Mikrosimulointimallit julkisiksi!

(HS Vieraskynä 4.8.2007)
Suomes­sa hal­li­tus on monop­o­lisoin­ut itselleen mah­dol­lisu­u­den laskea vero­tus­ta ja tulon­si­ir­to­ja koske­vien esi­tys­ten vaiku­tuk­set. Tämä estää hal­li­tusten esi­tys­ten kri­it­tisen tarkastelun ja vai­h­toe­htois­t­en ehdo­tusten tekemisen.
Sosi­aal­i­tur­vas­sa kaik­ki vaikut­taa kaik­keen. Jos nos­tamme työ­markki­natukea paran­taak­semme pitkäaikaistyöt­tömien ase­maa, tämä vaikut­taa tuen saa­jien veroi­hin, asum­is­tu­keen ja toimeen­tu­lo­tu­keen. Ken­ties ryh­mä, jota halut­ti­in tukea, ei hyödy koro­tuk­ses­ta mitään. Ajanko­htainen on kuvitel­ma, että ruuan arvon­lisäveron alen­t­a­mi­nen hyödyt­täisi työt­tömiä ja eläkeläisiä. Ei hyödytä, kos­ka hei­dän tulon­sa on sidot­tu kulut­ta­jahin­tain­dek­si­in, joka las­kee ruuan hin­nan laskiessa.

Vaiku­tusten selvit­tämisek­si tarvi­taan tietoko­neo­hjel­ma, johon on ohjel­moitu koko sosi­aal­i­tur­va- ja vero­lain­säädän­tö. Se las­kee, miten vaikka­pa työ­markki­nat­uen nos­to vaikut­taisi kolmi­henkiseen per­heeseen, joka asuu 70 neliön asun­nos­sa, mak­saa siitä 720 euroa vuokraa, jos­sa vaimo on osa-aikatyössä ansait­en 1200 euroa kuus­sa ja mies työ­markki­nat­uel­la. Tämä ei kuitenkaan riitä. Pitäisi tietää, kuin­ka paljon eri elämän­ti­lanteis­sa ole­via todel­lisu­udessa on.
Oikeaan tulok­seen päästään mikrosimu­loin­ti­malleil­la, jot­ka laske­vat muu­tosten vaiku­tuk­set todel­lisille ruokakun­nille. Suomes­sa niis­sä käytetään kymme­nen­tuhan­nen koti­talouden oto­s­ta. Työ­markki­nat­uen koro­tuk­ses­ta täl­lainen ohjel­ma lask­isi, mil­laiset koti­taloudet siitä hyö­tyvät, kuin­ka paljon rahas­ta palau­tuu val­ti­olle veroina ja asum­istuen säästöinä ja kun­nille säästöinä toimeen­tu­lo­tuki­menois­sa ja vaikka­pa mikä on uud­is­tuk­sen vaiku­tus köy­hien määrään.

Tulon­si­ir­to­ja ja vero­lain­säädän­töä koske­vat uud­is­tuk­set valmis­tel­laan mikrosimu­loin­ti­mallien avul­la. Val­tio­varain­mi-nis­ter­iöl­lä on oma Tuja-malli ja sosi­aali- ja ter­veysmin­is­ter­iöl­lä Soma-malli.
Eduskun­nal­la ei tätä lasken­tamah­dol­lisu­ut­ta ole, eivätkä näi­hin päivi­in asti myöskään yliopis­to­jen tutk­i­jat ole päässeet käsik­si tähän salati­etoon. Eduskun­ta ei pysty kun­nol­la arvioimaan hal­li­tusten esi­tyk­siä eikä yliopis­tois­sa pystytä kri­it­tiseen tutkimukseen.

Olen kuul­lut tälle salailulle perusteluk­si, että uud­is­tusten tekem­i­nen vaikeu­tu­isi, jos kansane­dus­ta­jat voisi­vat laskea niiden kaik­ki seu­rauk­set tai tuot­taa rajat­tomasti vai­h­toe­hto­ja. Aina­han jokin ryh­mä myös häviää. Jotkut voisi­vat pyrk­iä varmis­ta­maan uudelleen val­in­tansa ryhtymäl­lä aja­maan häviölle jäävän ryh­män etu­ja. Var­maan täl­laisi­akin poli­itikko­ja on. Silti asi­as­ta voi tehdä päin­vas­taisen johtopäätök­sen – ja on tehtykin. Demokra­t­ian kannal­ta tämä on ongelma. 

Ruot­sis­sa mikrosimu­loin­ti­mallit ovat kaikkien käytet­tävis­sä. Hol­lan­nis­sa on men­ty vielä pidem­mälle: jokaisen puolueen velvol­lisuute­na on las­ket­taa omat vaalilu­pauk­sen­sa vas­taav­il­la ohjelmil­la. Ennen viime vaale­ja myös Ruot­sis­sa las­ket-tiin vaalio­hjelmien vaiku­tuk­set. Tämä rajoit­taa vaalilu­pausten inno­vati­ivi­su­ut­ta ja kar­sii populismia. 

Yliopis­tot ovat kyp­syneet tilanteeseen ja ryhtyneet rak­en­ta­maan kil­pail­e­vaa Jut­ta-mallia. Pro­jek­tis­sa on mukana myös Kansaneläke­laitos. Pyörän kek­simi­nen uud­estaan on taval­laan julk­isten varo­jen tuh­laus­ta. Siltä väl­tyt­täisi­in, jos min­is-ter­iöt julka­i­si­si­vat omat laskentaohjelmansa.

Mikrosimu­loin­nin vahvu­us nähti­in, kun Vihreä liit­to las­ke­tut­ti viime tal­ve­na oman perus­tu­lo­ma­llinsa Kansaneläke­lai-tok­ses­sa Jut­ta-mallil­la. Mallin arvostelijoil­la ei samaa lasken­tamah­dol­lisu­ut­ta ollut käytet­tävis­sään, mikä näkyi virheel­lis­inä kom­ment­teina mallin kuvitel­lus­ta kalleudesta. 

Jut­ta-malli ei ole vielä niin valmis ja käyt­täjäys­tävälli­nen, että sen voisi antaa yleiseen käyt­töön. Pro­jek­tin rahoi­tus on vaikeuk­sis­sa. Yliopis­toille ei ylimääräisiä raho­ja ole täl­lais­ten pro­jek­tien rahoit­tamisek­si (mik­si muuten ei ole?) eikä val­ti­ol­ta ole avus­tus­ta herunut. Paljon turhempaan pro­jek­ti­avus­tuk­sia kyl­lä riittää. 

PS. Tutus­tu kir­joi­hi­ni klikkaa­mal­la tästä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *