Kallista naurua

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Bjar­ne Kal­lik­sen mie­les­tä hal­li­tuk­sen esi­tys nos­taa polt­toai­nei­den hin­taa osa­na ilmas­ton muu­tok­sen tor­jun­taa on aivan nau­ret­ta­va, kos­ka ei kukaan noin pie­nen kulu­tuk­sen takia muu­ta käyt­täy­ty­mis­tään. Hän jat­koi kuu­li­joi­den­sa nau­rat­ta­mis­ta valit­ta­mal­la, että autol­la ajo on hal­vem­paa kuin junal­la mat­kus­ta­mi­nen. Toi­siin­sa kyt­key­ty­neet vitsit?

Aika moni on sano­nut, että polt­toai­nei­den koro­tuk­set pitäi­si hylä­tä, kos­ka ne ovat lii­an pie­niä vai­kut­taak­seen käyt­täy­ty­mi­seen. Eikö sil­loin oli­si loo­gis­ta esit­tää isom­pia korotuksia?

Onko niin, että pie­ni koro­tus ei vai­ku­ta mitään, vaan vas­ta isom­pi. Jos oli­si ole­mas­sa täl­lai­nen rat­kai­se­va kyn­nys­hin­ta, sen koh­dal­la var­maan siis hyvin­kin pie­ni koro­tus oli­si rat­kai­se­va, kun yhtäk­kiä siir­ryt­täi­siin riit­tä­vään hintaan?

Täl­lais­ta kyn­nys­hin­taa ei ole ole­mas­sa, vaan riip­pu­vuus hin­nan ja kysyn­nän välil­lä on jok­seen­kin suo­ra­vii­vai­nen. Pie­ni koro­tus vai­kut­taa vähän ja kak­sin­ker­tai­nen koro­tus kaksinkertaisesti.

Ben­sii­nin lyhyen ajan hin­ta­jous­to on mel­ko pie­ni, kos­ka lii­ken­ne­tar­pee­seen liit­ty­vät valin­nat ovat hitaas­ti muut­tu­via — esi­mer­kik­si asun­non ja työ­pai­kan sijain­ti — mut­ta pit­kän aika­vä­lin hin­ta­jous­to on suu­ri, min­kä näkee ver­taa­mal­la toi­siin­sa kal­liin ja hal­van ben­san mai­ta. Vai­ku­tuk­sen hitaus ei ole perus­te vähä­tel­lä asi­aa. Vaik­ka koro­tus vai­kut­taa heti vain vähän, se vai­kut­taa pit­kä­ai­kai­ses­ti. Höl­möön paik­kaan raken­ta­mat­ta jätet­ty oma­ko­ti­ta­lo sääs­tää kym­me­niä vuosia.

Voi kuu­los­taa yllät­tä­väl­tä, mut­ta polt­toai­neen hin­nan vai­heit­tai­nen korot­ta­mi­nen on tär­keä­tä autoi­li­joi­den oikeus­tur­van kan­nal­ta. Jos uskom­me, että ben­sa mak­saa kol­me euroa lit­ral­ta (öljy käy niu­kak­si) hin­taa kan­nat­tai­si nos­taa hal­li­tus­ti seit­se­mäl­lä sen­til­lä vuo­des­sa ja ker­toa tämä etu­kä­teen, niin ihmi­set eivät teki­si valin­to­ja, joi­ta myö­hem­min katuvat. 

Rau­ta­tei­den hin­noit­te­lun suh­teen Kal­lis on oikeas­sa. Vie­lä tär­keäm­pää kuin pitää hin­nat koh­tuul­li­si­na on pan­na rau­ta­tie­verk­ko kuntoon.

5 vastausta artikkeliin “Kallista naurua”

 1. Mil­loin VR:n liput saa­daan sel­lai­seen kuo­siin, että junal­la mat­kus­ta­mi­nen oli­si koh­tuu­hin­tais­ta? Nyt mat­ka Joen­suus­ta Hel­sin­kiin mak­saa yli 50 euroa.

  Miet­ti­kää, mihin sil­lä pää­see hal­pa­len­to­yh­tiön sii­vel­lä (tai no, mat­kus­ta­mos­sa). :-/ Sur­ke­aa täs­sä on se, että jos mat­kus­taa ulko­mail­le Fin­nai­rin len­noil­la, niin jopa koti­maan len­to voi tul­la junaa halvemmaksi. 

  Onko­han VR:llä las­kel­moi­tu, mikä on opti­mi­hin­ta saa­da junat mah­dol­li­sim­man täy­teen? VR:hän on sen­tään VALTION Rau­ta­tiet, joten luu­li­si siel­lä kiin­nos­ta­van rahan lisäksi/sijasta ihminenkin. 🙁

 2. Vih­rei­den ilmas­to-ohjel­mas­sa on kaa­vio­ku­va, jon­ka mukaan jul­ki­sen lii­ken­teen lipun­hin­nat ovat Suo­mes­sa nous­seet vuo­si­kym­men­ten mit­taan sel­väs­ti enem­män kuin autoi­li­jan kus­tan­nuk­set. Lisäk­si ihmis­ten vau­ras­tues­sa liik­ku­mi­nen mak­saa muu­ten­kin suh­teel­li­ses­ti vähem­män. Ohjaus­vai­ku­tus on sel­väs­ti yksi­tyi­sau­toi­lun suuntaan.

  VR:n liput ovat kal­lii­ta, mut­ta toi­saal­ta uudet junat ovat ylel­li­siä, mikä on räi­keä ero esim. pää­kau­pun­ki­seu­dun bus­sei­hin ver­rat­tu­na. Juna­mat­kus­tuk­sen muka­vuu­des­ta mie­lel­lä­ni jotain mak­san­kin, mut­ta autoi­lun ja juna­mat­kus­ta­mi­sen välis­tä eroa pitäi­si saa­da kaven­net­tua. Autoi­lun hin­taa oli­si vie­lä varaa nos­taa, ja tukea näil­lä tuloil­la rai­de­lii­ken­teen lipun­hin­to­jen laskemista.

 3. Sur­ke­aa täs­sä on se, että jos mat­kus­taa ulko­mail­le Fin­nai­rin len­noil­la, niin jopa koti­maan len­to voi tul­la junaa halvemmaksi.”

  Jos ja kun junayh­teys Hel­sin­ki-Van­taal­le val­mis­tuu voi­tai­siin suu­ri osa koti­maan syöt­tö­lii­ken­tees­tä suo­rit­taa junal­la mikä­li vain tah­toa löy­tyi­si. Syöt­tö­lii­ken­ne tuli­si ohja­ta rai­teil­le hin­noit­te­lun avul­la: jos koti­maan len­to­yh­tey­den saa jat­ko­li­pun yhtey­des­sä erit­täin edul­li­ses­ti niin mik­sei VR:kin voi tar­jo­ta “code-sha­rea” Van­taal­ta eteen­päin? Voi­si­ko VR tar­jo­ta yhtey­den kotia­se­mal­ta Van­taan ter­mi­naa­liin vaik­ka­pa 20 eurol­la ulko­maan­len­non yhtey­teen? Kenel­tä se oli­si pois? Pää­omis­ta­ja­han on sama sekä Fin­nai­ril­la, VR:llä että Finavialla…
  Len­to­yh­tiöt pitä­vät yllä kan­nat­ta­mat­to­mia koti­maan reit­te­jä saa­dak­seen jat­ko­mat­kus­ta­jia (omil­le tai yhteis­työ­kup­pa­nei­den­sa) ulko­maan rei­teil­le. Monet koti­maan rei­teis­tä len­ne­tään alue­po­liit­tis­ten tukien ansios­ta. Tur­va­tar­kas­tuk­si­neen ja ken­täl­le siir­ty­mi­si­neen monet syöt­tö­len­not vie­vät saman tai lähes saman ajan kuin juna­kin — var­sin­kin Pen­do­li­noon verrattaessa.

  Maa­lais­jär­jen mukaan on suo­ras­taan tyh­mää pitää yllä len­to­reit­te­jä Hel­sin­gis­tä esim. Tur­kuun ja Tam­pe­reel­le — kui­ten­kin näi­tä reit­te­jä len­ne­tään, pit­käl­ti jat­ko­mat­kus­ta­jia var­ten. Toi­saal­ta Oulun ja Hel­sin­gin väli­nen mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne ‑myös mui­den kuin jat­ka­vien mat­kus­ta­jien osal­ta- on siir­ty­nyt rai­teil­ta ilmaan kos­ka yhteys on sekä nopeam­pi että usein myös edul­li­sem­pi — herää kysy­mys oli­si­ko ilmas­to­po­liit­ti­ses­ti jär­ke­vää tar­kis­taa VR:n hin­noit­te­lua sekä Sei­nä­jo­ki-Oulu rai­tei­den parannusaikataulua…

 4. Paluuviite: Lipsanen & Ruso

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.