Kuinka köyhdytämme huumekauppiaan

Suo­men Kuva­leh­ti 38/2007

Asun­to-osa­keyh­tiös­säm­me on tila­vat ullak­ko­ko­me­rot, mut­ta niis­sä ei säi­ly­te­tä mitään arvo­kas­ta. Var­kai­ta käy yhte­nään. Tämä on osa huumeongelmaa.
Olin vuo­si­kym­me­nen alus­sa huu­me­po­li­tii­kas­ta vas­taa­va minis­te­ri. Se oli tus­kais­ta. Huu­meet herät­tä­vät Suo­mes­sa sel­lai­sia into­hi­mo­ja, ettei ongel­maan kye­tä suh­tau­tu­maan analyyttisesti.
Mikä huu­meis­sa on pahaa? Tie­tys­ti nii­den epä­ter­veel­li­syys. Vuo­si­kym­me­nen alus­sa tois­ta­sa­taa nuor­ta kuo­li vuo­sit­tain heroii­nin ylian­nos­tuk­seen. Nuo­ruu­ten­sa kuk­keim­mas­sa vai­hees­sa ole­vien nuor­ten löy­ty­mi­nen kuol­lei­na ravin­to­lan ves­sas­ta ei voi jät­tää ketään kylmäksi.
Mik­si aivot var­muu­del­la pilaa­va lii­man­hais­te­lu ei herä­tä samaa tun­ne­kuo­hua? On uhkaa­vam­paa, kun joku tekee tahal­laan pahaa; mur­ha on kuo­hut­ta­vam­pi kuin auton alle kuo­le­mi­nen. Rau­ta­kaup­pias ei vie­koit­te­le nuo­ria lii­man­hais­te­luun. Pahuu­den pel­ko on ymmär­ret­tä­vä, mut­ta epä­loo­gi­nen syy suh­tau­tua aivan eri­ta­voin imp­paa­jiin ja las­ten alko­ho­lia käyt­töön kuin huumeisiin.
Entä ne ullak­ko­ko­me­rot? Huu­mei­siin liit­ty­vä rikol­li­suus on hyvä syy pitää huu­mei­ta imp­paa­mis­ta pahem­pa­na ongel­ma­na. Huu­me­ri­kol­li­suus ei ole kyse vain pyö­rä­var­kauk­sis­ta ja ullak­ko­mur­rois­ta. Olen itse­kin jou­tu­nut ulko­mail­la huu­me­hör­hön ryös­tä­mäk­si. Erään las­kel­man mukaan yksi heroi­nis­ti mak­saa yhteis­kun­nal­le puo­li­tois­ta mil­joo­naa euroa vuo­des­sa lähin­nä rikos­ten aiheut­ta­mi­nen kustannuksina. 

Huu­me­so­taa on vai­kea voit­taa, kos­ka sii­nä ker­tyy niin val­tai­sia voit­to­ja – ellei sit­ten pys­ty­tä tuhoa­maan noi­ta voittoja.
The Eco­no­mist ‑leh­ti on usei­ta ker­to­ja esit­tä­nyt huu­mei­den lail­lis­ta­mis­ta ja nii­den anta­mis­ta Alkon kal­tai­sen val­tiol­li­sen mono­po­lin myy­tä­väk­si. Leh­den mukaan huu­me­ri­kol­li­suu­des­ta on enem­män hait­taa kuin itse huu­meis­ta. Kun huu­mei­ta ei saa kit­ke­tyk­si, tuho­taan edes huumerikollisuus.
Vaik­ka The Eco­no­mis­tin perus­te­lut ovat loo­gi­sia, minun oli­si vai­kea olla myy­mäs­sä heroii­nia puna­pos­ki­sel­le urhei­li­ja­nuo­ru­kai­sel­le. Ehkä tämä ei ostai­si­kaan. Nyt huu­mei­ta kan­nat­taa mark­ki­noi­da kie­ron tehok­kaas­ti, kos­ka niis­tä saa val­tai­sia voit­to­ja. Val­tion huu­me­mo­no­po­li ei kai sen­tään tyr­kyt­täi­si. Höl­mö­hän se on, joka oma-aloit­tei­ses­ti heroi­nis­tik­si hakeutuu.
Suo­mes­sa on esi­merk­ki tämän logii­kan toi­mi­vuu­des­ta. Luon­nos­sam­me kas­vaa kenen tahan­sa poi­mit­ta­vis­sa ole­va huu­me­kas­vi. Tämän luu­li­si ole­van kan­sal­li­nen kata­stro­fi, mut­ta ei sii­tä ole sel­lais­ta tul­lut. Tuon kas­vin myy­mi­ses­tä ei voi saa­da voit­toa. Aina­kaan huu­me­kaup­pi­aat eivät mai­nos­ta ilmais­ta huu­met­ta. Jos tuo kas­vi vaa­ti­si vil­je­lyä polii­sil­ta pii­los­sa, sil­le muo­dos­tui­si hin­ta, sitä kan­nat­tai­si mark­ki­noi­da ja sii­tä voi­si tul­la ongelma.
Val­tiol­li­sen huu­me­mo­no­po­lin perus­ta­mi­sel­la mei­dän ei kui­ten­kaan kan­na­ta pää­täm­me vai­va­ta. Huu­me­po­li­tii­kas­sa ei pidä olla mui­ta libe­raa­lim­pi, ellei halua koko Euroo­pan mur­hei­ta kan­net­ta­vak­seen. On mui­ta­kin tapo­ja vie­dä huu­me­kaup­piail­ta voitot.

Sota syn­nyt­ti Suo­meen laa­jan heroii­nion­gel­man. Haa­voit­tu­neil­le annet­tiin kivun­lie­vi­tys­tä Por­voon mital­la. Heroii­nia oli jopa armei­jan yskän­lääk­keis­sä. Sodas­ta pala­si mon­ta kouk­kuun jää­nyt­tä. Hei­tä hoi­det­tiin kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa heroii­ni­table­teil­la. Se toi­mi joten­ku­ten. Ker­ro­taan heroii­nioh­jel­mas­sa olleen myös yli­opis­ton pro­fes­so­rin, joka hoi­ti vir­kaan­sa vie­lä 1960-luvulla.
Lää­ke­teol­li­suus on sit­tem­min kehit­tä­nyt tur­val­li­sem­pia kor­vaus­hoi­to­lääk­kei­tä heroii­nin vie­roi­tusoi­rei­siin. Ensin otet­tiin käyt­töön meta­do­ni ja myö­hem­min Subu­tex nimel­lä mark­ki­noi­tu bupre­nor­fii­ni. Ne ovat kor­vi­ke­huu­mei­ta, jot­ka oikein käy­tet­tyi­nä eivät tuo eufo­ri­sia tun­te­muk­sia, mut­ta pois­ta­vat vie­ro­tusoi­reet. Lää­ke ei vie työ­ky­kyä, mut­ta olo on vähän uuvahtanut.
Barce­lo­nas­sa oli 1990-luvun alus­sa val­tai­sa heroii­nion­gel­ma. Sen seu­rauk­se­na kau­pun­gis­sa tapah­tui niin pal­jon ryös­tö­jä, että turis­tit alkoi­vat kart­taa sitä. Nyt sin­ne uskal­taa taas mat­kus­taa. Kadut rau­hoi­tet­tiin laa­ja­mit­tai­sel­la metadonihoidolla.
Kor­vaus­hoi­don toi Suo­meen lää­kä­ri Pent­ti Kar­vo­nen. Hänen toi­min­tan­sa todet­tiin myö­hem­min lait­to­mak­si, hän sai van­keus­tuo­mion huu­mausai-neri­kok­ses­ta ja menet­ti lääkärinoikeutensa.
Moni pitää kor­vaus­hoi­toa antau­tu­mi­se­na ongel­man edes­sä, kos­ka hoi­to mer­kit­see usein huu­me­riip­pu­vuu­den jat­ku­mis­ta läpi elä­män. Lääk­keet­tö­mäl­lä hoi­dol­la on pie­ni mah­dol­li­suus pääs­tä kui­vil­le. Suu­rem­pi mah­dol­li­suus kui­ten­kin on jää­dä lop­puiäk­seen huu­me­kaup­piai­den armoille.
Suo­men Aka­te­mia ja Duo­decim-seu­ra jär­jes­ti­vät vuon­na 1999 kon­sen­sus­ko­kouk­sen huu­me­riip­pu­vuu­den hoi­dois­ta. Asian­tun­ti­ja­pa­nee­li pää­tyi yksi­mie­li­ses­ti suo­sit­ta­maan kor­vaus­hoi­to­jen aloit­ta­mis­ta Suo­mes­sa. Kun kon­sen­sus­ko­kous päät­tää vaik­ka­pa anti­bioot­ti­hoi­dos­ta, kiis­taa pide­tään sel­vi­tet­ty­nä, mut­ta rii­ta kor­vaus­hoi­dois­ta jat­kuu yhä.
Ymmär­sin, että ongel­ma on moraa­li­nen eikä lää­ke­tie­teel­li­nen, kun kysyin hoi­don vas­tus­ta­jal­ta, mik­si sodas­sa kouk­kuun jää­nei­tä oli lää­ke­tie­teel­li­ses­ti perus­tel­tua hoi­taa perä­ti heroii­nil­la. ”Eivät­hän he olleet riip­pu­vuu­teen itse syyl­li­siä!” Eräs hoi­to­ja vas­tus­ta­va kan­san­edus­ta­ja selit­ti, että heroii­ni­kouk­kuun jää­nei­den on kär­sit­tä­vä mah­dol­li­sim­man pal­jon varoi­tuk­sek­si muille.
Argu­men­tik­si bupre­nor­fii­ni­hoi­toa vas­taan on esi­tet­ty, että aine on katu­kau­pas­sa ja sitä käy­te­tään huu­meen­omai­ses­ti. Samal­la se on syr­jäyt­tä­nyt heroii­nin. Heroii­nin ylian­nos­tuk­seen ei enää kuo­le juu­ri kukaan. Vää­rin sammutettu?
Katu­kaup­paan bupre­nor­fii­ni tulee osit­tain niil­tä huu­me­riip­pu­vai­sil­ta, jot­ka hake­vat lääk­keen­sä aivan lail­li­ses­ti Rans­kas­ta, jos­sa se on apteek­ki­myyn­nis­sä. Moni rahoit­taa kal­liit mat­kat myy­mäl­lä osan lääk­keis­tä. Katu­kau­pas­sa on myös ammat­ti­mais­ten huu­me­kaup­piai­den myy­miä tablet­te­ja. Mis­tä he ne saa­vat? Sitä kan­nat­tai­si kysyä lääketehtaalta.
Alle­kir­joi­tin kor­vaus­hoi­don sal­li­van ase­tuk­sen vajaa kol­me kuu­kaut­ta sen jäl­keen kun olin tul­lut perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si. Asiat ovat nyt parem­min, mut­ta eivät hyvin. Hoi­toa riit­tää vain pie­nel­le mää­räl­le sitä tar­vit­se­vis­ta. Hävet­tää, etten saa­nut han­ket­ta vie­dyk­si lop­puun asti.
Itse lääk­keet eivät oli­si kal­lii­ta. Pul­lon­kau­lak­si on muo­dos­tu­nut hoi­toon lii­tet­tä­vä kal­lis psy­ko­te­ra­pia, jon­ka usko­taan yhdes­sä lää­ke­hoi­don kans­sa joh­ta­van parem­paan tulok­seen kuin pel­kän lää­ke­hoi­don. Rahaa hoi­toon riit­tää vain mur­to-osal­le tar­vit­se­vis­ta. Hoi­dot­ta jää­neet lihot­ta­vat huu­me-kaup­piai­den tile­jä, varas­te­le­vat pyö­riä, ryös­te­le­vät ulla­koi­ta ja myy­vät huumeita.
Jos ei ole varaa antaa psy­ko­te­ra­pi­aa kai­kil­le, mik­si ei anne­ta lopuil­le pelk­kää lää­ket­tä? On tur­ha vii­sas­tel­la, onko tämä lää­ke­tie­teel­li­ses­ti hei­dän kan­nal­taan perus­tel­tua, sil­lä huu­me­ri­kol­li­suus ja huu­mei­den leviä­mi­nen on ongel­man ydin, ja sii­hen tep­sii pelk­kä lää­ke­hoi­to­kin. Juu­ri sik­si­hän me olem­me niin pal­jon huo­les­tu­neem­pia huu­meis­ta kuin las­ten alkoholinkäytöstä.
Huu­me­kaup­pi­aal­le huu­me­kouk­kuun saa­tu asia­kas on inves­toin­ti, jon­ka tar­koi­tus on tuot­taa vuo­sia. Kouk­kuun jää­nei­tä pan­naan myös myy­mään huu­mei­ta. Tämä pyra­mi­dior­ga­ni­saa­tio on pelot­ta­van tehokas.
Yhteis­kun­nan tar­joa­ma kor­vaus­hoi­to pilaa huu­me­kaup­pi­aan kal­liin inves­toin­nin. Jos meil­lä pää­si­si hoi­toon hel­pos­ti, huu­me­kaup­pi­aat menet­täi­si­vät kiin­nos­tuk­sen­sa koko maahan.
”Tuo saa var­maan vaa­li­ra­hoi­tus­ta huu­me­kaup­piail­ta”, puus­kah­ti eräs huu­me­lää­kä­ri polii­ti­kos­ta, joka paa­sa­si kor­vaus­hoi­toa vas­taan. Ymmär­rän lää­kä­rin tus­kas­tu­mi­sen, mut­ta oli se sil­ti vai­no­har­hai­ses­ti aja­tel­tu. Kysei­nen polii­tik­ko tai­si teh­dä pal­ve­luk­sen­sa huu­ma­kaup­piail­le ilmai­sek­si. Äänes­tä­jien alhai­siin vais­toi­hin vetoa­mi­nen on saa­nut maa­il­mas­sa aikaan vain pahaa.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni täs­tä! Nii­tä voi myös ostaa edul­li­ses­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

13 vastausta artikkeliin “Kuinka köyhdytämme huumekauppiaan”

 1. Ei kai psy­ko­te­ra­pi­aan ole mie­le­käs­tä pakot­taa, onhan se vas­toin koko pro­ses­sin paran­ta­vaa ydin­tä? Monen muun­kin lääk­keen mää­rää­mi­seen voi­tai­siin liit­tää sama ehto / suo­si­tus (esim. Antabus).

 2. Suo­men luon­nos­ta löy­tyy kym­me­niä, ellei sato­ja kas­ve­ja, joi­ta voi käyt­tää huu­mee­na. Tun­ne­tuim­mat löy­ty­vät tien­var­sil­ta ja golf­ken­til­tä, mut­ta myös ihmis­ten taka­pi­hoil­ta. Myös ruo­ka­kau­pas­sa myy­dään huu­meek­si kel­paa­via ainei­ta. On help­po ymmär­tää, että huu­mei­ta ei saa katoa­maan mihin­kään. Kyse on vain sii­tä, käy­te­tään­kö nii­tä ja kuin­ka pal­jon. Näis­sä perin­tei­sem­mis­sä kau­pat­ta­vis­sa huu­meis­sa on myös kyse sii­tä, kuka niil­lä sit­ten tie­naa, niin­kuin kirjoitit.

  Olen seu­ran­nut koh­tuul­li­sen lähel­tä muu­ta­man huu­me­riip­pu­vai­sen tou­hu­ja ja myös sitä, miten hoi­to­jär­jes­tel­mä toi­mii. Aika har­va sel­lai­nen, joka noi­ta ongel­mia tosis­saan aiheut­taa, jat­kaa huu­mei­den­käyt­töä huvik­seen tai uhmal­laan. Sil­ti iso osa ei hakeu­du hoi­toon, kos­ka kokee sen pelot­ta­vak­si tai muu­ten vai­keak­si. Ehkä häpeäl­li­sek­si­kin. Plus, että täs­sä maas­sa asen­ne huu­mei­den­käyt­tä­jiä koh­taan on sel­lai­nen, että hoi­don jäl­keen ei todel­la­kaan odo­ta mikään muka­va maa­il­ma, johon pal­jon teki­si mie­li edes pyrkiä. 

  Eco­no­mis­tin kir­joi­tuk­set ovat poik­keuk­set­ta täs­sä asias­sa aika taval­la samal­la lin­jal­la omien näke­mys­te­ni kans­sa, joten sii­tä minun ei tar­vit­se erik­seen kirjoittaa.

 3. Ter­ve

  Kuin­ka iso ongel­ma huu­meet ovat ver­rat­tu­na vii­naan. On tie­tys­ti ole­mas­sa seka­käyt­tä­jiä ja lää­ke­hör­hö­jä, mut­ta voi­ko vii­naa ja huu­mei­ta miten­kään mita­ta eurois­sa, työ­päi­vis­sä tai sai­raus­päi­vis­sä ellei perä­ti kuo­le­mis­sa. Siis jos ongel­man suu­ruus on sata, niin mikä sii­tä on vii­nan osuus.

  JL

 4. Tie­to­ni ovat täs­tä asias­ta vähän van­hen­tu­neet, sil­lä vapau­duin huu­me­mi­nis­te­rin pos­tis­ta yli vii­si vuot­ta sit­ten, enkä ole asi­aa sen jäl­keen seu­ran­nut. Sil­loin arvioi­tiin, että alko­ho­lion­gel­man mer­ki­tys päih­deon­gel­ma­na on noin 20-ker­tai­nen huu­meon­gel­maan ver­rat­tu­na. Ongel­ma­käyt­tä­jiä on 20 ker­taa enem­män ja kuo­le­mia samoin.

  Huu­me­kuo­le­mien mää­rän arvioi­mi­nen on vähän han­ka­laa. Jos mita­taan välit­tö­mäs­ti ylian­nos­tuk­seen kuol­leet, hei­tä ei ole enää paljon,kun heroii­ni on syr­jäy­ty­nyt mark­ki­noil­ta. Yläes­ti­maat­ti saa­daan las­ke­mal­la jokai­nen kuol­lut huu­mei­den käyt­tä­jä huu­me­kuo­le­mak­si. Tämä on absur­di las­ken­ta­ta­pa, sil­lä vas­taa­vas­ti pitäi­si arvioi­da, että jokai­nen kuol­lut alko­ho­lin käyt­tä­jä kuo­lee alko­ho­lin takia. Hei­tä lie­nee vuo­des­sa yli 40 000 kaik­ki­aan noin 50 000 kuolleesta.

  Oikein oli­si mita­ta huu­mei­den käyt­tä­jien yli­kuol­lei­suut­ta, mut­ta sen sel­vit­tä­mi­sek­si pitäi­si tie­tää kuin­ka pal­jon huu­mei­ta oikein käy­te­tään ja ket­kä käyttävät.

  Huu­me­kuo­le­mik­si tulee toki las­kea myös huu­me­höy­ryis­sä teh­dyt tapot — samoin kuin vii­na­päis­sään teh­dyt­kin ja rat­ti­juop­po­jen tappamat.

 5. Asian vie­res­tä… Suo­mes­sa kas­vaa luon­nos­taan toki usei­ta kas­ve­ja ja sie­niä, joil­la on eri­lai­sia vai­ku­tuk­sia kes­kus­her­mos­toon. Mitä mah­toi tar­koit­taa Soi­nin­vaa­ra? Ruo­ko­hel­peä? Sitä pitäi­si var­maan­kin syö­dä (polt­taa? pii­kit­tää?) paa­li vai­ku­tus­ten aikaansaamiseksi.
  Mitä tulee huu­mausai­nei­den lail­lis­ta­mi­seen, pätee edel­leen se totuus, että meil­lä on jo lail­lis­ten­kin päih­tei­den kans­sa niin pal­jon ongel­mia, että lisää emme tar­vit­se. Yri­te­tään teh­dä maa­il­mas­ta sel­lai­nen, että mah­dol­li­sim­man moni kes­täi­si sitä selvinpäin!

 6. Ei Ode täs­sä ollut yhtään uut­ta huu­mausai­net­ta lail­lis­ta­mas­sa, hän puhui kor­vaus­hoi­to­jen saa­ta­vuu­den parantamisesta.

  On jär­je­tön­tä, että nar­ko­maa­nin on ostet­ta­va lai­ton­ta huu­met­ta pääs­täk­seen eroon vie­roi­tusoi­reis­ta. Kor­vaus­hoi­to­jen tuli­si olla niin hel­pos­ti saa­ta­vil­la kuin vain mah­dol­lis­ta. Vähin­tään­kin nii­tä pitäi­si voi­da saa­da aptee­keis­ta, mie­lui­ten päivittäistavarakaupoista. 

  Jos ja kun nar­ko­maa­nil­le jona­kin vähän sel­vem­pä­nä päi­vä­nä sat­tuu tule­maan mie­leen, että voi­si kokeil­la sel­vä­nä elä­mis­tä, huu­meen kor­vaa­va lää­ke pitää olla saa­ta­vil­la heti. Jos lai­ton huu­me on hel­pom­min saa­ta­vil­la kuin lail­li­nen kor­vaus­hoi­to, ei ole vai­kea arva­ta kum­mas­ta nar­ko­maa­ni hakee hel­po­tus­ta vieroitusoireisiin.

 7. Ruo­ko­hel­ven lisäk­si myös taka­pi­hoil­la ylei­ses­ti kas­va­va vii­ru­hel­pi sisäl­tää dime­tyy­lit­ryp­ta­mii­nia ja sen sukui­sia ainei­ta. Itsea­sias­sa useat vih­reät kas­vit sisäl­tä­vät näi­tä ainei­ta pie­niä mää­riä. Ne eivät imey­dy eli­mis­töön sel­lai­se­naan syö­mäl­lä, kos­ka eli­mis­tön ent­syy­mit hajot­ta­vat ne. Käsit­tääk­se­ni kas­ve­ja täy­tyy käsi­tel­lä kemial­li­ses­ti, että päih­dyt­tä­vät aineet saa riit­tä­vän tii­vii­seen muo­toon; pro­ses­si ei lie­ne yhtään sen hel­pom­pi kuin monien mui­den­kaan huu­mei­den val­mis­ta­mi­ses­sa, joten tämä ei ole mikään jär­ke­vä syy kau­his­tel­la esim. ruo­ko­hel­ven viljelyä.

 8. PKK says
  Hei Ode
  Mitä olet miel­tä sii­tä surul­li­ses­ta tosia­sias­ta että STM halu­aa lopet­taa äkki­jyr­käs­ti ja armot­to­mas­ti 250 opi­aat­ti­riip­pu­vai­sen Bal­tian mais­ta saa­man­sa kor­vaus­hoi­dot. STM ei suos­tu anta­maan Lää­ke­lai­tok­sel­le lupaa kor­vaus­hoi­to­lääk­kei­den maa­han­tuon­tiin asia­kas­koh­tai­ses­ti puo­lek­si vuo­dek­si ker­ral­laan. Koti­mais­ten kor­vaus­hoi­to­jen laa­tu (restrik­tii­vis­tä kont­rol­li­po­li­tiik­kaa) ja mää­rä (10% tar­pees­ta) eivät ehdi tähän hätään estä­mään 21.12.2007 mah­dol­li­ses­ti syn­ty­vää kor­vaus­hoi­to­ka­ta­stro­fia. Monet menet­tä­vät per­heeen­sä, työ­paik­kan­sa, asun­ton­sa itse­kun­nioi­tuk­sen­sa, jopa hen­ken­sä. Alkaa hal­lit­se­ma­ton seka­käyt­tö­kier­re, rikos­kier­re ja van­ki­la­kier­re. Moni siir­tyy takai­sin heroii­niin taik­ka alkaa elä­mäs­sään ensim­mäis­tä ker­taa käyt­tä­mään heroi­nia jota on jo nyt hel­pos­ti saa­ta­vil­la Helsingissä.

 9. Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä kor­vaus­hoi­don edis­tä­mi­sen eteen teke­mää­si työ­tä koh­taan, olen kui­ten­kin hie­man häm­men­ty­nyt väit­tä­mäs­tä­si, että kor­vaus­hoi­don pul­lon­kau­lak­si on muo­dos­tu­nut hoi­toon lii­tet­tä­vä kal­lis psy­ko­te­ra­pia. Mis­tä­kö­hän olet täl­lais­ta tie­toa saa­nut? Itse huu­me­työ­tä teke­vä­nä ja useat pää­kau­pu­ki­seu­dun kor­vaus­hoi­to­pai­kat kolun­nee­na olen ennem­min­kin koke­nut, että kor­vaus­hoi­dos­ta nime­no­maan puut­tuu kaik­ki­nai­nen psy­ko­so­si­aa­li­nen kun­tou­tus — psy­ko­te­ra­pias­ta puhumattakaan.
  Puhuin itse aikoi­na­ni kovas­ti­kin kor­vaus­hoi­don puo­les­ta, mut­ta nyt näke­myk­se­ni on hie­man muut­tu­nut. En sinän­sä vas­tus­ta kor­vaus­hoi­toa, mut­ta kun se nyky­suo­mes­sa rea­li­soi­tuu nime­no­maan lähes pelk­kä­nä lääk­kei­den jaka­mi­se­na. Hoi­don sisäl­lä on kyl­lä­kin pal­jon puhut­tu psy­ko­so­si­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä lääk­keen­jaon tuek­si, jot­ta kun­tou­tu­mis­ta ja jopa lääk­keis­tä irrot­tau­tu­mis­ta voi­si todel­la­kin tapah­tua ja ihmi­set siir­tyi­si­vät eteen­päin ja jonot saa­tai­siin liik­ku­maan, mut­ta täs­sä ei olla syys­tä tai toi­ses­ta onnis­tut­tu. Sik­si asen­tee­ni nykyi­sen kal­tais­ta kor­vaus­hoi­toa koh­taan on muut­tu­nut skeptiseksi.
  Työs­ken­te­len itse huu­mei­ta ja lääk­kei­tä käyt­tä­vien nuor­ten paris­sa ja olen luo­nut psy­ko­so­si­aa­li­seen kun­tou­tuk­seen perus­tu­van työ­mal­lin, jos­sa nuor­ta moti­voi­daan muu­tok­seen. Tavoit­tee­na ei kui­ten­kaan ole päih­teet­tö­myys, vaan oman elä­män kun­toon saat­ta­mi­nen jokai­sen omis­ta läh­tö­koh­dis­ta ja tar­peis­ta käsin.
  Yhte­nä osa­na kyseis­tä ryh­mä­työn mal­lia on pal­ve­luoh­jaus. Täs­tä syys­tä olen usei­den kym­me­nien nuor­ten kans­sa asioi­nut mm. eri kor­vaus­hoi­tokli­ni­koil­la ja saa­nut kokea kor­vaus­hoi­don puut­teet ja ongel­mat nime­no­maan nuo­ren kan­nal­ta. Mil­lään kli­ni­kal­la en ole tör­män­nyt psy­ko­te­ra­pia­pal­ve­lui­hin. Olen jopa ehdot­ta­nut psy­ko­so­si­aa­lis­ta kun­tou­tus­ta tar­joa­vien ryh­mien perus­ta­mis­ta kli­ni­koi­den yhtey­teen kun­tou­tuk­sen edis­tä­mi­sek­si. Aja­tus­ta on har­kit­tu useis­sa pai­kois­sa, mut­ta todet­tu joko resurs­si­pu­lan tai muun syyn takia vai­keak­si toteut­taa. On tyy­dyt­ty vain jaka­maan lääk­kei­tä, otta­maan seu­lo­ja ja vaa­ti­maan oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­lu­ja ker­ran vii­kos­sa. Sii­nä kaikki.
  En ole näh­nyt meil­tä läh­te­nei­den ja kor­vaus­hoi­toon kiin­nit­ty­nei­den nuor­ten kun­tu­tu­van mil­lään lail­la. Sik­si olen huo­lis­sa­ni nykyi­ses­tä kehi­tyk­ses­tä, joka vai­kut­taa ennem­min­kin sil­tä, että kor­vaus­hoi­don avul­la saa­daan tilas­tot näyt­tä­mään hyvil­tä: niin ja niin mon­ta pro­sent­tia (en tun­ne lukua) nar­ko­maa­neis­ta on “hoi­don piirissä”!

 10. VOI HERÄÄ SUOMI NUORISOSI PAHOINVOINTIIN!!!

  Olem­me olleet jo yli kak­si vuot­ta kor­vaus­hoi­dos­sa Viros­sa Wis­ma­rin sai­raa­las­sa, kii­tos Pent­ti Kar­vo­sen. Rikok­set ovat jää­neet ja elä­män­ti­lan­teem­me on
  muu­ten­kin paran­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti. Nyt kui­ten­kin tule­van Schen­gen­so­pi­muk­sen vuok­si olem­me hyvin stressaantuneita
  jat­kos­ta. Ennen kun pää­sem­me Suo­meen kor­vaus­hoi­toon ehtii Viron hoi­to meil­tä suo­ma­lai­sil­ta lop­pu­maan. Vaikka
  Wis­ma­rin lop­pu­mi­sen ja Suo­men hoi­don alka­mi­sen välil­le jää­kin vain noin kak­si kuu­kaut­ta, olem­me pulassa.
  Emme haluai­si pala­ta sii­hen enti­seen: rikok­siin ja pros­ti­tuu­tioon Subu­texin rahoit­ta­mi­sek­si. Enti­seen on help­po pala­ta, mut­ta todel­la vai­ke­aa sii­tä on nous­ta tähän, mihin me olem­me pääs­seet Wis­ma­rin kor­vaus­hoi­don avulla.
  Subu­tex on meil­le vain lää­ket­tä jota käyt­täes­säm­me pysym­me ter­vei­nä ja pys­tym­me toi­mi­maan nor­maa­lis­ti. Monil­la on sel­lai­nen käsi­tys, että me vuo­sia käyt­tä­neet päih­tyi­sim­me kysei­ses­tä lääk­kees­tä. Tämä ei kui­ten­kaan ole totta.
  Kun kadut “sii­vo­taan” Subu­tex-lääk­keis­tä, Subu­texin käyt­tä­jät eivät katoa, vaan alka­vat käyt­tää kovempia
  ainei­ta: opi­aat­te­ja. Kysyn­nän ja tar­jon­nan laki. Suo­meen ale­taan sala­kul­jet­taa heroii­nia ja mui­ta opi­aat­te­ja mon­ta ker­taa enem­män kuin vii­me vuo­si­na. Subu­tex-riip­pu­vai­set siir­ty­vät siis tur­val­li­ses­ta Subu­texis­ta tappavan
  vaa­ral­li­siin opi­aat­tei­hin. Nii­hin kuo­lee pal­jon poruk­kaa, kun taas Subu­tex on tur­val­lis­ta sii­nä mielesssä,
  ettei sii­tä voi ottaa tap­pa­vaa yliannostusta.

  Suo­mes­sa kor­vaus­hoi­toon pää­se­mi­nen vie aikaa. Nykyi­nen hoi­to­ta­kuu, jon­ka mukaan myön­tei­ses­tä kor­vaus­hoi­to­pää­tök­ses­tä puo­len vuo­den sisäl­lä on pääs­tä­vä hoi­toon, ei toi­mi. Mei­dän piti aloit­taa syys­kuus­sa Suo­mes­sa kor­vaus­hoi­to, jot­ta emme jou­tui­si “kadul­le” kun hoi­to Wis­ma­ris­sa lop­puu. Sil­ti pää­sem­me aloit­ta­maan vas­ta hel­mi­kuus­sa, eli pää­tök­sen saa­mi­ses­ta menee­kin vuo­si, kun olem­me pääs­seet hoi­toon tämän luva­tun kuu­den kuu­kau­den sijaan. Päih­de­po­likli­nik­ka, joka koti­kau­pun­gis­sam­me hoi­taa nämä kor­vaus­hoi­to­pää­tök­set, teki koh­dal­lam­me suu­ren vir­heen, jon­ka takia hoi­toon pää­sym­me vii­väs­tyy näin­kin paljon.
  Kos­ka Suo­mes­sa ei pää­se kor­vaus­hoi­toon riit­tä­vän nopeas­ti, oli­si huo­mat­ta­vas­ti parem­pi jos sai­sim­me tääl­lä Subu­texit apteek­kiin. Tot­ta­kai sen täy­tyi­si olla val­vot­tua, että nii­tä ei voi­si kuka tahan­sa siel­tä hakea. Ehdo­tuk­se­ni onkin, että K‑klinikalta annet­tai­si resep­ti vii­kon lääk­kei­siin kor­vaus­hoi­to­lai­sil­le hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta vas­taan, ja aptee­kis­sa oli­si KELA­kor­tin lisäk­si näy­tet­tä­vä myös polii­sin myön­tä­mä hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus. Kor­vaus­hoi­tokli­ni­kal­ta voi­si myös soit­taa sii­hen apteek­kiin, jos­ta poti­las aikoo hakea lääk­keen­sä, ja hen­ki­lö­kun­ta voi­si ker­toa kel­lon­ajan jol­loin poti­las apteek­kiin oli­si menos­sa, sekä kuvail­la poti­laan vaa­te­tus­ta tms. 

  Suo­men kor­vaus­hoi­to on lap­sen­ken­gis­sä. Koti­kau­pun­gis­sam­me teh­dään asiat niin kuin teh­dään vain sik­si, kun olem­me koti­kau­pun­gis­sam­me. (Näin perus­te­li eräs lää­kä­ri kun kysee­na­lais­tim­me tiet­ty­jä lin­jauk­sia) Eihän kor­vaus­hoi­to ole jouk­kueur­hei­lua vaan yksilöhoitoa. 

  Älkää päät­tä­jät kään­tä­kö taas pää­tän­ne! Huu­meon­gel­ma vain kas­vaa jos ette ala teh­dä oikei­ta pää­tök­siä. Ihmi­siä mekin vain olem­me, emme­kä kos­kaan usko­neet mihin “huu­me­hel­vet­tiin” itsem­me ajai­sim­me. Ja nyt se on lii­an myö­häis­tä. Tie­ten­kin tulem­me jat­kos­sa­kin tais­te­le­maan huu­me­riip­pu­vuut­ta vas­taan, jot­ta pää­si­sim­me koko­naan irti.
  Mik­si syyt­tää nar­ko­maa­ne­ja huu­mei­den käy­tös­tä? Teim­me nuo­ri­na ja tie­tä­mät­tö­mi­nä vää­riä valin­to­ja jois­ta kär­sim­me me itse sekä lähei­sem­me ja koko yhteiskunta.
  Kuka muka voi sanoa täy­sin rehel­li­ses­ti, ettei ole teh­nyt yhtään vää­rää valin­taa 12–18 vuotiaana?

 11. eikö suo­meen oli­si jär­ke­vää perus­taa jär­jes­tel­mää, joka kont­rol­loi­si huu­mei­ta? ehkä jos huu­mei­ta teh­täi­siin lail­li­ses­ti ja koti­mai­ses­ti täl­le jär­jes­tel­mäl­le, nii­den käyt­töä voi­tai­siin kont­rol­loi­da hel­pos­ti. jos esim. heroii­nis­ta saa oikeas­ti niin hyvän fii­lik­sen, niin sitä­hän voi­si myy­dä todel­la kor­ke­aan hin­taan vähiä mää­riä. eikö näin lai­ton huu­me­kaup­pa saa­tai­si kit­ket­tyä ja ylian­nos­tus­kuo­le­ma­ta­pauk­sien mää­rää vähennettyä?

 12. Joo­na: Mikä­hän jär­ki sii­nä oli­si että kal­liil­la myy­täi­siin pie­niä mää­riä kun lait­to­mis­ta läh­teis­tä saa hal­vem­mal­la niin pal­jon kuin haluat ker­ral­la ostaa…kovia huu­mei­ta ei mis­sään nimes­sä tule vapaut­taa edes val­vot­tuun myyn­tiin vaan esim.kannabis tuli­si vapaut­taa koti­kas­va­tuk­sen ja val­vo­tun kau­pan suhteen.Valvotulla kau­pal­la en tar­koi­ta Alkoa tai muu­ta val­tion yllä­pi­tä­mää jake­li­jaa vaan kan­na­bis­kah­vi­loi­ta ja/tai apteekkeja.
  Täl­lä tavoin kan­na­bis­kaup­paa voi­tai­siin verot­taa jos­ta saa­ta­via varo­ja voi­tai­siin käyt­tää huu­mausai­ne­riip­pu­vais­ten hoitoon.

 13. http://www.iltasanomat.fi/uutiset/stadi/uutinen.asp?id=1493669

  Viron liit­ty­mi­nen Schen­­gen-alu­ee­seen on odo­te­tus­ti syven­tä­nyt huu­me­riip­pu­vais­ten ahdin­koa Hel­sin­gis­sä. Aiem­min osa opioi­di­riip­pu­vai­sis­ta haki bupre­nor­fii­nia kuten Subu­texia ja mui­ta kor­vaus­lääk­kei­tä Viros­ta, mut­ta kun maa liit­tyi Schen­ge­niin, ainei­den tuon­ti muut­tui laittomaksi.

  - He voi­vat huo­nos­ti ja ovat hädis­sään ja pelois­saan. He yrit­tä­vät löy­tää mis­tä tahan­sa kor­vaa­vaa lää­ket­tä, kuvai­lee nar­ko­maa­nien ter­veys­neu­von­ta­pis­te Vin­kin joh­ta­ja Päi­vi Puro.

  Käy­tän­nös­sä kor­vaa­va aine täy­tyy hank­kia katu­kau­pas­ta, kos­ka kor­vaus­hoi­toon on Hel­sin­gis­sä pit­kät jonot. Kor­vaus­hoi­toa jou­tuu jonot­ta­maan Hel­sin­gis­sä täl­lä het­kel­lä 8–10 kuukautta.

  - Se on erit­täin pit­kä aika näil­le ihmi­sil­le. Tilan­ne on aivan kestämätön.

  Subu­texin puu­te on lisän­nyt heroii­nin kysyn­tää, kun heroii­nia on alet­tu käyt­tää kor­vaa­va­na opi­aat­ti­na. Heroii­nia on käy­tet­ty Suo­mes­sa vii­me vuo­si­na mel­ko vähän.

  - Jon­kin ver­ran enem­män näyt­tää ole­van heroii­nia liik­keel­lä. Heroii­ni on aina val­ta­van suu­ri ris­ki, kos­ka sitä on han­ka­la annos­tel­la ja sik­si ylian­nos­tuk­sen ja kuo­le­man vaa­ra on suu­ri, Puro suree.

  Kor­vaus­hoi­toon pää­syä yri­te­tään nopeut­taa hel­mi­kuun alus­sa voi­maan tul­leel­la ase­tuk­sel­la. Se kan­nus­taa kun­tia anta­maan kor­vaushoitoa myös ter­veys­kes­kuk­sis­sa. Tähän asti huu­me­po­ti­lai­den hoi­to on ollut eri­kois­sai­raan­hoi­don vas­tuul­la. Uuden ase­tuk­sen mukaan hoi­dos­sa ole­vat voi­vat myös hakea vie­roi­tus­lääk­keen­sä apteekista.
  Jan­ne Met­so, Vartti.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.