Maassa maan tavalla

Suo­mi on mitä ilmei­sem­min — ja toi­vot­ta­vam­min — lisään­ty­vän maa­han­muu­ton koh­tee­na. Se edel­lyt­tää meil­tä vie­rai­den tapo­jen suvait­se­mis­ta. Suvait­se­vai­suu­des­sa ei kui­ten­kaan pidä men­nä kuin­ka pit­käl­le hyvän­sä. Jos halu­aa muut­taa Suo­meen, on hyväk­syt­tä­vä, että Suo­mes­sa nou­da­te­taan Suo­men lakia.

Suo­ma­lai­sil­la saat­taa olla vähän opis­ke­le­mis­ta pais­ti cur­ryn hajun sie­tä­mi­ses­sä myös eri uskon­to­jen tas­a­puo­li­ses­sa koh­te­lus­sa. Aika impe­ria­lis­ti­sia ja uskon­non­va­pau­den vas­tai­sia piir­tei­tä sisäl­tyy myös eräi­siin isla­mi­lai­suu­den suuntauksiin.

Voi­si olla pai­kal­laan, että maa­han­muut­ta­jil­le jae­taan lyhyt luet­te­lo sii­tä, mikä Suo­mes­sa on eri taval­la kuin hei­dän syn­nyin­maas­saan ja että maa­han­muut­ta­ja pan­naan alle­kir­joit­ta­maan sitou­mus nou­dat­taa näil­tä osin Suo­men lain­sää­dän­töä. Tämä­hän on sinän­sä toi­men­pi­tee­nä tur­ha, kos­ka Suo­mes­sa nou­da­te­taan Suo­men lain­sää­dän­töä ihan ilman alle­kir­joi­tuk­sia­kin. Joka tapauk­seds­sa tämän sitou­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­nen oli­si edel­ly­tys työ- tai oles­ke­lu­lu­van saamiselle.

Esi­mer­kik­si täl­lai­sia koh­tia voi­si tuos­sa julis­tuk­ses­sa olla

1) Kun­nia­mur­ha tul­ki­taan Suo­mes­sa mur­hak­si, jos­ta saa Suo­mes­sa saman ran­gais­tuk­sen kuin muis­ta­kin mur­his­ta, pää­sään­töi­ses­ti elin­kau­ti­sen rangaistuksen.

2) Rais­kaus on aina rikos.

3) Nai­nen ei ole mie­hen­sä mää­räys­val­lan alai­nen. Hänel­le on oikeus omaan talou­del­li­seen vapau­teen, opis­ke­luun ja myös avioeroon.

4) Tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kaus on Suo­mes­sa rikos ja sitä se on myös, vaik­ka toi­men­pi­de teh­täi­siin maan rajo­jen ulko­puo­lel­la. (Suo­men rikos­la­ki­han on aika kat­ta­va. Alai­käi­sen pros­ti­tuoi­dun käy­tös­sä Thai­maas­sa voi­daan tuo­mi­ta Suo­men lakien mui­kaan, vaik­ka teko oli­si Thai­mas­sa sallittu.)

5. Suo­mes­sa val­lit­see uskon­non­va­paus, mikä mer­kit­see myös, että jokai­sel­la on oikeus ero­ta uskontokunnastaan.

6) Jär­jes­te­tyt avio­lii­tot eivät ole Suo­mes­sa sal­lit­tu­ja, vaan avio­lii­ton ehto­na on molem­pien vapaa tahto.

Lisää aihees­ta klik­kaa­mal­la täs­tä.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä. 

121 vastausta artikkeliin “Maassa maan tavalla”

 1. Ja homo­sek­su­aa­li­suus ei ole sai­raus tai syn­ti, jon­ka vuok­si tuo­mi­taan hirtettäväksi.

 2. Julius on sis­nän­sä oikeas­sa, että tämä­kin voi olla ero­na hei­dän koti­maa­han­sa näh­den, mut­ta tämä koh­ta poik­ke­aa kui­ten­kin yhdel­tä olen­nai­sel­ta osal­ta sii­tä vähän lon­kal­ta hei­te­tys­tä luet­te­los­ta, jon­ka yllä esi­tin. Oma luet­te­lo­ni kos­ki asioi­ta, joi­ta asian­omai­sen ei tule tai tulee itse teh­dä, tuo Juliuk­sen point­ti kertoi,mitä yhteis­kun­ta tai tuo­miois­tui­met teke­vät Suo­mes­sa. Maa­han­muut­ta­jat eivät sen­tään itse tuo­mit­se ketään kuo­le­maan, toivoakseni

 3. Tär­ke­ää oli­si saa­da myös jokai­nen myös jokai­nen Suo­men kan­ta­väes­töön kuu­lu­va hen­ki­lö alle­kir­joit­ta­maan nois­ta vaa­ti­muk­sis­ta osa.

  Suo­mes­sa on niin kovin tava­ton­ta, että vai­mo ja lap­set jou­tu­vat pak­ka­seen per­jan­tai­sau­nan ja ‑pul­lon jäl­keen. Eikä Suo­mes­sa ilme­ne sek­su­aa­li­pa­ko­lai­suut­ta Ete­lä-Suo­meen, kos­ka perus­kou­lu ei ole suku­puo­lit­tu­nut eikä perin­tei­siä suku­puo­li­roo­le­ja koros­ta­va. Nuo­ril­ta ei enää per­he­juh­lis­sa kysel­lä vai­vaan­tu­nei­ta kysy­myk­siä pari­suh­teis­ta ja nii­den laa­duis­ta eivät­kä a‑, homo- tai bisek­su­aa­li­nen nuo­ri niis­tä ahdis­tu, eikä var­sin­kaan trans­gen­de­ri­nen. Onnek­si Suo­mes­sa ei kai­kes­sa ohjail­la ja kult­tuu­ri­ses­ti ala­ti koros­tet­tai­si evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon ylioi­keut­ta kaikkeen.

  Lis­tas­sa ei muu­ten oli­si mitään vikaa, mut­ta kir­joi­tus pitää sisäl­lään ten­dens­sin, jon­ka mukaan Suo­men kan­ta­väes­töön kuu­lu­vat hen­ki­löt oli­si­vat itse vapai­ta yo. kah­leis­ta tai heil­lä ei oli­si mui­ta kan­sal­li­sia kahleita.

  Käsi­te­mää­ri­tel­täes­sä Suo­men kan­ta­väes­tö ‑ter­miä on ilme­nee, että itse en ole osa Suo­men kan­ta­väes­töä, vaik­ka suku­juu­re­ni ovat olleet täs­sä maas­sa useam­man sataa vuotta.

 4. Ihan fik­sua , mut­ta nai­via ja lap­sel­lis­ta tekstiä.

  Uskoo­ko joku, että kult­tuu­ri­set juu­ret saa­daan karis­tet­tua noin pie­nel­lä toi­men­pi­teel­lä pois?
  Mus­li­mit hal­vek­si­vat vää­rä­us­koi­sia ja voi­vat valeh­del­la ja hui­ja­ta näi­tä. Veik­kai­sin, että mus­li­mi­po­ru­kat nau­res­ke­li­si par­taan­sa tätä sitoumusta.

  Teo­rias­sa ainoa, mikä voi­si teho­ta, oli­si van­no­mi­nen Alla­hin nimiin, mut­ta toden­nä­köi­ses­ti joku imaa­mi antai­si käs­kyn, että saa van­noa eikä vala päde.

 5. Kyl­lä näin pitäi­si toi­mia, aut­tais­ko alle­kir­joi­tet­tu pape­ri sit­ten mitään onkin eria asia.. Tuos­sa alus­sa ole­va toi­vo­mus sii­tä että Suo­mi oli­si lisään­ty­vän maa­han­muu­ton koh­tee­na on minus­ta outo. Mik­si? Itse­kin ns. vih­reä­nä olen huo­lis­sa­ni juu­ri ihmi­sen aiheut­ta­mas­ta maa­pal­lon lii­ka­kuor­mi­tuk­ses­ta ja mie­les­tä­ni maa­pal­lol­la on yksi ker­tai­ses­ti lii­kaa ihmi­siä. En ole tie­de­mies enkä osaa vas­ta­ta kysy­myk­seen kuin­ka pal­jon oli­si sopi­va mää­rä, mut­ta vähem­män kui­ten­kin kuin nyt. Mie­les­tä­ni tämän vaa­ti­muk­sen ulot­ta­mi­nen kos­ke­maan ainoas­taan kehi­tys­mai­ta, on hir­ve­ää rasis­mia ellei perä­ti nat­sis­mia. Maa­han­muu­ton suo­si­mi­sel­la elin­kei­noe­lä­mä ainoas­taan pyr­kii luo­maan maam­me alku­pe­räi­sa­suk­kai­ta nöy­rem­pien työn­te­ki­jöi­den ja ympä­ris­tö­asiois­ta vähenm­män kiin­nos­tu­neen kulut­ta­jien luo­kan, jat­ku­van ja luon­non­va­ro­ja riis­tä­vän kas­vun peri­aat­tei­den mukai­ses­ti. Tämä tuho­ke­hi­tys oli­si mie­les­tä­ni pysäytettävä.

 6. Tuol­lais­ten julis­tus­ten suu­rin anti on ilman muu­ta sii­nä, että nii­tä lukies­saan yhä useam­mat suo­ma­lai­set tajua­vat, että meil­lä todel­la­kin on oikeus (ja jopa vel­vol­li­suus) edel­lyt­tää, että tän­ne tuli­jat sopeu­tu­vat elä­mään maas­sa maan tavalla. 

  Sii­nä sopeu­tu­mi­ses­sa on sit­ten suu­ria ero­ja eri maa­han­muut­ta­ja­ryh­mien välil­lä. Joil­ta­kin se onnis­tuu kuin itses­tään, kun taas tois­ten koh­dal­la se tar­koit­tai­si lähes täy­del­lis­tä irtiot­toa koko sii­he­nas­ti­ses­ta omas­ta elä­mäs­tä, kas­va­tuk­ses­ta ja kult­tuu­ris­ta. Ehkä kan­nat­tai­si panos­taa nii­hin hel­pom­min sopeu­tu­viin ryh­miin. Kos­ka ihmis­ryh­mis­sä on eroja.

  Itse kir­joi­tin aika­naan vähän vas­taa­van­lai­sen lis­tan. Aika monet luki­jat tun­tui­vat pitä­vän sitä humo­ris­ti­se­na, vaik­ka sii­nä ei itse asias­sa ole mitään hauskaa.
  http://reinoblog.blogspot.com/2007/03/ohjeita-suomeen-muuttavalle.html

 7. Muka­vaa kuul­la, että joku välil­lä jak­saa myön­tää, ettei kaik­ki vika aina ole meis­sä suo­ma­lai­sis­sa. Pel­kään vaan, että yhden sitou­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­nen on lähin­nä sym­bo­li­nen teko, eikä todel­la vai­kut­tai­si mitään ihmis­ten käy­tök­seen. Jos Suo­mes­sa tar­vi­taan maa­han­muut­ta­jia, minus­ta oli­si panos­tet­ta­va nii­hin maa­han­muut­ta­jiin, jot­ka yleen­sä sopeu­tu­vat. Ja näi­tä ovat sel­lai­set, joi­den kult­tuu­ri ei eroa suu­res­ti mei­dän omastamme.

 8. Suo­mi on mitä ilmei­sem­min — ja toi­vot­ta­vam­min — lisään­ty­vän maa­han­muu­ton kohteena.”

  Täs­tä vain tuli mie­lee­ni se var­sin oleel­li­nen kysy­mys, että mik­si ihmees­sä vih­reäk­si itse­ään kut­su­vat ihmi­set niin usein näke­vät maa­han­muu­ton niin kama­lan toi­vot­ta­va­na asia­na? Ja yleen­sä vie­lä var­sin­kin maa­han­muu­ton kehi­tys­mais­ta län­si­mai­hin ja eri­tyi­ses­ti vie­lä kyl­mään ja pime­ään Suomeen.

  Ymmär­rät­kö Osmo­se­ni mitä täl­lä ajan takaa? Vään­nän sen vie­lä var­muu­den vuok­si sinul­le ja muil­le “vih­reil­le” rau­ta­lan­gas­ta. Nykyih­mi­nen = luon­non­va­ro­ja kulut­ta­va ja luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Län­si­mais­sa elä­vä nykyih­mi­nen = eri­tyi­sen pal­jon luon­non­va­ro­ja kulut­ta­va ja luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Eri­tyi­sen kyl­mäs­sä ja pimeäs­sä län­si­maas­sa elä­vä nykyih­mi­nen = eri­tyi­sen pal­jon jopa län­si­mai­sel­la mit­ta­puul­la luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Vih­reä aate = luon­toa suo­je­le­maan pyr­ki­vä aate (aina­kin näin oli vie­lä jos­kus ennen mui­noin, ehkä 15–20 vuot­ta sit­ten). Maa­han­muut­to (“vih­rei­den” märis­sä unis­sa) = mah­dol­li­sim­man monen kehi­tys­maan ihmi­sen siir­tä­mis­tä Suo­meen. Mikä täs­sä yhtä­lös­sä mät­tää? Ei ole kovin vai­kea­ta päätellä. 

  Todel­li­nen vih­reä ei toi­vo väen maa­pal­lol­la lisään­ty­vän, päin­vas­toin. Kaik­kein vähi­ten todel­li­nen vih­reä toi­voo väen lisään­ty­vän teol­lis­tu­neis­sa mais­sa, eten­kään kyl­mis­sä ja pimeis­sä Suo­men kal­tai­sis­sa teol­lis­tu­neis­sa mais­sa. Has­su jut­tu, että täl­lai­sia aja­tuk­sia ei kui­ten­kaan iki­nä kuu­le yhdel­tä­kään “vih­reäl­tä”. Kovas­ti ovat “vih­reät” sen sijaan huo­lis­saan Suo­men (riit­tä­vän hal­van) työ­voi­man riit­tä­vyy­des­tä. Sää­li, että sinä­kin, Osmo, osoit­tau­duit vain “vih­reäk­si”. Eipä tai­da enää luon­non asial­la oli­joi­ta löy­tyä polii­tik­ko­jen joukosta.

 9. Annal­le: tämä kai­kin puo­lin jär­ke­vä ehdo­tuk­se­si, että otet­tai­siin etu­pääs­sä sel­lai­sia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka sopeu­tu­vat hel­pos­ti suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin, lei­ma­taan aivan lii­an hel­pos­ti rasis­ti­sek­si. Meil­lä on jo nyt aika sel­viä koke­muk­sia eri­taus­tai­sis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta: on ryh­miä jot­ka pär­jää­vät hyvin, perus­ta­vat yri­tyk­siä, kou­lut­ta­vat lap­sen­sa, opet­te­le­vat kie­len. Ja on ryh­miä, joi­den pii­ris­sä työt­tö­myys ja rikol­li­suus on koko väes­töön näh­den moninkertaista. 

  Oma ehdo­tuk­se­ni oli­si, että jos työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan, niin vär­väi­sim­me Suo­meen töi­hin Venä­jäl­lä asu­via kie­li­su­ku­lai­siam­me. He elä­vät usein hyvin köy­his­sä olois­sa, ovat kult­tuu­ril­taan lähel­lä suo­ma­lai­sia (en tar­koi­ta vain sau­naa vaan myös suo­ma­lais­tyyp­pis­tä pidät­ty­väi­syyt­tä ja varo­vai­suut­ta), ja ovat Venä­jäl­lä sor­re­tus­sa ase­mas­sa tai suo­ras­taan vai­non koh­tei­na (esi­merk­ki­nä Marin­maan vii­me vuo­sien tilan­ne). Täl­lä lail­la me rik­kaat suo­ma­lai­set voi­sim­me hyö­tyä ja samal­la aut­taa “omiam­me”. Ja ennen kuin joku julis­taa täl­lai­sen aja­tuk­sen “rasis­ti­sek­si” (ole­tet­tu­ja mui­ta maa­han­muut­to­ha­luk­kai­ta ryh­miä koh­taan) niin miet­ti­kää­pä esim. slaa­vi­lais­ten kan­so­jen ja mai­den yhteen­kuu­lu­vuut­ta ja nii­den har­joit­ta­maa yhteis­työ­tä. Mik­si siis Suo­men yhteis­työ suo­ma­lais-ugri­lais­ten kan­so­jen kans­sa oli­si sen tuomittavampaa?

 10. Täl­lai­nen sitou­mus — jos­sa var­maan oli­si pal­jon muu­ta­kin kuin nuo muu­ta­ma hätäi­ses­ti väsät­ty esi­merk­ki — on tie­tys­ti vain sym­bo­li­nen, mut­ta sym­bo­leil­la on mer­ki­tys­tä. Sen jäl­keen on vai­keam­pi vedo­ta sii­hen, että meil­lä on oikeus teh­dä näin, kos­ka se kuu­luu perimn­tee­seem­me. Se oli­si hyväk­si myös meil­le itsel­lem­me, jot­ta tie­täi­sim­me, mihin panem­ma rajan suvait­se­vuu­den kohdalla.

  Asia tuli minul­le ajan­koh­tai­sek­si jos­kus perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­sa­ni, kun minul­le ehdo­tet­tiin, että jul­ki­set sai­raa­lat alkai­si­vat teh­dä tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia, jot­ta nii­tä ei teh­täi­si sai­raa­loi­den ulkopuolella.

  Aja­tus suvait­se­vai­suu­den rajois­ta nousi minul­le mie­leen Toron­tos­sa, jos­sa kana­da­lai­set isän­täm­me ker­toi­vat, kuin­ka he edel­lyt­tä­vät maa­han­muut­ta­jil­ta sitä, että nämä sitou­tu­vat kana­da­lai­sen yhteis­kun­nan sään­töi­hin ehto­na sil­le, että saa­vat tul­la maa­han. Vie­rai­siin tapoi­hin näh­den kana­das­sa ollaan hyvin suvait­se­vai­sia, mis­sä meil­lä oli­si pal­jon oppimista.

 11. Alle­kir­joi­tin armei­jas­sa pape­rin, jos­sa sitou­duin ole­maan käyt­tä­mät­tä huu­mei­ta armei­ja-aika­na­ni. Tätä sitou­mus­ta edel­si luen­to, jos­sa ker­rot­tiin Ihan­ta­lan ihmees­tä ja raken­net­tiin aasin­sil­ta tämän päi­vän Ihan­ta­laan: huu­mei­den vas­tai­seen tais­te­luun. Ker­rot­tiin myös, että ne jot­ka eivät tuo­ta pape­ria alle­kir­joi­ta, kut­su­taan kes­kus­te­le­maan asiasta.

  Tuol­lai­set kak­sois­kiel­lot voi­vat ehkä tuo­da jotain lisä­ar­voa las­ten­kas­va­tuk­ses­sa, tus­kin kui­ten­kaan aikuis­ten asen­ne­kas­va­tuk­ses­sa. Jos halu­taan antaa kuva että lake­ja jo sel­lai­se­naan tulee nou­dat­taa, nii­den täy­tyy myös sel­lai­se­naan riittää.

 12. Kuten sanoit­kin, sitou­mus on nime­no­maan sym­bo­li­nen. Me teh­tiin aikoi­naan ylä­as­teel­la ylhääl­tä päin laa­dit­tu oppi­las­va­la, jos­sa luvat­tiin mm. olla kiusaa­mat­ta ja polt­ta­mat­ta tupak­kaa. Jol­le­kin opet­ta­jal­le saat­toi ehkä tul­la hyvä mie­li, mut­ta jokai­nen tupa­koit­si­ja ja kiusaa­ja jat­koi toi­mi­aan van­haan tapaan, ja me muut oltai­siin joka tapauk­ses­sa olleet polt­ta­mat­ta ja kiusaamatta.

  Täl­lai­sil­la lupauk­sil­la on mer­ki­tys­tä vaan, jos nii­den rik­ko­mi­ses­ta seu­raa joku sank­tio. Mat­kus­tel­les­sa­ni kau­ko­mail­la, minä­kin lupaan vii­su­mi­ha­ke­muk­sis­sa ihan mitä tahan­sa, kun­han vaan pää­sen maa­han sisään. Kuin­ka moni ihmi­nen Kana­das­sa on kään­ny­tet­ty sen takia, että he eivät ole sere­mo­nial­li­ses­ti suos­tu­neet hyväk­sy­mään kana­da­lai­sen yhteis­kun­nan sään­tö­jä? Miten kukaan voi­si jää­dä sel­lai­ses­sa tes­tis­sä kiin­ni? Onko Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä pal­jon­kin ihmi­siä, jot­ka eivät tie­dä, että tyt­tä­ren kun­nia­mur­haa­mi­nen on vää­rin, kos­ka heil­le ei ole sitä kerrottu?

  Jos mei­dän tar­vit­see erik­seen vakuu­tel­la maa­han­muut­ta­jil­le, että tääl­lä rais­kaus on rikos eikä tyt­tä­riä saa tap­paa, niin minä läh­ti­sin kyl­lä ennem­min poh­ti­maan maa­han­muu­ton mie­lek­kyyt­tä näis­tä hie­nois­ta kulttuureista.

 13. Tääl­lä nimim. Rai­ne jo esit­ti kysy­myk­sen, joka ei saa­nut vas­taus­ta. Eli miten mah­det­tai­siin perus­tel­la lisä­väes­tön tuo­mi­nen kor­keim­man kulutus(tuhlaus)tason mai­hin. Jos on hiu­kan­kaan tolk­kua pääs­sä ja vas­tuu­ta tule­vis­ta suku­pol­vis­ta niin ensim­mäi­nen asia, mis­tä pitäi­si huo­leh­tia on se, että vail­la jär­jen hiven­tä tapah­tu­vaan tuh­lai­luun ei enää raa­ha­ta lisää väkeä. Kyl­lä näi­tä tääl­lä jo on ihan tar­peek­si asti. Muu on hou­ret­ta. Ns. “vih­reä” poruk­ka näkyy liu­kas­tu­neen pik­ku­por­va­ril­li­sil­le juu­ril­leen: kaik­ki käy kun­han ollaan femi­nis­te­jä ja muis­te­taan suh­tau­tua suo­peas­ti homoi­hin, maa­han­muut­ta­jiin ja mitä näi­tä nyt on. Mah­taa Palo­hei­mo ja Lin­ko­la ihme­tel­lä, kan­nat­ti­ko tämä pöl­höi­ly ihan oikeas­ti. Mut­ta eipä nau­ra­ta. Maa­il­man tule­vai­suu­den kan­nal­ta kes­kei­set kysy­myk­set jää­vät sivuun ja suu­ta pies­tään mil­loin mis­tä­kin jou­ta­vas­ta asias­ta. Oli­si­ko Oden kui­ten­kin pitä­nyt kan­taa vas­tuu­ta ja pysyä puo­lu­ees­saan pai­koil­la? Ei siel­lä mon­ta täys­päis­tä näy olevan.

 14. Tämä­kin meni eipäs-juu­pas län­ky­tyk­sek­si kuten arva­ta saattaa.

  Itsel­lä­ni oli­si tar­jo­ta seu­raa­van­lai­nen lis­ta allekirjoitettavaksi.

  1. Jos olet kou­lut­ta­ma­ton, mie­lel­lään uskon­nol­li­ses­ti aktii­vi­nen mus­li­mi­pa­ko­lai­nen, sinul­la ei ole mitään asi­aa Suomeen.

  Ja nimi alle ja takai­sin koneeseen/veneeseen/junaan tms…

 15. Olen pit­kään pitä­nyt Osmo Soi­nin­vaa­raa jul­ki­suu­des­sa anta­mien­sa lausun­to­jen perus­teel­la fik­suim­pa­na vih­reän liik­keen edus­ta­ja­na eikä hän näem­mä petä tääl­lä internetissäkään. 

  Kir­joi­tus on hyvä. Pidän kyl­lä­kin sii­nä ehdo­tet­tu­ja kei­no­ja tehot­to­mi­na, mut­ta toi­saal­ta on mul­lis­ta­vaa, että joku vih­reä myön­tää ongel­mien ole­mas­sao­lon. Ja kuka­pa muu­kaan sitä teki­si kuin Soininvaara. 

  Lisäk­si blo­gi, johon saa jät­tää kom­ment­te­ja on arvos­tet­ta­va ele.

  Palaa Osmo takai­sin poli­tiik­kaan. Vih­reä lii­ke tar­vit­see sinua ja jär­jen ään­tä. Tai jos et vih­rei­siin halua enää pala­ta niin vaik­ka­pa sitou­tu­mat­to­na mukaan pää­tök­sen­te­koon. Laa­ja kan­nat­ta­ja­kun­ta­si ei ole hävin­nyt minnekään.

  Ter­vei­sin,

  enti­nen vihreä

 16. Vie­lä kom­men­toin Jaak­ko Itä­kan­kaan viestiin:

  Maa­il­man tule­vai­suu­den kan­nal­ta kes­kei­set kysy­myk­set jää­vät sivuun ja suu­ta pies­tään mil­loin mis­tä­kin jou­ta­vas­ta asias­ta. Oli­si­ko Oden kui­ten­kin pitä­nyt kan­taa vas­tuu­ta ja pysyä puo­lu­ees­saan paikoilla?”

  Noin­kin voi kyl­lä aja­tel­la. Taval­laan ymmär­rän Soi­nin­vaa­ran pää­tök­sen vetäy­ty­mi­ses­tä, mut­ta toi­saal­ta hie­man pakoi­lun makua­kin sii­hen jäi. Ikään­kuin oli­si jät­tä­nyt uppoa­van lai­van. Näin var­sin­kin sik­si, että Oskul­le pj:n paik­ka oli­si vie­lä­kin ilmoi­tus­luon­toi­nen jut­tu mikä­li vih­rei­den ken­täs­sä on enää hitus­ta­kaan jär­keä jäljellä.

 17. Par­haan ymmär­ryk­se­ni mukaan ongel­ma ei todel­la­kaan ole sii­nä, ettei­vät­kö muut­ta­jat in gene­ral tie­täi­si ihan hyvin mm. mai­nit­se­mia­si asioi­ta, kun­han vain sii­tä huo­li­mat­ta teke­vät mitä tykkäävät.

 18. Täl­lai­nen sitou­mus — jos­sa var­maan oli­si pal­jon muu­ta­kin kuin nuo muu­ta­ma hätäi­ses­ti väsät­ty esi­merk­ki — on tie­tys­ti vain sym­bo­li­nen, mut­ta sym­bo­leil­la on mer­ki­tys­tä. Sen jäl­keen on vai­keam­pi vedo­ta sii­hen, että meil­lä on oikeus teh­dä näin, kos­ka se kuu­luu perimn­tee­seem­me. Se oli­si hyväk­si myös meil­le itsel­lem­me, jot­ta tie­täi­sim­me, mihin panem­ma rajan suvait­se­vuu­den kohdalla.”

  Tämä on tot­ta. Nime­no­maan oli­si oleel­lis­ta, että me itse myös teki­sim­me itsel­lem­me sel­väk­si mis­sä raja kulkee. 

  Yksi ongel­ma­han on se, että maa­han­muut­to­pää­tök­siä teh­des­sä jou­dum­me ennak­koon teke­mään valin­to­ja. Mis­tä maa­han­muut­toa suo­si­taan, mis­tä ei jne. Kes­kus­te­lu täs­tä aihees­ta näh­dään usein jos­tain syys­tä rasis­ti­se­na. Jos meil­lä oli­si sel­keä sään­nös­tö mitä edel­ly­te­tään jokai­sel­ta, niin tuol­lais­ta kes­kus­te­lua ei ehkä tar­vit­si­si käydä.

  Itseä­ni­kin ihme­tyt­tää tuo mik­si vih­reät pitä­vät maa­han­muut­toa niin toi­vot­ta­va­na. Ellei moder­ni, län­si­mai­nen yhteis­kun­ta kes­tä väliai­kais­ta väes­tö­not­kah­dus­ta, vaan väes­tön­kas­vun on hyvin­voin­nin kehi­tyk­sen vuok­si olta­va tasais­ta ja jat­ku­vaa, niin mitä on tar­jol­la kehit­ty­mät­tö­mim­mil­le mail­le? Pitäi­si­kö hei­dän rajoit­taa väes­tön­kas­vu­aan, vaik­ka sel­lai­sel­le ei ole edel­ly­tyk­siä edes vau­rais­sa ja hyvin­voi­vis­sa maissa? 

  Tai ei aina­kaan ole mitään todel­lis­ta halua lopul­ta vaa­ran­taa omaa elin­ta­so­aan edes täy­sin luon­te­van väes­tö­vä­hen­nyk­sen seu­rauk­se­na, vaan elin­ta­son teki­jöi­tä on haa­lit­ta­va kehi­tys­mais­sa, jos edes jos­sain ennus­teis­sa näkyy uhka sii­tä, että elin­ta­so voi­si olla uhattuna. 

  Tämä kysy­mys jak­saa oikeas­ti hämmästyttää.

 19. Hyvä kir­joi­tus ja kii­tos sii­tä! Onkin jo aika että joku uskal­taa puhua jär­keä tämän asian tii­moil­ta. Kiitos!

  (Btw. alai­käi­sel­tä sek­sin osto on myös Thai­maas­sa kiel­let­tyä ja sii­tä voi anka­rim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

 20. Btw. alai­käi­sel­tä sek­sin osto on myös Thai­maas­sa kiel­let­tyä ja sii­tä voi anka­rim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

  Mikä­hän on ikä­ra­ja. Jos­kus aiem­min se oli 14 vuot­ta. Suo­men rikos­lain mukaan se on 18 vuot­ta ja pätee myös Thai­maas­sa ja Venäjällä.

 21. Vas­taa nyt Ode myös meil­le hämä­rien luos­ta­rien mun­keil­le, joil­la nuo­ret nai­set vain häi­väh­täen suru­mie­li­si­nä iltoi­na käy­vät mie­les­sä, tähän kysy­myk­seen mik­si jat­ku­va väes­tön­kas­vu on niin posi­tii­vi­nen ilmiö, että sitä pitää jopa val­tion voidella?

  En tie­dä onko kysy­mys tyh­mä, mut­ta veik­kaan, että sinul­la on sil­ti jon­kin­lais­ta kom­pe­tens­sia esit­tää vas­taus. Eli kysy­mys on lähin­nä seu­raa­va: Jos jos­sain yhteis­kun­nas­sa väes­tö ilman ohjaa­via toi­men­pi­tei­tä luon­te­vas­ti hie­man vähe­nee, niin mitä posi­tii­vis­ta glo­baa­lis­ti tuot­taa se, että vähe­ne­mi­nen pai­ka­taan siir­to­lai­suu­del­la ja väes­tön­kas­vua siis pide­tään poliit­ti­ses­tä yllä siel­lä mis­sä se oikeas­ti ja vapaa­eh­toi­ses­ti on taittunut?

  Lisä­ky­sy­myk­se­nä on edel­leen, että mitä seu­rauk­sia täl­lä on niil­le mail­le, joi­den väes­tö vähe­nee maas­ta­muu­ton myö­tä? Var­sin­kin, kun ne van­has­ta siir­to­lai­suu­des­ta poi­ke­ten ovat huo­mat­ta­vas­ti kehit­ty­mät­tö­mim­piä mai­ta kuin ne joi­hin siir­to­lai­suus koh­dis­tuu. Muis­te­taan vain, että siir­to­lai­suus ame­rik­koi­hin, austra­li­aan jne…oli erään­lais­ta rai­vaa­mis­ta, jos­sa siir­ryt­tiin val­miim­mas­ta yhteis­kun­nas­ta tyh­jäh­köön tilaan teke­mään yhteis­kun­taa. Mitä ihmet­tä me enää rai­vaam­me? Onko tar­koi­tus teh­dä esi­mer­kik­si Afri­kas­ta taas käy­mä­tön­tä kor­pi­maa­ta, jon­ne voim­me syök­syä hyö­dyn­tä­mään raa­ka-ainei­ta, kun­han kyvyk­käin osa väes­tös­tä on pes­tat­tu Sii­vous- ja Par­tu­ri­pal­ve­lu Vir­ta­sen pal­ve­luk­seen? Kysyn­pä­hän vain.

  Myön­nän, että kysees­sä on seka­va poh­dis­ke­lu, mut­ta veik­kaan, että muut­kin ovat miet­ti­neet näitä.

 22. Asia tuli minul­le ajan­koh­tai­sek­si jos­kus perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri­nä toi­mies­sa­ni, kun minul­le ehdo­tet­tiin, että jul­ki­set sai­raa­lat alkai­si­vat teh­dä tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia, jot­ta nii­tä ei teh­täi­si sai­raa­loi­den ulkopuolella.”

  Voi­sit­ko, Ode, ker­toa edes laveas­ti, kenen tahol­ta tuol­lais­ta on ehdo­tet­tu, maa­han­muut­ta­jien vai ihan koto­pe­räis­ten vihreiden?

  Tämä on nii­tä tilan­tei­ta, jois­sa ei tie­dä, kum­pi kah­des­ta kam­mot­ta­vas­ta vaih­toeh­dos­ta on kammottavampi.

 23. Suh­tau­dun hyvin kriit­ti­ses­ti väit­tei­siin ettei­vät jot­kut maa­han­muut­ta­jat tie­dä rik­ko­van­sa lakia kun kyse on sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta. Syy­tet­ty ihmi­nen nyt sanoo ihan mitä tahan­sa puo­lus­tuk­sek­seen. Eihän meil­lä ole valis­tus­kamp­paan­jaa, että puu­kol­la ei saa kutit­taa Jas­kaa vaik­ka se vei­kin sun viinat.

  Sinän­sä ylei­sel­lä yhteis­kun­tao­pin ope­tuk­sel­le oli­si tilaus­ta. Vii­mek­si kuun­te­lin kun ihan suht kor­keas­ti kou­lu­tet­tu seu­rue tai­vas­te­li sitä mik­sei tuo­miois­tuin anna anka­ram­pia ran­gais­tuk­sia kuin lais­sa ko. rikok­ses­ta säädetään…

 24. Itseä­ni­kin ihme­tyt­tää tuo mik­si vih­reät pitä­vät maa­han­muut­toa niin toi­vot­ta­va­na. Ellei moder­ni, län­si­mai­nen yhteis­kun­ta kes­tä väliai­kais­ta väes­tö­not­kah­dus­ta, vaan väes­tön­kas­vun on hyvin­voin­nin kehi­tyk­sen vuok­si olta­va tasais­ta ja jat­ku­vaa, niin mitä on tar­jol­la kehit­ty­mät­tö­mim­mil­le mail­le? Pitäi­si­kö hei­dän rajoit­taa väes­tön­kas­vu­aan, vaik­ka sel­lai­sel­le ei ole edel­ly­tyk­siä edes vau­rais­sa ja hyvin­voi­vis­sa maissa?”

  En tie­dä olki­nuk­ke­vih­reis­tä, enkä sel­lai­nen ole, mut­ta kysy­tään nyt vaik­ka, että miten niin ei ole edel­ly­tyk­siä rajoit­taa väes­tön­kas­vua, kun se on lää­ke­tie­teen, nais­ten kou­lu­tuk­sen ja oikeuk­sien, talous­kas­vun, tai mitä puol­ta län­si­mai­sis­ta yhteis­kun­nas­ta nyt halu­aa koros­taa… pai­net­tu jo lähes nega­tii­vi­sek­si? Maa­han­muut­ta­jia halu­taan sik­si, että syn­ty­vyy­den sään­nös­te­lys­sä on onnis­tut­tu lii­an­kin hyvin.

  Ja mis­sä nume­ro­so­kei­den kan­sa­lais­opis­tos­sa on tul­tu sii­hen tulok­seen, että jos län­si­mai­sia kulut­ta­jia on vähem­män, ja he tätän käyt­tä­vät vähem­män esi­mer­kik­si öljyä, niin sitä öljyä ei käy­tä ei-län­si­mai­set kuluttajat?

 25. En tie­dä olki­nuk­ke­vih­reis­tä, enkä sel­lai­nen ole, mut­ta kysy­tään nyt vaik­ka, että miten niin ei ole edel­ly­tyk­siä rajoit­taa väes­tön­kas­vua, kun se on lää­ke­tie­teen, nais­ten kou­lu­tuk­sen ja oikeuk­sien, talous­kas­vun, tai mitä puol­ta län­si­mai­sis­ta yhteis­kun­nas­ta nyt halu­aa koros­taa… pai­net­tu jo lähes nega­tii­vi­sek­si? Maa­han­muut­ta­jia halu­taan sik­si, että syn­ty­vyy­den sään­nös­te­lys­sä on onnis­tut­tu lii­an­kin hyvin.”

  Maa­han­muu­ton tar­peel­li­suut­ta perus­tel­laan sil­lä, että huol­to­suh­de on kei­kah­ta­mas­sa kumoon. Suo­mi ei enää ( muka ) pys­ty pitä­mään huol­ta van­he­ne­vas­ta väes­tös­tään. Tätä kyl­lä näis­tä asiois­ta puhut­taes­sa toi­to­te­taan koko ajan ja ihmet­te­len, jos se on jää­nyt huo­maa­mat­ta. Eli jul­ki­sen poliit­ti­sen kes­kus­te­lun perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että yhteis­kun­ta ei kes­tä väes­tön vähe­ne­mis­tä edes väliaikaisesti.

  Ajan siis takaa sitä, että jos län­si­mai­nen, moder­ni yhteis­kun­ta ei kes­tä sitä, että väes­tö edes väliai­kai­ses­ti vähe­nee, niin mit­kä ovat ne perus­teet, joil­la voi­sim­me odot­taa sitä — siis väes­tön kas­vun hil­lit­se­mis­tä — vähem­män jär­jes­täy­ty­neil­tä ja tek­no­lo­gi­ses­ti kehit­ty­mät­tö­mil­tä yhteis­kun­nil­ta? Kysyn vaan.

  Ja mis­sä nume­ro­so­kei­den kan­sa­lais­opis­tos­sa on tul­tu sii­hen tulok­seen, että jos län­si­mai­sia kulut­ta­jia on vähem­män, ja he tätän käyt­tä­vät vähem­män esi­mer­kik­si öljyä, niin sitä öljyä ei käy­tä ei-län­si­mai­set kuluttajat?”

  Ei mis­sään. Jos­sain kii­na­lai­sis­sa Iso Kou­lu — lai­tok­sis­sa ope­te­taan, että nämä ovat moni­mut­kai­sia asioi­ta, joi­ta ei voi las­kea ilman ole­tuk­sia sii­tä mikä kehi­tys mah­dol­li­ses­ti on.

  Eli tois­tan vie­lä: Mikä­li tek­no­lo­gi­ses­ti kehit­ty­neim­mät yhteis­kun­nat eivät kes­tä väes­tö­mää­rän las­kua niin mis­tä saa­daan edes johon­kin perus­tu­va, joten­kin toi­mi­va mal­li sil­le, että kehit­ty­mät­tö­mäm­mät yhteis­kun­nat kestäisivät.

  On täy­sin tur­ha vään­tää näen­näi­sen nume­ro­tai­dol­li­sia las­kel­mia sii­tä miten tek­no­lo­gi­nen tai kult­tuu­ri­nen kehi­tys joh­taa väes­to­mää­rien las­kuun, jos tek­no­lo­gi­ses­ti kehit­ty­nei­tä yhteis­kun­tia on buus­tat­ta­va siir­to­työ­voi­mal­la. Itse asias­sa tie­dän kyl­lä nume­ro­ta­dol­li­ses­ti, että ei oli­si buus­tat­ta­va. Haluai­sin vain vih­reän vas­tauk­sen sii­hen mik­si vih­reät mene­vät tuo­hon val­hee­seen mukaan. Mikä on se poliit­ti­nen syy mik­si Vih­reät ovat niin maa­han­muut­to­myön­tei­siä ja mik­si he käyt­tä­vät tuo­ta huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mis­tä — joka on ros­kaa — argu­ment­ti­na myön­tei­syy­ten­sä puolesta?

 26. Ne, joi­den mukaan siir­to­lai­suus pitäi­si kiel­tää (myös suo­ma­lai­sil­ta?) olet­te­vat, että jos joku muut­taa tän­ne kehi­tys­mais­ta, jois­sa syn­ty­vyys on suur­ta ja kulu­tus pien­tä, he tuo­vat muka­naan kor­kean syn­ty­vyy­ten­sä ja omak­su­vat mei­dän suu­ren kulutuksen.

  Tuo väes­tö ei ole kes­ki­mää­räis­tä ja sen syn­ty­vyys ale­nee nopeas­ti uudes­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa nais­ten ase­ma on parem­pi ja ehkäi­sy sallittua.

  Kan­nat­taa muis­taa, että nyt puhu­taan työ­pe­räi­ses­tä siir­to­lai­suu­des­ta, jos­sa siis tul­laan työ­hön ja vain sil­lä ehdol­la pääs­tään maahan.

  Kyl­lä me sel­viäm­me huol­to­suh­teem­me kans­sa. Kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä on muu­ta­kin hyö­tyä. Juu­ri nyt tuo­daan raken­nus­mie­hiä Hel­sin­gin seu­dul­le. Tar­ve on aivan ilmeinen.

  Ehdo­tus ympä­ri­leik­kaus­ten sal­li­mi­ses­ta tuli jon­kin sai­raa­lan tahol­ta, en muis­ta mis­tä. Vih­reät eivät kan­na­ta nais­ten silpomista.

 27. Onhan toki mei­tä vih­rei­den jäse­niä, jot­ka eivät pidä kas­va­vaa maa­han­muut­toa toi­vot­ta­va­na ihan luon­non­suo­je­lul­li­sis­ta syis­tä, vaik­ka vie­raat kult­tuu­rit kiin­nos­ta­via ovat­kin. Suo­ma­lais­ten jul­me­tun suu­ren ener­gian­ku­lu­tuk­sen lisäk­si vah­va perus­te­lu on poh­joi­sen luon­non herk­kyys ja näi­den levey­sas­tei­den heik­ko tuo­tan­to­ky­ky. Poh­joi­sen sijain­nin vuok­si sama pin­ta-alayk­sik­kö elät­tää Suo­mes­sa pie­nem­män jou­kon ihmi­siä kuin ete­läm­pä­nä. Poh­joi­nen luon­to myös toi­puu hitaam­min kulu­mi­ses­ta ja kuormituksesta.

  Täl­lä het­kel­lä­kin Suo­men pie­nek­si voi­vo­tel­tu väes­tö voi olla jo suu­rem­pi kuin mitä maam­me pys­tyy oma­va­rai­ses­ti ruok­ki­maan. Täl­lä het­kel­lä tilan­ne ei näy, kun saam­me ulko­puo­lel­ta fos­sii­lie­ner­gi­aa ja tuon­ti­ruo­kaa ja ‑rehua. Mitä käy sit­ten, jos jon­kin krii­sin seu­rauk­se­na tuon­ti­vir­rat kat­kea­vat? Niuk­kuu­del­la on tai­pu­mus ajaa ihmi­set konflik­tei­hin keskenään.

  Toki työs­sä­käy­vän väes­tön vähe­ne­mi­ses­tä tulee omat ongel­man­sa jo pel­käs­tään sen takia, että talous­jär­jes­tel­mäm­me vaa­tii kas­vua, jot­ta koko raken­nel­ma pysyi­si pys­tys­sä. Nämä ovat kui­ten­kin sel­lai­sia asioi­ta, jot­ka mei­dän nuor­ten ikä­luok­kien on vain rat­kais­ta­va. Ei väes­tö voi kas­vaa loput­to­mas­ti sen enem­pää kuin mikään muukaan.

  Euroop­pa kuu­luu muu­ten maa­il­man tiheim­min asut­tui­hin aluei­siin, poruk­kaa on pin­ta-alaa koh­ti sel­väs­ti enem­män kuin vaik­ka­pa Afri­kas­sa tai Yhdys­val­lois­sa. Sii­nä­kin on meil­le hyvä syy tyy­ty­väi­se­nä kat­sel­la las­ke­via väestökäyriämme.

 28. Vaik­ka Suo­mi ei ihan ehdot­to­mas­ti tar­vit­si­si­kaan maa­han­muut­ta­jia, hei­dän vas­taa­not­ta­mi­sen­sa saat­taa sil­ti olla kaik­kien etu. Kehi­tys­mais­sa voi olla kor­kea työt­tö­myys samaan aikaan kun meil­lä kär­si­tään työ­voi­ma­pu­las­ta. Muut­ta­jat myös lähet­täi­si­vät rahaa sukulaisilleen.

  Suo­mes­sa ja Euroo­pas­sa on run­saas­ti maa­ta­lous­maa­ta hen­keä koh­ti, ja tiu­kas­sa tilan­tees­sa elin­tar­vik­kei­ta voi­daan sekä tuot­taa että kulut­taa nykyis­tä jär­ke­väm­min. (Näin pitäi­si tie­tys­ti teh­dä muutenkin…)

 29. Lie­nee itses­tään­sel­vää, että maa­han­muut­to saat­taa olla, ja usein onkin, mitä hyö­dyl­li­sin asia koh­de­maal­leen. Hyvin har­va vas­tus­taa­kaan kaik­kea maa­han­muut­toa; vaka­vat eri­mie­li­syy­det liit­ty­vät lähin­nä muut­to­liik­keen opti­maa­li­seen suu­ruu­teen ja sii­hen, onko osa maa­han­muu­tos­ta vahingollista.

  Huol­to­suh­tee­seen vai­kut­taa väes­tön van­he­ne­mi­sen lisäk­si mui­ta­kin teki­jöi­tä. Työi­käi­set ja nopeas­ti työl­lis­ty­vät maa­han­muut­ta­jat paran­ta­vat sitä. Toi­saal­ta, syr­jään­ty­neet ongel­ma­vä­hem­mis­töt, joi­den lap­si­lu­ku on ver­rat­tain suu­ri, nai­set pää­osin työ­elä­män ulko­puo­lel­la, ja työ­voi­man pii­ris­sä ole­vil­la aikui­sil­la­kin (usei­den alo­jen työ­voi­ma­pu­las­ta huo­li­mat­ta) työt­tö­myys 50–60 pro­sen­tin luok­kaa, hei­ken­tä­vät sitä. Suo­mes­sa aina­kin ira­ki­lai­set, ira­ni­lai­set, soma­lit ja afgaa­nit lukeu­tu­vat tähän ryhmään. 

  Huol­to­suh­teen muu­tos ei ole mikään kuo­le­man­va­ka­va ongel­ma, mut­ta meil­lä ei ole vält­tä­mät­tä varaa pahen­taa sitä kas­vat­ta­mal­la edel­lä­mai­ni­tuis­ta vähem­mis­töis­tä monil­le muil­le Euroo­pan mail­le tut­tua, yhteis­kun­nas­ta mil­tei täy­del­li­ses­ti eriy­ty­nyt­tä ja vihais­ta ala­luok­kaa. Par­haim­mil­laan­kin sel­lai­sen elät­tä­mi­nen ja jäl­kien sii­voa­mi­nen tuli­si kal­liik­si, ja vaa­ti­si bud­je­tin kar­si­mis­ta muil­ta aloil­ta, mikä väki­sin­kin kiris­täi­si val­ta­väes­tön suh­tau­tu­mis­ta vähem­mis­töi­hin ja ruok­ki­si suo­ra­nais­ta rasismia.

  Syn­ty­vyy­den mer­kit­tä­vän las­ke­mi­sen­kaan varaan ei näis­sä tapauk­sis­sa kan­nat­ta­ne las­kea. Kult­tuu­ril­li­sen inte­graa­tion vähäi­syys tai sen suo­ra tor­ju­mi­nen hei­ken­tä­vät län­si­mai­sen tasa-arvo­kä­si­tyk­sen vai­ku­tus­ta, eivät­kä yhteis­kun­nan poh­jal­le pää­ty­neet mie­het vält­tä­mät­tä ole eri­tyi­sen innok­kai­ta luo­pu­maan vii­mei­ses­tä auk­to­ri­teet­tia­se­mas­taan. Isla­mis­tis­ten aja­tus­ten leviä­mi­nen Euroo­pas­sa ei sekään lii­em­min auta asi­aa. Mitä ehkäi­syyn tulee, avo­kä­ti­set lap­si­li­sät ja muut sosi­aa­lie­tuu­det vähen­tä­vät motii­via sen käyt­töön. Kulu­tus­juh­lan tör­säi­le­vin­tä kär­keä Euroo­pan etni­nen köy­hä­lis­tö ei edus­ta, mut­ta sen elin­ta­so ja resurs­sien käyt­tö on kui­ten­kin huo­mat­ta­vas­ti kor­keam­paa ver­rat­tu­na lähtömaihin.

 30. Make kir­joit­ti:
  “Taval­laan ymmär­rän Soi­nin­vaa­ran pää­tök­sen vetäy­ty­mi­ses­tä, mut­ta toi­saal­ta hie­man pakoi­lun makua­kin sii­hen jäi. Ikään­kuin oli­si jät­tä­nyt uppoa­van lai­van. Näin var­sin­kin sik­si, että Oskul­le pj:n paik­ka oli­si vie­lä­kin ilmoi­tus­luon­toi­nen jut­tu mikä­li vih­rei­den ken­täs­sä on enää hitus­ta­kaan jär­keä jäljellä.”

  Muis­taak­se­ni hävi­sin vii­mek­si äänes­tyk­sen vih­rei­den puheen­joh­ta­juu­des­ta. Itse asias­sa olen hävin­nyt aina, kun asias­ta on äänes­tet­ty, perä­ti kol­me ker­taa. Kak­si ker­taa minut on valit­tu yksi­mie­li­ses­ti, mut­ta ker­taa­kaan ei voit­ta­nut äänestystä.

 31. Jos vie­lä pys­tyi­sit heit­tä­mään tuo­hon vii­mei­seen Lau­ri Wahls­ted­tin jut­tuun jotain kom­ment­tia, niin kiva olisi. 

  Sii­nä oli nimit­täin aika hyvin kitey­tet­ty aika mon­ta asi­aa, jois­ta nyky­ään on muo­di­kas­ta vaieta.

  Itse hei­tän sii­hen sen ver­ran löy­lyä kiu­kaal­le, että kehi­tys­maas­ta tule­va uus­suo­ma­lai­nen­han on aivan ihan­teel­li­nen kulut­ta­ja: mitään ei ole val­miik­si han­kit­tu­na, sos­su on raja­ton tulon­läh­de (var­sin­kin alku­vai­hees­sa, kos­ka mitään ei ole val­miik­si han­kit­tu­na) ja län­si­mai­set kulu­tus­tot­tu­muk­set on help­po omak­sua TV:stä jos­sa ker­ro­taan mitä kaik­kea tär­ke­ää ihmi­nen ehdot­to­mas­ti tar­vit­see. Jos näil­lä kei­noin ei saa­da talout­ta nousuun, niin miten sitten?

  Maa­il­ma tar­vit­see lisää kulut­ta­jia. Vir­heä Suo­mi tar­vit­see lisää kuluttajia.

 32. Minus­ta täs­sä ei pitäi­si unoh­taa sitä­kään, että myös län­si­mai­den, eikä pel­käs­tään kaik­kien mui­den, kult­tuu­ri on arvo­kas­ta. Jois­sain Euroo­pan mais­sa on jo niin pal­jon maa­han­muut­ta­jia, että pai­kal­li­nen kult­tuu­ri kär­sii sii­tä rajus­ti, usein juu­ri isla­mi­lais­ten maa­han­muut­ta­jien vaa­ti­mus­ten takia. 

  Minus­ta on aika kysee­na­lais­ta väit­tää, että kor­kean syn­ty­vyy­den mais­ta muut­ta­vien ihmis­ten lap­si­lu­ku las­kee Euroo­pas­sa “kan­ta­väes­tön” tasol­le, kun tilas­tot osoit­ta­vat, että nime­no­maan maa­han­muut­ta­jat saa­vat Euroo­pas­sa sel­väs­ti eni­ten lap­sia, vaik­ka oli­si­vat jo syn­ty­neet Euroo­pas­sa maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mil­le. Syn­ty­vyys kyl­lä las­kee, mut­ta niin las­kee myös lap­si­kuol­lei­suus, eikä syn­ty­vyys las­ke “tar­peek­si”, joten maa­han­muut­ta­jien suh­teel­li­nen osuus väes­tös­tä kas­vaa vaik­ka maa­han­muut­to kiel­let­täi­siin koko­naan. Tämä on ongel­ma jos kult­tuu­rien moni­muo­toi­suut­ta halu­taan oikeas­ti var­jel­la, eikä vain kehi­tys­maa­tee­mai­sis­sa puheis­sa mai­nos­taa asial­la. Anteek­si kärt­tyi­syys, yövuo­ron syytä. 🙁

 33. Kes­kus­te­lus­sa näy­te­tään sot­ke­van iloi­ses­ti pako­lai­set ja työ­pe­räi­nen siir­to­lai­suus. Pako­lai­sel­la on oikeus jää­dä maa­han sosi­aa­li­tur­van varas­sa eläen, jos ei työ­paik­kaa saa, mut­ta siir­to­lai­sel­la on olta­va työ­paik­ka, jot­ta hän voi tul­la maa­han. Tämä kos­kee myös EU-mais­ta tule­via, joil­la on sinän­sä vapaa muut­to-oikeus Suomeen. 

  Olen samaa miel­tä sii­tä, että syr­ji­tyn ala­luo­kan tuot­ta­mi­nen maa­han ei ole toi­vot­ta­vaa kum­man­kaan osa­puo­len kan­nal­ta. Sik­si otet­taes­sa työ­voi­maa siir­to­lais­kri­tee­rein on syy­tä vali­ta sel­lai­sia , joil­la kou­lu­tuk­sen­sa puo­les­ta on mah­dol­li­suus täs­sä maas­sa menes­tyä. Heis­tä moni tulee maa­han tila­päi­ses­ti tie­naa­maan rahaa asun­non hank­ki­mi­sek­si van­has­sa koti­maas­saan tai hank­ki­mas­sa perus­pää­omaa omaa yri­tys­tä varten.

  Pel­ko sii­tä, että Suo­meen tuli­si siir­to­lais­kri­tee­rein aivan ylen­palt­ti­ses­ti väkeä, on aika tur­ha. Meil­lä on päin­vas­toin suu­ria vai­keuk­sia saa­da halua­maam­me työ­voi­maa Suo­meen, kos­ka näil­lä on pää­sy myös mai­hin jot­ka ovat läm­pi­mäm­piä sekä ilmas­tol­taan että suh­tau­tu­mi­sel­taan vie­rai­siin kult­tuu­rei­hin. Nokia on onnis­tu­nut haa­li­maan maa­han koh­ta­lai­sen pal­jon kii­na­lai­sia ja intialaisia.

  Tuo syr­jit­ty ala­luok­ka on muis­sa mais­sa maa­han lait­to­mas­ti tul­lut­ta väkeä. Suo­meen on vai­keam­pi tul­la lait­to­mas­ti ja elää tääl­lä tal­ven yli, kos­ka maam­me on niin kont­rol­loi­tu eikä yri­tys­ten ole mah­dol­lis­ta käyt­tää pime­aa työ­voi­maa laajamittaisesti.

 34. Tuo syr­jit­ty ala­luok­ka on muis­sa mais­sa maa­han lait­to­mas­ti tul­lut­ta väkeä. Suo­meen on vai­keam­pi tul­la lait­to­mas­ti ja elää tääl­lä tal­ven yli, kos­ka maam­me on niin kont­rol­loi­tu eikä yri­tys­ten ole mah­dol­lis­ta käyt­tää pime­aa työ­voi­maa laajamittaisesti.”

  Täs­tä oli­si hyvä pitää kiin­ni. Myös pako­lais- ja tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan erot­ta­mi­nen sel­keäs­ti siir­to­lai­suu­des­ta oli­si jär­ke­vää. Et voi kui­ten­kaan väit­tää, että kan­sa­lai­set sot­ki­si­vat nämä asiat. Kyl­lä nii­tä ovat sot­ke­neet polii­ti­kot, jol­lai­nen itse­kin olet ollut.

  Jos nyt leh­tiä luet tai uuti­sia kat­sot niin täl­lä­kin het­kell­lä nii­tä sot­ke­taan ihan minis­te­ri­ta­sol­la. Tai sit­ten on niin, että polii­tik­ko­jen välit­tä­mä vies­ti ei tule läpi medias­ta, mikä oli­si suu­ri ongel­ma sekin.

 35. En tie­dä sit­ten mik­si sitä pitäi­si sanoa, mut­ta esi­mer­kik­si Hei­di Hau­ta­la ja Astrid Thors aja­vat sel­väs­ti sitä, että Suo­meen nime­no­maan haa­li­taan kehi­tys­mais­ta ihmi­siä muka­mas teke­mään töi­tä. Kou­lut­ta­mat­to­mia, osin luku­tai­dot­to­mia ihmi­siä, teke­mään töi­tä Suo­men kal­tai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa, jon­ka vaa­ti­muk­set työn­te­ki­jäl­tä ovat vähän eri luok­kaa kuin Afri­kas­sa, ja tie­tys­ti kult­tuu­ri on lähes kai­kin tavoin aivan eri­lai­nen. Sehän on tie­tys­ti sel­vää, että jär­ke­väs­ti aja­tel­len täl­lai­set ihmi­set eivät rat­kai­se työ­voi­maon­gel­mia, eivät­kä sii­nä mie­les­sä ole työ­pe­räi­siä siir­to­lai­sia. Mut­ta kui­ten­kin hei­tä väi­te­tään työ­pe­räi­sik­si. Pako­lai­set, tur­va­paik­ka­tu­ris­tit ja työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat mene­vät sekai­sin net­ti­kes­kus­te­li­joi­den lisäk­si myös mei­dän maa­han­muut­to­mi­nis­te­ril­lä ja se on vähän huo­nom­pi jut­tu Suo­men kan­nal­ta. Väit­täi­sin jopa, että tuo sekaan­nus alkoi nime­no­maan polii­ti­kois­ta, ja taval­li­set ihmi­set vain rea­goi­vat siihen. 

  Sen mitä olen uuti­sia seu­ran­nut, ammat­ti­tai­dot­to­mia siir­to­lai­sia on Euroop­pa täyn­nä. YLE vai kuka se oli joka uuti­soi EU-komis­saa­rin sano­neen, että EU-mai­hin tule­vis­ta vain 5% on oikeas­ti ammat­ti­tai­toi­sia ja kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä. Tuo tar­koit­taa joko sitä, että Euroop­pa ottaa enem­män “pako­lai­sia” kuin työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia, tai sit­ten vain ottaa “työ­pe­räi­siä” maa­han­muut­ta­jia, hyvin tie­täen, ettei näil­lä ole mitään kou­lu­tus­ta eikä mah­dol­li­suut­ta työllistyä.

 36. Maa­pal­lon väki­lu­ku kas­vaa räjäh­dys­mäi­ses­ti eten­kin kehi­tys­mais­sa. Afri­kas­sa väkeä ennus­te­taan ole­van vuon­na 2050 n. 2 mil­jar­dia eli väes­tö­mää­rä tuplaantuu. 

  Tähän yhtä­löön kun las­ke­taan se, että monis­sa Afri­kan mais­sa on vai­kei­ta levot­to­muuk­sia, uskon­nol­li­sia jän­nit­tei­tä ja sisäl­lis­so­tia, Ete­lä-Afri­kas­sa mur­ha­taan 90 000 hen­keä vuo­sit­tain, AIDS tap­paa 2000 ihmis­tä päi­vit­täin…, voi­daan rehel­li­ses­ti sanoa, että lii­an kor­kea syn­ty­vyys yhdis­tet­ty­nä lap­sen ken­gis­sä ole­vaan demo­kra­tia­kä­si­tyk­seen lisää­vät Afri­kan ongelmia. 

  Näi­tä ongel­mia ei kui­ten­kaan rat­kais­ta tuo­mal­la Euroop­paan mil­joo­nia ihmi­siä vaan Afri­kan ongel­mat, levot­to­muu­det ja uskon­nol­li­set jän­nit­teet siir­ty­vät Euroop­paan tuli­joi­den muka­na, jot­ka eivät kou­lut­ta­mat­to­mi­na ja kie­li­tai­dot­to­mi­na saa töi­tä ja sor­tu­vat sik­si rikok­siin. Yksi syy rikok­siin on myös kyke­ne­mät­tö­myys sopeu­tua euroop­pa­lai­seen kult­tuu­riin ja lakeihin.

 37. Tuol­lai­sen sitou­muk­sen alle­kir­joit­ta­mi­nen on hyvä jut­tu. Vie­lä parem­pi oli­si, jos se ei jäi­si kuol­leek­si kir­jai­mek­si tai muo­dol­li­suu­dek­si, vaan sen sel­keäs­tä rik­ko­mi­ses­ta seu­rai­si maas­ta poistaminen. 

  Uskon että suo­ma­lais­ten vas­tus­tus maa­han­muu­tol­le ei perus­tu niin­kään rasis­miin tai suvait­se­mat­to­muu­teen, vaan sii­hen että monil­la on ihan oikeas­ti huo­no­ja koke­muk­sia. Jos kai­kil­ta tän­ne tule­vil­ta edel­ly­tet­täi­siin että he elät­tä­vät itsen­sä ja per­heen­sä ja kun­nioit­ta­vat lakia (ja jos oli­si teho­kas jär­jes­tel­mä rikol­lis­ten maas­ta­pois­ta­mi­seen), uskon että suo­ma­lais­ten vas­tus­tus maa­han­muu­tol­le vähe­ni­si selvästi.

  Nykyi­nen kar­kot­ta­mis­jär­jes­tel­mä on teho­ton ja byro­kraat­ti­nen. Eri­lai­sil­la vetoo­muk­sil­la kar­ko­tus­ta voi­daan lykä­tä vuo­si­kausia. Jos aja­tel­laan vaka­viin rikok­siin syyl­lis­ty­neen ulko­maa­lai­sen kar­kot­ta­mis­ta, sil­loin hänen tur­val­li­suu­ten­sa ei tuli­si olla enää mit­ta­ri, kos­ka kyse on omas­ta valin­nas­ta. Suo­ma­lais­ten viran­omais­ten tulee kan­taa huol­ta suo­ma­lais­ten tur­val­li­suu­des­ta. Mik­si esim. jouk­ko­rais­kauk­seen osal­lis­tu­neen ulko­maa­lai­sen pitäi­si saa­da asua Suo­mes­sa, usein vie­lä­pä suo­ma­lais­ten veron­mak­sa­jien elät­tä­mä­nä? Eikö se ole louk­kaus sekä rais­kat­tua, että suo­ma­lais­ta veron­mak­sa­jaa kohtaan?

  Moni­kult­tuu­ri­suu­den idea on hyvä ja kau­nis, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti se ei toi­mi käy­tän­nös­sä, tai toi­mii vain tiet­ty­jen kult­tuu­rien kes­ken. En usko, että meil­le tuli­si mitään isom­pia ongel­mia, jos ottai­sim­me tän­ne ihmi­siä vaik­ka­pa lati­na­lai­ses­ta Ame­ri­kas­ta tai Itä-Aasias­ta. Vali­tet­ta­vas­ti meil­lä on, ehkä dog­maat­ti­sin perus­tein, pää­dyt­ty hank­ki­maan ihmi­set siel­tä mis­tä on eni­ten tuli­joi­ta. Ehkä­pä täs­sä tilan­tees­sa, jos­sa Län­si-Euroo­pan mai­den pahat etni­set ongel­mat ovat sel­vil­lä, annos ter­vet­tä itsek­kyyt­tä ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­sa oli­si tarpeen?

  Mitä tulee pako­lai­siin, mie­les­tä­ni nykyi­nen jär­jes­tel­mä on hie­man has­su. Pako­lais­ten Suo­mes­sa yllä­pi­tä­mi­seen käyt­tä­mäl­läm­me raha­sum­mal­la elät­täi­sim­me hel­pos­ti 10–20-kertaista mää­rää ihmi­siä lähem­pä­nä hei­dän omaa koti­maa­taan ja kult­tuu­ri­aan. Suu­rem­pi jouk­ko ihmi­siä hyö­tyi­si ja suo­ma­lai­set sääs­tyi­si­vät suu­rel­ta mää­räl­tä rikok­sia. Mie­les­tä­ni meil­lä on vel­vol­li­suus käyt­tää veron­mak­sa­jil­ta ote­tut rahat siten, että mah­dol­li­sim­man moni hyö­tyy. Tämä ei toteu­du nykyi­sen kiin­tiö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­män kautta.

 38. Tai­na Lin­tu­la on oikeas­sa sii­nä, ettei Afri­kan ongel­mia rat­kais­ta siir­tä­mäl­lä vaik­ka­pa sata mil­joo­naa afrik­ka­lais­ta Euroop­paan. Ne on rat­kais­ta­va pai­kan pääl­lä. Vaik­ka muu­ten pidän työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa, jos­sa muut­ta­jik­si vali­taan kou­lu­tet­tua väkeä, hyvä­nä asia­na, Afri­kan osal­ta vähän arve­lut­taa, onko oikein vali­ta hei­dän jou­kos­taan ne har­vat kou­lu­te­tut, kos­ka näi­tä tar­vit­tai­siin Afrikassa. 

  Vii­si vuot­ta sit­ten Afri­kan tilan­net­ta pidet­tiin täy­sin toi­vot­to­ma­na, mut­ta nyt on valoa näky­vis­sä tun­ne­lin pääs­sä. Kehi­tys on pääs­syt käyn­tiin jois­sa­kin niis­tä­kin. Mut­ta sit­ten on tuol­lai­sia Muga­ben Zim­babwe­ja, jois­sa kaik­ki menee päin sei­niä ja kaik­ki teh­dään väärin.

 39. Jos tosi­aan Afri­kas­ta vie­täi­siin Euroop­paan ne vähät­kin kou­lu­te­tut ihmi­set, sen aivo­vuo­don aiheut­ta­mia tuho­ja ei ihan hel­pos­ti korjattaisi. 

  Näyt­tää oikeas­taan sil­tä, että Afrik­ka on se vii­mei­nen paik­ka maa­il­mas­sa, jos­ta pitäi­si siir­tää ihmi­siä mihin­kään muu­al­le. Kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä Afri­kas­ta ei ole jär­keä vie­dä, ellei tar­koi­tus ole pahen­taa Afri­kan tilan­net­ta enti­ses­tään. Kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä­hän siel­lä tar­vi­taan eri­tyi­sen kipeäs­ti toi­mi­vien yhteis­kun­tien raken­ta­mi­seen. Toi­saal­ta, yhtä vähän on jär­keä tuo­da Afri­kas­ta kou­lut­ta­mat­to­mia ihmi­siä Euroop­paan, kos­ka tääl­lä he eläi­si­vät täy­sin sosi­aa­li­tur­van varas­sa eli kan­ta­väes­tön pus­sis­ta, kuor­mit­tai­si­vat ympä­ris­töä enem­män kuin Afri­kas­sa kuor­mit­tai­si­vat ja eri­lai­sen kult­tuu­rin takia lisäi­si­vät vie­lä rikol­li­suut­ta. Se ei ole jär­ke­vää Euroo­pan etua aja­tel­len. Ja on sit­ten sekin vie­lä, että kaik­kien Euroop­paan tuo­tu­jen afrik­ka­lais­ten työ­pa­nos on pois Afri­kal­ta, oli­vat he kou­lu­tet­tu­ja tai eivät. Minä en ole mikään asian­tun­ti­ja, mut­ta sil­tä aina­kin pääl­le­päin näyt­tää, että paras tapa aut­taa Afrik­kaa oli­si nime­no­maan teke­mi­nen siel­lä pai­kan pääl­lä, eikä Afri­kan siir­tä­mi­nen Euroop­paan afrik­ka­lais­ten mukana. 

  Tosi han­ka­la tilan­ne joka tapauk­ses­sa on, kos­ka afrik­ka­lai­set kär­si­vät pai­kal­lis­ten dik­taat­to­rien ja sota­hul­lu­jen takia. Ja näi­tä län­si­maat eivät uskal­la jär­jes­tää pois val­las­ta, kos­ka vie­lä pahem­pi voi­si tul­la tilal­le, eikä halu­ta eikä voi­da­kaan läh­teä kolo­nia­lis­min tiel­le taas. Eivät­kä afrik­ka­lai­set­kaan var­maan halua euroop­pa­lai­sia sot­ke­maan kaik­kia asioitaan. 

  Jos Suo­mea aja­tel­laan, par­haat maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat var­maan euroop­pa­lai­sia tai itä­aa­sia­lai­sia. Kii­na­lai­sia, japa­ni­lai­sia jne. Ete­lä-Ame­ri­kas­ta tul­leis­ta on kai myös hyviä koke­muk­sia, niin kuin chi­le­läi­sis­tä. Kult­tuu­rien erot eivät ole niin suu­ret kuin Afri­kan mai­den kanssa. 

  Tätä fars­sia ei kui­ten­kaan pitäi­si jat­kaa, että valeh­del­laan maa­han­muu­ton työ­pe­räi­syy­des­tä samal­la kun rajan yli tulee tuhan­sit­tain täy­sin kou­lut­ta­mat­to­mia ihmi­siä, jois­ta osa vie­lä uskon­nol­li­sia, vaa­ral­li­sia fanaa­tik­ko­ja. Ei hyvä.

 40. Anna ei ole vies­tis­sään ihan vää­räs­sä, mut­ta tuo kysy­mys kou­lu­tet­tu­jen afrik­ka­lais­ten vaa­ral­li­ses­ta aivo­vuo­dos­ta ei ole niin yksin­ker­tai­nen. Jon­kin ver­ran aivo­vuo­toa voi olla Afri­kal­le hyväksi.

  Teol­li­suus­mai­hin muut­ta­neet kehi­tys­mai­den ihmi­set lähet­tä­vät koti­mai­hin­sa rahaa monin­ker­tai­ses­ti sen mää­rän, mitä maa­il­mas­sa anne­taan kehi­tys­a­pua. Jos afrik­ka­lai­nen insi­nöö­ri tulee töi­hin Euroop­paan, hän pys­tyy mak­sa­maan kor­ko­jen kera takai­sin suvul­leen sen inves­toin­nin, jon­ka suku on pan­nut hänen kou­lu­tuk­seen­sa. Tämä lisää kou­lu­tuk­sen arvos­tus­ta ja näi­den kou­lu­tusin­ves­toin­tien kannattavuutta.

  Lisäk­si insi­nöö­rim­me oppii teol­li­suus­mais­sa lisää, luo kon­tak­te­ja molem­piin suun­tiin. Oli­si toi­vot­ta­vaa, että hän jos­sain vai­hees­sa palai­si koti­maa­han­sa — ja monin niin tekee­kin, mah­dol­li­ses­ti jon­kun ulko­mai­sen yri­tyk­sen työntekijänä.

  Mut­ta se on sel­vä, että lii­an voi­ma­kas aivo­vuo­to tuho­aa kehi­ty­se­del­ly­tyk­siä Afrikassa.

  Jos Anna puhui Suo­mes­ta, tän­ne ei tule tuhan­sia täy­sin kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä vuo­sit­tain. Koko Euroop­paan toki kyllä.

 41. Afri­kan maat eivät ole kes­ke­nään saman­lai­sia ja kult­tuu­ril­li­set ja elin­ta­soe­rot ovat pal­jon suu­rem­pia kuin Euroo­pan mai­den välillä.

  Esi­mer­kik­si ero naa­pu­ri­mai­den Soma­lia (~isla­mi­lai­nen) ja Kenia (~kris­tit­ty) välil­lä on suu­rem­pi kuin Suo­men ja Venä­jän väli­nen ero.

  Muu­ta­mat tuhan­net soma­lit ovat saa­neet Suo­mes­sa kovan älä­mö­lön aikaan, mut­ta rikol­li­nen osa Kenian vas­taa­not­ta­mis­ta 500 000 soma­lis­ta on aiheut­ta­nut siel­lä suh­tees­sa aivan eri mit­ta­kaa­van kuorman.

  Euroop­pa on yhden­ty­nyt ja var­sin­kin EU-maat alka­vat olla kes­ke­nään huo­mat­ta­van saman­kal­tai­sia. Afri­kas­sa maas­ta toi­seen lii­ku­taan vähem­män ja yleen­sä tar­vi­taan viisumi.

  Oli­si ehkä kaik­kien kan­nal­ta hel­pom­paa, että pää­sään­tö­nä isla­mi­lai­sen taus­tan omaa­vat maat ottai­si­vat pako­lai­set ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jat isla­mi­lai­sen taus­tan omaa­vis­ta mais­ta ja kris­ti­tyn taus­tan omaa­vat maat vas­taa­vas­ti omil­ta jalan­jäl­jil­tään. Työ­pe­räi­siä maa­han­muut­ta­jia otet­tai­siin tar­peen mukaan “maas­sa maan tavalla”-sopimuksella.

 42. Vih­doin ale­taan ymmär­tä­mään tämä mei­dän kult­tuu­rin tuhou­tu­mi­seen joh­ta­va lii­ke. Koh­ta on jo lii­an myö­häis­tä pysäyt­tää tämä lii­ke. Kan­ta­väes­tö pake­nee maa­han­muut­ta­jien tiel­tä, jot­ka eivät voi sie­tää kan­ta­väes­tön kult­tuu­ria, uskon­toa tai moraalikäsityksiä.

  Lon­toos­sa mus­li­mit jär­jes­tä­vät tuhan­sien osa­not­ta­jien mie­le­no­soi­tus­fes­ti­vaa­le­ja, jois­sa vaa­di­taan esi­mer­kik­si tai­teen, musii­kin ja jal­ka­pal­lon kiel­tä­mis­tä. Moni­kult­tuu­ri­suus nap­sah­taa lopul­ta omaan nilk­kaan. Pian tääl­lä on vain Islam jäljellä.

  Mis­tä me voim­me hakea turvapaikkaa?

 43. Lon­toos­sa mus­li­mit jär­jes­tä­vät tuhan­sien osa­not­ta­jien mie­le­no­soi­tus­fes­ti­vaa­le­ja, jois­sa vaa­di­taan esi­mer­kik­si tai­teen, musii­kin ja jal­ka­pal­lon kieltämistä.”

  Mil­lai­seen kiih­koon tahan­sa ei kan­na­ta itse­ään piis­ka­ta. Al Qai­dan syn­nyin­maa sen­tään pela­si futik­sen MM-kisoissa.

 44. Mil­lai­seen kiih­koon tahan­sa ei kan­na­ta itse­ään piis­ka­ta. Al Qai­dan syn­nyin­maa sen­tään pela­si futik­sen MM-kisoissa.”

  En tark­kaan ymmär­rä mitä tuol­la tar­koi­tat. Hit­le­rin kol­mas val­ta­kun­ta­kin jär­jes­ti Olym­pia­lai­set, vaik­ka arja­lai­nen rotu ei niis­sä menes­ty­nyt­kään kisai­sän­nän toi­vo­mal­la tavalla. 

  Al-Qai­dan taus­tat ovat Sau­di-Ara­bia­lai­ses­sa wah­ha­bis­mis­sa ja Afg­ha­nis­ta­nin sodas­sa. En haluai­si asua kum­mas­sa­kaan maas­sa, enkä haluai­si oman maa­ni muut­tu­van pii­rua­kaan sii­hen suuntaan.

  Esim. Sau­di-Ara­bias­sa on muut uskon­not de fac­to kiel­let­ty­jä, isla­min jät­tä­mi­ses­tä tai “louk­kaa­mi­ses­ta” seu­raa usein kuo­le­ma, nais­ten oikeu­det — noh, nii­tä ei pahem­min ole. Kou­luo­pe­tus perus­tuu pää­osin isla­miin. Pidä­tet­ty­jä haka­taan, mah­dol­li­ses­ti kidu­te­taan. jne. jne.

  Sau­dit­kin ovat ihmi­siä, se on toki hyvä pitää mie­les­sä. Hei­dän kult­tuu­ris­taan löy­tyy var­mas­ti myös hyvää ja pal­jon sel­lai­sia ihmi­siä jot­ka kel­paa­vat kai­kin puo­lin esi­mer­kik­si kenel­le tahan­sa. Minul­le kui­ten­kin, fak­to­jen valos­sa, suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta on kaik­ki­ne puut­tei­neen­kin pal­jon onnis­tu­neem­pi. Se kum­paan suun­taan muut­to­vir­rat käy­vät tiuk­kaa isla­mia sovel­ta­vien mai­den ja län­si­mai­den välil­lä, ker­too myös jotain.

  Jos kaik­ki kult­tuu­rit oli­si­vat sama­nar­voi­sia, se tar­koit­tai­si myös sitä että kes­kia­jan län­si­mai­nen kult­tuu­ri noi­ta­ro­vioi­neen jne. oli aivan yhtä hyvä ja arvo­kas kuin nykyi­nen­kin. Sil­loin ei oli­si mitään syy­tä pyr­kiä parem­paan ja kehit­tyä. Kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mi on mie­les­tä­ni yksi tuhoi­sim­pia vir­he­kä­si­tyk­siä län­nes­sä nykyään. 

  Demo­ni­soin­tia ei tar­vi­ta, mut­ta on tilan­tei­ta, jois­sa tar­vi­taan tiet­tyä sel­kä­ran­kaa ja roh­keut­ta puo­lus­taa omia arvo­ja. Näh­däk­se­ni Suo­mi ja muu Euroop­pa on nyt sii­nä tilan­tees­sa. Ei tar­vit­se läh­teä maa­il­mal­le soti­maan lip­pu lie­huen, riit­tää että pitää kiin­ni omis­ta vapauk­sis­ta ja vaa­tii sopeu­tu­mis­ta kai­kil­ta maahanmuuttajilta.

 45. Näyt­tää sil­tä, että Jus­si Hal­la-ahon ja Suo­men Sisun vakio­po­ruk­ka on tääl­lä­kin äänes­sä — itse Hal­la-aho­kin näkö­jään on vai­vau­tu­nut yhden kom­men­tin heittämään. 

  Heil­lä­hän on tapa­na masi­noi­da koko poruk­ka aina sin­ne, mis­sä maa­han­muu­tos­ta kes­kus­tel­laan. He elä­vät sii­tä, että saa­vat olla äänes­sä ja julis­taa pro­pa­gan­daan­sa. Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa he tätä vär­väys- ja tie­do­tus­toi­min­taan­sa har­ras­ta­vat ja siel­tä kuka tahan­sa voi sitä seurata. 

  http://www.halla-aho.com/scripta/vieraskirja.html

  Olen väi­tel­lyt tämän poru­kan kans­sa maa­han­muut­to­asiois­ta jo pit­kään, eikä se yleen­sä ole ollut kovin hedel­mäl­lis­tä. Myös Laak­son Tapion blo­gil­le tulee run­saas­ti tääl­lä näh­ty­jen kal­tai­sia kom­ment­te­ja samal­ta porukalta. 

  Tämän ohel­la aina­kin alle­kir­joit­ta­nut saa aina sil­loin täl­löin pri­vaat­te­ja viha­pos­te­ja erääl­tä tuon Hal­la-ahon kan­nat­ta­ja­po­ru­kan ja Suo­men Sisun jäse­nel­tä. Suu­rin osa heis­tä, kuten tämä em. hen­ki­lö­kin, ei uskal­la esiin­tyä omal­la nimel­lään. Pie­ne­nä vink­ki­nä kysei­sel­le hen­ki­löl­le voin sanoa, etten ole luke­nut näi­tä vies­te­jä pit­kiin aikoi­hin, joten mai­ni­tun hen­ki­lön kan­nat­taa pur­kaa vihaan­sa jol­lain muul­la taval­la, esim. pitä­mäl­lä anti-Kel­ju K. Nie­me­lä ‑päi­vä­kir­jaa. Se saat­taa olla hyvin­kin tera­peut­ti­nen kokemus.

  Mitä tulee Oden kir­joi­tuk­seen, olen aika pit­käl­ti samoil­la lin­joil­la. Maa­han­muu­tos­sa on tär­kein­tä estää ghet­tou­tu­mi­nen ja syr­jäy­ty­mi­nen. Esim. vih­rei­den aja­ma perus­tu­lo oli­si teho­kas lää­ke tähän. Var­si­nai­nen ongel­ma lie­nee fun­da­men­ta­lis­ti­nen islam ja nyt­hän Suo­meen on perus­teil­la oikein isla­mis­ti­nen puo­lue­kin. Se saa­nee hyvän liit­to­lai­sen kristillisdemokraateista. 

  Vih­reät luon­nol­li­ses­ti tule­vat ole­maan tämän taan­tu­mus­koa­li­tion pää­vas­tus­ta­ja, kos­ka sha­ria-laki, joka puo­lu­een puheen­joh­ta­jan Abdul­lah Tam­men mukaan oli­si Suo­mes­sa “mah­ta­vaa”, ei mil­lään sovi yhteen libe­raa­lin demo­kra­tian, kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja tasa-arvon kanssa.

  Toi­saal­ta isla­min seku­la­ri­soi­tu­mi­nen läh­tee väis­tä­mät­tä län­si­mais­ta, kos­ka sat­tu­nees­ta syys­tä isla­mi­lai­sis­sa mais­sa toi­si­na­jat­te­lua ei pahem­min suvai­ta. Jos kotout­ta­mi­nen onnis­tuu hyvin, on se ehdot­to­mas­ti paras lää­ke uskon­nol­li­seen suvaitsemattomuuteen. 

  Ai niin, tämä ei tie­ten­kään tep­si kan­ta­suo­ma­lai­seen fun­da­men­ta­lis­miin, uskon­nol­li­seen suvait­se­mat­to­muu­teen ja toi­si­na­jat­te­li­joi­den vihaa­mi­seen sekä demo­ni­soi­mi­seen, jota mm. eräät Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat edus­ta­vat sii­nä mis­sä Al Quai­dan johtajatkin.

 46. Huo­mau­tuk­se­ni koh­dis­tui väit­tee­seen, että isla­mi­lai­set mie­le­no­soit­ta­jat Lon­toos­sa halua­vat kiel­tää jal­ka­pal­lon. Kyl­lä sen asian piti sel­vi­tä sitaatista.

 47. Lisäys edel­li­seen: Ode­han on tilas­toeks­pert­ti, joten voi­sit­te pojat tes­ta­ta nii­tä rikos­ti­las­toar­gu­ment­te­jan­ne tääl­lä. Austra­lias­sa Pro­dok­sen blo­gil­la­han ne eivät kesäl­lä kovin hyvin purreet.

 48. Ehkä jat­ko­kes­kus­te­lun kan­nal­ta on syy­tä ker­toa oma kan­ta­ni kysy­myk­seen maahanmuutosta.

  Maa­han­muut­to, pako­lai­suus ja kult­tuu­rien rin­nak­kai­se­lo tulee osa­ta aset­taa laa­jem­paan kon­teks­tiin kuin näis­sä kes­kus­te­luis­sa on tapa­na. Esim. Suo­men isla­mis­ti­sen puo­lu­een puheen­joh­ta­ja on suo­ma­lai­nen ja muu­ten­kin islam on tul­lut Euroop­paan jää­däk­seen. On uto­pis­tis­ta pyr­kiä tor­ju­maan sen fun­da­men­ta­lis­ti­sia muo­to­ja sul­ke­mal­la ne Euroo­pan rajo­jen ulko­puo­lel­le. Sen sijaan nämä ääri­liik­keet tulee kesyt­tää tääl­lä Euroo­pas­sa ja ehkäis­tä nii­den har­joit­ta­ma vär­väys­toi­min­ta toi­sen ja kol­man­nen pol­ven mus­li­mi­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehok­kaal­la seu­ran­nal­la ja kas­va­tuk­sel­la. Ongel­ma pitää tie­tys­ti tun­nus­taa, jot­ta sii­hen voi­daan puut­tua ennen kuin on lii­an myöhäistä.

  Ongel­mia ei todel­la­kaan rat­kai­se natio­na­lis­ti­nen, kan­sal­lis­val­tio­ta vah­vis­ta­va poli­tiik­ka, vaan se pikem­min­kin lisää nii­tä. Konflik­te­ja ihmis­ryh­mien välil­le syn­tyy tuon tuos­ta­kin, mut­ta poliit­ti­nen ilma­pii­ri pit­käl­le rat­kai­see, kuin­ka pahoik­si nämä konflik­tit kehit­ty­vät. Natio­na­lis­miin liit­tyy aina koros­tu­nut kan­sa­lais­tun­ne, joka on omi­aan aiheut­ta­maan närää. 

  Myös perin­tei­nen ruot­sa­lai­nen hys­syt­te­ly ja rans­ka­lai­nen pro­vo­kaa­tio maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mi­seen liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa ovat molem­mat osoit­ta­neet toi­mi­mat­to­muu­ten­sa. Näis­sä mais­sa syr­jäy­ty­nyt ja ghet­tou­tu­nut mus­li­mi­nuo­ri­so on tur­hau­tu­nut ja mellakoi.

  Teho­kas lää­ke konflik­tien kär­jis­ty­mi­seen oli­si pitää eri­lai­set etni­set ja uskon­nol­li­set ryh­mät sekai­sin ja hajal­laan val­tioi­den sekä val­tio­liit­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tie­tys­ti edel­lyt­tää mel­kois­ta val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyi­ses­ti mää­rä­tie­tois­ta ja jämäk­kää kotout­ta­mis­po­li­tiiik­kaa. Suo­men tataa­rit ovat hie­no esi­merk­ki hyvin kotou­nees­ta mus­li­mi­väes­tös­tä ja Poh­jois-Ame­ri­kas­sa toi­mii Pro­ject Ijti­had jär­jes­tö, jon­ka työ­tä kaik­kien län­si­maa­lais­ten oli­si syy­tä tukea:

  http://www.myspace.com/projectijtihad

  Keu­la­ku­va­naan täl­lä maal­lis­tu­nei­den mus­li­mien jär­jes­töl­lä on valo­voi­mai­nen ja karis­maat­ti­nen mus­li­mi Irs­had Manji:

  http://www.myspace.com/irshadmanji

  http://www.muslim-refusenik.com/

  Man­jin erin­omai­nen teos ”Isla­min kah­det kas­vot” on myös suo­men­net­tu (Tam­mi 2004). Hänen kal­tai­si­aan roh­kei­ta ja sana­val­mii­ta maal­lis­tu­nei­ta mus­li­mei­ta Euroop­pa­kin kaipaa.

  Mitä tulee natio­na­lis­miin, his­to­ria ja nyky­het­ki kyl­lä osoit­ta­vat kou­riin­tun­tu­vas­ti, että kun sel­keät rajat omaa­vat, etnis-kult­tuu­ris-ideo­lo­gis-uskon­nol­li­ses­ti eri­lai­set, ryh­mäi­den­ti­teet­ti­ään koros­ta­vat kan­sat asu­vat omil­la alueil­laan vie­rek­käin, konflik­ti seu­raa lähes väis­tä­mät­tä (Venä­jä ja sen pie­net raja­naa­pu­rit, Nat­si-Sak­sa ja sen naa­pu­rit, Poh­jois- ja Ete­lä-Korea, Intia ja Pakis­tan, Irak ja Iran, Turk­ki ja kur­dit, Israel ja Pales­tii­na jne.). Afri­kas­sa tilan­ne on edel­leen täs­sä suh­tees­sa todel­la kaoottinen. 

  Täs­sä mie­les­sä glo­ba­li­saa­tio ja kan­so­jen sekä val­tioi­den talou­del­li­nen integroi­tu­mi­nen ovat teho­kas ja käy­tän­nös­sä ainoa lää­ke eripuraisuuteen.

 49. Jus­si K. Nie­me­lä: “Maa­han­muu­tos­sa on tär­kein­tä estää ghet­tou­tu­mi­nen ja syr­jäy­ty­mi­nen. Esim. vih­rei­den aja­ma perus­tu­lo oli­si teho­kas lää­ke tähän.”

  Miten perus­tu­lo estää ghet­tou­tu­mi­sen ja syrjäytymisen?

  Jos kotout­ta­mi­nen onnis­tuu hyvin, on se ehdot­to­mas­ti paras lää­ke uskon­nol­li­seen suvaitsemattomuuteen.”

  Jos ja jos… Jos tädil­lä oli­si munat, se oli­si setä. Onko mitään takei­ta sii­tä, että kotout­ta­mi­nen onnis­tuu? Mik­si Suo­mes­sa onnis­tut­tai­siin sii­nä, mis­sä kaik­kial­la muu­al­la on epä­on­nis­tut­tu? Mikä ghet­tou­tu­mi­sen ja syr­jäy­ty­mi­sen estä­vä eri­kois­lää­ke Suo­mel­la on, joka kai­kil­ta muil­ta kotout­ta­mis­ta yrit­tä­neil­tä mail­ta on puut­tu­nut? Jos vas­taus tähän on perus­tu­lo, niin sanoi­sin, että aika hei­kol­la poh­jal­la ollaan.

  Vih­reät luon­nol­li­ses­ti tule­vat ole­maan tämän taan­tu­mus­koa­li­tion pää­vas­tus­ta­ja, kos­ka sha­ria-laki, joka puo­lu­een puheen­joh­ta­jan Abdul­lah Tam­men mukaan oli­si Suo­mes­sa ‘mah­ta­vaa’, ei mil­lään sovi yhteen libe­raa­lin demo­kra­tian, kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan ja tasa-arvon kanssa.”

  Sikä­li kuin olen huo­man­nut, kukaan vih­reä vai­kut­ta­ja ei ole pii­pah­ta­nut isla­mi­lai­ses­ta puo­lu­ees­ta ja sen tavoit­teis­ta sanaa­kaan. Olen iloi­nen, jos pys­tyt osoit­ta­maan tämän käsi­tyk­sen vääräksi.

 50. Hei
  Osal­taan maa­seu­dun lii­ka­väes­tö aiheut­ti jo 1918 joi­ta­kin yhteen­ot­to­ja. Syis­tä kiis­tel­lään vieläkin.
  Kuta­kuin­kin ja kui­ten­kin kai­kes­ta huo­li­mat­ta kävi lopuk­si niin että 1% Suo­men väes­tös­tä sai sur­man­sa ja sotaorp­jen mää­rää ei tie­dä kukaan.
  Suo­mes­ta on läh­det­ty Ame­rik­kaan ja Ruotsiin.
  Toi­vo­tan kaik­ki ter­vet­tul­leek­si jos tuli­si­vat takaisin.
  Puu­te lisää knflik­te­ja tai pakoa maas­ta. Olis­ko his­to­rias­sa jotain opit­ta­vaa? Onko kukaan aidos­ti kiin­nos­tu­nut suo­mes­sa asu­mi­ses­ta? Olis­ko hyvä kysyä maa­han­muut­ta­jil­ta mitä he tie­tä­vät Suo­mes­ta? Suo­mi on his­to­rial­taan väki­val­tai­nen. Olem­me­ko muuttuneet?

 51. Veik­ko Suvannolle:

  Isla­mis­ti­nen puo­lue on vas­ta perus­teil­la ja nimiä kerä­tään. Näh­tä­väk­si jää, mikä sen mer­ki­tys tulee yhteis­kun­nas­sam­me ole­maan. Oma ennus­tuk­se­ni on lähin­nä näp­pi­tun­tu­ma; vih­reil­le tär­keät arvot ovat kyl­lä jyr­käs­sä ris­ti­rii­das­sa sha­ria-lain arki­käy­tän­tö­jen kanssa. 

  Yli­pää­tään uskon­nol­la ei tuli­si olla mitään sijaa poli­tii­kas­sa ja var­sin­kaan kou­luis­sa, vaan sen tuli­si olla kotien ja uskon­nol­lis­ten jär­jes­tö­jen asia. Kris­ti­nus­ko on tie­tys­ti täy­sin rin­nas­tei­nen isla­mil­le, vaik­ka­kin sen maal­lis­tu­nut ver­sio ei enää suo­ra­nai­sia noi­ta- ja kir­ja­ro­vioi­ta aiheu­ta­kaan. Sama pätee toki kaik­kiin uskontoihin.

  Kotout­ta­mi­ses­ta sen ver­ran, että vih­rei­den perus­tu­lo­mal­li kan­nus­taa työn­te­koon, toi­sin kuin nykyi­nen kan­nus­tin­louk­ku­jär­jes­tel­mä. Jos syr­jäy­ty­mis­tä ja ghet­tou­tu­mis­ta halu­taan tehok­kaas­ti ehkäis­tä, on yhteis­kun­taan integroi­tu­mi­nen teh­tä­vä mah­dol­li­sim­man vai­vat­to­mak­si. Esi­tin edel­lä mui­ta­kin omia aja­tuk­sia­ni kotout­ta­mi­sen tehok­kaas­ta toteut­ta­mi­ses­ta. Sinä sen sijaan et esi­tä mitään argu­ment­tia perus­tu­lo­hy­po­tee­sia­ni vas­taan etkä ainut­ta­kaan raken­ta­vaa ehdotusta.

  Muu­ten­kaan ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koil­ta har­vem­min kuu­leee mitään rea­lis­ti­sia kei­no­ja mihin­kään. Pelk­kää abso­luut­tis­ta oikeas­sa ole­mis­ta, nal­ku­tus­ta ja uhoa sen sijaan tun­tuu riit­tä­vän. Ehdo­tus­ten tuli­si tie­ten­kin olla sel­lai­sia, että muut puo­lu­eet suos­tu­vat niis­tä neu­vot­te­le­maan. Vrt. Pent­ti Lin­ko­lan ehdo­tuk­set ja puo­luei­den haluk­kuus neu­vo­tel­la niistä. 

  Täl­lä het­kel­lä ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kot ovat pää­piir­teis­sään saman­lai­nen fun­da­men­ta­lis­ti­lah­ko kuin Al Quai­da eikä yksi­kään nyky­puo­lue perus­suo­ma­lai­sia lukuu­not­ta­mat­ta ota hei­tä vaka­vas­ti. Soin­kin var­mas­ti tuli­si toi­siin aatok­siin, mikä­li vai­vau­tui­si pereh­ty­mään kysei­sen poru­kan blo­gei­hin ja tou­hui­hin vähän­kään syväl­li­sem­min. Siel­lä on sel­lais­ta rotu­hör­höä jou­kos­sa, että oksat pois. 

  Itse olen aika hyvin ns. maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den net­ti­kir­joi­tuk­sia lues­kel­lut ja väit­te­lyi­hin osal­lis­tu­nut ja tie­dän tark­kaan mitä pin­nan alla muhii. Jo se ker­too pal­jon, ettei kysei­sen lah­kon jäse­nis­tä moni­kaan uskal­la esiin­tyä omal­la nimellään.

 52. Jus­si K. Nie­me­lä tote­si isla­mis­ta: “On uto­pis­tis­ta pyr­kiä tor­ju­maan sen fun­da­men­ta­lis­ti­sia muo­to­ja sul­ke­mal­la ne Euroo­pan rajo­jen ulkopuolelle.“ ‘

  Onko ongel­ma mie­les­tä­si saman­suu­rui­nen Suo­mel­le, jos meil­lä on mus­li­mei­ta 0,5% väes­tös­tä tai jos hei­tä on 35%? 

  Minus­ta ongel­mat kan­nat­taa hoi­taa pie­ni­nä, ja pie­niä ongel­mia ei saa pääs­tää kas­va­maan suu­rik­si. Radi­ka­li­soi­tu­mis­ta vas­taan tulee tais­tel­la kai­kil­la rin­ta­mil­la. Muut­to­liik­keen patoa­mi­nen tie­tyis­tä mais­ta on yksi kei­no — mie­les­tä­ni vält­tä­mä­tön, mut­ta ei todel­la­kaan ainoa. Työ­pe­räi­ses­sä muut­to­liik­kees­sä pitäi­si kes­kit­tyä mai­hin, jois­ta tule­vat myös työl­lis­ty­vät täällä.

  Maa­han­muut­ta­ja­nai­set ovat avai­na­se­mas­sa. Jos hei­dät saa­daan irti mies­ten ottees­ta ja itse­näi­sem­mik­si, seu­raa­val­la pol­vel­la on tule­vai­suut­ta. En ilkei­le, mut­ta kysyn sil­ti: Meil­lä on sai­raan­hoi­ta­ja­pu­la. Mon­ta­ko soma­li­nais­ta suo­ma­lai­sis­ta sai­raa­lois­ta löy­tyy, tai yli­pää­tään suo­ma­lai­sil­ta työ­pai­koil­ta? Omal­la työ­pai­kal­la­ni (suu­ri teh­das) en ole näh­nyt yhtä­kään, mui­ta afrik­ka­lais­nai­sia on 2–3. Vika ei todel­la­kaan ole työ­nan­ta­jas­sa, vaan sii­nä että har­vas­sa soma­li­per­hees­sä sal­li­taan nais­ten käy­dä palkkatyössä. 

  Mitä suu­rem­mak­si ulko­maa­lais­väes­tö kas­vaa, sitä vähem­män he sopeu­tu­vat. Täs­tä on teh­ty esim. Rans­kas­sa tut­ki­mus, jos­sa huo­mat­tiin että 2. ja 3. pol­ven siir­to­lai­set ovat huo­nom­min sopeu­tu­nei­ta kuin van­hem­pan­sa. Osa selit­tyy jo kas­va­neil­la mää­ril­lä. Siir­to­lai­set kes­kit­ty­vät omil­le alueil­leen ja omiin kou­lui­hin­sa. Kun suu­rin osa tut­ta­vis­ta on mamu­ja, kou­lus­sa ope­te­taan omaa äidin­kiel­tä jne. mihin kult­tuu­riin sitä enää voi­si­kaan integroitua?

  Tataa­rit tuli­vat Suo­meen aika­na, jol­loin hei­dän oli pak­ko sopeu­tua. Samoi­hin aikoi­hin saa­pu­neet omat “uskon­vel­je­ni” kal­mu­kit hei­tet­tiin Suo­mes­ta ulos, kos­ka eivät joko osan­neet käyt­täy­tyä tai oli­vat lii­an aasia­lai­sen näköi­siä. Tataa­rit ovat joko hyl­jän­neet uskos­taan tiu­kim­mat puo­let, tai nii­tä ei heil­lä ollut­kaan. Nyky­päi­vän islam on jotain muu­ta, ja se että tuli­joil­ta ei vaa­di­ta sopeu­tu­mis­ta vain pahen­taa asi­aa. Isla­min sopeu­tu­mi­nen Suo­meen tapah­tuu vain tie­tyn seku­la­ri­saa­tion kautta. 

  Mai­nit­ta­koon vie­lä, että en ole tul­lut tän­ne min­kään Hal­la-ahon vie­ras­kir­jan kaut­ta. Minut voi kai lukea kan­sal­lis­mie­li­sek­si, mut­ta esim. talous­po­li­tii­kas­sa olen libe­raa­li tai liber­ta­ris­ti, tie­tyin vih­rein painottein.

 53. Tämä­hän meni jo hurjaksi. 

  Aivo­vuo­dos­ta sen ver­ran vie­lä, että Ode on tie­tys­ti täy­sin oikeas­sa sii­nä, että usein län­si­mais­sa työ­tä teke­vät lähet­tä­vät rahaa koti­maas­sa odot­ta­vil­le suku­lai­sil­le, ja saat­ta­vat sit­ten pala­ta lopul­ta kotiin pysy­väs­ti. Jos tämä nos­taa kou­lu­tuk­sen arvos­tus­ta ja paran­taa talou­del­lis­ta tilan­net­ta läh­tö­maas­sa, sehän on hie­noa. Mut­ta en oikein näe miten sitä aivo­vuo­toa voi­tai­siin kont­rol­loi­da. Siis miten pitää sopi­van pie­ne­nä aivo­vuo­don mää­rä, var­sin­kin jos kehi­tys­mais­sa useam­mat ihmi­set alka­vat esi­mer­kin näh­ty­ään kou­lut­tau­tua voi­dak­seen läh­teä jok­si­kin aikaa töi­hin län­si­mai­hin? Tie­tys­ti voi­daan tylys­ti rajoit­taa kou­lu­tet­tu­jen maa­han­pää­syä, mut­ta aut­taa­ko se? Suos­tu­vat­ko muut­kin kuin Euroop­pa, vaik­ka Aasian teol­li­suus­maat ja Yhdys­val­lat, pitä­mään aivo­vuo­don kuris­sa? Ei kuu­los­ta helpolta.

  Sit­ten muusta…

  Jus­si K. Nie­me­lä sanoi, että vih­rei­den arvot eivät sovi yhteen sha­rian kans­sa. Sehän on tie­tys­ti ihan sel­vää, sil­lä eihän sha­ria sovi yhteen kenen­kään län­si­mai­sia vapauk­sia kan­nat­ta­van arvo­jen kans­sa. Mut­ta ei tämä vie­lä takaa mitään sii­tä, mitä vih­reät teke­vät. Sel­lai­nen maa­han­muut­to- ja pako­lais­po­li­tiik­ka mitä vih­reät nyky­ään näyt­tä­vät aja­van, ei myös­kään sovi vih­rei­siin arvoi­hin eikä ole miten­kään hyväk­si luon­nol­le, mut­ta sil­ti he aja­vat sitä. Ydin­voi­man vas­tus­ta­mi­nen ei myös­kään itse asias­sa sovi sii­hen mitä vih­reät väit­tä­vät kan­nat­ta­van­sa, kos­ka tie­täk­se­ni kaik­ki muut vaih­toeh­dot nyt ovat huo­no­ja, ja tuu­li­voi­ma­lat pyö­ri­vät tal­vel­la venä­läi­sel­lä ydin­säh­köl­lä ettei­vät jäädy… 

  En tie­dä mihin “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­hin” Nie­me­lä viit­taa, ja pitäi­si var­maan pysyä eros­sa koko rii­das­ta, joka vai­kut­taa pit­kään muhi­neel­ta, mut­ta jos uskal­tai­sin sanoa pari sanaa.

  Ihmis­ten niput­ta­mi­nen ensin jon­kin nimik­keen, kuten “maa­han­muut­to­krii­tik­ko”, alle ja sit­ten tuo­mit­se­mi­nen fun­da­men­ta­lis­ti­lah­kok­si on aika kysee­na­lais­ta toi­min­taa väit­te­lys­sä. Var­sin­kin jos sit­ten ver­ra­taan vie­lä ter­ro­ris­tei­hin jot­ka sen­tään tap­pa­vat nai­sia ja lap­sia. En tie­dä mitä maa­han­muut­to­krii­ti­kot ovat teh­neet, mut­ta en ole kuul­lut ter­ro­ri-iskuis­ta aina­kaan enkä edes väki­val­tai­sis­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­ta. Onko kenen­kään hei­dän kans­sa väi­tel­leen tap­pa­mi­ses­ta tar­jot­tu tuhan­sien dol­la­rien palk­kio? Ja jos on niin, että osa näis­tä krii­ti­kois­ta on jotain “rotu­hör­hö­jä”, oikeut­taa­ko se yleis­tä­mään ja tuo­mit­se­maan koko poru­kan sil­lä perus­teel­la, että sii­tä löy­tyy hör­hö­jä, ja saman tien lopet­ta­maan kes­kus­te­lun hei­dän kans­saan? Kos­ka jos se oikeut­taa sen, sit­ten Al-Qai­dan ole­mas­sao­lon vuok­si pitäi­si kai kaik­ki mus­li­mit saman tien sul­kea van­ki­laan, eikä mitään hei­dän vaa­ti­muk­si­aan pitäi­si edes kuun­nel­la mis­sään olois­sa. Nau­ret­ta­vaa. Eikö­hän kai­kis­sa poru­kois­sa ole mätä­mu­nia jou­kos­sa, vaik­ka toi­sis­sa tie­tys­ti enem­män kuin toi­sis­sa, ja sel­lai­set erot on hyvä huo­ma­ta. Nimet­tö­myys taas ei vie­lä minus­ta tee kenen­kään argu­men­teis­ta yhtään hei­kom­pia. Suo­met­tu­mi­sen aika­na Neu­vos­to­liit­toa tai Kek­kos­ta ei pahem­min ollut varaa omal­la nimel­lä kri­ti­soi­da, tai saat­toi työ­paik­ka läh­teä jos työ­nan­ta­ja oli itään­päin kal­lel­laan. Ja se ruot­sa­lai­nen pila­piir­tä­jä­par­ka ehti jo huo­ma­ta, että pila­ku­vat kan­nat­tai­si piir­tää nimettömänä.

  Olen täy­sin samaa miel­tä sii­tä, että get­tou­tu­mi­sen ja syr­jäy­ty­mi­sen estä­mi­nen on tär­ke­ää jär­ke­väs­sä maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa. Mut­ta en kek­si kovin monia hyviä rat­kai­su­ja sii­hen. Var­maan kaik­kein hel­poin käy­tän­nöl­li­ses­tä näkö­kul­mas­ta oli­si maa­han­muu­ton sal­li­mi­nen vain kor­kea­kou­lu­te­tuil­le ihmi­sil­le, joi­den työl­lis­ty­mis­to­den­nä­köi­syys on kor­kea, ja jot­ka jaka­vat suu­rel­ta osin län­si­mai­set arvot, ja toi­saal­ta pako­lais­ten mää­rän pitä­mi­nen hyvin pie­ne­nä, eikä tuhan­sis­sa per vuo­si niin kuin Ruot­sis­sa. Maa­han­muut­ta­jia pitäi­si sal­lia maa­han vain hyvin rajoi­tet­tu­ja mää­riä ker­ral­laan, eikä mitään kym­me­niä tuhan­sia kuten vaa­liai­koi­hin muis­taak­se­ni puhut­tiin RKPn ja muu­ta­man vih­reän tahol­ta. Ja maas­sa pitäi­si saa­da olla vain hyvin rajal­li­sen ajan, joka voi­si sit­ten piden­tyä huo­mat­ta­vas­ti kun maa­han­muut­ta­ja on saa­nut työ­pai­kan. Ja jol­lei työl­lis­tyi­si, oli­si läh­det­tä­vä takai­sin kotiin­päin. Tämän luu­li­si estä­vän get­to­jen syn­ty­mi­sen, jos työt­tö­mien ei sal­li­ta jää­dä maa­han pit­käk­si aikaa. En tie­dä, ei ole minun alaa­ni. Tun­tuu vain sil­tä, että maa­han­muu­ton todel­lis­ta tar­vet­ta ei ole tut­kit­tu puo­lu­eet­to­mas­ti, eikä mitään vaih­toeh­toi­sia, kes­tä­viä rat­kai­su­ja edes har­kit­tu. Halu­taan vain pitää väes­tö kas­vus­sa tai aina­kin enti­sen kokoi­se­na, ja lisää maa­han­muut­ta­jia maa­han, vaik­ka paras­ta oli­si, jos län­si­mai­den väes­tö pie­ne­ni­si huomattavasti.

  Olen tyys­tin eri miel­tä sii­tä, että kan­sal­lis­val­tioi­den sijaan pitäi­si ruve­ta raken­ta­maan kan­so­jen ja uskon­to­jen sekoi­tuk­sis­ta koos­tu­via “integroi­tu­nei­ta ja glo­ba­li­soi­tu­nei­ta” val­tioi­ta. En todel­la­kaan halua mitään vivah­teil­taan vaih­te­le­vaa mut­ta kui­ten­kin maa­il­man­laa­juis­ta yhtä seka­kult­tuu­ria ja kan­saa maa­il­maan. Pal­jon kau­neut­ta häviäi­si saman tien. Ja kuu­los­taa sitä pait­si kovin uto­pis­ti­sel­ta aja­tuk­sel­ta, että kaik­ki kan­sat haluai­si­vat ja suos­tui­si­vat integroi­tu­maan. Sil­loin kun euroop­pa­lai­set vii­mek­si yrit­ti­vät laa­jas­ti integroi­da kult­tuu­reil­taan ja uskon­nol­taan eri­lai­sia ihmi­siä muo­dos­ta­maan yhtei­siä val­tioi­ta, seu­ra­si se sot­ku mikä Afrik­ka oli impe­ria­lis­min jäl­keen. Sisäl­lis­so­tia ja vihaa. Ehkä en vain ole tar­peek­si optimisti.

 54. Tie­dok­si kes­kus­te­li­joil­le seu­raa­vat Vih­reän edus­kun­ta­ryh­män yhtey­des­sä toi­mi­van maa­han­muut­to­po­liit­ti­sen työ­ryh­män jul­kai­se­mat paperit:

  - Maa­han­muut­ta­jat töis­sä Suo­mes­sa – Tar­vit­sem­me uutta
  maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa (2007, http://www.vihreat.fi/node/2261)
  — Oikeut­ta ja koh­tuut­ta tur­va­paik­ka­po­li­tiik­kaan (2006,
  http://www.vihreat.fi/node/2262)

  Parin vii­kon pääs­tä Vih­rei­den val­tuus­kun­nas­sa aloi­te­taan kotout­ta­mis­ta käsit­te­le­vän pape­rin työstäminen.

 55. Jus­si K Nie­me­län väit­te­ly­stra­te­gia­na on suol­taa teks­tiä kilo­kau­pal­la ja tukah­dut­taa sil­lä taval­la kes­kus­te­lu. Kukaan ei jak­sa lukea.

  Jus­si ei myös­kään ole pys­ty­nyt tuo­maan mitään posi­tii­vi­sa argu­ment­te­ja maa­han­muu­ton puo­les­ta, kun­han vaan iske­nyt maa­han­muut­to­kriit­tis­ten epä­oleel­li­siin pik­ku­nip­pe­lie­pä­tark­kuuk­siin, jota kaik­kien teks­teis­sä löytyy.

  Diag­noo­si: tur­ha aka­tee­mi­nen saivartelija

 56. Odel­ta kysyi­sin vie­lä tar­ken­nus­ta tuo­hon maa­han­muut­toon ja maa­pal­lon eko­lo­gi­seen tasa­pai­noon. Kyl­lä kai jokai­nen nyt ymmär­tää väes­tön­kas­vun ole­van yli­voi­mai­ses­ti suu­rin asia tämän elon­pii­rin kan­nal­ta. Asia, joka tulee saa­da hal­lin­taan, muu on puu­has­te­lua. Vih­rei­den aja­ma maa­han­muut­to nime­no­maan Afri­kas­ta on joten­kin jär­jet­tö­mim­piä aja­tuk­sia, mitä kukaan on esit­tä­nyt, kos­ka a. saam­me x kpl lisää hil­lit­tö­mäs­ti kulut­ta­via ihmi­siä Suo­meen b. y kpl lisää kulut­ta­via ihmi­siä Afrik­kaan. Ei kuu­los­ta oikein jär­ke­väl­tä. Miten Vih­reäs­ti ajat­te­le­va ihmi­nen voi pää­tyä tuol­lai­seen logiikkaan?

  Toi­nen kysy­mys Odel­le: sanoit nais­ten ase­man muut­tu­van ja syn­ty­vyy­den pie­nen­ty­vän maa­han­muu­ton (Euroop­paan) jäl­keen. Mik­si se ei sit­ten näy tilas­tois­sa? Vai onko se vain toi­ve, että jos…

  Nie­me­läl­le kysy­mys: mis­sä on saa­tu par­haat koke­muk­set perus­tu­los­ta ja mil­loin? Mil­lai­sia ne koke­muk­set ovat olleet? Käsit­tääk­se­ni ei mui­ta tai­da olla kuin Nliit­to + kump­pa­nit — toi­vot­ta­vas­ti olen väärässä.

  Lopuk­si toi­vo­mus Odel­le, palaa Vih­rei­siin — jär­jen valo on siel­tä kai­kon­nut niin kauas.

 57. VHa­ring halusi perus­tei­ta sii­hen, mik­si vih­reät halua­vat lisä­tä maa­han­muut­toa eri­tyi­ses­ti Afri­kas­ta. En pys­ty sitä perus­te­le­maan, kos­ka kuu­len täl­lai­ses­ta tavoit­tees­ta ensim­mäi­sen ker­ran. Mihin kir­joit­ta­ja perus­taa moi­sen väitteen?

 58. Minä­kin toi­voi­sin perus­teel­li­sem­paa kes­kus­te­lua juu­ri maa­han­muu­ton “väis­tä­mät­tö­mäs­tä” lisäämistarpeesta.

  Minun ymmär­tääk­se­ni sil­le ei lopul­ta löy­dy mitään muu­ta perus­tet­ta, kuin halum­me yllä­pi­tää jat­ku­vaa talou­den ja kulu­tuk­sen kasvua.

 59. En tie­dä mihin “maa­han­muut­to­krii­ti­koi­hin” Nie­me­lä viittaa,”

  Var­maan­kin minuun kos­ka olen Suo­men Sisun jäsen. En kui­ten­kaan spam­maa viha­pos­tia Nie­me­läl­le ja nime­ni ei ole mikään salai­suus, joten voi hän vii­ta­ta johon­kin muuhunkin.

  Nie­me­lä tun­tee tasan nel­jä Sisun jäsen­tä ja hänen näke­myk­sen­sä heis­tä on kiel­tä­mät­tä mie­len­kiin­toi­nen. Aihees­ta ei kui­ten­kaan lie­ne syy­tä vään­tää enempää.

  Itse en ymmär­rä vaa­ti­mus­ta, että mie­li­pi­teet pitäi­si sovit­taa sel­lai­sik­si, että muut puo­lu­eet ne hyväk­sy­vät. Käy­tän­nön poli­tiik­ka kom­pro­mis­sei­neen on aivan eri asia kuin vapaa mie­li­pi­tei­den ilmai­se­mi­nen. Aja­tus, että kan­sa­lais­ten pitäi­si puhua kuin kan­san­edus­ta­jat on aika nai­vi ja luval­la sanoen höl­mö. Pikem­min­kin pitäi­si pyr­kiä sii­hen, että kan­san­edus­ta­jat toi­mi­si­vat ja puhui­si­vat niin, että kan­sa­lais­ten näke­myk­set tule­vat pää­tök­sen­teos­sa huomioitua.

  Lisäk­si, jos joku esit­tää puo­lu­een edus­ta­ja­na tuol­lai­sia puheen­vuo­ro­ja kuin Hau­ta­la, niin nii­den yleis­tä­mi­nen vih­rei­den mie­li­pi­teek­si ei ole aivan kau­hea syn­ti. Tavoit­tee­na­han on kes­kus­te­lun herättäminen.

 60. On vai­kea näh­dä, miten perus­tu­lo riit­täi­si estä­mään syr­jäy­ty­mi­sen ja ghet­tou­tu­mi­sen, kun se nyky­muo­dos­saan lähin­nä edis­tää syr­jäy­ty­mis­tä ja ghet­tou­tu­mis­ta. Tie­tys­ti Vih­rei­den aja­ma Uusi ja Kan­nus­ta­vam­pi Perus­tu­lo voi olla eri asia, mut­ta miten monel­le ihmi­sel­le meil­lä on varaa mak­saa sitä? 5 mil­joo­nal­le? 10 miljoonalle?

  Kan­nus­ta­va­kaan perus­tu­lo ei kan­nus­ta, mikä­li hen­ki­löl­lä ei ole kou­lu­tus­ta tai ammat­ti­tai­toa. Ns. pas­ka­duu­neis­ta on tus­kin tar­koi­tus mak­saa kun­non palk­kaa tule­vai­suu­des­sa­kaan. Eikös työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton koko idea ole se, että saa­daan nöy­rää hal­pa­työ­voi­maa, jol­loin pal­kat putoavat?

  Sos­sun mak­sa­ma kämp­pä slum­mis­sa, oikeus nos­taa perus­tu­loa ja jal­ka­pal­lo eivät rii­tä elä­män eväik­si, jos ihmi­sel­lä ei muu­ten ole mitään jär­ke­vää teke­mis­tä Suo­mes­sa. Ja monien Afri­kas­ta ja Lähi-idäs­tä tuli­joi­den suu­rin ongel­ma on juu­ri sii­nä, että he eivät tun­ne ole­van­sa osa Suo­mea ja suo­ma­lais­ta kult­tuu­ria. Ja hyvin monet heis­tä eivät halua­kaan olla. Hei­dän tapauk­ses­saan oman suvun/heimon/klaanin/uskonnon voi­ma on niin val­ta­va suku­pol­ves­ta toi­seen, että mikään mää­rä kotout­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä, kiin­tiöi­tä ja suvait­se­vai­suus­kas­va­tus­ta ei pys­ty mur­ta­maan sitä.

  Maa­han­muut­ta­jis­sa on ero­ja. Ja tuli­joi­den vali­koi­mi­nen on pait­si mei­dän oikeu­tem­me myös mei­dän vel­vol­li­suu­tem­me tule­via suku­pol­via kohtaan.

 61. Hei­di Hau­ta­lan puheen­vuo­ros­ta, ja pie­ni tari­na maailmalta:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Arabiemiirikunnat
  UAE:ssa on pal­jon vie­ras­työ­läi­siä, enim­mäk­seen Intiasta.
  — Suu­ris­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa edel­ly­te­tään, että 50% työ­läi­sis­tä on pai­kal­li­sia. Etsi­mät­tä syi­tä mik­si, voi­daan tode­ta että täl­lai­sen kiin­tiön vuok­si (tai kult­tuu­rin perus­teel­la?) on mel­ko mah­do­ton­ta saa­da pai­kal­li­sia työs­ken­te­le­mään intia­lais­ten rin­nal­la, saa­ti­ka että työ­pa­nos oli­si vastaava.
  — Täs­tä syys­tä pai­kal­li­sil­le mak­se­taan “palk­ka kotiin” ja sit­ten ote­taan sen ver­ran intia­lai­sia töi­hin kuin hom­man teke­mi­nen vaa­tii. Kaik­ki ovat tyy­ty­väi­siä, kos­ka öljy­ra­haa täl­lai­seen on pohjattomasti.

  Ihmet­te­lin edel­lä­mai­ni­tun sys­tee­min mie­lek­kyyt­tä. Mut­ta nyt Hei­di Hau­ta­la luo­taa epä­mie­lek­kyy­den aivan uusia ulot­tu­vuuk­sia! Maa­han­muut­ta­jia (lue: soma­lei­ta) pitäi­si kiin­tiöin suo­sia työ­hö­no­tos­sa. Har­voin saa kuul­la että jokin asia pitäi­si hoi­taa vie­lä taan­tu­muk­sel­li­sem­min kuin UAE:ssa. Onko Hau­ta­lan mie­les­tä jul­ki­sen sek­to­rin kas­sa poh­ja­ton, jos kokei­lu pitäi­si siel­tä aloit­taa? Yksi­tyi­sel­le sek­to­ril­le vas­taa­va jär­jes­te­ly voi­si olla han­ka­lam­pi saa­da läpi, kos­ka kukaan yrit­tä­jä ei suos­tu auto­maat­ti­ses­ti palk­kaa kiin­tiön mukaan työl­lis­te­tyl­le maksamaan…

 62. Suo­mi on his­to­rial­taan väki­val­tai­nen. Olem­me­ko muuttuneet?”

  Olem­me. Yhteis­kun­tam­me on avoin ja perus­tuu demo­kra­ti­aan. Väki­val­ta on siir­ty­nyt syr­jäy­ty­nei­den käsiin, kun aikai­sem­min sitä käy­tet­tiin jopa val­las­sao­li­joi­den taholta.

  Nyt uusi muu­tos on taas tulos­sa. Väki­val­taa ollaan lan­see­raa­mas­sa vallanpitoon/ val­lan­ha­luun isla­mis­tien toimesta.
  Tans­kan pila­ku­va­ju­pak­ka ja nyt Ruot­sin vas­taa­va tap­pouh­kauk­si­neen ja rahoi­neen osoit­taa, että isla­mis­tit ovat palaut­ta­mas­sa inti­tu­tio­naa­lis­ta väki­val­taa hal­lin­ta­kei­nok­si yhteis­kun­tiim­me. Sil­le pitää sanoa ei, kuten sanot­tiin Mänt­sä­läs­sä ei Lapua­lai­sil­le, jot­ka myös käyt­ti­vät väki­val­taa (kyy­di­tyk­set, jopa tapot, pai­no­jen polt­ta­mi­nen, työ­väen­ta­lo­jen sul­ke­mi­nen yms.) ja ennen kaik­kea sen uhkaa saa­dak­seen val­taa tota­li­ta­ri­sel­le jär­jes­tel­mäl­leen ohi demokratian.

  Tavoi­te ja kei­not ovat samat kuin 1918 tai 1932.
  Ei ole mitään rasis­mia tode­ta isla­mis­min ole­van ennem­min­kin tota­li­tää­ri­nen poliit­ti­nen lii­ke ja vas­tus­taa sitä.

 63. Mie­les­tä­ni Oden kir­joi­tus oli yksi­se­lit­tei­sen hyvä ja on suu­ri sää­li, ettei Ode enää osal­lis­tu puo­lu­een­sa työ­hön sel­lai­ses­sa roo­lis­sa, jos­sa aina­kin itse hänet mie­lel­lä­ni näkisin.

  Minun unel­mie­ni yhteis­kun­ta on sel­lai­nen, joka luo tur­val­li­suut­ta jäse­nil­leen. Tur­val­li­suu­teen kuu­luu var­muus sii­tä, että pää­see hoi­toon mikä­li sai­raus yllät­tää. Sii­hen kuu­luu myös oikeus kävel­lä kadul­la pel­kää­mät­tä. Samoin osak­si tur­val­li­suut­ta voi­daan las­kea vaik­ka­pa mah­dol­li­suus naut­tia puh­taan luon­non rau­has­ta jne. Näi­den aja­tus­ten poh­jal­ta on moni­kult­tuu­ri­suu­den (kuten kaik­kien mui­den­kin yhteis­kun­nas­sa jalan­si­jaa saa­nei­den ilmiöi­den) koh­dal­la pak­ko esit­tää kysy­mys sii­tä, ede­saut­taa­ko kysei­nen ilmiö yhteis­kun­taa tiel­lä koh­ti sitä mitä minä haluan (ja uskon, että hui­kea enem­mis­tö kai­kis­ta tän­ne­kin kom­ment­te­jaan jät­tä­neis­tä halu­aa) sen ole­van. Jokai­nen voi­nee vas­ta­ta omien koke­mus­ten­sa poh­jal­ta kysy­myk­seen itse. 

  Minä jou­dun totea­maan, että näen nykyi­sen­kal­tai­sen kehi­tyk­sen huo­no­na, jopa tuhoi­sa­na. Suo­mes­sa me emme, aina­kaan kan­sa­lais­kes­kus­te­lun olles­sa täl­lä tasol­la, pys­ty kehit­tä­mään min­kään­lais­ta toi­min­ta­mal­lia, joka var­je­li­si maa­tam­me niil­tä ongel­mil­ta, joi­hin kult­tuu­ril­taan “rikas­tu­neim­mis­sa” mais­sa on tör­mät­ty. Sik­si pidän Oden avaus­ta erin­omai­se­na ja toi­vo­tan ter­ve­tul­leek­si ratio­naa­li­sen kes­kus­te­lun näis­tä asioista.

  Minun mie­les­tä­ni ansiok­kain osa täs­sä kes­kus­te­lus­sa on ollut se, että tämän­kal­tai­sen sitou­muk­sen käyt­töön­ot­to pal­ve­li­si myös syn­ty­pe­räis­ten suo­ma­lais­ten etu­ja sii­nä, että meil­lä oli­si näke­mys sii­tä, mitä tulee sal­lia ja mitä ei. Täl­lä het­kel­lä ikä­vin asia koko maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa on se, että kai­ken­lai­set kriit­ti­set puheen­vuo­rot moni­kult­tuu­ria koh­taan lei­ma­taan oiko­pää­tä hör­höi­lyk­si ja rasis­mik­si, kuten yllä Jus­si K. Nie­me­lä mai­nios­ti demon­stroi. Tämä on val­ta­va sää­li ja vahin­gol­lis­ta koko kes­kus­te­lun kannalta.

  Toi­vot­ta­vas­ti kes­kus­te­lu jat­kuu hyvä­nä, niin tääl­lä, kuin kas­va­vis­sa mää­rin myös muu­al­la. Kii­tos Ode roh­keas­ta avauksestasi.

 64. Onpas has­sua. Jus­si K. Nie­me­lä jur­put­taa kir­joi­tuk­ses­saan “maa­han­muut­to­kriit­tis­ten” tyy­pil­li­ses­tä toi­min­ta­ta­vas­ta masioi­tua kes­kus­te­luth­rea­dei­hin. Nyt kun tääl­lä Oden blo­gis­sa alkaa näyt­tää har­mil­li­ses­ti sil­tä, että hör­höt ja hys­tee­ri­kot jää­neet aika­lail­la vähiin, mitä Nie­me­lä tekeekään? 

  No tie­tys­ti klik­kai­lee itsen­sä lähim­mäl­le olet­ta­mal­leen hör­hö­pals­tal­le ja kut­suu siel­tä itse ihmi­siä mukaan tähän kes­kus­te­luun: “Moro pojat! Oden blo­gil­le nyt vän­kää­mään ja sassiin..” 

  Soh soh, Jus­si. Ei näin. Tut­ki­jan ei pidä omaan läh­de­ai­neis­toon­sa kajoaman 😉

  Odel­le kom­men­toi­sin sen ver­ran, että vaik­ka alle­kir­joi­tet­tu sitou­mus tun­tui­si äkki­pää­tä var­sin jär­ke­väl­tä toi­mel­ta, on myös hyvä pitää mie­les­sä, että suo­ma­lai­nen “sanas­ta miestä”-periaate ei vält­tä­mät­tä ole ihan kaik­kial­la voimassa..

 65. Sen­suu­ri iski

  Olen aika pit­kä­mie­li­ses­ti suh­tau­tu­nut täl­lä pals­tal­la esi­tet­tyi­hin kom­men­toin­tei­hin ja hylän­nyt vain ilmei­set spammint.

  Nyt kir­joi­tus­ten jouk­koon on ilmes­ty­nyt pari kir­joi­tus­ta, jois­sa ei kom­men­toi­da lain­kaan alku­pe­räis­tä tee­maa vaan arvioi­daan var­sin louk­kaa­vaan sävyyn mui­ta kir­joit­ta­jia. Nii­tä en jul­kai­se, osit­tain sik­si, että haluan pitää tämän­pals­tan asial­li­se­na ja osi­tain sik­si, että jon­kin teo­rian mukaan minua voi­daan syyt­tää mah­dol­li­ses­sa kun­nian­louk­kausoi­keu­den­käyn­nis­sä kai­kes­ta sii­tä, mitä sivuil­la­ni kirjoitetaan.

 66. Tai­dan vetäy­tyä kes­kus­te­lus­ta kun se kul­kee van­ho­ja latu­ja. Pari lop­pu­kom­ment­tia kuitenkin:

  1: Ode tote­si, että maa­han­muut­ta­jien syn­ty­vyys las­kee hei­dän muut­taes­saan Euroo­paan. Huo­maut­tai­sin tähän, että esim. Rans­kas­sa poh­joi­safrik­ka­lai­set nai­set syn­nyt­tä­vät enem­män kuin koti­mais­saan. Syy­nä tähän lie­ne­vät rans­ka­lai­set lap­si­li­sät. Joi­den­kin mie­les­tä tämä voi olla toi­vot­tua, mut­ta en näe mitä hyvää on uusien työt­tö­mien syn­nyt­tä­mi­ses­sä. Rans­kan ongel­mat mus­li­mi­lä­hiöi­den­sä kans­sa ovat tun­net­tu­ja vii­meis­tään parin vuo­den takai­sis­ta rama­dan-mel­la­kois­ta läh­tien. Rans­kan polii­sin mukaan tilan­ne siel­lä on sisäl­lis­so­dan kal­tai­nen. Miten­kä­hän esim. 20 vuo­den kulut­tua, kun mus­li­mien mää­rä siel­lä on lähes tuplaan­tu­nut? Vaik­ka mamu­jen syn­ty­vyys ajan mit­taan pai­nui­si euroop­pa­lai­sel­le tasol­le, näyt­tää se demo­gra­fis­ten ennus­tei­den valos­sa tule­van lii­an myö­hään monil­le Län­si-Euroo­pan mail­le. Vii­mei­nen sak­sa­lai­nen nos­ta­koon Tur­kin lipun salkoon.

  2: STT uuti­soi aiem­min, että Nor­ja on kiel­tä­mäs­sä hoi­to­hen­ki­lös­tön rek­ry­toin­nin köy­his­tä mais­ta. Mikä­li pää­tös menee läpi, se kos­kee useim­pia Afri­kan mai­ta, Inti­aa ja lukui­sia mui­ta Aasian mai­ta. Ver­rat­kaa tätä H. Hau­ta­lan ehdo­tuk­seen rek­ry­toin­ti­pis­tei­den perus­ta­mi­ses­ta Afrik­kaan! Yhteis­kun­ta ei toi­mi pelk­kien hoi­ta­jien varas­sa, myös muun ammat­ti­hen­ki­lö­kun­nan pois­muut­to hei­ken­tää tilannetta. 

  3. Suo­mes­sa puhu­taan kovin pal­jon maa­han­muu­tos­ta, mut­ta hyvin vähän sii­tä mitä voi­tai­siin teh­dä syn­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si. Koti­ku­toi­nen väes­tön­kas­vu on monel­la tapaa parem­pi vaih­toeh­to kuin maa­han­muut­to, vaik­ka medias­sa esi­tel­lään pelk­kään kou­lu­tuk­sen hin­taan perus­tu­via las­kel­mia maa­han­muu­ton autuudesta.

  Hei­tän tähän oman idea­ni: kol­man­nes­ta ja nel­jän­nes­tä lap­ses­ta rei­lu vero­hel­po­tus, joka oli­si siir­ret­tä­vis­sä samas­sa talou­des­sa asu­val­le avio­puo­li­sol­le. Suo­mel­la ei ole pulaa 1–2 las­ta syn­nyt­tä­vis­tä, vaan nime­no­maan 3–4 syn­nyt­tä­vis­tä. Jos ilmai­sen rahan ase­mes­ta anne­taan vero­hel­po­tus, se kan­nus­taa teke­mään työ­tä. Ja jos hel­po­tus anne­taan kai­kil­le saman­suu­rui­se­na pro­sent­ti­na, myös varak­kaam­mil­le tulee sama kan­nus­tin hank­kia lap­sia. Vero­hel­po­tus voi­si tiet­ty olla myös aikaan sidot­tu. Tähän yhtey­teen suo­sit­te­len erin­omais­ta artik­ke­lia syn­ty­vyy­den las­kun syis­tä: http://www.mises.org/story/2451

  Kii­tos kes­kus­te­lus­ta täl­tä erää, vaik­ka se tai­si men­nä kai­kil­ta vähän mono­lo­gik­si, niin­kuin tavallista.

 67. Rans­kan tilan­ne oman poh­joi­safrik­ka­lai­sen väes­tön­sä kans­sa on vähän eri jut­tu, kos­ka Rans­ka aika­naan liit­ti Alge­rian osak­si val­tio­taan ja sai tätä kaut­ta niin suu­ren maa­han­muut­ta­ja­väes­tön, ettei sen tar­vin­nut enää ranskalaistua. 

  Suo­mel­la on vähän han­ka­la väes­tön ikä­ja­kau­ma täs­tä noin vuo­teen 2030, mut­ta sit­ten se kään­tyy taas edul­li­sek­si. Jos nyt ryh­dyt­täi­siin paik­kaa­maan auk­koa syn­ty­vyyt­tä lisää­mäl­lä, sai­sim­me tuon aukon koh­dal­le lisää elä­tet­tä­viä (lap­sia) jot­ka tuli­si­vat työ­elä­mään sil­loin, kun demo­graa­fi­nen ongel­ma on jo voi­tet­tu. Syn­ty­vyy­den kans­sa ollaan siis jo vähän myöhässä.

 68. Ohhoh. Tuos­sa nyt Ode sanoo sen, mitä en ole iki­nä kuul­lut kenen­kään muun polii­ti­kon sanovan.

  Suo­mel­la on vähän han­ka­la väes­tön ikä­ja­kau­ma täs­tä noin vuo­teen 2030, mut­ta sit­ten se kään­tyy taas edulliseksi.”

  Tuo­han on täy­sin tot­ta, tai sil­tä aina­kin minus­ta näyt­tää! Ylei­ses­ti tun­nu­taan puhu­van työ­voi­ma­pu­las­ta ja väes­tön ikään­ty­mi­ses­tä niin kuin nämä oli­si­vat ikui­sia ilmiöi­tä. Ihan niin kuin ikä­ja­kau­mas­sa ei tapah­tui­si kor­jaa­vaa muu­tos­ta sit­ten kun eläk­keel­le jää­neet poik­kea­van suu­ret ikä­luo­kat pois­tu­vat luon­nol­li­ses­ti väestöstä. 

  Tämä tukee vain sitä, ettei ole mitään jär­keä ryh­tyä raken­ta­maan tän­ne tän­ne val­ta­vaa maa­han­muut­ta­ja­vä­hem­mis­töä, var­sin­kaan jos näi­den työl­lis­ty­mi­nen on yhtään epä­var­maa. Jos suur­ten ikä­luok­kien työ­pa­nos ja hei­dän van­hus­ten­hoi­toon­sa tar­vit­ta­va työ­voi­ma on kor­vat­ta­va maa­han­muu­tol­la noi­den noin 20 vuo­den ajak­si, se on kor­vat­ta­va kou­lu­te­tuil­la maa­han­muut­ta­jil­la, aiem­min mai­ni­tuis­ta syis­tä mie­lui­ten kehit­ty­neis­tä mais­ta tule­vil­la. Sel­lai­sil­la, jot­ka eivät enti­ses­tään hei­ken­nä talout­ta jää­mäl­lä sosi­aa­li­tuen varaan. Jos maa­han­muu­ton läh­tö­mai­ta aja­tel­laan, min­ne on unoh­tu­nut Venä­jä? Aivan tuos­sa naa­pu­ris­sa, kult­tuu­ril­taan sen­tään suh­teel­li­sen saman­lai­nen kuin Suo­mi, kou­lu­tet­tu­ja ihmi­siä riit­tää, ja kaik­ki osaa­vat sen­tään aina­kin lukea. Tosin onhan sekin toki hie­man vaa­ral­lis­ta, jos venä­läis­vä­hem­mis­tös­tä tulee hyvin suu­ri, kuten Viros­sa huomattiin…

 69. Annin tavoin en ole kuul­lut kenen­kään muun polii­ti­kon sano­vat sitä ilmeis­tä tosia­si­aa, että syn­ty­vyy­den nos­ta­mi­nen nyt vain hei­ken­tää huol­to­suh­det­ta. Oden olen kuul­lut sen sano­van men­nei­nä vuo­si­na usei­ta kertoja.

  Jos unoh­de­taan se rau­tai­nen logiik­ka, että enem­män on parem­pi kuin vähem­män, niin mik­si suo­ma­lai­sia pitäi­si olla 5 tai 6 miljoonaa?
  Mihin tar­koi­tuk­seen 3 tai 4 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ei riitä?
  Oli­si­vat­ko ihmi­set onnel­li­sem­pia jos mei­tä oli­si enem­män ja mää­rä kas­vai­si jatkuvasti?

 70. # Ode Says:
  11. syys­kuu­ta 2007 kel­lo 18.17

  Btw. alai­käi­sel­tä sek­sin osto on myös Thai­maas­sa kiel­let­tyä ja sii­tä voi anka­rim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

  Mikä­hän on ikä­ra­ja. Jos­kus aiem­min se oli 14 vuot­ta. Suo­men rikos­lain mukaan se on 18 vuot­ta ja pätee myös Thai­maas­sa ja Venäjällä.”

  Ikä­ra­ja on tätä nykyä 18v nime­no­maan osta­mi­ses­sa. Suo­jai­kä noin muu­ten on 16v. Tämä muu­tet­tiin joi­ta­kin vuo­sia sit­ten, oli­si­ko ollut 2000 tai 2001. Oli eräs niis­tä Thak­si­nin hyvis­tä pää­tök­sis­tä ilmai­sen perus­kou­lun ja (käy­tän­nös­sä) ilmai­sen ter­vey­den­hoi­don julis­ta­mi­sen lisäksi.

 71. No mut­ta, tuo tilan­teen palau­tu­mi­nen nor­maa­lik­si 2030 jäl­keen­hän on lois­ta­va uuti­nen, en ole vie­lä edes eläk­keel­lä sil­loin. Täs­sä tar­vit­see sin­ni­tel­lä vain pari­kym­men­tä vuot­ta pie­nem­mil­lä työ­re­surs­seil­la. 2030 jäl­keen vapau­tu­val­le työ­voi­mal­le ja kek­se­liäi­syyl­le onkin kysyn­tää, kun hel­pos­ti käy­tet­tä­vät fos­sii­li­set ovat ehty­neet, ja hal­van ener­gian varaan raken­net­tu jär­jes­tel­mä on pan­ta­va uusiksi.

  Nykyi­set lisään­ty­mi­si­käi­set suo­ma­lai­set hank­ki­vat käsit­tääk­se­ni enem­män lap­sia nais­ta koh­ti kuin vaik­ka­pa suu­ret ikä­luo­kat, joten sii­nä­kään mie­les­sä suo­ma­lai­set eivät ole katoa­mas­sa mihin­kään. Itsel­lä­ni­kin urak­ka on juu­ri työn alla. Tänä­kin vuon­na syn­tyy enem­män suo­ma­lai­sia kuin kuolee.

 72. Soi­nin­vaa­ran en ole huo­man­nut tar­koi­ta­van ihmi­sil­le pahaa, eipä nyt­kään voi sel­lais­ta men­nä sano­maan. Toki, jos tääl­lä­kin esil­lä ollut Hal­la-aho oli­si kir­joit­ta­nut saman, niin hän­tä oli­si syy­tet­ty paha­suo­pai­sek­si (-; (En täl­lä halua ottaa kan­taa J.H:n mah­dol­li­seen pahan­suo­pai­suu­teen tai sen puutteeseen)

  Yhteis­kun­ta ei voi olla rajat­to­man moniar­voi­nen. Ei esim. samas­sa yhteis­kun­nas­sa kovin hel­pos­ti onnis­tu, että toi­set elä­vät kom­mu­nis­ti­ses­sa talous­jär­jes­tel­mäs­sä (val­tio­na val­tios­sa tai val­tion kus­tan­nuk­sel­la tms.) ja toi­set markkinatalous/kapitalismissa. Useam­mat eri laki­jär­jes­tel­mät eivät tai­da toi­mia saman yhteis­kun­nan jäse­ni­le saman­ai­kai­ses­ti. (Ja tämä­hän onkin eräs mus­li­mein ongel­mis­ta län­si­mais­sa: heil­lä on toi­nen laki, johon he halua­vat muut­kin mah­dol­li­suuk­sien mukan pakot­taa. Vas­taa­vaa ongel­maa ei ole islam-maissa.)

  Suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mä on puut­tei­neen­kin aivan maa­il­man kär­ki­kaar­tia. Sitä voi ja pitää paran­taa, mut­ta epäi­len, ettei se para­ne epä­on­nis­tu­nei­den yhteis­kun­tien mal­le­ja mat­ki­mal­la. Eri­miel­tä saa toki olla ja vie­lä mie­luum­min muualla.

 73. Ja tämä­hän onkin eräs mus­li­mein ongel­mis­ta län­si­mais­sa: heil­lä on toi­nen laki, johon he halua­vat muut­kin mah­dol­li­suuk­sien mukan pakot­taa. Vas­taa­vaa ongel­maa ei ole islam-maissa.”

  Tar­koi­tat­ko, että län­si­maat eivät ole vie­mäs­sä omaa laki­aan ja yhteis­kun­ta­jär­jes­tys­tä esi­mer­kik­si Irakiin?
  Mel­ko eri­koi­nen näkemys.

  Mikään yhteis­kun­ta­jär­jes­tel­mä ei ole niin hyvä, että sitä oli­si syy­tä läh­teä väki­val­ta­ko­neis­ton avul­la vie­mään omien rajo­jen ulko­puo­lel­le. Sik­si Suo­men ei minus­ta pitäi­si osal­lis­tua mihin­kään mie­hi­tys­jouk­koi­hin. Kut­su­taan nii­tä sit­ten krii­sin­hal­lin­ta­jou­koik­si, nopean­toi­min­nan­jou­koik­si, nato­jou­koik­si tai mik­si tahansa.

 74. Pitäi­si­kö nyt ruve­ta­kin uudel­leen poh­ti­maan yhteis­työ­tä idän kans­sa mie­les­sä, että Venä­jä oli­si­kin Suo­men tur­va ete­lää ja länt­tä vas­taan, jos tor­jum­me isla­min uhkaa.

 75. Jos­kus 1990-luvun alus­sa osal­lis­tuin erään brit­ti­sää­tiön jär­jes­tä­mään Bal­tia-semi­naa­riin Hel­sin­gis­sä, jos­sa kor­kea-arvoi­nen venä­läi­nen ulko­mi­nis­te­riön vir­ka­mies sanoi, että Venä­jä puo­lus­taa Euroop­paa isla­mi­lai­suut­ta vas­taan. Jos Euroop­pa ei tue, he pääs­tä­vät “ne” Euroo­pan rajoil­le. Sitä ennen­hän USA oli nos­ta­nut asea­vul­laan Tape­ba­nit val­taan Afganistanissa.

  Venä­jä on vähän huo­no liit­to­lai­nen täs­sä — samas­ta syys­tä kuin USA:kin — kos­ka se yhdis­tää län­si­mai­suu­den suo­je­luun räi­keän pans­la­vis­min ja naa­pu­ri­kar­jo­jen alis­ta­mi­sen, mikä ei aina­kaan edis­tä sopua isla­mi­lai­suu­den kans­sa. Vähän wsa­ma kuin Yhdys­val­tain demo­kra­tia­mis­sio: tuom­me teil­le demo­kra­tian ja varas­tam­me öljynne.

 76. Venä­jä on vähän huo­no liit­to­lai­nen täs­sä — samas­ta syys­tä kuin USA:kin — kos­ka se yhdis­tää län­si­mai­suu­den suo­je­luun räi­keän pans­la­vis­min ja naa­pu­ri­kar­jo­jen alis­ta­mi­sen, mikä ei aina­kaan edis­tä sopua isla­mi­lai­suu­den kans­sa. Vähän wsa­ma kuin Yhdys­val­tain demo­kra­tia­mis­sio: tuom­me teil­le demo­kra­tian ja varas­tam­me öljynne.”

  Tuo on tot­ta. Tosin itse en ota tuo­hon öljyn varas­ta­mi­seen niin kan­taa. Venä­jä kui­ten­kin on nois­ta syis­tä huo­no liit­to­lai­nen kai­kil­le ja var­sin­kin pie­nil­le kan­soil­le. Kuten taval­laan myös USA

  USA:ssa nousee aika vah­va­na paleo­kon­ser­va­tii­vi­nen ( ja Ron Pau­lin ja mui­den muka­na myös liber­taa­ri­nen ) näke­mys, jon­ka mukaan hei­dän pitäi­si vetäy­tyä maa­il­mal­ta ja kes­kit­tyä siel­lä vain omien, elin­tär­kei­den int­res­sien­sä tur­vaa­mi­seen. Tähän kuu­luu muun muas­sa Naton jouk­ko­jen vetä­mi­nen pois Euroo­pas­ta. Jos Venä­jä sil­loin las­kee isla­mis­tit Euroo­pan rajoil­le niin tilan­ne on vähin­tään­kin mel­ko kriittinen.

  Maa­han­muu­ton suh­teen tuon huo­mioi­mi­nen mer­kit­si­si käsit­tääk­se­ni ensim­mäi­sek­si sitä, että aina­kin Euroo­pan sisäi­nen uhka — eli isla­mis­tit Euroo­pan sisäl­lä — pyrit­täi­siin mini­moi­maan jo nyt.

  Seu­raa­va vit­si­nä: Suo­men kan­nal­ta oma vaa­ti­ma­ton ehdo­tuk­se­ni on, että lii­ty­tään Kii­naan. Kes­kus­hal­lin­to Pekin­gis­sä ei meis­tä piit­tai­si ja antai­si mei­dän olla kuten ennen­kin, mut­ta toi­saal­ta taas kukaan ei uskal­tai­si teh­dä meil­le mitään 😉

  Isla­min seku­la­ri­soi­tu­mi­ses­ta sen ver­ran, että tämän jutun:

  http://www.city-journal.org/html/eon2007-09–17td.html

  mukaan 70 pro­sent­tia Rans­kan isla­mi­lai­sis­ta aikoo paas­to­ta Rama­da­nin aika­na, kun suh­teel­li­nen osuus vuon­na 1989 oli pie­nem­pi. Ja Rans­kas­sa poli­tiik­ka on ollut uskon­to­ja seku­la­ri­soi­vaa jo pit­kään. Suo­mes­sa sel­lai­sen poli­tii­kan täy­tyi­si siis olla tehok­kaam­paa kuin Rans­kas­sa. Tai Englan­nis­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa jne…Tehokkaimmailta läh­tö­koh­dal­ta vai­kut­tai­si, että sää­te­lem­me aika tiu­kas­ti­kin maa­han­muu­ton mää­rää ja sitä mis­tä se tän­ne suuntautuu.

 77. Lis­tas­ta oli tie­toi­ses­ti jätet­ty pois poi­kien ympä­ri­leik­kaus, joka sekin on rikos.

 78. Poi­kien ympä­ri­leik­kauk­ses­ta voi olla mon­ta miel­tä — minä vas­tus­tan jyr­käs­ti — mut­ta rikos se ei Suo­mes­sa kyl­lä ole. Sitä on teh­ty Suo­mes­sa vuo­si­sa­to­ja ilman, että kukaan on sii­tä syy­tet­tä nostanut.

  Onko nais­ten ympä­ri­leik­kaus Suo­mes­sa rikos vai ei, pitäi­si pik­ku­hil­jaa mää­ri­tel­lä. Se on joka tapauk­ses­sa teko­na huo­mat­ta­vas­ti pahempi.

 79. Poi­kien ympä­ri­leik­kaus teh­dään mones­ti myös ihan lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä, esim, jos esi­na­han seu­tu tuleh­tuu. Täl­lais­ta syy­tä ei kai tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sel­le ole.

  Itse­kin pää­dyin tän­ne Hal­la-ahon vie­ras­kir­jan kaut­ta. Tämä on aihe, jos­ta pitää käy­dä avoin­ta kes­kus­te­lua. Mal­til­lis­ta maa­han­muut­toa itse kan­na­tan. (olin­pas taas laimea)

 80. Lot, van­ha kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­ni, tääl­lä ihmet­te­lee sitä, että pyy­dän hänen blo­gil­laan poi­kia deba­toi­maan. En muu­ten las­ke lot sinua rotu­hör­höi­hin, päin­vas­toin. Sinä­hän olet usein mai­nin­nut, että väl­tät reto­rii­kas­sa­si nega­ti­vii­ses­ti ladat­tu­ja ter­me­jä kuten ‘rotu’. Mut­ta samaa ei voi sanoa kai­kis­ta äänek­käim­mis­tä maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jis­ta, jois­ta muu­ta­ma on siis aina­kin minun mie­les­tä­ni täys­päi­nen rotu­hör­hö. Mis­sä he nyt ovat?

  Usein­han ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kot, kuten Jus­si Hal­la-aho (jota en myös­kään las­ke rotu­hör­hö­jen jouk­koon) käyt­tä­vät argu­ment­tei­naan rikos­ti­las­to­ja ja älyk­kyys­tut­ki­mus­ta (rotu­jen väli­siä kes­ki­mää­räi­siä älyk­kyy­se­ro­ja), aina­kin omil­la blo­geil­laan ja foo­ru­meil­laan. Mut­ta tääl­lä eivät ilmei­ses­ti uskal­la, kos­ka Ode on tilastomiehiä.

  Mitä tulee Suo­men Sisuun, en tark­kaan tie­dä, kuin­ka mon­ta sen jäsen­tä tun­nen, kos­ka kaik­ki heis­tä ovat lyö­neet kans­sa­ni välit poik­ki eri­mie­li­syyk­sien takia ja muu­ta­ma heis­tä on ker­to­nut eron­neen­sa Sisus­ta (ole­tet­ta­vas­ti lei­mau­tu­mi­sen pelossa). 

  Suh­tee­ni Sisuun on hie­man kak­si­ja­koi­nen, kos­ka Moham­med-pila­ku­va-jupa­kas­sa jär­jes­tö toi­mi mie­les­tä­ni esi­mer­kil­li­ses­ti jul­kai­se­mal­la pila­ku­vat sivuil­laan sanan­va­pau­den puo­lus­tuk­se­na, mut­ta toi­saal­ta jär­jes­töl­lä on kum­mal­li­sia periaatteita. 

  Se mm. “vas­tus­taa kan­so­jen luonn­o­ton­ta sekoit­tu­mis­ta”. Mitä­hän ihmet­tä tuo tar­koit­taa? Kan­sat­han ovat aina sekoit­tu­neet ja yksi­löt eri kan­sal­li­suuk­sis­ta men­neet kes­ke­nään nai­mi­siin ja saa­neet lap­sia. Mikä oli­si “luon­nol­lis­ta” sekoit­tu­mis­ta? Nämä kys­myk­set vaan näin reto­ri­res­ti, ei nii­hin tar­vit­se IDA sinun Sisun edus­ta­ja­na vas­ta­ta, kos­ka et ole pereh­ty­nyt populaatiogenetiikkaan.

  Sen sijaan sanot, että sinul­le on sama, ope­te­taan­ko Suo­men kou­luis­sa krea­tio­nis­mia vai evoluutioteoriaa:

  http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2007/07/m‑sanon-viimeisen-sanan-ja-se-on-hei.html

  Tuo tus­kin lie­nee kaik­kien sisu­lais­ten kan­ta, mut­ta osoit­taa kyl­lä sen, että rotu­hör­höy­den ohel­la myös silk­kaa tie­teen­vas­tai­suut­ta sen riveis­tä näyt­tää löy­ty­vän. Skep­ti­koil­le lisää työ­sar­kaa, voi voi…

  Sel­lai­sen kysy­myk­sen voi­sin heit­tää ihan vaka­vis­sa­ni, että miten tuo mus­li­mien rama­da­nin viet­to uhkaa län­si­mais­ta demo­kra­ti­aa, kult­tuu­ria tai yhteis­kun­taa? Onhan orto­dek­seil­la­kin paas­ton­sa ja moni seku­la­ri­soi­tu­nut län­si­mai­nen­kin vetää diee­tin aina sil­loin tällöin.

  Tar­koi­tin seku­la­ri­soi­tu­mi­sel­la lähin­nä sitä, että län­si­mais­sa isla­min mal­til­li­sem­mat muo­dot kukois­ta­vat toden­nä­köi­sem­min kuin vaik­ka­pa Ira­nis­sa, Afga­nis­ta­nis­sa tahi Sau­di-Ara­bias­sa. Ja tääl­lä saa sen­tään isla­mia kri­ti­soi­da, myös mus­li­mit itse (kuten Irs­had Man­ji ja hänen tut­ta­van­sa Pro­ject Ijti­ha­dis­sa). Samal­la vies­ti kul­kee tie­ten­kin isla­mi­lai­siin mai­hin. Onko huo­no jut­tu? Sekoit­tu­vat­ko kan­sat ja uskon­not täs­sä luonn­ot­to­mal­la taval­la, kun mal­til­li­sem­man ver­sion levit­tä­mi­ses­sä käy­te­tään net­tiä ja kännykkää?

 81. Jat­koa edelliseen…

  IDA kir­joit­taa: “Lisäk­si, jos joku esit­tää puo­lu­een edus­ta­ja­na tuol­lai­sia puheen­vuo­ro­ja kuin Hau­ta­la, niin nii­den yleis­tä­mi­nen vih­rei­den mie­li­pi­teek­si ei ole aivan kau­hea syn­ti. Tavoit­tee­na­han on kes­kus­te­lun herättäminen.”

  Niin, joten jos joku Suo­men Sisun tai Hal­la-aho ‑fan clu­bin jäsen on rotu­hör­hö ja esit­tää pos­ket­to­mia puheen­vuo­ro­ja, niin hänen mie­li­pi­tei­den­sä yleis­tä­mi­nen sisu­lais­ten tai hal­la-ahois­tien mie­li­pi­teek­si ei ole aivan kau­hea syn­ti. Tavoit­tee­na­han on kes­kus­te­lun herättäminen.”

 82. Tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kaus­ta sano­taan yleen­sä pahem­mak­si kuin poi­kien, vaik­ka asia ei aina ole näin. Ympä­ri­leik­kauk­sia, niin poi­kien kuin tyt­tö­jen­kin, on useam­paa tyyp­piä. Pojil­la kaik­kein ylei­sin on se tun­net­tu ver­sio, jos­sa esi­nah­ka lei­ka­taan pois — itse asias­sa ne muut muo­dot ovat hyvin har­vi­nai­sia ja käy­tös­sä lähin­nä joil­lain alku­pe­räis­kan­so­jen hei­moil­le, mikä­li enää niilläkään. 

  Tyt­tö­jen leik­kauk­sis­ta pahim­mat muo­dot ovat ilman muu­ta suku­puo­lie­lä­mäl­le ja ter­vey­del­le tuhoi­sam­pia kuin poi­kien — ja ne ovat myös vali­tet­ta­van ylei­siä. Toi­saal­ta, muut muo­dot eivät ole mar­gi­naa­li­si nekään; Afri­kas­sa tun­ne­taan ver­sioi­ta, jois­sa lei­ka­taan pois vain kli­to­ris­ta ympä­röi­vä “hup­pu” tai vain haa­voi­te­taan kli­to­ris­ta. Nämä ovat jok­seen­kin saman­ve­roi­sia poi­kien ympä­ri­leik­kauk­seen ver­rat­tu­na tai jopa lievempiä.

  En mai­nit­se tätä sik­si, että yrit­täi­sin puo­lus­tel­la tyt­tö­jen ympä­ri­leik­kauk­sia vaan sik­si, että usein sitä tun­tuu tör­mää­vän ilmi­öön, jos­sa vaa­di­taan dis­kri­mi­noi­ta­vik­si VAIN tyt­tö­jen leik­kauk­sia juu­ri sik­si, että “nehän ovat pahem­pia”. Mut­ta jos dis­kri­mi­noi­daan tyt­tö­jen leik­kauk­set vain sil­lä perus­teel­la, että ne koh­dis­tu­vat tyt­töi­hin, kiel­le­tään samal­la ne lie­vim­mät muo­dot, jot­ka siis ovat lie­vem­piä tai samal­la asteel­la kuin poi­kien leik­kauk­set. Mik­si oli­si niin, että tytöil­lä on oikeus ruu­miil­li­seen kos­ke­mat­to­muu­teen, mut­ta pojil­la ei ole?

  Kan­na­tan Odea: KETÄÄN las­ta ei sai­si lei­kel­lä, oli kysees­sä tyt­tö tai poika.

 83. En tie­dä onko tämä paras paik­ka kes­kus­tel­la Sisus­ta tai minus­ta. Minus­ta ei. Itse en sitä kui­ten­kaan aloit­ta­nut ja kat­son ole­va­ni oikeu­tet­tu vastaamaan.

  Niin, joten jos joku Suo­men Sisun tai Hal­la-aho ‑fan clu­bin jäsen on rotu­hör­hö ja esit­tää pos­ket­to­mia puheen­vuo­ro­ja, niin hänen mie­li­pi­tei­den­sä yleis­tä­mi­nen sisu­lais­ten tai hal­la-ahois­tien mie­li­pi­teek­si ei ole aivan kau­hea syn­ti. Tavoit­tee­na­han on kes­kus­te­lun herättäminen.”

  Juu ei ole­kaan. Mie­les­tä­ni saa yleis­tää aivan vapaas­ti. En vain tun­ne yhtään sisu­lais­ta, joka suh­tau­tui­si rotui­hin ja ÄO-tut­ki­muk­seen niin mono­maa­ni­ses­ti kuin sinä asian esi­tät, joten näen nuo rotu­hör­hö hei­tot puh­taas­ti vää­ri­nä. Ja toi­saal­ta en tun­ne sel­lais­ta jär­jes­täy­ty­nyt­tä ryh­mää kuin hal­la-ahois­tit, joten en ymmär­rä mitä sen nimiin voi­si yleistää. 

  Se mm. “vas­tus­taa kan­so­jen luonn­o­ton­ta sekoit­tu­mis­ta”. Mitä­hän ihmet­tä tuo tar­koit­taa? Kan­sat­han ovat aina sekoit­tu­neet ja yksi­löt eri kan­sal­li­suuk­sis­ta men­neet kes­ke­nään nai­mi­siin ja saa­neet lap­sia. Mikä oli­si “luon­nol­lis­ta” sekoit­tu­mis­ta? Nämä kys­myk­set vaan näin reto­ri­res­ti, ei nii­hin tar­vit­se IDA sinun Sisun edus­ta­ja­na vas­ta­ta, kos­ka et ole pereh­ty­nyt populaatiogenetiikkaan.”

  Se tar­koit­taa sitä, että sitee­raat vää­rin. Ohjel­mas­sa puhu­taan sekoit­ta­mi­ses­ta, eikä sekoit­tu­mi­ses­ta. Noil­la on sel­vä ero. Luonn­ot­to­mal­la sekoit­ta­mi­sel­la ei tuos­sa ohjel­mas­sa vii­ta­ta popu­laa­tio­ge­ne­tiik­kaan vaan hal­lin­nol­li­seen sekoit­ta­mi­seen. Natio­na­lis­tien perus­läh­tö­koh­ta on, että jokai­sen kan­san tuli­si hal­li­ta itse itse­ään, jota tilan­net­ta koh­ti mene­mis­tä pide­tään tie­tys­sä mie­les­sä luon­nol­li­se­na kehi­tys­kul­ku­na­kin. Siis yhtei­kun­nal­li­ses­sa ja kult­tuu­ri­ses­sa mie­les­sä. Ohjel­maa kir­joi­tet­taes­sa ei vali­tet­ta­vas­ti aja­tel­tu popu­laa­tio­ge­nee­tik­ko­ja, jot­ka näem­mä näke­vät ihmis­ten yhty­mi­sen hei­dän sekoittumisenaan.

  Mitä minun näke­myk­sii­ni uskon­nois­ta yleen­sä tulee niin omas­sa blo­gis­sa­ni­kin on kom­met­ti­loo­ta ja mie­lel­lä­ni sel­ven­nän näke­myk­siä­ni, jos ne sinua kovas­ti rassaavat.

 84. Kii­tos Anna hyväs­tä kri­tii­kis­tä! Mut­ta näis­sä kes­kus­te­luis­sa­han on tapa­na yleis­tää ja niput­taa, puo­lin ja toi­sin, joten sii­nä mie­les­sä menen lau­man muka­na ja jos­kus läis­kin lei­mo­ja. Al Qai­da –ver­tauk­se­ni perus­tui kui­ten­kin lähin­nä uskon­lu­juu­teen (=fun­da­men­ta­lis­mi) ja perus­a­sen­noi­tu­mi­seen toi­si­na­jat­te­li­joi­ta, kuten esim. mei­tä vih­rei­tä, koh­taan. En väit­tä­nyt kenen­kään maa­han­muut­toon kiel­tei­ses­ti suh­tau­tu­van hen­ki­lön har­joit­ta­van ter­ro­ria, vaik­ka muu­ta­man viha­pos­tin olen­kin saa­nut hen­ki­löil­tä, jot­ka ilmei­ses­ti ovat olleet niin huma­las­sa tai vihan val­las­sa, ettei­vät näy­tä muis­ta­van vies­te­jä lähet­tä­neen­sä. Yleen­sä niis­sä käy­te­tään hyvin ala­tyy­li­siä ilmauk­sia, joten ehkä amne­sia on täs­sä tapauk­ses­sa pel­käs­tään posi­tii­vi­nen asia. 

  Olen joka tapauk­ses­sa muu­ta­man ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kon näh­nyt jul­ki­ses­ti kir­joit­ta­van use­aan ottee­seen, että ne ket­kä ovat Suo­men puh­taa­na pitä­mi­ses­tä eri miel­tä, voi­vat muut­taa Suo­mes­ta pois. Näin peri­mä jalos­tuu ja kan­san ylväs tie joh­taa tääl­tä ikui­suu­teen. Ei täl­lai­nen asen­ne eroa mus­li­mi­fun­da­men­ta­lis­tin asen­tees­ta peri­aat­tees­sa tip­paa­kaan, vai mitä? Tuon em. kom­men­tin on muu­ten heit­tä­nyt nimi­mer­kil­lä ”Päi­vän Val­keus” tai ”Val­kea” kir­joit­te­le­va jul­met­tu rotu­hör­hö. Käsit­tääk­se­ni hän­tä pide­tään myös Suo­men Sisus­sa rotu­hör­hö­nä, mut­ta en tie­dä, onko hän jäsen. Siel­lä foo­ru­mil­la hän aikoi­naan vaah­to­si, sil­loin kun jak­soin nii­tä rotu­jen sekoit­tu­mis­ta vas­tus­ta­via hou­rei­ta vie­lä lukea. Eikös hänel­lä nyky­ään ole oma blogi?

  http://valkea.blogspot.com/

  Lie­nee tyy­lin ja pos­taus­ten volyy­min sekä aihei­den perus­teel­la sama tyyp­pi kuin ”Päi­vän Val­keus”. Ollut näem­mä hil­jaa kevääs­tä saak­ka. Siel­lä­hän on mie­len­kiin­toi­nen kir­joi­tus meis­tä ”puna­vih­reis­tä” ja pien­tä ana­lyy­sin­poi­kas­ta Hal­la-ahon vaa­li­tap­pios­ta. Mut­ta mis­sä ovat ”Vie­rai­li­ja”, ”Juk­ka” ja Mik­ko Elli­lä? Hei­dän rotu­kir­joi­tuk­si­aan olen innol­la lues­kel­lut, ”Päi­vän Val­keu­den” ohel­la. Elli­läl­le ja ”Jukal­le­han” kävi vähän has­sus­ti kesäl­lä Australiassa:

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=369

  ”Juk­ka” jou­tui ilmei­ses­ti kiin­ni­jää­mi­sen pelos­sa jopa dele­toi­maan rotu­blo­gin­sa, jota pit­kään väi­tet­tiin jon­kun toi­sen ”Jukan” yllä­pi­tä­mäk­si. Erään nimi­mer­kil­lä ”Finn­jä­vel” kir­joit­ta­van hen­ki­lön onnis­tui kui­ten­kin osoit­taa, että kysees­sä oli sama ”Juk­ka”. Lotin blo­gin kom­men­teis­sa kovas­ti pahoi­tel­laan, että ”Juk­ka” tämän var­sin mie­len­kiin­toi­sen rotu­blo­gin­sa dele­toi. Var­sin­kin kir­joi­tus ”Negroi­din luon­ne” oli etten sanoi­si kut­kut­ta­va. Sii­tä­hän Leh­don Sep­po­kin Tam­pe­reel­ta oikein innos­tui! Lotin blo­gin alle­kir­joit­ta­nut­ta käsit­te­le­vä ja mai­ni­tut kom­men­tit sisäl­tä­vä blo­gi on siis tämä:

  http://laivaontaynna.blogspot.com/2007/08/jussi-k-niemel-anti-anti.html

  Tuol­la­han minut tyy­nes­ti lei­ma­taan vasem­mis­to­lai­sek­si, kun taas jot­kut toi­set ovat lei­man­neet minut äärioi­keis­to­lai­sek­si. Kai­kil­le lei­mo­jen läis­ki­jöil­le tie­dok­si, että olen pelk­kä vih­reä libe­raa­li-demo­kraat­ti, en eri­tyi­ses­ti oikeal­la enkä vasemmalla.

  Kir­joi­tit Anna lisäk­si näin: ”En todel­la­kaan halua mitään vivah­teil­taan vaih­te­le­vaa mut­ta kui­ten­kin maa­il­man­laa­juis­ta yhtä seka­kult­tuu­ria ja kan­saa maa­il­maan. Pal­jon kau­neut­ta häviäi­si saman tien. Ja kuu­los­taa sitä pait­si kovin uto­pis­ti­sel­ta aja­tuk­sel­ta, että kaik­ki kan­sat haluai­si­vat ja suos­tui­si­vat integroi­tu­maan. Sil­loin kun euroop­pa­lai­set vii­mek­si yrit­ti­vät laa­jas­ti integroi­da kult­tuu­reil­taan ja uskon­nol­taan eri­lai­sia ihmi­siä muo­dos­ta­maan yhtei­siä val­tioi­ta, seu­ra­si se sot­ku mikä Afrik­ka oli impe­ria­lis­min jäl­keen. Sisäl­lis­so­tia ja vihaa. Ehkä en vain ole tar­peek­si optimisti.”

  En tie­dä huo­ma­sit­ko, mut­ta tulit tem­pais­seek­si näke­myk­ses­tä­ni ns. olkiu­kon, kos­ka mitään täl­lais­ta seka­kult­tuu­ria en sano­nut kan­nat­ta­va­ni. Puhuin talou­del­li­ses­ta integroi­tu­mi­ses­ta, kuten Euroo­pas­sa ja Ame­ri­kas­sa on näh­ty. Puhuin val­tio­lii­tois­ta. Myön­tä­net, että näi­den lii­tos­sa ole­vien mai­den välil­lä ei ole käy­ty sotia, ei esiin­ny sanot­ta­vam­min vihaa, eikä rans­ka­lai­sis­ta ole tul­lut sak­sa­lai­sia eikä ruot­sa­lai­sis­ta suo­ma­lai­sia – saa­tik­ka kana­da­lai­sis­ta yhdys­val­ta­lai­sia. Japa­ni ja Yhdys­val­lat ovat talou­del­li­ses­sa yhteis­työs­sä, eikä mai­den välil­lä ole näh­ty mer­kit­tä­vää eri­pu­raa pit­kiin aikoihin. 

  Suo­mes­sa asu­vil­la maa­han­muut­ta­jil­la on toki oikeus pariu­tua kenen tahan­sa täs­sä maas­sa asuvan/oleskelevan kans­sa ja näin kult­tuu­rit väis­tä­mät­tä hie­man sekoit­tu­vat. Mut­ta tätä­hän on his­to­rian saa­tos­sa tapah­tu­nut aina. Kes­kuu­des­sam­me ei enää käve­le Taa­ta Sil­lan­pään aikai­sen Suo­men kult­tuu­rin edus­ta­jia kuin muu­ta­ma, eikä tuo­ta kult­tuu­ria vaa­li kuin ani har­va. Maa­il­ma muut­tuu, kult­tuu­rit samoin. Itse kui­ten­kin kan­na­tan kai­ken­lai­sia perin­neyh­dis­tyk­siä, vaik­ken itse sel­lai­seen kuu­lu­kaan. Yleen­sä jon­kin­lai­nen perin­ne säi­lyy hyvin­kin pit­kään, laa­ja­kan­toi­sem­mis­ta kult­tuu­ri-inte­graa­tiois­ta huo­li­mat­ta. Esim. Suo­men lii­tyt­tyä EU:hun mur­re­har­ras­tus ja perin­tei­den arvos­tus nousi uuteen kunniaan.

  En myös­kään vas­taa­vas­ti ker­to­nut kan­nat­ta­va­ni maa­han­muut­ta­jien luo­pu­mis­ta omas­ta kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tään, tämä­hän oli­si täy­sin jär­je­tön vaa­ti­mus. Yhdys­val­lois­sa suo­ma­lai­set maa­han­muut­ta­jat pitä­vät tiu­kas­ti kiin­ni monis­ta suo­ma­lai­sis­ta perin­teis­tä ja tämä on pel­käs­tään hie­noa. Mut­ta kuten todet­tua, mikään ei ole ikuis­ta ja kult­tuu­ri­vai­kut­tei­ta on aina vaih­det­tu puo­lin ja toi­sin. Roo­ma­lai­set otti­vat juma­lat kreik­ka­lai­sil­ta, mut­ta antoi­vat niil­le uudet nimet. Kum­pia­kaan kan­so­ja eikä näi­tä juma­lia kes­kuu­des­sam­me tahi Olym­pos-vuo­rel­la enää näy.

  Ja jot­tei minua nyt syy­tet­täi­si kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mis­ta, tie­tys­ti Oden ja Araw­nin tapaan vas­tus­tan jyr­käs­ti sel­lai­sia perin­tei­tä, jot­ka sel­keäs­ti rik­ko­vat Suo­men lakia tai ovat muu­ten ihmi­soi­keuk­sien vas­tai­sia, kuten tyt­tö­jen ja poi­kien ympä­ri­leik­kaus (jäl­kim­mäi­nen ei siis ole Suo­men lain mukaan rikos, mitä on tasa-arvo­py­kä­lien tör­ke­ää pol­ke­mis­ta). En kan­na­ta näi­tä käy­tän­tö­jä myös­kään niis­sä mais­sa, mis­sä nii­tä har­joi­te­taan. Sama pätee kidu­tuk­seen, kivi­tyk­siin, kun­nia­mur­hiin, kuo­le­man­tuo­mioon ja vas­taa­viin kau­heuk­siin. En siis ole kulttuurirelativisti. 

  Ja vaik­ka itse olen ateis­ti ja vapaa-ajat­te­li­ja, en vaa­di ihmi­siä luo­pu­maan uskon­nol­li­sis­ta ritu­aa­leis­taan. Tämä­kin oli­si jär­je­tön­tä ja täy­sin libe­raa­lien peri­aat­tei­de­ni vas­tais­ta. En myös­kään vaa­di ihmi­siä luo­pu­maan homeo­pa­tian ja mui­den usko­mus­hoi­to­jen, kuten psy­koa­na­lyy­sin, käyt­tä­mi­ses­tä, vaik­ka olen skep­tik­ko. Kri­ti­soin uskon­to­ja ja näi­tä usko­mus­hoi­to­ja, mut­ta mikä minä olen ketään kiel­tä­mään nii­hin tur­vau­tu­mas­ta, jos niis­tä ei suo­ra­nais­ta hait­taa käyttäjilleen/uskovaisille ole (usein on, mut­ta se on eri asia eikä kuu­lu tähän keskusteluun).

  Oden point­ti­han on suvait­se­vai­suus, mut­ta toi­saal­ta maas­sa maan taval­la. En näe, että täs­sä lop­pu­jen lopuk­si oli­si kovin suur­ta eroa esim. Hal­la-ahon mie­li­pi­tei­den kans­sa – Ode on tosin maa­han­muut­to­myön­tei­nen kun taas Hal­la-aho on sel­keäs­ti maa­han­muut­to­kriit­ti­nen. Kyse on nyt siis sii­tä, mil­lä perus­teil­la maa­han­muut­toa voi kan­nat­taa ja mil­lä perus­teil­la vas­tus­taa. Molem­pia näkö­kul­mia tääl­lä on esi­tet­ty kii­tet­tä­vän pal­jon. Lähin­nä eri­mie­li­syys näyt­tää kes­kit­ty­vän maa­han­muut­toon yleen­sä, siis sii­hen, että toi­set näke­vät sen myön­tei­se­nä, toi­set kiel­tei­se­nä. Oma kan­ta­ni tähän on se, että täs­tä­kin, kuten kai­kes­ta inhi­mil­li­ses­tä toi­min­nas­ta, löy­tyy sekä hyviä että huo­no­ja puolia.

  IDA:lle vie­lä sen ver­ran, että jos maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan halu­aa oikeas­ti vai­kut­taa, pitää esi­tyk­set muo­toil­la sel­lai­sik­si, että maan hal­li­tus voi nii­den poh­jal­ta teh­dä lakie­si­tyk­sen ja edus­kun­ta sen hyväk­syä. Ns. yleis­tä mie­li­pi­det­tä voi toki pyr­kiä ohjai­le­maan blo­geil­la ja foo­ru­meil­la, mut­ta lop­pu­pe­leis­sä pää­tök­set teh­dään Arka­dian­mäel­lä. Teil­lä­hän on nyt vaa­li­kau­den ver­ran aikaa lisä­tä perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­ta ja sit­ten Soi­nin teh­tä­väk­si jää run­noa puo­lue hal­li­tuk­seen ja saa­da per­su­jen maa­han­muut­to­kriit­ti­nen lin­ja kir­ja­tuk­si hal­li­tus­oh­jel­maan. Näis­sä vaa­leis­sa ei men­nyt yksi­kään sisu­lai­nen läpi, joten Hal­la-ahon kan­nat­taa reaa­li­po­liit­ti­sis­ta syis­tä muut­taa Espoo­seen, jol­loin hän kevyes­ti pää­see Soi­nin sii­vel­lä edus­kun­taan. Toden­nä­köi­ses­ti kui­ten­kin oppo­si­tioon. Hänen vai­ku­tuk­sen­sa tulee var­mas­ti ole­maan kai­ken kaik­ki­aan lähes mitä­tön, kos­ka yhden asian aja­jat ovat väis­tä­mät­tä tuo­mit­tu­ja marginaaliin.

 85. Jus­si K Nie­me­lä: älä viit­si ter­mi­noi­da hyvää kes­kus­te­lua. Oden on pian lai­tet­ta­va kom­ment­tio­sio jäi­hin ja minä en aina­kaan sel­lais­ta haluai­si. Muu­ten­kaan tuol­lai­set sisä­pii­rin jutut eivät mie­les­tä­ni kuu­lu tänne.

 86. Unto sanoi sen, mitä ajat­te­lin tähän koh­taa kir­joit­taa. Jokin käsit­tä­mä­tön hem­peä­mie­li­syys sai minut jul­kai­se­maan vie­lä vii­mei­set kom­men­tit, mut­ta en tule enää jul­kai­se­maan kirjoituksia,joissa kir­joit­ta­jat lähin­nä vain ana­ly­soi­vat toi­si­aan. Molem­mat sai­vat vii­mei­sen puheen­vuo­ron, kos­ka kir­joit­ti­vat jut­tun­sa näke­mät­tä toi­sen vii­meis­tä kir­joi­tus­ta. Itse maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta voim­me toki jatkaa.

 87. Tänään uuti­set ker­toi­vat, että Suo­mes­sa tekee töi­tä noin 80’000 ulko­maa­lais­ta. Hei­dän työ­pa­nok­sen­sa on jok­seen­kin vält­tä­mä­tön. Esi­mer­kik­si raken­nuk­sil­la kai­va­taan ulko­mais­ta tylö­voi­maa, samoin monis­sa teh­tais­sa, man­sik­ka­vil­jel­mil­lä ja niin edelleen.

  Minun koke­muk­se­ni Hel­sin­gin ulko­maa­lai­sis­ta on kovin eri­lai­nen, kuin monen vie­rai­ta kult­tuu­re­ja kam­mok­su­van on tääl­lä ollut. Suo­sik­ki­ra­vin­to­lam­me on lähel­lä sijait­se­va nepa­li­lai­nen ravin­to­la, jos­sa aasia­lai­nen (var­maan­kin nepa­li­lai­nen) per­he tekee uut­te­ras­ti ja uhrau­tu­vas­ti työ­tä. Etnis­ten ravin­to­loi­den tulo on sel­väs­ti elä­vöit­tä­nyt ravin­to­la-elä­määm­me, vaik­ka suo­ma­lai­nen ammat­ti­jär­jes­tö syyt­ti­kin ulko­maa­lai­sia “asiak­kai­den mielistelystä”

  Pari­kym­men­tä met­riä sii­tä eteen­päin on “kur­di­poi­kien” yllä­pi­tä­mä pesu­la. Suo­men ulko­maa­lais­väes­tös­tä on yrit­tä­jiä sel­väs­ti enem­män kuin kan­ta­suo­ma­lai­sis­sa. Yrit­te­li­jäi­syys esi­mer­kik­si on sel­lai­nen omi­nai­suus, jon­ka toi­voi­si täs­sä kult­tuu­rien sekoit­tu­mi­ses­sa siir­ty­vän kantaväestöön.

  Kur­di­poi­kam­me var­maan­kin ovat noi­ta kam­mok­sut­tu­ja isla­mi­lai­sia. Sitä he ovat aina­kin ulko­maa­lais­vi­ras­ton mie­les­tä, joka antaa maas­sao­lo­lu­pia vain lyhyek­si ajak­si. Kur­dim­me valit­ti, että hänel­tä menee koko­nai­nen työ­päi­vä viras­tos­sa jonot­ta­mi­seen, eikä yrit­tä­jäl­lä ole sii­hen oikein varaa. Pää­oman hank­ki­mi­nen yri­tyk­seen ei sekään ole help­poa, kun oles­ke­lu­lu­pa on ala­ti lii­pa­si­mel­la. Jos he pelai­si­vat jal­ka­pal­loa, kan­sa­lai­suus oli­si jo myönnetty.

  Tak­sin­kul­jet­ta­jis­sa on pal­jon ulko­maa­lai­sia. Aluk­si hei­dän pai­kal­lis­tun­te­muk­ses­saan oli toi­vo­mi­sen varaa, mut­ta nyt gps-poh­jai­set navi­gaat­to­rit paik­kaa­vat tämän puutteen. 

  Kaup­po­jen kas­soil­la kuu­lee pal­jon viro­lai­sit­tain tai venä­läi­sit­täin mur­ret­tua Suo­mea. Pal­jon näkee kau­pan kas­soil­la myös nuo­ria, joi­den Kana­das­sa sanot­tai­siin kuu­lu­van “visible mino­ri­tyyn” (mikä tyy­li­puh­das ilmai­su!) Heil­le työ­näyt­tää mait­ta­van pal­jon parem­min kuin suo­ma­lai­sil­le ikätovereilleen.

  Aina siir­to­lai­suu­teen liit­tyy myös ongel­mia. Muut­ta­jat ovat yleen­sä kel­po väkeä. Aivan saa­ma­ton ei saa itse­ään liik­keel­le. Mut­ta toki jot­kut pake­na­vat epä­on­nis­tu­mi­si­aan koti­maas­saan. Jos on jou­tu­nut vai­keuk­siin koti­maas­saan, jou­tuu sitä usein myös ulko­mail­la. Muis­tat­te­han 1970-luvun otsi­kot ruot­sa­lai­sis­sa leh­dis­sä: “En fin­ne igen!” Ihan kel­po kan­sa­lai­sia häi­ri­köi­vis­tä suo­ma­lais­ta Ruot­siin kui­ten­kin kasvoi.

  Pako­lai­set ovat asia erik­seen. har­mi, että pako­laiss­ta­tus­ta yrit­tä­vät käyt­tää hyväk­seen myös jouk­ko sel­lai­sia­kin, jot­ka eivät ole jou­tu­neet koti­maas­saan köy­hyyt­tä pahem­man vai­non koh­teik­si. Monel­le heis­tä kan­nat­tai­si tar­jo­ta työ­pe­rä­si­tä maa­han­muut­toa sil­lä ehdol­la, että peruut­ta­vat jok­seen­kin perus­tet­to­man tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen. Toi­vo­te­taan hei­dät siis tän­ne töi­hin. Vää­ris­tä tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sis­ta kär­si­vät lähin­nä oikeat vai­non koh­tee­na olevat. 

  Uskon­nol­li­nen fun­da­men­ta­lis­mi kavah­dut­taa minua­kin; niin sen isla­mi­lai­nen kuin kris­tit­ty muo­to­kin. Sitä ei voi­ta muu­re­ja raken­ta­mal­la, kos­ka se maa­il­ma meni jo. Isla­mis­tit menes­ty­vät köy­hien kes­kuu­des­sa. Liik­keen käyt­tö­voi­ma­na on yhteis­kun­nal­li­nen toi­vot­to­muus. Mei­dän ei pidä muo­dos­taa isla­mi­lai­sia slum­me­ja Suo­meen, mut­ta ei mei­dän pidä myös­kään levit­tää köy­hyyt­tä isla­mi­lai­sis­sa maissa.

 88. Kii­tok­sia Odel­le hyvä­sä avauk­ses­ta joka osuu asian yti­meen. Jon­kun piti nos­taa kis­sa pöydälle.

  Jus­si K. Nie­me­lä edel­lä väit­tää että rotu­jen välil­lä ei oli­si älyk­kyy­se­ro­ja. Tai jos oli­si niin sii­tä ei kukaan uskal­tai­si puhua Odel­le. En ymmär­rä mik­si näin muka oli­si. Tut­ki­muk­sis­sa on osoi­tet­tu että ihmis­ten älyk­kyy­des­sä on ero­ja enkä ymmär­rä, mikä sii­nä on ihmeel­lis­tä tai mik­sei sii­tä voi­si Odel­le puhua. Ihmi­set ja rodut ovat eri­lai­sia ja so what? Kyl­lä tilas­to­mies tämän tajuaa.

  Olen enem­män kiin­nos­tu­nut niis­tä pal­jon puhu­tuis­ta rikos­lu­vuis­ta. Kes­kus­te­lu­jen perus­teel­la (esim. Hesa­rin kes­kus­te­lu jos­sa vii­ta­taan Tilas­to­kes­kuk­seen) niis­sä on vin­ha perä ja afrik­ka­lai­set teke­vät huo­mat­ta­vas­ti enem­män rikok­sia kuin muis­ta mais­ta tule­vat. Voi­si­ko Ode tilas­to­mie­he­nä sanoa täs­tä jotakin.

  Tai onko Jus­si K. Nie­me­lä ken­ties sitä miel­tä että kaik­ki maaa­han­tu­li­jat teke­vät juu­ri sat­tu­mal­ta saman ver­ran rikok­sia kuin suo­ma­lai­set? Mihin väi­te perustuu.

 89. Jus­si K. Nie­me­lä: “Ja jot­tei minua nyt syy­tet­täi­si kult­tuu­ri­re­la­ti­vis­mis­ta, tie­tys­ti Oden ja Araw­nin tapaan vas­tus­tan jyr­käs­ti sel­lai­sia perin­tei­tä, jot­ka sel­keäs­ti rik­ko­vat Suo­men lakia tai ovat muu­ten ihmi­soi­keuk­sien vas­tai­sia, kuten tyt­tö­jen ja poi­kien ympä­ri­leik­kaus (jäl­kim­mäi­nen ei siis ole Suo­men lain mukaan rikos, mitä on tasa-arvo­py­kä­lien tör­ke­ää polkemista).”

  Itse asias­sa sekä tyt­tö­jen että poi­kien ympä­ri­leik­kauk­set ovat peri­aat­tees­sa nyky­lain vas­tai­sia; kum­mas­sa­kin tapauk­ses­sa voi­tai­siin syyt­tää pahoin­pi­te­ly­py­kä­län mukaan ja näin on yri­tet­ty­kin teh­dä. Ongel­ma vain on, että poi­kien ympä­ri­leik­kaus on pit­kään jat­ku­nut, hil­jai­nen käy­tän­tö, joten oikeus­is­tui­met eivät sitä tuo­mit­se — sil­loin nii­den näet pitäi­si ryh­tyä tuo­mit­se­maan kaik­kien juu­ta­lais­ten poi­kien ympä­ri­leik­kauk­set, mikä oli­si sil­lä lail­la outoa, että hei­dän on sal­lit­tu lei­ka­ta lap­sen­sa vuo­si­kym­me­nia puut­tu­mat­ta asi­aan. Sel­keä lain­muu­tos toi­si avun asi­aan. Ei kel­lään pitäi­si olla uskon­nol­li­sis­ta syis­tä lei­kel­lä irti kap­pa­lei­ta ihmi­ses­tä, joka ei sii­hen voi omaa suos­tu­mus­taan antaa.

  Lää­ke­tie­teel­li­sis­tä syis­tä teh­dyt ympä­ri­leik­kauk­set ovat tie­tys­ti oma asian­sa aivan kuten mui­den­kin leik­kaus­ten tapauksessa.

 90. Eri väes­tö­ryh­mien välil­lä on ero­ja älyk­kyy­des­sä. Muut­to­voit­toa­lueil­la Suo­mes­sa väki on kou­lu­te­tum­paa kuin muut­to­tap­pio­alueil­la. Olen jok­seen­kin var­ma, että sama tulos saa­tai­siin älykkyystesteissä. 

  Muut­to­liik­keen ohel­la älyk­kyys­ja­kau­maan vai­kut­taa syn­nyt­tä­jien vali­koi­tu­mi­nen. Hen­ki­set kyvyt näyt­tä­vät seu­raa­van äidin omi­nai­suuk­sia, mikä vähän viit­tai­si oppi­mi­sen mer­ki­tyk­seen. Kun Ita­lias­sa nou­da­te­taan per­he­po­li­tiik­kaa, jon­ka seu­rauk­se­na kou­lu­te­tut nai­set eivät syn­ny­tä juu­ri lain­kaan, voi­daan täs­tä ennus­taa vai­keuk­sia ita­lia­lai­sel­le yhteiskunnalle.

  Joku on jos­kus sano­nut, että juu­ta­lais­ten ja kato­lis­ten lah­jak­kuuse­rot joh­tu­vat sii­tä, että molem­mis­sa uskon­nois­sa lah­jak­kaim­mat mie­het pää­tyi­vät papek­si. Kato­li­lai­sis­sa mais­sa he eli­vät seli­baa­tis­sa kun taas juu­tai­lai­suu­des­sa pikem­min­kin päin vas­toin. En tun­ne juu­ta­lais­ten tapo­ja niin hyvin, että osai­sin sanoa, onko täs­sä perää siteeksikään.

  Brit­tien kyvy­kyy­den on sanot­tu ole­van peräi­sin ale­ne­vas­ta sää­ty­kier­ros­ta, joka seu­raa sii­tä, että van­hin poi­ka perii kai­ken. Tämän seu­rauk­se­na mel­kein kaik­ki bri­tit ovat mui­nais­ten yli­mys­su­ku­jen jäl­ke­läi­siä. Meka­nis­min selit­tä­mi­nen vei­si vähän tur­han pal­jon tilaa, mut­ta teo­ria on mie­len­kiin­toi­nen. Tätä on selos­tet­tu mm. Tie­de­mie­hen mie­len­kiin­toi­ses­sa blo­gis­sa elo­kuun 8.päivänä.

  Älyk­kyy on pait­si perin­nöl­li­nen, myös opit­tu omi­nai­suus. Suo­ma­lais­ten kes­ki­mää­räi­nen älyk­kyys on lisään­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti sadan vuo­den aika­na. Hen­ki­sen ympä­ris­tön ohel­la sii­hen vai­kut­ta­vat muun muas­sa syn­ny­tyk­sen ris­kit ja ravin­non saanti. 

  On hyvin opet­ta­vais­ta lukea 1800-luvun rotuoppeja,joissa arvioi­tiin suomalaisia. 

  Var­maan­kin älyk­kyys periy­tyy myös geneet­ti­ses­ti. Joi­ta­kin lah­jak­kuu­teen liit­ty­viä gee­ne­jä on onnis­tut­tu pai­kal­lis­ta­maan­kin. Yksi­kään niis­tä ei sivu­töi­nään sää­te­le ihonväriä.

 91. Ode ei edel­leen­kään vas­taa hänel­le esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin maa­han­muu­ton kau­as­kan­toi­sis­ta seurauksista:

  -Miten vih­reät arvot tart­tu­vat pesu­laa pitä­viin kur­di­poi­kiin kun eivät tah­do tart­tua äitii­ni­kään, joka on pitä­nyt 30 vuot­ta pesu­laa Laut­ta­saa­res­sa? Osal­lis­tu­vat­ko kebab-paik­ko­jen pitä­jät aktii­vi­ses­ti WWF:n ja mui­den luon­to­jär­jes­tö­jen toi­min­taan? Mus­li­mit val­ko­sel­kä­ti­kan suo­je­lun puolesta?
  ‑Mik­si suomalaisia(tai Suo­men alu­eel­la asu­via) pitäi­si olla jat­ku­vas­ti enem­män ja enem­män? Tänään uuti­sis­sa oli tule­vis­ta täy­sin auto­ma­ti­soi­duis­ta met­ro­ju­nis­ta. Mitä kaik­kea onkaan auto­ma­ti­soi­tu v. 2025, vuon­na, johon Cron­berg juut­tuu joka kommentissaan?
  ‑Sam Har­ri­sin kir­jan ‘Usko lop­pu’ mukaan libe­raa­lit arvot ovat yhtä mah­do­ton aja­tus mus­li­mil­le kuin ne oli­si­vat kes­kia­jan kris­ti­tyl­le. Maa­il­mal­ta kan­tau­tu­vat uuti­set tuke­vat hyvin Har­ri­sin tee­siä. Islam on perus­teil­taan poliit­ti­nen lii­ke ja fun­da­men­ta­lis­mi levi­ää nime­no­maan kou­lu­te­tet­tu­jen mus­li­mien kes­kuu­des­sa. Islam on yksi köy­hyy­den aiheut­ta­jis­ta, ei päinvastoin.
  ‑Mil­lai­nen tule­vai­suus Suo­mel­le on odo­tet­ta­vis­sa sii­nä etni­ses­sä seka­mels­kas­sa jos­sa on sato­ja eri etu­ryh­miä eri arvo­maa­il­moi­neen kil­pai­le­mas­sa samois­ta niuk­ke­ne­vis­ta resurs­seis­ta? Minus­ta jo nyt suo­ma­lais­ten itsen­sä kes­ken käy­tä­vä kii­vas mie­li­pi­tei­den vaih­to antaa viit­tei­tä moni­kult­tuu­ri­suu­den mahdottomuudesta.
  ‑Miten niin “muu­rien maa­il­ma on men­nyt”? Kuka niin on päät­tä­nyt? Mihin se on men­nyt ja kuka vei? Raja­val­von­ta on nor­maa­lia toi­min­taa ja tulee aina ole­maan. Suo­ma­lai­sil­ta itsel­tään pitäi­si kysyä halua­vat­ko he maa­han­muut­ta­jia vai ei.
  ‑Olen ollut Kes­kus­ri­kos­po­lii­sin kuul­ta­va­na aavi­kol­la mui­noin elä­neen sota­pääl­li­kön pila­ku­vien jul­kai­sun vuok­si. Mihin jou­dun­kaan tule­vai­suu­des­sa, jos uusi, uljas ja muu­ri­ton maa­il­ma toteutuu?

  Lopuk­si. Kir­ja­kaup­pi­aa­na ja yrit­tä­jä­nä kysyn, mitä käy suo­men­kie­li­sel­le kirjallisuudelle(kulttuurille)maassa, jos­sa suo­ma­lai­suus on vain yksi etni­nen ryh­mä mui­den jou­kos­sa? Nykyi­nen maa­han­muu­ton vauh­ti ja moni­kult­tuu­ri­nen poli­tiik­ka ei edis­tä sulautumista(joka on mie­les­tä­ni vält­tä­mä­tön­tä sisäl­lis­so­dan estä­mi­sek­si tulevaisuudessa)vaan nime­no­maan segregaatiota.

  Ja minä käyn aina Hel­sin­gis­sä Rata­ka­dun Neps­kus­sa. Ja olen kan­sal­lis­mie­li­nen ja ideo­lo­gi­sen moni­kult­tu­ris­min vas­tus­ta­ja. Oden tämän­ker­tai­set kom­men­tit tun­tu­vat hie­man 90-luku­lai­sil­ta. Sorry.

 92. Kuten blo­gin isän­näl­lä, minul­la­kin on maa­han­muut­ta­jis­ta lähes yksi­no­maan posi­tii­vi­sia koke­muk­sia. Käyn itse­kin mie­lel­lä­ni nepa­li­lai­sis­sa ravin­to­lois­sa syö­mäs­sä jne. 

  Itse asias­sa hyvin har­val­la suo­ma­lai­sel­la lie­nee nega­tii­vi­sia koke­muk­sia maa­han­muut­ta­jis­ta, aina­kaan itä-Hel­sin­gin tms. paik­ko­jen ulko­puo­lel­la. Tämä on aivan ymmär­ret­tä­vää, kos­ka maa­han­muut­ta­jien mää­rä Suo­mes­sa on pie­ni ja maa­han­muut­to oli 90-luvul­le asti hyvin hallittua.

  Mut­ta jos kat­som­me esim. Ruot­sin tilan­net­ta nyt, niin siel­lä koko­nai­set kau­pun­git ovat kovaa vauh­tia muo­dos­tu­mas­sa maa­han­muut­ta­ja (ja eten­kin muslimi)slummeiksi. Meil­lä on täy­sin val­mius tois­taa kaik­ki Ruot­sin teke­mät vir­heet. Ja me voim­me teh­dä sen kiih­dy­te­tyl­lä tah­dil­la. Ja juu­ri tämä tun­tuu ole­van Thor­sin ja nor­mi­vih­rei­den tavoite.

  Tila­päis­tä työ­voi­ma­pu­laa voi­daan hel­pot­taa keik­ka­työ­voi­mal­la. Ja itse asias­sa tätä teh­dään hyvin tulok­sin koko ajan. Täl­lä­kin het­kel­lä Suo­mes­sa on töis­sä kym­me­niä tuhan­sia (?) ulko­maa­lai­sia keik­ka­työ­läi­siä, jois­ta suu­rin osa ei edes halua jää­dä Suo­meen asu­maan, kun­han vain käy tie­naa­mas­sa talo­ra­hat tms. Tämä on hyvä asia eikä vaa­ran­na huoltosuhdetta.

  Ehdo­tus, että elin­ta­so­pa­ko­lai­sel­le tuli­si tar­jo­ta työ­lu­pa vas­ti­neek­si sel­väs­ti aiheet­to­man tur­va­paik­ka­ha­ke­muk­sen peruut­ta­mi­ses­ta on mie­les­tä­ni erit­täin huo­no. Mik­si mei­dän pitäi­si pal­ki­ta ihmi­siä sii­tä, että he keplot­te­le­vat tien­sä Suo­meen vää­ryy­del­lä ja viek­kau­del­la ja ensi töik­seen valeh­te­le­vat meil­le päin naa­maa? Täl­lä kei­noin toki saa­tai­siin pal­jon siir­to­lai­sia, kos­ka sana levi­ää ja ihmis­kaup­pi­aat ovat aina ajan tasal­la. Mut­ta miten moni nois­ta useim­mi­ten täy­sin kou­lut­ta­mat­to­mis­ta ja ammat­ti­tai­dot­to­mis­ta tuli­jois­ta iki­nä todel­la työllistyisi?

 93. Kan­sal­li­suuk­sien väli­siin älyk­kyy­se­roi­hin mer­kit­tä­vi­män teki­jän uskon ole­van kult­tuu­rin. Tämä on minus­ta on ihan maa­lais­jär­jel­lä­kin pää­tel­tä­vis­sä ole­va asia. 

  Rotu­jen väli­sis­tä älyk­kyye­rois­ta tai­de­taan tie­de­pii­reis­sä­kin väi­tel­lä kii­vaas­ti, wiki­pe­dian mukaan aina­kin, mut­ta vaik­ka ero­ja oli­si­kin, niin onko niil­lä mitään käy­tän­nön mer­ki­tys­tä? Tämä on minus­ta se oleel­li­sin kysymys.

  Odel­le vas­tai­sin, että en usko köy­hyy­den ja ravin­non ole­van lähes­kään niin mer­ki­tyk­sel­li­siä kuin kult­tuu­rin. Esi­mer­kik­si Aasias­ta löy­tyy maa­il­man köy­him­piin kuu­lu­via mai­ta, kuten Mon­go­lia ja Poh­jois-Korea, joi­den­ka asuk­kaat saa­vat mm. PISA ja IQ tes­teis­sä samo­ja tai jopa parem­pia tulok­sia kuin huip­puun­sa viri­te­tyn kou­lu­jär­jes­tel­män läpi­käy­neet län­si-euroop­pa­lai­set. Uskon itä-Aasia­lais­ten mai­den hyvien tes­ti­tu­los­ten syy­nä ole­van kult­tuu­ril­li­set sei­kat. Aina­kin kie­li ja kir­joi­tus tuke­vat mate­maat­tis­ta ajat­te­lua. Lisäk­si köy­his­sä­kin mais­sa voi olla koh­tuul­li­nen kou­lu­lai­tos ja mate­ma­tii­kan opis­ke­lua pai­no­te­taan alus­ta asti mei­kä­läi­siä enem­män. Tätä teo­ri­aa tuki­si hyvin se, että ne itä-Aasian maat jois­sa kou­lu­lai­tos on samal­la tasol­la län­si-Euroo­pan kans­sa, saa­vat tes­teis­sä jo huo­mat­ta­vas­ti mei­kä­läi­siä parem­pia tulok­sia, kuten Hong-Kong, Japa­ni ja Ete­lä-Korea. Joka tapauk­ses­sa köy­hyys ja heik­ko ravin­to eivät siis ole este älyk­kyy­del­le aina­kaan mikä­li ei ele­tä ihan nälänhädässä. 

  Isla­mi­lais­ten mai­den län­si­mai­ta ja Aasi­aa hei­kom­paan menes­tyk­seen PISA/IQ-teis­teis­sä lie­nee suu­rim­pa­na syi­nä heik­ko ja yksi­puo­li­nen kou­lu­jär­jes­tel­mä. Jos opis­ke­lu pai­not­tuu lähin­nä koraa­nin uko­lu­kuun, niin on sel­vää ettei mate­maat­ti­set tai­dot sii­nä juu­ri­kaan kehi­ty. Saha­ran ete­lä­puo­li­ses­sa Afri­kas­sa ja Ete­lä-Ame­ri­kas­sa taas ele­tään pit­käl­ti luon­non­kult­tuuu­reis­sa ja sik­si näis­sä mais­sa tes­ti­tu­lok­set ovat kaik­kein heikoimmat.

 94. Isla­mis­tit menes­ty­vät köy­hien kes­kuu­des­sa. Liik­keen käyt­tö­voi­ma­na on yhteis­kun­nal­li­nen toivottomuus.”

  Vaik­ka Odea suu­res­ti arvos­tan yhte­nä todel­la har­vois­ta suo­ma­lai­sis­ta äly­köis­tä (esim. yli­opis­tol­ta­han hei­tä ei juu­ri mei­naa löy­tää), niin nyt men­nään met­sään ja pahas­ti. Vaik­ka­kin toki ymmär­ret­tä­väl­lä taval­la, sil­lä tuo mukai­lee nii­tä lin­jo­ja joi­den mukaan mei­tä on ope­tet­tu ajat­te­le­maan. Poliit­ti­nen Islam on kui­ten­kin pikem­min­kin ylem­män kes­ki­luo­kan jäl­ki­kas­vu­jen liike.

  An ana­ly­sis of 500 mem­bers of Osa­ma Bin Laden’s orga­ni­sa­tion has revea­led that the majo­ri­ty had been in furt­her educa­tion and were from rela­ti­ve­ly affluent fami­lies. The rec­ruits also ten­ded to come from the wealt­hier Arab countries.

  Dr Marc Sage­man, a foren­sic psyc­hiat­rist who con­duc­ted the stu­dy, said he assu­med it would find that most Al-Qae­da rec­ruits were poor and ill-educa­ted. “The com­mon ste­reo­ty­pe is that ter­ro­rism is a pro­duct of poor, des­pe­ra­te, nai­ve, single young men from Third World count­ries, vul­ne­rable to brainwas­hing and rec­ruit­ment into ter­ror,” he said.

  Howe­ver, his stu­dy showed that three-quar­ters of the Al-Qae­da mem­bers were from upper midd­le-class homes and many were mar­ried with children; 60% were col­le­ge educa­ted, often in Euro­pe or the Uni­ted States. ”

  Oli­vat­han kaik­ki Ham­pu­rin solun­kin jät­kät (siis 9/11 kave­rit) Atta ja kump­pa­nit rik­kai­den per­hei­den kaka­roi­ta, jot­ka oli­vat olleet suu­ri osa Sak­sas­sa isu­kin rahoil­la opis­ke­le­mas­sa. Nämä per­heet monet myös taus­toil­taan seku­laa­re­ja, ja Isla­min opit oltiin saa­tu vas­ta Sak­san maa­pe­räl­lä radi­kaa­leil­ta mus­li­meil­ta. Täs­sä on kysy­mys jon­kin­lai­ses­ta iden­ti­teet­ti­tyh­jiös­tä ja sen täyttämisestä.

  Köy­hän iden­ti­tee­tin täyt­tää joka­päi­väi­nen kamp­pai­lu elan­nos­ta ja sel­viy­ty­mi­ses­tä, eikä vas­taa­vaa tyh­jiö­tä pää­se syntymään.

  Samoin­han Ita­lias­sa ja Län­si-Sak­sas­sa monet punai­set ter­ro­ris­tit tuli­vat ylem­mäs­tä kes­ki­luo­kas­ta, kuten tais­to­lai­set Suomessa.

  Seu­raa­van ker­ran kun Suo­mes­sa val­la­taan joku “tyh­jil­lään” ole­va talo, niin käy­dään­pä näil­tä “huo­no-osai­sil­ta” kysy­mäs­sä mitä isukki/äiti tekee työk­seen, ja vas­tauk­se­na, jos ovat rehel­li­siä, tulee var­mas­ti pit­kä lis­ta tit­te­lei­tä, arvo­ni­miä ja vas­tuul­li­sia ase­mia. Ovat myös muu­ten lähes kaik­ki yliopisto-opiskelijoita.

  Täs­sä on sel­väs­ti joku yleis­maa­il­mal­li­nen vivah­de, joka oli­si erit­täin oiva aka­tee­mi­sen tut­ki­muk­sen koh­de, vaik­ka voi­si­kin men­nä vas­ta­kar­vaan monel­le punai­sel­le professorille.

 95. Kii­tos Ode vas­tauk­sis­ta­si. Minä en kyl­lä ymmär­rä miten joku 1800 luvun rotuop­pi liit­tyy nykyi­sen­lai­seen tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen älyk­kyy­des­tä. Mut­ta nyt se on sit­ten sanot­tu että älyk­kyy­des­sä on ryh­mien välil­lä ero­ja. Eikä sat­tu­nut Odea­kaan yhtään vaik­ka Nie­me­lä niin kuvitteli.

  Ennak­ko­luu­lo­ja eri­lai­sia väes­tö­ryh­miä koh­taan minul­la ei tie­tääk­se­ni pahem­min ole. Olen sil­ti skep­ti­ses­ti maa­han­muut­toon suh­tau­tu­va vih­reä, kos­ka olen näh­nyt asias­ta aika pal­jon tilas­to­tie­toa. Ode luet­te­li sen sijaan pal­jon yksit­täis­ta­pauk­sia tut­ta­va­pii­ris­tään. Saa­ko näis­tä yleistää?…ainahan sano­taan, ettei yleis­tää sai­si. Saa­ko hyvät koke­muk­set kui­ten­kin yleis­tää — mut­tei huonoja?

  Olen oikeas­ti sitä miel­tä että tilas­tot tar­joa­vat objek­tii­vi­sim­man kuvan täs­tä asias­ta. Ihmet­te­len jos tilas­to­tie­tei­li­jä on asias­ta eri mieltä.

 96. Saa­ko Ode vie­lä osal­lis­tua lyhyel­lä kom­men­til­la, kun suu­hu­ni lai­te­taan sano­ja joi­ta en ole sanonut? 

  En siis todel­la­kaan väi­tä edel­lä, ettei rotu­jen välil­lä oli­si todet­tu kes­ki­mää­räi­siä älyk­kyy­se­ro­ja, vaan esi­tin ainoas­taan sen tosi­asian, että tätä käy­te­tään usein maa­han­muu­ton­vas­tai­se­na argu­ment­ti­na. Olen kyl­lä pereh­ty­nyt alaan ja lin­ki­tin juu­ri sik­si yllä austra­lia­lai­sel­le blo­gil­le, jos­sa asias­ta kes­kus­tel­tiin kesäl­lä hyvin­kin perus­teel­li­ses­ti. En viit­si kir­joit­taa samo­ja asioi­ta kym­me­neen ker­taan, joten luke­kaa debat­tia tuol­ta blo­gil­ta jos osaat­te englantia.

  Eli kysei­ses­tä tosia­sias­ta ei minun mie­les­tä­ni seu­raa sel­lai­sia poliit­ti­sia joh­to­pää­tök­siä, joi­ta ns. maa­han­muut­to­krii­ti­kot sii­tä vetävät.

  Ja mitä tulee pako­lai­suu­teen, suo­sit­te­len kai­kil­le Dave Egger­sin erin­omais­ta kir­jaa “What is the What” joka perus­tuu tositapahtumiin:

  http://www.valentinoachakdeng.org/

 97. Yrit­te­li­jäi­syys on hie­no asia. Kuin­ka­ko­han toden­pe­räi­nen on sit­ten väi­te, että nämä kebab-ravin­to­lat saa­tu­aan start­ti­ra­haa, teke­vät tap­piol­lis­ta bis­nes­tä ja siir­tä­vät sit­ten yri­tyk­sen per­heen toi­sen jäse­nen nimiiin. Onko täl­lai­nen siis yleis­tä? Kuka sitä val­voo? En siis ole syyt­tä­mäs­sä vaan kysy­mäs­sä. Tämä tuli vain mie­leen Oden kom­men­tis­ta, että tämän yrit­te­li­jäi­syy­den soi­si tart­tu­van myös kan­ta­väes­töön (toi­ve on mun mie­les­tä vali­tet­ta­van kak­si­piip­pui­nen vähin­tään­kin, enkä täs­sä erit­te­le isoa asi­aa, miksi).
  Kii­tos Odel­le aktii­vi­ses­ta kes­kus­te­luun osallistumisesta.

  Oden yks heit­to on jää­nyt vah­vas­ti mun mie­leen. Se on se aja­tus pie­nis­tä kau­pun­ki­mal­leis­ta. Mus­ta­kin se vai­kut­taa erin­omai­sel­ta ideal­ta. Mut­ta se on taas toi­nen stoori.

 98. Tapa­ni Lehtola:

  Mut­ta nyt se on sit­ten sanot­tu että älyk­kyy­des­sä on ryh­mien välil­lä ero­ja. Eikä sat­tu­nut Odea­kaan yhtään vaik­ka Nie­me­lä niin kuvitteli.”

  Oleel­lis­ta lie­nee tämä lai­naus Soininvaaralta:

  Var­maan­kin älyk­kyys periy­tyy myös geneet­ti­ses­ti. Joi­ta­kin lah­jak­kuu­teen liit­ty­viä gee­ne­jä on onnis­tut­tu pai­kal­lis­ta­maan­kin. Yksi­kään niis­tä ei sivu­töi­nään sää­te­le ihonväriä.”

  Nuo “ryh­mät” yri­te­tään edel­leen jos­kus pel­kis­tää etni­sik­si, “rodul­li­sik­si” tai jopa yhteis­kun­ta­luok­ka­ryh­mik­si hep­poi­sin perus­tein. Näis­sä kes­kus­te­luis­sa jako tup­paa nou­dat­ta­maan van­ho­ja rotu­kä­si­tyk­siä. Rasis­ti­nen dis­kurs­si ammen­taa yhä siel­tä 1800-luvul­ta, sik­si van­hoi­hin­kin teks­tei­hin kan­nat­taa tutustua.

 99. @az,
  eri uskon­to­jen fun­da­men­ta­lis­teis­ta ja tie­teel­lis-tek­ni­ses­tä kou­lu­tuk­ses­ta: http://www.gnxp.com/blog/2007/04/nerds-are-nuts.php

  Muu­ten luu­li­sin, että nime­no­maan kou­lu­tet­tu hen­ki­lö, joka näkee sel­keäs­ti, miten huo­no oman maan ja kult­tuu­rin tila on, saat­tai­si tun­tea epä­toi­voa ja ryh­tyä aja­maan radi­kaa­lia muutosta.

 100. Sai­si­ko­han vähän vetää yhteen tätä rönsyilyä:
  — Suo­mi tar­vit­see uut­ta työ­voi­maa pitä­mään yllä elin­ta­soa ja mak­sa­maan suur­ten ikä­luok­kien elä­ke­päi­vät. Oma väes­tö ei rii­tä, joten monet halua­vat hyvin perus­tein lisä­tä maahanmuuttoa.
  — Toi­set vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa, kos­ka pel­kää­vät hyvin perus­tein (Län­si-Euroo­pan koke­muk­set jne) slum­miu­tu­mis­ta, raa­kaa rikol­li­suut­ta ja fanaat­tis­ta islamismia.
  — On fak­ta, että (ylei­ses­ti ottaen) tie­tyis­tä kult­tuu­reis­ta tul­leet maa­han­muut­ta­jat (Viro, Venä­jä) ovat sopeu­tu­neet Suo­meen parem­min kuin tie­tyis­tä toi­sis­ta tul­leet (Soma­lia, Irak). Asia näkyy työt­tö­myys- ja rikostilastoissa.
  — Rat­kai­su on tuo­da kou­lu­tet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia sel­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta, jois­ta aiem­min­kin tul­leet ihmi­set ovat sopeu­tu­neet kes­ki­mää­rin Suo­meen hyvin. Täl­lai­sia ovat tyy­pil­li­ses­ti (mut­tei­vät poik­keuk­set­ta) kult­tuu­rit, jot­ka sijait­se­vat mei­tä lähellä.
  — Kysy­mys: mik­si kukaan val­ta­vir­ran polii­tik­ko ei uskal­la sanoa tätä asi­aa ääneen?

 101. Tääl­lä Soi­nin­vaa­ra sanoi, että köy­hyys ja oppi­mat­to­muus lisää­vät ääri­mus­li­mi­suut­ta. Ehkä. Mut­ta eivät tain­neet olla ihan köy­hiä ja oppi­mat­to­mia nämä lää­kä­rit, jot­ka kesäl­lä yrit­ti­vät tuho­ta len­to­kent­tää Skotlannissa. 

  On todel­la pelot­ta­vaa, jos Suo­mi ajau­tuu samaan tilaan, mis­sä muut län­si­maat jo ovat. Tar­vit­see­ko enää lue­tel­la maita?
  Mus­li­mit lisään­ty­vät ja get­tou­tu­vat, enkä näe mitään syy­tä sil­le, ettei meil­lä kävi­si samal­la lail­la maa­han­muu­ton lisään­tyes­sä. Siis jos alkaa tul­la enem­män ihmi­siä Lähi-idäs­tä ja Afrikasta.
  Nämä ihmi­set otta­vat elä­mä­noh­jeet ja lait Koraa­nis­ta. Ensin tulee aina islam. Eikä tääl­lä uskal­le­ta sanoa vas­taan, kos­ka sehän sotii län­si­mais­ta kai­ken suvait­se­vaa ja hyväk­sy­vää aja­tus­ta vastaan. 

  Nyt äänes­tin kokoo­mus­ta, mut­ta seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa ääni menee perus­suo­ma­lai­sil­le. Ennen äänes­tin dema­rei­ta. Onnek­si meil­lä ihmi­sil­lä on aina mah­dol­li­suus kor­ja­ta virheemme.

 102. Paa­vo Väy­ry­nen on hyvä hais­te­le­maan tuu­lia ja hän on tot­tu­nut uimaan vas­ta­vir­taan. Vii­me­ai­kai­nen kan­nan­ot­to­kin maa­han­muut­to­po­li­tii­kan jär­ke­vöit­tä­mi­ses­tä poik­ke­aa täy­sin muun poliit­ti­sen elii­tin kan­nas­ta. Mut­ta se hei­jas­te­lee näh­däk­se­ni hyvin kan­san ”syvien rivien” tun­to­ja. Yllät­täen huo­ma­taan­kin, että ”se Väy­rys-Paa­vo­han on sel­vää resitenttiainesta”.

  Tie­tys­ti aina voi­daan väit­tää, että kan­sa ei ymmär­rä omaa paras­taan. Mut­ta mitä kau­heuk­sia sii­tä aiheu­tuu, jos Suo­men väki­lu­ku pie­ne­nee: talous­kas­vu hii­puu ja elin­ta­so las­kee roi­mas­ti. Eko­lo­gi­ses­ti aja­tel­len tämä kaik­ki oli­si erit­täin myön­teis­tä ja toi­vot­ta­vaa kehitystä.
  Ja muis­tu­te­taan mie­liin, että suo­ma­lai­set ovat sel­vin­neet kah­des­ta sodastakin.

  Suur­ten ikä­luok­kien vaip­po­jen­vaih­to­pro­jek­ti kes­tää aikan­sa, mut­ta entä sen jäl­keen? Mitä se moni­kult­tuu­ri­nen poruk­ka mah­taa sen jäl­keen tääl­lä tou­hu­ta — pau­kut­taa bongorumpuja ?
  Ja mitä tulee maa­han­muut­toon nime­no­maan isla­mi­lai­ses­ta kult­tuu­ri­pii­ris­tä, niin olen epäi­le­väi­nen sen suh­teen, suos­tu­vat­ko mus­li­mi­mie­het (mus­li­mi­nai­set­han ovat luon­nol­li­ses­ti koto­na) kult­tuu­ri­pe­rin­tön­sä vuok­si edes vaih­ta­maan nii­tä vaip­po­ja mum­moil­le, kun pomo­na­kin saat­taa olla nainen.

 103. Joo on kyl­lä poliit­ti­ses­ti oma­kin mie­le­ni muut­tu­nut mel­koi­ses­ti sil­mien avau­dut­tua. Pres­san­vaa­leis­sa äänes­tin Sau­lia (Kokoo­mus­ta), mut­ta edus­kun­ta­vaa­leis­sa en enää. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa äänes­tin­kin jo perus­suo­ma­lai­sia eli Timo Soi­nia. Jos oli­sin kuu­lu­nut Hel­sin­gin vaa­li­pii­riin, oli­sin äänes­tä­nyt Jus­si Hal­la-ahoa. Uskon ja toi­von monen muun­kin “herän­neen” tähän päi­vään. Toi­von siis perus­suo­ma­lai­sia lisää edus­kun­taan ja eten­kin toi­von, että Jus­si oli­si seu­raa­vas­sa eduskunnassa.

  On tosi­aan­kin har­mil­lis­ta, ettet Osmo Soi­nin­vaa­ra ole enää poli­tii­kas­sa. Olen sinun lin­jas­ta­si aina pitänyt.

 104. Hil­la­mar­ja­tert­tu kirjoitti:
  “On todel­la pelot­ta­vaa, jos Suo­mi ajau­tuu samaan tilaan, mis­sä muut län­si­maat jo ovat. Tar­vit­see­ko enää lue­tel­la maita?”

  Ei tar­vit­se lue­tel­la. Riit­tää kun tote­aa, että kysees­sä ovat maat, jot­ka käy­vät par­hail­laan. tai ovat hil­jan käy­neet, kan­sain­vä­li­sen oikeu­den vas­tais­ta hyök­käys­so­taa muslimimaassa.

  Tähän poruk­kaan on kokoo­mus­mi­nis­te­reil­lä kova hinku.

 105. Pek­ka Rauk­ko kirjoitti:

  Ei tar­vit­se lue­tel­la. Riit­tää kun tote­aa, että kysees­sä ovat maat, jot­ka käy­vät par­hail­laan. tai ovat hil­jan käy­neet, kan­sain­vä­li­sen oikeu­den vas­tais­ta hyök­käys­so­taa muslimimaassa.

  Tähän poruk­kaan on kokoo­mus­mi­nis­te­reil­lä kova hinku.”

  Ruot­si, Hol­lan­ti ja Bel­gia eivät kai­ke­ti ole muka­na Ira­kin sodas­sa. Ruot­si nyt ei var­sin­kaan. Sil­ti vas­taa­vat ongel­mat ovat näh­tä­vis­sä Ruot­sis­sa kuin nois­sa ns. sotaa käy­vis­sä mais­sa. Isla­mi­lai­sen maa­il­man ja län­ti­sen maa­il­man yhteen­tör­mäys on kult­tuu­ris­don­nai­nen juttu.

 106. Hyvä idea Soi­nin­vaa­ral­ta, todel­la hyvä, tuol­la sitou­muk­sel­la taval­laan sel­keäs­ti sovit­tai­siin yhtei­sis­tä peli­sään­nöis­tä. Sii­tä oli­si hyvä jat­kaa. Näin ei ilmei­ses­ti täl­lä het­kel­lä tehdä.

  On sel­vää, että joi­den­kin maa­han­muut­ta­jien val­men­nus Suo­men lakei­hin ja tapoi­hin on epä­on­nis­tu­nut. Eri kult­tuu­reis­ta saa­pu­neet ihmi­set eivät ole tosi­aan­kaan tajun­neet rik­ko­van­sa lakia ja vie­lä­pä vaka­vam­man kaut­ta. Tai Suo­men laki koe­taan viit­teel­li­sek­si asiak­si jota ei tar­vi ottaa niin vaka­vas­ti (tapauk­set jois­sa vaik­ka väki­val­taa perus­tel­laan tavoil­la ja kult­tuu­ril­la kun on tie­det­ty, että toi­mi­taan vää­rin). Asi­aa voi raa­pais­ta pin­nal­ta vaik­ka tääl­lä: http://www.youtube.com/watch?v=VBihvh_UhnU (YLE, Hul­lu Juttu)

  Ylei­ses­ti maa­han­tuu­tos­ta. Jos joku vas­tus­taa kaik­kea maa­han­muut­toa, työ­pe­räis­tä­kin, sik­si, mitä tapah­tuu Kai­sa­nie­men puis­tos­sa, Ruot­sis­sa, Rans­kas­sa, Hol­lan­nis­sa tai Bri­tan­nias­sa sanoi­sin älkää huo­li­ko. Suo­mes­sa on asiat vie­lä aika hyvin. Ei meil­lä ole sato­jen tuhan­sien ihmis­ten etni­siä vähem­mis­tö­jä jot­ka kol­lek­tii­vi­ses­ti koke­vat olon­sa vie­raak­si ja kur­jak­si ja ovat vie­lä työt­tö­miä. Ja haluan uskoa ettei tän­ne iki­nä tul­la otta­maan­kaan kym­me­niä tuhan­sia pako­lai­sia vuo­des­sa ghet­toi­hin istu­maan. Pako­lai­set ovat siis aivan eri asia kuin työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat kuten Osmo muistuttikin.

  Itseä­ni huo­les­tut­taa lähin­nä Län­si-Euroo­pan tule­vai­suus laa­jem­min, lisään­ty­vä tur­vat­to­muus ja kur­jis­tu­mi­nen naa­pu­ri­mais­sa kun tulee vai­kut­ta­maan mei­hin­kin, taval­la tai toi­sel­la. Mones­sa maas­sa on men­nyt työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton ja pako­lai­suu­den ja moraa­lis­ten vel­vol­li­suuk­sien pak­ka sekai­sin hal­li­tus­ta­sol­la jo jos­kus 60- ja 70-luvul­la. 80-luku men­tiin sil­mät kiin­ni. Sii­tä mak­se­taan tänään kovaa hintaa.

 107. Mikä­li her­ra Rauk­ko viit­taat Ira­kiin, niin min­kä takia mus­li­mit mel­la­koi­vat myös Rans­kas­sa, Ruot­sis­sa ja Sak­sas­sa? Osal­lis­tui­vat­ko nämä­kin maat Ira­kin sotaan? Mik­si Rans­kas­sa teh­tiin jo 1980-luvul­la mus­li­mien masi­noi­mia ter­ro­ri-isku­ja, vaik­ka Rans­ka on aina perin­tei­ses­ti pitä­nyt ara­bi­mai­den puol­ta? Ei mus­li­mi­väes­tön tai isla­min sisään­ra­ken­net­tu­jen ongel­mien esil­le­tu­loa voi ker­ta toi­sen­sa jäl­keen rat­kais­ta syyl­lis­tä­mäl­lä län­si­mai­ta. Län­si­mai­nen yhteis­kun­ta on renes­sans­sin ajois­ta asti kehit­ty­nyt edis­tyk­sel­li­nen arvo­yh­tei­sö, jos­ta tulee olla ylpeä. Muut­to­vir­ta on aina ollut sosia­lis­ti­sis­ta mais­ta kapi­ta­lis­ti­siin ja isla­mi­lai­sis­ta mais­ta län­teen. Miksiköhän?

  Kaik­ki joh­ta­vat ter­ro­ris­min­tut­ki­jat ovat myön­tä­neet, että köy­hyys ei joh­da ter­ro­ris­miin, vaan ter­ro­ris­tit todel­la ovat pää­sään­töi­ses­ti vähin­tään kes­ki­luok­kais­ta väkeä. Köy­hil­lä ei yleen­sä ole aikaa tai kiin­nos­tus­ta räjäy­tel­lä pom­me­ja, vaan ener­gia menee hengissäpysymiseen.

 108. Zngr kir­joit­ti: “Itseä­ni huo­les­tut­taa lähin­nä Län­si-Euroo­pan tule­vai­suus laa­jem­min, lisään­ty­vä tur­vat­to­muus ja kur­jis­tu­mi­nen naa­pu­ri­mais­sa kun tulee vai­kut­ta­maan mei­hin­kin, taval­la tai toisella.”

  Ei se nyt ihan noin huo­nol­ta näy­tä, sil­lä aina­kin pal­jon maa­han­muut­ta­jia otta­nei­den Ruot­sin, Hol­lan­nin ja Bri­tan­nian talou­det voi­vat ihan hyvin. Rans­kas­sa kyl­lä menee huo­nom­min, mut­ta siel­lä­kin setä Sar­ko yrit­tää nyt kovas­ti pot­kia talout­ta liik­kee­seen. Jos se onnis­tuu, niin pian alka­vat nämä Sar­koa vas­taan mel­la­koi­neet maa­han­muut­ta­jat­kin löy­tää itsel­leen parem­min työpaikkoja.

 109. Jus­si kirjoitti:

  Ei se nyt ihan noin huo­nol­ta näy­tä, sil­lä aina­kin pal­jon maa­han­muut­ta­jia otta­nei­den Ruot­sin, Hol­lan­nin ja Bri­tan­nian talou­det voi­vat ihan hyvin.”

  Talous on usein men­nyt hyvin juu­ri ennen romah­dus­ta­kin. Hit­le­rin Sak­san talou­del­li­nen kehi­tys tai­si olla hui­maa­vaa. Siel­lä meni oikeas­ti talou­del­li­ses­ti hyvin, eikä hal­lin­toa sil­lä perus­teel­la voi­nut oikein arvos­tel­la. Myös impe­ria­lis­ti­sen Bri­tan­nian talous voi aika­naan erit­täin­kin hyvin.

  Talous on taval­laan hyvä indi­kaat­to­ri, taval­laan huo­no. Pitäi­si näh­dä mit­kä vai­ku­tuk­set nykyi­sil­lä pää­tök­sil­lä on tule­vai­suu­des­sa. Mikä­li läh­de­tään sii­tä, että pelk­kä talous­kas­vu on poliit­tis­ten pää­tös­ten tavoit­tee­na, niin mel­kein voi huo­le­ta ennus­taa, että per­seel­leen lopul­ta menee.

 110. Pitää täs­sä vai­hees­sa sanoa, että on ihan oikeas­ti aika haas­ta­vaa yrit­tää kek­siä sinul­le, Ode, mitään jär­ke­vää kirjoitettavaa. 

  Ehkä siis kir­joi­tan jos­tain, mikä ei ole jär­ke­vää. Ehkä kir­joi­tan jos­tain, mikä on mieletöntä. 

  Teki­si mie­le­ni kir­joit­taa vaik­ka­pa sii­tä kum­mal­li­suu­des­ta, että Vih­reän lii­ton puheen­joh­ta­ja Tar­ja Cron­berg vaa­tii aktii­vi­sia toi­mia, jot­ta yri­tys­ten kas­vu ei pysäh­tyi­si eikä kan­san­ta­lous vaarantuisi. 

  Tai vaik­ka­pa sii­tä kum­mal­li­suu­des­ta, että nämä aktii­vi­set toi­met näyt­tä­vät tar­koit­ta­van nime­no­maan humaa­ni­sen maa­han­muu­ton kas­vat­ta­mis­ta, vaik­ka näyt­tää sil­tä, että tämä sinän­sä kau­nis aie joh­taa päin­vas­tai­seen lopputulokseen. 

  Tai vaik­ka­pa sii­tä itsel­le­ni suu­rek­si mys­tee­rik­si jää­nees­tä arvo­va­lin­nas­ta, mik­si kehi­tys­mai­den ihmis­ten oikeus pääs­tä osak­si kulu­tusyh­teis­kun­taa on jos­tain syys­tä suu­rem­pi kuin elon­ke­hän oikeus olla tule­mat­ta tuhotuksi. 

  Tai vaik­ka­pa sii­tä, että täs­mäl­leen var­hai­sem­pien puo­luei­den aset­ta­man vähän vähem­män mai­rit­te­le­van esi­ku­van mukai­ses­ti myös vih­reät peri­aa­teet näyt­tä­vät ajan saa­tos­sa liu­den­tu­van ja valu­van samaan peri­aat­tei­den suu­reen viemäriin.

  En tajua. En vain tajua. 

  Ehkä ymmär­rän sen ver­ran, että vaik­ka arvos­tan vih­reis­tä ajat­te­li­jois­ta Lin­ko­laa eni­ten, näen kui­ten­kin, ettei­vät hänen aja­tuk­sen­sa ole miten­kään sovel­let­ta­vis­sa näi­hin niin­sa­not­tui­hin demo­kraat­ti­siin kon­teks­tei­hin. Ei sik­si, ettei­vät ne oli­si läpi­ko­tai­sin tot­ta, vaan sik­si, että ihmis­ten on hel­pom­pi luo­pua moni­muo­toi­ses­ta luon­nos­ta kuin omas­ta kulutusautonomiastaan. 

  Vih­reä liit­to. Jotain, mikä syn­tyi sik­si, kos­ka ihmi­nen antoi luon­nol­le tur­paan kuusi-nol­la, kas­voi nopeas­ti mut­ta myös muut­tui nopeas­ti. Se muut­tui ensin kai­kel­le-hyviä-puo­lu­eek­si. Ja sii­tä se muut­tui kai­kil­le-hyviä-puo­lu­eek­si. Mitä pidem­mäl­le men­nään, sitä kiin­nos­tu­neem­pia vih­reät näyt­tä­vät ole­van ihmi­ses­tä, sitä vähem­män luon­nos­ta. Nyt ollaan pääs­ty tilan­tee­seen, jos­sa puo­lu­een puheen­joh­ta­ja vaa­tii maa­han siir­to­työ­läi­siä, jot­tei­vat bee­koo­tee­ta jau­ha­vat met­sä- ja teräs­teol­li­suu­den teh­taat het­kek­si­kään her­kei­si suol­ta­mas­ta mot­te­jaan maailmalle. 

  Omi­tuis­ta. Jopa näin van­han kone­teek­ka­rin näkökulmasta. 

  Ehkä vih­reis­tä tuli jos­sain vai­hees­sa huma­nis­te­ja. Ehkä he vain unoh­ti­vat vaih­taa nimeä. 

  Maa­han­muu­tos­ta vielä. 

  Ode, sinä­hän asut Kata­ja­no­kal­la. Parem­pi puo­lis­ko­ni muis­taa aina mai­ni­ta, kun on näh­nyt sinut vii­let­tä­mäs­sä pol­ku­pyö­räl­lä­si pit­kin Kana­va­ran­taa. Ja se on aika usein se. 

  Kata­ja­nok­ka on hie­no alue. Van­haa raken­nus­kan­taa, upeat mai­se­mat. Se ei ole ns. “rikas­tu­nut lähiö”. Toki siel­lä on kosol­ti ulko­maa­lai­sia, mut­ta har­va­pa heis­tä kuu­luu assan lap­siin. Siel­lä sinä, Ode, olet tur­vas­sa. Sinun ympä­ril­lä­si ole­vat ihmi­set ovat siel­lä tur­vas­sa. Sinä voit ostaa itsel­le­si tur­vaa. Kaik­ki eivät voi sitä tehdä. 

  Monen ihmi­sen koh­dal­la näyt­täi­si ole­van niin, että sitä, mitä ei itse pys­ty näke­mään, ei ole ole­mas­sa. Jos ei ole saa­nut jou­tu­nut juok­se­maan panii­kis­sa kotiin­sa saa­tu­aan tur­piin­sa kuusi-nol­la, ei kyke­ne havait­se­maan uusia vaa­ran merk­ke­jä ajois­sa. Ehkä pitäi­si hyväk­syä se, että eri ihmi­set saat­ta­vat olla sen­si­tii­vi­siä eri­lai­sil­le vaa­roil­le. Jos joku ilmai­see huo­len­sa kas­va­vas­ta väki­val­las­ta, rasis­ti­sis­ta yhtee­no­tois­ta, no-go-lähiöis­tä, jen­gi­rais­kauk­sis­ta, pitäi­si ken­ties ottaa kysei­sen ihmi­sen huo­li tosis­saan. Ken­ties ei pitäi­si niput­taa yhteis­kun­ta­rau­han edel­ly­tyk­sik­si lii­an mon­taa kon­di­tio­naa­lia; jos maa­han­muut­ta­jat työl­lis­ty­vät ja jos työ aut­taa hei­tä integroi­tu­maan ja jos suo­ma­lai­set pää­se­vät irti muu­ka­lais­fo­biois­taan ja jos ja jos ja jos. 

  Sanon saman min­kä olen sano­nut jo mon­ta ker­taa ennen­kin: minä haluan asua rau­hal­li­ses­sa maas­sa. Haluan, että lap­se­ni voi­vat asua sel­lai­ses­sa minun jäl­kee­ni. Laa­ja­mit­tai­sen maa­han­muu­ton sal­li­mi­nen on uhka­pe­liä. Peliä, jota meil­lä ei ole varaa hävi­tä. Peli­merk­ke­jä kun on vain yksi. 

  Maa­il­ma muut­tuu nopeas­ti. Ja sii­nä samas­sa maa­il­mas­sa pitäi­si olla riit­tä­väs­ti merk­ke­jä sii­tä, ettei asioi­ta vält­tä­mät­tä kan­na­ta teh­dä sik­si, kos­ka asiat näyt­tä­vät vält­tä­mät­tö­mäl­tä. Mei­dän mus­ke­lim­me eivät rii­tä kaik­keen. Eivät mei­dän mus­ke­lim­me tääl­lä, eivät Pek­ka Haa­vis­ton mus­ke­lit Dar­fu­ris­sa. Emme­kä me voi teh­dä maa­il­mas­ta hyvää paik­kaa. Maa­il­ma on se mikä se on. Voim­me ehkä aut­taa maa­il­maa ole­maan enem­män sitä, mitä se jo on, mut­ta lop­pu­tu­los ei vält­tä­mät­tä ole se, mitä alun­pe­rin kuvittelimme. 

  – lot

 111. Muu­ta­ma kom­ment­ti maa­han­muut­toon ja maa­han­muut­to­kes­kus­te­luun. Ei omia kom­ment­te­ja­ni vaan Jus­si Nie­me­län ja HS:n pää­toi­mit­ta­jan vii­me tal­vel­ta kir­joit­ta­mia. Minus­ta hyviä kommentteja !

  Jus­si K. Nie­me­lä kir­joit­ti vii­me tal­ve­na Skeptikko-lehdessä:

  …Var­sin­kaan isla­min ja län­si­mai­sen kult­tuu­rin tör­mäys­tä ennus­ta­nut­ta Hun­ting­to­nia ei tuli­si kui­ta­ta näin kevyesti.

  Jyl­lands-Pos­te­nis­sa jul­kais­tuis­ta Muham­mad-pila­ku­vis­ta alka­nut mus­li­mi­mel­la­koin­ti osoit­ti, että kult­tuu­rien väli­nen kui­lu on kiis­tat­ta ole­mas­sa. Havait­sem­me sen tänä päi­vä­nä kes­kel­lä Euroop­paa – vie­lä­pä kes­kel­lä poh­jois­mais­ta hyvin­voin­tion­ne­laa. Mul­lah Kre­kar julis­ti tur­va­paik­ka­maas­taan Nor­jas­ta sodan Tans­kal­le vii­me helmikuussa. ”

  Toi­sin sanoen sota on Nie­me­län mukaan jo julistettu.

  Kan­sal­lis­mie­li­siä vas­tas­sa ovat län­si­mai­sen ”äly­mys­tön” poliit­ti­ses­ti kor­rek­tit suvait­se­vai­suusus­ko­vai­set, jot­ka här­kä­päi­ses­ti sul­ke­vat sil­män­sä isla­min lukui­sil­ta epä­koh­dil­ta ja kuu­le­vat kriit­ti­sis­sä äänen­pai­nois­sa vain ”isla­mo­fo­bian” soraääniä.

  Pola­ri­saa­tios­ta hyö­ty­nee lopul­ta vain isla­min kai­kin­puo­lis­ta iha­nuut­ta koros­ta­va pro­fes­so­ri Jaak­ko Hämeen-Ant­ti­la, jon­ka kir­jat mene­vät itse­pe­tok­ses­sa rype­väl­le puna­vih­reäl­le yli­opis­to­väel­le kuin kuu­mil­le kivil­le. Kii­vaim­mil­le tasa­päi­syy­den puo­lus­ta­jil­le tämä­kään löy­ly ei vie­lä rii­tä: hei­dän esi­mer­kik­si täy­tyy kil­ju­päis­sään sytyt­tää nuo­tioi­ta puret­ta­vil­le VR:n maka­sii­neil­le ja tapel­la polii­sin sekä palo­mies­ten kans­sa. Rähi­nöin­nis­tään nämä san­ka­ripre­kaa­rit halua­vat kor­vauk­sek­si kansalaispalkkaa.”

  Toi­sin sanoen kes­kus­te­lus­sa vih­reit­ten ja kan­sal­lis­mie­lis­ten välil­lä pitäi­si vält­tää Nie­me­län mukaan pola­ri­saa­tio­ta. Kannatettavaa !

  Kat­so http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/01/jussi-niemellt-mielenkiintoinen.html

  Hesa­rin pää­toi­mit­ta­ja Jan­ne Virk­ku­nen toteaa:

  mus­li­mit ovat aloit­ta­neet ris­ti­ret­ken län­nen sana­na­va­paut­ta vastaan”.

  Toi­sin sanoen erään­lai­nen sota on Jan­ne Virk­kusen mukaan alka­nut. Näin var­mas­ti onkin. Kat­so tar­kem­min http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/01/kulttuurien-vlinen-taistelu.html

 112. ISA kir­joit­ti: “Talous on usein men­nyt hyvin juu­ri ennen romah­dus­ta­kin. Hit­le­rin Sak­san talou­del­li­nen kehi­tys tai­si olla hui­maa­vaa. Siel­lä meni oikeas­ti talou­del­li­ses­ti hyvin, eikä hal­lin­toa sil­lä perus­teel­la voi­nut oikein arvos­tel­la. Myös impe­ria­lis­ti­sen Bri­tan­nian talous voi aika­naan erit­täin­kin hyvin.”

  Kat­so­pa hil­jat­tain jul­kais­tua tut­ki­mus­ta, jon­ka mukaan nat­si-Sak­san talou­den hui­maa­va kehi­tys oli myytti

  http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Uuden+kirjan+mukaan+natsi-Saksa+oli+mielikuvia+paljon+k%C3%B6yhempi/1135228714445

  Lisäk­si Sak­san talou­den romah­dus 1940-luvun alus­sa saat­toi joten­kin liit­tyä sii­hen, että maa aloit­ti sodan suun­nil­leen koko muu­ta maa­il­maa vas­taan… en usko että Ruot­si tai Hol­lan­ti har­kit­se­vat tätä, Bri­tan­nia käy kyl­lä kal­lis­ta sotaa Ira­kis­sa. Uskoa voit mitä haluat mut­ta tie­tääk­se­ni näi­den mai­den talous ei ole sen hei­kom­mis­sa kan­ti­mis­sa kuin vaik­ka Suo­men, oli niis­sä maa­han­muut­ta­jia tai ei. Sen sijaan huo­nos­ti sopeu­tu­nei­den maa­han­muut­ta­jien suu­ri mää­rä aiheut­taa niis­sä kyl­lä ghet­tou­tu­mis­ta, levot­to­muuk­sia, ääri-isla­mi­lai­suut­ta ja siten monen­lais­ta yhteis­kun­nal­lis­ta jännitettä. 

  Niin makaa­vat kuin ovat pedan­neet. En toi­vo että Suo­mi yhtään kas­vat­tai­si aina­kaan huma­ni­taa­ri­sen maa­han­muu­ton mää­rää. Työn peräs­sä maa­han muut­ta­vat taas tuli­si etsiä kult­tuu­reis­ta, jot­ka ovat omam­me kaltaisia.

 113. RE: Jus­si
  “Ei se nyt ihan noin huo­nol­ta näy­tä, sil­lä aina­kin pal­jon maa­han­muut­ta­jia otta­nei­den Ruot­sin, Hol­lan­nin ja Bri­tan­nian talou­det voi­vat ihan hyvin.”

  Näyt­tää se, ei minus­ta ole syy­tä olla kovin huo­le­ton jos Ruot­siin on jo nyt syn­ty­mäs­sä (ellei jo syn­ty­nyt, joku ver­ta­si Rin­ke­byn lähiö­tä Tuk­hol­mas­sa Kabu­liin) Rans­kan “zones sen­sibles” mal­li­sia lähiöi­tä jon­ne polii­sil­la ja palo­kun­nal­la ei ole asi­aa. On tie­ten­kin hie­noa jos talous jak­saa vie­lä pyö­riä ja hyvin­voin­ti­val­tion las­kut pys­ty­tään mak­sa­maan. Vielä.

  Rans­kal­la toi­voa? Kat­so­taan pys­tyy­kö Sar­ko sel­viä­mään noin 800 lähiö­tä käsit­tä­vän la Zonen ongel­mis­ta ja taa­kas­ta. La Zone kas­vaa hui­maa vauh­tia samal­la kun Rans­kan talous pol­kee pai­kal­laan. Ras­kaas­ti aseis­tau­tu­neet, epä­toi­voi­ses­sa ase­mas­sa ole­vat lähiöi­den asuk­kaat ovat julis­ta­neet Rans­kaa vas­taan sodan. Elä­mä siel­lä on niin eri­lais­ta, että yhtä­läi­syyk­sia muu­hun Rans­kaan tus­kin on, maan sisäl­lä on toi­nen outo ja pelot­ta­va, vie­ras maa. Lisäk­si suu­rin osa Rans­ka­lai­sis­ta on vain etäi­ses­ti tie­toi­nen jos­sain päin maa­taan asu­vas­ta moni­lu­kui­ses­ta työt­tö­mäs­tä, vihai­ses­ta nuo­ri­sos­ta. Niin tehok­kaas­ti hei­dät on eristetty.

  Ei ole mitään syy­tä olet­taa, että Ruot­sis­sa tai Englan­nis­sa voi­tai­siin vält­tää vas­taa­vien aluei­den syn­ty­mi­nen, lähel­lä ollaan jo nyt ja ei näy­tä sil­tä että kum­pi­kaan maa aikoo pysäyt­tää siir­to­lais­ten maa­han­tu­loa. Mikään ei ole muut­tu­nut, mitään uusi kei­no­ja ghet­to­jen syn­ty­mi­seen ei ole kek­sit­ty, työ­tön ja syr­jäy­ty­nyt (tai syr­ji­tyk­si itsen­sä koke­va) nuo­ri­so tulee riu­hu­maan ja vihaa­maan niin­kuin se on aina teh­nyt­kin. Vaik­ka kuin­ka toi­vo­taan, että kyl­lä ne yhtäk­kiä sopeu­tu­vat, saa­vat kou­luk­sen, löy­tä­vät töi­tä ja lopet­ta­vat rikok­set, niin ei tapah­du. Rans­kan nuo­ret soti­laat ovat toi­sen ja kol­man­ne pol­ven siir­to­lai­sia joi­ta hei­dän iso­van­hem­pan­sa pel­kää­vät ja häpeä­vät. Tai Bel­gian. Tai Hol­la­nin. Ruot­si tulee seu­raa­maan samaa pol­kua. Lisäk­si mais­sa jo asu­vat maa­han­muut­ta­jat lisään­ty­vät hui­maa vauh­tia samal­la kun alku­pe­räis­väes­töä muut­taa pois, esim. Englan­nis­ta läh­tee vuo­des­sa 400 000 pää­sään­töi­ses­ti kes­ki­luok­kais­ta kan­ta­väes­tön edus­ta­jaa Kana­daan, Uuteen See­lan­tiin jne. Tilal­le tulee noin 800 000 maa­han­muut­ta­jaa Afri­kas­ta ja Keksi-Aasista. 

  Mut­ta kuten tote­sit jo itse­kin myö­hem­min, talou­del­la saat­taa men­nä vie­lä hyvin. Ongel­mat ovat tänään muu­al­la, talous seu­raa peräs­sä myö­hem­min. Haluan itsel­le­ni ja lap­sil­le­ni tur­val­li­sen maan elää, Hol­lan­tiin, Rans­kaan, Englan­tiin tai edes Ruot­siin (vaik­ka suu­rin osa maas­ta lie­nee­kin hyvin tur­val­li­nen, vie­lä) en enää muut­tai­si lap­sia­ni kasvattamaan.

  Näyt­tä se huo­nol­ta. Syy­tä huo­leen todel­la­kin on.

 114. Minul­la on mie­li­ku­va että suu­rin osa poliit­ti­ses­ta elii­tis­täm­me puo­lue­kan­taan kat­so­mat­ta pitää talous­kas­vun tur­vaa­mis­ta tär­keäm­pä­nä kuin yhteis­kun­nan tur­val­li­suu­den ja yhteis­kun­ta­rau­han tur­vaa­mis­ta. Aitoa vih­re­ää lii­ket­tä meil­lä ei ole ollut enää aikoi­hin, kuten ei myös­kään perin­teis­tä työ­väes­tön etu­ja aja­vaa vasem­mis­toa ja sik­si rajoit­ta­mat­to­man maa­han­muu­ton, rumas­ti sanot­tu­na hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to, suo­si­mi­nen, joka tukee ensi­si­jai­ses­ti talous­e­lä­män tar­pei­ta, on kaik­kien puo­luei­den asia­lis­tal­la. Lot tote­si edel­lä, että ne joil­la on rahaa, voi­vat ostaa itsel­leen tur­vaa. Ghet­tou­tu­mi­nen, rikol­li­suu­den kas­vu, syr­jä­ty­mi­sen kas­vu jne. eivät hait­taa nii­tä joil­la on rahaa.

 115. Hyvä Juk­ka! Olem­me siis edel­leen ääri-isla­min uhas­ta ja pola­ri­saa­tion vält­tä­mi­ses­tä samaa miel­tä (jos siis olet juu­ri se Juk­ka — kir­jot­tai­sit­te­pa omil­la nimil­län­ne!). Ja Ode ei ole poliit­ti­ses­ti kor­rek­ti, kuten tämän kom­ment­ti­ket­jun aloit­ta­nut blo­gi osoit­taa. Tämä on jo hyvä alku dialogille…

 116. Zngr kir­joit­ti:
  “Hol­lan­tiin, Rans­kaan, Englan­tiin tai edes Ruot­siin (vaik­ka suu­rin osa maas­ta lie­nee­kin hyvin tur­val­li­nen, vie­lä) en enää muut­tai­si lap­sia­ni kasvattamaan.”

  Eikös nois­ta mais­ta tur­vat­to­muu­den alta pois muut­ta­vaa alku­pe­räis­väes­töä voi­si sit­ten hou­ku­tel­la muut­ta­maan Suo­meen töi­tä teke­mään? Rek­ry­toin­ti­pis­tei­tä Hol­lan­tiin ja etelä-Ruotsiin.

 117. Tek­no­lo­gian eks­po­nen­ti­aa­li­nen kehi­tys ja jat­ku­vas­ti kiih­ty­vä talous­kas­vu on ehdot­to­mas­ti tur­vat­ta­va. Se on paras tapa pois­taa ympä­ris­tö­on­gel­mat ja paran­taa ihmis­ten elin­ta­soa. Muu­ta­man vuo­si­kym­me­nen kulut­tua eks­po­nen­ti­aa­li­ses­ti räjäh­tä­nyt tek­no­lo­gi­nen kehi­tys mah­dol­lis­taa rajoit­ta­mat­to­man ult­ra­ka­pi­ta­lis­min puh­tail­la ja tehok­kaam­mil­la tek­nii­koil­la, monien sai­rauk­sien paran­ta­mi­sen ihmi­sen bio­lo­gi­aa kor­jai­le­mal­la ja Maan läm­pö­ti­lo­jen kei­no­te­koi­sen sää­tä­mi­sen ikui­sel­le optimitasolle.

 118. Mikä­li her­ra Rauk­ko viit­taat Ira­kiin, niin min­kä takia mus­li­mit mel­la­koi­vat myös Rans­kas­sa, Ruot­sis­sa ja Saksassa?”

  Her­ras­ta en tie­dä, muu­ta minä en yllä vii­tan­nut mihin­kään yksit­täi­seen sotaan, vaik­ka Ira­kin ja Afga­nis­ta­nin sodat oli­vat tie­tys­ti tuo­reim­pi­na tapauk­si­na pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä minullakin.

  Her­rat tääl­lä puhu­vat isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta ja isla­mi­nus­koi­sis­ta ihmi­sis­tä mono­liit­ti­se­na könt­ti­nä. Mik­si isla­mi­lais­ten pitäi­si suo­rit­taa hie­no­va­rais­ta maa­koh­tais­ta ana­lyy­siä Euroo­pan valtioista?
  Ter­ro­ri-iskut, ja nii­den yri­tyk­set, ovat kui­ten­kin koh­dis­tu­neet tois­tai­sek­si vain hyök­käys­so­taa käy­viin valtioihin.

  Yksi ainoa “renes­sans­sin ajois­ta asti kehit­ty­nyt edis­tyk­sel­li­nen arvo­yh­tei­sö”, USA, on toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen mel­la­koi­nut aseel­li­ses­ti maa­il­mal­la n. 70 ker­taa. Näis­sä mel­la­kois­sa on kuol­lut yli 10 mil­joo­naa ihmistä.
  Usein näis­sä mel­la­kois­sa on ollut muka­na yksi tai useam­pi edis­tyk­sel­li­nen arvo­yh­tei­sö Euroopasta.

Kommentit on suljettu.