STM:n pitäisi nöyrtyä

Helsin­gin Sanomat kir­joit­taa tänään, että nivel­rikot voisi­vat paran­tua, jos poti­las saisi jo reuman alku­vai­heessa kallista biol­o­gista lääket­tä. Lisäk­si kir­joituk­ses­sa puu­tu­tu­aan siihen, että lääkärit määräävät mielu­um­min kallista itse­hoitolääket­tä kuin puol­ta halvem­paa suo­nen sisäistä. 

Tähän jälkim­mäiseen ongel­maan liit­tyy vaka­va jär­jestelmävirhe, joka pitäisi pian kor­ja­ta. Tämä asia painaa min­ua eri­tyis­es­ti sik­si, että olen aikanaan ollut osasyyl­lisenä virheen aikaansaamiseen.

Suomes­sa Kela (=val­tio) mak­saa sairaus­vaku­u­tuk­sen kaut­ta apteekeista haet­ta­vat lääk­keet. Jos lääkkeitä annetaan julk­i­sis­sa sairaalois­sa tai ter­veyskeskuk­sis­sa, sen mak­saa kun­ta. Olin perus­palve­lu­min­is­ter­inä yhdessä Mai­ja Per­hon kanssa sopi­mas­sa tästä jär­jestelystä noin kuusi vuot­ta sit­ten. Sil­loin jako tun­tui luon­te­val­ta, eikä tiedos­sa ollut mitään han­kalaa rajanverotapausta.

Sit­ten tuli­vat nämä biol­o­giset reumalääk­keet. Markki­noil­la kil­pailee lääke, jon­ka poti­las voi itse pistää lihak­seen kuten insuli­inin ja Rem­i­cade-nimi­nen lääke, joka annos­tel­laan suo­nen­sisäis­es­ti, jol­loin toimen­pide tehdään terveyskeskuksessa.

Niin­pä kun­ta mak­saa Rem­i­ca­den käytön ja val­tio nuo apteek­ista saata­vat. Kun kun­ta päät­tää, kumpaa käytetään, on aika luon­nol­lista, että val­in­ta osuu tuo­hon val­tion mak­samaan. Har­mi vain, että se on kak­si ker­taa kalli­impi. Vuo­den hoi­dos­sa hin­taeroa ker­tyy kai noin 10 000 euroa poti­las­ta kohden. Tämä tieto tosin voi olla van­hem­n­tunut, kos­ka lääkkei­den hin­nat muut­tuvat alati.

Tämä ei ole taloudel­lisil­ta vaiku­tuk­sil­taan aivan vähäi­nen asia. Sel­l­aisia reumapoti­lai­ta, joiden oli perustel­tua saa­da noi­ta kalli­ita lääkkeitä, on noin 10 000. Jos hin­taero poti­las­ta kohden on 10 000 euroa, syn­tyy tästä ohjausvirheestä noin sadan miljoo­nan euron ylimääräi­nen lasku. Helsin­gin Sanomien mukaan STM kieltäy­tyy edelleen kor­jaa­mas­ta tätä jär­jestelmävirhet­tä. Tuo jääräpäisyys tulee meille veron­mak­sajille kalliiksi.

Sitäkin olen pitkään ihme­tel­lyt, mik­si tuo­ta taudin pysäyt­tävää lääket­tä annetaan vas­ta, kun tau­ti on eden­nyt riit­tävän pahak­si — nivelet ovat siis jo men­neet pilalle.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä! Niitä voi myös ostaa edullis­es­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

8 vastausta artikkeliin “STM:n pitäisi nöyrtyä”

 1. Nivel­rikko ja ‑reuma ovat kak­si eri sairaut­ta, joten nivel­rikkopoti­laat tuskin paranevat vaik­ka reumalääk­i­tys­tä muutet­taisi­in. Työkun­toisu­u­den palaut­ta­mi­nen puo­lessa vuodessa oikeal­la hoidol­la ei ymmärtääk­seni ole mikään uusi tutkimus­tu­los, joten tämä tieto lie­nee ollut jo min­is­te­ri­aikanasi saatavilla.

  Kir­joituk­sesi ydin on mielestäni siinä, että osa ihmi­sistä uskoo yksilöi­den kykyyn tehdä päätök­siä ja osa on sitä mieltä, että kaik­ki viisaus majailee min­is­ter­iöis­sä. Itse uskon, että min­is­ter­iöis­sä majailee enem­män viisaut­ta kuin keskiver­toih­misel­lä voi empi­iris­es­ti kart­tunut­ta tietout­ta joitain yksit­täisiä asioi­ta luku­unot­ta­mat­ta olla. Samal­la ker­ta toisen­sa jälken on kuitenkin ilmen­nyt, että tätä viisaut­ta käytetään min­is­ter­iöis­sä niin, että taloudel­lisel­la ohjauk­sel­la pyritään ohjaa­maan markki­noiden toim­intaa. Sosial­is­min virheistä ei aina olla valmi­ita oppi­maan — vieläkään.

  Kaikkein käsit­tämät­tömim­mil­lään tämä ohjaami­nen on Suomen lääke­markki­noil­la. Kun peri­aat­teessa mil­lään muul­la toimi­alal­la ei val­tio ohjaa kysyn­tää ja tar­jon­taa, joku ihmeen viisaus on pesiy­tynyt niihin virkamiehi­in, jot­ka päät­tävät lääke­markki­noiden toimin­nas­ta Suomes­sa. Koke­mus­peräis­es­ti olen oppin­ut, että kun ihmi­nen uskoo vapaiden markki­noiden toim­intaan muil­la kuin oma­l­la erikoisalal­laan, ollaan luo­mas­sa toim­i­ma­ton­ta järjestelmää.

  Lääkealan kus­tan­nuk­sia ei voi ver­tail­la eri maid­en kesken. Paras, joskin vaikeasti toteutet­ta­va, menetelmä olisi laskea kaikille päätök­sille vai­h­toe­htoiskus­tan­nus. Onko esimerkik­si apteekkiverkon ylläpitämi­nen koko maas­sa kus­tan­nuk­si­in näh­den tavoiteltavaa? Onko järkevää ylläpitää ter­veyskeskus­lääkärei­den osaamis­listal­la reuma­sairauk­sien hoito? Lista on loputon.

 2. ter­vey­den­huol­los­sa ei ole mitään markki­na­t­alout­ta, kos­ka asi­akas ei mak­sa laskua, vaan sen mak­saa kun­ta tai Kela.. Sik­si asi­akkaan kan­nat­taa halu­ta kaikkea. Sik­si se on ja tulee aina ole­maan hallinnol­lis­ten päätösten alainen. Jos verovaroin kus­tan­net­taisi­in kuukausiko­rt­ti Stock­man­nin tavarat­aloon, var­maan sil­loinkin vähän kon­trol­loitaisi­in, mitä sieltä ulos kannetaan. 

  Tässä on kuitenkin julkisen talouden sisäi­nen markki­navirhe, jota yritin tuos­sa puheen­vurossani selostaa.

 3. Tässä voi vain miet­tiä kuin­ka kalli­ik­si tämä ns. säästö tulee val­ti­olle. Halvem­matkin lääk­keet mak­sa­vat ja tähän lisäk­si tulee huonom­man hoito­vas­teen vuok­si ei vain kun­touk­sen hin­ta, vaan työkyvyt­tömyy­seläk­keen kus­tan­nuk­set (esim 10–20 vuot­ta), menet­ty työ­panos ja poti­laan huonom­pi elämänlaatu.

  Muutenkin tah­do­taan ain­oas­taan tui­jot­taa lääkepaketin hin­taa, eikä pystytä laske­maan lääke­hoidol­la säästyviä sum­mia. Tietenkin jois­sakin lääkkeis­sä on “yli­hin­taa”, mut­ta melkein voisi väit­tää, että kehit­tyneel­lä lääke­hoidol­la on voitu hidas­taa huo­mat­tavasti ter­vey­den­huol­lon kokon­aiskus­tan­nusten nousua.

 4. Ymmärsin kyl­lä kri­ti­ikkisi kohteen, mut­ta tarkoituk­se­nani oli kri­ti­soi­da ongel­man ydin­tä, mut­ta ilmeisen huonos­ti minäkin kir­joitin. Ydin on siinä, että ter­vey­den­huolto on täysin hallinnol­lis­ten päätösten alainen. 

  Mainit­se­masi Stock­mann on hyvä esimerk­ki; nos­te­taan veroaste 100%:iin ja annetaan kaikille Stock­man­nin kort­ti (tiet­ty se edel­lyt­tää muiden kaup­po­jen sulkemista, kos­ka muuten ei voi­da vah­tia mitä Stokkalta kan­netaan ulos). Itseasi­as­sa käyt­tämäsi ver­taushan on lois­ta­va ellei nerokas! 

  Kuin­ka moni suo­ma­lainen olisi halukas hoita­maan ostok­sen­sa val­tion anta­mal­la Stock­mann-kor­tilla anne­tu­ista toimip­is­teistä virkami­esten sopimil­la hin­noil­la ja tar­jon­nal­la? JUURI SE suo­ma­laises­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa mättää.

  Julkisel­la taloudel­la on mainit­se­mas­sasi esimerkissä todel­lakin virhe, mut­ta se on kokon­aisu­u­den kannal­ta pien­imerk­i­tyk­s­eni­nen, kos­ka suurem­pi ongel­ma on itse raken­nel­ma. Ei kukaan voi hal­li­ta ter­vey­den­huoltoa niin hyvin, että sitä voitaisi­in ohja­ta hallinnollisesti.

 5. Markus, nykyisenkaltaista ter­vey­den­huoltoa ohjataan hallinnol­lis­es­ti, on se sit­ten yksi­ty­istä tai julk­ista. Näin sik­si että julkisen ter­vey­den­huol­lon ain­oa todel­li­nen vai­h­toe­hto on yksi­tyi­nen vaku­u­tus. Eli joko virkamies tai vaku­u­tus­tarkas­ta­ja riitelee lääkärin kanssa siitä mikä on tarpeel­lista hoitoa.

 6. teme, hyvä huomio. Koitin kiin­nit­tää huomion laa­jem­malle kuin pelkkään kli­iniseen hoitotyöhön.

  Ensik­si, val­tio myön­tää lääkepaten­tit. Paten­tit eivät ole mitään pyhiä sakra­ment­te­ja, vaan poli­it­tisia kan­nan­ot­to­ja. Samal­la taval­la päätetään tek­i­jänoikeuk­sista ja liike­salaisuuk­sista. Ne ovat asioi­ta, joi­hin ei ole yhtä oikeaa totuutta.

  Toisek­si, val­tio päät­tää kor­vat­tavu­ud­es­ta, tukkuhin­noista ja lääk­keen myyn­tilu­vas­ta (EU-aika ei tuonut merkit­täviä muu­tok­sia). Mis­sä muus­sa palvelun­tuotan­nos­sa tapah­tuu vastaava?

  Kol­man­nek­si, val­tio on myön­tynyt kah­den (nyt kol­men) jake­li­jan duop­o­li­in — mil­lä muul­la toimi­alal­la on vas­taa­va hyväksytty?

  Neljän­nek­si, val­tio rajoit­taa lääke­myyn­tiä lähin­nä Alkoon ver­rat­tavis­sa olevil­la menetelmil­lä. Val­tio siis päät­tää läh­es­tulkoon apteekkiko­htais­es­ti katemar­gin­aalin, ja myön­tää osalle nau­ret­tavia iki­aikaisia nautintaoikeuksia.

  Viiden­nek­si, julkisen ter­vey­den­huol­lon lin­javalin­nat tehdään virkamies­lähtöis­es­ti. Ter­veyskeskus ja väestö­vas­tu­u­toimin­not ovat syn­tyneet virkami­esten intu­itios­ta — eivät markki­noiden kysynnästä.

  Vas­taavia esimerkke­jä löy­tyy vaik­ka kuin­ka paljon, mut­ta kos­ka se virkamieskun­ta, kuka nykymenetelmöstä hyö­tyy pystyy pak­en­e­maan sel­l­aisen jar­gonin taakse, ettei kukaan täysjärki­nen jak­sa alkaa tap­pele­maan muu­tok­sen puoles­ta, olemme pakotet­tu­ja täl­laisi­in jär­jet­tömyyk­si­in, joista Osmo alku­peräisessä kir­joituk­ses­saan ker­toi. Kuten jo totesin, ongel­man ydin on rak­en­teessa, ei sen itseo­h­jau­tu­vu­u­den puutteessa.

 7. Markuk­selle ja Juhalle tiedok­si, että ennen lääkkeitä täy­ty­isi luop­ua kaik­ista luon­not­tomista ainek­sista, jot­ka voivat aiheut­taa tule­hdus­ta elim­istöön. Entisenä migreenipoti­laana (ikinä en estolääkkeitä ostanut, vaik­ka ne 4 ker­taa mulle määrät­ti­in jo, voin ker­toa, että migreeni johtuu lisäaineista, mut­ta lop­putek­stistä saa jokainen tehdä omat johtopäätök­set — tässä sel­l­aista, mikä löy­tyy myös mun kirjahyllystä:

  “Min­ul­la on joitakin tieteel­lisiä julka­isu­ja Paavon kanssa, ja joskus hän on main­in­nut min­unkin nimeni luen­nos­saan. Kävimme usein samoissa kok­ouk­sis­sa ja kon­gres­seis­sa. Yhteistyö ajau­tui kri­isi­in, kun Paa­vo julisti johta­mani työryh­män kir­joit­ta­man neu­rolo­gian oppikir­jan pan­naan niin pitkäk­si ajak­si kuin hän olisi alan pro­fes­so­ri­na yliopis­tossaan. Tosin yhteistyö kangerteli jo aiem­min kun sil­loin vielä Turus­sa työsken­televät Paa­vo ja Urpo halu­si­vat saa­da nähtäväk­seen lab­o­ra­to­ri­oni uusimpia tieteel­lisiä tulok­sia ja julka­isi­vat ne saman tien omis­sa nimis­sään. Paa­vo pyysi menet­te­lyään anteek­si barceloon­alaisel­la puis­ton­penkil­lä, kun sitä pon­nekkaasti vaadin, mut­ta Urpo vas­tasi kiukkuis­es­ti: “Sama­han se on, kuka ne julkaisee.”

  Pätkä on Jor­ma Palon kir­jas­ta Oravasyndrooma:
  http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/author&id=301

  Taus­ta­ti­eto­ja vähän, tässä:

  Rinne
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Urpo_Rinne

  Riekki­nen:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Riekkinen

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Jorma_Palo

  Evoluu­tioko teoriaa:
  http://yliopistolehti.helsinki.fi/1996_14/ylrost.htm

  MOT — ohjel­mas­sa 02.10.2000:
  http://www.yle.fi/mot/021000/kasis.htm

  Punaises­sa langassa:
  http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=74&t=486&a=2860

  Kir­jat:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Jorma_Palo#Kirjoja

  Kir­ja Neurologia
  http://www.booky.fi/book.php?book_id=9789510210536

  http://worldcat.org/isbn/9510127426

  kir­jas­tossa:
  http://www.helmet.fi/search*fin/i?SEARCH=9510127426

  Medikalisaa­tio tekee meistä kaik­ista sairaita:

  ”Asi­a­han on perin yksinker­tainen. Aivo­jen vasem­mas­sa lohkos­sa on jär­ki ja oike­as­sa tun­teet. Kri­i­sis­sä oikea puoli aktivoituu (tun­teet). Jär­ki ja loogi­nen ajat­telu väistyy tilapäis­es­ti, kun tieto hukkuu tun­nemyrskyn alle. Tähän saumaan markki­namiehet iskevät tietois­es­ti. Ihmis­ten ahdis­tus­ta käytetään häikäilemät­tä hyväksi.”

  http://orton.navigo.fi/html/orton/www.invalidisaatio.fi /verkkolehti/alasivu3aed.html?cd=21075&doc=21188&bigcd=21074

  Glu­tami­ini­hap­poa on einek­sis­sä, vaik­ka se on lääket­tä hapot­tomaan mahaan, Hypochylin- nimistä valmis­tet­ta apteekissa. Mut­ta mik­si sapuskas­sa??? Niistä mun migreeni tuli, eikä tule muus­ta. Mut­ta enem­mistö migreenipoti­laista saa sen estolääk­i­tyk­sen, kun eivät tiedä asi­as­ta eikä edes lääkärit ker­ro. Mik­si tuo kir­ja Neu­rolo­gia jou­tui pannaan?

  Seu­raavas­sa lainat­tu lause tuos­ta oppikir­jas­ta, vuodelta 1996:

  Neu­rolo­gia, kir­joit­tanut Palo, Joke­lainen, Kaste,Teräväinen, Wal­ti­mo. Sivul­la 180 lukee:

  “Kemi­al­lisi­in aineisi­in tai niiden poisjät­töön liit­tyvä päänsärky:

  Pään­särkyä aiheut­tavia ainei­ta ovat alkoholi,
  angi­na pec­torisksen hoitoon käytet­ty nitroglyseriini,
  lihan punavärin säi­lyt­tämiseen käytet­ty nitriitti,
  säilön­täaineena käytet­ty natriumglutamaatti,
  lyijybensiini
  ja hiilite­trak­lori­di… jne.”

  E621 sisältää maha­hap­po­ja lisäävää lääkeainet­ta, glutamiinihappoa:
  http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humspc/1/123691.shtml

  Tosin eihän se E621 ole säilön­täainet­ta, vaan ihan turhaa aro­mia vahvis­tavaa ainet­ta. Kan­nat­taa kokeil­la, miten sen poisjät­tämi­nen vaikut­taa reumaan. Sairaalas­sa lisäainee­ton­ta ruokaa ei voi saa­da ollenkaan ja niin­pä moni sairas­tuu siel­lä lisää. Rem­i­ca­den ym lääkkei­den hin­nal­la voisi saa­da parem­paa ruokaa sairaalaan, mut­ta miten sitä voisi saa­da esimerkik­si opiske­li­ja, joka sairas­tuu kouluruoasta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.