Kanadan valikoiva maahanmuuttopolitiikka

Ter­vei­siä Toron­tos­ta! Olen tääl­lä Uudedn­maan­lii­ton hal­li­tuk­sen mat­kal­la tutus­tu­mas­sa yhden maa­il­man nopeim­min kas­va­van kau­pun­kia­lu­een toimintaan.

Toron­tos­sa on menei­lään val­ta­va maa­han­muut­ta­jiin perus­tu­va kas­vu. Alu­eel­le muut­taa run­saat sata­tu­hat­ta asu­kas­ta vuo­des­sa kaik­kial­ta maa­il­mas­ta, mut­ta ennen kaik­kea Kiinasta.

Kana­da ottaa maa­han­muut­ta­jia niin pal­jon kuin nii­tä tulee, tosin vain kou­lu­tet­tu­ja. Heil­lä on erään­lai­nen pis­tey­tys­jär­jes­tel­mä. Kaik­ki, jot­ka saa­vat tar­peek­si pis­tei­tä ovat tervetulleita. 

Onko oikein haa­lia kou­lu­tet­tua väkeä kehi­tys­mais­ta — ja toki myös kehit­ty­neis­tä maista?

Jos ajat­te­lee ulko­maa­lais­väes­tön integroi­tu­mis­ta, parem­min se tie­tys­ti sujuu, jos he ovat työ­ky­kyi­siä ja ‑tai­toi­sia. Jos Suo­meen oli­si otet­tu (ja saa­tu) enem­män maa­han­muut­ta­jia siir­to­lais­kri­tee­rein, myös nykyis­ten pako­lais­kri­tee­rein otet­tu­jen ase­ma oli­si parem­pi. Myös he pää­si­si­vät parem­min töi­hin, kun rasis­min muu­ri oli­si murtunut. 

Mut­ta maa­han­muut­ta­jien enti­set koti­maat, jot­ka ovat hei­dät kouluttaneet?

Aika pal­jon Kana­daan tul­laan Hong­kon­gis­ta. On ihan hyvä kii­na­lais­ten demo­kra­tien tukah­dut­ta­mi­sai­kei­ta aja­tel­len, että täl­lai­nen­kin vaih­toeh­to on olemassa. 

Koh­tuul­li­ses­sa mää­rin kou­lu­tet­tua väkeä voi Intias­ta ja Pakis­ta­nis­ta ottaa. Näis­tä on teol­li­suus­mai­hin muut­ta­nei­na­kin hyö­tyä enti­sil­le koti­mail­leen: he muo­dos­ta­vat tie­don­ku­lun sil­lan teol­li­suus­mai­hin sekä luo­vat yhteyk­siä koti­mai­den­sa yri­tyk­sil­le. He lähet­tä­vät myös val­ta­van mää­rän rahaa omai­sil­leen. Tämä raha­vir­ta ylit­tää monin­ker­tai­ses­ti viral­li­sen kehi­ty­sa­vun. Aina­kin monen kehi­tys­maan hal­li­tuk­set ovat sitä miel­tä, että tämä aivo­vuo­to hyö­dyt­tää hei­tä eikä hait­taa. Rajan­sa toki kai­kel­la: lää­kä­rei­den ime­mi­nen pois lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­vis­tä kehi­tys­mais­ta esi­mer­kik­si on arveluttavaa.

Sil­ti minus­ta Suo­men pitäi­si har­ki­ta vali­koi­van siir­to­lai­suu­den lisää­mis­tä, ja käyt­tää sii­hen rehel­li­ses­ti saman­lais­ta pis­tey­tys­tä kuin Kana­da­kin. Kun­han nämä eivät tule pako­lais­kri­tee­rein otet­tu­jen tial­le vaan hei­dän lisäkseen.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klik­kaa­mal­la tästä. 

7 vastausta artikkeliin “Kanadan valikoiva maahanmuuttopolitiikka”

 1. Jos ajat­te­lee ulko­maa­lais­väes­tön integroi­tu­mis­ta, parem­min se tie­tys­ti sujuu, jos he ovat työ­ky­kyi­siä ja ‑tai­toi­sia.”

  Vie­lä tätä­kin parem­min se sujui­si jos maa­han­muut­ta­jil­le annet­tai­siin lupa teh­dä töi­tä tai opis­kel­la, heti maa­han saa­pu­mi­ses­ta alkaen. Kotou­tus­oh­jel­miin pää­syn ei pitäi­si odot­taa käsit­te­ly­ajan päät­ty­mis­tä. Mikä ylei­ses­ti maa­han­muut­ta­jil­la on 6kk ja pako­lai­sil­la 1,5 vuot­ta. Tuo­na aika­na maa­han­muut­ta­ja on kuin koi­ra, ilman mitään oikeuk­sia ja ilman lupaa teh­dä yhtään mitään. 

  Puo­li­so­ni odot­taa innol­la puo­len vuo­den käsit­te­ly­ajan päät­ty­mis­tä ja mah­dol­li­suut­ta alkaa hakea töi­tä. Odo­tel­les­sa hän haluai­si kovas­ti men­nä työ­har­joit­te­luun jon­nek­kin, vaik­ka sit­ten ilmai­sek­si, tämä on kui­ten­kin ehdot­to­mas­ti kiellettyä. 

  Kor­kea­kou­lu­te­tul­le aktii­vi­sel­le ihmi­sel­le on suun­nat­to­man masen­ta­vaa olla pako­tet­tu­na ole­maan koto­na ja ainoas­taan odot­ta­maan. Puo­li­vuot­ta ei ole kovin lyhyt aika ihmi­sel­le, joka ei saa teh­dä mitään. 

  Oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa ei muu­ten edes kysyt­ty koulutusta…

  ”Sil­ti minus­ta Suo­men pitäi­si har­ki­ta vali­koi­van siir­to­lai­suu­den lisää­mis­tä, ja käyt­tää sii­hen rehel­li­ses­ti saman­lais­ta pis­tey­tys­tä kuin Kanadakin.”

  Ennen maa­han muut­ta­ja mää­rien lisää­mis­tä pitäi­si Suo­mes­sa saa­da oles­ke­lu­lu­pien käsit­te­ly­ajat pudo­tet­tua kym­me­nes­osaan ja kotout­ta­mis jär­jes­tel­mä toi­mi­maan jol­lain tapaa jär­ki­pe­räi­ses­ti. Ei se niin paha asia oli­si Suo­men­kaan kan­nal­ta jos joku jol­le oles­ke­lu­lu­paa ei myön­ne­tä oli­si osal­lis­tu­nut kotout­ta­mis ohjel­maan tääl­lä jo muu­ta­man kuu­kau­den ja tuli­si palau­tet­tua koti­maa­han­sa. Oli­si­pa siel­lä­kin kul­mal­la maa­il­maa sit­ten joku, joka tie­tää Suo­mes­ta edes jotakin.

 2. Tee­mu on oikeassa.
  Tuol­la ulko­maa­lainv­rias­ton ja ‑lain­sää­dän­nön assen­teel­la on kai­ken muun tyum­pey­ten­sä ohel­la sekin vai­ku­tus, että se kar­kot­taa tääl­tä juu­ri ne maa­han­muut­ta­jat, joi­den toi­voi­si tän­ne jää­vän. Kou­lu­te­tuil­la ja lah­jak­kail­la maa­han­muut­ta­jil­la on vaih­toeh­to­ja, eivät­kä he tuol­lais­ta pom­pot­ta­mis­ta kau­an katsele.

  Suo­meen tuli aika­naan soma­lias­ta hyvin päte­vää väkeä. Eivät he kaik­ki olleet kou­lu­tet­tu­ja, mut­ta jou­kos­sa hei­tä oli aika pal­jon. Kan­sa­kun­nan eliit­ti­hän siel­tä pake­ni. Kun mitään työ­mah­dol­li­suuk­sia ei ollut, tämä kou­lu­te­tum­pi osa soma­leis­ta muut­ti aika pien Bri­tan­ni­aan. Meil­le jäi­vät lähin­nä vain ne soma­lit, joil­la ei oli­si ollut menes­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia Bri­tan­nias­sa, eikä sik­si edes pää­syä maahan.

  Tämä kou­lu­tet­tu­jen soma­lien kar­koi­tus ei ollut yksin ulko­maa­lais­vi­ras­ton idea. Sii­hen osal­lis­tui koko suo­ma­lai­nen yhteis­kun­ta rasis­ti­sen asentein.

 3. Suo­mes­sa asu­van kes­ki­mää­räi­set hii­li­diok­si­di­pääs­töt vuo­des­sa ovat n. 14.000kg.
  Soma­lias­sa asu­van kes­ki­mää­räi­set pääs­töt ovat n. 100kg vuodessa.
  Jokai­nen Soma­lias­ta Suo­meen siir­ty­vä ihmi­nen lisää siis kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen net­to­pääs­tö­jä n. 13900kg.
  Mik­si tähän pitäi­si vih­rei­den­kin mie­les­tä oikein pyrkiä?
  Paleleeko?

 4. Oikea joh­to­pää­tös tuos­ta kai oli­si, että Pek­ka Rau­kon pitäi­si alkaa orga­ni­soi­da suo­ma­lais­ten jouk­ko­muut­toa Somaliaan.

 5. Eri­tyi­ses­ti puhut­taes­sa kou­lu­tet­tu­jen ihmis­ten liik­ku­vuu­des­ta voi­daan myos kysya mika on vaih­toeh­toi­nen paas­to­jen lisays? 

  Ole­ta­taan etta syys­ta tai toi­ses­ta jouk­ko kou­lu­tet­tu­ja soma­le­ja on lah­dos­sa maas­taan joka tapauk­ses­sa. Val­lit­se­vas­sa tilan­tees­sa hei­dan toden­na­koi­sia koh­de­mai­ta ovat mm. Yhdys­val­lat ja Kana­da. Molem­mis­sa mais­sa paas­tot per nena ovat vie­la Suo­mea sel­vas­ti suu­rem­mat. Eri­tyi­ses­ti Yhdysvalloissa.

  Nyt asia nayt­taa­kin pal­jon valoi­sam­mal­ta. Soma­lien Suo­meen muut­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­va muu­tos Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan tar­jo­aa­kin mah­dol­li­suu­den sel­vas­ti pie­nem­paan paas­to­jen lisaantymiseen!

 6. Oden joh­to­pää­tös on luon­nol­li­ses­ti loo­gi­ses­ti moit­tee­ton muil­ta osin, pait­si toi­min­nan orga­ni­soin­nin osal­ta. Sitä kos­ke­va joh­to­pää­tös ns. tem­pais­tu hatusta.
  Jokai­nen Soma­li­aan muut­ta­nut Suo­ma­lai­nen on ilmas­ton kan­nal­ta plussaa.

  Yhtä itses­tään sel­vää on, että vie­lä Soma­li­aan muut­toa­kin tehok­kaam­pi tapa vähen­tää maam­me kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen pääs­tö­jä, oli­si väes­tön­kas­vun kään­tä­mi­nen las­kuun syn­ty­vyyt­tä alen­ta­mal­la. Täy­del­li­ses­ti jat­ku­van kas­vun ideo­lo­gian sisäis­tä­neel­le puo­lu­eel­le tämä on tie­tys­ti mah­do­ton ajatus.

  Mut­ta ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tus­ta­mi­nen­han onkin vih­rei­den­kin poli­tii­kas­sa pelk­kä koris­te. Tär­keäm­pää on saa­da tän­ne lisää ihmi­siä vaik­ka “osta­mal­la” kehi­tys­mais­ta. Niin koko­nais­ku­lu­tuk­sem­me ei pää­se kään­ty­mään las­kuun, kan­san­ta­lous voi pak­sus­ti ja mekin voim­me eläk­keel­lä pöräh­tää muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa Thai­maan turistirysiin…

Vastaa käyttäjälle Ode Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.