Sokerinviljely ei sovi Suomeen

En tie­dä, tie­tä­vät­kö suo­ma­lai­set, että soke­rin­vil­je­lys­tä Suo­mes­sa käy­te­tään kan­sain­vä­li­ses­sä kes­kus­te­lus­sa humo­ris­ti­se­na esi­merk­ki­nä sii­tä, kuin­ka älyt­tö­mään työn­ja­koon maa­ta­lous­tu­ki voi joh­taa. Kai­ken jär­jen mukaan soke­ri pitäi­si tuot­taa tro­pii­kis­sa, mut­ta kun oikein tue­taan, sitä voi vil­jel­lä mel­kein napapiirillä.

Kun tätä ollaan jär­keis­tä­mäs­sä, mitä tekee Suo­mi? Nos­taa tämän lähes tär­keim­mäk­si maa­ta­lous­po­li­tiik­kan­sa kysy­myk­sek­si. Kun ottaa vit­sin tosis­saan, muut­tuu naurettavaksi.

Nyt kuu­lem­ma pelä­tään, että vil­jan maa­il­man­mark­ki­na­hin­nan nousu voi hou­ku­tel­la suo­ma­la­sia soke­rin­vil­je­li­jöi­tä siir­ty­mään ilmas­toom­me parem­min sopi­vien kas­vien vil­je­lyyn. Mitä vikaa sii­nä olisi?

Koti­mai­sen maa­ta­lou­den tukea on yri­tet­ty perus­tel­la oma­va­rai­suu­den tuo­mal­la tur­val­li­suu­del­la. Vil­jan osal­ta täs­sä on hitu­nen jär­keä, mut­ta soke­rin osal­ta ei hitus­ta­kaan, kos­ka soke­ri säi­lyy varas­tois­sa vuosia. 

Se on sinän­sä tot­ta, että sopi­mus EU:n soke­rin­vil­je­lyn vähen­tä­mi­ses­tä ei ole toteu­tu­nut kun­nol­la. Mut­ta eikö Suo­men pitäi­si pikem­min­kin vaa­tia soke­rin vil­je­lyn tuen lopet­ta­mis­ta koko Euroo­pas­sa ja oikeut­ta ostaa jär­ke­väs­ti tuo­tet­tua soke­ria Afri­kas­ta? Tuki­ra­ho­ja sääs­tyi­si johon­kin jär­ke­väm­pään, sai­sim­me hal­paa soke­ria kaup­poi­him­me ja Mosam­bi­kin kal­tai­set kehi­tys­maat vaur­ras­tui­si­vat oikeutetusti.

Nii­den, jot­ka halua­vat EU:ssa nos­taa mete­lin nau­ret­ta­vis­ta asiois­ta, kan­natt­tai­si lukea las­ten­sa­tu Pai­men ja susi. Jos­kus nimit­täin Suo­mi saat­taa tar­vi­ta ymmär­rys­tä ihan oikei­siin kan­sal­li­siin ongelmiin. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni täs­tä! Nii­tä voi myös ostaa edul­li­ses­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

6 vastausta artikkeliin “Sokerinviljely ei sovi Suomeen”

 1. No ehkä vie­lä Suo­men soke­rin vil­je­lyä höl­möm­pi tapaus on Ete­lä-Euroo­pan tupa­kan vil­je­ly ja sen tuke­mi­nen. Samaan aikaan kun kreik­ka­lai­set vil­je­li­jät tuot­ta­vat laa­dul­li­ses­ti ala-arvois­ta kes­sua (joka ei kel­paa savu­ke­tuo­tan­toon Euroo­pas­sa tai Ame­ri­kois­sa) mas­sii­vi­sel­la tuel­la ja vie­vät sitä vien­ti­tuel­la Euroo­pan ulko­puo­lel­le, niin Komis­sio suu­res­sa vii­sau­des­saan lapioi rahaa tupa­koin­nin vas­tai­siin kam­pan­joi­hin ja näper­te­lee varoi­tus­teks­te­jä savukeaskeihin. 

  Eikös tuos­sa nyt ole ris­ti­rii­ta? Ai niin. Tupak­ka­tuen perus­tee­na on kuu­lem­ma se, että mikään muu kas­vi ei alu­eel­la kas­va ja vil­je­li­jöil­le tulee kui­ten­kin antaa jotain tukea kun he ovat sii­hen oikeu­tet­tu­ja. Ode hyvä. Maa­ta­lous­tuis­sa on kyse kor­keam­mis­ta asiois­ta kuin mitä taval­li­nen tie­de­mies pys­tyy ymmär­tä­mään. Ei kan­na­ta pur­na­ta kos­ka tuki on ja pysyy. Sen mää­rä ja mak­su­pe­rus­teet vain muuttuvat.

  Hyö­ty­kas­vi kui­tu­hamp­pu kuu­luu muu­ten Suo­men neu­vot­te­le­miin tuet­tui­hin kas­vei­hin ja sitä ja sen vil­je­lyä tut­kit­tiin­kin vuo­sia kun­nes pai­kal­li­nen polii­si kävi niit­tä­mäs­sä tut­ki­mus­koh­teen ja monen vuo­den työ meni huk­kaan. Polii­sien mie­les­tä kyse oli huu­me­kas­vis­ta. Go figure!

 2. Ilmei­ses­ti kai­ken muu­tok­sen jar­ru­na toi­mii kepu, pelä­tään että juu­rik­kaas­ta vaik­ka ruik­seen vaih­ta­va vil­je­li­jä vaih­taa myös puo­luet­ta, tai sit­ten se maa­ta­lous­neu­vo­ja­na toi­mi­va serk­ku­poi­ka menet­tää suo­ja­työ­paik­kan­sa kos­ka on eri­kois­tu­nut vain tuo­hon juu­rik­kaan viljelyyn.

 3. Mah­taa­ko se Mosam­bi­kin talous sii­hen kaa­tua, jos Suo­mes­sa säi­lyy yksi sokeritehdas.

  Aja­tus soke­rin­vil­je­lyn tuen lopet­ta­mi­ses­ta koko Euroo­pas­sa on ihan hyvä, mut­ta eivät Euroo­pan suu­ret maat sii­hen iki­nä suos­tu. Ne eivät luo­vu pen­nis­tä­kään omia maataloustukiaan.

 4. Elin­tar­vik­kei­den tuo­tan­non ja ener­gian oma­va­rai­suus pitäi­si hoi­taa EU-tasol­la. Tar­vit­tai­siin kol­men­lai­sia, toi­siin­sa kie­tou­tu­via päätöksiä:
  1) Mitä hyö­dyk­kei­tä sopi­mus kos­kee: Säh­kö ja lei­pä­vil­ja nyt lie­ne­vät ilmei­siä, mut­ta oli­si­ko käy­tän­nön mah­dol­li­suuk­sia var­mis­taa kaa­sun omavaraisuus/yhteinen huol­to­var­muus? Miten ‘ylel­li­siä tur­hak­kei­ta’ pitää eurooo­pan­laa­jui­ses­ti huol­to­var­men­taa: Haju­ve­det? Deo­do­ran­tit? Sham­poo? Saip­pua? Täs­sä siis ilmais­tai­siin aiko­mus var­mis­taa tiet­ty­jen tuot­tei­den saa­ta­vuus kulut­ta­jil­le, teol­li­suu­del­le yms.
  2) Käy­tän­nön mene­tel­mät huol­to­var­muu­des­ta huo­leh­ti­mi­seen. Täs­sä siis var­mis­tet­tai­siin, että on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta toi­mit­taa säh­köä ja kaa­sua Suomeen/Viroon yms. tar­peel­li­sel­la aikataululla.
  Ja tärkein:
  3) Sovit­tai­siin tak­sois­ta, joi­ta huol­to­var­muu­den toteut­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen mak­sai­si apua pant­taa­val­le maal­le. Jos Venä­jä vään­tää kaa­su­ha­no­ja tiu­kem­mal­le, on Puo­lal­la huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­pi hou­ku­tus käyt­tää Sak­san osuut­ta kaa­sus­ta omaan käyt­töön­sä, jos toi­mit­ta­ma­ton kaa­su auto­maat­ti­ses­ti mak­sai­si esim 50-ker­tai­ses­ti nor­maa­li­tak­saan ver­rat­tu­na. Täs­sä siis var­mis­tet­tai­siin, että koh­dan 1 kau­niit toi­veet myös toteu­tu­vat käytännössä.

  Ottaen huo­mioon kuin­ka epä­sel­vä kir­jaus EU perus­tus­la­kieh­do­tuk­seen on saa­tu EU tur­va­ta­kuis­ta soti­laal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta, oli­si hyvä että edes tämä ei-soti­laal­li­nen puo­li oli­si kunnossa.

  PS Muu­ten olen sitä miel­tä, että Sakasn-Venä­jän kaa­su­put­ki pitäi­si toteut­taa jat­ka­mal­la Suo­men kaa­su­put­ki­ver­kos­toa Ruot­sin (ja ehkä Tans­kan) kaut­ta Sak­saan — vaih­toeh­toi­nen reit­ti vau­rai­den mai­den (joil­la sitä­pait­si ei ole mai­nit­ta­via Sak­sa-komplek­se­ja his­to­rias­taan) saat­tai­si sopia saksalaisillekin.

 5. Suo­men maa­kaa­su­put­kea ei voi jat­kaa Ruot­sin kaut­ta Sak­saan, kos­ka se on lii­an pie­ni. Pitää raken­taa pal­jon pak­sum­pi, koko­naan uusi put­ki. Bal­tian läpi oli­si var­maan lyhyem­pi mat­ka. Lop­pu on politiikkaa.

 6. Mihin tota soke­ria — val­kois­ta kuo­le­maa — yleen­sä tarvitaan?!?
  Kat­ti­la­kun­nas­sa tuo­tet­ta ei käy­te­tä lain­kaan — no vie­ras­va­ra­na joku pala jos­sain jemmassa.
  Teh­tä­köön suo­ma­lai­ses­ta soke­ri­juu­rik­kaas­ta vaik­ka vii­naa tai biodiiseliä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.