Halpa mutta huono joukkoliikenne

Roo­mas­sa jouk­ko­lii­ken­ne on hal­paa. Yhden vuo­ro­kau­den lip­pu mak­saa nel­jä euroa, kun se Hel­sin­gis­sä on muis­taak­se­ni kuusi. Valit­si­sin Hel­sin­gin hin­nat, jos sai­sin Hel­sin­gin lii­ken­teen. Bus­sis­sa mat­kus­ta­mi­nen on todel­li­nen koet­te­le­mus, sil­lä ne ovat niin täy­siä kuin teo­rias­sa­kaan on mah­dol­lis­ta, remi­se­vät ja pomp­pi­vat. Ei ihme, että niin moni halu­aa liik­kua toi­sel­la tavoin.

Se toi­nen tapa on usein käve­ly, mut­ta vie­lä useam­man moot­to­ri­pyö­rä tai mopo. Joka paik­kaan tun­ke­vat melua­vat ja hai­se­vat mopot ovat var­si­nai­nen rie­sa. 

Roo­ma­lai­set kul­ki­si­vat pal­jon nopeam­min, miel­ly­tä­väm­min ja hal­vem­mal­la, jos bus­sit mak­sai­si­vat vähän enem­män ja jos ne oli­si­vat yhtä hyviä ja väl­jiä kuin Hel­sin­gis­sä. Ja kau­pun­gis­sa oli­si muka­vam­pi kävellä.

Jotain hyvää­kin: Roo­man ahtai­ta katu­ja var­ten on suun­ni­tel­tu parin­kym­me­nen mat­kus­ta­jan (suo­ma­lai­nen mitoi­tus) säh­köl­lä kul­ke­via pik­ku­bus­se­ja, Ne ovat lois­ta­va keksintö.

Pekin­gis­sä melua­vat ja saas­tut­ta­vat mopot on kiel­let­ty. Sen sijaan siel­lä näkee pal­jon sähköpolkupyöriä.

4 vastausta artikkeliin “Halpa mutta huono joukkoliikenne”

 1. Opis­ke­len täl­lä het­kel­lä Köl­nis­sä. Jouk­ko­lii­ken­ne on kai­kil­le kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­le ilmais­ta. Mak­sut­ta pää­see lisäk­si myös lähi­kau­pun­kei­hin kuten Bon­niin ja Leverkü­se­niin. Köl­nis­sä on asuk­kai­ta vajaa mil­joo­na, kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­ta on pal­jon, pel­käs­tään yli­opis­tos­sa noin 40–50 000.

  Onko Suo­mes­sa jos­kus kokeil­tu vas­taa­vaa? Voi­si­ko sys­tee­mi toi­mia esim. Helsingissä?

 2. Mak­su­ton jouk­ko­lii­kenn­ne ei ylei­ses­ti ottaen ole hyvä idea. Mak­sut­to­muus nimit­täin aiheut­taa usein sen, ettei kyseis­tä pal­ve­lua osa­ta arvos­taa, eikä sen kehit­tä­mi­ses­tä olla kiinnostuneita.

  Toi­nen ongel­ma mak­sut­to­mas­sa jouk­ko­lii­ken­tees­sä on se, että se hou­kut­te­lee myös kevyen lii­ken­teen käyt­tä­jiä siir­ty­mään bus­siin (tai ratik­kaan, tai…). Jouk­ko­lii­ken­teen kus­tan­nuk­set tie­tys­ti kas­va­vat kun näil­le uusil­le mat­kus­ta­jil­le tar­vi­taan mat­kus­ta­ja­paik­ko­ja. Lisäk­si kan­san­ta­lous kär­sii kun ihmi­set eivät saa enää niin pal­jon lii­kun­taa. Kol­mas vika on tie­tys­ti se, että ympä­ris­tö­kuor­mi­tus kas­vaa kun siir­ry­tään käve­lys­tä moot­to­ri­käyt­töi­sen här­ve­lin käyttöön.

 3. Ode on jäl­leen huo­man­nut mer­kit­tä­vän epä­koh­dan; eihän nois­sa rämi­se­vis­sä ja pomp­pi­vis­sa bus­seis­sa voi ker­ta kaik­ki­aan kukaan nor­maa­li ihmi­nen mat­kus­taa! Bus­sien pomp­pi­mi­nen taas tus­kin joh­tuu sii­tä että poliit­kot ovat käyt­tä­neet tei­den vält­tä­mät­tö­mään yllä­pi­toon tar­vit­ta­vat varat johon­kin muu­hun, niin siel­lä kau­kai­ses­sa Roo­man val­ta­kun­nas­sa kuin tääl­lä­kin, johon­kin var­mas­ti pal­jon hyö­dyl­li­sem­pään tarkoitukseen. 

  Mut­ta ei taker­ru­ta sii­hen; meil­lä Hel­sin­gis­sä­hän on niin muka­vat ja leveät bus­sit ja jos ne ovat­kin aina menos­sa kes­kus­taan tai siel­tä pois eikä ollen­kaan sin­ne mihin on itse menos­sa, voi aina kävel­lä. Itse asias­sa mik­si kukaan kun­nol­li­nen kan­sa­lai­nen oli­si yli­pää­tään menos­sa jon­ne­kin muu­al­le kuin tär­ke­ään mie­le­no­soi­tuk­seen tai pitä­mään steis­sin ja itä­kes­kuk­sen sei­niä pystyssä? 

  Jot­kut suo­ma­lai­set teke­vät kui­ten­kin työ­tä elääk­seen ja usein tämä jouk­ko on sijoit­tu­nut toi­seen paik­kaan kuin mis­sä se työ­paik­ka on, hei­dän ei kui­ten­kaan tuli­si ajaa sin­ne saas­tut­ta­maan saas­tut­ta­val­la mopol­la tai aina­kaan autol­la. Oli­si­ko rat­kai­su tähän ongel­maan esi­mer­kik­si työ­paik­ko­jen vie­reen raken­net­ta­vat parak­ki­ky­lät tai asuntovaunuparkit?

 4. Rat­kai­su on hyvä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu. Helsn­gin seu­dul­la on itse­näi­siä kun­tia, jot­ka ovat saa­neet suun­ni­tel­la kau­pun­kin­sa ihan itse. Toi­sis­sa niis­tä tar­vi­taan liik­ku­mi­seen pal­jon enem­män autoa kuin toi­sis­sa. Kau­pun­geis­sa on eroa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.