Jätkäsaaresta vähäautoinen

Jät­kä­saa­res­ta tulee toi­vot­ta­vas­ta Hel­sin­gin par­hai­ta asui­na­luei­ta, ehkä paras. Sen yllä lei­juu kui­ten­kin paha lii­ken­ne­mo­tin uhka. Tuon­ne pus­sin­pe­räl­le on auto­lii­ken­net­tä vai­kea saa­da suju­vak­si. Pysä­köin­nin jär­jes­tä­mi­nen tuol­le alu­eel­le tulee ole­maan myös koh­tuut­to­man kallista.

Entä jos suo­sit­tai­siin sitä, että Jät­kä­saa­reen muut­taa autot­to­mia? Joka toi­nen hel­sin­ki­läi­nen ruo­ka­kun­ta on auto­ton, eivät­kä ne kai­ki ole edes köy­hiä. Oli­si jär­ke­vää, että Jät­kä­saa­reen, johon auto sopii huo­nos­ti, vali­koi­tui­si taval­lis­ta enem­män näi­tä autot­to­mia — kuten muu­ten on vali­koi­tu­nut Katajanokallekin.

Vali­koin­ti voi­tai­siin teh­dä yksin­ker­tai­ses­ti. Kun auto­pai­kan raken­ta­mi­nen alu­eel­le mak­saa noin 35 000 euroa kap­pa­le, pan­naan autoi­li­jat mak­sa­maan pai­kat. Se vali­koi­si Jät­kä­saa­reen autot­to­mia ja kar­si­si kol­men auton ruo­ka­kun­nat pois.

Oli­si­ko tuol­lai­sen las­kun mak­sat­ta­mi­nen koh­tuut­to­man kal­lis­ta? Ei se sen kal­liim­mak­si tuli­si kuin mak­sat­taa ne samat auto­pai­kat asun­to­jen hin­nois­sa. Kos­ka hel­sin­ki­läi­nen­kin tar­vit­see jos­kus autoa — minä­kin huo­men­na — varat­ta­koon alu­eel­le riit­tä­väs­ti paik­ko­ja CityCarClu­bin yhteiskäyttöautoille.

Tai­sin tuos­sa edel­lä teh­dä vähä­au­toi­sen myös Her­ne­saa­res­ta, jos sen asu­kas­lu­kua kas­va­te­taan roi­mas­ti paril­la tor­ni­ta­lol­la. Jät­kä­saa­res­sa tähän on tar­vet­ta ilman tornejakin.

6 vastausta artikkeliin “Jätkäsaaresta vähäautoinen”

 1. Toi­saal­ta jos on odo­tet­ta­vis­sa että auto­pai­kan hin­ta pysyy ennal­laan, tai kuten toden­nä­köis­tä jopa nousee, ehdo­te­tul­la mal­lil­la pidet­täi­siin lähin­nä köy­hät uudel­ta alu­eel­ta pois­sa. Vähän­kään varak­kaam­mal­le nimit­täin tuo 35/70/105 k€ ei sijoi­tuk­se­na ole suu­ren suu­ri. Se on sit­ten eri asia, jos em. rahaan ei lii­ty omis­tusoi­keut­ta, vaan raha kerä­tään jon­kin­lai­se­na “suo­je­lu­ra­ha­na” autonomistajilta.

 2. Päin vas­toin. Nyt pie­ni­tu­loi­sel­la on mah­dol­li­suus edes ilman autoa. Toi­ses­sa vaih­toeh­dos­sa auto­paik­ka pak­ko­myy­täi­siin asun­non kans­sa, mikä pitää köy­hät yhtä tehok­kaas­ti pois­sa. Enem­mis­töl­lä hel­sin­ki­läi­sis­tä ruo­ka­kun­nis­ta ei ole autoa, joten ilman auto­paik­kaa aika moni pär­jää täällä.

 3. Vies­ti­ni ei nyt suo­ra­nai­ses­ti lii­ty aihee­seen, Jät­kä­saa­reen (ja mui­hin uusiin asui­na­luei­siin) nyt kuitenkin.

  Nyt kun Hel­sin­kiin raken­ne­taan lähi­vuo­si­na huo­mat­ta­va mää­rä uusia ker­ros­ta­lo­ja oli­si syy­tä ottaa myös talo­jen ener­gia­te­hok­kuus eri­tyi­seen tar­kas­te­luun. VTT:n kehit­tä­mäl­lä MERA-ker­ros­ta­lo­kon­sep­til­la, voi­daan vähen­tää ker­ros­ta­lon läm­mi­ty­se­ner­gian mää­rää 70% taval­li­seen ker­ros­ta­loon näh­den ja vain 1,7% kor­keam­mil­la rakennuskustannuksilla.

  Tutus­tu­kaa­han näi­hin tietoihin:
  http://passivehouse.vtt.fi/files/mita%20energiatehokkuus%20maksaa.pdf (sivul­ta 10 ->)
  http://passivehouse.vtt.fi/files/passiivitalon%20lammitys.pdf

  Ja muu­ta lisä­tie­toa ener­gian­sääs­tö- ja pas­sii­vi­ta­lois­ta yleensä:
  http://passivehouse.vtt.fi/materiaalia.html

  Ode­han voi­si ottaa tämän asian esil­le kaupunginvaltuustossa…

 4. Tai­sin tuos­sa edel­lä teh­dä vähä­au­toi­sen myös Her­ne­saa­res­ta, jos sen asu­kas­lu­kua kas­va­te­taan roi­mas­ti paril­la tor­ni­ta­lol­la. Jät­kä­saa­res­sa tähän on tar­vet­ta ilman tornejakin.”

  En tie­dä, mut­ta tämä kuu­los­taa pit­käl­ti sil­tä kun tor­ni­ta­lot oli­si­vat ongel­mien läh­de. Niin ihmeen­li­sel­tä kuin se kuu­los­taa­kin, niin eko­lo­gi­suu­den kan­nal­ta paras asui­na­lue muis­tut­taa vali­tet­ta­vas­ti hyvin, hyvin pal­jon Mos­ko­va­lais­ta ker­ros­ta­lo­kol­hoo­sia, jota myös lähiök­si kutsutaan.

 5. Hel­sin­gin viher­pi­per­tä­jät haluai­si­vat kai­kis­ta ran­nois­ta pelk­kiä koi­ran­kuse­tus­nurt­se­ja. Ete­läi­set kau­pun­gin­osat ovat pian enää auto­jen läpi­kul­kua­luei­ta, eikä venei­den katoa­mi­sen myö­tä siel­lä ole enää sin­ne perin­tei­ses­ti ja luon­nol­li­ses­ti kuu­lu­vaa toi­min­taa. Huol­toa­se­mat ja muu toi­min­ta pois ja nur­mea tilal­le! Mai­se­moi­daan vain niin maan p‑sti, ettei ihmis­ten kul­je­tus­tar­peil­le ja pal­ve­luil­le halu­ta jät­tää mitään tilaa. Meri, Hel­sin­gin oma erä­maa jää enää haa­veek­si ja sii­hen voi pian tutus­tua vain auton ikku­nas­ta kat­se­le­mal­la. Merel­lä ulkoi­lua ei kan­nus­te­ta kau­pun­gin tahol­ta lain­kaan. Vält­tä­mät­tö­mät park­ki­pai­kat on pois­tet­tu nur­mi­kon tiel­tä ja esim puu­ve­nei­den yllä­pi­to Pork­ka­las­ta tai Pönt­tö­vuo­ren taka­na käy pie­ni­tu­loi­sil­le hel­sin­ki­läi­sil­le täy­sin mah­dot­to­mak­si. Mut­ta viher­pi­per­tä­jät ei ole­kaan kos­kaan pii­tan­neet pie­ni­tu­loi­sis­ta, kun ovat “koko kau­puin­gin ideaaleja”. 

  Hel­sin­ki muka meri­kau­pun­ki, hah! Veneet jou­tu­vat tal­vek­si Pork­ka­laan ja hyvin on jou­ta­nut meri­museo ja Suo­men Jout­sen­kin pois tääl­tä kau­pun­kei­hin, jot­ka perin­tei­tä vie­lä ylläpitävät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.