Energiavero dieselpolttoaineeseen?

Mik­si VM:n virkamiehet halu­a­vat kohdis­taa hal­li­tu­so­hjel­maan­sisäl­tyvän ener­giaveron koro­tuk­sen lähin­nä dieselpolt­toaineen veroon? Onhan dies­se­lau­to esimerkik­si ilmastopoli­ti­ikan kannal­ta parem­pi kuin ben­sa-auto. Siis mitä ihmettä?

Ei se ympäristön kannal­takaan huono aja­tus ole, ja sitä voi vielä paljon parantaa.

Val­taosa dieselpolt­toaineesta kuluu kuor­ma- ja rek­ka-autois­sa. Ne ovat suomes­sa aliv­erotet­tu­ja siinä mielessä, etteivät ne mak­sa veroinaan edes tiev­erkolle aiheut­g­tami­aan kus­tan­nuk­sia. Kat­sokaa vain, minkä levy­isiä ovat päätei­den raiteet. Ei niitä ole henkilöau­toil­la aiheutettu. 

Jopa pitkien etäisyyk­sien maas­sa on ihan hyvä lisätä maantiekul­je­tusten hin­taa. Näin tue­taan paikallisu­ut­ta ja rokote­taan ris­tikkäiskau­pas­ta. Niz­za­an pyöräil­lessä opin inhoa­maan rekko­ja ja myös ihmettelemään, onko tämä kaik­ki edestakaisin kul­jet­ta­mi­nen järkevää. 

(Kuulin tari­nan joka joko on tot­ta tai sit­ten ei: ennen eräs kul­je­tusyri­tys kul­jet­ti ruot­salaista Ram­lösa Ran­skaan. Tämä oli logis­tis­es­ti teho­ton­ta, kos­ka autot pala­si­vat tyhjinä takaisin. Sit­ten tähän tuli sadan pros­entin tuot­tavu­u­den nousu, kun sama kul­je­tus­li­ike alkoi kul­jet­taa paluukul­je­tuksi­na Evia­nia Ruotsiin.)

Henkilöau­to­jen osalta pitäisi tehdä niin, että käyt­tövoimavero (vuo­tu­inen diese­lau­toille langetet­tu mak­su halvem­man polt­toaineen käytöstä) pois­tet­taisi­in ja dieselin vero nos­te­taan samalle tasolle kuin ben­san. Onko tämä nyt oikein? Eikö pitäisi SUOSIA sitä, että käytetään vähän kulut­tavia diesel­moot­tor­e­i­ta? Pitäisi, mut­ta riit­tävä ja itseasi­as­sa täs­mälleen oikean kokoinen tuki tulee siitä, että kallista polt­toainet­ta kuluu vähem­män. Tuki voi joskus olla myös liian suuri. 

Siinä samas­sa tietysti myös rekko­jen mak­sama die­selvero nousisi ben­san tasolle. Näin on suurim­mas­sa osas­sa Euroop­paa. Pait­si, että tämä vähen­täisi ris­tikkäisiä kul­je­tuk­sia ja suo­sisi paikallista tuotan­toa, se siirtäisi merkit­tävän määrän kul­je­tuk­sia maan­teiltä rautateille, niin kuin pitäisi tehdäkin.

Entä bus­sit? Myös niiden polt­toaineku­lut nousisivat.

Lin­ja-auto ei ole mikään ilmas­ton puhdis­ta­ja. Sekin tuot­taa kasvi­huonepäästöjä. Keskimäärin noin puo­let siitä mitä henkilöau­to. Ei liial­lista reis­samista pidä suosia, vaik­ka käyt­täisi bus­sia. Joskus bus­si kulut­taa matkus­ta­jaa kohden jopa enem­män kuin henkilöau­to. Paras­ta bussien tukea on verot­taa henkilöautoja.

Ovatko VM:n virkamiehet ajatelleet näin, esit­täessään, että ener­gian­veron koro­tus kohdis­tet­taisi­in dieselpolt­toaineeseen? Tuskin. Luulen, että EU:ssa ajatel­laan näin ja Suomes­sa ollaan varautu­mas­sa EU:n min­imiverokan­to­jen nos­tamiseen. Kuor­ma-autokul­je­tuk­sia suo­si­va (siis jopa sub­ven­toi­va) Suo­mi on aset­tanut oman die­selveron­sa aivan EU:n sal­li­malle alara­jalle. Ympäristösy­istä tämä raja tulee nouse­maan, var­masti. Hal­ki Euroopan pyöräilleenä kan­na­ta jyrkästi. Täl­lä ker­taa raha ei näytä VM:lle kel­paa­van. He suosit­ta­vat die­selveron nos­tamista, kos­ka se nousee joka tapauk­ses­sa. Jos veron koro­tus kohdis­tet­taisi­in toisin, edessä olisi myös die­selveron korotus.

Oikeas­t­aan siis pitäisi vas­tus­taa dis­elveron koro­tus­ta ja suun­na­ta hal­li­tu­so­hje­ol­man ener­giavero­jen koro­tus aivan toisin, niin saataisi­in molemmat.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

2 vastausta artikkeliin “Energiavero dieselpolttoaineeseen?”

 1. Mikähän min­u­un on men­nyt, kun olen täl­lä ker­taa kaikesta täs­mälleen samaa mieltä 😉
  Meil­lä Kymen­laak­sos­sa oli ennen oma mei­jeri Kou­volas­sa. Jär­jet­tömän edulli­nen tavaroiden edestakaisin rah­taami­nen johti siihen, että jokainen maitoli­tra piipah­taa nyt pas­toroita­vana ja homogenisoita­vana Riihimäellä.
  Jostain olen kuul­lut, että yoghurt­tipurkin sisältö matkaa uta­reesta aami­ais­pöytään keskimääri 700 kilo­metriä. Vaik­ka siinä olisi puo­let liikaa, ker­too se minus­ta tylyl­lä taval­la, että kul­jet­ta­mi­nen on meillä(kin) aivan liian edullista.

 2. Dieselin ympäristöys­täväl­lisyy­des­ta en mal­ta olla kom­men­toimat­ta sitä seikkaa; että väl­itön ympäristöhait­ta ihmisen ter­vey­den kannal­ta on kyl­lä dieselpolt­toaineel­la haitallisem­pi kuin ben­si­inil­lä. Nimit­täin dieselin pien­hiukkaspäästöt ovat n. kolmekym­men­täk­er­taa suurem­mat kuin nyky­is­ten katalysaat­tor­eil­la varustett­tu­jen bensiinimoottoreitten.
  Tosin uusim­mis­sa diesel­moot­tor­eis­sa, mis­sä on vielä pien­hiukkas­suo­timet on päästöt alun­tuneet oleel­l­lis­es­ti. Mut­ta näitä hiukkas­suo­timil­la varustet­tu­ja auto­ja on Suomen liiken­teessä vielä vähän. Suuri osa on van­hal­la tekni­ikalla ole­via mus­taa savua työn­täviä romu­ja, joi­ta kilo­metriä lähempänä ei voi ajaa.
  Dieselin ympäristöys­täväl­lisyys ilmas­ton kannal­ta perus­tuu vain siihen seikkaan, että ne kulut­ta­vat vähem­män. Tosin eivät kyl­lä nykyiset ben­sa-autotkaan paljon kuluta.

  Mut­ta Suomen nykyi­nen autovero­tus on este kaikelle järkevälle toimin­nalle. Mil­loinka­han tähän epäko­htaan uskalletaan tosis­saan puuttua

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *