Maahanmuuttajakeskustelusa

Aika kiihkeän keskustelun sain aikaan lyhyel­lä ulko­maalais­poli­ti­ikkaa koske­val­la kom­men­til­lani “Maas­sa maan taval­la”. Aja­tus siitä, että suvait­se­vaisu­u­den rajat olisi hyvä määritel­lä, sain Uuden­maan­li­iton hal­li­tuk­sen vierailul­la Toron­tossa. Kana­da, joka teol­lisu­us­maista ottaa ehkä eniten ulko­maalaisia maa­hansa väk­iluku­un suh­teutet­tuna, on jotain tuol­laista tehnyt.

Blogikeskustelu kir­joituk­ses­tani on saanut välil­lä aika ikäviä sävyjä. Muu­ta­man ker­ran hark­itsin keskustelun ker­takaikkista sulkemista, mut­ta päädyin sen­suroimaan vain muu­ta­man härskeim­män toisia keskustelijoi­ta koske­van tölväisyn. Mielip­iteitä en sen­suroin­ut, kos­ka ne kiin­nos­ti­vat min­ua itsenikin. Myös se nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhka, jon­ka olin riv­ien välis­sä lukevinani.
Vaik­ka olin jok­seenkin kaikesta erim­ieltä eräi­den kir­joit­ta­jien kanssa, omaan luon­teeseeni kuu­luu kuun­nel­la kaikkia mielip­iteitä. Mikään mielipi­de ei ole täysin perus­tee­ton ja vääränkin johtopäätök­sen taustal­la voi olla aito ongel­ma. Kyl­lä siir­to­laisu­u­teen ongelmia liittyy. 

Vähän sum­maisin omia mielipiteitäni.

Pako­laiset ovat han­kala maa­han­muut­ta­jaryh­mä, kos­ka he eivät tule Suomeen päästäk­seen tänne, vaan päästäk­seen pois jostain muual­ta. Osa pako­lai­sista on kuitenkin sopeu­tunut Suomeen erit­täin hyvin. Esimerkke­jä hyvistä sopeu­tu­jista ovat Chilen pako­laiset ja Viet­namin kiinalaiset. Poli­it­tis­es­ti vain­ot­tu ryh­mä on hyvin valikoitunut­ta, kos­ka eli­it­ti­in­hän vaino kohdis­tuu. Viet­namin kiinalaisvähem­mistö taas oli paikallisia ”juu­ta­laisia”: talouselämää pyörit­täviä yrit­täjiä. Hehän ponkaisi­vat tääl­lä pystyyn kukois­ta­van yri­tysverkos­ton ja rikas­tut­ti­vat suuresti Suomen ankeaa kuli­naarista kult­tuuria. Otti­vat myös vähäk­si aikaa huumekau­pan haltuunsa.

Kiin­tiö­pako­laiset ovat sopeu­tuneet Suomeen heikoim­min. He pak­enevat usein sum­mit­taisia etnisiä puhdis­tuk­sia, eivätkä he sik­si ole samal­la taval­la valikoitunei­ta kuin spon­taan­it pako­laiset. Pako­laisia valin­neet virkamiehet taisi­vat vielä vali­ta leireiltä Suomeen muiden hylkäämiä kom­pen­soidak­seen sitä häpeää, jon­ka tun­si­vat Suomen kovin pienistä kiin­tiöistä. Amerikkalaisethan tekivät leireil­lä älykkyys­teste­jä (siel­läkin!) ja val­it­si­vat parhaat päältä. Se, että me otimme ne, jot­ka eivät muille kel­van­neet, oli lop­ul­ta karhun­palvelus myös pako­laisille, kos­ka se vaikeut­ti huo­mat­tavasti pako­lais­ten sopeu­tu­mista. Mukana olisi pitänyt olla myös selviy­tyjiä, niin muidenkin osa olisi ollut helpompi.

Soma­li­pako­lais­ten huonos­ta sopeu­tu­mis­es­ta saamme kiit­tää vain omaa rasis­mi­amme. Suomeen tuli paljon hyvin koulutet­tu­ja soma­le­ja, joil­la olisi ollut antaa paljon maamme hyväk­si. Kun yliopis­tois­sa koulute­tu­ille ei ollut tar­jo­ta kuin hant­ti­hom­mia, nämä suun­ta­si­vat pian Lon­tooseen ja rikas­tut­ta­vat nyt Bri­tan­ni­aa. Hei­dän lähtön­sä han­kaloit­ti myös muiden soma­lien sopeutumista.

Siitä olen keskustelijoiden kanssa samaa mieltä, että laa­jat väestön­si­ir­rot Afrikas­ta Euroop­paan eivät ole ratkaisu Afrikan ongelmi­in. Muut­tavalle itselleen se voi olla hyvä vai­h­toe­hto, mut­ta yhteiskun­nal­lista ongel­maa se ei poista vaan saat­taa pahen­taa sitä.

Pidän pako­lais­ten kohtelua jonkin­laise­na itsepetok­se­na. Ensin me teemme kaikkemme, ettei pako­lainen pää­sisi Suomeen anomaan tur­va­paikkaa. Lentoy­htiölle esimerkik­si rap­sah­taa aikamoinen lasku tur­va­paikan hak­i­jas­ta, joka on päässyt lentoy­htiön seu­lan läpi Suomeen. Tämä karsin­ta kar­sii var­masti mon­ta todel­lista hädä­nalaista, jon­ka pitäisi ehdot­tomasti saa­da turvapaikka.

Jos joku on saanut jalka­nsa Suomen kama­r­alle, sit­ten oikeustur­va nos­te­taan mak­simi­in niin, että ilmi­selvä jär­jestelmän väärinkäyt­täjäkin pystyy ole­maan pitkään yhteiskun­nan elätet­tävänä. Jotenkin tun­tuu siltä, että suurem­paan osumatarkku­u­teen päästäisi­in, jos pääsy hake­maan tur­va­paikkaa olisi helpom­paa ja väärät hake­muk­set hylät­täisi­in helpommin. 

Teol­lisu­us­mai­hin kan­nat­taa ottaa työperäisenä siir­to­laisuute­na vain sel­l­aisia maa­han pyrk­i­jöitä, joil­la on real­is­tiset mah­dol­lisu­udet men­estyä tääl­lä, siis jonkin­lainen ammat­ti­taito. En tiedä, mitä Hei­di Hau­ta­la on tarkoit­tanut Afrikkaan perustet­tavil­la työvoiman rekry­toin­tip­is­teil­lä, mut­ta sel­l­aisia Kanadal­la on ympäri maail­maa. Ne val­it­se­vat maa­han muut­ta­vat. Lähtöko­htana yleen­sä on, että muut­ta­jal­la on valmi­ik­si tiedos­sa työ­paik­ka, jota hän voi siis hakea koti­maas­taan käsin.

Onko täl­lainen aivovuo­to raukka­mais­es­ti tehty muut­ta­jien koti­mai­ta kohtaan? Voi joskus olla, mut­ta yleen­sä koti­maille on siitä hyö­tyä. He lähet­tävät rahaa koti­in, jon­ka rahan turvin voidaan koulut­taa lisää, he oppi­vat uusia asioi­ta ja solmi­vat suhtei­ta, mis­tä voi olla hyö­tyä, jos he palaa­vat joskus koti­mai­hin­sa. Mut­ta kyl­lä he toimi­vat yhteyskanav­ina koti­mail­len­sa myös teol­lisu­us­mais­sa ollessaan. Kun kehi­tys­mail­ta itseltään kysytään, he pitävät näitä siir­to­laisia itselleen hyödyllisinä.

Elin­tärkei­den avain­henkilöi­den rekry­toin­ti pois kehi­tys­maista on väärin. Väärin olisi esimerkik­si houkutel­la lääkäre­itä. Kun olin perus­palve­lu­min­is­teri, min­ulle ehdotet­ti­in, että Suo­mi ryhty­isi houkut­tele­maan lääkäre­itä Venäjän Kar­jalas­ta helpot­ta­maan koti­maista lääkärip­u­laa. Tähän en suos­tunut. Aika moni lääkäri sieltä silti on oma-aloit­teis­es­ti Suomeen muuttanut.

Minäkin olen huolestunut islami­lais­es­ta fun­da­men­tal­is­mista. Minus­ta ihmiset saa­vat uskoa mihin halu­a­vat ja elää niin kuin hyväk­si näkevät, mut­ta mui­ta ei pidä pakot­taa samaan muot­ti­in. Samas­ta syys­tä en voin­ut aikanaan hyväksyä ruk­ous­lauan­taiden huvit­telukiel­toa. Muis­takaa: ei siitä niin kauan ole, kun kris­ti­tyt kat­soi­vat Suomes­sa oikeudek­seen kieltää tanssimisen ateis­teil­takin. En tunne islami­laisu­ut­ta niin hnyvin,että tietäisin, miten ilmas­sa väi­jyvä suuri yhteenot­to voitaisi­in vält­tää, mut­ta muurien rak­en­telu ei siihen auta. Joskus tun­tuu siltä, että muu­rit pitäisi rak­en­taa Yhdys­val­tain ympärille. Niin paljon maa on tätä asi­aa han­kaloit­tanut nor­sumaisel­la ulkopoli­ti­ikallaan. (Tale­ban­ien nos­to val­taan Afgan­istanis­sa on asia, jota he eivät var­maan mielu­usti muistele)

Mut­ta työperäi­nen maa­han­muut­to ei ole sama asia kuin suurten islami­lais­ghet­to­jen perus­t­a­mi­nen. Uuden­maan kun­nat suun­nit­tel­e­vat hoitoalan henkilöstön palkkaamista Kiinasta.

Olen muuten ollut nuore­na töis­sä sak­salaises­sa säi­lykete­htaas­sa yhdessä turkki­lais­ten työläis­ten kanssa. Heistä tasan yksi oli har­ras islami­lainen, joka pari ker­taa päivässä rukoili Mekkaan päin kään­tyneenä. Sää­lik­si kävi, kun näki, kuin­ka muut turkki­laiset hän­tä pilkkasivat.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä! Niitä voi myös ostaa edullis­es­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

108 vastausta artikkeliin “Maahanmuuttajakeskustelusa”

 1. Olen Oden kanssa aika pitkälti samaa mieltä, mut­ta Ode jät­tää mainit­se­mat­ta, että ns. maa­han­muut­tokri­itikoil­la on selvä ten­denssi maala­ta uhkaku­via esimerkeil­lä muista Euroopan maista, jois­sa maa­han­muut­ta­jia on paljon Suomea enem­män ja ongel­mat todel­lisia. Samoin ns. maa­han­muut­tokri­itikot vetoa­vat tarkoi­tushakuis­es­ti ja valikoivasti rikos­ti­las­toi­hin, lähin­nä ulko­maalais­ten Suomes­sa tekemi­in rikok­si­in. Tästä käyti­in laa­ja keskustelu kesäl­lä aus­tralialaisel­la blogilla:

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366

  Kuten jo toises­sa säi­keessä totesin, mielestäni em. Euroopan mais­sa on tehty se lähtöko­htainen virhe, että kotout­tamis­poli­ti­ikkaa ei ole ajet­tu tarpeek­si määräti­etois­es­ti (Ayaan Hir­si Ali, itsekin aikoinaan Hol­lan­ti­in soma­li­pako­laise­na tul­lut, on tästä samaa mieltä). 

  Suomel­la olisi mah­dol­lisu­us estää vas­taa­va kehi­tys tiukalla ja määräti­etoisel­la kotout­tamisel­la. Esim. mus­lim­i­naisia ei saisi jät­tää kotei­hin­sa, vaik­ka usein näin tapah­tuu esim. Ruot­sis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Ran­skas­sa. Hei­dät pitäisi saa­da koulutet­tua ja mukaan työelämään. On mielestäni väärin, että mus­lim­ien kohdal­la räikeät tasa-arvorikko­muk­set sal­li­taan, samaan aikaan kun suo­ma­lais­mi­estä syytetään ties mis­tä! Vihreil­lä fem­i­nis­teil­lä on tässä suh­teessa selkeä kak­sois­stan­dar­di. Uskon­non­va­pau­den nimis­sä ei voi­da sal­lia selkeitä ihmisoikeusrikko­muk­sia, eikä varsinkaan toisen sukupuolen pakot­tamista koti­in lap­sia hoita­maan. Kult­tuurirel­a­tivis­mi on jois­sakin asiois­sa kaiken pahan alku ja juuri. 

  Samoin mus­lim­ien pakkau­tu­mi­nen samoille asuinalueille ei ole viisas­ta, kos­ka usein näi­den aluei­den kohdal­la näyt­täisi tapah­tu­van ghet­tou­tu­mista ja sosi­aal­isia ongelmia (Malmö, Pari­isi jne.). VINOn puheen­jo­hta­ja Tapio Laak­so onkin blogillaan aiem­min viisaasti esit­tänyt, että hajasi­joi­tus on toimi­vaa kotout­tamis­poli­ti­ikkaa. Käsit­tääk­seni ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden tun­ne­tu­in edus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho on tästä Tap­san kanssa samaa mieltä, joten rak­en­tavaan dialogi­in on mah­dol­lisu­us päästä.

  Vihreil­lä, joi­hin itsekin kuu­lun, ja jot­ka pääsään­töis­es­ti ovat maa­han­muut­to­myön­teisiä, pitäisi mielestäni Oden lail­la olla laa­jem­minkin halua tun­nus­taa islamin eri­ty­is­lu­onne ja sen radikaalien tulk­in­to­jen vaar­al­lisu­us län­si­maiselle yhteiskun­nalle. Avoin keskustelu ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden — joista val­taosa on nation­al­is­te­ja ja perus­suo­ma­laisia — kanssa var­masti vähen­täisi poteroi­hin kaivau­tu­mista ja asen­tei­den polarisaatiota.

  Tässä yhtey­dessä esitän myös anteek­sipyyn­töni toisen kom­ment­tisäi­keen pro­vokaa­tioista. Jospa tässä säi­keessä saisimme rak­en­tavam­paa dialo­gia aikaan.

 2. En var­masti ole ensim­mäi­nen tai ain­oa jota nikot­taa syytös että soma­lien sopeu­tu­mat­to­muus on mei­dän rasis­mimme syytä.

  Kun soma­lit purkau­tu­i­v­at pyytämät­tä ja yllä­tyk­senä Leningradin junas­ta, heitä ei voitu palaut­taa, yleiset syyt nähkääs. Oli­vatko he Neu­vos­toli­itossa vain­ot­tu­ja, hen­gen­vaaras­sa? Uskallan epäil­lä hei­dän tur­va­paikka­hake­musten­sa legit­imi­teet­tiä. Näin myös suuri osa Suomen kansas­ta. Ei mikään paras mah­dolli­nen alku etnis­ten ryh­mien välisille suhteille. Etenkin kun mei­dän sosi­aal­i­tur­vamme kel­pasi niillekin jot­ka eivät jääneet. 

  Minkälaisia töitä mei­dän olisi pitänyt tar­jo­ta korkeasti koulute­tu­ille mut­ta kieli­taidot­tomille tulokkaille? Muis­taako blo­gisti itse mil­lainen maa oli 90-luvun alus­sa? Tuhan­nen kut­sumat­toman vier­aan kotout­ta­mi­nen hin­taan ja vaivaan kat­so­mat­ta ei tain­nut olla se kaikkein polt­tavin ongel­ma, vaik­ka näin 2007-per­spek­ti­ivistä siltä ehkä näyttää.

  Pois muut­ta­neet soma­lit oli­vat mah­dol­lis­es­ti Suomelle menetet­ty mah­dol­lisu­us. Rasis­mi­akin var­masti esi­in­tyi. Mut­ta että rasis­mimme ajoi hyvät soma­lit pois ja jät­ti sopeutumattomat?

  Täl­laista kai kut­su­taan aivopieruksi.

  Englan­ti­in muut­ta­neet soma­lit eivät ole Suomelle ongel­ma, vaan ne jot­ka jäivät. Hei­dän siu­nauk­sel­lisuuten­sa on edelleenkin kirkas­tu­mat­ta kansan syville riveille.

 3. ”…nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhka”

  Mikä tuon uhkan syn­nyt­tää ? Uhka saadaan tor­ju­tuk­si, jos sen syy poistetaan.

  ”Pako­laisia valin­neet virkamiehet taisi­vat vielä vali­ta leireiltä Suomeen muiden hylkäämiä…”

  Nähtävästi nuo virkamiehet pitäisi vali­ta huolel­lisem­min tehtäväänsä.

  ”Soma­li­pako­lais­ten huonos­ta sopeu­tu­mis­es­ta saamme kiit­tää vain omaa rasismiamme.”

  Siis väität, että soma­li­pako­lais­ten omis­sa edes­ot­ta­muk­sis­sa ei ole mitään vikaa, vaan vika on aina ja ikuis­es­ti val­taväestön rasismissa ?

  ” Jos joku on saanut jalka­nsa Suomen kama­r­alle, sit­ten oikeustur­va nos­te­taan mak­simi­in niin, että ilmi­selvä jär­jestelmän väärinkäyt­täjäkin pystyy ole­maan pitkään yhteiskun­nan elätettävänä.”

  Ja sit­ten ihme­tel­lään ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhkaa. Lait ja pykälät ovat muutet­tavis­sa – mik­sei niitä muute­ta, vaik­ka kaik­ki näyt­tävät myön­tävän, että tilanne on järjetön.

  Mikä estää tuon ”Kanadan mallin” ottamista käyt­töön täkäläisessäkin maahanmuuttopolitiikassa ?

 4. “Myös se nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhka, jon­ka olin riv­ien välis­sä lukevinani.”

  Uhka — vai mah­dol­lisu­us? Itse nation­al­isti­na ja perus­suo­ma­lais­ten riv­i­jäse­nenä mut­ta myös jonkin­laise­na ekoih­misenä olen miet­tinyt että ken­täl­lä olisi tilaus­ta jollei oikeis­to­laiselle (oikeas­t­aan vieras­tan välil­lä oikeis­to-vasem­mis­to­jakoa joka on menet­tänyt merk­i­tys­tään), niin yleen­sä kansal­lis­mieliselle luon­non­suo­jelur­in­ta­malle jol­la riis­tet­täisi­in vihreiltä hege­mo­nia näille jutu­ille. Pari kämy­isää susip­ul­li­aista puoli­raakoina, kiitos.
  Onko sil­lä oikeas­t­aan väliä kuka lehtomaise­mat ja sudet pelas­taa ja ilmas­ton­muu­tos­ta pysäyttää?
  Minä — ja muu­ta­ma muu — on kum­mas­tel­lut sitä että ollak­seen luon­non­suo­jeli­ja ja eläi­noikeusväkeä on olta­va vält­tämät­tä jonkin­lainen vihreä arvoliberaali.
  Ja sitä, että kiin­tiö­pako­laisu­ud­es­ta tai lait­tomas­ta Gibral­tarin-yli­tyk­ses­tä ei saa keskustel­la kri­it­tis­es­ti vaik­ka kum­mas­sakin piilee ongelmia.

 5. Höpö höpö sanon minä. Eikös Suomeen tuo­tu soma­lei­ta alku­jaan neukku­las­ta “opiskele­mas­ta”. Väitet­ti­in että mut­ta sodan jaloista pak­en­e­mas­ta mikä oli val­het­ta ja peit­te­lyä kuten niin moni muukin asia tässä suures­sa väestönvaihto-operaatiossa.

  Rasis­mi sitä ja rasis­mi tätä. Kylmä totu­us on että toiset men­estyy ja toiset ei. Ikävä tosi­seik­ka on että pääsään­töis­es­ti men­estymisen ja inte­groi­tu­misen näkee suo­raan naamasta.

  Vas­taan­väit­täjät voivat tutkail­la maail­man tilan­net­ta noin yleis­es­ti. Ketkä men­estyvät käytän­nössä mis­sä vain ja ketkä taas epäon­nis­tu­vat mis­sä vain. Huudelkaa vain sitä rasis­mia toki jos siitä tulee parem­pi mieli.

  Luuletko tosi­aan että hajasi­joi­tus­ta ei kukaan muu ole keksinyt tai että sitä ei ole kokeil­tu? bwa­ha­ha­hah! Har­mi vain että nämä hajasi­joite­tut val­u­vat silti näi­hin keskit­tymi­in mis­sä on muitakin hei­dän kaltaisiaan.

  Islamista sen ver­ran että käytänössä ei ole ole­mas­sa ääri-islamia kuten ei ole ole­mas­sa ääri-fem­i­nis­miäkään. Maltil­liset eivät (uskalla?) sanoudu irti käytän­nössä ääri­ainek­sista joten he siis hyväksyvät sen. Kaiken lisäk­si esimerkik­si Bri­tan­ni­as­sa on tehty tutkimuk­sia pil­vin pimein. Kaik­ki näyt­tävät samaan suun­taan eli nuorem­mat pol­vet radikalisoitu­vat. Käytän­tö todis­taa tutkimuk­set todek­si. Nämä ns. mata­lan inten­si­teetin sisäl­lis­so­dat Ran­skas­sa (Ran­skan poli­isien käyt­tämä ter­mi) ja Ruot­sis­sa noin alku­un­sa anta­vat osvi­it­taa kuin­ka hyvin meille muille tulee käymään kun­han he saa­vat enem­mistön järkyt­tävän lisään­tymisen­sä turvin. (jos­ta voi myös pikku­vaival­la hakea tietoa inter­netin ihmeel­lis­es­tä maailmasta)

  Kaiken kaikki­aan Osmo, kiitos sin­ulle että olet antanut vähäsen uskoa että joil­lain poli­itikoil­la on edes har­maa häivähdys todel­lisu­ud­es­ta. Ehkä tämä tästä. Saatan­pa vaik­ka äänestääkin ens vaaleis­sa, kuka tietää.

 6. jus­si k niemelä muuten… Sinä kun olet täl­läi­nen ns. ” tiedosta­va suvait­se­vainen” eli lyhyesti TiSu niin ymmärtäähän sen että sul­la poi­ka ei vielä ole oikein käsi­tys­tä todel­lisu­ud­es­ta. Kat­sos kun tosi­aan kaut­ta Euroopan ja muunkin maail­man on yritet­ty mon­en­laista inte­groin­tia sun muu­ta. Har­mi vain että se ei yksinker­tais­es­ti toi­mi kun­han väestöjoukot kas­va­vat vähänkään isom­mik­si. Turha syyt­tää maa­han­muut­tokri­it­tisiä, kansal­lis­mielisiä, rasis­te­ja tai olo­suhtei­ta. Nämä ovat hyvin mon­esti oire­i­ta eikä niinkään syitä.

  Esimerkik­si USA, tämä kult­tuurien sulas­tusas­tia ja ties mitä. Käytän­nössä siel­lä on eri rodut ja jopa kansal­lisu­udet eristäy­tyneet toi­sis­taan kaupungeis­sa. On Kiinakylää ja harlemei­ta sun mui­ta. Puhu­mat­takaan rotu­jen väli­sistä jengisodista. Afrikan-ameri­ikkalaiset ja Mek­siko­laiset tap­pel­e­vat ja tap­pa­vat toisi­aan niin kouluis­sa, kaduil­la kuin vankilo­is­sakin. Ikävää mut­ta totta.

 7. Hal­li­tuk­sen ulko­maalais­poli­ti­ikkaan kohdis­tuu nähdäk­seni laa­jahkoa epälu­u­loa, sitä syvem­pää mitä kauem­mak­si oikealle kul­je­taan. Syitä tähän lienevät ainakin muiden Euroopan maid­en ongel­mat vähem­mistö­jen­sä kanssa, jot­ka esimerkik­si Ran­skan tapauk­ses­sa tuli­vat alun­perin maa­han nimeno­maan työperäis­inä maa­han­muut­ta­ji­na; Suomes­sa ilmenevät vas­taa­vat, joskin vas­ta alkutek­i­jöis­sään ole­vat ja paljon pienem­mät ongel­mat; eräi­den lähin­nä Vihreistä ja yleen­säkin vasem­mis­tos­ta löy­tyvien vaikut­ta­jien kohteliaasti san­ot­tuna nai­ivin utopis­tiset näke­myk­set aiheesta; ja tapa, jol­la kysymys on yritet­ty sulkea täy­den demokraat­tisen päätök­sen­teon ulkop­uolelle jät­tämäl­lä maa­han­muut­to­teema kokon­aan vaalien ulkop­uolelle, uno­hta­mal­la kansanäänestyk­set edes ideana ja suit­si­mal­la julk­ista keskustelua joskus hys­teerisel­läkin tabu­jär­jestelmäl­lä, joka onnek­si näyt­tää vähitellen ole­van murtumassa. 

  Avoimuu­den lisäämi­nen voisi ter­ve­hdyt­tää ilmapi­ir­iä paljon, vaik­ka keskustelu saisikin paikoitellen rumi­akin piirteitä. Mikäli val­tio on aja­mas­sa suun­nitel­tua, maltil­lista poli­ti­ikkaa, jon­ka voi perustel­lusti olet­taa vält­tävän val­taosan euroop­palaistyyli­sistä ongelmista, sen ker­tomi­nen kansalle (ja onnis­tunut puo­lus­t­a­mi­nen vas­taväit­teitä vas­taan) helpot­taisi suuresti mon­en ns. ääri­oikeis­to­laisenkin huo­lia. Jos taas val­it­se­mamme tie on oleel­liselta osil­taan sama kuin monil­la muil­lakin Euroopan mail­la, ja “me voimme oppia hei­dän virheistään” pelkkä mantra jol­la rauhoita­mme oloamme, tarvit­semme avoin­ta keskustelua vielä enemmän.

  Soma­l­i­fi­askon syyt­tämi­nen vain suo­ma­lais­ten rasis­mista on nähdäk­seni varsin yksinker­tais­tavaa ottaen huomioon 90-luvun alus­sa käyn­nistyneen, itsenäisyy­den ajan vakav­im­man talouskri­isin, joka jät­ti jäl­keen­sä äärim­mäisen korkean työt­tömyy­den. Ellei sit­ten rasis­mimme ollut syynä pankkikri­isi­in, Neu­vos­toli­iton rom­ah­duk­seen ja taan­tu­maan useis­sa län­si­mais­sa. Mut­ta vakavasti ottaen, rasis­mi oli kyl­lä yksi syy soma­lien huonoon työl­listymiseen — joskin voi myös kysyä, kuin­ka suurelta osin se liit­tyi hei­dän maa­han­tu­loon­sa lamavu­osi­na, jol­loin ihmis­ten huoli työ­paikoista kil­pailemis­es­ta ja hei­dän rahoil­laan elämis­es­tä oli luon­nol­lis­es­ti korkeim­mil­laan. Muitakin syitä toki löy­tyy, mon­et niistä mustista ystävistämme itses­tään. Erääseen niistä tutus­tu­in itsekin ’95 per­hosveit­sen vauhdit­ta­man anti­ra­sis­tisen tulon­si­ir­ron merkeissä.

  Mitä niihin Sak­san turkki­laisi­in muuten tulee, inte­graa­tio on hil­jalleen rapau­tu­mas­sa ja islamis­mi val­taa­mas­sa alaa. Ongel­maan voi tutus­tua vaikka­pa tämän Spiegelin artikke­lin avulla:

  http://www.spiegel.de/international/0,1518,467360,00.html

 8. “Esimerkke­jä hyvistä sopeu­tu­jista ovat Chilen pako­laiset ja Viet­namin kiinalaiset.”

  Var­masti ovat kult­tuuril­li­sista syistä hyviä sopeutumaan.

  Kuitenkin Oikeuspoli­it­tisen tutkimus­laitok­sen mukaan. Viet­namin kansalaiset ovat olleet suh­teel­lis­es­ti toisek­si eniten syyl­lisik­si epäiltynä rikoksiin.

  http://www.om.fi/optula/uploads/nul786y.pdf
  http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/Oik/polrik/polrik_fi.asp

  Tilas­tokeskuk­sen mukaan Suomes­sa on Chi­lessä syn­tyneitä 289 ja Viet­namis­sa 3 440.

  http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980257

 9. Kom­men­toimisen jätän muille, mut­ta nos­tan hat­tua Soin­in­vaar­alle. ode taitaa olla ensim­mäi­nen main stream ‑poli­itikok­si luon­nehdit­ta­va, joka ylipäätän­sä suos­tuu asi­as­ta mitään sanomaan, nor­maalin “rikkaus ja voimavara” ‑litur­gian lisäksi. 

  Mainit­takoon etten koskaan ole äänestänyt vihre­itä, enkä osaa kuvitel­la tilan­net­ta jos­sa tek­isin niin. Mut­ta silti.

 10. En ole kansal­lis­mieli­nen, san­ot­takoon se alku­un. Arvostan sivistys­tä, yhteiskun­ta­rauhaa, tur­val­lisu­ut­ta, yksilön­va­paut­ta ja itsemääräämisoikeut­ta. Olen lib­er­aali ja vihreä. 

  Euroopan tulisi laka­ta otta­mas­ta vas­taan pako­laisia. Tämän lisäk­si tulisi rajoit­taa myös työperäistä siir­to­laisu­ut­ta islami­lais­es­ta maail­mas­ta sekä Afrikas­ta. Euroop­pa tarvit­see ympärilleen muu­rit, jot­ka totea­vat selvästi, ettei tänne ole asi­aa sen enem­pää Kanari­an saarten kuin Ceu­tan tai Melil­lan kuin Lampe­du­sankaan kautta.

  Onko tämä itsekästä, kylmää, välin­pitämätön­tä ja “ääri­oikeis­to­laista”?

  Ei.

  Maail­man väk­iluku lisään­tyy yli 70 miljoon­al­la joka vuosi. Puo­let maail­man väestöstä elää alle 2 dol­lar­il­la päivässä. Jokainen uusi mus­li­mi-sukupolvi Euroopan man­tereel­la on ollut edeltänyt­tä radikaalimpi, toiseen ja kol­man­teen. Pako­lais­ten vas­taan­ot­tamis­es­ta syn­tyvin kuluin aut­taisimme paljon suurem­paa osaa näistä kolmes­ta mil­jardista ihmis­es­tä, kun­han keskit­täisimme avun hei­dän lähialueilleen, jos­ta he voivat pala­ta tilanteen rauhoitut­tua kotiin.

  Vain afrikkalaiset voivat viime kädessä muut­taa Afrikan toisen­laisek­si, vain mus­lim­it itse voivat ottaa aske­lia kohden seku­lar­is­mia. On käsit­tämätön­tä puhua tästä kokon­aisu­ud­es­ta jonkin­laise­na län­tisen maail­man sosi­aali-insinöörien pro­jek­ti­na “muut­taa muu maail­ma”. Sel­l­ainen hol­hoa­va asenne jos mikä on pohjim­mil­taan rasistinen.

  Toisin kuin YK “tutkimuk­sis­saan” toteaa, väestönkasvu ei tule laske­maan, eikä sor­to vähen­emään ilman kult­tuurisidon­naista ja arvo­maail­mallista kehi­tys­tä tuo­hon suuntaan.

  Tämä on todet­tu Euroopan maaperäl­lä. Euroopan maaperäl­lä asu­vien mus­lim­ien hedelmäl­lisyys on edelleen n. 3.5 las­ta naista kohden, kun kan­ta-euroop­palaisil­la se on n. 1.4 las­ta naista kohden. Mus­lim­ien syn­tyvyys on monin paikoin jopa nous­sut lähtö­mai­hin näh­den, eikä tilanne ole helpot­tunut uusien, entistä radikaalimpi­en sukupolvien myötä. Voimme ver­ra­ta omi­in lestadiolaisiimme. 

  Bri­tan­ni­as­sa Tal­iban­ien läheinen liit­to­lainen hal­lit­see yli 600:aa, läh­es 50% maan moskei­joista, 40% nuorista mus­limeista kan­nat­taa shari­aa, kun hei­dän van­hem­mista sitä kan­nat­ti vain 15%. Reilusti yli puo­let nuorista kan­nat­taa kuole­man­tuomio­ta Islamista luop­u­valle mus­limille. Uskostaan luop­uneet ovat joutuneet monin paikoin Euroop­paa piileskelemään maan alla, ja irroit­tau­tu­maan perheestään.

  Jopa euroop­palais­tuneen mus­lim­in esiku­vak­si nos­tet­tu par­la­mentin jäsen voi Bri­tan­ni­as­sa lausua Salman Rushdi­es­ta (tämän aateloimisen yhtey­dessä) sano­ja, jot­ka voi lyhen­tää muo­toon “Salman Rushdie=ihmissaastaa”, puhumme sen­tään har­mit­tomas­ta, mukavas­ta, ystäväl­lis­es­tä kirjailijasta. 

  Bri­tann­ian Pak­istan-taus­tai­sista mus­limeista, n. 2/3 nai oman ensim­mäisen serkkun­sa jär­jeste­tyis­sä avi­o­li­itois­sa, joiden mukana suku­ja yhdis­tetään Bri­tann­ian maaperälle. Tämän seu­rauk­se­na esim. Brad­fordin alueel­la (jos­sa em. luku on yli 80%) on val­ta­va ongel­ma kehi­tys­vam­mais­ten las­ten kanssa. Silti mikään ei juuri muu­tu. Miet­tikää todel­la mitä tarkoit­taa oman serkkun­sa naimi­nen jär­jeste­tyssä avi­o­li­itossa. Miet­tikää mitä tarkoit­taa, että enem­mistö tekee niin. Nämä ihmiset eivät arvos­ta rakkaut­ta, seu­rustelua, ihas­tu­mista, kiihkoa, hul­lu­ut­ta… he eivät jaa Euroopan kauneut­ta, ja pitkälti sik­si ajau­tu­vat Euroopan ulkop­uolelle Euroopan sisällä.

  Kaik­ki ter­rori-iskuista tai niiden yri­tyk­ses­tä kiin­ni jääneet ovat olleet koulutet­tu­ja mus­lime­ja, eivät lähiöi­den “roskaväkeä” Sarkozya lainatak­seni. Nämä kak­si ovat vielä kaiken lisäk­si eril­lisiä ongelmia. Jos todel­la halu­aa ymmärtää, mitä elämä näis­sä lähiöis­sä on, niin kan­nat­taa lukea puhu­maan uskaltau­tunei­ta lähiöi­den sor­ret­tu­ja tyt­töjä, sel­l­aisia kuten syöpään mene­htynyt Sami­ra Bellil. Tämä ei ole Euroop­paa. Tämä on kaukaisen, bru­taalin, men­neen maail­man muut­ta­mi­nen Euroopan maaperälle.

  Tästä ei ole Euroopalle todel­lakaan “rikas­tus­ta”, ja tämän syömät määrära­hat voitaisi­in paljon tehokkaam­min käyt­tää huono-osais­ten (muis­takaa luvut 3 mil­jar­dia ja 70 miljoon­aa), ja useimpi­en heistä, hyödyk­si kohden­ta­mal­la apu halvem­man ostovoiman alueelle, tukien koti­in palaamista.

  Osmo tilas­tomiehenä voit var­masti tutus­tua eri­laisi­in demografisi­in arvioi­hin Euroopan väestöke­hi­tyk­ses­tä, joiden maltil­lis­tenkin ver­sioiden mukaan, esim. Ruot­sis­sa on mus­lim­ienem­mistö viimeistään 2070-luvulle tul­taes­sa jo pelkästään syn­tyvyy­den kaut­ta, mah­dol­lis­es­ti jo 20 vuot­ta aikaisem­min. Tämä selit­tyy juuri em. luvuil­la 3.5 ja 1.4. Luvun 3.5 laskus­ta muuten ei ole juuri todet­tua näyt­töä, kaik­ki vain usko­vat ja vaku­ut­ta­vat sen laske­van. Taasen voi pitää mielessä omat van­hoil­lislesta­di­o­laisemme. Ei ole mah­do­ton­ta, että 2100 nykyisen EU:n alueel­la on mus­lim­ienem­mistö. San­ot olevasi “ääri­oikeis­to­lais­ten” kanssa läh­es kaikesta eri mieltä, mut­ta oletko todel­la siitä eri mieltä, että tämä EI ole toiv­ot­tavaa kehi­tys­tä? Ainakaan se ei ole per­in­tö, jon­ka itse halu­aisin omille lap­sil­leni (sikäli kun sel­l­aisia joskun ilmaan­tuu) jättää.

  Tämän riskin otta­mi­nen on jär­jetön­tä, eikä se edes auta maail­man huono-osaisia, ei tais­tele väestönkasvua vas­taan, ei vähen­nä kär­simys­tä maail­mas­sa, ei tee maail­mas­ta tur­val­lisem­paa, ei auta Islamia maal­lis­tu­maan… Lisäk­si mil­jarde­ja, kokon­ais­ten suku­jen säästöjä vuo­taa ihmissalakul­jet­ta­jille, suurin unel­ma on mon­elle ei aut­taa omaa yhteisöään, vaan pae­ta. Miljoonien suu­ruiset ihimisvir­rat ovat liik­keel­lä täl­läkin het­kel­lä. Mut­ta pak­en­e­mal­la tuo yhteiskun­nat eivät KOSKAAN tule pääsemään jaloilleen.

  Tun­nepo­h­jaiset ratkaisut ovat ehkä vetoavampia, mut­ta jär­jel­liset ratkaisut lop­ul­ta suurem­paa ihmisjoukkoa, niin meitä kuin heitä, koko maail­maa hyödyttäviä.

  Min­ul­la ei peri­aat­teessa olisi mitään täysin raja­ton­ta ja avoin­ta maail­maa vas­taan, mut­ta se edel­lyt­täisi täysin toisen­laista kult­tuuril­lista ja sosi­aal­ista tilan­net­ta kuin nykyi­nen. Ehkä 2100-luvul­la… mut­ta nykyti­lanteessa fortress-Euroop­pa on human­i­taarisen, välit­tävän maail­man edesaut­tamisen vahvin tae. Rajat kiinni. 

  Näin lyhyessä tilanteessa ei voi edes kos­ket­taa monia mui­ta point­te­ja kuten sitä, mitä tulee seu­raa­maan kun seu­raa­van ker­ran ter­ror­is­tit onnis­tu­vat tekemään suuren iskun, eikä heitä saa­da ajois­sa kiin­ni (nythän Bri­tan­ni­as­sa on jo yritet­ty use­am­paan ker­taan, lääkäre­itä mukana…).
  Elleivät sivistyneet ihmiset hoi­da tätä ongel­maa, niin ei ole mah­do­ton­ta, että ruskea­paito­ja vielä jon­ain päivänä marssii Euroopan kaduilla.

  Niin kova kuin isku onkin yksit­täisille rajo­jen ulkop­uolel­la oleville, rajo­jen sulkem­i­nen ON maail­mas­ta välit­tämistä. Se on ain­oa jär­jelli­nen teko nykyti­lanteessa. Se on vastuunottamista.

 11. Jus­si K. Niemelä: ”Samoin ns. maa­han­muut­tokri­itikot vetoa­vat tarkoi­tushakuis­es­ti ja valikoivasti rikos­ti­las­toi­hin, lähin­nä ulko­maalais­ten Suomes­sa tekemi­in rikok­si­in. Tästä käyti­in laa­ja keskustelu kesäl­lä aus­tralialaisel­la blogilla:
  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366”

  Mik­si Jus­si K. Niemelä ei suo­raan myön­nä, että hän on main­os­tamis­saan Prodok­sen keskusteluis­sa mus­ta­maalan­nut ns. maa­han­muut­tokri­itikko­ja siitä, että he ovat jät­täneet tilas­to­ja mainit­se­mat­ta, vaik­ka ko. tilas­to­ja ei ole edes vielä ollut julk­isu­udessa sil­loin kuin artikke­lien kir­joit­ta­jat ovat tek­stin­sä julkaisseet? Blogikir­joit­ta­jat eivät ole selvännäkijöitä.

  Jus­si K. Niemelä: ”Suomel­la olisi mah­dol­lisu­us estää vas­taa­va kehi­tys tiukalla ja määräti­etoisel­la kotout­tamisel­la. Esim. mus­lim­i­naisia ei saisi jät­tää kotei­hin­sa, vaik­ka usein näin tapah­tuu esim. Ruot­sis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Ran­skas­sa. Hei­dät pitäisi saa­da koulutet­tua ja mukaan työelämään.”

  Voisitko ker­toa miten ratkaiset ongel­man. Mus­lim­i­naiset eivät de fac­to voi vali­ta osal­lis­tu­vatko he työelämään vai eivät. Etenkin ne, joil­la saat­taa olla 10 (tai enem­män) las­ta. Jos nämä käytän­nössä luku- ja kir­joi­tus­taidot­tomat naiset ensin koulutet­taisi­in, mikä on mielet­tömän pitkä pros­es­si, niin mis­sä lapset sil­lä aikaa oli­si­vat kun naiset käyvät koulus­sa tai työssä? Eipä tai­da julkisen sek­torin kan­tokyky riit­tää. Lisäk­si mus­limiy­hteisöl­lä on var­masti oma mielip­i­teen­sä asi­as­ta, mut­ta sil­lä ei ilmeis­es­ti ole mitään väliä kos­ka Jus­si K. Niemelä tietää parhaiten.

  Jus­si K. Niemelä: ”Samoin mus­lim­ien pakkau­tu­mi­nen samoille asuinalueille ei ole viisas­ta, kos­ka usein näi­den aluei­den kohdal­la näyt­täisi tapah­tu­van ghet­tou­tu­mista ja sosi­aal­isia ongelmia (Malmö, Pari­isi jne.). VINOn puheen­jo­hta­ja Tapio Laak­so onkin blogillaan aiem­min viisaasti esit­tänyt, että hajasi­joi­tus on toimi­vaa kotout­tamis­poli­ti­ikkaa. Käsit­tääk­seni ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden tun­ne­tu­in edus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho on tästä Tap­san kanssa samaa mieltä, joten rak­en­tavaan dialogi­in on mah­dol­lisu­us päästä.”

  Tiedät var­masti, että Suomes­sa kenellekään ei voi sanoa, että älä muu­ta. Kos­ka olet kiis­ta­ton asiantun­ti­ja myös täl­lä sek­to­ril­la niin var­masti tiedät, että pako­laisia hajasi­joite­taan ympäri Suomea, mut­ta he silti muut­ta­vat alueille, jois­sa on entu­ud­estaan mui­ta maanmiehiä. 

  Suurin ongel­ma hajosi­joituk­sen epäon­nis­tu­miseen on suo­ma­lainen sosi­aal­i­tur­va. Kun­nat mak­sa­vat muut­ta­jien muut­toku­lu­ja siinä vai­heessa kun val­ti­ol­ta ei enää tule fyrkkaa, ja vas­taan­ot­ta­van kun­nan sosi­aal­i­työn­tek­i­jät myön­tävät vuokravakuuk­sia liukuhi­hnal­ta asun­toi­hin, joiden vuokrat ovat ylisu­uria, ja sit­ten näis­sä yli­hin­tai­sis­sa asun­nois­sa asum­ista vielä tue­taan joka suo­raan tai vähem­min suo­raan. Ja mik­si näin tehdään? No, kun meil­lä on tämä monikulttuuriuskonto.

  Jus­si K. Niemelä: ”Avoin keskustelu ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden — joista val­taosa on nation­al­is­te­ja ja perus­suo­ma­laisia — kanssa var­masti vähen­täisi poteroi­hin kaivau­tu­mista ja asen­tei­den polarisaatiota.”

  En olisi niinkään var­ma, että val­taosa maa­han­muut­tokri­itikoista on per­su­ja tai nation­al­is­te­ja. Itse olen lib­er­taari ja läh­estyn maa­han­muut­toasi­aa puh­taasti taloudel­lis­ten seikko­jen perus­teel­la. Näin tekevät myös luon­nol­lis­es­ti mon­et muut lib­er­taar­it, jot­ka joko suo­ranais­es­ti vas­tus­ta­vat kus­tan­nuk­sia lisäävää maa­han­muut­toa, tai sit­ten vai­h­toe­htois­es­ti kan­nat­ta­vat rajo­jen täy­del­listä avaamista ceteris paribus, kos­ka se johtaisi nykyisen kaltaisen sosi­aali­val­tion kaatumiseen.

  Ongel­ma on vain siinä, että esim. Jus­si K. Niemelä meuhkaa joka foo­ru­mil­la ja blogilla maa­han­muut­tokri­itikoista vaik­ka osa henkilöistä, joi­hin hän viit­taa, ei ole maa­han­muut­tokri­itikoi­ta yleis­es­ti vaan vas­tus­ta­vat pelkästään pako­lais­poli­ti­ikkaa ja nimeno­maan kan­nat­ta­vat työperäistämaahanmuuttoa. 

  Jostain syys­tä Jus­si K. Niemeläl­lä on hirveä tarve leima­ta vastapuol­ta vaik­ka hän itse on esim. main­os­ta­mas­saan Tapio Laak­son blo­gis­sa osoit­tanut kyken­emät­tömyyten­sä ymmärtää maa­han­muut­topoli­ti­ikan peruster­mien tarkoituk­sen. Joko tahal­lis­es­ti tai tahattomasti.

 12. Taisin maini­ta omas­sa kiur­joituk­ses­sani siitä, että vietanami­laiset otti­vat hal­tu­un­sa myös huumekau­pan. Rikol­lis­ten määrä koko pop­u­laa­tios­sa on kuitenkin vähäi­nen. Se on ääri-ilmiö, jota pitää tarkkail­la, mut­ta jol­la ei voileima­ta sitä väestön val­taen­em­mistöä, joka ei ole syyl­listynyt rikoksiin.

  Kauhis­tus siitä, että maa­han­muut­ta­jat pyrkivät tois­t­en­sa naa­pureik­si, on aika perus­tee­ton­ta. Ajatel­laan­pa, että Paa­vo Väyry­nen valit­taisi­in Suomen pres­i­den­tik­si ja meitä olisi 500 pak­en­e­mas­sa kaap­paa­mal­lamme Suomen­lin­nan lau­tal­la Nairo­bi­in. Miten me tulisimme siel­lä asumaan? Mah­dol­lisim­man kaukana toi­sis­tamme, vai toinen toi­sis­tamme tukea hakien lähel­lä toisi­amme. Kenialaiset var­maankin pyrk­i­sivät hajasi­joit­ta­maan mei­dät, jot­ta totut­telisi­ime paikallisi­in tapoi­hin, emme puhuisi Suomea keskenämme emmekä lauan­tai-iltaisin söisi lenkki­makkaraa ja joisi keskiolutta. 

  Palaan taas noi­hin Kanadan koke­muk­si­in. Me olemme olleet koko ajan hajasi­joit­tamssa ulko­maalaisväestöä, mut­ta kanadalaiset tekevät sen aivan toisin: anta­vat kunkin ryh­män muo­dostaa paikallisen alakult­tuurin­sa. Tämä on mie­lenki­in­toinen vas­taväite, jota tulen kom­men­toimaan myöhemmin.

 13. Kiitos Odelle kiin­nos­tavista tiedoista. En esimerkik­si tien­nyt että Suomeen on tuo­tu muiden jo hylkäämiä pako­laisia. Se on mie­lenki­in­toista. Mil­lähän perus­teel­la hei­dät oli muual­ta hylät­ty? Ilmeis­es­ti ei ainakaan sil­lä perus­teel­la, etteivät olisi tur­va­paikan tarpeessa (kos­ka hei­dät ker­ran tänne otettiin)? 

  Ode kir­joit­ti lisäk­si: “Myös se nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhka, jon­ka olin riv­ien välis­sä lukevinani.” 

  Osa tänne kir­joit­taneista voi olla ääri­oikeis­to­laisia, mut­ta en voi ymmärtää ainakaan sel­l­aista aja­tus­ta, että maa­han­muut­toa vas­tus­ta­va leimataan ääri­oikeis­to­laisek­si vain sil­lä perus­teel­la, että vas­tus­taa maa­han­muut­toa. No, ehkä et näin halun­nut sanoakaan. Joka tapauk­ses­sa maa­han­muut­tokri­it­tisiä on kaikissa puolueis­sa, myös vasem­mis­ton äänestäjis­sä. Aivan eri asia ja täysin tuomit­ta­va jut­tu on muukalaisvi­ha, joka kohdis­tuu tääl­lä jo asu­vi­in maa­han­muut­ta­ji­in. Kun ker­ran olemme hei­dät otta­neet, on kohtelun olta­va asiallista.

  Maa­han­muu­ton vas­tus­tamista sen sijaan voi perustel­la monel­la asi­asyyl­lä. Hal­la-ahon ajatuk­set vetoa­vat itseeni sik­si, että hän puhuu paljon tur­val­lisu­ud­es­ta ja siitä, että eräät eri­tyisen inhot­ta­vat rikok­set (joukko­raiskauk­set ja ‑pahoin­pite­lyt) ovat suh­teet­toman usein juuri tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­jaryh­mien tekemiä. En halua, että oman tyt­täreni kim­pu­un sat­tuu joukko puskaraiskaajia.

 14. ode: ” mut­ta kanadalaiset tekevät sen aivan toisin: anta­vat kunkin ryh­män muo­dostaa paikallisen alakulttuurinsa.”

  Niin. Kanadalaisethan antoi­vat tietyis­sä provins­seis­sa mus­lim­ien, kato­lilais­ten ja juu­ta­lais­ten ylläpitää myös omaa oikeusjär­jestelmää, joka tuomiot oli­vat sitovia jos osa­puo­let oli­vat siihen suostuneet.

  Ongel­mak­si vain muo­dos­tui se, että käytän­nössä mus­lim­i­naiset ja lapset ajau­tu­i­v­at samaan tilanteeseen kuin koti­mais­saan, joista oli­vat paen­neet, ja tämän vuok­si jär­jestelmä lopetet­ti­in. Olisiko ollut Kanadan päämin­is­teri, joka sanoi, että jatkos­sa maas­sa on vain yksi laki, joka kos­kee kaikkia.

  Sinän­sä en vas­tus­ta sopimus­va­paut­ta, mut­ta sen toteu­tu­misen valvom­i­nen on käytänössä mah­do­ton­ta jos sulkeu­tunut yhteisö sen estää, ja yhteisön jäse­nil­lä ei ole todel­lista edel­ly­tys­tä selvitä elämästä ilman tätä yhteisöä.

 15. Rikok­si­in syyl­listyneen pako­lais­statuk­sen omaa­van henkilön palaut­tamiseen lähtö­maa­hansa ei ole YKn sopimuk­sen vas­tainen toimen­pide, vaik­ka maa olisikin ns. rauhaton.

  Sopimuk­ses­sa näet san­o­taan, että pako­lais­ten on nou­datet­ta­va tur­va­paikka­maan lake­ja ja ase­tuk­sia, ja että sopimus ei koske henkilöitä, jot­ka ovat tehneet rikok­sia rauhaa vas­taan, sotarikok­sia tai rikok­sia ihmiskun­taa vas­taan tai tehneet törkeitä epäpoli­it­tisia rikok­sia tur­va­paikka­maan ulkop­uolel­la. (vrt. Ruan­dan joukko­murhaa­ja Suomessa)

  Mikäli pako­lainen ei nou­da­ta sopimuk­sen ehto­ja, voidaan sen mukaan pako­lais­sta­tus peru­ut­taa ja palaut­taa kys. hlö takaisin lähtö­maa­hansa sen tilanteesta riippumatta.
  (Vrt. rötöstelevät ulkomaalaisjengit).

  Koko sopimus läh­tee siitä, että pako­laiselle taataan tur­val­liset eli­nolo­suh­teet, mut­ta _EI_ sijoi­tus­maan väestön tur­val­lisu­u­den kus­tan­nuk­sel­la kuten nämä meitin paikalliset tun­tu­vat tulkitsevan.

 16. Min­ulle esitetään tääl­lä aivan liikaa kysymyk­siä, joten en mitenkään ehdi vas­taa­maan niihin kaikki­in. Kum­mas­te­len vain sitä pes­simis­miä ja toiv­ot­to­muut­ta, mikä ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden paris­sa vallitsee. 

  Kuten olen jo usein aiem­min toden­nut, on val­tavasti län­si­mais­sa vaikut­tavia, täysin rauhal­lisia, maal­lis­tunei­ta mus­lime­ja (mm. Irshad Man­ji ja Project Ijti­had), jot­ka kri­ti­soi­vat ääri-islamia siinä mis­sä me ateis­titkin ja joi­ta fun­da­men­tal­is­tit vihaa­vat yhtä paljon kuin meitä ateis­te­ja. Eli kir­joit­ta­jat kuten Sam Har­ris, jot­ka väit­tävät, ettei maltil­lisia ja itsekri­it­tisiä mus­lime­ja ole, ovat yksinker­tais­es­ti väärässä. Lukekaa vaik­ka Irshad Man­jin kir­ja ja blo­gia, mikäli ette muuten usko!

  http://www.muslim-refusenik.com/

  http://www.myspace.com/irshadmanji

  http://www.myspace.com/projectijtihad

  Määräti­etoisel­la kotout­tamis­poli­ti­ikalla myös uskon­nol­lisen fun­da­men­tal­is­min aiheut­tami­in ongelmi­in on voita­va puut­tua ja sitähän edel­lä peräänku­u­lu­tan. Mik­si kyse­lette, jos olette samaa mieltä? Kek­sikää mielu­um­min itse ratkaisu­ja, minä olen vihreis­sä vain pas­si­ivi­nen riv­i­jäsen enkä ole mis­sään työryh­mässä mukana.

  Jos suo­ma­lainen ja laa­jem­min euroop­palainen nainen on saatu eman­sipoitua, en näe mitenkään mah­dot­tomana, että tasa-arvoises­sa ilmapi­iris­sä myös mus­lim­i­naiset saadaan laa­jem­mas­sa mitas­sa ja erit­täin nopeasti yhteiskun­taan mukaan. Se edel­lyt­tää vain ja ain­oas­taan poli­it­tista tah­toa. Sitä luulisi tässä kysymyk­sessä löy­tyvän eri­tyis­es­ti vihreiltä feministeiltä. 

  Kekelle sen ver­ran, että jos kaipaat sinivihreyt­tä, liity ihmeessä linko­lalaisi­in. Heil­lä on juuri kaipaa­masi agen­da. Eero Palo­heimokin juuri äsken kir­joit­ti Vihreässä lan­gas­sa erit­täin kri­it­tis­es­ti monikulttuurista:

  http://www.eeropaloheimo.fi/monikulttuuri.htm

  On tietysti help­poa heit­tel­lä utopis­tisia lausun­to­ja eduskun­nan ulkop­uolelta. Taru Taipale vas­tasikin tänään ilmestyneessä Vihreässä lan­gas­sa pes­simistis-romant­tiselle Palo­heimolle ja kir­joi­tus oli suo­ras­taan erinomainen.

  Tois­tan vielä toises­sa säi­keessä mainit­se­mani seikan: jos poli­ti­ikas­sa halu­aa vaikut­taa, pitää esi­tyk­set muo­toil­la siten, että muut puolueet ovat valmi­it niistä neu­vot­tele­maan. Poli­ti­ik­ka on kom­pro­missien taidetta.

 17. Sait: “Mikä tuon uhkan syn­nyt­tää ? Uhka saadaan tor­ju­tuk­si, jos sen syy poistetaan.”

  Pitäisikö nyt tästä ymmärtää, että mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­min uhka pois­tuu, jos pois­te­taan… meidät?

 18. Täysi tun­nus­tus siitä, että olet rohjen­nut ottaa kan­taa han­kali­in asioi­hin. Nykyisessä mielipi­deil­mas­tossa har­va poli­itikko tai julk­isu­u­den henkilö uskaltaa julkises­ti tode­ta ole­vansa huolestunut islami­lais­es­ta fun­da­men­tal­is­mista ja sanoa, että laa­jat väestön­si­ir­rot Afrikas­ta Euroop­paan eivät ole ratkaisu Afrikan ongelmiin.

  Mon­et muutkin sanomasi asi­at ovat sanomat­takin selviä, kuten että teol­lisu­us­mai­hin kan­nat­taa ottaa työperäisenä siir­to­laisuute­na vain sel­l­aisia maa­han pyrk­i­jöitä, joil­la on jonkin­lainen ammat­ti­taito. Mut­ta näitäkään asioi­ta eivät nykyiset poli­itikkomme uskalla ottaa esille.

  Ei kan­na­ta ihme­tel­lä sitä, että nämä aiheet ovat herät­täneet run­sas­ta kom­men­toin­tia ja keskustelua. Olet täl­lä het­kel­lä ain­oa poli­itikko, joka on edes jos­sain määrin uskaltau­tunut julkiseen keskustelu­un maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta taval­lis­ten kansalais­ten kanssa.

  Kun­pa Astrid Thors toimisi samoin.

 19. “Palaan taas noi­hin Kanadan koke­muk­si­in. Me olemme olleet koko ajan hajasi­joit­tamssa ulko­maalaisväestöä, mut­ta kanadalaiset tekevät sen aivan toisin: anta­vat kunkin ryh­män muo­dostaa paikallisen alakult­tuurin­sa. Tämä on mie­lenki­in­toinen vas­taväite, jota tulen kom­men­toimaan myöhemmin.”

  On täysin tot­ta, että Kana­da nimeno­maan on se maa, jos­sa monikult­tuurisu­u­den asialli­nen ja hedelmälli­nen tutkimus on ehkä kaikkein pisim­mäl­lä. Ainakin teo­reet­tisel­la tasolla. 

  Paikallisen alakult­tuurin muo­dos­tu­mi­nen edel­lyt­tää tiet­tyä määrää ihmisiä ja ryh­män rak­en­teen on olta­va tietyssä mielessä het­ero­geeni­nen. Ei voi olet­taa, että Suomeen muo­dos­tu­isi kiinalais­ten met­al­im­i­esten alakult­tuuri, vaan on lähdet­tävä siitä, että Suomeen muo­dos­tuu kiinalainen alakult­tuuri kaikkine elinkeinoi­neen ja tapoi­neen. Tämä alakult­tuuri myös pitäisi yhteyt­tä emä­maa­hansa. Yhtey­den katkaisem­i­nen olisi oikeudeton­ta ja emä­maa voisi siihen myös oikeudel­lis­es­ti puuttua.

  Suomes­sa on edelleen vain noin viisi miljoon­aa suo­ma­laista. Mon­tako tuol­laista alakult­tuuria ja mis­sä mitas­sa me kestämme olisi todel­la hyvä keskustelun ja pohdin­nan aihe. Monikult­tuurisu­ud­es­ta puhu­vat usein uno­hta­vat monikult­tuurisu­u­den perusidean, tai eivät vain halua keskustel­la siitä ollenkaan.

  Se real­isti­nen totu­us, että Kanadan jakau­tu­mi­nen kah­tia Que­becin itsenäistymisen kaut­ta ei ole kuin muu­tamista äänistä kiin­ni, kan­nat­taa myös pitää mielessä.

  Jos ajat­telee Suomen ase­maa Euroopas­sa ihan real­is­tis­es­ti — ja jos yleen­sä Suomen halu­aa kansal­lis­val­tiona säi­lyt­tää — niin Suomen ase­ma monikult­tuurises­sa keskustelus­sa on suur­in­pi­irtein sama, kuin Kuu­den kansakun­nan ase­ma Kanadas­sa. Se, että jotkut suo­ma­laiset pää­sevät samaan pöytään brit­tiläisen Kanadan edus­ta­jien kanssa ei tarkoi­ta sitä, kansa pääsisi 😉

 20. “Minäkin olen huolestunut islami­lais­es­ta fun­da­men­tal­is­mista. Minus­ta ihmiset saa­vat uskoa mihin halu­a­vat ja elää niin kuin hyväk­si näkevät, mut­ta mui­ta ei pidä pakot­taa samaan muottiin.”

  Olen samaa mieltä, mut­ta ei heitä tarvitse silti kai tänne ottaa asumaan.

  Islam ja fun­da­men­tal­is­mi kor­reloi­vat täl­lä het­kel­lä niin voimakkaasti, että tässä ajas­sa mus­lim­ien maa­han­muut­to pitäisi lopet­taa. Se ei ole rasis­mia, vaan varovaisuutta.

  Maa­han­muut­ta­jaryh­miä voi vali­ta. Kyl­lä se on Suomen oikeus. Jokaista Suomen kansalaista on tarkastelta­va yksilönä mut­ta henkilöitä, jot­ka hakeu­tu­vat maa­han voi tarkastel­la minus­ta ryh­män jäse­nenä. (En puhu nyt vain­ou­tu­ista henkilöistä vaan työperäi­sistä maahanmuuttajista.)

 21. On todel­la hyvä, että islamin äärimuodot ovat jatku­vasti julk­isu­udessa kri­it­tisen keskustelun kohteena eikä niistä vai­eta poli­it­tisen kor­rek­tiu­den nimis­sä, mut­ta samaan aikaan täy­ty­isi koko ajan muis­taa, että val­taosa län­si­mais­sa asu­vista mus­limeista ei kan­na­ta terrorismia. 

  Esim. brit­timus­limeista sitä kan­nat­taa vain 7%. Tosin tämäkin on jo osoi­tus siitä, kuin­ka suuren riskin ison volyymin mus­lim­i­maa­han­muut­to isän­tä­maalle aiheut­taa, kos­ka tuo pros­ent­ti kan­nat­taa nimeno­maan isku­ja brit­te­jä vastaan!

  http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/archives/137

  Tämä kuitenkin osoit­taa sen, että län­si­mais­sa mus­lim­it ovat selvästi maltil­lisem­pia kuin islami­lai­sis­sa val­tiois­sa, jois­sa ter­ror­is­mia (nimeno­maan itse­murhapom­mi­tuk­sia) kan­nat­taa huo­mat­tavasti suurem­pi osa väestöä (ks. Sam Har­ris: Uskon lop­pu — Uskon­to, ter­rori ja jär­jen tule­vaisu­us; suom. Kim­mo Pietiläi­nen; Ter­ra Cog­ni­ta 2007, s. 113–115).

 22. “Miten me tulisimme siel­lä asumaan? Mah­dol­lisim­man kaukana toi­sis­tamme, vai toinen toi­sis­tamme tukea hakien lähel­lä toisi­amme. Kenialaiset var­maankin pyrk­i­sivät hajasi­joit­ta­maan mei­dät, jot­ta totut­telisi­ime paikallisi­in tapoi­hin, emme puhuisi Suomea keskenämme emmekä lauan­tai-iltaisin söisi lenkki­makkaraa ja joisi keskiolutta.”

  Tämä esimerk­ki kuvas­taa hyvin, mik­si hajasi­joit­tamisen tar­joami­nen ratkaisuk­si inte­graa­tio-ongelmi­in on sekä kohtu­u­ton­ta että epäre­al­is­tista. Tot­ta kai useim­mat ihmiset pyrkivät maan­mi­esten­sä läheisyy­teen, eikä sitä vapaas­sa maas­sa voi oikein kieltääkään.

  Muut ovat tuoneet esille hyviä point­te­ja, eri­tyisen hyvä tiivis­telmä on azil­la (vaik­ka itse kansal­lis­mieli­nen olenkin). Minäkin halu­an kiit­tää siitä, että joku ns. vakavasti otet­ta­va poli­itikko suos­tuu keskustele­maan tästä aiheesta. Tämä val­taisa mie­lenki­in­to kielii siitä, että poli­itikko­jen, virkami­esten ja jour­nal­istien har­joit­ta­ma ongelmien kieltämi­nen, vaiken­e­m­i­nen tai pois­selit­tämi­nen ei itse ongelmia poista mihinkään. Ja juuri siitä ter­veen demokraat­tisen pros­essin ulkop­uolelle sulkemis­es­ta syn­tyy se ääri­oikeis­ton uhka. Ei siitä, että ihmisiä kuun­nel­laan ja hei­dän huolen­sa ote­taan vakavasti.

 23. Maan­pääl­listä parati­isia on mah­do­ton­ta rak­en­taa. Se ei onnis­tu edes monikult­tuurin avulla.

 24. Arawn: “Pitäisikö nyt tästä ymmärtää, että mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­min uhka pois­tuu, jos pois­te­taan… meidät?”

  Kuvit­te­len niin, että nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhkan syn­nyt­tää pelko maamme raa­jo­jen sisälle mah­dol­lis­es­ti pesiy­tyvistä mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­teista. Ja uhka saadaan tor­ju­tuk­si, jos pesiy­tymi­nen saadaan estetyksi.

 25. Nation­al­istien tääl­läkin ole­vis­sa kom­menteis­sa esit­tämä eristäy­tymis­poli­ti­ik­ka ei ole real­isti­nen ratkaisu ääri-islamin aiheut­tami­in ongelmi­in. Ne pitää ratkaista globaalil­la tasol­la, kuten Sam Har­ris teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” on vaku­ut­tavasti argumentoinut.

  Tois­tan siis seu­raavak­si hie­man muoka­tus­sa muo­dos­sa sen, mitä kir­joitin aiem­min toises­sa keskustelusäi­keessä ja esitän pari lisäargumenttia. 

  Maa­han­muut­to, pako­laisu­us ja kult­tuurien rin­nakkaise­lo tulee osa­ta aset­taa laa­jem­paan kon­tek­sti­in kuin näis­sä keskusteluis­sa on tapana. Esim. Suomen islamistisen puolueen puheen­jo­hta­ja on suo­ma­lainen ja muutenkin islam on tul­lut Euroop­paan jäädäk­seen. Emme tietenkään voi ajaa Euroopas­sa asu­via mus­lime­ja, koti­maid­en­sa kansalaisia, pois näistä maista. Tämä lie­nee kansal­lis­mielisillekin itses­tään selvää. Emme myöskään voi pakot­taa heitä luop­umaan uskon­nos­taan, tämäkin lie­nee kaikille selvää.

  On myös utopis­tista ja lyhyt­näköistä pyrk­iä tor­ju­maan islamin fun­da­men­tal­is­tisia muo­to­ja sulke­mal­la ne Euroopan rajo­jen ulkop­uolelle. Sen sijaan nämä äärili­ik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroopas­sa ja ehkäistä niiden har­joit­ta­ma värväys­toim­inta toisen ja kol­man­nen pol­ven mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehokkaal­la seu­ran­nal­la ja kas­vatuk­sel­la. Ongel­ma pitää tietysti tun­nus­taa, jot­ta siihen voidaan puut­tua ennen kuin on liian myöhäistä.

  Pitämäl­lä eri kult­tuu­ri­taus­tan omaa­vat ihmiset muurien takana, eril­lään toi­sis­taan – oli­vat nämä muu­rit sym­bol­isia tai konkreet­tisia – johtaa nopeasti tilanteen kär­jistymiseen entis­es­tään ja tämä ske­naario on ainakin min­ulle paina­jaisuni. Esimerkkinä Israel ja Palesti­ina, Pohjois- ja Etelä-Korea, Intia ja Pak­istan jne.

  Ongelmia ei todel­lakaan ratkaise nation­al­isti­nen, kansal­lis­val­tio­ta vahvis­ta­va poli­ti­ik­ka, vaan se pikem­minkin lisää niitä. Kon­flik­te­ja ihmis­ryh­mien välille syn­tyy tuon tuostakin, mut­ta poli­it­ti­nen ilmapi­iri pitkälle ratkaisee, kuin­ka pahoik­si nämä kon­flik­tit kehit­tyvät. Nation­al­is­mi­in liit­tyy aina koros­tunut kansalais­tunne, joka on omi­aan aiheut­ta­maan närää puolin ja toisin. 

  Tehokas lääke kon­flik­tien kär­jistymiseen olisi pitää eri­laiset etniset ja uskon­nol­liset ryh­mät sekaisin ja hajal­laan val­tioiden sekä val­ti­oli­it­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tietysti edel­lyt­tää melkoista val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyis­es­ti määräti­etoista ja jämäkkää kotouttamispolitiiikkaa. 

  Samoin val­tiot ja val­ti­oli­itot pitäisi saa­da taloudel­liseen yhteistyöhön ja YK:n pitäisi puut­tua huo­mat­tavasti ankaram­min islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikkomuksiin.

  Sam Har­ris ehdot­taakin islamin ja ääri-islamin aiheut­tamien ongelmien ratkaisuk­si jonkin­laista maail­man­hal­li­tus­ta. Täl­lä het­kel­lä län­nen ja eri­tyis­es­ti Yhdys­val­tain öljykytkök­set wah­ha­bi­laiseen Sau­di-Ara­bi­aan käytän­nössä estävät kyseisen val­tion räikeisi­in ihmisoikeusloukkauk­si­in puut­tumisen (eipä silti, etteikö Yhdys­val­latkin syyl­listy­isi jatku­vasti vas­taavi­in loukkauk­si­in). Eli pelkkä taloudelli­nen yhteistyö ei aina riitä. 

  Tämän ohel­la tiede­tään, että Sau­di-Ara­bi­as­ta tulee jatku­vasti län­nen vas­taista ääri-islamistista pro­pa­gan­daa län­si­mai­hin ja tragikoomista tässä on se, että rahoi­tus tälle pro­pa­gan­dalle tulee län­si­mai­sista öljymil­jardeista. Lisää aiheesta löy­tyy Irshad Man­jin teok­ses­ta ”Islamin kahdet kasvot” (Tam­mi 2004). Maail­man­hal­li­tus saat­taa olla ain­oa real­isti­nen tapa puut­tua tähän, mut­ta miten sel­l­aisen saisi aikaisek­si onkin sit­ten jo toinen jut­tu. YK ja EU voisi­vat ainakin jämäköi­tyä, mikäli Pohjois-Amerikas­sa ei tähän ole halua. Toisaal­ta YK on käytän­nössä käde­tön ilman Yhdys­val­to­ja ja Natoa.

  Nais­ten ase­man paran­t­a­mi­nen mus­lim­i­mais­sa olisi myös ensiar­voisen tärkeää, jot­ta näi­den maid­en ihmisoikeusti­lanne paranisi ja elin­ta­so nousisi. Irshad Man­ji ehdot­taa teok­ses­saan hyviä keino­ja tämän toteuttamiseksi.

  Vas­taavasti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­lim­ien tulisi äänekkäästi puut­tua islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikko­muk­si­in, mm. nais­ten alis­tamiseen, alaikäisille langetet­tavi­in kuole­man­tuomioi­hin, kun­ni­a­murhi­in, kiv­i­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja sukupuolielin­ten silpomiseen.

 26. Hmm. Näköjään rasis­tisu­us, joka ajaa koulute­tut soma­lit pois ei rajoitu vain suo­ma­laisi­in. Myös Lewis­tonis­sa USA:ssa rasis­tisu­us on ilmeistä.
  http://pressherald.mainetoday.com/news/immigration/020428lewiston.shtml

  Min­neapoli­sis­sa ja ST.Paulissa taas soma­lien inte­graa­tio oli niin pitkäl­lä, että moni on työl­listynyt tak­sikuskik­si. Ain­ut kit­ka tun­tui ole­van se, että he kieltäy­tyivät aja­mas­ta matkus­ta­jia, joil­la on alko­ho­lia matkatavarois­saan ken­tälle tai pois lento­ken­tältä. Muuten kai kaik­ki on aivan main­iosti. Siis jos sokeat saataisi­in myös kyytiin.

  http://minneapolis.about.com/b/a/257613.htm

  Ja tuos­sa google haku uutisi­in aiheesta:
  http://preview.tinyurl.com/2qdsaf

  Suo­ma­lais­ten ja USA:laisten pitäisi käy­dä otta­mas­sa mallia Kanadas­ta kuin­ka soma­lit integroidaan?

 27. Jus­si K. Niemelä sanoi.

  “Nation­al­istien tääl­läkin ole­vis­sa kom­menteis­sa esit­tämä eristäy­tymis­poli­ti­ik­ka ei ole real­isti­nen ratkaisu ääri-islamin aiheut­tami­in ongelmi­in. Ne pitää ratkaista globaalil­la tasol­la, kuten Sam Har­ris teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” on vaku­ut­tavasti argumentoinut.”

  Pidätkö Osmo Soin­in­vaaraa nation­al­isti­na? Homma­han on sit­ten aivan mielet­tömässä nousussa 😉

  Asian ydin on taval­laan tässä:

  #kanadalaiset tekevät sen aivan toisin: anta­vat kunkin ryh­män muo­dostaa paikallisen alakulttuurinsa.”

  ja oman käsi­tyk­seni mukaan kyse oli sen monikult­tuurisen poli­ti­ikan kom­men­toin­nista, jota esimerkik­si Kana­da har­joit­taa ja jon­ka yhteiskun­tati­eteel­lis­es­ti tutkit­tu perus­ta on aika vank­ka. Minus­ta olisi erit­täin järkevää alkaa siltä poh­jal­ta keskustelu miten monikult­tuurisu­us olisi sovel­let­tavis­sa Suomeen.

  Itse kyl­lä näen niin, että varsinkaan laa­jan maa­han­muu­ton olois­sa se ei ole sovel­let­tavis­sa, mut­ta avoin keskustelu asi­as­ta ei olisi pahitteeksi.

  Suomes­sa muuten uno­hde­taan, että Suo­mi itse on näis­sä asiois­sa usein malli­maa, johon viitataan. Per­in­teis­ten vähem­mistö­jen ase­ma on kan­sain­välis­es­ti ver­taillen todel­la mallikelpoinen. Tosin on omas­ta näkökul­mas­tamme kat­soen on paha sanoa voidaanko suomen­ruot­salaisia tai saame­laisia pitää vähemmistökansoina.

 28. JKN: ”Sen sijaan nämä äärili­ik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroopas­sa ja ehkäistä niiden har­joit­ta­ma värväys­toim­inta toisen ja kol­man­nen pol­ven mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehokkaal­la seu­ran­nal­la ja kasvatuksella.”

  Selvä jut­tu – aloit­takaamme kesyttäminen.
  Joudumme nyt siis pohti­maan, kuin­ka ”seu­ran­ta ja kas­va­tus” saataisi­in käytän­nössä toteutetuk­si riit­tävän tehokkaasti niin, ettei asiano­saisil­la ole mitään urput­tamista sen suhteen. 

  ” Vas­taavasti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­lim­ien tulisi äänekkäästi puut­tua islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikko­muk­si­in, mm. nais­ten alis­tamiseen, alaikäisille langetet­tavi­in kuole­man­tuomioi­hin, kun­ni­a­murhi­in, kiv­i­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja sukupuolielin­ten silpomiseen.”

  Mut­ta mik­seivät he ole jo puut­tuneet asi­aan ? Se mah­dol­lisu­us on ollut kaiken aikaa ole­mas­sa. Etteivät vaan taas ne ”kult­tuuriset syyt”…

 29. Vas­taus Jus­si K. Niemelälle:

  “pitää ratkaista globaalil­la tasolla”

  “aset­taa laa­jem­paan kontekstiin”

  Täl­lainen on lop­ul­ta konkre­ti­as­ta, yksilöi­den tasol­ta irroitet­tua sosi­aali-insinöörien taivaan­ran­to­jen maalailua. Kuka tahansa voi sanoa, Islam on autet­ta­va maal­lis­tu­maan, maa­han­tuli­jat on autet­ta­va sopeu­tu­maan. Eivät ne ole luon­non­lake­ja, jot­ka seu­raa­vat automaat­tis­es­ti insinöörien laitet­tua rat­taat pyörimään. Hol­hoami­nen voi myös antag­o­nisoi­da, ja erit­täin vahvoista per­he- ja uskon­to­taus­toista muo­vau­tuneet aivo­jen her­mora­dat eivät muu­tu sil­lä, että “val­is­te­taan”, “infor­moidaan”. Luuletko, että tätä ei ole yritet­ty? Mitä uut­ta sin­ul­la on lop­ul­ta tar­jo­ta sel­l­aista, mitä esim. Hol­lan­ti tai Sveit­si eivät olisi yrittäneet?

  “nämä äärili­ik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroopas­sa ja ehkäistä niiden har­joit­ta­ma värväys­toim­inta toisen ja kol­man­nen pol­ven mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehokkaal­la seu­ran­nal­la ja kasvatuksella.”

  Miten min­ulle tulee täl­lai­sista näke­myk­sistä mieleen neu­vos­toih­mi­nen ja viisivuo­tis­su­un­nitel­mat? Mitä tarkoit­taa ihmis­ten iden­ti­teetin, arvo­jen, maail­mankat­so­muk­sen jne. “kesyt­tämi­nen” seu­ran­nal­la ja kas­vatuk­sel­la? Luuletko, ettei se esimerkik­si sisäl­ly Bri­tan­ni­as­sa laa­jalti perusk­oulu­jen oppimäärään? Silti nuorem­mat sukupol­vet ovat edel­lisiä radikaalimpe­ja. Bri­tan­ni­as­sa harkit­ti­in moskei­joiden lait­tamista kovaan syyni­in, karkoi­tusuhkia jne. mut­ta Blairin hal­li­tus luopui ajatuk­ses­ta, kos­ka pelät­ti­in sen vain radikalisoivan mus­lime­ja entis­es­tään. Radikaaleil­la kun on nöyr­tymisen sijaan usein tapana pistää vielä kovem­min vas­taan, ja hei­dän kan­nat­ta­jamäärän­sä esim. Bri­tan­ni­as­sa ovat sadois­sa tuhansissa.

  “Esimerkkinä Israel ja Palesti­ina, Pohjois- ja Etelä-Korea, Intia ja Pak­istan jne.”

  Ei näitä kon­flik­te­ja voi suo­raan ver­ra­ta sivistyneen Euroopan ja islami­laisen maail­man ennen kaikkea kult­tuuriseen kon­flik­ti­in. Kuvaile konkreet­tis­es­ti, mitä Intia ja Pak­istan tyyp­pistä Euroopalle tapah­tu­isi, jos rajoit­taisimme maa­han­muut­toa islami­lai­sista maista? Päin­vas­toin voi tode­ta vas­takkainaset­telun lisään­tyneen mit­ta­van maa­han­muu­ton aikakaudel­la, ja asioiden olleen Euroop­pa-Islam akselil­la parem­min esim. 1960-luvul­la, vaik­ka sil­loinkin USA hääräsi kylmän sodan hengessä kaikkea ikävää Lähi-Idässä, Ran­skalla ja Bri­tan­ni­al­la oli impe­ri­al­isti­nen taus­tansa, Israel oli ara­bi­maid­en kanssa käytän­nössä pysyvässä sodas­sa jne.

  “Ongelmia ei todel­lakaan ratkaise nation­al­isti­nen, kansal­lis­val­tio­ta vahvis­ta­va poli­ti­ik­ka, vaan se pikem­minkin lisää niitä.”

  Ei tulekaan vahvis­taa kansal­lis­val­tioi­ta itsessään, vaan tulee vahvis­taa euroop­palaista sivistys­tä ja sen tur­vaamista. Kuten ilmaisun­va­paut­ta, yksilön itsemääräämisoikeutta.

  “Tehokas lääke kon­flik­tien kär­jistymiseen olisi pitää eri­laiset etniset ja uskon­nol­liset ryh­mät sekaisin ja hajal­laan val­tioiden sekä val­ti­oli­it­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tietysti edel­lyt­tää melkoista val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyis­es­ti määräti­etoista ja jämäkkää kotouttamispolitiiikkaa.”

  Tämä on aika käsit­tämätön kom­ment­ti, eikä voi kuin perus­tua johonkin sosi­aali-insinöörin unel­maan, sil­lä se on räikeässä ris­tiri­idas­sa esim. Pari­isin, Ams­ter­damin, Brad­fordin, Malmön, Oslon… todel­lisu­u­den kanssa.

  Sekoit­tumi­nen johtaa ensin pin­nan alla elävään kon­flik­ti­in, sit­ten kan­taväestön pois muut­toon, tämän jäl­keen siir­to­laisko­rt­telin syn­tymiseen, tämän jäl­keen kort­telin ghet­tou­tu­miseen. Tämän jäl­keen lop­ul­ta pahim­mil­laan lain ulkop­uolel­la ole­vien saarekkei­den syn­tymiseen. Luuletko, ettei esim. Ran­skas­sa jokaiselle näistä nuorista koulus­sa pain­otet­tu, että opiskelkaa, ottakaa vas­tuu itses­tänne, suvait­sekaa toisia, kun­nioit­takaa yksilön­va­paut­ta. Hei­dän töi­hin Ran­skaan tulleet van­hempansa pain­ot­ti­vat heille samaa. Mut­ta ver­tais­ryh­mä, oman iden­ti­teetin muo­vau­tu­mi­nen syr­jäyt­ti tämän yhteiskun­nan ja usein van­hempi­en opas­tuk­sen. Sami­ra Bellil kuvailee Ran­skan lähiöi­den nuo­ria seuraavasti:
  “Mitä täl­lai­sista esikaupungeista voi toivoa, kun pojat on yökaudet ulkona, tytöt sisäl­lä, har­va uskaltaa käy­dä koulua ? Jos poi­ka lukee kir­jaa, hänet leimataan heti homoksi.”

  Samaan aikaan kiinalaiset, juu­ta­laiset maa­han­muut­ta­jat men­estyvät kaikkial­la, maas­ta riippumatta.

  Sami­ra Bellilistä, lue: http://www.ranskanuutiset.com/article.php3?id_article=66

  “Samoin val­tiot ja val­ti­oli­itot pitäisi saa­da taloudel­liseen yhteistyöhön ja YK:n pitäisi puut­tua huo­mat­tavasti ankaram­min islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikkomuksiin.”

  Pitäisi saa­da, pitäisi puut­tua, pitäisi tehdä…? Asi­at pitää vain tehdä hyviksi, sit­ten maail­man on parem­pi, niinkö? Nyt vain suun­nit­tele­maan, ja ihmiset seu­raa­vat perässä kun olemme löytäneet oikean suun­nitel­man? Todel­lako uskot tähän?

  Minäkin uskoin joskus suun­nan kulke­van rak­en­teista yksilöi­den suun­taan, nykyään ajat­te­len toisen­su­un­tais­es­ti. Mitkään rak­en­teet eivät muu­ta Afrikkaa tai lähi-itää ilman mit­tavaa kult­tuurista muu­tos­ta, joka läh­tee yksilö­ta­sol­ta, arvoista, näke­myk­sistä, tun­neke­hyk­sistä. Sama kos­kee kaikkia kotout­tamis­rak­en­tei­ta Euroopan sisäl­lä. Utopisti­nen, todel­lisu­ud­es­ta hei­jas­tu­ma­ton usko ihmisen kykyyn muut­tua on yksi suurimpia ongelmia tämän dialo­gin järkeistämisessä. 

  Elämänkaari urautu­mia mielessä, niiden saa­ma tuki, samais­tu­mi­nen, hyväksyn­tä ver­tais­ryh­miltä, oman merk­i­tyk­sen kokem­i­nen esim. vas­takkainaset­telun kaut­ta (ei harv­inaista vihreillekään) ei muu­tu sil­lä, että insinööri val­is­taa, että miet­tikääs nyt fik­sum­min. Ensin­näkin kyse on ennenkaikkea tun­neke­hyk­ses­tä, ja vas­ta tois­si­jais­es­ti järkeilystä.

  “Sam Har­ris ehdot­taakin islamin ja ääri-islamin aiheut­tamien ongelmien ratkaisuk­si jonkin­laista maailmanhallitusta.”

  Mitä tarkoi­tat maail­man­hal­li­tuk­sel­la? YK on kun­nos­tau­tunut äänestämäl­lä Mugaben Zim­bab­wen kestävän kehi­tyk­sen komitean johtoon. Tässä näkymä YK:n sisältä, maail­man­jär­jestön moraalis­es­ta korruptiosta:

  http://www.youtube.com/watch?v=uhWgZu6tcZU

  Enem­mistö maail­man maista ei jaa sivistyneitä arvo­jamme yksilön­va­paud­es­ta, suvait­se­vaisu­ud­es­ta, sukupuolten tasa-arvos­ta. Kuun­tele tuo puhe tarkkaan, ja mieti.

  “Täl­lä het­kel­lä län­nen ja eri­tyis­es­ti Yhdys­val­tain öljykytkök­set wah­ha­bi­laiseen Sau­di-Ara­bi­aan käytän­nössä estävät kyseisen val­tion räikeisi­in ihmisoikeusloukkauk­si­in puuttumisen”

  Entä näi­den ihmisoikeusloukkausten löy­tymi­nen Sau­di-Ara­bi­an perustuslaista?

  Entä miten olemme voineet puut­tua Dar­furin ihmisoikeusloukkauk­si­in? “On tehtävä” on lop­ul­ta vain osoi­tus lop­ut­tomas­ta uskos­ta sosi­aali-insinööriy­teen. Kom­mu­nis­min henkisen perin­nön kier­rät­tämistä. Tämä näkyy myös lausah­duk­sis­sa, jot­ka usko­vat pääsään­töis­es­ti köy­hyy­den syn­nyt­tävän ter­ror­is­mia, vaik­ka tämä ei pidä ollenkaan tosi­asial­lis­es­ti paikkaansa.
  Rel­a­tivis­mi ja vas­tu­un ulkois­t­a­mi­nen rak­en­teisi­in on yksi suurimpia ongelmia aka­teemisen dialo­gin ja yhteiskun­tatutkimuk­sen piiris­sä. Välil­lä tun­tuu, että JP Roos (enti­nen tais­to­lainen) on ain­oa Suomen yliopis­toil­ta löy­tyvä älylli­nen ihmi­nen, vaik­ka on heitä var­masti monia muitakin. Eivät pro­fes­soritkaan helpol­la muu­ta tun­nepo­h­jaisia näke­myk­siään, jot­ka ker­ran ovat omak­suneet osak­si iden­ti­teet­tiään. Itse ymmär­rät tämän var­masti nais“tutkimuksen” parista (kär­ryt ennen hevos­ta, vas­taus ennen tutkimus­ta), sama ongel­ma kos­kee yliopis­tom­aail­maa laa­jem­minkin, ja esim. tehokkaasti ehkäisee avoimen aka­teemisen keskustelun käymistä mm. maa­han­muu­tos­ta ja monikulttuurisuudesta.

  “Maail­man­hal­li­tus saat­taa olla ain­oa real­isti­nen tapa puut­tua tähän, mut­ta miten sel­l­aisen saisi aikaisek­si onkin sit­ten jo toinen juttu.”

  Ain­oa real­isti­nen muu­tos läh­tee ko. maid­en ruo­hon­ju­u­ri­ta­sol­ta ihmis­ten arvoista, näke­myk­sistä, tun­neke­hyk­sistä. Tätä kehi­tys­tä voimme pyrk­iä aut­ta­maan, mut­ta emme ohjaamaan.

  “Nais­ten ase­man paran­t­a­mi­nen mus­lim­i­mais­sa olisi myös ensiar­voisen tärkeää, jot­ta näi­den maid­en ihmisoikeusti­lanne paranisi ja elin­ta­so nousisi.”

  Kenelle kohden­nat täl­laisen kom­mentin ja mis­sä merk­i­tyk­sessä? Län­si­maille? Mitä tosi­asial­lis­es­ti halu­at sanoa?

  “Vas­taavasti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­lim­ien tulisi äänekkäästi puut­tua islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikko­muk­si­in, mm. nais­ten alis­tamiseen, alaikäisille langetet­tavi­in kuole­man­tuomioi­hin, kun­ni­a­murhi­in, kiv­i­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja sukupuolielin­ten silpomiseen.”

  Elleivät itse suuri osa kan­nat­taisi niitä. Theo van Gogh ja Ayaan Hir­si-Ali puut­tui­v­at äänekkäästi nais­ten alis­tamiseen. Maltil­lisetkin mus­lim­it oli­vat sankoin joukoin kaduil­la kun joku oli piirtänyt aavikkomyssyyn sytys­lan­gan. Seurasiko Theo van Gogh­in murhaa “ei mei­dän nimis­sämme” ‑mie­lenosoi­tus­ta?

  vrt. mie­lenosoituk­set län­si­mais­sa, myös Yhdys­val­lois­sa, jois­sa on “not in our name” näkökul­mas­ta irti­sanoudut­tu Irakin sodas­ta jopa miljoona ihmistä kerän­neis­sä mielenosoituksissa.

  Miten lop­ul­ta näet vas­tu­un edel­lyt­tämisen, ratkaisu­jen löy­tymisen, molem­min­puolisen kun­nioit­tamisen ja keneltä ja miten odot­taa kehi­tys­tä toiv­ot­tuun suuntaan?

  On tehtävä asi­at hyviksi johdon­mukaisel­la, oikeal­la, hark­i­t­ul­la, hyväl­lä, huomioonot­taval­la (…) poli­ti­ikalla ei lop­ul­ta tarkoi­ta yhtään mitään, jos tämä poli­ti­ik­ka ei konkreti­soidu. Voisitko osoit­taa yhdenkin suurem­man mus­li­mi-val­taisen lähiön Euroopas­sa, jos­sa se olisi konkretisoitunut?

  Onko Chi­na Town koskaan edel­lyt­tänyt hajasi­joit­tamista? Entä New Yorkin juu­ta­laiset omista kort­teleis­taan? Mis­tä asi­as­ta me todel­la puhumme?

  Myös Sarkozy on maahanmuuttaja.

  Minä myös olen vihrei­den kan­nat­ta­ja, joten älä lyö min­ua kansal­lis­mielisen leimalla.

  Ystäväl­lisessä ja rak­en­tavas­sa hengessä,

 30. Tääl­lä jo eräs kir­joit­ta­ja viit­tasi demografisi­in seikkoi­hin, joiden perus­teel­la Ruot­sista ja Ran­skas­ta on muu­ta­man vuosikymme­nen sisäl­lä tulos­sa mus­lim­ienem­mistöisiä val­tioi­ta. Samoin on esitet­ty Yhdys­val­loista varoit­tavia esimerkke­jä, lähin­nä soma­lien osalta.

  Kysy­isinkin nyt kansal­lis­mielisiltä, miten hei­dän mielestään kysei­sis­sä mais­sa pitäisi toimia? Pitääkö jo kansal­lisu­u­den saa­neet ja syn­type­r­äiset mus­lim­it karkot­taa, kieltää heiltä uskon­ton­sa vai lait­taa hei­dät jonkin­laisen muurin taakse?

  On tietysti ymmär­ret­tävää, että kansal­lis­mieliset (ja ylipäätään kaik­ki islami­in kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­vat, vaikka­pa ateis­tit) halu­a­vat estää Suomen “islamisoi­tu­misen”, mut­ta tääl­läkin on jo yli 50 000 mus­lim­ia ja arvatenkin he saa­vat jälkeläisiä suh­teessa enem­män kuin kantasuomalaiset.

  Kansal­lis­mielisil­lä tuskin lie­nee real­is­tisia ratkaisu­ja näi­hin kysymyk­si­in. Ain­oak­si vai­h­toe­hdok­si jää lop­ul­ta em. Sam Har­risin ja Irshad Man­jin lin­ja. Min­ul­lakin on asi­as­ta heitä tuke­va näkemys.

  Ensim­mäi­nen askel on help­po ja se vaatii vain poli­it­tista tah­toa (Rosa Mer­iläi­nen ja Iri­na Krohn siis takaisin eduskuntaan!!!):

  Uskon­to ja val­tio täysin erilleen ja uskon­nol­liset koulut pitää kieltää. Uskon­non ope­tus kokon­aan pois kouluista, tilalle kri­it­tistä ope­tus­ta uskon­noista ja eri­tyis­es­ti niiden jär­jet­tömyyk­sistä ja vaaroista. Lisäk­si pitäisi radikaal­isti lisätä ratio­naalisen, tieteel­lispo­h­jaisen, kyseenalais­ta­van ja kri­it­tisen ajat­telun sys­temaat­tista ope­tus­ta jo varhain. 

  Tämä jos mikä toimii uskon­nol­lista aivope­sua vas­taan ja nyt on validia tieteel­listä näyt­töä siitä, että juuri aikuis­ten har­joit­ta­ma pien­ten las­ten aivope­su on ongel­man ydin:

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/316/5827/996

  http://www.edge.org/3rd_culture/bloom07/bloom07_index.html

  Odelle vinkkinä, että tämä asia kaikkien poli­itikko­jen tietoon ja sassiin!

 31. Vähän suh­teel­lisu­ut­ta tähän keskustelu­un. Alun­perin piti puhua työperäisen maa­han­muu­ton peri­aat­teista. Keskustelus­ta on saanut sen kuvan,että työperäisen maa­han­muu­ton nimis­sä Suomeen oltaisi­in otta­mas­sa kym­meniä­tuhan­sia luku­taidot­to­mia mus­lime­ja, jot­ka tule­vat tänne koraani toises­sa taskus­sa ja pom­mi toisessa. 

  Työperäi­nen maa­han­muut­ton on ollut Suomeen erit­täin vähäistä, enkä tiedä noista varsi­nai­sista mus­lim­i­maista tulleen juuri ketään — ei nyt ainakaan ketään ammat­ti­taido­ton­ta. Pako­laiset ovat kokon­aan toinen jut­tu. Hei­dän vas­taan­ot­tamis­es­taan ei oikein voi kieltäytyä.

  Työperäisen maa­han­muu­ton perus­pe­ri­aate on,että asianomaisel­la on maa­han tul­lessaan työ­paik­ka. Ei sitä kaut­ta tule sosi­aali­avul­la elätettäviä.

  Pako­lais­ten työl­listymi­nen on sujunut kanger­rellen, mut­ta tilanne on koko ajan parane­mas­sa. He ovat tyleen­sä työl­listyneet omaa ammat­ti­taitoaan ja omia kykyjään heikom­pi­in tehtävi­in, mut­ta ovat silti työssään useim­mat varsin motivoitunei­ta. Tiedän,että taas suu­tu­tan mon­et, mut­ta useim­mat maa­han­muut­ta­jat ovat parem­paa työvoimaa kuin ne suo­ma­laiset, joi­ta työ­nan­ta­ja saisi kortis­tos­ta. Kun tämä on työ­nan­ta­jille val­jen­nut, esteet maa­han­muut­ta­jien palkkaamiselta ovat kadonneet. 

  Pako­lais­ten työl­listymistä voisi aut­taa, jos heil­lä oli oikeus ottaa vas­taan edes tilapäistä työtä päätöstä odot­taes­saan. Parin vuo­den odot­telu las­kee kenen tahansa työkelpoisuutta.

  Nim­imerk­ki Ida antoi ymmärtää, että kuu­luisin niihin, jot­ka halu­a­vat jar­rut­taa maa­han­muut­toa. Se ei pidä paikkaansa.Minusta edessä on maa­han­muu­ton lisäämi­nen ja tuleekin olla, mut­ta juuri sik­si mei­dän olisi luo­ta­va sille kun­non pelisäännöt.

 32. Voin allekir­joit­taa sanas­ta sanaan kaiken, mitä az kir­joit­taa (pait­si että minä olen kansal­lis­mieli­nen ;)). Suomen mus­limeille ei tarvitse eikä pidä “tehdä” mitään. Heitä on niin vähän, että hei­dän syn­tyvyyten­säkään ei tule aiheut­ta­maan toi­sis­sa Euroopan val­tiois­sa nähtyjä ongelmia kri­it­tisen mas­san kas­vaes­sa. Lisäk­si per­in­teinen tataarivähem­mistömme on täy­del­lis­es­ti integroitunut.

  Mei­dän pitää yksinker­tais­es­ti olla sal­li­mat­ta mas­samaa­han­muut­toa mus­lim­i­maail­mas­ta. Käytän­nössä tämä tapah­tuu siten, että tur­va­paikan­hak­i­joi­ta ja pako­laisia ote­taan mah­dol­lisim­man vähän ja tähän varat­tu raha käytetään sen sijaan pako­laisleirien olo­jen kohen­tamiseen ja aut­tamiseen lähialueil­la. Töi­hin ja opiskele­maan tule­vat ihmiset eivät keskimäärin liene ongel­ma muuallakaan.

 33. Jatkoa edel­liseen, mm. az-nim­imerkille. Vas­taa edel­lisessä kom­men­tis­sani esit­tämi­in kysymk­si­in äläkä koko ajan kyse­le min­ul­ta. Ker­ro parem­pia ratkaisu­ja mitä minä esitän.

  Lue aiem­min postaamis­tani linkeistä Irshad Man­jin ja Project Ijti­hadin reak­tioi­ta ja kom­ment­te­ja mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­mi­in. Lue Project Ijti­hadin MySpacen com­ments-osios­ta keskustelua viimeisen puolen vuo­den ajal­ta. Yleistyk­sesi mus­limeista ovat todel­la rankko­ja ja menevät täysin päin mäntyä. 

  Mik­si muuten kut­sut min­ua “sosi­aali-insinöörik­si”, vaik­ka esitän omia mielip­iteitäni ja ehdo­tuk­siani kon­di­tion­aalis­sa siinä kuin muutkin keskusteli­jat. Eli tässä tapauk­ses­sa kaik­ki, jot­ka ongelmi­in ratkaisu­ja pohti­vat, ovat by def­i­n­i­tion sosi­aali-insinööre­jä — rak­en­tavas­sa hengessä. Turha ver­tail­la min­ua stal­in­is­tei­hin, se ei mene läpi edes kansal­lis­mieli­sis­sä piireissä 😉

  Omat suosi­tuk­seni olen esit­tänyt niin mon­ta ker­taa, etten viit­si enää tois­taa itseäni. Esit­täkää te nyt vuorostanne omat ratkaisunne ja vas­tatkaa kysymyksiini.

 34. Leena Rotin huo­mau­tus tataariväestöstä on hyvä. Jos mei­dän kseno­fo­bis­teil­ta kysyttäisiin,mitä tapah­tu­isi, jos Suomeen tulisi sotaa pakoon par­ituhat­ta islami­nuskoista ryssää, he saisi­vat var­maan sydärin. Tataariväestö meil­lä on kuitenkin elänyt yli sata vuot­ta kesku­udessamme, ylläpitänyt Fredrikinkadun “turkki­laisia” kaup­po­ja ja islami­laista seu­rakun­taa. Itseasi­as­sa Vihreä liit­to on islami­laisen seu­rakun­nan vuokralaise­na (Päätös tehti­in täysin kau­pal­liselta poh­jal­ta). Tataareil­lä on myös per­in­teis­es­ti ollut edus­ta­jansa Helsin­gin kaupung­in­val­tu­us­tossa, ensin kokoomuk­sen ja viimek­si vihrei­den ryh­mässä. En koe hei­dän mitenkään uhkaa­van turvallisuuttani.

 35. Min­ul­la on sel­l­ainen sana­mukaises­ti kon­ser­vati­ivi­nen mielipi­de, että mitään eri­ty­istä nimeno­maan ei pidä tehdä. Suo­mi on varsin hyvä ja toimi­va maa juuri sel­l­aise­na kuin se on nyt. Emme tarvitse mitään yhteiskun­tau­to­pi­oi­ta, joiden mukaisek­si Suomea pitäisi muoka­ta. Emme tarvitse enem­pää maa­han­muut­ta­jia kuin heitä luon­nos­taan tulee työ­nan­ta­jien rekry­toidessa tarpeen mukaan, opiskele­maan tai men­tyään naimisi­in suo­ma­laisen kanssa.

  Mielestäni Suomen pitäisi laka­ta myön­tämästä tur­va­paikko­ja human­itääri­sistä syistä ja otta­mas­ta kiin­tiö­pako­laisia. Pako­laisik­si otet­taisi­in tapausko­htais­es­ti sel­l­aiset ihmiset, jot­ka täyt­tävät Gen­even sopimuk­sen määritelmän. Nyky­is­ten pako­lais­ten ja tur­va­paikkalais­ten (paikan­omis­ta­jien? paikallis­ten? blah) parem­mas­ta työl­listämis­es­tä min­ul­la ei ole eri­ty­isiä ehdo­tuk­sia. Mah­dol­lisu­us tehdä työtä jo päätöstä odot­taes­sa on kan­natet­ta­va ajatus.

 36. “Nim­imerk­ki Ida antoi ymmärtää, että kuu­luisin niihin, jot­ka halu­a­vat jar­rut­taa maa­han­muut­toa. Se ei pidä paikkaansa.Minusta edessä on maa­han­muu­ton lisäämi­nen ja tuleekin olla, mut­ta juuri sik­si mei­dän olisi luo­ta­va sille kun­non pelisäännöt.”

  En antanut. Viit­tasin Kanadan malli­in, jos­sa etnis­ten alakult­tuurien annetaan muo­dos­tua ja jon­ka itse toit esi­in ja jon­ka toinen kir­joit­ta­ja taas tote­si nation­al­istien kan­nat­ta­mak­si mallik­si. Lennos­sa kir­joit­taes­sa asi­at voivat men­nä sekaisin. Pahoittelen.

  Omas­ta mielestäni edessä ei pakos­ta ole työperäisen maa­han­muu­ton lisäämi­nen enkä edes näk­isi, että tulisi olla. Edes talouskasvu, joka nyt tun­tuu ole­van ain­oa peruste ei vaa­di sitä. 

  Samaa mieltä olen siitä, että pelisään­nöt olisi joka tapauk­ses­sa luo­ta­va. Siihen liit­tyy tuo Kanadan malli ja monikult­tuurisu­u­den pohtimi­nen yleisemminkin.

 37. ”(Rosa Mer­iläi­nen ja Iri­na Krohn siis takaisin eduskuntaan!!!)”

  Jumal’avita – Luo­ja meitä tuol­ta varjelkoon !

  Nim­im. ”Koi­järveltä saak­ka Vihre­itä äänestänyt, jon­ka on täysin mah­do­ton­ta äänestää tuol­laista maail­man­lop­un puoluet­ta enää sen jäl­keen kun Osmo Soin­in­vaara jät­täy­tyi pois kuvioista”

 38. Tämä menee nyt vähän späm­määmisek­si, mis­tä pahoit­telu­ni. Sen kuitenkin sanon, että mus­tankseno­fo­bista kansal­lis­mielistä sielu­ani läm­mit­tää jäl­jelle­jäävistä näke­my­seroista huoli­mat­ta yksi asia suuresti.

  Nähtävästi siel­lä vihreis­sä, toiv­ot­tavasti muual­lakin, on selkeäsanais­es­ti luovut­tu monikult­tuurisu­usa­jat­telu­un aikaisem­min inher­en­tisti kuu­luneesta kult­tuuris­es­ta ja moraalis­es­ta rel­a­tivis­mista. Jo se, että emme tule ‘suvait­se­vaisu­u­den’ nimis­sä kat­so­maan läpi sormien län­si­mais­ten ja demokraat­tis­ten arvo­jen rikkomista, on hyvä lähtöko­h­ta maa­han­muut­ta­jien kanssa toimeen tulemiselle. Samal­la luovu­taan siitä jär­jet­tömästä ideas­ta, että samas­sa juris­dik­tios­sa voitaisi­in pela­ta use­am­mil­la säännöillä.

 39. Hie­man ris­tiri­itaisia näke­myk­siä Niemeläl­lä. Ensin san­ot, että kaikil­la on oikeus har­joit­taa uskon­toaan, mut­ta samas­sa toiv­ot, että län­si­maat ja ”maail­man­hal­li­tus” (jota ei toiv­ot­tavasti koskaan syn­ny) suo­ranais­es­ti puut­tuisi­vat mus­lim­ien uskonharjoittamiseen.

  Lisäk­si et tun­nu huomioivan ollenkaan sitä mitä mus­lim­it itse halu­a­vat. Irshad Man­jia luku­unot­ta­mat­ta. Jos asia vaan on yksinker­tais­es­ti niin että mus­lim­it (se suuri mas­sa) eivät halua muut­tua ja vesit­tää uskontoaan.

  Jo Euroopas­sa ole­vaa mus­lim­ipop­u­laa­tio­ta ei voi tietenkään palaut­taa sinne mis­tä ovat tulleet kos­ka iso osa on syn­tynyt Euroopas­sa. Sen sijaan tuleville (en tarkoi­ta pelkästään mus­lime­ja) voi pistää stopin erit­täin hel­posti. Ei yksinker­tais­es­ti vas­taan­ote­ta sel­l­aisia ihmisiä, jot­ka eivät kykene elät­tämään itseään ja per­het­tään työl­lä. Ja lait­tomasti maa­han­tulleet yksiselit­teis­es­ti palaute­taan kiin­ni jäätyään.

  Lisäk­si ei myöskään vas­taan­ote­ta (kiintiö)pakolaisia ja per­heeny­hdis­tämiset lopete­taan sekä halukkaille pois­muut­ta­jille tar­jo­taan tun­tu­va paluumuuttoavustus.

  Kyl­lä se ”työvoima­pu­la” häviää ilman sosi­aal­i­tu­ista riip­pu­vaisia kult­tuur­in­rikas­ta­ji­akin kun vaan sosial­is­tit tajuaisi­vat lopet­taa har­joit­ta­mansa sääntelyn.

 40. Lot­ta Rotille vielä erik­seen kysymys: 

  Oletko koskaan miet­tinyt asi­aa globaal­ista tai euroop­palais­es­ta tai edes yleishu­maanista näkökul­mas­ta? Minus­ta nääs tei­dän kansal­lis­mielis­ten (ja vihreäk­si tun­nus­tau­tu­van nim­imerk­ki azin) haikaile­ma mus­limei­ta koske­va (lähes)täyskielto maa­han­muu­ton osalta on romant­tista utopis­mia siinä mis­sä Linkolan ja Palo­hei­mon eko­fa­sis­mi. Suomes­ta te ilmeis­es­ti halu­at­te jonkin­laisen mum­mon­aikaisen onnelan, jos­sa Mat­ti ja Mai­ja voivat rauhas­sa uun­in­pankol­la pönöt­tää ja punot­taa ja kauhis­tel­la muun Euroopan nopeaa islamisoitumista.

  Pako­lais­ten aut­ta­mi­nen kohdealueil­la ei toi­mi, ellei alueil­la esi­in­tyviä kon­flik­te­ja saa­da lop­pumaan. Tämä taas edel­lyt­tää YK:n eli käytän­nössä Naton soti­laal­lista väli­in­tu­loa. Dar­furis­sa on täl­lä het­kel­lä menos­sa human­itääri­nen katas­trofi ja mm. Project Ijti­had on ahk­erasti kam­pan­join­ut sen ratkaisemiseksi.

  Jot­ta ymmärtäisit, mil­laista elämä pako­laise­na ja pako­laisleir­il­lä on, mene paikan päälle Dar­furi­in tai lue tääl­lä aiem­min main­os­ta­mani Dave Eggersin lois­ta­va kir­ja “What is the What”:

  http://www.valentinoachakdeng.org/

  Lue myös Ayaan Hir­si Alin tuore omaelämäk­er­ta “Infi­del”. Se ker­too mm. siitä, miten soti­las­dik­taat­tori Siad Barre väk­isin yrit­ti luo­da Soma­lian “kansan” eri heimoista. Se siis ker­too pääasi­as­sa nation­al­is­min aiheut­ta­mas­ta pako­laisu­ud­es­ta ja val­ot­taa taustal­la ole­vaa ajat­te­lu­ta­paa. Todet­takoon vielä se, että myös Iran on ääri­na­tion­al­isti­nen valtio.

  Olemme suo­ma­laisu­u­den ohel­la pääsemät­tömästi euroop­palaisia ja meitä yhdis­tää mui­hin mai­hin vank­ka yleiseu­roop­painen arvopo­h­ja ja EU. Esitähän Lot­ta meille nyt real­is­tisia ratkaisu­ja Ran­skan, Ruotsin, Iso-Bri­tann­ian, Bel­gian ja Hol­lan­nin tilanteeseen. 

  Pitääkö kyseis­ten maid­en ei-mus­lim­ien siis

  a) Karkot­taa kaik­ki mus­lim­it, myös syn­type­r­äiset maan kansalaiset,

  b) Kieltää mus­lime­ja har­joit­ta­mas­ta uskontoaan,

  c) Sulkea mus­lim­it johonkin aidat­tuun tai muul­la tavoin eris­tet­tyyn paikkaan,

  d) Estää jol­lakin keinol­la mus­lim­ien las­ten saaminen?

  Vai onko sin­ul­la tar­jo­ta vai­h­toe­hto e)?

 41. ode: ”Pako­lais­ten työl­listymi­nen on sujunut kanger­rellen, mut­ta tilanne on koko ajan parane­mas­sa. He ovat tyleen­sä työl­listyneet omaa ammat­ti­taitoaan ja omia kykyjään heikom­pi­in tehtävi­in, mut­ta ovat silti työssään useim­mat varsin motivoitunei­ta. Tiedän,että taas suu­tu­tan mon­et, mut­ta useim­mat maa­han­muut­ta­jat ovat parem­paa työvoimaa kuin ne suo­ma­laiset, joi­ta työ­nan­ta­ja saisi kortis­tos­ta. Kun tämä on työ­nan­ta­jille val­jen­nut, esteet maa­han­muut­ta­jien palkkaamiselta ovat kadonneet. ”

  Turun työvoima­toimis­to teet­ti juuri EU-rahal­la tutkimuk­sen, jos­sa tutkit­ti­in EU:n ulkop­uolelta tullei­den lääkärien työl­listymistä. Tutkimuk­sen tulos oli erit­täin selkeä. Afrikas­ta ja Lähi-idästä tulleet oli­vat jopa niin ammt­ti­taidot­to­mia, että hei­dät olisi pitänyt koulut­taa kokon­aan uudelleen. Lisäk­si hei­dän kulttuuristaan/uskonnostaan johtuen heil­lä oli vaikeuk­sia hoitaa väärään sukupuoleen/uskontoon kuuluvia.

  ode: Pako­lais­ten työl­listymistä voisi aut­taa, jos heil­lä oli oikeus ottaa vas­taan edes tilapäistä työtä päätöstä odot­taes­saan. Parin vuo­den odot­telu las­kee kenen tahansa työkelpoisuutta.

  En ymmär­rä mitä tarkalleen tarkoi­tat, mut­ta työmin­is­ter­iön tiedote antaa seu­raa­van ohjeen (2006) ja samal­la taval­la hom­ma toimii edelleen: ”B‑luvan saa­neen on haet­ta­va työn­tek­i­jän oleskelulu­paa voidak­seen tehdä työtä ensim­mäisenä vuon­na, jona hän oleskelee maas­sa. kun oleskelu­lu­van myön­tämis­es­tä on kulunut vuosi, ei työn­tek­i­jän oleskelulu­paa tarvitse hakea. Jos asi­akas valit­taa luvas­ta, hän saa tehdä töitä ilman työn­tek­i­jän oleskelulu­paa val­i­tus­pros­essin päät­tymiseen saak­ka. Mikäli val­i­tus­pros­essin jäl­keen lupa pysyy samana ja ensim­mäisen oleskelu­lu­van myön­tämis­es­tä on kulunut alle vuosi, asi­akkaan on haet­ta­va työn­tek­i­jän oleskelulu­paa jäl­jel­lä ole­vak­si ajak­si ennen em. vuo­den määräa­jan päättymistä.”

 42. Hyvä, ymmärsin väärin. Mut­ta en kyl­lä ole muo­dostanut myöskään kan­taa tuo­hon Kanadan malli­in, vaan halusin vain huo­maut­taa, että asian voi nähdä toisin kuin Suomes­sa nähdään. Tuo Chi­na­town ‑malli edel­lyt­tää kohta­laisen vapaa­ta maa­han­muut­toa, jot­ta suo­ma­laisen yhteiskun­nan tarvit­se­vien työn­tek­i­jöi­den lisäk­si maa­han pää­si­sivät tuon yhteisön itsen­sä tarvitsemat.

 43. “Työperäisen maa­han­muu­ton perus­pe­ri­aate on,että asianomaisel­la on maa­han tul­lessaan työ­paik­ka. Ei sitä kaut­ta tule sosi­aali­avul­la elätettäviä.”

  Mon­et Sak­san, Ran­skan ja Bri­tann­ian nyky­is­ten ongel­man­uorten van­hem­mista tuli­vat maa­han työperäis­inä siir­to­laisi­na. Turk­ista, Pohjois-Afrikas­ta, Pak­istanista, Inti­as­ta. Oma näkökul­mani tähän kysymyk­seen on sukupolvia ylit­tävä. En halua myöskään työperäisiä siirtolaisia

  a) Islami­lai­sista maista
  b) Afrikasta

  Tämä ei johdu “kseno­fo­bi­as­ta” tai rasis­mista tai ääri­oikeis­to­laisu­ud­es­ta, vaan sivistyk­sen edel­ly­tys­ten, tur­val­lisen yhteiskun­nan edel­ly­tys­ten turvaamisesta.

  Min­ul­la ei ole liiem­min sivistyneistä kult­tuureista tule­vaa työperäistä maa­han­muut­toa tai pako­laisu­ut­ta vas­taan vaikkakaan en näe sitä tähdellisenä. 

  Jus­si K. olet oike­as­sa, että demografia-ongel­ma on jo ole­mas­sa, mut­ta sitä ei ainakaan aute­ta tuo­ma­l­la Euroop­paan yhä lisää pako­laisia ja siir­to­laisia ongel­makult­tuurien piiristä. 1+2=3 ja 1+4=5. Ymmär­rät var­maan. Logi­ik­ka, että kos­ka heitä jo on tääl­lä, niin antaa tul­la lisää, ei ole argu­men­tati­ivis­es­ti perusteltavissa.
  Toisek­seen itse käyt­täisin “kotout­tamisen” sijaan ter­me­jä “kotoutua” ja “edel­lyt­tää”, mut­ta se on oma keskustelunsa.

  “Irshad Man­jin ja Project Ijti­hadin reak­tioi­ta ja kom­ment­te­ja muslimifundamentalismiin.”

  Olen tutus­tunut, olen lukenut. Viit­taan sosi­aali-insinööriy­teen, kos­ka näytät usko­van rak­en­tei­den ja ohjailun voimaan ihmisen iden­ti­teetin muokkaamises­sa halut­tuun suun­taan. Minus­ta sel­l­ainen on nai­i­va, eikä ole todel­lisu­ud­es­ta toden­net­tavis­sa. Varsinkin kun puhumme vah­vas­ta uskosta.
  Myös kunn­ian käsite, joka meille län­si­maalaisille on jo osin vier­aan­tunut, usein uno­htuu tässä keskustelus­sa. Kun­nia on ehkä tärkein yksit­täi­nen arvo islami­laises­sa maail­mas­sa. Yksilön, per­heen, suvun kun­nia. esim. Islamista pois kään­tyvä häpäisee koko suvun, ei vain itseään. Ymmär­räm­mekö edes täysin näi­den sosi­aal­is­ten hier­arkioiden toim­intamekanis­me­ja, kun puhumme ylhäältä alas kat­soen niiden “muut­tamis­es­ta”? Puhumme toi­sista ihmisistä. 

  “Omat suosi­tuk­seni olen esit­tänyt niin mon­ta ker­taa, etten viit­si enää tois­taa itseäni. Esit­täkää te nyt vuorostanne omat ratkaisunne ja vas­tatkaa kysymyksiini.”

  Minus­ta sin­un suosi­tuk­sesi ovat ytimekkäästi sisen­net­tynä: “hyp­pää, ja toi­vo paras­ta…”. En näe mitään takei­ta, konkreet­tista näyt­töä uskoa niiden tosi­asial­liseen toimivu­u­teen. Olet esimerkik­si tykästynyt tähän yhteen Ijti­had pro­jek­ti­in. Se on vain yksi mar­gin­aa­li­nen pro­jek­ti suurem­mas­sa mit­takaavas­sa. En rupea sen poh­jal­ta tekemään suuria kokon­aisuuk­sia koske­via johtopäätök­siä. Varsinkin kun vastapain­ona on esim. poli­isi­tutkimuk­sia, joiden mukaan Deoban­dit, ultra-kon­ser­vati­ivi­nen, Tal­iban-henk­i­nen liike kon­trol­loi yli 600:aa Bri­tann­ian 1350:stä moskeijasta.

  Tai mielipi­de­tutkimuk­set, joista olet hyvin tietoinen, nuorem­pi­en sukupolvien radikalisoi­tu­mis­es­ta Bri­tan­ni­as­sa. Tai surullisen kuu­luisat lähiöt.

  Min­ul­la ei ole esit­tää ratkaisu­ja, enkä sel­l­aisi­in usko. Pyrin hah­mot­ta­maan toden­näköisyyk­siä, ratio­naalis­es­ti ja itsekri­it­tis­es­ti. Min­ul­la ei sinän­sä ole yhtään mitään mus­lime­ja vas­taan itsessään, ihmisinä.

  Me voimme vielä Suomen kohdal­la pysäyt­tää asteit­taisen islamisoi­tu­misen kehi­tyk­sen. Mei­dän EI tarvitse vali­ta Ruotsin, Tan­skan, Nor­jan, Hol­lan­nin, Bel­gian, Sveitsin, Ran­skan, Bri­tann­ian (…) tietä. Tietä johon ei löy­dy ensim­mäistäkään poikkeusta, oli­vat mus­lim­it tulleet alun­perin sit­ten pako­laisi­na, työperäis­inä siir­to­laisi­na tai paperit­tom­i­na siir­to­laisi­na pimeille työmarkkinoille.

  Min­ulle Suo­mi on hyvä maa, kos­ka Suo­mi on suh­teel­lisen tur­valli­nen sivistys­maa. Kan­natan maail­man huono-osais­ten aut­tamista, kan­natan tasa-arvoista maail­maa, mut­ta me emme edesauta näi­den ongelmien vähen­e­mistä heiken­tämäl­lä euroop­palais­ten yhteiskun­tien koheesio­ta ja tur­val­lisu­ut­ta. Pidem­mäl­lä aikavälil­lä koko yhteiskun­nan etnistä, uskon­nol­lista ja maail­mankat­so­muk­sel­lista fabriikkia.

  Muista, että maail­maan väk­iluku kas­vaa yli 70 miljoon­al­la joka vuosi. Jos me otamme tähän keskustelu­un mukaan human­i­taariset perus­teet, niin sil­loin johdon­mukaista olisi aut­taa mah­dol­lisim­man mon­taa, mah­dol­lisim­man kus­tan­nuste­hokkaasti, mah­dol­lisim­man pysyvin tuloksin. Tämä tarkoit­taisi ihmis­ten aut­tamista hei­dän omis­sa yhteiskun­nis­saan ja niiden lähel­lä. Yhden pako­laisen kus­tan­nuk­sil­la voidaan aut­taa kym­meniä hädän keskelle jääneitä.

  Vielä: Oden tekemä jako työperäisen maa­han­muu­ton ja pako­lais­ten välil­lä on hie­man keinotekoinen. Use­at poli­it­tiset tahot ovat argu­men­toi­neet ei-työperäisen maa­han­muu­ton puoles­ta vas­taavin argu­mentein kuin työperäisen puoles­ta, nimeno­maan huolto­suh­teel­la, mata­la­palk­ka-alo­jen työvoimavajeella.
  Toisaal­ta, eiväthän esim. puo­lalaiset tai ukrainalaiset urakoitsijat/marjanpoimijat ole siinä mielessä maa­han­muut­ta­jia, että he jäi­sivät tänne pysyvästi asumaan.

  Minus­ta asi­aa tuleekin käsitel­lä kokon­aisuute­na yhteiskun­nan demograafisen muu­tok­sen otsak­keen alla, ja mielu­usti hie­man pidem­mäl­lä aikavälil­lä kuin mitä kvar­taal­i­talous tai edes suuret ikälu­okat edellyttävät.

 44. Sami Holm­srtömille vielä nop­sa kom­ment­ti: en siis ole todel­lakaan estämässä mus­lim­ien tai kenenkään muunkaan uskon­non­har­joi­tus­ta vaan edis­tämässä islamin seku­lar­isaa­tio­ta. Maal­lis­tu­mi­nen tapah­tui kristi­nuskon kohdal­la, se voi tapah­tua myös islamin kohdal­la. Kiiret­tä tosin pitää. Alus­sa tarvit­semme räväkkää vapaa-ajat­telua ja äänekästä uskon­tokri­ti­ikkiä. Tarvit­semme ts. Ayaan Hir­si Alia ja kump­panei­ta ja tietysti myös meitä suo­ma­laisia uskontokriitikkoja.

  Esitin jo omat ehdo­tuk­seni uskon­non ja val­tion irrot­tamisek­si toi­sis­taan sekä koulu­opetuk­sen kehit­tämis­es­tä aidosti kri­it­tiseen, tieteel­lis-ratio­naaliseen suun­taan, mitkä SAint nopeasti kään­si olk­iukok­si siteer­aa­mal­la min­ua irti asi­ay­htey­destä. Retorista kikkailua, jon­ka jokainen välit­tömästi havait­see. Sinän­sä vitsinä ihan hauska.

  Uskon­nolli­nen irra­tional­is­mi on tässä ydi­non­gel­ma, ei mikään muu. Siihen mei­dän siis pitää puut­tua, globaal­isti, juuri kuten Irshad Man­ji, Ayaan Hir­si Ali, Sam Har­ris, Richard Dawkins, Daniel C. Den­nett ja Christo­pher Hitchens ovat ehdot­ta­neet. Kaik­ki ovat myös esit­täneet konkreet­tisia esimerkke­jä, toisin kuin kansallismieliset.

 45. Saint: “Kuvit­te­len niin, että nou­se­van ääri­oikeis­to­laisu­u­den uhkan syn­nyt­tää pelko maamme raa­jo­jen sisälle mah­dol­lis­es­ti pesiy­tyvistä mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­teista. Ja uhka saadaan tor­ju­tuk­si, jos pesiy­tymi­nen saadaan estetyksi.”

  Mut­ta mikä syn­nyt­tää mus­lim­i­fun­da­men­tal­is­min uhan? Sehän se ensisi­jainen huole­nai­heemme on, eikö? Jos sen uhan muo­dostamme me, uhka ratkeaa pois­ta­mal­la syy — eli meidät. 

  Tai sit­ten voi miet­tiä mui­ta ratkaisukeinoa. Tai mui­ta syitä. 

  JKN: “Samoin val­tiot ja val­ti­oli­itot pitäisi saa­da taloudel­liseen yhteistyöhön ja YK:n pitäisi puut­tua huo­mat­tavasti ankaram­min islami­lais­ten maid­en ihmisoikeusrikkomuksiin.”

  Toisaal­ta hyvä. Toisaal­ta… mus­limeil­la on edelleen kolo­nial­is­min trau­ma. En tarkoi­ta sil­lä sitä, että hei­dän maansa oli­si­vat pysyvästi ram­pau­tuneet kolo­nial­is­min vuok­si — se on mon­imutkainen seik­ka eikä edes olen­nainen tältä kannal­ta. Tarkoi­tan, että he eivät ole uno­hta­neet että oli aika, jona he eivät itse saa­neet hal­li­ta itseään. Eikä siitä ajas­ta niin kauan ole. Tämän vuok­si, niin ikävää kuin se onkin, läh­es kaik­ki län­si­maid­en puolelta tule­vat ehdo­tuk­set tor­ju­taan uute­na kolo­nial­isoin­nin yri­tyk­senä, oli niiden sisältö mikä hyvän­sä. Ja vaik­ka tämä saisi län­si­maiset näkemään punaista, se ei auta, sil­lä pakol­la viedyt “vapaudet” eivät ole toim­i­neet mis­sään. Ihmiset eivät halua itselleen vieras­ta hal­lit­si­jaa, näin sym­bol­is­es­ti, vaik­ka se hal­lit­sisi heitä kuin­ka hyvin. 

  Me voimme siis pakot­taa mus­lim­i­maat nielemään lääk­keemme, mut­ta se, onko siitä mitään iloa kenellekään, on ihan eri asia. 

  Mus­limeil­la on itse asi­as­sa oma ihmisoikeusjulis­tuk­sen­sakin. Se ei ole täysin saman­lainen kuin YK:n, mut­ta se olisi erit­täin huo­mat­ta­va paran­nus minkä hyvän­sä mus­lim­i­maan tilanteeseen. Itse ehkä tuk­isin hei­dän oman julis­tuk­sen­sa käyt­töön ottoa ja ihmisoikeusak­tivistien­sa toim­intaa mielu­um­min kuin yrit­täisin väk­isin tunkea YK:n ihmisjulis­tus­ta sinne, mis­sä sitä ei ker­ta kaikki­aan halu­ta — ei sik­si, että heil­lä olisi vält­tämät­tä jotain ihmisoikeuk­sia vas­taan vaan sik­si, että heil­lä on paljokin länt­tä ja YK:a vastaan.

  Tataar­it ovat hyvä esimerk­ki sopeu­tuneesta porukas­ta. Heil­lä tosin oli se “etu” takanaan sopeu­tu­misen kannal­ta, että he tuli­vat tänne aikana, jona oli pakko sopeu­tua; ei ollut mitään sosi­aal­i­tukia, ei pako­lassta­tus­ta, ei kult­tuurikeskuk­sia. Oli tehtävä työtä, olta­va osa yhteiskun­taa tai nään­nyt­tävä nälkään — tai ryhdyt­tävä varastele­viksi irto­laisik­si, joista ei juuri kukaan tykkää. Tataar­it val­it­si­vat ensim­mäiset vaihtoehdon. 

  Kuvaavaa on sekin, että nykyään tataarien seu­rakun­ta on tyystin sul­jet­tu muil­ta muslimeilta.

 46. Siteeraisitko sit­ten “konkreet­tisia esimerkke­jä”, jot­ka ovat aut­ta­neet mus­lim­ien maal­lis­tu­mista ja inte­groi­tu­mista Euroopan maaperäl­lä laa­jas­sa mittakaavassa.

  Ei hieno­ja suun­nitelmia, toimen­pideo­hjelmia, ver­tauk­sia kristi­nuskon his­to­ri­aan (jne.) vaan esimerkin konkreet­tis­es­ta kehi­tyk­ses­tä suurten mit­takaavo­jen tasol­la. Yksit­täiset tapauk­set eivät itsessään kel­paa arvioitaes­sa toden­näköisyyk­siä suurten kokon­aisuuk­sien tasol­la. Yksit­täistapauk­sia löy­tyy aina.

  Kuten vaikka­pa suuresti arvosta­mani irani­lainen taiteil­i­ja, kir­jail­i­ja ja nyt eloku­vao­h­jaa­ja, nyky­isin Euroopas­sa asu­va, Mar­jane Satrapi.

  Mut­ta voitko antaa lähde­vi­it­teet edes yhdelle yli tuhat mie­lenosoit­ta­jaa kerän­neelle “ei mei­dän nimis­sämme” mie­lenosoituk­selle? Tapah­tuiko sel­l­aista edes 7/7 jäl­keen Britanniassa?

 47. “Tuo Chi­na­town ‑malli edel­lyt­tää kohta­laisen vapaa­ta maa­han­muut­toa, jot­ta suo­ma­laisen yhteiskun­nan tarvit­se­vien työn­tek­i­jöi­den lisäk­si maa­han pää­si­sivät tuon yhteisön itsen­sä tarvitsemat.”

  Jep. Nimeno­maan tätä yritin ajaa takaa. 

  Minus­ta tuo­hon kitey­tyy suurin osa val­tion ohjaa­man maa­han­muu­ton moraal­i­sista ongelmista. Onko meil­lä yleen­sä oikeut­ta vaa­tia, että ihmiset hylkäi­sivät kult­tuurin­sa, voim­meko vaa­tia, että he muut­tuvat jne…

  Jos toim­imme moraalis­es­ti oikein niin se voi hyvinkin johtaa etnis­es­ti hajanaiseen val­tioon, jos­sa eri etu­ryh­mät ‑joiden sisäiset siteet ovat vahvem­pia kuin SAK:n — kiis­televät veris­es­tikin keskenään. Myön­nän, että tuo on tässä vai­heessa etäi­nen kauhuku­va, mut­ta asi­as­ta todel­lakin kan­nat­taisi keskustel­la tässä vaiheessa.

  Työperäisen maa­han­muu­ton suh­teen oma näke­myk­seni on, että keikkatyöstä kova palk­ka, mut­ta myön­nän, että se on tosi­aan vähän jyrkkä ja yksinkertainen.

 48. Ja azille vielä kom­ment­ti: et siis usko kas­vatuk­sen voimaan etkä kan­na­ta lanseer­aa­maani tehostet­tua krit­ti­isen ajat­telun ope­tus­ta koului­hin? Ohi­tat ehdo­tuk­seni kokon­aan, et edes mainitse sitä. Se ei suinkaan ole “hyp­pää ja toi­vo paras­ta” ‑ajat­telua vaan esitin jopa Sci­ence-lehdestä ole­vaa tieteel­listä tutkimusti­etoa ehdo­tuk­seni tueksi. 

  Mikäli et usko kas­vatuk­sen voimaan, olet sisäis­es­ti ris­tiri­itainen, kos­ka uskon­nol­liset usko­muk­set kuitenkin de fac­to suurim­mak­si osak­si periy­tyvät sel­l­aise­naan van­hem­mil­ta indok­tri­naa­tion myötä lapsille.

  Sin­ul­la ei ylipäätään ole mitään rak­en­tavia ehdo­tuk­sia tai posi­ti­ivisia näke­myk­siä mus­limeista, vaik­ka väität, että olet tutus­tunut Project Ijti­hadi­in ja Irshad Man­jin kir­joituk­si­in. Hehän eivät ole ain­oi­ta maal­lis­tunei­ta mus­limei­ta. Sen sijaan nariset ja maalaat apoka­lyp­tisia uhkakuvia. 

  Sam Har­ris tot­ta kai myöskin maalailee kir­jois­saan perustel­tu­ja uhkaku­via, mut­ta esit­tää kyytipo­jak­si var­teenotet­tavia ratkaisue­hdo­tuk­sia. Tämä erot­taa todel­lisen ajat­teli­jan ja ana­lyytikon kyynis­es­tä blogikirjoittelijasta.

  Näin ollen, yhdis­tet­tynä oikean­laiseen, kri­it­tis-ratio­naalis-tieteel­listä ajat­telua pain­ot­tavaan kas­vatuk­seen, “1+2=3 ja 1+4=5” ‑logi­ikkasi ei päde. Jokainen län­si­mais­sa mus­lim­iper­heeseen syn­tyvä lap­si on poten­ti­aa­li­nen tieteelli­nen ratio­nal­isti ja seku­laari human­isti, tai maltill­i­nen ja intel­li­gent­ti mus­li­mi tyyli­in Irshad Man­ji ja Raquel Evi­ta, kun­han pääsemme eroon poli­it­tis­es­ta kor­rek­tiud­es­ta ja kulttuurirelativismista. 

  Ja kun tämä ajat­telu saadaan ulotet­tua mus­lim­i­mai­hin, aluk­si suku­lais­ten, tut­tavien ja ystävien väl­i­tyk­sel­lä, tapah­tuu siel­läkin maal­lis­tu­mista. Sel­l­aista on tapah­tunut mon­ta ker­taa aikaisem­minkin. Ja tapah­tuu täl­läkin hetkellä.

  Pros­es­si on hidas, mut­ta kuten todet­tua, mitään muu­ta real­is­tista ratkaisua en globaalis­sa mielessä näe. Tämähän on juuri sitä, mitä itsekin peräänku­u­lu­tat, eli lop­pu­peleis­sä ihmis­ten aut­tamista kaikkial­la. Jär­jen val­oa, jär­jen valoa…

 49. “Oletko koskaan miet­tinyt asi­aa globaal­ista tai euroop­palais­es­ta tai edes yleishu­maanista näkökulmasta?”

  Olen. Rajasin sen keskustelus­ta pois. Pidän kyl­läkin Suomea pri­or­i­teet­ti­na, muu on aka­teemista pohdintaa. 

  “Tämä taas edel­lyt­tää YK:n eli käytän­nössä Naton soti­laal­lista väliintuloa.”

  Mihin Suo­mi osal­lis­tuukin varsin paljon.

  Epäilemät­tä sinä tiedät paljon enem­män pako­laise­na olemisen kur­ju­ud­es­ta kuin minä, mut­ta se ei muu­ta mik­sikään sitä tosi­asi­aa, että pako­laisia on paljon, paljon enem­män kuin voimme koskaan ottaa tänne asumaan. Mik­si emme siis aut­taisi heitä siel­lä, mis­sä he ovat, jol­loin paljon use­ampi ihmi­nen hyötyisi?

  “Esitähän Lot­ta meille nyt real­is­tisia ratkaisu­ja Ran­skan, Ruotsin, Iso-Bri­tann­ian, Bel­gian ja Hol­lan­nin tilanteeseen.”

  Mik­si min­un pitäisi? Min­un pri­or­i­teet­ti­ni on se, että Suomen ei käy niin kuin niiden. Min­ul­la ei ole mitään hyvää patent­ti­ratkaisua, eikä kyl­lä ole sin­ul­lakaan, kuten az kir­joit­ti. Olet esitel­lyt opti­mistisia ideoita, jot­ka toiv­ot­tavasti voivat lievit­tää näi­den maid­en ongelmia. Ne muut­ta­vat, jos muut­ta­vat, todel­lisu­ut­ta mil­lään merkit­täväl­l­lä taval­la siinä vai­heessa, kun nuorinkin tätä blo­gia täl­lä het­kel­lä luke­vista on jo aikaa kuol­lut. Kun näen ensim­mäisen *empi­irisen* havain­non jostain oike­as­sa elämässä toim­i­neesta tavas­ta inte­groi­da huo­mat­ta­va mus­lim­ivähem­mistö, saatan harki­ta uudelleen käsi­tyk­siäni maahanmuutosta.

 50. Jus­si K., sinä uskot koulu­jen voivan nol­la­ta kodeis­sa, moskei­jois­sa, kaveripi­ireis­sä tapah­tu­van akkul­tur­aa­tion? Tieteel­lis-ratio­naalisel­la kas­vatuk­sel­la mitä se sit­ten onkin? Ystäväl­lis­es­ti suosi­tan ihmisen tietoisu­u­den tutkimuk­seen tutus­tu­mista. Kokeile esim. Christof Koch the Quest for Consciousness.

  Sinä hyp­päät, ja toiv­ot paras­ta tämän ‘suuren suun­nitel­man’ kanssa. Minä en alku­unkaan usko sen toteu­tu­miseen oman ymmär­ryk­seni, lukemiseni ja koke­muk­sieni val­os­sa. Kysymys ei edes ole mielestäni niinkään tieteel­lis-ratio­naa­li­nen, vaan iden­ti­teetill­i­nen, tunnekehyksellinen.

  Enkä ole näh­nyt sin­un tar­joa­van argu­ment­te­ja, jot­ka saisi­vat edes hark­it­se­maan tämän käsi­tyk­sen muut­tamista. Olen avoin­na tälle mah­dol­lisu­udelle, kun­han sille on näyt­tää konkreet­tista tukea suurten mit­takaavo­jen tasolla.

  Suuret suun­nitel­mat ja usko niiden toteu­tu­miseen eivät vaku­u­ta. Niitä on maail­man his­to­ri­an romukop­pa täynnä.

  Tämän het­ki­nen näyt­tö on selkeästi usko­masi tavoit­teen vas­tainen, uudet sukupol­vet ovat olleet edeltäneitä radikaalimpe­ja. Itseasi­as­sa mon­et van­hem­mista tuli­vat Euroop­paan seku­laareina, ja islamista on tul­lut mon­elle nuorelle protesti-iden­ti­teet­ti Euroopan maaperällä.

  Näin kävi äärim­mäisessä mielessä Ham­purin sol­un kavereille, 9/11 ter­ror­is­teille. He oli­vat use­at saa­neet seku­laarin kas­vatuk­sen, he oli­vat use­at fik­su­ja yliopis­to-opiske­li­joi­ta, mut­ta he tun­si­vat itsen­sä kodit­tomak­si Euroopas­sa. Tämä kysymys on moninker­tais­es­ti mon­imutkaisem­pi kuin mil­laisek­si sen per­in­teisessä skep­tikko-hengessä yrität yksinkertaistaa.

 51. Kiitos Lot­ta vas­tauk­ses­tasi, se oli aika pitkälti sel­l­ainen kuin odotin! Eli päätä vaan syvälle hiekkaan siinä mis­sä poli­it­tis­es­ti kor­rek­til­la medi­al­la, yliopis­toväel­lä ja eräil­lä poli­itikoil­la. Suomes­ta rauhaisa lin­tuko­to, puh­toinen saareke tuhoutu­van Euroopan koillisnurkalle.

  Kuten olen jo aiem­min pan­nut merkille, kansal­lis­mielis­ten kesku­udessa ongelmille ei edes pyritä hake­maan real­is­tista ratkaisua — sen sijaan blo­geil­la ja foo­rumeil­la vaah­do­taan ja liet­so­taan uhkakuvia.

  Nyt tei­dän kansal­lis­mielis­ten täy­tyy vain saa­da tuo umpipes­simisti­nen agen­danne läpi, puolueenne (per­sut tai sit­ten joku uljas uusi pop­uli­s­tir­in­ta­ma) hal­li­tuk­seen, muut puolueet neu­vot­telupöytään ja agen­da hallitusohjelmaan. 

  Toiv­otan onnea ja men­estys­tä! Ai niin, uno­h­tui, voit­te­han aina yrit­tää myös van­hanaikaista val­lanku­mous­ta. Eipä teikäläisiä silti juuri bar­rikadeil­la ole näkynyt — kotona koneen ääressä kun on paljon lokoisam­paa osoit­taa mieltä ja olla oikeassa!

 52. “Suomes­ta rauhaisa lin­tuko­to, puh­toinen saareke tuhoutu­van Euroopan koillisnurkalle.”

  Mikä siinä on niin kovin halvek­sit­tavaa, että pitää koti­maas­taan sel­l­aise­na kuin se on, ja halu­aa sen säi­lyvän tur­val­lise­na ja rauhal­lise­na paikkana?

  “ei edes pyritä hake­maan real­is­tista ratkaisua”

  Ratkaisua *mihin*? Meil­lä ei Suomes­sa ole (pahaa) ongel­maa, vielä. Uhkaku­via vaah­do­taan sen takia, ettei niitä ehdoin tah­doin han­kit­taisikaan. Mik­si ihmeessä me halu­aisimme tehdä val­lanku­mouk­sen? En voi tietysti kaikkien puoles­ta, mut­ta keskimäärin me olemme tyy­tyväisiä maa­han sel­l­aise­na kuin se on ja vas­tus­tamme niiden pyrkimyk­siä, jot­ka halu­a­vat muut­taa sitä radikaalisti.

 53. Asia on az siis hyvin selvä: olet pat­apes­simisti, minä taasen jonkun sortin skepti­nen opti­misti. Olemme siis sin­un mielestäsi tuomit­tu­ja, ikään kuin pre­des­ti­noitu­ja, lop­unaiko­jen tais­telu­un islamin kanssa, joten kri­it­tisyys, koulu­tus ja kas­va­tus tieteel­lis-ratio­naalisen ajat­telun viitoit­ta­mal­la tiel­lä ja val­is­tus ylipäätään on turhaa. Näin se post­mod­ernis­mi, ts. val­is­tu­a­jat­telun ja tiedekas­vatuk­sen pidäk­keetön halvek­sun­ta ja ylenkatse, saa ihmis­es­tä vallan. 

  Vielä ei kuitenkaan peräänku­u­lut­ta­maani tehostet­tua tieteel­lis-ratio­naalis-kri­it­tistä ajat­telua ole edes mis­sään kokeil­tu, kun sinä sen jo suo­ral­ta kädeltä torp­paat. Sehän oli vas­ta ehdo­tus, en väit­tänyt, että mis­sään sel­l­aista vielä tois­taisek­si oltaisi­in käytän­nössä kokeil­tu vastalääk­keenä kotona har­joitet­tavalle uskon­nol­liselle indoktrinaatiolle. 

  Sin­un mielestäsi ei ilmeis­es­ti kan­na­ta kokeil­lakaan, joten Linkolan tavoin joudut totea­maan: “Se on menoa nyt.” Tämä maail­man­lop­pu tuli siis Linko­lal­ta jo 1980-luvul­la. Mihin sinä ennu­s­tat maail­man­lop­un ajoit­tuvan? Siis län­si­maisen sivistyk­sen tuhon islamin hir­muhallinnon alla? 2015, 2030 vai ken­ties vas­ta 2100? Säästyykö Suo­mi-Fin­land, vaik­ka se pysy­isi kuin­ka puh­toise­na? Miten on his­to­ri­an tun­te­muk­sesi lai­ta? Jos muu Euroop­pa menee, säästyykö puh­toinen Suomi? 

  Ovatko siis tar­joile­mani globaali näkökul­ma ongelmien tarkastelus­sa ja ratkaisue­hdo­tuk­seni hai­hat­telua ja haaveilua, vai onko ken­ties oma näkökul­masi rajoit­tunut, ahdas­mieli­nen ja ääripes­simisti­nen — siis todel­lisu­ud­es­ta täysin vieraantunut?

 54. “Kekelle sen ver­ran, että jos kaipaat sinivihreyt­tä, liity ihmeessä linko­lalaisi­in. Heil­lä on juuri kaipaa­masi agen­da. Eero Palo­heimokin juuri äsken kir­joit­ti Vihreässä lan­gas­sa erit­täin kri­it­tis­es­ti monikulttuurista:”

  Joo, luin Palo­hei­mon kir­joituk­sen tuoreeltaan. Valitet­tavasti Palo­heimo ja Ode ovat entisiä sotarat­su­ja vihrei­den akti­iv­i­toimin­nas­sa, mut­ta sen­tään vielä kirjoittavat.

  Linko­la puhuu paljon sel­l­aista, mitä komp­paan, mut­ta olen liian hedo­nisti elämään ilman sähköä mata­las­sa tor­pas­sa ja vedät­tämään klapeik­si tarvit­ta­vat ran­gat suomen­hevosel­la. Lisäk­si hän vihaa ihmis­la­jia ja sen lisään­tymistä yleis­es­ti, itse halu­aisin tas­apain­ot­taa sitä globaalil­la tasol­la että sitä riit­täisi Eurooppaankin.

  Min­un pitää tun­nus­taa suo­raan että meikäläisel­lä on lusikkansa sopas­sa sen lisäk­si, että halu­an säi­lyt­tää län­si­maisen kult­tuurin ja avoimen mielipi­deil­mas­ton, myös sen takia että minus­sa on ripaus paneu­roop­palaista etnosen­tris­tiä ja kon­ser­vati­ivia jon­ka mielestä kris­til­liset arvot nykyisessä muo­dos­saan ovat parhai­ta euroop­palaisia arvo­ja. Itä­val­ta-Unkari ja Keis­ari-Venäjä oli­vat laitok­sia joiden hajoami­nen oli vain ajan kysymys mut­ta niidenkin edus­ta­ma euroop­palainen monikult­tuurisu­us oli minus­ta luon­te­vampi ja toimi­vampi kuin nykyi­nen euroop­palainen kuva monikult­tuurisu­ud­es­ta, jos­sa maa­han­muut­to on jokin omi­tu­inen itseis­ar­vo jota ei voi vält­tää, kuin tsuna­mi jon­ka edessä ei ole muu­ta tehtävis­sä kuin pyrk­iä vahinko­jen min­i­moimiseen ennalta.

 55. az:n kir­joituk­set ovat mainio syn­teesi siitä mitä “pes­simistit” ja “pään hiekkaan hau­taa­jat” ovat blo­geis­saan “vaah­don­neet” ja “liet­soneet.” Kan­nat­taa lukea huolel­la. Vain luop­umal­la sin­isilmäisyy­destä ratio­nal­is­mi (sic) voi todel­lakin voittaa.

  Luo­jan kiitos nämä asi­at voi inter­netin aikakaudel­la sanoa, ja että ne löytävät lukijoita.

  Bra­vo, az. Toivoo toinen vihreä ja lib­er­aali, ei-kansal­lis­mieli­nen, maa­han­muut­tokri­it­ti­nen yksilö.

 56. Kiitos Lot­ta vielä uud­estakin vas­tauk­ses­ta! Kuitenkin jo azille esit­tämäni kysymyk­set ovat rel­e­vant­te­ja myös sin­un lin­tuko­toa­jat­telulle­si. Maalailka­amme siis vähän lisää uhkakuvia…

  Jos esimerkik­si Ruot­si vuon­na 2070 olisi mus­lim­i­val­tio, kuten ennustelette, jät­täi­sivätkö fanaat­tiset ruot­salais­mus­lim­it (muista, ettei maltil­lisia mus­lime­ja tei­dän mukaanne olekaan!) puh­taan valkean kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen naa­puri-Suomen rauhaan? Mitä tääl­lä asu­va mus­lim­iväestö (nyky­de­mografisel­la kehi­tyk­sel­lä v. 2070 jo kohta­laisen suuri) tek­isi, jos Ruot­sista tulisi islamisti­nen val­tio? Vai olisiko tääl­lä ylipäätään enää mus­lim­iväestöä, jos kris­ti­tyt nation­al­is­tit saisi­vat val­lan? Mikä on nation­al­is­tis­ten val­tioiden suh­tau­tu­mi­nen vähem­mistö­jen oikeuk­si­in yleen­sä his­to­ri­an saatossa ollut? Miten esim. varsin nation­al­isti­nen nyky-Venäjä kohtelee vähem­mistöjään ja pieniä naapureitaan?

  Entä eroa­vatko Ran­s­ka ja Hol­lan­ti Natos­ta, kun ne saavut­ta­vat muu­ta­mas­sa vuosikym­men­nessä mus­lim­ienem­mistön vai seu­raa­vatko ne Turkin esimerkkiä ja pysyvät puo­lus­tus­li­iton jäs­en­inä? Tuleeko niistä teokraat­tisia yhteiskun­tia kuten Iran ja Sau­di-Ara­bia, vai maal­lis­tunei­ta kuten Turk­ki? Jos teitä on uskomi­nen, edelli­nen vai­h­toe­hto on ain­oa mah­dolli­nen — maltil­lisia mus­limei­ta kun ei tei­dän mukaanne juuri olekaan. 

  Joten uskotko todel­la vai­h­toe­htoon, että piskuinen Suo­mi säi­ly­isi kris­til­lis­na­tion­al­is­tise­na saarek­keena, jos muu Euroop­pa muut­tuisi islami­laisek­si? Ja jos et usko, mitä aiot tehdä asialle? Pitääkö mei­dän ken­ties liit­toutua kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen Venäjän kanssa ja ryhtyä pyhään sotaan islami­laista maail­maa vas­taan? Ja mikähän puolue tätä lähtisi aja­maan? Ja voisim­meko luot­taa kansal­lis­mielisi­in venäläisi­in itsenäisyytemme takaa­ji­na? Löy­tyykö his­to­ri­as­ta perustei­ta täl­laiselle luot­ta­muk­selle, jos siis rauhanomaista rin­nakkaise­loa haikaile­mas­sa ovat nation­al­isti­nen Suo­mi ja nation­al­isti­nen Venäjä?

  Vai pitäisikö liit­tyä suo­si­ol­la suo­raan Natoon ja sen myötä jo meneil­lään ole­vaan pyhään sotaan “ter­ro­r­ia” eli islamia vas­taan? Lisäisikö tämä vai­h­toe­hto Suomen puh­toista lin­tuko­toisu­ut­ta vai ken­ties ter­rori-isku­jen toden­näköisyyt­tä tääl­läkin? Mon­tako suomipoikaa vuodessa olisit valmis uhraa­maan tämän tavoit­teen saavuttamiseksi? 

  Ja mitä jos vuon­na 2070 islami­laiset val­tiot kuten Ran­s­ka, Hol­lan­ti ja Turk­ki oli­si­vat edelleen Naton jäseniä? Pitäisikö kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen Suomen olla liitossa niiden kanssa? Suos­tu­isi­vatko ne, jos kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen Suomen asenne mus­lime­ja kohtaan olisi avoimen negati­ivi­nen, kuten teillä?

  Tässä muu­tamia kysymyk­siä, jot­ka harvem­min — jos koskaan — nou­se­vat kir­joituk­sis­sanne esille. Tule­vaisu­udel­la on kieltämät­tä haus­ka spekuloida…

 57. Tässä välis­sä san­ot­takoon Odelle, että pistää vapaasti pelin poik­ki, mikäli tämä keskustelu, jol­la ei ole enää vähäis­in­täkään tekemistä alku­peräisen tee­man kanssa, on syytä katkaista 😀

  !Jos esimerkik­si Ruot­si vuon­na 2070 olisi mus­lim­i­val­tio, kuten ennustelette, jät­täi­sivätkö fanaat­tiset ruot­salais­mus­lim­it (muista, ettei maltil­lisia mus­lime­ja tei­dän mukaanne olekaan!) puh­taan valkean kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen naa­puri-Suomen rauhaan? Mitä tääl­lä asu­va mus­lim­iväestö (nyky­de­mografisel­la kehi­tyk­sel­lä v. 2070 jo kohta­laisen suuri) tek­isi, jos Ruot­sista tulisi islamisti­nen val­tio? Vai olisiko tääl­lä ylipäätään enää mus­lim­iväestöä, jos kris­ti­tyt nation­al­is­tit saisi­vat vallan?!

  MInä olen var­maankin “kris­tit­ty nation­al­isti”, ja min­un Suomes­sani mus­lim­iväestöä mitä toden­näköisem­min olisi, kos­ka suo­ma­laisu­u­teen kuu­luu ihmisoikeuk­sien ja demokra­t­ian kun­nioit­ta­mi­nen. Me olemme tulleet toimeen tataarien kanssa, itse asi­as­sa “he” ovat “meitä” — he ovat tutun viisauden mukaan “eläneet maas­sa maan taval­la” silti säi­lyt­täen omat kult­tuuripi­ir­teen­sä. Täl­laiset vähem­mistöt ne nation­al­is­tit, joiden puoles­ta minä puhun, hyväksyvät “meik­si”. Ne, joille väärän­väri­nen ei voi koskaan olla suo­ma­lainen, eivät ole niitä nation­al­is­te­ja, joiden joukkoon kuulun.

  Minä en tiedä, mitä vuon­na 2070 mus­li­mi-Ruot­si tek­isi. Ei tiedä kukaan muukaan. Asial­la voi toki speku­loi­da. Mut­ta oli­pa miten hyvän­sä, mitä ikinä se on se ei ainakaan helpota han­kki­mal­la tän­nekin syr­jäy­tynei­den maa­han­muut­ta­jien kan­soit­tamia slum­me­ja. En oikein ota sinus­ta selvää oletko nyt ratkaise­mas­sa koko Euroopan kult­tuu­ritör­mäysongel­maa vai jostain syys­tä suosit­ta­mas­sa maa­han­muu­ton lisäämistä Suomeen, kos­ka uskot, että sen aiheut­ta­mat ongel­mat ovat ratkaistavissa.

  “Entä eroa­vatko Ran­s­ka ja Hol­lan­ti Natos­ta, kun ne saavut­ta­vat muu­ta­mas­sa vuosikym­men­nessä mus­lim­ienem­mistön vai seu­raa­vatko ne Turkin esimerkkiä ja pysyvät puo­lus­tus­li­iton jäs­en­inä? Tuleeko niistä teokraat­tisia yhteiskun­tia kuten Iran ja Sau­di-Ara­bia, vai maal­lis­tunei­ta kuten Turk­ki? Jos teitä on uskomi­nen, edelli­nen vai­h­toe­hto on ain­oa mah­dolli­nen — maltil­lisia mus­limei­ta kun ei tei­dän mukaanne juuri olekaan.”

  No minä olen sitä mieltä, että maltil­lisia mus­lime­ja tietenkin on. Ongel­ma on se, että heitä on liian vähän, tai vai­h­toe­htois­es­ti: radikaal­imus­lime­ja tai hei­dän toimen­sa hyväksyviä on liikaa. Siitä, että poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti hymis­te­ly ja rel­a­tivis­mi val­takult­tuurin toimes­ta pahen­taa asi­aa, olemme aivan samaa mieltä. Kysymys on myös ongelmien suu­ru­us­lu­ok­ista. En tiedä, kuu­lutko sinä näi­hin henkilöi­hin, mut­ta joidenkin monikult­tuu­ri­op­ti­mistien mielestä mus­lim­ien van­hoil­lisu­us on samaa luokkaa kuin tyyli­in suo­ma­lais­ten asen­teet 50-luvul­la. Ei ymmär­retä, että maail­manku­vat ovat toisilleen käsit­tämät­tömät ja täysin yhteenso­vit­ta­mat­tomat. Entä jos mus­lim­it eivät halua omak­sua mei­dän arvo­jamme? Jos niis­sä ei hei­dän mielestään ole mitään tavoiteltavaa? (Tässä alavi­ite, että tietenkin hei­dän joukos­saan on niitä, jot­ka arvosta­vat demokra­ti­aa, ratio­naal­isu­ut­ta jne — eikä hei­dän läs­näolon­sa Euroopas­sa olekaan ongel­ma. Kyse on makrotasosta).

  “Joten uskotko todel­la vai­h­toe­htoon, että piskuinen Suo­mi säi­ly­isi kris­til­lis­na­tion­al­is­tise­na saarek­keena, jos muu Euroop­pa muut­tuisi islamilaiseksi?”

  Mitä ongelmia tule­vaisu­us ikinä tuokaan, asi­amme ovat sitä parem­min mitä vahvem­pi monokult­tuuri meil­lä on. (Monokult­tuuri, joka hyväksyy eri­laisu­ut­ta, kuten on tehnyt tähänkin men­nessä, kuten tataar­it ja suomen­ju­u­ta­laiset osoit­ta­vat). En myöskään näe, miten avoin maa­han­muut­to tekee mei­dät vahvem­mak­si maalailemi­asi uhkia vastaan.

  “Vai pitäisikö liit­tyä suo­si­ol­la suo­raan Natoon”

  Itse asi­as­sa minus­ta pitäisi, mut­ta se ei kuu­lu tähän (tästä muuten useim­mat nation­al­is­tit ovat tietääk­seni eri mieltä).

 58. JKN kir­joit­ti:

  “Pitääkö mei­dän ken­ties liit­toutua kris­til­lis­na­tion­al­is­tisen Venäjän kanssa ja ryhtyä pyhään sotaan islami­laista maail­maa vas­taan? Ja mikähän puolue tätä lähtisi aja­maan? Ja voisim­meko luot­taa kansal­lis­mielisi­in venäläisi­in itsenäisyytemme takaajina?” 

  Sitähän ei tiedä, vaik­ka näinkin eksoot­ti­nen ske­naario toteu­tu­isi, jos Län­si-Euroop­pa ja etenkin Ruot­si nopeasti islami­lais­tuu. No, ei ehkä sen­tään pyhään sotaan, mut­ta lastemme tai las­ten­lastemme sukupolvi voi hyvinkin joutua pyytämään tur­vataku­ut Venäjältä radikaali-islami­laista Län­si-Euroop­paa vastaan. 

  Kaik­ki var­maan muis­ta­vatkin, että ensi vuon­na vietetään YYA-sopimuk­sen 60-vuo­tisjuh­laa. Mitenkähän val­tio­val­ta aikoo tätä his­to­ri­an virstan­pylvästä asian­mukaisel­la har­taudel­la kunnioittaa… ?

 59. Hyp­pään tässä mukaan ilman sen kum­mem­paa tutkailua aikaisem­mista viesteistä. Jus­si K. Niemelän kysymyk­set ovat kieltämät­tä aiheel­lisia tule­vaisu­u­den visioin­te­ja. Ei se mitään. Visioin­ti on sal­lit­tua vielä toistaiseksi. 

  Luon­nolli­nen kulku islamisoi­tu­misen edessä ja suomen eristäy­tymisessä, nimeno­maan islamin uskoa vas­taan, olisi siinä, että ruot­salaiset nati­iv­it muut­taisi­vat suomeen nk. White Flight ‑ilmiön aal­los­sa. Muut ruotsin naa­puri­val­tiot kun olisi kutakuinkin samas­sa jamas­sa ruotsin kanssa.
  White Flight ‑ilmiön perus­lu­onne on siinä, että nati­ivi väestö siir­tyy (kutakuinkin täs­mäl­lisen kri­it­tisen pis­teen kohdal­la) sinne mis­sä on vähiten tätä toiseut­ta ja mikä edus­taa ensisi­jais­es­ti hei­dän omaa luon­net­taan. Ensin ruot­sis­sa liike on pohjoiseen, mut­ta ennen­pitkää ulos maasta.

  Suo­mi olisi kutakuinkin ain­oa mah­dol­lisu­us ‘lähialueel­la’ tapah­tu­vaan joukko­muut­toon. Atlantin taakse muut­taisi toden­näköis­es­ti kanadaan, kos­ka eihän kukaan ruot­salais­es­ta kollek­ti­ivis­es­ta pesästä nyt USAn muuta!

  -Tähän lähialueen white flight ‑ilmiöön suo­mi voisi varautua. Itseasi­as­sa laskea tämän varaan ja täten suo­mi saisi taa­tusti tasokas­ta työvoimaa, jol­la kui­tataan saman­tein muidenkin pohjo­is­maid­en ikään­tymisongel­mas­ta johtu­va työvoima­pu­la! Siis, sil­loin kun muiden pohjo­is­maid­en nati­iv­it muut­taisi­vat joukol­la suomeen. Suomen väk­iluku kas­vaisi ekspo­nen­tis­sa, mut­ta ei se mitään jos val­taosa olisi halukkai­ta tekemään työtä!

  Eli, suomen kan­nat­tasi har­joit­taa voimakas­ta eristäy­tymis­poli­ti­ikkaa ja kri­it­tisel­lä het­kel­lä myön­tää vapaa muut­to-oikeus nati­iveille pohjo­is­maalaisille, mut­ta islamin usko kat­sot­taisi­in kylmästi maa­han­tu­lolle kieltäväk­si tek­i­jäk­si. Tämä siis siinä tapauk­ses­sa, että islamisaa­tio tämän inher­ent­teine lieveilmiöi­neen (kort­te­lik­laan­it, jen­git, anarkia, mieli­v­al­tainen uskon­nolli­nen laki kaiken yllä, kalas­nikovit ratatatatataaa) olisi jo konkreet­ti­nen asioiden laita.

  Ei mul­la muu­ta moi.

 60. Kiitos Lot­ta jälleen hyvästä ja asial­lis­es­ta vas­tauk­ses­ta! Sin­un kanssasi on ilo keskustel­la ja huo­maan, että olemme mon­es­ta asi­as­ta läh­es samaa mieltä. On todel­la sääli, ettet ole vihreis­sä aja­mas­sa sen syvi­in rivei­hin real­is­tisem­paa islam-kuvaa 😉

  Olen tosi­aankin edelleen sitkeästi sitä mieltä, että Suomen maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa ja nimeno­maan mus­lim­ien tänne muut­tamista ei voi­da erot­taa muus­ta Euroopas­ta. Kuten aiem­min olen toden­nut, tämä kysymys islamin ja län­nen suhteista on nähtävä globaalis­sa kon­tek­stis­sa, joten Euroopan on otet­ta­va tässä asi­as­sa määräti­etoinen ja jämp­ti ote. Ongel­maan ei tep­si lin­tuko­toa­jat­telu vaan jo varhaiskas­vatuk­ses­sa aloitet­tu val­is­tus ja jämäkkä kotout­tamis­poli­ti­ik­ka. Tämä on ns. pakko­rako ja peruste­len kan­tani vielä uudelleen, uuden esimerkin avulla. 

  Postasin jo tämän Oden avaa­man tärkeän blogikeskustelun takia ja oikeas­t­aan sen siivit­tämisek­si koko Sam Har­ris ‑tupla-arvioni viimeisim­mästä Vapaa Ajat­teli­jas­ta kansal­lis­mielis­ten Kansankokon­aisu­us- ja LOT-blo­gien kom­ment­tei­hin. Sieltä sen siis voi lukea kokon­aisu­udessaan. En nyt jak­sa kaivaa linkke­jä, sori vaan. Ne löy­tyvät min­ua kri­ti­soivien postausten kommenteista.

  Lai­tan tähän arviostani yhden erit­täin tärkeän osan, jos­sa Har­ris esit­tää huolestut­tavia tilas­to­ja. Huo­matkaa, että tilanne Yhdys­val­lois­sakin on erit­täin vaka­va! Islami­lainen fun­da­men­tal­is­mi ei siis ole ain­oa ongel­ma — myös kris­till­i­nen fun­da­men­tal­is­mi uhkaa Lotankin allekir­joit­tamia lib­er­aale­ja, ihmisoikeuk­sia kun­nioit­tavia arvoja.

  Tässä siis lain­aus Vapaa Ajat­teli­jas­sa 4/07 olleesta kir­ja-arvostelus­tani, jos­sa arvioin Sam Har­risin molem­mat teok­set “Uskon lop­pu” ja “Let­ter to a Chris­t­ian Nation”.

  *****

  Huolestut­tavia tilastoja

  Tek­i­jä esit­tää varsin ikäviä tilas­to­ja molem­mis­sa kir­jois­saan: ”Usei­den tuor­ei­den kyse­ly­tutkimusten mukaan 22 pros­ent­tia amerikkalaista on var­mo­ja, että Jeesus palaa maan päälle seu­raavien 50 vuo­den kulues­sa. Toiset 22 pros­ent­tia uskoo, että näin käy toden­näköis­es­ti” (Uskon lop­pu, s. 207–208).

  Har­ris kom­men­toi, että ”nämä ovat samat 44 pros­ent­tia, jot­ka käyvät kirkos­sa ker­ran tai use­am­min viikos­sa, jot­ka usko­vat kir­jaimel­lis­es­ti että Jumala lupasi Israelin maan juu­ta­laisille ja jot­ka halu­a­vat lopet­taa evoluu­tion biol­o­gisen fak­tan opet­tamisen lap­sille” (ib.).

  Tämän ohel­la kir­jail­i­jaa huolestut­taa aiheel­lis­es­ti se, että ”yli 50 pros­en­til­la amerikkalai­sista on ’negati­ivi­nen’ tai ’erit­täin negati­ivi­nen’ käsi­tys ihmi­sistä, jot­ka eivät usko Jumalaan ja 70 pros­ent­tia ajat­telee, että on tärkeää että pres­i­dent­tiehdokkaat ovat ’erit­täin uskon­nol­lisia’” (ib.). Samoin vain 28 % amerikkalai­sista uskoo evoluu­tioon, mut­ta jopa 72% uskoo enkelei­hin. Har­ris toteaa, että ”täl­lainen tietämät­tömyys keskit­tyneenä köm­pelön suur­val­lan päähän ja vat­saan on nyt koko maail­man ongel­ma” (ib.). Todet­takoon vielä se, että 65 % amerikkalai­sista on ”täysin var­mo­ja, että Saatana on ole­mas­sa” (mt., s. 142) ja 74% kan­nat­taa kuole­man­tuomio­ta (s. 144).

  Euroopankaan tilanne ei näytä hyvältä. Ran­skas­sa on nykyisel­lä syn­tyvyy­del­lä mus­lim­ienem­mistö 25 vuo­den kulut­tua, vaik­ka maa­han­muut­to lop­puisi huomen­na (Let­ter to a Chris­t­ian Nation, s. 83–84). Tun­tien mus­lim­ien suh­tau­tu­misen naisi­in, juu­ta­laisi­in, homosek­suaalei­hin, vääräuskoisi­in ja ateis­tei­hin, ei kehi­tys todel­lakaan vaiku­ta kovinkaan ruusuiselta. 

  Samoin muhamet­ti­laiset har­ras­ta­vat edelleen pakkoavi­o­li­it­to­ja, kun­ni­a­murhia sekä rankai­se­via joukko­raiskauk­sia (ib.). Län­si-Euroopan rikos­ti­las­totkaan eivät mairit­tele islami­nuskoisia; Har­risin mukaan 70% Ran­skan vankilo­iden asukeista on mus­lime­ja (Let­ter to a Chris­t­ian Nation, s. 44). 

  *****

  Lain­aus loppuu.

  Valitet­tavasti Sam Har­ris ei koskaan vas­tan­nut sähkö­posti­i­ni, jos­sa kyselin lähdet­tä tiedolle, jon­ka mukaan 70% Ran­skan vankilo­iden asukeista olisi mus­lime­ja. Tieto on siis epä­var­ma. En löytänyt mitään tilas­to­ja kun goo­glasin sen. Joten jos joku löytää aiheesta validia dataa, otan kiitol­lis­na vastaan!

  Mut­ta jos siis Har­risi­in on luot­ta­mi­nen demografi­akysymyk­sessä, vaik­ka maa­han­muut­to lopet­taisi­in tänään, Ran­skas­sa on mus­lim­ienem­mistö 25 vuo­den kulut­tua. Tai siis tarkkaan ottaen jo aiem­min, kos­ka kir­ja on kir­joitet­tu muu­ta­ma vuosi sit­ten. Tämän kanssa kaikkien mei­dän euroop­palais­ten pitää oppia elämään. Tässä siis pätevät edelleen aiem­min esit­tämäni vaihtoehdot.

  Tois­tan ne vielä tässä, myös kaik­ki argu­ment­ti­ni totaalis­es­ti par­il­la pahek­su­val­la virk­keeel­lä dis­san­neelle Art­tu Nuo­ti­olle, kos­ka ne pätevät Ran­skan ohel­la varsin pian myös mui­hin suurin ja keskisu­uri­in EU-mai­hin (Ruot­si, Iso-Bri­tan­nia, Bel­gia ja Hollanti):

  Pitääkö kyseis­ten maid­en ei-mus­lim­ien siis

  a) Karkot­taa kaik­ki mus­lim­it, myös syn­type­r­äiset maan kansalaiset,

  b) Kieltää mus­lime­ja har­joit­ta­mas­ta uskontoaan,

  c) Sulkea mus­lim­it johonkin aidat­tuun tai muul­la tavoin eris­tet­tyyn paikkaan,

  d) Estää jol­lakin keinol­la mus­lim­ien las­ten saaminen?

  Vai onko teil­lä tar­jo­ta vai­h­toe­hto e)?

  Omat ehdo­tuk­seni vai­h­toe­hdok­si e) olen esit­tänyt ja niistä on tääl­lä jopa vähän keskustel­tu. Oma kan­tani on siis se, että joko opimme elämään islamin kanssa, tai sit­ten apoka­lyp­tiset visionne toteu­tu­vat ja “se on menoa”, kuten Linko­la sanoisi. 

  Suo­mi voi ken­ties yrit­tää sin­nitel­lä Euroopan viimeisenä lin­tuko­tona ja painaa viimeiseen asti jar­rua, mut­ta teimme mitä tahansa, olemme koh­ta mus­lim­ienem­mistöisen Euroopan ja nation­al­is­tisen Venäjän välis­sä (joka toden­näköis­es­ti on liitossa Iranin ja ken­ties jopa muidenkin mus­lim­i­val­tioiden kanssa — ellei Yhdys­val­lat sit­ten yritä val­loit­ta Ira­nia, jol­loin mitä tahansa saat­taa tapahtua). 

  Mielestäni real­is­tisim­man ske­naar­i­on mukaan meil­lä on noin 25–50 vuot­ta aikaa suit­sia islami­lainen fun­da­men­tal­is­mi ja sen voimme tehdä vain ja ain­oas­taan län­si­maista käsin.

 61. “Vielä ei kuitenkaan peräänku­u­lut­ta­maani tehostet­tua tieteel­lis-ratio­naalis-kri­it­tistä ajat­telua ole edes mis­sään kokeiltu”

  Kiitos. Kysymys on siis usko­mus­lu­on­teis­es­ta, konkreet­tista näyt­töä ja sitä myöten sub­stanssia vail­la olev­as­ta hypo­teesista, jon­ka kaltaisia pystyy var­masti jokainen kehit­telemään. Lause tietokoneru­udul­la. “Maail­ma on tehtävä hyväk­si. Maail­ma on tehtävä hyväk­si taval­la Y.” Näitä suuria suun­nitelmia on sosi­aali-insinöörien unel­mat täyn­nä, niiden his­to­ri­alli­nen toteu­tu­mis­pros­ent­ti on sit­ten jotain ihan muuta.

  Hyp­päyk­sesi heikos­ta hypo­teesista vankku­mat­toma­l­ta vaikut­tavaan vakau­muk­seen, ei muuten ole kovin tieteel­lis-ratio­naa­li­nen lähestymistapa.

  Muuhun tek­sti­isi en puu­tu, kos­ka kun­nioi­tan Oden blo­gia sen ver­ran, että provoilu­un en lähde mukaan. Viit­taan aiem­pi­in viestei­hi­ni, ja jätän omaan arvoon­sa niistä tekemäsi virheel­liset tulkinnat.

 62. Tämä keskustelu alkaa saa­da pain­o­tuk­sia, jot­ka pian johta­vat siihen, että panen sen poik­ki oman blogi­ni osalta. Olen sallinut aika rankatkin puheen­vuorot, jot­ta luk­i­jat näk­i­sivät, mil­laisia ajatuk­sia joidenkin päässä liikkuu. Ris­to A:n suun­nitel­ma Suomes­ta valkoise­na reser­vaat­ti­na, johon nati­iv­it ruot­salaiset pak­eni­si­vat, mut­ta johon islami­nuskoisil­ta olisi tykkänään pääsy kiel­let­ty, nyt esimerkik­si on vähän jo rajamailla.

  Jos halu­aa tarkem­min tutus­tua tähän ajat­telumaail­maan, voi käy­dä kat­so­mas­sa islamia kauhis­tele­via tek­ste­jä hei­dän omil­ta sivuil­taan, Kir­joituk­sia uppoavas­ta lännestä

  Olen varsin huolis­sani siitä mah­dol­lisu­ud­es­ta, että edessämme on “kris­ti­tyn” ja “islami­laisen” maail­man kon­flik­ti. Senkaltaiset ajatuk­set, joi­ta oman blogi­ni kom­menteis­sa on esi­in­tynyt ja joi­ta tuol­la yllä maini­t­ul­la sivul­la paljon alas­tomp­ina vil­jel­lään, lisäävät huolestuneisu­ut­tani. Täl­lais­ten vihol­lisku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taavaa asen­noi­tu­mista toisel­la puolella.

  Islam­pelkoiset katso­vat maail­maa kyl­lä aika värit­tyneesti. Yhdys­val­to­ja sivistys­maana nyt esimerkik­si ei uhkaa islami­laisu­us vaan fanaat­tin­nen kris­til­lisyys. Nuo Jus­si K. Niemelän luvut oli­vat paljon puhuavia. Kris­til­lises­sa maail­mas­sa per­in­teiset kirkot (katoliset, luter­i­laiset jne) ovat jäämässä karis­maat­tisen, hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­ta­van uskon­nol­lisu­u­den var­joon. Siitä ei seu­raa mitään hyvää.

 63. Uskon­toti­eteil­i­jä Kim­mo Keto­la osoit­ti Dar­win-seu­ran sem­i­naaris­sa että uskon­non­va­s­tainen tai ratio­nal­isti­nen pro­pa­gan­da puree huonos­ti uskovi­in päin­vas­toin kuin vapaa-ajat­teli­jat usko­vat. Mm. Kiinas­sa ja Venäjäl­lä uskon­nol­lisu­us lev­iää val­tavaa vauh­tia vaik­ka ateis­tista val­is­tustyötä on tehty kauan.

  http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/05/kristinusko-etenee-etel-amerikassa-ja.html

  Mus­limei­hinkaan ei toden­näköis­es­ti pure valistus/propaganda — maal­lis­tu­mista ei voi ajaa mus­lim­ien päähän taval­laan ulkop­uolelta. (En ota kan­taa siihen pitäisikö ajaa.)

  Näk­isin että on kak­si voimaa jot­ka vaikut­ta­vat län­nessä asu­vien mus­lim­ien maal­lis­tu­miseen — ensim­mäi­nen vahvis­tavasti ja toinen heikentävästi:

  1. Hyv­in­voin­tiy­hteiskun­nan on osoitet­tu tuke­van maal­lis­tu­mista: Mitä parem­pi sosi­aal­i­huolto, sitä alhaisem­pi uskon­nol­lisu­u­den määrä.

  Kts. http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/08/julkinen-sosiaalihuolto-valtio-ja.html

  Päin­vas­tainen pätee myös: alueil­la jois­sa sosi­aal­i­huolto on heikko kuten Palesti­inas­sa, uskon­nol­lisil­la ääriryh­mil­lä kuten Hamasil­la on hyvä kasvualusta.

  2. Mus­lim­it joutu­vat län­nessä kah­den kult­tuurin puris­tuk­seen. Varsinkin toisen / kol­man­nen pol­ven nuo­ril­la mus­limeil­la on suuri tarve osoit­taa ole­vansa ns. hyviä mus­lime­ja. Äärim­mäi­nen tapa osoit­taa tämä on ryhtyä terroristiksi.

  Län­nessä asu­va mus­li­mi alkaa kah­den kult­tuurin välisessä kon­flik­ti­lan­e­teessa iden­ti­fioitua voimakkaam­min mus­limik­si kuin mus­lim­i­maas­sa asu­va uskonveljensä.

  Ris­tiri­itati­lanteessa mus­limiy­hteisö vaatii jäse­niltään yhä voimakkaam­paa sitou­tu­mista ryh­män arvoihin — sitou­tu­mista ei voi selkeäm­min osoit­taa kuin aset­ta­mal­la henken­sä alt­ti­ik­si oman ryh­män­sä puoles­ta ryhtymäl­lä ter­ror­is­tik­si. Uskon­toti­eteil­i­jä Richard Sosik­sen teo­ri­an mukaan mus­lim­iter­ror­is­tit viestit­tää teol­laan sitou­tu­mis­taan muslimiyhteisöön. 

  Kat­so http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2006/09/monikulttuurisuus-lis-uskonnollista.html

  Itse uskon että ilmiö 2 on ainakin täl­lä het­kel­lä voimakkaampi kuin ilmiö 1. Mus­lim­it radikalisoitu­vat koko ajan ja Hunt­ing­tonin ennus­ta­ma kult­tuurien väli­nen tais­telu kiihtyy kiihtymistään ja johtaa yhä use­am­min aseel­liseen kon­flik­ti­in. Aseel­lisen kon­flik­tin toden­näköisyyt­tä kas­vat­taa myös län­nen antautumismentaliteetti.

 64. Ode esit­ti: “Senkaltaiset ajatuk­set, joi­ta oman blogi­ni kom­menteis­sa on esi­in­tynyt ja joi­ta tuol­la yllä maini­t­ul­la sivul­la paljon alas­tomp­ina vil­jel­lään, lisäävät huolestuneisu­ut­tani. Täl­lais­ten vihol­lisku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taavaa asen­noi­tu­mista toisel­la puolella.”

  Tuos­ta voi kyl­lä miet­tiä, kumpi on ensin, muna vai kana. Tuon maini­tun sivus­ton jutut tun­tu­vat enem­mänkin reak­ti­ol­ta kuin aiheut­ta­jal­ta. Vai pitäisikö puhua molem­min­puolis­es­ta eskaloi­tu­mis­es­ta? Tosin en oikein usko, että tuo sivus­to edes olisi tut­tu “vastapuolelleen”, joten sen on vaikea aiheut­taa toisel­la puolel­la yhtään mitään.

 65. Vetoat Juk­ka mie­lenki­in­toisel­la taval­la Keto­laan, jon­ka mielipi­de ei saa tukea tosi­a­sioista ja joka kär­sii teol­o­gis­es­ta pain­o­tuk­ses­ta. Bushin usko­vaishallinnon tieteen­vas­taisu­u­den ja Richard Dawkinsin kir­jan The God Delu­sion (suom. Jumal­harha; Ter­ra Cog­ni­ta 2007) sekä em. Sam Har­risin teosten myötä Yhdys­val­lois­sa on nous­sut ateis­min uusi aal­to ja moni nuori on jo luop­unut kristi­nuskos­ta. Aiheesta keskustel­laan Yhdys­val­tain medi­as­sa ihan eri taval­la kuin aiem­min ja uusia jär­jestöjä syn­tyy koko ajan.

  http://www.rationalresponders.com/

  http://www.rationalatheist.com/index.html

  http://www.samharris.org/

  http://richarddawkins.net/

  On kuvaavaa, että kansal­lis­mieliset eivät näe Yhdys­val­tain tilan­net­ta ongel­mallise­na, siis uskon­nol­lisen oikeis­ton sotaa tiedet­tä vas­taan, vaan keskit­tyvät pelkästään islami­in. Kuitenkin kyse on erit­täin vakavas­ta asi­as­ta, kuten Har­risin ohel­la Chris Mooney on osoittanut:

  http://www.waronscience.com/home.php

  Nim­imerk­ki “az” näköjään polt­ti prop­pun­sa eikä pysty vas­taa­maan kysymyk­si­i­ni. Sen sijaan hän syyt­tää min­ua usko­muk­sista ja edelleen sosi­aali-insinööriy­destä ja kumoaa samal­la itsen­sä, kos­ka usko­muk­sien varas­sa hänkin sosi­aali-insinöörinä oper­oi: “Maail­ma on tehtävä hyväk­si. Maail­ma on tehtävä hyväk­si taval­la Y.” 

  Tapa Y meil­lä vain saa eri muodon, muu­ta eroa päätelmässä ei ole. Olen osoit­tanut lin­tuko­toa­jat­telun kestämät­tömyy­den ja esit­tänyt omat ehdo­tuk­seni ja odotan vas­tauk­sia (jos siis Ode ei lyö keskustelua poik­ki, mikä kieltämät­tä säästäisi aikaa ja vaivaa).

 66. “On kuvaavaa, että kansal­lis­mieliset eivät näe Yhdys­val­tain tilan­net­ta ongel­mallise­na, siis uskon­nol­lisen oikeis­ton sotaa tiedet­tä vas­taan, vaan keskit­tyvät pelkästään islamiin”

  Johtunee siitä, että kukaan ei usko kris­tit­ty­jen jenkki­fun­da­men­tal­istien muut­toaal­toon Suomeen. Sen­si­jaan islamistien muut­to Suomeen on kovasti aiheena näis­sä keskusteluis­sa. Joten jälkim­mäi­nen voi olla se Suomen maa­han­muut­toa koske­va ongel­ma, ei edelli­nen. Suomen maa­han­muut­toku­viot käsit­tääk­seni oli pääai­heena, ei niinkään eri uskon­tokun­tien aiheut­ta­mat globaalit uhat.

 67. Edel­lis­es­tä kom­men­tis­tani uno­h­tui, että uskon­nolli­nen oikeis­to ei siis ole sodas­sa pelkästään tiedet­tä vas­taan. Myös vähem­mistö­jen oikeudet ovat vaaras­sa. Uskon­nol­lisen oikeis­ton kesku­udessa val­lit­see mm. avoimesti homosek­suaal­isu­u­den vas­tainen ilmapi­iri, joka on ihan saman­lainen kuin vas­taavasti ääri-islamistien parissa.

  http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html

  http://www.perrspectives.com/features/Taliban.htm

  Kansal­lis­mieliset eivät koskaan kir­joi­ta Yhdys­val­tain uskon­nol­lisen oikeis­ton aiheut­tamista ongelmista. Johtuneeko siitä, että kyseessä ovat näke­myk­set, joi­hin kansal­lis­mieliset itsekin tun­te­vat ainakin jonk­i­nasteista lukkar­in­rakkaut­ta. Islami­in näitä näke­myk­siä yhdis­tää se, että molem­mat ovat rautakaudelta peräisin ole­via heimosepit­teitä. Fun­da­men­tal­is­tiset tulkin­nat molem­mista sepit­teistä ovat yhtä vaar­al­lisia län­si­maiselle sivistykselle.

 68. Lau­rille pikakom­ment­ti: pääai­he on asetet­ta­va globaali­in kon­tek­sti­in, kuten olen aiem­mis­sa kom­menteis­sani osoit­tanut. Tässä kon­tek­stis­sa on nähtävis­sä se tosi­a­sia, että fun­da­men­tal­is­mi ei ole mus­lim­ien yksi­noikeus ja se, että asen­tei­den kär­jistymi­nen ei ole yksi­no­maan mus­lim­i­fun­da­men­tal­istien ja esim. maa­han­muu­ton vika.

 69. Jus­si,

  Olisi mie­lenki­in­toista tietää mil­laisia tulok­sia ateisti­nen liike on saavut­tanut. Raako­ja luku­ja paljonko fun­da­men­tal­is­mi on vähen­tynyt jos­sain maas­sa jos­sa vapaa-ajat­teli­jat ovat toim­i­neet akti­ivis­es­ti. Uskon että globaal­isti tarkastel­tuna tulok­set ovat olleet erit­täin vaa­ti­mat­to­mia. Maal­lis­tu­mista ajaa enem­män elin­ta­son nousu, sosi­aal­i­tur­va yms. USA:ssahan ei sel­l­aista sosi­aal­i­tur­vaa ole kuin Euroopas­sa, osit­tain kos­ka val­tion rooli halu­taan minimoida. 

  Minä en ole sen kum­mem­min ateisti kuin usko­vainen enkä minä ole vaa­ti­mas­sa että mus­lim­ien tai kris­tit­ty­jen pitäisi olla luop­umas­sa uskostaan. Haen avoimesti vas­taus­ta kysymyk­seen kuin­ka suuri toden­näköisyys on että kult­tuurien väli­nen kon­flik­ti vain pahe­nee ja kuin­ka suuri on toden­näköisyys että maal­lis­tu­mi­nen tai maltil­lis­tu­mi­nen ratkaisee ongel­man. Oma käsi­tyk­seni on, että kon­flik­ti pahe­nee hyvin pitkään ja Euroop­pa balkanisoituu/libanonisoituu.

  Toiv­ot­tavasti olen väärässä. Mut­ta jos ajatel­laan että radikalisoi­tu­mi­nen kään­tyy maal­lis­tu­miseen vaikka­pa 50 vuo­den kulut­tua, niin tässä ja nyt pitäisi olla hyvin varovainen maa­han­muu­ton suhteen.

 70. JKN: “Nim­imerk­ki “az” näköjään polt­ti prop­pun­sa eikä pysty vas­taa­maan kysymyk­si­i­ni. Sen sijaan hän syyt­tää min­ua usko­muk­sista ja edelleen sosi­aali-insinööriy­destä ja kumoaa samal­la itsen­sä, kos­ka usko­muk­sien varas­sa hänkin sosi­aali-insinöörinä oper­oi: “Maail­ma on tehtävä hyväk­si. Maail­ma on tehtävä hyväk­si taval­la Y.””

  Ei az ainakaan tänne kir­joit­ta­mansa perus­teel­la pyri paran­ta­maan maail­maa sosi­aali-insinöörin menetelmil­lä. Päin­vas­toin, hän sanoo, että sosi­aali-insinöörien hom­mat eivät yleen­sä ottaen toi­mi. Sik­si on olta­va nöyrä. Hän nähdäk­seni arvelee, että ratkaisua Euroopan maid­en mus­lim­iväestön kasvun aiheut­tami­in ongelmi­in ei luul­tavasti ole ollenkaan ole­mas­sa ja näi­den maid­en osalta “se on menoa nyt”. Jos hän on oike­as­sa, Suomen kan­nat­taa vält­tää sama kohta­lo pitämäl­lä täkäläi­nen mus­lim­iväestö niin pienenä, että pysymme “lin­tuko­tona”. Se ei ole sosi­aali-insinöröin­tiä vaan ihan pelkkää rajo­jen valvontaa.

 71. “Kansal­lis­mieliset eivät koskaan kir­joi­ta Yhdys­val­tain uskon­nol­lisen oikeis­ton aiheut­tamista ongelmista. Johtuneeko siitä, että kyseessä ovat näke­myk­set, joi­hin kansal­lis­mieliset itsekin tun­te­vat ainakin jonk­i­nasteista lukkarinrakkautta.”

  Tuo nyt on lähin­nä huvit­ta­va mus­ta­maalausyri­tys. Käsit­tääk­seni “kansal­lis­mieliset” eivät kir­joi­ta tuos­ta aiheesta, kos­ka sil­lä ei ole mitään rel­e­vanssia Suomen maa­han­muut­toku­vioiden kanssa joka on se heitä lähin­nä polt­ta­va kysymys. Ja Oden aloi­tus näyt­täisi koske­van myös tätä aihetta.

 72. Palatak­semme pako­laisu­u­teen, lie­nee kansal­lis­mielisillekin selvää, että sodat ja myös nation­al­is­mi aiheut­ta­vat pako­laisu­ut­ta, joten tämäkin kysymys on nähtävä globaalis­sa kontekstissa. 

  Mm. turkki­lainen nation­al­is­mi aiheut­taa pako­laisu­ut­ta kur­di­väestössä ja kur­di­na­tion­al­is­mi puolestaan kär­jistää asen­tei­ta entisestään:

  http://edition.cnn.com/SPECIALS/1999/ocalan/stories/kurdish.question/

  Yhdys­val­tain ja sen liit­to­lais­ten nation­al­is­tis­ten intressien kuten öljyn­saan­nin vuok­si käymä sota Irakissa ja Afgan­istanis­sa lisää tietysti painet­ta mus­lim­i­pako­lais­ten tulolle Euroopan mai­hin (ks. taulukko ”ORIGIN OF MAJOR REFUGEE POPULATIONS – 1 JAN 2006):

  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.htm?tbl=BASICS&id=3b028097c

  Sudanis­sa puolestaan pako­laisu­ut­ta aiheut­taa nation­al­isti­nen islamistihallinto:

  http://www.usip.org/religionpeace/rehr/sudanconf/Mahmoud.html

  Sum­ma sum­marum: nation­al­is­mi ei ole toimi­va ratkaisu pako­laisongel­maan, päin­vas­toin. Myös uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi ja teokraat­ti­nen hallinto (mukaan lukien Yhdys­val­lat cum gra­no salis) aiheut­ta­vat pako­laisu­ut­ta, mut­ta vas­taavasti teokraat­tiset val­tiot kuten Iran myön­tävät muiden maid­en ohel­la tur­va­paikko­ja vainotuille. 

  Itse näen kaikkien maail­man merkit­tävien ongelmien taustal­la kak­si tek­i­jää: 1. Nation­al­is­tiset taloudel­lis-poli­it­tiset intres­sit ja 2. uskon­to­jen väliset kahnaukset.

  Kun näi­hin kah­teen syy­hyn puu­tu­taan ja niitä suit­si­taan, ongel­mat vähenevät kuin itses­tään. Keino­ja ongelmien ratkaisu­un on ja niitä on tääl­lä esitetty.

 73. ““Ris­to A:n suun­nitel­ma Suomes­ta valkoise­na reser­vaat­ti­na, johon nati­iv­it ruot­salaiset pak­eni­si­vat, mut­ta johon islami­nuskoisil­ta olisi tykkänään pääsy kiel­let­ty, nyt esimerkik­si on vähän jo rajamailla.””

  Kyseessä oli visioin­ti asioiden luon­nol­lis­es­ta kehi­tyk­ses­tä. White flight ‑ilmiö on odotet­tavis­sa ‘sikäli’ ongel­mat jatku­vat ja eskaloitu­vat ruot­sis­sa Malmön ja muiden keskit­tymien tapaisina. 

  Jokainen hakeu­tuu luon­nos­taan itsen­sä näköis­ten pari­in. Ei tälle tosi­asialle voi­da mitään. Mies ja nainen näkevät toi­sis­saan joko itsen­sä tai sit­ten ne omi­naisu­udet, jot­ka täy­den­tävät itseään. Rakas­tu­vat näi­hin per­soon­al­lisi­in piirteisi­in ja koke­vat, että eivät voi elää ilman toista. — Kak­si täysin eri­laista ihmistä ei muo­dos­ta eri­tyisen rakas­tavaa tai rikas­ta avi­o­li­it­toa. Pitäisi­hän nyt tämä tietää. Sama pätee makro­ta­sol­la: yri­tyk­set palkkaa­vat niitä, jot­ka sopi­vat sekä osaamisen­sa että imagon­sa puoles­ta hei­dän profi­ili­in. Hake­vat siis itsen­sä näköisiä työn­tek­i­jöitä. Tosi­a­sia. Joskus käy jopa niin, että osaavampi henkilö jää ulos, kos­ka löy­tyi niin mainio tyyp­pi. Mis­sä mainio tarkoit­taa sitä, että hän on ihanteelli­nen edus­ta­maan yritystä.
  Nämä kaik­ki em. jutut ovat luon­nol­lis­es­ti vasem­mis­toide­al­is­tille kauhis­tuk­sia. Mut­ta ne ovat tot­ta. Ei voi mitään, mut­ta niin on. Eikä mikään laki tai suvait­se­vaisu­uskam­pan­ja voi asioiden todel­lista tilaa muut­taa ilman, että siir­ryt­täisi­in totaal­i­hallintaan mis­sä eli­it­ti määrit­täisi jokaisen yksi­ty­isas­i­at korkeam­mal­ta tasol­ta: 1984. 

  Ei se, että visioi tule­vaisu­ut­ta val­lit­se­vien kehi­tyskulku­jen val­os­sa voi olla kiel­let­tyä. Pelot­tavaa se kyl­lä voi olla. Aivan hem­metin pelot­tavaa. Suo­mi esim. ei pysty­isi pitämään yllä nykyisel­lä pop­u­laa­tion tuot­ta­mal­la val­tion rahal­la ran­skalaista mata­lan inten­si­teetin sisäl­liso­taa. Tai ruotsin vas­taavia pat­ti­ti­lantei­ta. ‑Mihin ei ole vas­tauk­sia tai ratkaisu­ja ole­mas­sa. Varsinkaan jos ain­oa, jota syyt­tää ongelmista on nati­ivi kansalainen. Varsi­naiset ongel­mat ovat niin syväl­lä ongel­malähiöi­den kult­tuu­ri­taus­tas­sa mis­sä jokainen tosis­saan opiskel­e­vak­si aiko­va pudote­taan takaisin ruo­tu­un omien­sa toimes­ta. Nämä halvek­si­vat ranskalaista/ruotsalaista/hollantilaista/belgialaista jne yhteiskun­taa ja kaikkea mitä ne edus­taa. Ain­oa ‘sopi­va’ liike näille on radikaalit liik­keet, kos­ka ne edus­ta­vat edes etäis­es­ti hei­dän ‑omaa- kult­tuuri­aan ja voimaa sen takana.
  Tämän yhtälön edessä suvait­se­vainen ja kirkas­silmäi­nen human­isti on valitet­tavasti asee­ton. Etenkin sen takia, että tosi­asi­at ovat kiel­let­tävien asioiden listal­la läh­es kärkipäässä. Ei tosin kaikilla.

  Ihmis­ten kult­tuu­ri­taus­ta ei ole mitään sel­l­aista, jon­ka voi käy­dä osta­mas­sa lähim­mästä Pris­mas­ta. Se on his­to­ri­an suurin liik­keellepane­va voima ja sel­l­aise­naan his­to­ri­an vaar­al­lisin luonnonvoima.

 74. Minus­ta asi­aa kat­so­taan usein nurinkurisesti.
  Uskon­nol­liset äärili­ik­keet eivät aiheuta ongelmia, vaan ongel­mat aiheut­ta­vat uskon­nol­lisia ääriliikkeitä.

  Uskon­nol­lisu­us on varsin kiis­tat­ta lajimme omi­naisu­us, ja se periy­tyy siinä kuin siniset silmätkin. Sitä vas­taan on siis turha taistella.
  Omi­naisu­us on pär­jän­nyt evoluu­tion val­in­ta­paineessa, kos­ka se saa ihmisy­hteisön puo­lus­tau­tu­maan jär­jet­tömäl­läkin kiihkol­la ulkop­uolista uhkaa vas­taan. Joko kuvitel­tua tai todellista.

  Fanaat­tisu­udessa tai väki­val­taisu­udessa islam ei poikkea kuin ehkä eduk­seen kristi­nuskos­ta, mikäli ale­taan laske­maan uhrien määriä his­to­ri­as­sa. Molem­mis­sa uskon­nois­sa kun syn­tyy äärili­ikkeitä, mikäli niitä har­joit­ta­va yhteisö joutuu hyökkäyk­sen tai jonkin muun vaka­van uhkan kohteeksi.
  Aja­tus, että voisimme tor­jua uskon­nol­lisia äärili­ikkeitä hyökkäämäl­lä niiden kimp­pu­un armei­joil­la, edus­taakin minus­ta type­r­yy­den huip­pua ja Bush on sen huipun kristallisoituma.

 75. Tämä keskustelu on saavut­tanut sen ver­ran absur­dit mit­ta­suh­teet, että olen pysynyt suo­si­ol­la pois­sa, mut­ta nyt on ihan pakko puuttua. 

  Yhdys­val­tain uskon­nol­lisen oikeis­ton ongel­mat eivät esimerkik­si min­ua kiin­nos­ta, kos­ka Yhdys­val­loista ei ole muut­ta­mas­sa Euroop­paan eikä varsinkaan Suomeen suuria joukko­ja uskon­nol­lisia ihmisiä. Yhdys­val­to­jen uskon­nolli­nen oikeis­to ei osoi­ta mieltään Lon­toos­sa, eikä uhkaa ruot­salaisia pilapi­irtäjiä kuole­mal­la. Yhdys­val­to­jen uskon­nolli­nen oikeis­to ei räjäytä lin­ja-auto­ja Lon­toos­sa eikä suun­nit­tele isku­ja sak­salaisille lentokentille.

  Peri­aat­teessa kaikkea keskustelua voi läh­estyä kahdelta kannal­ta: läheltä ja kaukaa, tai oikein tieteel­lisem­min ilmais­tu­na mikro- ja makro­ta­soil­ta. Se, että yritetään ratkaista Euroopas­ta käsin maail­man joka kolka­s­sa vaikut­ta­van uskon­non ongelmia, on sen ver­ran opti­mistista ja jopa utopis­tista puuhaa min­un mielestäni, että minä en siihen lähde. Olisi aika lail­la real­is­tisem­paa keskit­tyä oman maan ongelmi­in, ja muut maat voisi­vat keskit­tyä omi­in­sa. Län­si­maid­en jatku­va sekaan­tu­mi­nen kaikkien muiden asioi­hin on aina aiheut­tanut ongelmia. Kos­ka yksikään täl­lainen län­si­mais­ten maail­man­paran­nus­pro­jek­ti olisi saavut­tanut oikeasti jotain hyvää? Kom­mu­nis­mi? Impe­ri­al­is­mi? Nat­sis­mi? Joo ei kiitos.

 76. “Suun­nitel­ma Suomes­ta valkoise­na reser­vaat­ti­na, johon nati­iv­it ruot­salaiset pak­eni­si­vat, mut­ta johon islami­nuskoisil­ta olisi tykkänään pääsy kiel­let­ty, nyt esimerkik­si on vähän jo rajamailla.”

  Mik­si “white flight” ilmiötä ei voisi tapah­tua ennen pitkää maid­en välil­lä samaan tapaan kuin sitä on tapah­tunut ensin kaupungi­nosien ja sit­ten kaupunkien välil­lä. Ks. esim. Malmö, Brad­ford. Van­hem­mat halu­a­vat lapsen­sa tur­val­liseen ja rauhaisaan kasvuym­päristöön. Tämä on ikävä ja emo­tion­aalis­es­ti latau­tunut aihe keskustel­la, mut­ta ei mielestäni sel­l­ainen jota tulisi sen­suroi­da, ja on mielestäni hienoa, että olet näkyvänä julk­isu­u­den henkilönä ottanut osaa tähän keskustelu­un. Har­va sen uskaltaa tehdä.

  “Olen varsin huolis­sani siitä mah­dol­lisu­ud­es­ta, että edessämme on “kris­ti­tyn” ja “islami­laisen” maail­man konflikti.”

  Jaan tämän huolen, (kuten viesteistäni yläpuolel­la var­masti käy ilmi), mut­ta näk­isin, ettäi kon­flik­ti on lit­er­al­is­tisen poli­it­tisen Islamin ja seku­lar­is­min välil­lä. Kristi­nuskon rooli tässä kon­flik­tis­sa ei ole keskeinen.

  “Senkaltaiset ajatuk­set, joi­ta oman blogi­ni kom­menteis­sa on esi­in­tynyt ja joi­ta tuol­la yllä maini­t­ul­la sivul­la paljon alas­tomp­ina vil­jel­lään, lisäävät huolestuneisu­ut­tani. Täl­lais­ten vihol­lisku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taavaa asen­noi­tu­mista toisel­la puolella.”

  Itse olen päin­vas­tais­es­ti toiveikas tämän kon­flik­tin tiedostamisen lisään­tymisen suh­teen. Mielestäni vihol­lisku­via ei tarvitse vil­jel­lä, vaan ne ovat konkreet­tis­es­ti ole­mas­sa. Ne elävät konkreet­tises­sa arvo- ja kult­tuurikon­flik­tis­sa. Asia tulee ennen pitkää ottaa avoimesti ja suo­rasanais­es­ti esille, sil­lä merkke­jä maal­lis­tu­mis­es­ta ei näy (päin­vas­toin) ja mus­lim­ien määrä EU:ssa tulee varovaisienkin arvioiden mukaan kas­va­maan n. 100 miljoon­aan vuo­teen 2050 men­nessä. Täl­löin mm. Hol­lan­ti voi olla jo mus­lim­ienem­mistöi­nen. Ainakin mon­et maat ovat sil­loin lähel­lä tuo­ta demograafista muu­tos­ta. Ei kukaan ole Jus­si K:n kanssa eri mieltä siitä, etteikö mus­lime­ja pitäisi yrit­tää aut­taa, rohkaista, edel­lyt­tää, pain­os­taa (…) omak­sumaan län­si­maisen seku­lar­is­min arvo­ja, mut­ta tämä ei ollenkaan yksinker­tainen kysymys, ja on enem­män tun­teelli­nen ja iden­ti­teetill­i­nen kuin tieteellis-rationaalinen.
  Mitä kauem­min hiljen­emme tämän kysymyk­sen avoimes­ta keskustelemis­es­ta, sitä varmem­min ongel­mat pahenevat. Viit­taan mm. tietoon, että ääri-islamistit kon­trol­loi­vat yli 600:aa Bri­tann­ian 1350 moskeijasta.

  Tämän kehi­tyk­sen näkem­i­nen mon­i­naisu­u­den, toiseu­den, suvait­se­vaisu­u­den taakse pak­enevas­sa, ongelmia kieltävässä julkises­sa dial­o­gis­sa syn­nyt­tää voimakkai­ta vastareak­tioi­ta, sel­l­aisia kuten Jus­si Hal­la-ahon kir­joituk­set, joiden liian henkilöko­htais­es­ta sävys­tä en itse paikoin pidä, mut­ta jois­sa on hyvin paljon pohdit­tua asiasisältöä.

  “Islam­pelkoiset katso­vat maail­maa kyl­lä aika värit­tyneesti. Yhdys­val­to­ja sivistys­maana nyt esimerkik­si ei uhkaa islami­laisu­us vaan fanaat­tin­nen kris­til­lisyys. Nuo Jus­si K. Niemelän luvut oli­vat paljon puhuavia.”

  Tämä ei pidä paikkaansa. Sanon tämän vah­vana omana mielip­i­teenäni. Itsel­läni on usei­den tuhan­sien tun­tien tutkimus- luku- ja keskustelukoke­mus amerikkalais­es­ta kris­til­lisyy­destä. Amerikkalaises­sa kris­til­lisyy­dessä usko ja julki­nen elämä ovat hyvin pitkälti irral­laan toi­sis­taan. Todel­li­nen kris­till­i­nen oikeis­to on repub­likaanises­sakin puolueessa selkeänä vähem­mistönä. Kris­ti­ty­istä selkeä val­taosa kan­nat­taa kirkon ja val­tion pitämistä irral­laan toi­sis­taan. Amerikkalais­ten kris­tit­ty­jen lapset saa­vat luop­ua uskostaan, eikä per­he kään­nä heille selkään­sä. He saa­vat seu­rustel­la, kokeil­la rajo­jaan, vali­ta itse puolison­sa. Syvästi usko­vaiset van­hem­mat ja seku­laar­it lapset tule­vat hyvin toimeen keskenään. Äärikris­ti­tyt eivät myöskään ole samas­sa mielessä “demograafinen” uhka, vaan päin­vas­toin nykyisel­lä kehi­tyk­sel­lä Yhdys­val­lois­sa on lati­no-enem­mistö vuo­sisadan puo­liväli­in tultaessa.

  Toki ahdas­mielisyyt­tä esi­in­tyy paljon, mut­ta tässäkin tulee muis­taa mit­ta­suh­teet. Amerikas­sa, 300 miljoo­nan ihmisen val­tios­sa, on ollut muu­ta­ma korkean profi­ilin yksit­täi­nen homosek­suaalin lynkkaustapaus, sekä yksit­täisiä isku­ja abort­tik­linikoille. Ver­tauk­se­na pelkästään val­lanku­mouk­sen jälkeisen Iranin arvioidaan murhan­neen 4,000 homosek­suaalia. Institutionaalisesti.

  Amerik­ka on myös vihreän liik­keen, sek­suaalisen val­lanku­mouk­sen, huip­puti­eteen, luke­mat­tomien suurien kir­jail­i­joiden, runoil­i­joiden, filosofien, Jim Mor­risonin, Jimi Hen­drix­in, Green­wich Vil­la­gen, paheel­lisen Las Veg­asin, Brook­lynin, aja­tusten ja maail­mo­jen kohtaamisen inspiroi­va, hal­lit­se­ma­ton, jatku­vasti muut­tu­va kohtau­s­paik­ka. Sanan­va­paus on lyö­ty kiveen maan perus­tus­laki­in ja sitä kun­nioite­taan yli uskon­to- ja aaterajojen.

  Usko kreation­is­mi­in on johdon­mukaista Jumaluskolle. Jos itse uskoisin Jumalaan, uskoisin myös luomiseen (vaik­ka sit­ten evoluu­tio­ta ohjaillen), kos­ka olisi epäjo­hdon­mukaista uskoa Luo­jaan mut­ta kuitenkin ohjaa­mat­tomaan luon­non­va­l­in­taan, joka vain sat­tui syn­nyt­tämään ihmisen. Tästä en vielä olisi itsessään kovin huolestunut, vaikkei se mukavaa olekaan.

  Islam toisaal­ta on Amerikan sivistyk­selle uhka siinä mielessä, että jos/kun seu­raa­va “9/11” tapah­tuu, mah­dol­lis­es­ti jon­ain päivänä esim. rahti­laivas­sa sata­maan tuo­dun likaisen pom­min muo­dos­sa, niin yhteiskun­taan lev­iävä para­noia, tulee muut­ta­maan maan ja sen kansalais­ten psyyket­tä huonom­paan, pois­päin vapaud­es­ta, sal­livu­ud­es­ta. Sama kos­kee Euroopan maaperää. Emme osaa vielä sanoa, mikä reak­tio tulee ole­maan seu­raavaan suureen isku­un, jos(kun) sel­l­ainen tapahtuu.

  “Kris­til­lises­sa maail­mas­sa per­in­teiset kirkot (katoliset, luter­i­laiset jne) ovat jäämässä karis­maat­tisen, hel­lun­tailaisu­ut­ta muis­tut­ta­van uskon­nol­lisu­u­den var­joon. Siitä ei seu­raa mitään hyvää.”

  Minus­ta me emme elä Suomes­sa (sen enem­pää kuin ihmiset muis­sakaan Euroopan mais­sa, ehkä muu­ta­maa siinä ja siinä poikkeusta luku­unot­ta­mat­ta, kuten Irlan­ti) kris­til­lisessä maail­mas­sa. Kyl­lä me elämme vah­vasti seku­lar­is­tises­sa maail­mas­sa, ja hyvä niin. Toiv­ot­tavasti val­is­tuk­sen ihanteet voivat hyvin myös vuo­den 2050 Euroopas­sa, eikä ihmisiä ole esim. väki­val­lan uhal­la pelotet­tu pukeu­tu­maan toisin, varo­maan sano­jaan, vält­tämään tiet­tyjä paikko­ja jne.

  Tätä tapah­tuu jo Ruot­sis­sa. Mon­et nuoret tytöt eivät uskalla kulkea avokauluk­si­sis­sa paidois­sa niil­lä samoil­la kaduil­la, joil­la hei­dän äitin­sä vapau­tuneen sukupol­ven nuo­ri­na aikanaan kulki­vat mini­hameis­sa, itseään ilmen­täen, pelkäämät­tä. Ilmaisun­va­paus islamisoitu­vas­sa Euroopas­sa on laa­jem­minkin uhat­tuna, ei vain Theo van Gogh­in, tai Lars Vilkin sananvapaus.

  Tämä on kysymys, jos­ta mei­dän ON — mielu­usti ennem­min kuin myöhem­min — keskustelta­va avoimesti, julkises­ti ja tabu­ja kumartamatta. 

  Toiv­ot­tavasti otat vas­taisu­udessakin osaa tähän keskusteluun.

 77. Niemelältä olisin kiin­nos­tunut kuule­maan, miten hänen ratkaisumallinsa toteut­tamista aut­taisi se, että Euroop­paan muut­taa lisää ihmisiä alueil­ta, joil­ta tuli­jat ovat tähän asti lähin­nä muo­dosta­neet syr­jäy­tyneitä vähem­mistöjä. Entä se, että heitä tulisi suuria määriä Suomeenkin? Toinen kysymys on se, mik­si Euroopan ja Suomen ongelmi­in keskit­tynei­den ihmis­ten tulisi kir­joit­taa kris­til­lis­es­tä fun­da­men­tal­is­mista, joka ei ole täl­lä het­kel­lä merkit­tävä ongel­ma Euroopalle eikä Suomelle.

  Omat ajatuk­seni täl­lä het­kel­lä liit­tyvät az:n esit­tämään näke­myk­seen siitä, että ns. maltil­lisetkin mus­lim­it hyväksyvät laa­jalti ääri­ainesten toimin­nan, kos­ka vas­tus­tus niitä kohtaan on hei­dän kesku­udessaan niin mar­gin­aal­ista. Tämä on toki osit­tain tot­ta; ääri­ainek­sil­la on merkit­tävää kan­na­tus­ta, ennen kaikkea nuorem­man sukupol­ven kesku­udessa. Ison-Bri­tann­ian ongel­malliseen tilanteeseen voi tutus­tua Pol­i­cy Exchangen valai­se­van reportin “Liv­ing Apart Togeth­er” avulla:

  http://www.policyexchange.org.uk/images/libimages/246.pdf

  Akti­ivisen vas­tarin­nan puut­teesta ei kuitenkaan suo­raan voi johtaa myötämielisyyt­tä. Kaut­ta his­to­ri­an organ­isoituneet, fanaat­tiset vähem­mistöt ovat onnis­tuneet domi­noimaan hajanaisia, ambivalenssin ja pelon kalvamia enem­mistöjä, vaik­ka varsi­nainen kan­na­tus olisi hei­dän kesku­udessaan ollut suh­teel­lisen vähäistäkin. Euroop­palais­ten mus­lim­ien tapauk­ses­sa näen ainakin neljä syytä nykyiseen apatiaan.

  1) Tavalli­nen mus­li­mi ei ole sen poli­it­tisem­pi kuin tavalli­nen kan­taväestön edus­ta­jakaan. Jos jokin ongel­ma ei kos­ke­ta hänen arkielämään­sä, hän ei kulu­ta sen pohtimiseen tai ratkaisemiseen juurikaan energiaa.

  2) Ain­oa asia, jota ihmi­nen vihaa enem­män kuin vihol­lis­taan, ovat pet­turit. Mus­li­mi, joka kään­tyy salafis­te­ja vas­taan, aset­taa itsen­sä ehkäpä vielä suurem­paan vaaraan kuin hei­dän valkoi­hoiset vas­tus­ta­jansa. Toisaal­ta Euroopan hal­li­tuk­set suh­tau­tu­vat fanaatikkoi­hin välin­pitämät­tömästi, jopa yhteistyötä hei­dän kanssaan tehden, joten hei­dän tukeen­sa ei voi luottaa.

  3) Fanaatikoil­la on koher­ent­ti, pyhi­in kir­joituk­si­in huolel­lis­es­ti kiin­ni niv­ot­tu dog­ma, joka antaa valmi­in vas­tauk­sen jok­seenkin kaik­keen, ja jon­ka he osaa­vat ulkoa vaik­ka unis­saan. Toisaal­ta, vaik­ka on ole­mas­sa lukuisia lib­er­aale­ja mus­lime­ja, ei ole ole­mas­sa lib­er­aalia islamia. Teol­o­gi­sis­sa väit­te­lyis­sä lib­er­aali mus­li­mi tais­telee yksin yli 150 vuot­ta van­haa, luke­mat­tomien oppinei­den luo­maa hirviötä vastaan.

  4) Mus­limeil­la on varsin vah­va yhteinen iden­ti­teet­ti. Mus­lim­it ja kan­taväestön yhteen sito­vat iden­ti­teetit ovat uusia ja suh­teel­lisen heikko­ja. Fanaatikko­jen vas­tus­t­a­mi­nen ja euroop­palais­ten arvo­jen puo­lus­t­a­mi­nen tarkoit­taa ulkop­uolis­ten puolelle aset­tumista omia vastaan.

  Valmi­ita ratkaisu­ja min­ul­la ei ole, mut­ta joitain ideoita kyl­läkin. Kohtaan 1 tar­joan islam­o­fo­bi­aa, joka kohdis­tuu äärili­ikkeisi­in ja mus­lim­ien hil­jaiseen hyväksyn­tään. Sitähän on syn­tymässä itses­tään; ongel­ma on vain sen kanavoimi­nen tähän muo­toon islamin itsen­sä vihaamisen sijaan. Mus­lim­ien tulee taju­ta, että fanaatikot ovat myrkyt­tämässä kan­taväestön mie­len heitä vas­taan, ja lop­putu­lok­set saat­ta­vat olla erit­täin ikäviä. Kohtaan 2 saat­taisi löy­tyä apua siitä, että hal­li­tuk­set lakkaa­vat kohtele­mas­ta salafis­mia uskon­tona, jota se ei län­si­maisen uskon­non määritelmän mukaan todel­lakaan ole, vaan vah­vasti total­itäärisenä liik­keenä, jolle poli­ti­ik­ka ja uskon­to ovat yksi ja sama asia. Näistä huo­maut­taisin, että ain­oa itseni tun­tema euroop­palais­ten mus­lim­ien vakavasti otet­ta­va anti-islamisti­nen liike on Tan­skan “Demokraat­tiset Mus­lim­it”, joka on syn­tynyt poli­it­tis­es­ti voimakkaasti oikealle liikkuneessa maas­sa. Sat­tumaa vai ei?

  Koh­ta 3 on huo­mat­tavasti han­kalampi. Nähdäk­seni emme voi tehdä muu­ta kuin toivoa paras­ta Irshad Man­jille, Taw­fik Hamidille ja muille reformis­teille. Mitä kohtaan 4 taas tulee, poikkean siinä Niemelän näke­myk­sistä pain­ot­ta­mal­la vah­van nation­al­is­min arvoa. Ei suinkaan hänen mainit­semi­aan pako­laiskri­ise­jä syn­nyt­täneen aggres­si­ivisen, mon­esti etnisyy­teen nojaa­van ääri­na­tion­al­is­min, vaan inklusi­ivisen, yhteisi­in arvoihin ja kult­tuuri­in perus­tu­van nation­al­is­min, joka Atlantin vas­taran­nal­la on ollut eri­no­maisen toimi­va inte­graa­tion moot­tori. Moni mus­li­mi pitää jo nyt kiihkoil­i­joi­ta islamin vääris­telijöinä. Mikäli saamme vielä nämä tun­temaan voimakkaam­paa yhtäläisyyt­tä mei­hin kuin uskon­velji­in­sä, tais­telu fanaatikko­ja vas­taan on jo suurelta osin voitettu.

  Nykyisen ääri-islamin kan­taisä al-Wah­hab oli use­aan ker­taan vähäl­lä tul­la lynkatuk­si hänen saar­nates­saan radikaalia uskon­tulk­in­taansa nykyisessä Sau­di-Ara­bi­as­sa. Wah­habi­it­tien ensim­mäi­nen val­takun­ta tuhou­tui egyp­tiläisen armei­jan invaa­sios­sa. Ken­ties men­neisyys tulee jälleen ker­ran tois­ta­maan itsensä.

  Lopuk­si pitää vielä suositel­la Taw­fik Hamidin eri­no­maista, omaelämänker­ral­lista artikke­lia “The Devel­op­ment of Jihadis­t’s Mind”.

  http://www.futureofmuslimworld.com/research/pubID.63/pub_detail.asp

 78. Sinäkin Juk­ka kier­rät esit­tämiäni a), b), c), d) ja e) ‑kysymyk­siä kuin kissa kuumaa puuroa. Minä olen edel­lä ehdot­tanut kon­flik­tien syi­hin puut­tumista mikro- eli yksilö­ta­sol­la sekä makro- eli globaal­i­ta­sol­la, enkä keino­jani tässä enää rupea toistamaan. 

  Pekka Raukon uskon­to­ja koske­vaan pes­simis­mi­in en näe mitään syytä, kos­ka esim. kirkos­ta ero­taan koko ajan ahkerammin:

  http://www.eroakirkosta.fi/media/muut/puolivuotiskatsaus_2007.txt

  Val­is­tus siis kyl­lä tep­sii evo­lu­ti­ivis­es­ti kehit­tyneisi­in omi­naisuuk­si­in, kuten esim. miehen kykyyn raiska­ta nainen. Se on kiis­tat­ta lajimme omi­naisu­us (ei kuitenkaan vält­tämät­tä sopeu­tu­ma, vaan se voi myös olla muiden sopeu­tu­mien sivu­tuote) ja pär­jän­nyt val­in­ta­paineessa ja sekin periy­tyy, kuten siniset silmät, mut­ta onnek­si vain ani­har­va mies siihen syyllistyy. 

  Sama pätee tietenkin mui­hinkin aggres­sion muo­toi­hin. Erään mie­lenki­in­toisen teo­ri­an mukaan uskon­nol­lisu­us on Homo sapi­ensin sotaisu­ut­ta tuke­va evo­lu­ti­ivi­nen sopeu­tu­ma, mut­ta en mene siihen tässä sen tarkemmin. 

  World Val­ues 2005 sur­vey ‑tutkimuk­sen mukaan kol­mannes suo­ma­lai­sista kat­soo ole­vansa ei-uskon­nol­lisia ja kolme pros­ent­tia on ateis­te­ja: he siis lienevät Raukon mielestä evo­lu­ti­ivisia kum­ma­jaisia (evo­lu­ti­ivi­nen adap­taa­tio eli sopeu­tu­ma on by def­i­n­i­tion kaikkien lajin nor­maaliyk­silöi­den omi­naisu­us, pois­lukien onto­ge­neet­tiset ja sukupuolierot).

  Itse en luke­mani kir­jal­lisu­u­den ja tosi­a­sioiden perus­teel­la näe syitä olet­taa, että uskon­to olisi evo­lu­ti­ivi­nen sopeu­tu­ma. Se on toden­näköisem­min muiden sopeu­tu­mien sivutuote.

  Ja palatak­semme varsi­naiseen aiheeseen: olet Juk­ka epäilemät­tä oike­as­sa siinä, että hyv­in­voin­ti­val­tio on yksi keskeinen tek­i­jä eri kult­tuu­ri­taus­tan omaavien ihmis­ten rauhanomaisen rin­nakkaiselon edis­tämisessä. Tästä syys­tä olen vihreä ja kan­natan perus­tu­loa, joka helpot­taisi oleel­lis­es­ti myös täl­lä het­kel­lä syr­jäy­tynei­den, huonos­ti koulutet­tu­jen maa­han­muut­ta­jaryh­mien työl­listymistä. Kan­natan myös suvait­se­vaista suh­tau­tu­mista eri taval­la ajat­tele­vi­in ja eri­laisi­in ihmisi­in. Vas­tus­tan kaiken­laista fundamentalismia.

  Sen sijaan näen, että olet omien näke­myk­siesi kanssa ris­tiri­idas­sa, kos­ka toisaal­ta keho­tat meitä vält­tämään vas­takkainaset­telua ja lujit­ta­maan yhteisöl­lisyyt­tä, mut­ta toisaal­ta taas olet kieltämässä mus­lim­ien Suomeen muut­tamisen kokonaan. 

  Miten täl­laiseen asen­teeseen mah­ta­vat suh­tau­tua Suomes­sa ja muis­sa mais­sa asu­vat mus­lim­it? Onko se omi­aan edis­tämään rauhanomaista rin­nakkaise­loa ja lujit­ta­maan suo­ma­laista lin­tuko­toa? Ja miten siihen suh­tau­tu­vat muut puolueet ja suurin osa niiden kan­nat­ta­jista? Kuu­lu­vatko suo­ma­lais­mus­lim­it ylipäätään “kansankokon­aisu­u­teesi”?

  Ajaako muuten eduskun­tavaaleis­sa tuke­masi Hal­la-aho nykyään täyskiel­toa vai oletko hän­täkin jyrkem­pi suh­teessa mus­lim­i­maa­han­muut­toon? Muis­te­len, ettei Hal­la-aho ole koskaan ajanut täyskiel­toa, eikä ilmeis­es­ti Timo Soinikaan. Ole­tan siis näp­pitun­tu­mal­ta, ettet saisi edes perus­suo­ma­lais­ten enem­mistöä täyskiel­toe­si­tyk­sesi taakse.

 79. Pieni kor­jaus:

  Jus­si Niemelä väit­tää että Keto­la edus­taa teol­o­gista mielipi­det­tä ateis­mista. Keto­la on uskon­toti­eteiljä eikä teologi.

 80. Annalle on pakko sanoa, että hänen kat­son­takan­tansa amerikkalaisen uskon­nol­lisen oikeis­ton har­mit­to­muud­es­ta riip­puu täysin siitä, kat­so­taanko pres­i­dent­ti Bushin kuu­lu­van tähän joukkoon.

  Tele­vi­siosaar­naa­jat nyt kuitenkin vaa­ti­vat ulko­mais­ten val­tion­päämi­esten murhaamista. Ei se niinkovin rauhanomaiselta kuulosta.

  Jos viisas­tel­laan tilas­toil­la, kirsti­nuskon nimis­sä Euroopas­sa on kyl­lä tapet­tu viimeaikoina enem­män ihmisiä kuin islami­laisu­u­den nimis­sä ja jopa niin, että kris­ti­tyt ovat tap­pa­neet enem­män islami­laisia. Muis­takaamme Pohjois-Irlan­ti (protes­tantit vas­taan katoliset) ja Kosovon albaanien joukkoteurastukset.

  Keskustelu kris­til­lis­es­tä fun­da­men­tal­is­mista lähti siitä syytök­ses­tä, että islami­laisu­us olisi vaarak­si lib­eraleil­la kansalaisoikeuk­sille. Kaik­ki uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi on sitä. Kyl­lä kiihkomielisen kris­til­lisyy­den lev­iämistä maail­mal­la, eri­tyis­es­ti Lati­nalaises­sa Amerikas­sa, kan­nat­taa pitää silmällä.

  Annan toive, ettei län­si­maid­en pitäisi puut­tua koko maail­man asioi­hin, saa var­masti paljon kan­na­tus­ta islami­laises­sa maailmassa.

 81. Jokunen vuosi sit­ten, Irakin sotaan valmis­taudut­taes­sa luin tieto­ja Yhdys­val­to­jen arabeista. Arabe­ja ja hei­dän jälkeläisiään on pros­entin ver­ran. Hei­dän koulu­tus- ja tulota­son­sa on hie­man keski­ta­son yläpuolel­la. Ero­ja ei ole sen suh­teen, ovatko he islami­laisia, kris­tit­tyä vai uskon­not­to­mia (muis­tista siteer­at­tua). Arvioisin, että tämänkaltaiset tiedot vahvis­ti­vat sitä opti­mis­mia, jon­ka nojal­la otak­sut­ti­in, että tyran­nin kuk­ist­a­mi­nen ja kansan­val­lan mah­dol­lisu­u­den avaami­nen Irakissa riit­tää. Tässä petyttiin.

  Ilmeis­es­ti jo islami­lais­ten suurem­pi määrä Euroopas­sa tekee hei­dän sopeu­tu­misen­sa vas­taan­ot­ta­ja­mai­hin ongel­mallisek­si. Yhdys­val­lat on myös eri­lainen. Amerikkalaisu­us ja anti­amerikkalaisu­us ovat todel­lisia, nor­mati­ivisia reali­teet­te­ja. Rikok­sista rankaisem­i­nen on paljon karskim­paa: vanki­las­sa on Suomeen ver­rat­tuna 10–15 ‑ker­tainen määrä. Van­git ovat myös sosi­aalis­es­ti erit­täin valikoitu­ja. Ehkäpä meil­läkin, jos maa­han­muut­ta­javäestön ja hei­dän jälkeläis­ten­sä suhde kan­taväestöön jän­nit­tyy, sekä kan­taväestön iden­ti­teet­ti koros­tuu että rankaisem­i­nen karskiutuu.

  Minus­ta tämä on eri­no­mainen keskustelu: kiitos Osmo Soin­in­vaar­alle kokoavas­ta ja arvo­val­tais­es­ta isän­nyy­destä. Olen oppin­ut sen, että löl­lö suvait­se­vaisu­us ei ainakaan riitä. Oli­pa lin­ja sulkeu­tuneem­pi tai avoimem­pi, kysymys pitkän ajan­jak­son tur­val­lisu­ud­es­ta on kiertämätön.

 82. Kyl­lä minä kat­son Bushin kuu­lu­van uskon­nol­liseen oikeis­toon, enkä kan­na­ta hänen sota­toimi­aan Irakissa enkä Afgan­istanis­sa. Mut­ta silti en todel­lakaan näe, miten Bush ja muut amerikkalaiset kris­ti­tyt oikeis­to­laiset uhkaa­vat Euroopan ja Suomen tur­val­lisu­ut­ta ja vapaut­ta. Vaa­di­taanko siel­lä, että euroop­palais­ten nais­ten on pukeudut­ta­va siveäm­min, tai muuten? Että jeesuk­ses­ta ei saa Euroopas­sa piirtää kuvia, tai muuten? Onko tele­vi­siosaarnois­sa vaa­dit­tu murhaa­maan euroop­palaisia val­tion­päämiehiä? Saar­nataanko siel­lä, että euroop­palaiset mus­lim­it ja juu­ta­laiset ovat koiria, jot­ka pitäisi tap­paa? Täl­laisia on kuul­tu moskei­jois­sa Euroopas­sa, mut­ta tietenkin vain kris­ti­ty­istä ja juu­ta­lai­sista, ei mus­limeista. Räjäyt­tävätkö amerikkalaiset kris­ti­tyt pom­me­ja Euroopas­sa? No eivät var­masti räjäytä. Tästä syys­tä min­ua ei huo­le­ta amerikkalainen kristi­nusko läh­eskään niin paljon kuin islam huo­let­taa. En minä väitä mitään fun­da­men­tal­is­te­ja rauhanomaisik­si. Mut­ta pidän itseäni suo­ma­laise­na, ja sik­si olen ensisi­jais­es­ti huolis­sani omas­ta itses­täni, rakkaistani ja omas­ta maas­tani. Jos amerikkalainen kris­tit­ty ei uhkaa min­ua, min­ul­la ei ole syytä pelätä hän­tä. Muil­la saat­taa olla, mut­ta muut voivat puhua sit­ten itse omas­ta puolestaan.

  Kristi­nuskon nimis­sä on murhat­tu todel­la paljon, en minä sitä kiistä. En ole kris­tit­ty, enkä varsinkaan mus­li­mi. Tietysti kaik­ki uskon­nolli­nen, mieletön fun­da­men­tal­is­mi on pahas­ta vapaalle yhteiskun­nalle. Mut­ta kun fun­da­men­tal­is­mia on ole­mas­sa mon­ta lajia. On sel­l­aista, joka vetäy­tyy omi­in oloi­hin­sa ja sul­kee muut “pakanat” kado­tuk­seen ja ulkop­uolelle. Ja sit­ten on sel­l­aista, joka pyrkii val­loit­ta­maan koko maail­man ja kään­nyt­tämään vaik­ka väk­isin kaik­ki kansat. Kristi­nusko kuu­lui aikoinaan hyvin selkeästi tähän jälkim­mäiseen. Mut­ta nykyään kristi­nuskon val­tavir­ta on kyl­lä jotain ihan muu­ta. Kaikkea fun­da­men­tal­is­mia on syytä pitää silmäl­lä, mut­ta eiköhän ole järkev­in­tä tutkia, mikä muo­dostaa suurim­man ja välit­tömim­män uhan juuri sin­ulle. Minä tiedän, että min­un vapauk­siani ja tur­val­lisu­ut­ta uhkaa nimeno­maan islam eikä amerikkalainen kristinusko. 

  Kyl­lä minä ymmär­rän sen posi­tion, että maail­mas­sa on hädässä ole­via ihmisiä, joi­ta voisi ja ehkä joidenkin mielestä pitäisi kaikin tavoin aut­taa. Mut­ta miet­tikääpä vakavasti sitäkin, onko meil­lä jotain moraal­ista oikeut­ta puut­tua aina muiden asioi­hin, jopa uskon­toon? Ja jos on, mis­tähän se oikeus oikein tulee? Olem­meko me juuri joku valit­tu kansa, jol­la on oikeus sot­keen­tua muiden asioi­hin ja yrit­tää suos­tut­telun tai pakon keinoin kor­ja­ta havait­se­vamme vääryy­det? Kuu­lostaa aika uskonnolliselta…

 83. Lau­ri Wahlst­edtin kysymyk­si­in min­ul­la ei ole tar­jo­ta help­po­ja ratkaisu­ja, kos­ka kuten edel­lä olen yrit­tänyt selit­tää, ongel­ma, jon­ka islamin inte­groimi­nen euroop­palaiseen lib­er­aali­in asen­neil­mas­toon on tavat­toman mon­imutkainen, emmekä enää voi estää Euroopan ”islamisoi­tu­mista”, kos­ka se on jo tapahtunut.

  Olen muuten aika pitkälti samaa mieltä Wahlst­edtin hah­mot­telemista ongelmista ja ratkaisukeinoista. Mei­dän pitää siis joka tapauk­ses­sa pyrk­iä rauhanomaiseen rin­nakkaiseloon yhä kas­va­van mus­lim­iväestön kanssa, tuli heitä Euroopan mai­hin maa­han­muut­ta­ji­na ja pako­laisi­na tai ei. Kuten todet­tua, Ran­skas­sa on mus­lim­ienem­mistö alle 25 vuodessa, vaik­ka maa­han­muut­to lop­puisi tänään. Edelleen tässä pätevät esit­tämäni a), b), c), d) ja e) –vai­h­toe­hdot.

  His­to­ri­as­ta tosi­aan näemme, että eri uskon­nol­lis­ten ryh­mit­tymien rauhanomainen rin­nakkaise­lo on yleen­sä utopia; pääsään­töis­es­ti jonkun pitää olla selkeästi niskan pääl­lä ja alis­taa muut, jot­ta nahis­telua ei esi­in­ty­isi. Ongel­ma tässä on se, että tämä aiheut­taa usein etnisen tai vas­taa­van puhdis­tuk­sen. Tämä pätee myös uskon­to­jen sisäis­ten lahko­jen nahis­telu­un, kuten Oden esimerkissä Pohjois-Irlan­nista. Sama pätee tiet­ty islami­lais­ten lahko­jen keskinäiseen vihan­pitoon. Kun kaikkia ohjaa jumalan sana, kaik­ki ovat absolu­ut­tis­es­ti oike­as­sa. Ongel­ma on vain se, ettei kyseisen sanan puoles­ta ole lainkaan todis­tei­ta, jol­loin kii­s­tat pitää ratkaista tur­vau­tu­mal­la kät­tä pitem­pään ja ideaal­i­ta­pauk­ses­sa pakot­ta­mal­la vastapuoli omak­sumaan hal­lit­se­maan pyrkivän tahon ver­sio pyhästä sanas­ta henken­sä uhalla.

  Euroop­palaises­sa arvo­plu­ral­is­tises­sa ilmapi­iris­sä rin­nakkaise­lo kuitenkin näyt­täisi varsin rauhanomais­es­ti suju­van, samoin kuin euroop­palaiseen arvoper­in­töön nojaavas­sa Pohjois-Amerikas­sa, joten nämä on käytän­nössä ain­oat paikat, mis­sä rauhanomaista rin­nakkaise­loa voi laa­jen­taa ja lujit­taa. Kas­vatuk­ses­ta sen pitää lähteä. Tar­josin Sci­ence-lehdessä olleeseen tutkimuk­seen perus­tu­vaa lääket­tä tähän ongel­maan, kos­ka en ole ”han­skat tiski­in” –miehiä. Yrit­tänyt­tä ei laite­ta. Ja tämän päälle siis Oden aiem­min ehdot­ta­mat selkeät ”maas­sa maan taval­la” –sään­nöt eli jämäkkä kotout­tamis­poli­ti­ik­ka niille uusille maa­han­tuli­joille, joiden kult­tuuri poikkeaa radikaal­isti euroop­palaiseen arvoper­in­töön perus­tu­vas­ta kulttuuri-ilmastosta.

  Toiseen kysymyk­seen vas­tauk­seni on, että pain­o­tan ajat­telus­sani globaalia näkökul­maa ja Bushin sekä hänen kan­nat­ta­japi­irin­sä aja­ma poli­ti­ik­ka on merkit­tävä osa tätä näkökul­maa. Sam Har­ris on teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” melko vaku­ut­tavasti argu­men­toin­ut, ettei Bush ja hänen hallinton­sa (ja liit­to­laisen­sa) ole yhtä vaka­va uhka maail­man tur­val­lisu­udelle kuin fun­da­men­tal­isti­nen islam, mut­ta kyl­lä Bushin hallinnon aja­ma poli­ti­ik­ka on kiis­tat­ta lisän­nyt islami­laisen maail­man ja län­nen välien kär­jistymistä ja aiheut­tanut kas­vavaa pakolaisuutta.

 84. Annalle voisin heit­tää pari vas­takysymys­tä. Onko sinus­ta OK, että lap­sille annetaan kuole­man­tuomioi­ta, esim. tytölle, joka Iranis­sa puo­lusti serkkuaan ja itseään raiskaa­jaa vas­taan? Län­si­mais­ten ihmisoikeusak­tivistien puut­tumi­nen asi­aan aiheut­ti sen, että tyt­tö on nyt vapaal­la jalal­la ja hengissä:

  http://www.helpnazanin.com/

  http://www.stopchildexecutions.com/

  Ilman mus­lim­i­taus­taisen kanadalaiskaimansa ahk­er­aa val­is­tuskam­pan­jaa Nazanin olisi nyt kuollut:

  http://www.myspace.com/nazaninmusic

  Onko sinus­ta Anna OK, että kur­dit kivit­tävät naisia hengiltä ja har­ras­ta­vat kun­ni­a­murhia? Ovatko näitä käytän­töjä vas­taan tais­tel­e­vat ihmisoikeusak­tivis­tit, joista näkyvin on mus­lim­i­taus­tainen laula­jatar Deeyah, paho­ja kulttuuri-imperialisteja?

  http://www.stophonourkillings.com/index.php

  http://www.myspace.com/deeyahmusic

 85. Jus­si K. Niemelälle: 

  Tietenkään minus­ta ei ole “OK”, että lap­sille annetaan kuole­man­tuomio­ta tai että naisia tai miehiäkään kivitetään ja mitään kansaa yritetään murha­ta. Minus­ta täl­laiset teot ovat kauhei­ta, iljet­täviä, bar­baarisia ja kaikin tavoin tuomittavia.

  Minus­ta nämä asi­at eivät kuitenkaan ole min­un vikani. En ole koskaan kan­nat­tanut täl­laisia asioi­ta, enkä koskaan kan­na­ta. En ole osal­lis­tunut niihin mitenkään. Olen ain­oas­taan tuomin­nut ne sanallisesti. 

  Kos­ka nämä asi­at eivät ole min­un vikani, en näe ole­vani vas­tu­us­sa niistä. Min­ul­la on omia huo­lia itses­täni, lähei­sistäni ja omas­ta kotiseudus­tani. Kotiseudus­ta, jol­la en ole havain­nut täl­laisia asioi­ta tapah­tu­van. Ain­oa syy tähän on se, että kotiseudul­lani asuu ihmisiä, jot­ka ovat min­unkaltaisiani, eivätkä sel­l­aisia, joiden mielestä tyt­töjä saa kivit­tää ja naiset eivät saa ajaa autoa. 

  Mielestäni ihmiset, jot­ka yrit­tävät kotiseuduil­laan estää tuol­laisia teko­ja jot­ka mainit­set, kuten vaik­ka kiv­i­tyk­siä, ovat hyviä ihmisiä, ja rohkei­ta ihmisiä. En tietenkään pidä heitä kulttuuri-imperialisteina. 

  Mut­ta, jos minä menisin vaikka­pa talous­pakot­tei­ta tai soti­laal­lista voimaa käyt­täen estämään tyt­tö­jen kiv­i­tyk­set näi­hin mai­hin, sit­ten minä olisin kult­tuuri-impe­ri­al­isti, vaik­ka olisinkin omas­ta mielestäni oikeal­la asial­la. Rauhanomai­sis­sa val­is­tuskeinois­sa, joi­ta ihmisoikeusak­tivis­tit tapaa­vat käyt­tää, en näe mitään vikaa, mut­ta en näe myöskään, että min­ul­la olisi mitään velvol­lisu­ut­ta osal­lis­tua sel­l­aiseen. En näe, että län­si­mail­la olisi velvol­lisu­us olla maail­man­poli­ise­ja tässä suh­teessa. Tärkeäm­pää minus­ta olisi ensin huole­htia län­si­maista. Vähän niin kuin afrikkalaiset huole­hti­vat ensin afrikkalai­sista, tai ainakin omas­ta heimostaan, eivätkä kiinalai­sista tai ruotsalaisista. 

  Mihin siis pyrit näil­lä kysymyk­sil­läsi? Osoit­ta­maan, että län­si­mail­la on velvol­lisu­us ja oikeus puut­tua näi­hin vääryyk­si­in, jot­ka siis ovat vääryyk­siä nimeno­maan mei­dän eivätkä paikallis­ten mielestä. Sil­lä jos paikalliset oli­si­vat yhtä mieltä siitä, ettei tyt­töjä saa kivit­tää, tyt­töjä ei siel­lä pahem­min kivitet­täisi. Vaiko demon­isoimaan niitä, jot­ka eivät usko maailmanparannuspolitiikkaan? 

  Min­un kan­tani on, että jokainen on vas­tu­us­sa omis­taan. Minus­ta on kyseenalaista vaa­tia, että suo­ma­lais­ten verora­hoil­la pitäisi suo­ma­lais­ten lisäk­si huole­htia vielä muunkin maail­man paran­tamis­es­ta. Siinä sitä työtä riittäisikin.

 86. Kivitetyl­lä on vas­tuu kivite­tyk­si tulemisesta?

  Sel­l­ainen asenne, jos­sa en kat­so ympäril­leni, en puu­tu mihinkään, annan nuorten potkia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nulle ja ajat­te­len vain itseäni, ei yksinker­tais­es­ti ole min­un mielestäni oikein. Sen ver­ran maail­man­paran­ta­jaa minus­sa yhä on. Mut­ta nämähän ovat asioi­ta, joista jokaisel­la on oikeus omaan mieliteeseensä

 87. Jus­si K. Niemelä: Keto­la on ollut töis­sä kirkon tutkimuskeskuk­ses­sa vas­ta kak­si vuot­ta. Sitä ennen hän oli töis­sä Helsin­gin yliopis­ton uskon­toti­eteen laitok­sel­la tutk­i­jana, amanu­enssi­na ja suun­nit­teli­jana — sekin selviää tuol­ta lait­ta­masi linkin takaa. Toisek­si, Ketolan alaa ei ole teolo­gia vaan sivuil­la maini­tut uskon­nol­liset yhteisöt, uususkon­nol­lisu­us ja uushindulaisuus. 

  Ateis­mi liit­tyy hyvinkin uususkon­nol­lisu­u­teen. Toiset näkevät sen erään­laise­na uskon­tona, mut­ta vaik­ka sitä ei sel­l­aise­na pitäisi, se on mie­lenki­in­toinen osa seku­lar­is­mi­te­o­ri­oi­ta — jot­ka näyt­tävät ole­van menet­tämässä alaansa. Keto­la voisi ker­toa paljonkin siitä, kuin­ka kristi­nuskon heikken­e­m­i­nen luo tilaa uusille uskon­nol­lisille liikkeille eikä suinkaan ateismille.

 88. Ode sanoi: “Kivitetyl­lä on vas­tuu kivite­tyk­si tulemisesta?

  Sel­l­ainen asenne, jos­sa en kat­so ympäril­leni, en puu­tu mihinkään, annan nuorten potkia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nulle ja ajat­te­len vain itseäni, ei yksinker­tais­es­ti ole min­un mielestäni oikein. Sen ver­ran maail­man­paran­ta­jaa minus­sa yhä on. Mut­ta nämähän ovat asioi­ta, joista jokaisel­la on oikeus omaan mieliteeseensä”

  Ei, ei tietenkään uhril­la ole vas­tu­u­ta rikok­ses­ta tai pahas­ta teosta. Mut­ta en niin sanonutkaan. Sanoin vaan, että vas­tuu ei voi olla min­unkaan, kos­ka minä en ole se, joka tyt­töjä kivit­tää. Jos minä eläisin nois­sa mais­sa, minä olisin var­maan se tyt­tö tai nainen joka kivitetään. Vas­tuu pahas­ta teosta on aina sen tek­i­jäl­lä. Ei uhril­la, eikä naa­purikun­nan tädillä. 

  En sanoisi itseäni välin­pitämät­tömäk­si. Olen aut­tanut kadul­la loju­via humalaisia nuo­ria ja vähän van­hempiakin miehiä, vaik­ka siihen liit­tyy selvä ris­ki min­un kannal­tani. Mak­san vero­ja, ettei Suomes­sa tarvit­sisi työt­tömänä jäädä ilman ruokaa ja kat­toa pään pääl­lä. Mut­ta johonkin raja on vedet­tävä. Yhden pienen porukan vas­tu­ul­la ei voi olla kaik­ki, eikä pieni poruk­ka voi aut­taa kaikkia jät­tämät­tä omi­aan pulaan.

 89. “Sel­l­ainen asenne, jos­sa en kat­so ympäril­leni, en puu­tu mihinkään, annan nuorten potkia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nulle ja ajat­te­len vain itseäni, ei yksinker­tais­es­ti ole min­un mielestäni oikein.”

  Silkkaa olk­iukkoa pukkaa. Nim­imerk­ki Anna­han kir­joit­ti, että nuo asi­at ovat väärin, mut­ta niihin puut­tumi­nen kult­tuuri- ja val­takun­nan­ra­jo­jen yli on kult­tuuri-impe­ri­al­is­mia. Edelleen hän kir­joit­ti, että ratkaiskaamme me euroop­palaiset ne ongel­mat, jot­ka tääl­lä Euroopas­sa ovat. Logi­ikkansa ei ole vaikeaa: jos joku potkii van­huk­sia Suomes­sa, puut­tukaamme me suo­ma­laiset siihen. Jos joku tekee saman Iranis­sa, tehköön irani­laiset sille jotain.

  Pahoit­te­len metaa, mut­ta tätä keskustelua on vaivan­nut aivan tava­ton sivu­raiteilu. Euroopas­sa ei ole riesak­si asti kris­tit­tyä fun­da­men­tal­is­mia eikä näköpi­iris­sä ole sel­l­aista. Euroopas­sa on riesak­si asti islami­laista fun­da­men­tal­is­mia ja lisää tulee koko ajan. On viisas­ta ratkaista se ongel­ma, joka on meil­lä, eikä sitä ongel­maa, joka on amerikkalaisilla. 

  Vielä paikallis­taen, Suomes­sa ei vielä ole liian isok­si päässyt­tä mus­lim­ivähem­mistöä, joka ei inte­groidu. Tääl­lä on muu­tamia ikäviä indikaat­tor­e­i­ta (soma­lit) siitä, että sel­l­ainen kyl­lä saadaan hel­posti aikaan seu­raa­mal­la Ruotsin, Ran­skan tai Alanko­maid­en mallia. Jos Ruot­sis­sa tai Hol­lan­nis­sa on ongel­ma, ratkaiskoot sikäläiset sen. Jos Ruot­sis­sa on ongel­ma, ottakaamme me oppia siitä ja pitäkäämme ongel­mat­uli­jat rajo­jen tuol­la puolen.

 90. Minä en ymmär­rä tätä inhimil­lisen vas­tu­un rajoit­tumista kansal­lisi­in rajoi­hin. Mik­si miknul­la olisi suurem­pi vas­tuu siitä, mitä tapah­tuu Utsjoel­la (950 km) kuin siitä, mitä tapah­tu Tallinnas­sa (85 km)

  Aja­tus, että virossa saisi mikä hyvän­sä rosvo­joukko alkaa teuras­taa ihmisiä, eikä kukaan Viron ulkop­uo­li­nen olisi oikeutet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on min­ulle — anteek­si nyt vain — aika vieras. Yhtä vieras kuin moni muukin kansal­lisu­usaat­teen kyl­lästämien kom­men­taat­to­rien lähtökohta.

  Kos­keeko sama välin­pitämät­tömyys myös luon­nonon­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten tekemiä rikok­sia? Teenkö väärin, jos annan rahaa Punaiselle ris­tille, jot­ta se voisi aut­taa maan­järistyk­sen uhre­ja maas­sa, jon­ka asi­at eivät meille kuu­lui? Jos se on oikein, onko oikein antaa rahaa nälkään kuole­vien rav­it­semiseen? Jos se on oikein, saanko antaa rahaa tyt­tö­jen koulutukseen?

 91. Jus­si K. Niemelä
  “Pekka Raukon uskon­to­ja koske­vaan pes­simis­mi­in en näe mitään syytä, kos­ka esim. kirkos­ta ero­taan koko ajan ahkerammin:”

  Ajatuk­seni ei sisältänyt mitään arvolataus­ta uskon­nol­lisu­u­den suh­teen, eikä uskon­nol­lisu­us ole suinkaan sama asia kuin kuu­lu­mi­nen uskon­nol­liseen yhteisöön.

  “(evo­lu­ti­ivi­nen adap­taa­tio eli sopeu­tu­ma on by def­i­n­i­tion kaikkien lajin nor­maaliyk­silöi­den omi­naisu­us, pois­lukien onto­ge­neet­tiset ja sukupuolierot)”

  Tämä väite on käsit­tääk­seni perätön. Omi­naisu­u­den tai perin­nöl­lisen käyt­täy­tymispi­ir­teen suh­teen voi lajil­la olla samanaikaises­ti usei­ta evo­lu­ti­ivis­es­ti vakai­ta strategioita.
  http://cc.oulu.fi/~jtuomi/popgen3.htm

  “Itse en luke­mani kir­jal­lisu­u­den ja tosi­a­sioiden perus­teel­la näe syitä olet­taa, että uskon­to olisi evo­lu­ti­ivi­nen sopeu­tu­ma. Se on toden­näköisem­min muiden sopeu­tu­mien sivutuote.”

  Kuin­ka erote­taan evoluu­tion pää­tuote sen sivutuoteesta???

 92. Min­ulle aja­tus siitä, että vas­tu­u­ni Suomen tapah­tu­mista on suurem­pi kuin Viron tapah­tu­mista, on itses­tään­selvä. Mak­san veroni Suomeen ja niil­lä kus­tan­netaan muun ohel­la nimeno­maan suo­ma­lainen poli­isi­laitos, tuomiois­tuin­laitos ja vanki­lat. Se huole­htii rikok­sista Suomes­sa, mut­ta ei Virossa (yhteistyötä tietenkin tehden jne). Utsjoel­la, vaan ei Tallinnas­sa. Muut suo­ma­laiset osal­lis­tu­vat min­un suo­jelu­u­ni, mut­ta viro­laiset eivät.

  Kään­netään­pä Oden kysymys hie­man toisin: jos rosvo­joukko A teuras­taa ihmisiä Espoos­sa, rosvo­joukko B Turus­sa ja rosvo­joukko C Tallinnas­sa, niin mis­sä järjestyk­sessä olen velvolli­nen aut­ta­maan näi­den kon­nien pysäyt­tämisessä? Minus­ta vas­taus on help­po: A, B, C. Maail­ma on kon­nia täyn­nään, ja min­un on pakko lopet­taa jos­sain vai­heessa. Vaik­ka Turku on Tallinnaa kauem­pana, pääsen sinne helpom­min ja tun­nen lain­säädän­nön ja paikallisia ihmisiä ja niin edelleen.

  Hie­man han­kalam­mak­si hom­ma menee, kun ihmisiä sum­mit­tain teuras­ta­van rosvo­joukon tilalle laite­taan homo­ja teloit­ta­va oikeuslaitos, jol­lainen löy­tyy mm. Iranista. Jos joku tap­paa homo­ja Helsingis­sä, niin suo­ma­lais­ten mielestä kyseessä on rois­to, joka pitää saa­da lopet­ta­maan. Val­tio tap­paa homo­ja Iranis­sa ja iso osa irani­lai­sista on sitä mieltä, että juuri niin pitääkin olla. Irani­laiset ovat väärässä ja me olemme oike­as­sa, mut­ta tähän asi­aan puut­tumi­nen on kult­tuuri-impe­ri­al­is­mia. Onko meil­lä velvol­lisu­us estää Iranin val­tio­ta tap­pa­mas­ta homo­ja? Minus­ta ei ole. On oikein tehdä niin, mut­ta se on pelkkää plus­saa, enkä ole huono ihmi­nen, vaik­ka en organ­isoikaan miekkaria Iranin lähetys­tön pihalla. 

  Minä huole­hdin itses­täni, per­heestäni ja kyky­jeni mukaan muista lähim­mäi­sistäni. Lähim­mäis­ten joukko ei ole mitenkään selvästi rajat­tu — ei varsinkaan ihon­värin tai uskon­non mukaan. Lars Vilksin tap­pamista suun­nit­tel­e­va uus­ruot­salainen on kuitenkin vähem­män lähim­mäiseni kuin Osmo Soininvaara.

 93. Ode sanoi: “Minä en ymmär­rä tätä inhimil­lisen vas­tu­un rajoit­tumista kansal­lisi­in rajoi­hin. Mik­si miknul­la olisi suurem­pi vas­tuu siitä, mitä tapah­tuu Utsjoel­la (950 km) kuin siitä, mitä tapah­tu Tallinnas­sa (85 km)

  Aja­tus, että virossa saisi mikä hyvän­sä rosvo­joukko alkaa teuras­taa ihmisiä, eikä kukaan Viron ulkop­uo­li­nen olisi oikeutet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on min­ulle — anteek­si nyt vain — aika vieras. Yhtä vieras kuin moni muukin kansal­lisu­usaat­teen kyl­lästämien kom­men­taat­to­rien lähtökohta.

  Kos­keeko sama välin­pitämät­tömyys myös luon­nonon­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten tekemiä rikok­sia? Teenkö väärin, jos annan rahaa Punaiselle ris­tille, jot­ta se voisi aut­taa maan­järistyk­sen uhre­ja maas­sa, jon­ka asi­at eivät meille kuu­lui? Jos se on oikein, onko oikein antaa rahaa nälkään kuole­vien rav­it­semiseen? Jos se on oikein, saanko antaa rahaa tyt­tö­jen koulutukseen?”

  Tuo­hon ensim­mäiseen voisi kai vas­ta­ta, että kos­ka olet Suomen etkä Viron kansalainen, ja voit poli­it­tisen jär­jestelmän kaut­ta suo­raan vaikut­taa Suomen etkä Viron asioi­hin. Tästä voi saa toki olla eri mieltä.

  Minä en ole sanonut, että me emme olisi oikeutet­tu­ja vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin. Jos vaik­ka viron kansanäänestyk­sel­lä äänestet­ty hal­li­tus pyytää Suomen apua rosvo­joukon hoita­miseen, minus­ta meil­lä olisi oikeus aut­taa, kos­ka viro­laiset ovat pyytäneet meiltä apua. Mut­ta, jos viro­laiset eivät pyytäisi meiltä apua, vaan ehkä 45 % heistä kan­nat­taisi rosvo­joukkoa ja vaikka­pa 30 % halu­aisi suo­ma­laiset lähet­tämään apua rosvo­joukon kitkemiseen, siinä minus­ta olisi tilanne, jos­sa oikeu­tus olisi vähän kyseenalainen. Asi­at eivät ole aina ihan niin yksinker­taisia. Tääl­lä paljon par­jatut amerikkalaiset ovat vas­tan­neet niin san­ot­tui­hin avun­pyyn­töi­hin kylmän sodan aikana aika akti­ivis­es­ti, ja sil­lä taval­la nos­ta­neet mon­ta dik­taat­to­ria val­taan, kun dik­taat­torin pieni kom­mu­nis­ti­vas­tainen joukkio ove­lasti älysi pyytää apua amerikkalaisil­ta val­lanku­mousop­er­aa­tioon­sa. Siinä vai­heessa, jos­sa mus­lim­i­maan demokraat­ti­nen hal­li­tus pyytää län­si­mail­ta apua ongelmien­sa ratkaisu­un, voidaan minus­ta puhua oikeu­tuk­ses­ta. Sil­loinkaan ei mis­sään tapauk­ses­sa velvol­lisu­ud­es­ta. Mut­ta eipä tai­da mus­lim­ien enem­mistö halu­ta tai vaa­tia län­si­mai­ta seku­lar­isoimaan hei­dän uskon­toaan ja kult­tuuri­aan? Pitääkö mei­dän vain väk­isin yrit­tää manip­u­loi­da heitä omia arvo­jamme kohti? Mik­si? Jos pitää, se voi olla oikein vain yhdessä tapauk­ses­sa, nimit­täin siinä, että me olemme moraalis­es­ti parem­pia ihmisiä kuin mus­lim­it. Sitäkö tässä yritetään sanoa? 

  Ei minus­ta muiden aut­ta­mi­nen ole koskaan väärin, jos se huomioi ihan oikeasti myös ne muut, eikä vaan omaa per­spek­ti­iviä. Kris­ti­tytkin kuvit­te­liv­at aut­ta­vansa pakanoi­ta pelas­tu­maan kun levit­tivät uskon­toaan miekkalähetyk­sel­lä ja väki­val­lal­la. Pakanat eivät aina tajun­neet sel­l­aista apua. Minäkin annan välil­lä rahaa SPR:lle ja mon­een muuhunkin avus­tus­toim­intaan. Ei siinä ole mitään väärää. Kaik­ki me olemme osaltamme vas­tu­us­sa tästä maail­mas­ta, mut­ta nimeno­maan vain osaltamme. Viidel­lä miljoon­al­la ihmisel­lä ei voi olla kuu­den mil­jardin ihmisen vastuuta.

 94. “Euroopas­sa ei ole riesak­si asti kris­tit­tyä fun­da­men­tal­is­mia eikä näköpi­iris­sä ole sellaista.”

  Sitä kris­tit­tyä euroop­palaista fun­da­men­tal­is­mia on viety Euroopan rajo­jen ulkop­uolelle, mis­sä se on moninker­tais­es­ti suurem­pi ongel­ma kuin islami­lainen fun­da­men­tal­is­mi Euroopassa.
  Eikö mei­dän pitäisi hoitaa oma kiihkoilumme rajo­jemme ulkop­uolel­la ensin pois, eikä yrit­tää ain­oas­taan hoidel­la sen seu­rauk­se­na tänne tule­vaa “palautet­ta”?

 95. “Aja­tus, että virossa saisi mikä hyvän­sä rosvo­joukko alkaa teuras­taa ihmisiä, eikä kukaan Viron ulkop­uo­li­nen olisi oikeutet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on min­ulle — anteek­si nyt vain — aika vieras.”

  Min­ul­la on hyvä tut­tu Viros­ta (nyt 66-vuo­tias, hän kyl­läkin halu­aa maa­ta kut­sut­ta­van Eestik­si näin sivuhuo­mau­tuk­se­na), jol­ta aikanaan kuulin kyy­di­tyk­sistä, mustista lis­toista sun muus­ta sodan jälkeis­es­tä Stal­in­in-aikaises­ta meiningistä Suomen­lah­den takana. 

  “Yhtä vieras kuin moni muukin kansal­lisu­usaat­teen kyl­lästämien kom­men­taat­to­rien lähtöko­h­ta. Kos­keeko sama välin­pitämät­tömyys myös luon­nonon­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten tekemiä rikoksia?”

  Minä en ole kansal­lis­mieli­nen, mut­ta tutus­tut­tuani hei­dän ajat­telu­un­sa, en kuvaisi heitä yleistäen “kyl­läste­tyik­si” tai “välin­pitämät­tömik­si”. Monil­la heistä on aito, välit­tävä huoli Suomen, Euroopan ja maail­man tilas­ta. Mon­et heistä ovat myös erit­täin fik­su­ja ja ana­lyyt­tisia, kuten tässäkin viestiketjus­sa kir­joit­tanut Lot­ta Roti. En minä osaa sanoa kuin­ka me voisimme “puut­tua” esim. Sau­di-Ara­bi­as­sa kult­tuuris­es­ti ja insti­tu­tion­aalis­es­ti tapah­tu­vi­in rikok­si­in, joil­la on enem­mistön kansas­ta tuki takanaan. Onko sin­ul­la tähän jotain ehdo­tus­ta? Amnestyn ym. vetoomuk­set eivät ole haitak­si, mut­ta ei niiden vaiku­tus kovin mit­ta­va ole, vaikkakin näille yksit­täisille ihmisille tärkeä. Nyt kun köy­hyyt­tä on jälleen sivut­tu, niin ei Sau­di-Ara­bi­an vauras­tu­mi­nen ainakaan vielä ole juuri näkynyt fun­da­men­tal­is­min heikken­e­misenä, saa nähdä miten käy Inter­netin lev­iämisen myötä seu­raavien vuosikym­menten kuluessa.

  Toki voit lahjoit­taa rahaa Punaiselle Ris­tille, ja uskon mon­en tässä ketjus­sa mielip­iteitään esit­täneen tehneen samoin. Itsel­läni on pitkään ollut ajatuk­se­na, että voisin toisen­laises­sa elämän­ti­lanteessa ja itseäni niskas­ta kiin­ni otta­mal­la lähteä Inti­aan tai Afrikkaan vapaaehtoistyöhön.

  Minus­ta ei ole asial­lista tehdä maa­han­muut­toa koske­vista näke­myk­sistä välit­tämistä koske­via johtopäätök­siä. Itse kan­natan vähin­tään 0.7% tason kehi­tys­a­pua, reilumpaa maail­mankaup­paa, tuki­ais­ten vähen­tämistä (…) mut­ta tässä yhtey­dessä kat­son, että molem­min puolin saavute­taan parem­pi tulos, ja parem­min pyritään tur­vaa­maan Euroopan ase­ma myös tule­vaisu­u­den human­i­taarise­na globaali­na vaikut­ta­jana, kun kohdis­tamme apu­ra­hamme paikan päälle, jol­loin pystymme aut­ta­maan monia hädä­nalaisia yhden tur­va­paikka­hak­i­jan kustannuksilla.

  Autamme use­ampia ihmisiä (tiedät var­masti esim. malar­i­aan, nälkään kuole­vien määrästä, eikä heil­lä ole edes voimia yrit­tää Euroop­paan!), ja samal­la tur­vaamme omien yhteiskun­tiemme tur­val­lisem­man kehityksen.

  Onko sin­ul­la tar­jo­ta argu­ment­tia, mik­si tämä ei olisi johdonmukaista?

 96. Meneep­äs tämä nyt metakeskustelun puolelle…

  Pekka Raukolle: olin väärässä, uno­hdin tosi­aan ESS:t ja peli­teo­ri­an kiireessä ja käytin adap­taa­tion perus­määritelmää. Virheeni ei kuitenkaan ollut siinä mielessä paha, etten siis näe uskon­nol­lisu­ut­ta adap­taa­tiona vaan sivutuotteena.

  Mut­ta kuin­ka adap­taa­tio erote­taan sivu­tuot­teesta? Melko vaikea kysymys. Yleen­sä tämä on kai tapana jakaa kolmeen osaan:

  Adap­taa­tio: napanuora

  Sivu­tuote: napa

  Kohi­na: erimuo­toiset navat

  Tässä pari hyvää lähdettä:

  http://www.nyu.edu/projects/fitch/courses/evolution/html/adaptation.html

  http://www.unm.edu/~hebs/pubs/AndrewsGangestadMatthews_2002_Adaptationism.pdf

  Oma kan­tani uskon­nol­lisu­ud­es­ta adap­taa­tioiden sivu­tuot­teena perus­tuu pitkälti Steven Pinkerin “How the Mind Works” ‑teok­ses­sa esit­tämi­in argu­ment­tei­hin sekä Richard Dawkinsin näitä ennakoivi­in ja myötäile­vi­in ajatuk­si­in uskon­noista “meemeinä”, jot­ka siir­tyvät van­hem­mil­ta lap­sille. Käsit­tääk­seni filosofi Daniel C. Den­nett kan­nat­taa myös tätä näke­mys­tä. Toisaal­ta, kuten edel­lä totesin, Allen Mac­Neill on esit­tänyt mie­lenki­in­toisen teo­ri­an, jon­ka mukaan uskon­nol­lisu­us olisi sodankäyn­tiä tuke­maan kehit­tynyt adaptaatio.

  Kysymys uskon­nol­lisu­u­den evo­lu­ti­ivi­sista seli­tyk­sistä on kaiken kaikki­aan erit­täin mon­imutkainen ja täl­läkin het­kel­lä varsin kuuman keskustelun kohteena tiede­maail­mas­sa. En muuten ehdi tääl­lä metakeskustele­maan aiheesta, kos­ka työn alla on mui­ta pro­jek­te­ja. Täältä löy­tyy kuitenkin Mac­Neillin yliopis­to­ta­son kurssiku­vaus ja run­saasti kir­jal­lisu­ut­ta aihepiiristä:

  http://evolutionlist.blogspot.com/2007/03/evolution-and-religion-is-religion.html

  Mitä tulee Kim­mo Keto­laan, en edelleenkään yhdy hänen teol­o­gi­s­pain­ot­teiseen käsi­tyk­seen­sä uskon­nol­lisu­u­den hyödy­istä ja ateis­min hyödyt­tömyy­destä tai kiivaan dawkin­si­laisen uskon­tokri­ti­ikin haitoista, enkä väl­itä, jos usko­vaiset ja uskon­to­jen puo­lus­ta­jat tu quoque ‑vir­hear­gu­men­til­la väistävät uskon­tokri­it­tisen näke­myk­seni ja väit­tävät min­ua itseänikin usko­vaisek­si. Väite on absur­di ja jatkan siitä huoli­mat­ta uskon­tokri­ti­ikkiäni niin kauan kuin hen­ki pihisee. 

  Ateisti by def­i­n­i­tion ei usko jumalaan ja todis­tus­taak­ka on tietenkin sil­lä, joka ole­mas­soloväit­teen esit­tää. Ei min­un tarvitse erik­seen todis­taa, ettei Thor, Zeus, Baal, Isis, Jahve, Allah, Mad­der­ak­ka, joulupuk­ki, ham­maskei­ju, sinipi­ika jne. ole ole­mas­sa. Jokainen ihmi­nen on syn­nyn­näis­es­ti ateisti, atho­risti, aisisti, ajoulupuk­isti, a‑allahisti, ajahveisti, aham­maskei­juisti, asinipi­ikaisti, a‑astrologisti, ale­vi­ta­tion­isti jne. Kaik­ki nämä jär­jet­tömyy­det täy­tyy erik­seen ihmis­mieleen indok­tri­noi­da, ei niitä muuten kukaan uskoisi. 

  Viit­taan jälleen edel­lä mainit­tuun ja linkitet­tyyn Yale-yliopis­ton tutkimuk­seen, joka siis julka­isti­in arvo­val­taises­sa Sci­ence-lehdessä ja jatkan uskontokritiikkiä.

  *****

  Palatak­seni varsi­naiseen keskustelu­un, olen kyl­lä täysin Oden lin­joil­la tässä kult­tuurirel­a­tivis­mi­asi­as­sa. On aivan jul­me­tun itsekästä ja nihilis­tistä olla aut­ta­mat­ta ihmisiä, oli­vat nämä sit­ten toisel­la puolel­la maail­maa tai naa­puris­sa. Ihmisoikeusloukkauk­si­in ja human­itäärisi­in katas­tro­fei­hin pitää ehdot­tomasti puut­tua ja ne pitäisi tietysti jo ennakol­ta pyrk­iä estämään.

  Yleen­sä apu­un Nazanin-tytön kaltai­sis­sa yksit­täistapauk­sis­sa riit­tää nimi net­tive­toomuk­seen ja sähkö­pos­tivi­esti par­ille kymmenelle kansane­dus­ta­jalle ja kaikille suurem­mille tiedo­tusvä­lineille. Kyl­lä kaik­ki bar­baariset tavat tulisi kitkeä maail­mas­ta mah­dol­lisim­man nopeasti ja YK:n ihmisoikeusjulis­tuk­sia tulisi kaikkien jäsen­maid­en noudattaa. 

  Jos joku bru­taal­ius, kuten tyt­tö­jen ja poikien sukuelin­ten silpomi­nen (joista tyt­tö­jen sukuelin­ten täys­silpomi­nen ja umpeen ompelem­i­nen on eri­tyisen jul­ma ja haitalli­nen), on tapana jos­sakin kult­tuuris­sa, tälle kult­tuurille pitää opet­taa, että kyseinen tapa on bru­taali ja se pitää lopet­taa. Tätähän ajaa voimakkaasti mm. soma­l­i­taus­tainen ihmisoikeusak­tivisti Ayaan Hir­si Ali. Myös minä. Kuten jo aiem­min usein on tul­lut todet­tua, en ole kulttuurirelativisti.

 97. Täy­tyy sanoa, että minäkään en kan­na­ta noin vain puut­tumista vier­aan maan asioi­hin. Eri­tyi­nen ongel­ma tämän kannal­ta ovat maat, jot­ka oli­vat euroop­palais­ten hallinnas­sa impe­ri­al­is­min aikana. Tätä nykyä siel­läpäin tun­nu­taan koke­van läh­es mikä hyvän­sä län­nen asioi­hin puut­tumi­nen äärim­mäisen negati­ivise­na asiana, “henkisenä kolo­nial­is­mi­na”, jos näin voi sanoa. Ja tämä takaa sen, että ainakaan val­tioiden puut­tumi­nen niiden maid­en ongelmi­in ei auta, kos­ka MITÄÄN viestiä ei kuun­nel­la sik­si, että sen sanomme me. Viestin sisäl­löl­lä ei ole väliä, vain viestin lausujalla. 

  YK:iin ei myöskään luote­ta, se nähdään län­nen käsikas­sarana. Muista kan­sain­väli­sistä ihmisoikeusjär­jestöistä en ole var­ma, niistä voi olla enem­män apua. 

  Itse kuitenkin yrit­täin pääasi­as­sa tukea näi­den maid­en omia demokraat­tisia liikkeitä ja ihmisoikeusaktivisteja.

 98. Keskustelu tääl­lä alkaa men­nä jo lev­ot­tomak­si. Eikö kukaan enää muista niitä andalu­sialaisia tee­huonei­ta, jois­sa kaik­ki sujui rauhallisesti?

 99. JKN:lle. Kult­tuurirel­a­tivis­mia ei tääl­lä ole kukaan edus­tanut. Ihmisil­lä on eri­laisia käsi­tyk­siä siitä, miten he voivat vaikut­taa kaukaisi­in asioi­hin. Esim. minus­ta on yhden­tekevää osal­lis­tua eri­laisi­in sähkö­postikam­pan­joi­hin, vaik­ka olisin itse asi­as­ta mitä mieltä. Kir­joitit, että “Yleen­sä apu­un Nazanin-tytön kaltai­sis­sa yksit­täistapauk­sis­sa riit­tää nimi net­tive­toomuk­seen ja sähkö­pos­tivi­esti par­ille kymmenelle kansane­dus­ta­jalle ja kaikille suurem­mille tiedo­tusvä­lineille.” Ymmär­rätkö ollenkaan, miten suur­ta panos­ta vaa­dit keskimääräiseltä kansalaiselta? Toisek­si, mik­si tuo riit­tää? Jos bar­baris­mi on kitket­tävä, mik­si saan myy­dä duu­nikseni kalakukko­ja? Vai olisiko sit­tenkin niin, että kukaan ei voi vas­ta­ta kaik­ista maail­man asioista? 

  Nim­im. Anna kir­joit­ti nasev­asti oikeu­den ja velvol­lisu­u­den eros­ta. On *ylipäätään oikein* vas­tus­taa Afrikan Sar­ven tyt­tö­jen ympärileikkaus­perin­net­tä, kos­ka se on karmea perinne, joka turhaan aiheut­taa suun­na­ton­ta kär­simys­tä. Vain ne ovat *velvol­lisia* tekemään asialle jotain, jot­ka voivat sille jotain tehdä. Käytän­nössä täl­laisia ovat paikalliset ja ne, joil­la on jokin vipu siihen jengi­in. Min­un puhei­tani siel­lä ei kuun­nel­la. Sik­si min­ul­la ei ole velvol­lisu­ut­ta tehdä asialle muu­ta kuin sanoa sil­loin täl­löin vaik­ka tääl­lä, että “kiltit soma­lit, lopet­takaa tuo heti” ja erik­seen kysyt­täessä aut­taa kyky­jeni mukaan. Min­ul­la on oikeus organ­isoi­da vaik­ka kuin­ka iso bän­di, joka menee sinne hake­maan las­in­palat ja veit­set isoäideiltä pois.

  Vääryyt­tä on maail­mas­sa paljon. Minä en voi sitä kaikkea pois­taa. Ei ole mitään järkeä sel­l­aises­sa ajat­telus­sa, että kaik­ki vääryys on kannal­tani yhtä tärkeää.

 100. Jus­si K. Niemelä sanoi: “Kyl­lä kaik­ki bar­baariset tavat tulisi kitkeä maail­mas­ta mah­dol­lisim­man nopeasti ja YK:n ihmisoikeusjulis­tuk­sia tulisi kaikkien jäsen­maid­en noudattaa. 

  Jos joku bru­taal­ius, kuten tyt­tö­jen ja poikien sukuelin­ten silpomi­nen (joista tyt­tö­jen sukuelin­ten täys­silpomi­nen ja umpeen ompelem­i­nen on eri­tyisen jul­ma ja haitalli­nen), on tapana jos­sakin kult­tuuris­sa, tälle kult­tuurille pitää opet­taa, että kyseinen tapa on bru­taali ja se pitää lopettaa.” 

  Min­ul­la on tähän pari kysymystä.

  Mikä olisi nopein keino kitkeä pois bar­baariset tavat? Väki­val­ta? Soti­laal­liset keinot? Uusi impe­ri­al­is­min aika? Pakote­taan muut kansat län­si­maisi­in arvoihin, kos­ka mon­et muut arvot ovat bar­baarisia? Minä en tuo­ta aatet­ta allekir­joit­taisi, mut­ta en väitä, että sinäkään tätä tarkoitit kannattaa. 

  Miten opete­taan jollekin kult­tuurille, että sen har­joit­ta­ma iki­van­ha tapa on barbaarista?

  Jos län­si­maat alka­vat puut­tua muiden maid­en sisäisi­in asioi­hin mm. opet­ta­mal­la, että eräi­den kult­tuurien iki­van­hat ja jois­sain tapauk­sis­sa pyhät uskon­nol­liset tra­di­tiot ovat bar­baarisia teko­ja, jot­ka pitäisi heti lopet­taa iki­a­joik­si, luuletko, että tämä
  — lisää näi­den kult­tuurien arvos­tus­ta län­si­mai­ta kohtaan
  — vähen­tää näi­den kult­tuurien “bar­baarisu­ut­ta”
  — vähen­tää näi­den kult­tuurien halua käy­dä sotaa län­si­maisia vas­taan, jot­ka yrit­tävät louka­ta hei­dän iki­van­ho­ja pyhiä tapojaan?
  — vähen­tää näi­den maid­en ja län­si­maid­en välisiä kon­flik­te­ja län­si­mais­sa ja myös muualla?

  Ja jos luulet, mil­lä ihmeen perusteella?

 101. “Muis­takaamme Pohjois-Irlan­ti (protes­tantit vas­taan katoliset) ja Kosovon albaanien joukkoteurastukset.”

  Tämä onkin mie­lenki­in­toinen jut­tu. Pohjois-Irlan­nin riidas­sa osa­puo­lia erot­taa kyl­lä uskon­to, ja heistä käytetään mm. Suomes­sa juuri nim­i­tyk­siä katoliset ja protes­tantit. Englan­niksi ryh­miä on kuitenkin tapana kut­sua tasaval­ta­laisik­si (repub­li­can, katoliset) ja lojal­is­teik­si (loy­al­ist, protes­tantit), mikä ker­too enem­män riidan his­to­ri­al­lis­es­ta taus­tas­ta. Katoliset/tasavaltalaiset ovat Irlan­nin kan­taväestöä, protestantit/lojalistit taas Bri­tann­ian vuo­sisato­ja kestäneen val­takaudel­la maa­han val­takun­nan muista osista muut­tanei­ta ihmisiä, mm. skot­lanti­laisia. Bri­tann­ian val­lan aikana katolisia sor­ret­ti­in ankarasti maaor­ju­udessa, protes­tant­te­ja taas tuoti­in maa­han töi­hin ja kaikin puolin suosit­ti­in. Näin he pysyivätkin lojaaleina Bri­tan­ni­alle, ja siir­tomaaval­ta ajoi hei­dän kaut­taan eri­laisia impe­ri­al­is­tisia tavoit­teitaan. Esim. wikipedi­as­ta löy­tyy hyvä selostus Irlan­nin historiasta. 

  Point­ti­ni on, että vaik­ka riidan osa­puo­lia luon­nehdi­taan uskon­nol­lisin ter­mein, itse riitaa ei suinkaan käy­dä teol­o­gi­sista tulkin­noista vaan his­to­ri­al­li­sista syistä, ja sen taustal­la on vuo­sisato­ja kas­vanut vihan­pito kah­den väestönosan välillä. 

  Nyt kiin­nos­taa kysyä, mis­sä määrin myös radikaalis­sa islamis­sa on kyse “pelkästä” uskon­nos­ta, mis­sä määrin tiet­ty­jen ihmis­ten val­tapyrkimyk­sistä ja tavoit­teesta ajaa omia tavoit­teitaan esim. hor­jut­taa län­si­mai­ta tai tuho­ta ne. Tot­ta kai uskon­toa käytetään työkalu­na, jon­ka avul­la uusia kan­nat­ta­jia värvätään, mut­ta uskon­to on aina niin kuin se tulk­i­taan. Tärkeäm­pää olisi miet­tiä, kuka ja mik­si juuri tässä tapauk­ses­sa käyt­tää uskon­toa vihan­li­et­son­nan välikappaleena.

 102. Ihme jankkaus­ta. Kan­natan JKN:n näke­mys­tä, että kri­it­tistä ajat­telua pitäisi lisätä kouluis­sa ja lopet­taa uskon­to­jen suosimi­nen. Sanan- ja ajatuk­sen­va­paus ja demokra­tion ovat arvo­ja, soi­ta halu­an oman ympäristön nou­dat­ta­van ja mielestäni näitä arvo­ja kan­nat­taa levit­tää myös muualle maail­maa, kuten myös muu­ta human­itääristä apua.

  Yliko­ros­tunut kansal­lisaate johtaa moni­in ongelmi­in, varsinkin jos se saa pont­ta uskon­nol­lis­es­ta ideologiasta.

  Rajat kiin­ni kaik­il­ta poli­ti­ikkaan en myöskään usko. Voidaan kuitenkin havai­ta, että jois­takin kult­tuureista tule­vat aiheut­ta­vat enem­mään ongelmia, kuin toiset. Jo enem­mistönkin arvot voivat poike­ta oleel­lis­es­ti val­takult­tuurin arvoista. Peri­aat­teessa täl­läi­sistä kult­tureista saa­pu­via voidaan ottaa maa­han, jos pystytään varmis­ta­maan arvo­jen sopeu­tu­vu­us yksilö­ta­sol­la. Esimerkik­si tataarien uskon­to ei ole ollut mikään ongel­ma, kos­ka 1)heidän lähtökult­tuurin­sa on lähempänä suom­laista, kuin afrikkalainen tai lähi-idän kult­tuuri oli­si­vat 2) heil­lä oli hyvä syy saa­pua tänne. He oli­vat kaup­pi­ai­ta, joiden intres­si on sopeu­tua mah­dol­lisim­man hyvin kult­tuurin sekaan. Vas­taavasti Lähi-idän ja afrikkaliseen heimokult­tuurista lähtevä mas­sa-hal­patyövoima tai elin­ta­sopako­laisu­us tekevät aut­ta­mat­tomasti ryh­mästä alem­man sosi­aalisen ker­rostu­man. Huono tulosyy yhdis­tet­tynä täysin poikkeavaan arvo­maail­maan tietää ongelmia.

  Fak­ta on että Euroop­pa muut­tuu mus­li­mi-enem­mistöisek­si täl­lä vuo­sisadal­la. Myös koulute­tun alku­peräisväestön pois­muut­to on todel­lisu­ut­ta niin kort­teli, kaupun­ki, kuin maata­sol­lakin. Ihmette­len JKN:n aja­tus­ta, että islam voitaisi­in maal­lis­taa, mikäli suomeen otet­taisi­in euroop­palaista keskiar­voa vas­taa­va määrä mus­limei­ta, häm­men­net­täisi­in muun väestön sekaan homogeenis­es­ti ja opetet­taisi­in kri­it­tistä ajat­telua. Onko taustal­la pelkkä pyrkimys erot­tau­tua “kansal­lis­mieli­sistä” vai oikeasti aja­tus tehdä suomes­ta uuden islamistisen euroopan malli­maa? Vai onko jos­sain maail­mas­sa joku oikeasti demokra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta kun­nioit­ta­va maa, jos­sa poli­isi ei par­tioi kalash­nikovien kanssa? Mik­si muunkin Euroopan pitäisi jatkaa mas­samuut­toa mus­li­mi- ja kehi­tys­maista, kun van­ho­jakaan ei ole kotoutet­tu kun­nol­la, päin vas­toin ovat vain radikalisoituneet.

  Vaik­ka nation­al­isti­nen ajat­telu aiheut­taa monia kahi­noi­ta, ei kansal­li­sista kult­tuuria arvostavia saa­da rauhoitet­tua sekot­ta­mal­la pakol­la val­tioiden sisälle ja koit­ta­mal­la tukah­dut­taa kult­tuurin piir­teet, varsinkaan muo­dostaval­la eri­ar­voisia ryh­miä. Tästä pahim­mat kon­flik­tit muo­dos­tu­vat, vaikk puhkea­vatkin vas­ta öljyn ja muiden luon­non­va­ro­jen hupen­e­mis­es­ta aiheutu­vas­sa maail­man­laa­juises­sa lamas­sa. Sama taipumus muut­taa saman­lais­ten joukkoon toimii myös kortteli‑, kaupun­ki- ja val­tio­ta­sol­la. Mas­samuu­ton seu­rauk­se­na muo­dos­tuu aluei­ta, jos­sa tietyn kult­tuurin val­lit­se­vu­us on niin voimakas, että sen asukkaat alka­vat nou­dat­taa omia lake­jaan ja vähen­tävät kos­ke­tuk­sia ympäröivään yhteiskun­taan. Esimerkkinä Malmön tilalle nou­se­va miniatyyri-Irak.

  Kan­natan siis Niemelän mallia kri­it­tisen ajat­telun opet­tamis­es­ta, mut­ta on jär­jetön­tä ottaa Suomeen, tai muuallekkaan Euroop­paan juuri nimeno­mai­sisa ryh­miä var­tavas­ten kri­ti­ikkiä oppi­maan. Koulu­tus ja val­is­tus menet­tävät tehon­sa, jos läs­nä on mit­ta­va fun­da­men­tal­isti yhteisö omia lake­ja saar­naa­mas­sa. Jos maa­han­muut­topoli­ti­ikkas­sa nou­date­taan vain sopeu­tu­miskyky­is­ten maltil­lista sisäänot­toa, niin nämä voivatkin löytää sen kri­it­tisen ajattelun(vaikka kri­itikot yleen­sä ovatkin juuri mus­lim­i­maista pois pak­enevia, jot­ka koit­ta­vat saa­da tyh­mät euroop­palaiset tajua­maan koti­maansa olot) ja jatkaa toim­intaa islamin maal­lis­tamises­sa. Juuri hei­dän taki­aan on syytä pitää islami­lainen total­i­taris­mi min­imis­sään Euroopas­sa, jos­sa jo joudu­taan tekemään myön­ny­tyk­siä etteivät poloiset loukkaan­nu. En kan­na­ta myöskään, että amerikkalaisia fun­da­men­tal­is­tikris­tit­tyjä tuo­taisi­in suomeen hal­patyövoimak­si kri­ti­ikkiä oppimaan.

 103. Mie­lenki­in­toinen keskustelu, utopia vs. real­is­mi. Ris­tiretket aloitet­ti­in 1000 vuot­ta sit­ten ja ne eivät ole Osmon mukaan vieläkään ohi (kris­till­i­nen fun­da­men­tal­is­mi). Jos aikakoneel­la JKN lähetet­täisi­in vuo­teen 1100, aut­taisiko hänen argume­tointin­sa Ran­skan papis­toa ymmärtämään hei­dän toimi­van väärin? Kult­tuurien muu­tos on hidas­ta ja läh­tee kult­tuurista itses­tään sisältäpäin, puhet­ta maail­maan mah­tuu kuten san­o­taan, mut­ta mah­taako siitä tässäkään tapauk­ses­sa mitään iloa olla? 

  Kristi­nusko oli (tai on) väki­val­tainen uskon­to. Kuten islam. Hin­du radikaali menee pylvään­päähän julis­ta­maan sanomaansa ja bud­dha­lainen ryhtyy munkik­si, eivät he kilju tap­pamis­es­ta ja maid­en val­taamis­es­ta, vaan ihmisen itsen­sä muut­tumis­es­ta paremmaksi. 

  Nähdäk­seni ain­oa real­isti­nen keino on kehi­tys­a­pu, jol­loin koulu­ja, sairaaloi­ta jne. perus­ta­mal­la voidaan nopeut­taa kansan x vau­raut­ta. Jos kyseessä on vauras maa kuten Sau­di-Ara­bi­an, ei ole paljoa tehtävis­sä. Rahal­la ei onnea saa, mut­ta perus­tur­val­lisu­u­den kyl­lä. Kun perus­tur­val­lisu­us ja toimeen­tu­lo on kohtu­ulli­nen maas­sa x, ei radikaali uskon­tokaan (islam) saa enää samankaltaista kannatusta.
  Heh, utopi­aa tämäkin (Englan­nin lääkäriter­ror­is­tit). Se kuka kek­sii miten koraa­nia ale­taan lukea rauhanomaisem­min, näin­hän kävi raa­matun kanssa vaik­ka kir­ja pysyi samana, on melkoinen Albert E.

  Jos aiheestakin vähän kir­joit­taisi. Kukaan ei osaa ratkaista mus­lim­ion­gel­maa, joten mik­si siirtää ongel­ma Suomeenkin?
  Kiinalaisia ja intialaisia on pari mil­jar­dia, kyl­lä siitä luulisi ne tarpeel­liset työvoima­pu­lan­täyt­täjät löy­tyvän (jos tähän pulaan nyt joku oikeasti uskoo). Mah­tavas­sa jenkkilässäkin ollaan havah­dut­tu ongel­maan, esim. maltil­lisetkin mus­lim­it vaa­ti­vat pitää ruk­oushetken­sä tehtaas­sa, en nyt muista mis­sä, vaik­ka tämä olisi vaat­in­ut konei­den sulkemista ruk­ouk­sen ajak­si. Yri­tys ei tähän tietenkään suos­tunut. Lento­ken­til­lä koko ajan ongelmia, saako sikhiläis­ten tur­baanin tarkas­taa (läpi­valaisu)? New Yorki­in perustet­tu ensim­mäi­nen ara­bik­oulu, mitä siel­lä opete­taan ja onko tämä hyvä vai huono asia?

  -> Kaipaam­meko todel­la tämänkaltaisia ongelmia Suomeenkin?

 104. En kyl­lä ymmär­rä, mitä nämä islam­fo­bi­aiset oikein puhu­vat. Tämän keskustelun alku­peräisenä aiheena oli työperäisen maa­han­muu­ton kri­teer­it. Työperäi­nen maa­han­muut­ta tarkoit­taa, että kyseisel­lä henkilöl­lä on sel­l­ainen ammat­ti­taito, että hän saa työ­paikan Suomesta.

  Kun näi­den islam­fo­bi­ais­ten mielestä islami­nuskoiset ovat alem­paa rotua, tyh­miä, ammat­ti­taidot­to­mia ja laiskoja,miten he voivat samal­la kuvitel­la, että tämä huip­pu­osaa­jien met­sästys kohdis­tu­isi eri­tyis­es­ti juuri hei­hin. Jokin sisäi­nen johdon­mukaisu­us olisi hyväksi.

  On muuten niin, että kun eräis­sä islami­lai­sis­sa mais­sa — suurelta osin Yhdys­val­tain avus­ta­mana — on alka­nut fun­da­men­tal­is­tisen islami­laisu­u­den nousu, se myös merk­it­see älymys­tön pakoa noista maista. Kyl­lä sieltä koh­ta voi huip­pu­osaa­jia tul­lakin. Nehän ovat sivistys­maina van­hempia kuin Suomi.

 105. Oden häm­mästys häm­mästyt­tää hie­man.. kun kävelee het­ken vaikka­pa Helsingis­sä niin aivan väistämät­tä NÄKEE itse mis­tä nämä ns. työperäiset ovat tulleet.. Toki suurin maa­han­muut­ta­ja joukko on venäläiset, mut­ta hepä eivät pistä katuku­vas­sa silmi­in. Eikä pistä silmi­in kiinalais­ten raken­nustyömi­esten, intialais­ten insinöörien eikä fil­ip­pi­iniläis­ten hoita­jat­tarien joukotkaan, heitä kun ei tääl­lä ole eikä tule. On vain moniosaa­jia, rikas­ta­jia ja mui­ta kul­ta­mu­nia jot­ka vain odot­ta­vat että hei­dän voimavarainen poten­ti­aalin­sa tuot­taa huip­pu­osaamisel­laan meille heti nyt 350 000 euroa käteen jne. Kaikki­han me tiedämme mis­tä on kyse, eikö vain?

 106. Kir­joit­ta­ja sot­kee tahal­laan pako­laiset ja työperäisen maahanmuuton.

  Tämä keskustelu on men­nyt nyt niin leimaavak­si ja asen­teel­lisek­si ja saman kiihkomielisen heku­man ympäril­l­lä pyöriväk­si, että sul­jen keskustelun tähän.

Kommentit on suljettu.