli­jöitä luop­umaan sok­er­invil­jelystä, eli että Suomeen tätä EU:n rahaa ei saisi mak­saa (ker­ran näinkin päin!)  Maat­alous­min­is­teri halu­aa päin vas­toin mak­saa eril­listä korotet­tua kanal­lista tukea, sok­er­invil­jeli­jöille, jot­ta nämä eivät siir­ty­isi vil­jele­meen vaikka­pa vil­jaa, johon vil­jan hin­nan nopea nousu houkuttelisi.

Jotenkin tästä asi­as­ta on saanut lehdis­tä kovin toisen­näköisen kuvan. Puhuuko komis­saari pal­turia, ovatko lehdet kir­joit­ta­neet pal­turia vai enkö minä osaa lukea lehtiä?

Kan­taako min­is­teri Antti­la vas­tu­un siitä, että kun sok­erin hin­ta las­kee roimasti muu­ta­man vuo­den kulut­tua, vil­jeli­jät ovat ken­ties jo menet­täneet siir­tymätuen ja joutu­vat kär­simään tap­pi­ot itse, vaik­ka kor­vauskin olisi ollut tarjolla?

Tietysti on niin, että jos riit­tävän moni luop­uu sok­erin vil­jelystä, on muidenkin se tehtävä, jos Säkylän sokerite­hdas lopet­taa toim­intansa.  Hei­dän osaltaan kyse on pakosta.

10 vastausta artikkeliin “Komissaari sokerista”

 1. Onko tää omavaraisu­usa­jat­telu enti­saikas­ten höpötyksiä ?

 2. Jos tuki oli 60 e hehtaar­il­ta v. 2006 ja on nyt 350 e hehtaar­il­ta, jokainen ymmärtää, että kan­nus­tus vil­je­lyn jatkamiseen on ylivoimasen suuri. Vaik­ka juurikkaan dump­paisi lähim­pään järveen.

 3. Jos oikein ymmärsin EU:n taan­noisen sok­eri­u­ud­is­tuk­sen niin siinä oli tavoit­teena laskea kus­tan­nus­ta­so, joka oli kolminker­tainen maail­man­markki­nahin­toi­hin näh­den niin että se olisi enää kaksinkertainen. 

  Sok­erin tai muiden maat­alous­tuot­tei­den hin­ta ei vält­tämät­tä laske maat­alous­poli­ti­ikan sisäisin toimin, sil­lä raja­suo­ja sään­telee mis­sä määrin ja mis­tä kor­vaavia tuot­tei­ta pääsee Euroopan union­in markki­noille. Näistä tulleil­la on ollut vähenevä merk­i­tys, mut­ta kiin­tiöt ovat edelleen hyvin tärkeitä. 

  Tämä näkyy EU:n yhteisen maat­alous­poli­ti­ikan vuosikus­tan­nuk­sista euroop­palaisille: Karkeasti 100 mil­jar­dia euroa, jos­ta 50 mrd EU:n ja kansal­lisen tason tuk­i­na veron­mak­sajil­ta ja 50 mrd korkeamp­ina hin­toina union­in kuluttajilta.

 4. “Onko tää omavaraisu­usa­jat­telu enti­saikas­ten höpötyksiä ?”

  Huolto­var­muus on tärkeämpi asia kuin omavaraisu­us. Ts. täy­tyy tur­va­ta vält­tämät­tömyyshyödykkei­den saatavu­us. Se mis­sä ne tuote­taan kan­nat­taa ratkaista suh­teel­lisel­la edulla. 

  Jos halut­tu huolto­var­muu­den taso saavute­taan edullisem­min sil­lä, että jokin hyödyke tuote­taan Suomen ulkop­uolel­la kan­nat­taa se siel­lä tuottaa.

  Suomen BKT:stä vien­nin osu­us on käsit­tääk­seni suu­ru­us­lu­okkaa 40 %. Jos kaik­ki maat pyrk­i­sivät ole­maan omavaraisia kaikessa olisimme paljon köy­hempiä ja elämämme olisi yksipuolisempaa.

 5. Kos­ka sok­er­i­ju­urikkaan vil­je­lyn ja siir­tymäkau­den kansal­lisen tuen puo­lus­tamiseen iki­a­joik­si on laa­jalti yllytet­ty maaot­teluhengessä, voi olla paikallaan kat­soa miten hyvin veron­mak­sajille ja kulut­ta­jille tiedote­taan maataloustuista. 

  Ver­tailu­taulukko Trans­paren­cy League Table, jon­ka julka­isi­ja on Farmsubsidy.org sijoit­taa EU-tukien julk­istamisen osalta Ruotsin ensim­mäiselle sijalle (81 pros­entin pain­otet­tu kat­tavu­us), Sloven­ian ja Tan­skan jae­tulle toiselle sijalle (64 %).

  Suo­mi on sijal­la 20 (2 %).

  En lähde bar­rikadeille näil­lä näytöillä.

 6. Ei ole ollenkaan var­maa, että sok­erin hin­ta las­kee tule­vaisu­udessa. Kun kysyn­tä kas­vaa ja tuotan­to ale­nee niin yleenä hin­nat nousee! Raskalaiset ja Sak­salaiset kyl­lä hoitaa sel­l­aiset pykälät, että suo­ma­lainen kulut­ta­ja mak­saa jatkos­sa huo­mat­tavasti nyky­istä enem­män. Eu:n sokeri­te­ol­lisu­udel­la on kartel­li ja markki­nat on jaet­tu, ei kan­na­ta olla nai­ivi ja sin­isilmäi­nen. Mikä se sel­l­ainen monipuolis­tamis­tu­ki on kun kom­mis­sio yksipuolis­taa suo­ma­laista vil­je­lyä. Sok­erin vil­je­lyn lop­pumi­nen olisi hirveä tap­pio suo­ma­laiselle kult­tuuri­maise­malle. Miten tuotan­toon kaiken osaamisen ja voimakkasti sitoutuneet vil­jeli­jät selviävät henkises­ti ja taloudel­lis­es­ti. Ei ne tuotan­non velat tule kui­tatuk­si mil­lään lope­tus­tu­il­la ja lapset tarvit­se­vat ruokaa huomen­nakin myös maalla!

 7. Huolto­var­muus on mie­lenki­in­toinen käsite.

  Keskiver­tokaupunki­lainen tarkoit­taa huolto­var­muudel­la sitä, että ihmiset saadaan kri­isi­aikoinakin jotenkin ruokituiksi.

  Elin­tarvikeketjul­la on jostain syys­tä sel­l­ainen hie­man laveampi huolto­var­muuskäsi­tys, että elin­tarvikeketjua täy­tyy sub­ven­toi­da mah­dol­lisim­man paljon, erot­telemat­ta vält­tämät­tömyys- ja ylellisyystuotteita.

 8. On päivän selvää ettei tääl­lä napa­pi­irin tun­tu­mas­sa kan­na­ta vil­jel­la kasvia jon­ka tuot­to on suo­raan ver­ran­nolli­nen auringonpais­teen määrään. Mil­lään kri­isi­valmi­u­den paran­tamisel­la asi­aa ei voi­da perustel­la; ihmiset eivät kuole Suomes­sa nälkään vaik­ka sok­e­ria ei kau­pan hyl­ly­iltä löy­ty­isikään vähään aikaan. Päin vas­toin, saat­taisi kansan­ter­veys jopa paran­tua. Sok­e­ria, tai siis tarkem­min glukoosia, voidaan valmis­taa hel­posti mis­tä tahan­sä tärkke­lyk­ses­tä, joten edes se makea ei tyystin lop­puisi kri­isin pidetessä. Järkev­in­tä tääl­lä olisi panos­taa kotieläin­tuotan­toon kos­ka siihen tääl­lä on parhaat edel­ly­tyk­set. Sil­loin se kri­isi­valmiuskin paranisi kos­ka pahan koit­taes­sa voitaisi­in heinäpel­lot lait­taa perunalle ja elikot ns. Itikan autoon.

 9. Sok­er­i­ju­urikkaan vil­je­ly on Suomes­sa tuo­tok­seltaan lähempänä europ­palaista sato­ta­soa kuin vil­jat ja mon­et muut kasvit. Jos kat­so­taan ettei sok­e­ria pidä vil­jel­lä Suomes­sa kun sato­ta­so on korkeampi ran­skas­sa niin samal­la logi­ikalla voidan lakkaut­taa koko maat­alous Suomes­ta. Vil­jeli­jät kyl­lä selviää, mut­ta miten käy niille tuhan­sille maat­alousvirkamiehille Helsingis­sä, Seinäjoel­la etc.?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.