Liikaa rummunpäristystä

Olen hyvin surul­li­nen sii­tä, mihin jamaan Tehyn tulo­neu­vot­te­lut ovat ajau­tu­neet. Olen seu­ran­nut asian kehit­ty­mis­tä vuo­sia. Minus­ta ei ollut mitään syy­tä jou­tua näin tuhoi­saan konfliktiin.

Hoi­toa­lan palk­ko­jen koro­tus­tar­ve on ylei­ses­ti hyväk­syt­ty rea­li­tee­tik­si, joka on hoi­det­ta­va. Jär­ke­vin­tä oli­si ollut pur­kaa pom­mi asteit­tain kohot­ta­mal­la hoi­ta­jien palk­ko­ja 10 – 15 % suh­tees­sa ylei­seen palk­ka­ta­soon – siis suu­rin piir­tein niin pal­jon kuin Tehy vaa­tii nyt teh­tä­väk­si kerralla.

Tehyn ensim­mäi­nen vir­he on ollut vedo­ta oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja nais­val­tai­suu­teen. Sil­lä vaa­ti­muk­sel­la se vetää mukaan kaik­ki kou­lu­tuk­seen­sa näh­den mata­la­palk­kai­set ja kaik­ki nais­val­tai­set alat. Kun sanoin, että hoi­toa­lan palk­ko­jen korot­ta­mi­nen on näh­ty rea­li­tee­tik­si, en puhu­nut oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta vaan edes­sä ole­vas­ta työ­voi­ma­pu­las­ta. Työ­voi­ma­pu­la kos­kee lähin­nä vain hoi­ta­jia eikä sen kor­jaa­mi­sek­si raho­ja tar­vit­se siro­tel­la ympäriinsä.

Tulo­po­liit­ti­nen jär­jes­tel­mäm­me on kan­kea kyt­täys­jär­jes­tel­mä, jos­sa osa­puo­let eivät niin­kään vah­di omia etu­jaan kuin sitä, ettei naa­pu­ri saa enem­män. Täl­lai­sis­sa olois­sa palk­ka­ra­ken­teen kor­jaa­mi­nen on hyvin han­ka­laa, mut­ta ei mah­do­ton­ta. Kärä­jä­oi­keuk­sien tuo­ma­rien palk­ko­ja koro­tet­tiin jokin aika sit­ten huo­mat­ta­vas­ti, jot­ta oikeus­is­tui­miin saa­tai­siin päte­vää väkeä. Ette­kö huo­man­neet? Juu­ri sik­si se oli mahdollista.

Täs­sä asias­sa on ollut aivan lii­kaa rum­mun­pä­ris­tys­tä. Ensi sitä päris­ti­vät omaa etu­aan tavoit­te­le­vat kokoo­mus­po­lii­ti­kot, ja hyvin heil­lä vaa­lit meni­vät­kin. Nyt pitäi­si enää sel­vit­tää aiheu­tet­tu sot­ku. Kyl­lä rum­pua ovat sen jäl­keen päris­tä­neet tehyläisetkin.

Aivan höl­mö täs­sä asias­sa oli kun­ta­työ­nan­ta­ja, joka meni ripot­te­le­maan tehy­läi­sil­le tar­koi­te­tut rahat tasai­ses­ti koko kun­ta­ken­täl­le – hyvä, nais­val­tai­sil­le aloil­le, mut­ta kun­ta­ken­täl­lä on lähes pel­käs­tään nais­val­tai­sia alo­ja. Lää­kä­rit­kin sai­vat niin suu­ren koro­tuk­sen, ettei­vät ymmär­tä­neet sitä edes pyy­tää. Sii­hen meni­vät rahat, joil­la piti oikais­ta palk­ka­ra­ken­net­ta. Täs­tä Tehy voi vähän syyt­tää itse­ään­kin, kun se puhui nais­val­tai­sis­ta ja palk­ka­kuo­pas­sa ole­vis­ta eikä hoi­toa­las­ta. Kun­ta­työ­nan­ta­jan mokaa mak­sam­me kun­nal­lis­ve­rois­sam­me vie­lä pitkään.

Joten­kin täs­tä kai pitäi­si ulos pääs­tä. On vai­kea uskoa, että kun­tien kas­sas­ta löy­tyy mil­jar­dia euroa Tehyn vaa­ti­muk­siin – var­sin­kin kun rahat jo siro­tel­tiin sin­ne sun tän­ne. Jos oli­sin val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja, yrit­täi­sin etsiä rat­kai­sua sopi­muk­siin kir­joi­tet­ta­vis­ta kun­ta­li­sis­tä. Val­ta­kun­nal­li­sis­sa sopi­muk­sis­sa on yleen­sä läh­det­ty sii­tä, että koko maas­sa mak­se­taan samaa palk­kaa. Tämä ei ole oikein, kos­ka asu­mi­nen on Hel­sin­gis­sä niin kal­lis­ta, että samaa palk­kaa saa­va hel­sin­ki­läi­nen hoi­ta­ja elää pal­jon niu­kem­paa elä­mää kuin mik­ke­li­läi­nen kol­le­gan­sa. Uskoi­sin, että työ­nan­ta­jien­kin on hel­pom­pi suos­tua tähän, kos­ka näin myös hel­po­tet­tai­siin tuo­ta alku­pe­räis­tä ongel­maa, työ­voi­ma­pu­laa.

Kir­joi­tin pal­jon kes­kus­te­lua aiheut­ta­neen jutun Tehyn jouk­koir­ti­sa­nou­tu­mi­ses­ta lähin­nä huo­les­tu­nee­na suo­je­lu­työn epää­mi­ses­tä seu­raa­vis­ta kuo­le­man­ta­pauk­sis­ta tie­tä­mät­tä lain­kaan, mitä Tehy oikein suun­nit­te­lee. Olen vakuut­tu­nut, että spon­taa­ni huo­le­ni oli aihee­ton. Luo­tan tehy­läis­ten moraa­liin ja jär­keen. Jär­keen, sil­lä kyl­lä uuti­set syn­ny­tyk­ses­sä meneh­ty­neis­tä äideis­tä ja lap­sis­ta tai kii­reel­li­sen syö­pä­leik­kauk­sen esty­mi­sen takia kuol­leis­ta aika pian kään­täi­si­vät anti­pa­tiat Tehyä vastaan.

Sen sijaan olen ollut huo­lis­sa­ni Tehyn symp­pa­rei­den mie­li­pi­teis­tä. Jos joku kuo­lee­kin, niin sehän on työ­nan­ta­jan vika. Tuli spon­taa­ni vihan­puus­ka, jon­ka aika­na ajat­te­lin, että jos jon­kun on pak­ko kuol­la, niin toi­vot­ta­vas­ti tämä on joku kir­joit­ta­jan omai­sis­ta. Samaa logiik­kaa nou­dat­ta­vat pant­ti­van­kien otta­jat: ammum­me yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa ja jokai­nen kuol­lut on hal­li­tuk­sen syy­tä, joka se ei suos­tu vaatimuksiimme.

16 vastausta artikkeliin “Liikaa rummunpäristystä”

 1. Mie­les­tä­ni suu­rin syyl­li­nen käsis­tä karan­nee­seen palk­ka­kier­rok­seen on Metal­lin sopi­mus. Sii­nä pal­kan­ko­ros­tus oli 8 % ja jou­lu­ra­hat pääl­le. Kun­ta-ala pee­sa­si ja pis­ti vie­lä hie­man parem­mak­si. Jäyk­kä neu­vot­te­luso­pi­mus esti työ­nan­ta­jaa mak­sa­mas­ta hoi­ta­jil­le enem­män kuin muil­le. Tehy irti­sa­nou­tui sii­tä, mut­ta lii­an myöhään.

  Ennus­tan, että hoi­ta­jat saa­vat 500 euroa lisää lik­saa, kun­tien vero­pro­sent­ti nousee vähin­tää puo­li %, maan hal­li­tus jat­kaa hal­lit­se­mis­ta ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut mure­ne­vat hil­jal­leen. Ellei sit­ten edus­kun­ta ryh­dis­täy­dy ja vähen­nä kun­tien tehtäviä.

 2. Osmo,
  kos­ka olen tun­nis­ta­vi­na­ni itse­ni viit­tauk­ses­sa­si “Tehy-symp­pa­rei­hin”, joten haluan kom­men­toi­da. Arvos­tan suun­nat­to­mas­ti avoin­ta tapaa­si ker­toa tun­teis­ta­si blo­gis­sa­si. Hie­man louk­kaa­vaa sen sijaan oli toi­voa kuo­le­maa iäk­käil­le, sai­rail­le van­hem­mil­le­ni vain sik­si, etten ole samaa miel­tä kans­sa­si. Itse en toi­vo onnet­to­muut­ta edes pahim­mil­le viha­mie­hil­le­ni, sil­lä en halua saa­da etua tois­ten onnet­to­muu­des­ta. Ihmi­set halua­vat aina löy­tää jos­tain syn­ti­pu­kin, eivät­kä ymmär­rä, että asioi­ta vain tapah­tuu ilman mitään eri­tyis­tä syy­tä. Ihmi­siä syn­tyy ja kuo­lee, eikä moni­mut­kai­sen syy-seu­raus ‑ket­jun takaa ole mie­le­käs­tä kai­vaa syyl­lis­tä. Men­nyt on men­nyt­tä, ja ainoa johon voim­me koit­taa vai­kut­taa on tule­vai­suus. Jos sii­hen­kään, kuten koke­mus tun­tuu osoittavan.

  Ver­tauk­se­si pant­ti­van­ke­ja otta­nei­siin ontuu kuin sai­ras aasi. Ensik­si, ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mäm­me perus­tuu usean eri osa­puo­len sopi­muk­seen, joten ketään ei voi kiel­tää sanou­tu­mas­ta sii­tä irti. Se, että polii­ti­kot, vasem­mis­to­lai­sen ajat­te­lu­ta­van omaa­vat etu­ne­näs­sä, ovat luo­neet jär­jes­tel­män, joka ei enää vas­taa muut­tu­nut­ta maa­il­maa, on yhden — siis jul­ki­sen val­lan — sopi­jaos­a­puo­len ongel­ma. Kaik­kein vähi­ten yksit­täi­sen hoi­ta­jan työ­suh­dea­sun­non irti­sa­no­mi­sel­la tätä tilan­net­ta rat­kais­taan, mut­ta se kuvaa erin­omai­ses­ti jul­ki­sen val­lan kyvyn näh­dä kan­sa­lai­set ensi­si­jai­ses­ti resurs­si­na eikä tun­teel­li­si­na yksi­löi­nä. Jos muu­al­ta ei syn­ti­puk­kia löy­dy, lyö­dään aina­kin itse­näi­seen pää­tök­sen­te­koon uskal­tau­tu­van sai­raan­hoi­ta­jan lap­sia. Häpeäi­sit­te jos osaisitte!

  Pant­ti­van­ki-esi­mer­kis­sä­si mark­ki­na­voi­ma on “ter­ro­ris­ti”, jon­ka pai­nees­ta jär­jes­tel­mää uha­taan. Poti­laat ovat pant­ti­van­ke­ja, mut­ta polii­ti­kot ovat­kin pii­rit­tä­viä polii­se­ja. Sai­raan­hoi­ta­jat ovat polii­sien taka­na odot­ta­mas­sa mah­dol­li­suut­ta aut­taa poti­lai­ta, mut­ta polii­sit eivät hei­tä sin­ne las­ke, “kos­ka hei­dän tur­val­li­suut­taan ei voi­da taa­ta”. Joku poti­lais­ta pys­tyy soit­ta­maan ulos polii­sil­le ker­toen, että ter­ro­ris­tit ovat jo pois­tu­neet raken­nuk­ses­ta, mut­ta polii­si luot­taa omaan vais­toon­sa. Lopuk­si polii­si ryn­nä­köi sisään ja kuin ihmeen kau­pal­la, kukaan ei kuo­le polii­sien luoteihin.

  Tehy on siis ker­to­nut kai­kel­le kan­sal­le, että kysyn­tää hei­dän jäse­nil­leen on. Polii­ti­kot ilmoit­ta­vat että sii­tä ei mak­se­ta pyy­det­tyä hin­taa. Poti­laat oli­si­vat val­miit mak­sa­maan, mut­ta polii­ti­kot eivät las­ke hoi­ta­jia teke­mään töi­tään, kos­ka eivät hyväk­sy muu­tok­sen laa­juut­ta ja suun­taa. Tämän tais­te­lun tule­vat sta­tus quon vaa­ti­jat häviä­mään, kuten aina käy. Kukaan ei edes kiis­tä, että asias­ta ei oli­si puhut­tu ja vali­tet­tu koh­ta 20 vuot­ta. Jul­ki­nen sek­to­ri ei vaan ole rea­goi­nut ennen kuin pai­ne pul­lis­ti kat­ti­lan. Aivan sama jut­tu, mihin maa­ta­lous jou­tui EU-jäse­nyy­den takia. Vähin­tään 10 vuot­ta puhut­tiin muu­tok­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä, mut­ta jär­jes­tel­mää var­jel­tiin lop­puun asti. Ja vähän yli­kin. Kai­ke­ti van­ha sanon­ta pitää kutin­sa, että kan­sa saa sel­lai­set joh­ta­jat kuin se ansait­see. En tie­dä mis­sä jonos­sa ugrit sei­soi­vat kun luon­net­ta jaet­tiin. Var­maan jonot­ti­vat saunoja.

 3. Mar­kuk­sen puheen­vuo­roon on nyt kyl­lä pak­ko puuttua.

  Arvos­tan suun­nat­to­mas­ti avoin­ta tapaa­si ker­toa tun­teis­ta­si blo­gis­sa­si. Hie­man louk­kaa­vaa sen sijaan oli toi­voa kuo­le­maa iäk­käil­le, sai­rail­le van­hem­mil­le­ni vain sik­si, etten ole samaa miel­tä kanssasi.

  En toi­vo­nut kuo­le­maa kenel­le­kään vaan toi­voin, että se kuo­le­ma, jon­ka sinä hyväk­syt osuu edes sinun lähi­pii­rii­si sen sijaan, että se koh­dis­tuu “viat­to­miin”. Se oli siis sil­lä ehdolla,että jon­kun on tah­to­si mukaan kuoltava.

  Ver­taus merk­ki­na­voi­mis­ta ter­ro­ris­tei­na oli­si osu­va, jos oli­si kyse sii­tä, että sai­raa­lat alka­vat työ­voi­ma­pu­lan takia pik­ku­hil­jaa jää­dä tyh­jil­leen. Sehän on se kehi­tys, jos­ta minä ole­nol­lut huo­lis­sa­ni ja jon­ka vuok­si olen toi­vo­nut, että hoi­ta­jien palk­ka­ta­soa nostettaisiin.
  Mark­ki­na­voi­mis­ta ei ole kyse, jos jär­jes­tö­pää­tök­sel­lä tyh­jen­ne­tään jokin leik­kaus­sa­li ja KIELLETÄÄN ketään tehy­läis­tä yksi­tyis­sek­to­ril­ta pelas­ta­maan pulaan jää­viä poti­lai­ta — siis teke­mään “lako­na­lais­ta” työ­tä — vaik­ka lakos­ta­han ei siis ole kyse.

 4. On syy­tä muis­taa, miten hymyis­sä suin oli­vat kevääl­lä työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö­jen ja hal­li­tuk­sen edus­ta­jat, kun TUPOa ei tul­lut ja men­tiin liit­to­kier­rok­sil­le. Nyt EK:n EK:n työ­mark­kin­ajoh­ta­ja Sep­po Ris­ki kie­kut­te­lee ja on pet­ty­nyt, että työ­mark­ki­na­kier­rok­ses­ta on tul­lut jul­ki­suu­des­sa van­han­ai­kai­nen palk­ko­jen huu­to­ää­nes­tys ja poliit­ti­sen tak­ti­koin­nin peli­kent­tä. Oli­si­ko syy­tä kat­soa peiliin?

  Työ­nan­ta­ja­jär­jes­töt ja kokoo­mus ilmei­ses­ti uskoi­vat nousu­kau­den tait­tu­van kesäl­lä, mut­ta nousu­kau­den jat­ku­mi­nen ja Jou­nin mai­nit­se­ma metal­lin peli­na­vaus sot­ki suun­ni­tel­mat, jois­sa oli tar­koi­tus tar­jo­ta huo­no­ja pro­sent­te­ja ja teks­ti­huo­non­nuk­sia las­ku­kau­den alkaessa.

  Kes­kus­te­luis­sa on usein ollut esil­lä lakon aiheut­ta­mat ongel­mat. Her­ra­nen aika! Lakon idea­han on nimeo­maan aiheut­taa ongel­mia. Eihän sil­lä muu­ten mitään mer­ki­tys­tä ole. Polii­sin lak­ko aiheut­tai­si ongel­mia, opet­ta­jien lak­ko aiheut­tai­si ongel­mia lap­si­per­heil­le, palo­mies­ten lak­ko aiheut­tai­si ongel­mia. Ei sai­si lakkoilla=ei sai­si vaa­tia palkkaa.

  Kokoo­mus keit­ti sopan ja sopii val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin olla muka­na sitä sel­vit­tä­mäs­sä. Ongel­ma polii­ti­koil­la on usein se, että pro­sen­tit ymmär­re­tään vain vaa­li­tu­lok­sis­sa. Siel­lä 12 %:n kan­na­tus on isom­pi kuin 9 %:n kan­na­tus. Entä palkoissa.

  Jos 3000 euron palk­kaa nos­te­taan 9 %, palk­ka nousee 3270 euroon. Jos 200O euron pal­kaa nos­te­taan 12, niin palk­ka nousee 2240 euroon ja näin palk­kae­ro jäl­leen kas­vaa. Oleel­lis­ta ovat eurot — eivät prosentit.

  Tulo­ve­ro­jen pudo­tuk­sel­la oli­si TUPO-pöy­däs­sä voi­tu saa­da mal­til­li­sem­pia koro­tuk­sia. EK (kokoo­mus) eikä hal­li­tus (kokoo­mus) ei sitä halun­neet. Nyt mita­taan vaa­li­lu­paus­ten hinta.

 5. Hoi­ta­jien palk­ka on ollut Suo­mes­sa aivan lii­an alhai­nen lii­an pit­kän aikaa. Autent­ti­sen tehy­läi­sen kom­men­tin mukaan Val­lois­sa on hoi­ta­jian enem­män poti­las­ta koh­den — vaik­ka siel­lä hoi­ta­jia on noin puo­let sii­tä mitä Suo­mes­sa. Perus­hoi­ta­jat ker­to­vat että “rou­va sai­raan­hoi­ta­jat” teke­vät valit­ta­mat­ta samo­ja pas­ka­hom­mia kuin hekin. Aivan niin, mut­ta isom­mal­la pal­kal­la. Toi­sin sanoen — puo­let sai­raan­hoi­ta­jis­ta ja puo­let tehy­läi­sis­tä teke­vät työ­tä, jos­sa ei tar­vi­ta sai­raan­hoi­ta­jan koulutusta.

  Jos ja kun omat van­hem­pa­ni jou­tu­vat lai­tos­hoi­toon, en usko että lää­ke­tie­teel­li­nen hoi­too pet­tää ensin — siis se, että ei ole sai­raan­hoi­ta­jia tar­peek­si, että poti­lail­le saa­tai­siin jaet­tua oikeat lääk­keet ja annet­tua oikean­lais­ta tera­pi­aa. Ennen lop­puu perus­hoi­to, se, että ei ole kylvettäjiä,vaipanvaihtajia, kyl­jen­kään­tä­jiä, pis­sal­la käyt­tä­jiä. Siis sel­lais­ta hoi­toa, jota anta­maan ei var­mas­ti tar­vi­ta 4 vuo­den amk-tut­kin­toa. Mut­ta sel­lai­sen hoi­don anta­mi­nen on lop­pu­nut jo. Kun appiuk­koa kävi kat­so­mas­sa Mal­mil­la, niin aina se toi­voi vii­mei­sek­si, että käyt­täi­si ves­sas­sa. Kun ne hoi­ta­jat eivät ehdi.

  Sai­raan­hoi­ta­jil­le siis vin­kik­si: ei Suo­mel­la ole varaa mak­saa teil­le samaa palk­kaa kuin Ruot­sis­sa, Nor­jas­sa tai Englan­nis­sa. Tei­tä on yksin­ker­tai­ses­ti lii­kaa. Mil­lään maal­la ei ole varaa mak­saa kun­non palk­kaa hoi­ta­jil­le, joi­ta on kak­si ker­taa yli oman tarpeen.

  Lii­kaa innok­kai­ta nai­sia pyr­ki­mäs­sä hoi­ta­jan hoh­dok­kaa­seen ammat­tiin, lii­kaa kou­lu­tet­tu, lii­kaa pal­kat­tu. Puo­let teis­tä pitäi­si lait­taa töi­hin Ruot­siin, Nor­jaan ja Englan­tiin. Ei tääl­lä sil­ti työ­voi­ma­pu­la uhkaa: jäl­jel­le jää­vät lai­te­taan oikei­siin töi­hin, ja nii­den tilal­le ote­taan niii­tä, joi­den kou­lu­tus ei ole lii­an pit­kä pis­sal­la käyt­tä­mis­tä ja vai­pan vaih­toa var­ten. Vaik­ka Filippiineiltä.

 6. Jos 3000 euron palk­kaa nos­te­taan 9 %, palk­ka nousee 3270 euroon. Jos 200O euron pal­kaa nos­te­taan 12, niin palk­ka nousee 2240 euroon ja näin palk­kae­ro jäl­leen kas­vaa. Oleel­lis­ta ovat eurot — eivät prosentit.”

  Pak­ko­han tähän on kom­men­toi­da. Kyl­lä tuos­sa palk­kae­ro pie­ne­nee — las­ke vaik­ka­pa kym­me­nen kier­ros­ta anta­mil­la­si pro­sen­teil­la alku­pal­koil­la, ja kat­so mis­sä lop­pu­tu­lok­ses­sa ollaan. Kas­voi­ko vai pie­ne­ni­kö ero?

  En myös­kään ymmär­rä, mik­si kan­nat­tai­si itsei­sar­voi­ses­ti tavoi­tel­la pie­niä palk­ko­ja. Täs­sä on nyt var­mas­ti joku seka­ta­lou­den ajan salat­tu vii­saus, jota ei vain ole alle­kir­joit­ta­neel­le kerrottu?

 7. Jrn kir­joit­ti:
  “las­ke vaik­ka­pa kym­me­nen kier­ros­ta anta­mil­la­si pro­sen­teil­la alkupalkoilla”

  Niin­pä niin. Sopi­muk­set teh­dään kui­ten­kin kier­ros ker­ral­laan. Nyt puhu­taan yhden kier­rok­sen pro­sen­teis­ta ja kau­his­tel­laan niitä.

 8. Aamun uuti­sis­sa pää­mi­nis­te­ri Van­ha­nen sanoi, että kah­den vuo­den kulut­tua arvioi­daan liit­to­kier­rok­sen onnis­tu­mis­ta ja sil­loin val­tio­val­ta­kin voi­si olla muka­na tulo­rat­kai­suis­sa. Vero­rat­kai­suil­la kuu­lem­ma voi­tai­siin myös vai­kut­taa käteen­jää­vään tuloon. Eipä tul­lut kevääl­lä mieleen.

  Yri­tyk­set teke­vät ennä­tys­voit­to­ja, työt­tö­myys pie­ne­nee, tulo­ta­so on ollut nousus­sa, val­tion­ta­lous on lois­to­kun­nos­sa ja kun­tien talous kural­la. Joku täs­sä yhtä­lös­sä mättää.

 9. Näen vaa­ran sii­hen, että työ­nan­ta­ja­puo­li tavoit­te­lee pyrr­hok­sen voit­toa. Toi­vot­ta­vas­ti palk­ka­neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­los ei ole se, että lakon seu­rauk­se­na meil­lä on Suo­mes­sa pie­ni­palk­kai­nen ja nöy­ryy­tet­ty hoi­ta­ja­kun­ta, jon­ka oma­nar­von­tun­tees­ta on vie­ty rippeetkin.

  Heik­ko yhteis­kun­ta pys­tyy kyl­lä kovis­te­le­maan heik­ko­ja yksi­löi­tä, mut­ta vah­vat se jät­tää suo­sil­la rau­haan. Vah­van yhteis­kun­nan puo­les­taan tun­nis­tai­si sii­tä, että se koh­te­li­si sekä heik­ko­ja että vah­vo­ja yhdenvertaisesti.

 10. Myös minä tun­nis­tin itse­ni “tehyn symppariksi”.
  En tosin pitä­nyt kenen­kään kuo­le­maa “pakol­li­se­na”.

  Vas­tuu ihmis­ten hen­ges­tä on mel­ko yksi­se­lit­tei­ses­ti työ­nan­ta­jal­la, eli val­tiol­la, joka on sen dele­goi­nut kun­nil­le. Jos kun­nat eivät huo­leh­di vas­tuis­taan, niin mik­si ihmees­sä anti­pa­tia koh­dis­tui­si Tehyyn?
  Ja vaik­ka se koh­dis­tui­si Tehyyn, niin mitä sitten?
  Jos Tehy tämän anti­pa­tian joh­dos­ta jou­tuu luo­vut­ta­maan, niin mikä ter­vey­den­huol­los­sa on paran­tu­nut. Tus­kin aina­kaan työ­voi­man saa­ta­vuus ja työs­sä ole­vien työmotivaatio.

  Edel­li­nen lak­ko nujer­ret­tiin vetoa­mal­la hoi­ta­jien vas­tuun­tun­toon ja teet­tä­mäl­lä run­saas­ti “hätä­töi­tä”.
  Samaa kai­kua on kuul­ta­vis­sa Oden replii­kis­sä “Luo­tan tehy­läis­ten moraa­liin ja järkeen.”
  Luot­ta­mus Tehy­läis­ten moraa­liin ja jär­keen on teh­nyt mah­dol­li­sek­si hoi­ta­jien huo­non koh­te­lun niil­le, joil­la moraa­li on huo­mat­ta­vas­ti vähäisempää.

  Luo­tat­ko sinä Ode työ­nan­ta­jan jär­keen ja moraa­liin, vai ajat­te­let­ko että nii­tä ei ole ole­mas­sa edes kom­men­toi­ta­vak­si asti?

 11. Minus­ta näyt­tää (siis näyt­tää, en väi­tä ole­va­ni pereh­ty­nyt riit­tä­väs­ti asi­aan), että TEHY:n vaa­ti­muk­sis­sa on sel­lai­nen perus­ta­van­laa­tui­nen vir­he, että a) Saa­dak­seen äänen­sä kuu­lu­viin he perus­te­li­vat alun­pi­täen vaa­ti­mus­taan tasa-arvol­la (nais- ja mata­la­palk­kae­rät) ja b) TEHY:ltä on sii­nä mie­les­sä men­nyt suh­teel­li­suu­den­ta­ju, ettei ymmär­re­tä, mikä on vaa­li­pu­heen ja todel­li­suu­den ero. 

  Nyt­hän esi­mer­kik­si SUPE­Rin hyväk­syt­tyä alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen koko nais- ja mata­la­palk­ka-argu­ment­ti on mene­tet­ty (SUPE­Rin väki lie­nee yhtä nais­val­tais­ta ja yhtä mata­la­palk­kais­ta kuin TEHY­läi­set­kin). Ja toi­sek­seen, jos vaa­lien alla puhu­taan 500 euros­ta, niin pitäi­si ymmär­tää, että 300 euroa vaa­lien jäl­keen on jo voitto. 

  Suo­mes­sa muu­ten nois­sa anne­tuis­sa esi­mer­keis­sä (2000 ja 3000), jois­sa toi­sen isom­pi pro­sent­ti on pie­nem­pi mää­rä euroa, tai­taa nyky­ve­ro­tuk­sel­la muu­ten net­to jää­dä euro­mää­räi­ses­ti suuremmaksi.…

 12. Nyt puhu­taan yhden kier­rok­sen pro­sen­teis­ta ja kau­his­tel­laan niitä.”

  Jois­sa siis tuloe­ro pie­ne­ni. Oli­si­ko eron pitä­nyt pie­nen­tyä pro­sent­ti­mää­räi­ses­ti vie­lä enem­män, jot­ta ei tar­vit­si­si kauhistella?

 13. Tie­de­mies kirjoitti:
  TEHY:ltä on sii­nä mie­les­sä men­nyt suh­teel­li­suu­den­ta­ju, ettei ymmär­re­tä, mikä on vaa­li­pu­heen ja todel­li­suu­den ero.”

  Tai ehkä­pä polii­ti­koil­ta on men­nyt suh­teel­li­suu­den­ta­ju, ettei ymmär­re­tä, kuin­ka kau­ka­na todel­li­suu­des­ta hei­dän puheet voi­vat olla.

  Tämä voi olla hyvä alku sel­lai­sel­le kehi­tyk­sel­le, jos­sa polii­tik­ko­jen puhei­den on vähi­tel­len lähes­tyt­tä­vä todellisuutta.

 14. Tämä Osmon kir­joi­tus on hyvin häm­men­tä­vä, ensin aina­kin minun mie­les­tä­ni erit­täin asial­li­nen ja hyvä näke­mys tilan­tees­ta ja sii­hen joh­ta­neis­ta syis­tä jota sit­ten seu­ra­si nämä “spon­taa­nit vihan­puus­kat” omais­ten kuo­le­mi­ses­ta ja Tehyn pant­ti­van­geis­ta. Toi­vot­ta­vas­ti luki­häi­riös­sä­ni ymmär­sin teks­tin vää­rin ja nyt ei sen­tään olla alka­mas­sa mihin­kään ter­ro­ris­min vas­tai­seen sotaan näi­den “ammum­me yhden pant­ti­van­gin tun­nis­sa” ana­lo­gioi­den nojal­la. En nyt ihan ymmär­rä mihin pyrit, otsik­ko “Lii­ka rum­mun­pä­ris­tys­tä” ja lopun pro­vo­kaa­tio­rum­pu­tu­li tun­tu­vat joten­kin ole­van ris­ti­rii­das­sa keskenään.

 15. BRG ei nyt luke­nut huo­lel­li­ses­ti. Kir­joi­tuk­sen alus­sa kom­men­toin neu­vot­te­lu­ti­lan­net­ta ja Tehyn toi­mia, vii­meis­des­sä kap­pa­lees­sa sanoin, että eräät Tehyn symp­pa­rit (eivät siis Tehy) ovat esit­tä­neet jul­ki­suu­des­sa ja myös kom­men­teis­sa blo­gii­ni aivan pöy­ris­tyt­tä­viä lausun­to­ja tyy­liin, että ei se mitään, jos poti­lai­ta kuo­lee, sehän vain edis­tää neu­vot­te­lu­tu­lok­seen pää­se­mis­tä. Tätä kom­men­toi­jien asen­net­ta ver­ta­sin ter­ro­ris­tien logiik­kaan. Edel­li­ses­sa kap­pa­lees­sa yri­tin alle­vii­va­ta sitä, että Tehyn en usko täl­lai­seen ajat­te­luun sortuvan.

 16. Ymmär­sin kyl­lä että nuo “jos joku kuo­leen­kin” ja “ammum­me yhden pant­ti­van­gin” oli pis­tet­ty Tehyn “symp­pa­rei­den” sui­hin. Mie­tin vain että kun jos­sain vai­hees­sa pitäi­si pro­vo­kaa­tio lopet­taa ja aloit­taa asial­li­nen, sopi­muk­seen pyr­ki­vä kes­kus­te­lu niin tämä oli­si ollut juu­ri sel­lai­nen aloi­tus, ilman tuo­ta vii­meis­tä kap­pa­let­ta tai vain ilman vii­meis­tä lausetta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.