Maanpuolustuksen tabut tulevat kalliiksi

Ken­raa­li Kas­kea­la on sano­nut, että armei­jan sodan­ai­kais­ta vah­vuut­ta pitä­si las­kea kol­man­nek­sel­la, jot­ta rahat riit­täi­si­vät nyky­ai­kai­siin asei­siin. Tämä on tie­det­ty koko ajan, mut­ta sitä ei uskal­le­ta sanoa ääneen. Sen­kin jäl­keen jäi­si yli 200 000 mies­tä, mikä on tuplas­ti sen, miu­tä muil­la Poh­jois­mail­la on yhteensä.

Kas­kea­la­kin meni väit­tä­mään, ettei tämän takia tar­vit­se kou­lu­tet­ta­vien ase­vel­vol­lis­ten mää­rää las­kea. Vai sanoi­ko. Oikeas­taan hän sanoi vain, ettei ase­vel­vol­li­suu­des­ta kan­na­ta luo­pua. Ase­vel­vol­li­suus se on Ruot­sis­sa­kin, vaik­ka vain pie­ni osa ikä­luo­kas­ta kou­lu­te­taan sotimaan.

Kysyin pari vuot­ta sit­ten hyvin kor­kea-arvoi­sel­ta soti­las­hen­ki­löl­tä, kuin­ka suu­ren osan ikä­luo­kas­ta hän kut­sui­si pal­ve­luk­seen, jos ei tar­vit­si­si aja­tel­la “mies­ten kou­lu” ‑tyyp­pi­siä argu­ment­te­ja vaan vain maan­puo­lus­tus­ta. Het­ken tuu­mai­lun jäl­keen hän sanoi, että noin puo­let oli­si hyvä. Vas­tauk­se­na epäi­le­vään kat­see­see­ni hän jat­koi selit­täen: nii­tä pitää kou­lut­taa niin pal­jon, jot­ta on mis­tä vali­ta, kun Suo­mi lähet­tää rau­han­tur­vaa­jia maa­il­mal­le. Ei hän­kään väit­tä­nyt, että Suo­men puo­lus­ta­mi­seen niin pal­jon tykin­ruo­kaa tarvittaisiin.

Ylei­nen ase­vel­vol­li­suus on pirun kal­lis­ta. Puo­lus­tus­voi­ma­ty las­ke­vat vain vani­kan hin­nan ja päi­vä­ra­hat, mut­ta kan­san­ta­lou­del­le kal­lik­si tulee se, että armei­ja lyk­kää nuor­ten mies­ten astu­mis­ta työ­elä­mään vuo­del­la tai jopa kah­del­la. Menet­tää­hän 12 kuu­kaut­ta pal­ve­le­va yleen­sä kak­si luku­vuot­ta opinnoistaan. 

Jos ylei­ses­tä ase­vel­vol­li­suu­des­ta luo­vut­tai­siin, armei­ja pys­tyi­si puo­lus­ta­maan vain kes­kei­siä koh­tei­ta, kuten suu­rim­pia kau­pun­ke­ja. On totta,että jokai­sel­le mäenm­nyp­py­läl­le ei pys­sy­mies­tä riit­täi­si, mut­ta kuka Suo­men kor­pia toi­saal­ta haluai­si miehittää?

Armei­jan teh­tä­vä on vält­tää sota ker­to­mal­la etu­kä­teen, että hyök­kää­jän osa on ikä­vä. Kun ydin­a­sein varus­tau­tu­nut­ta suur­val­ta-armei­jaa ei rin­ta­ma­so­das­sa nujer­ra, pitää teh­dä kuten ira­ki­lai­set juu­ri nyt teke­vät öljyä vas­ta­maan tul­leil­le ame­rik­ka­lai­sil­le: maan mie­hit­tä­mi­nen on teh­tä­vä kal­liik­si sis­si­tak­tii­kal­la, ja se on ker­rot­ta­va etukäteen.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä. 

39 vastausta artikkeliin “Maanpuolustuksen tabut tulevat kalliiksi”

 1. Puo­lus­tus­voi­mien yllä­pi­tä­mi­nen tulee kal­liik­si, kos­ka halu­taan ostaa kal­li­ta sota­le­lu­ja — hor­net­te­ja, huli­kop­te­rei­ta yms.

  Todel­li­suu­des­sa niil­lä ei kui­ten­kaan sotaa käy­dä, vaan Suo­mes­sa teh­täi­si ilmei­ses­ti samal­la taval­la kuin Ira­kis­sa, että hor­ne­tit pide­tään sodan syt­tyes­sä maas­sa, että eivät tur­haan mene rik­ki. Näin tosi­mie­het pää­see niil­lä taas aje­le­maan rau­han palattua.

  En juu­ri­kaan usko soti­laal­li­sen hyök­käyk­sen mah­dol­li­suu­teen, mut­ta jos Suo­mi jou­tuu soti­laal­li­sen hyök­käyk­sen koh­teek­si, niin hyök­kää­jä on koh­ta­lai­sel­la var­muu­del­la Venä­jä tai USA.
  Kum­man­kaan ydin­a­se­val­lan mie­hi­tys­tä emme kyke­ne estä­mään, joten tilan­ne ajau­tuu ennem­min tai myö­hem­min vas­taa­vak­si kuin Ira­kis­sa nyt. Tosin sil­lä ero­tuk­sel­la, että Suo­mi on väes­töl­tään yhte­näi­sem­pi ja sis­si­so­ta sik­si mie­hit­tä­jän kan­nal­ta “haas­ta­vam­paa”, kuten poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti ter­mi nykyi­sin kuuluu.

  Kun sis­si­so­taan jou­tuu osal­lis­tu­maan käy­tän­nös­sä koko väes­tö, oli­si jär­ke­vää antaa kai­kil­le perus­val­miu­det sen käymiseen.
  Siis­pä laa­ja ylei­nen ase­vel­vol­li­suus, aseik­si vain ryn­kyt ja jalkaväkimiinat.
  Kal­liit tek­no­vem­pai­met myy­dään sotaa käy­viin mai­hin, kuten Tans­kaan, Puo­laan, Viroon tai Ita­li­aan. Ne sopi­vat parem­min mie­hi­tys­so­dan hyök­käys­vai­hee­seen, joten Suo­mel­la ei minus­ta pitäi­si olla niil­le käyttöä.

  Eko­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta low-tech ase­vel­vol­li­suus on erit­täin posi­tii­vi­nen ilmiö.
  Onhan koko­nai­nen ikä­luok­ka mie­hiä (jat­kos­sa toi­vot­ta­vas­ti myös nai­sia) vuo­den pois­sa val­mis­ta­mas­ta tur­hak­kei­ta kers­ka­ku­lu­tuk­sen markkinoille.

 2. Tuli­si myös muis­taa moraa­li­nen argu­ment­ti: Ase­vel­vol­li­suus on pak­ko­työ­tä, eli orjuut­ta. Nyky­ai­kai­ses­sa sivis­tys­val­tios­sa tuli­si pääs­tä eroon sel­lai­ses­ta. Lisäk­si vain mie­hiä kos­ke­va­na se on ehdot­to­mas­ti suu­rin suku­puol­ten väli­sen tasa-arvon toteu­tu­mi­sen este.

 3. Kuun­te­lin tänä aamu­na samas­ta asias­ta kes­kus­te­lun Yle Radio1:n Aamun pei­li-ohjel­mas­sa. Stu­dios­sa oli­vat Kas­kea­lan lisäk­si, Juha Kor­keao­ja ja Lii­sa Jaa­kon­saa­ri. Kuten haas­tat­te­li­ja­kin tote­si, Kas­kea­la käyt­ti sel­lai­sia puheen­vuo­ro­ja, joi­ta ei var­maan kos­kaan aikai­sem­min ole kuul­tu puo­lus­tus­voi­main komen­ta­jan suusta. 

  Hän tote­si aivan kyl­mä­nä fak­ta­na sen, että Suo­mel­la ei ole varaa pitää nykyi­sen kokois­ta armei­jaa (tar­koit­taen siis varus­mies­kou­lu­tus­ta JA kan­ta­hen­ki­lö­kun­taa ja sii­hen liit­ty­vän infra­struk­tuu­rin yllä­pi­toa). Kas­kea­la sanoi, että Suo­mel­la nykyi­nen vah­vuus nos­to­vä­ki on tuplas­ti enem­män kuin muul­la Poh­jois­mail­la yhteensä.

  Minun mie­les­tä Kas­kea­la sanoi juu­ri sen, että ase­vel­vol­lis­ten mää­rää voi­daan nykyi­ses­tä tasos­ta las­kea. Täs­tä sääs­ty­viä raho­ja ohjat­tai­siin ker­taus­har­joi­tuk­siin, joi­den elvyt­tä­mi­nen on jo alkanut.

  Kas­kea­la kiteyt­ti kes­kus­te­lun kou­lu­tet­ta­vien mää­räs­tä ja kou­lu­tus­ta­vas­ta kulu­neen fraa­sin avul­la: mie­lui­ten laa­tua kuin määrää.

 4. mr_Zombie:
  “Tuli­si myös muis­taa moraa­li­nen argu­ment­ti: Ase­vel­vol­li­suus on pak­ko­työ­tä, eli orjuutta.”

  Tuli­si myös muis­taa, että ei voi olla yhteis­kun­taa, jos­sa on vain oikeuk­sia, mut­ta ei velvollisuuksia.

 5. Kas­kea­la kiteyt­ti kes­kus­te­lun kou­lu­tet­ta­vien mää­räs­tä ja kou­lu­tus­ta­vas­ta kulu­neen fraa­sin avul­la: mie­lui­ten laa­tua kuin määrää.”

  Sis­si­so­taa tule­vat kui­ten­kin käy­mään sekä “huo­no­laa­tui­set ihmi­set”, että “hyva­laa­tui­set ihmiset”.
  Ei ole minus­ta oikein rei­lua, että “huo­no­laa­tui­set” jou­tu­vat käy­mään sitä ilma vähäi­sin­tä­kään koulutusta.

 6. Miten­kö­hän tuol­lai­nen osit­tai­nen ase­pal­ve­lus toi­mi­si käy­tän­nös­sä krii­si­ti­lan­tees­sa? Sehän tar­koit­tai­si että osa jää kotiin “vetä­mään lonk­kaa” ja osa(se isän­maal­li­nen osa) läh­tee rin­ta­mal­le hen­ken­sä vaa­ran­taen puo­lus­ta­maan isän­maa­ta? Uskoo­ko joku että se todel­la toi­mi­si noin? Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti voin sanoa, että aika hei­kos­sa oli­si halu läh­teä rin­ta­mal­le. Mik­si vaa­ran­taa hen­ki sel­lai­sen maan puo­les­ta jota suu­rin osa väes­tös­tä ei näe edes puo­lus­ta­mi­sen arvoi­sek­si? Ei se niin toi­mi. Maan­puo­lus­tus on ennen­kak­kea tah­dos­ta, halus­ta ja asen­tees­ta kiin­ni sil­loin kun vas­tas­sa on ennal­taar­vioi­tu­na yli­voi­mai­nen vihollinen.

  Olen sik­si ymmäl­lä­ni Kas­kea­lan puheis­ta. Luu­li­si hänen ken­raa­li­na täl­lai­sen asian ymmärtävän!

  Toi­sin sanoen ylei­nen ase­pal­ve­lus pitää olla joko kai­kil­le tai ei kenellekään(palkka-armeija). Jäl­kim­mäi­nen tar­koit­taa sit­ten NATO jäse­nyyt­tä jol­lei maan­puo­lus­tus­ta halu­ta täy­sin romut­taa. Ilman NATO:a pis­kui­sen palk­ka-armei­jan tais­te­lu­mo­ti­vaa­tio krii­si­ti­lan­tees­sa oli­si yhtä onne­ton kuin osit­tai­sen ase­pal­ve­luk­sen käy­neen vapaa­eh­toi­sar­mei­jan. Täy­tyy muis­taa että Venä­jän tän­ne ryn­nies­sä Suo­men armei­ja on joka tapauk­ses­sa otta­va­na osa­puo­le­na ja hen­gen­läh­tö rin­ta­mal­la hyvi­kin todennäköistä. 

  Minus­ta nykyi­sen­kal­tai­sel­le ylei­sel­le ase­pal­ve­luk­sel­le ei ole mitään muu­ta todel­lis­ta vaih­toeh­toa kuin NATO-jäse­nyys tai puo­lus­tus­voi­mien lakkauttaminen.

 7. Hiu­kan sel­ven­nys­tä. Osit­tai­nen ase­pal­ve­lus oli huo­no ilmaus. Tar­koi­tin sil­lä vapaa­eh­toi­sen ase­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­nei­ta varusmiehiä.

 8. Rauk­ko:
  “Eko­lo­gi­ses­ta näkö­kul­mas­ta low-tech ase­vel­vol­li­suus on erit­täin posi­tii­vi­nen ilmiö.
  Onhan koko­nai­nen ikä­luok­ka mie­hiä (jat­kos­sa toi­vot­ta­vas­ti myös nai­sia) vuo­den pois­sa val­mis­ta­mas­ta tur­hak­kei­ta kers­ka­ku­lu­tuk­sen markkinoille.”

  Ilmei­ses­ti Rauk­ko jakaa käsi­tyk­se­ni, että ylei­nen ase­vel­vol­li­suus on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kal­lis­ta, vaik­ka esit­tää­kin asian hie­man toi­sin sanoin.

  Ase­vel­vol­li­suu­den ver­taa­mi­nen orjuu­teen on vähän kau­kaa haet­tu, maa­il­mas­sa on aivan todel­lis­ta­kin orjuutta.

  Mil­vus kuu­lu saman haas­tat­te­lun vähän eri taval­la kuin minä, mut­ta voi olla, että minä kuun­te­lin huo­nis­ti ja ennak­ko­luu­lo­jen värit­tä­mä­nä. Jos­sa­kin oli juu­ri sitä ennen sanot­tu, että Kas­kea­la ei halua luo­pua ylei­ses­tä asevelvollisuudesta. 

  Make taas ihmet­te­li, miten vain osaa ikä­luo­kas­ta kos­ke­va ase­vel­vol­li­suus toi­mi­si. Tätä kan­nat­taa tie­tys­ti poh­tia, mut­ta jok­seen­kin kaik­ki maat maa­il­mas­sa sovel­ta­vat sitä.

 9. Jat­kan vie­lä ylei­sen ase­pal­ve­luk­sen puo­lus­ta­mis­ta. Minus­ta varus­mies­pal­ve­luk­sen funk­tio ei ole ainoas­taan maan­puo­lus­tus­tai­to­jen opet­ta­mi­ses­sa. Koros­tai­sin myös intin kas­vat­ta­vaa ja fyy­si­si­tä kun­toa kehit­tä­vää vai­ku­tus­ta. Kuten kaik­ki tut­ki­muk­set ja mit­ta­rit osoit­ta­vat, nyky­nuor­ten fyy­si­nen kun­to on kes­ki­mää­rin heik­ko ja heik­ke­nee vaan vuo­si vuo­del­ta. Tren­di on huo­les­tut­ta­va, mut­ta sen pysäyt­tä­mi­sek­si ei ole juu­ri­kaan kek­sit­ty lääk­kei­tä. Voi­daan vain kuvi­tel­la mil­lai­nen las­ku meil­lä on edes­säm­me sai­raus­ten ja sai­raa­la­päi­vien muo­dos­sa kun­han nykyi­set suku­pol­vet saa­vut­ta­vat keski-iän. 

  Sik­si sen sijaan että varus­mies­pal­ve­luk­sen pituut­ta lyhen­ne­tään, minus­ta se pitäi­si nos­taa takai­sin 11kk kai­kil­le. 11kk on riit­tä­vä aika kuntouttaa(nykynuorten koh­dal­la voi­daan todel­la­kin puhua kun­tout­ta­mi­ses­ta) jokai­nen fyy­si­ses­ti ter­ve nuo­ri­mies. Uskon myös että tämä kan­tai­si pidem­mäl­le­kin nuo­ren elä­mään. Kun on ker­ran pääs­syt hyvään kun­toon, osaa sii­hen pääs­tä myö­hem­min­kin. Monel­le lii­kun­ta jää myös tavak­si. Lii­kun­ta­kult­tuu­ri oli­si sik­si­kin nos­tet­ta­va varus­mies­pal­ve­luk­ses­sa nykyis­tä mer­kit­tä­väm­pään roo­liin. Mysö soti­las­kou­lu­tuk­sen fyy­si­syyt­tä voi­si nos­taa -> lisää metsävuorokausia. 

  Ode mai­nit­see teks­tis­sään ongel­mak­si nuor­ten lähes 2v kes­key­ty­neet opin­not. Minä en näki­si tuo­ta ongel­ma­na mikä­li varus­mies­pal­ve­luk­ses­ta kyet­täi­siin luo­maan riit­tä­vän mie­le­käs ja toi­mi­va. Täl­lä het­kel­lä se ei aina vält­tä­mät­tä sitä ole. Parem­pi fyy­si­nen kun­to ja kuri­na­lai­suu­den oppi­mi­nen ovat tie­tys­ti vai­keas­ti rahas­sa mitat­ta­via arvo­ja. Uskon kui­ten­kin että mie­lek­kään varus­mies­pal­ve­luk­sen läpi­käy­nyt mies tai nai­nen on kes­ki­mää­rin tehok­kaam­pi opin­nois­sa ja työ­elä­mäs­sä kuin sel­lai­nen joka ei tätä kou­lua ole käy­nyt. Ja tämä tehok­kuus paik­kaa kyl­lä pit­käs­sä juok­sus­sa tuon 2v viiveen.

 10. Ilmei­ses­ti Rauk­ko jakaa käsi­tyk­se­ni, että ylei­nen ase­vel­vol­li­suus on kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti kal­lis­ta, vaik­ka esit­tää­kin asian hie­man toi­sin sanoin.”

  Juu­ri noin.
  Kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti koh­tuul­li­sen kal­lis, mut­ta rajoit­taa eli­nym­pä­ris­töm­me tuhoa­mis­ta edes hiukan.

  Vih­reil­lä on minus­ta perus­ta­vaa laa­tua ole­va kysy­mys jää­nyt rat­kai­se­mat­ta, tai se on rat­kais­tu mie­les­tä­ni “vää­rin”.
  Tah­dom­me­ko edis­tää kan­san­ta­lou­den kas­vua, vai tah­dom­me­ko säi­lyt­tää maa­pal­lon elinkelpoisena?

  Valit­sem­me­ko siis kan­san­ta­lou­del­le vai eko­sys­tee­mil­le edul­li­sen puolustusjärjestelmän?
  Minun on erit­täin vai­kea ymmär­tää mitä vir­kaa on vih­reäl­lä puo­lu­eel­la, joka valit­see poik­keuk­set­ta kan­san­ta­lou­den edun ja ohit­taa luon­non­ta­lou­den tarpeet.

 11. Valit­sem­me­ko siis kan­san­ta­lou­del­le vai eko­sys­tee­mil­le edul­li­sen puolustusjärjestelmän?
  Minun on erit­täin vai­kea ymmär­tää mitä vir­kaa on vih­reäl­lä puo­lu­eel­la, joka valit­see poik­keuk­set­ta kan­san­ta­lou­den edun ja ohit­taa luon­non­ta­lou­den tarpeet.”

  Maa­il­ma ei taas ole ihan noin mus­ta­val­koi­nen. Jos Suo­mel­la ei ole tar­vet­ta kou­lut­taa koko mies­puo­lis­ta väes­töä niin ei hei­tä sen takia kan­na­ta jät­tää 6–12kk armei­jaan, että estet­täi­siin hei­dän osal­lis­tu­mi­sen­sa kulu­tus­juh­liin. On meil­lä nuo­ril­le parem­paa­kin käyttöä. 

  Tah­dom­me­ko edis­tää kan­san­ta­lou­den kas­vua, vai tah­dom­me­ko säi­lyt­tää maa­pal­lon elinkelpoisena?

  Näi­den kah­den tavoit­teen välil­lä tasa­pai­noi­lu on tär­keä asia, joka pitäi­si jat­ku­vas­ti olla esil­lä eri­tyi­ses­ti Vih­reän lii­ton toiminnassa.

 12. Moro

  Enpä mal­ta jät­tää kom­men­toi­mat­ta muu­ta­mia kohtia:

  Vapaa­eh­toi­nen ase­vel­vol­li­suus ei mie­les­tä­ni las­ke armei­jan moraa­lia lain­kaan. Päin­vas­toin riveis­sä tais­te­li­si­vat tod.näk. juu­ri ne hen­ki­löt, jot­ka halua­vat rin­ta­mal­le Suo­mea puo­lus­ta­maan. Mik­si kou­lut­taa kaik­ki ja huo­ma­ta tais­te­lu­jen käyn­nis­tyt­tyä, että puo­let poru­kas­ta pake­nee kra­naat­ti­kau­hui­se­na tykinruokana.

  Mie­lum­min myös mie­his­tön suh­teen laa­tua kuin mas­saa. Mas­sas­ta vain tapa­tet­tai­siin val­tao­sa ammat­tiar­mei­jaa vas­taan tais­tel­les­sa. Mitä hyö­tyä sii­tä oli­si maa­ta puolustettaessa? 

  Sik­si toi­sek­seen armei­ja ei tais­te­le päi­vää­kään vail­la muun yhteis­kun­nan tukea huol­lon, ammus­teh­tai­den, sai­raa­la­huol­lon yms. tukea. Jo toi­ses­sa maa­il­man­so­das­sa jokais­ta rin­ta­ma­so­ti­las­ta koh­ti tar­vit­tiin useam­pi sivii­li vas­taa­maan armei­jan tar­vit­se­mas­ta mate­ri­aa­li­huol­los­ta ja muus­ta yllä­pi­dos­ta. Point­ti: Myös sivii­lit ovat tärkeitä.

  Nyky­so­dis­sa myös kuo­lee monin­ver­roin sivii­le­jä soti­lai­siin ver­rat­tu­na, joten siel­lä rin­ta­mal­la oli­si luul­ta­vas­ti toden­nä­köi­sem­pää sel­vi­tä hen­gis­sä kun­nol­la kou­lu­tet­tu­na ja varus­tet­tu­na kuin sivii­lis­sä pom­mi­tet­ta­va­na. Pois­luet­tu­na ne hei­kot reser­vi­jou­kot, jot­ka ylei­sen ase­vel­vol­li­suu­den kan­nat­ta­jat ajat­te­le­vat puo­lus­ta­van joka mäen­nyp­py­lää. Äkkiä­kös ne koh­lon ryn­kyn kans­sa ris­teyk­sis­sä sei­sos­ke­le­vat äijät pom­mi­tet­tai­siin tai­vaan tuu­liin moder­neil­la rypä­le­pom­meil­la yms.

  Sis­si­so­taa aja­tel­len myös sis­siar­mei­ja tar­vit­see pas­sii­vi­sen väes­tön, jon­ka tur­vis­sa he pys­ty­vät yli­pää­tään käy­mään sis­si­so­taa mie­his­tys­jouk­ko­ja vas­taan. Jos jokai­nen sivii­li oli­si sis­si, sai­si mie­hi­ty­sar­mei­ja ainoas­taan perus­tel­lun syyn tuho­ta koko väes­tön. “Ammu vaan, ne on sis­se­jä kaikki.”

  Tasa-arvoa aja­tel­len ei ase­vel­vol­li­suut­ta suo­rit­ta­vil­le ns. siva­ril­le voi­si jär­jes­tää yhtä pit­kän pal­ve­lun jos­sain hyö­dyl­li­ses­sä hom­mas­sa esim. varau­tues­sa öljy­hui­pun jäl­kei­seen kata­stro­fiin ja muu­hun sen sel­lai­seen sotaa todel­li­sem­paan uhkaan. Tämän voi­si tar­vit­tes­sa laa­jen­taa kos­ke­maan myös naisia. 

  Suo­men kuten min­kä tahan­sa moder­nin ener­gia­riip­pu­vai­sen val­tion sai­si romah­ta­maan paris­sa vii­kos­sa pom­mit­ta­mal­la kaik­ki isot voi­ma­lai­tok­set maan tasal­le. Mites sit­ten suu pan­naan, kun ei saa säh­köä yhtään mis­sään. Ruo­ka pilaan­tuu auto­mar­ket­tei­hin ja asun­not jää­ty­vät hel­mi­kuun pak­ka­ses­sa ihmi­set mukaan lukien. Jol­lei kotoa löy­dy ret­ki­kei­tin­tä, niin palel­les­saan voi vaan jyr­siä jää­ty­nyt­tä näk­ki­lei­pää. Sii­nä ei pal­joa Sveit­sin mal­liin kaa­pis­ta löy­ty­vä ryn­nök­kö­ki­vää­ri auta. 

  Mitä tulee lii­kun­taan ja ns. mies­ten kou­luun niin molem­pia voi jär­jes­tää huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la ja viih­tyi­säm­min kuin pitää sen vuok­si yllä van­hen­tu­nut­ta yleis­tä ase­vel­vol­li­suut­ta. Mm. kou­luis­sa voi­si lisä­tä lii­kun­ta­tun­te­ja jo ala-asteel­ta läh­tien ja näin pitäi­si teh­dä joka tapauk­ses­sa nört­ti­su­ku­pol­vil­le. Mun havain­to­jen mukaan intis­sä val­tao­sa oppi lähin­nä lus­mui­le­maan ja vält­tä­mään rasit­ta­via jut­tu­ja, ei suin­kaan toi­mi­ma­na int­ti­te­hok­kaas­ti eli juos­ta odot­ta­maan ei mitään. Täs­sä­kin asias­sa pie­nem­mäl­le armei­jal­le sai­si jär­jes­te­tyä mie­lek­kääm­män kou­lu­tuk­sen. Kuri­na­lai­suus­kaan ei ole muu­ten enää hyve nyky­ai­kai­ses­sa työelämässä.

  Armei­ja sinän­sä on halun­nut var­mas­ti jo pit­kään eroon poliit­ti­ses­ta pai­no­las­tis­taan eli ylei­ses­tä ase­vel­vol­li­suu­des­ta. Sitä on vain tosi­aan­kin vai­kea sanoa ääneen Suo­mes­sa. Moder­ni sodan­käyn­ti on jo sen­ver­ran moni­mut­kais­ta han­ka­li­ne väli­nei­neen, ettei joka säl­lis­tä enää ole sel­lai­seen. Täs­tä ker­to­nee vuo­si­vuo­del­ta kas­va­vat vapau­tet­tu­jen mää­rät, armei­ja ei ker­ta­kaik­ki­aan tar­vit­se kaikkia.

  Sen sijaan että kou­lu­tet­tai­siin ja varus­tet­tai­siin kak­si ihmis­tä kes­kin­ker­tai­ses­ti voi­si kou­lut­taa ja varus­taa yhden ihmi­sen kun­nol­la myös ase­vel­vol­li­suu­den jälkeen.

  Omas­ta ryh­män­joh­ta­juu­des­ta jäi vah­vas­ti mie­leen, että oli­sin kel­puut­ta­nut omas­ta ryh­mäs­tä­ni noin puo­let rin­nal­le­ni tosi­ti­lan­tees­sa. Loput oli­si­vat olleet vain tiel­lä ja sito­neet voi­mia huolentarpeessaan.

  Mä en henk.koht. ymmär­rä polii­tik­ko­jen ja kan­san vaa­ti­mus­ta koko Suo­men puo­lus­ta­mi­ses­ta. Krii­si­ti­lan­tees­sa ei ole varaa aja­tel­la tasa-arvoa, vaan toi­mia sen mukaan mikä on resurs­sien mukaan mah­dol­lis­ta. Lapil­la ei esim. oli­si sota­ti­lan­tees­sa p**n väliä ver­rat­tu­na ruuh­ka­suo­men infra­struk­tuu­riin ja väestöön.

  Mut­ta täs­sä asias­sa kuten ympä­ris­tä­asias­sa­kin ei voi vali­tet­ta­vas­ti toi­mia ide­aa­lin mukaan vaan sopeu­tua vält­tä­viin kom­pro­mis­sei­hin. Tod.näk. Suo­mi jou­tuu edel­leen yllä­pi­tä­mään perin­teen vuok­si tar­peet­to­man suur­ta armeijaa. 

  Itse­kin kai­pai­sin “oike­aa” eko­puo­luet­ta, mut­ta eihän sel­lai­nen sai­si lain­kaan poliit­tis­ta vai­ku­tus­val­taa, kos­ka se jou­tui­si aja­maan tavan tal­laa­jan mie­les­tä ainoas­taan “huo­no­ja elin­ta­soa las­ke­via” asioi­ta. Harmi.

  Asi­aa poh­ties­sa­ni eko­lo­gi­nen itse­mur­ham­me liit­ty­nee myös armei­jaon­gel­maan. Me eläm­me muka­vuusan­sas­sa eli mitä enem­män koneet teke­vät asioi­ta puo­les­tam­me, ettei tart­te nos­taa pep­puan­sa soh­val­ta, sitä parem­min menee. Ja täs­tä­hän se kata­stro­fi juon­taa lop­pu­jen lopuk­si juu­ren­sa. Samas­ta syys­tä yhä isom­pi osa ikä­pol­vis­ta ei sel­viäi­si rin­ta­mao­lo­suh­teis­sa. Mikäs se oli taan­noin tuk­ki­jät­kän kor­sus­sa asus­taes­sa ver­rat­tu­na nykyi­seen yli­hy­vin­voi­vaan lais­kiai­seen joka ajaa käsit­tä­mät­tö­mäs­ti len­kil­le­kin autol­la, eikä sel­viä edes len­kis­tä ellei omai­si jotain supe­ro­mi­nai­suus­lenk­ka­rei­ta, joi­ta kii­na­lai­set lap­set väsää toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa. Ker­ras­saan käsittämätöntä.

  Jep

 13. Armei­ja sinän­sä on halun­nut var­mas­ti jo pit­kään eroon poliit­ti­ses­ta pai­no­las­tis­taan eli ylei­ses­tä asevelvollisuudesta.”

  Jos työs­ken­te­li­sin armei­jas­sa, kan­nat­tai­sin mah­dol­li­sim­man laa­jaa ase­vel­vol­li­suut­ta jo oman työ­paik­ka­ni tur­vaa­mi­sek­si. Mitä pie­nem­pi armei­jan orga­ni­saa­tio on, sitä vähem­män tar­vi­taan myös kantahenkilökuntaa.

 14. Moder­ni sodan­käyn­ti on jo sen­ver­ran moni­mut­kais­ta han­ka­li­ne väli­nei­neen, ettei joka säl­lis­tä enää ole sellaiseen.”

  Tämä on käsit­tääk­se­ni täy­sin har­hai­nen käsi­tys. Mitään “moder­nia” sotaa ei todel­li­suu­des­sa ole. On lyhyt “video­pe­li­vai­he” sodan alus­sa, jos­sa hyök­kää­jä käyt­tää kau­kooh­jat­ta­via hitech asei­ta mou­ka­roi­dak­seen mie­hi­tys­koh­teen peh­meäk­si. Lähin­nä tap­pa­mal­la riit­tä­väs­ti sivii­le­jä. Sitä seu­raa lyhyt mie­hi­tys­vai­he perin­tei­sem­mäl­lä ras­kaal­la kalustolla.
  Vas­ta sit­ten alkaa var­si­nai­nen sota, jota käy­dään hyvin alkeel­li­sil­la aseil­la pit­kään ja hartaasti.

  Jos Suo­mel­la ei ole mitään Suur­suo­mi ‑suun­ni­tel­mia, niin emme tar­vit­se noi­ta tek­no­vem­pai­mia mihinkään.

  ps.
  Kun kes­ki­tet­ty säh­kön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mäm­me (lue ydin­voi­ma) puto­aa pois ensim­mäi­se­nä sota­päi­vä­nä, kovet­taa pak­ka­nen pul­la­mös­sö­su­ku­pol­ven nopeam­min kuin uskotkaan.

 15. make: “Koros­tai­sin myös intin kas­vat­ta­vaa ja fyy­si­si­tä kun­toa kehit­tä­vää vai­ku­tus­ta. — - Kun on ker­ran pääs­syt hyvään kun­toon, osaa sii­hen pääs­tä myöhemminkin. ”

  Kes­tä­vyys­kun­nos­ta en osaa sanoa, mut­ta naa­pu­rin poi­ka pala­si joku aika sit­ten intis­tä 20 kiloa tuke­vam­pa­na. En ollut heti tun­nis­taa. Täs­tä tren­dis­tä on kyl­lä uutisoitukin.

 16. ”Asi­aa poh­ties­sa­ni eko­lo­gi­nen itse­mur­ham­me liit­ty­nee myös armei­jaon­gel­maan. Me eläm­me muka­vuusan­sas­sa eli mitä enem­män koneet teke­vät asioi­ta puo­les­tam­me, ettei tart­te nos­taa pep­puan­sa soh­val­ta, sitä parem­min menee. Ja täs­tä­hän se kata­stro­fi juon­taa lop­pu­jen lopuk­si juu­ren­sa. Samas­ta syys­tä yhä isom­pi osa ikä­pol­vis­ta ei sel­viäi­si rin­ta­mao­lo­suh­teis­sa. Mikäs se oli taan­noin tuk­ki­jät­kän kor­sus­sa asus­taes­sa ver­rat­tu­na nykyi­seen yli­hy­vin­voi­vaan lais­kiai­seen joka ajaa käsit­tä­mät­tö­mäs­ti len­kil­le­kin autol­la, eikä sel­viä edes len­kis­tä ellei omai­si jotain supe­ro­mi­nai­suus­lenk­ka­rei­ta, joi­ta kii­na­lai­set lap­set väsää toi­sel­la puo­lel­la maa­pal­loa. Ker­ras­saan käsittämätöntä.”

  Noin­han se on — muka­vuu­den­ha­lu voit­taa. Ja sitä pait­si ”niin­hän kaik­ki muut­kin tekevät”.

  Kai­ken kaik­ki­aan lii­al­li­nen hyvin­voin­ti näyt­tää ole­van pahas­ta. Muis­tan luke­nee­ni tut­ki­muk­ses­ta, jon­ka mukaan pit­kää ikää tavoi­tel­taes­sa oli­si­kin parem­pi, että ihmi­nen eläi­si jat­ku­vas­ti näl­kä­ra­jal­la, kuin että pyri­tään var­mis­ta­maan kai­ken aikaa kaik­kien mah­dol­lis­ten ravin­toai­nei­den ylen­mää­räi­nen saan­ti. Kai­ken kaik­ki­aan oli­si siis vii­sas­ta mie­luum­min syö­dä elääk­seen kuin elää syö­däk­seen. Mut­ta täs­sä­kin ihmi­nen hedo­nis­mis­saan toi­mii omaa pit­kän täh­täi­men etu­aan vastaan.

 17. Kun ydin­a­sein varus­tau­tu­nut­ta suur­val­ta-armei­jaa ei rin­ta­ma­so­das­sa nujer­ra, pitää teh­dä kuten ira­ki­lai­set juu­ri nyt teke­vät öljyä vas­ta­maan tul­leil­le ame­rik­ka­lai­sil­le: maan mie­hit­tä­mi­nen on teh­tä­vä kal­liik­si sis­si­tak­tii­kal­la, ja se on ker­rot­ta­va etukäteen.”

  Miten me saa­daan ne usko­maan, että me aio­taan ihan oikeas­ti teh­dä niin? Uskot­ko että Suo­mi ryh­tyi­si pit­kään sis­si­so­taan, jos vaih­toeh­to­na oli­si mie­hi­tys Bal­tian malliin?

  (Otsik­ko on erinomainen.)

 18. Perus­läh­tö­koh­ta­na täs­sä oli­si var­mas­ti hyvä se, että sota­hom­mat­kin hoi­tai­si­vat ne, joil­ta nii­den teke­mi­nen par­hai­ten ja moti­voi­tu­neim­min sujuu. Edel­li­nen kui­ten­kin oikeu­den­mu­kai­suut­ta unoh­ta­mat­ta, mihin liit­tyen “var­si­nai­sen” ase­pal­ve­luk­sen vält­tä­neil­le ase­tet­tai­siin nykyis­tä kor­keam­pia vaa­ti­muk­sia yhteis­kun­nan tahol­ta. Voi­si­ko esi­mer­kik­si sivii­li­pal­ve­lus­ta kehit­tää sak­sa­lai­sen mal­lin suun­taan, jos­sa siva­rit teke­vät arvo­kas­ta työ­tä mm. sai­raa­lois­sa ja van­hain­ko­deis­sa? Em. työ val­men­tai­si siva­rei­ta toden­nä­köi­ses­ti mah­dol­li­siin krii­siai­koi­hin var­sin hyvin.

 19. Uskot­ta­vuus syn­tyy sii­tä että varus­tau­tuu mie­hit­tä­jää vas­taan käy­tä­vään pit­kä­ai­kai­seen sissisotaan.
  Jos/kun ostam­me tek­no­le­lu­ja vah­vis­tuu ainoas­taan usko ase­teol­li­suu­den osakkeisiin.

  Kukaan ei voi tie­tää, kuin­ka suo­ma­lai­set lopul­ta mie­hi­tys­ti­lan­tees­sa käyttäytyisivä.
  Jonot­tai­sim­me­ko san­koin jou­koin töi­hin mie­hit­tä­jän pyyk­ki­tu­vil­le ja polii­si­voi­miin, vai räjäyt­täi­sim­me­kö auto­pom­meil­la ne muu­ta­mat har­vat jonottajat.
  Minä uskon, että jono pyyk­ki­tu­val­le ei oli­si tur­val­li­nen paik­ka oles­kel­la. Oli­sit­ko sinä, TAL, sii­nä jonossa?

 20. Mie­les­tä­ni nyky-Suo­mi vs. nyky-Venä­jä vai­kut­taa yhtä toi­vot­to­mal­ta sodal­ta kuin Bal­tia vs. Neu­vos­to­liit­to oli­si ollut. Suo­men val­tio­joh­to mah­dol­li­ses­ti päät­täi­si antau­tua ja vain har­vat ryh­tyi­si­vät jiha­diin. Olet­taen, että län­nes­tä ei tuli­si apua. (Ei tämä sil­ti ole mikään ylis­tys­lau­lu Natolle.)

  Tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa todel­la on tabuja.

 21. Kun ydin­a­sein varus­tau­tu­nut­ta suur­val­ta-armei­jaa ei rin­ta­ma­so­das­sa nujer­ra, pitää teh­dä kuten ira­ki­lai­set juu­ri nyt teke­vät öljyä vas­ta­maan tul­leil­le ame­rik­ka­lai­sil­le: maan mie­hit­tä­mi­nen on teh­tä­vä kal­liik­si sis­si­tak­tii­kal­la, ja se on ker­rot­ta­va etukäteen.”

  Ira­kis­sa suu­rim­mat uhri­lu­vut tule­vat ira­ki­lais­ten kes­ki­näi­sis­sä kähi­nöis­sä. Itse­mur­ha­pom­mit­ta­jat iske­vät pää­asias­sa sivii­li­koh­tei­siin, toreil­la, kau­pois­sa, bus­seis­sa jne. jol­loin uhrit­kin ovat taval­li­sia ira­ki­lai­sia. Isla­min suun­tauk­set, sun­nit ja shii­at, yhte­nä tais­te­le­vi­na osa­puo­li­na. Ira­kis­sa ei voi enää puhua tais­te­lus­ta miehittäjää(USA) vas­taan vaan täy­si­mit­tai­ses­ta sisällissodasta. 

  En minä näe, että Suo­mes­sa oli­si vas­taa­va ase­tel­ma edes­sä mikä­li Venä­jä mie­hit­täi­si Suo­men. Suo­mi on suh­teel­li­sen seku­laa­ri län­si­maa eikä suu­ria uskon­nol­li­sia ris­ti­rii­to­ja ole. Suo­mes­sa ei myös­kään ole kes­ke­nään val­las­ta tais­te­le­via klaa­ne­ja ja klaa­ni­pääl­li­köi­tä kuten Irakissa.

 22. Yksi tämän ket­jun tär­keis­tä havain­nois­ta on Pek­ka Rau­kon mai­nit­se­ma kes­ki­te­tyn säh­kön­tuo­tan­non haa­voit­tu­vuus tosi­so­dan olois­sa. Mitä suu­rem­piin ja har­vem­piin tuo­tan­to­lai­tok­siin / ydin­voi­ma­loi­hin maan säh­kö­huol­to kes­ki­te­tään, sitä hel­pom­min kaik­ki sys­tee­mim­me hal­vaan­tu­vat kun pau­kut osu­vat kohdalleen.
  Sitä pait­si syöt­tö­verk­ko­jen kat­kai­se­mi­nen ajaa saman asian.

 23. TAL
  Venä­jä vs. Tshet­se­nia, USA vs. Irak, USA vs. Afga­nis­tan USA vs. Vietnam.
  Kaik­ki pääl­tä kat­soen yhtä toi­vot­to­mia. Kuin­ka niis­sä lopul­ta käy, on vii­meis­tä ase­tel­maa lukuun otta­mat­ta vai­kea ennustaa.
  Juu­ri toi­vot­to­mas­sa tilan­tees­sa ihmi­nen voi toi­mia äärim­mäi­sen väkivaltaisesti.

  Meil­lä on ilmei­ses­ti eri­lai­nen käsi­tys suomalaisista.
  Sinä ole­tat, että suo­ma­lai­set alis­tui­si­vat muki­se­mat­ta mie­hit­tä­jän komen­toon saa­dak­seen päi­vit­täi­sen pul­la­mös­sön ja hiusgeelin.
  Minä en usko että niin kävi­si. Ja vaik­ka joku­nen Hel­sin­gin met­ro­sek­su­aa­li ilmoit­tau­tui­si­kin USA:n tai Venä­jän jouk­ko­jen pyyk­ki­tu­vil­le hom­miin, niin aina­kin poh­jan­maan häjyt jäi­si­vät värk­käi­le­mään apu­lan­nas­ta ter­vei­siä miehittäjille.

 24. Unto

  Ira­kis­sa sisäl­lis­so­ta on USA:n syn­nyt­tä­mä. USA on tie­toi­ses­ti käyt­tä­nyt uskon­nol­lis­ten kup­pi­kun­tien eri­mie­li­syyk­siä hyväk­seen, ja uskon­nol­li­nen enem­mis­tö on näh­nyt tar­peen ja tilai­suu­den nujer­taa vähem­mis­tö mie­hit­tä­jän avulla.
  Se on ollut nopea, mut­ta vää­rä johtopäätös.

 25. Pek­ka Rauk­ko: en minä ole yrit­tä­nyt­kään pei­tel­lä USA:n syyl­li­syyt­tä Ira­kin sisäl­lis­so­taan. Hyök­käys oli vää­rin ja vail­la perusteita.

  Mihin sinul­le vas­ta­sin oli se, ettei Ira­kin tilan­ne vas­taa mil­lään tapaa sitä tilan­net­ta mikä Suo­mes­sa oli­si mikä­li tämä maa mie­hi­tet­täi­siin. Sinä­hän tuol­la edel­lä väi­tit, että suo­ma­lais­ten pitäi­si toi­mia kuten ira­ki­lais­ten “sis­sien” ja teh­dä mie­hit­tä­jän olo mah­dol­li­sim­man tuka­lak­si. Kuten sanot­tua, ira­kin “sis­sit” tap­pa­vat ensi­si­jai­ses­ti omaa kan­saan­sa. USA:n jouk­ko­jen tap­piot ovat mur­to-osa sii­tä uhri­lu­vus­ta mitä Ira­kin kan­sa kokee omien “sis­sien­sä” iskuis­sa. Minä en sitä­pait­si edes kut­sui­si omia kan­sa­lai­si­aan teu­ras­ta­via ter­ro­ris­te­ja sis­seik­si enkä sotaa jota klaa­ni­pääl­lil­köt maas­sa käy­vät sis­si­so­dak­si. Sis­si­so­dan pitäi­si koh­dis­tua ensi­si­jai­ses­ti mie­hit­tä­jään eikä omiin kansalaisiin.

  Ira­kis­sa on käyn­nis­sä puh­das sisällissota.

  Ira­kin tilan­net­ta kuvaa hyvin se, että täl­lä het­kel­lä on parem­pi että mie­hi­tys jat­kuu kuin että mie­hit­tä­jä pois­tui­si maasta.

 26. Arno Kot­rol­la on aihees­ta erin­omai­nen kir­joi­tus juu­ri ilmes­ty­nees­sä “Mies vail­la tasa-arvoa” ‑kir­jas­sa. Kot­ro käsit­te­lee oival­li­ses­ti räi­keä­tä tasa-arvo­ri­kos­ta, joka “ylei­seen” ase­vel­vol­li­suu­teen sisäl­tyy. Suo­sit­te­len kir­jaa muu­ten­kin, onhan yksi kir­joit­ta­jis­ta Pek­ka Sauri!

 27. Tot­ta. Ira­kis­sa on kiis­tat­ta käyn­nis­sä lait­to­man mie­hi­tyk­sen lisäk­si myös sisällissota.
  Ame­rik­ka­lais­ten jouk­ko­jen tap­piot ovat suh­teel­li­sen pie­niä kos­ka heil­lä on huo­mat­ta­vas­ti parem­mat mah­dol­li­suu­det suojautua.

  Isku­jen koh­teek­si jou­tu­vat ira­ki­lai­set taas ovat (tai oli­vat aina­kin aluk­si) pää­asias­sa nii­tä, jot­ka teke­vät yhteis­työ­tä mie­hit­tä­jän kans­sa. Siis jonot­ti­vat töi­tä polii­si­voi­mis­ta tai pyykkituvalta.
  Tilan­ne oli­si ole­tet­ta­vas­ti vas­taa­va myös Suo­mes­sa, mikä­li jokin ryh­mä ryh­tyi­si yhteis­työ­hön mie­hit­tä­jän kanssa.

  Suo­mes­sa mie­hit­tä­jän tilan­ne oli­si ilmei­ses­ti vai­keam­pi kuin Ira­kis­sa, kos­ka etnis­tä tai uskon­nol­lis­ta jakau­tu­mis­ta ei ole. Sis­si­so­ta sopi­si siis erit­täin hyvin Suo­men puolustusstrategiaksi.

  On vai­kea sanoa, mikä oli­si Ira­kis­sa täl­lä het­kel­lä paras rat­kai­su. Var­maa on vain se, että hyvää rat­kai­sua ei enää ole.

 28. Vies­tis­tä jäi mie­ti­tyt­tä­mään. ‘Tuli­si­ko Suo­men jois­sain olo­suh­teis­sa har­ki­ta NATO-jäse­nyyt­tä?’ (esim. kun USA:lla on uusi pres­sa) Saa­tai­siin mini­ma­li­soi­tua armei­jan hen­ki­lö­mää­rä, ja löy­tää monil­le hyö­dyl­li­sem­pää tekemistä.

 29. Onko puo­lus­tus­dokt­rii­nin­ne siis sel­lai­nen että pie­ni ammat­tiar­mei­ja pysäyt­tää vihol­li­sen vas­ta Hel­sin­gin rajoil­le? Entä jos kata­la vihol­li­nen vain jät­tää pää­kau­pun­kim­me mie­hit­tä­mät­tä ja tyy­tyy muu­hun Suo­meen jota ei puo­lus­te­ta ja jos­sa kui­ten­kin val­ta­kun­nan reaa­li­nen kan­sal­li­so­mai­suus sijaitsee.

 30. En kos­kaan lak­kaa ihmet­te­le­mäs­tä ihmi­siä jot­ka nos­ta­vat Tset­se­nian ja Ira­kin jon­kin­lai­sik­si posi­tii­vi­sik­si esi­mer­keik­si, joi­ta Suo­men pitäi­si tosi­ti­lan­tees­sa seurata.

  Kun näil­le esit­tää hypo­teet­ti­ses­ti aja­tuk­sen, että luo­vut­ta­mi­nen voi­si olla jos­sain tilan­tees­sa vii­sain rat­kai­su, saa heti kuul­la arvioi­ta itse­kes­kei­sis­tä motii­veis­taan. Sis­si­san­ka­rit voi­si­vat hiu­kan miet­tiä omia­kin motiivejaan.

 31. En kos­kaan lak­kaa ihmet­te­le­mäs­tä ihmi­siä jot­ka nos­ta­vat Tset­se­nian ja Ira­kin jon­kin­lai­sik­si posi­tii­vi­sik­si esi­mer­keik­si, joi­ta Suo­men pitäi­si tosi­ti­lan­tees­sa seurata.”

  Kai­ken posi­tii­vi­suu­den voi minun­kin puo­les­ta nii­den koh­dal­la unoh­taa, ja ottaa ne ainoas­taan todel­li­suut­ta kuvaa­vi­na ja ihmi­sen käyt­täy­ty­mis­tä valot­ta­vi­na “keis­sei­nä”.
  En siis pidä miten­kään posi­tii­vi­se­na tilan­tee­na sitä, että esi­mer­kik­si sinä tuli­sit Venä­jän tai USA:n armei­jan pyyk­ki­tu­val­le jonot­taes­sa­si maan­mies­te­si sur­maa­mak­si. Pidän sitä vain toden­nä­köi­se­nä tapah­tu­ma­na miehitystilanteessa.

  Alis­tu­mi­nen mie­hit­tä­jäl­le ilman vas­ta­rin­taa on mah­dol­li­nen, mut­ta ei toden­nä­köi­nen kehi­tys­kul­ku. Ja maan­puo­lus­tus kan­nat­tai­si raken­taa toden­nä­köis­tä kehi­tys­kul­kua ajatellen.

 32. Mie­les­tä­ni toden­nä­köi­sin sota, mihin Suo­mi saat­tai­si ryh­tyä, oli­si lyhyt ilma­so­ta — mah­dol­li­ses­ti län­nen tuel­la. Mikä­li se hävit­täi­siin, kau­pun­git oli­si­vat pian rau­nioi­na. Ryh­tyi­si­kö Suo­mi val­tio­na sen jäl­keen met­sä­so­taan? Tus­kin aina­kaan Halo­sen ja Van­ha­sen kal­tais­ten täy­si­päis­ten ihmis­ten joh­dol­la. Nyrk­ki­sään­tö­nä sano­taan, että 10 pro­sen­tin kan­na­tus riit­tää yllä­pi­tä­mään vah­vaa sis­si­lii­ket­tä — ylit­tyi­si­kö se? En pitäi­si sitä­kään todennäköisenä.

 33. Mie­les­tä­ni toden­nä­köi­sin sota, mihin Suo­mi saat­tai­si ryh­tyä, oli­si lyhyt ilma­so­ta — mah­dol­li­ses­ti län­nen tuel­la. Mikä­li se hävit­täi­siin, kau­pun­git oli­si­vat pian raunioina.”

  Ainoat mah­dol­li­set hyök­kää­jä ovat minus­ta nykyi­set suur­val­lat, eikä sil­loin kan­na­ta poh­tia, kuka voit­tai­si lyhyen ilmasodan.
  Mitä lyhyem­pi sodan “aloi­tuss­pek­taak­ke­li” oli­si, sitä pie­nem­mil­lä vau­rioil­la kau­pun­git ja sivii­lit sel­viäi­si­vät. Paras­ta oli­si, jos meil­lä oli­si vain yksi hor­net, ja se oli­si juu­ri sodan alkaes­sa vuosihuollossa.

  Mie­hi­tyk­sen jäl­keen Suo­mi val­tio­na ei tie­ten­kään ryh­tyi­si yhtään mihin­kään, kos­ka sitä ei oli­si ole­mas­sa ja niin Halo­nen kuin Van­ha­nen­kin oli­si hir­tet­ty lyhyen “oikeu­den­käyn­nin” päät­teek­si rikok­sis­ta Suo­men kan­saa vas­taan. Siis mikä­li hei­dän käyt­tä­mä maa­kuop­pa oli­si onnis­tut­tu löytämään.

  On sinul­la eri­koi­nen ystä­vä­pii­ri, jos ole­tat, että Suo­men mie­hit­tä­nyt­tä Venä­jää vas­tus­ta­val­la sis­si­liik­keel­lä oli­si tääl­lä alle 10%:n tuki. Minä ole­tan että lähem­pä­nä totuut­ta ollaan, jos lai­te­taan yksi nol­la lisää.
  Jos mie­hit­tä­jä oli­si USA, tuki oli­si ehkä hie­man pie­nem­pi. Sil­ti se oli­si 100% vähen­net­ty­nä Kokoo­muk­sen kan­na­tuk­sel­la, eli n. 80%

 34. Unto: “Minä en sitä­pait­si edes kut­sui­si omia kan­sa­lai­si­aan teu­ras­ta­via ter­ro­ris­te­ja sis­seik­si enkä sotaa jota klaa­ni­pääl­lil­köt maas­sa käy­vät sis­si­so­dak­si. Sis­si­so­dan pitäi­si koh­dis­tua ensi­si­jai­ses­ti mie­hit­tä­jään eikä omiin kansalaisiin.”

  Käy­tän­nös­sä sis­sit vähin­tään­kin vie­vät sivii­leil­tä kai­ken mitä kat­so­vat heil­tä tar­vit­se­van­sa. Kau­pan pääl­le mie­hit­tä­jän iskut sin­ne mis­sä sis­sien arvel­laan ole­van. Ja sil­loin täl­löin sis­sin jalos­sa mie­les­sä myös herää epäi­lys, että…

 35. Rei­lut nel­jä vuot­ta Yhdys­val­lois­sa asu­nee­na ja jouk­koon fik­su­ja­kin ame­rik­ka­lai­sia tutus­tu­nee­na en ole kyl­lä lain­kaan var­ma sii­tä, että “USA on tie­toi­ses­ti käyt­tä­nyt uskon­nol­lis­ten kup­pi­kun­tien eri­mie­li­syyk­siä hyväk­seen”, kuten Pek­ka Rauk­ko kommentoi. 

  Ame­rik­ka­lai­set, yllät­tä­vän monet sivis­ty­neet­kin, ovat usein häkel­lyt­tä­vän ymmär­tä­mät­tö­miä eri kult­tuu­reis­ta. Siis, että eri kult­tuu­rit todel­la­kin voi­vat olla niin eri­lai­sia kuin oman­sa. Tämä tun­tuu ehkä monil­le sel­viöl­tä, mut­ta se on yllät­tä­nyt itse­ni ker­ta toi­sen­sa jälkeen.

  Tämä mones­ti esiin­ty­vä vali­tet­ta­van syvä ymmär­tä­mät­tö­myys voi hyvin­kin olla todel­li­sem­pi syy yhteen jos toi­seen ulko­po­liit­ti­seen type­ryy­teen kuin tie­toi­nen hyväk­si­käyt­tö, vaik­ka seu­rauk­set näyt­täi­si­vät­kin samalta. 

  Se on kui­ten­kin mel­ko itses­tään sel­vää, että Ira­kin sisäl­lis­so­ta on USA:n aiheut­ta­ma. Mut­ta mik­si, sii­tä voi olla perus­tel­lus­ti mon­taa mieltä.

 36. Ensin USA nos­ti Tale­ba­nit val­taan Afga­nis­ta­nis­sa ja seu­raa­vak­si he ovat anta­mas­sa maal­lis­tu­neen Ira­kin ääri­mus­li­mien hal­tuun. Hei­dän tär­kein kump­pa­nin­sa alu­eel­la on ääri-isla­mi­lai­nen Sau­di- Ara­bia, joka on myös Al Qai­dan syn­nyin­maa. Voi­si kuvi­tel­la, että USA on lii­tos­sa ääri-isla­mi­lais­ten kans­sa, mut­ta Jaak­ko H tai­taa olla oikeas­sa, he eivät tie­dä ymmär­rä asias­ta mitään. Saa­tiin­han jopa USAn kongres­si usko­maan, että Sad­dam Hus­sein on Al Qai­dan takana.

 37. Ymmär­tä­vät­kö­hän suo­ma­lai­set polii­ti­kot mitään?

  Päi­vän uuti­nen Afga­nis­ta­nis­ta ker­too, että mie­hi­tys­jou­kot, joi­den osa­na Suo­mi­kin on, on onnis­tu­nut tap­pa­maan 170 ihmis­tä, jot­ka kaik­ki vii­meis­tään heti kuo­le­man­sa jäl­keen oli­vat Taleban-kapinallisia.
  Samal­la on kuol­lut 170 isää, puo­li­soa, poi­kaa, serk­kua, setää…
  Onko­han eloon jää­nei­den mie­li nyt hyvä ja olo rauhantahtoinen.

 38. Sii­tä, mitä olen paril­la eri kun­nal­la ympä­ri Suo­mea asues­sa­ni näh­nyt ja koke­nut, voin lii­ko­ja lii­oit­te­le­mat­ta väit­tää, että suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta on haluk­kai­ta puo­lus­ta­maan isän­maa­taan mitä tahan­sa vihol­lis­ta vas­taan. Löy­tyy näi­tä hul­lu­ja, jot­ka kar­ju­vat ärrä­päi­tä ja vauh­koa­vat miten Suo­mi on pidet­tä­vä suo­ma­lai­se­na, mut­ta myös ne, jot­ka ovat hil­jai­sem­pia ja jois­ta sitä ei vält­tä­mät­tä heti uskoi­si, tun­te­vat todel­la ole­van­sa vel­kaa Suo­mel­le ja siten sitä on puo­lus­tet­ta­va, vaik­ka hen­ki meni­si. Suo­mi on hyvin isän­maal­li­nen maa, onneksi.

 39. Eräil­tä haluai­sin kysyä että mil­lai­nen on yhteis­kun­ta jos­sa on vain oikeuk­sia eikä vel­vol­li­suusk­sia? Ei ihme että Suo­mi on retu­pe­räl­lä kun kan­sa­lai­set ei enää edes komen­te­lua suvuit­se. Mitä sii­tä jos jou­tuu ampu­maan muu­ta­man luodin?

Vastaa käyttäjälle TAL Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.