Toronton ihmeellinen kasvu ja liikenne

Toron­ton alueen erään­lainen seu­tusu­un­nitel­ma on nimeltään ”growth plan”, kasvusu­un­nitel­ma. Se sisältää aika saman­laisia ele­ment­te­jä kuin maakun­takaa­va ja –suun­nitel­ma meil­lä, mut­ta ainakin puheista päätellen sen ohjaus­vaiku­tus on huo­mat­tavasti suurempi.
Kun kaupun­ki aikoo kas­vaa liki neljäl­lä miljoon­al­la asukkaal­la 24 vuodessa, suun­nit­telemista riit­tää. Jot­ta ei joudut­taisi täy­del­liseen liiken­nekatas­trofi­in, panos­te­taan eheisi­in yhdyskun­ti­in – siis toimivi­in ”pikkukaupunkei­hin” lähiöi­den sijaan. Tee­m­ana on tiivistämi­nen. Uut­ta maa­ta ei halu­ta ottaa rak­en­tamiselle juurikaan vaan tiivistää ole­mas­sa ole­vaa. Mil­jardi­tolkul­la pan­naa rahaa julkisen liiken­teen kehit­tämiseen. Kuu­lostaa hyvältä, mut­ta jonkin­laiseen suh­teel­lisu­u­teen päästään, kun ote­taan huomioon, että julkisen liiken­teen osu­us kaik­ista matkoista on nyt noin viisi pros­ent­tia. Toron­toon pil­ven­pi­irtäjäkeskus­taan suun­tau­tu­vista matkoista tuon osu­u­den on kyl­lä olta­va aivan olen­nais­es­ti suurempi.
Liiken­netarpeen vähen­tämi­nen hyväl­lä yhdyskun­ta­su­un­nit­telul­la voi vaikut­taa olen­nais­es­ti enemmän.
Kysyin, onko heil­lä harkit­tu Lon­toon kaltaisia tietulle­ja. Eivät kuulem­ma olisi poli­it­tis­es­ti mah­dol­lisia. Ei sit­ten. Kos­ka kas­va­va liikenne ei mihinkään tiev­erkkoon säätelemät­tömänä tule mah­tu­maan, väki pakote­taan julk­isi­in kulkuneu­voihin ruuhkien avul­la. Tämä on sikäli huono vai­h­toe­hto, että joidenkin ihan oikeasti tarvit­sisi liikkua autol­la ja nyt hekin jäävät niihin samoi­hin ruuhki­in. Toron­ton seu­tu on täysin riip­pu­vainen kau­pankäyn­nistä Yhdys­val­tain kanssa. jos tiev­erkko tukah­tuu, myös rekat seiso­vat samoissa jonoissa.
Löisin vetoa, että ennen kuin 30 vuot­ta on kulunut, liiken­teen ratio­naaliseen sääte­lyyn joudu­taan palaamaan.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.