Windfall voitot verotettava valtiolle

Edel­lisessä artikke­lis­sa yritin perustel­la,  on aivan oikein,että sähkön hin­ta määräy­tyy kalleim­man käyn­nis­te­tyn voimalan mar­gin­aa­likus­tan­nusten mukaan ja että on oikein, että tuo­hon hin­taan lisätään päästöoikeuk­sien arvo.  Tämä ohjaa kulut­ta­jan käyt­täy­tymistä oikein. Sen sijaan on hyvä kysymys, kenelle tästä syn­tyvä ylimääräi­nen voit­to kuuluu.

Aloite­taan helpoim­mas­ta päästä. Osa ylimääräis­es­tä voitos­ta tulee hiilivoimaloiden omis­ta­jille, kos­ka nämä ovat saa­neet päästöoikeuten­sa ilmaisek­si, mut­ta rahas­ta­vat ne kuitenkin sähkön hin­nas­sa. Tässä ei ole mitään järkeä. Noi­ta päästöoikeuk­sia ei pidä antaa ilmaisek­si, ei ainakaan voimalaitok­sille. Uskon vakaasti, että tähän on tulos­sa muutos.

Ilmais­ten päästöoikeuk­sien tavoit­teena oli var­maankin tasoit­taa sitä kil­pailuhait­taa, joka ener­giaval­taiselle teol­lisu­udelle koituu siitä, että Euroopas­sa käy­dään päästöoikeuskaup­paa ja kil­pail­i­ja­mais­sa ei käy­dä Jos tämä oli tavoit­teena, nuo päästöoikeudet olisi pitänyt antaa sähköä kulut­tavalle teol­lisu­udelle, joka olisi myynyt ne voimalaitok­sille. Siis esimerkik­si Out­okum­mun jalosteräste­htaalle Tornioon.

Ylimääräisiä voit­to­ja tulee muillekin. Esimerkik­si vesivoiman ja van­ho­jen ydin­voimaloiden omis­ta­jille. Päästökau­pan tarkoituk­se­na on tehdä päästöt­tömän ener­gian tuot­ta­mi­nen kan­nat­tavak­si, joten taval­laan nuo voitot ovat ansait­tu­ja. Kyseessä on kuitenkin niin merkit­tävä tulon­si­ir­to, että asi­aa on tarkastelta­va eril­lisenä. Itse olen usei­ta ker­to­ja ehdot­tanut, että nuo tuulen tuo­mat voitot verotet­taisi­in pois van­hoil­ta voimaloil­ta, vaikka­pa ennen Kioton sopimus­ta raken­ne­tu­il­ta.  Kyse on jo nyt yli 500 miljoonas­ta eurosta vuodessa ja tule­vaisu­udessa mil­jardeista, kun EU käyn­nistää ilmastopoli­ti­ikan oikeasti ja päästöoikeuk­sien hin­ta nousee jon­nekin sataan euroon ton­nil­ta. Ajatuk­sel­la on ollut kan­na­tus­ta KTM:n virkami­esten kesku­udessa, mut­ta poli­itikot eivät jotenkin ole sitä saa­neet tehdyk­si . Mitä pitem­pään viivytel­lää. sitä vaikeam­mak­si noiden voit­to­jen leikkaami­nen tulee jo aivan juridises­sa mielessä. Jokainen For­tu­mi­nen osakkei­ta nyt osta­va voi väit­tää, että hän­tä onpetet­ty, jos pelisään­töjä kesken kaiken muutetaan.

Tuo verot­ta­mi­nen ei sinän­sä olisi han­kalaa. Joko sääde­tään tiet­ty euromääräi­nen vero megawat­ti­tun­nille tai määrätään vero riip­pumaan sähkön hin­nas­ta. Näin menetel­lään raakaöljynkin kanssa. Öljy-yhtiöt mak­sa­vat pump­paa­mas­taan öljys­tä sitä enem­män, mitä korkeampi on maailmanmarkkinahinta.

Täl­lainen vero ei veisi ohjaus­vaiku­tus­ta päästöoikeuk­sil­ta, sil­lä se ei koskisi uusia investoin­te­ja eikä tehonko­ro­tuk­sia van­hois­sa voimaloissa.

Noista tuulen tuomista voitoista tosin yli puo­let sataa vieläjulkisen val­lan laari­in. For­tu­mista val­tio, kun­nat ja suo­ma­laiset eläkey­htiöt omis­ta­vat selvästi yli puo­let ja paljon tulo­ja tulee myös kun­nal­lisille ener­giay­htiöille (Helsinkiläi­nen veron­mak­sa­ja kiit­taa vielä ker­ran hölmöä val­tio­ta)  Ruot­sis­sa vesivoiman omis­taa melkein kokon­aan val­tio samoin kuin useim­mis­sa Kes­ki-Euroopan mais­sa. Jälkikä­teen ajatellen oli ker­ras­saan hölmöä, että val­tio meni myymään suuren osan For­tu­mia ulko­maille. Tässä ei menetet­ty ain­oas­taan tulo­ja vaan vaikeutet­ti­in ener­gian hin­noit­telua ja ilmastopoli­ti­ikkaa. Jos rahat hin­nan­nousus­ta tuli­si­vat val­ti­olle, se voisi korot­taa sähkön hin­taa roi­j­masti ja jakaa rahat takaisin kansalle toista kautta.

Val­tio ei ollut tari­nan ain­oa hölmö. Myös Sto­ra Enso myi ener­giantuotan­ton­ta pois 1990-luvun lop­ul­la, jol­loin piti jo tietää, mitä on tulos­sa. Yhtiö kun tarvit­si kipeästi rahaa lois­tokaup­poi­hin Amerikassa.

14 vastausta artikkeliin “Windfall voitot verotettava valtiolle”

 1. Takau­tu­vien lakien aset­ta­mi­nen on oikeusval­tios­sa kyseenalaista, varsinkin kun kau­pan toise­na osa­puole­na on lake­ja säätävä valtio.

  Val­tio siis teki hölmöt kau­pat, mut­ta toisaal­ta on hyö­tynyt siitä että For­tu­mia on pyöritet­ty liike­taloudel­lisil­la perusteil­la ja men­estyt­ty kan­sain­välisil­läkin markki­noil­la. Pohjo­is­mais­es­ta sähköpörssistä on tul­lut esiku­va, For­tum on men­estynyt Venäjäl­läkin. Se että val­tio omis­taa 50 % yhtiöstä, jol­la on lait­taa 500 m€ + vuodessa ylimääräistä investoin­tei­hin globaal­isti strate­gis­es­ti keskeisel­lä toimi­alal­la on paljon vahvem­pi posi­tio val­tion kannal­ta kuin se että tuol­laista mah­dol­lisu­ut­ta ei olisi. 

  Kun Euroopan ener­gia­markki­nat ovat nyt mur­roskaudel­la, jol­loin van­ha rakenne sekoite­taan muual­lakin, euroopas­sa tulee paljon ostet­tavaa ja kehitet­tävää ja For­tum on vahvoil­la osta­jana ja kehit­täjänä, kos­ka on oppin­ut jo uudet sys­teemit ja kas­sas­sa on rahaa. 

  Ts. rahal­lis­es­ti val­tio tien­aa paljon enem­män sil­lä, että antaa For­tu­min tehdä hyviä sijoituk­sia, verot­taa voit­to­ja ja nos­taa osinko­ja kuin lait­taa oikeudel­lis­es­ti kyseenalaisen takau­tu­van veron ja leikkaa jout­se­nen­sa siivet seinälle koristeeksi. 

  Optiot tekivät Son­eras­sa sen, että kateel­lisu­ussy­istä laa­dit­ti­in sel­l­ainen hin­tasään­nöste­ly, että tuoteke­hi­tys­poruk­ka ja asi­akas­palveli­jat sai­vat kenkää kaikil­la oper­aat­tor­eil­la ja sen het­ki­nen etu­lyön­ti­ase­ma mobi­ili­palvelu­iden käytössä menetettiin. 

  Nyt kun on mah­dol­lista olla ener­gia-asiois­sa kehi­tyk­sen kär­jessä on vaarana se, jälleen optioit­ten aiheut­ta­man kau­nan takia, että vaival­la raken­net­tu kärkipo­si­tio menetetään sen takia, että lyhyt­näköi­nen maan­mies iskee ilmat pihalle, vaik­ka itsekin siinä menettää. 

  Kyl­lä ne muut vetävät pieneltä maal­ta ihan tarpeek­si usein maton alta eri kysymyk­sis­sä. Suomen vahvu­us on ollut siinä, että ollaan osat­tu puhal­taa yhteen hiileen kun on ollut tiukkaa. 

  Hyv­inä aikoina me suo­ma­laiset jotenkin aina onnis­tumme sös­simään asi­at eri yhteyk­sis­sä. Ihan kuin mei­hin olisi sisään­raken­net­tuna se että kuu­luu olla rankkaa, itkua ja ham­mas­ten kiristystä.

 2. Jos halu­taan etupäässä ohjaus­vaiku­tuk­sia, lie­nee val­ti­ol­la vieläkin keino­ja nos­taa sähkön hin­taa ja jakaa se sit­ten ihmisille toista kautta.

  Koti­talouk­sille (vain niille! ml. kesämök­it) myytävälle sähkölle voisi räp­säistä 500% alv:n. Tästä saata­vat rahat palautet­taisi­in sit­ten jokaiselle Suomes­sa asu­valle täysi-ikäiselle kansalaiselle “ener­gia­pe­rus­tu­lona”. Tarkem­min sanoen 80% palautet­taisi­in täl­lä taval­la. 10% pis­tet­täisi­in lap­sil­isien koro­tuk­si­in (jotte lap­siper­heet kär­sisi) ja 10% val­tion sub­ven­tioi­hin mm. maaläm­pöön ja eristyk­seen (pien­tä lohtua omakotiasujille).

  Seu­rauk­se­na koti­talouk­sien sähkönku­lu­tus vähenisi dra­maat­tis­es­ti, markki­noille tulisi kysyn­tää ener­giate­hokkaille tuot­teille ja asun­to­jen hin­natkin ehkä lask­i­si­vat hie­man kun tulisi voimakas insen­ti­ivi asua kim­pas­sa. Samal­la köy­hyys vähenisi mikäli päätet­täisi­in, ettei ener­gia­pe­rus­tu­lo vaikut­taisi tarve­hark­in­taisi­in tuki­in. Vien­ti­te­ol­lisu­u­den kil­pailukyky kas­vaisi, kun se saisi oman sähkön­sä halvem­mal­la kokon­aiskysyn­nän lask­ies­sa. Tämä olisi hyväk­si mm. työl­lisyy­delle. Uusia ydin­voimaloi­ta ei tarvittaisi.

  Mikäli on tot­ta, että kiin­tiöi­den hin­nat tule­vat nouse­maan 100:aan euroon, olisi täl­laisel­la uud­is­tuk­sel­la jo kiire. Muuten sähkön­hin­nan tuo­ma shok­ki on kohtu­ut­toman kova kansalle, joka itkee jo nyky­i­sistäkin hin­noista. Täl­lainen vero olisi oiva keino pehmen­tää tätä laskua muutenkin, kun alv-pros­ent­tia voisi laskea hie­man hin­nan kohotessa.

  Omaan kor­vaan tämä malli kuu­lostaa läh­es täy­del­liseltä. Tämä on kuitenkin koke­muk­sen mukaan usein merk­ki siitä että se on jostain syys­tä toteut­tamiskelvo­ton vaik­ka poli­it­tista tah­toa löytyisikin:).

 3. Mainit­tu Tornion jaloteräste­hdas on käsit­tääk­seni investoin­ut paljon rahaa puhdis­tus­lait­teisi­in, joten se joutuu mak­samaan täysimääräis­es­ti kaavail­lun 100 euroa/hiilitonni päästömaksun.
  Mik­si se ei siirtäisi tehdas­ta vaikka­pa Venäjälle, jos­sa ei tarvise mak­saa päästö­mak­su­ja eikä puhdis­taa savukaasuja?
  Vai toiv­ote­taanko vain tervemenneeksi.

 4. “…sähkön hin­ta määräy­tyy kalleim­man käyn­nis­te­tyn voimalan mar­gin­aa­likus­tan­nusten mukaan ja että on oikein…”

  Pitäisikö edel­lä olla sähkön hin­nan sijas­ta pörssisähkön hin­nan? Sähkön hin­ta kun määräy­tyy sen mukaan, kuin­ka osta­ja ja myyjä sopi­vat. Suurin osa sähkökau­pas­ta käy­dään pörssin ulkop­uolel­la. Mar­gin­aa­likus­tan­nuk­sia kan­nat­taakin mielestäni miet­tiä vas­ta sit­ten, kun on ole­mas­sa toimi­vat sähkömarkkinat.

 5. Hyvä havauin­to sinivihreältä. Min­un piti tästä kir­joit­taa, mut­ta artikke­li­ni oli muutekin kovin pitkä blogi­in, joten jätin sen pois.

  Ennus­teetin on, että sähkön hin­noit­telus­sa siir­ry­tään jatku­vasti lähem­mäs pörssiä seu­raavaa tun­ti­hin­noit­telua — toki suuret osta­jat voivat tasa­ta riske­jä muun­laisil­la sopöimuk­sil­la, mut­ta kateek­si ei käy sähköläm­mit­täjiä, jot­ka tarvit­se­vat sähköä eniten sil­loin kun se on kallein­ta. Nyt muut sähkön käyt­täjät sub­ven­toi­vat hei­dän joulusauno­jaan, mut­ta eivät pitkään. Vaik­ka ei siir­ryt­täisi tun­ti­hin­noit­telu­un, sähköläm­mi­tyk­sen hin­noit­telus­sa tul­laan otta­maan huomioon se, että kulu­tus pain­ot­tuu kalli­in sähkön tunteihin.

 6. “Nyt muut sähkön käyt­täjät sub­ven­toi­vat hei­dän joulusauno­jaan, mut­ta eivät pitkään.”

  Tämänkin voi taas nähdä myös toisel­la tavoin. Sähköläm­mit­täjät ovat se sähkön­huol­lon selkäran­ka, joka oma­l­la sähkönkäytöl­lään mah­dol­lis­taa niiden sähkönkäyt­täjien, jot­ka eivät ole sähköläm­mit­täjiä, sat­un­naisen sähkön “viihde“käytön, joka ilme­nee esimerkik­si joulukinkun pais­tamise­na ja saunan lämmittämisenä.

 7. Ei siihen tarvi­ta sähköl­lä läm­mit­täjiä, paperi­te­ol­lisu­us riit­tää hyvin. Sähköläm­mi­tys on huono peruskuor­man tuot­ta­ja, kos­ka kulu­tuk­sen vuo­de­naikavai­hte­lut ovat niin suuria.

 8. Paperi­te­ol­lisu­us tuot­taa absolu­ut­tis­es­ti suuren pis­tekuor­man muu­tamille yksit­täisille paikkakun­nille. Monin paikoin inte­graatit tosin tuot­ta­vat lig­ni­in­istä tarvit­se­mansa sähkön suurelta osin itse. 

  Sähköläm­mit­täjät (osaltaan) ovat omil­la valin­noil­laan saa­neet aikaan sen, että ympäri laa­jan suomen­maamme on ollut mah­dol­lista rak­en­taa laadukas sähkön­jakelu­verkos­to, jol­loin sähköä ollaan voitu tar­jo­ta myös em. viihdekäyt­täjille. En silti kut­su­isi vaikka­pa pel­let­tiläm­mit­täjää vapaa­matkus­ta­jak­si — ilman­pilaa­jak­si ehkä 🙂

 9. Eiköhän se maaseudun sähköverkko ole pääosin raken­net­tu sil­loin, kun talot läm­mitet­ti­in puulla.

 10. “En silti kut­su­isi vaikka­pa pel­let­tiläm­mit­täjää vapaa­matkus­ta­jak­si — ilman­pilaa­jak­si ehkä”

  Nuo pien­hiukkasasi­at pitäisi asu­tus­sa ympäristössä ottaa yhtä vakavasti kuin hiilid­iok­sidikin. Sak­sas­sa ei suurkaupunkien, esim. Berli­i­ni, keskus­taan ole asi­aa paljon pien­hiukka­sia tuprut­taval­la van­hal­la diesel moot­to­ril­la, kun ilman­laatu alkaa tip­pumaan. Sama ongel­ma on pien­pu­un poltossa laa­jas­sa mit­takaavas­sa. Pel­let­tiläm­mi­tyk­sen pien­hiukkaskuor­maa en tiedä mod­erni­in öljyläm­mi­tyk­seen verrattuna.

 11. Maini­tus­ta syys­tä johtuen bio­mas­sa pitäisi polt­taa kaukoläm­pöä tuot­tavis­sa laitok­sis­sa. Jos ne tuot­taisi­vat samal­la vähän sähköä, vielä parempi.

 12. Pien­hiukkaset ovat lyhy­taikainen ja paikalli­nen ter­veyshait­ta ihmisille. Ekosys­teemille laa­jem­min ja siitä ei ole mitään vahinkoa.

  Pel­let­ti tuot­taa silmämääräis­es­ti muu­ta puun polt­toa selvästi vähem­män pien­hiukka­sia. Tarkem­mista tutkimus­tu­lok­sista en tosin tiedä.
  Itsel­läni on pel­let­tikat­ti­lan lisäk­si per­in­teinen ylä­palokat­ti­la, jos­sa poltan puu­ta. Pel­letin palaes­sa pii­pus­ta ei tule vesi­höyryn lisäk­si mitään näkyvää. Puu­ta polt­taes­sa tulee savua.

 13. Osmo:

  “Maini­tus­ta syys­tä johtuen bio­mas­sa pitäisi polt­taa kaukoläm­pöä tuot­tavis­sa laitoksissa.” 

  Osin samaa mieltä. Jois­sain tapauk­sis­sa puun polt­to saat­taa olla jopa järkevää. Laitoskoon kas­vaes­sa vain tup­paa käymään niin, että puun­tarve kas­vaa jol­loin myös puun kul­je­tus­tarve/-etäisyys kas­vaa. Kul­je­tusetäisyy­den kasvus­ta syn­tyviä hait­to­ja tuskin kan­nat­taa tässä lähteä luettelemaan.

  Pekka

  “Pien­hiukkaset ovat lyhy­taikainen ja paikalli­nen ter­veyshait­ta ihmisille.”

  Luoti päässä on lyhy­taikainen ja ja paikalli­nen ter­veyshait­ta ihmiselle. En silti lähtisi vähät­telemään luodin terveysvaikutuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *