Progressiivinen energiavero

Blo­gi­kes­kus­te­lus­sa edel­lä aika moni esit­ti, että ener­gia­ve­ron pitäi­si olla progres­sii­vi­nen. Jos käyt­tää vähän ener­gi­aa, mak­saa sii­tä kilowat­ti­tun­tia koh­den vähän ja jos käyt­tää pal­jon, mak­saa kilowart­ti­tun­tia koh­den pal­jon, jot­ta mökin mum­mo ei jou­tui­si rajuun näl­kä­kuu­riin samal­la kun öky­ri­kas tuh­laa ener­gi­aa huvikseen.

Aika saman­lai­sen ehdo­tuk­sen teki Dodo ry esit­täes­sään hen­ki­lö­koh­tai­sia päästöoikeuksia.

Molem­mat ehdo­tuk­set ovat aivan mah­dot­to­mia toteut­taa. Jos puhum­me ener­gian käy­tös­tä on, opak­ko puhua myös välil­li­ses­tä käy­tös­tä, jot­ta emme jou­tui­si mah­dot­to­muuk­siin. Pitäi­si siis las­kea kau­pas­ta ostet­tui­hin tava­roi­hin sisäl­ty­vä ener­gian­kul­tus.  Siis näk­ki­lei­väs­tä pal­jon ja rans­kan­lei­väs­tä vähän ener­giayk­si­köi­tä? Menee vähän vaikeaksi.

Samaan lop­pu­tu­lok­seen pääs­tään pal­jon yksin­ker­tai­sem­min nos­ta­mal­la kai­ken fos­sii­li­sen ener­gian­käy­tön vero­tus­ta ja jaka­mal­la  osa veron tuo­tos­ta euroa/nenä peri­aat­teel­la takaisin.

Mik­si mökin mum­moa pitäi­si roh­kais­ta sii­hen, ettei ikku­noi­ta tar­vit­se tii­vis­tää, kun hänen kiin­tiös­sään on vie­lä varaa? Kyl­lä ener­gian mar­gi­naa­li­hin­nan pitää olla sama kaikille.

8 vastausta artikkeliin “Progressiivinen energiavero”

 1. En tark­kaan tie­dä, min­kä­lais­ta pääs­tö­kiin­tiö­tä Dodo ehdot­ti, mut­ta tus­kin­pa mitään sel­lais­ta, joka ei sisäl­täi­si mum­mol­le insen­tii­viä tii­vis­tää ikku­noi­taan. Toi­saal­ta koh­ta­lai­sen tehok­kai­ta pääs­tö­kiin­tiöi­tä voi­daan ottaa käyt­töön ilman välil­li­sen käy­tön huomiointia.

  Bri­tan­nias­sa ollaan kes­kus­tel­tu erään­lai­ses­ta “luot­to­kor­tis­ta”, jota vin­gu­te­taan aina kun oste­taan säh­köä, len­to­lip­pu­ja tai ben­saa. Kun omat kiin­tiöt luot­to­kor­til­ta lop­puu, oste­taan puut­tu­vat mark­ki­noil­ta niil­tä joil­ta jää yli. Eli mökin mum­mon kan­nat­taa täs­sä jär­jes­tel­mäs­sä tii­vis­tää ikku­nan­sa, kos­ka voi myy­dä näin sääs­ty­neet kiin­tiön­sä niil­le jot­ka käyt­tä­vät enem­män noi­ta kol­mea hyö­dy­ket­tä. Brit­ti­mal­lin esit­te­ly löy­tyy tääl­tä: http://www.cse.org.uk/pdf/pub1067.pdf

  Jos halu­taan todel­la teho­kas jär­jes­tel­mä ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sek­si, voi­tai­siin sää­tää kan­sain­vä­li­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen pääs­tö­kiin­tiö. Täs­sä pää­te­tään ale­ne­va glo­baa­li kiin­tiö, joka jae­taan vuo­sit­tain tasan jokai­sel­le maa­pal­lon ihmi­sel­le. Nämä taas myy­vät kiin­tiön­sä pääs­tö­jen aiheut­ta­jil­le tähän luo­duil­la mark­ki­noil­la. Pääs­tö­jen hin­nat näkyi­si­vät näin suo­raan hin­nois­sa eikä kukaan pys­tyi­si toi­mi­maan vapaa­mat­kus­ta­ja­na. Itse olen poh­ti­nut jon­kin ver­ran tätä jär­jes­tel­mää, jol­lais­ta myös liit­to­kans­le­ri Mer­kel vas­ti­kään toi­voi. Omia aja­tuk­sia­ni voi lukea tääl­tä: http://koti.mbnet.fi/thexder/Opiskelu/Kansainv%E4linen%20henkil%F6kohtainen%20p%E4%E4st%F6kiinti%F6.pdf

  Haluk­kaat voi­vat alle­kir­joit­taa Face­boo­kis­sa em. ide­aa kos­ke­van vetoo­muk­sen (etsi nimel­lä cause: Sup­port Glo­bal Per­so­nal Emis­sions Quota).

  Itse näki­sin glo­baa­lin hen­ki­lö­koh­tai­sen pääs­tö­kiin­tiön oikeas­taan ainoa­na tehok­kaa­na kei­no­na, joka voi­si peri­aat­tees­sa saa­da hyväk­syn­nän sekä teol­li­suus­mail­ta että kehi­tys­mail­ta. Se voi­si toi­mia myös EU:n tasolla.

 2. Dodon pääs­tö­kau­pas­sa ei tätä mum­mon vää­rää insem­tii­viä esiin­ny, kos­ka pääs­tö­oi­keu­den mar­gi­naa­li­hi­ny­ta on kai­kil­le sama. Tuo ongel­ma kos­ki progres­sii­vis­ta ener­gia­ve­roa. Sen sijaan tuo Dodon ehdo­tus on aika lähel­lä itse ehdot­ta­maa­ni mal­lia, jos­sa oli­si kiin­teä ener­gia­ve­ro, jon­ka tuot­to jaet­tai­siin tasan kan­sa­lais­ten kes­ken. Pääs­tö­kiin­tiöis­sä “vero” eli pääs­tö­oi­keu­den hin­ta mää­räy­tyy mark­ki­noil­la ja yhteis­kun­ta aset­taa pääs­tö­jen mää­rän. Vero­mal­lis­sa yhteis­kun­ta aset­taa veron kor­keu­den ja pääs­tö­jen mää­rä mää­rä­tyyy mark­ki­noil­la. Jos tie­to pääs­tö­jen hin­ta­jous­tos­ta on oikea, molem­mat joh­ta­vat samaan lopputulokseen.

  Aja­tus, että kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na oli­si­vat vain suo­ra ener­gian­ku­lu­tus ja välil­li­ses­tä vain len­tä­mi­nen, on aivan epä­joh­don­mu­kai­nen. Se ran­kai­si­si lei­vän lei­po­mi­ses­ta ja pyy­kin pese­mi­ses­tä koto­na sen sijaan että ostaa lei­vän kau­pas­ta ja peset­tää pyyk­kin­sä pesulassa.

  Edel­leen valit­taes­sa mat­kus­tus­ta­paa Hel­sin­gis­tä Tuk­hol­maan, se suo­si­si pal­jon suu­ri­pääs­töi­sem­män lai­van käyt­töä, vaik­ka len­tä­mi­nen tuott­tai­si pääs­tö­jä sen­tään vähän vähemmän.

  Toki yhdis­tet­ty­nä ylei­seen pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mään tuo lei­po­mon ja koti­lei­vän ero pois­tui­si, kos­ka lei­po­mo käyt­tää ener­gi­aa, joka jo on pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä. Mut­ta jos näin aja­tel­laan, mik­si koti­ta­lous­säh­kö on pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä täs­sä Dodon mal­lis­sa, sil­lä sehän on jo ylei­sen pääs­tö­kau­pan piirissä?

 3. Dodo ei itse asias­sa ole esit­tä­nyt hen­ki­lö­koh­tai­sia pääs­tö­kiin­tiöi­tä. Kyse on yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan yksi­tyi­sa­jat­te­lus­ta, jon­ka hän sanoi jul­ki­suu­teen Dodon kan­ta­na. Yhdis­tyk­sen hal­li­tus ei ole tuol­lais­ta kan­nan­ot­toa kui­ten­kaan mis­sään vai­hees­sa hyväksynyt.

 4. Ode:
  “Aja­tus, että kiin­nos­tuk­sen koh­tee­na oli­si­vat vain suo­ra ener­gian­ku­lu­tus ja välil­li­ses­tä vain len­tä­mi­nen, on aivan epä­joh­don­mu­kai­nen. Se ran­kai­si­si lei­vän lei­po­mi­ses­ta ja pyy­kin pese­mi­ses­tä koto­na sen sijaan että ostaa lei­vän kau­pas­ta ja peset­tää pyyk­kin­sä pesulassa.”

  Se oli­si vaka­vas­ti vail­lin­nai­nen, mut­ta kui­ten­kin jät­ti­mäi­nen askel oike­aan suun­taan. Minus­ta tuos­sa esi­mer­kis­sä­si ei ole mitään ongel­maa. Jos yhden lei­vän lei­poo koto­na, menee sii­hen rutos­ti enem­män ener­gi­aa kuin jos saman­lai­nen teh­dään teol­li­ses­ti. Ja toi­saal­ta vaik­ka tuos­sa täy­tyy kotia­lou­den mak­saa säh­kös­sä ekstraa, tul­lee lei­pä täs­tä huo­li­mat­ta koto­na teh­ty­nä hal­vem­mak­si aines­ten olles­sa hal­po­ja. Ja mitä eri­tyis­tä hyvää on pes­tä pyy­kit koto­na? Eikös nii­den peset­tä­mi­nen nur­kan taka­na ole­val­la yrit­tä­jäl­lä oli­si juu­ri sitä vih­rei­den perään­kuu­lut­ta­maa pal­ve­lusa­lo­jen tukemista?

  Ode:
  “Edel­leen valit­taes­sa mat­kus­tus­ta­paa Hel­sin­gis­tä Tuk­hol­maan, se suo­si­si pal­jon suu­ri­pääs­töi­sem­män lai­van käyt­töä, vaik­ka len­tä­mi­nen tuott­tai­si pääs­tö­jä sen­tään vähän vähemmän.”

  Hyvä point­ti. Jär­jes­tel­mään voi­si hyvin lisä­tä lai­vat ja tämän kal­tai­sia mui­ta “help­po­ja” koh­tei­ta joi­ta ei ollut Bri­tan­nian suun­ni­tel­mas­sa (& Dodon ehdotuksessa?).

  Ode:
  “Toki yhdis­tet­ty­nä ylei­seen pääs­tö­kaup­pa­jär­jes­tel­mään tuo lei­po­mon ja koti­lei­vän ero pois­tui­si, kos­ka lei­po­mo käyt­tää ener­gi­aa, joka jo on pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä. Mut­ta jos näin aja­tel­laan, mik­si koti­ta­lous­säh­kö on pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä täs­sä Dodon mal­lis­sa, sil­lä sehän on jo ylei­sen pääs­tö­kau­pan piirissä?”

  Tämä­kin on hyvä point­ti. Jos tämä Dodon mal­li (johon en siis ole tutus­tu­nut) tuli­si voi­maan, oli­si ilmei­ses­ti kak­si pääl­lek­käis­tä jär­jes­tel­mää. Tämä ei kui­ten­kaan oli­si mie­les­tä­ni mikään ongel­ma, kos­ka hen­ki­lö­koh­tai­nen pääs­tö­kiin­tiö ennen kaik­kea teki­si EU:n pääs­tö­kau­pan sosi­aa­li­ses­ti oikeu­den­mu­kai­sem­mak­si. Eli se kom­pen­soi­si vähän kulut­ta­vil­le hin­to­jen nousua pal­jon kulut­ta­vien kus­tan­nuk­sel­la. Se voi­si jopa ehkäis­tä tehok­kaas­ti sitä suur­ta par­kua, joka syn­tyy säh­kön hin­nan kak­sin­ker­tais­tues­sa(?) lähi­vuo­si­na. Tuplain­sen­tii­vi siis.

 5. Ei pidä taker­tua tuo koti­lei­pä vas­taan lei­po­mon lei­pä yksi­tyis­koh­tiin vaan ymmär­tää, että välil­li­sen kulu­tuk­sen poi­us jät­tä­mi­nen on iso puute. 

  Yksin­ker­tai­sin­ta oli­si teh­dä niin, että pääs­tö­kau­pan pii­riin lai­te­taan kaik­ki pääs­tö­jä tuot­ta­va, myös lii­ken­teen polt­toai­neet ja läm­mi­ty­söl­jy sekä tie­tys­ti len­to- ja lai­va­lii­ken­ne. Oikeuk­sia ei jae­ta ilmai­sek­si, vaan val­tio myy ne ja jakaa saa­dut rahat kaik­kien kan­sa­lais­ten kes­ken. Kaik­ki ener­gia­val­tai­nen kal­lis­tuu, mut­ta kun raha jae­taan takai­sin kan­sal­le, vähän ener­gi­aa käyt­tä­vät rikas­tu­vat ja pal­jon sitä käyt­tä­vät köyh­ty­vät enti­seen ver­rat­tu­na. Lop­pu­tu­los oli­si sama kuin hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa päästökiintiöissä.

  Nuo hen­ki­lö­koh­tai­set pääs­tö­kiin­tiöt oli­si­vat han­ka­la toteut­taa, mut­ta oli­si niil­lä tiet­ty kas­vat­ta­va vaikutus.

  Kau­ko­läm­mi­te­tys­sä ker­ros­ta­los­sa asu­val­le autot­to­mal­la per­heel­le­ni tuo kyl­lä kävi­si. Nur­mi­jär­vel­tä ja Toho­lam­mil­ta voi­si tul­la nurinaa.

 6. Tämä Oden mal­li jäi nyt kyl­lä aika epäselväksi:
  1. Mitä pääs­tö­oi­keuk­sia myydään?
  2. Kenel­le ne myydään?
  Mil­lä ilveel­lä täs­sä mal­lis­sa saa­daan esim. tuon­ti­le­lu­jen hin­taan se pääs­tö­li­sä? Vai jäi­si­vät­kö nämä vie­lä­kin ulko­puo­lel­le? Ole­tuk­se­na­han on käsit­tääk­se­ni se, että mal­li on vain Suo­men laajuinen.

  Hel­pom­pi ja tehok­kaam­pi tapa oli­si mää­rit­tää kaik­kien tuot­tei­den pääs­töt ja verot­taa näi­tä sen mukaan. Vero­jen tuo­tot jaet­tai­siin sit­ten perus­tu­lo­na kan­sal­le. Tämä toki onnis­tui­si, mut­ta täs­sä ei oli­si mitään kat­toa pääs­töil­le. Lisäk­si oli­si äärim­mäi­sen vai­kea­ta ja kal­lis­ta mää­rit­tää kun­kin tuot­teen päästömäärät.

  Ide­aa­li­sys­tee­mis­sä glo­baa­lit pääs­tö­oi­keu­det myy­täi­siin suo­raan pääs­tä­jil­le, jol­loin hin­ta näkyi­si tuot­tees­sa suo­raan. Tulot jaet­tai­siin sit­ten glo­baa­li­na perus­tu­lo­na kai­kil­le maa­il­man ihmisille.

  Brit­tien ehdo­tus on hyvin kau­ka­na tämän ide­aa­li­sys­tee­min tehok­kuu­des­ta. Se on kui­ten­kin hyvä alku ja ohjaa kulu­tus­ta ja käyt­täy­ty­mis­tä oike­aan suun­taan. Tääl­lä esiin­tul­lei­ta lap­suk­sia on koh­ta­lai­sen help­po kor­ja­ta joten ei tule heit­tää las­ta pesu­ve­den muka­na mäkeen ja tei­la­ta mal­lia pel­käs­tään nii­den perusteella.

 7. Pääs­tö­kaup­pa toi­mii kun­nol­la vain glo­baa­li­na. Kos­ka val­tioi­den rajo­jen yli kul­ke­vien tuot­tei­den ener­gia­si­säl­tö on pie­ni mur­to-osa maa­il­man ener­gian­ku­lu­tuk­ses­ta (Suo­mes­sa val­tao­sa menee lii­ken­tee­seen ja läm­mi­tyk­seen) mer­kit­see, että myös EU:n laa­jui­nen pääs­tö­kaup­pa toi­mii, jos­kin onnahdellen.

  Sel­lais­ta ongel­maa ei ole, että ilmas­to­vas­tuul­li­suu­des­sa Val­ko-Venä­jän kans­sa tasa­päi­ses­ti kamp­pai­le­va ener­gia­tuh­la­ri Suo­mi joten­kin ohit­tai­si muut EU-maat ilmas­to­po­li­tii­kas­sa. mehän yri­täm­me koko ajan sabo­toi­da EU:n yhteis­tä ilmastopolitiikkaa.

  Pääs­tö­oi­keu­det myy­dään huu­to­kau­pal­la kenel­le tahan­sa. osta­jia oli­si­vat kai lähin­nä samat tahot, joil­le nii­tä nyt myy­dään ilmai­sek­si. Poik­keuk­se­na nykyi­seen oli, että kaik­ki alat jou­tui­si­vat osta­maan pääs­tö­kiin­tiöi­tä, kun ny7t pääs­tö­kau­pan pii­ris­sä on vain noin puo­let ener­gian kulu­tuk­ses­ta. Ben­saa tank­kaa­va tai läm­mi­ty­söl­jyä polt­ta­va ei jou­tui­si pääs­tö­oi­keuk­sien kans­sa sähel­tä­mään, vaan ne oli­si­vat öljyn tuk­ku­myy­jän hankittava.

  Mal­li vas­tai­si suun­nil­leen sitä, mitä Juk­ka Jon­ni­nen kuvaa kol­man­nes­sa kap­pa­lees­sa. Pääs­tö­oi­keuk­sis­ta saa­tu­jen tulo­jen jaka­mi­nen tasan on kyl­lä idea­lis­ti­nen aja­tus. Niin oikeu­den­mu­kais­ta maa­il­mas­ta ei tule koskaan.

 8. Näyt­tää sil­tä, että ollaan opti­maa­li­ses­ta rat­kai­sus­ta aika pit­käl­ti samaa miel­tä. Ehkä nuo nimi­tyk­set vähän har­haut­ta­vat. Itse nimit­täi­sin mal­lia, jos­sa oikeuk­sis­ta myy­dyt tuo­tot palau­te­taan suo­raan tasan ihmi­sil­le hen­ki­lö­koh­tai­sek­si pääs­tä­kiin­tiök­si. Lop­puen lopuk­si ei ole niin väliä, kuka ne pääs­tö­oi­keu­det myy teol­li­suu­del­le, yksit­täi­set ihmi­set vai val­tio. Myös “perus­tu­lo” on aika kuvaa­va ter­mi täl­le ilmiöl­le. Täs­sä sen mää­rää ei vain ole etu­kä­teen lyö­ty luk­koon vaan syn­tyy mark­ki­noil­la. Käy­tän­nös­sä kulut­ta­mi­nen nos­taa aina perus­tu­lon määrää.

  Ehkä olen­nai­sin hyö­ty sii­tä, että yksit­täi­set ihmi­set myy­vät kiin­tiön­sä, oli­si eri­lais­ten mark­ki­nain­stru­ment­tien syn­ty. Lupaa hake­mal­la voi­si esim. myy­dä omien pääs­tö­jen­sä optioi­ta jo etu­kä­teen vaik­ka­pa rahoit­taak­seen oman yri­tyk­sen perus­ta­mis­ta. Tämä voi­si olla val­lan­ku­mouk­sel­li­nen inno­vaa­tio var­sin­kin kehit­ty­vis­sä maissa.

  Brit­tien ehdo­tus onkin sit­ten ihan eri­lai­nen, kun sitä kiin­tiö­tä ei myy­dä vaan käy­te­tään itse. Sen oikeas­taan ainoa hyvä puo­li tähän mark­ki­noil­le myy­tä­vään mal­liin ver­rat­tu­na on juu­ri tuo mai­nit­se­ma­si kas­vat­ta­va vai­ku­tus. Mut­ta toi­saal­ta sehän oli­si toi­ses­sa mal­lis­sa täy­sin tur­ha, kun ei enää pys­tyi­si valit­se­maan ympä­ris­tön kan­nal­ta huo­nom­paa tuo­tet­ta ulkois­vai­ku­tus­ten olles­sa las­ket­tu suo­raan hintoihin.

  Brit­ti-ehdo­tus on hyvin vaja­vai­nen, mut­ta on sil­ti vai­kea näh­dä, että se oli­si sta­tus quoa huo­nom­pi. Jo sen tuo­mat insen­tii­vit autoi­lun vähen­tä­mi­sel­le ovat mer­kit­tä­vät. Se, ettei se rat­kai­se ongel­mia opti­maa­li­ses­ti on huo­no perus­te mal­lin tei­laa­mi­sel­le. Sen voi­si näh­dä väliai­kai­se­na rat­kai­su­na ennen laa­jem­paa kan­sain­vä­lis­tä mal­lia joka voi­si toteu­tua vaik­ka­pa EU:n tasol­la “perus­tu­lo­muo­toi­se­na”.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.