STM:n pitäisi nöyrtyä

Hel­sin­gin Sano­mat kir­joit­taa tänään, että nivel­ri­kot voi­si­vat paran­tua, jos poti­las sai­si jo reu­man alku­vai­hees­sa kal­lis­ta bio­lo­gis­ta lää­ket­tä. Lisäk­si kir­joi­tuk­ses­sa puu­tu­tu­aan sii­hen, että lää­kä­rit mää­rää­vät mie­luum­min kal­lis­ta itse­hoi­to­lää­ket­tä kuin puol­ta hal­vem­paa suo­nen sisäistä. 

Tähän jäl­kim­mäi­seen ongel­maan liit­tyy vaka­va jär­jes­tel­mä­vir­he, joka pitäi­si pian kor­ja­ta. Tämä asia pai­naa minua eri­tyi­ses­ti sik­si, että olen aika­naan ollut osa­syyl­li­se­nä vir­heen aikaansaamiseen.

Suo­mes­sa Kela (=val­tio) mak­saa sai­raus­va­kuu­tuk­sen kaut­ta aptee­keis­ta haet­ta­vat lääk­keet. Jos lääk­kei­tä anne­taan jul­ki­sis­sa sai­raa­lois­sa tai ter­veys­kes­kuk­sis­sa, sen mak­saa kun­ta. Olin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä yhdes­sä Mai­ja Per­hon kans­sa sopi­mas­sa täs­tä jär­jes­te­lys­tä noin kuusi vuot­ta sit­ten. Sil­loin jako tun­tui luon­te­val­ta, eikä tie­dos­sa ollut mitään han­ka­laa rajanverotapausta.

Sit­ten tuli­vat nämä bio­lo­gi­set reu­ma­lääk­keet. Mark­ki­noil­la kil­pai­lee lää­ke, jon­ka poti­las voi itse pis­tää lihak­seen kuten insu­lii­nin ja Remica­de-nimi­nen lää­ke, joka annos­tel­laan suo­nen­si­säi­ses­ti, jol­loin toi­men­pi­de teh­dään terveyskeskuksessa.

Niin­pä kun­ta mak­saa Remica­den käy­tön ja val­tio nuo aptee­kis­ta saa­ta­vat. Kun kun­ta päät­tää, kum­paa käy­te­tään, on aika luon­nol­lis­ta, että valin­ta osuu tuo­hon val­tion mak­sa­maan. Har­mi vain, että se on kak­si ker­taa kal­liim­pi. Vuo­den hoi­dos­sa hin­tae­roa ker­tyy kai noin 10 000 euroa poti­las­ta koh­den. Tämä tie­to tosin voi olla van­hemn­tu­nut, kos­ka lääk­kei­den hin­nat muut­tu­vat alati.

Tämä ei ole talou­del­li­sil­ta vai­ku­tuk­sil­taan aivan vähäi­nen asia. Sel­lai­sia reu­ma­po­ti­lai­ta, joi­den oli perus­tel­tua saa­da noi­ta kal­lii­ta lääk­kei­tä, on noin 10 000. Jos hin­tae­ro poti­las­ta koh­den on 10 000 euroa, syn­tyy täs­tä ohjaus­vir­hees­tä noin sadan mil­joo­nan euron yli­mää­räi­nen las­ku. Hel­sin­gin Sano­mien mukaan STM kiel­täy­tyy edel­leen kor­jaa­mas­ta tätä jär­jes­tel­mä­vir­het­tä. Tuo jää­rä­päi­syys tulee meil­le veron­mak­sa­jil­le kalliiksi.

Sitä­kin olen pit­kään ihme­tel­lyt, mik­si tuo­ta tau­din pysäyt­tä­vää lää­ket­tä anne­taan vas­ta, kun tau­ti on eden­nyt riit­tä­vän pahak­si — nive­let ovat siis jo men­neet pilalle.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni täs­tä! Nii­tä voi myös ostaa edul­li­ses­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

8 vastausta artikkeliin “STM:n pitäisi nöyrtyä”

 1. Nivel­rik­ko ja ‑reu­ma ovat kak­si eri sai­raut­ta, joten nivel­rik­ko­po­ti­laat tus­kin para­ne­vat vaik­ka reu­ma­lää­ki­tys­tä muu­tet­tai­siin. Työ­kun­toi­suu­den palaut­ta­mi­nen puo­les­sa vuo­des­sa oikeal­la hoi­dol­la ei ymmär­tääk­se­ni ole mikään uusi tut­ki­mus­tu­los, joten tämä tie­to lie­nee ollut jo minis­te­riai­ka­na­si saatavilla.

  Kir­joi­tuk­se­si ydin on mie­les­tä­ni sii­nä, että osa ihmi­sis­tä uskoo yksi­löi­den kykyyn teh­dä pää­tök­siä ja osa on sitä miel­tä, että kaik­ki vii­saus majai­lee minis­te­riöis­sä. Itse uskon, että minis­te­riöis­sä majai­lee enem­män vii­saut­ta kuin kes­ki­ver­toih­mi­sel­lä voi empii­ri­ses­ti kart­tu­nut­ta tie­tout­ta joi­tain yksit­täi­siä asioi­ta lukuu­not­ta­mat­ta olla. Samal­la ker­ta toi­sen­sa jäl­ken on kui­ten­kin ilmen­nyt, että tätä vii­saut­ta käy­te­tään minis­te­riöis­sä niin, että talou­del­li­sel­la ohjauk­sel­la pyri­tään ohjaa­maan mark­ki­noi­den toi­min­taa. Sosia­lis­min vir­heis­tä ei aina olla val­mii­ta oppi­maan — vieläkään.

  Kaik­kein käsit­tä­mät­tö­mim­mil­lään tämä ohjaa­mi­nen on Suo­men lää­ke­mark­ki­noil­la. Kun peri­aat­tees­sa mil­lään muul­la toi­mia­lal­la ei val­tio ohjaa kysyn­tää ja tar­jon­taa, joku ihmeen vii­saus on pesiy­ty­nyt nii­hin vir­ka­mie­hiin, jot­ka päät­tä­vät lää­ke­mark­ki­noi­den toi­min­nas­ta Suo­mes­sa. Koke­mus­pe­räi­ses­ti olen oppi­nut, että kun ihmi­nen uskoo vapai­den mark­ki­noi­den toi­min­taan muil­la kuin omal­la eri­koi­sa­lal­laan, ollaan luo­mas­sa toi­mi­ma­ton­ta järjestelmää.

  Lää­kea­lan kus­tan­nuk­sia ei voi ver­tail­la eri mai­den kes­ken. Paras, jos­kin vai­keas­ti toteu­tet­ta­va, mene­tel­mä oli­si las­kea kai­kil­le pää­tök­sil­le vaih­toeh­tois­kus­tan­nus. Onko esi­mer­kik­si apteek­ki­ver­kon yllä­pi­tä­mi­nen koko maas­sa kus­tan­nuk­siin näh­den tavoi­tel­ta­vaa? Onko jär­ke­vää yllä­pi­tää ter­veys­kes­kus­lää­kä­rei­den osaa­mis­lis­tal­la reu­ma­sai­rauk­sien hoi­to? Lis­ta on loputon.

 2. ter­vey­den­huol­los­sa ei ole mitään mark­ki­na­ta­lout­ta, kos­ka asia­kas ei mak­sa las­kua, vaan sen mak­saa kun­ta tai Kela.. Sik­si asiak­kaan kan­nat­taa halu­ta kaik­kea. Sik­si se on ja tulee aina ole­maan hal­lin­nol­lis­ten pää­tös­ten alai­nen. Jos vero­va­roin kus­tan­net­tai­siin kuu­kausi­kort­ti Stock­man­nin tava­ra­ta­loon, var­maan sil­loin­kin vähän kont­rol­loi­tai­siin, mitä siel­tä ulos kannetaan. 

  Täs­sä on kui­ten­kin jul­ki­sen talou­den sisäi­nen mark­ki­na­vir­he, jota yri­tin tuos­sa puheen­vu­ros­sa­ni selostaa.

 3. Täs­sä voi vain miet­tiä kuin­ka kal­liik­si tämä ns. sääs­tö tulee val­tiol­le. Hal­vem­mat­kin lääk­keet mak­sa­vat ja tähän lisäk­si tulee huo­nom­man hoi­to­vas­teen vuok­si ei vain kun­touk­sen hin­ta, vaan työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keen kus­tan­nuk­set (esim 10–20 vuot­ta), menet­ty työ­pa­nos ja poti­laan huo­nom­pi elämänlaatu.

  Muu­ten­kin tah­do­taan ainoas­taan tui­jot­taa lää­ke­pa­ke­tin hin­taa, eikä pys­ty­tä las­ke­maan lää­ke­hoi­dol­la sääs­ty­viä sum­mia. Tie­ten­kin jois­sa­kin lääk­keis­sä on “yli­hin­taa”, mut­ta mel­kein voi­si väit­tää, että kehit­ty­neel­lä lää­ke­hoi­dol­la on voi­tu hidas­taa huo­mat­ta­vas­ti ter­vey­den­huol­lon koko­nais­kus­tan­nus­ten nousua.

 4. Ymmär­sin kyl­lä kri­tiik­ki­si koh­teen, mut­ta tar­koi­tuk­se­na­ni oli kri­ti­soi­da ongel­man ydin­tä, mut­ta ilmei­sen huo­nos­ti minä­kin kir­joi­tin. Ydin on sii­nä, että ter­vey­den­huol­to on täy­sin hal­lin­nol­lis­ten pää­tös­ten alainen. 

  Mai­nit­se­ma­si Stock­mann on hyvä esi­merk­ki; nos­te­taan veroas­te 100%:iin ja anne­taan kai­kil­le Stock­man­nin kort­ti (tiet­ty se edel­lyt­tää mui­den kaup­po­jen sul­ke­mis­ta, kos­ka muu­ten ei voi­da vah­tia mitä Stok­kal­ta kan­ne­taan ulos). Itsea­sias­sa käyt­tä­mä­si ver­taus­han on lois­ta­va ellei nerokas! 

  Kuin­ka moni suo­ma­lai­nen oli­si halu­kas hoi­ta­maan ostok­sen­sa val­tion anta­mal­la Stock­mann-kor­til­la anne­tuis­ta toi­mi­pis­teis­tä vir­ka­mies­ten sopi­mil­la hin­noil­la ja tar­jon­nal­la? JUURI SE suo­ma­lai­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa mättää.

  Jul­ki­sel­la talou­del­la on mai­nit­se­mas­sa­si esi­mer­kis­sä todel­la­kin vir­he, mut­ta se on koko­nai­suu­den kan­nal­ta pie­ni­mer­ki­tyk­se­ni­nen, kos­ka suu­rem­pi ongel­ma on itse raken­nel­ma. Ei kukaan voi hal­li­ta ter­vey­den­huol­toa niin hyvin, että sitä voi­tai­siin ohja­ta hallinnollisesti.

 5. Mar­kus, nykyi­sen­kal­tais­ta ter­vey­den­huol­toa ohja­taan hal­lin­nol­li­ses­ti, on se sit­ten yksi­tyis­tä tai jul­kis­ta. Näin sik­si että jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ainoa todel­li­nen vaih­toeh­to on yksi­tyi­nen vakuu­tus. Eli joko vir­ka­mies tai vakuu­tus­tar­kas­ta­ja rii­te­lee lää­kä­rin kans­sa sii­tä mikä on tar­peel­lis­ta hoitoa.

 6. teme, hyvä huo­mio. Koi­tin kiin­nit­tää huo­mion laa­jem­mal­le kuin pelk­kään klii­ni­seen hoitotyöhön.

  Ensik­si, val­tio myön­tää lää­ke­pa­ten­tit. Paten­tit eivät ole mitään pyhiä sakra­ment­te­ja, vaan poliit­ti­sia kan­nan­ot­to­ja. Samal­la taval­la pää­te­tään teki­jä­noi­keuk­sis­ta ja lii­ke­sa­lai­suuk­sis­ta. Ne ovat asioi­ta, joi­hin ei ole yhtä oike­aa totuutta.

  Toi­sek­si, val­tio päät­tää kor­vat­ta­vuu­des­ta, tuk­ku­hin­nois­ta ja lääk­keen myyn­ti­lu­vas­ta (EU-aika ei tuo­nut mer­kit­tä­viä muu­tok­sia). Mis­sä muus­sa pal­ve­lun­tuo­tan­nos­sa tapah­tuu vastaava?

  Kol­man­nek­si, val­tio on myön­ty­nyt kah­den (nyt kol­men) jake­li­jan duo­po­liin — mil­lä muul­la toi­mia­lal­la on vas­taa­va hyväksytty?

  Nel­jän­nek­si, val­tio rajoit­taa lää­ke­myyn­tiä lähin­nä Alkoon ver­rat­ta­vis­sa ole­vil­la mene­tel­mil­lä. Val­tio siis päät­tää lähes­tul­koon apteek­ki­koh­tai­ses­ti kate­mar­gi­naa­lin, ja myön­tää osal­le nau­ret­ta­via ikiai­kai­sia nautintaoikeuksia.

  Vii­den­nek­si, jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon lin­ja­va­lin­nat teh­dään vir­ka­mies­läh­töi­ses­ti. Ter­veys­kes­kus ja väes­tö­vas­tuu­toi­min­not ovat syn­ty­neet vir­ka­mies­ten intui­tios­ta — eivät mark­ki­noi­den kysynnästä.

  Vas­taa­via esi­merk­ke­jä löy­tyy vaik­ka kuin­ka pal­jon, mut­ta kos­ka se vir­ka­mies­kun­ta, kuka nyky­me­ne­tel­mös­tä hyö­tyy pys­tyy pake­ne­maan sel­lai­sen jar­go­nin taak­se, ettei kukaan täys­jär­ki­nen jak­sa alkaa tap­pe­le­maan muu­tok­sen puo­les­ta, olem­me pako­tet­tu­ja täl­lai­siin jär­jet­tö­myyk­siin, jois­ta Osmo alku­pe­räi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­saan ker­toi. Kuten jo tote­sin, ongel­man ydin on raken­tees­sa, ei sen itseoh­jau­tu­vuu­den puutteessa.

 7. Mar­kuk­sel­le ja Juhal­le tie­dok­si, että ennen lääk­kei­tä täy­tyi­si luo­pua kai­kis­ta luonn­ot­to­mis­ta ainek­sis­ta, jot­ka voi­vat aiheut­taa tuleh­dus­ta eli­mis­töön. Enti­se­nä migree­ni­po­ti­laa­na (iki­nä en esto­lääk­kei­tä osta­nut, vaik­ka ne 4 ker­taa mul­le mää­rät­tiin jo, voin ker­toa, että migree­ni joh­tuu lisä­ai­neis­ta, mut­ta lop­pu­teks­tis­tä saa jokai­nen teh­dä omat joh­to­pää­tök­set — täs­sä sel­lais­ta, mikä löy­tyy myös mun kirjahyllystä:

  Minul­la on joi­ta­kin tie­teel­li­siä jul­kai­su­ja Paa­von kans­sa, ja jos­kus hän on mai­nin­nut minun­kin nime­ni luen­nos­saan. Kävim­me usein samois­sa kokouk­sis­sa ja kongres­seis­sa. Yhteis­työ ajau­tui krii­siin, kun Paa­vo julis­ti joh­ta­ma­ni työ­ryh­män kir­joit­ta­man neu­ro­lo­gian oppi­kir­jan pan­naan niin pit­käk­si ajak­si kuin hän oli­si alan pro­fes­so­ri­na yli­opis­tos­saan. Tosin yhteis­työ kan­ger­te­li jo aiem­min kun sil­loin vie­lä Turus­sa työs­ken­te­le­vät Paa­vo ja Urpo halusi­vat saa­da näh­tä­väk­seen labo­ra­to­rio­ni uusim­pia tie­teel­li­siä tulok­sia ja jul­kai­si­vat ne saman tien omis­sa nimis­sään. Paa­vo pyy­si menet­te­ly­ään anteek­si barce­loo­na­lai­sel­la puis­ton­pen­kil­lä, kun sitä pon­nek­kaas­ti vaa­din, mut­ta Urpo vas­ta­si kiuk­kui­ses­ti: “Sama­han se on, kuka ne julkaisee.”

  Pät­kä on Jor­ma Palon kir­jas­ta Oravasyndrooma:
  http://www.wsoy.fi/index.jsp?c=/author&id=301

  Taus­ta­tie­to­ja vähän, tässä:

  Rin­ne
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Urpo_Rinne

  Riek­ki­nen:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_Riekkinen

  http://fi.wikipedia.org/wiki/Jorma_Palo

  Evo­luu­tio­ko teoriaa:
  http://yliopistolehti.helsinki.fi/1996_14/ylrost.htm

  MOT — ohjel­mas­sa 02.10.2000:
  http://www.yle.fi/mot/021000/kasis.htm

  Punai­ses­sa langassa:
  http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=74&t=486&a=2860

  Kir­jat:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Jorma_Palo#Kirjoja

  Kir­ja Neurologia
  http://www.booky.fi/book.php?book_id=9789510210536

  http://worldcat.org/isbn/9510127426

  kir­jas­tos­sa:
  http://www.helmet.fi/search*fin/i?SEARCH=9510127426

  Medi­ka­li­saa­tio tekee meis­tä kai­kis­ta sairaita:

  ”Asia­han on perin yksin­ker­tai­nen. Aivo­jen vasem­mas­sa loh­kos­sa on jär­ki ja oikeas­sa tun­teet. Krii­sis­sä oikea puo­li akti­voi­tuu (tun­teet). Jär­ki ja loo­gi­nen ajat­te­lu väis­tyy tila­päi­ses­ti, kun tie­to huk­kuu tun­ne­myrs­kyn alle. Tähän sau­maan mark­ki­na­mie­het iske­vät tie­toi­ses­ti. Ihmis­ten ahdis­tus­ta käy­te­tään häi­käi­le­mät­tä hyväksi.”

  http://orton.navigo.fi/html/orton/www.invalidisaatio.fi /verkkolehti/alasivu3aed.html?cd=21075&doc=21188&bigcd=21074

  Glu­ta­mii­ni­hap­poa on einek­sis­sä, vaik­ka se on lää­ket­tä hapot­to­maan mahaan, Hypoc­hy­lin- nimis­tä val­mis­tet­ta aptee­kis­sa. Mut­ta mik­si sapus­kas­sa??? Niis­tä mun migree­ni tuli, eikä tule muus­ta. Mut­ta enem­mis­tö migree­ni­po­ti­lais­ta saa sen esto­lää­ki­tyk­sen, kun eivät tie­dä asias­ta eikä edes lää­kä­rit ker­ro. Mik­si tuo kir­ja Neu­ro­lo­gia jou­tui pannaan?

  Seu­raa­vas­sa lai­nat­tu lause tuos­ta oppi­kir­jas­ta, vuo­del­ta 1996:

  Neu­ro­lo­gia, kir­joit­ta­nut Palo, Joke­lai­nen, Kaste,Teräväinen, Wal­ti­mo. Sivul­la 180 lukee:

  Kemial­li­siin ainei­siin tai nii­den pois­jät­töön liit­ty­vä päänsärky:

  Pään­sär­kyä aiheut­ta­via ainei­ta ovat alkoholi,
  angi­na pec­to­risk­sen hoi­toon käy­tet­ty nitroglyseriini,
  lihan puna­vä­rin säi­lyt­tä­mi­seen käy­tet­ty nitriitti,
  säi­lön­tä­ai­nee­na käy­tet­ty natriumglutamaatti,
  lyijybensiini
  ja hii­li­tet­raklo­ri­di… jne.”

  E621 sisäl­tää maha­hap­po­ja lisää­vää lää­ke­ai­net­ta, glutamiinihappoa:
  http://spc.nam.fi/indox/nam/html/nam/humspc/1/123691.shtml

  Tosin eihän se E621 ole säi­lön­tä­ai­net­ta, vaan ihan tur­haa aro­mia vah­vis­ta­vaa ainet­ta. Kan­nat­taa kokeil­la, miten sen pois­jät­tä­mi­nen vai­kut­taa reu­maan. Sai­raa­las­sa lisä­ai­nee­ton­ta ruo­kaa ei voi saa­da ollen­kaan ja niin­pä moni sai­ras­tuu siel­lä lisää. Remica­den ym lääk­kei­den hin­nal­la voi­si saa­da parem­paa ruo­kaa sai­raa­laan, mut­ta miten sitä voi­si saa­da esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja, joka sai­ras­tuu kouluruoasta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.