Ilmainen joukkoliikenne?

Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­to käsit­teli eilen Päivi Lip­posen ehdo­tus­ta, että joukkoli­ikenne muutet­taisi­in Helsingis­sä ilmaisek­si joko kokon­aan tai ainakin ruuh­ka-aikoina. Lip­po­nen perusteli tätä sil­lä, että näin vähen­net­täisi­in autoli­iken­net­tä ja tor­jut­taisi­in ilmas­ton­muu­tos­ta. Joskus olen minäkin ilmaista joukkoli­iken­net­tä kan­nat­tanut, mut­ta en kan­na­ta enää. Analysoidaan­pa Lip­posen esi­tys lyödä ilmas­ton­muu­tos­ta päähän ilmaisel­la joukkoli­iken­teel­lä.

Kokon­aan ilmainen joukkoli­ikenne mak­saisi menetet­ty­inä lip­putu­loina vähän yli sata miljoon­aa euroa. Jos se lisäisi joukkoli­iken­teen käyt­töä vaikka­pa 30 %, lop­putu­lok­se­na olisi noin 150 miljoo­nan euron lovi kaupun­gin bud­jet­ti­in. Tähän asti kaupun­gin bud­jet­tineu­vot­teluis­sa on ollut vaikea saa­da demareil­ta edes muu­ta­maa miljoon­aa joukkoli­iken­teelle ja nyt ollaan valmi­it räväyt­tämään 150 miljoo­nan lasku. Oppo­si­tios­sa on näköjään kivaa.

Entä tuo Lip­posen esi­tys, että jos joukkoli­ikenne mak­saisikin hil­jaisi­na aikoina, kun bus­sit kulke­vat puoli­ty­hjinä, ruuh­ka-aikoina se voisi olla ilmaista. Aja­tuskulku on erikoinen. Tähän asti on tehty päin­vas­taisia estiyk­siä — esimerkik­si, että van­huk­set voisi­vat käyt­tää joukkoli­iken­net­tä ilma­sisek­si tai puoleen hin­taan keskel­lä päivää, kun bus­sei­hin hyvin mah­tuu. Nyt näi­den pitäisi odot­taa ruuh­ka-aikaa ja ahtau­tua täysi­in busseihin.

Kun ei tul­lut takkia, tehti­in tuluskukkaro:Lipponen esit­ti, että ilmainen joukkoli­ikenne aloitet­taisi­in alle 16-vuo­taista. Tätä val­tu­us­to päät­ti selvit­tää. Halua kor­va­ta autoli­iken­net­tä­vai­h­tui muik­si tavoit­teik­si tässä välis­sä, sil­lä alle 16-vuo­ti­ail­la ei ole ajokorttia.

Miten ihmiset käyt­täy­ty­i­sivät, jos joukkoli­ikenne olisi ilmaista? Sitä on kokeil­tu 200 000 helsinkiläisel­lä, joil­la on taskus­saan näyt­tölip­pu. Kun he ovat sen osta­neet, matkus­t­a­mi­nen ei enää mak­sa mitään. Hekin käyt­tävät paljon autoa, kos­ka palve­lu­ta­sos­ta se on kiin­ni eikä hin­nas­ta. Niiden 200 000 helsinkiläisen kohdal­la, joil­la jo nyt on näyt­tölip­pu, ilmainen joukkoli­ikenne ei vaikut­taisi liiken­nekäyt­täy­tymiseen lainkaan. 

Val­tu­us­tokeskustelus­sa san­ot­ti­in, että vaik­ka kaupun­ki tukee joukkoli­iken­net­tä 50 %:lla, on se edelleen liian kallista mon­elle. Kan­nat­taa pala­ta aloit­teen perustelui­hin eli autoli­iken­teen vähen­tämiseen ilmaisel­la joukkoli­iken­teel­lä. On var­masti ihmisiä, joil­la ei ole varaa mak­saa 42 euroa kuus­sa rajoit­ta­mat­tomas­ta joukkoli­iken­teen käytöstä, mut­ta onko heil­lä autoa, jol­lainen on vain 40 pros­en­til­la helsinkiläi­sistä kotitalouksista?

Yhdys­val­lois­sa on joskus tutkit­tu ilmaisen joukkoli­iken­teen vaiku­tus­ta henkilöau­ton käyt­töön ja päädyt­ty siihen, että aikaa myöten se LISÄÄ henkilöau­ton käyt­töä. Logi­ik­ka kul­kee niin, että ilmainen joukkoli­ikenne piden­tää matko­ja — se johtaa esimerkik­si kaupunki­rak­en­teeseen, jos­sa eloku­vateat­ter­it ovat keskus­tas­sa sen sijaan, että ne oli­si­vat lähiöis­sä. Kun työ- har­ras­tus- ja kaup­pa­matkat pitenevät, johtaa se ennen pitkää siihen, että myös autoil­la tehdään pitem­piä matko­ja. En tiedä, onko tämä yleis­tet­tävis­sä Helsinki­in. Meil­lähän se “ilmainen” joukkoli­ikenne on jo 200 000 helsinkiläisel­lä — ja eloku­vateat­ter­it keskustassa.

Jos min­ul­la olisi käytet­tävis­sä 10 miljoon­aa euroa joukkoli­iken­teen hyväk­si, en käyt­täisi sitä siihen, että kuukaisulipun hin­ta lask­isi 42 eurosta 38 euroon, vaan siihen, että sil­lä 42 eurol­la saisi parem­paa palvelua. Se lisäisi joukkoli­iken­teen suo­sio­ta enemmän.

Narul­la ei kuitenkaan voi työn­tää. Vaikkka joukkoli­ikenne olisi ilmaista, autoli­ikenne ei lop­puisi eikä edes vähenisi olen­nais­es­ti. Siihen tarvi­taan ruuhka­mak­su­ja. Har­mi, että val­tu­utet­tu Lip­po­nen aset­tui vas­tus­ta­maan tätä tehokkain­ta toin­ta vähen­tää autoilua. 

16 vastausta artikkeliin “Ilmainen joukkoliikenne?”

 1. Pidän tuo­ta kaupunki­raken­net­ta koske­vaa point­ti­asi olen­naisim­pana. Jos joukkoli­ikenne on ilmainen vaikka­pa Nur­mi­jär­ven rajalle asti, niin sinne sit­ten isoon omakoti­taloon. Kun­nal­lis­tekni­ikkaa on tietysti raken­net­ta­va lisää. Kan­nus­timet urbaani­in elämän­muo­toon hajoa­vat, ja epäilemät­tä lop­ul­ta sieltä kaukaa autoil­laan kuitenkin töihin.

  Demar­it (oppo­si­tios­sa ollessaan) kan­nat­ta­vat ilmaista joukkoli­iken­net­tä, kos­ka se näyt­tää ideana tasa-arvoiselta. Vuo­den joukkoli­iken­nelip­pu vie isom­man pros­entin köy­hän kuin varakkaan tuloista. 

  Tietysti voisi olla mah­dol­lista, että suurim­mis­sa kaupungeis­sa keskus­ta-alueel­la olisi ilmaisia ratikoi­ta tms. En tiedä voiko joukkoli­iken­net­tä käytän­nössä jakaa tuol­la tavoin kah­teen luokkaan, mut­ta mitä jos olisi auto­jen ruuhkat­ul­lien luo­ma raja, jon­ka sisäpuolel­la toimii ilmainen raide- tai bus­sili­ikenne? Mitä ongelmia sel­l­aises­sa ratkais­us­sa olisi?

 2. Lip­po­nen perusteli aloitet­taan puheessaan myös esim sosi­aalisel­la oikeu­den­mukaisu­udel­la; köy­häl­lä yksin­huolta­jal­la ei ole varaa mak­saa las­ten­sa matko­ja. Helsingis­sä on köy­hyyt­tä, ja lap­siper­heköy­hyyt­tä etenkin. Tämän kor­jaamisek­si on kuitenkin varsin mieletön­tä pistää 100M€ mak­sut­tomaan joukkoli­iken­teeseen. Mielu­um­m­min kan­nat­taisi lisätä harkin­nan­varaista toimeen­tu­lo­tukea. Jos tah­too aut­taa vähä­varaisia, ei kan­na­ta käyt­tää hirveää raha­sum­maa keskilu­okan tukemiseen.
  100M€ on muuten suu­un­nilleen yhden vero%-yksikön tuot­to Helsingis­sä, eli varsin merkit­tävä syum­ma rahaa.
  YTV on laat­in­ut ilmas­tostrate­gian, jos­sa mietitään todel­lisia keino­ja ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tämiseen. ( http://www.ytv.fi/FIN/seutu_tulevaisuudessa/ilmastonmuutos/ilmastostrategia/ ) Pitää mielu­um­min etsiä rahat tämän ehdo­tusten toteuttamiseen.
  Eikä ilmas­to­herä­tyk­sen saamis­es­ta ole paljon iloa jos ei ole valmis toimi­in autoilun vähentämiseksi.

 3. Min­er­va Krohnin kom­men­tista voi yleistää: köy­hyyt­tä ja huono-osaisu­ut­ta kan­nat­taa tukea suo­ril­la tulon­si­ir­roil­la, ei yleisil­lä keinoil­la jot­ka luo­vat per­versse­jä kan­nus­timia toisaalle.

 4. Mat­tikin nyt liit­tyy Nur­mi­jär­ven mol­laa­jien joukkkoon…
  Onhan tääl­lä kieltämät­tä niitä suuria omakoti­talo­ja — mut­ta helkkarin pie­nil­lä ton­teil­la! Asum­isti­heys ja ‑mukavu­us on käytän­nössä rivitalo-luokkaa.
  Van­hana Stadin kun­d­i­na viih­dyn Nur­mi­järvel­lä Klaukkalan kylässä ihan klif­fasti. Ja Stadi­in ja sen ihmeisi­in ei ole kuin puolen tun­nin automat­ka (bus­sil­la tai oma­l­la) — tule­vaisu­udessa ei junal­la sitäkään…

 5. mat­ti:

  Saivarte­len; mik­si ihmeessä köy­hyyt­tä ja huono-osaisu­ut­ta kan­nat­taa tukea?

  Ode osuu ana­ly­y­sis­sään oikeaan suun­taan. Joukkoli­ikenne mak­saa (absolu­ut­tis­es­ti) varakkaille autoil­i­joille jo nyt niin vähän, että sitä hal­ven­ta­mal­la sitä (suh­teel­lis­es­ti) ei saa­da merkit­tävää osaa heistä luop­umaan autoilustaan.

  Jos porkkana ei kel­paa, pitää käyt­tää kep­piä. Jos halu­taan yksi­ty­isautoilus­ta vähem­män houkut­tel­e­vaa joukkoli­iken­teeseen näh­den, siitä täy­tyy tehdä kalli­im­paa. Alueel­lis­es­ti tämä onnis­tuu tietulleil­la tai ruuhka­mak­suil­la, laa­jem­min kiristämäl­lä suo­raan polt­toaineen verotusta.

  Auto­jen han­k­in­tahin­nan verot­ta­mi­nen ei tietenkään toi­mi, vaan johtaa van­hempaan ja saas­tut­tavam­paan autokan­taan ja siihen että kun auto on ker­ran han­kit­tu niin sil­lä aje­taan paljon. Tiedemieshän tästä on paljon kirjoitellut.

 6. “Köy­hyyt­tä ja huono-osaisu­ut­ta kan­nat­taa tukea suo­ril­la tulon­si­ir­roil­la”. Vastik­kee­ton rahan jakami­nen tosi­aan tukee köy­hyyt­tä ja huono-osaisu­ut­ta ver­rat­tuna siihen, että pien­i­t­u­loinen saisi pitää itse ansait­se­mat rahansa. Pien­i­t­u­loisille suun­natut veronalen­nuk­set olisikin paras tapa aut­taa pien­i­t­u­loisia pitämään itses­tään ja lähim­mäi­sistään huol­ta. Pienem­pi poruk­ka tarvit­sisi sosi­aal­i­tukia ja suurem­pi joukko tulisi toimeen omillaan.

 7. Mik­sei Helsin­gin seudulle ole saatu kun­nol­lista vyöhyke­jär­jestelmää joukkoli­iken­teen lip­putu­lo­jen keräämisek­si? Isos­sa maail­mas­sa kaikissa suure­mis­sa kaupungeis­sa mak­se­taan matkan oikean pitu­u­den mukaan, eikä enem­män siitä jos sat­tuu ylit­tämään teen­näisen kun­tara­jan. Hol­lan­nis­sa vyöhyke­jär­jestelmä kat­taa koko maan (onhan maa melkein yhtä urbaa­nia mat­toa) ja yhdel­lä kor­tilla voi kulkea junis­sa, bus­seis­sa ja ratikois­sa. Jos mak­saa uudel­la chip­cardil­la juna­matkansa, ei tarvitse enää määrän­päässä mak­saa ratikka­matkas­ta kaupun­gin sisäl­lä. Kat­taa­va vyöhyke­jär­jestelmä on paras urbaani ohjuri joka mak­sat­taa nur­mi­järveläisil­lä juuri sen minkä ovat asun­non hin­nas­sa säästäneet.

 8. Mikko on oike­as­sa siinä, että vyöhyke­jär­jestelmä olisi paljon parem­pi. Sen tiel­lä on kuitenkin kolme estettä.

  1) Kun Helin­ki siir­tyi yht­enäis­tar­if­fi­in joskus kauan sit­ten — ymmärtääk­seni ennen mitään YTV:n jär­jestelmiä — tuli esimerkik­si vuosaare­laisille saavute­tuk­si eduk­si se, että he saa­vat matkus­taa samal­la hin­nal­la kuin vaikka­pa haa­galaiset. Vyöhyke­jär­jestelmässä he oli­vat var­masti kalli­im­mas­sa ryh­mässä, eikä saavute­tun edun pois otta­mi­nen ole helppoa.

  2) Kun­tavyöhykkeret peit­tävät alleen sen, että helsinkiläis­ten liput ovat halvem­pia — siis että Vuosaares­ta pääsee keskus­taan halvem­mal­la kuin Tapi­o­las­ta. Espoon ja Van­taan sisäiset liput ovat toki saman­hin­taisia kuin Helsinginkin, mut­ta sisäisiä matko­ja niis­sä tehdään suh­teessa paljon vähemmän.

  3) Kun­tavyöhyk­keet ovat hyvin edullisia helsinkiläisille kaupoille. Ne eivät estä Espoolaisia tule­mas­ta Kamp­pi­in — espoolaisille joukkoli­iken­teen käyt­täjil­lä on joka tapauk­ses­sa seu­tulip­pu eikä autoil­i­jalle ole kun­tara­joil­la merk­i­tys­tä — mut­ta pitävät tehokkaasti helsinkiläiset pois­sa Espoon kauppakeskuksista.

 9. “Vaikkka joukkoli­ikenne olisi ilmaista, autoli­ikenne ei lop­puisi eikä edes vähenisi olen­nais­es­ti. Siihen tarvi­taan ruuhkamaksuja.”

  Onko joukkoli­iken­teen ilmaisu­us sinän­sä “mörkö” vai eikö sitä kan­nat­taisi tehdä osit­taise­na? Lähin­nä tarkoi­tan alueel­lis­ten runk­oy­hteyk­sien, käytön­nössä metron ja YTV ‑alueen junay­hteyk­sien ilmaisu­ut­ta ja tähän liitet­tynä ilmaiset paikoi­tusalueet. Syöt­töli­ikenne pysy­isi edelleen mak­sullise­na, joskin sen palve­lu­ta­soa pitäisi nos­taa nykyis­es­tä. Toisaal­ta en pidä myöskään ruuhka­mak­su­ja toiv­ot­ta­vana vai­h­toe­htona, kos­ka se karkoit­taa myös keskus­tan liikkeiltä ko. alueel­la asumat­tomat asi­akkaat ruuhka­mak­su­vyöhyk­keen ulkop­uolelle, joka puolestaan edelleen aiheut­taa kaupunki­rak­en­teen hajoamista. Autoilun hait­to­jen vähen­tämiseen tehoikkain tapa on saa­da autokan­ta uud­is­tet­tua sel­l­aisek­si, joka mah­dol­lisim­man vähän aiheut­taa hait­to­ja (esim. sähköautot).

 10. “Jos min­ul­la olisi käytet­tävis­sä 10 miljoon­aa euroa joukkoli­iken­teen hyväk­si, en käyt­täisi sitä siihen, että kuukaisulipun hin­ta lask­isi 42 eurosta 38 euroon, vaan siihen, että sil­lä 42 eurol­la saisi parem­paa palvelua. Se lisäisi joukkoli­iken­teen suo­sio­ta enemmän.”

  Edel­lis­es­tä olen harv­inaisen samaa mieltä. Suo­mi on pul­lol­laan sub­ven­toitu­ja ja jopa kokon­aan ilmaisia palvelui­ta, jot­ka eivät huonon laatun­sa (ja/tai käyt­tökelpoisuuten­sa) vuok­si kel­paa juuri kenellekään. Ns. ilmainenkaan ei ole koskaan ilmainen edes palvelun vas­taan­ot­ta­jalle. Moni ilmaise­na pidet­ty palvelu mak­saa saavutet­tuun hyö­tyyn näh­den vas­taan­ot­ta­jalleen paljon aikaa ja vaivaa.

  Ylipäätään pidän ilmais­palvelu­ja epäoikeu­den­mukaise­na ja pitkän päälle kestämät­tömänä ratkaisuna. Mielestäni pääsään­nön tulisi aina ja kaikessa olla se, että käyt­täjä mak­saa. Samal­la myöskin löy­tyy motivoitunut taho, joka valvoo saa­mansa palvelun laat­ua. Poikkeuk­se­na edel­liseen pääsään­töön jälleen tapauk­set, jos­sa mak­sukyvyn alen­tu­mi­nen on peruste sille, että joku muu maksaa.

 11. Nim­imerk­ki Tpyy­lu­o­ma oli kir­joit­tanut tänne pitkän kom­mentin, joka kuitenkin juut­tui spam­misuo­dat­timeen. Yritin pelas­taa viestin, mut­ta jotenkin tuhosin sen bit­tien hau­taus­maalle. Jos viesti on tal­lel­la, lähetä se uudestaan.

 12. Sinivihreälle:

  Kyl­lä yhteiskun­ta voi sub­ven­toi­da joukkoli­iken­net­tä muis­takin kuin sosi­aal­i­sista syistä:

  1) Kun vai­h­taa autos­ta bus­si­in, helpot­taa ruuhkaa ja joudut­taa muiden liikku­mista. Vai­h­dok­ses­ta seu­raa ukoista hyö­tyä, joka on ihan legi­t­i­i­mi sub­ven­toin­nin perus­ta. Ei tosin tässä tapauk­ses­sa ole. Bus­sil­la ajamis­es­ta ei syn­ny ulkoista hyö­tyä ver­rat­tuna kotona pysymiseen vaan henkilöau­tos­ta syb­n­tyy ulkoista hait­taa. Tämän ulkois­vaiku­tuk­sen teo­ri­an mukaan on oikein verot­taa autoilua sen sijaan että tuk­isi joukkoliikennettä.

  2) Tiedämme, että jälki­te­ol­lises­sa yhteiskun­nas­sa suuret kaupun­git ovat kil­pailukykyisem­pia kuin pienet eri­lais­ten kri­it­tis­ten mas­so­jen takia. Tähän kil­pailukyky­isyy­teen ei riitä, että ollaan maanti­eteel­lis­es­ti lähel­lä. On voita­va myös liikkua. Tästä tulee mielestäni erään­lainen ulkois­vaiku­tus­pe­ruste joukkoli­iken­teen sub­ven­ti­olle. Se tekee kaupungista “suurem­man”.

 13. Tjaa, späm­mi­fill­teri var­maan tökkäsi JLF-linkki­in, aihet­ta on siel­lä potkit­tu parikin ker­taa kattavasti.

  Lyhyesti, kom­men­toin että mak­sut­to­muus voisi olla mah­dol­lista jos joukkoli­iken­teen menot oli­si­vat pääo­maval­taisia (raide), kos­ka investoin­nit on jo mak­set­tu veroista ja raideli­iken­teessä lisäkus­tan­nus matkus­ta­jamäärän kasvus­ta on pieni. Mut­ta kun meil­lä (ulko­muis­tista) 70% matkoista tehdään bus­sil­la (liityn­tä mukana lukien)…

  Lisäk­si mar­matin, että joukkoli­iken­neo­su­us ei ole mikään itseis­ar­vo, ja matko­jen piden­tymi­nen voi olla hyväkin asia. Näin sik­si että iso työssäkäyn­ti- ja asioin­tialue on monin tavoin hyvä asia.

 14. En nyt oikein uskaltaisi lähteä kil­pasille tun­netun kansan­talousti­eteil­i­jän kanssa ulkois­vaiku­tuk­sista, mut­ta käsit­tääk­seni ulkois­vaiku­tuk­set ovat alt­ti­ita arvos­tuk­sille ja siten ulkois­vaiku­tusten esit­täjän omille arvoille ja painotuksille.

  Oikeas­t­aa aivan hyvin voisi perustel­la yksi­ty­isautoilun tukemista julkisen liiken­teen kus­tan­nuk­sel­la. Pari esimerkkiä.

  1) Yksi­ty­isauto mah­dol­lis­taa ikään­tyvistä suku­lai­sista huole­htimisen. Van­hus­ten mon­i­naiset liikku­mis- ja tavaroiden liikut­tamis­tarpeet pystytään tyy­dyt­tämään kun suku­laisil­la on käytet­tävisään oma auto. Näin menetellen niukko­ja julk­isia palvelui­ta riit­tää parem­min niille, joil­la edel­lä kuvatun kaltaista suku­lais­a­pua ei ole käytettävissä.

  2) Monille helsinkiläisille kehä kol­mosen ulkop­uo­li­nen Suo­mi tun­tuu ole­van vieras, ja jol­lain tavoin yhä vier­aam­mak­si ja vaikeam­min tavoitet­tavak­si muut­tu­va alue. Lisään­tyvä yksi­tyi­au­toilu Helsin­gin ja muun Suomen välil­lä voisi lisätä maan­tun­te­mus­ta, ja sitä kaut­ta lisätä posi­ti­ivista yhteenku­u­lu­vaisu­u­den tun­net­ta eri aluei­den asukkaiden kesken. Yhteiskun­nalle paranev­as­ta yhteishengestä olisi puolestaan paljonkin hyö­tyä, kun ener­giaa ei tarvit­sisi käyt­tää tarpeet­tomaan kisailu­un aluei­den välillä.

 15. Maail­ma on sikäli epätäy­delli­nen, että arvos­tuskysykyk­sille on vielä sijaa. Kun vaikut­taa vain omi­in asioi­hin­sa, saa arvost­taa asi­at kuten­halu­aa, mut­ta yhtei­sis­sä äätök­sis­sä joudu­taan käyt­tämään yhteistä arvot­tamista. Sitä kut­su­taan hal­ven­tavasti politiikaksi. 

  Kumpikaan noista esimerkeistä autoilun puoles­ta ei oikein sovel­lu Län­siväylän aamuruuhkaan.

 16. “Kumpikaan noista esimerkeistä autoilun puoles­ta ei oikein sovel­lu Län­siväylän aamuruuhkaan.”

  Niin. Miten sen nyt ottaa. 

  Voihan olla tosi­aan niin, että Suomes­sa on ihmisiä, jot­ka eivät tarvitse yksi­ty­isau­ton tar­joa­maa liikku­vu­ut­ta. Toisaal­ta kun vai­h­taa bus­sista autoon, on autoaan mah­dol­lista laina­ta autos­ta bus­si­in vai­h­ta­neelle tämän sitä tarvitessa.

  Län­siväylän aamu­ru­uh­ka on ehkä poli­it­tis­es­ti hyväksyt­ty kus­tan­nus siitä, että edel­lisessä viestis­säni maini­tut yksi­ty­isautoilu­un liit­tyvät posi­ti­iviset asi­at on mah­dol­lista saavuttaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.