Kannabissätkästä soppajonoon?

Minis­te­ri Sari Sar­ko­maa esit­tää, että päih­de­riip­pu­vai­set opis­ke­li­jat ero­tet­tai­siin hoi­toa­lan oppi­lai­tok­sis­ta, kos­ka nämä nark­ka­rit sai­raa­loi­den lää­ke­kaa­peil­le pääs­ty­ään varas­ta­vat huu­mausai­nei­ta ja myy­vät nii­tä kaduilla.

Ensim­mäi­nen reak­tio­ni tuo­hon oli — pak­ko myön­tää — että aja­tuk­ses­sa on jär­keä. Kaik­ki ihmi­set eivät sovi kai­kil­le aloil­le. Sit­ten tulin järkiini.

Täs­sä aja­tuk­ses­sa on aina­kin kol­me ongelmaa:

1) Ole­te­taan, että ker­ran nuo­re­na päih­deon­gel­mai­nen on sitä lop­pui­kän­sä. Pit­kään päi­de­riip­pu­vuut­ta har­joi­tel­leen ennus­te on aika huo­no, mut­ta opis­ke­lu­vai­hees­sa har­va on saat­ta­nut itsen­sä toi­vot­to­maan tilaan. Jos ten­tiiä vail­le val­miil­ta sai­raan­hoi­ta­jal­ta vie­dään koko tule­vai­suus — tus­kin hän muul­le alal­le enää hank­kiu­tee, kun opin­to­tu­ki­kiin­tiö­kin on lop­pu, hänes­tä var­maan­kin tulee päih­de­riip­pu­vai­nen. Sar­ko­naan ajat­te­lun mukaan hänet on oikein tuo­mi­ta loppuiäkseenn

2) Onhan hoi­toa­lal­la mui­ta­kin teh­tä­viä, kuin päi­vys­tää lää­ke­kaap­pia yövuo­ros­sa. Eikö riit­täi­si, että päih­de­riip­pu­vuu­des­ta epäil­ty ei pää­se käsik­si sai­raa­lan lää­ke­kaap­piin, kun­nes riip­pu­vuus on hoi­det­tu. Kan­nat­taa muis­taa, että päih­ty­nee­nä ei töi­hin voi muu­ten­kaan tul­la, joten paa­tu­neet nark­ka­rit ja juo­pot sul­keu­tu­vat ulko­puo­lel­le joka tapauksessa. 

3) Sar­ko­maa on tiet­tä­väs­ti puhu­nut vaka­vas­ti päih­de­riip­pu­vai­sis­ta. Jos sil­lä tar­koi­tet­tai­siin, mitä vaka­val­la päih­de­riip­pu­vuu­del­la yleen­sä tar­koi­te­taan, Sar­ko­naan kan­ta oli­si sekä perus­tel­tu että tur­ha. Ei vaka­vas­ti päih­de­riip­pu­vai­nen saa opin­to­jaan lop­puun eikä aina­kaan pää­se töi­hin. Ongel­mak­si asian tekee se, että kokoo­mus­lai­ses­sa kie­len­käy­tös­sä kaik­ki jos­kus kan­na­bis­sät­kän polt­ta­neet ovat vaka­vas­ti päih­de­riip­pu­vai­sia. Jos ute­liai­suut­taan kokei­lee Ams­ter­da­mis­sa kan­na­bis­ta (ymmär­tääk­se­ni sil­loin ei riko min­kään maan lakia, jos­kaan en ole täs­tä var­ma) ja jää täs­tä kiin­ni kol­me viik­koa myö­hem­min oppi­lai­tok­sen huu­me­tes­tis­sä, joten­kin tun­tuu koh­tuut­to­mal­ta menet­tää sen perus­teel­la koko elämänsä. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä!

Yksi ajatus artikkelista “Kannabissätkästä soppajonoon?”

 1. STT uuti­soi 6.3.2007

  Huu­me­kas­vien vil­je­ly­kiel­toa tehos­te­taan nos­ta­mal­la täy­del­li­sen vil­je­ly­kiel­lon pii­riin koka­pen­saan lisäk­si myös khat-kas­vit sekä psi­lo­sy­bii­niä sisäl­tä­vät sie­net. Nyt­kin nii­den vil­je­ly huu­me­tar­koi­tuk­seen on ollut ase­tuk­sel­la kiel­let­tyä. Näil­lä eksoot­ti­sil­la kas­veil­la ei ole muu­ta käyt­tö­tar­koi­tus­ta kuin huu­me­käyt­tö, joten nii­tä ei sai­si koti­pi­hoil­ta, kas­vi­huo­neis­ta tai par­vek­keil­ta löytyä.” 

  Kak­tus­har­ras­ta­jal­la sai­si olla kokoel­mas­saan mes­ka­lii­nia sisäl­tä­vä kaktus.”

  Ylen uuti­soin­tia:
  “Rik­ko­muk­seen voi jat­kos­sa syyl­lis­tyä myös huo­li­mat­to­muu­des­ta. Aiem­min rik­ko­muk­sen ran­gais­ta­vuus on edel­lyt­tä­nyt tahallisuutta.”

  Hal­li­tuk­sen esityksestä:
  “Lakiin sisäl­ly­tet­täi­siin kiel­to vil­jel­lä koka­pen­sas­ta, kat-kas­via, mes­ka­lii­nia sisäl­tä­viä kak­tus­kas­ve­ja ja Psi­lo­sy­be-sie­niä koko­naan sekä oopiu­miu­nik­koa, ja hamp­pua huu­mausai­nei­na tai huu­mausai­nei­den raa­ka-ainee­na käytettäviksi.”

  ——————————————————————————————————————

  En ole ehti­nyt tutus­tu­maan aihee­seen tar­kem­min ja on pak­ko tode­ta, että se on aikaa vie­vää ja jok­seen­kin hankalaa.

  Stt:n uuti­ses­sa mai­nit­tua lupaa ”kak­tus­har­ras­ta­jal­le” en ole aina­kaan vie­lä onnis­tu­nut löy­tä­mään. Hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä useat kak­tuk­set kiel­le­tään kokonaan. 

  Las­ke­taan­ko huo­li­mat­to­muu­dek­si se, että ei ole asfal­toi­nut koko­nai­suu­des­saan omis­ta­maan­sa maa­ta? Tai se, että omis­taa kak­tuk­sen, jon­ka koos­tu­muk­ses­ta ei ole edes tietoinen?

  Sie­niä ei voi kiel­tää kas­va­mas­ta. Tie­dät­kö ketään, joka nii­tä oikeas­ti söi­si? Minä en aina­kaan tie­dä. Ole­tan, että kir­joit­taes­sa­si ylei­ses­ti löy­ty­väs­tä suo­mes­sa kas­va­vas­ta huu­mees­ta, joka ei ole aiheut­ta­nut yhteis­kun­nal­lis­ta ongel­maa tar­koi­tat juu­ri näi­tä sieniä.

  Mes­ka­lii­nia sisäl­tä­vien kak­tus­ten kiel­tä­mi­nen on han­ka­laa. Mes­ka­lii­niä löy­tyy useis­ta kak­tuk­sis­ta. Onko kukaan kos­kaan kuul­lut, että kukaan oli­si käyt­tä­nyt bra­si­lian opun­ti­aa tai puu­kak­tus­ta huu­mee­na? Kenel­le anne­taan tuo­miot rat­sat­taes­sa kir­jas­to­ja, ter­veys­kes­kuk­sia, van­hain­ko­te­ja jne. jois­sa on ylei­ses­ti help­po­hoi­toi­sia huo­ne­kas­ve­ja? Taas voi­daan esit­tää sama kysy­mys. Tie­dät­kö ketään, joka nii­tä käyt­täi­si? Minä en aina­kaan tiedä. 

  Ovat­ko sie­net ja kak­tuk­set nykyi­sin ongel­ma? Saa­daan­ko niis­tä teh­tyä sel­lai­nen, jos oikein yri­te­tään? Onko tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta teh­dä suu­res­ta osas­ta suo­men kan­saa huu­me­ri­kol­li­sia? Onko tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta lisä­tä sie­nien ja kak­tus­ten arvoa huumemarkkinoilla?

  En kir­joit­ta­nut tätä jul­kais­ta­vak­si, vaan poh­dit­ta­vak­si. Voin olla myös aja­tuk­si­ne­ni täy­sin vää­räs­sä. Toi­voi­sin, että sinul­la oli­si mie­len­kiin­toa ottaa kan­taan asi­aan blo­gis­sa­si, jot­ta asias­ta syn­tyi­si kes­kus­te­lua ennen kuin on lii­an myöhäistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.