Jätkäsaaresta vähäautoinen

Jätkäsaares­ta tulee toiv­ot­tavas­ta Helsin­gin parhai­ta asuinaluei­ta, ehkä paras. Sen yllä lei­juu kuitenkin paha liiken­nemotin uhka. Tuonne puss­in­perälle on autoli­iken­net­tä vaikea saa­da suju­vak­si. Pysäköin­nin jär­jestämi­nen tuolle alueelle tulee ole­maan myös kohtu­ut­toman kallista.

Entä jos suosit­taisi­in sitä, että Jätkäsaa­reen muut­taa autot­to­mia? Joka toinen helsinkiläi­nen ruokakun­ta on auto­ton, eivätkä ne kai­ki ole edes köy­hiä. Olisi järkevää, että Jätkäsaa­reen, johon auto sopii huonos­ti, valikoi­tu­isi taval­lista enem­män näitä autot­to­mia — kuten muuten on valikoitunut Katajanokallekin.

Valikoin­ti voitaisi­in tehdä yksinker­tais­es­ti. Kun autopaikan rak­en­t­a­mi­nen alueelle mak­saa noin 35 000 euroa kap­pale, pan­naan autoil­i­jat mak­samaan paikat. Se valikoisi Jätkäsaa­reen autot­to­mia ja kar­sisi kol­men auton ruokakun­nat pois.

Olisiko tuol­laisen laskun mak­sat­ta­mi­nen kohtu­ut­toman kallista? Ei se sen kalli­im­mak­si tulisi kuin mak­sat­taa ne samat autopaikat asun­to­jen hin­nois­sa. Kos­ka helsinkiläi­nenkin tarvit­see joskus autoa — minäkin huomen­na — varat­takoon alueelle riit­tävästi paikko­ja City­Car­Clu­bin yhteiskäyttöautoille.

Taisin tuos­sa edel­lä tehdä vähäau­toisen myös Her­ne­saares­ta, jos sen asukaslukua kas­vate­taan roimasti par­il­la tor­ni­talol­la. Jätkäsaa­res­sa tähän on tarvet­ta ilman tornejakin.

6 vastausta artikkeliin “Jätkäsaaresta vähäautoinen”

 1. Toisaal­ta jos on odotet­tavis­sa että autopaikan hin­ta pysyy ennal­laan, tai kuten toden­näköistä jopa nousee, ehdote­tul­la mallil­la pidet­täisi­in lähin­nä köy­hät uudelta alueelta pois­sa. Vähänkään varakkaam­malle nimit­täin tuo 35/70/105 k€ ei sijoituk­se­na ole suuren suuri. Se on sit­ten eri asia, jos em. rahaan ei liity omis­tu­soikeut­ta, vaan raha kerätään jonkin­laise­na “suo­jelu­ra­hana” autonomistajilta.

 2. Päin vas­toin. Nyt pien­i­t­u­loisel­la on mah­dol­lisu­us edes ilman autoa. Toises­sa vai­h­toe­hdos­sa autopaik­ka pakkomyytäisi­in asun­non kanssa, mikä pitää köy­hät yhtä tehokkaasti pois­sa. Enem­mistöl­lä helsinkiläi­sistä ruokakun­nista ei ole autoa, joten ilman autopaikkaa aika moni pär­jää täällä.

 3. Vies­ti­ni ei nyt suo­ranais­es­ti liity aiheeseen, Jätkäsaa­reen (ja mui­hin uusi­in asuinalueisi­in) nyt kuitenkin.

  Nyt kun Helsinki­in raken­netaan lähivu­osi­na huo­mat­ta­va määrä uusia ker­rostalo­ja olisi syytä ottaa myös talo­jen ener­giate­hokku­us eri­tyiseen tarkastelu­un. VTT:n kehit­tämäl­lä MERA-ker­rostalokon­sep­til­la, voidaan vähen­tää ker­rostalon läm­mi­ty­sen­er­gian määrää 70% taval­liseen ker­rostaloon näh­den ja vain 1,7% korkeam­mil­la rakennuskustannuksilla.

  Tutus­tukaa­han näi­hin tietoihin:
  http://passivehouse.vtt.fi/files/mita%20energiatehokkuus%20maksaa.pdf (sivul­ta 10 ->)
  http://passivehouse.vtt.fi/files/passiivitalon%20lammitys.pdf

  Ja muu­ta lisäti­etoa ener­gian­säästö- ja pas­si­iv­i­taloista yleensä:
  http://passivehouse.vtt.fi/materiaalia.html

  Ode­han voisi ottaa tämän asian esille kaupunginvaltuustossa…

 4. “Taisin tuos­sa edel­lä tehdä vähäau­toisen myös Her­ne­saares­ta, jos sen asukaslukua kas­vate­taan roimasti par­il­la tor­ni­talol­la. Jätkäsaa­res­sa tähän on tarvet­ta ilman tornejakin.”

  En tiedä, mut­ta tämä kuu­lostaa pitkälti siltä kun tor­ni­talot oli­si­vat ongelmien lähde. Niin ihmeen­liseltä kuin se kuu­lostaakin, niin ekol­o­gisu­u­den kannal­ta paras asuinalue muis­tut­taa valitet­tavasti hyvin, hyvin paljon Mosko­valaista ker­rostalokol­hoosia, jota myös lähiök­si kutsutaan.

 5. Helsin­gin viher­pipertäjät halu­aisi­vat kaik­ista ran­noista pelkkiä koirankuse­tus­nurt­se­ja. Eteläiset kaupungi­nosat ovat pian enää auto­jen läpikulkualuei­ta, eikä venei­den katoamisen myötä siel­lä ole enää sinne per­in­teis­es­ti ja luon­nol­lis­es­ti kuu­lu­vaa toim­intaa. Huoltoase­mat ja muu toim­inta pois ja nurmea tilalle! Maise­moidaan vain niin maan p‑sti, ettei ihmis­ten kul­je­tus­tarpeille ja palveluille halu­ta jät­tää mitään tilaa. Meri, Helsin­gin oma erä­maa jää enää haaveek­si ja siihen voi pian tutus­tua vain auton ikku­nas­ta kat­se­le­mal­la. Merel­lä ulkoilua ei kan­nuste­ta kaupun­gin tahol­ta lainkaan. Vält­tämät­tömät parkkipaikat on pois­tet­tu nur­mikon tieltä ja esim puu­venei­den ylläpi­to Porkkalas­ta tai Pönt­tövuoren takana käy pien­i­t­u­loisille helsinkiläisille täysin mah­dot­tomak­si. Mut­ta viher­pipertäjät ei olekaan koskaan piitan­neet pien­i­t­u­loi­sista, kun ovat “koko kaupuin­gin ideaaleja”. 

  Helsin­ki muka merikaupun­ki, hah! Veneet joutu­vat talvek­si Porkkalaan ja hyvin on joutanut mer­imuseo ja Suomen Jout­senkin pois täältä kaupunkei­hin, jot­ka per­in­teitä vielä ylläpitävät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.