Hankala köyhyys

Kolum­ni Suomen Kuvale­hdessä 42/2007

Köy­hyys ja tulo­erot ovat kas­va­neet, mut­ta niis­sä on kyse eri asioista.

Tulo­erot tasoit­tui­v­at maas­samme sodan jäl­keen aina 1980-alku­un asti ja pysyivät kymme­nen vuot­ta vakaina. Erot ansio­tu­lois­sa ovat kas­va­neet jatku­vasti 1970-luvun alus­ta alka­en, mut­ta vero­tus ja tulon­si­ir­rot kumo­si­vat tämän vaiku­tuk­sen. Uudelleen­jaon voimat lop­pui­v­at laman alka­es­sa ja tulo­erot kään­tyivät kasvu­un. Täl­lä vuosikymmenel­lä ero­jen kasvu on jatkunut, joskin vähän hitaammin.

Ylivoimainen enem­mistö suo­ma­lai­sista halu­aisi pienen­tää tulo­ero­ja, vaik­ka tulo­jakau­mamme on maail­man tasaisimpia. Joukos­sa täy­tyy olla paljon niitä, jot­ka ymmärtävät jäävän­sä tasoituk­ses­sa tappiolle.

Tulo­ero­ja kas­vat­taa laito­jen irtaan­tu­mi­nen. Kaik­ista rikkaim­mat rikas­tu­vat ja köy­him­mät putoa­vat kyy­dis­tä. Rikkain kymmenes vetää lujaa kaulaa mui­hin ja vielä kovem­mas­sa spur­tis­sa on rikkain pros­ent­ti. Onko jälki­te­ol­lises­sa yhteiskun­nas­sa jotain luon­non­lain tavoin tulo­ero­ja kas­vat­tavaa vai onko Suomes­ta vain tulos­sa nor­maali val­tio? Eiväthän mei­dän kotoiset rikkaamme niin sat­u­maisen rikkai­ta ole.

Infor­maa­tioy­hteiskun­nas­sa yleistyvät voit­ta­ja vie kaiken ‑asetel­mat. Kahdes­ta perunanvil­jeli­jästä toinen saa samas­ta maas­ta parem­man sadon kuin toinen, mut­ta erot ovat kohtu­ullisia. Rock-yhtyeistä piirikun­nal­liset kyvyt pystyvät tuskin rahoit­ta­maan väli­neen­sä, mut­ta HIM-yhtye takoo miljoo­nia. Infor­maa­tioam­mateis­sa asetel­ma muis­tut­taa enem­män rock-yhtyeitä kuin perunan vil­jeli­jöitä. Kos­ka tietoa voi monistaa rajat­ta, paras voi syr­jäyt­tää toisek­si parhaan kokonaan.

Omaisu­userot ovat val­tavasti tulo­ero­ja suurem­mat. Niiden vaiku­tus­ta korostaa, että palkko­jen osu­us kansan­tu­losta on meil­lä poikkeuk­sel­lisen pieni eikä omaisu­us­tu­lo­ja juuri veroteta.

Huolestut­tavin­ta on ero­jen repeämi­nen asteikon alapäässä. Toisek­si köy­him­mät tekevät pesäeroa kaik­ista köy­himpi­in. Mak­sukyky­isiä alkaa muut­taa pois ara­va-taloista – osin tietysti sik­si, että omas­sa asun­nos­sa asum­i­nen on edullisempaa.

Tulo­erot ovat palan­neet 1970-luvun alun tasolle. Ennen tuloköy­hyyt­tä domi­noi­vat köy­hät eläkeläiset ja läh­es omavaraistaloudessa elävät pienvil­jeli­jät. Pienvil­jeli­jäväestö on läh­es hävin­nyt ja eläkeläisköy­hyys helpot­tanut huo­mat­tavasti. Tilalle on tul­lut kaupunkiköyhyys.

Pien­i­t­u­lois­t­en osu­us oli suo­ma­lai­sista ennen lamaa alle kahdek­san pros­ent­tia. Vuon­na 2005 se oli nous­sut jo yli 12 pros­entin. Pien­i­t­u­loisek­si määritel­lään koti­taloudet, joiden tulot kulu­tusyk­sikköä kohden ovat alle 60 % medi­aanista. Tulota­son noustes­sa nousee myös pien­i­t­u­loisu­u­den raja. Vuodes­ta 1990 se on nous­sut reaalis­es­ti 27 %. Ilman tätä rajan nos­tamista pien­i­t­u­lois­t­en määrä olisi vähen­tynyt. Köy­himpi­en tulota­so on nous­sut selvästi mui­ta hitaam­min, mut­ta se on kuitenkin nous­sut eikä laskenut.

Köy­hä on se, jol­la ei ole varaa osal­lis­tua val­lit­se­vaan elämän­muo­toon. Köy­hyys­ra­ja nousee, kun vauras­tu­mi­nen muut­taa val­lit­se­vaa elämän­muo­toa. Har­va Suomes­sa on yhtä pien­i­t­u­loinen kuin kansa oli keskimäärin 1950-luvul­la. Viisikym­men­lu­vul­la las­ten oli nor­maalia tul­la koulu­un nuhrui­sis­sa vaat­teis­sa, mut­ta nyt sel­l­ainen lap­si jou­tu­isi luokka­tove­r­ien­sa kiusaa­mak­si. Sil­loin pär­jäsi ilman puhe­lin­ta ja autoa, kos­ka muil­lakaan ei niitä ollut, kaup­paan pääsi kävellen ja bus­sit kulkivat.

Toisaal­ta kaik­ki pien­i­t­u­loiset eivät ole edel­lä ole­van määritelmän mukaan köy­hiä. Suomes­sa voi elää hyvää elämää köy­hyys­ra­jan ala­puolel­la, jos arjen taidot ovat hallinnas­sa ja itse­tun­to riit­tää ole­maan eri­lainen. Vihreän liik­keen alkuaikoina liik­keen liepeil­lä oli nuorten asuinkollek­ti­ive­ja, jois­sa elet­ti­in omavaraista elämää niin pie­nil­lä tuloil­la, ettei verot­ta­ja sitä uskonut, vaan määräsi asukkaat arvioverotukseen.

Köy­hien lap­siper­hei­den määrä on huolestut­tavasti lisään­tynyt, mut­ta luvut liioit­tel­e­vat ongel­maa. Joukos­sa on myös pohjim­mil­taan hyväo­saisia per­heitä, jot­ka ovat valin­neet las­ten hoita­misen koti­hoidon tuen turvin, vaik­ka töistä pois jäämi­nen merk­it­see huo­mat­tavaa tulo­jen alen­tu­mista. Kauko­mail­la ei matkustel­la eikä ostel­la city-maas­ture­i­ta, mut­ta he pitävät tätä elämän­ta­paa parempana.

Kaikkial­la maail­mas­sa rikkaat elävät pitem­pään kuin köy­hät. Voisi luul­la, että pien­ten tulo­ero­jen Suomes­sa myös sosi­aaliset ter­vey­serot oli­si­vat pieniä, mut­ta ne ovat kan­sain­välis­es­ti suuria ja kas­va­maan päin. Huono-osaisemme näyt­tävät ole­van huono-osaisem­pia kuin pelkkien tulo­jen perus­teel­la uskoisi.

Suomes­sa käynyt intialainen yhteiskun­tati­eteil­i­jä sanoi ole­vansa yllät­tynyt siitä, kuin­ka yksinäisiä ja eris­tet­tyjä köy­hät Suomes­sa ovat. Inti­as­sa kadut ovat täyn­nä elämää, johon köy­häkin voi osal­lis­tua. Meil­lä melkein kaik­ki tapah­tuu sisä­tu­lois­sa, jonne ulkop­uolisil­la ei ole asiaa.

Mer­i­tokraat­tisen yhteiskun­nan nopea sää­tykier­to voi olla yksi syy huono-osaisu­u­den syven­e­miseen. Köy­histä olois­takin pystyy pon­nista­maan opin­tielle, jos lukupäätä riit­tää, eikä varakkaaseen per­heeseen syn­tymi­nen vas­taavasti takaa elinikäistä men­estys­tä. ”Ylälu­ok­ka” imuroi lah­jakku­udet ”alalu­okas­ta”, joka menet­tää kyvykkään johta­jat samal­la, kun ”alalu­okan” taakak­si kasautu­vat jok­seenkin kaik­ki huono-osaisu­u­den piirteet.

Ter­veessä ihmis­pop­u­laa­tios­sa val­lit­see suuri omi­naisuuk­sien diver­si­teet­ti. Omi­naisuuk­sil­taan ja taidoil­taan eri­laiset ihmiset täy­den­tävät työ­jaos­sa toisiaan.

Hyvässä yhteiskun­nas­sa on tas­a­puolis­es­ti käyt­töä eri­laisille kyvy­ille. Suo­mi oli tässä mielessä hyvä yhteiskun­ta vielä 1980-luvun lop­ul­la, mut­ta ei enää. Rak­en­teelli­nen työt­tömyys kielii kansan­talouden heikos­ta kyvys­tä työl­listää eri­laisia ihmisiä.

Tuskin koskaan ovat työelämän vaa­timuk­set muut­tuneet niin nopeasti kuin viime vuosikym­meninä. Korkeaan osaamiseen perus­tu­va talousstrate­gia pain­ot­taa kog­ni­ti­ivisia kykyjä yli muiden omi­naisuuk­sien. Sata vuot­ta sit­ten oli loukkaavam­paa sanoa työmiehestä, että tämä on heiveröi­nen, kuin ettei hänel­lä ole lukupäätä. Koneet ovat läh­es mitätöi­neen fyy­sisen. Nyt sen sijaan on hyvin loukkaavaa sanoa ken­estäkään, että tämä on keskimääräistä tyh­mem­pi, vaik­ka puo­let ihmi­sistä on sitä.

Väitän, että työelämän kohon­neet ja yksipuolis­tuneet vaa­timuk­set ovat keskeinen syy huono-osaisu­u­den kasvu­un. Ihmi­nen — varsinkaan mies – ei kestä tarpeet­to­muut­ta. Pahem­minkin voi men­nä kuin Suomes­sa. Venäjän Kar­jalas­sa miesten elin­iän odote on pudon­nut järkyt­tävään 54 vuo­teen! Työ on pait­si paras­ta sosi­aal­i­tur­vaa, myös keskeinen osa yhteiskun­nal­lista osallisuutta.

Ei ole mikään luon­non­la­ki, ettei korkean teknolo­gian yhteiskun­ta pysty työl­listämään mata­lan osaamisen työvoimaa. San­o­taan ruma sana niin kuin se on: meil­lä rak­en­teel­lista työt­tömyyt­tä pitää yllä palkkaero­jen pienu­us. Osa työvoimas­ta on hin­noitel­tu työelämän ulkop­uolelle. Samal­la, kun meil­lä huonos­ti tuot­ta­va työ on teet­täjälleen liian kallista, mata­la­palkkaiseen työhön kohdis­tuu kan­sain­välis­es­ti kat­soen korkea vero­tus ; tarkoi­tan kaikkea vero­tus­ta työ­nan­ta­ja­mak­suineen ja arvon­lisäveroi­neen. Työn­tek­i­jää hänen työn­sä korkea hin­ta ei siis hyödytä, vaikeut­taa vain hänen työllistymistään.

Mei­dän pitäisi verot­taa pieni­palkkaista työtä vähem­män, hyväksyä vas­taavasti vähän suurem­mat palkkaerot ja hyväksyä se, että pieniä palkko­ja voi täy­den­tää tulonsiirroilla.

Merkit­tävä syy pien­i­t­u­loisu­u­teen perus­tur­van jäämisessä jäl­keen yleis­es­tä tulota­sos­ta, mut­ta näköala­ton huono-osaisu­us johtuu kehnos­ti toimivista työmarkkinoista.

7 vastausta artikkeliin “Hankala köyhyys”

 1. Se uno­htuu usein tasa-arvon perään kuu­lut­tavil­ta ja “piikay­hteiskun­taa” kri­ti­soivil­ta, että kaik­ki eivät vält­tämät­tä voi tehdä toimis­to­työtä yhteiskun­nas­sa, joka on läh­es yksimielis­es­ti valin­nut korkean osaamisen kilpailustrategiakseen.

  Käsit­tääk­seni Suomen palvelu­rakenne on hyvin alkeelli­nen ver­rat­tuna moni­in mui­hin mai­hin. En tiedä, mitä asialle voi tehdä, kos­ka olen kas­vanut tässä maas­sa ja minus­ta on sanal­la sanoen vas­ten­mielistä tul­la palvel­luk­si useim­mis­sa nor­maaleis­sa asiois­sa. Toki esimerkik­si tietyn­laisia, esim juhlavaat­tei­ta ostaes­sa palvelua tarvit­sen, mut­ta rav­in­tolois­takin kotoisam­mik­si koen ne, jois­sa on itsepa­lvelu. Tämä on asen­neon­gel­ma, johon melkein kaik­ki suo­ma­laiset on kasvatettu.

 2. Merkil­lisel­lä taval­la vain nämä tule­vat ja menevät “työvoima­pu­lat” kohdis­tu­vat aina mata­la­palk­ka-aloille. On tar­joil­i­japu­laa ja hoita­japu­laa ja siivoo­japu­laa, joi­ta kaikkia meinataan tor­jua roudaa­mal­la lisää väkeä ulko­mail­ta. Har­va meistä kaipaa mitään tosi­aan lisää palveli­joi­ta ja tar­joil­i­joi­ta, mikä on ihan järkevää. Jostain syys­tä vaan maan elinkeino­raken­net­ta halu­taan tältä osin saa­da saman­laisek­si kuin ties mis­sä indone­si­as­sa. Soin­in­vaarankin puheet ovat tältä osin ristiriitaisia.

  Paras oli työmin­is­ter­iön ilmoi­tus vuon­na 1995, jon­ka mukaan par­turi ja kam­paamoalal­la on työvoima­pu­laa, vaik­ka kaik­ki kam­paa­jat ovat itsenäisiä yrit­täjiä ja pulaa oli siis liiketilo­jen ja tuolien vuokraajista.

 3. Osmo sanoi taas totuuden:

  “Ei ole mikään luon­non­la­ki, ettei korkean teknolo­gian yhteiskun­ta pysty työl­listämään mata­lan osaamisen työvoimaa.”

  Juuri tästä syys­tä ihmette­lenkin hal­li­tuk­sen suur­ta huol­ta “huu­tavas­ta työvoima­pu­las­ta” vaik­ka meil­lä on lähin­nä “huu­ta­va pula” niistä palkan mak­sajista.. Seu­raa­van laman jäl­keen vieläkin huutavampi.

  “San­o­taan ruma sana niin kuin se on: meil­lä rak­en­teel­lista työt­tömyyt­tä pitää yllä palkkaero­jen pienu­us. Osa työvoimas­ta on hin­noitel­tu työelämän ulkop­uolelle. Samal­la, kun meil­lä huonos­ti tuot­ta­va työ on teet­täjälleen liian kallista, mata­la­palkkaiseen työhön kohdis­tuu kan­sain­välis­es­ti kat­soen korkea vero­tus ; tarkoi­tan kaikkea vero­tus­ta työ­nan­ta­ja­mak­suineen ja arvon­lisäveroi­neen. Työn­tek­i­jää hänen työn­sä korkea hin­ta ei siis hyödytä, vaikeut­taa vain hänen työllistymistään.”

  Tulisi tietenkin pienen­tää huo­mat­tavasti näitä työl­listymisen esteitä. Tähän taas tarvi­taan rahaa, paljon rahaa. Mut­ta mis­säs ne meitin rahat ovat? Kun me ker­ran ollaan niin rikkai­ta.. Var­masti ollaan rikkai­ta kun YLE ja poli­itikot niin jatku­vasti vakuuttavat.

 4. “Juuri tästä syys­tä ihmette­lenkin hal­li­tuk­sen suur­ta huol­ta “huu­tavas­ta työvoima­pu­las­ta” vaik­ka meil­lä on lähin­nä “huu­ta­va pula” niistä palkan mak­sajista.. Seu­raa­van laman jäl­keen vieläkin huutavampi.”

  Niin kauan kun meil­lä on nyky­malli­nen vero­tus ja tupo, ei kan­na­ta kum­moisia odot­taa yrit­täjärin­ta­mal­la. Ans ku wan­ha ker­too pari esimerkkiä.

  Vuo­den­vai­h­teessa päät­tyy useim­mil­la fir­moil­la tilikausi. Siinä samas­sa päät­tyy myös verovu­osi. Suomes­sa lis­taa­mat­tomien osakey­htiöi­den vuosit­taista voit­toa verote­taan 26% verokannalla. 

  Pikku­fir­mat tekevät vuo­den­vai­h­teen tienoil­la pääsään­töis­es­ti niin kepulin tem­pun, että koko kas­sa polte­taan johonkin. Mak­se­taan lisää palkkaa omis­ta­jille, oste­taan varas­to täy­teen roinaa tai jotain, jot­ta veroa ei tarvit­sisi mak­saa raho­jen maku­ut­tamis­es­ta tilil­lä yhden kri­it­tisen yön yli. Pitkän lin­jan veivaa­ja osaisi ker­toa muitakin kon­ste­ja mil­lä tältä verol­ta väl­tytään, mut­ta nämä nyt ainakin ovat kaikkien tiedos­sa. Seu­rauk­se­na on sit­ten se, että vuo­den alus­sa pikku­fir­mat ovat aina ihan lamas­sa kun kas­sas­sa ei ole juurikaan rahaa. 

  Sit­ten meil­lä on nämä “verot­tomat” osin­got, uud­is­tuk­sen tulok­se­na. Kun puhutaan “verot­tomista” osin­go­ista, tarkoite­taan, että osinko­jen saa­ja ei mak­sa niistä veroa. Osin­got eivät kuitenkaan ole vero­tuk­ses­sa vähen­nyskelpoista tavaraa, joten niistä mak­se­taan yhtiön toimes­ta aina vähin­tään 26% veroa. Lis­taam­a­ton osakey­htiö voi mak­saa korkein­taan 9% pääo­mas­taan “vero­ton­ta” osinkoa: tuom­moi­sel­la kol­men neljän hen­gen asiantun­ti­jafir­mal­la ei var­masti ole yli kymp­pi­ton­nia pääo­maa sisässä joten raja menee 900 eurossa. Eli kun tilil­lä on 1216 euroa, siitä voi mak­saa kätevästi nämä 900 euron verot­tomat osin­got ja lop­ut menevät val­ti­olle. Kaikesta ylimääräis­es­tä mak­se­taan lisäk­si 16% osinkovero, jol­loin yhteen­las­ket­tu veror­a­situs on kevyesti siinä 40% kieppeil­lä. Saa sitä aika paljon painaa palkkatöitä, että pääsee samaan veroprosenttiin.

  Tupo on toinen sen­sortin saatana, että siitäkin olisi päästävä eroon. Se on suun­nitel­mat­alouden aikainen jäänne, kun sama hyväve­lik­er­ho pyörit­ti sekä hal­li­tus­ta, että patru­u­naveroista talout­ta. Koko jär­jestelmä pyörii iso­jen fir­mo­jen ehdoil­la, pikku­fir­moil­la ei ole edes edus­ta­jaa neu­vot­tele­mas­sa asioista. Tästä nyt vain on muo­dos­tunut sel­l­ainen insti­tuu­tio, että enää ei edes muis­te­ta mik­si tupo­ja aikoinaan alet­ti­in sor­vaa­maan. Neukuis­sa oli Gos­plan, meil­lä oli tulopoli­it­ti­nen kokon­ais­ratkaisu joka kat­toi palkat, ovh:t ja verotuksen.

  Eniten min­ua kuitenkin häm­mästyt­tää se röyhkeys mil­lä Suomeen kehdataan rutista lisää työ­paikko­ja ja vaa­di­taan yrit­täjää otta­maan lisää riske­jä jot­ta fir­ma kas­vaisi. Jos se on niin perkeleen help­poa ja hauskaa, mik­sette itse kokeilisi?

  Yleis­es­ti ottaen työvoima­pu­lan syynä on kyl­lä enem­män se, etteivät kysyn­tä ja tar­jon­ta kohtaa. Työn­tek­i­jän pitäisi nykyään olla ei-alko­holisoitunut, ymmärtää soit­taa ajois­sa kun ei ole menos­sa töi­hin ja tehdä sopi­mansa hom­mat. Mon­et tekevätkin näin, mut­ta yllät­tävän mon­elle ns. perusju­tut ovat ihan käsit­tämät­tömän vaikei­ta. Ei sel­l­aista ihmistä voi palkata töi­hin joka uhkaa humalas­sa vetää sin­ua tur­paan tai katoaa jon­nekin useik­si päiviksi.

  Olisin muuten ottanut tämän per­in­teisen esimerkin siitä miten Nokia tarvit­sisi 1000 DI:tä lisää ja meil­lä on 1000 ain­oas­taan perusk­oulun käynyt­tä kortis­tossa, mut­ta oman koke­muk­seni mukaan koulu­tuk­sel­la ei ole puo­lik­sikaan niin suur­ta merk­i­tys­tä työl­listymisessä kuin oma­l­la asen­tel­la. Koulu­tus on kieltämät­tä iso etu, mut­ta ilmankin usem­miten pär­jää ja tässä koulu­tususko­vais­ten luva­tus­sa maas­sa sille pan­naan joskus liikaakin pain­oar­voa. Tietyt asiantun­ti­jate­htävät ovat sit­ten asia erik­seen: arvostan kyl­lä sitä, että lääkärit ovat pitkään lukeneita.

 5. Työ­markki­noidemme sään­te­ly on aivan järkyt­tävää, mut­ta mitenkäs sitä muu­tat kun ihmiset äänestävät kaiken maail­man pop­ulis­te­ja, joil­la ei ole hajuakaan siitä miten maail­ma toimii.

  Toisaal­ta, onnek­si vain puo­let ihmi­sistä on keskimääräistä tyhmempiä.

 6. Erit­täin älykäs ja hyvä kir­joi­tus köy­hyy­destä! Kiin­ni­tit huomio­ta tärkeään asi­aan, eli var­al­lisu­u­teen suh­teessa mui­hin. Nälkää har­va nykyään näkee, mut­ta jos ei voi elää samal­la taval­la kuin muut, osal­lis­tua yhteisön ja tut­tavien kanssa samoi­hin aktivi­teet­tei­hin, ja vielä on tämä asenne “Jokainen on oman onnen­sa sep­pä”, jol­la huonos­ti pär­jäämi­nen on henkilöko­htainen val­in­ta ja hänestä tehdään hylk­iö ja pum­mi, niin asen­teet eivät mah­dol­lista sosi­aal­i­tur­van nos­tamista, kos­ka se pär­jäämi­nen­hän on jokaisen oma asia. Yhdys­val­lat tästä Suomes­ta on pikkuhil­jaa tulos­sa, ei pelkästään autokaupungis­tu­misen myötä. Sosi­aal­i­tur­vas­ta on jäl­jel­lä jämät, mut­ta eiköhän se yhdys­val­ta­lainen kylmä ja kova yhteiskun­ta vielä lyö läpi, kun­han ne jämätkin onnis­tu­taan kar­si­maan. Ham­mashoi­dos­sa se jo näkyy, että yksi­ty­istä kohti men­nään kovaa vauhtia.

 7. Tuo­hon edel­liseen vielä lisäyk­senä, että nykyään köy­hän on paras­ta muut­taa muiden köy­hien kanssa samoi­hin ympyröi­hin, niin ei tule syr­ji­tyk­si köy­hyyten­sä vuok­si. Tämä parem­pit­u­lois­t­en syr­jin­tä köy­hiä kohtaan ja köy­hien syr­jäy­tymi­nen­hän johtaa tähän asuinaluei­den eri­lais­tu­miseen, että rikkaat omis­saan ja köy­hät omis­saan. Mut­ta molem­mil­la on var­maan parem­pi niin, rikkaat saa­vat keskenään käy­dä Thaimaan-lomil­la ja ajaa maas­tureil­laan, köy­hät voivat keskenään elää köy­hästi ja aut­taa toisi­aan. Aut­tavaisim­mat yhteisöt löy­tyvät juop­po­jen kesku­ud­es­ta, täl­lais­es­ta sol­i­daarisu­ud­es­ta ei ole puhet­takaan Wes­t­endis­sä, jos­sa jokainen tui­jot­taa vain omaa napaansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.