Mitä tehdään etupihalla?

Asun­to­ra­ken­nusyh­dis­tys ARY jär­jes­ti eilen semi­naa­rin pein­ta­lo­ra­ken­ta­mi­ses­ta. Aika kivo­ja aluei­ta nyt syn­tyy­kin. Kun pyri­tään tii­vii­seen pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­seen, kai­ken huk­ka­ti­lan toi­voi­si pois.

Minä en ymmär­rä, mik­si yhä kaa­voi­te­taan jal­ka­käy­tä­vän ja talon väliin kol­men met­rin hyö­dy­tön etu­pi­ha. Jos minul­la oli­si 250 neliön tont­ti oma­ko­ti­ta­loa var­ten, en miten­kään ilah­tui­si sii­tä, että 30 neliö­tä täs­tä haas­kau­tuu hyö­dyt­tö­mään etu­pi­haan. Nuo etu­pi­hat myös muut­ta­vat kadun tiek­si. Katu on poten­ti­aa­li­nen koh­taus­paik­ka, tien tar­koi­tuk­se­na on vain mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­nen pai­kas­ta toi­seen. Ete­lä-Euroo­pan mais­sa minua ovat ihas­tut­ta­neet nime­no­maan kapeat kadut, jot­ka teke­vät ympä­ris­tös­tä ihmisläheisemmän.

Sel­lai­sen­kin väit­teen olen kuul­lut, että talot siir­re­tään kau­em­mas kadus­ta jon­kin ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön nor­min takia. Jos sel­lai­nen nor­mi todel­la on ole­mas­sa, pois­tet­ta­koon se pikimmiten.

En myös­kään ymmär­rä, mik­si maa­ta haas­ka­taan pyö­rä­tei­hin kort­te­li­ka­duil­la. Jos kadul­la on 30 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus, pyö­räl­lä on PALJON tur­val­li­sem­paa ajaa auto­jen kuin koi­ran­ta­lut­ta­jien seas­sa. Eikö sen­kin maan voi­si siir­tää sin­ne taka­pi­hoil­le? Mie­luum­min voi­tai­siin vaik­ka kor­va­ta ne kadut piha­ka­duil­la, joil­la siis on nopeus­ra­joi­tuk­se­na 20 km/h.

6 vastausta artikkeliin “Mitä tehdään etupihalla?”

  1. Hyvän kysy­myk­sen esi­tät. Toi­saal­ta omal­la asui­na­lu­eel­la­ni Van­taan “Eiras­sa” (kukin nyt esit­tä­köön valis­tu­neen arvion­sa mis­tä alu­ees­ta on kyse) ne muu­ta­mat rivi­ta­loa­sun­not, joil­la ei ole etu­pi­haa, tun­tu­vat joten­kin vai­keil­ta hah­mot­taa. Pitäi­si­kö minun oven edes­sä mene­väl­lä jal­ka­käy­tä­väl­lä siir­tyä hie­man kau­em­mas oves­ta? Miten asuk­kaat uskal­ta­vat pääs­tää lap­sen­sa oves­ta ulos yksin, jos vaik­ka pyö­räi­li­jä sat­tuu tule­maan juu­ri koh­dal­la jal­ka­käy­tä­väl­lä (sii­nä ne todel­la­kin aja­vat eivät­kä 30km/h ajo­tiel­lä)? Toi­saal­ta taas sisään­käyn­ti ilman etu­pi­haa tun­tuu lii­an pal­jaal­ta, kos­ka sen edes­sä ei ole etu­pi­han muo­dos­ta­maa suojavyöhykettä. 

    Samaa miel­tä olen kans­sa­si sii­tä, että uti­li­ta­ris­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta kat­soen etu­pi­ha on täy­sin hyö­dy­tön. Mikään ei ole tur­haut­ta­vam­paa kuin yrit­tää lei­ka­ta nur­mik­koa alu­eel­ta, jos­sa ruo­hon­leik­ku­ria (edes käsi­käyt­töis­tä) ei pys­ty käyt­tä­mään pihan pie­nuu­den takia. Esteet­ti­ses­tä näkö­kul­mas­ta kat­soen asia onkin toi­nen ja tie­ten­kin täs­tä tur­va­ha­kui­suu­den näkökulmasta.

  2. Tuo tur­val­li­suus­nä­kö­koh­ta on hoi­det­ta­vis­sa pie­nil­lä esteil­lä ja talo­suun­nit­te­lul­la. Ihan pie­ni kohol­la ole­va laat­ta (yksi sent­ti) sii­hen oven eteen, esi­mer­kik­si. Hel­sin­ki­läi­sil­lä ker­ros­ta­loa­lueil­la ei tuo­ta etu­pi­haa ole, eikä sie­lä miten­kään päi­vit­täin kan­ne­ta raa­to­ja pois. Kan­nat­taa käy­dä pitem­pään urba­nis­mia har­joit­ta­neis­sa mais­sa kat­so­mas­sa, miten tämä teh­dään. Toki sen voi teh­dä huonostikin.

  3. Sinän­sä hyvä huo­mio pyö­rä­teis­tä kort­te­li­ka­duil­la. Itsel­lä­ni on onni asua päät­ty­vän kadun var­rel­la, jos­sa lii­ken­ne on sii­nä mää­rin rau­hal­lis­ta, että nuo­ri­so pelaa kadul­la säh­lyä (säh­ly­maa­lit kes­kel­lä katua). Tien vie­res­sä kul­kee pyö­rä­tie, mut­ta tus­kin­pa sii­tä kukaan haluai­si luo­pua kos­ka se taas sovel­tuu erin­omai­ses­ti nuo­ri­son pot­ku­lau­tai­luun ja muu­hun sosi­aa­li­seen toi­min­taan ja sen harjoitteluun.

  4. Ode: Etu-Töö­lös­sä asu­nee­na tie­dän, että lap­set ja eten­kin pie­net sel­lai­set kul­ke­vat lähes aina taka­pi­han kaut­ta (las­ten­vau­nut, pyö­rät siel­lä) kadulle. 

    Kohol­la ole­va laat­ta por­tin (tai oven) edes­sä on hyvä idea, mut­ta lume­nau­raus­ko­neet teke­vät laa­tas­ta sel­vää jäl­keä ensim­mäi­se­nä talvena.

  5. Kohol­la ole­va laat­ta por­tin (tai oven) edes­sä on hyvä idea, mut­ta lume­nau­raus­ko­neet teke­vät laa­tas­ta sel­vää jäl­keä ensim­mäi­se­nä talvena. 

  6. Urbaa­neim­mis­sa ja läm­pi­mäm­mis­sä mais­sa ovi auke­aa sisäl­le­päin. Tääl­lä voi­si sen oven tuo­da syven­nyk­seen, rei­lu puo­li met­riä syvä syven­nys jon­ka lat­tia oli­si hie­man kadun pin­taa kor­keam­mal­la riittäisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.