Vanhus ja palkka

(Talous­sanomat 18.8.2007)
On tärkeätä piden­tää työuria lykkäämäl­lä eläk­keelle siir­tymistä. Näin on tapah­tunut, mut­ta kaik­ki eivät ole iloisia.
Työn­tek­i­jän tuot­tavu­us muo­dostaa käyrän, joka ensin nousee iän ja koke­muk­sen myötä, mut­ta kään­tyy jos­sakin vai­heessa lasku­un. Tietoko­nenört­ti on tuot­tavim­mil­laan 35-vuo­ti­aana ja yri­tysjo­hta­ja 50-vuotiaana.
Palk­ka nousee iän mukana, mut­ta ei kään­ny tahdin hiipues­sa lasku­un kuin urakkatyössä. Ikään­tyväl­lä on oikeus jäädä työhön­sä entisel­lä pal­ka­lla senkin jäl­keen, kun hänen tuot­tavuuten­sa las­kee palkkaa pienem­mäk­si. Kansan­talouden kannal­ta tämä on kan­natet­tavaa, mut­ta yri­tyk­selle tappiollista.
Työ­nan­ta­jan pitäisi muoka­ta työte­htäviä ikään­tyvälle työn­tek­i­jälle soveli­aik­si. Kiusaus olla jous­ta­mat­ta on suuri, jos yri­tys toivoo työn­tek­i­jän lähtevän eläk­keelle. Väitetään, että joil­lakin yri­tyk­sil­lä olisi jopa senior­ien kiusaamiso­hjel­ma joudut­ta­mas­sa eläköitymistä.
Japanis­sa viralli­nen eläkeikä on 62 vuot­ta ja Ran­skas­sa 65. Kuitenkin yli 62-vuo­ti­aat ovat Japanis­sa tuplas­ti yleisem­min töis­sä kuin Ran­skas­sa. Japanis­sa työ­suhde solmi­taan uudelleen eläk­keelle siir­tymisen jäl­keen. Kos­ka työn­tek­i­jä saa eläket­tä, hän hyväksyy alem­man palkan ja hänelle muo­vataan uusi tehtävän kuva esimerkik­si neuvonantajana.
Japanin jär­jeste­ly on yri­tys­ten kannal­ta parem­pi kuin Ran­skan, kos­ka ikään­tyvä työn­tek­i­jä on myön­teinen resurssi. Parem­min voi myös kansan­talous, kos­ka työssä jatke­taan pidem­pään. Työn­tek­i­jäkin on onnel­lisem­pi, kos­ka hänen kokon­aisan­sion­sa ovat yhtä hyvät kuin työssä jatka­van ja paljon parem­mat kuin varhaiseläk­keelle savuste­tun ran­skalaisen ja kos­ka hän on työssään toivottu.
Toim­i­tusjo­hta­jat elävät meil­lä kuin japani­laiset: menevät aikaisin eläk­keelle ja eläk­keel­lä jatka­vat työtekoa hallitusammattilaisina.
Miten insen­ti­iv­it saataisi­in mei­dän muiden osalta kuntoon?

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.