Maahanmuuttajakeskustelusa

Aika kiih­keän kes­kus­te­lun sain aikaan lyhyel­lä ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaa kos­ke­val­la kom­men­til­la­ni “Maas­sa maan taval­la”. Aja­tus sii­tä, että suvait­se­vai­suu­den rajat oli­si hyvä mää­ri­tel­lä, sain Uuden­maan­lii­ton hal­li­tuk­sen vie­rai­lul­la Toron­tos­sa. Kana­da, joka teol­li­suus­mais­ta ottaa ehkä eni­ten ulko­maa­lai­sia maa­han­sa väki­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na, on jotain tuol­lais­ta tehnyt.

Blo­gi­kes­kus­te­lu kir­joi­tuk­ses­ta­ni on saa­nut välil­lä aika ikä­viä sävy­jä. Muu­ta­man ker­ran har­kit­sin kes­kus­te­lun ker­ta­kaik­kis­ta sul­ke­mis­ta, mut­ta pää­dyin sen­su­roi­maan vain muu­ta­man härs­keim­män toi­sia kes­kus­te­li­joi­ta kos­ke­van töl­väi­syn. Mie­li­pi­tei­tä en sen­su­roi­nut, kos­ka ne kiin­nos­ti­vat minua itse­ni­kin. Myös se nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhka, jon­ka olin rivien välis­sä lukevinani.
Vaik­ka olin jok­seen­kin kai­kes­ta eri­miel­tä eräi­den kir­joit­ta­jien kans­sa, omaan luon­tee­see­ni kuu­luu kuun­nel­la kaik­kia mie­li­pi­tei­tä. Mikään mie­li­pi­de ei ole täy­sin perus­tee­ton ja vää­rän­kin joh­to­pää­tök­sen taus­tal­la voi olla aito ongel­ma. Kyl­lä siir­to­lai­suu­teen ongel­mia liittyy. 

Vähän sum­mai­sin omia mielipiteitäni.

Pako­lai­set ovat han­ka­la maa­han­muut­ta­ja­ryh­mä, kos­ka he eivät tule Suo­meen pääs­täk­seen tän­ne, vaan pääs­täk­seen pois jos­tain muu­al­ta. Osa pako­lai­sis­ta on kui­ten­kin sopeu­tu­nut Suo­meen erit­täin hyvin. Esi­merk­ke­jä hyvis­tä sopeu­tu­jis­ta ovat Chi­len pako­lai­set ja Viet­na­min kii­na­lai­set. Poliit­ti­ses­ti vai­not­tu ryh­mä on hyvin vali­koi­tu­nut­ta, kos­ka eliit­tiin­hän vai­no koh­dis­tuu. Viet­na­min kii­na­lais­vä­hem­mis­tö taas oli pai­kal­li­sia ”juu­ta­lai­sia”: talous­e­lä­mää pyö­rit­tä­viä yrit­tä­jiä. Hehän pon­kai­si­vat tääl­lä pys­tyyn kukois­ta­van yri­tys­ver­kos­ton ja rikas­tut­ti­vat suu­res­ti Suo­men anke­aa kuli­naa­ris­ta kult­tuu­ria. Otti­vat myös vähäk­si aikaa huu­me­kau­pan haltuunsa.

Kiin­tiö­pa­ko­lai­set ovat sopeu­tu­neet Suo­meen hei­koim­min. He pake­ne­vat usein sum­mit­tai­sia etni­siä puh­dis­tuk­sia, eivät­kä he sik­si ole samal­la taval­la vali­koi­tu­nei­ta kuin spon­taa­nit pako­lai­set. Pako­lai­sia valin­neet vir­ka­mie­het tai­si­vat vie­lä vali­ta lei­reil­tä Suo­meen mui­den hyl­kää­miä kom­pen­soi­dak­seen sitä häpe­ää, jon­ka tun­si­vat Suo­men kovin pie­nis­tä kiin­tiöis­tä. Ame­rik­ka­lai­set­han teki­vät lei­reil­lä älyk­kyys­tes­te­jä (siel­lä­kin!) ja valit­si­vat par­haat pääl­tä. Se, että me otim­me ne, jot­ka eivät muil­le kel­van­neet, oli lopul­ta kar­hun­pal­ve­lus myös pako­lai­sil­le, kos­ka se vai­keut­ti huo­mat­ta­vas­ti pako­lais­ten sopeu­tu­mis­ta. Muka­na oli­si pitä­nyt olla myös sel­viy­ty­jiä, niin mui­den­kin osa oli­si ollut helpompi.

Soma­li­pa­ko­lais­ten huo­nos­ta sopeu­tu­mi­ses­ta saam­me kiit­tää vain omaa rasis­miam­me. Suo­meen tuli pal­jon hyvin kou­lu­tet­tu­ja soma­le­ja, joil­la oli­si ollut antaa pal­jon maam­me hyväk­si. Kun yli­opis­tois­sa kou­lu­te­tuil­le ei ollut tar­jo­ta kuin hant­ti­hom­mia, nämä suun­ta­si­vat pian Lon­too­seen ja rikas­tut­ta­vat nyt Bri­tan­ni­aa. Hei­dän läh­tön­sä han­ka­loit­ti myös mui­den soma­lien sopeutumista.

Sii­tä olen kes­kus­te­li­joi­den kans­sa samaa miel­tä, että laa­jat väes­tön­siir­rot Afri­kas­ta Euroop­paan eivät ole rat­kai­su Afri­kan ongel­miin. Muut­ta­val­le itsel­leen se voi olla hyvä vaih­toeh­to, mut­ta yhteis­kun­nal­lis­ta ongel­maa se ei pois­ta vaan saat­taa pahen­taa sitä.

Pidän pako­lais­ten koh­te­lua jon­kin­lai­se­na itse­pe­tok­se­na. Ensin me teem­me kaik­kem­me, ettei pako­lai­nen pää­si­si Suo­meen ano­maan tur­va­paik­kaa. Len­to­yh­tiöl­le esi­mer­kik­si rap­sah­taa aika­moi­nen las­ku tur­va­pai­kan haki­jas­ta, joka on pääs­syt len­to­yh­tiön seu­lan läpi Suo­meen. Tämä kar­sin­ta kar­sii var­mas­ti mon­ta todel­lis­ta hädä­na­lais­ta, jon­ka pitäi­si ehdot­to­mas­ti saa­da turvapaikka.

Jos joku on saa­nut jal­kan­sa Suo­men kama­ral­le, sit­ten oikeus­tur­va nos­te­taan mak­si­miin niin, että ilmi­sel­vä jär­jes­tel­män vää­rin­käyt­tä­jä­kin pys­tyy ole­maan pit­kään yhteis­kun­nan elä­tet­tä­vä­nä. Joten­kin tun­tuu sil­tä, että suu­rem­paan osu­ma­tark­kuu­teen pääs­täi­siin, jos pää­sy hake­maan tur­va­paik­kaa oli­si hel­pom­paa ja vää­rät hake­muk­set hylät­täi­siin helpommin. 

Teol­li­suus­mai­hin kan­nat­taa ottaa työ­pe­räi­se­nä siir­to­lai­suu­te­na vain sel­lai­sia maa­han pyr­ki­jöi­tä, joil­la on rea­lis­ti­set mah­dol­li­suu­det menes­tyä tääl­lä, siis jon­kin­lai­nen ammat­ti­tai­to. En tie­dä, mitä Hei­di Hau­ta­la on tar­koit­ta­nut Afrik­kaan perus­tet­ta­vil­la työ­voi­man rek­ry­toin­ti­pis­teil­lä, mut­ta sel­lai­sia Kana­dal­la on ympä­ri maa­il­maa. Ne valit­se­vat maa­han muut­ta­vat. Läh­tö­koh­ta­na yleen­sä on, että muut­ta­jal­la on val­miik­si tie­dos­sa työ­paik­ka, jota hän voi siis hakea koti­maas­taan käsin.

Onko täl­lai­nen aivo­vuo­to rauk­ka­mai­ses­ti teh­ty muut­ta­jien koti­mai­ta koh­taan? Voi jos­kus olla, mut­ta yleen­sä koti­mail­le on sii­tä hyö­tyä. He lähet­tä­vät rahaa kotiin, jon­ka rahan tur­vin voi­daan kou­lut­taa lisää, he oppi­vat uusia asioi­ta ja sol­mi­vat suh­tei­ta, mis­tä voi olla hyö­tyä, jos he palaa­vat jos­kus koti­mai­hin­sa. Mut­ta kyl­lä he toi­mi­vat yhteys­ka­na­vi­na koti­mail­len­sa myös teol­li­suus­mais­sa olles­saan. Kun kehi­tys­mail­ta itsel­tään kysy­tään, he pitä­vät näi­tä siir­to­lai­sia itsel­leen hyödyllisinä.

Elin­tär­kei­den avain­hen­ki­löi­den rek­ry­toin­ti pois kehi­tys­mais­ta on vää­rin. Vää­rin oli­si esi­mer­kik­si hou­ku­tel­la lää­kä­rei­tä. Kun olin perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri, minul­le ehdo­tet­tiin, että Suo­mi ryh­tyi­si hou­kut­te­le­maan lää­kä­rei­tä Venä­jän Kar­ja­las­ta hel­pot­ta­maan koti­mais­ta lää­kä­ri­pu­laa. Tähän en suos­tu­nut. Aika moni lää­kä­ri siel­tä sil­ti on oma-aloit­tei­ses­ti Suo­meen muuttanut.

Minä­kin olen huo­les­tu­nut isla­mi­lai­ses­ta fun­da­men­ta­lis­mis­ta. Minus­ta ihmi­set saa­vat uskoa mihin halua­vat ja elää niin kuin hyväk­si näke­vät, mut­ta mui­ta ei pidä pakot­taa samaan muot­tiin. Samas­ta syys­tä en voi­nut aika­naan hyväk­syä rukous­lau­an­tai­den huvit­te­lu­kiel­toa. Muis­ta­kaa: ei sii­tä niin kau­an ole, kun kris­ti­tyt kat­soi­vat Suo­mes­sa oikeu­dek­seen kiel­tää tans­si­mi­sen ateis­teil­ta­kin. En tun­ne isla­mi­lai­suut­ta niin hnyvin,että tie­täi­sin, miten ilmas­sa väi­jy­vä suu­ri yhteen­ot­to voi­tai­siin vält­tää, mut­ta muu­rien raken­te­lu ei sii­hen auta. Jos­kus tun­tuu sil­tä, että muu­rit pitäi­si raken­taa Yhdys­val­tain ympä­ril­le. Niin pal­jon maa on tätä asi­aa han­ka­loit­ta­nut nor­su­mai­sel­la ulko­po­li­tii­kal­laan. (Tale­ba­nien nos­to val­taan Afga­nis­ta­nis­sa on asia, jota he eivät var­maan mie­luus­ti muistele)

Mut­ta työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ei ole sama asia kuin suur­ten isla­mi­laisg­het­to­jen perus­ta­mi­nen. Uuden­maan kun­nat suun­nit­te­le­vat hoi­toa­lan hen­ki­lös­tön palk­kaa­mis­ta Kiinasta.

Olen muu­ten ollut nuo­re­na töis­sä sak­sa­lai­ses­sa säi­ly­ke­teh­taas­sa yhdes­sä turk­ki­lais­ten työ­läis­ten kans­sa. Heis­tä tasan yksi oli har­ras isla­mi­lai­nen, joka pari ker­taa päi­väs­sä rukoi­li Mek­kaan päin kään­ty­nee­nä. Sää­lik­si kävi, kun näki, kuin­ka muut turk­ki­lai­set hän­tä pilkkasivat.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni täs­tä! Nii­tä voi myös ostaa edul­li­ses­ti sivul­la ole­via ohjei­ta noudattaen.

108 vastausta artikkeliin “Maahanmuuttajakeskustelusa”

 1. Olen Oden kans­sa aika pit­käl­ti samaa miel­tä, mut­ta Ode jät­tää mai­nit­se­mat­ta, että ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koil­la on sel­vä ten­dens­si maa­la­ta uhka­ku­via esi­mer­keil­lä muis­ta Euroo­pan mais­ta, jois­sa maa­han­muut­ta­jia on pal­jon Suo­mea enem­män ja ongel­mat todel­li­sia. Samoin ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kot vetoa­vat tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ja vali­koi­vas­ti rikos­ti­las­toi­hin, lähin­nä ulko­maa­lais­ten Suo­mes­sa teke­miin rikok­siin. Täs­tä käy­tiin laa­ja kes­kus­te­lu kesäl­lä austra­lia­lai­sel­la blogilla:

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366

  Kuten jo toi­ses­sa säi­kees­sä tote­sin, mie­les­tä­ni em. Euroo­pan mais­sa on teh­ty se läh­tö­koh­tai­nen vir­he, että kotout­ta­mis­po­li­tiik­kaa ei ole ajet­tu tar­peek­si mää­rä­tie­toi­ses­ti (Ayaan Hir­si Ali, itse­kin aikoi­naan Hol­lan­tiin soma­li­pa­ko­lai­se­na tul­lut, on täs­tä samaa mieltä). 

  Suo­mel­la oli­si mah­dol­li­suus estää vas­taa­va kehi­tys tiu­kal­la ja mää­rä­tie­toi­sel­la kotout­ta­mi­sel­la. Esim. mus­li­mi­nai­sia ei sai­si jät­tää kotei­hin­sa, vaik­ka usein näin tapah­tuu esim. Ruot­sis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Rans­kas­sa. Hei­dät pitäi­si saa­da kou­lu­tet­tua ja mukaan työ­elä­mään. On mie­les­tä­ni vää­rin, että mus­li­mien koh­dal­la räi­keät tasa-arvo­rik­ko­muk­set sal­li­taan, samaan aikaan kun suo­ma­lais­mies­tä syy­te­tään ties mis­tä! Vih­reil­lä femi­nis­teil­lä on täs­sä suh­tees­sa sel­keä kak­soiss­tan­dar­di. Uskon­non­va­pau­den nimis­sä ei voi­da sal­lia sel­kei­tä ihmi­soi­keus­rik­ko­muk­sia, eikä var­sin­kaan toi­sen suku­puo­len pakot­ta­mis­ta kotiin lap­sia hoi­ta­maan. Kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mi on jois­sa­kin asiois­sa kai­ken pahan alku ja juuri. 

  Samoin mus­li­mien pak­kau­tu­mi­nen samoil­le asui­na­lueil­le ei ole vii­sas­ta, kos­ka usein näi­den aluei­den koh­dal­la näyt­täi­si tapah­tu­van ghet­tou­tu­mis­ta ja sosi­aa­li­sia ongel­mia (Mal­mö, Parii­si jne.). VINOn puheen­joh­ta­ja Tapio Laak­so onkin blo­gil­laan aiem­min vii­saas­ti esit­tä­nyt, että haja­si­joi­tus on toi­mi­vaa kotout­ta­mis­po­li­tiik­kaa. Käsit­tääk­se­ni ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den tun­ne­tuin edus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho on täs­tä Tap­san kans­sa samaa miel­tä, joten raken­ta­vaan dia­lo­giin on mah­dol­li­suus päästä.

  Vih­reil­lä, joi­hin itse­kin kuu­lun, ja jot­ka pää­sään­töi­ses­ti ovat maa­han­muut­to­myön­tei­siä, pitäi­si mie­les­tä­ni Oden lail­la olla laa­jem­min­kin halua tun­nus­taa isla­min eri­tyis­luon­ne ja sen radi­kaa­lien tul­kin­to­jen vaa­ral­li­suus län­si­mai­sel­le yhteis­kun­nal­le. Avoin kes­kus­te­lu ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den — jois­ta val­tao­sa on natio­na­lis­te­ja ja perus­suo­ma­lai­sia — kans­sa var­mas­ti vähen­täi­si pote­roi­hin kai­vau­tu­mis­ta ja asen­tei­den polarisaatiota.

  Täs­sä yhtey­des­sä esi­tän myös anteek­si­pyyn­tö­ni toi­sen kom­ment­ti­säi­keen pro­vo­kaa­tiois­ta. Jos­pa täs­sä säi­kees­sä sai­sim­me raken­ta­vam­paa dia­lo­gia aikaan.

 2. En var­mas­ti ole ensim­mäi­nen tai ainoa jota nikot­taa syy­tös että soma­lien sopeu­tu­mat­to­muus on mei­dän rasis­mim­me syytä.

  Kun soma­lit pur­kau­tui­vat pyy­tä­mät­tä ja yllä­tyk­se­nä Lenin­gra­din junas­ta, hei­tä ei voi­tu palaut­taa, ylei­set syyt näh­kääs. Oli­vat­ko he Neu­vos­to­lii­tos­sa vai­not­tu­ja, hen­gen­vaa­ras­sa? Uskal­lan epäil­lä hei­dän tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten­sa legi­ti­mi­teet­tiä. Näin myös suu­ri osa Suo­men kan­sas­ta. Ei mikään paras mah­dol­li­nen alku etnis­ten ryh­mien väli­sil­le suh­teil­le. Eten­kin kun mei­dän sosi­aa­li­tur­vam­me kel­pa­si niil­le­kin jot­ka eivät jääneet. 

  Min­kä­lai­sia töi­tä mei­dän oli­si pitä­nyt tar­jo­ta kor­keas­ti kou­lu­te­tuil­le mut­ta kie­li­tai­dot­to­mil­le tulok­kail­le? Muis­taa­ko blo­gis­ti itse mil­lai­nen maa oli 90-luvun alus­sa? Tuhan­nen kut­su­mat­to­man vie­raan kotout­ta­mi­nen hin­taan ja vai­vaan kat­so­mat­ta ei tain­nut olla se kaik­kein polt­ta­vin ongel­ma, vaik­ka näin 2007-pers­pek­tii­vis­tä sil­tä ehkä näyttää.

  Pois muut­ta­neet soma­lit oli­vat mah­dol­li­ses­ti Suo­mel­le mene­tet­ty mah­dol­li­suus. Rasis­mia­kin var­mas­ti esiin­tyi. Mut­ta että rasis­mim­me ajoi hyvät soma­lit pois ja jät­ti sopeutumattomat?

  Täl­lais­ta kai kut­su­taan aivopieruksi.

  Englan­tiin muut­ta­neet soma­lit eivät ole Suo­mel­le ongel­ma, vaan ne jot­ka jäi­vät. Hei­dän siu­nauk­sel­li­suu­ten­sa on edel­leen­kin kir­kas­tu­mat­ta kan­san syvil­le riveille.

 3. ”…nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhka”

  Mikä tuon uhkan syn­nyt­tää ? Uhka saa­daan tor­ju­tuk­si, jos sen syy poistetaan.

  ”Pako­lai­sia valin­neet vir­ka­mie­het tai­si­vat vie­lä vali­ta lei­reil­tä Suo­meen mui­den hylkäämiä…”

  Näh­tä­väs­ti nuo vir­ka­mie­het pitäi­si vali­ta huo­lel­li­sem­min tehtäväänsä.

  ”Soma­li­pa­ko­lais­ten huo­nos­ta sopeu­tu­mi­ses­ta saam­me kiit­tää vain omaa rasismiamme.”

  Siis väi­tät, että soma­li­pa­ko­lais­ten omis­sa ede­sot­ta­muk­sis­sa ei ole mitään vikaa, vaan vika on aina ja ikui­ses­ti val­ta­väes­tön rasismissa ?

  ” Jos joku on saa­nut jal­kan­sa Suo­men kama­ral­le, sit­ten oikeus­tur­va nos­te­taan mak­si­miin niin, että ilmi­sel­vä jär­jes­tel­män vää­rin­käyt­tä­jä­kin pys­tyy ole­maan pit­kään yhteis­kun­nan elätettävänä.”

  Ja sit­ten ihme­tel­lään äärioi­keis­to­lai­suu­den uhkaa. Lait ja pykä­lät ovat muu­tet­ta­vis­sa – mik­sei nii­tä muu­te­ta, vaik­ka kaik­ki näyt­tä­vät myön­tä­vän, että tilan­ne on järjetön.

  Mikä estää tuon ”Kana­dan mal­lin” otta­mis­ta käyt­töön täkä­läi­ses­sä­kin maahanmuuttopolitiikassa ?

 4. Myös se nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhka, jon­ka olin rivien välis­sä lukevinani.”

  Uhka — vai mah­dol­li­suus? Itse natio­na­lis­ti­na ja perus­suo­ma­lais­ten rivi­jä­se­ne­nä mut­ta myös jon­kin­lai­se­na ekoih­mi­se­nä olen miet­ti­nyt että ken­täl­lä oli­si tilaus­ta jol­lei oikeis­to­lai­sel­le (oikeas­taan vie­ras­tan välil­lä oikeis­to-vasem­mis­to­ja­koa joka on menet­tä­nyt mer­ki­tys­tään), niin yleen­sä kan­sal­lis­mie­li­sel­le luon­non­suo­je­lu­rin­ta­mal­le jol­la riis­tet­täi­siin vih­reil­tä hege­mo­nia näil­le jutuil­le. Pari kämyi­sää susi­pul­liais­ta puo­li­raa­koi­na, kiitos.
  Onko sil­lä oikeas­taan väliä kuka leh­to­mai­se­mat ja sudet pelas­taa ja ilmas­ton­muu­tos­ta pysäyttää?
  Minä — ja muu­ta­ma muu — on kum­mas­tel­lut sitä että ollak­seen luon­non­suo­je­li­ja ja eläi­noi­keus­vä­keä on olta­va vält­tä­mät­tä jon­kin­lai­nen vih­reä arvoliberaali.
  Ja sitä, että kiin­tiö­pa­ko­lai­suu­des­ta tai lait­to­mas­ta Gibral­ta­rin-yli­tyk­ses­tä ei saa kes­kus­tel­la kriit­ti­ses­ti vaik­ka kum­mas­sa­kin pii­lee ongelmia.

 5. Höpö höpö sanon minä. Eikös Suo­meen tuo­tu soma­lei­ta alku­jaan neuk­ku­las­ta “opis­ke­le­mas­ta”. Väi­tet­tiin että mut­ta sodan jalois­ta pake­ne­mas­ta mikä oli val­het­ta ja peit­te­lyä kuten niin moni muu­kin asia täs­sä suu­res­sa väestönvaihto-operaatiossa.

  Rasis­mi sitä ja rasis­mi tätä. Kyl­mä totuus on että toi­set menes­tyy ja toi­set ei. Ikä­vä tosi­seik­ka on että pää­sään­töi­ses­ti menes­ty­mi­sen ja integroi­tu­mi­sen näkee suo­raan naamasta.

  Vas­taan­väit­tä­jät voi­vat tut­kail­la maa­il­man tilan­net­ta noin ylei­ses­ti. Ket­kä menes­ty­vät käy­tän­nös­sä mis­sä vain ja ket­kä taas epä­on­nis­tu­vat mis­sä vain. Huu­del­kaa vain sitä rasis­mia toki jos sii­tä tulee parem­pi mieli.

  Luu­let­ko tosi­aan että haja­si­joi­tus­ta ei kukaan muu ole kek­si­nyt tai että sitä ei ole kokeil­tu? bwa­ha­ha­hah! Har­mi vain että nämä haja­si­joi­te­tut valu­vat sil­ti näi­hin kes­kit­ty­miin mis­sä on mui­ta­kin hei­dän kaltaisiaan.

  Isla­mis­ta sen ver­ran että käy­tä­nös­sä ei ole ole­mas­sa ääri-isla­mia kuten ei ole ole­mas­sa ääri-femi­nis­miä­kään. Mal­til­li­set eivät (uskal­la?) sanou­du irti käy­tän­nös­sä ääriai­nek­sis­ta joten he siis hyväk­sy­vät sen. Kai­ken lisäk­si esi­mer­kik­si Bri­tan­nias­sa on teh­ty tut­ki­muk­sia pil­vin pimein. Kaik­ki näyt­tä­vät samaan suun­taan eli nuo­rem­mat pol­vet radi­ka­li­soi­tu­vat. Käy­tän­tö todis­taa tut­ki­muk­set todek­si. Nämä ns. mata­lan inten­si­tee­tin sisäl­lis­so­dat Rans­kas­sa (Rans­kan polii­sien käyt­tä­mä ter­mi) ja Ruot­sis­sa noin alkuun­sa anta­vat osviit­taa kuin­ka hyvin meil­le muil­le tulee käy­mään kun­han he saa­vat enem­mis­tön jär­kyt­tä­vän lisään­ty­mi­sen­sä tur­vin. (jos­ta voi myös pik­ku­vai­val­la hakea tie­toa inter­ne­tin ihmeel­li­ses­tä maailmasta)

  Kai­ken kaik­ki­aan Osmo, kii­tos sinul­le että olet anta­nut vähä­sen uskoa että joil­lain polii­ti­koil­la on edes har­maa häi­väh­dys todel­li­suu­des­ta. Ehkä tämä täs­tä. Saa­tan­pa vaik­ka äänes­tää­kin ens vaa­leis­sa, kuka tietää.

 6. jus­si k nie­me­lä muu­ten… Sinä kun olet täl­läi­nen ns. ” tie­dos­ta­va suvait­se­vai­nen” eli lyhyes­ti TiSu niin ymmär­tää­hän sen että sul­la poi­ka ei vie­lä ole oikein käsi­tys­tä todel­li­suu­des­ta. Kat­sos kun tosi­aan kaut­ta Euroo­pan ja muun­kin maa­il­man on yri­tet­ty monen­lais­ta integroin­tia sun muu­ta. Har­mi vain että se ei yksin­ker­tai­ses­ti toi­mi kun­han väes­tö­jou­kot kas­va­vat vähän­kään isom­mik­si. Tur­ha syyt­tää maa­han­muut­to­kriit­ti­siä, kan­sal­lis­mie­li­siä, rasis­te­ja tai olo­suh­tei­ta. Nämä ovat hyvin mones­ti oirei­ta eikä niin­kään syitä.

  Esi­mer­kik­si USA, tämä kult­tuu­rien sulas­tusas­tia ja ties mitä. Käy­tän­nös­sä siel­lä on eri rodut ja jopa kan­sal­li­suu­det eris­täy­ty­neet toi­sis­taan kau­pun­geis­sa. On Kii­na­ky­lää ja har­le­mei­ta sun mui­ta. Puhu­mat­ta­kaan rotu­jen väli­sis­tä jen­gi­so­dis­ta. Afri­kan-ame­riik­ka­lai­set ja Mek­si­ko­lai­set tap­pe­le­vat ja tap­pa­vat toi­si­aan niin kou­luis­sa, kaduil­la kuin van­ki­lois­sa­kin. Ikä­vää mut­ta totta.

 7. Hal­li­tuk­sen ulko­maa­lais­po­li­tiik­kaan koh­dis­tuu näh­däk­se­ni laa­jah­koa epä­luu­loa, sitä syvem­pää mitä kau­em­mak­si oikeal­le kul­je­taan. Syi­tä tähän lie­ne­vät aina­kin mui­den Euroo­pan mai­den ongel­mat vähem­mis­tö­jen­sä kans­sa, jot­ka esi­mer­kik­si Rans­kan tapauk­ses­sa tuli­vat alun­pe­rin maa­han nime­no­maan työ­pe­räi­si­nä maa­han­muut­ta­ji­na; Suo­mes­sa ilme­ne­vät vas­taa­vat, jos­kin vas­ta alku­te­ki­jöis­sään ole­vat ja pal­jon pie­nem­mät ongel­mat; eräi­den lähin­nä Vih­reis­tä ja yleen­sä­kin vasem­mis­tos­ta löy­ty­vien vai­kut­ta­jien koh­te­li­aas­ti sanot­tu­na naii­vin uto­pis­ti­set näke­myk­set aihees­ta; ja tapa, jol­la kysy­mys on yri­tet­ty sul­kea täy­den demo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon ulko­puo­lel­le jät­tä­mäl­lä maa­han­muut­to­tee­ma koko­naan vaa­lien ulko­puo­lel­le, unoh­ta­mal­la kan­sa­nää­nes­tyk­set edes idea­na ja suit­si­mal­la jul­kis­ta kes­kus­te­lua jos­kus hys­tee­ri­sel­lä­kin tabu­jär­jes­tel­mäl­lä, joka onnek­si näyt­tää vähi­tel­len ole­van murtumassa. 

  Avoi­muu­den lisää­mi­nen voi­si ter­veh­dyt­tää ilma­pii­riä pal­jon, vaik­ka kes­kus­te­lu sai­si­kin pai­koi­tel­len rumia­kin piir­tei­tä. Mikä­li val­tio on aja­mas­sa suun­ni­tel­tua, mal­til­lis­ta poli­tiik­kaa, jon­ka voi perus­tel­lus­ti olet­taa vält­tä­vän val­tao­san euroop­pa­lais­tyy­li­sis­tä ongel­mis­ta, sen ker­to­mi­nen kan­sal­le (ja onnis­tu­nut puo­lus­ta­mi­nen vas­ta­väit­tei­tä vas­taan) hel­pot­tai­si suu­res­ti monen ns. äärioi­keis­to­lai­sen­kin huo­lia. Jos taas valit­se­mam­me tie on oleel­li­sel­ta osil­taan sama kuin monil­la muil­la­kin Euroo­pan mail­la, ja “me voim­me oppia hei­dän vir­heis­tään” pelk­kä mant­ra jol­la rau­hoi­tam­me oloam­me, tar­vit­sem­me avoin­ta kes­kus­te­lua vie­lä enemmän.

  Soma­li­fias­kon syyt­tä­mi­nen vain suo­ma­lais­ten rasis­mis­ta on näh­däk­se­ni var­sin yksin­ker­tais­ta­vaa ottaen huo­mioon 90-luvun alus­sa käyn­nis­ty­neen, itse­näi­syy­den ajan vaka­vim­man talous­krii­sin, joka jät­ti jäl­keen­sä äärim­mäi­sen kor­kean työt­tö­myy­den. Ellei sit­ten rasis­mim­me ollut syy­nä pank­ki­krii­siin, Neu­vos­to­lii­ton romah­duk­seen ja taan­tu­maan useis­sa län­si­mais­sa. Mut­ta vaka­vas­ti ottaen, rasis­mi oli kyl­lä yksi syy soma­lien huo­noon työl­lis­ty­mi­seen — jos­kin voi myös kysyä, kuin­ka suu­rel­ta osin se liit­tyi hei­dän maa­han­tu­loon­sa lama­vuo­si­na, jol­loin ihmis­ten huo­li työ­pai­kois­ta kil­pai­le­mi­ses­ta ja hei­dän rahoil­laan elä­mi­ses­tä oli luon­nol­li­ses­ti kor­keim­mil­laan. Mui­ta­kin syi­tä toki löy­tyy, monet niis­tä mus­tis­ta ystä­vis­täm­me itses­tään. Erää­seen niis­tä tutus­tuin itse­kin ’95 per­hos­veit­sen vauh­dit­ta­man anti­ra­sis­ti­sen tulon­siir­ron merkeissä.

  Mitä nii­hin Sak­san turk­ki­lai­siin muu­ten tulee, inte­graa­tio on hil­jal­leen rapau­tu­mas­sa ja isla­mis­mi val­taa­mas­sa alaa. Ongel­maan voi tutus­tua vaik­ka­pa tämän Spie­ge­lin artik­ke­lin avulla:

  http://www.spiegel.de/international/0,1518,467360,00.html

 8. Esi­merk­ke­jä hyvis­tä sopeu­tu­jis­ta ovat Chi­len pako­lai­set ja Viet­na­min kiinalaiset.”

  Var­mas­ti ovat kult­tuu­ril­li­sis­ta syis­tä hyviä sopeutumaan.

  Kui­ten­kin Oikeus­po­liit­ti­sen tut­ki­mus­lai­tok­sen mukaan. Viet­na­min kan­sa­lai­set ovat olleet suh­teel­li­ses­ti toi­sek­si eni­ten syyl­li­sik­si epäil­ty­nä rikoksiin.

  http://www.om.fi/optula/uploads/nul786y.pdf
  http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/Oik/polrik/polrik_fi.asp

  Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan Suo­mes­sa on Chi­les­sä syn­ty­nei­tä 289 ja Viet­na­mis­sa 3 440.

  http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_fi.asp
  http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1998/19980257

 9. Kom­men­toi­mi­sen jätän muil­le, mut­ta nos­tan hat­tua Soi­nin­vaa­ral­le. ode tai­taa olla ensim­mäi­nen main stream ‑polii­ti­kok­si luon­neh­dit­ta­va, joka yli­pää­tän­sä suos­tuu asias­ta mitään sano­maan, nor­maa­lin “rik­kaus ja voi­ma­va­ra” ‑litur­gian lisäksi. 

  Mai­nit­ta­koon etten kos­kaan ole äänes­tä­nyt vih­rei­tä, enkä osaa kuvi­tel­la tilan­net­ta jos­sa teki­sin niin. Mut­ta silti.

 10. En ole kan­sal­lis­mie­li­nen, sanot­ta­koon se alkuun. Arvos­tan sivis­tys­tä, yhteis­kun­ta­rau­haa, tur­val­li­suut­ta, yksi­lön­va­paut­ta ja itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Olen libe­raa­li ja vihreä. 

  Euroo­pan tuli­si laka­ta otta­mas­ta vas­taan pako­lai­sia. Tämän lisäk­si tuli­si rajoit­taa myös työ­pe­räis­tä siir­to­lai­suut­ta isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta sekä Afri­kas­ta. Euroop­pa tar­vit­see ympä­ril­leen muu­rit, jot­ka totea­vat sel­väs­ti, ettei tän­ne ole asi­aa sen enem­pää Kana­rian saar­ten kuin Ceu­tan tai Melil­lan kuin Lam­pe­dusan­kaan kautta.

  Onko tämä itse­käs­tä, kyl­mää, välin­pi­tä­mä­tön­tä ja “äärioi­keis­to­lais­ta”?

  Ei.

  Maa­il­man väki­lu­ku lisään­tyy yli 70 mil­joo­nal­la joka vuo­si. Puo­let maa­il­man väes­tös­tä elää alle 2 dol­la­ril­la päi­väs­sä. Jokai­nen uusi mus­li­mi-suku­pol­vi Euroo­pan man­te­reel­la on ollut edel­tä­nyt­tä radi­kaa­lim­pi, toi­seen ja kol­man­teen. Pako­lais­ten vas­taa­not­ta­mi­ses­ta syn­ty­vin kuluin aut­tai­sim­me pal­jon suu­rem­paa osaa näis­tä kol­mes­ta mil­jar­dis­ta ihmi­ses­tä, kun­han kes­kit­täi­sim­me avun hei­dän lähia­lueil­leen, jos­ta he voi­vat pala­ta tilan­teen rau­hoi­tut­tua kotiin.

  Vain afrik­ka­lai­set voi­vat vii­me kädes­sä muut­taa Afri­kan toi­sen­lai­sek­si, vain mus­li­mit itse voi­vat ottaa aske­lia koh­den seku­la­ris­mia. On käsit­tä­mä­tön­tä puhua täs­tä koko­nai­suu­des­ta jon­kin­lai­se­na län­ti­sen maa­il­man sosi­aa­li-insi­nöö­rien pro­jek­ti­na “muut­taa muu maa­il­ma”. Sel­lai­nen hol­hoa­va asen­ne jos mikä on poh­jim­mil­taan rasistinen.

  Toi­sin kuin YK “tut­ki­muk­sis­saan” tote­aa, väes­tön­kas­vu ei tule las­ke­maan, eikä sor­to vähe­ne­mään ilman kult­tuu­ri­si­don­nais­ta ja arvo­maa­il­mal­lis­ta kehi­tys­tä tuo­hon suuntaan.

  Tämä on todet­tu Euroo­pan maa­pe­räl­lä. Euroo­pan maa­pe­räl­lä asu­vien mus­li­mien hedel­mäl­li­syys on edel­leen n. 3.5 las­ta nais­ta koh­den, kun kan­ta-euroop­pa­lai­sil­la se on n. 1.4 las­ta nais­ta koh­den. Mus­li­mien syn­ty­vyys on monin pai­koin jopa nous­sut läh­tö­mai­hin näh­den, eikä tilan­ne ole hel­pot­tu­nut uusien, entis­tä radi­kaa­lim­pien suku­pol­vien myö­tä. Voim­me ver­ra­ta omiin lestadiolaisiimme. 

  Bri­tan­nias­sa Tali­ba­nien lähei­nen liit­to­lai­nen hal­lit­see yli 600:aa, lähes 50% maan mos­kei­jois­ta, 40% nuo­ris­ta mus­li­meis­ta kan­nat­taa sha­ri­aa, kun hei­dän van­hem­mis­ta sitä kan­nat­ti vain 15%. Rei­lus­ti yli puo­let nuo­ris­ta kan­nat­taa kuo­le­man­tuo­mio­ta Isla­mis­ta luo­pu­val­le mus­li­mil­le. Uskos­taan luo­pu­neet ovat jou­tu­neet monin pai­koin Euroop­paa pii­les­ke­le­mään maan alla, ja irroit­tau­tu­maan perheestään.

  Jopa euroop­pa­lais­tu­neen mus­li­min esi­ku­vak­si nos­tet­tu par­la­men­tin jäsen voi Bri­tan­nias­sa lausua Sal­man Rush­dies­ta (tämän aate­loi­mi­sen yhtey­des­sä) sano­ja, jot­ka voi lyhen­tää muo­toon “Sal­man Rushdie=ihmissaastaa”, puhum­me sen­tään har­mit­to­mas­ta, muka­vas­ta, ystä­väl­li­ses­tä kirjailijasta. 

  Bri­tan­nian Pakis­tan-taus­tai­sis­ta mus­li­meis­ta, n. 2/3 nai oman ensim­mäi­sen serk­kun­sa jär­jes­te­tyis­sä avio­lii­tois­sa, joi­den muka­na suku­ja yhdis­te­tään Bri­tan­nian maa­pe­räl­le. Tämän seu­rauk­se­na esim. Brad­for­din alu­eel­la (jos­sa em. luku on yli 80%) on val­ta­va ongel­ma kehi­tys­vam­mais­ten las­ten kans­sa. Sil­ti mikään ei juu­ri muu­tu. Miet­ti­kää todel­la mitä tar­koit­taa oman serk­kun­sa nai­mi­nen jär­jes­te­tys­sä avio­lii­tos­sa. Miet­ti­kää mitä tar­koit­taa, että enem­mis­tö tekee niin. Nämä ihmi­set eivät arvos­ta rak­kaut­ta, seu­rus­te­lua, ihas­tu­mis­ta, kiih­koa, hul­luut­ta… he eivät jaa Euroo­pan kau­neut­ta, ja pit­käl­ti sik­si ajau­tu­vat Euroo­pan ulko­puo­lel­le Euroo­pan sisällä.

  Kaik­ki ter­ro­ri-iskuis­ta tai nii­den yri­tyk­ses­tä kiin­ni jää­neet ovat olleet kou­lu­tet­tu­ja mus­li­me­ja, eivät lähiöi­den “ros­ka­vä­keä” Sar­kozya lai­na­tak­se­ni. Nämä kak­si ovat vie­lä kai­ken lisäk­si eril­li­siä ongel­mia. Jos todel­la halu­aa ymmär­tää, mitä elä­mä näis­sä lähiöis­sä on, niin kan­nat­taa lukea puhu­maan uskal­tau­tu­nei­ta lähiöi­den sor­ret­tu­ja tyt­tö­jä, sel­lai­sia kuten syö­pään meneh­ty­nyt Sami­ra Bel­lil. Tämä ei ole Euroop­paa. Tämä on kau­kai­sen, bru­taa­lin, men­neen maa­il­man muut­ta­mi­nen Euroo­pan maaperälle.

  Täs­tä ei ole Euroo­pal­le todel­la­kaan “rikas­tus­ta”, ja tämän syö­mät mää­rä­ra­hat voi­tai­siin pal­jon tehok­kaam­min käyt­tää huo­no-osais­ten (muis­ta­kaa luvut 3 mil­jar­dia ja 70 mil­joo­naa), ja useim­pien heis­tä, hyö­dyk­si koh­den­ta­mal­la apu hal­vem­man osto­voi­man alu­eel­le, tukien kotiin palaamista.

  Osmo tilas­to­mie­he­nä voit var­mas­ti tutus­tua eri­lai­siin demo­gra­fi­siin arvioi­hin Euroo­pan väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä, joi­den mal­til­lis­ten­kin ver­sioi­den mukaan, esim. Ruot­sis­sa on mus­li­mie­nem­mis­tö vii­meis­tään 2070-luvul­le tul­taes­sa jo pel­käs­tään syn­ty­vyy­den kaut­ta, mah­dol­li­ses­ti jo 20 vuot­ta aikai­sem­min. Tämä selit­tyy juu­ri em. luvuil­la 3.5 ja 1.4. Luvun 3.5 las­kus­ta muu­ten ei ole juu­ri todet­tua näyt­töä, kaik­ki vain usko­vat ja vakuut­ta­vat sen las­ke­van. Taa­sen voi pitää mie­les­sä omat van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sem­me. Ei ole mah­do­ton­ta, että 2100 nykyi­sen EU:n alu­eel­la on mus­li­mie­nem­mis­tö. Sanot ole­va­si “äärioi­keis­to­lais­ten” kans­sa lähes kai­kes­ta eri miel­tä, mut­ta olet­ko todel­la sii­tä eri miel­tä, että tämä EI ole toi­vot­ta­vaa kehi­tys­tä? Aina­kaan se ei ole perin­tö, jon­ka itse haluai­sin omil­le lap­sil­le­ni (sikä­li kun sel­lai­sia jos­kun ilmaan­tuu) jättää.

  Tämän ris­kin otta­mi­nen on jär­je­tön­tä, eikä se edes auta maa­il­man huo­no-osai­sia, ei tais­te­le väes­tön­kas­vua vas­taan, ei vähen­nä kär­si­mys­tä maa­il­mas­sa, ei tee maa­il­mas­ta tur­val­li­sem­paa, ei auta Isla­mia maal­lis­tu­maan… Lisäk­si mil­jar­de­ja, koko­nais­ten suku­jen sääs­tö­jä vuo­taa ihmis­sa­la­kul­jet­ta­jil­le, suu­rin unel­ma on monel­le ei aut­taa omaa yhtei­söään, vaan pae­ta. Mil­joo­nien suu­rui­set ihi­mis­vir­rat ovat liik­keel­lä täl­lä­kin het­kel­lä. Mut­ta pake­ne­mal­la tuo yhteis­kun­nat eivät KOSKAAN tule pää­se­mään jaloilleen.

  Tun­ne­poh­jai­set rat­kai­sut ovat ehkä vetoa­vam­pia, mut­ta jär­jel­li­set rat­kai­sut lopul­ta suu­rem­paa ihmis­jouk­koa, niin mei­tä kuin hei­tä, koko maa­il­maa hyödyttäviä.

  Minul­la ei peri­aat­tees­sa oli­si mitään täy­sin raja­ton­ta ja avoin­ta maa­il­maa vas­taan, mut­ta se edel­lyt­täi­si täy­sin toi­sen­lais­ta kult­tuu­ril­lis­ta ja sosi­aa­lis­ta tilan­net­ta kuin nykyi­nen. Ehkä 2100-luvul­la… mut­ta nyky­ti­lan­tees­sa fort­ress-Euroop­pa on huma­ni­taa­ri­sen, välit­tä­vän maa­il­man ede­saut­ta­mi­sen vah­vin tae. Rajat kiinni. 

  Näin lyhyes­sä tilan­tees­sa ei voi edes kos­ket­taa monia mui­ta point­te­ja kuten sitä, mitä tulee seu­raa­maan kun seu­raa­van ker­ran ter­ro­ris­tit onnis­tu­vat teke­mään suu­ren iskun, eikä hei­tä saa­da ajois­sa kiin­ni (nyt­hän Bri­tan­nias­sa on jo yri­tet­ty useam­paan ker­taan, lää­kä­rei­tä mukana…).
  Ellei­vät sivis­ty­neet ihmi­set hoi­da tätä ongel­maa, niin ei ole mah­do­ton­ta, että rus­kea­pai­to­ja vie­lä jonain päi­vä­nä mars­sii Euroo­pan kaduilla.

  Niin kova kuin isku onkin yksit­täi­sil­le rajo­jen ulko­puo­lel­la ole­vil­le, rajo­jen sul­ke­mi­nen ON maa­il­mas­ta välit­tä­mis­tä. Se on ainoa jär­jel­li­nen teko nyky­ti­lan­tees­sa. Se on vastuunottamista.

 11. Jus­si K. Nie­me­lä: ”Samoin ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kot vetoa­vat tar­koi­tus­ha­kui­ses­ti ja vali­koi­vas­ti rikos­ti­las­toi­hin, lähin­nä ulko­maa­lais­ten Suo­mes­sa teke­miin rikok­siin. Täs­tä käy­tiin laa­ja kes­kus­te­lu kesäl­lä austra­lia­lai­sel­la blogilla:
  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366”

  Mik­si Jus­si K. Nie­me­lä ei suo­raan myön­nä, että hän on mai­nos­ta­mis­saan Pro­dok­sen kes­kus­te­luis­sa mus­ta­maa­lan­nut ns. maa­han­muut­to­krii­tik­ko­ja sii­tä, että he ovat jät­tä­neet tilas­to­ja mai­nit­se­mat­ta, vaik­ka ko. tilas­to­ja ei ole edes vie­lä ollut jul­ki­suu­des­sa sil­loin kuin artik­ke­lien kir­joit­ta­jat ovat teks­tin­sä jul­kais­seet? Blo­gi­kir­joit­ta­jat eivät ole selvännäkijöitä.

  Jus­si K. Nie­me­lä: ”Suo­mel­la oli­si mah­dol­li­suus estää vas­taa­va kehi­tys tiu­kal­la ja mää­rä­tie­toi­sel­la kotout­ta­mi­sel­la. Esim. mus­li­mi­nai­sia ei sai­si jät­tää kotei­hin­sa, vaik­ka usein näin tapah­tuu esim. Ruot­sis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Rans­kas­sa. Hei­dät pitäi­si saa­da kou­lu­tet­tua ja mukaan työelämään.”

  Voi­sit­ko ker­toa miten rat­kai­set ongel­man. Mus­li­mi­nai­set eivät de fac­to voi vali­ta osal­lis­tu­vat­ko he työ­elä­mään vai eivät. Eten­kin ne, joil­la saat­taa olla 10 (tai enem­män) las­ta. Jos nämä käy­tän­nös­sä luku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mat nai­set ensin kou­lu­tet­tai­siin, mikä on mie­let­tö­män pit­kä pro­ses­si, niin mis­sä lap­set sil­lä aikaa oli­si­vat kun nai­set käy­vät kou­lus­sa tai työs­sä? Eipä tai­da jul­ki­sen sek­to­rin kan­to­ky­ky riit­tää. Lisäk­si mus­li­miyh­tei­söl­lä on var­mas­ti oma mie­li­pi­teen­sä asias­ta, mut­ta sil­lä ei ilmei­ses­ti ole mitään väliä kos­ka Jus­si K. Nie­me­lä tie­tää parhaiten.

  Jus­si K. Nie­me­lä: ”Samoin mus­li­mien pak­kau­tu­mi­nen samoil­le asui­na­lueil­le ei ole vii­sas­ta, kos­ka usein näi­den aluei­den koh­dal­la näyt­täi­si tapah­tu­van ghet­tou­tu­mis­ta ja sosi­aa­li­sia ongel­mia (Mal­mö, Parii­si jne.). VINOn puheen­joh­ta­ja Tapio Laak­so onkin blo­gil­laan aiem­min vii­saas­ti esit­tä­nyt, että haja­si­joi­tus on toi­mi­vaa kotout­ta­mis­po­li­tiik­kaa. Käsit­tääk­se­ni ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den tun­ne­tuin edus­ta­ja Jus­si Hal­la-aho on täs­tä Tap­san kans­sa samaa miel­tä, joten raken­ta­vaan dia­lo­giin on mah­dol­li­suus päästä.”

  Tie­dät var­mas­ti, että Suo­mes­sa kenel­le­kään ei voi sanoa, että älä muu­ta. Kos­ka olet kiis­ta­ton asian­tun­ti­ja myös täl­lä sek­to­ril­la niin var­mas­ti tie­dät, että pako­lai­sia haja­si­joi­te­taan ympä­ri Suo­mea, mut­ta he sil­ti muut­ta­vat alueil­le, jois­sa on entuu­des­taan mui­ta maanmiehiä. 

  Suu­rin ongel­ma hajo­si­joi­tuk­sen epä­on­nis­tu­mi­seen on suo­ma­lai­nen sosi­aa­li­tur­va. Kun­nat mak­sa­vat muut­ta­jien muut­to­ku­lu­ja sii­nä vai­hees­sa kun val­tiol­ta ei enää tule fyrk­kaa, ja vas­taa­not­ta­van kun­nan sosi­aa­li­työn­te­ki­jät myön­tä­vät vuo­kra­va­kuuk­sia liu­ku­hih­nal­ta asun­toi­hin, joi­den vuo­krat ovat yli­suu­ria, ja sit­ten näis­sä yli­hin­tai­sis­sa asun­nois­sa asu­mis­ta vie­lä tue­taan joka suo­raan tai vähem­min suo­raan. Ja mik­si näin teh­dään? No, kun meil­lä on tämä monikulttuuriuskonto.

  Jus­si K. Nie­me­lä: ”Avoin kes­kus­te­lu ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den — jois­ta val­tao­sa on natio­na­lis­te­ja ja perus­suo­ma­lai­sia — kans­sa var­mas­ti vähen­täi­si pote­roi­hin kai­vau­tu­mis­ta ja asen­tei­den polarisaatiota.”

  En oli­si niin­kään var­ma, että val­tao­sa maa­han­muut­to­krii­ti­kois­ta on per­su­ja tai natio­na­lis­te­ja. Itse olen liber­taa­ri ja lähes­tyn maa­han­muut­toa­si­aa puh­taas­ti talou­del­lis­ten seik­ko­jen perus­teel­la. Näin teke­vät myös luon­nol­li­ses­ti monet muut liber­taa­rit, jot­ka joko suo­ra­nai­ses­ti vas­tus­ta­vat kus­tan­nuk­sia lisää­vää maa­han­muut­toa, tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti kan­nat­ta­vat rajo­jen täy­del­lis­tä avaa­mis­ta cete­ris pari­bus, kos­ka se joh­tai­si nykyi­sen kal­tai­sen sosi­aa­li­val­tion kaatumiseen.

  Ongel­ma on vain sii­nä, että esim. Jus­si K. Nie­me­lä meuh­kaa joka foo­ru­mil­la ja blo­gil­la maa­han­muut­to­krii­ti­kois­ta vaik­ka osa hen­ki­löis­tä, joi­hin hän viit­taa, ei ole maa­han­muut­to­krii­ti­koi­ta ylei­ses­ti vaan vas­tus­ta­vat pel­käs­tään pako­lais­po­li­tiik­kaa ja nime­no­maan kan­nat­ta­vat työperäistämaahanmuuttoa. 

  Jos­tain syys­tä Jus­si K. Nie­me­läl­lä on hir­veä tar­ve lei­ma­ta vas­ta­puol­ta vaik­ka hän itse on esim. mai­nos­ta­mas­saan Tapio Laak­son blo­gis­sa osoit­ta­nut kyke­ne­mät­tö­myy­ten­sä ymmär­tää maa­han­muut­to­po­li­tii­kan perus­ter­mien tar­koi­tuk­sen. Joko tahal­li­ses­ti tai tahattomasti.

 12. Tai­sin mai­ni­ta omas­sa kiur­joi­tuk­ses­sa­ni sii­tä, että vie­ta­na­mi­lai­set otti­vat hal­tuun­sa myös huu­me­kau­pan. Rikol­lis­ten mää­rä koko popu­laa­tios­sa on kui­ten­kin vähäi­nen. Se on ääri-ilmiö, jota pitää tark­kail­la, mut­ta jol­la ei voi­lei­ma­ta sitä väes­tön val­tae­nem­mis­töä, joka ei ole syyl­lis­ty­nyt rikoksiin.

  Kau­his­tus sii­tä, että maa­han­muut­ta­jat pyr­ki­vät tois­ten­sa naa­pu­reik­si, on aika perus­tee­ton­ta. Aja­tel­laan­pa, että Paa­vo Väy­ry­nen valit­tai­siin Suo­men pre­si­den­tik­si ja mei­tä oli­si 500 pake­ne­mas­sa kaap­paa­mal­lam­me Suo­men­lin­nan lau­tal­la Nai­ro­biin. Miten me tuli­sim­me siel­lä asu­maan? Mah­dol­li­sim­man kau­ka­na toi­sis­tam­me, vai toi­nen toi­sis­tam­me tukea hakien lähel­lä toi­siam­me. Kenia­lai­set var­maan­kin pyr­ki­si­vät haja­si­joit­ta­maan mei­dät, jot­ta totut­te­li­sii­me pai­kal­li­siin tapoi­hin, emme puhui­si Suo­mea kes­ke­näm­me emme­kä lau­an­tai-iltai­sin söi­si lenk­ki­mak­ka­raa ja joi­si keskiolutta. 

  Palaan taas noi­hin Kana­dan koke­muk­siin. Me olem­me olleet koko ajan haja­si­joit­tams­sa ulko­maa­lais­väes­töä, mut­ta kana­da­lai­set teke­vät sen aivan toi­sin: anta­vat kun­kin ryh­män muo­dos­taa pai­kal­li­sen ala­kult­tuu­rin­sa. Tämä on mie­len­kiin­toi­nen vas­ta­väi­te, jota tulen kom­men­toi­maan myöhemmin.

 13. Kii­tos Odel­le kiin­nos­ta­vis­ta tie­dois­ta. En esi­mer­kik­si tien­nyt että Suo­meen on tuo­tu mui­den jo hyl­kää­miä pako­lai­sia. Se on mie­len­kiin­tois­ta. Mil­lä­hän perus­teel­la hei­dät oli muu­al­ta hylät­ty? Ilmei­ses­ti ei aina­kaan sil­lä perus­teel­la, ettei­vät oli­si tur­va­pai­kan tar­pees­sa (kos­ka hei­dät ker­ran tän­ne otettiin)? 

  Ode kir­joit­ti lisäk­si: “Myös se nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhka, jon­ka olin rivien välis­sä lukevinani.” 

  Osa tän­ne kir­joit­ta­neis­ta voi olla äärioi­keis­to­lai­sia, mut­ta en voi ymmär­tää aina­kaan sel­lais­ta aja­tus­ta, että maa­han­muut­toa vas­tus­ta­va lei­ma­taan äärioi­keis­to­lai­sek­si vain sil­lä perus­teel­la, että vas­tus­taa maa­han­muut­toa. No, ehkä et näin halun­nut sanoa­kaan. Joka tapauk­ses­sa maa­han­muut­to­kriit­ti­siä on kai­kis­sa puo­lueis­sa, myös vasem­mis­ton äänes­tä­jis­sä. Aivan eri asia ja täy­sin tuo­mit­ta­va jut­tu on muu­ka­lais­vi­ha, joka koh­dis­tuu tääl­lä jo asu­viin maa­han­muut­ta­jiin. Kun ker­ran olem­me hei­dät otta­neet, on koh­te­lun olta­va asiallista.

  Maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mis­ta sen sijaan voi perus­tel­la monel­la asia­syyl­lä. Hal­la-ahon aja­tuk­set vetoa­vat itsee­ni sik­si, että hän puhuu pal­jon tur­val­li­suu­des­ta ja sii­tä, että eräät eri­tyi­sen inhot­ta­vat rikok­set (jouk­ko­rais­kauk­set ja ‑pahoin­pi­te­lyt) ovat suh­teet­to­man usein juu­ri tiet­ty­jen maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien teke­miä. En halua, että oman tyt­tä­re­ni kim­puun sat­tuu jouk­ko puskaraiskaajia.

 14. ode: ” mut­ta kana­da­lai­set teke­vät sen aivan toi­sin: anta­vat kun­kin ryh­män muo­dos­taa pai­kal­li­sen alakulttuurinsa.”

  Niin. Kana­da­lai­set­han antoi­vat tie­tyis­sä pro­vins­seis­sa mus­li­mien, kato­li­lais­ten ja juu­ta­lais­ten yllä­pi­tää myös omaa oikeus­jär­jes­tel­mää, joka tuo­miot oli­vat sito­via jos osa­puo­let oli­vat sii­hen suostuneet.

  Ongel­mak­si vain muo­dos­tui se, että käy­tän­nös­sä mus­li­mi­nai­set ja lap­set ajau­tui­vat samaan tilan­tee­seen kuin koti­mais­saan, jois­ta oli­vat paen­neet, ja tämän vuok­si jär­jes­tel­mä lope­tet­tiin. Oli­si­ko ollut Kana­dan pää­mi­nis­te­ri, joka sanoi, että jat­kos­sa maas­sa on vain yksi laki, joka kos­kee kaikkia.

  Sinän­sä en vas­tus­ta sopi­mus­va­paut­ta, mut­ta sen toteu­tu­mi­sen val­vo­mi­nen on käy­tä­nös­sä mah­do­ton­ta jos sul­keu­tu­nut yhtei­sö sen estää, ja yhtei­sön jäse­nil­lä ei ole todel­lis­ta edel­ly­tys­tä sel­vi­tä elä­mäs­tä ilman tätä yhteisöä.

 15. Rikok­siin syyl­lis­ty­neen pako­laiss­ta­tuk­sen omaa­van hen­ki­lön palaut­ta­mi­seen läh­tö­maa­han­sa ei ole YKn sopi­muk­sen vas­tai­nen toi­men­pi­de, vaik­ka maa oli­si­kin ns. rauhaton.

  Sopi­muk­ses­sa näet sano­taan, että pako­lais­ten on nou­da­tet­ta­va tur­va­paik­ka­maan lake­ja ja ase­tuk­sia, ja että sopi­mus ei kos­ke hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat teh­neet rikok­sia rau­haa vas­taan, sota­ri­kok­sia tai rikok­sia ihmis­kun­taa vas­taan tai teh­neet tör­kei­tä epä­po­liit­ti­sia rikok­sia tur­va­paik­ka­maan ulko­puo­lel­la. (vrt. Ruan­dan jouk­ko­mur­haa­ja Suomessa)

  Mikä­li pako­lai­nen ei nou­da­ta sopi­muk­sen ehto­ja, voi­daan sen mukaan pako­laiss­ta­tus peruut­taa ja palaut­taa kys. hlö takai­sin läh­tö­maa­han­sa sen tilan­tees­ta riippumatta.
  (Vrt. rötös­te­le­vät ulkomaalaisjengit).

  Koko sopi­mus läh­tee sii­tä, että pako­lai­sel­le taa­taan tur­val­li­set eli­no­lo­suh­teet, mut­ta _EI_ sijoi­tus­maan väes­tön tur­val­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la kuten nämä mei­tin pai­kal­li­set tun­tu­vat tulkitsevan.

 16. Minul­le esi­te­tään tääl­lä aivan lii­kaa kysy­myk­siä, joten en miten­kään ehdi vas­taa­maan nii­hin kaik­kiin. Kum­mas­te­len vain sitä pes­si­mis­miä ja toi­vot­to­muut­ta, mikä ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den paris­sa vallitsee. 

  Kuten olen jo usein aiem­min toden­nut, on val­ta­vas­ti län­si­mais­sa vai­kut­ta­via, täy­sin rau­hal­li­sia, maal­lis­tu­nei­ta mus­li­me­ja (mm. Irs­had Man­ji ja Pro­ject Ijti­had), jot­ka kri­ti­soi­vat ääri-isla­mia sii­nä mis­sä me ateis­tit­kin ja joi­ta fun­da­men­ta­lis­tit vihaa­vat yhtä pal­jon kuin mei­tä ateis­te­ja. Eli kir­joit­ta­jat kuten Sam Har­ris, jot­ka väit­tä­vät, ettei mal­til­li­sia ja itse­kriit­ti­siä mus­li­me­ja ole, ovat yksin­ker­tai­ses­ti vää­räs­sä. Luke­kaa vaik­ka Irs­had Man­jin kir­ja ja blo­gia, mikä­li ette muu­ten usko!

  http://www.muslim-refusenik.com/

  http://www.myspace.com/irshadmanji

  http://www.myspace.com/projectijtihad

  Mää­rä­tie­toi­sel­la kotout­ta­mis­po­li­tii­kal­la myös uskon­nol­li­sen fun­da­men­ta­lis­min aiheut­ta­miin ongel­miin on voi­ta­va puut­tua ja sitä­hän edel­lä perään­kuu­lu­tan. Mik­si kyse­let­te, jos olet­te samaa miel­tä? Kek­si­kää mie­luum­min itse rat­kai­su­ja, minä olen vih­reis­sä vain pas­sii­vi­nen rivi­jä­sen enkä ole mis­sään työ­ryh­mäs­sä mukana.

  Jos suo­ma­lai­nen ja laa­jem­min euroop­pa­lai­nen nai­nen on saa­tu eman­si­poi­tua, en näe miten­kään mah­dot­to­ma­na, että tasa-arvoi­ses­sa ilma­pii­ris­sä myös mus­li­mi­nai­set saa­daan laa­jem­mas­sa mitas­sa ja erit­täin nopeas­ti yhteis­kun­taan mukaan. Se edel­lyt­tää vain ja ainoas­taan poliit­tis­ta tah­toa. Sitä luu­li­si täs­sä kysy­myk­ses­sä löy­ty­vän eri­tyi­ses­ti vih­reil­tä feministeiltä. 

  Kekel­le sen ver­ran, että jos kai­paat sini­vih­reyt­tä, lii­ty ihmees­sä lin­ko­la­lai­siin. Heil­lä on juu­ri kai­paa­ma­si agen­da. Eero Palo­hei­mo­kin juu­ri äsken kir­joit­ti Vih­reäs­sä lan­gas­sa erit­täin kriit­ti­ses­ti monikulttuurista:

  http://www.eeropaloheimo.fi/monikulttuuri.htm

  On tie­tys­ti help­poa heit­tel­lä uto­pis­ti­sia lausun­to­ja edus­kun­nan ulko­puo­lel­ta. Taru Tai­pa­le vas­ta­si­kin tänään ilmes­ty­nees­sä Vih­reäs­sä lan­gas­sa pes­si­mis­tis-romant­ti­sel­le Palo­hei­mol­le ja kir­joi­tus oli suo­ras­taan erinomainen.

  Tois­tan vie­lä toi­ses­sa säi­kees­sä mai­nit­se­ma­ni sei­kan: jos poli­tii­kas­sa halu­aa vai­kut­taa, pitää esi­tyk­set muo­toil­la siten, että muut puo­lu­eet ovat val­miit niis­tä neu­vot­te­le­maan. Poli­tiik­ka on kom­pro­mis­sien taidetta.

 17. Sait: “Mikä tuon uhkan syn­nyt­tää ? Uhka saa­daan tor­ju­tuk­si, jos sen syy poistetaan.”

  Pitäi­si­kö nyt täs­tä ymmär­tää, että mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­min uhka pois­tuu, jos pois­te­taan… meidät?

 18. Täy­si tun­nus­tus sii­tä, että olet roh­jen­nut ottaa kan­taa han­ka­liin asioi­hin. Nykyi­ses­sä mie­li­pi­deil­mas­tos­sa har­va polii­tik­ko tai jul­ki­suu­den hen­ki­lö uskal­taa jul­ki­ses­ti tode­ta ole­van­sa huo­les­tu­nut isla­mi­lai­ses­ta fun­da­men­ta­lis­mis­ta ja sanoa, että laa­jat väes­tön­siir­rot Afri­kas­ta Euroop­paan eivät ole rat­kai­su Afri­kan ongelmiin.

  Monet muut­kin sano­ma­si asiat ovat sano­mat­ta­kin sel­viä, kuten että teol­li­suus­mai­hin kan­nat­taa ottaa työ­pe­räi­se­nä siir­to­lai­suu­te­na vain sel­lai­sia maa­han pyr­ki­jöi­tä, joil­la on jon­kin­lai­nen ammat­ti­tai­to. Mut­ta näi­tä­kään asioi­ta eivät nykyi­set polii­tik­kom­me uskal­la ottaa esille.

  Ei kan­na­ta ihme­tel­lä sitä, että nämä aiheet ovat herät­tä­neet run­sas­ta kom­men­toin­tia ja kes­kus­te­lua. Olet täl­lä het­kel­lä ainoa polii­tik­ko, joka on edes jos­sain mää­rin uskal­tau­tu­nut jul­ki­seen kes­kus­te­luun maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta taval­lis­ten kan­sa­lais­ten kanssa.

  Kun­pa Astrid Thors toi­mi­si samoin.

 19. Palaan taas noi­hin Kana­dan koke­muk­siin. Me olem­me olleet koko ajan haja­si­joit­tams­sa ulko­maa­lais­väes­töä, mut­ta kana­da­lai­set teke­vät sen aivan toi­sin: anta­vat kun­kin ryh­män muo­dos­taa pai­kal­li­sen ala­kult­tuu­rin­sa. Tämä on mie­len­kiin­toi­nen vas­ta­väi­te, jota tulen kom­men­toi­maan myöhemmin.”

  On täy­sin tot­ta, että Kana­da nime­no­maan on se maa, jos­sa moni­kult­tuu­ri­suu­den asial­li­nen ja hedel­mäl­li­nen tut­ki­mus on ehkä kaik­kein pisim­mäl­lä. Aina­kin teo­reet­ti­sel­la tasolla. 

  Pai­kal­li­sen ala­kult­tuu­rin muo­dos­tu­mi­nen edel­lyt­tää tiet­tyä mää­rää ihmi­siä ja ryh­män raken­teen on olta­va tie­tys­sä mie­les­sä hete­ro­gee­ni­nen. Ei voi olet­taa, että Suo­meen muo­dos­tui­si kii­na­lais­ten meta­li­mies­ten ala­kult­tuu­ri, vaan on läh­det­tä­vä sii­tä, että Suo­meen muo­dos­tuu kii­na­lai­nen ala­kult­tuu­ri kaik­ki­ne elin­kei­noi­neen ja tapoi­neen. Tämä ala­kult­tuu­ri myös pitäi­si yhteyt­tä emä­maa­han­sa. Yhtey­den kat­kai­se­mi­nen oli­si oikeu­de­ton­ta ja emä­maa voi­si sii­hen myös oikeu­del­li­ses­ti puuttua.

  Suo­mes­sa on edel­leen vain noin vii­si mil­joo­naa suo­ma­lais­ta. Mon­ta­ko tuol­lais­ta ala­kult­tuu­ria ja mis­sä mitas­sa me kes­täm­me oli­si todel­la hyvä kes­kus­te­lun ja poh­din­nan aihe. Moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta puhu­vat usein unoh­ta­vat moni­kult­tuu­ri­suu­den perus­idean, tai eivät vain halua kes­kus­tel­la sii­tä ollenkaan.

  Se rea­lis­ti­nen totuus, että Kana­dan jakau­tu­mi­nen kah­tia Que­becin itse­näis­ty­mi­sen kaut­ta ei ole kuin muu­ta­mis­ta äänis­tä kiin­ni, kan­nat­taa myös pitää mielessä.

  Jos ajat­te­lee Suo­men ase­maa Euroo­pas­sa ihan rea­lis­ti­ses­ti — ja jos yleen­sä Suo­men halu­aa kan­sal­lis­val­tio­na säi­lyt­tää — niin Suo­men ase­ma moni­kult­tuu­ri­ses­sa kes­kus­te­lus­sa on suu­rin­piir­tein sama, kuin Kuu­den kan­sa­kun­nan ase­ma Kana­das­sa. Se, että jot­kut suo­ma­lai­set pää­se­vät samaan pöy­tään brit­ti­läi­sen Kana­dan edus­ta­jien kans­sa ei tar­koi­ta sitä, kan­sa pääsisi 😉

 20. Minä­kin olen huo­les­tu­nut isla­mi­lai­ses­ta fun­da­men­ta­lis­mis­ta. Minus­ta ihmi­set saa­vat uskoa mihin halua­vat ja elää niin kuin hyväk­si näke­vät, mut­ta mui­ta ei pidä pakot­taa samaan muottiin.”

  Olen samaa miel­tä, mut­ta ei hei­tä tar­vit­se sil­ti kai tän­ne ottaa asumaan.

  Islam ja fun­da­men­ta­lis­mi kor­re­loi­vat täl­lä het­kel­lä niin voi­mak­kaas­ti, että täs­sä ajas­sa mus­li­mien maa­han­muut­to pitäi­si lopet­taa. Se ei ole rasis­mia, vaan varovaisuutta.

  Maa­han­muut­ta­ja­ryh­miä voi vali­ta. Kyl­lä se on Suo­men oikeus. Jokais­ta Suo­men kan­sa­lais­ta on tar­kas­tel­ta­va yksi­lö­nä mut­ta hen­ki­löi­tä, jot­ka hakeu­tu­vat maa­han voi tar­kas­tel­la minus­ta ryh­män jäse­ne­nä. (En puhu nyt vai­nou­tuis­ta hen­ki­löis­tä vaan työ­pe­räi­sis­tä maahanmuuttajista.)

 21. On todel­la hyvä, että isla­min ääri­muo­dot ovat jat­ku­vas­ti jul­ki­suu­des­sa kriit­ti­sen kes­kus­te­lun koh­tee­na eikä niis­tä vai­e­ta poliit­ti­sen kor­rek­tiu­den nimis­sä, mut­ta samaan aikaan täy­tyi­si koko ajan muis­taa, että val­tao­sa län­si­mais­sa asu­vis­ta mus­li­meis­ta ei kan­na­ta terrorismia. 

  Esim. brit­ti­mus­li­meis­ta sitä kan­nat­taa vain 7%. Tosin tämä­kin on jo osoi­tus sii­tä, kuin­ka suu­ren ris­kin ison volyy­min mus­li­mi­maa­han­muut­to isän­tä­maal­le aiheut­taa, kos­ka tuo pro­sent­ti kan­nat­taa nime­no­maan isku­ja brit­te­jä vastaan!

  http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/archives/137

  Tämä kui­ten­kin osoit­taa sen, että län­si­mais­sa mus­li­mit ovat sel­väs­ti mal­til­li­sem­pia kuin isla­mi­lai­sis­sa val­tiois­sa, jois­sa ter­ro­ris­mia (nime­no­maan itse­mur­ha­pom­mi­tuk­sia) kan­nat­taa huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi osa väes­töä (ks. Sam Har­ris: Uskon lop­pu — Uskon­to, ter­ro­ri ja jär­jen tule­vai­suus; suom. Kim­mo Pie­ti­läi­nen; Ter­ra Cog­ni­ta 2007, s. 113–115).

 22. Miten me tuli­sim­me siel­lä asu­maan? Mah­dol­li­sim­man kau­ka­na toi­sis­tam­me, vai toi­nen toi­sis­tam­me tukea hakien lähel­lä toi­siam­me. Kenia­lai­set var­maan­kin pyr­ki­si­vät haja­si­joit­ta­maan mei­dät, jot­ta totut­te­li­sii­me pai­kal­li­siin tapoi­hin, emme puhui­si Suo­mea kes­ke­näm­me emme­kä lau­an­tai-iltai­sin söi­si lenk­ki­mak­ka­raa ja joi­si keskiolutta.”

  Tämä esi­merk­ki kuvas­taa hyvin, mik­si haja­si­joit­ta­mi­sen tar­joa­mi­nen rat­kai­suk­si inte­graa­tio-ongel­miin on sekä koh­tuu­ton­ta että epä­rea­lis­tis­ta. Tot­ta kai useim­mat ihmi­set pyr­ki­vät maan­mies­ten­sä lähei­syy­teen, eikä sitä vapaas­sa maas­sa voi oikein kieltääkään.

  Muut ovat tuo­neet esil­le hyviä point­te­ja, eri­tyi­sen hyvä tii­vis­tel­mä on azil­la (vaik­ka itse kan­sal­lis­mie­li­nen olen­kin). Minä­kin haluan kiit­tää sii­tä, että joku ns. vaka­vas­ti otet­ta­va polii­tik­ko suos­tuu kes­kus­te­le­maan täs­tä aihees­ta. Tämä val­tai­sa mie­len­kiin­to kie­lii sii­tä, että polii­tik­ko­jen, vir­ka­mies­ten ja jour­na­lis­tien har­joit­ta­ma ongel­mien kiel­tä­mi­nen, vai­ke­ne­mi­nen tai pois­se­lit­tä­mi­nen ei itse ongel­mia pois­ta mihin­kään. Ja juu­ri sii­tä ter­veen demo­kraat­ti­sen pro­ses­sin ulko­puo­lel­le sul­ke­mi­ses­ta syn­tyy se äärioi­keis­ton uhka. Ei sii­tä, että ihmi­siä kuun­nel­laan ja hei­dän huo­len­sa ote­taan vakavasti.

 23. Maan­pääl­lis­tä para­tii­sia on mah­do­ton­ta raken­taa. Se ei onnis­tu edes moni­kult­tuu­rin avulla.

 24. Arawn: “Pitäi­si­kö nyt täs­tä ymmär­tää, että mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­min uhka pois­tuu, jos pois­te­taan… meidät?”

  Kuvit­te­len niin, että nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhkan syn­nyt­tää pel­ko maam­me raa­jo­jen sisäl­le mah­dol­li­ses­ti pesiy­ty­vis­tä mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­teis­ta. Ja uhka saa­daan tor­ju­tuk­si, jos pesiy­ty­mi­nen saa­daan estetyksi.

 25. Natio­na­lis­tien tääl­lä­kin ole­vis­sa kom­men­teis­sa esit­tä­mä eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­ka ei ole rea­lis­ti­nen rat­kai­su ääri-isla­min aiheut­ta­miin ongel­miin. Ne pitää rat­kais­ta glo­baa­lil­la tasol­la, kuten Sam Har­ris teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” on vakuut­ta­vas­ti argumentoinut.

  Tois­tan siis seu­raa­vak­si hie­man muo­ka­tus­sa muo­dos­sa sen, mitä kir­joi­tin aiem­min toi­ses­sa kes­kus­te­lusäi­kees­sä ja esi­tän pari lisäargumenttia. 

  Maa­han­muut­to, pako­lai­suus ja kult­tuu­rien rin­nak­kai­se­lo tulee osa­ta aset­taa laa­jem­paan kon­teks­tiin kuin näis­sä kes­kus­te­luis­sa on tapa­na. Esim. Suo­men isla­mis­ti­sen puo­lu­een puheen­joh­ta­ja on suo­ma­lai­nen ja muu­ten­kin islam on tul­lut Euroop­paan jää­däk­seen. Emme tie­ten­kään voi ajaa Euroo­pas­sa asu­via mus­li­me­ja, koti­mai­den­sa kan­sa­lai­sia, pois näis­tä mais­ta. Tämä lie­nee kan­sal­lis­mie­li­sil­le­kin itses­tään sel­vää. Emme myös­kään voi pakot­taa hei­tä luo­pu­maan uskon­nos­taan, tämä­kin lie­nee kai­kil­le selvää.

  On myös uto­pis­tis­ta ja lyhyt­nä­köis­tä pyr­kiä tor­ju­maan isla­min fun­da­men­ta­lis­ti­sia muo­to­ja sul­ke­mal­la ne Euroo­pan rajo­jen ulko­puo­lel­le. Sen sijaan nämä ääri­liik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroo­pas­sa ja ehkäis­tä nii­den har­joit­ta­ma vär­väys­toi­min­ta toi­sen ja kol­man­nen pol­ven mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehok­kaal­la seu­ran­nal­la ja kas­va­tuk­sel­la. Ongel­ma pitää tie­tys­ti tun­nus­taa, jot­ta sii­hen voi­daan puut­tua ennen kuin on lii­an myöhäistä.

  Pitä­mäl­lä eri kult­tuu­ri­taus­tan omaa­vat ihmi­set muu­rien taka­na, eril­lään toi­sis­taan – oli­vat nämä muu­rit sym­bo­li­sia tai kon­kreet­ti­sia – joh­taa nopeas­ti tilan­teen kär­jis­ty­mi­seen enti­ses­tään ja tämä ske­naa­rio on aina­kin minul­le pai­na­jai­su­ni. Esi­merk­ki­nä Israel ja Pales­tii­na, Poh­jois- ja Ete­lä-Korea, Intia ja Pakis­tan jne.

  Ongel­mia ei todel­la­kaan rat­kai­se natio­na­lis­ti­nen, kan­sal­lis­val­tio­ta vah­vis­ta­va poli­tiik­ka, vaan se pikem­min­kin lisää nii­tä. Konflik­te­ja ihmis­ryh­mien välil­le syn­tyy tuon tuos­ta­kin, mut­ta poliit­ti­nen ilma­pii­ri pit­käl­le rat­kai­see, kuin­ka pahoik­si nämä konflik­tit kehit­ty­vät. Natio­na­lis­miin liit­tyy aina koros­tu­nut kan­sa­lais­tun­ne, joka on omi­aan aiheut­ta­maan närää puo­lin ja toisin. 

  Teho­kas lää­ke konflik­tien kär­jis­ty­mi­seen oli­si pitää eri­lai­set etni­set ja uskon­nol­li­set ryh­mät sekai­sin ja hajal­laan val­tioi­den sekä val­tio­liit­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tie­tys­ti edel­lyt­tää mel­kois­ta val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyi­ses­ti mää­rä­tie­tois­ta ja jämäk­kää kotouttamispolitiiikkaa. 

  Samoin val­tiot ja val­tio­lii­tot pitäi­si saa­da talou­del­li­seen yhteis­työ­hön ja YK:n pitäi­si puut­tua huo­mat­ta­vas­ti anka­ram­min isla­mi­lais­ten mai­den ihmisoikeusrikkomuksiin.

  Sam Har­ris ehdot­taa­kin isla­min ja ääri-isla­min aiheut­ta­mien ongel­mien rat­kai­suk­si jon­kin­lais­ta maa­il­man­hal­li­tus­ta. Täl­lä het­kel­lä län­nen ja eri­tyi­ses­ti Yhdys­val­tain öljy­kyt­kök­set wah­ha­bi­lai­seen Sau­di-Ara­bi­aan käy­tän­nös­sä estä­vät kysei­sen val­tion räi­kei­siin ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin puut­tu­mi­sen (eipä sil­ti, ettei­kö Yhdys­val­lat­kin syyl­lis­tyi­si jat­ku­vas­ti vas­taa­viin louk­kauk­siin). Eli pelk­kä talou­del­li­nen yhteis­työ ei aina riitä. 

  Tämän ohel­la tie­de­tään, että Sau­di-Ara­bias­ta tulee jat­ku­vas­ti län­nen vas­tais­ta ääri-isla­mis­tis­ta pro­pa­gan­daa län­si­mai­hin ja tra­gi­koo­mis­ta täs­sä on se, että rahoi­tus täl­le pro­pa­gan­dal­le tulee län­si­mai­sis­ta öljy­mil­jar­deis­ta. Lisää aihees­ta löy­tyy Irs­had Man­jin teok­ses­ta ”Isla­min kah­det kas­vot” (Tam­mi 2004). Maa­il­man­hal­li­tus saat­taa olla ainoa rea­lis­ti­nen tapa puut­tua tähän, mut­ta miten sel­lai­sen sai­si aikai­sek­si onkin sit­ten jo toi­nen jut­tu. YK ja EU voi­si­vat aina­kin jämä­köi­tyä, mikä­li Poh­jois-Ame­ri­kas­sa ei tähän ole halua. Toi­saal­ta YK on käy­tän­nös­sä käde­tön ilman Yhdys­val­to­ja ja Natoa.

  Nais­ten ase­man paran­ta­mi­nen mus­li­mi­mais­sa oli­si myös ensiar­voi­sen tär­ke­ää, jot­ta näi­den mai­den ihmi­soi­keus­ti­lan­ne para­ni­si ja elin­ta­so nousi­si. Irs­had Man­ji ehdot­taa teok­ses­saan hyviä kei­no­ja tämän toteuttamiseksi.

  Vas­taa­vas­ti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­li­mien tuli­si äänek­kääs­ti puut­tua isla­mi­lais­ten mai­den ihmi­soi­keus­rik­ko­muk­siin, mm. nais­ten alis­ta­mi­seen, alai­käi­sil­le lan­ge­tet­ta­viin kuo­le­man­tuo­mioi­hin, kun­nia­mur­hiin, kivi­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja suku­puo­lie­lin­ten silpomiseen.

 26. Hmm. Näkö­jään rasis­ti­suus, joka ajaa kou­lu­te­tut soma­lit pois ei rajoi­tu vain suo­ma­lai­siin. Myös Lewis­to­nis­sa USA:ssa rasis­ti­suus on ilmeistä.
  http://pressherald.mainetoday.com/news/immigration/020428lewiston.shtml

  Min­nea­po­li­sis­sa ja ST.Paulissa taas soma­lien inte­graa­tio oli niin pit­käl­lä, että moni on työl­lis­ty­nyt tak­si­kus­kik­si. Ainut kit­ka tun­tui ole­van se, että he kiel­täy­tyi­vät aja­mas­ta mat­kus­ta­jia, joil­la on alko­ho­lia mat­ka­ta­va­rois­saan ken­täl­le tai pois len­to­ken­täl­tä. Muu­ten kai kaik­ki on aivan mai­nios­ti. Siis jos sokeat saa­tai­siin myös kyytiin.

  http://minneapolis.about.com/b/a/257613.htm

  Ja tuos­sa google haku uuti­siin aiheesta:
  http://preview.tinyurl.com/2qdsaf

  Suo­ma­lais­ten ja USA:laisten pitäi­si käy­dä otta­mas­sa mal­lia Kana­das­ta kuin­ka soma­lit integroidaan?

 27. Jus­si K. Nie­me­lä sanoi.

  Natio­na­lis­tien tääl­lä­kin ole­vis­sa kom­men­teis­sa esit­tä­mä eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­ka ei ole rea­lis­ti­nen rat­kai­su ääri-isla­min aiheut­ta­miin ongel­miin. Ne pitää rat­kais­ta glo­baa­lil­la tasol­la, kuten Sam Har­ris teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” on vakuut­ta­vas­ti argumentoinut.”

  Pidät­kö Osmo Soi­nin­vaa­raa natio­na­lis­ti­na? Hom­ma­han on sit­ten aivan mie­let­tö­mäs­sä nousussa 😉

  Asian ydin on taval­laan tässä:

  #kana­da­lai­set teke­vät sen aivan toi­sin: anta­vat kun­kin ryh­män muo­dos­taa pai­kal­li­sen alakulttuurinsa.”

  ja oman käsi­tyk­se­ni mukaan kyse oli sen moni­kult­tuu­ri­sen poli­tii­kan kom­men­toin­nis­ta, jota esi­mer­kik­si Kana­da har­joit­taa ja jon­ka yhteis­kun­ta­tie­teel­li­ses­ti tut­kit­tu perus­ta on aika vank­ka. Minus­ta oli­si erit­täin jär­ke­vää alkaa sil­tä poh­jal­ta kes­kus­te­lu miten moni­kult­tuu­ri­suus oli­si sovel­let­ta­vis­sa Suomeen.

  Itse kyl­lä näen niin, että var­sin­kaan laa­jan maa­han­muu­ton olois­sa se ei ole sovel­let­ta­vis­sa, mut­ta avoin kes­kus­te­lu asias­ta ei oli­si pahitteeksi.

  Suo­mes­sa muu­ten unoh­de­taan, että Suo­mi itse on näis­sä asiois­sa usein mal­li­maa, johon vii­ta­taan. Perin­teis­ten vähem­mis­tö­jen ase­ma on kan­sain­vä­li­ses­ti ver­tail­len todel­la mal­li­kel­poi­nen. Tosin on omas­ta näkö­kul­mas­tam­me kat­soen on paha sanoa voi­daan­ko suo­men­ruot­sa­lai­sia tai saa­me­lai­sia pitää vähemmistökansoina.

 28. JKN: ”Sen sijaan nämä ääri­liik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroo­pas­sa ja ehkäis­tä nii­den har­joit­ta­ma vär­väys­toi­min­ta toi­sen ja kol­man­nen pol­ven mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehok­kaal­la seu­ran­nal­la ja kasvatuksella.”

  Sel­vä jut­tu – aloit­ta­kaam­me kesyttäminen.
  Jou­dum­me nyt siis poh­ti­maan, kuin­ka ”seu­ran­ta ja kas­va­tus” saa­tai­siin käy­tän­nös­sä toteu­te­tuk­si riit­tä­vän tehok­kaas­ti niin, ettei asian­osai­sil­la ole mitään urput­ta­mis­ta sen suhteen. 

  ” Vas­taa­vas­ti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­li­mien tuli­si äänek­kääs­ti puut­tua isla­mi­lais­ten mai­den ihmi­soi­keus­rik­ko­muk­siin, mm. nais­ten alis­ta­mi­seen, alai­käi­sil­le lan­ge­tet­ta­viin kuo­le­man­tuo­mioi­hin, kun­nia­mur­hiin, kivi­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja suku­puo­lie­lin­ten silpomiseen.”

  Mut­ta mik­sei­vät he ole jo puut­tu­neet asi­aan ? Se mah­dol­li­suus on ollut kai­ken aikaa ole­mas­sa. Ettei­vät vaan taas ne ”kult­tuu­ri­set syyt”…

 29. Vas­taus Jus­si K. Niemelälle:

  pitää rat­kais­ta glo­baa­lil­la tasolla”

  aset­taa laa­jem­paan kontekstiin”

  Täl­lai­nen on lopul­ta kon­kre­tias­ta, yksi­löi­den tasol­ta irroi­tet­tua sosi­aa­li-insi­nöö­rien tai­vaan­ran­to­jen maa­lai­lua. Kuka tahan­sa voi sanoa, Islam on autet­ta­va maal­lis­tu­maan, maa­han­tu­li­jat on autet­ta­va sopeu­tu­maan. Eivät ne ole luon­non­la­ke­ja, jot­ka seu­raa­vat auto­maat­ti­ses­ti insi­nöö­rien lai­tet­tua rat­taat pyö­ri­mään. Hol­hoa­mi­nen voi myös anta­go­ni­soi­da, ja erit­täin vah­vois­ta per­he- ja uskon­to­taus­tois­ta muo­vau­tu­neet aivo­jen her­mo­ra­dat eivät muu­tu sil­lä, että “valis­te­taan”, “infor­moi­daan”. Luu­let­ko, että tätä ei ole yri­tet­ty? Mitä uut­ta sinul­la on lopul­ta tar­jo­ta sel­lais­ta, mitä esim. Hol­lan­ti tai Sveit­si eivät oli­si yrittäneet?

  nämä ääri­liik­keet tulee ensin kesyt­tää tääl­lä Euroo­pas­sa ja ehkäis­tä nii­den har­joit­ta­ma vär­väys­toi­min­ta toi­sen ja kol­man­nen pol­ven mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehok­kaal­la seu­ran­nal­la ja kasvatuksella.”

  Miten minul­le tulee täl­lai­sis­ta näke­myk­sis­tä mie­leen neu­vos­toih­mi­nen ja vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mat? Mitä tar­koit­taa ihmis­ten iden­ti­tee­tin, arvo­jen, maa­il­man­kat­so­muk­sen jne. “kesyt­tä­mi­nen” seu­ran­nal­la ja kas­va­tuk­sel­la? Luu­let­ko, ettei se esi­mer­kik­si sisäl­ly Bri­tan­nias­sa laa­jal­ti perus­kou­lu­jen oppi­mää­rään? Sil­ti nuo­rem­mat suku­pol­vet ovat edel­li­siä radi­kaa­lim­pe­ja. Bri­tan­nias­sa har­kit­tiin mos­kei­joi­den lait­ta­mis­ta kovaan syy­niin, kar­koi­tusuh­kia jne. mut­ta Blai­rin hal­li­tus luo­pui aja­tuk­ses­ta, kos­ka pelät­tiin sen vain radi­ka­li­soi­van mus­li­me­ja enti­ses­tään. Radi­kaa­leil­la kun on nöyr­ty­mi­sen sijaan usein tapa­na pis­tää vie­lä kovem­min vas­taan, ja hei­dän kan­nat­ta­ja­mää­rän­sä esim. Bri­tan­nias­sa ovat sadois­sa tuhansissa.

  Esi­merk­ki­nä Israel ja Pales­tii­na, Poh­jois- ja Ete­lä-Korea, Intia ja Pakis­tan jne.”

  Ei näi­tä konflik­te­ja voi suo­raan ver­ra­ta sivis­ty­neen Euroo­pan ja isla­mi­lai­sen maa­il­man ennen kaik­kea kult­tuu­ri­seen konflik­tiin. Kuvai­le kon­kreet­ti­ses­ti, mitä Intia ja Pakis­tan tyyp­pis­tä Euroo­pal­le tapah­tui­si, jos rajoit­tai­sim­me maa­han­muut­toa isla­mi­lai­sis­ta mais­ta? Päin­vas­toin voi tode­ta vas­tak­kai­na­set­te­lun lisään­ty­neen mit­ta­van maa­han­muu­ton aika­kau­del­la, ja asioi­den olleen Euroop­pa-Islam akse­lil­la parem­min esim. 1960-luvul­la, vaik­ka sil­loin­kin USA hää­rä­si kyl­män sodan hen­ges­sä kaik­kea ikä­vää Lähi-Idäs­sä, Rans­kal­la ja Bri­tan­nial­la oli impe­ria­lis­ti­nen taus­tan­sa, Israel oli ara­bi­mai­den kans­sa käy­tän­nös­sä pysy­väs­sä sodas­sa jne.

  Ongel­mia ei todel­la­kaan rat­kai­se natio­na­lis­ti­nen, kan­sal­lis­val­tio­ta vah­vis­ta­va poli­tiik­ka, vaan se pikem­min­kin lisää niitä.”

  Ei tule­kaan vah­vis­taa kan­sal­lis­val­tioi­ta itses­sään, vaan tulee vah­vis­taa euroop­pa­lais­ta sivis­tys­tä ja sen tur­vaa­mis­ta. Kuten ilmai­sun­va­paut­ta, yksi­lön itsemääräämisoikeutta.

  Teho­kas lää­ke konflik­tien kär­jis­ty­mi­seen oli­si pitää eri­lai­set etni­set ja uskon­nol­li­set ryh­mät sekai­sin ja hajal­laan val­tioi­den sekä val­tio­liit­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tie­tys­ti edel­lyt­tää mel­kois­ta val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyi­ses­ti mää­rä­tie­tois­ta ja jämäk­kää kotouttamispolitiiikkaa.”

  Tämä on aika käsit­tä­mä­tön kom­ment­ti, eikä voi kuin perus­tua johon­kin sosi­aa­li-insi­nöö­rin unel­maan, sil­lä se on räi­keäs­sä ris­ti­rii­das­sa esim. Parii­sin, Ams­ter­da­min, Brad­for­din, Mal­mön, Oslon… todel­li­suu­den kanssa.

  Sekoit­tu­mi­nen joh­taa ensin pin­nan alla elä­vään konflik­tiin, sit­ten kan­ta­väes­tön pois muut­toon, tämän jäl­keen siir­to­lais­kort­te­lin syn­ty­mi­seen, tämän jäl­keen kort­te­lin ghet­tou­tu­mi­seen. Tämän jäl­keen lopul­ta pahim­mil­laan lain ulko­puo­lel­la ole­vien saa­rek­kei­den syn­ty­mi­seen. Luu­let­ko, ettei esim. Rans­kas­sa jokai­sel­le näis­tä nuo­ris­ta kou­lus­sa pai­no­tet­tu, että opis­kel­kaa, otta­kaa vas­tuu itses­tän­ne, suvait­se­kaa toi­sia, kun­nioit­ta­kaa yksi­lön­va­paut­ta. Hei­dän töi­hin Rans­kaan tul­leet van­hem­pan­sa pai­not­ti­vat heil­le samaa. Mut­ta ver­tais­ryh­mä, oman iden­ti­tee­tin muo­vau­tu­mi­nen syr­jäyt­ti tämän yhteis­kun­nan ja usein van­hem­pien opas­tuk­sen. Sami­ra Bel­lil kuvai­lee Rans­kan lähiöi­den nuo­ria seuraavasti:
  “Mitä täl­lai­sis­ta esi­kau­pun­geis­ta voi toi­voa, kun pojat on yökau­det ulko­na, tytöt sisäl­lä, har­va uskal­taa käy­dä kou­lua ? Jos poi­ka lukee kir­jaa, hänet lei­ma­taan heti homoksi.”

  Samaan aikaan kii­na­lai­set, juu­ta­lai­set maa­han­muut­ta­jat menes­ty­vät kaik­kial­la, maas­ta riippumatta.

  Sami­ra Bel­li­lis­tä, lue: http://www.ranskanuutiset.com/article.php3?id_article=66

  Samoin val­tiot ja val­tio­lii­tot pitäi­si saa­da talou­del­li­seen yhteis­työ­hön ja YK:n pitäi­si puut­tua huo­mat­ta­vas­ti anka­ram­min isla­mi­lais­ten mai­den ihmisoikeusrikkomuksiin.”

  Pitäi­si saa­da, pitäi­si puut­tua, pitäi­si teh­dä…? Asiat pitää vain teh­dä hyvik­si, sit­ten maa­il­man on parem­pi, niin­kö? Nyt vain suun­nit­te­le­maan, ja ihmi­set seu­raa­vat peräs­sä kun olem­me löy­tä­neet oikean suun­ni­tel­man? Todel­la­ko uskot tähän?

  Minä­kin uskoin jos­kus suun­nan kul­ke­van raken­teis­ta yksi­löi­den suun­taan, nyky­ään ajat­te­len toi­sen­suun­tai­ses­ti. Mit­kään raken­teet eivät muu­ta Afrik­kaa tai lähi-itää ilman mit­ta­vaa kult­tuu­ris­ta muu­tos­ta, joka läh­tee yksi­lö­ta­sol­ta, arvois­ta, näke­myk­sis­tä, tun­ne­ke­hyk­sis­tä. Sama kos­kee kaik­kia kotout­ta­mis­ra­ken­tei­ta Euroo­pan sisäl­lä. Uto­pis­ti­nen, todel­li­suu­des­ta hei­jas­tu­ma­ton usko ihmi­sen kykyyn muut­tua on yksi suu­rim­pia ongel­mia tämän dia­lo­gin järkeistämisessä. 

  Elä­män­kaa­ri urau­tu­mia mie­les­sä, nii­den saa­ma tuki, samais­tu­mi­nen, hyväk­syn­tä ver­tais­ryh­mil­tä, oman mer­ki­tyk­sen koke­mi­nen esim. vas­tak­kai­na­set­te­lun kaut­ta (ei har­vi­nais­ta vih­reil­le­kään) ei muu­tu sil­lä, että insi­nöö­ri valis­taa, että miet­ti­kääs nyt fik­sum­min. Ensin­nä­kin kyse on ennen­kaik­kea tun­ne­ke­hyk­ses­tä, ja vas­ta tois­si­jai­ses­ti järkeilystä.

  Sam Har­ris ehdot­taa­kin isla­min ja ääri-isla­min aiheut­ta­mien ongel­mien rat­kai­suk­si jon­kin­lais­ta maailmanhallitusta.”

  Mitä tar­koi­tat maa­il­man­hal­li­tuk­sel­la? YK on kun­nos­tau­tu­nut äänes­tä­mäl­lä Muga­ben Zim­babwen kes­tä­vän kehi­tyk­sen komi­tean joh­toon. Täs­sä näky­mä YK:n sisäl­tä, maa­il­man­jär­jes­tön moraa­li­ses­ta korruptiosta:

  http://www.youtube.com/watch?v=uhWgZu6tcZU

  Enem­mis­tö maa­il­man mais­ta ei jaa sivis­ty­nei­tä arvo­jam­me yksi­lön­va­pau­des­ta, suvait­se­vai­suu­des­ta, suku­puol­ten tasa-arvos­ta. Kuun­te­le tuo puhe tark­kaan, ja mieti.

  Täl­lä het­kel­lä län­nen ja eri­tyi­ses­ti Yhdys­val­tain öljy­kyt­kök­set wah­ha­bi­lai­seen Sau­di-Ara­bi­aan käy­tän­nös­sä estä­vät kysei­sen val­tion räi­kei­siin ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin puuttumisen”

  Entä näi­den ihmi­soi­keus­louk­kaus­ten löy­ty­mi­nen Sau­di-Ara­bian perustuslaista?

  Entä miten olem­me voi­neet puut­tua Dar­fu­rin ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin? “On teh­tä­vä” on lopul­ta vain osoi­tus loput­to­mas­ta uskos­ta sosi­aa­li-insi­nöö­riy­teen. Kom­mu­nis­min hen­ki­sen perin­nön kier­rät­tä­mis­tä. Tämä näkyy myös lausah­duk­sis­sa, jot­ka usko­vat pää­sään­töi­ses­ti köy­hyy­den syn­nyt­tä­vän ter­ro­ris­mia, vaik­ka tämä ei pidä ollen­kaan tosia­sial­li­ses­ti paikkaansa.
  Rela­ti­vis­mi ja vas­tuun ulkois­ta­mi­nen raken­tei­siin on yksi suu­rim­pia ongel­mia aka­tee­mi­sen dia­lo­gin ja yhteis­kun­ta­tut­ki­muk­sen pii­ris­sä. Välil­lä tun­tuu, että JP Roos (enti­nen tais­to­lai­nen) on ainoa Suo­men yli­opis­toil­ta löy­ty­vä älyl­li­nen ihmi­nen, vaik­ka on hei­tä var­mas­ti monia mui­ta­kin. Eivät pro­fes­so­rit­kaan hel­pol­la muu­ta tun­ne­poh­jai­sia näke­myk­si­ään, jot­ka ker­ran ovat omak­su­neet osak­si iden­ti­teet­ti­ään. Itse ymmär­rät tämän var­mas­ti nais“tutkimuksen” paris­ta (kär­ryt ennen hevos­ta, vas­taus ennen tut­ki­mus­ta), sama ongel­ma kos­kee yli­opis­to­maa­il­maa laa­jem­min­kin, ja esim. tehok­kaas­ti ehkäi­see avoi­men aka­tee­mi­sen kes­kus­te­lun käy­mis­tä mm. maa­han­muu­tos­ta ja monikulttuurisuudesta.

  Maa­il­man­hal­li­tus saat­taa olla ainoa rea­lis­ti­nen tapa puut­tua tähän, mut­ta miten sel­lai­sen sai­si aikai­sek­si onkin sit­ten jo toi­nen juttu.”

  Ainoa rea­lis­ti­nen muu­tos läh­tee ko. mai­den ruo­hon­juu­ri­ta­sol­ta ihmis­ten arvois­ta, näke­myk­sis­tä, tun­ne­ke­hyk­sis­tä. Tätä kehi­tys­tä voim­me pyr­kiä aut­ta­maan, mut­ta emme ohjaamaan.

  Nais­ten ase­man paran­ta­mi­nen mus­li­mi­mais­sa oli­si myös ensiar­voi­sen tär­ke­ää, jot­ta näi­den mai­den ihmi­soi­keus­ti­lan­ne para­ni­si ja elin­ta­so nousisi.”

  Kenel­le koh­den­nat täl­lai­sen kom­men­tin ja mis­sä mer­ki­tyk­ses­sä? Län­si­mail­le? Mitä tosia­sial­li­ses­ti haluat sanoa?

  Vas­taa­vas­ti län­si­mais­sa jo asu­vien mus­li­mien tuli­si äänek­kääs­ti puut­tua isla­mi­lais­ten mai­den ihmi­soi­keus­rik­ko­muk­siin, mm. nais­ten alis­ta­mi­seen, alai­käi­sil­le lan­ge­tet­ta­viin kuo­le­man­tuo­mioi­hin, kun­nia­mur­hiin, kivi­tyk­seen, kidu­tuk­seen ja suku­puo­lie­lin­ten silpomiseen.”

  Ellei­vät itse suu­ri osa kan­nat­tai­si nii­tä. Theo van Gogh ja Ayaan Hir­si-Ali puut­tui­vat äänek­kääs­ti nais­ten alis­ta­mi­seen. Mal­til­li­set­kin mus­li­mit oli­vat san­koin jou­koin kaduil­la kun joku oli piir­tä­nyt aavik­ko­mys­syyn sytys­lan­gan. Seu­ra­si­ko Theo van Gog­hin mur­haa “ei mei­dän nimis­säm­me” ‑mie­le­no­soi­tus­ta?

  vrt. mie­le­no­soi­tuk­set län­si­mais­sa, myös Yhdys­val­lois­sa, jois­sa on “not in our name” näkö­kul­mas­ta irti­sa­nou­dut­tu Ira­kin sodas­ta jopa mil­joo­na ihmis­tä kerän­neis­sä mielenosoituksissa.

  Miten lopul­ta näet vas­tuun edel­lyt­tä­mi­sen, rat­kai­su­jen löy­ty­mi­sen, molem­min­puo­li­sen kun­nioit­ta­mi­sen ja kenel­tä ja miten odot­taa kehi­tys­tä toi­vot­tuun suuntaan?

  On teh­tä­vä asiat hyvik­si joh­don­mu­kai­sel­la, oikeal­la, har­ki­tul­la, hyväl­lä, huo­mioo­not­ta­val­la (…) poli­tii­kal­la ei lopul­ta tar­koi­ta yhtään mitään, jos tämä poli­tiik­ka ei kon­kre­ti­soi­du. Voi­sit­ko osoit­taa yhden­kin suu­rem­man mus­li­mi-val­tai­sen lähiön Euroo­pas­sa, jos­sa se oli­si konkretisoitunut?

  Onko Chi­na Town kos­kaan edel­lyt­tä­nyt haja­si­joit­ta­mis­ta? Entä New Yor­kin juu­ta­lai­set omis­ta kort­te­leis­taan? Mis­tä asias­ta me todel­la puhumme?

  Myös Sar­kozy on maahanmuuttaja.

  Minä myös olen vih­rei­den kan­nat­ta­ja, joten älä lyö minua kan­sal­lis­mie­li­sen leimalla.

  Ystä­väl­li­ses­sä ja raken­ta­vas­sa hengessä,

 30. Tääl­lä jo eräs kir­joit­ta­ja viit­ta­si demo­gra­fi­siin seik­koi­hin, joi­den perus­teel­la Ruot­sis­ta ja Rans­kas­ta on muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen sisäl­lä tulos­sa mus­li­mie­nem­mis­töi­siä val­tioi­ta. Samoin on esi­tet­ty Yhdys­val­lois­ta varoit­ta­via esi­merk­ke­jä, lähin­nä soma­lien osalta.

  Kysyi­sin­kin nyt kan­sal­lis­mie­li­sil­tä, miten hei­dän mie­les­tään kysei­sis­sä mais­sa pitäi­si toi­mia? Pitää­kö jo kan­sal­li­suu­den saa­neet ja syn­ty­pe­räi­set mus­li­mit kar­kot­taa, kiel­tää heil­tä uskon­ton­sa vai lait­taa hei­dät jon­kin­lai­sen muu­rin taakse?

  On tie­tys­ti ymmär­ret­tä­vää, että kan­sal­lis­mie­li­set (ja yli­pää­tään kaik­ki isla­miin kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat, vaik­ka­pa ateis­tit) halua­vat estää Suo­men “isla­mi­soi­tu­mi­sen”, mut­ta tääl­lä­kin on jo yli 50 000 mus­li­mia ja arva­ten­kin he saa­vat jäl­ke­läi­siä suh­tees­sa enem­män kuin kantasuomalaiset.

  Kan­sal­lis­mie­li­sil­lä tus­kin lie­nee rea­lis­ti­sia rat­kai­su­ja näi­hin kysy­myk­siin. Ainoak­si vaih­toeh­dok­si jää lopul­ta em. Sam Har­ri­sin ja Irs­had Man­jin lin­ja. Minul­la­kin on asias­ta hei­tä tuke­va näkemys.

  Ensim­mäi­nen askel on help­po ja se vaa­tii vain poliit­tis­ta tah­toa (Rosa Meri­läi­nen ja Iri­na Krohn siis takai­sin eduskuntaan!!!):

  Uskon­to ja val­tio täy­sin eril­leen ja uskon­nol­li­set kou­lut pitää kiel­tää. Uskon­non ope­tus koko­naan pois kou­luis­ta, tilal­le kriit­tis­tä ope­tus­ta uskon­nois­ta ja eri­tyi­ses­ti nii­den jär­jet­tö­myyk­sis­tä ja vaa­rois­ta. Lisäk­si pitäi­si radi­kaa­lis­ti lisä­tä ratio­naa­li­sen, tie­teel­lis­poh­jai­sen, kysee­na­lais­ta­van ja kriit­ti­sen ajat­te­lun sys­te­maat­tis­ta ope­tus­ta jo varhain. 

  Tämä jos mikä toi­mii uskon­nol­lis­ta aivo­pe­sua vas­taan ja nyt on vali­dia tie­teel­lis­tä näyt­töä sii­tä, että juu­ri aikuis­ten har­joit­ta­ma pien­ten las­ten aivo­pe­su on ongel­man ydin:

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/316/5827/996

  http://www.edge.org/3rd_culture/bloom07/bloom07_index.html

  Odel­le vink­ki­nä, että tämä asia kaik­kien polii­tik­ko­jen tie­toon ja sassiin!

 31. Vähän suh­teel­li­suut­ta tähän kes­kus­te­luun. Alun­pe­rin piti puhua työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton peri­aat­teis­ta. Kes­kus­te­lus­ta on saa­nut sen kuvan,että työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton nimis­sä Suo­meen oltai­siin otta­mas­sa kym­me­niä­tu­han­sia luku­tai­dot­to­mia mus­li­me­ja, jot­ka tule­vat tän­ne koraa­ni toi­ses­sa tas­kus­sa ja pom­mi toisessa. 

  Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­ton on ollut Suo­meen erit­täin vähäis­tä, enkä tie­dä nois­ta var­si­nai­sis­ta mus­li­mi­mais­ta tul­leen juu­ri ketään — ei nyt aina­kaan ketään ammat­ti­tai­do­ton­ta. Pako­lai­set ovat koko­naan toi­nen jut­tu. Hei­dän vas­taa­not­ta­mi­ses­taan ei oikein voi kieltäytyä.

  Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton perus­pe­ri­aa­te on,että asian­omai­sel­la on maa­han tul­les­saan työ­paik­ka. Ei sitä kaut­ta tule sosi­aa­li­avul­la elätettäviä.

  Pako­lais­ten työl­lis­ty­mi­nen on suju­nut kan­ger­rel­len, mut­ta tilan­ne on koko ajan para­ne­mas­sa. He ovat tyleen­sä työl­lis­ty­neet omaa ammat­ti­tai­to­aan ja omia kyky­jään hei­kom­piin teh­tä­viin, mut­ta ovat sil­ti työs­sään useim­mat var­sin moti­voi­tu­nei­ta. Tiedän,että taas suu­tu­tan monet, mut­ta useim­mat maa­han­muut­ta­jat ovat parem­paa työ­voi­maa kuin ne suo­ma­lai­set, joi­ta työ­nan­ta­ja sai­si kor­tis­tos­ta. Kun tämä on työ­nan­ta­jil­le val­jen­nut, esteet maa­han­muut­ta­jien palk­kaa­mi­sel­ta ovat kadonneet. 

  Pako­lais­ten työl­lis­ty­mis­tä voi­si aut­taa, jos heil­lä oli oikeus ottaa vas­taan edes tila­päis­tä työ­tä pää­tös­tä odot­taes­saan. Parin vuo­den odot­te­lu las­kee kenen tahan­sa työkelpoisuutta.

  Nimi­merk­ki Ida antoi ymmär­tää, että kuu­lui­sin nii­hin, jot­ka halua­vat jar­rut­taa maa­han­muut­toa. Se ei pidä paikkaansa.Minusta edes­sä on maa­han­muu­ton lisää­mi­nen ja tulee­kin olla, mut­ta juu­ri sik­si mei­dän oli­si luo­ta­va sil­le kun­non pelisäännöt.

 32. Voin alle­kir­joit­taa sanas­ta sanaan kai­ken, mitä az kir­joit­taa (pait­si että minä olen kan­sal­lis­mie­li­nen ;)). Suo­men mus­li­meil­le ei tar­vit­se eikä pidä “teh­dä” mitään. Hei­tä on niin vähän, että hei­dän syn­ty­vyy­ten­sä­kään ei tule aiheut­ta­maan toi­sis­sa Euroo­pan val­tiois­sa näh­ty­jä ongel­mia kriit­ti­sen mas­san kas­vaes­sa. Lisäk­si perin­tei­nen tataa­ri­vä­hem­mis­töm­me on täy­del­li­ses­ti integroitunut.

  Mei­dän pitää yksin­ker­tai­ses­ti olla sal­li­mat­ta mas­sa­maa­han­muut­toa mus­li­mi­maa­il­mas­ta. Käy­tän­nös­sä tämä tapah­tuu siten, että tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta ja pako­lai­sia ote­taan mah­dol­li­sim­man vähän ja tähän varat­tu raha käy­te­tään sen sijaan pako­lais­lei­rien olo­jen kohen­ta­mi­seen ja aut­ta­mi­seen lähia­lueil­la. Töi­hin ja opis­ke­le­maan tule­vat ihmi­set eivät kes­ki­mää­rin lie­ne ongel­ma muuallakaan.

 33. Jat­koa edel­li­seen, mm. az-nimi­mer­kil­le. Vas­taa edel­li­ses­sä kom­men­tis­sa­ni esit­tä­miin kysymk­siin älä­kä koko ajan kyse­le minul­ta. Ker­ro parem­pia rat­kai­su­ja mitä minä esitän.

  Lue aiem­min pos­taa­mis­ta­ni lin­keis­tä Irs­had Man­jin ja Pro­ject Ijti­ha­din reak­tioi­ta ja kom­ment­te­ja mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­miin. Lue Pro­ject Ijti­ha­din MyS­pacen com­ments-osios­ta kes­kus­te­lua vii­mei­sen puo­len vuo­den ajal­ta. Yleis­tyk­se­si mus­li­meis­ta ovat todel­la rank­ko­ja ja mene­vät täy­sin päin mäntyä. 

  Mik­si muu­ten kut­sut minua “sosi­aa­li-insi­nöö­rik­si”, vaik­ka esi­tän omia mie­li­pi­tei­tä­ni ja ehdo­tuk­sia­ni kon­di­tio­naa­lis­sa sii­nä kuin muut­kin kes­kus­te­li­jat. Eli täs­sä tapauk­ses­sa kaik­ki, jot­ka ongel­miin rat­kai­su­ja poh­ti­vat, ovat by defi­ni­tion sosi­aa­li-insi­nöö­re­jä — raken­ta­vas­sa hen­ges­sä. Tur­ha ver­tail­la minua sta­li­nis­tei­hin, se ei mene läpi edes kan­sal­lis­mie­li­sis­sä piireissä 😉

  Omat suo­si­tuk­se­ni olen esit­tä­nyt niin mon­ta ker­taa, etten viit­si enää tois­taa itseä­ni. Esit­tä­kää te nyt vuo­ros­tan­ne omat rat­kai­sun­ne ja vas­tat­kaa kysymyksiini.

 34. Lee­na Rotin huo­mau­tus tataa­ri­väes­tös­tä on hyvä. Jos mei­dän kse­no­fo­bis­teil­ta kysyttäisiin,mitä tapah­tui­si, jos Suo­meen tuli­si sotaa pakoon pari­tu­hat­ta isla­mi­nus­kois­ta rys­sää, he sai­si­vat var­maan sydä­rin. Tataa­ri­väes­tö meil­lä on kui­ten­kin elä­nyt yli sata vuot­ta kes­kuu­des­sam­me, yllä­pi­tä­nyt Fredri­kin­ka­dun “turk­ki­lai­sia” kaup­po­ja ja isla­mi­lais­ta seu­ra­kun­taa. Itsea­sias­sa Vih­reä liit­to on isla­mi­lai­sen seu­ra­kun­nan vuo­kra­lai­se­na (Pää­tös teh­tiin täy­sin kau­pal­li­sel­ta poh­jal­ta). Tataa­reil­lä on myös perin­tei­ses­ti ollut edus­ta­jan­sa Hel­sin­gin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa, ensin kokoo­muk­sen ja vii­mek­si vih­rei­den ryh­mäs­sä. En koe hei­dän miten­kään uhkaa­van turvallisuuttani.

 35. Minul­la on sel­lai­nen sana­mu­kai­ses­ti kon­ser­va­tii­vi­nen mie­li­pi­de, että mitään eri­tyis­tä nime­no­maan ei pidä teh­dä. Suo­mi on var­sin hyvä ja toi­mi­va maa juu­ri sel­lai­se­na kuin se on nyt. Emme tar­vit­se mitään yhteis­kun­tau­to­pioi­ta, joi­den mukai­sek­si Suo­mea pitäi­si muo­ka­ta. Emme tar­vit­se enem­pää maa­han­muut­ta­jia kuin hei­tä luon­nos­taan tulee työ­nan­ta­jien rek­ry­toi­des­sa tar­peen mukaan, opis­ke­le­maan tai men­ty­ään nai­mi­siin suo­ma­lai­sen kanssa.

  Mie­les­tä­ni Suo­men pitäi­si laka­ta myön­tä­mäs­tä tur­va­paik­ko­ja huma­ni­tää­ri­sis­tä syis­tä ja otta­mas­ta kiin­tiö­pa­ko­lai­sia. Pako­lai­sik­si otet­tai­siin tapaus­koh­tai­ses­ti sel­lai­set ihmi­set, jot­ka täyt­tä­vät Gene­ven sopi­muk­sen mää­ri­tel­män. Nykyis­ten pako­lais­ten ja tur­va­paik­ka­lais­ten (pai­ka­no­mis­ta­jien? pai­kal­lis­ten? blah) parem­mas­ta työl­lis­tä­mi­ses­tä minul­la ei ole eri­tyi­siä ehdo­tuk­sia. Mah­dol­li­suus teh­dä työ­tä jo pää­tös­tä odot­taes­sa on kan­na­tet­ta­va ajatus.

 36. Nimi­merk­ki Ida antoi ymmär­tää, että kuu­lui­sin nii­hin, jot­ka halua­vat jar­rut­taa maa­han­muut­toa. Se ei pidä paikkaansa.Minusta edes­sä on maa­han­muu­ton lisää­mi­nen ja tulee­kin olla, mut­ta juu­ri sik­si mei­dän oli­si luo­ta­va sil­le kun­non pelisäännöt.”

  En anta­nut. Viit­ta­sin Kana­dan mal­liin, jos­sa etnis­ten ala­kult­tuu­rien anne­taan muo­dos­tua ja jon­ka itse toit esiin ja jon­ka toi­nen kir­joit­ta­ja taas tote­si natio­na­lis­tien kan­nat­ta­mak­si mal­lik­si. Len­nos­sa kir­joit­taes­sa asiat voi­vat men­nä sekai­sin. Pahoittelen.

  Omas­ta mie­les­tä­ni edes­sä ei pakos­ta ole työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton lisää­mi­nen enkä edes näki­si, että tuli­si olla. Edes talous­kas­vu, joka nyt tun­tuu ole­van ainoa perus­te ei vaa­di sitä. 

  Samaa miel­tä olen sii­tä, että peli­sään­nöt oli­si joka tapauk­ses­sa luo­ta­va. Sii­hen liit­tyy tuo Kana­dan mal­li ja moni­kult­tuu­ri­suu­den poh­ti­mi­nen yleisemminkin.

 37. ”(Rosa Meri­läi­nen ja Iri­na Krohn siis takai­sin eduskuntaan!!!)”

  Jumal’avita – Luo­ja mei­tä tuol­ta varjelkoon !

  Nimim. ”Koi­jär­vel­tä saak­ka Vih­rei­tä äänes­tä­nyt, jon­ka on täy­sin mah­do­ton­ta äänes­tää tuol­lais­ta maa­il­man­lo­pun puo­luet­ta enää sen jäl­keen kun Osmo Soi­nin­vaa­ra jät­täy­tyi pois kuvioista”

 38. Tämä menee nyt vähän späm­mää­mi­sek­si, mis­tä pahoit­te­lu­ni. Sen kui­ten­kin sanon, että mus­tank­se­no­fo­bis­ta kan­sal­lis­mie­lis­tä sie­lua­ni läm­mit­tää jäl­jel­le­jää­vis­tä näke­my­se­rois­ta huo­li­mat­ta yksi asia suuresti.

  Näh­tä­väs­ti siel­lä vih­reis­sä, toi­vot­ta­vas­ti muu­al­la­kin, on sel­keä­sa­nai­ses­ti luo­vut­tu moni­kult­tuu­ri­suusa­jat­te­luun aikai­sem­min inhe­ren­tis­ti kuu­lu­nees­ta kult­tuu­ri­ses­ta ja moraa­li­ses­ta rela­ti­vis­mis­ta. Jo se, että emme tule ‘suvait­se­vai­suu­den’ nimis­sä kat­so­maan läpi sor­mien län­si­mais­ten ja demo­kraat­tis­ten arvo­jen rik­ko­mis­ta, on hyvä läh­tö­koh­ta maa­han­muut­ta­jien kans­sa toi­meen tule­mi­sel­le. Samal­la luo­vu­taan sii­tä jär­jet­tö­mäs­tä ideas­ta, että samas­sa juris­dik­tios­sa voi­tai­siin pela­ta useam­mil­la säännöillä.

 39. Hie­man ris­ti­rii­tai­sia näke­myk­siä Nie­me­läl­lä. Ensin sanot, että kai­kil­la on oikeus har­joit­taa uskon­to­aan, mut­ta samas­sa toi­vot, että län­si­maat ja ”maa­il­man­hal­li­tus” (jota ei toi­vot­ta­vas­ti kos­kaan syn­ny) suo­ra­nai­ses­ti puut­tui­si­vat mus­li­mien uskonharjoittamiseen.

  Lisäk­si et tun­nu huo­mioi­van ollen­kaan sitä mitä mus­li­mit itse halua­vat. Irs­had Man­jia lukuu­not­ta­mat­ta. Jos asia vaan on yksin­ker­tai­ses­ti niin että mus­li­mit (se suu­ri mas­sa) eivät halua muut­tua ja vesit­tää uskontoaan.

  Jo Euroo­pas­sa ole­vaa mus­li­mi­po­pu­laa­tio­ta ei voi tie­ten­kään palaut­taa sin­ne mis­tä ovat tul­leet kos­ka iso osa on syn­ty­nyt Euroo­pas­sa. Sen sijaan tule­vil­le (en tar­koi­ta pel­käs­tään mus­li­me­ja) voi pis­tää sto­pin erit­täin hel­pos­ti. Ei yksin­ker­tai­ses­ti vas­taa­no­te­ta sel­lai­sia ihmi­siä, jot­ka eivät kyke­ne elät­tä­mään itse­ään ja per­het­tään työl­lä. Ja lait­to­mas­ti maa­han­tul­leet yksi­se­lit­tei­ses­ti palau­te­taan kiin­ni jäätyään.

  Lisäk­si ei myös­kään vas­taa­no­te­ta (kiintiö)pakolaisia ja per­hee­nyh­dis­tä­mi­set lope­te­taan sekä haluk­kail­le pois­muut­ta­jil­le tar­jo­taan tun­tu­va paluumuuttoavustus.

  Kyl­lä se ”työ­voi­ma­pu­la” hävi­ää ilman sosi­aa­li­tuis­ta riip­pu­vai­sia kult­tuu­rin­ri­kas­ta­jia­kin kun vaan sosia­lis­tit tajuai­si­vat lopet­taa har­joit­ta­man­sa sääntelyn.

 40. Lot­ta Rotil­le vie­lä erik­seen kysymys: 

  Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt asi­aa glo­baa­lis­ta tai euroop­pa­lai­ses­ta tai edes yleis­hu­maa­nis­ta näkö­kul­mas­ta? Minus­ta nääs tei­dän kan­sal­lis­mie­lis­ten (ja vih­reäk­si tun­nus­tau­tu­van nimi­merk­ki azin) hai­kai­le­ma mus­li­mei­ta kos­ke­va (lähes)täyskielto maa­han­muu­ton osal­ta on romant­tis­ta uto­pis­mia sii­nä mis­sä Lin­ko­lan ja Palo­hei­mon eko­fa­sis­mi. Suo­mes­ta te ilmei­ses­ti haluat­te jon­kin­lai­sen mum­mon­ai­kai­sen onne­lan, jos­sa Mat­ti ja Mai­ja voi­vat rau­has­sa uunin­pan­kol­la pönöt­tää ja punot­taa ja kau­his­tel­la muun Euroo­pan nope­aa islamisoitumista.

  Pako­lais­ten aut­ta­mi­nen koh­dea­lueil­la ei toi­mi, ellei alueil­la esiin­ty­viä konflik­te­ja saa­da lop­pu­maan. Tämä taas edel­lyt­tää YK:n eli käy­tän­nös­sä Naton soti­laal­lis­ta väliin­tu­loa. Dar­fu­ris­sa on täl­lä het­kel­lä menos­sa huma­ni­tää­ri­nen kata­stro­fi ja mm. Pro­ject Ijti­had on ahke­ras­ti kam­pan­joi­nut sen ratkaisemiseksi.

  Jot­ta ymmär­täi­sit, mil­lais­ta elä­mä pako­lai­se­na ja pako­lais­lei­ril­lä on, mene pai­kan pääl­le Dar­fu­riin tai lue tääl­lä aiem­min mai­nos­ta­ma­ni Dave Egger­sin lois­ta­va kir­ja “What is the What”:

  http://www.valentinoachakdeng.org/

  Lue myös Ayaan Hir­si Alin tuo­re omae­lä­mä­ker­ta “Infi­del”. Se ker­too mm. sii­tä, miten soti­las­dik­taat­to­ri Siad Bar­re väki­sin yrit­ti luo­da Soma­lian “kan­san” eri hei­mois­ta. Se siis ker­too pää­asias­sa natio­na­lis­min aiheut­ta­mas­ta pako­lai­suu­des­ta ja valot­taa taus­tal­la ole­vaa ajat­te­lu­ta­paa. Todet­ta­koon vie­lä se, että myös Iran on ääri­na­tio­na­lis­ti­nen valtio.

  Olem­me suo­ma­lai­suu­den ohel­la pää­se­mät­tö­mäs­ti euroop­pa­lai­sia ja mei­tä yhdis­tää mui­hin mai­hin vank­ka ylei­seu­roop­pai­nen arvo­poh­ja ja EU. Esi­tä­hän Lot­ta meil­le nyt rea­lis­ti­sia rat­kai­su­ja Rans­kan, Ruot­sin, Iso-Bri­tan­nian, Bel­gian ja Hol­lan­nin tilanteeseen. 

  Pitää­kö kyseis­ten mai­den ei-mus­li­mien siis

  a) Kar­kot­taa kaik­ki mus­li­mit, myös syn­ty­pe­räi­set maan kansalaiset,

  b) Kiel­tää mus­li­me­ja har­joit­ta­mas­ta uskontoaan,

  c) Sul­kea mus­li­mit johon­kin aidat­tuun tai muul­la tavoin eris­tet­tyyn paikkaan,

  d) Estää jol­la­kin kei­nol­la mus­li­mien las­ten saaminen?

  Vai onko sinul­la tar­jo­ta vaih­toeh­to e)?

 41. ode: ”Pako­lais­ten työl­lis­ty­mi­nen on suju­nut kan­ger­rel­len, mut­ta tilan­ne on koko ajan para­ne­mas­sa. He ovat tyleen­sä työl­lis­ty­neet omaa ammat­ti­tai­to­aan ja omia kyky­jään hei­kom­piin teh­tä­viin, mut­ta ovat sil­ti työs­sään useim­mat var­sin moti­voi­tu­nei­ta. Tiedän,että taas suu­tu­tan monet, mut­ta useim­mat maa­han­muut­ta­jat ovat parem­paa työ­voi­maa kuin ne suo­ma­lai­set, joi­ta työ­nan­ta­ja sai­si kor­tis­tos­ta. Kun tämä on työ­nan­ta­jil­le val­jen­nut, esteet maa­han­muut­ta­jien palk­kaa­mi­sel­ta ovat kadonneet. ”

  Turun työ­voi­ma­toi­mis­to teet­ti juu­ri EU-rahal­la tut­ki­muk­sen, jos­sa tut­kit­tiin EU:n ulko­puo­lel­ta tul­lei­den lää­kä­rien työl­lis­ty­mis­tä. Tut­ki­muk­sen tulos oli erit­täin sel­keä. Afri­kas­ta ja Lähi-idäs­tä tul­leet oli­vat jopa niin ammt­ti­tai­dot­to­mia, että hei­dät oli­si pitä­nyt kou­lut­taa koko­naan uudel­leen. Lisäk­si hei­dän kulttuuristaan/uskonnostaan joh­tuen heil­lä oli vai­keuk­sia hoi­taa vää­rään sukupuoleen/uskontoon kuuluvia.

  ode: Pako­lais­ten työl­lis­ty­mis­tä voi­si aut­taa, jos heil­lä oli oikeus ottaa vas­taan edes tila­päis­tä työ­tä pää­tös­tä odot­taes­saan. Parin vuo­den odot­te­lu las­kee kenen tahan­sa työkelpoisuutta.

  En ymmär­rä mitä tar­kal­leen tar­koi­tat, mut­ta työ­mi­nis­te­riön tie­do­te antaa seu­raa­van ohjeen (2006) ja samal­la taval­la hom­ma toi­mii edel­leen: ”B‑luvan saa­neen on haet­ta­va työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa voi­dak­seen teh­dä työ­tä ensim­mäi­se­nä vuon­na, jona hän oles­ke­lee maas­sa. kun oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­ses­tä on kulu­nut vuo­si, ei työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa tar­vit­se hakea. Jos asia­kas valit­taa luvas­ta, hän saa teh­dä töi­tä ilman työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa vali­tus­pro­ses­sin päät­ty­mi­seen saak­ka. Mikä­li vali­tus­pro­ses­sin jäl­keen lupa pysyy sama­na ja ensim­mäi­sen oles­ke­lu­lu­van myön­tä­mi­ses­tä on kulu­nut alle vuo­si, asiak­kaan on haet­ta­va työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa jäl­jel­lä ole­vak­si ajak­si ennen em. vuo­den mää­rä­ajan päättymistä.”

 42. Hyvä, ymmär­sin vää­rin. Mut­ta en kyl­lä ole muo­dos­ta­nut myös­kään kan­taa tuo­hon Kana­dan mal­liin, vaan halusin vain huo­maut­taa, että asian voi näh­dä toi­sin kuin Suo­mes­sa näh­dään. Tuo Chi­na­town ‑mal­li edel­lyt­tää koh­ta­lai­sen vapaa­ta maa­han­muut­toa, jot­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan tar­vit­se­vien työn­te­ki­jöi­den lisäk­si maa­han pää­si­si­vät tuon yhtei­sön itsen­sä tarvitsemat.

 43. Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton perus­pe­ri­aa­te on,että asian­omai­sel­la on maa­han tul­les­saan työ­paik­ka. Ei sitä kaut­ta tule sosi­aa­li­avul­la elätettäviä.”

  Monet Sak­san, Rans­kan ja Bri­tan­nian nykyis­ten ongel­ma­nuor­ten van­hem­mis­ta tuli­vat maa­han työ­pe­räi­si­nä siir­to­lai­si­na. Tur­kis­ta, Poh­jois-Afri­kas­ta, Pakis­ta­nis­ta, Intias­ta. Oma näkö­kul­ma­ni tähän kysy­myk­seen on suku­pol­via ylit­tä­vä. En halua myös­kään työ­pe­räi­siä siirtolaisia

  a) Isla­mi­lai­sis­ta maista
  b) Afrikasta

  Tämä ei joh­du “kse­no­fo­bias­ta” tai rasis­mis­ta tai äärioi­keis­to­lai­suu­des­ta, vaan sivis­tyk­sen edel­ly­tys­ten, tur­val­li­sen yhteis­kun­nan edel­ly­tys­ten turvaamisesta.

  Minul­la ei ole lii­em­min sivis­ty­neis­tä kult­tuu­reis­ta tule­vaa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tai pako­lai­suut­ta vas­taan vaik­ka­kaan en näe sitä tähdellisenä. 

  Jus­si K. olet oikeas­sa, että demo­gra­fia-ongel­ma on jo ole­mas­sa, mut­ta sitä ei aina­kaan aute­ta tuo­mal­la Euroop­paan yhä lisää pako­lai­sia ja siir­to­lai­sia ongel­ma­kult­tuu­rien pii­ris­tä. 1+2=3 ja 1+4=5. Ymmär­rät var­maan. Logiik­ka, että kos­ka hei­tä jo on tääl­lä, niin antaa tul­la lisää, ei ole argu­men­ta­tii­vi­ses­ti perusteltavissa.
  Toi­sek­seen itse käyt­täi­sin “kotout­ta­mi­sen” sijaan ter­me­jä “kotou­tua” ja “edel­lyt­tää”, mut­ta se on oma keskustelunsa.

  Irs­had Man­jin ja Pro­ject Ijti­ha­din reak­tioi­ta ja kom­ment­te­ja muslimifundamentalismiin.”

  Olen tutus­tu­nut, olen luke­nut. Viit­taan sosi­aa­li-insi­nöö­riy­teen, kos­ka näy­tät usko­van raken­tei­den ja ohjai­lun voi­maan ihmi­sen iden­ti­tee­tin muok­kaa­mi­ses­sa halut­tuun suun­taan. Minus­ta sel­lai­nen on naii­va, eikä ole todel­li­suu­des­ta toden­net­ta­vis­sa. Var­sin­kin kun puhum­me vah­vas­ta uskosta.
  Myös kun­nian käsi­te, joka meil­le län­si­maa­lai­sil­le on jo osin vie­raan­tu­nut, usein unoh­tuu täs­sä kes­kus­te­lus­sa. Kun­nia on ehkä tär­kein yksit­täi­nen arvo isla­mi­lai­ses­sa maa­il­mas­sa. Yksi­lön, per­heen, suvun kun­nia. esim. Isla­mis­ta pois kään­ty­vä häpäi­see koko suvun, ei vain itse­ään. Ymmär­räm­me­kö edes täy­sin näi­den sosi­aa­lis­ten hie­rar­kioi­den toi­min­ta­me­ka­nis­me­ja, kun puhum­me ylhääl­tä alas kat­soen nii­den “muut­ta­mi­ses­ta”? Puhum­me toi­sis­ta ihmisistä. 

  Omat suo­si­tuk­se­ni olen esit­tä­nyt niin mon­ta ker­taa, etten viit­si enää tois­taa itseä­ni. Esit­tä­kää te nyt vuo­ros­tan­ne omat rat­kai­sun­ne ja vas­tat­kaa kysymyksiini.”

  Minus­ta sinun suo­si­tuk­se­si ovat yti­mek­kääs­ti sisen­net­ty­nä: “hyp­pää, ja toi­vo paras­ta…”. En näe mitään takei­ta, kon­kreet­tis­ta näyt­töä uskoa nii­den tosia­sial­li­seen toi­mi­vuu­teen. Olet esi­mer­kik­si tykäs­ty­nyt tähän yhteen Ijti­had pro­jek­tiin. Se on vain yksi mar­gi­naa­li­nen pro­jek­ti suu­rem­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa. En rupea sen poh­jal­ta teke­mään suu­ria koko­nai­suuk­sia kos­ke­via joh­to­pää­tök­siä. Var­sin­kin kun vas­ta­pai­no­na on esim. polii­si­tut­ki­muk­sia, joi­den mukaan Deo­ban­dit, ult­ra-kon­ser­va­tii­vi­nen, Tali­ban-hen­ki­nen lii­ke kont­rol­loi yli 600:aa Bri­tan­nian 1350:stä moskeijasta.

  Tai mie­li­pi­de­tut­ki­muk­set, jois­ta olet hyvin tie­toi­nen, nuo­rem­pien suku­pol­vien radi­ka­li­soi­tu­mi­ses­ta Bri­tan­nias­sa. Tai surul­li­sen kuu­lui­sat lähiöt.

  Minul­la ei ole esit­tää rat­kai­su­ja, enkä sel­lai­siin usko. Pyrin hah­mot­ta­maan toden­nä­köi­syyk­siä, ratio­naa­li­ses­ti ja itse­kriit­ti­ses­ti. Minul­la ei sinän­sä ole yhtään mitään mus­li­me­ja vas­taan itses­sään, ihmisinä.

  Me voim­me vie­lä Suo­men koh­dal­la pysäyt­tää asteit­tai­sen isla­mi­soi­tu­mi­sen kehi­tyk­sen. Mei­dän EI tar­vit­se vali­ta Ruot­sin, Tans­kan, Nor­jan, Hol­lan­nin, Bel­gian, Sveit­sin, Rans­kan, Bri­tan­nian (…) tie­tä. Tie­tä johon ei löy­dy ensim­mäis­tä­kään poik­keus­ta, oli­vat mus­li­mit tul­leet alun­pe­rin sit­ten pako­lai­si­na, työ­pe­räi­si­nä siir­to­lai­si­na tai pape­rit­to­mi­na siir­to­lai­si­na pimeil­le työmarkkinoille.

  Minul­le Suo­mi on hyvä maa, kos­ka Suo­mi on suh­teel­li­sen tur­val­li­nen sivis­tys­maa. Kan­na­tan maa­il­man huo­no-osais­ten aut­ta­mis­ta, kan­na­tan tasa-arvois­ta maa­il­maa, mut­ta me emme ede­sau­ta näi­den ongel­mien vähe­ne­mis­tä hei­ken­tä­mäl­lä euroop­pa­lais­ten yhteis­kun­tien kohee­sio­ta ja tur­val­li­suut­ta. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä koko yhteis­kun­nan etnis­tä, uskon­nol­lis­ta ja maa­il­man­kat­so­muk­sel­lis­ta fabriikkia.

  Muis­ta, että maa­il­maan väki­lu­ku kas­vaa yli 70 mil­joo­nal­la joka vuo­si. Jos me otam­me tähän kes­kus­te­luun mukaan huma­ni­taa­ri­set perus­teet, niin sil­loin joh­don­mu­kais­ta oli­si aut­taa mah­dol­li­sim­man mon­taa, mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, mah­dol­li­sim­man pysy­vin tulok­sin. Tämä tar­koit­tai­si ihmis­ten aut­ta­mis­ta hei­dän omis­sa yhteis­kun­nis­saan ja nii­den lähel­lä. Yhden pako­lai­sen kus­tan­nuk­sil­la voi­daan aut­taa kym­me­niä hädän kes­kel­le jääneitä.

  Vie­lä: Oden teke­mä jako työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton ja pako­lais­ten välil­lä on hie­man kei­no­te­koi­nen. Useat poliit­ti­set tahot ovat argu­men­toi­neet ei-työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton puo­les­ta vas­taa­vin argu­men­tein kuin työ­pe­räi­sen puo­les­ta, nime­no­maan huol­to­suh­teel­la, mata­la­palk­ka-alo­jen työvoimavajeella.
  Toi­saal­ta, eivät­hän esim. puo­la­lai­set tai ukrai­na­lai­set urakoitsijat/marjanpoimijat ole sii­nä mie­les­sä maa­han­muut­ta­jia, että he jäi­si­vät tän­ne pysy­väs­ti asumaan.

  Minus­ta asi­aa tulee­kin käsi­tel­lä koko­nai­suu­te­na yhteis­kun­nan demo­graa­fi­sen muu­tok­sen otsak­keen alla, ja mie­luus­ti hie­man pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä kuin mitä kvar­taa­li­ta­lous tai edes suu­ret ikä­luo­kat edellyttävät.

 44. Sami Holmsr­tö­mil­le vie­lä nop­sa kom­ment­ti: en siis ole todel­la­kaan estä­mäs­sä mus­li­mien tai kenen­kään muun­kaan uskon­non­har­joi­tus­ta vaan edis­tä­mäs­sä isla­min seku­la­ri­saa­tio­ta. Maal­lis­tu­mi­nen tapah­tui kris­ti­nus­kon koh­dal­la, se voi tapah­tua myös isla­min koh­dal­la. Kii­ret­tä tosin pitää. Alus­sa tar­vit­sem­me räväk­kää vapaa-ajat­te­lua ja ääne­käs­tä uskon­to­kri­tiik­kiä. Tar­vit­sem­me ts. Ayaan Hir­si Alia ja kump­pa­nei­ta ja tie­tys­ti myös mei­tä suo­ma­lai­sia uskontokriitikkoja.

  Esi­tin jo omat ehdo­tuk­se­ni uskon­non ja val­tion irrot­ta­mi­sek­si toi­sis­taan sekä kou­luo­pe­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä aidos­ti kriit­ti­seen, tie­teel­lis-ratio­naa­li­seen suun­taan, mit­kä SAint nopeas­ti kään­si olkiu­kok­si sitee­raa­mal­la minua irti asiayh­tey­des­tä. Reto­ris­ta kik­kai­lua, jon­ka jokai­nen välit­tö­mäs­ti havait­see. Sinän­sä vit­si­nä ihan hauska.

  Uskon­nol­li­nen irra­tio­na­lis­mi on täs­sä ydin­on­gel­ma, ei mikään muu. Sii­hen mei­dän siis pitää puut­tua, glo­baa­lis­ti, juu­ri kuten Irs­had Man­ji, Ayaan Hir­si Ali, Sam Har­ris, Ric­hard Daw­kins, Daniel C. Den­nett ja Chris­top­her Hitc­hens ovat ehdot­ta­neet. Kaik­ki ovat myös esit­tä­neet kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä, toi­sin kuin kansallismieliset.

 45. Saint: “Kuvit­te­len niin, että nouse­van äärioi­keis­to­lai­suu­den uhkan syn­nyt­tää pel­ko maam­me raa­jo­jen sisäl­le mah­dol­li­ses­ti pesiy­ty­vis­tä mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­teis­ta. Ja uhka saa­daan tor­ju­tuk­si, jos pesiy­ty­mi­nen saa­daan estetyksi.”

  Mut­ta mikä syn­nyt­tää mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­min uhan? Sehän se ensi­si­jai­nen huo­le­nai­heem­me on, eikö? Jos sen uhan muo­dos­tam­me me, uhka rat­ke­aa pois­ta­mal­la syy — eli meidät. 

  Tai sit­ten voi miet­tiä mui­ta rat­kai­su­kei­noa. Tai mui­ta syitä. 

  JKN: “Samoin val­tiot ja val­tio­lii­tot pitäi­si saa­da talou­del­li­seen yhteis­työ­hön ja YK:n pitäi­si puut­tua huo­mat­ta­vas­ti anka­ram­min isla­mi­lais­ten mai­den ihmisoikeusrikkomuksiin.”

  Toi­saal­ta hyvä. Toi­saal­ta… mus­li­meil­la on edel­leen kolo­nia­lis­min trau­ma. En tar­koi­ta sil­lä sitä, että hei­dän maan­sa oli­si­vat pysy­väs­ti ram­pau­tu­neet kolo­nia­lis­min vuok­si — se on moni­mut­kai­nen seik­ka eikä edes olen­nai­nen täl­tä kan­nal­ta. Tar­koi­tan, että he eivät ole unoh­ta­neet että oli aika, jona he eivät itse saa­neet hal­li­ta itse­ään. Eikä sii­tä ajas­ta niin kau­an ole. Tämän vuok­si, niin ikä­vää kuin se onkin, lähes kaik­ki län­si­mai­den puo­lel­ta tule­vat ehdo­tuk­set tor­ju­taan uute­na kolo­nia­li­soin­nin yri­tyk­se­nä, oli nii­den sisäl­tö mikä hyvän­sä. Ja vaik­ka tämä sai­si län­si­mai­set näke­mään punais­ta, se ei auta, sil­lä pakol­la vie­dyt “vapau­det” eivät ole toi­mi­neet mis­sään. Ihmi­set eivät halua itsel­leen vie­ras­ta hal­lit­si­jaa, näin sym­bo­li­ses­ti, vaik­ka se hal­lit­si­si hei­tä kuin­ka hyvin. 

  Me voim­me siis pakot­taa mus­li­mi­maat nie­le­mään lääk­keem­me, mut­ta se, onko sii­tä mitään iloa kenel­le­kään, on ihan eri asia. 

  Mus­li­meil­la on itse asias­sa oma ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­sen­sa­kin. Se ei ole täy­sin saman­lai­nen kuin YK:n, mut­ta se oli­si erit­täin huo­mat­ta­va paran­nus min­kä hyvän­sä mus­li­mi­maan tilan­tee­seen. Itse ehkä tuki­sin hei­dän oman julis­tuk­sen­sa käyt­töön ottoa ja ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­tien­sa toi­min­taa mie­luum­min kuin yrit­täi­sin väki­sin tun­kea YK:n ihmis­ju­lis­tus­ta sin­ne, mis­sä sitä ei ker­ta kaik­ki­aan halu­ta — ei sik­si, että heil­lä oli­si vält­tä­mät­tä jotain ihmi­soi­keuk­sia vas­taan vaan sik­si, että heil­lä on pal­jo­kin länt­tä ja YK:a vastaan.

  Tataa­rit ovat hyvä esi­merk­ki sopeu­tu­nees­ta poru­kas­ta. Heil­lä tosin oli se “etu” taka­naan sopeu­tu­mi­sen kan­nal­ta, että he tuli­vat tän­ne aika­na, jona oli pak­ko sopeu­tua; ei ollut mitään sosi­aa­li­tu­kia, ei pako­lass­ta­tus­ta, ei kult­tuu­ri­kes­kuk­sia. Oli teh­tä­vä työ­tä, olta­va osa yhteis­kun­taa tai nään­nyt­tä­vä näl­kään — tai ryh­dyt­tä­vä varas­te­le­vik­si irto­lai­sik­si, jois­ta ei juu­ri kukaan tyk­kää. Tataa­rit valit­si­vat ensim­mäi­set vaihtoehdon. 

  Kuvaa­vaa on sekin, että nyky­ään tataa­rien seu­ra­kun­ta on tyys­tin sul­jet­tu muil­ta muslimeilta.

 46. Sitee­rai­sit­ko sit­ten “kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä”, jot­ka ovat aut­ta­neet mus­li­mien maal­lis­tu­mis­ta ja integroi­tu­mis­ta Euroo­pan maa­pe­räl­lä laa­jas­sa mittakaavassa.

  Ei hie­no­ja suun­ni­tel­mia, toi­men­pi­deoh­jel­mia, ver­tauk­sia kris­ti­nus­kon his­to­ri­aan (jne.) vaan esi­mer­kin kon­kreet­ti­ses­ta kehi­tyk­ses­tä suur­ten mit­ta­kaa­vo­jen tasol­la. Yksit­täi­set tapauk­set eivät itses­sään kel­paa arvioi­taes­sa toden­nä­köi­syyk­siä suur­ten koko­nai­suuk­sien tasol­la. Yksit­täis­ta­pauk­sia löy­tyy aina.

  Kuten vaik­ka­pa suu­res­ti arvos­ta­ma­ni ira­ni­lai­nen tai­tei­li­ja, kir­jai­li­ja ja nyt elo­ku­vaoh­jaa­ja, nykyi­sin Euroo­pas­sa asu­va, Mar­ja­ne Satrapi.

  Mut­ta voit­ko antaa läh­de­viit­teet edes yhdel­le yli tuhat mie­le­no­soit­ta­jaa kerän­neel­le “ei mei­dän nimis­säm­me” mie­le­no­soi­tuk­sel­le? Tapah­tui­ko sel­lais­ta edes 7/7 jäl­keen Britanniassa?

 47. Tuo Chi­na­town ‑mal­li edel­lyt­tää koh­ta­lai­sen vapaa­ta maa­han­muut­toa, jot­ta suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan tar­vit­se­vien työn­te­ki­jöi­den lisäk­si maa­han pää­si­si­vät tuon yhtei­sön itsen­sä tarvitsemat.”

  Jep. Nime­no­maan tätä yri­tin ajaa takaa. 

  Minus­ta tuo­hon kitey­tyy suu­rin osa val­tion ohjaa­man maa­han­muu­ton moraa­li­sis­ta ongel­mis­ta. Onko meil­lä yleen­sä oikeut­ta vaa­tia, että ihmi­set hyl­käi­si­vät kult­tuu­rin­sa, voim­me­ko vaa­tia, että he muut­tu­vat jne…

  Jos toi­mim­me moraa­li­ses­ti oikein niin se voi hyvin­kin joh­taa etni­ses­ti haja­nai­seen val­tioon, jos­sa eri etu­ryh­mät ‑joi­den sisäi­set siteet ovat vah­vem­pia kuin SAK:n — kiis­te­le­vät veri­ses­ti­kin kes­ke­nään. Myön­nän, että tuo on täs­sä vai­hees­sa etäi­nen kau­hu­ku­va, mut­ta asias­ta todel­la­kin kan­nat­tai­si kes­kus­tel­la täs­sä vaiheessa.

  Työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton suh­teen oma näke­myk­se­ni on, että keik­ka­työs­tä kova palk­ka, mut­ta myön­nän, että se on tosi­aan vähän jyrk­kä ja yksinkertainen.

 48. Ja azil­le vie­lä kom­ment­ti: et siis usko kas­va­tuk­sen voi­maan etkä kan­na­ta lan­see­raa­maa­ni tehos­tet­tua krit­tii­sen ajat­te­lun ope­tus­ta kou­lui­hin? Ohi­tat ehdo­tuk­se­ni koko­naan, et edes mai­nit­se sitä. Se ei suin­kaan ole “hyp­pää ja toi­vo paras­ta” ‑ajat­te­lua vaan esi­tin jopa Science-leh­des­tä ole­vaa tie­teel­lis­tä tut­ki­mus­tie­toa ehdo­tuk­se­ni tueksi. 

  Mikä­li et usko kas­va­tuk­sen voi­maan, olet sisäi­ses­ti ris­ti­rii­tai­nen, kos­ka uskon­nol­li­set usko­muk­set kui­ten­kin de fac­to suu­rim­mak­si osak­si periy­ty­vät sel­lai­se­naan van­hem­mil­ta indokt­ri­naa­tion myö­tä lapsille.

  Sinul­la ei yli­pää­tään ole mitään raken­ta­via ehdo­tuk­sia tai posi­tii­vi­sia näke­myk­siä mus­li­meis­ta, vaik­ka väi­tät, että olet tutus­tu­nut Pro­ject Ijti­ha­diin ja Irs­had Man­jin kir­joi­tuk­siin. Hehän eivät ole ainoi­ta maal­lis­tu­nei­ta mus­li­mei­ta. Sen sijaan nari­set ja maa­laat apo­ka­lyp­ti­sia uhkakuvia. 

  Sam Har­ris tot­ta kai myös­kin maa­lai­lee kir­jois­saan perus­tel­tu­ja uhka­ku­via, mut­ta esit­tää kyy­ti­po­jak­si var­tee­no­tet­ta­via rat­kai­sueh­do­tuk­sia. Tämä erot­taa todel­li­sen ajat­te­li­jan ja ana­lyy­ti­kon kyy­ni­ses­tä blogikirjoittelijasta.

  Näin ollen, yhdis­tet­ty­nä oikean­lai­seen, kriit­tis-ratio­naa­lis-tie­teel­lis­tä ajat­te­lua pai­not­ta­vaan kas­va­tuk­seen, “1+2=3 ja 1+4=5” ‑logiik­ka­si ei päde. Jokai­nen län­si­mais­sa mus­li­mi­per­hee­seen syn­ty­vä lap­si on poten­ti­aa­li­nen tie­teel­li­nen ratio­na­lis­ti ja seku­laa­ri huma­nis­ti, tai mal­til­li­nen ja intel­li­gent­ti mus­li­mi tyy­liin Irs­had Man­ji ja Raquel Evi­ta, kun­han pää­sem­me eroon poliit­ti­ses­ta kor­rek­tiu­des­ta ja kulttuurirelativismista. 

  Ja kun tämä ajat­te­lu saa­daan ulo­tet­tua mus­li­mi­mai­hin, aluk­si suku­lais­ten, tut­ta­vien ja ystä­vien väli­tyk­sel­lä, tapah­tuu siel­lä­kin maal­lis­tu­mis­ta. Sel­lais­ta on tapah­tu­nut mon­ta ker­taa aikai­sem­min­kin. Ja tapah­tuu täl­lä­kin hetkellä.

  Pro­ses­si on hidas, mut­ta kuten todet­tua, mitään muu­ta rea­lis­tis­ta rat­kai­sua en glo­baa­lis­sa mie­les­sä näe. Tämä­hän on juu­ri sitä, mitä itse­kin perään­kuu­lu­tat, eli lop­pu­pe­leis­sä ihmis­ten aut­ta­mis­ta kaik­kial­la. Jär­jen valoa, jär­jen valoa…

 49. Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt asi­aa glo­baa­lis­ta tai euroop­pa­lai­ses­ta tai edes yleis­hu­maa­nis­ta näkökulmasta?”

  Olen. Raja­sin sen kes­kus­te­lus­ta pois. Pidän kyl­lä­kin Suo­mea prio­ri­teet­ti­na, muu on aka­tee­mis­ta pohdintaa. 

  Tämä taas edel­lyt­tää YK:n eli käy­tän­nös­sä Naton soti­laal­lis­ta väliintuloa.”

  Mihin Suo­mi osal­lis­tuu­kin var­sin paljon.

  Epäi­le­mät­tä sinä tie­dät pal­jon enem­män pako­lai­se­na ole­mi­sen kur­juu­des­ta kuin minä, mut­ta se ei muu­ta mik­si­kään sitä tosia­si­aa, että pako­lai­sia on pal­jon, pal­jon enem­män kuin voim­me kos­kaan ottaa tän­ne asu­maan. Mik­si emme siis aut­tai­si hei­tä siel­lä, mis­sä he ovat, jol­loin pal­jon useam­pi ihmi­nen hyötyisi?

  Esi­tä­hän Lot­ta meil­le nyt rea­lis­ti­sia rat­kai­su­ja Rans­kan, Ruot­sin, Iso-Bri­tan­nian, Bel­gian ja Hol­lan­nin tilanteeseen.”

  Mik­si minun pitäi­si? Minun prio­ri­teet­ti­ni on se, että Suo­men ei käy niin kuin nii­den. Minul­la ei ole mitään hyvää patent­ti­rat­kai­sua, eikä kyl­lä ole sinul­la­kaan, kuten az kir­joit­ti. Olet esi­tel­lyt opti­mis­ti­sia ideoi­ta, jot­ka toi­vot­ta­vas­ti voi­vat lie­vit­tää näi­den mai­den ongel­mia. Ne muut­ta­vat, jos muut­ta­vat, todel­li­suut­ta mil­lään mer­kit­tä­väll­lä taval­la sii­nä vai­hees­sa, kun nuo­rin­kin tätä blo­gia täl­lä het­kel­lä luke­vis­ta on jo aikaa kuol­lut. Kun näen ensim­mäi­sen *empii­ri­sen* havain­non jos­tain oikeas­sa elä­mäs­sä toi­mi­nees­ta tavas­ta integroi­da huo­mat­ta­va mus­li­mi­vä­hem­mis­tö, saa­tan har­ki­ta uudel­leen käsi­tyk­siä­ni maahanmuutosta.

 50. Jus­si K., sinä uskot kou­lu­jen voi­van nol­la­ta kodeis­sa, mos­kei­jois­sa, kave­ri­pii­reis­sä tapah­tu­van akkul­tu­raa­tion? Tie­teel­lis-ratio­naa­li­sel­la kas­va­tuk­sel­la mitä se sit­ten onkin? Ystä­väl­li­ses­ti suo­si­tan ihmi­sen tie­toi­suu­den tut­ki­muk­seen tutus­tu­mis­ta. Kokei­le esim. Chris­tof Koch the Quest for Consciousness.

  Sinä hyp­päät, ja toi­vot paras­ta tämän ‘suu­ren suun­ni­tel­man’ kans­sa. Minä en alkuun­kaan usko sen toteu­tu­mi­seen oman ymmär­ryk­se­ni, luke­mi­se­ni ja koke­muk­sie­ni valos­sa. Kysy­mys ei edes ole mie­les­tä­ni niin­kään tie­teel­lis-ratio­naa­li­nen, vaan iden­ti­tee­til­li­nen, tunnekehyksellinen.

  Enkä ole näh­nyt sinun tar­joa­van argu­ment­te­ja, jot­ka sai­si­vat edes har­kit­se­maan tämän käsi­tyk­sen muut­ta­mis­ta. Olen avoin­na täl­le mah­dol­li­suu­del­le, kun­han sil­le on näyt­tää kon­kreet­tis­ta tukea suur­ten mit­ta­kaa­vo­jen tasolla.

  Suu­ret suun­ni­tel­mat ja usko nii­den toteu­tu­mi­seen eivät vakuu­ta. Nii­tä on maa­il­man his­to­rian romu­kop­pa täynnä.

  Tämän het­ki­nen näyt­tö on sel­keäs­ti usko­ma­si tavoit­teen vas­tai­nen, uudet suku­pol­vet ovat olleet edel­tä­nei­tä radi­kaa­lim­pe­ja. Itsea­sias­sa monet van­hem­mis­ta tuli­vat Euroop­paan seku­laa­rei­na, ja isla­mis­ta on tul­lut monel­le nuo­rel­le pro­tes­ti-iden­ti­teet­ti Euroo­pan maaperällä.

  Näin kävi äärim­mäi­ses­sä mie­les­sä Ham­pu­rin solun kave­reil­le, 9/11 ter­ro­ris­teil­le. He oli­vat useat saa­neet seku­laa­rin kas­va­tuk­sen, he oli­vat useat fik­su­ja yli­opis­to-opis­ke­li­joi­ta, mut­ta he tun­si­vat itsen­sä kodit­to­mak­si Euroo­pas­sa. Tämä kysy­mys on monin­ker­tai­ses­ti moni­mut­kai­sem­pi kuin mil­lai­sek­si sen perin­tei­ses­sä skep­tik­ko-hen­ges­sä yri­tät yksinkertaistaa.

 51. Kii­tos Lot­ta vas­tauk­ses­ta­si, se oli aika pit­käl­ti sel­lai­nen kuin odo­tin! Eli pää­tä vaan syväl­le hiek­kaan sii­nä mis­sä poliit­ti­ses­ti kor­rek­til­la medial­la, yli­opis­to­väel­lä ja eräil­lä polii­ti­koil­la. Suo­mes­ta rau­hai­sa lin­tu­ko­to, puh­toi­nen saa­re­ke tuhou­tu­van Euroo­pan koillisnurkalle.

  Kuten olen jo aiem­min pan­nut mer­kil­le, kan­sal­lis­mie­lis­ten kes­kuu­des­sa ongel­mil­le ei edes pyri­tä hake­maan rea­lis­tis­ta rat­kai­sua — sen sijaan blo­geil­la ja foo­ru­meil­la vaah­do­taan ja liet­so­taan uhkakuvia.

  Nyt tei­dän kan­sal­lis­mie­lis­ten täy­tyy vain saa­da tuo umpi­pes­si­mis­ti­nen agen­dan­ne läpi, puo­lu­een­ne (per­sut tai sit­ten joku uljas uusi popu­lis­ti­rin­ta­ma) hal­li­tuk­seen, muut puo­lu­eet neu­vot­te­lu­pöy­tään ja agen­da hallitusohjelmaan. 

  Toi­vo­tan onnea ja menes­tys­tä! Ai niin, unoh­tui, voit­te­han aina yrit­tää myös van­han­ai­kais­ta val­lan­ku­mous­ta. Eipä tei­kä­läi­siä sil­ti juu­ri bar­ri­ka­deil­la ole näky­nyt — koto­na koneen ääres­sä kun on pal­jon lokoi­sam­paa osoit­taa miel­tä ja olla oikeassa!

 52. Suo­mes­ta rau­hai­sa lin­tu­ko­to, puh­toi­nen saa­re­ke tuhou­tu­van Euroo­pan koillisnurkalle.”

  Mikä sii­nä on niin kovin hal­vek­sit­ta­vaa, että pitää koti­maas­taan sel­lai­se­na kuin se on, ja halu­aa sen säi­ly­vän tur­val­li­se­na ja rau­hal­li­se­na paikkana?

  ei edes pyri­tä hake­maan rea­lis­tis­ta ratkaisua”

  Rat­kai­sua *mihin*? Meil­lä ei Suo­mes­sa ole (pahaa) ongel­maa, vie­lä. Uhka­ku­via vaah­do­taan sen takia, ettei nii­tä ehdoin tah­doin han­kit­tai­si­kaan. Mik­si ihmees­sä me haluai­sim­me teh­dä val­lan­ku­mouk­sen? En voi tie­tys­ti kaik­kien puo­les­ta, mut­ta kes­ki­mää­rin me olem­me tyy­ty­väi­siä maa­han sel­lai­se­na kuin se on ja vas­tus­tam­me nii­den pyr­ki­myk­siä, jot­ka halua­vat muut­taa sitä radikaalisti.

 53. Asia on az siis hyvin sel­vä: olet pata­pes­si­mis­ti, minä taa­sen jon­kun sor­tin skep­ti­nen opti­mis­ti. Olem­me siis sinun mie­les­tä­si tuo­mit­tu­ja, ikään kuin pre­des­ti­noi­tu­ja, lopu­nai­ko­jen tais­te­luun isla­min kans­sa, joten kriit­ti­syys, kou­lu­tus ja kas­va­tus tie­teel­lis-ratio­naa­li­sen ajat­te­lun vii­toit­ta­mal­la tiel­lä ja valis­tus yli­pää­tään on tur­haa. Näin se post­mo­der­nis­mi, ts. valis­tua­jat­te­lun ja tie­de­kas­va­tuk­sen pidäk­kee­tön hal­vek­sun­ta ja ylen­kat­se, saa ihmi­ses­tä vallan. 

  Vie­lä ei kui­ten­kaan perään­kuu­lut­ta­maa­ni tehos­tet­tua tie­teel­lis-ratio­naa­lis-kriit­tis­tä ajat­te­lua ole edes mis­sään kokeil­tu, kun sinä sen jo suo­ral­ta kädel­tä torp­paat. Sehän oli vas­ta ehdo­tus, en väit­tä­nyt, että mis­sään sel­lais­ta vie­lä tois­tai­sek­si oltai­siin käy­tän­nös­sä kokeil­tu vas­ta­lääk­kee­nä koto­na har­joi­tet­ta­val­le uskon­nol­li­sel­le indoktrinaatiolle. 

  Sinun mie­les­tä­si ei ilmei­ses­ti kan­na­ta kokeil­la­kaan, joten Lin­ko­lan tavoin jou­dut totea­maan: “Se on menoa nyt.” Tämä maa­il­man­lop­pu tuli siis Lin­ko­lal­ta jo 1980-luvul­la. Mihin sinä ennus­tat maa­il­man­lo­pun ajoit­tu­van? Siis län­si­mai­sen sivis­tyk­sen tuhon isla­min hir­mu­hal­lin­non alla? 2015, 2030 vai ken­ties vas­ta 2100? Sääs­tyy­kö Suo­mi-Fin­land, vaik­ka se pysyi­si kuin­ka puh­toi­se­na? Miten on his­to­rian tun­te­muk­se­si lai­ta? Jos muu Euroop­pa menee, sääs­tyy­kö puh­toi­nen Suomi? 

  Ovat­ko siis tar­joi­le­ma­ni glo­baa­li näkö­kul­ma ongel­mien tar­kas­te­lus­sa ja rat­kai­sueh­do­tuk­se­ni hai­hat­te­lua ja haa­vei­lua, vai onko ken­ties oma näkö­kul­ma­si rajoit­tu­nut, ahdas­mie­li­nen ja ääri­pes­si­mis­ti­nen — siis todel­li­suu­des­ta täy­sin vieraantunut?

 54. Kekel­le sen ver­ran, että jos kai­paat sini­vih­reyt­tä, lii­ty ihmees­sä lin­ko­la­lai­siin. Heil­lä on juu­ri kai­paa­ma­si agen­da. Eero Palo­hei­mo­kin juu­ri äsken kir­joit­ti Vih­reäs­sä lan­gas­sa erit­täin kriit­ti­ses­ti monikulttuurista:”

  Joo, luin Palo­hei­mon kir­joi­tuk­sen tuo­reel­taan. Vali­tet­ta­vas­ti Palo­hei­mo ja Ode ovat enti­siä sota­rat­su­ja vih­rei­den aktii­vi­toi­min­nas­sa, mut­ta sen­tään vie­lä kirjoittavat.

  Lin­ko­la puhuu pal­jon sel­lais­ta, mitä komp­paan, mut­ta olen lii­an hedo­nis­ti elä­mään ilman säh­köä mata­las­sa tor­pas­sa ja vedät­tä­mään kla­peik­si tar­vit­ta­vat ran­gat suo­men­he­vo­sel­la. Lisäk­si hän vihaa ihmis­la­jia ja sen lisään­ty­mis­tä ylei­ses­ti, itse haluai­sin tasa­pai­not­taa sitä glo­baa­lil­la tasol­la että sitä riit­täi­si Eurooppaankin.

  Minun pitää tun­nus­taa suo­raan että mei­kä­läi­sel­lä on lusik­kan­sa sopas­sa sen lisäk­si, että haluan säi­lyt­tää län­si­mai­sen kult­tuu­rin ja avoi­men mie­li­pi­deil­mas­ton, myös sen takia että minus­sa on ripaus paneu­roop­pa­lais­ta etno­sent­ris­tiä ja kon­ser­va­tii­via jon­ka mie­les­tä kris­til­li­set arvot nykyi­ses­sä muo­dos­saan ovat par­hai­ta euroop­pa­lai­sia arvo­ja. Itä­val­ta-Unka­ri ja Kei­sa­ri-Venä­jä oli­vat lai­tok­sia joi­den hajoa­mi­nen oli vain ajan kysy­mys mut­ta nii­den­kin edus­ta­ma euroop­pa­lai­nen moni­kult­tuu­ri­suus oli minus­ta luon­te­vam­pi ja toi­mi­vam­pi kuin nykyi­nen euroop­pa­lai­nen kuva moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta, jos­sa maa­han­muut­to on jokin omi­tui­nen itsei­sar­vo jota ei voi vält­tää, kuin tsu­na­mi jon­ka edes­sä ei ole muu­ta teh­tä­vis­sä kuin pyr­kiä vahin­ko­jen mini­moi­mi­seen ennalta.

 55. az:n kir­joi­tuk­set ovat mai­nio syn­tee­si sii­tä mitä “pes­si­mis­tit” ja “pään hiek­kaan hau­taa­jat” ovat blo­geis­saan “vaah­don­neet” ja “liet­so­neet.” Kan­nat­taa lukea huo­lel­la. Vain luo­pu­mal­la sini­sil­mäi­syy­des­tä ratio­na­lis­mi (sic) voi todel­la­kin voittaa.

  Luo­jan kii­tos nämä asiat voi inter­ne­tin aika­kau­del­la sanoa, ja että ne löy­tä­vät lukijoita.

  Bra­vo, az. Toi­voo toi­nen vih­reä ja libe­raa­li, ei-kan­sal­lis­mie­li­nen, maa­han­muut­to­kriit­ti­nen yksilö.

 56. Kii­tos Lot­ta vie­lä uudes­ta­kin vas­tauk­ses­ta! Kui­ten­kin jo azil­le esit­tä­mä­ni kysy­myk­set ovat rele­vant­te­ja myös sinun lin­tu­ko­toa­jat­te­lul­le­si. Maa­lail­kaam­me siis vähän lisää uhkakuvia…

  Jos esi­mer­kik­si Ruot­si vuon­na 2070 oli­si mus­li­mi­val­tio, kuten ennus­te­let­te, jät­täi­si­vät­kö fanaat­ti­set ruot­sa­lais­mus­li­mit (muis­ta, ettei mal­til­li­sia mus­li­me­ja tei­dän mukaan­ne ole­kaan!) puh­taan val­kean kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen naa­pu­ri-Suo­men rau­haan? Mitä tääl­lä asu­va mus­li­mi­väes­tö (nyky­de­mo­gra­fi­sel­la kehi­tyk­sel­lä v. 2070 jo koh­ta­lai­sen suu­ri) teki­si, jos Ruot­sis­ta tuli­si isla­mis­ti­nen val­tio? Vai oli­si­ko tääl­lä yli­pää­tään enää mus­li­mi­väes­töä, jos kris­ti­tyt natio­na­lis­tit sai­si­vat val­lan? Mikä on natio­na­lis­tis­ten val­tioi­den suh­tau­tu­mi­nen vähem­mis­tö­jen oikeuk­siin yleen­sä his­to­rian saa­tos­sa ollut? Miten esim. var­sin natio­na­lis­ti­nen nyky-Venä­jä koh­te­lee vähem­mis­tö­jään ja pie­niä naapureitaan?

  Entä eroa­vat­ko Rans­ka ja Hol­lan­ti Natos­ta, kun ne saa­vut­ta­vat muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­men­nes­sä mus­li­mie­nem­mis­tön vai seu­raa­vat­ko ne Tur­kin esi­merk­kiä ja pysy­vät puo­lus­tus­lii­ton jäse­ni­nä? Tulee­ko niis­tä teo­kraat­ti­sia yhteis­kun­tia kuten Iran ja Sau­di-Ara­bia, vai maal­lis­tu­nei­ta kuten Turk­ki? Jos tei­tä on usko­mi­nen, edel­li­nen vaih­toeh­to on ainoa mah­dol­li­nen — mal­til­li­sia mus­li­mei­ta kun ei tei­dän mukaan­ne juu­ri olekaan. 

  Joten uskot­ko todel­la vaih­toeh­toon, että pis­kui­nen Suo­mi säi­lyi­si kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­se­na saa­rek­kee­na, jos muu Euroop­pa muut­tui­si isla­mi­lai­sek­si? Ja jos et usko, mitä aiot teh­dä asial­le? Pitää­kö mei­dän ken­ties liit­tou­tua kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen Venä­jän kans­sa ja ryh­tyä pyhään sotaan isla­mi­lais­ta maa­il­maa vas­taan? Ja mikä­hän puo­lue tätä läh­ti­si aja­maan? Ja voi­sim­me­ko luot­taa kan­sal­lis­mie­li­siin venä­läi­siin itse­näi­syy­tem­me takaa­ji­na? Löy­tyy­kö his­to­rias­ta perus­tei­ta täl­lai­sel­le luot­ta­muk­sel­le, jos siis rau­han­omais­ta rin­nak­kai­se­loa hai­kai­le­mas­sa ovat natio­na­lis­ti­nen Suo­mi ja natio­na­lis­ti­nen Venäjä?

  Vai pitäi­si­kö liit­tyä suo­siol­la suo­raan Natoon ja sen myö­tä jo meneil­lään ole­vaan pyhään sotaan “ter­ro­ria” eli isla­mia vas­taan? Lisäi­si­kö tämä vaih­toeh­to Suo­men puh­tois­ta lin­tu­ko­toi­suut­ta vai ken­ties ter­ro­ri-isku­jen toden­nä­köi­syyt­tä tääl­lä­kin? Mon­ta­ko suo­mi­poi­kaa vuo­des­sa oli­sit val­mis uhraa­maan tämän tavoit­teen saavuttamiseksi? 

  Ja mitä jos vuon­na 2070 isla­mi­lai­set val­tiot kuten Rans­ka, Hol­lan­ti ja Turk­ki oli­si­vat edel­leen Naton jäse­niä? Pitäi­si­kö kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen Suo­men olla lii­tos­sa nii­den kans­sa? Suos­tui­si­vat­ko ne, jos kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen Suo­men asen­ne mus­li­me­ja koh­taan oli­si avoi­men nega­tii­vi­nen, kuten teillä?

  Täs­sä muu­ta­mia kysy­myk­siä, jot­ka har­vem­min — jos kos­kaan — nouse­vat kir­joi­tuk­sis­san­ne esil­le. Tule­vai­suu­del­la on kiel­tä­mät­tä haus­ka spekuloida…

 57. Täs­sä välis­sä sanot­ta­koon Odel­le, että pis­tää vapaas­ti pelin poik­ki, mikä­li tämä kes­kus­te­lu, jol­la ei ole enää vähäi­sin­tä­kään teke­mis­tä alku­pe­räi­sen tee­man kans­sa, on syy­tä katkaista 😀

  !Jos esi­mer­kik­si Ruot­si vuon­na 2070 oli­si mus­li­mi­val­tio, kuten ennus­te­let­te, jät­täi­si­vät­kö fanaat­ti­set ruot­sa­lais­mus­li­mit (muis­ta, ettei mal­til­li­sia mus­li­me­ja tei­dän mukaan­ne ole­kaan!) puh­taan val­kean kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen naa­pu­ri-Suo­men rau­haan? Mitä tääl­lä asu­va mus­li­mi­väes­tö (nyky­de­mo­gra­fi­sel­la kehi­tyk­sel­lä v. 2070 jo koh­ta­lai­sen suu­ri) teki­si, jos Ruot­sis­ta tuli­si isla­mis­ti­nen val­tio? Vai oli­si­ko tääl­lä yli­pää­tään enää mus­li­mi­väes­töä, jos kris­ti­tyt natio­na­lis­tit sai­si­vat vallan?!

  MInä olen var­maan­kin “kris­tit­ty natio­na­lis­ti”, ja minun Suo­mes­sa­ni mus­li­mi­väes­töä mitä toden­nä­köi­sem­min oli­si, kos­ka suo­ma­lai­suu­teen kuu­luu ihmi­soi­keuk­sien ja demo­kra­tian kun­nioit­ta­mi­nen. Me olem­me tul­leet toi­meen tataa­rien kans­sa, itse asias­sa “he” ovat “mei­tä” — he ovat tutun vii­sau­den mukaan “elä­neet maas­sa maan taval­la” sil­ti säi­lyt­täen omat kult­tuu­ri­piir­teen­sä. Täl­lai­set vähem­mis­töt ne natio­na­lis­tit, joi­den puo­les­ta minä puhun, hyväk­sy­vät “meik­si”. Ne, joil­le vää­rän­vä­ri­nen ei voi kos­kaan olla suo­ma­lai­nen, eivät ole nii­tä natio­na­lis­te­ja, joi­den jouk­koon kuulun.

  Minä en tie­dä, mitä vuon­na 2070 mus­li­mi-Ruot­si teki­si. Ei tie­dä kukaan muu­kaan. Asial­la voi toki spe­ku­loi­da. Mut­ta oli­pa miten hyvän­sä, mitä iki­nä se on se ei aina­kaan hel­po­ta hank­ki­mal­la tän­ne­kin syr­jäy­ty­nei­den maa­han­muut­ta­jien kan­soit­ta­mia slum­me­ja. En oikein ota sinus­ta sel­vää olet­ko nyt rat­kai­se­mas­sa koko Euroo­pan kult­tuu­ri­tör­mäy­son­gel­maa vai jos­tain syys­tä suo­sit­ta­mas­sa maa­han­muu­ton lisää­mis­tä Suo­meen, kos­ka uskot, että sen aiheut­ta­mat ongel­mat ovat ratkaistavissa.

  “Entä eroa­vat­ko Rans­ka ja Hol­lan­ti Natos­ta, kun ne saa­vut­ta­vat muu­ta­mas­sa vuo­si­kym­men­nes­sä mus­li­mie­nem­mis­tön vai seu­raa­vat­ko ne Tur­kin esi­merk­kiä ja pysy­vät puo­lus­tus­lii­ton jäse­ni­nä? Tulee­ko niis­tä teo­kraat­ti­sia yhteis­kun­tia kuten Iran ja Sau­di-Ara­bia, vai maal­lis­tu­nei­ta kuten Turk­ki? Jos tei­tä on usko­mi­nen, edel­li­nen vaih­toeh­to on ainoa mah­dol­li­nen — mal­til­li­sia mus­li­mei­ta kun ei tei­dän mukaan­ne juu­ri olekaan.”

  No minä olen sitä miel­tä, että mal­til­li­sia mus­li­me­ja tie­ten­kin on. Ongel­ma on se, että hei­tä on lii­an vähän, tai vaih­toeh­toi­ses­ti: radi­kaa­li­mus­li­me­ja tai hei­dän toi­men­sa hyväk­sy­viä on lii­kaa. Sii­tä, että poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti hymis­te­ly ja rela­ti­vis­mi val­ta­kult­tuu­rin toi­mes­ta pahen­taa asi­aa, olem­me aivan samaa miel­tä. Kysy­mys on myös ongel­mien suu­ruus­luo­kis­ta. En tie­dä, kuu­lut­ko sinä näi­hin hen­ki­löi­hin, mut­ta joi­den­kin moni­kult­tuu­riop­ti­mis­tien mie­les­tä mus­li­mien van­hoil­li­suus on samaa luok­kaa kuin tyy­liin suo­ma­lais­ten asen­teet 50-luvul­la. Ei ymmär­re­tä, että maa­il­man­ku­vat ovat toi­sil­leen käsit­tä­mät­tö­mät ja täy­sin yhteen­so­vit­ta­mat­to­mat. Entä jos mus­li­mit eivät halua omak­sua mei­dän arvo­jam­me? Jos niis­sä ei hei­dän mie­les­tään ole mitään tavoi­tel­ta­vaa? (Täs­sä ala­vii­te, että tie­ten­kin hei­dän jou­kos­saan on nii­tä, jot­ka arvos­ta­vat demo­kra­ti­aa, ratio­naa­li­suut­ta jne — eikä hei­dän läs­nä­olon­sa Euroo­pas­sa ole­kaan ongel­ma. Kyse on makrotasosta).

  Joten uskot­ko todel­la vaih­toeh­toon, että pis­kui­nen Suo­mi säi­lyi­si kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­se­na saa­rek­kee­na, jos muu Euroop­pa muut­tui­si islamilaiseksi?”

  Mitä ongel­mia tule­vai­suus iki­nä tuo­kaan, asiam­me ovat sitä parem­min mitä vah­vem­pi mono­kult­tuu­ri meil­lä on. (Mono­kult­tuu­ri, joka hyväk­syy eri­lai­suut­ta, kuten on teh­nyt tähän­kin men­nes­sä, kuten tataa­rit ja suo­men­juu­ta­lai­set osoit­ta­vat). En myös­kään näe, miten avoin maa­han­muut­to tekee mei­dät vah­vem­mak­si maa­lai­le­mia­si uhkia vastaan.

  Vai pitäi­si­kö liit­tyä suo­siol­la suo­raan Natoon”

  Itse asias­sa minus­ta pitäi­si, mut­ta se ei kuu­lu tähän (täs­tä muu­ten useim­mat natio­na­lis­tit ovat tie­tääk­se­ni eri mieltä).

 58. JKN kir­joit­ti:

  Pitää­kö mei­dän ken­ties liit­tou­tua kris­til­lis­na­tio­na­lis­ti­sen Venä­jän kans­sa ja ryh­tyä pyhään sotaan isla­mi­lais­ta maa­il­maa vas­taan? Ja mikä­hän puo­lue tätä läh­ti­si aja­maan? Ja voi­sim­me­ko luot­taa kan­sal­lis­mie­li­siin venä­läi­siin itse­näi­syy­tem­me takaajina?” 

  Sitä­hän ei tie­dä, vaik­ka näin­kin eksoot­ti­nen ske­naa­rio toteu­tui­si, jos Län­si-Euroop­pa ja eten­kin Ruot­si nopeas­ti isla­mi­lais­tuu. No, ei ehkä sen­tään pyhään sotaan, mut­ta las­tem­me tai las­ten­las­tem­me suku­pol­vi voi hyvin­kin jou­tua pyy­tä­mään tur­va­ta­kuut Venä­jäl­tä radi­kaa­li-isla­mi­lais­ta Län­si-Euroop­paa vastaan. 

  Kaik­ki var­maan muis­ta­vat­kin, että ensi vuon­na vie­te­tään YYA-sopi­muk­sen 60-vuo­tis­juh­laa. Miten­kä­hän val­tio­val­ta aikoo tätä his­to­rian virs­tan­pyl­väs­tä asian­mu­kai­sel­la har­tau­del­la kunnioittaa… ?

 59. Hyp­pään täs­sä mukaan ilman sen kum­mem­paa tut­kai­lua aikai­sem­mis­ta vies­teis­tä. Jus­si K. Nie­me­län kysy­myk­set ovat kiel­tä­mät­tä aiheel­li­sia tule­vai­suu­den visioin­te­ja. Ei se mitään. Visioin­ti on sal­lit­tua vie­lä toistaiseksi. 

  Luon­nol­li­nen kul­ku isla­mi­soi­tu­mi­sen edes­sä ja suo­men eris­täy­ty­mi­ses­sä, nime­no­maan isla­min uskoa vas­taan, oli­si sii­nä, että ruot­sa­lai­set natii­vit muut­tai­si­vat suo­meen nk. Whi­te Flight ‑ilmiön aal­los­sa. Muut ruot­sin naa­pu­ri­val­tiot kun oli­si kuta­kuin­kin samas­sa jamas­sa ruot­sin kanssa.
  Whi­te Flight ‑ilmiön perus­luon­ne on sii­nä, että natii­vi väes­tö siir­tyy (kuta­kuin­kin täs­mäl­li­sen kriit­ti­sen pis­teen koh­dal­la) sin­ne mis­sä on vähi­ten tätä toi­seut­ta ja mikä edus­taa ensi­si­jai­ses­ti hei­dän omaa luon­net­taan. Ensin ruot­sis­sa lii­ke on poh­joi­seen, mut­ta ennen­pit­kää ulos maasta.

  Suo­mi oli­si kuta­kuin­kin ainoa mah­dol­li­suus ‘lähia­lu­eel­la’ tapah­tu­vaan jouk­ko­muut­toon. Atlan­tin taak­se muut­tai­si toden­nä­köi­ses­ti kana­daan, kos­ka eihän kukaan ruot­sa­lai­ses­ta kol­lek­tii­vi­ses­ta pesäs­tä nyt USAn muuta!

  -Tähän lähia­lu­een whi­te flight ‑ilmi­öön suo­mi voi­si varau­tua. Itsea­sias­sa las­kea tämän varaan ja täten suo­mi sai­si taa­tus­ti taso­kas­ta työ­voi­maa, jol­la kui­ta­taan saman­tein mui­den­kin poh­jois­mai­den ikään­ty­mi­son­gel­mas­ta joh­tu­va työ­voi­ma­pu­la! Siis, sil­loin kun mui­den poh­jois­mai­den natii­vit muut­tai­si­vat jou­kol­la suo­meen. Suo­men väki­lu­ku kas­vai­si eks­po­nen­tis­sa, mut­ta ei se mitään jos val­tao­sa oli­si haluk­kai­ta teke­mään työtä!

  Eli, suo­men kan­nat­ta­si har­joit­taa voi­ma­kas­ta eris­täy­ty­mis­po­li­tiik­kaa ja kriit­ti­sel­lä het­kel­lä myön­tää vapaa muut­to-oikeus natii­veil­le poh­jois­maa­lai­sil­le, mut­ta isla­min usko kat­sot­tai­siin kyl­mäs­ti maa­han­tu­lol­le kiel­tä­väk­si teki­jäk­si. Tämä siis sii­nä tapauk­ses­sa, että isla­mi­saa­tio tämän inhe­rent­tei­ne lie­veil­miöi­neen (kort­te­liklaa­nit, jen­git, anar­kia, mie­li­val­tai­nen uskon­nol­li­nen laki kai­ken yllä, kalas­ni­ko­vit rata­ta­ta­ta­taaa) oli­si jo kon­kreet­ti­nen asioi­den laita.

  Ei mul­la muu­ta moi.

 60. Kii­tos Lot­ta jäl­leen hyväs­tä ja asial­li­ses­ta vas­tauk­ses­ta! Sinun kans­sa­si on ilo kes­kus­tel­la ja huo­maan, että olem­me mones­ta asias­ta lähes samaa miel­tä. On todel­la sää­li, ettet ole vih­reis­sä aja­mas­sa sen syviin rivei­hin rea­lis­ti­sem­paa islam-kuvaa 😉

  Olen tosi­aan­kin edel­leen sit­keäs­ti sitä miel­tä, että Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa ja nime­no­maan mus­li­mien tän­ne muut­ta­mis­ta ei voi­da erot­taa muus­ta Euroo­pas­ta. Kuten aiem­min olen toden­nut, tämä kysy­mys isla­min ja län­nen suh­teis­ta on näh­tä­vä glo­baa­lis­sa kon­teks­tis­sa, joten Euroo­pan on otet­ta­va täs­sä asias­sa mää­rä­tie­toi­nen ja jämp­ti ote. Ongel­maan ei tep­si lin­tu­ko­toa­jat­te­lu vaan jo var­hais­kas­va­tuk­ses­sa aloi­tet­tu valis­tus ja jämäk­kä kotout­ta­mis­po­li­tiik­ka. Tämä on ns. pak­ko­ra­ko ja perus­te­len kan­ta­ni vie­lä uudel­leen, uuden esi­mer­kin avulla. 

  Pos­ta­sin jo tämän Oden avaa­man tär­keän blo­gi­kes­kus­te­lun takia ja oikeas­taan sen sii­vit­tä­mi­sek­si koko Sam Har­ris ‑tupla-arvio­ni vii­mei­sim­mäs­tä Vapaa Ajat­te­li­jas­ta kan­sal­lis­mie­lis­ten Kan­san­ko­ko­nai­suus- ja LOT-blo­gien kom­ment­tei­hin. Siel­tä sen siis voi lukea koko­nai­suu­des­saan. En nyt jak­sa kai­vaa link­ke­jä, sori vaan. Ne löy­ty­vät minua kri­ti­soi­vien pos­taus­ten kommenteista.

  Lai­tan tähän arvios­ta­ni yhden erit­täin tär­keän osan, jos­sa Har­ris esit­tää huo­les­tut­ta­via tilas­to­ja. Huo­mat­kaa, että tilan­ne Yhdys­val­lois­sa­kin on erit­täin vaka­va! Isla­mi­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi ei siis ole ainoa ongel­ma — myös kris­til­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi uhkaa Lotan­kin alle­kir­joit­ta­mia libe­raa­le­ja, ihmi­soi­keuk­sia kun­nioit­ta­via arvoja.

  Täs­sä siis lai­naus Vapaa Ajat­te­li­jas­sa 4/07 ollees­ta kir­ja-arvos­te­lus­ta­ni, jos­sa arvioin Sam Har­ri­sin molem­mat teok­set “Uskon lop­pu” ja “Let­ter to a Chris­tian Nation”.

  *****

  Huo­les­tut­ta­via tilastoja

  Teki­jä esit­tää var­sin ikä­viä tilas­to­ja molem­mis­sa kir­jois­saan: ”Usei­den tuo­rei­den kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan 22 pro­sent­tia ame­rik­ka­lais­ta on var­mo­ja, että Jee­sus palaa maan pääl­le seu­raa­vien 50 vuo­den kulues­sa. Toi­set 22 pro­sent­tia uskoo, että näin käy toden­nä­köi­ses­ti” (Uskon lop­pu, s. 207–208).

  Har­ris kom­men­toi, että ”nämä ovat samat 44 pro­sent­tia, jot­ka käy­vät kir­kos­sa ker­ran tai useam­min vii­kos­sa, jot­ka usko­vat kir­jai­mel­li­ses­ti että Juma­la lupa­si Israe­lin maan juu­ta­lai­sil­le ja jot­ka halua­vat lopet­taa evo­luu­tion bio­lo­gi­sen fak­tan opet­ta­mi­sen lap­sil­le” (ib.).

  Tämän ohel­la kir­jai­li­jaa huo­les­tut­taa aiheel­li­ses­ti se, että ”yli 50 pro­sen­til­la ame­rik­ka­lai­sis­ta on ’nega­tii­vi­nen’ tai ’erit­täin nega­tii­vi­nen’ käsi­tys ihmi­sis­tä, jot­ka eivät usko Juma­laan ja 70 pro­sent­tia ajat­te­lee, että on tär­ke­ää että pre­si­dent­tieh­dok­kaat ovat ’erit­täin uskon­nol­li­sia’” (ib.). Samoin vain 28 % ame­rik­ka­lai­sis­ta uskoo evo­luu­tioon, mut­ta jopa 72% uskoo enke­lei­hin. Har­ris tote­aa, että ”täl­lai­nen tie­tä­mät­tö­myys kes­kit­ty­nee­nä köm­pe­lön suur­val­lan pää­hän ja vat­saan on nyt koko maa­il­man ongel­ma” (ib.). Todet­ta­koon vie­lä se, että 65 % ame­rik­ka­lai­sis­ta on ”täy­sin var­mo­ja, että Saa­ta­na on ole­mas­sa” (mt., s. 142) ja 74% kan­nat­taa kuo­le­man­tuo­mio­ta (s. 144).

  Euroo­pan­kaan tilan­ne ei näy­tä hyväl­tä. Rans­kas­sa on nykyi­sel­lä syn­ty­vyy­del­lä mus­li­mie­nem­mis­tö 25 vuo­den kulut­tua, vaik­ka maa­han­muut­to lop­pui­si huo­men­na (Let­ter to a Chris­tian Nation, s. 83–84). Tun­tien mus­li­mien suh­tau­tu­mi­sen nai­siin, juu­ta­lai­siin, homo­sek­su­aa­lei­hin, vää­rä­us­koi­siin ja ateis­tei­hin, ei kehi­tys todel­la­kaan vai­ku­ta kovin­kaan ruusuiselta. 

  Samoin muha­met­ti­lai­set har­ras­ta­vat edel­leen pak­koa­vio­liit­to­ja, kun­nia­mur­hia sekä ran­kai­se­via jouk­ko­rais­kauk­sia (ib.). Län­si-Euroo­pan rikos­ti­las­tot­kaan eivät mai­rit­te­le isla­mi­nus­koi­sia; Har­ri­sin mukaan 70% Rans­kan van­ki­loi­den asu­keis­ta on mus­li­me­ja (Let­ter to a Chris­tian Nation, s. 44). 

  *****

  Lai­naus loppuu.

  Vali­tet­ta­vas­ti Sam Har­ris ei kos­kaan vas­tan­nut säh­kö­pos­tii­ni, jos­sa kyse­lin läh­det­tä tie­dol­le, jon­ka mukaan 70% Rans­kan van­ki­loi­den asu­keis­ta oli­si mus­li­me­ja. Tie­to on siis epä­var­ma. En löy­tä­nyt mitään tilas­to­ja kun googla­sin sen. Joten jos joku löy­tää aihees­ta vali­dia dataa, otan kii­tol­lis­na vastaan!

  Mut­ta jos siis Har­ri­siin on luot­ta­mi­nen demo­gra­fia­ky­sy­myk­ses­sä, vaik­ka maa­han­muut­to lopet­tai­siin tänään, Rans­kas­sa on mus­li­mie­nem­mis­tö 25 vuo­den kulut­tua. Tai siis tark­kaan ottaen jo aiem­min, kos­ka kir­ja on kir­joi­tet­tu muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Tämän kans­sa kaik­kien mei­dän euroop­pa­lais­ten pitää oppia elä­mään. Täs­sä siis päte­vät edel­leen aiem­min esit­tä­mä­ni vaihtoehdot.

  Tois­tan ne vie­lä täs­sä, myös kaik­ki argu­ment­ti­ni totaa­li­ses­ti paril­la pahek­su­val­la virk­keeel­lä dis­san­neel­le Art­tu Nuo­tiol­le, kos­ka ne päte­vät Rans­kan ohel­la var­sin pian myös mui­hin suu­rin ja kes­ki­suu­riin EU-mai­hin (Ruot­si, Iso-Bri­tan­nia, Bel­gia ja Hollanti):

  Pitää­kö kyseis­ten mai­den ei-mus­li­mien siis

  a) Kar­kot­taa kaik­ki mus­li­mit, myös syn­ty­pe­räi­set maan kansalaiset,

  b) Kiel­tää mus­li­me­ja har­joit­ta­mas­ta uskontoaan,

  c) Sul­kea mus­li­mit johon­kin aidat­tuun tai muul­la tavoin eris­tet­tyyn paikkaan,

  d) Estää jol­la­kin kei­nol­la mus­li­mien las­ten saaminen?

  Vai onko teil­lä tar­jo­ta vaih­toeh­to e)?

  Omat ehdo­tuk­se­ni vaih­toeh­dok­si e) olen esit­tä­nyt ja niis­tä on tääl­lä jopa vähän kes­kus­tel­tu. Oma kan­ta­ni on siis se, että joko opim­me elä­mään isla­min kans­sa, tai sit­ten apo­ka­lyp­ti­set vision­ne toteu­tu­vat ja “se on menoa”, kuten Lin­ko­la sanoisi. 

  Suo­mi voi ken­ties yrit­tää sin­ni­tel­lä Euroo­pan vii­mei­se­nä lin­tu­ko­to­na ja pai­naa vii­mei­seen asti jar­rua, mut­ta teim­me mitä tahan­sa, olem­me koh­ta mus­li­mie­nem­mis­töi­sen Euroo­pan ja natio­na­lis­ti­sen Venä­jän välis­sä (joka toden­nä­köi­ses­ti on lii­tos­sa Ira­nin ja ken­ties jopa mui­den­kin mus­li­mi­val­tioi­den kans­sa — ellei Yhdys­val­lat sit­ten yri­tä val­loit­ta Ira­nia, jol­loin mitä tahan­sa saat­taa tapahtua). 

  Mie­les­tä­ni rea­lis­ti­sim­man ske­naa­rion mukaan meil­lä on noin 25–50 vuot­ta aikaa suit­sia isla­mi­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi ja sen voim­me teh­dä vain ja ainoas­taan län­si­mais­ta käsin.

 61. Vie­lä ei kui­ten­kaan perään­kuu­lut­ta­maa­ni tehos­tet­tua tie­teel­lis-ratio­naa­lis-kriit­tis­tä ajat­te­lua ole edes mis­sään kokeiltu”

  Kii­tos. Kysy­mys on siis usko­mus­luon­tei­ses­ta, kon­kreet­tis­ta näyt­töä ja sitä myö­ten subs­tans­sia vail­la ole­vas­ta hypo­tee­sis­ta, jon­ka kal­tai­sia pys­tyy var­mas­ti jokai­nen kehit­te­le­mään. Lause tie­to­ko­ne­ruu­dul­la. “Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si. Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si taval­la Y.” Näi­tä suu­ria suun­ni­tel­mia on sosi­aa­li-insi­nöö­rien unel­mat täyn­nä, nii­den his­to­rial­li­nen toteu­tu­mis­pro­sent­ti on sit­ten jotain ihan muuta.

  Hyp­päyk­se­si hei­kos­ta hypo­tee­sis­ta vank­ku­mat­to­mal­ta vai­kut­ta­vaan vakau­muk­seen, ei muu­ten ole kovin tie­teel­lis-ratio­naa­li­nen lähestymistapa.

  Muu­hun teks­tii­si en puu­tu, kos­ka kun­nioi­tan Oden blo­gia sen ver­ran, että pro­voi­luun en läh­de mukaan. Viit­taan aiem­piin vies­tei­hi­ni, ja jätän omaan arvoon­sa niis­tä teke­mä­si vir­heel­li­set tulkinnat.

 62. Tämä kes­kus­te­lu alkaa saa­da pai­no­tuk­sia, jot­ka pian joh­ta­vat sii­hen, että panen sen poik­ki oman blo­gi­ni osal­ta. Olen sal­li­nut aika ran­kat­kin puheen­vuo­rot, jot­ta luki­jat näki­si­vät, mil­lai­sia aja­tuk­sia joi­den­kin pääs­sä liik­kuu. Ris­to A:n suun­ni­tel­ma Suo­mes­ta val­koi­se­na reser­vaat­ti­na, johon natii­vit ruot­sa­lai­set pake­ni­si­vat, mut­ta johon isla­mi­nus­koi­sil­ta oli­si tyk­kä­nään pää­sy kiel­let­ty, nyt esi­mer­kik­si on vähän jo rajamailla.

  Jos halu­aa tar­kem­min tutus­tua tähän ajat­te­lu­maa­il­maan, voi käy­dä kat­so­mas­sa isla­mia kau­his­te­le­via teks­te­jä hei­dän omil­ta sivuil­taan, Kir­joi­tuk­sia uppoa­vas­ta lännestä

  Olen var­sin huo­lis­sa­ni sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta, että edes­säm­me on “kris­ti­tyn” ja “isla­mi­lai­sen” maa­il­man konflik­ti. Sen­kal­tai­set aja­tuk­set, joi­ta oman blo­gi­ni kom­men­teis­sa on esiin­ty­nyt ja joi­ta tuol­la yllä mai­ni­tul­la sivul­la pal­jon alas­tom­pi­na vil­jel­lään, lisää­vät huo­les­tu­nei­suut­ta­ni. Täl­lais­ten vihol­lis­ku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taa­vaa asen­noi­tu­mis­ta toi­sel­la puolella.

  Islam­pel­koi­set kat­so­vat maa­il­maa kyl­lä aika värit­ty­nees­ti. Yhdys­val­to­ja sivis­tys­maa­na nyt esi­mer­kik­si ei uhkaa isla­mi­lai­suus vaan fanaat­tin­nen kris­til­li­syys. Nuo Jus­si K. Nie­me­län luvut oli­vat pal­jon puhua­via. Kris­til­li­ses­sa maa­il­mas­sa perin­tei­set kir­kot (kato­li­set, lute­ri­lai­set jne) ovat jää­mäs­sä karis­maat­ti­sen, hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­van uskon­nol­li­suu­den var­joon. Sii­tä ei seu­raa mitään hyvää.

 63. Uskon­to­tie­tei­li­jä Kim­mo Keto­la osoit­ti Darwin-seu­ran semi­naa­ris­sa että uskon­non­vas­tai­nen tai ratio­na­lis­ti­nen pro­pa­gan­da puree huo­nos­ti usko­viin päin­vas­toin kuin vapaa-ajat­te­li­jat usko­vat. Mm. Kii­nas­sa ja Venä­jäl­lä uskon­nol­li­suus levi­ää val­ta­vaa vauh­tia vaik­ka ateis­tis­ta valis­tus­työ­tä on teh­ty kauan.

  http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/05/kristinusko-etenee-etel-amerikassa-ja.html

  Mus­li­mei­hin­kaan ei toden­nä­köi­ses­ti pure valistus/propaganda — maal­lis­tu­mis­ta ei voi ajaa mus­li­mien pää­hän taval­laan ulko­puo­lel­ta. (En ota kan­taa sii­hen pitäi­si­kö ajaa.)

  Näki­sin että on kak­si voi­maa jot­ka vai­kut­ta­vat län­nes­sä asu­vien mus­li­mien maal­lis­tu­mi­seen — ensim­mäi­nen vah­vis­ta­vas­ti ja toi­nen heikentävästi:

  1. Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan on osoi­tet­tu tuke­van maal­lis­tu­mis­ta: Mitä parem­pi sosi­aa­li­huol­to, sitä alhai­sem­pi uskon­nol­li­suu­den määrä.

  Kts. http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/08/julkinen-sosiaalihuolto-valtio-ja.html

  Päin­vas­tai­nen pätee myös: alueil­la jois­sa sosi­aa­li­huol­to on heik­ko kuten Pales­tii­nas­sa, uskon­nol­li­sil­la ääri­ryh­mil­lä kuten Hama­sil­la on hyvä kasvualusta.

  2. Mus­li­mit jou­tu­vat län­nes­sä kah­den kult­tuu­rin puris­tuk­seen. Var­sin­kin toi­sen / kol­man­nen pol­ven nuo­ril­la mus­li­meil­la on suu­ri tar­ve osoit­taa ole­van­sa ns. hyviä mus­li­me­ja. Äärim­mäi­nen tapa osoit­taa tämä on ryh­tyä terroristiksi.

  Län­nes­sä asu­va mus­li­mi alkaa kah­den kult­tuu­rin väli­ses­sä konflik­ti­la­ne­tees­sa iden­ti­fioi­tua voi­mak­kaam­min mus­li­mik­si kuin mus­li­mi­maas­sa asu­va uskonveljensä.

  Ris­ti­rii­ta­ti­lan­tees­sa mus­li­miyh­tei­sö vaa­tii jäse­nil­tään yhä voi­mak­kaam­paa sitou­tu­mis­ta ryh­män arvoi­hin — sitou­tu­mis­ta ei voi sel­keäm­min osoit­taa kuin aset­ta­mal­la hen­ken­sä alt­tiik­si oman ryh­män­sä puo­les­ta ryh­ty­mäl­lä ter­ro­ris­tik­si. Uskon­to­tie­tei­li­jä Ric­hard Sosik­sen teo­rian mukaan mus­li­mi­ter­ro­ris­tit vies­tit­tää teol­laan sitou­tu­mis­taan muslimiyhteisöön. 

  Kat­so http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2006/09/monikulttuurisuus-lis-uskonnollista.html

  Itse uskon että ilmiö 2 on aina­kin täl­lä het­kel­lä voi­mak­kaam­pi kuin ilmiö 1. Mus­li­mit radi­ka­li­soi­tu­vat koko ajan ja Hun­ting­to­nin ennus­ta­ma kult­tuu­rien väli­nen tais­te­lu kiih­tyy kiih­ty­mis­tään ja joh­taa yhä useam­min aseel­li­seen konflik­tiin. Aseel­li­sen konflik­tin toden­nä­köi­syyt­tä kas­vat­taa myös län­nen antautumismentaliteetti.

 64. Ode esit­ti: “Sen­kal­tai­set aja­tuk­set, joi­ta oman blo­gi­ni kom­men­teis­sa on esiin­ty­nyt ja joi­ta tuol­la yllä mai­ni­tul­la sivul­la pal­jon alas­tom­pi­na vil­jel­lään, lisää­vät huo­les­tu­nei­suut­ta­ni. Täl­lais­ten vihol­lis­ku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taa­vaa asen­noi­tu­mis­ta toi­sel­la puolella.”

  Tuos­ta voi kyl­lä miet­tiä, kum­pi on ensin, muna vai kana. Tuon mai­ni­tun sivus­ton jutut tun­tu­vat enem­män­kin reak­tiol­ta kuin aiheut­ta­jal­ta. Vai pitäi­si­kö puhua molem­min­puo­li­ses­ta eska­loi­tu­mi­ses­ta? Tosin en oikein usko, että tuo sivus­to edes oli­si tut­tu “vas­ta­puo­lel­leen”, joten sen on vai­kea aiheut­taa toi­sel­la puo­lel­la yhtään mitään.

 65. Vetoat Juk­ka mie­len­kiin­toi­sel­la taval­la Keto­laan, jon­ka mie­li­pi­de ei saa tukea tosi­asiois­ta ja joka kär­sii teo­lo­gi­ses­ta pai­no­tuk­ses­ta. Bus­hin usko­vais­hal­lin­non tie­teen­vas­tai­suu­den ja Ric­hard Daw­kin­sin kir­jan The God Delusion (suom. Jumal­har­ha; Ter­ra Cog­ni­ta 2007) sekä em. Sam Har­ri­sin teos­ten myö­tä Yhdys­val­lois­sa on nous­sut ateis­min uusi aal­to ja moni nuo­ri on jo luo­pu­nut kris­ti­nus­kos­ta. Aihees­ta kes­kus­tel­laan Yhdys­val­tain medias­sa ihan eri taval­la kuin aiem­min ja uusia jär­jes­tö­jä syn­tyy koko ajan.

  http://www.rationalresponders.com/

  http://www.rationalatheist.com/index.html

  http://www.samharris.org/

  http://richarddawkins.net/

  On kuvaa­vaa, että kan­sal­lis­mie­li­set eivät näe Yhdys­val­tain tilan­net­ta ongel­mal­li­se­na, siis uskon­nol­li­sen oikeis­ton sotaa tie­det­tä vas­taan, vaan kes­kit­ty­vät pel­käs­tään isla­miin. Kui­ten­kin kyse on erit­täin vaka­vas­ta asias­ta, kuten Har­ri­sin ohel­la Chris Moo­ney on osoittanut:

  http://www.waronscience.com/home.php

  Nimi­merk­ki “az” näkö­jään polt­ti prop­pun­sa eikä pys­ty vas­taa­maan kysy­myk­sii­ni. Sen sijaan hän syyt­tää minua usko­muk­sis­ta ja edel­leen sosi­aa­li-insi­nöö­riy­des­tä ja kumo­aa samal­la itsen­sä, kos­ka usko­muk­sien varas­sa hän­kin sosi­aa­li-insi­nöö­ri­nä ope­roi: “Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si. Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si taval­la Y.” 

  Tapa Y meil­lä vain saa eri muo­don, muu­ta eroa pää­tel­mäs­sä ei ole. Olen osoit­ta­nut lin­tu­ko­toa­jat­te­lun kes­tä­mät­tö­myy­den ja esit­tä­nyt omat ehdo­tuk­se­ni ja odo­tan vas­tauk­sia (jos siis Ode ei lyö kes­kus­te­lua poik­ki, mikä kiel­tä­mät­tä sääs­täi­si aikaa ja vaivaa).

 66. On kuvaa­vaa, että kan­sal­lis­mie­li­set eivät näe Yhdys­val­tain tilan­net­ta ongel­mal­li­se­na, siis uskon­nol­li­sen oikeis­ton sotaa tie­det­tä vas­taan, vaan kes­kit­ty­vät pel­käs­tään islamiin”

  Joh­tu­nee sii­tä, että kukaan ei usko kris­tit­ty­jen jenk­ki­fun­da­men­ta­lis­tien muut­to­aal­toon Suo­meen. Sen­si­jaan isla­mis­tien muut­to Suo­meen on kovas­ti aihee­na näis­sä kes­kus­te­luis­sa. Joten jäl­kim­mäi­nen voi olla se Suo­men maa­han­muut­toa kos­ke­va ongel­ma, ei edel­li­nen. Suo­men maa­han­muut­to­ku­viot käsit­tääk­se­ni oli pää­ai­hee­na, ei niin­kään eri uskon­to­kun­tien aiheut­ta­mat glo­baa­lit uhat.

 67. Edel­li­ses­tä kom­men­tis­ta­ni unoh­tui, että uskon­nol­li­nen oikeis­to ei siis ole sodas­sa pel­käs­tään tie­det­tä vas­taan. Myös vähem­mis­tö­jen oikeu­det ovat vaa­ras­sa. Uskon­nol­li­sen oikeis­ton kes­kuu­des­sa val­lit­see mm. avoi­mes­ti homo­sek­su­aa­li­suu­den vas­tai­nen ilma­pii­ri, joka on ihan saman­lai­nen kuin vas­taa­vas­ti ääri-isla­mis­tien parissa.

  http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html

  http://www.perrspectives.com/features/Taliban.htm

  Kan­sal­lis­mie­li­set eivät kos­kaan kir­joi­ta Yhdys­val­tain uskon­nol­li­sen oikeis­ton aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta. Joh­tu­nee­ko sii­tä, että kysees­sä ovat näke­myk­set, joi­hin kan­sal­lis­mie­li­set itse­kin tun­te­vat aina­kin jon­ki­nas­teis­ta luk­ka­rin­rak­kaut­ta. Isla­miin näi­tä näke­myk­siä yhdis­tää se, että molem­mat ovat rau­ta­kau­del­ta peräi­sin ole­via hei­mo­se­pit­tei­tä. Fun­da­men­ta­lis­ti­set tul­kin­nat molem­mis­ta sepit­teis­tä ovat yhtä vaa­ral­li­sia län­si­mai­sel­le sivistykselle.

 68. Lau­ril­le pika­kom­ment­ti: pää­ai­he on ase­tet­ta­va glo­baa­liin kon­teks­tiin, kuten olen aiem­mis­sa kom­men­teis­sa­ni osoit­ta­nut. Täs­sä kon­teks­tis­sa on näh­tä­vis­sä se tosia­sia, että fun­da­men­ta­lis­mi ei ole mus­li­mien yksi­noi­keus ja se, että asen­tei­den kär­jis­ty­mi­nen ei ole yksi­no­maan mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­tien ja esim. maa­han­muu­ton vika.

 69. Jus­si,

  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää mil­lai­sia tulok­sia ateis­ti­nen lii­ke on saa­vut­ta­nut. Raa­ko­ja luku­ja pal­jon­ko fun­da­men­ta­lis­mi on vähen­ty­nyt jos­sain maas­sa jos­sa vapaa-ajat­te­li­jat ovat toi­mi­neet aktii­vi­ses­ti. Uskon että glo­baa­lis­ti tar­kas­tel­tu­na tulok­set ovat olleet erit­täin vaa­ti­mat­to­mia. Maal­lis­tu­mis­ta ajaa enem­män elin­ta­son nousu, sosi­aa­li­tur­va yms. USA:ssahan ei sel­lais­ta sosi­aa­li­tur­vaa ole kuin Euroo­pas­sa, osit­tain kos­ka val­tion roo­li halu­taan minimoida. 

  Minä en ole sen kum­mem­min ateis­ti kuin usko­vai­nen enkä minä ole vaa­ti­mas­sa että mus­li­mien tai kris­tit­ty­jen pitäi­si olla luo­pu­mas­sa uskos­taan. Haen avoi­mes­ti vas­taus­ta kysy­myk­seen kuin­ka suu­ri toden­nä­köi­syys on että kult­tuu­rien väli­nen konflik­ti vain pahe­nee ja kuin­ka suu­ri on toden­nä­köi­syys että maal­lis­tu­mi­nen tai mal­til­lis­tu­mi­nen rat­kai­see ongel­man. Oma käsi­tyk­se­ni on, että konflik­ti pahe­nee hyvin pit­kään ja Euroop­pa balkanisoituu/libanonisoituu.

  Toi­vot­ta­vas­ti olen vää­räs­sä. Mut­ta jos aja­tel­laan että radi­ka­li­soi­tu­mi­nen kään­tyy maal­lis­tu­mi­seen vaik­ka­pa 50 vuo­den kulut­tua, niin täs­sä ja nyt pitäi­si olla hyvin varo­vai­nen maa­han­muu­ton suhteen.

 70. JKN: “Nimi­merk­ki “az” näkö­jään polt­ti prop­pun­sa eikä pys­ty vas­taa­maan kysy­myk­sii­ni. Sen sijaan hän syyt­tää minua usko­muk­sis­ta ja edel­leen sosi­aa­li-insi­nöö­riy­des­tä ja kumo­aa samal­la itsen­sä, kos­ka usko­muk­sien varas­sa hän­kin sosi­aa­li-insi­nöö­ri­nä ope­roi: “Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si. Maa­il­ma on teh­tä­vä hyväk­si taval­la Y.””

  Ei az aina­kaan tän­ne kir­joit­ta­man­sa perus­teel­la pyri paran­ta­maan maa­il­maa sosi­aa­li-insi­nöö­rin mene­tel­mil­lä. Päin­vas­toin, hän sanoo, että sosi­aa­li-insi­nöö­rien hom­mat eivät yleen­sä ottaen toi­mi. Sik­si on olta­va nöy­rä. Hän näh­däk­se­ni arve­lee, että rat­kai­sua Euroo­pan mai­den mus­li­mi­väes­tön kas­vun aiheut­ta­miin ongel­miin ei luul­ta­vas­ti ole ollen­kaan ole­mas­sa ja näi­den mai­den osal­ta “se on menoa nyt”. Jos hän on oikeas­sa, Suo­men kan­nat­taa vält­tää sama koh­ta­lo pitä­mäl­lä täkä­läi­nen mus­li­mi­väes­tö niin pie­ne­nä, että pysym­me “lin­tu­ko­to­na”. Se ei ole sosi­aa­li-insi­nö­röin­tiä vaan ihan pelk­kää rajo­jen valvontaa.

 71. Kan­sal­lis­mie­li­set eivät kos­kaan kir­joi­ta Yhdys­val­tain uskon­nol­li­sen oikeis­ton aiheut­ta­mis­ta ongel­mis­ta. Joh­tu­nee­ko sii­tä, että kysees­sä ovat näke­myk­set, joi­hin kan­sal­lis­mie­li­set itse­kin tun­te­vat aina­kin jon­ki­nas­teis­ta lukkarinrakkautta.”

  Tuo nyt on lähin­nä huvit­ta­va mus­ta­maa­laus­yri­tys. Käsit­tääk­se­ni “kan­sal­lis­mie­li­set” eivät kir­joi­ta tuos­ta aihees­ta, kos­ka sil­lä ei ole mitään rele­vans­sia Suo­men maa­han­muut­to­ku­vioi­den kans­sa joka on se hei­tä lähin­nä polt­ta­va kysy­mys. Ja Oden aloi­tus näyt­täi­si kos­ke­van myös tätä aihetta.

 72. Pala­tak­sem­me pako­lai­suu­teen, lie­nee kan­sal­lis­mie­li­sil­le­kin sel­vää, että sodat ja myös natio­na­lis­mi aiheut­ta­vat pako­lai­suut­ta, joten tämä­kin kysy­mys on näh­tä­vä glo­baa­lis­sa kontekstissa. 

  Mm. turk­ki­lai­nen natio­na­lis­mi aiheut­taa pako­lai­suut­ta kur­di­väes­tös­sä ja kur­di­na­tio­na­lis­mi puo­les­taan kär­jis­tää asen­tei­ta entisestään:

  http://edition.cnn.com/SPECIALS/1999/ocalan/stories/kurdish.question/

  Yhdys­val­tain ja sen liit­to­lais­ten natio­na­lis­tis­ten int­res­sien kuten öljyn­saan­nin vuok­si käy­mä sota Ira­kis­sa ja Afga­nis­ta­nis­sa lisää tie­tys­ti pai­net­ta mus­li­mi­pa­ko­lais­ten tulol­le Euroo­pan mai­hin (ks. tau­luk­ko ”ORIGIN OF MAJOR REFUGEE POPULATIONS – 1 JAN 2006):

  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.htm?tbl=BASICS&id=3b028097c

  Suda­nis­sa puo­les­taan pako­lai­suut­ta aiheut­taa natio­na­lis­ti­nen islamistihallinto:

  http://www.usip.org/religionpeace/rehr/sudanconf/Mahmoud.html

  Sum­ma sum­ma­rum: natio­na­lis­mi ei ole toi­mi­va rat­kai­su pako­lai­son­gel­maan, päin­vas­toin. Myös uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi ja teo­kraat­ti­nen hal­lin­to (mukaan lukien Yhdys­val­lat cum gra­no salis) aiheut­ta­vat pako­lai­suut­ta, mut­ta vas­taa­vas­ti teo­kraat­ti­set val­tiot kuten Iran myön­tä­vät mui­den mai­den ohel­la tur­va­paik­ko­ja vainotuille. 

  Itse näen kaik­kien maa­il­man mer­kit­tä­vien ongel­mien taus­tal­la kak­si teki­jää: 1. Natio­na­lis­ti­set talou­del­lis-poliit­ti­set int­res­sit ja 2. uskon­to­jen väli­set kahnaukset.

  Kun näi­hin kah­teen syy­hyn puu­tu­taan ja nii­tä suit­si­taan, ongel­mat vähe­ne­vät kuin itses­tään. Kei­no­ja ongel­mien rat­kai­suun on ja nii­tä on tääl­lä esitetty.

 73. “Ris­to A:n suun­ni­tel­ma Suo­mes­ta val­koi­se­na reser­vaat­ti­na, johon natii­vit ruot­sa­lai­set pake­ni­si­vat, mut­ta johon isla­mi­nus­koi­sil­ta oli­si tyk­kä­nään pää­sy kiel­let­ty, nyt esi­mer­kik­si on vähän jo rajamailla.””

  Kysees­sä oli visioin­ti asioi­den luon­nol­li­ses­ta kehi­tyk­ses­tä. Whi­te flight ‑ilmiö on odo­tet­ta­vis­sa ‘sikä­li’ ongel­mat jat­ku­vat ja eska­loi­tu­vat ruot­sis­sa Mal­mön ja mui­den kes­kit­ty­mien tapaisina. 

  Jokai­nen hakeu­tuu luon­nos­taan itsen­sä näköis­ten pariin. Ei täl­le tosia­sial­le voi­da mitään. Mies ja nai­nen näke­vät toi­sis­saan joko itsen­sä tai sit­ten ne omi­nai­suu­det, jot­ka täy­den­tä­vät itse­ään. Rakas­tu­vat näi­hin per­soo­nal­li­siin piir­tei­siin ja koke­vat, että eivät voi elää ilman tois­ta. — Kak­si täy­sin eri­lais­ta ihmis­tä ei muo­dos­ta eri­tyi­sen rakas­ta­vaa tai rikas­ta avio­liit­toa. Pitäi­si­hän nyt tämä tie­tää. Sama pätee mak­ro­ta­sol­la: yri­tyk­set palk­kaa­vat nii­tä, jot­ka sopi­vat sekä osaa­mi­sen­sa että ima­gon­sa puo­les­ta hei­dän pro­fii­liin. Hake­vat siis itsen­sä näköi­siä työn­te­ki­jöi­tä. Tosia­sia. Jos­kus käy jopa niin, että osaa­vam­pi hen­ki­lö jää ulos, kos­ka löy­tyi niin mai­nio tyyp­pi. Mis­sä mai­nio tar­koit­taa sitä, että hän on ihan­teel­li­nen edus­ta­maan yritystä.
  Nämä kaik­ki em. jutut ovat luon­nol­li­ses­ti vasem­mis­toi­dea­lis­til­le kau­his­tuk­sia. Mut­ta ne ovat tot­ta. Ei voi mitään, mut­ta niin on. Eikä mikään laki tai suvait­se­vai­suus­kam­pan­ja voi asioi­den todel­lis­ta tilaa muut­taa ilman, että siir­ryt­täi­siin totaa­li­hal­lin­taan mis­sä eliit­ti mää­rit­täi­si jokai­sen yksi­tyis­asiat kor­keam­mal­ta tasol­ta: 1984. 

  Ei se, että visioi tule­vai­suut­ta val­lit­se­vien kehi­tys­kul­ku­jen valos­sa voi olla kiel­let­tyä. Pelot­ta­vaa se kyl­lä voi olla. Aivan hem­me­tin pelot­ta­vaa. Suo­mi esim. ei pys­tyi­si pitä­mään yllä nykyi­sel­lä popu­laa­tion tuot­ta­mal­la val­tion rahal­la rans­ka­lais­ta mata­lan inten­si­tee­tin sisäl­li­so­taa. Tai ruot­sin vas­taa­via pat­ti­ti­lan­tei­ta. ‑Mihin ei ole vas­tauk­sia tai rat­kai­su­ja ole­mas­sa. Var­sin­kaan jos ainoa, jota syyt­tää ongel­mis­ta on natii­vi kan­sa­lai­nen. Var­si­nai­set ongel­mat ovat niin syväl­lä ongel­ma­lä­hiöi­den kult­tuu­ri­taus­tas­sa mis­sä jokai­nen tosis­saan opis­ke­le­vak­si aiko­va pudo­te­taan takai­sin ruo­tuun omien­sa toi­mes­ta. Nämä hal­vek­si­vat ranskalaista/ruotsalaista/hollantilaista/belgialaista jne yhteis­kun­taa ja kaik­kea mitä ne edus­taa. Ainoa ‘sopi­va’ lii­ke näil­le on radi­kaa­lit liik­keet, kos­ka ne edus­ta­vat edes etäi­ses­ti hei­dän ‑omaa- kult­tuu­ri­aan ja voi­maa sen takana.
  Tämän yhtä­lön edes­sä suvait­se­vai­nen ja kir­kas­sil­mäi­nen huma­nis­ti on vali­tet­ta­vas­ti asee­ton. Eten­kin sen takia, että tosi­asiat ovat kiel­let­tä­vien asioi­den lis­tal­la lähes kär­ki­pääs­sä. Ei tosin kaikilla.

  Ihmis­ten kult­tuu­ri­taus­ta ei ole mitään sel­lais­ta, jon­ka voi käy­dä osta­mas­sa lähim­mäs­tä Pris­mas­ta. Se on his­to­rian suu­rin liik­keel­le­pa­ne­va voi­ma ja sel­lai­se­naan his­to­rian vaa­ral­li­sin luonnonvoima.

 74. Minus­ta asi­aa kat­so­taan usein nurinkurisesti.
  Uskon­nol­li­set ääri­liik­keet eivät aiheu­ta ongel­mia, vaan ongel­mat aiheut­ta­vat uskon­nol­li­sia ääriliikkeitä.

  Uskon­nol­li­suus on var­sin kiis­tat­ta lajim­me omi­nai­suus, ja se periy­tyy sii­nä kuin sini­set sil­mät­kin. Sitä vas­taan on siis tur­ha taistella.
  Omi­nai­suus on pär­jän­nyt evo­luu­tion valin­ta­pai­nees­sa, kos­ka se saa ihmi­syh­tei­sön puo­lus­tau­tu­maan jär­jet­tö­mäl­lä­kin kiih­kol­la ulko­puo­lis­ta uhkaa vas­taan. Joko kuvi­tel­tua tai todellista.

  Fanaat­ti­suu­des­sa tai väki­val­tai­suu­des­sa islam ei poik­kea kuin ehkä eduk­seen kris­ti­nus­kos­ta, mikä­li ale­taan las­ke­maan uhrien mää­riä his­to­rias­sa. Molem­mis­sa uskon­nois­sa kun syn­tyy ääri­liik­kei­tä, mikä­li nii­tä har­joit­ta­va yhtei­sö jou­tuu hyök­käyk­sen tai jon­kin muun vaka­van uhkan kohteeksi.
  Aja­tus, että voi­sim­me tor­jua uskon­nol­li­sia ääri­liik­kei­tä hyök­kää­mäl­lä nii­den kimp­puun armei­joil­la, edus­taa­kin minus­ta type­ryy­den huip­pua ja Bush on sen hui­pun kristallisoituma.

 75. Tämä kes­kus­te­lu on saa­vut­ta­nut sen ver­ran absur­dit mit­ta­suh­teet, että olen pysy­nyt suo­siol­la pois­sa, mut­ta nyt on ihan pak­ko puuttua. 

  Yhdys­val­tain uskon­nol­li­sen oikeis­ton ongel­mat eivät esi­mer­kik­si minua kiin­nos­ta, kos­ka Yhdys­val­lois­ta ei ole muut­ta­mas­sa Euroop­paan eikä var­sin­kaan Suo­meen suu­ria jouk­ko­ja uskon­nol­li­sia ihmi­siä. Yhdys­val­to­jen uskon­nol­li­nen oikeis­to ei osoi­ta miel­tään Lon­toos­sa, eikä uhkaa ruot­sa­lai­sia pila­piir­tä­jiä kuo­le­mal­la. Yhdys­val­to­jen uskon­nol­li­nen oikeis­to ei räjäy­tä lin­ja-auto­ja Lon­toos­sa eikä suun­nit­te­le isku­ja sak­sa­lai­sil­le lentokentille.

  Peri­aat­tees­sa kaik­kea kes­kus­te­lua voi lähes­tyä kah­del­ta kan­nal­ta: lähel­tä ja kau­kaa, tai oikein tie­teel­li­sem­min ilmais­tu­na mik­ro- ja mak­ro­ta­soil­ta. Se, että yri­te­tään rat­kais­ta Euroo­pas­ta käsin maa­il­man joka kol­kas­sa vai­kut­ta­van uskon­non ongel­mia, on sen ver­ran opti­mis­tis­ta ja jopa uto­pis­tis­ta puu­haa minun mie­les­tä­ni, että minä en sii­hen läh­de. Oli­si aika lail­la rea­lis­ti­sem­paa kes­kit­tyä oman maan ongel­miin, ja muut maat voi­si­vat kes­kit­tyä omiin­sa. Län­si­mai­den jat­ku­va sekaan­tu­mi­nen kaik­kien mui­den asioi­hin on aina aiheut­ta­nut ongel­mia. Kos­ka yksi­kään täl­lai­nen län­si­mais­ten maa­il­man­pa­ran­nus­pro­jek­ti oli­si saa­vut­ta­nut oikeas­ti jotain hyvää? Kom­mu­nis­mi? Impe­ria­lis­mi? Nat­sis­mi? Joo ei kiitos.

 76. Suun­ni­tel­ma Suo­mes­ta val­koi­se­na reser­vaat­ti­na, johon natii­vit ruot­sa­lai­set pake­ni­si­vat, mut­ta johon isla­mi­nus­koi­sil­ta oli­si tyk­kä­nään pää­sy kiel­let­ty, nyt esi­mer­kik­si on vähän jo rajamailla.”

  Mik­si “whi­te flight” ilmiö­tä ei voi­si tapah­tua ennen pit­kää mai­den välil­lä samaan tapaan kuin sitä on tapah­tu­nut ensin kau­pun­gi­no­sien ja sit­ten kau­pun­kien välil­lä. Ks. esim. Mal­mö, Brad­ford. Van­hem­mat halua­vat lap­sen­sa tur­val­li­seen ja rau­hai­saan kas­vu­ym­pä­ris­töön. Tämä on ikä­vä ja emo­tio­naa­li­ses­ti latau­tu­nut aihe kes­kus­tel­la, mut­ta ei mie­les­tä­ni sel­lai­nen jota tuli­si sen­su­roi­da, ja on mie­les­tä­ni hie­noa, että olet näky­vä­nä jul­ki­suu­den hen­ki­lö­nä otta­nut osaa tähän kes­kus­te­luun. Har­va sen uskal­taa tehdä.

  Olen var­sin huo­lis­sa­ni sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta, että edes­säm­me on “kris­ti­tyn” ja “isla­mi­lai­sen” maa­il­man konflikti.”

  Jaan tämän huo­len, (kuten vies­teis­tä­ni ylä­puo­lel­la var­mas­ti käy ilmi), mut­ta näki­sin, ettäi konflik­ti on lite­ra­lis­ti­sen poliit­ti­sen Isla­min ja seku­la­ris­min välil­lä. Kris­ti­nus­kon roo­li täs­sä konflik­tis­sa ei ole keskeinen.

  Sen­kal­tai­set aja­tuk­set, joi­ta oman blo­gi­ni kom­men­teis­sa on esiin­ty­nyt ja joi­ta tuol­la yllä mai­ni­tul­la sivul­la pal­jon alas­tom­pi­na vil­jel­lään, lisää­vät huo­les­tu­nei­suut­ta­ni. Täl­lais­ten vihol­lis­ku­vien vil­je­ly syn­nyt­tää vas­taa­vaa asen­noi­tu­mis­ta toi­sel­la puolella.”

  Itse olen päin­vas­tai­ses­ti toi­vei­kas tämän konflik­tin tie­dos­ta­mi­sen lisään­ty­mi­sen suh­teen. Mie­les­tä­ni vihol­lis­ku­via ei tar­vit­se vil­jel­lä, vaan ne ovat kon­kreet­ti­ses­ti ole­mas­sa. Ne elä­vät kon­kreet­ti­ses­sa arvo- ja kult­tuu­ri­konflik­tis­sa. Asia tulee ennen pit­kää ottaa avoi­mes­ti ja suo­ra­sa­nai­ses­ti esil­le, sil­lä merk­ke­jä maal­lis­tu­mi­ses­ta ei näy (päin­vas­toin) ja mus­li­mien mää­rä EU:ssa tulee varo­vai­sien­kin arvioi­den mukaan kas­va­maan n. 100 mil­joo­naan vuo­teen 2050 men­nes­sä. Täl­löin mm. Hol­lan­ti voi olla jo mus­li­mie­nem­mis­töi­nen. Aina­kin monet maat ovat sil­loin lähel­lä tuo­ta demo­graa­fis­ta muu­tos­ta. Ei kukaan ole Jus­si K:n kans­sa eri miel­tä sii­tä, ettei­kö mus­li­me­ja pitäi­si yrit­tää aut­taa, roh­kais­ta, edel­lyt­tää, pai­nos­taa (…) omak­su­maan län­si­mai­sen seku­la­ris­min arvo­ja, mut­ta tämä ei ollen­kaan yksin­ker­tai­nen kysy­mys, ja on enem­män tun­teel­li­nen ja iden­ti­tee­til­li­nen kuin tieteellis-rationaalinen.
  Mitä kau­em­min hil­je­nem­me tämän kysy­myk­sen avoi­mes­ta kes­kus­te­le­mi­ses­ta, sitä var­mem­min ongel­mat pahe­ne­vat. Viit­taan mm. tie­toon, että ääri-isla­mis­tit kont­rol­loi­vat yli 600:aa Bri­tan­nian 1350 moskeijasta.

  Tämän kehi­tyk­sen näke­mi­nen moni­nai­suu­den, toi­seu­den, suvait­se­vai­suu­den taak­se pake­ne­vas­sa, ongel­mia kiel­tä­väs­sä jul­ki­ses­sa dia­lo­gis­sa syn­nyt­tää voi­mak­kai­ta vas­ta­reak­tioi­ta, sel­lai­sia kuten Jus­si Hal­la-ahon kir­joi­tuk­set, joi­den lii­an hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta sävys­tä en itse pai­koin pidä, mut­ta jois­sa on hyvin pal­jon poh­dit­tua asiasisältöä.

  Islam­pel­koi­set kat­so­vat maa­il­maa kyl­lä aika värit­ty­nees­ti. Yhdys­val­to­ja sivis­tys­maa­na nyt esi­mer­kik­si ei uhkaa isla­mi­lai­suus vaan fanaat­tin­nen kris­til­li­syys. Nuo Jus­si K. Nie­me­län luvut oli­vat pal­jon puhuavia.”

  Tämä ei pidä paik­kaan­sa. Sanon tämän vah­va­na oma­na mie­li­pi­tee­nä­ni. Itsel­lä­ni on usei­den tuhan­sien tun­tien tut­ki­mus- luku- ja kes­kus­te­lu­ko­ke­mus ame­rik­ka­lai­ses­ta kris­til­li­syy­des­tä. Ame­rik­ka­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä usko ja jul­ki­nen elä­mä ovat hyvin pit­käl­ti irral­laan toi­sis­taan. Todel­li­nen kris­til­li­nen oikeis­to on republi­kaa­ni­ses­sa­kin puo­lu­ees­sa sel­keä­nä vähem­mis­tö­nä. Kris­ti­tyis­tä sel­keä val­tao­sa kan­nat­taa kir­kon ja val­tion pitä­mis­tä irral­laan toi­sis­taan. Ame­rik­ka­lais­ten kris­tit­ty­jen lap­set saa­vat luo­pua uskos­taan, eikä per­he kään­nä heil­le sel­kään­sä. He saa­vat seu­rus­tel­la, kokeil­la rajo­jaan, vali­ta itse puo­li­son­sa. Syväs­ti usko­vai­set van­hem­mat ja seku­laa­rit lap­set tule­vat hyvin toi­meen kes­ke­nään. Ääri­kris­ti­tyt eivät myös­kään ole samas­sa mie­les­sä “demo­graa­fi­nen” uhka, vaan päin­vas­toin nykyi­sel­lä kehi­tyk­sel­lä Yhdys­val­lois­sa on lati­no-enem­mis­tö vuo­si­sa­dan puo­li­vä­liin tultaessa.

  Toki ahdas­mie­li­syyt­tä esiin­tyy pal­jon, mut­ta täs­sä­kin tulee muis­taa mit­ta­suh­teet. Ame­ri­kas­sa, 300 mil­joo­nan ihmi­sen val­tios­sa, on ollut muu­ta­ma kor­kean pro­fii­lin yksit­täi­nen homo­sek­su­aa­lin lynk­kaus­ta­paus, sekä yksit­täi­siä isku­ja abort­tikli­ni­koil­le. Ver­tauk­se­na pel­käs­tään val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­sen Ira­nin arvioi­daan mur­han­neen 4,000 homo­sek­su­aa­lia. Institutionaalisesti.

  Ame­rik­ka on myös vih­reän liik­keen, sek­su­aa­li­sen val­lan­ku­mouk­sen, huip­pu­tie­teen, luke­mat­to­mien suu­rien kir­jai­li­joi­den, runoi­li­joi­den, filo­so­fien, Jim Mor­ri­so­nin, Jimi Hendrixin, Greenwich Vil­la­gen, paheel­li­sen Las Vega­sin, Brookly­nin, aja­tus­ten ja maa­il­mo­jen koh­taa­mi­sen ins­pi­roi­va, hal­lit­se­ma­ton, jat­ku­vas­ti muut­tu­va koh­taus­paik­ka. Sanan­va­paus on lyö­ty kiveen maan perus­tus­la­kiin ja sitä kun­nioi­te­taan yli uskon­to- ja aaterajojen.

  Usko krea­tio­nis­miin on joh­don­mu­kais­ta Juma­lus­kol­le. Jos itse uskoi­sin Juma­laan, uskoi­sin myös luo­mi­seen (vaik­ka sit­ten evo­luu­tio­ta ohjail­len), kos­ka oli­si epä­joh­don­mu­kais­ta uskoa Luo­jaan mut­ta kui­ten­kin ohjaa­mat­to­maan luon­non­va­lin­taan, joka vain sat­tui syn­nyt­tä­mään ihmi­sen. Täs­tä en vie­lä oli­si itses­sään kovin huo­les­tu­nut, vaik­kei se muka­vaa olekaan.

  Islam toi­saal­ta on Ame­ri­kan sivis­tyk­sel­le uhka sii­nä mie­les­sä, että jos/kun seu­raa­va “9/11” tapah­tuu, mah­dol­li­ses­ti jonain päi­vä­nä esim. rah­ti­lai­vas­sa sata­maan tuo­dun likai­sen pom­min muo­dos­sa, niin yhteis­kun­taan leviä­vä para­noia, tulee muut­ta­maan maan ja sen kan­sa­lais­ten psyy­ket­tä huo­nom­paan, pois­päin vapau­des­ta, sal­li­vuu­des­ta. Sama kos­kee Euroo­pan maa­pe­rää. Emme osaa vie­lä sanoa, mikä reak­tio tulee ole­maan seu­raa­vaan suu­reen iskuun, jos(kun) sel­lai­nen tapahtuu.

  Kris­til­li­ses­sa maa­il­mas­sa perin­tei­set kir­kot (kato­li­set, lute­ri­lai­set jne) ovat jää­mäs­sä karis­maat­ti­sen, hel­lun­tai­lai­suut­ta muis­tut­ta­van uskon­nol­li­suu­den var­joon. Sii­tä ei seu­raa mitään hyvää.”

  Minus­ta me emme elä Suo­mes­sa (sen enem­pää kuin ihmi­set muis­sa­kaan Euroo­pan mais­sa, ehkä muu­ta­maa sii­nä ja sii­nä poik­keus­ta lukuu­not­ta­mat­ta, kuten Irlan­ti) kris­til­li­ses­sä maa­il­mas­sa. Kyl­lä me eläm­me vah­vas­ti seku­la­ris­ti­ses­sa maa­il­mas­sa, ja hyvä niin. Toi­vot­ta­vas­ti valis­tuk­sen ihan­teet voi­vat hyvin myös vuo­den 2050 Euroo­pas­sa, eikä ihmi­siä ole esim. väki­val­lan uhal­la pelo­tet­tu pukeu­tu­maan toi­sin, varo­maan sano­jaan, vält­tä­mään tiet­ty­jä paik­ko­ja jne.

  Tätä tapah­tuu jo Ruot­sis­sa. Monet nuo­ret tytöt eivät uskal­la kul­kea avo­kau­luk­si­sis­sa pai­dois­sa niil­lä samoil­la kaduil­la, joil­la hei­dän äitin­sä vapau­tu­neen suku­pol­ven nuo­ri­na aika­naan kul­ki­vat mini­ha­meis­sa, itse­ään ilmen­täen, pel­kää­mät­tä. Ilmai­sun­va­paus isla­mi­soi­tu­vas­sa Euroo­pas­sa on laa­jem­min­kin uhat­tu­na, ei vain Theo van Gog­hin, tai Lars Vil­kin sananvapaus.

  Tämä on kysy­mys, jos­ta mei­dän ON — mie­luus­ti ennem­min kuin myö­hem­min — kes­kus­tel­ta­va avoi­mes­ti, jul­ki­ses­ti ja tabu­ja kumartamatta. 

  Toi­vot­ta­vas­ti otat vas­tai­suu­des­sa­kin osaa tähän keskusteluun.

 77. Nie­me­läl­tä oli­sin kiin­nos­tu­nut kuu­le­maan, miten hänen rat­kai­su­mal­lin­sa toteut­ta­mis­ta aut­tai­si se, että Euroop­paan muut­taa lisää ihmi­siä alueil­ta, joil­ta tuli­jat ovat tähän asti lähin­nä muo­dos­ta­neet syr­jäy­ty­nei­tä vähem­mis­tö­jä. Entä se, että hei­tä tuli­si suu­ria mää­riä Suo­meen­kin? Toi­nen kysy­mys on se, mik­si Euroo­pan ja Suo­men ongel­miin kes­kit­ty­nei­den ihmis­ten tuli­si kir­joit­taa kris­til­li­ses­tä fun­da­men­ta­lis­mis­ta, joka ei ole täl­lä het­kel­lä mer­kit­tä­vä ongel­ma Euroo­pal­le eikä Suomelle.

  Omat aja­tuk­se­ni täl­lä het­kel­lä liit­ty­vät az:n esit­tä­mään näke­myk­seen sii­tä, että ns. mal­til­li­set­kin mus­li­mit hyväk­sy­vät laa­jal­ti ääriai­nes­ten toi­min­nan, kos­ka vas­tus­tus nii­tä koh­taan on hei­dän kes­kuu­des­saan niin mar­gi­naa­lis­ta. Tämä on toki osit­tain tot­ta; ääriai­nek­sil­la on mer­kit­tä­vää kan­na­tus­ta, ennen kaik­kea nuo­rem­man suku­pol­ven kes­kuu­des­sa. Ison-Bri­tan­nian ongel­mal­li­seen tilan­tee­seen voi tutus­tua Policy Exc­han­gen valai­se­van repor­tin “Living Apart Toget­her” avulla:

  http://www.policyexchange.org.uk/images/libimages/246.pdf

  Aktii­vi­sen vas­ta­rin­nan puut­tees­ta ei kui­ten­kaan suo­raan voi joh­taa myö­tä­mie­li­syyt­tä. Kaut­ta his­to­rian orga­ni­soi­tu­neet, fanaat­ti­set vähem­mis­töt ovat onnis­tu­neet domi­noi­maan haja­nai­sia, ambi­va­lens­sin ja pelon kal­va­mia enem­mis­tö­jä, vaik­ka var­si­nai­nen kan­na­tus oli­si hei­dän kes­kuu­des­saan ollut suh­teel­li­sen vähäis­tä­kin. Euroop­pa­lais­ten mus­li­mien tapauk­ses­sa näen aina­kin nel­jä syy­tä nykyi­seen apatiaan.

  1) Taval­li­nen mus­li­mi ei ole sen poliit­ti­sem­pi kuin taval­li­nen kan­ta­väes­tön edus­ta­ja­kaan. Jos jokin ongel­ma ei kos­ke­ta hänen arkie­lä­mään­sä, hän ei kulu­ta sen poh­ti­mi­seen tai rat­kai­se­mi­seen juu­ri­kaan energiaa.

  2) Ainoa asia, jota ihmi­nen vihaa enem­män kuin vihol­lis­taan, ovat pet­tu­rit. Mus­li­mi, joka kään­tyy sala­fis­te­ja vas­taan, aset­taa itsen­sä ehkä­pä vie­lä suu­rem­paan vaa­raan kuin hei­dän val­koi­hoi­set vas­tus­ta­jan­sa. Toi­saal­ta Euroo­pan hal­li­tuk­set suh­tau­tu­vat fanaa­tik­koi­hin välin­pi­tä­mät­tö­mäs­ti, jopa yhteis­työ­tä hei­dän kans­saan teh­den, joten hei­dän tukeen­sa ei voi luottaa.

  3) Fanaa­ti­koil­la on kohe­rent­ti, pyhiin kir­joi­tuk­siin huo­lel­li­ses­ti kiin­ni nivot­tu dog­ma, joka antaa val­miin vas­tauk­sen jok­seen­kin kaik­keen, ja jon­ka he osaa­vat ulkoa vaik­ka unis­saan. Toi­saal­ta, vaik­ka on ole­mas­sa lukui­sia libe­raa­le­ja mus­li­me­ja, ei ole ole­mas­sa libe­raa­lia isla­mia. Teo­lo­gi­sis­sa väit­te­lyis­sä libe­raa­li mus­li­mi tais­te­lee yksin yli 150 vuot­ta van­haa, luke­mat­to­mien oppi­nei­den luo­maa hir­viö­tä vastaan.

  4) Mus­li­meil­la on var­sin vah­va yhtei­nen iden­ti­teet­ti. Mus­li­mit ja kan­ta­väes­tön yhteen sito­vat iden­ti­tee­tit ovat uusia ja suh­teel­li­sen heik­ko­ja. Fanaa­tik­ko­jen vas­tus­ta­mi­nen ja euroop­pa­lais­ten arvo­jen puo­lus­ta­mi­nen tar­koit­taa ulko­puo­lis­ten puo­lel­le aset­tu­mis­ta omia vastaan.

  Val­mii­ta rat­kai­su­ja minul­la ei ole, mut­ta joi­tain ideoi­ta kyl­lä­kin. Koh­taan 1 tar­joan isla­mo­fo­bi­aa, joka koh­dis­tuu ääri­liik­kei­siin ja mus­li­mien hil­jai­seen hyväk­syn­tään. Sitä­hän on syn­ty­mäs­sä itses­tään; ongel­ma on vain sen kana­voi­mi­nen tähän muo­toon isla­min itsen­sä vihaa­mi­sen sijaan. Mus­li­mien tulee taju­ta, että fanaa­ti­kot ovat myr­kyt­tä­mäs­sä kan­ta­väes­tön mie­len hei­tä vas­taan, ja lop­pu­tu­lok­set saat­ta­vat olla erit­täin ikä­viä. Koh­taan 2 saat­tai­si löy­tyä apua sii­tä, että hal­li­tuk­set lak­kaa­vat koh­te­le­mas­ta sala­fis­mia uskon­to­na, jota se ei län­si­mai­sen uskon­non mää­ri­tel­män mukaan todel­la­kaan ole, vaan vah­vas­ti tota­li­tää­ri­se­nä liik­kee­nä, jol­le poli­tiik­ka ja uskon­to ovat yksi ja sama asia. Näis­tä huo­maut­tai­sin, että ainoa itse­ni tun­te­ma euroop­pa­lais­ten mus­li­mien vaka­vas­ti otet­ta­va anti-isla­mis­ti­nen lii­ke on Tans­kan “Demo­kraat­ti­set Mus­li­mit”, joka on syn­ty­nyt poliit­ti­ses­ti voi­mak­kaas­ti oikeal­le liik­ku­nees­sa maas­sa. Sat­tu­maa vai ei?

  Koh­ta 3 on huo­mat­ta­vas­ti han­ka­lam­pi. Näh­däk­se­ni emme voi teh­dä muu­ta kuin toi­voa paras­ta Irs­had Man­jil­le, Taw­fik Hami­dil­le ja muil­le refor­mis­teil­le. Mitä koh­taan 4 taas tulee, poik­kean sii­nä Nie­me­län näke­myk­sis­tä pai­not­ta­mal­la vah­van natio­na­lis­min arvoa. Ei suin­kaan hänen mai­nit­se­mi­aan pako­lais­krii­se­jä syn­nyt­tä­neen aggres­sii­vi­sen, mones­ti etni­syy­teen nojaa­van ääri­na­tio­na­lis­min, vaan inklusii­vi­sen, yhtei­siin arvoi­hin ja kult­tuu­riin perus­tu­van natio­na­lis­min, joka Atlan­tin vas­ta­ran­nal­la on ollut erin­omai­sen toi­mi­va inte­graa­tion moot­to­ri. Moni mus­li­mi pitää jo nyt kiih­koi­li­joi­ta isla­min vää­ris­te­li­jöi­nä. Mikä­li saam­me vie­lä nämä tun­te­maan voi­mak­kaam­paa yhtä­läi­syyt­tä mei­hin kuin uskon­vel­jiin­sä, tais­te­lu fanaa­tik­ko­ja vas­taan on jo suu­rel­ta osin voitettu.

  Nykyi­sen ääri-isla­min kan­tai­sä al-Wah­hab oli use­aan ker­taan vähäl­lä tul­la lyn­ka­tuk­si hänen saar­na­tes­saan radi­kaa­lia uskon­tul­kin­taan­sa nykyi­ses­sä Sau­di-Ara­bias­sa. Wah­ha­biit­tien ensim­mäi­nen val­ta­kun­ta tuhou­tui egyp­ti­läi­sen armei­jan invaa­sios­sa. Ken­ties men­nei­syys tulee jäl­leen ker­ran tois­ta­maan itsensä.

  Lopuk­si pitää vie­lä suo­si­tel­la Taw­fik Hami­din erin­omais­ta, omae­lä­män­ker­ral­lis­ta artik­ke­lia “The Deve­lop­ment of Jiha­dist’s Mind”.

  http://www.futureofmuslimworld.com/research/pubID.63/pub_detail.asp

 78. Sinä­kin Juk­ka kier­rät esit­tä­miä­ni a), b), c), d) ja e) ‑kysy­myk­siä kuin kis­sa kuu­maa puu­roa. Minä olen edel­lä ehdot­ta­nut konflik­tien syi­hin puut­tu­mis­ta mik­ro- eli yksi­lö­ta­sol­la sekä mak­ro- eli glo­baa­li­ta­sol­la, enkä kei­no­ja­ni täs­sä enää rupea toistamaan. 

  Pek­ka Rau­kon uskon­to­ja kos­ke­vaan pes­si­mis­miin en näe mitään syy­tä, kos­ka esim. kir­kos­ta ero­taan koko ajan ahkerammin:

  http://www.eroakirkosta.fi/media/muut/puolivuotiskatsaus_2007.txt

  Valis­tus siis kyl­lä tep­sii evo­lu­tii­vi­ses­ti kehit­ty­nei­siin omi­nai­suuk­siin, kuten esim. mie­hen kykyyn rais­ka­ta nai­nen. Se on kiis­tat­ta lajim­me omi­nai­suus (ei kui­ten­kaan vält­tä­mät­tä sopeu­tu­ma, vaan se voi myös olla mui­den sopeu­tu­mien sivu­tuo­te) ja pär­jän­nyt valin­ta­pai­nees­sa ja sekin periy­tyy, kuten sini­set sil­mät, mut­ta onnek­si vain ani­har­va mies sii­hen syyllistyy. 

  Sama pätee tie­ten­kin mui­hin­kin aggres­sion muo­toi­hin. Erään mie­len­kiin­toi­sen teo­rian mukaan uskon­nol­li­suus on Homo sapien­sin sotai­suut­ta tuke­va evo­lu­tii­vi­nen sopeu­tu­ma, mut­ta en mene sii­hen täs­sä sen tarkemmin. 

  World Values 2005 sur­vey ‑tut­ki­muk­sen mukaan kol­man­nes suo­ma­lai­sis­ta kat­soo ole­van­sa ei-uskon­nol­li­sia ja kol­me pro­sent­tia on ateis­te­ja: he siis lie­ne­vät Rau­kon mie­les­tä evo­lu­tii­vi­sia kum­ma­jai­sia (evo­lu­tii­vi­nen adap­taa­tio eli sopeu­tu­ma on by defi­ni­tion kaik­kien lajin nor­maa­liyk­si­löi­den omi­nai­suus, pois­lu­kien onto­ge­neet­ti­set ja sukupuolierot).

  Itse en luke­ma­ni kir­jal­li­suu­den ja tosi­asioi­den perus­teel­la näe syi­tä olet­taa, että uskon­to oli­si evo­lu­tii­vi­nen sopeu­tu­ma. Se on toden­nä­köi­sem­min mui­den sopeu­tu­mien sivutuote.

  Ja pala­tak­sem­me var­si­nai­seen aihee­seen: olet Juk­ka epäi­le­mät­tä oikeas­sa sii­nä, että hyvin­voin­ti­val­tio on yksi kes­kei­nen teki­jä eri kult­tuu­ri­taus­tan omaa­vien ihmis­ten rau­han­omai­sen rin­nak­kai­se­lon edis­tä­mi­ses­sä. Täs­tä syys­tä olen vih­reä ja kan­na­tan perus­tu­loa, joka hel­pot­tai­si oleel­li­ses­ti myös täl­lä het­kel­lä syr­jäy­ty­nei­den, huo­nos­ti kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien työl­lis­ty­mis­tä. Kan­na­tan myös suvait­se­vais­ta suh­tau­tu­mis­ta eri taval­la ajat­te­le­viin ja eri­lai­siin ihmi­siin. Vas­tus­tan kai­ken­lais­ta fundamentalismia.

  Sen sijaan näen, että olet omien näke­myk­sie­si kans­sa ris­ti­rii­das­sa, kos­ka toi­saal­ta keho­tat mei­tä vält­tä­mään vas­tak­kai­na­set­te­lua ja lujit­ta­maan yhtei­söl­li­syyt­tä, mut­ta toi­saal­ta taas olet kiel­tä­mäs­sä mus­li­mien Suo­meen muut­ta­mi­sen kokonaan. 

  Miten täl­lai­seen asen­tee­seen mah­ta­vat suh­tau­tua Suo­mes­sa ja muis­sa mais­sa asu­vat mus­li­mit? Onko se omi­aan edis­tä­mään rau­han­omais­ta rin­nak­kai­se­loa ja lujit­ta­maan suo­ma­lais­ta lin­tu­ko­toa? Ja miten sii­hen suh­tau­tu­vat muut puo­lu­eet ja suu­rin osa nii­den kan­nat­ta­jis­ta? Kuu­lu­vat­ko suo­ma­lais­mus­li­mit yli­pää­tään “kan­san­ko­ko­nai­suu­tee­si”?

  Ajaa­ko muu­ten edus­kun­ta­vaa­leis­sa tuke­ma­si Hal­la-aho nyky­ään täys­kiel­toa vai olet­ko hän­tä­kin jyr­kem­pi suh­tees­sa mus­li­mi­maa­han­muut­toon? Muis­te­len, ettei Hal­la-aho ole kos­kaan aja­nut täys­kiel­toa, eikä ilmei­ses­ti Timo Soi­ni­kaan. Ole­tan siis näp­pi­tun­tu­mal­ta, ettet sai­si edes perus­suo­ma­lais­ten enem­mis­töä täys­kiel­toe­si­tyk­se­si taakse.

 79. Pie­ni korjaus:

  Jus­si Nie­me­lä väit­tää että Keto­la edus­taa teo­lo­gis­ta mie­li­pi­det­tä ateis­mis­ta. Keto­la on uskon­to­tie­teil­jä eikä teologi.

 80. Annal­le on pak­ko sanoa, että hänen kat­son­ta­kan­tan­sa ame­rik­ka­lai­sen uskon­nol­li­sen oikeis­ton har­mit­to­muu­des­ta riip­puu täy­sin sii­tä, kat­so­taan­ko pre­si­dent­ti Bus­hin kuu­lu­van tähän joukkoon.

  Tele­vi­sio­saar­naa­jat nyt kui­ten­kin vaa­ti­vat ulko­mais­ten val­tion­pää­mies­ten mur­haa­mis­ta. Ei se niin­ko­vin rau­han­omai­sel­ta kuulosta.

  Jos vii­sas­tel­laan tilas­toil­la, kirs­ti­nus­kon nimis­sä Euroo­pas­sa on kyl­lä tapet­tu vii­me­ai­koi­na enem­män ihmi­siä kuin isla­mi­lai­suu­den nimis­sä ja jopa niin, että kris­ti­tyt ovat tap­pa­neet enem­män isla­mi­lai­sia. Muis­ta­kaam­me Poh­jois-Irlan­ti (pro­tes­tan­tit vas­taan kato­li­set) ja Koso­von albaa­nien joukkoteurastukset.

  Kes­kus­te­lu kris­til­li­ses­tä fun­da­men­ta­lis­mis­ta läh­ti sii­tä syy­tök­ses­tä, että isla­mi­lai­suus oli­si vaa­rak­si libe­ra­leil­la kan­sa­lai­soi­keuk­sil­le. Kaik­ki uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi on sitä. Kyl­lä kiih­ko­mie­li­sen kris­til­li­syy­den leviä­mis­tä maa­il­mal­la, eri­tyi­ses­ti Lati­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa, kan­nat­taa pitää silmällä.

  Annan toi­ve, ettei län­si­mai­den pitäi­si puut­tua koko maa­il­man asioi­hin, saa var­mas­ti pal­jon kan­na­tus­ta isla­mi­lai­ses­sa maailmassa.

 81. Joku­nen vuo­si sit­ten, Ira­kin sotaan val­mis­tau­dut­taes­sa luin tie­to­ja Yhdys­val­to­jen ara­beis­ta. Ara­be­ja ja hei­dän jäl­ke­läi­si­ään on pro­sen­tin ver­ran. Hei­dän kou­lu­tus- ja tulo­ta­son­sa on hie­man kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­la. Ero­ja ei ole sen suh­teen, ovat­ko he isla­mi­lai­sia, kris­tit­tyä vai uskonn­ot­to­mia (muis­tis­ta sitee­rat­tua). Arvioi­sin, että tämän­kal­tai­set tie­dot vah­vis­ti­vat sitä opti­mis­mia, jon­ka nojal­la otak­sut­tiin, että tyran­nin kukis­ta­mi­nen ja kan­san­val­lan mah­dol­li­suu­den avaa­mi­nen Ira­kis­sa riit­tää. Täs­sä petyttiin.

  Ilmei­ses­ti jo isla­mi­lais­ten suu­rem­pi mää­rä Euroo­pas­sa tekee hei­dän sopeu­tu­mi­sen­sa vas­taa­not­ta­ja­mai­hin ongel­mal­li­sek­si. Yhdys­val­lat on myös eri­lai­nen. Ame­rik­ka­lai­suus ja antia­me­rik­ka­lai­suus ovat todel­li­sia, nor­ma­tii­vi­sia rea­li­teet­te­ja. Rikok­sis­ta ran­kai­se­mi­nen on pal­jon kars­kim­paa: van­ki­las­sa on Suo­meen ver­rat­tu­na 10–15 ‑ker­tai­nen mää­rä. Van­git ovat myös sosi­aa­li­ses­ti erit­täin vali­koi­tu­ja. Ehkä­pä meil­lä­kin, jos maa­han­muut­ta­ja­väes­tön ja hei­dän jäl­ke­läis­ten­sä suh­de kan­ta­väes­töön jän­nit­tyy, sekä kan­ta­väes­tön iden­ti­teet­ti koros­tuu että ran­kai­se­mi­nen karskiutuu.

  Minus­ta tämä on erin­omai­nen kes­kus­te­lu: kii­tos Osmo Soi­nin­vaa­ral­le kokoa­vas­ta ja arvo­val­tai­ses­ta isän­nyy­des­tä. Olen oppi­nut sen, että löl­lö suvait­se­vai­suus ei aina­kaan rii­tä. Oli­pa lin­ja sul­keu­tu­neem­pi tai avoi­mem­pi, kysy­mys pit­kän ajan­jak­son tur­val­li­suu­des­ta on kiertämätön.

 82. Kyl­lä minä kat­son Bus­hin kuu­lu­van uskon­nol­li­seen oikeis­toon, enkä kan­na­ta hänen sota­toi­mi­aan Ira­kis­sa enkä Afga­nis­ta­nis­sa. Mut­ta sil­ti en todel­la­kaan näe, miten Bush ja muut ame­rik­ka­lai­set kris­ti­tyt oikeis­to­lai­set uhkaa­vat Euroo­pan ja Suo­men tur­val­li­suut­ta ja vapaut­ta. Vaa­di­taan­ko siel­lä, että euroop­pa­lais­ten nais­ten on pukeu­dut­ta­va siveäm­min, tai muu­ten? Että jee­suk­ses­ta ei saa Euroo­pas­sa piir­tää kuvia, tai muu­ten? Onko tele­vi­sio­saar­nois­sa vaa­dit­tu mur­haa­maan euroop­pa­lai­sia val­tion­pää­mie­hiä? Saar­na­taan­ko siel­lä, että euroop­pa­lai­set mus­li­mit ja juu­ta­lai­set ovat koi­ria, jot­ka pitäi­si tap­paa? Täl­lai­sia on kuul­tu mos­kei­jois­sa Euroo­pas­sa, mut­ta tie­ten­kin vain kris­ti­tyis­tä ja juu­ta­lai­sis­ta, ei mus­li­meis­ta. Räjäyt­tä­vät­kö ame­rik­ka­lai­set kris­ti­tyt pom­me­ja Euroo­pas­sa? No eivät var­mas­ti räjäy­tä. Täs­tä syys­tä minua ei huo­le­ta ame­rik­ka­lai­nen kris­ti­nus­ko lähes­kään niin pal­jon kuin islam huo­let­taa. En minä väi­tä mitään fun­da­men­ta­lis­te­ja rau­han­omai­sik­si. Mut­ta pidän itseä­ni suo­ma­lai­se­na, ja sik­si olen ensi­si­jai­ses­ti huo­lis­sa­ni omas­ta itses­tä­ni, rak­kais­ta­ni ja omas­ta maas­ta­ni. Jos ame­rik­ka­lai­nen kris­tit­ty ei uhkaa minua, minul­la ei ole syy­tä pelä­tä hän­tä. Muil­la saat­taa olla, mut­ta muut voi­vat puhua sit­ten itse omas­ta puolestaan.

  Kris­ti­nus­kon nimis­sä on mur­hat­tu todel­la pal­jon, en minä sitä kiis­tä. En ole kris­tit­ty, enkä var­sin­kaan mus­li­mi. Tie­tys­ti kaik­ki uskon­nol­li­nen, mie­le­tön fun­da­men­ta­lis­mi on pahas­ta vapaal­le yhteis­kun­nal­le. Mut­ta kun fun­da­men­ta­lis­mia on ole­mas­sa mon­ta lajia. On sel­lais­ta, joka vetäy­tyy omiin oloi­hin­sa ja sul­kee muut “paka­nat” kado­tuk­seen ja ulko­puo­lel­le. Ja sit­ten on sel­lais­ta, joka pyr­kii val­loit­ta­maan koko maa­il­man ja kään­nyt­tä­mään vaik­ka väki­sin kaik­ki kan­sat. Kris­ti­nus­ko kuu­lui aikoi­naan hyvin sel­keäs­ti tähän jäl­kim­mäi­seen. Mut­ta nyky­ään kris­ti­nus­kon val­ta­vir­ta on kyl­lä jotain ihan muu­ta. Kaik­kea fun­da­men­ta­lis­mia on syy­tä pitää sil­mäl­lä, mut­ta eikö­hän ole jär­ke­vin­tä tut­kia, mikä muo­dos­taa suu­rim­man ja välit­tö­mim­män uhan juu­ri sinul­le. Minä tie­dän, että minun vapauk­sia­ni ja tur­val­li­suut­ta uhkaa nime­no­maan islam eikä ame­rik­ka­lai­nen kristinusko. 

  Kyl­lä minä ymmär­rän sen posi­tion, että maa­il­mas­sa on hädäs­sä ole­via ihmi­siä, joi­ta voi­si ja ehkä joi­den­kin mie­les­tä pitäi­si kai­kin tavoin aut­taa. Mut­ta miet­ti­kää­pä vaka­vas­ti sitä­kin, onko meil­lä jotain moraa­lis­ta oikeut­ta puut­tua aina mui­den asioi­hin, jopa uskon­toon? Ja jos on, mis­tä­hän se oikeus oikein tulee? Olem­me­ko me juu­ri joku valit­tu kan­sa, jol­la on oikeus sot­keen­tua mui­den asioi­hin ja yrit­tää suos­tut­te­lun tai pakon kei­noin kor­ja­ta havait­se­vam­me vää­ryy­det? Kuu­los­taa aika uskonnolliselta…

 83. Lau­ri Wahls­ted­tin kysy­myk­siin minul­la ei ole tar­jo­ta help­po­ja rat­kai­su­ja, kos­ka kuten edel­lä olen yrit­tä­nyt selit­tää, ongel­ma, jon­ka isla­min integroi­mi­nen euroop­pa­lai­seen libe­raa­liin asen­neil­mas­toon on tavat­to­man moni­mut­kai­nen, emme­kä enää voi estää Euroo­pan ”isla­mi­soi­tu­mis­ta”, kos­ka se on jo tapahtunut.

  Olen muu­ten aika pit­käl­ti samaa miel­tä Wahls­ted­tin hah­mot­te­le­mis­ta ongel­mis­ta ja rat­kai­su­kei­nois­ta. Mei­dän pitää siis joka tapauk­ses­sa pyr­kiä rau­han­omai­seen rin­nak­kai­se­loon yhä kas­va­van mus­li­mi­väes­tön kans­sa, tuli hei­tä Euroo­pan mai­hin maa­han­muut­ta­ji­na ja pako­lai­si­na tai ei. Kuten todet­tua, Rans­kas­sa on mus­li­mie­nem­mis­tö alle 25 vuo­des­sa, vaik­ka maa­han­muut­to lop­pui­si tänään. Edel­leen täs­sä päte­vät esit­tä­mä­ni a), b), c), d) ja e) –vaih­toeh­dot.

  His­to­rias­ta tosi­aan näem­me, että eri uskon­nol­lis­ten ryh­mit­ty­mien rau­han­omai­nen rin­nak­kai­se­lo on yleen­sä uto­pia; pää­sään­töi­ses­ti jon­kun pitää olla sel­keäs­ti nis­kan pääl­lä ja alis­taa muut, jot­ta nahis­te­lua ei esiin­tyi­si. Ongel­ma täs­sä on se, että tämä aiheut­taa usein etni­sen tai vas­taa­van puh­dis­tuk­sen. Tämä pätee myös uskon­to­jen sisäis­ten lah­ko­jen nahis­te­luun, kuten Oden esi­mer­kis­sä Poh­jois-Irlan­nis­ta. Sama pätee tiet­ty isla­mi­lais­ten lah­ko­jen kes­ki­näi­seen vihan­pi­toon. Kun kaik­kia ohjaa juma­lan sana, kaik­ki ovat abso­luut­ti­ses­ti oikeas­sa. Ongel­ma on vain se, ettei kysei­sen sanan puo­les­ta ole lain­kaan todis­tei­ta, jol­loin kiis­tat pitää rat­kais­ta tur­vau­tu­mal­la kät­tä pitem­pään ja ide­aa­li­ta­pauk­ses­sa pakot­ta­mal­la vas­ta­puo­li omak­su­maan hal­lit­se­maan pyr­ki­vän tahon ver­sio pyhäs­tä sanas­ta hen­ken­sä uhalla.

  Euroop­pa­lai­ses­sa arvoplu­ra­lis­ti­ses­sa ilma­pii­ris­sä rin­nak­kai­se­lo kui­ten­kin näyt­täi­si var­sin rau­han­omai­ses­ti suju­van, samoin kuin euroop­pa­lai­seen arvo­pe­rin­töön nojaa­vas­sa Poh­jois-Ame­ri­kas­sa, joten nämä on käy­tän­nös­sä ainoat pai­kat, mis­sä rau­han­omais­ta rin­nak­kai­se­loa voi laa­jen­taa ja lujit­taa. Kas­va­tuk­ses­ta sen pitää läh­teä. Tar­jo­sin Science-leh­des­sä ollee­seen tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa lää­ket­tä tähän ongel­maan, kos­ka en ole ”hans­kat tis­kiin” –mie­hiä. Yrit­tä­nyt­tä ei lai­te­ta. Ja tämän pääl­le siis Oden aiem­min ehdot­ta­mat sel­keät ”maas­sa maan taval­la” –sään­nöt eli jämäk­kä kotout­ta­mis­po­li­tiik­ka niil­le uusil­le maa­han­tu­li­joil­le, joi­den kult­tuu­ri poik­ke­aa radi­kaa­lis­ti euroop­pa­lai­seen arvo­pe­rin­töön perus­tu­vas­ta kulttuuri-ilmastosta.

  Toi­seen kysy­myk­seen vas­tauk­se­ni on, että pai­no­tan ajat­te­lus­sa­ni glo­baa­lia näkö­kul­maa ja Bus­hin sekä hänen kan­nat­ta­ja­pii­rin­sä aja­ma poli­tiik­ka on mer­kit­tä­vä osa tätä näkö­kul­maa. Sam Har­ris on teok­ses­saan ”Uskon lop­pu” mel­ko vakuut­ta­vas­ti argu­men­toi­nut, ettei Bush ja hänen hal­lin­ton­sa (ja liit­to­lai­sen­sa) ole yhtä vaka­va uhka maa­il­man tur­val­li­suu­del­le kuin fun­da­men­ta­lis­ti­nen islam, mut­ta kyl­lä Bus­hin hal­lin­non aja­ma poli­tiik­ka on kiis­tat­ta lisän­nyt isla­mi­lai­sen maa­il­man ja län­nen välien kär­jis­ty­mis­tä ja aiheut­ta­nut kas­va­vaa pakolaisuutta.

 84. Annal­le voi­sin heit­tää pari vas­ta­ky­sy­mys­tä. Onko sinus­ta OK, että lap­sil­le anne­taan kuo­le­man­tuo­mioi­ta, esim. tytöl­le, joka Ira­nis­sa puo­lus­ti serk­ku­aan ja itse­ään rais­kaa­jaa vas­taan? Län­si­mais­ten ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­tien puut­tu­mi­nen asi­aan aiheut­ti sen, että tyt­tö on nyt vapaal­la jalal­la ja hengissä:

  http://www.helpnazanin.com/

  http://www.stopchildexecutions.com/

  Ilman mus­li­mi­taus­tai­sen kana­da­lais­kai­man­sa ahke­raa valis­tus­kam­pan­jaa Naza­nin oli­si nyt kuollut:

  http://www.myspace.com/nazaninmusic

  Onko sinus­ta Anna OK, että kur­dit kivit­tä­vät nai­sia hen­gil­tä ja har­ras­ta­vat kun­nia­mur­hia? Ovat­ko näi­tä käy­tän­tö­jä vas­taan tais­te­le­vat ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­tit, jois­ta näky­vin on mus­li­mi­taus­tai­nen lau­la­ja­tar Dee­yah, paho­ja kulttuuri-imperialisteja?

  http://www.stophonourkillings.com/index.php

  http://www.myspace.com/deeyahmusic

 85. Jus­si K. Niemelälle: 

  Tie­ten­kään minus­ta ei ole “OK”, että lap­sil­le anne­taan kuo­le­man­tuo­mio­ta tai että nai­sia tai mie­hiä­kään kivi­te­tään ja mitään kan­saa yri­te­tään mur­ha­ta. Minus­ta täl­lai­set teot ovat kau­hei­ta, iljet­tä­viä, bar­baa­ri­sia ja kai­kin tavoin tuomittavia.

  Minus­ta nämä asiat eivät kui­ten­kaan ole minun vika­ni. En ole kos­kaan kan­nat­ta­nut täl­lai­sia asioi­ta, enkä kos­kaan kan­na­ta. En ole osal­lis­tu­nut nii­hin miten­kään. Olen ainoas­taan tuo­min­nut ne sanallisesti. 

  Kos­ka nämä asiat eivät ole minun vika­ni, en näe ole­va­ni vas­tuus­sa niis­tä. Minul­la on omia huo­lia itses­tä­ni, lähei­sis­tä­ni ja omas­ta koti­seu­dus­ta­ni. Koti­seu­dus­ta, jol­la en ole havain­nut täl­lai­sia asioi­ta tapah­tu­van. Ainoa syy tähän on se, että koti­seu­dul­la­ni asuu ihmi­siä, jot­ka ovat minun­kal­tai­sia­ni, eivät­kä sel­lai­sia, joi­den mie­les­tä tyt­tö­jä saa kivit­tää ja nai­set eivät saa ajaa autoa. 

  Mie­les­tä­ni ihmi­set, jot­ka yrit­tä­vät koti­seu­duil­laan estää tuol­lai­sia teko­ja jot­ka mai­nit­set, kuten vaik­ka kivi­tyk­siä, ovat hyviä ihmi­siä, ja roh­kei­ta ihmi­siä. En tie­ten­kään pidä hei­tä kulttuuri-imperialisteina. 

  Mut­ta, jos minä meni­sin vaik­ka­pa talous­pa­kot­tei­ta tai soti­laal­lis­ta voi­maa käyt­täen estä­mään tyt­tö­jen kivi­tyk­set näi­hin mai­hin, sit­ten minä oli­sin kult­tuu­ri-impe­ria­lis­ti, vaik­ka oli­sin­kin omas­ta mie­les­tä­ni oikeal­la asial­la. Rau­han­omai­sis­sa valis­tus­kei­nois­sa, joi­ta ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­tit tapaa­vat käyt­tää, en näe mitään vikaa, mut­ta en näe myös­kään, että minul­la oli­si mitään vel­vol­li­suut­ta osal­lis­tua sel­lai­seen. En näe, että län­si­mail­la oli­si vel­vol­li­suus olla maa­il­man­po­lii­se­ja täs­sä suh­tees­sa. Tär­keäm­pää minus­ta oli­si ensin huo­leh­tia län­si­mais­ta. Vähän niin kuin afrik­ka­lai­set huo­leh­ti­vat ensin afrik­ka­lai­sis­ta, tai aina­kin omas­ta hei­mos­taan, eivät­kä kii­na­lai­sis­ta tai ruotsalaisista. 

  Mihin siis pyrit näil­lä kysy­myk­sil­lä­si? Osoit­ta­maan, että län­si­mail­la on vel­vol­li­suus ja oikeus puut­tua näi­hin vää­ryyk­siin, jot­ka siis ovat vää­ryyk­siä nime­no­maan mei­dän eivät­kä pai­kal­lis­ten mie­les­tä. Sil­lä jos pai­kal­li­set oli­si­vat yhtä miel­tä sii­tä, ettei tyt­tö­jä saa kivit­tää, tyt­tö­jä ei siel­lä pahem­min kivi­tet­täi­si. Vai­ko demo­ni­soi­maan nii­tä, jot­ka eivät usko maailmanparannuspolitiikkaan? 

  Minun kan­ta­ni on, että jokai­nen on vas­tuus­sa omis­taan. Minus­ta on kysee­na­lais­ta vaa­tia, että suo­ma­lais­ten vero­ra­hoil­la pitäi­si suo­ma­lais­ten lisäk­si huo­leh­tia vie­lä muun­kin maa­il­man paran­ta­mi­ses­ta. Sii­nä sitä työ­tä riittäisikin.

 86. Kivi­te­tyl­lä on vas­tuu kivi­te­tyk­si tulemisesta?

  Sel­lai­nen asen­ne, jos­sa en kat­so ympä­ril­le­ni, en puu­tu mihin­kään, annan nuor­ten pot­kia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nul­le ja ajat­te­len vain itseä­ni, ei yksin­ker­tai­ses­ti ole minun mie­les­tä­ni oikein. Sen ver­ran maa­il­man­pa­ran­ta­jaa minus­sa yhä on. Mut­ta nämä­hän ovat asioi­ta, jois­ta jokai­sel­la on oikeus omaan mieliteeseensä

 87. Jus­si K. Nie­me­lä: Keto­la on ollut töis­sä kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­ses­sa vas­ta kak­si vuot­ta. Sitä ennen hän oli töis­sä Hel­sin­gin yli­opis­ton uskon­to­tie­teen lai­tok­sel­la tut­ki­ja­na, ama­nuens­si­na ja suun­nit­te­li­ja­na — sekin sel­vi­ää tuol­ta lait­ta­ma­si lin­kin takaa. Toi­sek­si, Keto­lan alaa ei ole teo­lo­gia vaan sivuil­la mai­ni­tut uskon­nol­li­set yhtei­söt, uusus­kon­nol­li­suus ja uushindulaisuus. 

  Ateis­mi liit­tyy hyvin­kin uusus­kon­nol­li­suu­teen. Toi­set näke­vät sen erään­lai­se­na uskon­to­na, mut­ta vaik­ka sitä ei sel­lai­se­na pitäi­si, se on mie­len­kiin­toi­nen osa seku­la­ris­mi­teo­rioi­ta — jot­ka näyt­tä­vät ole­van menet­tä­mäs­sä alaan­sa. Keto­la voi­si ker­toa pal­jon­kin sii­tä, kuin­ka kris­ti­nus­kon heik­ke­ne­mi­nen luo tilaa uusil­le uskon­nol­li­sil­le liik­keil­le eikä suin­kaan ateismille.

 88. Ode sanoi: “Kivi­te­tyl­lä on vas­tuu kivi­te­tyk­si tulemisesta?

  Sel­lai­nen asen­ne, jos­sa en kat­so ympä­ril­le­ni, en puu­tu mihin­kään, annan nuor­ten pot­kia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nul­le ja ajat­te­len vain itseä­ni, ei yksin­ker­tai­ses­ti ole minun mie­les­tä­ni oikein. Sen ver­ran maa­il­man­pa­ran­ta­jaa minus­sa yhä on. Mut­ta nämä­hän ovat asioi­ta, jois­ta jokai­sel­la on oikeus omaan mieliteeseensä”

  Ei, ei tie­ten­kään uhril­la ole vas­tuu­ta rikok­ses­ta tai pahas­ta teos­ta. Mut­ta en niin sano­nut­kaan. Sanoin vaan, että vas­tuu ei voi olla minun­kaan, kos­ka minä en ole se, joka tyt­tö­jä kivit­tää. Jos minä eläi­sin nois­sa mais­sa, minä oli­sin var­maan se tyt­tö tai nai­nen joka kivi­te­tään. Vas­tuu pahas­ta teos­ta on aina sen teki­jäl­lä. Ei uhril­la, eikä naa­pu­ri­kun­nan tädillä. 

  En sanoi­si itseä­ni välin­pi­tä­mät­tö­mäk­si. Olen aut­ta­nut kadul­la loju­via huma­lai­sia nuo­ria ja vähän van­hem­pia­kin mie­hiä, vaik­ka sii­hen liit­tyy sel­vä ris­ki minun kan­nal­ta­ni. Mak­san vero­ja, ettei Suo­mes­sa tar­vit­si­si työt­tö­mä­nä jää­dä ilman ruo­kaa ja kat­toa pään pääl­lä. Mut­ta johon­kin raja on vedet­tä­vä. Yhden pie­nen poru­kan vas­tuul­la ei voi olla kaik­ki, eikä pie­ni poruk­ka voi aut­taa kaik­kia jät­tä­mät­tä omi­aan pulaan.

 89. Sel­lai­nen asen­ne, jos­sa en kat­so ympä­ril­le­ni, en puu­tu mihin­kään, annan nuor­ten pot­kia van­huk­sia, kos­ka asia ei kuu­lu min­nul­le ja ajat­te­len vain itseä­ni, ei yksin­ker­tai­ses­ti ole minun mie­les­tä­ni oikein.”

  Silk­kaa olkiuk­koa puk­kaa. Nimi­merk­ki Anna­han kir­joit­ti, että nuo asiat ovat vää­rin, mut­ta nii­hin puut­tu­mi­nen kult­tuu­ri- ja val­ta­kun­nan­ra­jo­jen yli on kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mia. Edel­leen hän kir­joit­ti, että rat­kais­kaam­me me euroop­pa­lai­set ne ongel­mat, jot­ka tääl­lä Euroo­pas­sa ovat. Logiik­kan­sa ei ole vai­ke­aa: jos joku pot­kii van­huk­sia Suo­mes­sa, puut­tu­kaam­me me suo­ma­lai­set sii­hen. Jos joku tekee saman Ira­nis­sa, teh­köön ira­ni­lai­set sil­le jotain.

  Pahoit­te­len metaa, mut­ta tätä kes­kus­te­lua on vai­van­nut aivan tava­ton sivu­rai­tei­lu. Euroo­pas­sa ei ole rie­sak­si asti kris­tit­tyä fun­da­men­ta­lis­mia eikä näkö­pii­ris­sä ole sel­lais­ta. Euroo­pas­sa on rie­sak­si asti isla­mi­lais­ta fun­da­men­ta­lis­mia ja lisää tulee koko ajan. On vii­sas­ta rat­kais­ta se ongel­ma, joka on meil­lä, eikä sitä ongel­maa, joka on amerikkalaisilla. 

  Vie­lä pai­kal­lis­taen, Suo­mes­sa ei vie­lä ole lii­an isok­si pääs­syt­tä mus­li­mi­vä­hem­mis­töä, joka ei integroi­du. Tääl­lä on muu­ta­mia ikä­viä indi­kaat­to­rei­ta (soma­lit) sii­tä, että sel­lai­nen kyl­lä saa­daan hel­pos­ti aikaan seu­raa­mal­la Ruot­sin, Rans­kan tai Alan­ko­mai­den mal­lia. Jos Ruot­sis­sa tai Hol­lan­nis­sa on ongel­ma, rat­kais­koot sikä­läi­set sen. Jos Ruot­sis­sa on ongel­ma, otta­kaam­me me oppia sii­tä ja pitä­kääm­me ongel­ma­tu­li­jat rajo­jen tuol­la puolen.

 90. Minä en ymmär­rä tätä inhi­mil­li­sen vas­tuun rajoit­tu­mis­ta kan­sal­li­siin rajoi­hin. Mik­si mik­nul­la oli­si suu­rem­pi vas­tuu sii­tä, mitä tapah­tuu Uts­joel­la (950 km) kuin sii­tä, mitä tapah­tu Tal­lin­nas­sa (85 km)

  Aja­tus, että viros­sa sai­si mikä hyvän­sä ros­vo­jouk­ko alkaa teu­ras­taa ihmi­siä, eikä kukaan Viron ulko­puo­li­nen oli­si oikeu­tet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on minul­le — anteek­si nyt vain — aika vie­ras. Yhtä vie­ras kuin moni muu­kin kan­sal­li­suusaat­teen kyl­läs­tä­mien kom­men­taat­to­rien lähtökohta.

  Kos­kee­ko sama välin­pi­tä­mät­tö­myys myös luon­no­non­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten teke­miä rikok­sia? Teen­kö vää­rin, jos annan rahaa Punai­sel­le ris­til­le, jot­ta se voi­si aut­taa maan­jä­ris­tyk­sen uhre­ja maas­sa, jon­ka asiat eivät meil­le kuu­lui? Jos se on oikein, onko oikein antaa rahaa näl­kään kuo­le­vien ravit­se­mi­seen? Jos se on oikein, saan­ko antaa rahaa tyt­tö­jen koulutukseen?

 91. Jus­si K. Niemelä
  “Pek­ka Rau­kon uskon­to­ja kos­ke­vaan pes­si­mis­miin en näe mitään syy­tä, kos­ka esim. kir­kos­ta ero­taan koko ajan ahkerammin:”

  Aja­tuk­se­ni ei sisäl­tä­nyt mitään arvo­la­taus­ta uskon­nol­li­suu­den suh­teen, eikä uskon­nol­li­suus ole suin­kaan sama asia kuin kuu­lu­mi­nen uskon­nol­li­seen yhteisöön.

  (evo­lu­tii­vi­nen adap­taa­tio eli sopeu­tu­ma on by defi­ni­tion kaik­kien lajin nor­maa­liyk­si­löi­den omi­nai­suus, pois­lu­kien onto­ge­neet­ti­set ja sukupuolierot)”

  Tämä väi­te on käsit­tääk­se­ni perä­tön. Omi­nai­suu­den tai perin­nöl­li­sen käyt­täy­ty­mis­piir­teen suh­teen voi lajil­la olla saman­ai­kai­ses­ti usei­ta evo­lu­tii­vi­ses­ti vakai­ta strategioita.
  http://cc.oulu.fi/~jtuomi/popgen3.htm

  Itse en luke­ma­ni kir­jal­li­suu­den ja tosi­asioi­den perus­teel­la näe syi­tä olet­taa, että uskon­to oli­si evo­lu­tii­vi­nen sopeu­tu­ma. Se on toden­nä­köi­sem­min mui­den sopeu­tu­mien sivutuote.”

  Kuin­ka ero­te­taan evo­luu­tion pää­tuo­te sen sivutuoteesta???

 92. Minul­le aja­tus sii­tä, että vas­tuu­ni Suo­men tapah­tu­mis­ta on suu­rem­pi kuin Viron tapah­tu­mis­ta, on itses­tään­sel­vä. Mak­san vero­ni Suo­meen ja niil­lä kus­tan­ne­taan muun ohel­la nime­no­maan suo­ma­lai­nen polii­si­lai­tos, tuo­miois­tuin­lai­tos ja van­ki­lat. Se huo­leh­tii rikok­sis­ta Suo­mes­sa, mut­ta ei Viros­sa (yhteis­työ­tä tie­ten­kin teh­den jne). Uts­joel­la, vaan ei Tal­lin­nas­sa. Muut suo­ma­lai­set osal­lis­tu­vat minun suo­je­luu­ni, mut­ta viro­lai­set eivät.

  Kään­ne­tään­pä Oden kysy­mys hie­man toi­sin: jos ros­vo­jouk­ko A teu­ras­taa ihmi­siä Espoos­sa, ros­vo­jouk­ko B Turus­sa ja ros­vo­jouk­ko C Tal­lin­nas­sa, niin mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä olen vel­vol­li­nen aut­ta­maan näi­den kon­nien pysäyt­tä­mi­ses­sä? Minus­ta vas­taus on help­po: A, B, C. Maa­il­ma on kon­nia täyn­nään, ja minun on pak­ko lopet­taa jos­sain vai­hees­sa. Vaik­ka Tur­ku on Tal­lin­naa kau­em­pa­na, pää­sen sin­ne hel­pom­min ja tun­nen lain­sää­dän­nön ja pai­kal­li­sia ihmi­siä ja niin edelleen.

  Hie­man han­ka­lam­mak­si hom­ma menee, kun ihmi­siä sum­mit­tain teu­ras­ta­van ros­vo­jou­kon tilal­le lai­te­taan homo­ja teloit­ta­va oikeus­lai­tos, jol­lai­nen löy­tyy mm. Ira­nis­ta. Jos joku tap­paa homo­ja Hel­sin­gis­sä, niin suo­ma­lais­ten mie­les­tä kysees­sä on rois­to, joka pitää saa­da lopet­ta­maan. Val­tio tap­paa homo­ja Ira­nis­sa ja iso osa ira­ni­lai­sis­ta on sitä miel­tä, että juu­ri niin pitää­kin olla. Ira­ni­lai­set ovat vää­räs­sä ja me olem­me oikeas­sa, mut­ta tähän asi­aan puut­tu­mi­nen on kult­tuu­ri-impe­ria­lis­mia. Onko meil­lä vel­vol­li­suus estää Ira­nin val­tio­ta tap­pa­mas­ta homo­ja? Minus­ta ei ole. On oikein teh­dä niin, mut­ta se on pelk­kää plus­saa, enkä ole huo­no ihmi­nen, vaik­ka en orga­ni­soi­kaan miek­ka­ria Ira­nin lähe­tys­tön pihalla. 

  Minä huo­leh­din itses­tä­ni, per­hees­tä­ni ja kyky­je­ni mukaan muis­ta lähim­mäi­sis­tä­ni. Lähim­mäis­ten jouk­ko ei ole miten­kään sel­väs­ti rajat­tu — ei var­sin­kaan ihon­vä­rin tai uskon­non mukaan. Lars Vilk­sin tap­pa­mis­ta suun­nit­te­le­va uus­ruot­sa­lai­nen on kui­ten­kin vähem­män lähim­mäi­se­ni kuin Osmo Soininvaara.

 93. Ode sanoi: “Minä en ymmär­rä tätä inhi­mil­li­sen vas­tuun rajoit­tu­mis­ta kan­sal­li­siin rajoi­hin. Mik­si mik­nul­la oli­si suu­rem­pi vas­tuu sii­tä, mitä tapah­tuu Uts­joel­la (950 km) kuin sii­tä, mitä tapah­tu Tal­lin­nas­sa (85 km)

  Aja­tus, että viros­sa sai­si mikä hyvän­sä ros­vo­jouk­ko alkaa teu­ras­taa ihmi­siä, eikä kukaan Viron ulko­puo­li­nen oli­si oikeu­tet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on minul­le — anteek­si nyt vain — aika vie­ras. Yhtä vie­ras kuin moni muu­kin kan­sal­li­suusaat­teen kyl­läs­tä­mien kom­men­taat­to­rien lähtökohta.

  Kos­kee­ko sama välin­pi­tä­mät­tö­myys myös luon­no­non­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten teke­miä rikok­sia? Teen­kö vää­rin, jos annan rahaa Punai­sel­le ris­til­le, jot­ta se voi­si aut­taa maan­jä­ris­tyk­sen uhre­ja maas­sa, jon­ka asiat eivät meil­le kuu­lui? Jos se on oikein, onko oikein antaa rahaa näl­kään kuo­le­vien ravit­se­mi­seen? Jos se on oikein, saan­ko antaa rahaa tyt­tö­jen koulutukseen?”

  Tuo­hon ensim­mäi­seen voi­si kai vas­ta­ta, että kos­ka olet Suo­men etkä Viron kan­sa­lai­nen, ja voit poliit­ti­sen jär­jes­tel­män kaut­ta suo­raan vai­kut­taa Suo­men etkä Viron asioi­hin. Täs­tä voi saa toki olla eri mieltä.

  Minä en ole sano­nut, että me emme oli­si oikeu­tet­tu­ja vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin. Jos vaik­ka viron kan­sa­nää­nes­tyk­sel­lä äänes­tet­ty hal­li­tus pyy­tää Suo­men apua ros­vo­jou­kon hoi­ta­mi­seen, minus­ta meil­lä oli­si oikeus aut­taa, kos­ka viro­lai­set ovat pyy­tä­neet meil­tä apua. Mut­ta, jos viro­lai­set eivät pyy­täi­si meil­tä apua, vaan ehkä 45 % heis­tä kan­nat­tai­si ros­vo­jouk­koa ja vaik­ka­pa 30 % haluai­si suo­ma­lai­set lähet­tä­mään apua ros­vo­jou­kon kit­ke­mi­seen, sii­nä minus­ta oli­si tilan­ne, jos­sa oikeu­tus oli­si vähän kysee­na­lai­nen. Asiat eivät ole aina ihan niin yksin­ker­tai­sia. Tääl­lä pal­jon par­ja­tut ame­rik­ka­lai­set ovat vas­tan­neet niin sanot­tui­hin avun­pyyn­töi­hin kyl­män sodan aika­na aika aktii­vi­ses­ti, ja sil­lä taval­la nos­ta­neet mon­ta dik­taat­to­ria val­taan, kun dik­taat­to­rin pie­ni kom­mu­nis­ti­vas­tai­nen jouk­kio ove­las­ti äly­si pyy­tää apua ame­rik­ka­lai­sil­ta val­lan­ku­mouso­pe­raa­tioon­sa. Sii­nä vai­hees­sa, jos­sa mus­li­mi­maan demo­kraat­ti­nen hal­li­tus pyy­tää län­si­mail­ta apua ongel­mien­sa rat­kai­suun, voi­daan minus­ta puhua oikeu­tuk­ses­ta. Sil­loin­kaan ei mis­sään tapauk­ses­sa vel­vol­li­suu­des­ta. Mut­ta eipä tai­da mus­li­mien enem­mis­tö halu­ta tai vaa­tia län­si­mai­ta seku­la­ri­soi­maan hei­dän uskon­to­aan ja kult­tuu­ri­aan? Pitää­kö mei­dän vain väki­sin yrit­tää mani­pu­loi­da hei­tä omia arvo­jam­me koh­ti? Mik­si? Jos pitää, se voi olla oikein vain yhdes­sä tapauk­ses­sa, nimit­täin sii­nä, että me olem­me moraa­li­ses­ti parem­pia ihmi­siä kuin mus­li­mit. Sitä­kö täs­sä yri­te­tään sanoa? 

  Ei minus­ta mui­den aut­ta­mi­nen ole kos­kaan vää­rin, jos se huo­mioi ihan oikeas­ti myös ne muut, eikä vaan omaa pers­pek­tii­viä. Kris­ti­tyt­kin kuvit­te­li­vat aut­ta­van­sa paka­noi­ta pelas­tu­maan kun levit­ti­vät uskon­to­aan miek­ka­lä­he­tyk­sel­lä ja väki­val­lal­la. Paka­nat eivät aina tajun­neet sel­lais­ta apua. Minä­kin annan välil­lä rahaa SPR:lle ja moneen muu­hun­kin avus­tus­toi­min­taan. Ei sii­nä ole mitään vää­rää. Kaik­ki me olem­me osal­tam­me vas­tuus­sa täs­tä maa­il­mas­ta, mut­ta nime­no­maan vain osal­tam­me. Vii­del­lä mil­joo­nal­la ihmi­sel­lä ei voi olla kuu­den mil­jar­din ihmi­sen vastuuta.

 94. Euroo­pas­sa ei ole rie­sak­si asti kris­tit­tyä fun­da­men­ta­lis­mia eikä näkö­pii­ris­sä ole sellaista.”

  Sitä kris­tit­tyä euroop­pa­lais­ta fun­da­men­ta­lis­mia on vie­ty Euroo­pan rajo­jen ulko­puo­lel­le, mis­sä se on monin­ker­tai­ses­ti suu­rem­pi ongel­ma kuin isla­mi­lai­nen fun­da­men­ta­lis­mi Euroopassa.
  Eikö mei­dän pitäi­si hoi­taa oma kiih­koi­lum­me rajo­jem­me ulko­puo­lel­la ensin pois, eikä yrit­tää ainoas­taan hoi­del­la sen seu­rauk­se­na tän­ne tule­vaa “palau­tet­ta”?

 95. Aja­tus, että viros­sa sai­si mikä hyvän­sä ros­vo­jouk­ko alkaa teu­ras­taa ihmi­siä, eikä kukaan Viron ulko­puo­li­nen oli­si oikeu­tet­tu vas­taa­maan avun­pyyn­töi­hin, on minul­le — anteek­si nyt vain — aika vieras.”

  Minul­la on hyvä tut­tu Viros­ta (nyt 66-vuo­tias, hän kyl­lä­kin halu­aa maa­ta kut­sut­ta­van Ees­tik­si näin sivu­huo­mau­tuk­se­na), jol­ta aika­naan kuu­lin kyy­di­tyk­sis­tä, mus­tis­ta lis­tois­ta sun muus­ta sodan jäl­kei­ses­tä Sta­li­nin-aikai­ses­ta mei­nin­gis­tä Suo­men­lah­den takana. 

  Yhtä vie­ras kuin moni muu­kin kan­sal­li­suusaat­teen kyl­läs­tä­mien kom­men­taat­to­rien läh­tö­koh­ta. Kos­kee­ko sama välin­pi­tä­mät­tö­myys myös luon­no­non­net­to­muuk­sia vai vain ihmis­ten teke­miä rikoksia?”

  Minä en ole kan­sal­lis­mie­li­nen, mut­ta tutus­tut­tua­ni hei­dän ajat­te­luun­sa, en kuvai­si hei­tä yleis­täen “kyl­läs­te­tyik­si” tai “välin­pi­tä­mät­tö­mik­si”. Monil­la heis­tä on aito, välit­tä­vä huo­li Suo­men, Euroo­pan ja maa­il­man tilas­ta. Monet heis­tä ovat myös erit­täin fik­su­ja ja ana­lyyt­ti­sia, kuten täs­sä­kin vies­ti­ket­jus­sa kir­joit­ta­nut Lot­ta Roti. En minä osaa sanoa kuin­ka me voi­sim­me “puut­tua” esim. Sau­di-Ara­bias­sa kult­tuu­ri­ses­ti ja ins­ti­tu­tio­naa­li­ses­ti tapah­tu­viin rikok­siin, joil­la on enem­mis­tön kan­sas­ta tuki taka­naan. Onko sinul­la tähän jotain ehdo­tus­ta? Amnes­tyn ym. vetoo­muk­set eivät ole hai­tak­si, mut­ta ei nii­den vai­ku­tus kovin mit­ta­va ole, vaik­ka­kin näil­le yksit­täi­sil­le ihmi­sil­le tär­keä. Nyt kun köy­hyyt­tä on jäl­leen sivut­tu, niin ei Sau­di-Ara­bian vau­ras­tu­mi­nen aina­kaan vie­lä ole juu­ri näky­nyt fun­da­men­ta­lis­min heik­ke­ne­mi­se­nä, saa näh­dä miten käy Inter­ne­tin leviä­mi­sen myö­tä seu­raa­vien vuo­si­kym­men­ten kuluessa.

  Toki voit lah­joit­taa rahaa Punai­sel­le Ris­til­le, ja uskon monen täs­sä ket­jus­sa mie­li­pi­tei­tään esit­tä­neen teh­neen samoin. Itsel­lä­ni on pit­kään ollut aja­tuk­se­na, että voi­sin toi­sen­lai­ses­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ja itseä­ni nis­kas­ta kiin­ni otta­mal­la läh­teä Inti­aan tai Afrik­kaan vapaaehtoistyöhön.

  Minus­ta ei ole asial­lis­ta teh­dä maa­han­muut­toa kos­ke­vis­ta näke­myk­sis­tä välit­tä­mis­tä kos­ke­via joh­to­pää­tök­siä. Itse kan­na­tan vähin­tään 0.7% tason kehi­tys­a­pua, rei­lum­paa maa­il­man­kaup­paa, tukiais­ten vähen­tä­mis­tä (…) mut­ta täs­sä yhtey­des­sä kat­son, että molem­min puo­lin saa­vu­te­taan parem­pi tulos, ja parem­min pyri­tään tur­vaa­maan Euroo­pan ase­ma myös tule­vai­suu­den huma­ni­taa­ri­se­na glo­baa­li­na vai­kut­ta­ja­na, kun koh­dis­tam­me apu­ra­ham­me pai­kan pääl­le, jol­loin pys­tym­me aut­ta­maan monia hädä­na­lai­sia yhden tur­va­paik­ka­ha­ki­jan kustannuksilla.

  Autam­me useam­pia ihmi­siä (tie­dät var­mas­ti esim. mala­ri­aan, näl­kään kuo­le­vien mää­räs­tä, eikä heil­lä ole edes voi­mia yrit­tää Euroop­paan!), ja samal­la tur­vaam­me omien yhteis­kun­tiem­me tur­val­li­sem­man kehityksen.

  Onko sinul­la tar­jo­ta argu­ment­tia, mik­si tämä ei oli­si johdonmukaista?

 96. Menee­päs tämä nyt meta­kes­kus­te­lun puolelle…

  Pek­ka Rau­kol­le: olin vää­räs­sä, unoh­din tosi­aan ESS:t ja peli­teo­rian kii­rees­sä ja käy­tin adap­taa­tion perus­mää­ri­tel­mää. Vir­hee­ni ei kui­ten­kaan ollut sii­nä mie­les­sä paha, etten siis näe uskon­nol­li­suut­ta adap­taa­tio­na vaan sivutuotteena.

  Mut­ta kuin­ka adap­taa­tio ero­te­taan sivu­tuot­tees­ta? Mel­ko vai­kea kysy­mys. Yleen­sä tämä on kai tapa­na jakaa kol­meen osaan:

  Adap­taa­tio: napanuora

  Sivu­tuo­te: napa

  Kohi­na: eri­muo­toi­set navat

  Täs­sä pari hyvää lähdettä:

  http://www.nyu.edu/projects/fitch/courses/evolution/html/adaptation.html

  http://www.unm.edu/~hebs/pubs/AndrewsGangestadMatthews_2002_Adaptationism.pdf

  Oma kan­ta­ni uskon­nol­li­suu­des­ta adap­taa­tioi­den sivu­tuot­tee­na perus­tuu pit­käl­ti Ste­ven Pin­ke­rin “How the Mind Works” ‑teok­ses­sa esit­tä­miin argu­ment­tei­hin sekä Ric­hard Daw­kin­sin näi­tä enna­koi­viin ja myö­täi­le­viin aja­tuk­siin uskon­nois­ta “mee­mei­nä”, jot­ka siir­ty­vät van­hem­mil­ta lap­sil­le. Käsit­tääk­se­ni filo­so­fi Daniel C. Den­nett kan­nat­taa myös tätä näke­mys­tä. Toi­saal­ta, kuten edel­lä tote­sin, Allen Mac­Neill on esit­tä­nyt mie­len­kiin­toi­sen teo­rian, jon­ka mukaan uskon­nol­li­suus oli­si sodan­käyn­tiä tuke­maan kehit­ty­nyt adaptaatio.

  Kysy­mys uskon­nol­li­suu­den evo­lu­tii­vi­sis­ta seli­tyk­sis­tä on kai­ken kaik­ki­aan erit­täin moni­mut­kai­nen ja täl­lä­kin het­kel­lä var­sin kuu­man kes­kus­te­lun koh­tee­na tie­de­maa­il­mas­sa. En muu­ten ehdi tääl­lä meta­kes­kus­te­le­maan aihees­ta, kos­ka työn alla on mui­ta pro­jek­te­ja. Tääl­tä löy­tyy kui­ten­kin Mac­Neil­lin yli­opis­to­ta­son kurs­si­ku­vaus ja run­saas­ti kir­jal­li­suut­ta aihepiiristä:

  http://evolutionlist.blogspot.com/2007/03/evolution-and-religion-is-religion.html

  Mitä tulee Kim­mo Keto­laan, en edel­leen­kään yhdy hänen teo­lo­gis­pai­not­tei­seen käsi­tyk­seen­sä uskon­nol­li­suu­den hyö­dyis­tä ja ateis­min hyö­dyt­tö­myy­des­tä tai kii­vaan daw­kin­si­lai­sen uskon­to­kri­tii­kin hai­tois­ta, enkä väli­tä, jos usko­vai­set ja uskon­to­jen puo­lus­ta­jat tu quoque ‑vir­hear­gu­men­til­la väis­tä­vät uskon­to­kriit­ti­sen näke­myk­se­ni ja väit­tä­vät minua itseä­ni­kin usko­vai­sek­si. Väi­te on absur­di ja jat­kan sii­tä huo­li­mat­ta uskon­to­kri­tiik­kiä­ni niin kau­an kuin hen­ki pihisee. 

  Ateis­ti by defi­ni­tion ei usko juma­laan ja todis­tus­taak­ka on tie­ten­kin sil­lä, joka ole­mas­so­lo­väit­teen esit­tää. Ei minun tar­vit­se erik­seen todis­taa, ettei Thor, Zeus, Baal, Isis, Jah­ve, Allah, Mad­de­rak­ka, jou­lu­puk­ki, ham­mas­kei­ju, sini­pii­ka jne. ole ole­mas­sa. Jokai­nen ihmi­nen on syn­nyn­näi­ses­ti ateis­ti, atho­ris­ti, aisis­ti, ajou­lu­pu­kis­ti, a‑allahisti, ajah­veis­ti, aham­mas­kei­juis­ti, asi­ni­pii­kais­ti, a‑astrologisti, ale­vi­ta­tio­nis­ti jne. Kaik­ki nämä jär­jet­tö­myy­det täy­tyy erik­seen ihmis­mie­leen indokt­ri­noi­da, ei nii­tä muu­ten kukaan uskoisi. 

  Viit­taan jäl­leen edel­lä mai­nit­tuun ja lin­ki­tet­tyyn Yale-yli­opis­ton tut­ki­muk­seen, joka siis jul­kais­tiin arvo­val­tai­ses­sa Science-leh­des­sä ja jat­kan uskontokritiikkiä.

  *****

  Pala­tak­se­ni var­si­nai­seen kes­kus­te­luun, olen kyl­lä täy­sin Oden lin­joil­la täs­sä kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mia­sias­sa. On aivan jul­me­tun itse­käs­tä ja nihi­lis­tis­tä olla aut­ta­mat­ta ihmi­siä, oli­vat nämä sit­ten toi­sel­la puo­lel­la maa­il­maa tai naa­pu­ris­sa. Ihmi­soi­keus­louk­kauk­siin ja huma­ni­tää­ri­siin kata­stro­fei­hin pitää ehdot­to­mas­ti puut­tua ja ne pitäi­si tie­tys­ti jo enna­kol­ta pyr­kiä estämään.

  Yleen­sä apuun Naza­nin-tytön kal­tai­sis­sa yksit­täis­ta­pauk­sis­sa riit­tää nimi net­ti­ve­too­muk­seen ja säh­kö­pos­ti­vies­ti paril­le kym­me­nel­le kan­san­edus­ta­jal­le ja kai­kil­le suu­rem­mil­le tie­do­tus­vä­li­neil­le. Kyl­lä kaik­ki bar­baa­ri­set tavat tuli­si kit­keä maa­il­mas­ta mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja YK:n ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­sia tuli­si kaik­kien jäsen­mai­den noudattaa. 

  Jos joku bru­taa­lius, kuten tyt­tö­jen ja poi­kien sukue­lin­ten sil­po­mi­nen (jois­ta tyt­tö­jen sukue­lin­ten täys­sil­po­mi­nen ja umpeen ompe­le­mi­nen on eri­tyi­sen jul­ma ja hai­tal­li­nen), on tapa­na jos­sa­kin kult­tuu­ris­sa, täl­le kult­tuu­ril­le pitää opet­taa, että kysei­nen tapa on bru­taa­li ja se pitää lopet­taa. Tätä­hän ajaa voi­mak­kaas­ti mm. soma­li­taus­tai­nen ihmi­soi­keus­ak­ti­vis­ti Ayaan Hir­si Ali. Myös minä. Kuten jo aiem­min usein on tul­lut todet­tua, en ole kulttuurirelativisti.

 97. Täy­tyy sanoa, että minä­kään en kan­na­ta noin vain puut­tu­mis­ta vie­raan maan asioi­hin. Eri­tyi­nen ongel­ma tämän kan­nal­ta ovat maat, jot­ka oli­vat euroop­pa­lais­ten hal­lin­nas­sa impe­ria­lis­min aika­na. Tätä nykyä siel­lä­päin tun­nu­taan koke­van lähes mikä hyvän­sä län­nen asioi­hin puut­tu­mi­nen äärim­mäi­sen nega­tii­vi­se­na asia­na, “hen­ki­se­nä kolo­nia­lis­mi­na”, jos näin voi sanoa. Ja tämä takaa sen, että aina­kaan val­tioi­den puut­tu­mi­nen nii­den mai­den ongel­miin ei auta, kos­ka MITÄÄN vies­tiä ei kuun­nel­la sik­si, että sen sanom­me me. Vies­tin sisäl­löl­lä ei ole väliä, vain vies­tin lausujalla. 

  YK:iin ei myös­kään luo­te­ta, se näh­dään län­nen käsi­kas­sa­ra­na. Muis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä ihmi­soi­keus­jär­jes­töis­tä en ole var­ma, niis­tä voi olla enem­män apua. 

  Itse kui­ten­kin yrit­täin pää­asias­sa tukea näi­den mai­den omia demo­kraat­ti­sia liik­kei­tä ja ihmisoikeusaktivisteja.

 98. Kes­kus­te­lu tääl­lä alkaa men­nä jo levot­to­mak­si. Eikö kukaan enää muis­ta nii­tä anda­lusia­lai­sia tee­huo­nei­ta, jois­sa kaik­ki sujui rauhallisesti?

 99. JKN:lle. Kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mia ei tääl­lä ole kukaan edus­ta­nut. Ihmi­sil­lä on eri­lai­sia käsi­tyk­siä sii­tä, miten he voi­vat vai­kut­taa kau­kai­siin asioi­hin. Esim. minus­ta on yhden­te­ke­vää osal­lis­tua eri­lai­siin säh­kö­pos­ti­kam­pan­joi­hin, vaik­ka oli­sin itse asias­ta mitä miel­tä. Kir­joi­tit, että “Yleen­sä apuun Naza­nin-tytön kal­tai­sis­sa yksit­täis­ta­pauk­sis­sa riit­tää nimi net­ti­ve­too­muk­seen ja säh­kö­pos­ti­vies­ti paril­le kym­me­nel­le kan­san­edus­ta­jal­le ja kai­kil­le suu­rem­mil­le tie­do­tus­vä­li­neil­le.” Ymmär­rät­kö ollen­kaan, miten suur­ta panos­ta vaa­dit kes­ki­mää­räi­sel­tä kan­sa­lai­sel­ta? Toi­sek­si, mik­si tuo riit­tää? Jos bar­ba­ris­mi on kit­ket­tä­vä, mik­si saan myy­dä duu­nik­se­ni kala­kuk­ko­ja? Vai oli­si­ko sit­ten­kin niin, että kukaan ei voi vas­ta­ta kai­kis­ta maa­il­man asioista? 

  Nimim. Anna kir­joit­ti nase­vas­ti oikeu­den ja vel­vol­li­suu­den eros­ta. On *yli­pää­tään oikein* vas­tus­taa Afri­kan Sar­ven tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kaus­pe­rin­net­tä, kos­ka se on kar­mea perin­ne, joka tur­haan aiheut­taa suun­na­ton­ta kär­si­mys­tä. Vain ne ovat *vel­vol­li­sia* teke­mään asial­le jotain, jot­ka voi­vat sil­le jotain teh­dä. Käy­tän­nös­sä täl­lai­sia ovat pai­kal­li­set ja ne, joil­la on jokin vipu sii­hen jen­giin. Minun puhei­ta­ni siel­lä ei kuun­nel­la. Sik­si minul­la ei ole vel­vol­li­suut­ta teh­dä asial­le muu­ta kuin sanoa sil­loin täl­löin vaik­ka tääl­lä, että “kil­tit soma­lit, lopet­ta­kaa tuo heti” ja erik­seen kysyt­täes­sä aut­taa kyky­je­ni mukaan. Minul­la on oikeus orga­ni­soi­da vaik­ka kuin­ka iso bän­di, joka menee sin­ne hake­maan lasin­pa­lat ja veit­set iso­äi­deil­tä pois.

  Vää­ryyt­tä on maa­il­mas­sa pal­jon. Minä en voi sitä kaik­kea pois­taa. Ei ole mitään jär­keä sel­lai­ses­sa ajat­te­lus­sa, että kaik­ki vää­ryys on kan­nal­ta­ni yhtä tärkeää.

 100. Jus­si K. Nie­me­lä sanoi: “Kyl­lä kaik­ki bar­baa­ri­set tavat tuli­si kit­keä maa­il­mas­ta mah­dol­li­sim­man nopeas­ti ja YK:n ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­sia tuli­si kaik­kien jäsen­mai­den noudattaa. 

  Jos joku bru­taa­lius, kuten tyt­tö­jen ja poi­kien sukue­lin­ten sil­po­mi­nen (jois­ta tyt­tö­jen sukue­lin­ten täys­sil­po­mi­nen ja umpeen ompe­le­mi­nen on eri­tyi­sen jul­ma ja hai­tal­li­nen), on tapa­na jos­sa­kin kult­tuu­ris­sa, täl­le kult­tuu­ril­le pitää opet­taa, että kysei­nen tapa on bru­taa­li ja se pitää lopettaa.” 

  Minul­la on tähän pari kysymystä.

  Mikä oli­si nopein kei­no kit­keä pois bar­baa­ri­set tavat? Väki­val­ta? Soti­laal­li­set kei­not? Uusi impe­ria­lis­min aika? Pako­te­taan muut kan­sat län­si­mai­siin arvoi­hin, kos­ka monet muut arvot ovat bar­baa­ri­sia? Minä en tuo­ta aatet­ta alle­kir­joit­tai­si, mut­ta en väi­tä, että sinä­kään tätä tar­koi­tit kannattaa. 

  Miten ope­te­taan jol­le­kin kult­tuu­ril­le, että sen har­joit­ta­ma iki­van­ha tapa on barbaarista?

  Jos län­si­maat alka­vat puut­tua mui­den mai­den sisäi­siin asioi­hin mm. opet­ta­mal­la, että eräi­den kult­tuu­rien iki­van­hat ja jois­sain tapauk­sis­sa pyhät uskon­nol­li­set tra­di­tiot ovat bar­baa­ri­sia teko­ja, jot­ka pitäi­si heti lopet­taa ikia­joik­si, luu­let­ko, että tämä
  — lisää näi­den kult­tuu­rien arvos­tus­ta län­si­mai­ta kohtaan
  — vähen­tää näi­den kult­tuu­rien “bar­baa­ri­suut­ta”
  — vähen­tää näi­den kult­tuu­rien halua käy­dä sotaa län­si­mai­sia vas­taan, jot­ka yrit­tä­vät lou­ka­ta hei­dän iki­van­ho­ja pyhiä tapojaan?
  — vähen­tää näi­den mai­den ja län­si­mai­den väli­siä konflik­te­ja län­si­mais­sa ja myös muualla?

  Ja jos luu­let, mil­lä ihmeen perusteella?

 101. Muis­ta­kaam­me Poh­jois-Irlan­ti (pro­tes­tan­tit vas­taan kato­li­set) ja Koso­von albaa­nien joukkoteurastukset.”

  Tämä onkin mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Poh­jois-Irlan­nin rii­das­sa osa­puo­lia erot­taa kyl­lä uskon­to, ja heis­tä käy­te­tään mm. Suo­mes­sa juu­ri nimi­tyk­siä kato­li­set ja pro­tes­tan­tit. Englan­nik­si ryh­miä on kui­ten­kin tapa­na kut­sua tasa­val­ta­lai­sik­si (republican, kato­li­set) ja loja­lis­teik­si (loy­alist, pro­tes­tan­tit), mikä ker­too enem­män rii­dan his­to­rial­li­ses­ta taus­tas­ta. Katoliset/tasavaltalaiset ovat Irlan­nin kan­ta­väes­töä, protestantit/lojalistit taas Bri­tan­nian vuo­si­sa­to­ja kes­tä­neen val­ta­kau­del­la maa­han val­ta­kun­nan muis­ta osis­ta muut­ta­nei­ta ihmi­siä, mm. skot­lan­ti­lai­sia. Bri­tan­nian val­lan aika­na kato­li­sia sor­ret­tiin anka­ras­ti maa­or­juu­des­sa, pro­tes­tant­te­ja taas tuo­tiin maa­han töi­hin ja kai­kin puo­lin suo­sit­tiin. Näin he pysyi­vät­kin lojaa­lei­na Bri­tan­nial­le, ja siir­to­maa­val­ta ajoi hei­dän kaut­taan eri­lai­sia impe­ria­lis­ti­sia tavoit­tei­taan. Esim. wiki­pe­dias­ta löy­tyy hyvä selos­tus Irlan­nin historiasta. 

  Point­ti­ni on, että vaik­ka rii­dan osa­puo­lia luon­neh­di­taan uskon­nol­li­sin ter­mein, itse rii­taa ei suin­kaan käy­dä teo­lo­gi­sis­ta tul­kin­nois­ta vaan his­to­rial­li­sis­ta syis­tä, ja sen taus­tal­la on vuo­si­sa­to­ja kas­va­nut vihan­pi­to kah­den väes­tön­osan välillä. 

  Nyt kiin­nos­taa kysyä, mis­sä mää­rin myös radi­kaa­lis­sa isla­mis­sa on kyse “pel­käs­tä” uskon­nos­ta, mis­sä mää­rin tiet­ty­jen ihmis­ten val­ta­pyr­ki­myk­sis­tä ja tavoit­tees­ta ajaa omia tavoit­tei­taan esim. hor­jut­taa län­si­mai­ta tai tuho­ta ne. Tot­ta kai uskon­toa käy­te­tään työ­ka­lu­na, jon­ka avul­la uusia kan­nat­ta­jia vär­vä­tään, mut­ta uskon­to on aina niin kuin se tul­ki­taan. Tär­keäm­pää oli­si miet­tiä, kuka ja mik­si juu­ri täs­sä tapauk­ses­sa käyt­tää uskon­toa vihan­liet­son­nan välikappaleena.

 102. Ihme jank­kaus­ta. Kan­na­tan JKN:n näke­mys­tä, että kriit­tis­tä ajat­te­lua pitäi­si lisä­tä kou­luis­sa ja lopet­taa uskon­to­jen suo­si­mi­nen. Sanan- ja aja­tuk­sen­va­paus ja demo­kra­tion ovat arvo­ja, soi­ta haluan oman ympä­ris­tön nou­dat­ta­van ja mie­les­tä­ni näi­tä arvo­ja kan­nat­taa levit­tää myös muu­al­le maa­il­maa, kuten myös muu­ta huma­ni­tää­ris­tä apua.

  Yli­ko­ros­tu­nut kan­sal­li­saa­te joh­taa moniin ongel­miin, var­sin­kin jos se saa pont­ta uskon­nol­li­ses­ta ideologiasta.

  Rajat kiin­ni kai­kil­ta poli­tiik­kaan en myös­kään usko. Voi­daan kui­ten­kin havai­ta, että jois­ta­kin kult­tuu­reis­ta tule­vat aiheut­ta­vat enem­mään ongel­mia, kuin toi­set. Jo enem­mis­tön­kin arvot voi­vat poi­ke­ta oleel­li­ses­ti val­ta­kult­tuu­rin arvois­ta. Peri­aat­tees­sa täl­läi­sis­tä kult­tu­reis­ta saa­pu­via voi­daan ottaa maa­han, jos pys­ty­tään var­mis­ta­maan arvo­jen sopeu­tu­vuus yksi­lö­ta­sol­la. Esi­mer­kik­si tataa­rien uskon­to ei ole ollut mikään ongel­ma, kos­ka 1)heidän läh­tö­kult­tuu­rin­sa on lähem­pä­nä suom­lais­ta, kuin afrik­ka­lai­nen tai lähi-idän kult­tuu­ri oli­si­vat 2) heil­lä oli hyvä syy saa­pua tän­ne. He oli­vat kaup­piai­ta, joi­den int­res­si on sopeu­tua mah­dol­li­sim­man hyvin kult­tuu­rin sekaan. Vas­taa­vas­ti Lähi-idän ja afrik­ka­li­seen hei­mo­kult­tuu­ris­ta läh­te­vä mas­sa-hal­pa­työ­voi­ma tai elin­ta­so­pa­ko­lai­suus teke­vät aut­ta­mat­to­mas­ti ryh­mäs­tä alem­man sosi­aa­li­sen ker­ros­tu­man. Huo­no tulos­yy yhdis­tet­ty­nä täy­sin poik­kea­vaan arvo­maa­il­maan tie­tää ongelmia.

  Fak­ta on että Euroop­pa muut­tuu mus­li­mi-enem­mis­töi­sek­si täl­lä vuo­si­sa­dal­la. Myös kou­lu­te­tun alku­pe­räis­väes­tön pois­muut­to on todel­li­suut­ta niin kort­te­li, kau­pun­ki, kuin maa­ta­sol­la­kin. Ihmet­te­len JKN:n aja­tus­ta, että islam voi­tai­siin maal­lis­taa, mikä­li suo­meen otet­tai­siin euroop­pa­lais­ta kes­kiar­voa vas­taa­va mää­rä mus­li­mei­ta, häm­men­net­täi­siin muun väes­tön sekaan homo­gee­ni­ses­ti ja ope­tet­tai­siin kriit­tis­tä ajat­te­lua. Onko taus­tal­la pelk­kä pyr­ki­mys erot­tau­tua “kan­sal­lis­mie­li­sis­tä” vai oikeas­ti aja­tus teh­dä suo­mes­ta uuden isla­mis­ti­sen euroo­pan mal­li­maa? Vai onko jos­sain maa­il­mas­sa joku oikeas­ti demo­kra­ti­aa ja sanan­va­paut­ta kun­nioit­ta­va maa, jos­sa polii­si ei par­tioi kalash­ni­ko­vien kans­sa? Mik­si muun­kin Euroo­pan pitäi­si jat­kaa mas­sa­muut­toa mus­li­mi- ja kehi­tys­mais­ta, kun van­ho­ja­kaan ei ole kotou­tet­tu kun­nol­la, päin vas­toin ovat vain radikalisoituneet.

  Vaik­ka natio­na­lis­ti­nen ajat­te­lu aiheut­taa monia kahi­noi­ta, ei kan­sal­li­sis­ta kult­tuu­ria arvos­ta­via saa­da rau­hoi­tet­tua sekot­ta­mal­la pakol­la val­tioi­den sisäl­le ja koit­ta­mal­la tukah­dut­taa kult­tuu­rin piir­teet, var­sin­kaan muo­dos­ta­val­la eriar­voi­sia ryh­miä. Täs­tä pahim­mat konflik­tit muo­dos­tu­vat, vaikk puh­kea­vat­kin vas­ta öljyn ja mui­den luon­non­va­ro­jen hupe­ne­mi­ses­ta aiheu­tu­vas­sa maa­il­man­laa­jui­ses­sa lamas­sa. Sama tai­pu­mus muut­taa saman­lais­ten jouk­koon toi­mii myös kortteli‑, kau­pun­ki- ja val­tio­ta­sol­la. Mas­sa­muu­ton seu­rauk­se­na muo­dos­tuu aluei­ta, jos­sa tie­tyn kult­tuu­rin val­lit­se­vuus on niin voi­ma­kas, että sen asuk­kaat alka­vat nou­dat­taa omia lake­jaan ja vähen­tä­vät kos­ke­tuk­sia ympä­röi­vään yhteis­kun­taan. Esi­merk­ki­nä Mal­mön tilal­le nouse­va miniatyyri-Irak.

  Kan­na­tan siis Nie­me­län mal­lia kriit­ti­sen ajat­te­lun opet­ta­mi­ses­ta, mut­ta on jär­je­tön­tä ottaa Suo­meen, tai muu­al­lek­kaan Euroop­paan juu­ri nimen­omai­si­sa ryh­miä var­ta­vas­ten kri­tiik­kiä oppi­maan. Kou­lu­tus ja valis­tus menet­tä­vät tehon­sa, jos läs­nä on mit­ta­va fun­da­men­ta­lis­ti yhtei­sö omia lake­ja saar­naa­mas­sa. Jos maa­han­muut­to­po­li­tiik­kas­sa nou­da­te­taan vain sopeu­tu­mis­ky­kyis­ten mal­til­lis­ta sisään­ot­toa, niin nämä voi­vat­kin löy­tää sen kriit­ti­sen ajattelun(vaikka krii­ti­kot yleen­sä ovat­kin juu­ri mus­li­mi­mais­ta pois pake­ne­via, jot­ka koit­ta­vat saa­da tyh­mät euroop­pa­lai­set tajua­maan koti­maan­sa olot) ja jat­kaa toi­min­taa isla­min maal­lis­ta­mi­ses­sa. Juu­ri hei­dän taki­aan on syy­tä pitää isla­mi­lai­nen tota­li­ta­ris­mi mini­mis­sään Euroo­pas­sa, jos­sa jo jou­du­taan teke­mään myön­ny­tyk­siä ettei­vät poloi­set louk­kaan­nu. En kan­na­ta myös­kään, että ame­rik­ka­lai­sia fun­da­men­ta­lis­ti­kris­tit­ty­jä tuo­tai­siin suo­meen hal­pa­työ­voi­mak­si kri­tiik­kiä oppimaan.

 103. Mie­len­kiin­toi­nen kes­kus­te­lu, uto­pia vs. rea­lis­mi. Ris­ti­ret­ket aloi­tet­tiin 1000 vuot­ta sit­ten ja ne eivät ole Osmon mukaan vie­lä­kään ohi (kris­til­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi). Jos aika­ko­neel­la JKN lähe­tet­täi­siin vuo­teen 1100, aut­tai­si­ko hänen argu­me­toin­tin­sa Rans­kan papis­toa ymmär­tä­mään hei­dän toi­mi­van vää­rin? Kult­tuu­rien muu­tos on hidas­ta ja läh­tee kult­tuu­ris­ta itses­tään sisäl­tä­päin, puhet­ta maa­il­maan mah­tuu kuten sano­taan, mut­ta mah­taa­ko sii­tä täs­sä­kään tapauk­ses­sa mitään iloa olla? 

  Kris­ti­nus­ko oli (tai on) väki­val­tai­nen uskon­to. Kuten islam. Hin­du radi­kaa­li menee pyl­vään­pää­hän julis­ta­maan sano­maan­sa ja budd­ha­lai­nen ryh­tyy mun­kik­si, eivät he kil­ju tap­pa­mi­ses­ta ja mai­den val­taa­mi­ses­ta, vaan ihmi­sen itsen­sä muut­tu­mi­ses­ta paremmaksi. 

  Näh­däk­se­ni ainoa rea­lis­ti­nen kei­no on kehi­tys­a­pu, jol­loin kou­lu­ja, sai­raa­loi­ta jne. perus­ta­mal­la voi­daan nopeut­taa kan­san x vau­raut­ta. Jos kysees­sä on vau­ras maa kuten Sau­di-Ara­bian, ei ole pal­joa teh­tä­vis­sä. Rahal­la ei onnea saa, mut­ta perus­tur­val­li­suu­den kyl­lä. Kun perus­tur­val­li­suus ja toi­meen­tu­lo on koh­tuul­li­nen maas­sa x, ei radi­kaa­li uskon­to­kaan (islam) saa enää saman­kal­tais­ta kannatusta.
  Heh, uto­pi­aa tämä­kin (Englan­nin lää­kä­ri­ter­ro­ris­tit). Se kuka kek­sii miten koraa­nia ale­taan lukea rau­han­omai­sem­min, näin­hän kävi raa­ma­tun kans­sa vaik­ka kir­ja pysyi sama­na, on mel­koi­nen Albert E.

  Jos aihees­ta­kin vähän kir­joit­tai­si. Kukaan ei osaa rat­kais­ta mus­li­mion­gel­maa, joten mik­si siir­tää ongel­ma Suomeenkin?
  Kii­na­lai­sia ja intia­lai­sia on pari mil­jar­dia, kyl­lä sii­tä luu­li­si ne tar­peel­li­set työ­voi­ma­pu­lan­täyt­tä­jät löy­ty­vän (jos tähän pulaan nyt joku oikeas­ti uskoo). Mah­ta­vas­sa jenk­ki­läs­sä­kin ollaan havah­dut­tu ongel­maan, esim. mal­til­li­set­kin mus­li­mit vaa­ti­vat pitää rukous­het­ken­sä teh­taas­sa, en nyt muis­ta mis­sä, vaik­ka tämä oli­si vaa­ti­nut konei­den sul­ke­mis­ta rukouk­sen ajak­si. Yri­tys ei tähän tie­ten­kään suos­tu­nut. Len­to­ken­til­lä koko ajan ongel­mia, saa­ko sik­hi­läis­ten tur­baa­nin tar­kas­taa (läpi­va­lai­su)? New Yor­kiin perus­tet­tu ensim­mäi­nen ara­bi­kou­lu, mitä siel­lä ope­te­taan ja onko tämä hyvä vai huo­no asia?

  -> Kai­paam­me­ko todel­la tämän­kal­tai­sia ongel­mia Suomeenkin?

 104. En kyl­lä ymmär­rä, mitä nämä islam­fo­biai­set oikein puhu­vat. Tämän kes­kus­te­lun alku­pe­räi­se­nä aihee­na oli työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton kri­tee­rit. Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­ta tar­koit­taa, että kysei­sel­lä hen­ki­löl­lä on sel­lai­nen ammat­ti­tai­to, että hän saa työ­pai­kan Suomesta.

  Kun näi­den islam­fo­biais­ten mie­les­tä isla­mi­nus­koi­set ovat alem­paa rotua, tyh­miä, ammat­ti­tai­dot­to­mia ja laiskoja,miten he voi­vat samal­la kuvi­tel­la, että tämä huip­puo­saa­jien met­säs­tys koh­dis­tui­si eri­tyi­ses­ti juu­ri hei­hin. Jokin sisäi­nen joh­don­mu­kai­suus oli­si hyväksi.

  On muu­ten niin, että kun eräis­sä isla­mi­lai­sis­sa mais­sa — suu­rel­ta osin Yhdys­val­tain avus­ta­ma­na — on alka­nut fun­da­men­ta­lis­ti­sen isla­mi­lai­suu­den nousu, se myös mer­kit­see äly­mys­tön pakoa nois­ta mais­ta. Kyl­lä siel­tä koh­ta voi huip­puo­saa­jia tul­la­kin. Nehän ovat sivis­tys­mai­na van­hem­pia kuin Suomi.

 105. Oden häm­mäs­tys häm­mäs­tyt­tää hie­man.. kun käve­lee het­ken vaik­ka­pa Hel­sin­gis­sä niin aivan väis­tä­mät­tä NÄKEE itse mis­tä nämä ns. työ­pe­räi­set ovat tul­leet.. Toki suu­rin maa­han­muut­ta­ja jouk­ko on venä­läi­set, mut­ta hepä eivät pis­tä katu­ku­vas­sa sil­miin. Eikä pis­tä sil­miin kii­na­lais­ten raken­nus­työ­mies­ten, intia­lais­ten insi­nöö­rien eikä filip­pii­ni­läis­ten hoi­ta­jat­ta­rien jou­kot­kaan, hei­tä kun ei tääl­lä ole eikä tule. On vain monio­saa­jia, rikas­ta­jia ja mui­ta kul­ta­mu­nia jot­ka vain odot­ta­vat että hei­dän voi­ma­va­rai­nen poten­ti­aa­lin­sa tuot­taa huip­puo­saa­mi­sel­laan meil­le heti nyt 350 000 euroa käteen jne. Kaik­ki­han me tie­däm­me mis­tä on kyse, eikö vain?

 106. Kir­joit­ta­ja sot­kee tahal­laan pako­lai­set ja työ­pe­räi­sen maahanmuuton.

  Tämä kes­kus­te­lu on men­nyt nyt niin lei­maa­vak­si ja asen­teel­li­sek­si ja saman kiih­ko­mie­li­sen heku­man ympä­rill­lä pyö­ri­väk­si, että sul­jen kes­kus­te­lun tähän.

Kommentit on suljettu.