Windfall voitot verotettava valtiolle

Edel­li­ses­sä artik­ke­lis­sa yri­tin perus­tel­la,  on aivan oikein,että säh­kön hin­ta mää­räy­tyy kal­leim­man käyn­nis­te­tyn voi­ma­lan mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­ten mukaan ja että on oikein, että tuo­hon hin­taan lisä­tään pääs­tö­oi­keuk­sien arvo.  Tämä ohjaa kulut­ta­jan käyt­täy­ty­mis­tä oikein. Sen sijaan on hyvä kysy­mys, kenel­le täs­tä syn­ty­vä yli­mää­räi­nen voit­to kuuluu.

Aloi­te­taan hel­poim­mas­ta pääs­tä. Osa yli­mää­räi­ses­tä voi­tos­ta tulee hii­li­voi­ma­loi­den omis­ta­jil­le, kos­ka nämä ovat saa­neet pääs­tö­oi­keu­ten­sa ilmai­sek­si, mut­ta rahas­ta­vat ne kui­ten­kin säh­kön hin­nas­sa. Täs­sä ei ole mitään jär­keä. Noi­ta pääs­tö­oi­keuk­sia ei pidä antaa ilmai­sek­si, ei aina­kaan voi­ma­lai­tok­sil­le. Uskon vakaas­ti, että tähän on tulos­sa muutos.

Ilmais­ten pääs­tö­oi­keuk­sien tavoit­tee­na oli var­maan­kin tasoit­taa sitä kil­pai­lu­hait­taa, joka ener­gia­val­tai­sel­le teol­li­suu­del­le koi­tuu sii­tä, että Euroo­pas­sa käy­dään pääs­tö­oi­keus­kaup­paa ja kil­pai­li­ja­mais­sa ei käy­dä Jos tämä oli tavoit­tee­na, nuo pääs­tö­oi­keu­det oli­si pitä­nyt antaa säh­köä kulut­ta­val­le teol­li­suu­del­le, joka oli­si myy­nyt ne voi­ma­lai­tok­sil­le. Siis esi­mer­kik­si Outo­kum­mun jalos­te­räs­teh­taal­le Tornioon.

Yli­mää­räi­siä voit­to­ja tulee muil­le­kin. Esi­mer­kik­si vesi­voi­man ja van­ho­jen ydin­voi­ma­loi­den omis­ta­jil­le. Pääs­tö­kau­pan tar­koi­tuk­se­na on teh­dä pääs­töt­tö­män ener­gian tuot­ta­mi­nen kan­nat­ta­vak­si, joten taval­laan nuo voi­tot ovat ansait­tu­ja. Kysees­sä on kui­ten­kin niin mer­kit­tä­vä tulon­siir­to, että asi­aa on tar­kas­tel­ta­va eril­li­se­nä. Itse olen usei­ta ker­to­ja ehdot­ta­nut, että nuo tuu­len tuo­mat voi­tot vero­tet­tai­siin pois van­hoil­ta voi­ma­loil­ta, vaik­ka­pa ennen Kio­ton sopi­mus­ta raken­ne­tuil­ta.  Kyse on jo nyt yli 500 mil­joo­nas­ta euros­ta vuo­des­sa ja tule­vai­suu­des­sa mil­jar­deis­ta, kun EU käyn­nis­tää ilmas­to­po­li­tii­kan oikeas­ti ja pääs­tö­oi­keuk­sien hin­ta nousee jon­ne­kin sataan euroon ton­nil­ta. Aja­tuk­sel­la on ollut kan­na­tus­ta KTM:n vir­ka­mies­ten kes­kuu­des­sa, mut­ta polii­ti­kot eivät joten­kin ole sitä saa­neet teh­dyk­si . Mitä pitem­pään vii­vy­tel­lää. sitä vai­keam­mak­si noi­den voit­to­jen leik­kaa­mi­nen tulee jo aivan juri­di­ses­sa mie­les­sä. Jokai­nen For­tu­mi­nen osak­kei­ta nyt osta­va voi väit­tää, että hän­tä onpe­tet­ty, jos peli­sään­tö­jä kes­ken kai­ken muutetaan.

Tuo verot­ta­mi­nen ei sinän­sä oli­si han­ka­laa. Joko sää­de­tään tiet­ty euro­mää­räi­nen vero megawat­ti­tun­nil­le tai mää­rä­tään vero riip­pu­maan säh­kön hin­nas­ta. Näin mene­tel­lään raa­ka­öl­jyn­kin kans­sa. Öljy-yhtiöt mak­sa­vat pump­paa­mas­taan öljys­tä sitä enem­män, mitä kor­keam­pi on maailmanmarkkinahinta.

Täl­lai­nen vero ei vei­si ohjaus­vai­ku­tus­ta pääs­tö­oi­keuk­sil­ta, sil­lä se ei kos­ki­si uusia inves­toin­te­ja eikä tehon­ko­ro­tuk­sia van­hois­sa voimaloissa.

Nois­ta tuu­len tuo­mis­ta voi­tois­ta tosin yli puo­let sataa vie­lä­jul­ki­sen val­lan laa­riin. For­tu­mis­ta val­tio, kun­nat ja suo­ma­lai­set elä­keyh­tiöt omis­ta­vat sel­väs­ti yli puo­let ja pal­jon tulo­ja tulee myös kun­nal­li­sil­le ener­giayh­tiöil­le (Hel­sin­ki­läi­nen veron­mak­sa­ja kiit­taa vie­lä ker­ran höl­möä val­tio­ta)  Ruot­sis­sa vesi­voi­man omis­taa mel­kein koko­naan val­tio samoin kuin useim­mis­sa Kes­ki-Euroo­pan mais­sa. Jäl­ki­kä­teen aja­tel­len oli ker­ras­saan höl­möä, että val­tio meni myy­mään suu­ren osan For­tu­mia ulko­mail­le. Täs­sä ei mene­tet­ty ainoas­taan tulo­ja vaan vai­keu­tet­tiin ener­gian hin­noit­te­lua ja ilmas­to­po­li­tiik­kaa. Jos rahat hinn­an­nousus­ta tuli­si­vat val­tiol­le, se voi­si korot­taa säh­kön hin­taa roij­mas­ti ja jakaa rahat takai­sin kan­sal­le tois­ta kautta.

Val­tio ei ollut tari­nan ainoa höl­mö. Myös Sto­ra Enso myi ener­gian­tuo­tan­ton­ta pois 1990-luvun lopul­la, jol­loin piti jo tie­tää, mitä on tulos­sa. Yhtiö kun tar­vit­si kipeäs­ti rahaa lois­to­kaup­poi­hin Amerikassa.

14 vastausta artikkeliin “Windfall voitot verotettava valtiolle”

 1. Takau­tu­vien lakien aset­ta­mi­nen on oikeus­val­tios­sa kysee­na­lais­ta, var­sin­kin kun kau­pan toi­se­na osa­puo­le­na on lake­ja sää­tä­vä valtio.

  Val­tio siis teki höl­möt kau­pat, mut­ta toi­saal­ta on hyö­ty­nyt sii­tä että For­tu­mia on pyö­ri­tet­ty lii­ke­ta­lou­del­li­sil­la perus­teil­la ja menes­tyt­ty kan­sain­vä­li­sil­lä­kin mark­ki­noil­la. Poh­jois­mai­ses­ta säh­kö­pörs­sis­tä on tul­lut esi­ku­va, For­tum on menes­ty­nyt Venä­jäl­lä­kin. Se että val­tio omis­taa 50 % yhtiös­tä, jol­la on lait­taa 500 m€ + vuo­des­sa yli­mää­räis­tä inves­toin­tei­hin glo­baa­lis­ti stra­te­gi­ses­ti kes­kei­sel­lä toi­mia­lal­la on pal­jon vah­vem­pi posi­tio val­tion kan­nal­ta kuin se että tuol­lais­ta mah­dol­li­suut­ta ei olisi. 

  Kun Euroo­pan ener­gia­mark­ki­nat ovat nyt mur­ros­kau­del­la, jol­loin van­ha raken­ne sekoi­te­taan muu­al­la­kin, euroo­pas­sa tulee pal­jon ostet­ta­vaa ja kehi­tet­tä­vää ja For­tum on vah­voil­la osta­ja­na ja kehit­tä­jä­nä, kos­ka on oppi­nut jo uudet sys­tee­mit ja kas­sas­sa on rahaa. 

  Ts. rahal­li­ses­ti val­tio tie­naa pal­jon enem­män sil­lä, että antaa For­tu­min teh­dä hyviä sijoi­tuk­sia, verot­taa voit­to­ja ja nos­taa osin­ko­ja kuin lait­taa oikeu­del­li­ses­ti kysee­na­lai­sen takau­tu­van veron ja leik­kaa jout­se­nen­sa sii­vet sei­näl­le koristeeksi. 

  Optiot teki­vät Sone­ras­sa sen, että kateel­li­suus­syis­tä laa­dit­tiin sel­lai­nen hin­ta­sään­nös­te­ly, että tuo­te­ke­hi­tys­po­ruk­ka ja asia­kas­pal­ve­li­jat sai­vat ken­kää kai­kil­la ope­raat­to­reil­la ja sen het­ki­nen etu­lyön­tia­se­ma mobii­li­pal­ve­lui­den käy­tös­sä menetettiin. 

  Nyt kun on mah­dol­lis­ta olla ener­gia-asiois­sa kehi­tyk­sen kär­jes­sä on vaa­ra­na se, jäl­leen optioit­ten aiheut­ta­man kau­nan takia, että vai­val­la raken­net­tu kär­ki­po­si­tio mene­te­tään sen takia, että lyhyt­nä­köi­nen maan­mies iskee ilmat pihal­le, vaik­ka itse­kin sii­nä menettää. 

  Kyl­lä ne muut vetä­vät pie­nel­tä maal­ta ihan tar­peek­si usein maton alta eri kysy­myk­sis­sä. Suo­men vah­vuus on ollut sii­nä, että ollaan osat­tu puhal­taa yhteen hii­leen kun on ollut tiukkaa. 

  Hyvi­nä aikoi­na me suo­ma­lai­set joten­kin aina onnis­tum­me sös­si­mään asiat eri yhteyk­sis­sä. Ihan kuin mei­hin oli­si sisään­ra­ken­net­tu­na se että kuu­luu olla rank­kaa, itkua ja ham­mas­ten kiristystä.

 2. Jos halu­taan etu­pääs­sä ohjaus­vai­ku­tuk­sia, lie­nee val­tiol­la vie­lä­kin kei­no­ja nos­taa säh­kön hin­taa ja jakaa se sit­ten ihmi­sil­le tois­ta kautta.

  Koti­ta­louk­sil­le (vain niil­le! ml. kesä­mö­kit) myy­tä­väl­le säh­köl­le voi­si räp­säis­tä 500% alv:n. Täs­tä saa­ta­vat rahat palau­tet­tai­siin sit­ten jokai­sel­le Suo­mes­sa asu­val­le täy­si-ikäi­sel­le kan­sa­lai­sel­le “ener­gia­pe­rus­tu­lo­na”. Tar­kem­min sanoen 80% palau­tet­tai­siin täl­lä taval­la. 10% pis­tet­täi­siin lap­si­li­sien koro­tuk­siin (jot­te lap­si­per­heet kär­si­si) ja 10% val­tion sub­ven­tioi­hin mm. maa­läm­pöön ja eris­tyk­seen (pien­tä loh­tua omakotiasujille).

  Seu­rauk­se­na koti­ta­louk­sien säh­kön­ku­lu­tus vähe­ni­si dra­maat­ti­ses­ti, mark­ki­noil­le tuli­si kysyn­tää ener­gia­te­hok­kail­le tuot­teil­le ja asun­to­jen hin­nat­kin ehkä las­ki­si­vat hie­man kun tuli­si voi­ma­kas insen­tii­vi asua kim­pas­sa. Samal­la köy­hyys vähe­ni­si mikä­li pää­tet­täi­siin, ettei ener­gia­pe­rus­tu­lo vai­kut­tai­si tar­ve­har­kin­tai­siin tukiin. Vien­ti­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­ky kas­vai­si, kun se sai­si oman säh­kön­sä hal­vem­mal­la koko­nais­ky­syn­nän las­kies­sa. Tämä oli­si hyväk­si mm. työl­li­syy­del­le. Uusia ydin­voi­ma­loi­ta ei tarvittaisi.

  Mikä­li on tot­ta, että kiin­tiöi­den hin­nat tule­vat nouse­maan 100:aan euroon, oli­si täl­lai­sel­la uudis­tuk­sel­la jo kii­re. Muu­ten säh­kön­hin­nan tuo­ma shok­ki on koh­tuut­to­man kova kan­sal­le, joka itkee jo nykyi­sis­tä­kin hin­nois­ta. Täl­lai­nen vero oli­si oiva kei­no peh­men­tää tätä las­kua muu­ten­kin, kun alv-pro­sent­tia voi­si las­kea hie­man hin­nan kohotessa.

  Omaan kor­vaan tämä mal­li kuu­los­taa lähes täy­del­li­sel­tä. Tämä on kui­ten­kin koke­muk­sen mukaan usein merk­ki sii­tä että se on jos­tain syys­tä toteut­ta­mis­kel­vo­ton vaik­ka poliit­tis­ta tah­toa löytyisikin:).

 3. Mai­nit­tu Tor­nion jalo­te­räs­teh­das on käsit­tääk­se­ni inves­toi­nut pal­jon rahaa puh­dis­tus­lait­tei­siin, joten se jou­tuu mak­sa­maan täy­si­mää­räi­ses­ti kaa­vail­lun 100 euroa/hiilitonni päästömaksun.
  Mik­si se ei siir­täi­si teh­das­ta vaik­ka­pa Venä­jäl­le, jos­sa ei tar­vi­se mak­saa pääs­tö­mak­su­ja eikä puh­dis­taa savukaasuja?
  Vai toi­vo­te­taan­ko vain tervemenneeksi.

 4. Kuka nyt yli­pää­tään uskal­taa inves­toi­da Venä­jäl­le, ellei­vät hyö­dyt ole aivan massiivisia?

 5. …säh­kön hin­ta mää­räy­tyy kal­leim­man käyn­nis­te­tyn voi­ma­lan mar­gi­naa­li­kus­tan­nus­ten mukaan ja että on oikein…”

  Pitäi­si­kö edel­lä olla säh­kön hin­nan sijas­ta pörs­si­säh­kön hin­nan? Säh­kön hin­ta kun mää­räy­tyy sen mukaan, kuin­ka osta­ja ja myy­jä sopi­vat. Suu­rin osa säh­kö­kau­pas­ta käy­dään pörs­sin ulko­puo­lel­la. Mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sia kan­nat­taa­kin mie­les­tä­ni miet­tiä vas­ta sit­ten, kun on ole­mas­sa toi­mi­vat sähkömarkkinat.

 6. Hyvä havauin­to sini­vih­reäl­tä. Minun piti täs­tä kir­joit­taa, mut­ta artik­ke­li­ni oli muu­te­kin kovin pit­kä blo­giin, joten jätin sen pois.

  Ennus­tee­tin on, että säh­kön hin­noit­te­lus­sa siir­ry­tään jat­ku­vas­ti lähem­mäs pörs­siä seu­raa­vaa tun­ti­hin­noit­te­lua — toki suu­ret osta­jat voi­vat tasa­ta ris­ke­jä muun­lai­sil­la sopöi­muk­sil­la, mut­ta kateek­si ei käy säh­kö­läm­mit­tä­jiä, jot­ka tar­vit­se­vat säh­köä eni­ten sil­loin kun se on kal­lein­ta. Nyt muut säh­kön käyt­tä­jät sub­ven­toi­vat hei­dän jou­lusau­no­jaan, mut­ta eivät pit­kään. Vaik­ka ei siir­ryt­täi­si tun­ti­hin­noit­te­luun, säh­kö­läm­mi­tyk­sen hin­noit­te­lus­sa tul­laan otta­maan huo­mioon se, että kulu­tus pai­not­tuu kal­liin säh­kön tunteihin.

 7. Nyt muut säh­kön käyt­tä­jät sub­ven­toi­vat hei­dän jou­lusau­no­jaan, mut­ta eivät pitkään.”

  Tämän­kin voi taas näh­dä myös toi­sel­la tavoin. Säh­kö­läm­mit­tä­jät ovat se säh­kön­huol­lon sel­kä­ran­ka, joka omal­la säh­kön­käy­töl­lään mah­dol­lis­taa nii­den säh­kön­käyt­tä­jien, jot­ka eivät ole säh­kö­läm­mit­tä­jiä, satun­nai­sen säh­kön “viihde“käytön, joka ilme­nee esi­mer­kik­si jou­lu­kin­kun pais­ta­mi­se­na ja sau­nan lämmittämisenä.

 8. Ei sii­hen tar­vi­ta säh­köl­lä läm­mit­tä­jiä, pape­ri­teol­li­suus riit­tää hyvin. Säh­kö­läm­mi­tys on huo­no perus­kuor­man tuot­ta­ja, kos­ka kulu­tuk­sen vuo­den­ai­ka­vaih­te­lut ovat niin suuria.

 9. Pape­ri­teol­li­suus tuot­taa abso­luut­ti­ses­ti suu­ren pis­te­kuor­man muu­ta­mil­le yksit­täi­sil­le paik­ka­kun­nil­le. Monin pai­koin inte­graa­tit tosin tuot­ta­vat lig­nii­nis­tä tar­vit­se­man­sa säh­kön suu­rel­ta osin itse. 

  Säh­kö­läm­mit­tä­jät (osal­taan) ovat omil­la valin­noil­laan saa­neet aikaan sen, että ympä­ri laa­jan suo­men­maam­me on ollut mah­dol­lis­ta raken­taa laa­du­kas säh­kön­ja­ke­lu­ver­kos­to, jol­loin säh­köä ollaan voi­tu tar­jo­ta myös em. viih­de­käyt­tä­jil­le. En sil­ti kut­sui­si vaik­ka­pa pel­let­ti­läm­mit­tä­jää vapaa­mat­kus­ta­jak­si — ilman­pi­laa­jak­si ehkä 🙂

 10. Eikö­hän se maa­seu­dun säh­kö­verk­ko ole pää­osin raken­net­tu sil­loin, kun talot läm­mi­tet­tiin puulla.

 11. En sil­ti kut­sui­si vaik­ka­pa pel­let­ti­läm­mit­tä­jää vapaa­mat­kus­ta­jak­si — ilman­pi­laa­jak­si ehkä”

  Nuo pien­hiuk­kas­asiat pitäi­si asu­tus­sa ympä­ris­tös­sä ottaa yhtä vaka­vas­ti kuin hii­li­diok­si­di­kin. Sak­sas­sa ei suur­kau­pun­kien, esim. Ber­lii­ni, kes­kus­taan ole asi­aa pal­jon pien­hiuk­ka­sia tuprut­ta­val­la van­hal­la die­sel moot­to­ril­la, kun ilman­laa­tu alkaa tip­pu­maan. Sama ongel­ma on pien­puun pol­tos­sa laa­jas­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Pel­let­ti­läm­mi­tyk­sen pien­hiuk­kas­kuor­maa en tie­dä moder­niin öljy­läm­mi­tyk­seen verrattuna.

 12. Mai­ni­tus­ta syys­tä joh­tuen bio­mas­sa pitäi­si polt­taa kau­ko­läm­pöä tuot­ta­vis­sa lai­tok­sis­sa. Jos ne tuot­tai­si­vat samal­la vähän säh­köä, vie­lä parempi.

 13. Pien­hiuk­ka­set ovat lyhy­tai­kai­nen ja pai­kal­li­nen ter­veys­hait­ta ihmi­sil­le. Eko­sys­tee­mil­le laa­jem­min ja sii­tä ei ole mitään vahinkoa.

  Pel­let­ti tuot­taa sil­mä­mää­räi­ses­ti muu­ta puun polt­toa sel­väs­ti vähem­män pien­hiuk­ka­sia. Tar­kem­mis­ta tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta en tosin tiedä.
  Itsel­lä­ni on pel­let­ti­kat­ti­lan lisäk­si perin­tei­nen ylä­pa­lo­kat­ti­la, jos­sa pol­tan puu­ta. Pel­le­tin palaes­sa pii­pus­ta ei tule vesi­höy­ryn lisäk­si mitään näky­vää. Puu­ta polt­taes­sa tulee savua.

 14. Osmo:

  Mai­ni­tus­ta syys­tä joh­tuen bio­mas­sa pitäi­si polt­taa kau­ko­läm­pöä tuot­ta­vis­sa laitoksissa.” 

  Osin samaa miel­tä. Jois­sain tapauk­sis­sa puun polt­to saat­taa olla jopa jär­ke­vää. Lai­tos­koon kas­vaes­sa vain tup­paa käy­mään niin, että puun­tar­ve kas­vaa jol­loin myös puun kul­je­tus­tar­ve/-etäi­syys kas­vaa. Kul­je­tuse­täi­syy­den kas­vus­ta syn­ty­viä hait­to­ja tus­kin kan­nat­taa täs­sä läh­teä luettelemaan.

  Pek­ka

  Pien­hiuk­ka­set ovat lyhy­tai­kai­nen ja pai­kal­li­nen ter­veys­hait­ta ihmisille.”

  Luo­ti pääs­sä on lyhy­tai­kai­nen ja ja pai­kal­li­nen ter­veys­hait­ta ihmi­sel­le. En sil­ti läh­ti­si vähät­te­le­mään luo­din terveysvaikutuksia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.