Kiinteistövero ja köyhä vanhus

Yleisönosas­tokir­joita­ja valit­ti tänään Helsin­gin Sanomis­sa sitä, että maan arvon nousu nos­taa myös kiin­teistöveroa. Omakoti­talos­sa asu­va köy­hä van­hus joutuu mak­samaan nämä rahat pien­estä eläkkeestään.

Kiin­teistövero on vero­muo­tona hyvä vero. Se ei todel­lisu­udessa lisää asum­is­meno­ja, jos asi­aa tarkastelee nuoren, asun­tomarkki­noille tule­van kannal­ta. Vero ns. kap­i­tal­isoituu maan hin­taan alen­taen sitä. Kiin­teistöveron ansioista asun­non voi osaa halvem­mal­la kuin ilman veroa. Lop­putu­lok­se­na on, että asum­is­menot kiin­teistöveroi­neen pysyvät jok­seenkin ennallaan. 

Köy­hän eläkeläisen tapaus on sen sijaan ongel­ma, mut­ta siihen olisi ole­mas­sa help­po ratkaisu, jota sogvel­letaan mon­es­sa maas­sa. Kun­ta voisi myön­tää kiin­teistöveroon hake­muk­ses­ta lykkäys­tä — veron saisi siis lainaksi — vaik­ka omis­ta­jan kuole­maa asti. Vero perit­täisi­in aikanaan kuolin­pesältä. Per­i­jöil­lä ei pitäisi olla valit­tamista. Se, että kiin­teistövero on nous­sut johtuu kiin­teistön arvon — siis sen perin­nön — kasvus­ta. Per­i­jät jäävät tästä maan arvon nousus­ta edelleen voitolle. 

Täl­lainen lain­muu­tos tarvit­taisi­in pikaisesti.

3 vastausta artikkeliin “Kiinteistövero ja köyhä vanhus”

 1. USKOMATONTA?!
  mihin perus­tuu väite, että maan hin­ta olisi laskenut kiin­teistöveron kap­i­tal­isoitues­sa siihen?
  Kyl­lä maan hin­nat on vain nousseet ja sen myötä veroa joudu­taan mak­samaan todel­lisil­la euroil­la entistä enemmän.
  Tässä sekoite­taan maan markki­nahin­ta ja sen perus­teel­la perit­tävä vero nyt toisi­in­sa. Markki­nahin­nal­la on omat tek­i­jän­sä, joi­hin voitaisi­in vaikut­taa ihan muil­la toimenpiteillä.
  Kiin­teistöveron alku­peräi­nen tarkoi­tus on näem­mä Osmoltakin hukkunut; sil­lä kor­vat­ti­in katu­jen hoidon ja kor­jausten mak­sut. Nyt siitä on tul­lut mielipuo­li­nen raha-automaat­ti, joka tuot­taa kun­nan kas­saan merkit­tävästi raip­pavero­tu­lo­ja. Jopa ker­rostalo­jen suuret remon­tit aiheut­ta­vat vero­tusar­von koro­tuk­sen kos­ka kiin­teistön arvo nousee kun sitä on huolel­lis­es­ti perusko­r­jat­tu: Todel­la törkeää kohtelua asun­nois­taan huole­htiville asukkaille!
  Näe Osmo vai­h­teek­si met­sä puil­ta sinäkin!!!!
  Eikä per­il­lisil­lä ole valitet­tavaa vai?
  Ei kiin­teistöveron nousu ole sidot­tu kiin­teistön arvoon!
  Kiin­teistön hin­ta voi pysyä ihan samana ja silti vero­tusar­voa kor­jataan reilusti, jopa 25% vuodessa ylöspäin; saman­hin­tais­es­ta kiin­teistöstä joudu­taan siis pulit­ta­maan reip­paasti enem­män euro­ja kun­nan kirstuun.

 2. Väite kiin­teistöveron kap­i­tal­isoi­tu­mis­es­ta asun­to­jen hin­toi­hin on peräisin yleis­es­tä talous­teo­ri­as­ta. Jos valit­ta­vanasi on kak­si saman­laista tont­tia, joista toises­sa on korkea ja toises­sa mata­la kiin­teistövero, kum­mas­ta mak­sat enemmän?

 3. Mak­san tietysti molem­mista ton­teista yhtä paljon ja lisäk­si siitä tois­es­ta mak­san raip­pa-kiin­teistöveroa enem­män kun­nan kassaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.