Hernesaareen pari kunnon tornia?

Her­ne­saar­ta saa nyt kuu­lem­ma vapaas­ti ideoi­da. Hel­sin­gin Sano­mat on anta­nut luvan. Pal­jon­ko sin­ne kan­nat­tai­si raken­taa? Jos raken­nam­me väl­jäs­ti, siel­lä on kiva asua, mut­ta tätä rie­mua osuu har­vem­mil­le. Jos kaa­voi­tam­me tehok­kaam­min, ympä­ris­tös­tä tulee aina­kin joi­den­kin mie­les­tä huo­nom­paa, mut­ta tuol­le unel­ma­pai­kal­le pää­see useam­pi asumaan.

Entä jos raken­tai­sim­me sin­ne pari kun­non tor­nia, sel­lais­ta hyvin kor­kea­ta. Kysy­mys jakau­tuu kah­teen osaan: 1) Mitä ulkoi­sia kus­tan­nuk­sia sii­tä oli­si esi­mer­kik­si pilat­tu­na maisemana
2) Voi­ko ihmi­siä pan­na asu­maan sel­lai­siin hirvityksiin.

Jäl­kim­mäi­sen kysy­myk­sen voi unoh­taa. Niis­ta asun­nois­ta tuli­si hyvin halut­tu­ja ja niis­tä ollaan val­miit mak­sa­maan paljon.

Mil­tä se näyt­täi­si? Jos tor­ni on kau­nis, ei se niin pahal­ta näy­tä. Olem­me­han val­miit suo­je­le­maan vil­ja­sii­lo­ja­kin. Ennen kuin otan itse kan­taa kysy­myk­see­ni, haluan näh­dä kyl­lä kuvat ja mones­ta suunnasta.

Kes­täi­si­kö sump­pu suu­ren asu­kas­mää­rän tuot­ta­maa lii­ken­net­tä? Auto­lii­ke­teen jär­jes­tä­mi­nen voi­si tuot­taa vai­keuk­sia pysä­köin­ti­pai­kois­ta puhu­mat­ta­maan. Entä jos vähän eri­kois­tut­tai­siin? Hel­sin­gis­sä useam­mal­la kuin joka toi­sel­la ruo­ka­kun­nal­la ei ole autoa. Jos­pa alue varat­tai­siin autot­to­mil­le? Tule­vil­le asuk­kail­le ker­rot­tai­siin, ettei lähis­töl­tä löy­dy park­ki­paik­ko­ja ja sil­lä selvä. 

Entä ne tule­van her­ne­saa­ren asuk­kaat, jot­ka jou­tui­si­vat asu­maan tor­nin var­jos­sa? Kyse on edel­leen sii­tä, mil­tä tor­nit näyt­täi­si­vät ja miten ne sijoi­tet­tai­siin. Muu­ten he voi­si­vat tor­ni­ta­lo­jen asuk­kais­ta hyö­tyä­kin. Kun väkeä on enem­män, pal­ve­lut ovat parem­pia ja ratik­ka kul­kee tiheäm­min. (Kai Sau­ri hom­maa sin­ne rati­kan?) Her­ne­saa­ri on vähän syr­jäs­sä. Jos asuk­kai­ta ei ole riit­tä­väs­ti yllä­pi­tä­mään kun­non kaup­paa, kaup­pa­reis­suis­ta voi tul­la pitkät.

Toron­tos­sa oli raken­net­tu ran­taan 40-ker­rok­si­sia asuin­ta­lo­ja. Sel­lia­sen kun pilk­koi­si eril­li­sik­si asun­noik­si ja sirot­te­li­si Nur­mi­jär­vel­le pit­kin pel­to­ja, niin kym­me­niä heh­taa­re­ja sii­hen solah­tai­si. Ne eivät näyt­tä­neet pahoil­ta, mut­ta lähei­set pil­ven­piir­tä­jät oli­vat kali­broi­neet sil­mät. Vähem­pi­kin ehkä riit­täi­si meillä.

tornit-perspect.gif
Toron­ton kal­leim­mat asunnot

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni täs­tä! Nii­tä voi myös ostaa edul­li­ses­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

5 vastausta artikkeliin “Hernesaareen pari kunnon tornia?”

 1. Saat­tai­si toi­mia hyvin­kin, mut­ta tor­nien pitäi­si olla suun­ni­tel­tu huo­mioi­maan mah­dol­li­sim­man hyvin Hel­sin­gin muu­ten yhte­näi­sen mata­la kaupunkikuva. 

  Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lua miet­ties­sä voi­si muu­ten bench­mar­ka­ta Toron­ton lisäk­si Vancou­ve­ria. Nie­mel­le sijoit­tu­nee­na kau­pun­ki­na se saat­tai­si tar­jo­ta hyviä koke­muk­sia. Vancou­ve­ris­sa on omas­ta mie­les­tä­ni onnis­tut­tu yhdis­tä­mään par­haal­la taval­la (tie­tä­mis­tä­ni kau­pun­geis­ta) urbaa­ni kau­pun­ki­suun­nit­te­lu ja ihmisläheisyys. 

  Kuvia Vancou­ve­ris­ta löy­tyy mm. Flic­ke­ris­tä tageil­la: Vancou­ver ja buildings
  http://www.flickr.com/search/?w=all&q=vancouver+buildings&m=tags

  Ja Vancou­ve­rin Wiki­pee­dia artik­ke­li on var­sin kattava
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver
  (hyvä artik­ke­li itses­sään; tois­ta sataa link­kiä mm. kau­pun­gin eri­näi­siin doku­ment­tei­hin, es. 110: Gene­ral Policy for Hig­her Buildings)

 2. Valo tulee näil­lä leveyk­sil­lä pal­jon mata­lam­mas­sa kul­mas­sa kuin Toron­ton kor­keu­del­la. Kor­keis­ta tor­neis­ta jää ikä­vän pit­kät var­jot. Jos Hel­sin­gis­sä oli­si poh­joi­seen osoit­ta­via nie­miä, niin se voi­si toi­mia, kun var­jo jäi­si suu­rim­man osan päi­vää meren pääl­le. Mut­ta kun meri on meil­lä ete­läs­sä, niin var­jo tulee maalle.

  Ehkä johon­kin kul­maan oli­si pil­ven­piir­tä­jä mah­du­tet­ta­vis­sa niin, että var­jo lan­ke­ai­si pää­asias­sa sata­ma-altaan pääl­le. Oli­si­han se hyvä saa­da Her­ne­saa­reen sen ver­ran asuk­kai­ta, että pal­ve­luil­le riit­täi­si käyt­tä­jiä. Mut­ta mitään pil­ven­piir­tä­jä­kau­pun­gin­osaa sin­ne ei kan­na­ta teh­dä. Kan­nat­taa myös muis­taa, että alue on suu­rim­mak­si osak­si täyt­tö­maa­ta, jos­sa perus­tus­ten raken­ta­mi­nen kor­keil­le raken­nuk­sil­le on vaa­ti­vaa ja kallista.

  Entä pitäi­si­kö Her­ne­saa­res­sa raken­nuk­set suun­ni­tel­la jo val­miik­si niin, että kun meren­pin­ta tule­vai­suu­des­sa nousee voi­daan kadut muut­taa kana­vik­si ja kul­kea veneillä?

 3. Hie­no idea. Kannatetaan!

  Ei kenen­kään tar­vit­se pelä­tä Hel­sin­gin nykyi­sen silue­tin tuhoa­mis­ta, sil­lä ei sitä edes kun­nol­la ole, mitä nyt pari has­sua kir­kon­tor­nia ja voi­ma­loi­den savu­pii­put. Tor­nit siis vain teki­si­vät silue­tis­tä mielenkiintoisemman. 

  Her­ne­saa­reen kär­keen sopi­si majak­ka­mai­nen asuin­tor­ni, joka koros­tai­si alu­een ja koko Hel­sin­gin merel­li­syyt­tä. Ja mikä oli­si­paan hie­nom­paa, kun tai­vaan­ran­nas­sa hoh­tai­si Viron rannikko.

 4. no niko asui alim­mas­sa ker­rok­ses­sa. minus­ta tor­nit on haus­kat aina­kin niis­sä asu­vil­le ja maamerkkeinä

 5. Toron­tos­sa oli raken­net­tu ran­taan 40-ker­rok­si­sia asuintaloja.”
  “Ne eivät näyt­tä­neet pahoil­ta, mut­ta lähei­set pil­ven­piir­tä­jät oli­vat kali­broi­neet sil­mät. Vähem­pi­kin ehkä riit­täi­si meillä.”

  Mik­si ei? Tuo 40-ker­ros­ta kuu­los­taa aika hyväl­tä. En tosin tie­dä, että mik­si jät­täy­tyä vain Her­ne­saa­reen. Toi­nen tor­nien nip­pu meni­si hyvin Som­pa­saa­reen ja mik­si ei myös aika­naan Pasilaan.

  Kor­keis­ta tor­neis­ta jää ikä­vän pit­kät var­jot. Jos Hel­sin­gis­sä oli­si poh­joi­seen osoit­ta­via nie­miä, niin se voi­si toi­mia, kun var­jo jäi­si suu­rim­man osan päi­vää meren pääl­le. Mut­ta kun meri on meil­lä ete­läs­sä, niin var­jo tulee maalle.”

  Tuo­ta noin. Perin­tei­nen 6 ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo antaa sel­lai­sen varjon,e ttä nor­maa­lis­sa kau­pun­ki-ympä­ris­tös­sä (pl. aukiot, torin yms.) se var­jo peit­tää koko “katu­kui­lun”. Täl­löin on aivaan se ja sama onko se talo sii­nä vie­res­sa 8‑kerroksinen vai 80 kerroksinen.

  Kos­ka Hel­sin­ki on nyt kuin mikä-tahan­sa-käpy­ky­lä se tar­vit­see ehdot­to­mas­ti maa­mer­kin. Tuol­lai­nen pie­neh­kö pil­ven­piir­tä­jä-alue tai pari sel­lais­ta oli­si hyvä alku. Sii­tä voi­si muo­dos­tua lopul­ta kau­pu­gil­le sil­huet­ti, ehkä jopa tun­nis­tet­ta­va sel­lai­nen. Sel­lais­ta­han hel­sin­gil­lä ei nykyi­sel­lään ole paria siel­lä tääl­lä ole­vaa savu­piip­pua en sel­lai­sek­si jak­sa mieltää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.