Asuntomessut

Kävin suurin odotuksin Hämeen­lin­nan asun­tomes­suil­la — suurin odotuksin,koska talo- ja yhdyskun­ta­su­un­nit­telu ovat harpan­neet roimia aske­lia viime vuosi­na. Nyt osa­taan tehdä paljon parem­paa kuin kymme­nen vuot­ta sit­ten ja ensi vuon­na var­maan taas paljon parem­paa. Tääl­lä piti olla esil­lä parasta.

Toivei­tani lisäsi vielä esit­te­ly, jos­sa kerrottiin,että kylän­raitin tun­nel­maa ajatellen raken­nuk­set on määrät­ty raken­netavak­si kiin­ni katu­un. Hyvä! Suomes­sakin ale­taan oppia, miten taa­jamia pitäisi suun­nitel­la. Korkealaa­tu­inen mata­la ja tiivis tulee lyömään lät­tänäk­si sekä 1970-luvun ker­rostalo­rak­en­tamisen että maa­ta haaskaa­van väljän omakotiraketamisen.

Nuo raitit oli­vat pet­tymys. Talo­jen päädyt oli kyl­lä raken­net­tu jalka­käytävään kiinni,mutta taloista mon­et oli kään­net­ty katu­un näh­den poikit­tain. Vähin­täin auto­tal­li rikkoi kat­ulin­jan. Kun kyse oli asun­tomes­su­ista, näyt­teil­lä oli eri­laisia talo­ja, eikä yht­enäisä julk­i­sivu­tyyliä ollut. Lop­putuy­los oli seka­va kuin Land­bossa. Suomes­sa ei pien­ten taa­jamien rak­en­tamista oikein osa­ta. Kes­ki-Euroopas­sa rak­en­tamis­määräyk­set tai tra­di­tio pitävät huol­ta jol­lakin tavoin yht­enäisen tyylin säi­lymis­es­tä, mut­ta meil­lä kaik­ki tyylit ovat esil­lä yhtäaikaa. Monot­o­n­isu­ut­takin kan­nat­taa vält­tää. Hyvä lop­putu­los saadaan vai­htelu saman tyylin sisällä. 

Muut­taisinko alueelle? Mis­sä oli­vat kau­pat, koulu, bus­sipysäk­ki? Toivon mukaan Hämeen­lin­na kaavoit­taa alueelle lisää asukkaita,mutta juuri nyt yleiskaavalli­nen ratkaisu oli Land­bon luokkaa. Viiden­sadan ihmisen asuinelue kaukana kaikesta. Alua ei elätä edes R‑kioskia, kun­non ruokakau­pas­ta puhu­mat­takaan. Jos naa­puri­in tulee muu­ta­ma yhtä iso alue, palvelu­jakin var­maan tulee, mut­ta nykyisel­lään alue ei toimi. 

atrium.jpg
Hyvääkin sieltä löy­tyi. Kom­pro­mis­sia aluete­hokku­u­den ja yksityisyyden/viihtyisyyden välil­lä on hiot­tu varm­naankin 3000 vuot­ta. Lop­putu­los on atrium-talo,rojomalaisen keskilu­okan talo: yksi tai kak­sik­er­roksi­nen pien­ta­lo, joka on levit­täy­tynyt sisäpi­han ympärille. Näin saadaan pien­estäkin pihas­ta toimi­va ja suo­jainen. Vähän pisti kateek­si. Matkalla kohti 0,6 tont­tite­hokku­ut­ta tätä ei kan­na­ta unohtaa.

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

6 vastausta artikkeliin “Asuntomessut”

 1. “Maa­ta haaskaa­va väljä omakoti­rak­en­t­a­mi­nen” — kirjoitat.
  No jos­sain stadis­sa saat­taa jo olla mah­do­ton­takin haaska­ta maa­ta — mut­ta omako­ti­a­su­jat har­vaan asu­tul­la maaseudul­la tuskin maa­ta juuri haaskaa­vat. Pel­loille tosin use­asti rak­en­ta­vat, joten hyvää maat­alous­maa­ta saat­taa kyl­lä haasku­useen joutua…

 2. Tietysti maa­ta voidaan haaska­ta vain siellä,missä siitä on niukku­ut­ta. Taa­jamis­sa näin aina on, sil­lä jos raken­netaan väljästi, etäisyy­det kas­va­vat. Pitkät etäisyy­det taas merk­it­sevät ajan­hukkaa ja sitä, että kaup­paan ja koulu­un ei enää pääsekään kävellen, mikä kuitenkin pitäisi olla kaiken suun­nit­telun lähtöko­htana taajamissa.

  Haja-asu­tusalueil­la tietysti riit­tää maa­ta haaskat­tavak­si. Vaik­ka tiedän, ettei tästä kom­men­tista oikein pide­tä, niin rehellisyy­den nimis­sä on pakko kuitenkin varot­taa: sen joka rak­en­taa haja-asu­tusalueelle kauas kaikesta, kan­nat­taa miet­tiöä, miten sit­ten eletään, kun ben­sa on maail­mas­ta lop­punut. Jos vil­jelee maa­ta, kanant­taa asua lähel­lä pel­to­ja, mut­ta asia muut­tuu kovin toisen­laisek­si, jos käy kaupungis­sa töissä.

 3. “Vaik­ka tiedän, ettei tästä kom­men­tista oikein pide­tä, niin rehellisyy­den nimis­sä on pakko kuitenkin varot­taa: sen joka rak­en­taa haja-asu­tusalueelle kauas kaikesta, kan­nat­taa miet­tiöä, miten sit­ten eletään, kun ben­sa on maail­mas­ta lop­punut. Jos vil­jelee maa­ta, kanant­taa asua lähel­lä pel­to­ja, mut­ta asia muut­tuu kovin toisen­laisek­si, jos käy kaupungis­sa töissä.”

  Kan­natan kyl­lä nyky­istä tiivis-mata­la-trendiä ja kom­pak­te­ja taa­jamia, mut­ta eiköhän tuo ole jo liioit­telua. Sit­ten, kun ben­sa (öljy) lop­puu, niin autotkin var­maan kulke­vat jo jol­lain muul­la polt­toaineel­la. En usko että autoli­ikenne tulee häviämään, vähen­emään kylläkin.

 4. Var­masti autoilu jatkuu, vaik­ka ben­sa lop­puu — siis tai käy hyvin kalli­ik­si. Jokin muu polt­toaine vain tulee ole­maan hyvin kallista, kos­ka sitä ei riitä kuin pienelle osalle nyky­istä autonkäyt­töä. Kos­ka en oikein usko, että men­täisi­in sään­nöste­ly­talouteen — että maal­la asu­vat esimerkik­si saisi­vat ja muut eivät saisi — polt­toaine myy­dään sille, joka mak­saa siitä eniten. Sen joka on rak­en­tanut omakoti­talon­sa 70 kilo­metrin päähän työ­paikas­taan, on varaudut­ta­va mak­samaan tuos­ta matkas­ta todel­la paljon. 

  Kos­ka talot raken­netaan sadak­si vuodek­si, on vuosikym­me­nien päässä ole­via asioi­ta olta­va valmis pohtimaan.

 5. “Kos­ka talot raken­netaan sadak­si vuodeksi…”
  Mik­si­hän Suomes­sa suos­tu­taan rak­en­ta­maan niin lyhy­taikaisia talo­ja?!? Euroopas­sa asu­taan vuo­sisato­ja van­hois­sa talois­sa. Eikö nykytiedoin/taidoin pystytä samaan…

 6. Moi
  Mukavaa, kun puff­a­sit “atri­um-piho­ja”. Olen parikym­men­tä vuot­ta omis­tanut sel­l­aisen Joen­su­un Linnunlahdella.
  Tiivistä asum­ista luon­non­hel­mas­sa ja omas­sa rauhassa. 

  Asun­toy­htiömme talot (raken­net­tu ‑66) ei muuten todel­lakaan ole järin pramei­ta, mut­ta ne omat suo­jaiset pihat , joista on vart­ti­tun­nin pyörä­mat­ka keskus­taan tai
  viis min­u­ut­tia met­sän hal­ki yliopis­tolle on tehneet alueesta varsin suosi­tun. Luukut on nykyään yli­hin­taisia rak­en­tamisen laatu­ta­soon nähden

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.