Kallista naurua

Kris­til­lis­demokraat­tien Bjarne Kallik­sen mielestä hal­li­tuk­sen esi­tys nos­taa polt­toainei­den hin­taa osana ilmas­ton muu­tok­sen tor­jun­taa on aivan nau­ret­ta­va, kos­ka ei kukaan noin pienen kulu­tuk­sen takia muu­ta käyt­täy­tymistään. Hän jatkoi kuuli­joiden­sa nau­rat­tamista valit­ta­mal­la, että autol­la ajo on halvem­paa kuin junal­la matkus­t­a­mi­nen. Toisi­in­sa kytkey­tyneet vitsit?

Aika moni on sanonut, että polt­toainei­den koro­tuk­set pitäisi hylätä, kos­ka ne ovat liian pieniä vaikut­taak­seen käyt­täy­tymiseen. Eikö sil­loin olisi loogista esit­tää isom­pia korotuksia?

Onko niin, että pieni koro­tus ei vaiku­ta mitään, vaan vas­ta isom­pi. Jos olisi ole­mas­sa täl­lainen ratkai­se­va kyn­nysh­in­ta, sen kohdal­la var­maan siis hyvinkin pieni koro­tus olisi ratkai­se­va, kun yhtäkkiä siir­ryt­täisi­in riit­tävään hintaan?

Täl­laista kyn­nysh­in­taa ei ole ole­mas­sa, vaan riip­pu­vu­us hin­nan ja kysyn­nän välil­lä on jok­seenkin suo­ravi­ivainen. Pieni koro­tus vaikut­taa vähän ja kaksinker­tainen koro­tus kaksinkertaisesti.

Ben­si­inin lyhyen ajan hin­ta­jous­to on melko pieni, kos­ka liiken­netarpeeseen liit­tyvät valin­nat ovat hitaasti muut­tuvia — esimerkik­si asun­non ja työ­paikan sijain­ti — mut­ta pitkän aikavälin hin­ta­jous­to on suuri, minkä näkee ver­taa­mal­la toisi­in­sa kalli­in ja hal­van ben­san mai­ta. Vaiku­tuk­sen hitaus ei ole peruste vähätel­lä asi­aa. Vaik­ka koro­tus vaikut­taa heti vain vähän, se vaikut­taa pitkäaikaises­ti. Hölmöön paikkaan rak­en­ta­mat­ta jätet­ty omakoti­ta­lo säästää kym­meniä vuosia.

Voi kuu­lostaa yllät­tävältä, mut­ta polt­toaineen hin­nan vai­heit­tainen korot­ta­mi­nen on tärkeätä autoil­i­joiden oikeustur­van kannal­ta. Jos uskomme, että ben­sa mak­saa kolme euroa litral­ta (öljy käy niukak­si) hin­taa kan­nat­taisi nos­taa hal­li­tusti seit­semäl­lä sen­til­lä vuodessa ja ker­toa tämä etukä­teen, niin ihmiset eivät tek­isi val­in­to­ja, joi­ta myöhem­min katuvat. 

Rautatei­den hin­noit­telun suh­teen Kallis on oike­as­sa. Vielä tärkeäm­pää kuin pitää hin­nat kohtu­ullisi­na on pan­na rautatiev­erkko kuntoon.

5 vastausta artikkeliin “Kallista naurua”

 1. Mil­loin VR:n liput saadaan sel­l­aiseen kuosi­in, että junal­la matkus­t­a­mi­nen olisi kohtu­uhin­taista? Nyt mat­ka Joen­su­us­ta Helsinki­in mak­saa yli 50 euroa.

  Miet­tikää, mihin sil­lä pääsee hal­pa­len­toy­htiön siiv­el­lä (tai no, matkus­ta­mossa). :-/ Surkeaa tässä on se, että jos matkus­taa ulko­maille Finnairin lennoil­la, niin jopa koti­maan lento voi tul­la junaa halvemmaksi. 

  Onko­han VR:llä laskel­moitu, mikä on opti­m­i­hin­ta saa­da junat mah­dol­lisim­man täy­teen? VR:hän on sen­tään VALTION Rautati­et, joten luulisi siel­lä kiin­nos­ta­van rahan lisäksi/sijasta ihminenkin. 🙁

 2. Vihrei­den ilmas­to-ohjel­mas­sa on kaavioku­va, jon­ka mukaan julkisen liiken­teen lipun­hin­nat ovat Suomes­sa nousseet vuosikym­menten mit­taan selvästi enem­män kuin autoil­i­jan kus­tan­nuk­set. Lisäk­si ihmis­ten vaurastues­sa liikku­mi­nen mak­saa muutenkin suh­teel­lis­es­ti vähem­män. Ohjaus­vaiku­tus on selvästi yksi­ty­isautoilun suuntaan.

  VR:n liput ovat kalli­ita, mut­ta toisaal­ta uudet junat ovat ylel­lisiä, mikä on räikeä ero esim. pääkaupunkiseudun bus­sei­hin ver­rat­tuna. Juna­matkus­tuk­sen mukavu­ud­es­ta mielel­läni jotain mak­sankin, mut­ta autoilun ja juna­matkus­tamisen välistä eroa pitäisi saa­da kaven­net­tua. Autoilun hin­taa olisi vielä varaa nos­taa, ja tukea näil­lä tuloil­la raideli­iken­teen lipun­hin­to­jen laskemista.

 3. “Surkeaa tässä on se, että jos matkus­taa ulko­maille Finnairin lennoil­la, niin jopa koti­maan lento voi tul­la junaa halvemmaksi.”

  Jos ja kun junay­hteys Helsin­ki-Van­taalle valmis­tuu voitaisi­in suuri osa koti­maan syöt­töli­iken­teestä suorit­taa junal­la mikäli vain tah­toa löy­ty­isi. Syöt­töli­ikenne tulisi ohja­ta raiteille hin­noit­telun avul­la: jos koti­maan lentoy­htey­den saa jatkolipun yhtey­dessä erit­täin edullis­es­ti niin mik­sei VR:kin voi tar­jo­ta “code-sharea” Van­taal­ta eteen­päin? Voisiko VR tar­jo­ta yhtey­den koti­ase­mal­ta Van­taan ter­mi­naali­in vaikka­pa 20 eurol­la ulko­maan­len­non yhtey­teen? Keneltä se olisi pois? Pääomis­ta­ja­han on sama sekä Finnair­il­la, VR:llä että Finavialla…
  Lentoy­htiöt pitävät yllä kan­nat­ta­mat­to­mia koti­maan reit­te­jä saadak­seen jatko­matkus­ta­jia (omille tai yhteistyökup­panei­den­sa) ulko­maan reit­eille. Mon­et koti­maan reit­eistä lennetään alue­poli­it­tis­ten tukien ansios­ta. Tur­vatarkas­tuksi­neen ja ken­tälle siir­tymisi­neen mon­et syöt­tölen­not vievät saman tai läh­es saman ajan kuin junakin — varsinkin Pen­dolinoon verrattaessa.

  Maalaisjär­jen mukaan on suo­ras­taan tyh­mää pitää yllä lentor­e­it­te­jä Helsingistä esim. Turku­un ja Tam­pereelle — kuitenkin näitä reit­te­jä lennetään, pitkälti jatko­matkus­ta­jia varten. Toisaal­ta Oulun ja Helsin­gin väli­nen matkus­ta­jali­ikenne ‑myös muiden kuin jatkavien matkus­ta­jien osalta- on siir­tynyt raiteil­ta ilmaan kos­ka yhteys on sekä nopeampi että usein myös edullisem­pi — herää kysymys olisiko ilmastopoli­it­tis­es­ti järkevää tark­istaa VR:n hin­noit­telua sekä Seinäjo­ki-Oulu raitei­den parannusaikataulua…

 4. Paluuviite: Lipsanen & Ruso

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *