Lainojen takaus halvinta asuntopolitiikkaa

Nimi­merk­ki tie­de­mies kom­men­toi tätä kes­kus­te­lua omal­la blo­gil­laan. Vas­ta­sin jo hänel­le, mut­ta jul­kai­sen vas­tauk­sen vähän edi­toi­tu­na myös tääl­lä. Hänen kir­joi­tuk­se­na aihe oli se, mil­lä perus­teel­la omis­tusa­su­mis­ta tuyli­si sub­ven­toi­da vuo­kra-asu­mis­ta vas­taan (kuten nyt tapahtuu).

Mitä sel­lais­ta yleis­tä hyvää omis­tusa­su­mi­seen liit­tyy, jota pitäi­si subventoida?

Tär­kein omis­tusa­su­mi­sen eduis­ta on pitää huol­ta omas­ta asun­nos­taa.; niin makaa kuin petaa. Toi­nen hyvä puo­li sii­nä on asun­to­va­ral­li­suu­den sirot­tu­mi­nen koti­ta­louk­sil­le sen sijaan että se kes­kit­tyi­si suu­ril­le vuo­kra­ta­lo­yh­tiöil­le. Koti­ta­louk­sien kas­va­va varal­li­suus on monin tavoin hyvä asia.

Paras tapa sub­ven­toi­da omis­tusa­su­mis­ta on taa­ta nii­den asun­to­lai­nat, joi­den mak­su­ky­kyyn pank­ki ei täy­sin luo­ta. Se ei nimit­täin mak­sa yhteis­kun­nal­le mitään. Jos mak­su­ky­ky pet­tää eikä pys­ty mak­sa­maan lyhen­nys­tä, mak­saa vain korot. Pank­ki suos­tuu tähän, kos­ka lai­nal­la on takaus. Ei mak­sa mitään, kenellekään.

Jos ei pys­ty mak­sa­maan edes kor­ko­ja, ei var­maan­kaan pys­tyi­si mak­sa­maan myös­kään vuo­kraa. Jos ei pys­ty mak­sa­maan vuo­kraa, yhteis­kun­ta tulee apuun asu­mis­tuen ja vii­me kädes­sä toi­meen­tu­lo­tuen muo­dos­sa, kos­ka aina­kaan sydän­tal­vel­la ei per­hei­tä mie­lel­lään pak­ka­seen aje­ta. Jos yhteis­kun­nal­la on varaa mak­saa köy­hien vuo­kra, on sil­lä varaa mak­saa myös köy­hien korot. Tämä tulee yhteis­kun­nal­le hal­vem­mak­si, kos­ka korot ovat vuo­kraa pie­nem­mät. Vuo­kraan sisäl­tyy myös osuus pää­oman kuo­let­ta­mi­ses­ta. Vuo­kra­lai­set mak­sa­vat myös ara­va­vuo­kra-asun­non velat­to­mak­si 40 vuo­des­sa. Asu­mis­tu­ki osal­lis­tuu myös tähän pää­oman kuo­let­ta­mi­seen, mut­ta ei osal­lis­tui­si hen­ki­lö­koh­tais­ten asun­to­lai­no­jen tapauk­ses­sa. Inflaa­tion kaut­ta kuo­let­ta­mi­sen se kyl­lä maksaa.

Täl­lai­nen sub­ven­tion­muo­to ei valui­si yli­väl­jään asu­mi­seen eikä juu­ri nos­tai­si asun­to­jen hintoja.

7 vastausta artikkeliin “Lainojen takaus halvinta asuntopolitiikkaa”

 1. Jos tämä sys­tee­mi oli­si ollut voi­mas­sa Yhdys­val­tain asun­to­mark­ki­noil­la, oli­si­ko maa­il­man raha­ta­lout­ta hei­lut­ta­vaa talous­krii­siä syntynyt.

  On tot­ta, että omis­tusa­su­ja pitää parem­paa huol­ta asun­nos­taan ja ympä­ris­tös­tään. Mut­ta omis­tusa­su­ja on nii­tat­tu kiin­ni sii­hen asun­toon­sa. Vuo­kra-asu­ja voi hel­pom­min muut­taa maan ääres­tä toi­seen. Se luo liik­ku­vam­mat työmarkkinat.

  Yksi tosi­tyh­mä ajat­te­lu elää asun­no­nos­ta­jien mie­les­sä. Mak­san käm­päs­tä kovan hin­nan, mut­ta saan sen takai­sin, kun myyn sen pois. Niin saat, mut­ta sit­ten sinul­la ei ole asuntoa.

  Ja hin­tae­tu syn­tyy vaan siten, että muu­tat esim. Hel­sin­gis­tä Van­taal­le, Lah­teen tai Kouvolaan.

 2. Miten mal­li­si ottaa huo­mioon mah­dol­li­sen asun­to­jen hin­to­jen las­kun? Jos vakuus­va­je syn­tyi­si, pank­ki huu­to­kaup­pai­si asun­non ja val­tio kor­vai­si pan­kil­le loput? Pank­kien ei siis enää tar­vit­si­si ottaa huo­mioon asuntomarkkinariskiä?

 3. omis­tusa­su­ja on nii­tat­tu kiin­ni sii­hen asun­toon­sa. Vuo­kra-asu­ja voi hel­pom­min muut­taa maan ääres­tä toi­seen. Se luo liik­ku­vam­mat työmarkkinat.”

  Tämä liik­ku­vuus saat­taa tosin suun­tau­tua myös Suo­mes­ta ulkomaille.

 4. Otsi­kos­ta ja sen mukai­ses­ta teks­tin sisäl­lös­tä olen samaa miel­tä. Pie­ni yksi­tyis­koh­ta kir­joi­tuk­ses­sa kui­ten­kin kiin­nit­ti huomioni.

  Täl­lai­nen sub­ven­tion­muo­to ei valui­si yli­väl­jään asumiseen …”

  Tuos­sa puhu­taan yli­väl­jäs­tä asu­mi­ses­ta. Itse jäin poh­ti­maan mis­sä vai­hees­sa asu­mi­nen muut­tuu pahek­sut­ta­vak­si(?) yli­väl­jäk­si toi­min­nak­si. Onko aja­tus se että suo­ma­lai­sen, kyl­mien aluei­den asuk­ki­na, on hyväk­syt­tä­vä se, että asum­me vähem­män väl­jäs­ti kuin ete­läi­sem­mät lajitoverimme.

 5. En halua kiel­tää yli­väl­jää asu­mis­ta — mis­sä se saja sit­ten menee­kin — mut­ta vero­va­roin sitä ei pidä sub­ven­toi­da. Asun­to on vält­tä­mät­tö­myys, mut­ta asu­mis­ta­son­sa kohot­ta­mi­sen jokai­nen mak­sa­koon itse.

 6. omis­tusa­su­ja on nii­tat­tu kiin­ni sii­hen asun­toon­sa. Vuo­kra-asu­ja voi hel­pom­min muut­taa maan ääres­tä toi­seen. Se luo liik­ku­vam­mat työmarkkinat.”

  Kyl­lä Hel­sin­gis­sä omis­tusa­sun­non vaih­ta­mi­nen on pal­jon hel­pom­paa kuin vuo­kra-asun­non saa­mi­nen — aina­kin, jos halu­aa aravavuokra-asuntoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.