Maassa maan tavalla

Suo­mi on mitä ilmeisem­min — ja toiv­ot­tavam­min — lisään­tyvän maa­han­muu­ton kohteena. Se edel­lyt­tää meiltä vieraiden tapo­jen suvait­semista. Suvait­se­vaisu­udessa ei kuitenkaan pidä men­nä kuin­ka pitkälle hyvän­sä. Jos halu­aa muut­taa Suomeen, on hyväksyt­tävä, että Suomes­sa nou­date­taan Suomen lakia.

Suo­ma­laisil­la saat­taa olla vähän opiskelemista paisti cur­ryn hajun sietämisessä myös eri uskon­to­jen tas­a­puolises­sa kohtelus­sa. Aika impe­ri­al­is­tisia ja uskon­non­va­pau­den vas­taisia piirteitä sisäl­tyy myös eräisi­in islami­laisu­u­den suuntauksiin.

Voisi olla paikallaan, että maa­han­muut­ta­jille jae­taan lyhyt luet­te­lo siitä, mikä Suomes­sa on eri taval­la kuin hei­dän syn­ny­in­maas­saan ja että maa­han­muut­ta­ja pan­naan allekir­joit­ta­maan sitoumus nou­dat­taa näiltä osin Suomen lain­säädän­töä. Tämähän on sinän­sä toimen­piteenä turha, kos­ka Suomes­sa nou­date­taan Suomen lain­säädän­töä ihan ilman allekir­joituk­si­akin. Joka tapauksedssa tämän sitoumuk­sen allekir­joit­ta­mi­nen olisi edel­ly­tys työ- tai oleskelu­lu­van saamiselle.

Esimerkik­si täl­laisia kohtia voisi tuos­sa julis­tuk­ses­sa olla

1) Kun­ni­a­murha tulk­i­taan Suomes­sa murhak­si, jos­ta saa Suomes­sa saman ran­gais­tuk­sen kuin muis­takin murhista, pääsään­töis­es­ti elinkautisen rangaistuksen.

2) Raiskaus on aina rikos.

3) Nainen ei ole miehen­sä määräys­val­lan alainen. Hänelle on oikeus omaan taloudel­liseen vapau­teen, opiskelu­un ja myös avioeroon.

4) Tyt­tö­jen ympärileikkaus on Suomes­sa rikos ja sitä se on myös, vaik­ka toimen­pide tehtäisi­in maan rajo­jen ulkop­uolel­la. (Suomen rikoslak­i­han on aika kat­ta­va. Alaikäisen pros­ti­tuoidun käytössä Thaimaas­sa voidaan tuomi­ta Suomen lakien muikaan, vaik­ka teko olisi Thaimas­sa sallittu.)

5. Suomes­sa val­lit­see uskon­non­va­paus, mikä merk­it­see myös, että jokaisel­la on oikeus ero­ta uskontokunnastaan.

6) Jär­jeste­tyt avi­o­li­itot eivät ole Suomes­sa sal­lit­tu­ja, vaan avi­o­li­iton ehtona on molem­pi­en vapaa tahto.

Lisää aiheesta klikkaa­mal­la tästä.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni tästä. 

121 vastausta artikkeliin “Maassa maan tavalla”

 1. Ja homosek­suaal­isu­us ei ole sairaus tai syn­ti, jon­ka vuok­si tuomi­taan hirtettäväksi.

 2. Julius on sis­nän­sä oike­as­sa, että tämäkin voi olla erona hei­dän koti­maa­hansa näh­den, mut­ta tämä koh­ta poikkeaa kuitenkin yhdeltä olen­naiselta osalta siitä vähän lonkalta heit­e­tys­tä luet­telosta, jon­ka yllä esitin. Oma luet­teloni kos­ki asioi­ta, joi­ta asianomaisen ei tule tai tulee itse tehdä, tuo Juliuk­sen point­ti kertoi,mitä yhteiskun­ta tai tuomiois­tuimet tekevät Suomes­sa. Maa­han­muut­ta­jat eivät sen­tään itse tuomitse ketään kuole­maan, toivoakseni

 3. Tärkeää olisi saa­da myös jokainen myös jokainen Suomen kan­taväestöön kuu­lu­va henkilö allekir­joit­ta­maan noista vaa­timuk­sista osa.

  Suomes­sa on niin kovin tava­ton­ta, että vaimo ja lapset joutu­vat pakkaseen per­jan­taisaunan ja ‑pul­lon jäl­keen. Eikä Suomes­sa ilmene sek­suaali­pako­laisu­ut­ta Etelä-Suomeen, kos­ka perusk­oulu ei ole sukupuolit­tunut eikä per­in­teisiä sukupuoliroole­ja korosta­va. Nuo­ril­ta ei enää per­he­juh­lis­sa kysel­lä vaivaan­tunei­ta kysymyk­siä parisuhteista ja niiden laaduista eivätkä a‑, homo- tai bisek­suaa­li­nen nuori niistä ahdis­tu, eikä varsinkaan trans­gen­der­i­nen. Onnek­si Suomes­sa ei kaikessa ohjail­la ja kult­tuuris­es­ti alati korostet­taisi evanke­lis-luter­i­laisen kirkon ylioikeut­ta kaikkeen.

  Lis­tas­sa ei muuten olisi mitään vikaa, mut­ta kir­joi­tus pitää sisäl­lään ten­denssin, jon­ka mukaan Suomen kan­taväestöön kuu­lu­vat henkilöt oli­si­vat itse vapai­ta yo. kahleista tai heil­lä ei olisi mui­ta kansal­lisia kahleita.

  Käsitemääriteltäessä Suomen kan­taväestö ‑ter­miä on ilme­nee, että itse en ole osa Suomen kan­taväestöä, vaik­ka suku­ju­ureni ovat olleet tässä maas­sa use­am­man sataa vuotta.

 4. Ihan fik­sua , mut­ta naivia ja lapsel­lista tekstiä.

  Uskooko joku, että kult­tuuriset juuret saadaan karis­tet­tua noin pienel­lä toimen­piteel­lä pois?
  Mus­lim­it halvek­si­vat vääräuskoisia ja voivat vale­hdel­la ja hui­ja­ta näitä. Veikkaisin, että mus­lim­i­porukat nau­reske­lisi par­taansa tätä sitoumusta.

  Teo­ri­as­sa ain­oa, mikä voisi teho­ta, olisi van­nomi­nen Allahin nimi­in, mut­ta toden­näköis­es­ti joku imaa­mi antaisi käskyn, että saa van­noa eikä vala päde.

 5. Kyl­lä näin pitäisi toimia, aut­taisko allekir­joitet­tu paperi sit­ten mitään onkin eria asia.. Tuos­sa alus­sa ole­va toivo­mus siitä että Suo­mi olisi lisään­tyvän maa­han­muu­ton kohteena on minus­ta outo. Mik­si? Itsekin ns. vihreänä olen huolis­sani juuri ihmisen aiheut­ta­mas­ta maa­pal­lon liikakuor­mi­tuk­ses­ta ja mielestäni maa­pal­lol­la on yksi ker­tais­es­ti liikaa ihmisiä. En ole tiedemies enkä osaa vas­ta­ta kysymyk­seen kuin­ka paljon olisi sopi­va määrä, mut­ta vähem­män kuitenkin kuin nyt. Mielestäni tämän vaa­timuk­sen ulot­ta­mi­nen koske­maan ain­oas­taan kehi­tys­mai­ta, on hirveää rasis­mia ellei peräti nat­sis­mia. Maa­han­muu­ton suosimisel­la elinkei­noelämä ain­oas­taan pyrkii luo­maan maamme alku­peräisas­ukkai­ta nöyrem­pi­en työn­tek­i­jöi­den ja ympäristöa­sioista vähen­m­män kiin­nos­tuneen kulut­ta­jien luokan, jatku­van ja luon­non­va­ro­ja riistävän kasvun peri­aat­tei­den mukaises­ti. Tämä tuhoke­hi­tys olisi mielestäni pysäytettävä.

 6. Tuol­lais­ten julis­tusten suurin anti on ilman muu­ta siinä, että niitä lukies­saan yhä use­am­mat suo­ma­laiset tajua­vat, että meil­lä todel­lakin on oikeus (ja jopa velvol­lisu­us) edel­lyt­tää, että tänne tuli­jat sopeu­tu­vat elämään maas­sa maan tavalla. 

  Siinä sopeu­tu­mises­sa on sit­ten suuria ero­ja eri maa­han­muut­ta­jaryh­mien välil­lä. Joil­takin se onnis­tuu kuin itses­tään, kun taas tois­t­en kohdal­la se tarkoit­taisi läh­es täy­del­listä irtiot­toa koko siihenas­tis­es­ta omas­ta elämästä, kas­vatuk­ses­ta ja kult­tuurista. Ehkä kan­nat­taisi panos­taa niihin helpom­min sopeu­tu­vi­in ryh­mi­in. Kos­ka ihmis­ryh­mis­sä on eroja.

  Itse kir­joitin aikanaan vähän vas­taa­van­laisen lis­tan. Aika mon­et luk­i­jat tun­tu­i­v­at pitävän sitä humoris­tise­na, vaik­ka siinä ei itse asi­as­sa ole mitään hauskaa.
  http://reinoblog.blogspot.com/2007/03/ohjeita-suomeen-muuttavalle.html

 7. Mukavaa kuul­la, että joku välil­lä jak­saa myön­tää, ettei kaik­ki vika aina ole meis­sä suo­ma­lai­sis­sa. Pelkään vaan, että yhden sitoumuk­sen allekir­joit­ta­mi­nen on lähin­nä sym­bo­l­i­nen teko, eikä todel­la vaikut­taisi mitään ihmis­ten käytök­seen. Jos Suomes­sa tarvi­taan maa­han­muut­ta­jia, minus­ta olisi panos­tet­ta­va niihin maa­han­muut­ta­ji­in, jot­ka yleen­sä sopeu­tu­vat. Ja näitä ovat sel­l­aiset, joiden kult­tuuri ei eroa suuresti mei­dän omastamme.

 8. “Suo­mi on mitä ilmeisem­min — ja toiv­ot­tavam­min — lisään­tyvän maa­han­muu­ton kohteena.”

  Tästä vain tuli mieleeni se varsin oleelli­nen kysymys, että mik­si ihmeessä vihreäk­si itseään kut­su­vat ihmiset niin usein näkevät maa­han­muu­ton niin kamalan toiv­ot­ta­vana asiana? Ja yleen­sä vielä varsinkin maa­han­muu­ton kehi­tys­maista län­si­mai­hin ja eri­tyis­es­ti vielä kylmään ja pimeään Suomeen.

  Ymmär­rätkö Osmoseni mitä täl­lä ajan takaa? Vään­nän sen vielä var­muu­den vuok­si sin­ulle ja muille “vihreille” rauta­lan­gas­ta. Nyky­ih­mi­nen = luon­non­va­ro­ja kulut­ta­va ja luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Län­si­mais­sa elävä nyky­ih­mi­nen = eri­tyisen paljon luon­non­va­ro­ja kulut­ta­va ja luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Eri­tyisen kylmässä ja pimeässä län­si­maas­sa elävä nyky­ih­mi­nen = eri­tyisen paljon jopa län­si­maisel­la mit­ta­pu­ul­la luon­toa kuor­mit­ta­va otus. Vihreä aate = luon­toa suo­jele­maan pyrkivä aate (ainakin näin oli vielä joskus ennen muinoin, ehkä 15–20 vuot­ta sit­ten). Maa­han­muut­to (“vihrei­den” märis­sä unis­sa) = mah­dol­lisim­man mon­en kehi­tys­maan ihmisen siirtämistä Suomeen. Mikä tässä yhtälössä mät­tää? Ei ole kovin vaikea­ta päätellä. 

  Todel­li­nen vihreä ei toi­vo väen maa­pal­lol­la lisään­tyvän, päin­vas­toin. Kaikkein vähiten todel­li­nen vihreä toivoo väen lisään­tyvän teol­lis­tuneis­sa mais­sa, etenkään kylmis­sä ja pimeis­sä Suomen kaltai­sis­sa teol­lis­tuneis­sa mais­sa. Has­su jut­tu, että täl­laisia ajatuk­sia ei kuitenkaan ikinä kuule yhdeltäkään “vihreältä”. Kovasti ovat “vihreät” sen sijaan huolis­saan Suomen (riit­tävän hal­van) työvoiman riit­tävyy­destä. Sääli, että sinäkin, Osmo, osoit­tauduit vain “vihreäk­si”. Eipä tai­da enää luon­non asial­la oli­joi­ta löy­tyä poli­itikko­jen joukosta.

 9. Annalle: tämä kaikin puolin järkevä ehdo­tuk­sesi, että otet­taisi­in etupäässä sel­l­aisia maa­han­muut­ta­jia, jot­ka sopeu­tu­vat hel­posti suo­ma­laiseen kult­tuuri­in, leimataan aivan liian hel­posti rasis­tisek­si. Meil­lä on jo nyt aika selviä koke­muk­sia eri­taus­tai­sista maa­han­muut­ta­jista: on ryh­miä jot­ka pär­jäävät hyvin, perus­ta­vat yri­tyk­siä, koulut­ta­vat lapsen­sa, opet­tel­e­vat kie­len. Ja on ryh­miä, joiden piiris­sä työt­tömyys ja rikol­lisu­us on koko väestöön näh­den moninkertaista. 

  Oma ehdo­tuk­seni olisi, että jos työperäistä maa­han­muut­toa tarvi­taan, niin värväisimme Suomeen töi­hin Venäjäl­lä asu­via kielisuku­laisi­amme. He elävät usein hyvin köy­hissä olois­sa, ovat kult­tuuril­taan lähel­lä suo­ma­laisia (en tarkoi­ta vain saunaa vaan myös suo­ma­laistyyp­pistä pidät­tyväisyyt­tä ja varovaisu­ut­ta), ja ovat Venäjäl­lä sor­re­tus­sa ase­mas­sa tai suo­ras­taan vain­on kohteina (esimerkkinä Mar­in­maan viime vuosien tilanne). Täl­lä lail­la me rikkaat suo­ma­laiset voisimme hyö­tyä ja samal­la aut­taa “omi­amme”. Ja ennen kuin joku julis­taa täl­laisen ajatuk­sen “rasis­tisek­si” (oletet­tu­ja mui­ta maa­han­muut­to­halukkai­ta ryh­miä kohtaan) niin miet­tikääpä esim. slaav­i­lais­ten kan­so­jen ja maid­en yhteenku­u­lu­vu­ut­ta ja niiden har­joit­ta­maa yhteistyötä. Mik­si siis Suomen yhteistyö suo­ma­lais-ugri­lais­ten kan­so­jen kanssa olisi sen tuomittavampaa?

 10. Täl­lainen sitoumus — jos­sa var­maan olisi paljon muu­takin kuin nuo muu­ta­ma hätäis­es­ti väsät­ty esimerk­ki — on tietysti vain sym­bo­l­i­nen, mut­ta sym­bol­eil­la on merk­i­tys­tä. Sen jäl­keen on vaikeampi vedo­ta siihen, että meil­lä on oikeus tehdä näin, kos­ka se kuu­luu per­im­n­teeseemme. Se olisi hyväk­si myös meille itsellemme, jot­ta tietäisimme, mihin panem­ma rajan suvait­se­vu­u­den kohdalla.

  Asia tuli min­ulle ajanko­htaisek­si joskus perus­palve­lu­min­is­ter­inä toimies­sani, kun min­ulle ehdotet­ti­in, että julkiset sairaalat alka­isi­vat tehdä tyt­tö­jen ympärileikkauk­sia, jot­ta niitä ei tehtäisi sairaaloiden ulkopuolella.

  Aja­tus suvait­se­vaisu­u­den rajoista nousi min­ulle mieleen Toron­tossa, jos­sa kanadalaiset isän­tämme ker­toi­vat, kuin­ka he edel­lyt­tävät maa­han­muut­ta­jil­ta sitä, että nämä sitoutu­vat kanadalaisen yhteiskun­nan sään­töi­hin ehtona sille, että saa­vat tul­la maa­han. Vieraisi­in tapoi­hin näh­den kanadas­sa ollaan hyvin suvait­se­vaisia, mis­sä meil­lä olisi paljon oppimista.

 11. Allekir­joitin armei­jas­sa paperin, jos­sa sitouduin ole­maan käyt­tämät­tä huumei­ta armei­ja-aikanani. Tätä sitoumus­ta edel­si luen­to, jos­sa ker­rot­ti­in Ihan­ta­lan ihmeestä ja raken­net­ti­in aasin­sil­ta tämän päivän Ihan­ta­laan: huumei­den vas­taiseen tais­telu­un. Ker­rot­ti­in myös, että ne jot­ka eivät tuo­ta pape­ria allekir­joi­ta, kut­su­taan keskustele­maan asiasta.

  Tuol­laiset kak­soiskiel­lot voivat ehkä tuo­da jotain lisäar­voa las­tenkas­vatuk­ses­sa, tuskin kuitenkaan aikuis­ten asen­nekas­vatuk­ses­sa. Jos halu­taan antaa kuva että lake­ja jo sel­l­aise­naan tulee nou­dat­taa, niiden täy­tyy myös sel­l­aise­naan riittää.

 12. Kuten sanoitkin, sitoumus on nimeno­maan sym­bo­l­i­nen. Me tehti­in aikoinaan yläas­teel­la ylhäältä päin laa­dit­tu oppi­las­vala, jos­sa luvat­ti­in mm. olla kiusaa­mat­ta ja polt­ta­mat­ta tupakkaa. Jollekin opet­ta­jalle saat­toi ehkä tul­la hyvä mieli, mut­ta jokainen tupakoit­si­ja ja kiusaa­ja jatkoi toimi­aan van­haan tapaan, ja me muut oltaisi­in joka tapauk­ses­sa olleet polt­ta­mat­ta ja kiusaamatta.

  Täl­laisil­la lupauk­sil­la on merk­i­tys­tä vaan, jos niiden rikkomis­es­ta seu­raa joku sank­tio. Matkustel­lessani kauko­mail­la, minäkin lupaan viisum­i­hake­muk­sis­sa ihan mitä tahansa, kun­han vaan pääsen maa­han sisään. Kuin­ka moni ihmi­nen Kanadas­sa on kään­nytet­ty sen takia, että he eivät ole ser­e­mo­ni­al­lis­es­ti suos­tuneet hyväksymään kanadalaisen yhteiskun­nan sään­töjä? Miten kukaan voisi jäädä sel­l­aises­sa testis­sä kiin­ni? Onko Suomes­sa täl­lä het­kel­lä paljonkin ihmisiä, jot­ka eivät tiedä, että tyt­tären kun­ni­a­murhaami­nen on väärin, kos­ka heille ei ole sitä kerrottu?

  Jos mei­dän tarvit­see erik­seen vakuutel­la maa­han­muut­ta­jille, että tääl­lä raiskaus on rikos eikä tyt­täriä saa tap­paa, niin minä lähtisin kyl­lä ennem­min pohti­maan maa­han­muu­ton mielekkyyt­tä näistä hienoista kulttuureista.

 13. Tääl­lä nim­im. Raine jo esit­ti kysymyk­sen, joka ei saanut vas­taus­ta. Eli miten mahdet­taisi­in perustel­la lisäväestön tuomi­nen korkeim­man kulutus(tuhlaus)tason mai­hin. Jos on hiukankaan tolkkua päässä ja vas­tu­u­ta tule­vista sukupolvista niin ensim­mäi­nen asia, mis­tä pitäisi huole­htia on se, että vail­la jär­jen hiven­tä tapah­tu­vaan tuh­lailu­un ei enää raa­ha­ta lisää väkeä. Kyl­lä näitä tääl­lä jo on ihan tarpeek­si asti. Muu on houret­ta. Ns. “vihreä” poruk­ka näkyy liukas­tuneen pikku­por­var­il­lisille juurilleen: kaik­ki käy kun­han ollaan fem­i­nis­te­jä ja muis­te­taan suh­tau­tua suo­peasti homoi­hin, maa­han­muut­ta­ji­in ja mitä näitä nyt on. Mah­taa Palo­heimo ja Linko­la ihme­tel­lä, kan­nat­tiko tämä pöl­höi­ly ihan oikeasti. Mut­ta eipä nau­ra­ta. Maail­man tule­vaisu­u­den kannal­ta keskeiset kysymyk­set jäävät sivu­un ja suu­ta piestään mil­loin mis­täkin joutavas­ta asi­as­ta. Olisiko Oden kuitenkin pitänyt kan­taa vas­tu­u­ta ja pysyä puolueessaan paikoil­la? Ei siel­lä mon­ta täyspäistä näy olevan.

 14. Tämäkin meni eipäs-juu­pas länky­tyk­sek­si kuten arva­ta saattaa.

  Itsel­läni olisi tar­jo­ta seu­raa­van­lainen lista allekirjoitettavaksi.

  1. Jos olet koulut­tam­a­ton, mielel­lään uskon­nol­lis­es­ti akti­ivi­nen mus­lim­i­pako­lainen, sin­ul­la ei ole mitään asi­aa Suomeen.

  Ja nimi alle ja takaisin koneeseen/veneeseen/junaan tms…

 15. Olen pitkään pitänyt Osmo Soin­in­vaaraa julk­isu­udessa antamien­sa lausun­to­jen perus­teel­la fik­suim­pana vihreän liik­keen edus­ta­jana eikä hän näem­mä petä tääl­lä internetissäkään. 

  Kir­joi­tus on hyvä. Pidän kyl­läkin siinä ehdotet­tu­ja keino­ja tehot­tom­i­na, mut­ta toisaal­ta on mullis­tavaa, että joku vihreä myön­tää ongelmien ole­mas­saolon. Ja kuka­pa muukaan sitä tek­isi kuin Soininvaara. 

  Lisäk­si blo­gi, johon saa jät­tää kom­ment­te­ja on arvostet­ta­va ele.

  Palaa Osmo takaisin poli­ti­ikkaan. Vihreä liike tarvit­see sin­ua ja jär­jen ään­tä. Tai jos et vihreisi­in halua enää pala­ta niin vaikka­pa sitou­tu­mat­tona mukaan päätök­sen­tekoon. Laa­ja kan­nat­ta­jakun­tasi ei ole hävin­nyt minnekään.

  Ter­veisin,

  enti­nen vihreä

 16. Vielä kom­men­toin Jaakko Itäkankaan viestiin:

  “Maail­man tule­vaisu­u­den kannal­ta keskeiset kysymyk­set jäävät sivu­un ja suu­ta piestään mil­loin mis­täkin joutavas­ta asi­as­ta. Olisiko Oden kuitenkin pitänyt kan­taa vas­tu­u­ta ja pysyä puolueessaan paikoilla?”

  Noinkin voi kyl­lä ajatel­la. Taval­laan ymmär­rän Soin­in­vaaran päätök­sen vetäy­tymis­es­tä, mut­ta toisaal­ta hie­man pakoilun makuakin siihen jäi. Ikäänkuin olisi jät­tänyt uppoa­van laivan. Näin varsinkin sik­si, että Oskulle pj:n paik­ka olisi vieläkin ilmoi­tus­lu­on­toinen jut­tu mikäli vihrei­den ken­tässä on enää hitus­takaan järkeä jäljellä.

 17. Parhaan ymmär­ryk­seni mukaan ongel­ma ei todel­lakaan ole siinä, etteivätkö muut­ta­jat in gen­er­al tietäisi ihan hyvin mm. mainit­semi­asi asioi­ta, kun­han vain siitä huoli­mat­ta tekevät mitä tykkäävät.

 18. “Täl­lainen sitoumus — jos­sa var­maan olisi paljon muu­takin kuin nuo muu­ta­ma hätäis­es­ti väsät­ty esimerk­ki — on tietysti vain sym­bo­l­i­nen, mut­ta sym­bol­eil­la on merk­i­tys­tä. Sen jäl­keen on vaikeampi vedo­ta siihen, että meil­lä on oikeus tehdä näin, kos­ka se kuu­luu per­im­n­teeseemme. Se olisi hyväk­si myös meille itsellemme, jot­ta tietäisimme, mihin panem­ma rajan suvait­se­vu­u­den kohdalla.”

  Tämä on tot­ta. Nimeno­maan olisi oleel­lista, että me itse myös tek­isimme itsellemme selväk­si mis­sä raja kulkee. 

  Yksi ongelma­han on se, että maa­han­muut­topäätök­siä tehdessä joudumme ennakkoon tekemään val­in­to­ja. Mis­tä maa­han­muut­toa suosi­taan, mis­tä ei jne. Keskustelu tästä aiheesta nähdään usein jostain syys­tä rasis­tise­na. Jos meil­lä olisi selkeä sään­nöstö mitä edel­lytetään jokaiselta, niin tuol­laista keskustelua ei ehkä tarvit­sisi käydä.

  Itseänikin ihme­tyt­tää tuo mik­si vihreät pitävät maa­han­muut­toa niin toiv­ot­ta­vana. Ellei mod­erni, län­si­mainen yhteiskun­ta kestä väli­aikaista väestönotkah­dus­ta, vaan väestönkasvun on hyv­in­voin­nin kehi­tyk­sen vuok­si olta­va tasaista ja jatku­vaa, niin mitä on tar­jol­la kehit­tymät­tömim­mille maille? Pitäisikö hei­dän rajoit­taa väestönkasvuaan, vaik­ka sel­l­aiselle ei ole edel­ly­tyk­siä edes vau­rais­sa ja hyv­in­voivis­sa maissa? 

  Tai ei ainakaan ole mitään todel­lista halua lop­ul­ta vaaran­taa omaa elin­ta­soaan edes täysin luon­te­van väestövähen­nyk­sen seu­rauk­se­na, vaan elin­ta­son tek­i­jöitä on haalit­ta­va kehi­tys­mais­sa, jos edes jos­sain ennusteis­sa näkyy uhka siitä, että elin­ta­so voisi olla uhattuna. 

  Tämä kysymys jak­saa oikeasti hämmästyttää.

 19. Hyvä kir­joi­tus ja kiitos siitä! Onkin jo aika että joku uskaltaa puhua järkeä tämän asian tiimoil­ta. Kiitos!

  (Btw. alaikäiseltä seksin osto on myös Thaimaas­sa kiel­let­tyä ja siitä voi ankarim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

 20. Btw. alaikäiseltä seksin osto on myös Thaimaas­sa kiel­let­tyä ja siitä voi ankarim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

  Mikähän on ikära­ja. Joskus aiem­min se oli 14 vuot­ta. Suomen rikoslain mukaan se on 18 vuot­ta ja pätee myös Thaimaas­sa ja Venäjällä.

 21. Vas­taa nyt Ode myös meille hämärien luostarien munkeille, joil­la nuoret naiset vain häivähtäen suru­mielis­inä iltoina käyvät mielessä, tähän kysymyk­seen mik­si jatku­va väestönkasvu on niin posi­ti­ivi­nen ilmiö, että sitä pitää jopa val­tion voidella?

  En tiedä onko kysymys tyh­mä, mut­ta veikkaan, että sin­ul­la on silti jonkin­laista kom­pe­tenssia esit­tää vas­taus. Eli kysymys on lähin­nä seu­raa­va: Jos jos­sain yhteiskun­nas­sa väestö ilman ohjaavia toimen­piteitä luon­tev­asti hie­man vähe­nee, niin mitä posi­ti­ivista globaal­isti tuot­taa se, että vähen­e­m­i­nen paikataan siir­to­laisu­udel­la ja väestönkasvua siis pide­tään poli­it­tis­es­tä yllä siel­lä mis­sä se oikeasti ja vapaae­htois­es­ti on taittunut?

  Lisäkysymyk­senä on edelleen, että mitä seu­rauk­sia täl­lä on niille maille, joiden väestö vähe­nee maas­ta­muu­ton myötä? Varsinkin, kun ne van­has­ta siir­to­laisu­ud­es­ta poiketen ovat huo­mat­tavasti kehit­tymät­tömimpiä mai­ta kuin ne joi­hin siir­to­laisu­us kohdis­tuu. Muis­te­taan vain, että siir­to­laisu­us amerikkoi­hin, aus­trali­aan jne…oli erään­laista raivaamista, jos­sa siir­ryt­ti­in valmi­im­mas­ta yhteiskun­nas­ta tyhjähköön tilaan tekemään yhteiskun­taa. Mitä ihmettä me enää raivaamme? Onko tarkoi­tus tehdä esimerkik­si Afrikas­ta taas käymätön­tä kor­pi­maa­ta, jonne voimme syöksyä hyö­dyn­tämään raa­ka-ainei­ta, kun­han kyvykkäin osa väestöstä on pes­tat­tu Siivous- ja Par­turi­palvelu Vir­tasen palveluk­seen? Kysyn­pähän vain.

  Myön­nän, että kyseessä on seka­va pohdiskelu, mut­ta veikkaan, että muutkin ovat miet­ti­neet näitä.

 22. “Asia tuli min­ulle ajanko­htaisek­si joskus perus­palve­lu­min­is­ter­inä toimies­sani, kun min­ulle ehdotet­ti­in, että julkiset sairaalat alka­isi­vat tehdä tyt­tö­jen ympärileikkauk­sia, jot­ta niitä ei tehtäisi sairaaloiden ulkopuolella.”

  Voisitko, Ode, ker­toa edes laveasti, kenen tahol­ta tuol­laista on ehdotet­tu, maa­han­muut­ta­jien vai ihan kotop­eräis­ten vihreiden?

  Tämä on niitä tilantei­ta, jois­sa ei tiedä, kumpi kahdes­ta kam­mot­tavas­ta vai­h­toe­hdos­ta on kammottavampi.

 23. Suh­taudun hyvin kri­it­tis­es­ti väit­teisi­in etteivät jotkut maa­han­muut­ta­jat tiedä rikko­vansa lakia kun kyse on sek­suaalirikok­sista. Syytet­ty ihmi­nen nyt sanoo ihan mitä tahansa puo­lus­tuk­sek­seen. Eihän meil­lä ole val­is­tuskamp­paan­jaa, että puukol­la ei saa kutit­taa Jaskaa vaik­ka se veikin sun viinat.

  Sinän­sä yleisel­lä yhteiskun­taopin opetuk­selle olisi tilaus­ta. Viimek­si kuun­telin kun ihan suht korkeasti koulutet­tu seu­rue taivasteli sitä mik­sei tuomiois­tu­in anna ankarampia ran­gais­tuk­sia kuin lais­sa ko. rikok­ses­ta säädetään…

 24. “Itseänikin ihme­tyt­tää tuo mik­si vihreät pitävät maa­han­muut­toa niin toiv­ot­ta­vana. Ellei mod­erni, län­si­mainen yhteiskun­ta kestä väli­aikaista väestönotkah­dus­ta, vaan väestönkasvun on hyv­in­voin­nin kehi­tyk­sen vuok­si olta­va tasaista ja jatku­vaa, niin mitä on tar­jol­la kehit­tymät­tömim­mille maille? Pitäisikö hei­dän rajoit­taa väestönkasvuaan, vaik­ka sel­l­aiselle ei ole edel­ly­tyk­siä edes vau­rais­sa ja hyv­in­voivis­sa maissa?”

  En tiedä olk­inukke­vihreistä, enkä sel­l­ainen ole, mut­ta kysytään nyt vaik­ka, että miten niin ei ole edel­ly­tyk­siä rajoit­taa väestönkasvua, kun se on lääketi­eteen, nais­ten koulu­tuk­sen ja oikeuk­sien, talouskasvun, tai mitä puol­ta län­si­mai­sista yhteiskun­nas­ta nyt halu­aa korostaa… painet­tu jo läh­es negati­ivisek­si? Maa­han­muut­ta­jia halu­taan sik­si, että syn­tyvyy­den sään­nöstelyssä on onnis­tut­tu liiankin hyvin.

  Ja mis­sä numerosokei­den kansalaisopis­tossa on tul­tu siihen tulok­seen, että jos län­si­maisia kulut­ta­jia on vähem­män, ja he tätän käyt­tävät vähem­män esimerkik­si öljyä, niin sitä öljyä ei käytä ei-län­si­maiset kuluttajat?

 25. “En tiedä olk­inukke­vihreistä, enkä sel­l­ainen ole, mut­ta kysytään nyt vaik­ka, että miten niin ei ole edel­ly­tyk­siä rajoit­taa väestönkasvua, kun se on lääketi­eteen, nais­ten koulu­tuk­sen ja oikeuk­sien, talouskasvun, tai mitä puol­ta län­si­mai­sista yhteiskun­nas­ta nyt halu­aa korostaa… painet­tu jo läh­es negati­ivisek­si? Maa­han­muut­ta­jia halu­taan sik­si, että syn­tyvyy­den sään­nöstelyssä on onnis­tut­tu liiankin hyvin.”

  Maa­han­muu­ton tarpeel­lisu­ut­ta perustel­laan sil­lä, että huolto­suhde on keikah­ta­mas­sa kumoon. Suo­mi ei enää ( muka ) pysty pitämään huol­ta van­henev­as­ta väestöstään. Tätä kyl­lä näistä asioista puhut­taes­sa toitote­taan koko ajan ja ihmette­len, jos se on jäänyt huo­maa­mat­ta. Eli julkisen poli­it­tisen keskustelun perus­teel­la näyt­tää siltä, että yhteiskun­ta ei kestä väestön vähen­e­mistä edes väliaikaisesti.

  Ajan siis takaa sitä, että jos län­si­mainen, mod­erni yhteiskun­ta ei kestä sitä, että väestö edes väli­aikaises­ti vähe­nee, niin mitkä ovat ne perus­teet, joil­la voisimme odot­taa sitä — siis väestön kasvun hillit­semistä — vähem­män jär­jestäy­tyneiltä ja tek­nol­o­gis­es­ti kehit­tymät­tömiltä yhteiskun­nil­ta? Kysyn vaan.

  “Ja mis­sä numerosokei­den kansalaisopis­tossa on tul­tu siihen tulok­seen, että jos län­si­maisia kulut­ta­jia on vähem­män, ja he tätän käyt­tävät vähem­män esimerkik­si öljyä, niin sitä öljyä ei käytä ei-län­si­maiset kuluttajat?”

  Ei mis­sään. Jos­sain kiinalai­sis­sa Iso Koulu — laitok­sis­sa opete­taan, että nämä ovat mon­imutkaisia asioi­ta, joi­ta ei voi laskea ilman ole­tuk­sia siitä mikä kehi­tys mah­dol­lis­es­ti on.

  Eli tois­tan vielä: Mikäli tek­nol­o­gis­es­ti kehit­tyneim­mät yhteiskun­nat eivät kestä väestömäärän laskua niin mis­tä saadaan edes johonkin perus­tu­va, jotenkin toimi­va malli sille, että kehit­tymät­tömäm­mät yhteiskun­nat kestäisivät.

  On täysin turha vään­tää näen­näisen numero­taidol­lisia laskelmia siitä miten teknologi­nen tai kult­tuuri­nen kehi­tys johtaa väestomäärien lasku­un, jos tek­nol­o­gis­es­ti kehit­tyneitä yhteiskun­tia on buus­tat­ta­va siir­to­työvoimal­la. Itse asi­as­sa tiedän kyl­lä numero­ta­dol­lis­es­ti, että ei olisi buus­tat­ta­va. Halu­aisin vain vihreän vas­tauk­sen siihen mik­si vihreät menevät tuo­hon val­heeseen mukaan. Mikä on se poli­it­ti­nen syy mik­si Vihreät ovat niin maa­han­muut­to­myön­teisiä ja mik­si he käyt­tävät tuo­ta huolto­suh­teen heikken­e­mistä — joka on roskaa — argu­ment­ti­na myön­teisyyten­sä puolesta?

 26. Ne, joiden mukaan siir­to­laisu­us pitäisi kieltää (myös suo­ma­laisil­ta?) olet­te­vat, että jos joku muut­taa tänne kehi­tys­maista, jois­sa syn­tyvyys on suur­ta ja kulu­tus pien­tä, he tuo­vat mukanaan korkean syn­tyvyyten­sä ja omak­su­vat mei­dän suuren kulutuksen.

  Tuo väestö ei ole keskimääräistä ja sen syn­tyvyys ale­nee nopeasti uudessa ympäristössä, jos­sa nais­ten ase­ma on parem­pi ja ehkäisy sallittua.

  Kan­nat­taa muis­taa, että nyt puhutaan työperäis­es­tä siir­to­laisu­ud­es­ta, jos­sa siis tul­laan työhön ja vain sil­lä ehdol­la päästään maahan.

  Kyl­lä me selviämme huolto­suh­teemme kanssa. Kan­sain­välistymis­es­tä on muu­takin hyö­tyä. Juuri nyt tuo­daan raken­nus­miehiä Helsin­gin seudulle. Tarve on aivan ilmeinen.

  Ehdo­tus ympärileikkausten sal­limis­es­ta tuli jonkin sairaalan tahol­ta, en muista mis­tä. Vihreät eivät kan­na­ta nais­ten silpomista.

 27. Onhan toki meitä vihrei­den jäseniä, jot­ka eivät pidä kas­vavaa maa­han­muut­toa toiv­ot­ta­vana ihan luon­non­suo­jelulli­sista syistä, vaik­ka vier­aat kult­tuu­rit kiin­nos­tavia ovatkin. Suo­ma­lais­ten jul­me­tun suuren ener­gianku­lu­tuk­sen lisäk­si vah­va perustelu on pohjoisen luon­non herkkyys ja näi­den lev­eysastei­den heikko tuotan­tokyky. Pohjoisen sijain­nin vuok­si sama pin­ta-alayk­sikkö elät­tää Suomes­sa pienem­män joukon ihmisiä kuin eteläm­pänä. Pohjoinen luon­to myös toipuu hitaam­min kulu­mis­es­ta ja kuormituksesta.

  Täl­lä het­kel­läkin Suomen pienek­si voiv­otel­tu väestö voi olla jo suurem­pi kuin mitä maamme pystyy omavarais­es­ti ruokki­maan. Täl­lä het­kel­lä tilanne ei näy, kun saamme ulkop­uolelta fos­si­iliener­giaa ja tuon­tiruokaa ja ‑rehua. Mitä käy sit­ten, jos jonkin kri­isin seu­rauk­se­na tuon­tivir­rat katkea­vat? Niukku­udel­la on taipumus ajaa ihmiset kon­flik­tei­hin keskenään.

  Toki työssäkäyvän väestön vähen­e­mis­es­tä tulee omat ongel­mansa jo pelkästään sen takia, että talousjär­jestelmämme vaatii kasvua, jot­ta koko raken­nel­ma pysy­isi pystyssä. Nämä ovat kuitenkin sel­l­aisia asioi­ta, jot­ka mei­dän nuorten ikälu­okkien on vain ratkaista­va. Ei väestö voi kas­vaa lop­ut­tomasti sen enem­pää kuin mikään muukaan.

  Euroop­pa kuu­luu muuten maail­man tiheim­min asut­tui­hin alueisi­in, porukkaa on pin­ta-alaa kohti selvästi enem­män kuin vaikka­pa Afrikas­sa tai Yhdys­val­lois­sa. Siinäkin on meille hyvä syy tyy­tyväisenä kat­sel­la laske­via väestökäyriämme.

 28. Vaik­ka Suo­mi ei ihan ehdot­tomasti tarvit­sisikaan maa­han­muut­ta­jia, hei­dän vas­taan­ot­tamisen­sa saat­taa silti olla kaikkien etu. Kehi­tys­mais­sa voi olla korkea työt­tömyys samaan aikaan kun meil­lä kär­sitään työvoima­pu­las­ta. Muut­ta­jat myös lähet­täi­sivät rahaa sukulaisilleen.

  Suomes­sa ja Euroopas­sa on run­saasti maat­alous­maa­ta henkeä kohti, ja tiukas­sa tilanteessa elin­tarvikkei­ta voidaan sekä tuot­taa että kulut­taa nyky­istä järkeväm­min. (Näin pitäisi tietysti tehdä muutenkin…)

 29. Lie­nee itses­tään­selvää, että maa­han­muut­to saat­taa olla, ja usein onkin, mitä hyödyl­lisin asia kohde­maalleen. Hyvin har­va vas­tus­taakaan kaikkea maa­han­muut­toa; vaka­vat erim­ielisyy­det liit­tyvät lähin­nä muut­toli­ik­keen opti­maaliseen suu­ru­u­teen ja siihen, onko osa maa­han­muu­tos­ta vahingollista.

  Huolto­suh­teeseen vaikut­taa väestön van­hen­e­misen lisäk­si muitakin tek­i­jöitä. Työikäiset ja nopeasti työl­listyvät maa­han­muut­ta­jat paran­ta­vat sitä. Toisaal­ta, syr­jään­tyneet ongel­mavähem­mistöt, joiden lap­siluku on ver­rat­tain suuri, naiset pääosin työelämän ulkop­uolel­la, ja työvoiman piiris­sä olevil­la aikuisil­lakin (usei­den alo­jen työvoima­pu­las­ta huoli­mat­ta) työt­tömyys 50–60 pros­entin luokkaa, heiken­tävät sitä. Suomes­sa ainakin irak­i­laiset, irani­laiset, soma­lit ja afgaan­it lukeu­tu­vat tähän ryhmään. 

  Huolto­suh­teen muu­tos ei ole mikään kuole­man­vaka­va ongel­ma, mut­ta meil­lä ei ole vält­tämät­tä varaa pahen­taa sitä kas­vat­ta­mal­la edel­lä­maini­tu­ista vähem­mistöistä monille muille Euroopan maille tut­tua, yhteiskun­nas­ta mil­tei täy­del­lis­es­ti eriy­tynyt­tä ja vihaista alalu­okkaa. Parhaim­mil­laankin sel­l­aisen elät­tämi­nen ja jälkien siivoami­nen tulisi kalli­ik­si, ja vaatisi bud­jetin kar­simista muil­ta aloil­ta, mikä väk­isinkin kiristäisi val­taväestön suh­tau­tu­mista vähem­mistöi­hin ja ruokkisi suo­ranaista rasismia.

  Syn­tyvyy­den merkit­tävän laskemisenkaan varaan ei näis­sä tapauk­sis­sa kan­nat­tane laskea. Kult­tuuril­lisen inte­graa­tion vähäisyys tai sen suo­ra tor­ju­mi­nen heiken­tävät län­si­maisen tasa-arvokäsi­tyk­sen vaiku­tus­ta, eivätkä yhteiskun­nan poh­jalle pää­tyneet miehet vält­tämät­tä ole eri­tyisen innokkai­ta luop­umaan viimeis­es­tä auk­tori­teet­ti­ase­mas­taan. Islamistis­ten aja­tusten lev­iämi­nen Euroopas­sa ei sekään liiem­min auta asi­aa. Mitä ehkäisyyn tulee, avokä­tiset lap­sil­isät ja muut sosi­aalietu­udet vähen­tävät moti­ivia sen käyt­töön. Kulu­tusjuh­lan törsäilevin­tä kärkeä Euroopan etni­nen köy­hälistö ei edus­ta, mut­ta sen elin­ta­so ja resurssien käyt­tö on kuitenkin huo­mat­tavasti korkeam­paa ver­rat­tuna lähtömaihin.

 30. Make kir­joit­ti:
  “Taval­laan ymmär­rän Soin­in­vaaran päätök­sen vetäy­tymis­es­tä, mut­ta toisaal­ta hie­man pakoilun makuakin siihen jäi. Ikäänkuin olisi jät­tänyt uppoa­van laivan. Näin varsinkin sik­si, että Oskulle pj:n paik­ka olisi vieläkin ilmoi­tus­lu­on­toinen jut­tu mikäli vihrei­den ken­tässä on enää hitus­takaan järkeä jäljellä.”

  Muis­taak­seni hävisin viimek­si äänestyk­sen vihrei­den puheen­jo­hta­ju­ud­es­ta. Itse asi­as­sa olen hävin­nyt aina, kun asi­as­ta on äänestet­ty, peräti kolme ker­taa. Kak­si ker­taa min­ut on valit­tu yksimielis­es­ti, mut­ta ker­taakaan ei voit­tanut äänestystä.

 31. Jos vielä pysty­isit heit­tämään tuo­hon viimeiseen Lau­ri Wahlst­edtin jut­tuun jotain kom­ment­tia, niin kiva olisi. 

  Siinä oli nimit­täin aika hyvin kiteytet­ty aika mon­ta asi­aa, joista nykyään on muodikas­ta vaieta.

  Itse heitän siihen sen ver­ran löy­lyä kiukaalle, että kehi­tys­maas­ta tule­va uus­suo­ma­lainen­han on aivan ihanteelli­nen kulut­ta­ja: mitään ei ole valmi­ik­si han­kit­tuna, sos­su on raja­ton tulon­lähde (varsinkin alku­vai­heessa, kos­ka mitään ei ole valmi­ik­si han­kit­tuna) ja län­si­maiset kulu­tus­tot­tumuk­set on help­po omak­sua TV:stä jos­sa ker­ro­taan mitä kaikkea tärkeää ihmi­nen ehdot­tomasti tarvit­see. Jos näil­lä keinoin ei saa­da talout­ta nousu­un, niin miten sitten?

  Maail­ma tarvit­see lisää kulut­ta­jia. Virheä Suo­mi tarvit­see lisää kuluttajia.

 32. Minus­ta tässä ei pitäisi uno­htaa sitäkään, että myös län­si­maid­en, eikä pelkästään kaikkien muiden, kult­tuuri on arvokas­ta. Jois­sain Euroopan mais­sa on jo niin paljon maa­han­muut­ta­jia, että paikalli­nen kult­tuuri kär­sii siitä rajusti, usein juuri islami­lais­ten maa­han­muut­ta­jien vaa­timusten takia. 

  Minus­ta on aika kyseenalaista väit­tää, että korkean syn­tyvyy­den maista muut­tavien ihmis­ten lap­siluku las­kee Euroopas­sa “kan­taväestön” tasolle, kun tilas­tot osoit­ta­vat, että nimeno­maan maa­han­muut­ta­jat saa­vat Euroopas­sa selvästi eniten lap­sia, vaik­ka oli­si­vat jo syn­tyneet Euroopas­sa maa­han­muut­ta­ja­van­hem­mille. Syn­tyvyys kyl­lä las­kee, mut­ta niin las­kee myös lap­sikuolleisu­us, eikä syn­tyvyys laske “tarpeek­si”, joten maa­han­muut­ta­jien suh­teelli­nen osu­us väestöstä kas­vaa vaik­ka maa­han­muut­to kiel­let­täisi­in kokon­aan. Tämä on ongel­ma jos kult­tuurien mon­imuo­toisu­ut­ta halu­taan oikeasti var­jel­la, eikä vain kehi­tys­maa­teemai­sis­sa puheis­sa main­os­taa asial­la. Anteek­si kärt­ty­isyys, yövuoron syytä. 🙁

 33. Keskustelus­sa näytetään sotke­van ilois­es­ti pako­laiset ja työperäi­nen siir­to­laisu­us. Pako­laisel­la on oikeus jäädä maa­han sosi­aal­i­tur­van varas­sa eläen, jos ei työ­paikkaa saa, mut­ta siir­to­laisel­la on olta­va työ­paik­ka, jot­ta hän voi tul­la maa­han. Tämä kos­kee myös EU-maista tule­via, joil­la on sinän­sä vapaa muut­to-oikeus Suomeen. 

  Olen samaa mieltä siitä, että syr­ji­tyn alalu­okan tuot­ta­mi­nen maa­han ei ole toiv­ot­tavaa kum­mankaan osa­puolen kannal­ta. Sik­si otet­taes­sa työvoimaa siir­to­laiskri­teere­in on syytä vali­ta sel­l­aisia , joil­la koulu­tuk­sen­sa puoles­ta on mah­dol­lisu­us tässä maas­sa men­estyä. Heistä moni tulee maa­han tilapäis­es­ti tien­aa­maan rahaa asun­non han­kkimisek­si van­has­sa koti­maas­saan tai han­kki­mas­sa perus­pääo­maa omaa yri­tys­tä varten.

  Pelko siitä, että Suomeen tulisi siir­to­laiskri­teere­in aivan ylen­palt­tis­es­ti väkeä, on aika turha. Meil­lä on päin­vas­toin suuria vaikeuk­sia saa­da halu­a­maamme työvoimaa Suomeen, kos­ka näil­lä on pääsy myös mai­hin jot­ka ovat lämpimämpiä sekä ilmas­toltaan että suh­tau­tu­miseltaan vieraisi­in kult­tuurei­hin. Nokia on onnis­tunut haal­i­maan maa­han kohta­laisen paljon kiinalaisia ja intialaisia.

  Tuo syr­jit­ty alalu­ok­ka on muis­sa mais­sa maa­han lait­tomasti tul­lut­ta väkeä. Suomeen on vaikeampi tul­la lait­tomasti ja elää tääl­lä tal­ven yli, kos­ka maamme on niin kon­trol­loitu eikä yri­tys­ten ole mah­dol­lista käyt­tää pimeaa työvoimaa laajamittaisesti.

 34. “Tuo syr­jit­ty alalu­ok­ka on muis­sa mais­sa maa­han lait­tomasti tul­lut­ta väkeä. Suomeen on vaikeampi tul­la lait­tomasti ja elää tääl­lä tal­ven yli, kos­ka maamme on niin kon­trol­loitu eikä yri­tys­ten ole mah­dol­lista käyt­tää pimeaa työvoimaa laajamittaisesti.”

  Tästä olisi hyvä pitää kiin­ni. Myös pako­lais- ja tur­va­paikkapoli­ti­ikan erot­ta­mi­nen selkeästi siir­to­laisu­ud­es­ta olisi järkevää. Et voi kuitenkaan väit­tää, että kansalaiset sotk­i­si­vat nämä asi­at. Kyl­lä niitä ovat sotke­neet poli­itikot, jol­lainen itsekin olet ollut.

  Jos nyt lehtiä luet tai uutisia kat­sot niin täl­läkin het­kel­l­lä niitä sotke­taan ihan min­is­ter­i­ta­sol­la. Tai sit­ten on niin, että poli­itikko­jen välit­tämä viesti ei tule läpi medi­as­ta, mikä olisi suuri ongel­ma sekin.

 35. En tiedä sit­ten mik­si sitä pitäisi sanoa, mut­ta esimerkik­si Hei­di Hau­ta­la ja Astrid Thors aja­vat selvästi sitä, että Suomeen nimeno­maan haal­i­taan kehi­tys­maista ihmisiä muka­mas tekemään töitä. Koulut­ta­mat­to­mia, osin luku­taidot­to­mia ihmisiä, tekemään töitä Suomen kaltaises­sa yhteiskun­nas­sa, jon­ka vaa­timuk­set työn­tek­i­jältä ovat vähän eri luokkaa kuin Afrikas­sa, ja tietysti kult­tuuri on läh­es kaikin tavoin aivan eri­lainen. Sehän on tietysti selvää, että järkevästi ajatellen täl­laiset ihmiset eivät ratkaise työvoimaon­gelmia, eivätkä siinä mielessä ole työperäisiä siir­to­laisia. Mut­ta kuitenkin heitä väitetään työperäisik­si. Pako­laiset, tur­va­paikka­tur­is­tit ja työperäiset maa­han­muut­ta­jat menevät sekaisin net­tikeskustelijoiden lisäk­si myös mei­dän maa­han­muut­to­min­is­ter­il­lä ja se on vähän huonom­pi jut­tu Suomen kannal­ta. Väit­täisin jopa, että tuo sekaan­nus alkoi nimeno­maan poli­itikoista, ja taval­liset ihmiset vain reagoi­vat siihen. 

  Sen mitä olen uutisia seu­ran­nut, ammat­ti­taidot­to­mia siir­to­laisia on Euroop­pa täyn­nä. YLE vai kuka se oli joka uuti­soi EU-komis­saarin sanoneen, että EU-mai­hin tule­vista vain 5% on oikeasti ammat­ti­taitoisia ja koulutet­tu­ja ihmisiä. Tuo tarkoit­taa joko sitä, että Euroop­pa ottaa enem­män “pako­laisia” kuin työperäisiä maa­han­muut­ta­jia, tai sit­ten vain ottaa “työperäisiä” maa­han­muut­ta­jia, hyvin tietäen, ettei näil­lä ole mitään koulu­tus­ta eikä mah­dol­lisu­ut­ta työllistyä.

 36. Maa­pal­lon väk­iluku kas­vaa räjähdys­mäis­es­ti etenkin kehi­tys­mais­sa. Afrikas­sa väkeä ennuste­taan ole­van vuon­na 2050 n. 2 mil­jar­dia eli väestömäärä tuplaantuu. 

  Tähän yhtälöön kun las­ke­taan se, että monis­sa Afrikan mais­sa on vaikei­ta lev­ot­to­muuk­sia, uskon­nol­lisia jän­nit­teitä ja sisäl­lis­so­tia, Etelä-Afrikas­sa murhataan 90 000 henkeä vuosit­tain, AIDS tap­paa 2000 ihmistä päivit­täin…, voidaan rehellis­es­ti sanoa, että liian korkea syn­tyvyys yhdis­tet­tynä lapsen kengis­sä ole­vaan demokra­ti­akäsi­tyk­seen lisäävät Afrikan ongelmia. 

  Näitä ongelmia ei kuitenkaan ratkaista tuo­ma­l­la Euroop­paan miljoo­nia ihmisiä vaan Afrikan ongel­mat, lev­ot­to­muudet ja uskon­nol­liset jän­nit­teet siir­tyvät Euroop­paan tuli­joiden mukana, jot­ka eivät koulut­ta­mat­tom­i­na ja kieli­taidot­tom­i­na saa töitä ja sor­tu­vat sik­si rikok­si­in. Yksi syy rikok­si­in on myös kyken­emät­tömyys sopeu­tua euroop­palaiseen kult­tuuri­in ja lakeihin.

 37. Tuol­laisen sitoumuk­sen allekir­joit­ta­mi­nen on hyvä jut­tu. Vielä parem­pi olisi, jos se ei jäisi kuolleek­si kir­jaimek­si tai muodol­lisu­udek­si, vaan sen selkeästä rikkomis­es­ta seu­raisi maas­ta poistaminen. 

  Uskon että suo­ma­lais­ten vas­tus­tus maa­han­muu­tolle ei perus­tu niinkään rasis­mi­in tai suvait­se­mat­to­muu­teen, vaan siihen että monil­la on ihan oikeasti huono­ja koke­muk­sia. Jos kaik­il­ta tänne tulevil­ta edel­lytet­täisi­in että he elät­tävät itsen­sä ja per­heen­sä ja kun­nioit­ta­vat lakia (ja jos olisi tehokas jär­jestelmä rikol­lis­ten maastapois­tamiseen), uskon että suo­ma­lais­ten vas­tus­tus maa­han­muu­tolle vähenisi selvästi.

  Nykyi­nen karkot­tamisjär­jestelmä on teho­ton ja byrokraat­ti­nen. Eri­laisil­la vetoomuk­sil­la karko­tus­ta voidaan lykätä vuosikau­sia. Jos ajatel­laan vakavi­in rikok­si­in syyl­listyneen ulko­maalaisen karkot­tamista, sil­loin hänen tur­val­lisuuten­sa ei tulisi olla enää mit­tari, kos­ka kyse on omas­ta valin­nas­ta. Suo­ma­lais­ten vira­nomais­ten tulee kan­taa huol­ta suo­ma­lais­ten tur­val­lisu­ud­es­ta. Mik­si esim. joukko­raiskauk­seen osal­lis­tuneen ulko­maalaisen pitäisi saa­da asua Suomes­sa, usein vieläpä suo­ma­lais­ten veron­mak­sajien elät­tämänä? Eikö se ole loukkaus sekä raiskat­tua, että suo­ma­laista veron­mak­sa­jaa kohtaan?

  Monikult­tuurisu­u­den idea on hyvä ja kau­nis, mut­ta valitet­tavasti se ei toi­mi käytän­nössä, tai toimii vain tiet­ty­jen kult­tuurien kesken. En usko, että meille tulisi mitään isom­pia ongelmia, jos ottaisimme tänne ihmisiä vaikka­pa lati­nalais­es­ta Amerikas­ta tai Itä-Aasi­as­ta. Valitet­tavasti meil­lä on, ehkä dog­maat­tisin perustein, päädyt­ty han­kki­maan ihmiset sieltä mis­tä on eniten tuli­joi­ta. Ehkäpä tässä tilanteessa, jos­sa Län­si-Euroopan maid­en pahat etniset ongel­mat ovat selvil­lä, annos ter­vet­tä itsekkyyt­tä ulko­maalais­poli­ti­ikas­sa olisi tarpeen?

  Mitä tulee pako­laisi­in, mielestäni nykyi­nen jär­jestelmä on hie­man has­su. Pako­lais­ten Suomes­sa ylläpitämiseen käyt­tämäl­lämme raha­sum­mal­la elät­täisimme hel­posti 10–20-kertaista määrää ihmisiä lähempänä hei­dän omaa koti­maataan ja kult­tuuri­aan. Suurem­pi joukko ihmisiä hyö­ty­isi ja suo­ma­laiset säästy­i­sivät suurelta määrältä rikok­sia. Mielestäni meil­lä on velvol­lisu­us käyt­tää veron­mak­sajil­ta ote­tut rahat siten, että mah­dol­lisim­man moni hyö­tyy. Tämä ei toteudu nykyisen kiin­tiö­pako­laisjär­jestelmän kautta.

 38. Taina Lin­tu­la on oike­as­sa siinä, ettei Afrikan ongelmia ratkaista siirtämäl­lä vaikka­pa sata miljoon­aa afrikkalaista Euroop­paan. Ne on ratkaista­va paikan pääl­lä. Vaik­ka muuten pidän työperäistä maa­han­muut­toa, jos­sa muut­ta­jik­si val­i­taan koulutet­tua väkeä, hyvänä asiana, Afrikan osalta vähän arve­lut­taa, onko oikein vali­ta hei­dän joukostaan ne har­vat koulute­tut, kos­ka näitä tarvit­taisi­in Afrikassa. 

  Viisi vuot­ta sit­ten Afrikan tilan­net­ta pidet­ti­in täysin toiv­ot­tomana, mut­ta nyt on val­oa näkyvis­sä tun­nelin päässä. Kehi­tys on päässyt käyn­ti­in jois­sakin niistäkin. Mut­ta sit­ten on tuol­laisia Mugaben Zim­bab­we­ja, jois­sa kaik­ki menee päin seiniä ja kaik­ki tehdään väärin.

 39. Jos tosi­aan Afrikas­ta vietäisi­in Euroop­paan ne vähätkin koulute­tut ihmiset, sen aivovuodon aiheut­tamia tuho­ja ei ihan hel­posti korjattaisi. 

  Näyt­tää oikeas­t­aan siltä, että Afrik­ka on se viimeinen paik­ka maail­mas­sa, jos­ta pitäisi siirtää ihmisiä mihinkään muualle. Koulutet­tu­ja ihmisiä Afrikas­ta ei ole järkeä viedä, ellei tarkoi­tus ole pahen­taa Afrikan tilan­net­ta entis­es­tään. Koulutet­tu­ja ihmisiähän siel­lä tarvi­taan eri­tyisen kipeästi toimivien yhteiskun­tien rak­en­tamiseen. Toisaal­ta, yhtä vähän on järkeä tuo­da Afrikas­ta koulut­ta­mat­to­mia ihmisiä Euroop­paan, kos­ka tääl­lä he eläi­sivät täysin sosi­aal­i­tur­van varas­sa eli kan­taväestön pus­sista, kuor­mit­taisi­vat ympäristöä enem­män kuin Afrikas­sa kuor­mit­taisi­vat ja eri­laisen kult­tuurin takia lisäi­sivät vielä rikol­lisu­ut­ta. Se ei ole järkevää Euroopan etua ajatellen. Ja on sit­ten sekin vielä, että kaikkien Euroop­paan tuo­tu­jen afrikkalais­ten työ­panos on pois Afrikalta, oli­vat he koulutet­tu­ja tai eivät. Minä en ole mikään asiantun­ti­ja, mut­ta siltä ainakin päällepäin näyt­tää, että paras tapa aut­taa Afrikkaa olisi nimeno­maan tekem­i­nen siel­lä paikan pääl­lä, eikä Afrikan siirtämi­nen Euroop­paan afrikkalais­ten mukana. 

  Tosi han­kala tilanne joka tapauk­ses­sa on, kos­ka afrikkalaiset kär­sivät paikallis­ten dik­taat­to­rien ja sotahul­lu­jen takia. Ja näitä län­si­maat eivät uskalla jär­jestää pois val­las­ta, kos­ka vielä pahempi voisi tul­la tilalle, eikä halu­ta eikä voidakaan lähteä kolo­nial­is­min tielle taas. Eivätkä afrikkalaisetkaan var­maan halua euroop­palaisia sotke­maan kaikkia asioitaan. 

  Jos Suomea ajatel­laan, parhaat maa­han­muut­ta­jat oli­si­vat var­maan euroop­palaisia tai itäaasialaisia. Kiinalaisia, japani­laisia jne. Etelä-Amerikas­ta tulleista on kai myös hyviä koke­muk­sia, niin kuin chileläi­sistä. Kult­tuurien erot eivät ole niin suuret kuin Afrikan maid­en kanssa. 

  Tätä farssia ei kuitenkaan pitäisi jatkaa, että vale­hdel­laan maa­han­muu­ton työperäisyy­destä samal­la kun rajan yli tulee tuhan­sit­tain täysin koulut­ta­mat­to­mia ihmisiä, joista osa vielä uskon­nol­lisia, vaar­al­lisia fanaatikko­ja. Ei hyvä.

 40. Anna ei ole viestis­sään ihan väärässä, mut­ta tuo kysymys koulutet­tu­jen afrikkalais­ten vaar­al­lis­es­ta aivovuo­dos­ta ei ole niin yksinker­tainen. Jonkin ver­ran aivovuo­toa voi olla Afrikalle hyväksi.

  Teol­lisu­us­mai­hin muut­ta­neet kehi­tys­maid­en ihmiset lähet­tävät koti­mai­hin­sa rahaa moninker­tais­es­ti sen määrän, mitä maail­mas­sa annetaan kehi­tys­a­pua. Jos afrikkalainen insinööri tulee töi­hin Euroop­paan, hän pystyy mak­samaan korko­jen kera takaisin suvulleen sen investoin­nin, jon­ka suku on pan­nut hänen koulu­tuk­seen­sa. Tämä lisää koulu­tuk­sen arvos­tus­ta ja näi­den koulu­tus­in­vestoin­tien kannattavuutta.

  Lisäk­si insinöörimme oppii teol­lisu­us­mais­sa lisää, luo kon­tak­te­ja molem­pi­in suun­ti­in. Olisi toiv­ot­tavaa, että hän jos­sain vai­heessa palaisi koti­maa­hansa — ja monin niin tekeekin, mah­dol­lis­es­ti jonkun ulko­maisen yri­tyk­sen työntekijänä.

  Mut­ta se on selvä, että liian voimakas aivovuo­to tuhoaa kehi­tysedel­ly­tyk­siä Afrikassa.

  Jos Anna puhui Suomes­ta, tänne ei tule tuhan­sia täysin koulutet­tu­ja ihmisiä vuosit­tain. Koko Euroop­paan toki kyllä.

 41. Afrikan maat eivät ole keskenään saman­laisia ja kult­tuuril­liset ja elin­ta­so­erot ovat paljon suurem­pia kuin Euroopan maid­en välillä.

  Esimerkik­si ero naa­puri­maid­en Soma­lia (~islami­lainen) ja Kenia (~kris­tit­ty) välil­lä on suurem­pi kuin Suomen ja Venäjän väli­nen ero.

  Muu­ta­mat tuhan­net soma­lit ovat saa­neet Suomes­sa kovan älämölön aikaan, mut­ta rikolli­nen osa Ken­ian vas­taan­ot­tamista 500 000 soma­l­ista on aiheut­tanut siel­lä suh­teessa aivan eri mit­takaa­van kuorman.

  Euroop­pa on yhden­tynyt ja varsinkin EU-maat alka­vat olla keskenään huo­mat­ta­van samankaltaisia. Afrikas­sa maas­ta toiseen liiku­taan vähem­män ja yleen­sä tarvi­taan viisumi.

  Olisi ehkä kaikkien kannal­ta helpom­paa, että pääsään­tönä islami­laisen taus­tan omaa­vat maat ottaisi­vat pako­laiset ja tur­va­paikan­hak­i­jat islami­laisen taus­tan omaav­ista maista ja kris­ti­tyn taus­tan omaa­vat maat vas­taavasti omil­ta jalan­jäljiltään. Työperäisiä maa­han­muut­ta­jia otet­taisi­in tarpeen mukaan “maas­sa maan tavalla”-sopimuksella.

 42. Vih­doin ale­taan ymmärtämään tämä mei­dän kult­tuurin tuhou­tu­miseen johta­va liike. Koh­ta on jo liian myöhäistä pysäyt­tää tämä liike. Kan­taväestö pak­e­nee maa­han­muut­ta­jien tieltä, jot­ka eivät voi sietää kan­taväestön kult­tuuria, uskon­toa tai moraalikäsityksiä.

  Lon­toos­sa mus­lim­it jär­jestävät tuhan­sien osan­ot­ta­jien mie­lenosoi­tus­fes­ti­vaale­ja, jois­sa vaa­di­taan esimerkik­si taiteen, musi­ikin ja jalka­pal­lon kieltämistä. Monikult­tuurisu­us nap­sah­taa lop­ul­ta omaan nilkkaan. Pian tääl­lä on vain Islam jäljellä.

  Mis­tä me voimme hakea turvapaikkaa?

 43. “Lon­toos­sa mus­lim­it jär­jestävät tuhan­sien osan­ot­ta­jien mie­lenosoi­tus­fes­ti­vaale­ja, jois­sa vaa­di­taan esimerkik­si taiteen, musi­ikin ja jalka­pal­lon kieltämistä.”

  Mil­laiseen kiihkoon tahansa ei kan­na­ta itseään piiska­ta. Al Qaidan syn­ny­in­maa sen­tään pelasi futik­sen MM-kisoissa.

 44. “Mil­laiseen kiihkoon tahansa ei kan­na­ta itseään piiska­ta. Al Qaidan syn­ny­in­maa sen­tään pelasi futik­sen MM-kisoissa.”

  En tarkkaan ymmär­rä mitä tuol­la tarkoi­tat. Hit­lerin kol­mas val­takun­takin jär­jesti Olympialaiset, vaik­ka arjalainen rotu ei niis­sä men­estynytkään kisaisän­nän toivo­ma­l­la tavalla. 

  Al-Qaidan tau­s­tat ovat Sau­di-Ara­bi­alaises­sa wah­habis­mis­sa ja Afghanistanin sodas­sa. En halu­aisi asua kum­mas­sakaan maas­sa, enkä halu­aisi oman maani muut­tuvan piiru­akaan siihen suuntaan.

  Esim. Sau­di-Ara­bi­as­sa on muut uskon­not de fac­to kiel­let­tyjä, islamin jät­tämis­es­tä tai “loukkaamis­es­ta” seu­raa usein kuole­ma, nais­ten oikeudet — noh, niitä ei pahem­min ole. Koulu­ope­tus perus­tuu pääosin islami­in. Pidätet­tyjä hakataan, mah­dol­lis­es­ti kidute­taan. jne. jne.

  Sau­ditkin ovat ihmisiä, se on toki hyvä pitää mielessä. Hei­dän kult­tuuris­taan löy­tyy var­masti myös hyvää ja paljon sel­l­aisia ihmisiä jot­ka kel­paa­vat kaikin puolin esimerkik­si kenelle tahansa. Min­ulle kuitenkin, fak­to­jen val­os­sa, suo­ma­lainen yhteiskun­ta on kaikkine puut­tei­neenkin paljon onnis­tuneem­pi. Se kumpaan suun­taan muut­tovir­rat käyvät tiukkaa islamia soveltavien maid­en ja län­si­maid­en välil­lä, ker­too myös jotain.

  Jos kaik­ki kult­tuu­rit oli­si­vat sama­nar­voisia, se tarkoit­taisi myös sitä että keski­a­jan län­si­mainen kult­tuuri noitarovioi­neen jne. oli aivan yhtä hyvä ja arvokas kuin nykyi­nenkin. Sil­loin ei olisi mitään syytä pyrk­iä parem­paan ja kehit­tyä. Kult­tuurirel­a­tivis­mi on mielestäni yksi tuhoisimpia virhekäsi­tyk­siä län­nessä nykyään. 

  Demon­isoin­tia ei tarvi­ta, mut­ta on tilantei­ta, jois­sa tarvi­taan tiet­tyä selkärankaa ja rohkeut­ta puo­lus­taa omia arvo­ja. Nähdäk­seni Suo­mi ja muu Euroop­pa on nyt siinä tilanteessa. Ei tarvitse lähteä maail­malle soti­maan lip­pu liehuen, riit­tää että pitää kiin­ni omista vapauk­sista ja vaatii sopeu­tu­mista kaik­il­ta maahanmuuttajilta.

 45. Näyt­tää siltä, että Jus­si Hal­la-ahon ja Suomen Sisun vakio­poruk­ka on tääl­läkin äänessä — itse Hal­la-ahokin näköjään on vaivau­tunut yhden kom­mentin heittämään. 

  Heil­lähän on tapana masi­noi­da koko poruk­ka aina sinne, mis­sä maa­han­muu­tos­ta keskustel­laan. He elävät siitä, että saa­vat olla äänessä ja julis­taa pro­pa­gan­daansa. Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa he tätä värväys- ja tiedo­tus­toim­intaansa har­ras­ta­vat ja sieltä kuka tahansa voi sitä seurata. 

  http://www.halla-aho.com/scripta/vieraskirja.html

  Olen väitel­lyt tämän porukan kanssa maa­han­muut­toa­sioista jo pitkään, eikä se yleen­sä ole ollut kovin hedelmäl­listä. Myös Laak­son Tapi­on blogille tulee run­saasti tääl­lä nähty­jen kaltaisia kom­ment­te­ja samal­ta porukalta. 

  Tämän ohel­la ainakin allekir­joit­tanut saa aina sil­loin täl­löin pri­vaat­te­ja viha­pos­te­ja eräältä tuon Hal­la-ahon kan­nat­ta­japorukan ja Suomen Sisun jäseneltä. Suurin osa heistä, kuten tämä em. henkilökin, ei uskalla esi­in­tyä oma­l­la nimel­lään. Pienenä vinkkinä kyseiselle henkilölle voin sanoa, etten ole lukenut näitä vieste­jä pitki­in aikoi­hin, joten maini­tun henkilön kan­nat­taa purkaa vihaansa jol­lain muul­la taval­la, esim. pitämäl­lä anti-Kelju K. Niemelä ‑päiväkir­jaa. Se saat­taa olla hyvinkin ter­apeut­ti­nen kokemus.

  Mitä tulee Oden kir­joituk­seen, olen aika pitkälti samoil­la lin­joil­la. Maa­han­muu­tossa on tärkein­tä estää ghet­tou­tu­mi­nen ja syr­jäy­tymi­nen. Esim. vihrei­den aja­ma perus­tu­lo olisi tehokas lääke tähän. Varsi­nainen ongel­ma lie­nee fun­da­men­tal­isti­nen islam ja nythän Suomeen on perusteil­la oikein islamisti­nen puoluekin. Se saa­nee hyvän liit­to­laisen kristillisdemokraateista. 

  Vihreät luon­nol­lis­es­ti tule­vat ole­maan tämän taan­tu­muskoali­tion pää­vas­tus­ta­ja, kos­ka sharia-laki, joka puolueen puheen­jo­hta­jan Abdul­lah Tam­men mukaan olisi Suomes­sa “mah­tavaa”, ei mil­lään sovi yhteen lib­er­aalin demokra­t­ian, kansalaisy­hteiskun­nan ja tasa-arvon kanssa.

  Toisaal­ta islamin seku­lar­isoi­tu­mi­nen läh­tee väistämät­tä län­si­maista, kos­ka sat­tuneesta syys­tä islami­lai­sis­sa mais­sa toisi­na­jat­telua ei pahem­min suvai­ta. Jos kotout­ta­mi­nen onnis­tuu hyvin, on se ehdot­tomasti paras lääke uskon­nol­liseen suvaitsemattomuuteen. 

  Ai niin, tämä ei tietenkään tep­si kan­ta­suo­ma­laiseen fun­da­men­tal­is­mi­in, uskon­nol­liseen suvait­se­mat­to­muu­teen ja toisi­na­jat­telijoiden vihaamiseen sekä demon­isoimiseen, jota mm. eräät Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat edus­ta­vat siinä mis­sä Al Quaidan johtajatkin.

 46. Huo­mau­tuk­seni kohdis­tui väit­teeseen, että islami­laiset mie­lenosoit­ta­jat Lon­toos­sa halu­a­vat kieltää jalka­pal­lon. Kyl­lä sen asian piti selvitä sitaatista.

 47. Lisäys edel­liseen: Ode­han on tilas­toekspert­ti, joten voisitte pojat tes­ta­ta niitä rikos­ti­las­toar­gu­ment­te­janne tääl­lä. Aus­tralias­sa Prodok­sen blogilla­han ne eivät kesäl­lä kovin hyvin purreet.

 48. Ehkä jatkokeskustelun kannal­ta on syytä ker­toa oma kan­tani kysymyk­seen maahanmuutosta.

  Maa­han­muut­to, pako­laisu­us ja kult­tuurien rin­nakkaise­lo tulee osa­ta aset­taa laa­jem­paan kon­tek­sti­in kuin näis­sä keskusteluis­sa on tapana. Esim. Suomen islamistisen puolueen puheen­jo­hta­ja on suo­ma­lainen ja muutenkin islam on tul­lut Euroop­paan jäädäk­seen. On utopis­tista pyrk­iä tor­ju­maan sen fun­da­men­tal­is­tisia muo­to­ja sulke­mal­la ne Euroopan rajo­jen ulkop­uolelle. Sen sijaan nämä äärili­ik­keet tulee kesyt­tää tääl­lä Euroopas­sa ja ehkäistä niiden har­joit­ta­ma värväys­toim­inta toisen ja kol­man­nen pol­ven mus­lim­i­maa­han­muut­ta­jien paris­sa tehokkaal­la seu­ran­nal­la ja kas­vatuk­sel­la. Ongel­ma pitää tietysti tun­nus­taa, jot­ta siihen voidaan puut­tua ennen kuin on liian myöhäistä.

  Ongelmia ei todel­lakaan ratkaise nation­al­isti­nen, kansal­lis­val­tio­ta vahvis­ta­va poli­ti­ik­ka, vaan se pikem­minkin lisää niitä. Kon­flik­te­ja ihmis­ryh­mien välille syn­tyy tuon tuostakin, mut­ta poli­it­ti­nen ilmapi­iri pitkälle ratkaisee, kuin­ka pahoik­si nämä kon­flik­tit kehit­tyvät. Nation­al­is­mi­in liit­tyy aina koros­tunut kansalais­tunne, joka on omi­aan aiheut­ta­maan närää. 

  Myös per­in­teinen ruot­salainen hyssyt­te­ly ja ran­skalainen pro­vokaa­tio maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­miseen liit­tyvis­sä ongelmis­sa ovat molem­mat osoit­ta­neet toim­i­mat­to­muuten­sa. Näis­sä mais­sa syr­jäy­tynyt ja ghet­toutunut mus­limin­uoriso on turhau­tunut ja mellakoi.

  Tehokas lääke kon­flik­tien kär­jistymiseen olisi pitää eri­laiset etniset ja uskon­nol­liset ryh­mät sekaisin ja hajal­laan val­tioiden sekä val­ti­oli­it­to­jen, kuten EU:n, sisäl­lä, mikä tietysti edel­lyt­tää melkoista val­tion sekä EU:n panos­ta ja eri­tyis­es­ti määräti­etoista ja jämäkkää kotout­tamis­poli­ti­i­ikkaa. Suomen tataar­it ovat hieno esimerk­ki hyvin kotouneesta mus­lim­iväestöstä ja Pohjois-Amerikas­sa toimii Project Ijti­had jär­jestö, jon­ka työtä kaikkien län­si­maalais­ten olisi syytä tukea:

  http://www.myspace.com/projectijtihad

  Keu­laku­vanaan täl­lä maal­lis­tunei­den mus­lim­ien jär­jestöl­lä on val­ovoimainen ja karis­maat­ti­nen mus­li­mi Irshad Manji:

  http://www.myspace.com/irshadmanji

  http://www.muslim-refusenik.com/

  Man­jin eri­no­mainen teos ”Islamin kahdet kasvot” on myös suomen­net­tu (Tam­mi 2004). Hänen kaltaisi­aan rohkei­ta ja sanavalmi­ita maal­lis­tunei­ta mus­limei­ta Euroop­pakin kaipaa.

  Mitä tulee nation­al­is­mi­in, his­to­ria ja nyky­het­ki kyl­lä osoit­ta­vat kouri­in­tun­tu­vasti, että kun selkeät rajat omaa­vat, etnis-kult­tuuris-ide­ol­o­gis-uskon­nol­lis­es­ti eri­laiset, ryh­mäi­den­ti­teet­tiään korosta­vat kansat asu­vat omil­la alueil­laan vierekkäin, kon­flik­ti seu­raa läh­es väistämät­tä (Venäjä ja sen pienet rajanaa­pu­rit, Nat­si-Sak­sa ja sen naa­pu­rit, Pohjois- ja Etelä-Korea, Intia ja Pak­istan, Irak ja Iran, Turk­ki ja kur­dit, Israel ja Palesti­ina jne.). Afrikas­sa tilanne on edelleen tässä suh­teessa todel­la kaoottinen. 

  Tässä mielessä glob­al­isaa­tio ja kan­so­jen sekä val­tioiden taloudelli­nen inte­groi­tu­mi­nen ovat tehokas ja käytän­nössä ain­oa lääke eripuraisuuteen.

 49. Jus­si K. Niemelä: “Maa­han­muu­tossa on tärkein­tä estää ghet­tou­tu­mi­nen ja syr­jäy­tymi­nen. Esim. vihrei­den aja­ma perus­tu­lo olisi tehokas lääke tähän.”

  Miten perus­tu­lo estää ghet­tou­tu­misen ja syrjäytymisen?

  “Jos kotout­ta­mi­nen onnis­tuu hyvin, on se ehdot­tomasti paras lääke uskon­nol­liseen suvaitsemattomuuteen.”

  Jos ja jos… Jos tädil­lä olisi munat, se olisi setä. Onko mitään takei­ta siitä, että kotout­ta­mi­nen onnis­tuu? Mik­si Suomes­sa onnis­tut­taisi­in siinä, mis­sä kaikkial­la muual­la on epäon­nis­tut­tu? Mikä ghet­tou­tu­misen ja syr­jäy­tymisen estävä erikois­lääke Suomel­la on, joka kaik­il­ta muil­ta kotout­tamista yrit­täneiltä mail­ta on puut­tunut? Jos vas­taus tähän on perus­tu­lo, niin sanois­in, että aika heikol­la poh­jal­la ollaan.

  “Vihreät luon­nol­lis­es­ti tule­vat ole­maan tämän taan­tu­muskoali­tion pää­vas­tus­ta­ja, kos­ka sharia-laki, joka puolueen puheen­jo­hta­jan Abdul­lah Tam­men mukaan olisi Suomes­sa ‘mah­tavaa’, ei mil­lään sovi yhteen lib­er­aalin demokra­t­ian, kansalaisy­hteiskun­nan ja tasa-arvon kanssa.”

  Sikäli kuin olen huo­man­nut, kukaan vihreä vaikut­ta­ja ei ole piipah­tanut islami­lais­es­ta puolueesta ja sen tavoit­teista sanaakaan. Olen iloinen, jos pystyt osoit­ta­maan tämän käsi­tyk­sen vääräksi.

 50. Hei
  Osaltaan maaseudun liikaväestö aiheut­ti jo 1918 joitakin yhteenot­to­ja. Syistä kiis­tel­lään vieläkin.
  Kutakuinkin ja kuitenkin kaikesta huoli­mat­ta kävi lopuk­si niin että 1% Suomen väestöstä sai sur­mansa ja sotaor­p­jen määrää ei tiedä kukaan.
  Suomes­ta on lähdet­ty Amerikkaan ja Ruotsiin.
  Toiv­otan kaik­ki ter­vet­tulleek­si jos tuli­si­vat takaisin.
  Puute lisää knflik­te­ja tai pakoa maas­ta. Olisko his­to­ri­as­sa jotain opit­tavaa? Onko kukaan aidosti kiin­nos­tunut suomes­sa asumis­es­ta? Olisko hyvä kysyä maa­han­muut­ta­jil­ta mitä he tietävät Suomes­ta? Suo­mi on his­to­ri­al­taan väki­val­tainen. Olem­meko muuttuneet?

 51. Veikko Suvan­nolle:

  Islamisti­nen puolue on vas­ta perusteil­la ja nim­iä kerätään. Nähtäväk­si jää, mikä sen merk­i­tys tulee yhteiskun­nas­samme ole­maan. Oma ennus­tuk­seni on lähin­nä näp­pitun­tu­ma; vihreille tärkeät arvot ovat kyl­lä jyrkässä ris­tiri­idas­sa sharia-lain arkikäytän­tö­jen kanssa. 

  Ylipäätään uskon­nol­la ei tulisi olla mitään sijaa poli­ti­ikas­sa ja varsinkaan kouluis­sa, vaan sen tulisi olla kotien ja uskon­nol­lis­ten jär­jestö­jen asia. Kristi­nusko on tietysti täysin rin­nasteinen islamille, vaikkakin sen maal­lis­tunut ver­sio ei enää suo­ranaisia noi­ta- ja kir­jarovioi­ta aiheutakaan. Sama pätee toki kaikki­in uskontoihin.

  Kotout­tamis­es­ta sen ver­ran, että vihrei­den perus­tu­lo­ma­lli kan­nus­taa työn­tekoon, toisin kuin nykyi­nen kan­nustin­loukku­jär­jestelmä. Jos syr­jäy­tymistä ja ghet­tou­tu­mista halu­taan tehokkaasti ehkäistä, on yhteiskun­taan inte­groi­tu­mi­nen tehtävä mah­dol­lisim­man vai­vat­tomak­si. Esitin edel­lä muitakin omia ajatuk­siani kotout­tamisen tehokkaas­ta toteut­tamis­es­ta. Sinä sen sijaan et esitä mitään argu­ment­tia perus­tu­lo­hy­po­teesiani vas­taan etkä ain­ut­takaan rak­en­tavaa ehdotusta.

  Muutenkaan ns. maa­han­muut­tokri­itikoil­ta harvem­min kuuleee mitään real­is­tisia keino­ja mihinkään. Pelkkää absolu­ut­tista oike­as­sa olemista, nalku­tus­ta ja uhoa sen sijaan tun­tuu riit­tävän. Ehdo­tusten tulisi tietenkin olla sel­l­aisia, että muut puolueet suos­tu­vat niistä neu­vot­tele­maan. Vrt. Pent­ti Linkolan ehdo­tuk­set ja puoluei­den halukku­us neu­votel­la niistä. 

  Täl­lä het­kel­lä ns. maa­han­muut­tokri­itikot ovat pääpi­irteis­sään saman­lainen fun­da­men­tal­is­ti­lahko kuin Al Quai­da eikä yksikään nyky­puolue perus­suo­ma­laisia luku­unot­ta­mat­ta ota heitä vakavasti. Soinkin var­masti tulisi toisi­in aatok­si­in, mikäli vaivau­tu­isi pere­htymään kyseisen porukan blo­gei­hin ja touhui­hin vähänkään syväl­lisem­min. Siel­lä on sel­l­aista rotuhörhöä joukos­sa, että oksat pois. 

  Itse olen aika hyvin ns. maa­han­muut­tokri­itikoiden net­tikir­joituk­sia lueskel­lut ja väit­te­ly­i­hin osal­lis­tunut ja tiedän tarkkaan mitä pin­nan alla muhii. Jo se ker­too paljon, ettei kyseisen lahkon jäsenistä monikaan uskalla esi­in­tyä oma­l­la nimellään.

 52. Jus­si K. Niemelä tote­si islamista: “On utopis­tista pyrk­iä tor­ju­maan sen fun­da­men­tal­is­tisia muo­to­ja sulke­mal­la ne Euroopan rajo­jen ulkopuolelle.“ ‘

  Onko ongel­ma mielestäsi saman­su­u­ru­inen Suomelle, jos meil­lä on mus­limei­ta 0,5% väestöstä tai jos heitä on 35%? 

  Minus­ta ongel­mat kan­nat­taa hoitaa pien­inä, ja pieniä ongelmia ei saa päästää kas­va­maan suurik­si. Radikalisoi­tu­mista vas­taan tulee tais­tel­la kaikil­la rin­tamil­la. Muut­toli­ik­keen patoami­nen tiety­istä maista on yksi keino — mielestäni vält­tämätön, mut­ta ei todel­lakaan ain­oa. Työperäisessä muut­toli­ik­keessä pitäisi keskit­tyä mai­hin, joista tule­vat myös työl­listyvät täällä.

  Maa­han­muut­ta­janaiset ovat avainase­mas­sa. Jos hei­dät saadaan irti miesten otteesta ja itsenäisem­mik­si, seu­raaval­la polvel­la on tule­vaisu­ut­ta. En ilkeile, mut­ta kysyn silti: Meil­lä on sairaan­hoita­japu­la. Mon­tako soma­li­naista suo­ma­lai­sista sairaaloista löy­tyy, tai ylipäätään suo­ma­laisil­ta työ­paikoil­ta? Oma­l­la työ­paikallani (suuri tehdas) en ole näh­nyt yhtäkään, mui­ta afrikkalais­naisia on 2–3. Vika ei todel­lakaan ole työ­nan­ta­jas­sa, vaan siinä että har­vas­sa soma­liper­heessä sal­li­taan nais­ten käy­dä palkkatyössä. 

  Mitä suurem­mak­si ulko­maalaisväestö kas­vaa, sitä vähem­män he sopeu­tu­vat. Tästä on tehty esim. Ran­skas­sa tutkimus, jos­sa huo­mat­ti­in että 2. ja 3. pol­ven siir­to­laiset ovat huonom­min sopeu­tunei­ta kuin van­hempansa. Osa selit­tyy jo kas­vaneil­la määril­lä. Siir­to­laiset keskit­tyvät omille alueilleen ja omi­in koului­hin­sa. Kun suurin osa tut­tavista on mamu­ja, koulus­sa opete­taan omaa äidinkieltä jne. mihin kult­tuuri­in sitä enää voisikaan integroitua?

  Tataar­it tuli­vat Suomeen aikana, jol­loin hei­dän oli pakko sopeu­tua. Samoi­hin aikoi­hin saa­puneet omat “uskon­vel­jeni” kalmuk­it heit­et­ti­in Suomes­ta ulos, kos­ka eivät joko osan­neet käyt­täy­tyä tai oli­vat liian aasialaisen näköisiä. Tataar­it ovat joko hyljän­neet uskostaan tiukim­mat puo­let, tai niitä ei heil­lä ollutkaan. Nykypäivän islam on jotain muu­ta, ja se että tuli­joil­ta ei vaa­di­ta sopeu­tu­mista vain pahen­taa asi­aa. Islamin sopeu­tu­mi­nen Suomeen tapah­tuu vain tietyn seku­lar­isaa­tion kautta. 

  Mainit­takoon vielä, että en ole tul­lut tänne minkään Hal­la-ahon vieraskir­jan kaut­ta. Min­ut voi kai lukea kansal­lis­mielisek­si, mut­ta esim. talous­poli­ti­ikas­sa olen lib­er­aali tai lib­er­taristi, tietyin vihrein painottein.

 53. Tämähän meni jo hurjaksi. 

  Aivovuo­dos­ta sen ver­ran vielä, että Ode on tietysti täysin oike­as­sa siinä, että usein län­si­mais­sa työtä tekevät lähet­tävät rahaa koti­maas­sa odot­taville suku­laisille, ja saat­ta­vat sit­ten pala­ta lop­ul­ta koti­in pysyvästi. Jos tämä nos­taa koulu­tuk­sen arvos­tus­ta ja paran­taa taloudel­lista tilan­net­ta lähtö­maas­sa, sehän on hienoa. Mut­ta en oikein näe miten sitä aivovuo­toa voitaisi­in kon­trol­loi­da. Siis miten pitää sopi­van pienenä aivovuodon määrä, varsinkin jos kehi­tys­mais­sa use­am­mat ihmiset alka­vat esimerkin nähtyään koulut­tau­tua voidak­seen lähteä jok­sikin aikaa töi­hin län­si­mai­hin? Tietysti voidaan tylysti rajoit­taa koulutet­tu­jen maa­han­pääsyä, mut­ta aut­taako se? Suos­tu­vatko muutkin kuin Euroop­pa, vaik­ka Aasian teol­lisu­us­maat ja Yhdys­val­lat, pitämään aivovuodon kuris­sa? Ei kuu­losta helpolta.

  Sit­ten muusta…

  Jus­si K. Niemelä sanoi, että vihrei­den arvot eivät sovi yhteen shar­i­an kanssa. Sehän on tietysti ihan selvää, sil­lä eihän sharia sovi yhteen kenenkään län­si­maisia vapauk­sia kan­nat­ta­van arvo­jen kanssa. Mut­ta ei tämä vielä takaa mitään siitä, mitä vihreät tekevät. Sel­l­ainen maa­han­muut­to- ja pako­lais­poli­ti­ik­ka mitä vihreät nykyään näyt­tävät aja­van, ei myöskään sovi vihreisi­in arvoihin eikä ole mitenkään hyväk­si luon­nolle, mut­ta silti he aja­vat sitä. Ydin­voiman vas­tus­t­a­mi­nen ei myöskään itse asi­as­sa sovi siihen mitä vihreät väit­tävät kan­nat­ta­vansa, kos­ka tietäk­seni kaik­ki muut vai­h­toe­hdot nyt ovat huono­ja, ja tuulivoimalat pyörivät talvel­la venäläisel­lä ydin­sähköl­lä etteivät jäädy… 

  En tiedä mihin “maa­han­muut­tokri­itikoi­hin” Niemelä viit­taa, ja pitäisi var­maan pysyä erossa koko riidas­ta, joka vaikut­taa pitkään muhi­neelta, mut­ta jos uskaltaisin sanoa pari sanaa.

  Ihmis­ten niput­ta­mi­nen ensin jonkin nimik­keen, kuten “maa­han­muut­tokri­itikko”, alle ja sit­ten tuomit­sem­i­nen fun­da­men­tal­is­ti­lahkok­si on aika kyseenalaista toim­intaa väit­telyssä. Varsinkin jos sit­ten ver­rataan vielä ter­ror­is­tei­hin jot­ka sen­tään tap­pa­vat naisia ja lap­sia. En tiedä mitä maa­han­muut­tokri­itikot ovat tehneet, mut­ta en ole kuul­lut ter­rori-iskuista ainakaan enkä edes väki­val­tai­sista mie­lenosoituk­sista. Onko kenenkään hei­dän kanssa väitelleen tap­pamis­es­ta tar­jot­tu tuhan­sien dol­lar­ien palkkio? Ja jos on niin, että osa näistä kri­itikoista on jotain “rotuhörhöjä”, oikeut­taako se yleistämään ja tuomit­se­maan koko porukan sil­lä perus­teel­la, että siitä löy­tyy hörhöjä, ja saman tien lopet­ta­maan keskustelun hei­dän kanssaan? Kos­ka jos se oikeut­taa sen, sit­ten Al-Qaidan ole­mas­saolon vuok­si pitäisi kai kaik­ki mus­lim­it saman tien sulkea vanki­laan, eikä mitään hei­dän vaa­timuk­si­aan pitäisi edes kuun­nel­la mis­sään olois­sa. Nau­ret­tavaa. Eiköhän kaikissa porukois­sa ole mätä­mu­nia joukos­sa, vaik­ka toi­sis­sa tietysti enem­män kuin toi­sis­sa, ja sel­l­aiset erot on hyvä huo­ma­ta. Nimet­tömyys taas ei vielä minus­ta tee kenenkään argu­menteista yhtään heikom­pia. Suomet­tumisen aikana Neu­vos­toli­it­toa tai Kekkos­ta ei pahem­min ollut varaa oma­l­la nimel­lä kri­ti­soi­da, tai saat­toi työ­paik­ka lähteä jos työ­nan­ta­ja oli itään­päin kallel­laan. Ja se ruot­salainen pilapi­irtäjä­par­ka ehti jo huo­ma­ta, että pilaku­vat kan­nat­taisi piirtää nimettömänä.

  Olen täysin samaa mieltä siitä, että get­tou­tu­misen ja syr­jäy­tymisen estämi­nen on tärkeää järkevässä maa­han­muut­topoli­ti­ikas­sa. Mut­ta en kek­si kovin monia hyviä ratkaisu­ja siihen. Var­maan kaikkein helpoin käytän­nöl­lis­es­tä näkökul­mas­ta olisi maa­han­muu­ton sal­lim­i­nen vain korkeak­oulute­tu­ille ihmisille, joiden työl­listymis­to­den­näköisyys on korkea, ja jot­ka jaka­vat suurelta osin län­si­maiset arvot, ja toisaal­ta pako­lais­ten määrän pitämi­nen hyvin pienenä, eikä tuhan­sis­sa per vuosi niin kuin Ruot­sis­sa. Maa­han­muut­ta­jia pitäisi sal­lia maa­han vain hyvin rajoitet­tu­ja määriä ker­ral­laan, eikä mitään kym­meniä tuhan­sia kuten vaali­aikoi­hin muis­taak­seni puhut­ti­in RKPn ja muu­ta­man vihreän tahol­ta. Ja maas­sa pitäisi saa­da olla vain hyvin rajal­lisen ajan, joka voisi sit­ten piden­tyä huo­mat­tavasti kun maa­han­muut­ta­ja on saanut työ­paikan. Ja jollei työl­listy­isi, olisi lähdet­tävä takaisin koti­in­päin. Tämän luulisi estävän get­to­jen syn­tymisen, jos työt­tömien ei sal­li­ta jäädä maa­han pitkäk­si aikaa. En tiedä, ei ole min­un alaani. Tun­tuu vain siltä, että maa­han­muu­ton todel­lista tarvet­ta ei ole tutkit­tu puolueet­tomasti, eikä mitään vai­h­toe­htoisia, kestäviä ratkaisu­ja edes harkit­tu. Halu­taan vain pitää väestö kasvus­sa tai ainakin entisen kokoise­na, ja lisää maa­han­muut­ta­jia maa­han, vaik­ka paras­ta olisi, jos län­si­maid­en väestö pienenisi huomattavasti.

  Olen tyystin eri mieltä siitä, että kansal­lis­val­tioiden sijaan pitäisi ruve­ta rak­en­ta­maan kan­so­jen ja uskon­to­jen sekoituk­sista koos­t­u­via “inte­groitunei­ta ja glob­al­isoitunei­ta” val­tioi­ta. En todel­lakaan halua mitään vivahteil­taan vai­htel­e­vaa mut­ta kuitenkin maail­man­laa­juista yhtä sekakult­tuuria ja kansaa maail­maan. Paljon kauneut­ta häviäisi saman tien. Ja kuu­lostaa sitä pait­si kovin utopis­tiselta ajatuk­selta, että kaik­ki kansat halu­aisi­vat ja suos­tu­isi­vat inte­groi­tu­maan. Sil­loin kun euroop­palaiset viimek­si yrit­tivät laa­jasti inte­groi­da kult­tuureil­taan ja uskon­noltaan eri­laisia ihmisiä muo­dosta­maan yhteisiä val­tioi­ta, seurasi se sotku mikä Afrik­ka oli impe­ri­al­is­min jäl­keen. Sisäl­lis­so­tia ja vihaa. Ehkä en vain ole tarpeek­si optimisti.

 54. Tiedok­si keskustelijoille seu­raa­vat Vihreän eduskun­taryh­män yhtey­dessä toimi­van maa­han­muut­topoli­it­tisen työryh­män julkaise­mat paperit:

  - Maa­han­muut­ta­jat töis­sä Suomes­sa – Tarvit­semme uutta
  maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa (2007, http://www.vihreat.fi/node/2261)
  — Oikeut­ta ja kohtu­ut­ta tur­va­paikkapoli­ti­ikkaan (2006,
  http://www.vihreat.fi/node/2262)

  Parin viikon päästä Vihrei­den val­tu­uskun­nas­sa aloite­taan kotout­tamista käsit­televän paperin työstäminen.

 55. Jus­si K Niemelän väit­telystrate­giana on suoltaa tek­stiä kilo­kau­pal­la ja tukah­dut­taa sil­lä taval­la keskustelu. Kukaan ei jak­sa lukea.

  Jus­si ei myöskään ole pystynyt tuo­maan mitään posi­ti­ivisa argu­ment­te­ja maa­han­muu­ton puoles­ta, kun­han vaan iskenyt maa­han­muut­tokri­it­tis­ten epäoleel­lisi­in pikku­nip­peliepä­tarkkuuk­si­in, jota kaikkien tek­steis­sä löytyy.

  Diag­noosi: turha aka­teem­i­nen saivartelija

 56. Odelta kysy­isin vielä tarken­nus­ta tuo­hon maa­han­muut­toon ja maa­pal­lon ekol­o­giseen tas­apain­oon. Kyl­lä kai jokainen nyt ymmärtää väestönkasvun ole­van ylivoimais­es­ti suurin asia tämän elon­pi­irin kannal­ta. Asia, joka tulee saa­da hallintaan, muu on puuhastelua. Vihrei­den aja­ma maa­han­muut­to nimeno­maan Afrikas­ta on jotenkin jär­jet­tömimpiä ajatuk­sia, mitä kukaan on esit­tänyt, kos­ka a. saamme x kpl lisää hillit­tömästi kulut­tavia ihmisiä Suomeen b. y kpl lisää kulut­tavia ihmisiä Afrikkaan. Ei kuu­losta oikein järkevältä. Miten Vihreästi ajat­tel­e­va ihmi­nen voi pää­tyä tuol­laiseen logiikkaan?

  Toinen kysymys Odelle: sanoit nais­ten ase­man muut­tuvan ja syn­tyvyy­den pienen­tyvän maa­han­muu­ton (Euroop­paan) jäl­keen. Mik­si se ei sit­ten näy tilas­tois­sa? Vai onko se vain toive, että jos…

  Niemelälle kysymys: mis­sä on saatu parhaat koke­muk­set perus­tu­losta ja mil­loin? Mil­laisia ne koke­muk­set ovat olleet? Käsit­tääk­seni ei mui­ta tai­da olla kuin Nli­it­to + kump­pan­it — toiv­ot­tavasti olen väärässä.

  Lopuk­si toivo­mus Odelle, palaa Vihreisi­in — jär­jen valo on sieltä kaikon­nut niin kauas.

 57. VHar­ing halusi perustei­ta siihen, mik­si vihreät halu­a­vat lisätä maa­han­muut­toa eri­tyis­es­ti Afrikas­ta. En pysty sitä perustele­maan, kos­ka kuulen täl­lais­es­ta tavoit­teesta ensim­mäisen ker­ran. Mihin kir­joit­ta­ja perus­taa moi­sen väitteen?

 58. Minäkin toivoisin perus­teel­lisem­paa keskustelua juuri maa­han­muu­ton “väistämät­tömästä” lisäämistarpeesta.

  Min­un ymmärtääk­seni sille ei lop­ul­ta löy­dy mitään muu­ta perustet­ta, kuin halumme ylläpitää jatku­vaa talouden ja kulu­tuk­sen kasvua.

 59. “En tiedä mihin “maa­han­muut­tokri­itikoi­hin” Niemelä viittaa,”

  Var­maankin min­u­un kos­ka olen Suomen Sisun jäsen. En kuitenkaan spam­maa viha­pos­tia Niemelälle ja nimeni ei ole mikään salaisu­us, joten voi hän viita­ta johonkin muuhunkin.

  Niemelä tun­tee tasan neljä Sisun jäsen­tä ja hänen näke­myk­sen­sä heistä on kieltämät­tä mie­lenki­in­toinen. Aiheesta ei kuitenkaan liene syytä vään­tää enempää.

  Itse en ymmär­rä vaa­timus­ta, että mielip­i­teet pitäisi sovit­taa sel­l­aisik­si, että muut puolueet ne hyväksyvät. Käytän­nön poli­ti­ik­ka kom­pro­mis­sei­neen on aivan eri asia kuin vapaa mielip­itei­den ilmaisem­i­nen. Aja­tus, että kansalais­ten pitäisi puhua kuin kansane­dus­ta­jat on aika naivi ja luval­la sanoen hölmö. Pikem­minkin pitäisi pyrk­iä siihen, että kansane­dus­ta­jat toimi­si­vat ja puhuisi­vat niin, että kansalais­ten näke­myk­set tule­vat päätök­sen­teossa huomioitua.

  Lisäk­si, jos joku esit­tää puolueen edus­ta­jana tuol­laisia puheen­vuoro­ja kuin Hau­ta­la, niin niiden yleistämi­nen vihrei­den mielip­i­teek­si ei ole aivan kauhea syn­ti. Tavoit­teena­han on keskustelun herättäminen.

 60. On vaikea nähdä, miten perus­tu­lo riit­täisi estämään syr­jäy­tymisen ja ghet­tou­tu­misen, kun se nyky­muo­dos­saan lähin­nä edis­tää syr­jäy­tymistä ja ghet­tou­tu­mista. Tietysti Vihrei­den aja­ma Uusi ja Kan­nus­tavampi Perus­tu­lo voi olla eri asia, mut­ta miten mon­elle ihmiselle meil­lä on varaa mak­saa sitä? 5 miljoon­alle? 10 miljoonalle?

  Kan­nus­tavakaan perus­tu­lo ei kan­nus­ta, mikäli henkilöl­lä ei ole koulu­tus­ta tai ammat­ti­taitoa. Ns. paskadu­uneista on tuskin tarkoi­tus mak­saa kun­non palkkaa tule­vaisu­udessakaan. Eikös työperäisen maa­han­muu­ton koko idea ole se, että saadaan nöyrää hal­patyövoimaa, jol­loin palkat putoavat?

  Sos­sun mak­sama kämp­pä slum­mis­sa, oikeus nos­taa perus­tu­loa ja jalka­pal­lo eivät riitä elämän eväik­si, jos ihmisel­lä ei muuten ole mitään järkevää tekemistä Suomes­sa. Ja monien Afrikas­ta ja Lähi-idästä tuli­joiden suurin ongel­ma on juuri siinä, että he eivät tunne ole­vansa osa Suomea ja suo­ma­laista kult­tuuria. Ja hyvin mon­et heistä eivät halu­akaan olla. Hei­dän tapauk­ses­saan oman suvun/heimon/klaanin/uskonnon voima on niin val­ta­va sukupolves­ta toiseen, että mikään määrä kotout­tamis­toimen­piteitä, kiin­tiöitä ja suvait­se­vaisu­uskas­va­tus­ta ei pysty mur­ta­maan sitä.

  Maa­han­muut­ta­jis­sa on ero­ja. Ja tuli­joiden valikoimi­nen on pait­si mei­dän oikeutemme myös mei­dän velvol­lisu­utemme tule­via sukupolvia kohtaan.

 61. Hei­di Hau­ta­lan puheen­vuoros­ta, ja pieni tari­na maailmalta:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Arabiemiirikunnat
  — UAE:ssa on paljon vierastyöläisiä, enim­mäk­seen Intiasta.
  — Suuris­sa raken­nus­pro­jek­teis­sa edel­lytetään, että 50% työläi­sistä on paikallisia. Etsimät­tä syitä mik­si, voidaan tode­ta että täl­laisen kiin­tiön vuok­si (tai kult­tuurin perus­teel­la?) on melko mah­do­ton­ta saa­da paikallisia työsken­telemään intialais­ten rin­nal­la, saati­ka että työ­panos olisi vastaava.
  — Tästä syys­tä paikallisille mak­se­taan “palk­ka koti­in” ja sit­ten ote­taan sen ver­ran intialaisia töi­hin kuin hom­man tekem­i­nen vaatii. Kaik­ki ovat tyy­tyväisiä, kos­ka öljyra­haa täl­laiseen on pohjattomasti.

  Ihmettelin edel­lä­maini­tun sys­teemin mielekkyyt­tä. Mut­ta nyt Hei­di Hau­ta­la luo­taa epämielekkyy­den aivan uusia ulot­tuvuuk­sia! Maa­han­muut­ta­jia (lue: soma­lei­ta) pitäisi kiin­tiöin suosia työhöno­to­ssa. Har­voin saa kuul­la että jokin asia pitäisi hoitaa vielä taan­tu­muk­sel­lisem­min kuin UAE:ssa. Onko Hau­ta­lan mielestä julkisen sek­torin kas­sa poh­ja­ton, jos kokeilu pitäisi sieltä aloit­taa? Yksi­tyiselle sek­to­rille vas­taa­va jär­jeste­ly voisi olla han­kalampi saa­da läpi, kos­ka kukaan yrit­täjä ei suos­tu automaat­tis­es­ti palkkaa kiin­tiön mukaan työl­lis­tetylle maksamaan…

 62. “Suo­mi on his­to­ri­al­taan väki­val­tainen. Olem­meko muuttuneet?”

  Olemme. Yhteiskun­tamme on avoin ja perus­tuu demokra­ti­aan. Väki­val­ta on siir­tynyt syr­jäy­tynei­den käsi­in, kun aikaisem­min sitä käytet­ti­in jopa val­las­saoli­joiden taholta.

  Nyt uusi muu­tos on taas tulos­sa. Väki­val­taa ollaan lanseer­aa­mas­sa vallanpitoon/ val­lan­halu­un islamistien toimesta.
  Tan­skan pilaku­va­ju­pak­ka ja nyt Ruotsin vas­taa­va tap­pouhkauksi­neen ja rahoi­neen osoit­taa, että islamistit ovat palaut­ta­mas­sa inti­tu­tion­aal­ista väki­val­taa hallintakeinok­si yhteiskun­ti­imme. Sille pitää sanoa ei, kuten san­ot­ti­in Mäntsälässä ei Lapualaisille, jot­ka myös käyt­tivät väki­val­taa (kyy­di­tyk­set, jopa tapot, pain­o­jen polt­ta­mi­nen, työväen­talo­jen sulkem­i­nen yms.) ja ennen kaikkea sen uhkaa saadak­seen val­taa total­i­tariselle jär­jestelmälleen ohi demokratian.

  Tavoite ja keinot ovat samat kuin 1918 tai 1932.
  Ei ole mitään rasis­mia tode­ta islamis­min ole­van ennem­minkin total­itääri­nen poli­it­ti­nen liike ja vas­tus­taa sitä.

 63. Mielestäni Oden kir­joi­tus oli yksiselit­teisen hyvä ja on suuri sääli, ettei Ode enää osal­lis­tu puolueen­sa työhön sel­l­aises­sa roolis­sa, jos­sa ainakin itse hänet mielel­läni näkisin.

  Min­un unelmieni yhteiskun­ta on sel­l­ainen, joka luo tur­val­lisu­ut­ta jäse­nilleen. Tur­val­lisu­u­teen kuu­luu var­muus siitä, että pääsee hoitoon mikäli sairaus yllät­tää. Siihen kuu­luu myös oikeus kävel­lä kadul­la pelkäämät­tä. Samoin osak­si tur­val­lisu­ut­ta voidaan laskea vaikka­pa mah­dol­lisu­us naut­tia puh­taan luon­non rauhas­ta jne. Näi­den aja­tusten poh­jal­ta on monikult­tuurisu­u­den (kuten kaikkien muidenkin yhteiskun­nas­sa jalan­si­jaa saanei­den ilmiöi­den) kohdal­la pakko esit­tää kysymys siitä, edesaut­taako kyseinen ilmiö yhteiskun­taa tiel­lä kohti sitä mitä minä halu­an (ja uskon, että huikea enem­mistö kaik­ista tän­nekin kom­ment­te­jaan jät­täneistä halu­aa) sen ole­van. Jokainen voinee vas­ta­ta omien koke­musten­sa poh­jal­ta kysymyk­seen itse. 

  Minä joudun totea­maan, että näen nykyisenkaltaisen kehi­tyk­sen huonona, jopa tuhoisana. Suomes­sa me emme, ainakaan kansalaiskeskustelun ollessa täl­lä tasol­la, pysty kehit­tämään minkään­laista toim­inta­mallia, joka var­jelisi maatamme niiltä ongelmil­ta, joi­hin kult­tuuril­taan “rikas­tuneim­mis­sa” mais­sa on tör­mät­ty. Sik­si pidän Oden avaus­ta eri­no­maise­na ja toiv­otan ter­ve­tulleek­si ratio­naalisen keskustelun näistä asioista.

  Min­un mielestäni ansiokkain osa tässä keskustelus­sa on ollut se, että tämänkaltaisen sitoumuk­sen käyt­töönot­to palvelisi myös syn­type­r­äis­ten suo­ma­lais­ten etu­ja siinä, että meil­lä olisi näke­mys siitä, mitä tulee sal­lia ja mitä ei. Täl­lä het­kel­lä ikävin asia koko maa­han­muut­tokeskustelus­sa on se, että kaiken­laiset kri­it­tiset puheen­vuorot monikult­tuuria kohtaan leimataan oikopäätä hörhöi­lyk­si ja rasis­mik­si, kuten yllä Jus­si K. Niemelä main­iosti demon­stroi. Tämä on val­ta­va sääli ja vahin­gol­lista koko keskustelun kannalta.

  Toiv­ot­tavasti keskustelu jatkuu hyvänä, niin tääl­lä, kuin kas­vavis­sa määrin myös muual­la. Kiitos Ode rohkeas­ta avauksestasi.

 64. Onpas has­sua. Jus­si K. Niemelä jur­put­taa kir­joituk­ses­saan “maa­han­muut­tokri­it­tis­ten” tyyp­il­lis­es­tä toim­intatavas­ta masioitua keskuste­luthread­ei­hin. Nyt kun tääl­lä Oden blo­gis­sa alkaa näyt­tää harmil­lis­es­ti siltä, että hörhöt ja hys­teerikot jääneet aikalail­la vähi­in, mitä Niemelä tekeekään? 

  No tietysti klikkailee itsen­sä lähim­mälle olet­ta­malleen hörhö­pal­stalle ja kut­suu sieltä itse ihmisiä mukaan tähän keskustelu­un: “Moro pojat! Oden blogille nyt vänkäämään ja sassiin..” 

  Soh soh, Jus­si. Ei näin. Tutk­i­jan ei pidä omaan lähdeaineis­toon­sa kajoaman 😉

  Odelle kom­men­toisin sen ver­ran, että vaik­ka allekir­joitet­tu sitoumus tun­tu­isi äkkipäätä varsin järkevältä toimelta, on myös hyvä pitää mielessä, että suo­ma­lainen “sanas­ta miestä”-periaate ei vält­tämät­tä ole ihan kaikkial­la voimassa..

 65. Sen­su­uri iski

  Olen aika pitkämielis­es­ti suh­tau­tunut täl­lä pal­stal­la esitet­ty­i­hin kom­men­toin­tei­hin ja hylän­nyt vain ilmeiset spammint.

  Nyt kir­joi­tusten joukkoon on ilmestynyt pari kir­joi­tus­ta, jois­sa ei kom­men­toi­da lainkaan alku­peräistä teemaa vaan arvioidaan varsin loukkaavaan sävyyn mui­ta kir­joit­ta­jia. Niitä en julkaise, osit­tain sik­si, että halu­an pitää tämän­pal­stan asial­lise­na ja osi­tain sik­si, että jonkin teo­ri­an mukaan min­ua voidaan syyt­tää mah­dol­lises­sa kun­ni­an­loukkau­soikeu­denkäyn­nis­sä kaikesta siitä, mitä sivuil­lani kirjoitetaan.

 66. Taidan vetäy­tyä keskustelus­ta kun se kul­kee van­ho­ja latu­ja. Pari lop­pukom­ment­tia kuitenkin:

  1: Ode tote­si, että maa­han­muut­ta­jien syn­tyvyys las­kee hei­dän muut­taes­saan Euroopaan. Huo­maut­taisin tähän, että esim. Ran­skas­sa pohjoisafrikkalaiset naiset syn­nyt­tävät enem­män kuin koti­mais­saan. Syynä tähän lienevät ran­skalaiset lap­sil­isät. Joidenkin mielestä tämä voi olla toiv­ot­tua, mut­ta en näe mitä hyvää on uusien työt­tömien syn­nyt­tämisessä. Ran­skan ongel­mat mus­lim­ilähiöi­den­sä kanssa ovat tun­net­tu­ja viimeistään parin vuo­den takai­sista ramadan-mel­lakoista läh­tien. Ran­skan poli­isin mukaan tilanne siel­lä on sisäl­lis­so­dan kaltainen. Mitenkähän esim. 20 vuo­den kulut­tua, kun mus­lim­ien määrä siel­lä on läh­es tuplaan­tunut? Vaik­ka mamu­jen syn­tyvyys ajan mit­taan painuisi euroop­palaiselle tasolle, näyt­tää se demografis­ten ennustei­den val­os­sa tule­van liian myöhään monille Län­si-Euroopan maille. Viimeinen sak­salainen nos­takoon Turkin lipun salkoon.

  2: STT uuti­soi aiem­min, että Nor­ja on kieltämässä hoito­henkilöstön rekry­toin­nin köy­histä maista. Mikäli päätös menee läpi, se kos­kee useimpia Afrikan mai­ta, Inti­aa ja lukuisia mui­ta Aasian mai­ta. Ver­ratkaa tätä H. Hau­ta­lan ehdo­tuk­seen rekry­toin­tip­is­tei­den perus­tamis­es­ta Afrikkaan! Yhteiskun­ta ei toi­mi pelkkien hoita­jien varas­sa, myös muun ammat­ti­henkilökun­nan pois­muut­to heiken­tää tilannetta. 

  3. Suomes­sa puhutaan kovin paljon maa­han­muu­tos­ta, mut­ta hyvin vähän siitä mitä voitaisi­in tehdä syn­tyvyy­den lisäämisek­si. Kotiku­toinen väestönkasvu on monel­la tapaa parem­pi vai­h­toe­hto kuin maa­han­muut­to, vaik­ka medi­as­sa esitel­lään pelkkään koulu­tuk­sen hin­taan perus­tu­via laskelmia maa­han­muu­ton autuudesta.

  Heitän tähän oman ideani: kol­mannes­ta ja neljännestä laps­es­ta reilu vero­helpo­tus, joka olisi siir­ret­tävis­sä samas­sa taloudessa asu­valle aviop­uolisolle. Suomel­la ei ole pulaa 1–2 las­ta syn­nyt­tävistä, vaan nimeno­maan 3–4 syn­nyt­tävistä. Jos ilmaisen rahan ase­mes­ta annetaan vero­helpo­tus, se kan­nus­taa tekemään työtä. Ja jos helpo­tus annetaan kaikille saman­su­u­ruise­na pros­ent­ti­na, myös varakkaam­mille tulee sama kan­nustin han­kkia lap­sia. Vero­helpo­tus voisi tiet­ty olla myös aikaan sidot­tu. Tähän yhtey­teen suosit­te­len eri­no­maista artikke­lia syn­tyvyy­den laskun syistä: http://www.mises.org/story/2451

  Kiitos keskustelus­ta tältä erää, vaik­ka se taisi men­nä kaik­il­ta vähän monologik­si, niinkuin tavallista.

 67. Ran­skan tilanne oman pohjoisafrikkalaisen väestön­sä kanssa on vähän eri jut­tu, kos­ka Ran­s­ka aikanaan liit­ti Alger­ian osak­si val­tio­taan ja sai tätä kaut­ta niin suuren maa­han­muut­ta­javäestön, ettei sen tarvin­nut enää ranskalaistua. 

  Suomel­la on vähän han­kala väestön ikä­jakau­ma tästä noin vuo­teen 2030, mut­ta sit­ten se kään­tyy taas edullisek­si. Jos nyt ryhdyt­täisi­in paikkaa­maan aukkoa syn­tyvyyt­tä lisäämäl­lä, saisimme tuon aukon kohdalle lisää elätet­täviä (lap­sia) jot­ka tuli­si­vat työelämään sil­loin, kun demograafinen ongel­ma on jo voitet­tu. Syn­tyvyy­den kanssa ollaan siis jo vähän myöhässä.

 68. Ohhoh. Tuos­sa nyt Ode sanoo sen, mitä en ole ikinä kuul­lut kenenkään muun poli­itikon sanovan.

  “Suomel­la on vähän han­kala väestön ikä­jakau­ma tästä noin vuo­teen 2030, mut­ta sit­ten se kään­tyy taas edulliseksi.”

  Tuo­han on täysin tot­ta, tai siltä ainakin minus­ta näyt­tää! Yleis­es­ti tun­nu­taan puhu­van työvoima­pu­las­ta ja väestön ikään­tymis­es­tä niin kuin nämä oli­si­vat ikuisia ilmiöitä. Ihan niin kuin ikä­jakau­mas­sa ei tapah­tu­isi kor­jaavaa muu­tos­ta sit­ten kun eläk­keelle jääneet poikkea­van suuret ikälu­okat pois­tu­vat luon­nol­lis­es­ti väestöstä. 

  Tämä tukee vain sitä, ettei ole mitään järkeä ryhtyä rak­en­ta­maan tänne tänne val­tavaa maa­han­muut­ta­javähem­mistöä, varsinkaan jos näi­den työl­listymi­nen on yhtään epä­var­maa. Jos suurten ikälu­okkien työ­panos ja hei­dän van­hus­ten­hoitoon­sa tarvit­ta­va työvoima on kor­vat­ta­va maa­han­muu­tol­la noiden noin 20 vuo­den ajak­si, se on kor­vat­ta­va koulute­tu­il­la maa­han­muut­ta­jil­la, aiem­min maini­tu­ista syistä mieluiten kehit­tyneistä maista tulevil­la. Sel­l­aisil­la, jot­ka eivät entis­es­tään heiken­nä talout­ta jäämäl­lä sosi­aal­ituen varaan. Jos maa­han­muu­ton lähtö­mai­ta ajatel­laan, minne on uno­htunut Venäjä? Aivan tuos­sa naa­puris­sa, kult­tuuril­taan sen­tään suh­teel­lisen saman­lainen kuin Suo­mi, koulutet­tu­ja ihmisiä riit­tää, ja kaik­ki osaa­vat sen­tään ainakin lukea. Tosin onhan sekin toki hie­man vaar­al­lista, jos venäläisvähem­mistöstä tulee hyvin suuri, kuten Virossa huomattiin…

 69. Annin tavoin en ole kuul­lut kenenkään muun poli­itikon sanovat sitä ilmeistä tosi­asi­aa, että syn­tyvyy­den nos­t­a­mi­nen nyt vain heiken­tää huolto­suhdet­ta. Oden olen kuul­lut sen sanovan men­neinä vuosi­na usei­ta kertoja.

  Jos uno­hde­taan se rautainen logi­ik­ka, että enem­män on parem­pi kuin vähem­män, niin mik­si suo­ma­laisia pitäisi olla 5 tai 6 miljoonaa?
  Mihin tarkoituk­seen 3 tai 4 miljoon­aa suo­ma­laista ei riitä?
  Oli­si­vatko ihmiset onnel­lisem­pia jos meitä olisi enem­män ja määrä kas­vaisi jatkuvasti?

 70. “# Ode Says:
  11. syysku­u­ta 2007 kel­lo 18.17

  Btw. alaikäiseltä seksin osto on myös Thaimaas­sa kiel­let­tyä ja siitä voi ankarim­mil­laan saa­da jopa 10v vankeutta.)

  Mikähän on ikära­ja. Joskus aiem­min se oli 14 vuot­ta. Suomen rikoslain mukaan se on 18 vuot­ta ja pätee myös Thaimaas­sa ja Venäjällä.”

  Ikära­ja on tätä nykyä 18v nimeno­maan ostamises­sa. Suo­jaikä noin muuten on 16v. Tämä muutet­ti­in joitakin vuosia sit­ten, olisiko ollut 2000 tai 2001. Oli eräs niistä Thaksinin hyvistä päätök­sistä ilmaisen perusk­oulun ja (käytän­nössä) ilmaisen ter­vey­den­hoidon julis­tamisen lisäksi.

 71. No mut­ta, tuo tilanteen palau­tu­mi­nen nor­maa­lik­si 2030 jäl­keen­hän on lois­ta­va uuti­nen, en ole vielä edes eläk­keel­lä sil­loin. Tässä tarvit­see sin­nitel­lä vain parikym­men­tä vuot­ta pienem­mil­lä työresurs­seil­la. 2030 jäl­keen vapau­tu­valle työvoimalle ja kek­seliäisyylle onkin kysyn­tää, kun hel­posti käytet­tävät fos­si­iliset ovat ehtyneet, ja hal­van ener­gian varaan raken­net­tu jär­jestelmä on pan­ta­va uusiksi.

  Nykyiset lisään­tymisikäiset suo­ma­laiset han­kki­vat käsit­tääk­seni enem­män lap­sia naista kohti kuin vaikka­pa suuret ikälu­okat, joten siinäkään mielessä suo­ma­laiset eivät ole katoa­mas­sa mihinkään. Itsel­länikin urak­ka on juuri työn alla. Tänäkin vuon­na syn­tyy enem­män suo­ma­laisia kuin kuolee.

 72. Soin­in­vaaran en ole huo­man­nut tarkoita­van ihmisille pahaa, eipä nytkään voi sel­l­aista men­nä sanomaan. Toki, jos tääl­läkin esil­lä ollut Hal­la-aho olisi kir­joit­tanut saman, niin hän­tä olisi syytet­ty paha­suopaisek­si (-; (En täl­lä halua ottaa kan­taa J.H:n mah­dol­liseen pahan­suopaisu­u­teen tai sen puutteeseen)

  Yhteiskun­ta ei voi olla rajat­toman moni­ar­voinen. Ei esim. samas­sa yhteiskun­nas­sa kovin hel­posti onnis­tu, että toiset elävät kom­mu­nis­tises­sa talousjär­jestelmässä (val­tiona val­tios­sa tai val­tion kus­tan­nuk­sel­la tms.) ja toiset markkinatalous/kapitalismissa. Use­am­mat eri lak­i­jär­jestelmät eivät tai­da toimia saman yhteiskun­nan jäse­nile samanaikaises­ti. (Ja tämähän onkin eräs mus­limein ongelmista län­si­mais­sa: heil­lä on toinen laki, johon he halu­a­vat muutkin mah­dol­lisuuk­sien mukan pakot­taa. Vas­taavaa ongel­maa ei ole islam-maissa.)

  Suo­ma­lainen yhteiskun­ta­jär­jestelmä on puut­tei­neenkin aivan maail­man kärkikaar­tia. Sitä voi ja pitää paran­taa, mut­ta epäilen, ettei se parane epäon­nis­tunei­den yhteiskun­tien malle­ja matki­mal­la. Erim­ieltä saa toki olla ja vielä mielu­um­min muualla.

 73. “Ja tämähän onkin eräs mus­limein ongelmista län­si­mais­sa: heil­lä on toinen laki, johon he halu­a­vat muutkin mah­dol­lisuuk­sien mukan pakot­taa. Vas­taavaa ongel­maa ei ole islam-maissa.”

  Tarkoi­tatko, että län­si­maat eivät ole viemässä omaa laki­aan ja yhteiskun­ta­järjestys­tä esimerkik­si Irakiin?
  Melko erikoinen näkemys.

  Mikään yhteiskun­ta­jär­jestelmä ei ole niin hyvä, että sitä olisi syytä lähteä väki­val­takoneis­ton avul­la viemään omien rajo­jen ulkop­uolelle. Sik­si Suomen ei minus­ta pitäisi osal­lis­tua mihinkään miehi­tysjoukkoi­hin. Kut­su­taan niitä sit­ten kri­is­in­hallinta­joukoik­si, nopean­toimin­nan­joukoik­si, nato­joukoik­si tai mik­si tahansa.

 74. Pitäisikö nyt ruve­takin uudelleen pohti­maan yhteistyötä idän kanssa mielessä, että Venäjä olisikin Suomen tur­va etelää ja länt­tä vas­taan, jos tor­jumme islamin uhkaa.

 75. Joskus 1990-luvun alus­sa osal­lis­tu­in erään brit­tisäätiön jär­jestämään Bal­tia-sem­i­naari­in Helsingis­sä, jos­sa korkea-arvoinen venäläi­nen ulko­min­is­ter­iön virkamies sanoi, että Venäjä puo­lus­taa Euroop­paa islami­laisu­ut­ta vas­taan. Jos Euroop­pa ei tue, he päästävät “ne” Euroopan rajoille. Sitä ennen­hän USA oli nos­tanut aseavul­laan Tape­ban­it val­taan Afganistanissa.

  Venäjä on vähän huono liit­to­lainen tässä — samas­ta syys­tä kuin USA:kin — kos­ka se yhdis­tää län­si­maisu­u­den suo­jelu­un räikeän panslav­is­min ja naa­purikar­jo­jen alis­tamisen, mikä ei ainakaan edis­tä sop­ua islami­laisu­u­den kanssa. Vähän wsama kuin Yhdys­val­tain demokra­ti­amis­sio: tuomme teille demokra­t­ian ja varas­tamme öljynne.

 76. “Venäjä on vähän huono liit­to­lainen tässä — samas­ta syys­tä kuin USA:kin — kos­ka se yhdis­tää län­si­maisu­u­den suo­jelu­un räikeän panslav­is­min ja naa­purikar­jo­jen alis­tamisen, mikä ei ainakaan edis­tä sop­ua islami­laisu­u­den kanssa. Vähän wsama kuin Yhdys­val­tain demokra­ti­amis­sio: tuomme teille demokra­t­ian ja varas­tamme öljynne.”

  Tuo on tot­ta. Tosin itse en ota tuo­hon öljyn varas­tamiseen niin kan­taa. Venäjä kuitenkin on noista syistä huono liit­to­lainen kaikille ja varsinkin pie­nille kan­soille. Kuten taval­laan myös USA. 

  USA:ssa nousee aika vah­vana pale­okon­ser­vati­ivi­nen ( ja Ron Paulin ja muiden mukana myös lib­er­taari­nen ) näke­mys, jon­ka mukaan hei­dän pitäisi vetäy­tyä maail­mal­ta ja keskit­tyä siel­lä vain omien, elin­tärkei­den intressien­sä tur­vaamiseen. Tähän kuu­luu muun muas­sa Naton joukko­jen vetämi­nen pois Euroopas­ta. Jos Venäjä sil­loin las­kee islamistit Euroopan rajoille niin tilanne on vähin­täänkin melko kriittinen.

  Maa­han­muu­ton suh­teen tuon huomioimi­nen merk­it­sisi käsit­tääk­seni ensim­mäisek­si sitä, että ainakin Euroopan sisäi­nen uhka — eli islamistit Euroopan sisäl­lä — pyrit­täisi­in min­i­moimaan jo nyt.

  Seu­raa­va vitsinä: Suomen kannal­ta oma vaa­ti­ma­ton ehdo­tuk­seni on, että liitytään Kiinaan. Keskushallinto Pekingis­sä ei meistä piit­taisi ja antaisi mei­dän olla kuten ennenkin, mut­ta toisaal­ta taas kukaan ei uskaltaisi tehdä meille mitään 😉

  Islamin seku­lar­isoi­tu­mis­es­ta sen ver­ran, että tämän jutun:

  http://www.city-journal.org/html/eon2007-09–17td.html

  mukaan 70 pros­ent­tia Ran­skan islami­lai­sista aikoo paas­to­ta Ramadanin aikana, kun suh­teelli­nen osu­us vuon­na 1989 oli pienem­pi. Ja Ran­skas­sa poli­ti­ik­ka on ollut uskon­to­ja seku­lar­isoivaa jo pitkään. Suomes­sa sel­l­aisen poli­ti­ikan täy­ty­isi siis olla tehokkaam­paa kuin Ran­skas­sa. Tai Englan­nis­sa, Sak­sas­sa, Hol­lan­nis­sa jne…Tehokkaimmailta lähtöko­hdal­ta vaikut­taisi, että säätelemme aika tiukastikin maa­han­muu­ton määrää ja sitä mis­tä se tänne suuntautuu.

 77. Lis­tas­ta oli tietois­es­ti jätet­ty pois poikien ympärileikkaus, joka sekin on rikos.

 78. Poikien ympärileikkauk­ses­ta voi olla mon­ta mieltä — minä vas­tus­tan jyrkästi — mut­ta rikos se ei Suomes­sa kyl­lä ole. Sitä on tehty Suomes­sa vuo­sisato­ja ilman, että kukaan on siitä syytet­tä nostanut.

  Onko nais­ten ympärileikkaus Suomes­sa rikos vai ei, pitäisi pikkuhil­jaa määritel­lä. Se on joka tapauk­ses­sa tekona huo­mat­tavasti pahempi.

 79. Poikien ympärileikkaus tehdään mon­esti myös ihan lääketi­eteel­li­sistä syistä, esim, jos esina­han seu­tu tule­htuu. Täl­laista syytä ei kai tyt­tö­jen ympärileikkauk­selle ole.

  Itsekin päädyin tänne Hal­la-ahon vieraskir­jan kaut­ta. Tämä on aihe, jos­ta pitää käy­dä avoin­ta keskustelua. Maltil­lista maa­han­muut­toa itse kan­natan. (olin­pas taas laimea)

 80. Lot, van­ha keskustelukump­pani­ni, tääl­lä ihmettelee sitä, että pyy­dän hänen blogillaan poikia deba­toimaan. En muuten laske lot sin­ua rotuhörhöi­hin, päin­vas­toin. Sinähän olet usein main­in­nut, että vältät retori­ikas­sasi neg­a­tivi­is­es­ti ladat­tu­ja ter­me­jä kuten ‘rotu’. Mut­ta samaa ei voi sanoa kaik­ista äänekkäim­mistä maa­han­muu­ton vas­tus­ta­jista, joista muu­ta­ma on siis ainakin min­un mielestäni täyspäi­nen rotuhörhö. Mis­sä he nyt ovat?

  Usein­han ns. maa­han­muut­tokri­itikot, kuten Jus­si Hal­la-aho (jota en myöskään laske rotuhörhö­jen joukkoon) käyt­tävät argu­ment­teinaan rikos­ti­las­to­ja ja älykkyys­tutkimus­ta (rotu­jen välisiä keskimääräisiä älykkyy­sero­ja), ainakin omil­la blo­geil­laan ja foo­rumeil­laan. Mut­ta tääl­lä eivät ilmeis­es­ti uskalla, kos­ka Ode on tilastomiehiä.

  Mitä tulee Suomen Sisu­un, en tarkkaan tiedä, kuin­ka mon­ta sen jäsen­tä tun­nen, kos­ka kaik­ki heistä ovat lyöneet kanssani välit poik­ki erim­ielisyyk­sien takia ja muu­ta­ma heistä on ker­tonut eron­neen­sa Sis­us­ta (oletet­tavasti leimau­tu­misen pelossa). 

  Suh­teeni Sisu­un on hie­man kak­si­jakoinen, kos­ka Mohammed-pilaku­va-jupakas­sa jär­jestö toi­mi mielestäni esimerkil­lis­es­ti julkaise­mal­la pilaku­vat sivuil­laan sanan­va­pau­den puo­lus­tuk­se­na, mut­ta toisaal­ta jär­jestöl­lä on kum­mallisia periaatteita. 

  Se mm. “vas­tus­taa kan­so­jen luon­no­ton­ta sekoit­tumista”. Mitähän ihmettä tuo tarkoit­taa? Kansathan ovat aina sekoit­tuneet ja yksilöt eri kansal­lisuuk­sista men­neet keskenään naimisi­in ja saa­neet lap­sia. Mikä olisi “luon­nol­lista” sekoit­tumista? Nämä kys­myk­set vaan näin retoriresti, ei niihin tarvitse IDA sin­un Sisun edus­ta­jana vas­ta­ta, kos­ka et ole pere­htynyt populaatiogenetiikkaan.

  Sen sijaan san­ot, että sin­ulle on sama, opete­taanko Suomen kouluis­sa kreation­is­mia vai evoluutioteoriaa:

  http://hatapaidenkalinaa.blogspot.com/2007/07/m‑sanon-viimeisen-sanan-ja-se-on-hei.html

  Tuo tuskin lie­nee kaikkien sisu­lais­ten kan­ta, mut­ta osoit­taa kyl­lä sen, että rotuhörhöy­den ohel­la myös silkkaa tieteen­vas­taisu­ut­ta sen riveistä näyt­tää löy­tyvän. Skep­tikoille lisää työsarkaa, voi voi…

  Sel­l­aisen kysymyk­sen voisin heit­tää ihan vakavis­sani, että miten tuo mus­lim­ien ramadanin viet­to uhkaa län­si­maista demokra­ti­aa, kult­tuuria tai yhteiskun­taa? Onhan ortodek­seil­lakin paas­ton­sa ja moni seku­lar­isoitunut län­si­mainenkin vetää dieetin aina sil­loin tällöin.

  Tarkoitin seku­lar­isoi­tu­misel­la lähin­nä sitä, että län­si­mais­sa islamin maltil­lisem­mat muodot kukois­ta­vat toden­näköisem­min kuin vaikka­pa Iranis­sa, Afgan­istanis­sa tahi Sau­di-Ara­bi­as­sa. Ja tääl­lä saa sen­tään islamia kri­ti­soi­da, myös mus­lim­it itse (kuten Irshad Man­ji ja hänen tut­ta­vansa Project Ijti­hadis­sa). Samal­la viesti kul­kee tietenkin islami­laisi­in mai­hin. Onko huono jut­tu? Sekoit­tuvatko kansat ja uskon­not tässä luon­not­toma­l­la taval­la, kun maltil­lisem­man ver­sion levit­tämisessä käytetään net­tiä ja kännykkää?

 81. Jatkoa edel­liseen…

  IDA kir­joit­taa: “Lisäk­si, jos joku esit­tää puolueen edus­ta­jana tuol­laisia puheen­vuoro­ja kuin Hau­ta­la, niin niiden yleistämi­nen vihrei­den mielip­i­teek­si ei ole aivan kauhea syn­ti. Tavoit­teena­han on keskustelun herättäminen.”

  Niin, joten jos joku Suomen Sisun tai Hal­la-aho ‑fan clu­bin jäsen on rotuhörhö ja esit­tää pos­ket­to­mia puheen­vuoro­ja, niin hänen mielip­itei­den­sä yleistämi­nen sisu­lais­ten tai hal­la-ahoistien mielip­i­teek­si ei ole aivan kauhea syn­ti. Tavoit­teena­han on keskustelun herättäminen.”

 82. Tyt­tö­jen ympärileikkaus­ta san­o­taan yleen­sä pahem­mak­si kuin poikien, vaik­ka asia ei aina ole näin. Ympärileikkauk­sia, niin poikien kuin tyt­tö­jenkin, on use­am­paa tyyp­piä. Pojil­la kaikkein yleisin on se tun­net­tu ver­sio, jos­sa esinah­ka leikataan pois — itse asi­as­sa ne muut muodot ovat hyvin harv­inaisia ja käytössä lähin­nä joil­lain alku­peräiskan­so­jen heimoille, mikäli enää niilläkään. 

  Tyt­tö­jen leikkauk­sista pahim­mat muodot ovat ilman muu­ta sukupuolielämälle ja ter­vey­delle tuhoisampia kuin poikien — ja ne ovat myös valitet­ta­van yleisiä. Toisaal­ta, muut muodot eivät ole mar­gin­aal­isi nekään; Afrikas­sa tun­netaan ver­sioi­ta, jois­sa leikataan pois vain kli­torista ympäröivä “hup­pu” tai vain haavoite­taan kli­torista. Nämä ovat jok­seenkin saman­veroisia poikien ympärileikkauk­seen ver­rat­tuna tai jopa lievempiä.

  En mainitse tätä sik­si, että yrit­täisin puo­lus­tel­la tyt­tö­jen ympärileikkauk­sia vaan sik­si, että usein sitä tun­tuu tör­määvän ilmiöön, jos­sa vaa­di­taan diskrim­i­noitaviksi VAIN tyt­tö­jen leikkauk­sia juuri sik­si, että “nehän ovat pahempia”. Mut­ta jos diskrim­i­noidaan tyt­tö­jen leikkauk­set vain sil­lä perus­teel­la, että ne kohdis­tu­vat tyt­töi­hin, kiel­letään samal­la ne lievim­mät muodot, jot­ka siis ovat lievem­piä tai samal­la asteel­la kuin poikien leikkauk­set. Mik­si olisi niin, että tytöil­lä on oikeus ruumi­il­liseen koske­mat­to­muu­teen, mut­ta pojil­la ei ole?

  Kan­natan Odea: KETÄÄN las­ta ei saisi leikel­lä, oli kyseessä tyt­tö tai poika.

 83. En tiedä onko tämä paras paik­ka keskustel­la Sis­us­ta tai minus­ta. Minus­ta ei. Itse en sitä kuitenkaan aloit­tanut ja kat­son ole­vani oikeutet­tu vastaamaan.

  “Niin, joten jos joku Suomen Sisun tai Hal­la-aho ‑fan clu­bin jäsen on rotuhörhö ja esit­tää pos­ket­to­mia puheen­vuoro­ja, niin hänen mielip­itei­den­sä yleistämi­nen sisu­lais­ten tai hal­la-ahoistien mielip­i­teek­si ei ole aivan kauhea syn­ti. Tavoit­teena­han on keskustelun herättäminen.”

  Juu ei olekaan. Mielestäni saa yleistää aivan vapaasti. En vain tunne yhtään sisu­laista, joka suh­tau­tu­isi rotu­i­hin ja ÄO-tutkimuk­seen niin mono­maanis­es­ti kuin sinä asian esität, joten näen nuo rotuhörhö heitot puh­taasti väärinä. Ja toisaal­ta en tunne sel­l­aista jär­jestäy­tynyt­tä ryh­mää kuin hal­la-ahois­tit, joten en ymmär­rä mitä sen nimi­in voisi yleistää. 

  “Se mm. “vas­tus­taa kan­so­jen luon­no­ton­ta sekoit­tumista”. Mitähän ihmettä tuo tarkoit­taa? Kansathan ovat aina sekoit­tuneet ja yksilöt eri kansal­lisuuk­sista men­neet keskenään naimisi­in ja saa­neet lap­sia. Mikä olisi “luon­nol­lista” sekoit­tumista? Nämä kys­myk­set vaan näin retoriresti, ei niihin tarvitse IDA sin­un Sisun edus­ta­jana vas­ta­ta, kos­ka et ole pere­htynyt populaatiogenetiikkaan.”

  Se tarkoit­taa sitä, että siteer­aat väärin. Ohjel­mas­sa puhutaan sekoit­tamis­es­ta, eikä sekoit­tumis­es­ta. Noil­la on selvä ero. Luon­not­toma­l­la sekoit­tamisel­la ei tuos­sa ohjel­mas­sa viita­ta pop­u­laa­tio­geneti­ikkaan vaan hallinnol­liseen sekoit­tamiseen. Nation­al­istien perus­lähtöko­h­ta on, että jokaisen kansan tulisi hal­li­ta itse itseään, jota tilan­net­ta kohti men­e­mistä pide­tään tietyssä mielessä luon­nol­lise­na kehi­tyskulku­nakin. Siis yhteikun­nal­lises­sa ja kult­tuurises­sa mielessä. Ohjel­maa kir­joitet­taes­sa ei valitet­tavasti ajatel­tu pop­u­laa­tio­ge­neetikko­ja, jot­ka näem­mä näkevät ihmis­ten yhtymisen hei­dän sekoittumisenaan.

  Mitä min­un näke­myk­si­i­ni uskon­noista yleen­sä tulee niin omas­sa blo­gis­sanikin on kom­met­tiloo­ta ja mielel­läni sel­ven­nän näke­myk­siäni, jos ne sin­ua kovasti rassaavat.

 84. Kiitos Anna hyvästä kri­ti­ik­istä! Mut­ta näis­sä keskusteluis­sa­han on tapana yleistää ja niput­taa, puolin ja toisin, joten siinä mielessä menen lau­man mukana ja joskus läiskin leimo­ja. Al Qai­da –ver­tauk­seni perus­tui kuitenkin lähin­nä uskon­lu­ju­u­teen (=fun­da­men­tal­is­mi) ja perusasen­noi­tu­miseen toisi­na­jat­telijoi­ta, kuten esim. meitä vihre­itä, kohtaan. En väit­tänyt kenenkään maa­han­muut­toon kiel­teis­es­ti suh­tau­tu­van henkilön har­joit­ta­van ter­ro­r­ia, vaik­ka muu­ta­man viha­pos­tin olenkin saanut henkilöiltä, jot­ka ilmeis­es­ti ovat olleet niin humalas­sa tai vihan val­las­sa, etteivät näytä muis­ta­van vieste­jä lähet­täneen­sä. Yleen­sä niis­sä käytetään hyvin alatyylisiä ilmauk­sia, joten ehkä amne­sia on tässä tapauk­ses­sa pelkästään posi­ti­ivi­nen asia. 

  Olen joka tapauk­ses­sa muu­ta­man ns. maa­han­muut­tokri­itikon näh­nyt julkises­ti kir­joit­ta­van use­aan otteeseen, että ne ketkä ovat Suomen puh­taana pitämis­es­tä eri mieltä, voivat muut­taa Suomes­ta pois. Näin per­imä jalostuu ja kansan ylväs tie johtaa täältä ikuisu­u­teen. Ei täl­lainen asenne eroa mus­lim­i­fun­da­men­tal­istin asen­teesta peri­aat­teessa tip­paakaan, vai mitä? Tuon em. kom­mentin on muuten heit­tänyt nim­imerkil­lä ”Päivän Valkeus” tai ”Valkea” kir­joit­tel­e­va jul­met­tu rotuhörhö. Käsit­tääk­seni hän­tä pide­tään myös Suomen Sis­us­sa rotuhörhönä, mut­ta en tiedä, onko hän jäsen. Siel­lä foo­ru­mil­la hän aikoinaan vaah­tosi, sil­loin kun jak­soin niitä rotu­jen sekoit­tumista vas­tus­tavia houre­i­ta vielä lukea. Eikös hänel­lä nykyään ole oma blogi?

  http://valkea.blogspot.com/

  Lie­nee tyylin ja postausten volyymin sekä aihei­den perus­teel­la sama tyyp­pi kuin ”Päivän Valkeus”. Ollut näem­mä hil­jaa keväästä saak­ka. Siel­lähän on mie­lenki­in­toinen kir­joi­tus meistä ”punav­ihreistä” ja pien­tä ana­lyys­in­poikas­ta Hal­la-ahon vaal­i­tap­pios­ta. Mut­ta mis­sä ovat ”Vierail­i­ja”, ”Juk­ka” ja Mikko Ellilä? Hei­dän rotukir­joituk­si­aan olen innol­la lueskel­lut, ”Päivän Valkeu­den” ohel­la. Ellilälle ja ”Jukalle­han” kävi vähän has­susti kesäl­lä Australiassa:

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=366

  http://prodos.thinkertothinker.com/?p=369

  ”Juk­ka” jou­tui ilmeis­es­ti kiin­ni­jäämisen pelos­sa jopa dele­toimaan rotublo­gin­sa, jota pitkään väitet­ti­in jonkun toisen ”Jukan” ylläpitämäk­si. Erään nim­imerkil­lä ”Finnjäv­el” kir­joit­ta­van henkilön onnis­tui kuitenkin osoit­taa, että kyseessä oli sama ”Juk­ka”. Lotin blo­gin kom­menteis­sa kovasti pahoitel­laan, että ”Juk­ka” tämän varsin mie­lenki­in­toisen rotublo­gin­sa dele­toi. Varsinkin kir­joi­tus ”Negroidin luonne” oli etten sanoisi kutkut­ta­va. Siitähän Lehdon Sep­pokin Tam­pereelta oikein innos­tui! Lotin blo­gin allekir­joit­tanut­ta käsit­televä ja maini­tut kom­men­tit sisältävä blo­gi on siis tämä:

  http://laivaontaynna.blogspot.com/2007/08/jussi-k-niemel-anti-anti.html

  Tuol­la­han min­ut tyynesti leimataan vasem­mis­to­laisek­si, kun taas jotkut toiset ovat leiman­neet min­ut ääri­oikeis­to­laisek­si. Kaikille leimo­jen läiski­jöille tiedok­si, että olen pelkkä vihreä lib­er­aali-demokraat­ti, en eri­tyis­es­ti oikeal­la enkä vasemmalla.

  Kir­joitit Anna lisäk­si näin: ”En todel­lakaan halua mitään vivahteil­taan vai­htel­e­vaa mut­ta kuitenkin maail­man­laa­juista yhtä sekakult­tuuria ja kansaa maail­maan. Paljon kauneut­ta häviäisi saman tien. Ja kuu­lostaa sitä pait­si kovin utopis­tiselta ajatuk­selta, että kaik­ki kansat halu­aisi­vat ja suos­tu­isi­vat inte­groi­tu­maan. Sil­loin kun euroop­palaiset viimek­si yrit­tivät laa­jasti inte­groi­da kult­tuureil­taan ja uskon­noltaan eri­laisia ihmisiä muo­dosta­maan yhteisiä val­tioi­ta, seurasi se sotku mikä Afrik­ka oli impe­ri­al­is­min jäl­keen. Sisäl­lis­so­tia ja vihaa. Ehkä en vain ole tarpeek­si optimisti.”

  En tiedä huo­m­a­sitko, mut­ta tulit tem­pais­seek­si näke­myk­ses­täni ns. olk­iukon, kos­ka mitään täl­laista sekakult­tuuria en sanonut kan­nat­ta­vani. Puhuin taloudel­lis­es­ta inte­groi­tu­mis­es­ta, kuten Euroopas­sa ja Amerikas­sa on nähty. Puhuin val­ti­oli­itoista. Myön­tänet, että näi­den liitossa ole­vien maid­en välil­lä ei ole käy­ty sotia, ei esi­in­ny san­ot­tavam­min vihaa, eikä ran­skalai­sista ole tul­lut sak­salaisia eikä ruot­salai­sista suo­ma­laisia – saatik­ka kanadalai­sista yhdys­val­ta­laisia. Japani ja Yhdys­val­lat ovat taloudel­lises­sa yhteistyössä, eikä maid­en välil­lä ole nähty merkit­tävää eripu­raa pitki­in aikoihin. 

  Suomes­sa asuvil­la maa­han­muut­ta­jil­la on toki oikeus par­i­u­tua kenen tahansa tässä maas­sa asuvan/oleskelevan kanssa ja näin kult­tuu­rit väistämät­tä hie­man sekoit­tuvat. Mut­ta tätähän on his­to­ri­an saatossa tapah­tunut aina. Kesku­udessamme ei enää kävele Taa­ta Sil­lan­pään aikaisen Suomen kult­tuurin edus­ta­jia kuin muu­ta­ma, eikä tuo­ta kult­tuuria vaali kuin ani har­va. Maail­ma muut­tuu, kult­tuu­rit samoin. Itse kuitenkin kan­natan kaiken­laisia perin­ney­hdis­tyk­siä, vaikken itse sel­l­aiseen kuu­lukaan. Yleen­sä jonkin­lainen perinne säi­lyy hyvinkin pitkään, laa­jakan­toisem­mista kult­tuuri-inte­graa­tioista huoli­mat­ta. Esim. Suomen liityt­tyä EU:hun mur­re­har­ras­tus ja per­in­tei­den arvos­tus nousi uuteen kunniaan.

  En myöskään vas­taavasti ker­tonut kan­nat­ta­vani maa­han­muut­ta­jien luop­umista omas­ta kult­tuuriperin­nöstään, tämähän olisi täysin jär­jetön vaa­timus. Yhdys­val­lois­sa suo­ma­laiset maa­han­muut­ta­jat pitävät tiukasti kiin­ni monista suo­ma­lai­sista per­in­teistä ja tämä on pelkästään hienoa. Mut­ta kuten todet­tua, mikään ei ole ikuista ja kult­tuuri­vaikut­tei­ta on aina vai­hdet­tu puolin ja toisin. Rooma­laiset otti­vat jumalat kreikkalaisil­ta, mut­ta antoi­vat niille uudet nimet. Kumpiakaan kan­so­ja eikä näitä jumalia kesku­udessamme tahi Olym­pos-vuorel­la enää näy.

  Ja jot­tei min­ua nyt syytet­täisi kult­tuurirel­a­tivis­mista, tietysti Oden ja Arawnin tapaan vas­tus­tan jyrkästi sel­l­aisia per­in­teitä, jot­ka selkeästi rikko­vat Suomen lakia tai ovat muuten ihmisoikeuk­sien vas­taisia, kuten tyt­tö­jen ja poikien ympärileikkaus (jälkim­mäi­nen ei siis ole Suomen lain mukaan rikos, mitä on tasa-arvopy­kälien törkeää polkemista). En kan­na­ta näitä käytän­töjä myöskään niis­sä mais­sa, mis­sä niitä har­joite­taan. Sama pätee kidu­tuk­seen, kiv­i­tyk­si­in, kun­ni­a­murhi­in, kuole­man­tuomioon ja vas­taavi­in kauheuk­si­in. En siis ole kulttuurirelativisti. 

  Ja vaik­ka itse olen ateisti ja vapaa-ajat­teli­ja, en vaa­di ihmisiä luop­umaan uskon­nol­li­sista rit­u­aaleis­taan. Tämäkin olisi jär­jetön­tä ja täysin lib­er­aalien peri­aat­tei­deni vas­taista. En myöskään vaa­di ihmisiä luop­umaan home­opa­t­ian ja muiden usko­mushoito­jen, kuten psyko­ana­lyysin, käyt­tämis­es­tä, vaik­ka olen skep­tikko. Kri­ti­soin uskon­to­ja ja näitä usko­mushoito­ja, mut­ta mikä minä olen ketään kieltämään niihin tur­vau­tu­mas­ta, jos niistä ei suo­ranaista hait­taa käyttäjilleen/uskovaisille ole (usein on, mut­ta se on eri asia eikä kuu­lu tähän keskusteluun).

  Oden point­ti­han on suvait­se­vaisu­us, mut­ta toisaal­ta maas­sa maan taval­la. En näe, että tässä lop­pu­jen lopuk­si olisi kovin suur­ta eroa esim. Hal­la-ahon mielip­itei­den kanssa – Ode on tosin maa­han­muut­to­myön­teinen kun taas Hal­la-aho on selkeästi maa­han­muut­tokri­it­ti­nen. Kyse on nyt siis siitä, mil­lä perusteil­la maa­han­muut­toa voi kan­nat­taa ja mil­lä perusteil­la vas­tus­taa. Molem­pia näkökul­mia tääl­lä on esitet­ty kiitet­tävän paljon. Lähin­nä erim­ielisyys näyt­tää keskit­tyvän maa­han­muut­toon yleen­sä, siis siihen, että toiset näkevät sen myön­teisenä, toiset kiel­teisenä. Oma kan­tani tähän on se, että tästäkin, kuten kaikesta inhimil­lis­es­tä toimin­nas­ta, löy­tyy sekä hyviä että huono­ja puolia.

  IDA:lle vielä sen ver­ran, että jos maa­han­muut­topoli­ti­ikkaan halu­aa oikeasti vaikut­taa, pitää esi­tyk­set muo­toil­la sel­l­aisik­si, että maan hal­li­tus voi niiden poh­jal­ta tehdä lakiesi­tyk­sen ja eduskun­ta sen hyväksyä. Ns. yleistä mielipi­det­tä voi toki pyrk­iä ohjaile­maan blo­geil­la ja foo­rumeil­la, mut­ta lop­pu­peleis­sä päätök­set tehdään Arka­di­an­mäel­lä. Teil­lähän on nyt vaa­likau­den ver­ran aikaa lisätä perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus­ta ja sit­ten Soinin tehtäväk­si jää run­noa puolue hal­li­tuk­seen ja saa­da per­su­jen maa­han­muut­tokri­it­ti­nen lin­ja kir­jatuk­si hal­li­tu­so­hjel­maan. Näis­sä vaaleis­sa ei men­nyt yksikään sisu­lainen läpi, joten Hal­la-ahon kan­nat­taa reaalipoli­it­ti­sista syistä muut­taa Espooseen, jol­loin hän kevyesti pääsee Soinin siiv­el­lä eduskun­taan. Toden­näköis­es­ti kuitenkin oppo­si­tioon. Hänen vaiku­tuk­sen­sa tulee var­masti ole­maan kaiken kaikki­aan läh­es mitätön, kos­ka yhden asian aja­jat ovat väistämät­tä tuomit­tu­ja marginaaliin.

 85. Jus­si K Niemelä: älä viit­si ter­mi­noi­da hyvää keskustelua. Oden on pian laitet­ta­va kom­ment­tio­sio jäi­hin ja minä en ainakaan sel­l­aista halu­aisi. Muutenkaan tuol­laiset sisäpi­irin jutut eivät mielestäni kuu­lu tänne.

 86. Unto sanoi sen, mitä ajat­telin tähän kohtaa kir­joit­taa. Jokin käsit­tämätön hempeämielisyys sai min­ut julkaise­maan vielä viimeiset kom­men­tit, mut­ta en tule enää julkaise­maan kirjoituksia,joissa kir­joit­ta­jat lähin­nä vain analysoi­vat toisi­aan. Molem­mat sai­vat viimeisen puheen­vuoron, kos­ka kir­joit­ti­vat jut­tun­sa näkemät­tä toisen viimeistä kir­joi­tus­ta. Itse maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta voimme toki jatkaa.

 87. Tänään uutiset ker­toi­vat, että Suomes­sa tekee töitä noin 80’000 ulko­maalaista. Hei­dän työ­panok­sen­sa on jok­seenkin vält­tämätön. Esimerkik­si raken­nuk­sil­la kai­vataan ulko­maista tylövoimaa, samoin monis­sa tehtais­sa, man­sikkav­il­jelmil­lä ja niin edelleen.

  Min­un koke­muk­seni Helsin­gin ulko­maalai­sista on kovin eri­lainen, kuin mon­en vierai­ta kult­tuure­ja kammok­su­van on tääl­lä ollut. Suosikki­rav­in­to­lamme on lähel­lä sijait­se­va nepalilainen rav­in­to­la, jos­sa aasialainen (var­maankin nepalilainen) per­he tekee uut­terasti ja uhrautu­vasti työtä. Etnis­ten rav­in­toloiden tulo on selvästi elävöit­tänyt rav­in­to­la-elämäämme, vaik­ka suo­ma­lainen ammat­ti­jär­jestö syyt­tikin ulko­maalaisia “asi­akkaiden mielistelystä”

  Parikym­men­tä metriä siitä eteen­päin on “kur­dipoikien” ylläpitämä pesu­la. Suomen ulko­maalaisväestöstä on yrit­täjiä selvästi enem­män kuin kan­ta­suo­ma­lai­sis­sa. Yrit­telijäisyys esimerkik­si on sel­l­ainen omi­naisu­us, jon­ka toivoisi tässä kult­tuurien sekoit­tumises­sa siir­tyvän kantaväestöön.

  Kur­dipoikamme var­maankin ovat noi­ta kammok­sut­tu­ja islami­laisia. Sitä he ovat ainakin ulko­maalaisvi­ras­ton mielestä, joka antaa maas­saololu­pia vain lyhyek­si ajak­si. Kur­dimme valit­ti, että häneltä menee kokon­ainen työpäivä viras­tossa jonot­tamiseen, eikä yrit­täjäl­lä ole siihen oikein varaa. Pääo­man han­kkimi­nen yri­tyk­seen ei sekään ole help­poa, kun oleskelulu­pa on alati liipasimel­la. Jos he pelaisi­vat jalka­pal­loa, kansalaisu­us olisi jo myönnetty.

  Taksinkul­jet­ta­jis­sa on paljon ulko­maalaisia. Aluk­si hei­dän paikallis­tun­te­muk­ses­saan oli toivom­isen varaa, mut­ta nyt gps-poh­jaiset nav­i­gaat­torit paikkaa­vat tämän puutteen. 

  Kaup­po­jen kas­soil­la kuulee paljon viro­laisit­tain tai venäläisit­täin mur­ret­tua Suomea. Paljon näkee kau­pan kas­soil­la myös nuo­ria, joiden Kanadas­sa san­ot­taisi­in kuu­lu­van “vis­i­ble minor­i­tyyn” (mikä tyylipuh­das ilmaisu!) Heille työnäyt­tää mait­ta­van paljon parem­min kuin suo­ma­laisille ikätovereilleen.

  Aina siir­to­laisu­u­teen liit­tyy myös ongelmia. Muut­ta­jat ovat yleen­sä kelpo väkeä. Aivan saam­a­ton ei saa itseään liik­keelle. Mut­ta toki jotkut pak­e­na­vat epäon­nis­tu­misi­aan koti­maas­saan. Jos on joutunut vaikeuk­si­in koti­maas­saan, joutuu sitä usein myös ulko­mail­la. Muis­tat­te­han 1970-luvun otsikot ruot­salai­sis­sa lehdis­sä: “En finne igen!” Ihan kelpo kansalaisia häiriköivistä suo­ma­laista Ruot­si­in kuitenkin kasvoi.

  Pako­laiset ovat asia erik­seen. har­mi, että pako­lais­sta­tus­ta yrit­tävät käyt­tää hyväk­seen myös joukko sel­l­aisi­akin, jot­ka eivät ole joutuneet koti­maas­saan köy­hyyt­tä pahem­man vain­on kohteik­si. Mon­elle heistä kan­nat­taisi tar­jo­ta työperäsitä maa­han­muut­toa sil­lä ehdol­la, että peru­ut­ta­vat jok­seenkin perustet­toman tur­va­paikka­hake­muk­sen. Toiv­ote­taan hei­dät siis tänne töi­hin. Vääristä tur­va­paikka­hake­muk­sista kär­sivät lähin­nä oikeat vain­on kohteena olevat. 

  Uskon­nolli­nen fun­da­men­tal­is­mi kavah­dut­taa min­u­akin; niin sen islami­lainen kuin kris­tit­ty muo­tokin. Sitä ei voita muure­ja rak­en­ta­mal­la, kos­ka se maail­ma meni jo. Islamistit men­estyvät köy­hien kesku­udessa. Liik­keen käyt­tövoimana on yhteiskun­nalli­nen toiv­ot­to­muus. Mei­dän ei pidä muo­dostaa islami­laisia slum­me­ja Suomeen, mut­ta ei mei­dän pidä myöskään levit­tää köy­hyyt­tä islami­lai­sis­sa maissa.

 88. Kiitok­sia Odelle hyväsä avauk­ses­ta joka osuu asian ytimeen. Jonkun piti nos­taa kissa pöydälle.

  Jus­si K. Niemelä edel­lä väit­tää että rotu­jen välil­lä ei olisi älykkyy­sero­ja. Tai jos olisi niin siitä ei kukaan uskaltaisi puhua Odelle. En ymmär­rä mik­si näin muka olisi. Tutkimuk­sis­sa on osoitet­tu että ihmis­ten älykkyy­dessä on ero­ja enkä ymmär­rä, mikä siinä on ihmeel­listä tai mik­sei siitä voisi Odelle puhua. Ihmiset ja rodut ovat eri­laisia ja so what? Kyl­lä tilas­tomies tämän tajuaa.

  Olen enem­män kiin­nos­tunut niistä paljon puhu­tu­ista rikoslu­vuista. Keskustelu­jen perus­teel­la (esim. Hesarin keskustelu jos­sa viitataan Tilas­tokeskuk­seen) niis­sä on vin­ha perä ja afrikkalaiset tekevät huo­mat­tavasti enem­män rikok­sia kuin muista maista tule­vat. Voisiko Ode tilas­tomiehenä sanoa tästä jotakin.

  Tai onko Jus­si K. Niemelä ken­ties sitä mieltä että kaik­ki maaa­han­tuli­jat tekevät juuri sat­tumal­ta saman ver­ran rikok­sia kuin suo­ma­laiset? Mihin väite perustuu.

 89. Jus­si K. Niemelä: “Ja jot­tei min­ua nyt syytet­täisi kult­tuurirel­a­tivis­mista, tietysti Oden ja Arawnin tapaan vas­tus­tan jyrkästi sel­l­aisia per­in­teitä, jot­ka selkeästi rikko­vat Suomen lakia tai ovat muuten ihmisoikeuk­sien vas­taisia, kuten tyt­tö­jen ja poikien ympärileikkaus (jälkim­mäi­nen ei siis ole Suomen lain mukaan rikos, mitä on tasa-arvopy­kälien törkeää polkemista).”

  Itse asi­as­sa sekä tyt­tö­jen että poikien ympärileikkauk­set ovat peri­aat­teessa nyky­lain vas­taisia; kum­mas­sakin tapauk­ses­sa voitaisi­in syyt­tää pahoin­pite­lypykälän mukaan ja näin on yritet­tykin tehdä. Ongel­ma vain on, että poikien ympärileikkaus on pitkään jatkunut, hil­jainen käytän­tö, joten oikeu­sis­tuimet eivät sitä tuomitse — sil­loin niiden näet pitäisi ryhtyä tuomit­se­maan kaikkien juu­ta­lais­ten poikien ympärileikkauk­set, mikä olisi sil­lä lail­la outoa, että hei­dän on sal­lit­tu leika­ta lapsen­sa vuosikym­me­nia puut­tumat­ta asi­aan. Selkeä lain­muu­tos toisi avun asi­aan. Ei kel­lään pitäisi olla uskon­nol­li­sista syistä leikel­lä irti kap­palei­ta ihmis­es­tä, joka ei siihen voi omaa suos­tu­mus­taan antaa.

  Lääketi­eteel­li­sistä syistä tehdyt ympärileikkauk­set ovat tietysti oma asiansa aivan kuten muidenkin leikkausten tapauksessa.

 90. Eri väestöryh­mien välil­lä on ero­ja älykkyy­dessä. Muut­tovoit­toalueil­la Suomes­sa väki on koulute­tumpaa kuin muut­to­tap­pioalueil­la. Olen jok­seenkin var­ma, että sama tulos saataisi­in älykkyystesteissä. 

  Muut­toli­ik­keen ohel­la älykkyys­jakau­maan vaikut­taa syn­nyt­täjien valikoi­tu­mi­nen. Henkiset kyvyt näyt­tävät seu­raa­van äidin omi­naisuuk­sia, mikä vähän viit­taisi oppimisen merk­i­tyk­seen. Kun Ital­ias­sa nou­date­taan per­he­p­oli­ti­ikkaa, jon­ka seu­rauk­se­na koulute­tut naiset eivät syn­nytä juuri lainkaan, voidaan tästä ennus­taa vaikeuk­sia ital­ialaiselle yhteiskunnalle.

  Joku on joskus sanonut, että juu­ta­lais­ten ja katolis­ten lah­jakku­userot johtu­vat siitä, että molem­mis­sa uskon­nois­sa lah­jakkaim­mat miehet pää­tyivät papeksi. Kato­lilai­sis­sa mais­sa he eliv­ät selibaatis­sa kun taas juu­tailaisu­udessa pikem­minkin päin vas­toin. En tunne juu­ta­lais­ten tapo­ja niin hyvin, että osaisin sanoa, onko tässä perää siteeksikään.

  Brit­tien kyvykyy­den on san­ot­tu ole­van peräisin alenev­as­ta sää­tykier­rosta, joka seu­raa siitä, että van­hin poi­ka perii kaiken. Tämän seu­rauk­se­na melkein kaik­ki britit ovat muinais­ten ylimys­suku­jen jälkeläisiä. Mekanis­min selit­tämi­nen veisi vähän turhan paljon tilaa, mut­ta teo­ria on mie­lenki­in­toinen. Tätä on selostet­tu mm. Tiedemiehen mie­lenki­in­toises­sa blo­gis­sa eloku­un 8.päivänä.

  Älykkyy on pait­si perin­nölli­nen, myös opit­tu omi­naisu­us. Suo­ma­lais­ten keskimääräi­nen älykkyys on lisään­tynyt huo­mat­tavasti sadan vuo­den aikana. Henkisen ympäristön ohel­la siihen vaikut­ta­vat muun muas­sa syn­ny­tyk­sen riskit ja ravin­non saanti. 

  On hyvin opet­tavaista lukea 1800-luvun rotuoppeja,joissa arvioiti­in suomalaisia. 

  Var­maankin älykkyys periy­tyy myös geneet­tis­es­ti. Joitakin lah­jakku­u­teen liit­tyviä geene­jä on onnis­tut­tu paikallis­ta­maankin. Yksikään niistä ei sivutöinään säätele ihonväriä.

 91. Ode ei edelleenkään vas­taa hänelle esitet­ty­i­hin kysymyk­si­in maa­han­muu­ton kauaskan­toi­sista seurauksista:

  -Miten vihreät arvot tart­tuvat pesu­laa pitävi­in kur­dipoiki­in kun eivät tah­do tart­tua äiti­inikään, joka on pitänyt 30 vuot­ta pesu­laa Laut­tasaa­res­sa? Osal­lis­tu­vatko kebab-paikko­jen pitäjät akti­ivis­es­ti WWF:n ja muiden luon­to­jär­jestö­jen toim­intaan? Mus­lim­it valkoselkätikan suo­jelun puolesta?
  ‑Mik­si suomalaisia(tai Suomen alueel­la asu­via) pitäisi olla jatku­vasti enem­män ja enem­män? Tänään uuti­sis­sa oli tule­vista täysin automa­ti­soiduista metro­ju­nista. Mitä kaikkea onkaan automa­ti­soitu v. 2025, vuon­na, johon Cron­berg juut­tuu joka kommentissaan?
  ‑Sam Har­risin kir­jan ‘Usko lop­pu’ mukaan lib­er­aalit arvot ovat yhtä mah­do­ton aja­tus mus­limille kuin ne oli­si­vat keski­a­jan kris­titylle. Maail­mal­ta kan­tau­tu­vat uutiset tuke­vat hyvin Har­risin teesiä. Islam on perusteil­taan poli­it­ti­nen liike ja fun­da­men­tal­is­mi lev­iää nimeno­maan koulutetet­tu­jen mus­lim­ien kesku­udessa. Islam on yksi köy­hyy­den aiheut­ta­jista, ei päinvastoin.
  ‑Mil­lainen tule­vaisu­us Suomelle on odotet­tavis­sa siinä etnisessä sekamel­skas­sa jos­sa on sato­ja eri etu­ryh­miä eri arvo­maail­moi­neen kil­paile­mas­sa samoista niukkenevista resurs­seista? Minus­ta jo nyt suo­ma­lais­ten itsen­sä kesken käytävä kiivas mielip­itei­den vai­h­to antaa viit­teitä monikult­tuurisu­u­den mahdottomuudesta.
  ‑Miten niin “muurien maail­ma on men­nyt”? Kuka niin on päät­tänyt? Mihin se on men­nyt ja kuka vei? Rajavalvon­ta on nor­maalia toim­intaa ja tulee aina ole­maan. Suo­ma­laisil­ta itseltään pitäisi kysyä halu­a­vatko he maa­han­muut­ta­jia vai ei.
  ‑Olen ollut Keskus­rikospoli­isin kuul­ta­vana aavikol­la muinoin eläneen sotapääl­likön pilaku­vien julka­isun vuok­si. Mihin joudunkaan tule­vaisu­udessa, jos uusi, uljas ja muu­ri­ton maail­ma toteutuu?

  Lopuk­si. Kir­jakaup­pi­aana ja yrit­täjänä kysyn, mitä käy suomenkieliselle kirjallisuudelle(kulttuurille)maassa, jos­sa suo­ma­laisu­us on vain yksi etni­nen ryh­mä muiden joukos­sa? Nykyi­nen maa­han­muu­ton vauhti ja monikult­tuuri­nen poli­ti­ik­ka ei edis­tä sulautumista(joka on mielestäni vält­tämätön­tä sisäl­lis­so­dan estämisek­si tulevaisuudessa)vaan nimeno­maan segregaatiota.

  Ja minä käyn aina Helsingis­sä Ratakadun Nep­skus­sa. Ja olen kansal­lis­mieli­nen ja ide­ol­o­gisen monikult­tur­is­min vas­tus­ta­ja. Oden tämänker­taiset kom­men­tit tun­tu­vat hie­man 90-luku­laisil­ta. Sorry.

 92. Kuten blo­gin isän­näl­lä, min­ul­lakin on maa­han­muut­ta­jista läh­es yksi­no­maan posi­ti­ivisia koke­muk­sia. Käyn itsekin mielel­läni nepalilai­sis­sa rav­in­tolois­sa syömässä jne. 

  Itse asi­as­sa hyvin har­val­la suo­ma­laisel­la lie­nee negati­ivisia koke­muk­sia maa­han­muut­ta­jista, ainakaan itä-Helsin­gin tms. paikko­jen ulkop­uolel­la. Tämä on aivan ymmär­ret­tävää, kos­ka maa­han­muut­ta­jien määrä Suomes­sa on pieni ja maa­han­muut­to oli 90-luvulle asti hyvin hallittua.

  Mut­ta jos kat­somme esim. Ruotsin tilan­net­ta nyt, niin siel­lä kokon­aiset kaupun­git ovat kovaa vauh­tia muo­dos­tu­mas­sa maa­han­muut­ta­ja (ja etenkin muslimi)slummeiksi. Meil­lä on täysin valmius tois­taa kaik­ki Ruotsin tekemät virheet. Ja me voimme tehdä sen kiihdytetyl­lä tahdil­la. Ja juuri tämä tun­tuu ole­van Thorsin ja normivihrei­den tavoite.

  Tilapäistä työvoima­pu­laa voidaan helpot­taa keikkatyövoimal­la. Ja itse asi­as­sa tätä tehdään hyvin tuloksin koko ajan. Täl­läkin het­kel­lä Suomes­sa on töis­sä kym­meniä tuhan­sia (?) ulko­maalaisia keikkatyöläisiä, joista suurin osa ei edes halua jäädä Suomeen asumaan, kun­han vain käy tien­aa­mas­sa talo­rahat tms. Tämä on hyvä asia eikä vaaran­na huoltosuhdetta.

  Ehdo­tus, että elin­ta­sopako­laiselle tulisi tar­jo­ta työlu­pa vasti­neek­si selvästi aiheet­toman tur­va­paikka­hake­muk­sen peru­ut­tamis­es­ta on mielestäni erit­täin huono. Mik­si mei­dän pitäisi palki­ta ihmisiä siitä, että he keplot­tel­e­vat tien­sä Suomeen vääryy­del­lä ja viekkaudel­la ja ensi töik­seen vale­htel­e­vat meille päin naa­maa? Täl­lä keinoin toki saataisi­in paljon siir­to­laisia, kos­ka sana lev­iää ja ihmiskaup­pi­aat ovat aina ajan tasal­la. Mut­ta miten moni noista useim­miten täysin koulut­ta­mat­tomista ja ammat­ti­taidot­tomista tuli­joista ikinä todel­la työllistyisi?

 93. Kansal­lisuuk­sien välisi­in älykkyy­seroi­hin merkit­tävimän tek­i­jän uskon ole­van kult­tuurin. Tämä on minus­ta on ihan maalaisjär­jel­läkin pääteltävis­sä ole­va asia. 

  Rotu­jen väli­sistä älykkyyeroista taide­taan tiede­pi­ireis­säkin väitel­lä kiivaasti, wikipedi­an mukaan ainakin, mut­ta vaik­ka ero­ja olisikin, niin onko niil­lä mitään käytän­nön merk­i­tys­tä? Tämä on minus­ta se oleel­lisin kysymys.

  Odelle vas­taisin, että en usko köy­hyy­den ja ravin­non ole­van läh­eskään niin merk­i­tyk­sel­lisiä kuin kult­tuurin. Esimerkik­si Aasi­as­ta löy­tyy maail­man köy­himpi­in kuu­lu­via mai­ta, kuten Mon­go­lia ja Pohjois-Korea, joiden­ka asukkaat saa­vat mm. PISA ja IQ testeis­sä samo­ja tai jopa parem­pia tulok­sia kuin huip­pu­un­sa virite­tyn koulu­jär­jestelmän läpikäyneet län­si-euroop­palaiset. Uskon itä-Aasialais­ten maid­en hyvien testi­t­u­losten syynä ole­van kult­tuuril­liset seikat. Ainakin kieli ja kir­joi­tus tuke­vat matemaat­tista ajat­telua. Lisäk­si köy­hissäkin mais­sa voi olla kohtu­ulli­nen koul­u­laitos ja matem­ati­ikan opiskelua pain­ote­taan alus­ta asti meikäläisiä enem­män. Tätä teo­ri­aa tuk­isi hyvin se, että ne itä-Aasian maat jois­sa koul­u­laitos on samal­la tasol­la län­si-Euroopan kanssa, saa­vat testeis­sä jo huo­mat­tavasti meikäläisiä parem­pia tulok­sia, kuten Hong-Kong, Japani ja Etelä-Korea. Joka tapauk­ses­sa köy­hyys ja heikko rav­in­to eivät siis ole este älykkyy­delle ainakaan mikäli ei eletä ihan nälänhädässä. 

  Islami­lais­ten maid­en län­si­mai­ta ja Aasi­aa heikom­paan men­estyk­seen PISA/IQ-teis­teis­sä lie­nee suurim­pana syinä heikko ja yksipuo­li­nen koulu­jär­jestelmä. Jos opiskelu pain­ot­tuu lähin­nä koraanin ukoluku­un, niin on selvää ettei matemaat­tiset taidot siinä juurikaan kehi­ty. Saha­ran eteläpuolises­sa Afrikas­sa ja Etelä-Amerikas­sa taas eletään pitkälti luon­nonkult­tuu­ureis­sa ja sik­si näis­sä mais­sa testi­t­u­lok­set ovat kaikkein heikoimmat.

 94. “Islamistit men­estyvät köy­hien kesku­udessa. Liik­keen käyt­tövoimana on yhteiskun­nalli­nen toivottomuus.”

  Vaik­ka Odea suuresti arvostan yht­enä todel­la har­voista suo­ma­lai­sista älyköistä (esim. yliopis­tolta­han heitä ei juuri meinaa löytää), niin nyt men­nään met­sään ja pahasti. Vaikkakin toki ymmär­ret­täväl­lä taval­la, sil­lä tuo mukailee niitä lin­jo­ja joiden mukaan meitä on opetet­tu ajat­tele­maan. Poli­it­ti­nen Islam on kuitenkin pikem­minkin ylem­män keskilu­okan jälkikasvu­jen liike.

  “An analy­sis of 500 mem­bers of Osama Bin Laden’s organ­i­sa­tion has revealed that the major­i­ty had been in fur­ther edu­ca­tion and were from rel­a­tive­ly afflu­ent fam­i­lies. The recruits also tend­ed to come from the wealth­i­er Arab countries.

  Dr Marc Sage­man, a foren­sic psy­chi­a­trist who con­duct­ed the study, said he assumed it would find that most Al-Qae­da recruits were poor and ill-edu­cat­ed. “The com­mon stereo­type is that ter­ror­ism is a prod­uct of poor, des­per­ate, naive, sin­gle young men from Third World coun­tries, vul­ner­a­ble to brain­wash­ing and recruit­ment into ter­ror,” he said.

  How­ev­er, his study showed that three-quar­ters of the Al-Qae­da mem­bers were from upper mid­dle-class homes and many were mar­ried with chil­dren; 60% were col­lege edu­cat­ed, often in Europe or the Unit­ed States. ”

  Oli­vathan kaik­ki Ham­purin sol­unkin jätkät (siis 9/11 kaver­it) Atta ja kump­pan­it rikkaiden per­hei­den kakaroi­ta, jot­ka oli­vat olleet suuri osa Sak­sas­sa isukin rahoil­la opiskele­mas­sa. Nämä per­heet mon­et myös taus­toil­taan seku­laare­ja, ja Islamin opit olti­in saatu vas­ta Sak­san maaperäl­lä radikaaleil­ta mus­limeil­ta. Tässä on kysymys jonkin­lais­es­ta iden­ti­teet­ti­ty­hjiöstä ja sen täyttämisestä.

  Köy­hän iden­ti­teetin täyt­tää jokapäiväi­nen kamp­pailu elan­nos­ta ja selviy­tymis­es­tä, eikä vas­taavaa tyhjiötä pääse syntymään.

  Samoin­han Ital­ias­sa ja Län­si-Sak­sas­sa mon­et punaiset ter­ror­is­tit tuli­vat ylem­mästä keskilu­okas­ta, kuten tais­to­laiset Suomessa.

  Seu­raa­van ker­ran kun Suomes­sa val­lataan joku “tyhjil­lään” ole­va talo, niin käy­dään­pä näiltä “huono-osaisil­ta” kysymässä mitä isukki/äiti tekee työk­seen, ja vas­tauk­se­na, jos ovat rehellisiä, tulee var­masti pitkä lista tit­teleitä, arvon­im­iä ja vas­tu­ullisia asemia. Ovat myös muuten läh­es kaik­ki yliopisto-opiskelijoita.

  Tässä on selvästi joku yleis­maail­malli­nen vivahde, joka olisi erit­täin oiva aka­teemisen tutkimuk­sen kohde, vaik­ka voisikin men­nä vas­takar­vaan mon­elle punaiselle professorille.

 95. Kiitos Ode vas­tauk­sis­tasi. Minä en kyl­lä ymmär­rä miten joku 1800 luvun rotuop­pi liit­tyy nykyisen­laiseen tieteel­liseen tutkimuk­seen älykkyy­destä. Mut­ta nyt se on sit­ten san­ot­tu että älykkyy­dessä on ryh­mien välil­lä ero­ja. Eikä sat­tunut Odeakaan yhtään vaik­ka Niemelä niin kuvitteli.

  Ennakkolu­u­lo­ja eri­laisia väestöryh­miä kohtaan min­ul­la ei tietääk­seni pahem­min ole. Olen silti skep­tis­es­ti maa­han­muut­toon suh­tau­tu­va vihreä, kos­ka olen näh­nyt asi­as­ta aika paljon tilas­toti­etoa. Ode luet­teli sen sijaan paljon yksit­täistapauk­sia tut­tava­pi­iristään. Saako näistä yleistää?…ainahan san­o­taan, ettei yleistää saisi. Saako hyvät koke­muk­set kuitenkin yleistää — mut­tei huonoja?

  Olen oikeasti sitä mieltä että tilas­tot tar­joa­vat objek­ti­ivisim­man kuvan tästä asi­as­ta. Ihmette­len jos tilas­toti­eteil­i­jä on asi­as­ta eri mieltä.

 96. Saako Ode vielä osal­lis­tua lyhyel­lä kom­men­til­la, kun suuhu­ni laite­taan sano­ja joi­ta en ole sanonut? 

  En siis todel­lakaan väitä edel­lä, ettei rotu­jen välil­lä olisi todet­tu keskimääräisiä älykkyy­sero­ja, vaan esitin ain­oas­taan sen tosi­asian, että tätä käytetään usein maa­han­muu­ton­va­s­taise­na argu­ment­ti­na. Olen kyl­lä pere­htynyt alaan ja linkitin juuri sik­si yllä aus­tralialaiselle blogille, jos­sa asi­as­ta keskustelti­in kesäl­lä hyvinkin perus­teel­lis­es­ti. En viit­si kir­joit­taa samo­ja asioi­ta kymme­neen ker­taan, joten lukekaa debat­tia tuol­ta blogilta jos osaat­te englantia.

  Eli kyseis­es­tä tosi­asi­as­ta ei min­un mielestäni seu­raa sel­l­aisia poli­it­tisia johtopäätök­siä, joi­ta ns. maa­han­muut­tokri­itikot siitä vetävät.

  Ja mitä tulee pako­laisu­u­teen, suosit­te­len kaikille Dave Eggersin eri­no­maista kir­jaa “What is the What” joka perus­tuu tositapahtumiin:

  http://www.valentinoachakdeng.org/

 97. Yrit­telijäisyys on hieno asia. Kuinkako­han toden­peräi­nen on sit­ten väite, että nämä kebab-rav­in­to­lat saat­u­aan start­ti­ra­haa, tekevät tap­pi­ol­lista bisnestä ja siirtävät sit­ten yri­tyk­sen per­heen toisen jäse­nen nimi­i­in. Onko täl­lainen siis yleistä? Kuka sitä valvoo? En siis ole syyt­tämässä vaan kysymässä. Tämä tuli vain mieleen Oden kom­men­tista, että tämän yrit­telijäisyy­den soisi tart­tuvan myös kan­taväestöön (toive on mun mielestä valitet­ta­van kak­sipi­ip­puinen vähin­täänkin, enkä tässä erit­tele isoa asi­aa, miksi).
  Kiitos Odelle akti­ivis­es­ta keskustelu­un osallistumisesta.

  Oden yks heit­to on jäänyt vah­vasti mun mieleen. Se on se aja­tus pienistä kaupunki­malleista. Mus­takin se vaikut­taa eri­no­maiselta ide­al­ta. Mut­ta se on taas toinen stoori.

 98. Tapani Lehto­la:

  “Mut­ta nyt se on sit­ten san­ot­tu että älykkyy­dessä on ryh­mien välil­lä ero­ja. Eikä sat­tunut Odeakaan yhtään vaik­ka Niemelä niin kuvitteli.”

  Oleel­lista lie­nee tämä lain­aus Soininvaaralta:

  “Var­maankin älykkyys periy­tyy myös geneet­tis­es­ti. Joitakin lah­jakku­u­teen liit­tyviä geene­jä on onnis­tut­tu paikallis­ta­maankin. Yksikään niistä ei sivutöinään säätele ihonväriä.”

  Nuo “ryh­mät” yritetään edelleen joskus pelk­istää etnisik­si, “rodullisik­si” tai jopa yhteiskun­talu­okkaryh­mik­si hep­poisin perustein. Näis­sä keskusteluis­sa jako tup­paa nou­dat­ta­maan van­ho­ja rotukäsi­tyk­siä. Rasisti­nen diskurssi ammen­taa yhä sieltä 1800-luvul­ta, sik­si van­hoi­hinkin tek­stei­hin kan­nat­taa tutustua.

 99. @az,
  eri uskon­to­jen fun­da­men­tal­is­teista ja tieteel­lis-teknis­es­tä koulu­tuk­ses­ta: http://www.gnxp.com/blog/2007/04/nerds-are-nuts.php

  Muuten luulisin, että nimeno­maan koulutet­tu henkilö, joka näkee selkeästi, miten huono oman maan ja kult­tuurin tila on, saat­taisi tun­tea epä­toivoa ja ryhtyä aja­maan radikaalia muutosta.

 100. Saisiko­han vähän vetää yhteen tätä rönsyilyä:
  — Suo­mi tarvit­see uut­ta työvoimaa pitämään yllä elin­ta­soa ja mak­samaan suurten ikälu­okkien eläkepäivät. Oma väestö ei riitä, joten mon­et halu­a­vat hyvin perustein lisätä maahanmuuttoa.
  — Toiset vas­tus­ta­vat maa­han­muut­toa, kos­ka pelkäävät hyvin perustein (Län­si-Euroopan koke­muk­set jne) slum­mi­u­tu­mista, raakaa rikol­lisu­ut­ta ja fanaat­tista islamismia.
  — On fak­ta, että (yleis­es­ti ottaen) tiety­istä kult­tuureista tulleet maa­han­muut­ta­jat (Viro, Venäjä) ovat sopeu­tuneet Suomeen parem­min kuin tiety­istä toi­sista tulleet (Soma­lia, Irak). Asia näkyy työt­tömyys- ja rikostilastoissa.
  — Ratkaisu on tuo­da koulutet­tu­ja maa­han­muut­ta­jia sel­l­ai­sista kult­tuureista, joista aiem­minkin tulleet ihmiset ovat sopeu­tuneet keskimäärin Suomeen hyvin. Täl­laisia ovat tyyp­il­lis­es­ti (mut­teivät poikkeuk­set­ta) kult­tuu­rit, jot­ka sijait­se­vat meitä lähellä.
  — Kysymys: mik­si kukaan val­tavir­ran poli­itikko ei uskalla sanoa tätä asi­aa ääneen?

 101. Tääl­lä Soin­in­vaara sanoi, että köy­hyys ja oppi­mat­to­muus lisäävät äärimus­lim­isu­ut­ta. Ehkä. Mut­ta eivät tain­neet olla ihan köy­hiä ja oppi­mat­to­mia nämä lääkärit, jot­ka kesäl­lä yrit­tivät tuho­ta lento­kent­tää Skotlannissa. 

  On todel­la pelot­tavaa, jos Suo­mi ajau­tuu samaan tilaan, mis­sä muut län­si­maat jo ovat. Tarvit­seeko enää luetel­la maita?
  Mus­lim­it lisään­tyvät ja get­toutu­vat, enkä näe mitään syytä sille, ettei meil­lä kävisi samal­la lail­la maa­han­muu­ton lisään­tyessä. Siis jos alkaa tul­la enem­män ihmisiä Lähi-idästä ja Afrikasta.
  Nämä ihmiset otta­vat elämäno­hjeet ja lait Koraanista. Ensin tulee aina islam. Eikä tääl­lä uskalleta sanoa vas­taan, kos­ka sehän sotii län­si­maista kaiken suvait­se­vaa ja hyväksyvää aja­tus­ta vastaan. 

  Nyt äänestin kokoomus­ta, mut­ta seu­raavis­sa vaaleis­sa ääni menee perus­suo­ma­laisille. Ennen äänestin demare­i­ta. Onnek­si meil­lä ihmisil­lä on aina mah­dol­lisu­us kor­ja­ta virheemme.

 102. Paa­vo Väyry­nen on hyvä hais­tele­maan tuu­lia ja hän on tot­tunut uimaan vas­tavir­taan. Viimeaikainen kan­nan­ot­tokin maa­han­muut­topoli­ti­ikan järkevöit­tämis­es­tä poikkeaa täysin muun poli­it­tisen eli­itin kan­nas­ta. Mut­ta se hei­jastelee nähdäk­seni hyvin kansan ”syvien riv­ien” tun­to­ja. Yllät­täen huo­mataankin, että ”se Väyrys-Paavo­han on selvää resitenttiainesta”.

  Tietysti aina voidaan väit­tää, että kansa ei ymmär­rä omaa paras­taan. Mut­ta mitä kauheuk­sia siitä aiheutuu, jos Suomen väk­iluku piene­nee: talouskasvu hiipuu ja elin­ta­so las­kee roimasti. Ekol­o­gis­es­ti ajatellen tämä kaik­ki olisi erit­täin myön­teistä ja toiv­ot­tavaa kehitystä.
  Ja muis­tute­taan mieli­in, että suo­ma­laiset ovat selvin­neet kahdes­ta sodastakin.

  Suurten ikälu­okkien vaip­po­jen­vai­h­to­pro­jek­ti kestää aikansa, mut­ta entä sen jäl­keen? Mitä se monikult­tuuri­nen poruk­ka mah­taa sen jäl­keen tääl­lä touhuta — paukut­taa bongorumpuja ?
  Ja mitä tulee maa­han­muut­toon nimeno­maan islami­lais­es­ta kult­tuuripi­iristä, niin olen epäileväi­nen sen suh­teen, suos­tu­vatko mus­lim­imiehet (mus­lim­i­naisethan ovat luon­nol­lis­es­ti kotona) kult­tuuriper­in­tön­sä vuok­si edes vai­h­ta­maan niitä vaip­po­ja mum­moille, kun pomon­akin saat­taa olla nainen.

 103. Joo on kyl­lä poli­it­tis­es­ti omakin mie­leni muut­tunut melkois­es­ti silmien avaudut­tua. Pres­san­vaaleis­sa äänestin Sau­lia (Kokoomus­ta), mut­ta eduskun­tavaaleis­sa en enää. Eduskun­tavaaleis­sa äänestinkin jo perus­suo­ma­laisia eli Timo Soinia. Jos olisin kuu­lunut Helsin­gin vaalipi­iri­in, olisin äänestänyt Jus­si Hal­la-ahoa. Uskon ja toivon mon­en muunkin “herän­neen” tähän päivään. Toivon siis perus­suo­ma­laisia lisää eduskun­taan ja etenkin toivon, että Jus­si olisi seu­raavas­sa eduskunnassa.

  On tosi­aankin harmil­lista, ettet Osmo Soin­in­vaara ole enää poli­ti­ikas­sa. Olen sin­un lin­jas­tasi aina pitänyt.

 104. Hilla­mar­jatert­tu kirjoitti:
  “On todel­la pelot­tavaa, jos Suo­mi ajau­tuu samaan tilaan, mis­sä muut län­si­maat jo ovat. Tarvit­seeko enää luetel­la maita?”

  Ei tarvitse luetel­la. Riit­tää kun toteaa, että kyseessä ovat maat, jot­ka käyvät parhail­laan. tai ovat hil­jan käyneet, kan­sain­välisen oikeu­den vas­taista hyökkäys­so­taa muslimimaassa.

  Tähän porukkaan on kokoomus­min­is­tereil­lä kova hinku.

 105. Pekka Raukko kirjoitti:

  “Ei tarvitse luetel­la. Riit­tää kun toteaa, että kyseessä ovat maat, jot­ka käyvät parhail­laan. tai ovat hil­jan käyneet, kan­sain­välisen oikeu­den vas­taista hyökkäys­so­taa muslimimaassa.

  Tähän porukkaan on kokoomus­min­is­tereil­lä kova hinku.”

  Ruot­si, Hol­lan­ti ja Bel­gia eivät kaiketi ole mukana Irakin sodas­sa. Ruot­si nyt ei varsinkaan. Silti vas­taa­vat ongel­mat ovat nähtävis­sä Ruot­sis­sa kuin nois­sa ns. sotaa käyvis­sä mais­sa. Islami­laisen maail­man ja län­tisen maail­man yhteen­tör­mäys on kult­tuuris­don­nainen juttu.

 106. Hyvä idea Soin­in­vaar­al­ta, todel­la hyvä, tuol­la sitoumuk­sel­la taval­laan selkeästi sovit­taisi­in yhtei­sistä pelisään­nöistä. Siitä olisi hyvä jatkaa. Näin ei ilmeis­es­ti täl­lä het­kel­lä tehdä.

  On selvää, että joidenkin maa­han­muut­ta­jien val­men­nus Suomen lakei­hin ja tapoi­hin on epäon­nis­tunut. Eri kult­tuureista saa­puneet ihmiset eivät ole tosi­aankaan tajun­neet rikko­vansa lakia ja vieläpä vakavam­man kaut­ta. Tai Suomen laki koetaan viit­teel­lisek­si asi­ak­si jota ei tarvi ottaa niin vakavasti (tapauk­set jois­sa vaik­ka väki­val­taa perustel­laan tavoil­la ja kult­tuuril­la kun on tiedet­ty, että toim­i­taan väärin). Asi­aa voi raa­paista pinnal­ta vaik­ka tääl­lä: http://www.youtube.com/watch?v=VBihvh_UhnU (YLE, Hul­lu Juttu)

  Yleis­es­ti maa­han­tu­u­tos­ta. Jos joku vas­tus­taa kaikkea maa­han­muut­toa, työperäistäkin, sik­si, mitä tapah­tuu Kaisaniemen puis­tossa, Ruot­sis­sa, Ran­skas­sa, Hol­lan­nis­sa tai Bri­tan­ni­as­sa sanois­in älkää huo­liko. Suomes­sa on asi­at vielä aika hyvin. Ei meil­lä ole sato­jen tuhan­sien ihmis­ten etnisiä vähem­mistöjä jot­ka kollek­ti­ivis­es­ti koke­vat olon­sa vier­aak­si ja kur­jak­si ja ovat vielä työt­tömiä. Ja halu­an uskoa ettei tänne ikinä tul­la otta­maankaan kym­meniä tuhan­sia pako­laisia vuodessa ghet­toi­hin istu­maan. Pako­laiset ovat siis aivan eri asia kuin työperäiset maa­han­muut­ta­jat kuten Osmo muistuttikin.

  Itseäni huolestut­taa lähin­nä Län­si-Euroopan tule­vaisu­us laa­jem­min, lisään­tyvä tur­vat­to­muus ja kur­jis­tu­mi­nen naa­puri­mais­sa kun tulee vaikut­ta­maan mei­hinkin, taval­la tai toisel­la. Mon­es­sa maas­sa on men­nyt työperäisen maa­han­muu­ton ja pako­laisu­u­den ja moraal­is­ten velvol­lisuuk­sien pak­ka sekaisin hal­li­tus­ta­sol­la jo joskus 60- ja 70-luvul­la. 80-luku men­ti­in silmät kiin­ni. Siitä mak­se­taan tänään kovaa hintaa.

 107. Mikäli her­ra Raukko viit­taat Iraki­in, niin minkä takia mus­lim­it mel­lakoi­vat myös Ran­skas­sa, Ruot­sis­sa ja Sak­sas­sa? Osal­lis­tu­i­v­atko nämäkin maat Irakin sotaan? Mik­si Ran­skas­sa tehti­in jo 1980-luvul­la mus­lim­ien masi­noimia ter­rori-isku­ja, vaik­ka Ran­s­ka on aina per­in­teis­es­ti pitänyt ara­bi­maid­en puol­ta? Ei mus­lim­iväestön tai islamin sisään­raken­net­tu­jen ongelmien esil­letu­loa voi ker­ta toisen­sa jäl­keen ratkaista syyl­listämäl­lä län­si­mai­ta. Län­si­mainen yhteiskun­ta on renes­sanssin ajoista asti kehit­tynyt edis­tyk­selli­nen arvoy­hteisö, jos­ta tulee olla ylpeä. Muut­tovir­ta on aina ollut sosial­is­ti­sista maista kap­i­tal­is­tisi­in ja islami­lai­sista maista län­teen. Miksiköhän?

  Kaik­ki johta­vat ter­ror­is­mintutk­i­jat ovat myön­täneet, että köy­hyys ei joh­da ter­ror­is­mi­in, vaan ter­ror­is­tit todel­la ovat pääsään­töis­es­ti vähin­tään keskilu­okkaista väkeä. Köy­hillä ei yleen­sä ole aikaa tai kiin­nos­tus­ta räjäytel­lä pom­me­ja, vaan ener­gia menee hengissäpysymiseen.

 108. Zngr kir­joit­ti: “Itseäni huolestut­taa lähin­nä Län­si-Euroopan tule­vaisu­us laa­jem­min, lisään­tyvä tur­vat­to­muus ja kur­jis­tu­mi­nen naa­puri­mais­sa kun tulee vaikut­ta­maan mei­hinkin, taval­la tai toisella.”

  Ei se nyt ihan noin huonol­ta näytä, sil­lä ainakin paljon maa­han­muut­ta­jia ottanei­den Ruotsin, Hol­lan­nin ja Bri­tann­ian taloudet voivat ihan hyvin. Ran­skas­sa kyl­lä menee huonom­min, mut­ta siel­läkin setä Sarko yrit­tää nyt kovasti potkia talout­ta liik­keeseen. Jos se onnis­tuu, niin pian alka­vat nämä Sarkoa vas­taan mel­lakoi­neet maa­han­muut­ta­jatkin löytää itselleen parem­min työpaikkoja.

 109. Jus­si kirjoitti:

  “Ei se nyt ihan noin huonol­ta näytä, sil­lä ainakin paljon maa­han­muut­ta­jia ottanei­den Ruotsin, Hol­lan­nin ja Bri­tann­ian taloudet voivat ihan hyvin.”

  Talous on usein men­nyt hyvin juuri ennen rom­ah­dus­takin. Hit­lerin Sak­san taloudelli­nen kehi­tys taisi olla huimaavaa. Siel­lä meni oikeasti taloudel­lis­es­ti hyvin, eikä hallintoa sil­lä perus­teel­la voin­ut oikein arvostel­la. Myös impe­ri­al­is­tisen Bri­tann­ian talous voi aikanaan erit­täinkin hyvin.

  Talous on taval­laan hyvä indikaat­tori, taval­laan huono. Pitäisi nähdä mitkä vaiku­tuk­set nyky­isil­lä päätök­sil­lä on tule­vaisu­udessa. Mikäli lähde­tään siitä, että pelkkä talouskasvu on poli­it­tis­ten päätösten tavoit­teena, niin melkein voi huo­le­ta ennus­taa, että perseelleen lop­ul­ta menee.

 110. Pitää tässä vai­heessa sanoa, että on ihan oikeasti aika haas­tavaa yrit­tää kek­siä sin­ulle, Ode, mitään järkevää kirjoitettavaa. 

  Ehkä siis kir­joi­tan jostain, mikä ei ole järkevää. Ehkä kir­joi­tan jostain, mikä on mieletöntä. 

  Tek­isi mie­leni kir­joit­taa vaikka­pa siitä kum­mallisu­ud­es­ta, että Vihreän liiton puheen­jo­hta­ja Tar­ja Cron­berg vaatii akti­ivisia toimia, jot­ta yri­tys­ten kasvu ei pysähty­isi eikä kansan­talous vaarantuisi. 

  Tai vaikka­pa siitä kum­mallisu­ud­es­ta, että nämä akti­iviset toimet näyt­tävät tarkoit­ta­van nimeno­maan humaanisen maa­han­muu­ton kas­vat­tamista, vaik­ka näyt­tää siltä, että tämä sinän­sä kau­nis aie johtaa päin­vas­taiseen lopputulokseen. 

  Tai vaikka­pa siitä itsel­leni suurek­si mys­teerik­si jääneestä arvo­valin­nas­ta, mik­si kehi­tys­maid­en ihmis­ten oikeus päästä osak­si kulu­tusy­hteiskun­taa on jostain syys­tä suurem­pi kuin elonke­hän oikeus olla tulemat­ta tuhotuksi. 

  Tai vaikka­pa siitä, että täs­mälleen varhaisem­pi­en puoluei­den aset­ta­man vähän vähem­män mairit­tel­e­van esiku­van mukaises­ti myös vihreät peri­aa­teet näyt­tävät ajan saatossa liu­den­tu­van ja val­u­van samaan peri­aat­tei­den suureen viemäriin.

  En tajua. En vain tajua. 

  Ehkä ymmär­rän sen ver­ran, että vaik­ka arvostan vihreistä ajat­telijoista Linko­laa eniten, näen kuitenkin, etteivät hänen ajatuk­sen­sa ole mitenkään sovel­let­tavis­sa näi­hin niin­san­ot­tui­hin demokraat­tisi­in kon­tek­stei­hin. Ei sik­si, etteivät ne olisi läpiko­taisin tot­ta, vaan sik­si, että ihmis­ten on helpom­pi luop­ua mon­imuo­tois­es­ta luon­nos­ta kuin omas­ta kulutusautonomiastaan. 

  Vihreä liit­to. Jotain, mikä syn­tyi sik­si, kos­ka ihmi­nen antoi luon­nolle tur­paan kuusi-nol­la, kasvoi nopeasti mut­ta myös muut­tui nopeasti. Se muut­tui ensin kaikelle-hyviä-puolueek­si. Ja siitä se muut­tui kaikille-hyviä-puolueek­si. Mitä pidem­mälle men­nään, sitä kiin­nos­tuneem­pia vihreät näyt­tävät ole­van ihmis­es­tä, sitä vähem­män luon­nos­ta. Nyt ollaan päästy tilanteeseen, jos­sa puolueen puheen­jo­hta­ja vaatii maa­han siir­to­työläisiä, jot­tei­vat beekootee­ta jauha­vat met­sä- ja teräs­te­ol­lisu­u­den tehtaat het­kek­sikään herkeisi suolta­mas­ta mot­te­jaan maailmalle. 

  Omi­tu­ista. Jopa näin van­han kone­teekkarin näkökulmasta. 

  Ehkä vihreistä tuli jos­sain vai­heessa human­is­te­ja. Ehkä he vain uno­hti­vat vai­h­taa nimeä. 

  Maa­han­muu­tos­ta vielä. 

  Ode, sinähän asut Kata­janokalla. Parem­pi puoliskoni muis­taa aina maini­ta, kun on näh­nyt sin­ut viilet­tämässä polkupyöräl­läsi pitkin Kanavaran­taa. Ja se on aika usein se. 

  Kata­janok­ka on hieno alue. Van­haa raken­nuskan­taa, upeat maise­mat. Se ei ole ns. “rikas­tunut lähiö”. Toki siel­lä on kosolti ulko­maalaisia, mut­ta har­va­pa heistä kuu­luu assan lap­si­in. Siel­lä sinä, Ode, olet tur­vas­sa. Sin­un ympäril­läsi ole­vat ihmiset ovat siel­lä tur­vas­sa. Sinä voit ostaa itselle­si tur­vaa. Kaik­ki eivät voi sitä tehdä. 

  Mon­en ihmisen kohdal­la näyt­täisi ole­van niin, että sitä, mitä ei itse pysty näkemään, ei ole ole­mas­sa. Jos ei ole saanut joutunut juok­se­maan pani­ikissa koti­in­sa saat­u­aan turpi­in­sa kuusi-nol­la, ei kykene havait­se­maan uusia vaaran merkke­jä ajois­sa. Ehkä pitäisi hyväksyä se, että eri ihmiset saat­ta­vat olla sen­si­ti­ivisiä eri­laisille vaaroille. Jos joku ilmaisee huolen­sa kas­vavas­ta väki­val­las­ta, rasis­ti­sista yhteeno­toista, no-go-lähiöistä, jen­gi­raiskauk­sista, pitäisi ken­ties ottaa kyseisen ihmisen huoli tosis­saan. Ken­ties ei pitäisi niput­taa yhteiskun­ta­rauhan edel­ly­tyk­sik­si liian mon­taa kon­di­tion­aalia; jos maa­han­muut­ta­jat työl­listyvät ja jos työ aut­taa heitä inte­groi­tu­maan ja jos suo­ma­laiset pää­sevät irti muukala­is­fo­biois­taan ja jos ja jos ja jos. 

  Sanon saman minkä olen sanonut jo mon­ta ker­taa ennenkin: minä halu­an asua rauhal­lises­sa maas­sa. Halu­an, että lapseni voivat asua sel­l­aises­sa min­un jäl­keeni. Laa­jamit­taisen maa­han­muu­ton sal­lim­i­nen on uhkapeliä. Peliä, jota meil­lä ei ole varaa hävitä. Pelimerkke­jä kun on vain yksi. 

  Maail­ma muut­tuu nopeasti. Ja siinä samas­sa maail­mas­sa pitäisi olla riit­tävästi merkke­jä siitä, ettei asioi­ta vält­tämät­tä kan­na­ta tehdä sik­si, kos­ka asi­at näyt­tävät vält­tämät­tömältä. Mei­dän muske­limme eivät riitä kaik­keen. Eivät mei­dän muske­limme tääl­lä, eivät Pekka Haav­is­ton muske­lit Dar­furis­sa. Emmekä me voi tehdä maail­mas­ta hyvää paikkaa. Maail­ma on se mikä se on. Voimme ehkä aut­taa maail­maa ole­maan enem­män sitä, mitä se jo on, mut­ta lop­putu­los ei vält­tämät­tä ole se, mitä alun­perin kuvittelimme. 

  – lot

 111. Muu­ta­ma kom­ment­ti maa­han­muut­toon ja maa­han­muut­tokeskustelu­un. Ei omia kom­ment­te­jani vaan Jus­si Niemelän ja HS:n pää­toimit­ta­jan viime talvelta kir­joit­tamia. Minus­ta hyviä kommentteja !

  Jus­si K. Niemelä kir­joit­ti viime tal­ve­na Skeptikko-lehdessä:

  “…Varsinkaan islamin ja län­si­maisen kult­tuurin tör­mäys­tä ennus­tanut­ta Hunt­ing­to­nia ei tulisi kui­tata näin kevyesti.

  Jyl­lands-Postenis­sa julka­is­tu­ista Muham­mad-pilaku­vista alka­nut mus­lim­imel­lakoin­ti osoit­ti, että kult­tuurien väli­nen kuilu on kiis­tat­ta ole­mas­sa. Havait­semme sen tänä päivänä keskel­lä Euroop­paa – vieläpä keskel­lä pohjo­is­maista hyv­in­voin­tion­nelaa. Mul­lah Krekar julisti tur­va­paikka­maas­taan Nor­jas­ta sodan Tan­skalle viime helmikuussa. ”

  Toisin sanoen sota on Niemelän mukaan jo julistettu.

  “Kansal­lis­mielisiä vas­tas­sa ovat län­si­maisen ”älymys­tön” poli­it­tis­es­ti kor­rek­tit suvait­se­vaisu­ususko­vaiset, jot­ka härkäpäis­es­ti sulke­vat silmän­sä islamin lukuisil­ta epäko­hdil­ta ja kuule­vat kri­it­ti­sis­sä äänen­pain­ois­sa vain ”islam­o­fo­bian” soraääniä.

  Polar­isaa­tios­ta hyö­tynee lop­ul­ta vain islamin kaik­in­puolista ihanu­ut­ta korosta­va pro­fes­sori Jaakko Hämeen-Antti­la, jon­ka kir­jat menevät itsepetok­ses­sa rypevälle punav­ihreälle yliopis­toväelle kuin kuumille kiville. Kiivaim­mille tas­apäisyy­den puo­lus­ta­jille tämäkään löy­ly ei vielä riitä: hei­dän esimerkik­si täy­tyy kiljupäis­sään sytyt­tää nuo­tioi­ta puret­taville VR:n makasi­ineille ja tapel­la poli­isin sekä palomi­esten kanssa. Rähinöin­nistään nämä sankariprekaar­it halu­a­vat kor­vauk­sek­si kansalaispalkkaa.”

  Toisin sanoen keskustelus­sa vihre­it­ten ja kansal­lis­mielis­ten välil­lä pitäisi vält­tää Niemelän mukaan polar­isaa­tio­ta. Kannatettavaa !

  Kat­so http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/01/jussi-niemellt-mielenkiintoinen.html

  Hesarin pää­toimit­ta­ja Janne Virkkunen toteaa:

  “mus­lim­it ovat aloit­ta­neet ris­tiretken län­nen sananava­paut­ta vastaan”.

  Toisin sanoen erään­lainen sota on Janne Virkkusen mukaan alka­nut. Näin var­masti onkin. Kat­so tarkem­min http://kansankokonaisuus.blogspot.com/2007/01/kulttuurien-vlinen-taistelu.html

 112. ISA kir­joit­ti: “Talous on usein men­nyt hyvin juuri ennen rom­ah­dus­takin. Hit­lerin Sak­san taloudelli­nen kehi­tys taisi olla huimaavaa. Siel­lä meni oikeasti taloudel­lis­es­ti hyvin, eikä hallintoa sil­lä perus­teel­la voin­ut oikein arvostel­la. Myös impe­ri­al­is­tisen Bri­tann­ian talous voi aikanaan erit­täinkin hyvin.”

  Kat­sopa hil­jat­tain julka­istua tutkimus­ta, jon­ka mukaan nat­si-Sak­san talouden huimaa­va kehi­tys oli myytti

  http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Uuden+kirjan+mukaan+natsi-Saksa+oli+mielikuvia+paljon+k%C3%B6yhempi/1135228714445

  Lisäk­si Sak­san talouden rom­ah­dus 1940-luvun alus­sa saat­toi jotenkin liit­tyä siihen, että maa aloit­ti sodan suun­nilleen koko muu­ta maail­maa vas­taan… en usko että Ruot­si tai Hol­lan­ti hark­it­se­vat tätä, Bri­tan­nia käy kyl­lä kallista sotaa Irakissa. Uskoa voit mitä halu­at mut­ta tietääk­seni näi­den maid­en talous ei ole sen heikom­mis­sa kan­timis­sa kuin vaik­ka Suomen, oli niis­sä maa­han­muut­ta­jia tai ei. Sen sijaan huonos­ti sopeu­tunei­den maa­han­muut­ta­jien suuri määrä aiheut­taa niis­sä kyl­lä ghet­tou­tu­mista, lev­ot­to­muuk­sia, ääri-islami­laisu­ut­ta ja siten mon­en­laista yhteiskun­nal­lista jännitettä. 

  Niin makaa­vat kuin ovat pedan­neet. En toi­vo että Suo­mi yhtään kas­vat­taisi ainakaan human­i­taarisen maa­han­muu­ton määrää. Työn perässä maa­han muut­ta­vat taas tulisi etsiä kult­tuureista, jot­ka ovat omamme kaltaisia.

 113. RE: Jus­si
  “Ei se nyt ihan noin huonol­ta näytä, sil­lä ainakin paljon maa­han­muut­ta­jia ottanei­den Ruotsin, Hol­lan­nin ja Bri­tann­ian taloudet voivat ihan hyvin.”

  Näyt­tää se, ei minus­ta ole syytä olla kovin huo­le­ton jos Ruot­si­in on jo nyt syn­tymässä (ellei jo syn­tynyt, joku ver­tasi Rinke­byn lähiötä Tukhol­mas­sa Kab­u­li­in) Ran­skan “zones sen­si­bles” mallisia lähiöitä jonne poli­isil­la ja palokun­nal­la ei ole asi­aa. On tietenkin hienoa jos talous jak­saa vielä pyöriä ja hyv­in­voin­ti­val­tion laskut pystytään mak­samaan. Vielä.

  Ran­skalla toivoa? Kat­so­taan pystyykö Sarko selviämään noin 800 lähiötä käsit­tävän la Zonen ongelmista ja taakas­ta. La Zone kas­vaa huimaa vauh­tia samal­la kun Ran­skan talous pol­kee paikallaan. Raskaasti aseis­tau­tuneet, epä­toivoises­sa ase­mas­sa ole­vat lähiöi­den asukkaat ovat julis­ta­neet Ran­skaa vas­taan sodan. Elämä siel­lä on niin eri­laista, että yhtäläisyyk­sia muuhun Ran­skaan tuskin on, maan sisäl­lä on toinen outo ja pelot­ta­va, vieras maa. Lisäk­si suurin osa Ran­skalai­sista on vain etäis­es­ti tietoinen jos­sain päin maataan asu­vas­ta monilukuis­es­ta työt­tömästä, vihais­es­ta nuorisos­ta. Niin tehokkaasti hei­dät on eristetty.

  Ei ole mitään syytä olet­taa, että Ruot­sis­sa tai Englan­nis­sa voitaisi­in vält­tää vas­taavien aluei­den syn­tymi­nen, lähel­lä ollaan jo nyt ja ei näytä siltä että kumpikaan maa aikoo pysäyt­tää siir­to­lais­ten maa­han­tu­loa. Mikään ei ole muut­tunut, mitään uusi keino­ja ghet­to­jen syn­tymiseen ei ole kek­sit­ty, työtön ja syr­jäy­tynyt (tai syr­ji­tyk­si itsen­sä koke­va) nuoriso tulee riuhu­maan ja vihaa­maan niinkuin se on aina tehnytkin. Vaik­ka kuin­ka toiv­otaan, että kyl­lä ne yhtäkkiä sopeu­tu­vat, saa­vat kouluk­sen, löytävät töitä ja lopet­ta­vat rikok­set, niin ei tapah­du. Ran­skan nuoret soti­laat ovat toisen ja kol­manne pol­ven siir­to­laisia joi­ta hei­dän iso­van­hempansa pelkäävät ja häpeävät. Tai Bel­gian. Tai Hol­lanin. Ruot­si tulee seu­raa­maan samaa polkua. Lisäk­si mais­sa jo asu­vat maa­han­muut­ta­jat lisään­tyvät huimaa vauh­tia samal­la kun alku­peräisväestöä muut­taa pois, esim. Englan­nista läh­tee vuodessa 400 000 pääsään­töis­es­ti keskilu­okkaista kan­taväestön edus­ta­jaa Kanadaan, Uuteen See­lan­ti­in jne. Tilalle tulee noin 800 000 maa­han­muut­ta­jaa Afrikas­ta ja Keksi-Aasista. 

  Mut­ta kuten tote­sit jo itsekin myöhem­min, taloudel­la saat­taa men­nä vielä hyvin. Ongel­mat ovat tänään muual­la, talous seu­raa perässä myöhem­min. Halu­an itsel­leni ja lap­sil­leni tur­val­lisen maan elää, Hol­lan­ti­in, Ran­skaan, Englan­ti­in tai edes Ruot­si­in (vaik­ka suurin osa maas­ta lie­neekin hyvin tur­valli­nen, vielä) en enää muut­taisi lap­siani kasvattamaan.

  Näyt­tä se huonol­ta. Syytä huoleen todel­lakin on.

 114. Min­ul­la on mieliku­va että suurin osa poli­it­tis­es­ta eli­itistämme puoluekan­taan kat­so­mat­ta pitää talouskasvun tur­vaamista tärkeäm­pänä kuin yhteiskun­nan tur­val­lisu­u­den ja yhteiskun­ta­rauhan tur­vaamista. Aitoa vihreää liiket­tä meil­lä ei ole ollut enää aikoi­hin, kuten ei myöskään per­in­teistä työväestön etu­ja ajavaa vasem­mis­toa ja sik­si rajoit­ta­mat­toman maa­han­muu­ton, rumasti san­ot­tuna hal­lit­se­ma­ton maa­han­muut­to, suosimi­nen, joka tukee ensisi­jais­es­ti talouselämän tarpei­ta, on kaikkien puoluei­den asial­istal­la. Lot tote­si edel­lä, että ne joil­la on rahaa, voivat ostaa itselleen tur­vaa. Ghet­tou­tu­mi­nen, rikol­lisu­u­den kasvu, syr­jä­tymisen kasvu jne. eivät hait­taa niitä joil­la on rahaa.

 115. Hyvä Juk­ka! Olemme siis edelleen ääri-islamin uhas­ta ja polar­isaa­tion vält­tämis­es­tä samaa mieltä (jos siis olet juuri se Juk­ka — kir­jot­taisit­tepa omil­la nimil­länne!). Ja Ode ei ole poli­it­tis­es­ti kor­rek­ti, kuten tämän kom­ment­tiketjun aloit­tanut blo­gi osoit­taa. Tämä on jo hyvä alku dialogille…

 116. Zngr kir­joit­ti:
  “Hol­lan­ti­in, Ran­skaan, Englan­ti­in tai edes Ruot­si­in (vaik­ka suurin osa maas­ta lie­neekin hyvin tur­valli­nen, vielä) en enää muut­taisi lap­siani kasvattamaan.”

  Eikös noista maista tur­vat­to­muu­den alta pois muut­tavaa alku­peräisväestöä voisi sit­ten houkutel­la muut­ta­maan Suomeen töitä tekemään? Rekry­toin­tip­is­teitä Hol­lan­ti­in ja etelä-Ruotsiin.

 117. Teknolo­gian ekspo­nen­ti­aa­li­nen kehi­tys ja jatku­vasti kiihtyvä talouskasvu on ehdot­tomasti tur­vat­ta­va. Se on paras tapa pois­taa ympäristöon­gel­mat ja paran­taa ihmis­ten elin­ta­soa. Muu­ta­man vuosikymme­nen kulut­tua ekspo­nen­ti­aalis­es­ti räjähtänyt teknologi­nen kehi­tys mah­dol­lis­taa rajoit­ta­mat­toman ultra­kap­i­tal­is­min puh­tail­la ja tehokkaam­mil­la tekni­ikoil­la, monien sairauk­sien paran­tamisen ihmisen biolo­giaa kor­jaile­mal­la ja Maan läm­pötilo­jen keinotekoisen säätämisen ikuiselle optimitasolle.

 118. “Mikäli her­ra Raukko viit­taat Iraki­in, niin minkä takia mus­lim­it mel­lakoi­vat myös Ran­skas­sa, Ruot­sis­sa ja Saksassa?”

  Her­ras­ta en tiedä, muu­ta minä en yllä viitan­nut mihinkään yksit­täiseen sotaan, vaik­ka Irakin ja Afgan­istanin sodat oli­vat tietysti tuor­eimp­ina tapauksi­na pääl­lim­mäisenä mielessä minullakin.

  Her­rat tääl­lä puhu­vat islami­lais­es­ta maail­mas­ta ja islami­nuskoi­sista ihmi­sistä mono­li­it­tise­na könt­tinä. Mik­si islami­lais­ten pitäisi suorit­taa hien­o­varaista maako­htaista ana­lyysiä Euroopan valtioista?
  Ter­rori-iskut, ja niiden yri­tyk­set, ovat kuitenkin kohdis­tuneet tois­taisek­si vain hyökkäys­so­taa käyvi­in valtioihin.

  Yksi ain­oa “renes­sanssin ajoista asti kehit­tynyt edis­tyk­selli­nen arvoy­hteisö”, USA, on toisen maail­man­so­dan jäl­keen mel­lakoin­ut aseel­lis­es­ti maail­mal­la n. 70 ker­taa. Näis­sä mel­lakois­sa on kuol­lut yli 10 miljoon­aa ihmistä.
  Usein näis­sä mel­lakois­sa on ollut mukana yksi tai use­ampi edis­tyk­selli­nen arvoy­hteisö Euroopasta.

Kommentit on suljettu.