Meritokraattinen painajainen

Ter­ho Pur­si­ainen lainasi min­ulle vuosia sit­ten Michael Youn­gin kir­jan Mer­i­tokra­t­ian nousu vuodelta 1958. Vaik­ka kir­ja on kir­jana hiono — se on yritet­ty kir­joit­taa kaunokir­jal­liseen mutoon, jota kir­joit­ta­ja ei hal­litse — se mullisti suuresti maail­manku­vaani. Kir­jas­sa esitet­ti­in hyvin yksinker­tainen ja vas­taansanoma­ton hypoteesi.

Ajatel­laan, että yhteiskun­ta jakau­tuu ylälu­okkaan ja alalu­okkaan. Lähde­tään liik­keelle luokkay­hteiskun­nas­ta, jos­sa jokainen elää siinä yhteiskun­talu­okas­sa, johon on syn­tynyt, eikä sää­tykier­toa ylä.- ja alalu­okan välil­lä juuri ole. Lah­jakku­us näi­den yhteiskun­talu­okkien välil­lä jakau­tuu niin, että ylälöuokas­sa on jonkin ver­ran enem­män lah­jakkai­ta kuin alalu­okas­sa, mut­ta molem­mis­sa luokissa on sekä fik­su­ja että vähem­män fiksuja.

Sit­ten tapah­tuu sosi­aa­li­nen val­lanku­mous, ja luokk­a­siteet mur­tu­vat. Syn­type­rä ei enää määrääkään kohtaloa, vaan mah­dol­lisuuk­sien tasa-arvon nimis­sä jokainen pääsee eten­emään niin korkealle kuin omat eväät riit­tävät. Savupirtin pojas­ta voi tul­la pres­i­dent­ti. Hienoa?

Tämä kuu­lostaa ensin tasa-arvoiselta, mut­ta kat­so­taan mitä tapah­tuu. Ylälu­ok­ka poimii lah­jakku­udet alalu­okas­ta ja sysää omat mus­tat lam­paansa alalu­okkaan. Lop­putu­lok­se­na on, että ylälu­ok­ka muo­dos­tuu kaikil­la tavoil­la onnekkaista ihmi­sistä ja alalu­okkaan seuloutu­vat onnet­tomim­mat. Samal­la käy niin, että alalu­ok­ka menet­tää kyvykkäät poli­it­tiset johta­jansa. Luokka­jako muut­tuu vain entistä julmemmaksi.

Youn­gin teo­ria perus­tuu virheel­lisen yksinker­taiseen käsi­tyk­seen lah­jakku­u­den geneet­tis­es­tä periy­tymis­es­tä, mut­ta teo­ria ei kaadu siihen. Geneet­tisen valikoi­tu­misen kaut­ta pros­es­si veisi kym­meniä sukupolvia, mut­ta vai­hde­taan geneet­tisen periy­tymisen tilalle sosi­aa­li­nen ja huo­mamme, että teo­ria toimii yhä. Eikä tarvitse olla kyse vain lah­jakku­ud­es­ta. men­estyk­seen vaikut­ta­vat myös ter­veys, päi­hdead­dik­tiot, kauneus ja niin edelleen. Asia muut­tuu vain synkemmäksi.

Raivos­tut­tavin­ta Youn­gin teo­ri­as­sa on se, että en löy­dä siitä virhet­tä. Eihän meistä kukaan voi sanoa, että mah­dol­lisuuk­sien tasa-arvo olisi huono tavoite, ettei duu­nar­in laps­es­ta saisi tul­la her­raa.  Tuon kir­jan lukemisen jäl­keen aloin kat­sel­la maail­maa aivan toisin silmin, ja löysin todis­tei­ta Youn­gin kuvaa­man pros­essin eten­e­mis­es­tä vähän kaikkialta.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä! Niitä voi myös ostaa edullis­es­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

16 vastausta artikkeliin “Meritokraattinen painajainen”

 1. Eikös tuo teo­ria sää­tykier­rosta pääasi­as­sa alaspäin ole nyt uus­in­ta uut­ta? Nimit­täin siinä muo­dos­sa, että ylälu­ok­ka saa alalu­okkaa enem­män jälkeläisiä ja vähitellen alalu­okkakin muo­dos­tuu ihmi­sistä, joiden iso- ja esi­van­hem­mat kuu­lui­v­at yläluokkaan. 

  Tiedemiehen blo­gis­saan esit­telemä teo­ria esit­tää että näin pääsi käymään Englan­nis­sa 1600- ja 1700-luvuil­la ja teol­lis­tu­mi­nen joh­tui siitä, että ylälu­okan jälkeläis­ten muo­dosta­mas­sa ala- ja keskilu­okas­sa pää­sivät val­lalle ylälu­okan hyveet, kuten ahkeru­us ja säästäväisyys. Uskokoon ken halu­aa: siis että nuo oli­vat ylälu­okan arvo­ja ja että ylälu­okan jälkeläiset muo­dos­ti­vat alalu­okan ensim­mäisen ker­ran Englan­nis­sa 1700-luvulla.

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa sama alaspäin vievä sää­tykier­to ja malthusi­lainen paine tuo myös alalu­okalle niitä kyvykkäitä johta­jia, joil­la on vain sat­tunut ole­maan huono tuuri van­hempi­en­sa tai pul­lon kanssa. Mitä ne Suomes­sa ovat olleet, talon­sa juonei­den suur­talol­lis­ten poikia, han­kalan luon­teen takia eron saanei­ta knaape­ja, köy­htyneitä kievar­in­pitäjiä, virka­heit­to­ja lehtor­e­i­ta, kansak­oulunopet­ta­jia ja tohtoreita.

 2. Tuo tiedemiehen esit­telemä alaspäin menevä sää­tykierre edel­lyt­tää suur­ta syn­tyvyyt­tä ja kuolleisu­ut­ta, ennen kuin ylälu­okan pen­nut voisi­vat syr­jäyt­tää alalu­okan kakarat. Mie­lenki­in­toinen teo­ria, mut­ta tuo mekanis­mi on kyl­lä pysähtynyt syn­tyvyy­den alennuttua.

 3. Lah­jat­tomampi tai muuten alem­paa pon­nistavampi voi toisaal­ta kom­pen­soi­da asi­aa koval­la työl­lä, keskit­tymäl­lä olen­naisim­paan ja tyy­tymäl­lä vähempään.

  “Kul­talusik­ka suus­sa syn­tynyt” tai muuten helpom­mal­la päässyt saat­taa ollak­seen onnelli­nen edel­lyt­tää, että 90 % valveil­laoloa­jas­ta on mukavaa ja että ain­oas­taan 10 % kestää olla epämukavuusalueella.

  Kovem­pia kokenut saat­taa olla onnelli­nen siitä, että 10 % valveil­laoloa­jas­ta on mukavaa, vaik­ka 90 % jou­tu­isikin ole­maan epämukavuusalueella. 

  -> palk­in­to­jen­jako­toimikun­ta / toimek­sianta­ja / työ­nan­ta­ja / kau­nis, älykäs ja muka­va nainen ei vält­tämät­tä val­itse lah­jakkaam­paa, mut­ta laiskem­paa ja omaan itseen­sä suun­tau­tunut­ta, jos on vai­h­toe­htona tämän kil­pail­ta­van asian / toimek­sianta­jan / työ­nan­ta­jan / kau­ni­in älykkään ja muka­van naisen takia itsen­sä enem­män likoon lait­ta­va, mut­ta lah­jat­tomampi vaihtoehto.

 4. Teol­lis­tuneis­sa mais­sa heikosti koulute­tut alalu­okan jäsenet aloit­ta­vat lisään­tymisen aikaisem­min ja tuot­ta­vat use­ampia lap­sia. Voisi ehkä olet­taa, että mekanis­mi toimii nykyään toiseen suun­taan. Vaikea tosin sanoa, mitä tästä käytän­nössä seu­raa. His­to­ri­al­lis­es­ti­han alalu­okas­ta nousseet ihmiset ovat pyrki­neet omak­sumaan ylem­pi­en­sä tavat ja näke­myk­set vaku­ut­taak­seen kaik­ki jäsenyy­destään parem­mas­sa kastissa.

  Theodore Dal­rym­ple kuvaa esseessään “Uncouth Chic” mod­er­nia Isoa-Bri­tan­ni­aa, jos­sa erinäiset alalu­okan taipumuk­set ovat hänen mukaansa lev­iämässä ylöspäin. Arvon tohtorin tar­joa­ma diag­noosi nojaa kult­tuuril­lisi­in muu­tok­si­in, ja niil­lä on epäilemät­tä huo­mat­ta­van suuri rooli, mut­ta ehkäpä demografi­al­lakin on osansa.

  http://www.city-journal.org/html/8_4_oh_to_be.html

 5. Tuon Tiedemiehen esit­telemän teo­ri­an on siis tehnyt tun­netuk­si Gre­go­ry Clark kir­jas­saan “Farewell to Alms”. Se hedelmälli­nen luok­ka ei Clarkin mukaan ole niinkään ylälu­ok­ka (aateli) kuin por­varis­to. Ahkeru­us ja säästyväisyys ovat nimeno­maan por­varis­ton hyveitä, ei aatelin.

  Kuten Soin­in­vaara sanoo, tämä sää­tykier­to alaspäin on pysähtynyt — teol­lis­tu­misen tuo­man vauras­tu­misen, syn­tyvyy­den laskun ja sosi­aali­val­ti­ol­lis­tu­misen myötä. Enää por­var­it eivät saa enem­män lap­sia kuin alalu­ok­ka vaan ehkä päin­vas­toin; keskilu­ok­ka sub­ven­toi alalu­okkaa joka ei itse kykene elät­tämään lap­si­aan. Tämä havait­ti­in jo 1800-luvul­la ja johti eri­laisi­in eugeenisi­in ohjelmiin.

 6. “Dys­ge­ni­aa” tai muu­ta sel­l­aista on oikeas­t­aan turha pelätä tässä mallis­sa. Mer­i­tokra­ti­as­sa toki sosi­aa­li­nen liikku­vu­us on suurem­paa kuin per­in­teisem­mässä sul­je­tum­mas­sa luokkay­hteiskun­nas­sa. Mut­ta sekin saavut­taa steady-state tilan melko löysin ole­tuksin. Tarkastel­laam­pa: Olete­taan yksinker­tais­tuk­sen vuok­si, että on kak­si luokkaa, A ja B ja että pop­u­laa­tion koko on vakaa n. A:ssa ja B:ssä on jokin määrä yksilöitä, samas­tan joukon ja sen yksilöi­den lukumäärän Jokainen yksilö on joko kyvykäs tai tampio. 

  Ole­tamme, että A:ssa on vain tam­pi­oi­ta ja B:ssä vain kyvykkäitä. Olete­taan, että B:ssä jälkeläisen toden­näköisyys tul­la kyvykkääk­si on vaikka­pa p_B ja A:ssa p_A, ja että p_B > p_A. Jos sosi­aa­li­nen liikku­vu­us on täy­del­listä ja pop­u­laa­tio uus­in­taa itsen­sä jokaises­sa sukupolves­sa, niin seu­raavas­sa sukupolves­sa B’ = p_B*B + p_A*A yksilöä on B:ssä ja A’ = (1‑p_B)*B + (1‑p_A)*A yksilöä. Steady-state tila saavute­taan, kun A’ = A ja B’ =B. Jos p_B ja p_A eivät muu­tu ajan myötä, niin luokka­jako on “lop­ul­ta” vakaa. (Ts. pros­es­si kon­ver­goituu kohti jotain tiet­tyä ratkaisua)

  Sama ana­lyysi ei päde sil­loin, jos sosi­aa­li­nen liikku­vu­us on vajaa­ta, eli jos A ja B ovat het­ero­geenisem­piä, mut­ta sil­loinkin saadaan steady-state ratkaisu aikaisek­si, jos sosi­aalisen liikku­vu­u­den toden­näköisyys on vakaa. Täl­löin, jos vain kyvykkäät siir­tyvät ylöspäin ja tam­pi­ot alaspäin ja p_A ja p_B samat kuin edel­lä, steady-state ratkaisu on täs­mälleen sama kuin edel­lä, siihen vain päädytään hitaammin!!

  Jos taas sosi­aalises­sa liikku­vu­udessa on sat­un­naisu­ut­ta (mut­tei liikaa), ratkaisu jää heilumaan tuon samaisen ratkaisun ympärille. 

  Eräs hul­lunkuri­nen point­ti sosialidemokraat­tis­es­ta poli­ti­ikas­ta: Jos kyvykäs-tam­pio- erot­telu­un vaikut­ta­vat sekä per­imä että ympäristö ja jos poli­ti­ikalla onnis­tu­taan elim­i­noimaan ympäristön vaiku­tus, riip­puu lop­ul­ta sosi­aa­li­nen ase­ma ain­oas­taan per­imästä. Tasa-arvoa edis­tävä poli­ti­ik­ka johtaa siis onnistues­saan geneet­tiseen ylä- ja alaluokkaan!

 7. Eräs esimerk­ki uuden luokka­jaon fakki­in­tu­mis­es­ta Suomes­sa on yliopis­to­laitos. Aka­teemis­ten van­hempi­en lap­sista tulee pääosin aka­teemisia, duunarei­den lap­sista duunare­i­ta. “Kaikille ilmainen” yliopis­to mak­sate­taan silti myös duunarivanhemmilla.

 8. Alku­peräi­nen väite kai on se, että jos tuo sosi­aalisen liikku­vu­u­den toden­näköisyys kas­vaa, tas­apain­oti­la liikkuu kohden suurem­paa polar­isaa­tio­ta. Sitä kai Tiedemiehen pohd­in­ta ei kumoa.

  Demareille pitää antaa sen ver­ran myöten, että toden­näköisyyk­si­in p_A ja p_B voidaan vaikut­taa, jos periy­tymi­nen ei ole geneet­tistä vaan huonoi­hin kasvuolo­suhteisi­in voidaan vaikut­taa päivähoidol­la ja koulu­opetuk­sel­la- ja kouluruokailulla.

 9. “Aka­teemis­ten van­hempi­en lap­sista tulee pääosin aka­teemisia, duunarei­den lap­sista duunare­i­ta. “Kaikille ilmainen” yliopis­to mak­sate­taan silti myös duunarivanhemmilla.”

  Onhan se vähän näinkin. Toisaal­ta van­hem­mil­ta ei voi kieltää sitä, että he kas­vat­taisi­vat ja ohjaisi­vat lap­si­aan parhaak­si kat­so­maansa suun­taan. Sitä kai van­hem­muus on.

  Toisaal­ta ajas­sa on mielestäni nähtävis­sä duu­nar­i­u­den arvos­tuk­sen kasvua. Se näkyy palka­s­sa ja sitä kaut­ta yleisessä arvos­tuk­ses­sa. Aka­teemiselle duu­nar­i­udelle on käymässä huonom­min. Pätkä­työt ja huono palk­ka vievät aka­teemis­ten duunarei­den arvos­tus­ta alaspäin. Saate­taan­pa hyvinkin nähdä aika, että aka­teemiset duu­nar­it pyrkivät ohjaa­maan omia lap­si­aan duunareiksi.

 10. Täy­tyy vielä sanoa tämä periy­tymis­es­tä: Eli jos onnis­tut­taisi­in min­i­moimaan kaik­ki ympäristön vaiku­tus (kasvuolo­suh­teet kuten päivähoito, koulu­ope­tus, koulu­ruokailu, jne jne), niin tas­apain­oti­las­sa ain­oa selit­tävä tek­i­jä olisi per­imä. Täl­löin sosi­aa­li­nen liikku­vu­us lop­ul­ta (kym­me­nien sukupolvien päästä) lakkaisi, jos ei luokkara­jo­ja ylit­tävää gee­nien­vai­h­toa tapahtuisi. 

  Virhe­hän näis­sä pohdin­nois­sa on oikeasti siinä, että mer­i­tokra­ti­as­sa peruste­taan per­heitä myös luokkara­jo­jen yli ja siinä, että myös “perin­nöl­lis­es­ti” fik­sum­mat voivat ihan hyvin pudo­ta sosi­aalis­es­ti ja toisinpäin.

 11. Minus­ta alku­peräisessä ajatuk­ses­sa on loogi­nen virhe, kun kuvitel­laan ensin luokkara­jo­jen katoa­van ja sit­ten pohdi­taan kuin­ka kehi­tys kadon­nei­den luokkien sisäl­lä ja niiden välil­lä siitä eteen­päin jatkuu. Molem­mat ole­tuk­sethan eivät voi olla samaan aikaan voimassa

  Täysin riip­pumat­ta siitä, jakau­tuuko yhteiskun­ta yhteen vai use­am­paan ker­rokseen, voidaan näi­den ker­rosten “pak­suuk­sia” ja suhtei­ta toisi­in­sa säätää yhteiskun­nal­lisil­la valin­noil­la. Yhteiskun­talu­okkien katoami­nen ei siis väistämät­tä joh­da jyrkem­pään ja pysyväm­pään eriarvoisuuteen

  Muutenkin yllä har­rastet­tu teo­reet­ti­nen pohd­in­ta “tam­pi­oiden” ja “välkky­jen” pop­u­laa­tio­dy­nami­ikas­ta uno­htaa ja yksinker­tais­taa asioi­ta niin paljon, että sen kos­ke­tus todel­lisu­u­teen katoaa.
  Uno­hde­taan mm. se, että jälkeläisen toden­näköisyys per­iä tam­pi­oisu­ut­ta tai kyvykkyyt­tä riip­puu molem­pi­en yhtyvien gemomien omi­naisuuk­sista (ihmi­nen­hän on suvullis­es­ti lisään­tyvä eläin). Näi­den genomien kan­ta­jat taas val­it­se­vat itselleen mieluisan vastin DNA-juos­teen usein ainakin näen­näis­es­ti irra­tionaal­isil­la perusteilla.
  Miehet val­it­se­vat nuoren ja kau­ni­in. Naiset val­it­se­vat varakkaan ja sosi­aalises­sa kiip­imisessä hyvin pär­jän­neen. Noin niin kuin hyvin hyvin karkeasti yleistäen. Geneet­tis­es­ti on siis käyn­nis­sä jatku­va vir­ta molem­pi­in suun­ti­in, eikä mitään “haitarin lev­iämistä” tapah­du, kuten voimme myös todel­lisu­ut­ta tarkkaile­mal­la havaita.

  Jos sosi­aa­li­nen eri­ar­voisu­us syve­nee, on se seu­raus­ta yhteiskun­nal­li­sista päätök­sistä ja siitä, että “kyvykkäim­mät” ovat oikeasti vain ahnei­ta ja itsekkäitä, eivätkä ymmär­rä pien­ten sosi­aal­is­ten ero­jen ole­van lop­ul­ta myös hei­dän oma etunsa.

 12. Mainit­takoon vielä että Youn­gin teesit esit­ti 1990-luvun alus­sa uudelleen tohtoris­miehet Her­rn­stein ja Mur­ray kir­jas­saan The Bell Curve. Kir­jan pää­teesi­hän oli nimeno­maan, että yhteiskun­ta on jakau­tu­mas­sa “kog­ni­ti­iviseen eli­it­ti­in” ja muihin.

 13. Tuo kuu­losti vähän samal­ta kuin se, että kos­ka Hitler piti Wag­ner­in musi­ik­ista, Wag­ner­in musi­ik­ki on julis­tet­ta­va pannaan.
  Jak­soin aikanaan lukea Bel­l’s Cur­ven puo­liväli­in kunnes kyl­lästyin. Minus­ta siinä päädyt­ti­in vähän saman­laiseen johtopäätök­seen mut­ta aika eri mekanis­min kaut­ta. Lisäk­si kun Mer­i­tokra­t­ian nousus­sa tätä kehi­tys­tä pidet­ti­in turmi­ol­lise­na, tässä jälkim­mäisessä kir­jas­sa heku­moiti­in riv­ien välis­sä sil­lä, kuin­ka huonos­ti tyh­mien käy ja pitää käydäkin.

 14. Osmo taisit ymmärtää väärin nim­imerk­ki ‘noz­ickin’ pointin, käsit­tääk­seni The Bell Curve on nimeno­maan lib­er­taar­i­tyyp­pi­en suosikkikirjoja. 

  Kir­ja alkaa kuvauk­sel­la kog­ni­ti­ivisen eli­itin muo­dos­tu­mis­es­ta, mut­ta Charles Mur­ray on jäl­keen päin sanonut, että juuri tuo osa kir­jaa oli huonoiten onnis­tunut ana­ly­y­sis­saan. Jakau­tu­misen ohel­la on muitakin ilmiöitä, joi­ta he eivät otta­neet riit­tävästi huomioon.

  Kir­jan pää­teesi taisi kuitenkin olla se, että ‘pro­gres­si­ivi­nen’ sosi­aalipoli­ti­ik­ka pahen­taa sosi­aal­isia ongelmia: Val­tion ei kan­na­ta mak­saa köy­hälle naiselle lisään­tymis­es­tä, kos­ka aikainen las­ten saami­nen heiken­tää hänen mah­dol­lisuuk­si­aan sosi­aaliseen nousu­un. Toisaal­ta köy­hän yksin­huolta­jan per­he on tilas­to­jen val­os­sa lapselle huono per­he, tästä on fraasi ‘köy­hyys periytyy’.

  Mur­ray oli muuten aika muka­van oloinen kaveri, olen näh­nyt puhu­mas­sa. En yhtään epäile, etteikö vil­pit­tömästi toivoisi hyvää köy­hille ja tyhmillekin.

 15. On tosi­aan tot­ta, että älykkyy­den periy­tyvyyt­tä on paljon tutkit­tu mut­ta tilas­tolli­nen ana­lyysi ei yleen­sä ota huomioon usei­ta ympäristötek­i­jöitä. Edes tutki­mal­la toi­sis­taan erotet­tu­ja ident­tisiä kak­sosia ei vält­tämät­tä saa­da per­imän osu­ut­ta esille.

  Mie­lenki­in­toinen link­ki aiheesta:
  Yet More on the Her­i­tabil­i­ty and Mal­leabil­i­ty of IQ
  http://cscs.umich.edu/~crshalizi/weblog/520.html

 16. Tarkoituk­seni ei ollut tuomi­ta tai kehua Youn­gia tai The Bell Cur­ven kir­joit­ta­jia, vaan tuo­da esi­in se, että pohjim­mil­taan argu­ment­ti on sama. Mikäli yhteiskun­ta jär­jestäy­tyy lah­jakku­u­den (tai TBC:ssa ÄO:n) mukaan ja lah­jakku­us on periy­tyvää, muo­dos­tuu uusi periy­tyvä luokkay­hteiskun­ta. Sil­lä ei tässä teesis­sä ole väliä onko periy­tyvyys luon­teeltaan biol­o­gista vai sosi­aal­ista, ellei olla valmi­ita varsin drastisi­in toimen­piteisi­in kaikkien sosi­aal­is­ten eroavuuk­sien poistamiseksi. 

  Tästä teesistä olen Soin­in­vaaran kanssa samaa mieltä — siitä on vaikea löytää aukkoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.