Puulämmitystä syrjittävä Lapissa?

Lapin liit­to vaatii alem­paa sähköveroa Lappiin,koska maakun­nas­sa on niin paljon sähköläm­mitet­tyjä talo­ja ja kos­ka Lapis­sa on niin kylmää.

Voidaan toki ajatel­la, että ener­giavero­jen epä­ta­sainen kohden­tu­mi­nen alueel­lis­es­ti kom­pen­soitaisi­in jotenkin, mut­ta aja­tus sen kom­pen­soimis­es­ta juuri sähköveroa alueel­lis­es­ti alen­ta­mal­la on huonos­ti harkit­tu. Mik­si haja-asu­tusalueil­la — met­sien keskel­lä — on niin paljon sähköläm­mitet­tyjä talo­ja? Voisi ajatel­la, että juuri siel­lä olisi mah­dol­lista tur­vau­tua enem­män puulämmiitykseen?

Jos sähköveroa las­ket­taisi­in Lapissa,siirtyminen mui­hin läm­mi­tys­muo­toi­hin kävisi vähem­män houkut­tel­e­vam­mak­si. Olisi­han se suo­raa puuläm­mi­tyk­sen alueel­lista syrjimistä.
Jos lap­pi­laisia jotenkin halut­taisi­in hyvit­tää ener­giavero­jen korot­tamis­es­ta, voisi rahan palaut­taa alueelle muutenkin, vaikka­pa kun­tien kaut­ta. Näin ei syr­jit­täisi puul­lä lämmittäviä.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Yksi ajatus artikkelista “Puulämmitystä syrjittävä Lapissa?”

  1. Omien havain­to­jeni mukaan Lapis­sa on paljon talo­ja joiden viralli­nen läm­mi­tystapa on sähkö, mut­ta tosi­asialli­nen läm­mi­tystapa puu. Tyyp­il­lisessä haja-asu­tusalueen talos­sa on nimit­täin iso hyvin läm­pöä varaa­va uuni tai use­ampi, ja nämä uunit toimi­vat pääasial­lise­na lämmönlähteenä. 

    Pelkän puuläm­mi­tyk­sen varaan jät­täy­tymi­nen on pykälää han­kalam­paa, joten sähköläm­mi­tys on hyvä pari täl­laiselle läm­mi­tys­tavalle edullisen raken­nuskus­tan­nuk­sen­sa ansios­ta. Kallista vesikier­toista jär­jestelmää ei nimit­täin täy­den­nys­läm­mi­tys­tä varten kan­na­ta asentaa.

    Otok­seni on tosin alle kymme­nen talon suu­ru­inen, joten voin olla väärässäkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.