Kakkosasunnon verotuki

Nyt seu­raa jälkiviisautta,sillä sil­loin kun hal­li­tu­so­hjel­maan otet­ti­in main­in­ta kakkosasun­non verotues­ta, en minäkään tul­lut ajatelleeksi,kuinka hölmö jär­jeste­ly se oli.

Aja­tus kuu­lostaa hyvältä: kos­ka työtä on kasvukeskuk­sis­sa ja kos­ka moni työtön asuu kasvukeskusten ulkop­uolel­la, helpote­taan hei­dän työssäkäyn­tiään siten, että he voivat vuokra­ta itselleen asun­non kasvukeskuk­ses­ta, asua siel­lä viikon ja tul­la viikon­lopuk­si koti­in. Tässä on se vika, ettei asun­to­jen määrä kasvukeskuk­sis­sa täl­lä jär­jeste­lyl­lä lisäänny.

Ajatel­laan kolmea joukkoa ihmisiä

A: Työ ja asun­to samal­la paikkakunnalla.
B: Työ eri paikkakun­nal­la kuin asun­to. Viikon­lop­ut kotona, viikot kakkosasun­nos­sa työpaikkakunnalla.
C: Työttömänä.

Voinemme sopia siitä, että ryh­mä A on parem­mas­sa ase­mas­sa kuin ryh­mä B joka taas on parem­mas­sa ase­mas­sa kuin ryh­mä C. Eli siis A>B>C. Onko B parem­mas­sa ase­mass­sa kuin C on vähän maku asia, mut­ta se on tämän jär­jeste­lyn lähtöko­htana eikä jär­jeste­ly ole pakolli­nen. Jos kuu­luu mielu­um­min ryh­mään C kuin ryh­mään B, voi pysyä ryh­mässä C.

Hal­lis­tu­so­hjel­man mukaisen vuokrat­uen tarkoituk­se­na on siirtää ihmisiä ryh­mästä C ryh­mään B, mut­ta niin ei net­tomääräis­es­ti tapah­du. Mitä tapah­tuu on, että ryh­mästä A siir­ry­tään net­tomääräis­es­ti ryh­mään B. En tarkoi­ta, että samat henkilöt siir­tyvät vaan että A piene­nee ja B kas­vaa. Jokainen kakkosasun­to, joka tämän lain turvin vuokrataan, on pois joltakul­ta, joka asu­isi paikkakun­nal­la. Sik­si se pienen­tää ryh­mää A. 

Tämä ei lopu tähän. 

Mekanis­mi, jol­la asun­to­ja siir­retään ryh­mältä A ryh­mälle B toimii vuokrien nousun kaut­ta. Pienen sopeu­tu­mis­vai­heen jäl­keen se nos­taa vuokria liki kaik­il­ta kasvukeskuk­sis­sa asuvil­ta. Yksin tämän sosi­aa­li­nen hin­ta on korkea — asum­istuen ja toimeen­tu­lotuen kaut­ta myös julki­nen tal­ious pääsee mak­samaan tätäkin laskua. 

Vieläkö sen voisi perua?

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

3 vastausta artikkeliin “Kakkosasunnon verotuki”

 1. Jos päätök­set osoit­tau­tu­vat huonoik­si niin ne pitää voi­da perua. RKP on aivan oike­as­sa tämän päiväisessä kan­nan­oto­ssaan, uno­hde­taan vähen­nys ja käytetään rahat vuokra-asun­to­jen rakentamiseen.

  Toinen aika arve­lut­ta­va verovähen­nys on työ­matkaku­lu­jen vähen­nys. Onko järkevää että yhteiskun­ta sub­ven­toi sitä että käy töis­sä mah­dol­lisim­man kaukana kotoaan?

  Peri­aat­teena se että työstä koitu­vat kulut saa vähen­tää on ymmär­ret­tävä, mut­ta käytän­nön rajan­ve­to on toiv­o­ton­ta. Kuin­ka kaukana pitää asua jot­ta voi vähen­tää kakkosasun­non, ja eikö tämä houku­ta siirtämään kir­jat mökille? (Keksin juuri mik­si Keskus­ta kan­nat­taa vähen­nys­tä.) Mis­sä menee raja ammatin ja har­ras­tuk­sen välil­lä, esimerkik­si kir­jo­jen kuiteis­sa? Jos on sekä kaup­pa, ter­veyskeskus ja työ­paik­ka on lähikaupungis­sa, niin miten erote­taan työssäkäyn­ti ja muu asioin­ti? Ja niin edelleen.

  Ilois­t­en Veron­mak­sajien paneelis­sa muis­taak­seni Jaakko Kian­der tote­si, että meil­lä uud­is­te­taan vero­jär­jestelmä noin kah­denkymme­nen vuo­den välein. Vähen­nyk­siä siiv­otaan ja muutenkin selkeytetään vero­jär­jestelmää. Näin tehti­in viimek­si 90-luvun alus­sa. Tämän jäl­keen poli­itikot pikkuhil­jaa naker­ta­vat vero­jär­jestelmää eril­laisil­la verovähen­nyk­sil­lä, kos­ka päin­vas­toin kuin menon­lisäyk­set nämä eivät näy täys­määräis­es­ti menoina bud­jetis­sa. Jon­ka jäl­keen on pakko tehdä uud­is­tus… Oletet­tavasti tämän tekee seu­raa­va hal­li­tus kun täl­lä ei siihen halua ole.

  Jos ei se tuos­ta tul­lut selväk­si, niin en pidä veron­vähen­nyk­sistä. Jos yhteiskun­ta halu­aa sub­ven­toi­da jotain niin se tulee tehdä suo­ral­la tulon­si­ir­rol­la. Jos halu­taan laskea vero­ja niin las­ke­taan vero­ja. Veron­vähen­nyk­sille toki tue­taan kir­jan­pitäjien työllisyyttä.

 2. Aloin tänään miet­timään miten olisi ollut kan­nat­tavam­paa Helsinki­in muut­taes­sa pitää kir­jat Mikke­lis­sä ja mak­saa siel­lä yksiöstä vuokraa, joka on pienem­pi kuin kakkosasun­non verovähennys.

  Toiv­ot­tavasti tos­ta on pois­tet­tu se mah­dol­lisu­us, että ykkösasun­to voi olla van­hempi­en omis­ta­ma. Sil­loin tuo vas­ta älytön olisikin.

 3. Olen itse ymmärtänyt, että tuo­ta verovähen­nys­tä rajoitet­taisi­in vain per­heel­lisille, mut­ta en tiedä voisiko tuol­lainen (epä­tasa-arvoisu­us) men­nä lop­ulliseen esi­tyk­seen asti?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.